Oz:9:1 Μὴ χαῖρε, Ισραηλ, μηδὲ εὐφραίνου καθὼς οἱ λαοί· διότι ἐπόρνευσας ἀπὸ τοῦ θεοῦ σου, ἠγάπησας δόματα ἐπὶ πάντα ἅλωνα σίτου.
Oz:9:1 Rejoice not, O Israel, neither make merry, as other nations: for thou hast gone a-whoring from thy God; thou hast loved gifts upon every threshing-floor. (Hosea 9:1 Brenton)
Oz:9:1 Nie ciesz się, Izraelu, nie krzycz z radości jak inne narody, bo opuściłeś Boga swego uprawiając nierząd, umiłowałeś zapłatę nieczystą na wszystkich klepiskach zbożowych. (Oz 9:1 BT_4)
Oz:9:1 Μὴ χαῖρε, Ισραηλ, μηδὲ εὐφραίνου καθὼς οἱ λαοί· διότι ἐπόρνευσας ἀπὸ τοῦ θεοῦ σου, ἠγάπησας δόματα ἐπὶ πάντα ἅλωνα σίτου.
Oz:9:1 μή χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) Ἰσραήλ, ὁ μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καθ·ώς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ δι·ότι πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἅλων, -ωνος, ἡ σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά
Oz:9:1 Nie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Izrael µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By celebrować/bądź wesoły Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Ludzie Z powodu tego: Tamto By cudzołożyć prostytutkę Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Ty; twój/twój(sg) By kochać Dar Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Młócąca zboże podłoga Pszenicy/ziarna nasienie; zboże
Oz:9:1 *mE\ CHai=re, *israEl, mEde\ eu)frai/nou kaTO\s oi( laoi/· dio/ti e)po/rneusas a)po\ tou= Teou= sou, E)ga/pEsas do/mata e)pi\ pa/nta a(/lOna si/tou.
Oz:9:1 mE CHaire, israEl, mEde eufrainu kaTOs hoi laoi· dioti eporneusas apo tu Teu su, EgapEsas domata epi panta halOna situ.
Oz:9:1 D V1_PAD2S N_VSM C V1_PMD2S D RA_NPM N2_NPM C VAI_AAI2S P RA_GSM N2_GSM RP_GS VAI_AAI2S N3M_APN P A3_ASM N3W_ASF N2_GSM
Oz:9:1 not to rejoice salute, salutation Israel μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to celebrate/be merry as accordingly [according to how/in accordance with how] the people because of this: that to fornicate prostitute from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the god [see theology] you; your/yours(sg) to love gift upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of threshing floor wheat/grain seed; cereal
Oz:9:1 not be-you(sg)-REJOICE-ing! Israel (indecl) neither/nor; Mede (voc) be-you(sg)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(sg)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY as accordingly the (nom) peoples (nom|voc) because of this: that you(sg)-FORNICATE-ed away from (+gen) the (gen) god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-LOVE-ed gifts (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) threshing floor (acc) wheat/grain (gen)
Oz:9:1 Oz_9:1_1 Oz_9:1_2 Oz_9:1_3 Oz_9:1_4 Oz_9:1_5 Oz_9:1_6 Oz_9:1_7 Oz_9:1_8 Oz_9:1_9 Oz_9:1_10 Oz_9:1_11 Oz_9:1_12 Oz_9:1_13 Oz_9:1_14 Oz_9:1_15 Oz_9:1_16 Oz_9:1_17 Oz_9:1_18 Oz_9:1_19 Oz_9:1_20
Oz:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:2 ἅλων καὶ ληνὸς οὐκ ἔγνω αὐτούς, καὶ ὁ οἶνος ἐψεύσατο αὐτούς.
Oz:9:2 The threshing-floor and wine-press knew them not, and the wine disappointed them. (Hosea 9:2 Brenton)
Oz:9:2 Klepiska, tłocznie nie dadzą żywności, moszczu zabraknie. (Oz 9:2 BT_4)
Oz:9:2 ἅλων καὶ ληνὸς οὐκ ἔγνω αὐτούς, καὶ οἶνος ἐψεύσατο αὐτούς.
Oz:9:2 ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἅλων, -ωνος, ἡ; ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) καί ληνός, -οῦ, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:9:2 Młócąca zboże podłoga; młócąca zboże podłoga; słony I też, nawet, mianowicie Tłocznia do wina ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wino By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy On/ona/to/to samo
Oz:9:2 a(/lOn kai\ lEno\s ou)k e)/gnO au)tou/s, kai\ o( oi)=nos e)PSeu/sato au)tou/s.
Oz:9:2 halOn kai lEnos uk egnO autus, kai ho oinos ePSeusato autus.
Oz:9:2 N3W_NSF C N2_NSF D VZI_AAI3S RD_APM C RA_NSM N2_NSM VAI_AMI3S RD_APM
Oz:9:2 threshing floor; threshing floor; salt and also, even, namely winepress οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. he/she/it/same and also, even, namely the wine to lie deceptive, dishonest; false, untrue he/she/it/same
Oz:9:2 threshing floor (acc), threshing floors (gen); threshing floor (nom|voc); salts (gen) and winepress (nom) not he/she/it-KNOW-ed them/same (acc) and the (nom) wine (nom) he/she/it-was-LIE-ed them/same (acc)
Oz:9:2 Oz_9:2_1 Oz_9:2_2 Oz_9:2_3 Oz_9:2_4 Oz_9:2_5 Oz_9:2_6 Oz_9:2_7 Oz_9:2_8 Oz_9:2_9 Oz_9:2_10 Oz_9:2_11
Oz:9:2 x x x x x x x x x x x
Oz:9:3 οὐ κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ τοῦ κυρίου· κατῴκησεν Εφραιμ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐν Ἀσσυρίοις ἀκάθαρτα φάγονται.
Oz:9:3 They dwelt not in the Lord's land: Ephraim dwelt in Egypt, and they shall eat unclean things among the Assyrians. (Hosea 9:3 Brenton)
Oz:9:3 Nie będą oni mieszkać dłużej w ziemi Pańskiej, Efraim musi wracać do Egiptu - w Asyrii będą jedli pokarmy nieczyste. (Oz 9:3 BT_4)
Oz:9:3 οὐ κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ τοῦ κυρίου· κατῴκησεν Εφραιμ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐν Ἀσσυρίοις ἀκάθαρτα φάγονται.
Oz:9:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἐφραίμ, ὁ εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐν   ἀ·κάθαρτος -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Oz:9:3 ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Efraim Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieczysty (nieczysty) By jeść
Oz:9:3 ou) katO/|kEsan e)n tE=| gE=| tou= kuri/ou· katO/|kEsen *efraim ei)s *ai)/gupton, kai\ e)n *)assuri/ois a)ka/Tarta fa/gontai.
Oz:9:3 u katOkEsan en tE gE tu kyriu· katOkEsen efraim eis aigypton, kai en assyriois akaTarta fagontai.
Oz:9:3 D VAI_AAI3P P RA_DSF N1_DSF RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S N_NSM P N2_ASF C P N2_DPM A1B_APN VF_FMI3P
Oz:9:3 οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Ephraim into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć unclean (impure) to eat
Oz:9:3 not they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Ephraim (indecl) into (+acc) Egypt (acc) and in/among/by (+dat)   unclean ([Adj] nom|acc|voc) they-will-be-EAT-ed
Oz:9:3 Oz_9:3_1 Oz_9:3_2 Oz_9:3_3 Oz_9:3_4 Oz_9:3_5 Oz_9:3_6 Oz_9:3_7 Oz_9:3_8 Oz_9:3_9 Oz_9:3_10 Oz_9:3_11 Oz_9:3_12 Oz_9:3_13 Oz_9:3_14 Oz_9:3_15 Oz_9:3_16
Oz:9:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:4 οὐκ ἔσπεισαν τῷ κυρίῳ οἶνον καὶ οὐχ ἥδυναν αὐτῷ· αἱ θυσίαι αὐτῶν ὡς ἄρτος πένθους αὐτοῖς, πάντες οἱ ἔσθοντες αὐτὰ μιανθήσονται, διότι οἱ ἄρτοι αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐκ εἰσελεύσονται εἰς τὸν οἶκον κυρίου.
Oz:9:4 They have not offered wine to the Lord, neither have their sacrifices been sweet to him, but as the bread of mourning to them; all that eat them shall be defiled; for their bread for their soul shall not enter into the house of the Lord. (Hosea 9:4 Brenton)
Oz:9:4 Nie będą wina wylewać na ofiarę dla Pana ani też krwawych ofiar Jemu składać; chleb ich się stanie tak jak chleb żałoby, kto go spożyje - już nieczysty będzie; bo chleb ich będzie tylko dla nich - do domu Pańskiego nie wejdzie. (Oz 9:4 BT_4)
Oz:9:4 οὐκ ἔσπεισαν τῷ κυρίῳ οἶνον καὶ οὐχ ἥδυναν αὐτῷ· αἱ θυσίαι αὐτῶν ὡς ἄρτος πένθους αὐτοῖς, πάντες οἱ ἔσθοντες αὐτὰ μιανθήσονται, διότι οἱ ἄρτοι αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐκ εἰσελεύσονται εἰς τὸν οἶκον κυρίου.
Oz:9:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οἶνος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἄρτος, -ου, ὁ πένθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) δι·ότι ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Oz:9:4 ??? Przed przydechem mocnym By wylewać ulewę jak libacja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wino I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ofiara gnębią, poświęcają On/ona/to/to samo Jak/jak Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Smutek On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By jeść On/ona/to/to samo By zanieczyszczać Z powodu tego: Tamto Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Oz:9:4 ou)k e)/speisan tO=| kuri/O| oi)=non kai\ ou)CH E(/dunan au)tO=|· ai( Tusi/ai au)tO=n O(s a)/rtos pe/nTous au)toi=s, pa/ntes oi( e)/sTontes au)ta\ mianTE/sontai, dio/ti oi( a)/rtoi au)tO=n tai=s PSuCHai=s au)tO=n ou)k ei)seleu/sontai ei)s to\n oi)=kon kuri/ou.
Oz:9:4 uk espeisan tO kyriO oinon kai uCH hEdynan autO· hai Tysiai autOn hOs artos penTus autois, pantes hoi esTontes auta mianTEsontai, dioti hoi artoi autOn tais PSyCHais autOn uk eiseleusontai eis ton oikon kyriu.
Oz:9:4 D VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM N2_ASM C D VA_AAI3P RD_DSM RA_NPF N1A_NPF RD_GPM C N2_NSM N3E_GSN RD_DPM A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RD_APN VC_FPI3P C RA_NPM N2_NPM RD_GPM RA_DPF N1_DPF RD_GPM D VF_FMI3P P RA_ASM N2_ASM N2_GSM
Oz:9:4 οὐχ before rough breathing to pour pour out as a libation the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wine and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same the sacrifice victimize, immolate he/she/it/same as/like bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. grief he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to eat he/she/it/same to pollute because of this: that the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Oz:9:4 not they-POUR-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) wine (acc) and not   him/it/same (dat) the (nom) sacrificial (nom|voc) them/same (gen) as/like bread (nom) grief (gen) them/same (dat) all (nom|voc) the (nom) while EAT-ing (nom|voc) they/them/same (nom|acc) they-will-be-POLLUTE-ed because of this: that the (nom) [loaves of] bread (nom|voc) them/same (gen) the (dat) lifes (dat) them/same (gen) not they-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Oz:9:4 Oz_9:4_1 Oz_9:4_2 Oz_9:4_3 Oz_9:4_4 Oz_9:4_5 Oz_9:4_6 Oz_9:4_7 Oz_9:4_8 Oz_9:4_9 Oz_9:4_10 Oz_9:4_11 Oz_9:4_12 Oz_9:4_13 Oz_9:4_14 Oz_9:4_15 Oz_9:4_16 Oz_9:4_17 Oz_9:4_18 Oz_9:4_19 Oz_9:4_20 Oz_9:4_21 Oz_9:4_22 Oz_9:4_23 Oz_9:4_24 Oz_9:4_25 Oz_9:4_26 Oz_9:4_27 Oz_9:4_28 Oz_9:4_29 Oz_9:4_30 Oz_9:4_31 Oz_9:4_32 Oz_9:4_33 Oz_9:4_34
Oz:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:5 τί ποιήσετε ἐν ἡμέρᾳ πανηγύρεως καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς τοῦ κυρίου;
Oz:9:5 What will ye do in the day of the general assembly, and in the day of the feast of the Lord? (Hosea 9:5 Brenton)
Oz:9:5 Cóż uczynicie w dzień święta, w uroczysty dzień Pański? (Oz 9:5 BT_4)
Oz:9:5 τί ποιήσετε ἐν ἡμέρᾳ πανηγύρεως καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς τοῦ κυρίου;
Oz:9:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ παν·ήγυρις, -εως, ἡ καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Oz:9:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Świąteczne zebranie (uroczyste zgromadzenie, całe zebranie) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Świąteczny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Oz:9:5 ti/ poiE/sete e)n E(me/ra| panEgu/reOs kai\ e)n E(me/ra| e(ortE=s tou= kuri/ou;
Oz:9:5 ti poiEsete en hEmera panEgyreOs kai en hEmera heortEs tu kyriu;
Oz:9:5 RI_ASN VF_FAI2P P N1A_DSF N3I_GSF C P N1A_DSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM
Oz:9:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day festal gathering (solemn assembly, whole congregation) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day festival the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Oz:9:5 who/what/why (nom|acc) you(pl)-will-DO/MAKE in/among/by (+dat) day (dat) festal gathering (gen) and in/among/by (+dat) day (dat) festival (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Oz:9:5 Oz_9:5_1 Oz_9:5_2 Oz_9:5_3 Oz_9:5_4 Oz_9:5_5 Oz_9:5_6 Oz_9:5_7 Oz_9:5_8 Oz_9:5_9 Oz_9:5_10 Oz_9:5_11
Oz:9:5 x x x x x x x x x x x
Oz:9:6 διὰ τοῦτο ἰδοὺ πορεύσονται ἐκ ταλαιπωρίας Αἰγύπτου, καὶ ἐκδέξεται αὐτοὺς Μέμφις, καὶ θάψει αὐτοὺς Μαχμας· τὸ ἀργύριον αὐτῶν ὄλεθρος κληρονομήσει, ἄκανθαι ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν.
Oz:9:6 Therefore, behold, they go forth from the trouble of Egypt, and Memphis shall receive them, and Machmas shall bury them: as for their silver, destruction shall inherit it; thorns shall be in their tents. (Hosea 9:6 Brenton)
Oz:9:6 Tak, oni muszą wędrować do Asyrii; Egipt ich zbierze, a Memfis pogrzebie, oset pokryje skarby ich ze srebra, a ich namioty porosną cierniami. (Oz 9:6 BT_4)
Oz:9:6 διὰ τοῦτο ἰδοὺ πορεύσονται ἐκ ταλαιπωρίας Αἰγύπτου, καὶ ἐκδέξεται αὐτοὺς Μέμφις, καὶ θάψει αὐτοὺς Μαχμας· τὸ ἀργύριον αὐτῶν ὄλεθρος κληρονομήσει, ἄκανθαι ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν.
Oz:9:6 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐκ ταλαιπωρία, -ας, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἐκ·δέχομαι (εκ+δεχ-, εκ+δεξ-, εκ+δεξ-, -, εκ+δεδεχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) αὐτός αὐτή αὐτό ὄλεθρος, -ου, ὁ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ἄκανθα, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:9:6 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Niedola Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By czekać czekania dla, oczekiwać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo Kawałek srebra On/ona/to/to samo Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 By dziedziczyć Cierń (roślina {fabryka} ciernia) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo
Oz:9:6 dia\ tou=to i)dou\ poreu/sontai e)k talaipOri/as *ai)gu/ptou, kai\ e)kde/Xetai au)tou\s *me/mfis, kai\ Ta/PSei au)tou\s *maCHmas· to\ a)rgu/rion au)tO=n o)/leTros klEronomE/sei, a)/kanTai e)n toi=s skEnO/masin au)tO=n.
Oz:9:6 dia tuto idu poreusontai ek talaipOrias aigyptu, kai ekdeXetai autus memfis, kai TaPSei autus maCHmas· to argyrion autOn oleTros klEronomEsei, akanTai en tois skEnOmasin autOn.
Oz:9:6 P RD_ASN I VF_FMI3P P N1A_GSF N2_GSF C VF_FMI3S RD_APM N_NS C VF_FAI3S RD_APM N_NS RA_ASN N2N_ASN RD_GPM N2_NSM VF_FAI3S N1A_NPF P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM
Oz:9:6 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go out of (+gen) ἐξ before vowels misery Egypt [country of] and also, even, namely to wait wait for, expect he/she/it/same ć and also, even, namely to bury he/she/it/same ć the piece of silver he/she/it/same Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 to inherit thorn (thorn plant) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lodging, habitation he/she/it/same
Oz:9:6 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) be-you(sg)-SEE-ed! they-will-be-GO-ed out of (+gen) misery (gen), miseries (acc) Egypt (gen) and he/she/it-will-be-WAIT-ed them/same (acc)   and he/she/it-will-BURY, you(sg)-will-be-BURY-ed (classical) them/same (acc)   the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) them/same (gen) Eternal death (nom) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) thorns (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) lodging, habitations (dat) them/same (gen)
Oz:9:6 Oz_9:6_1 Oz_9:6_2 Oz_9:6_3 Oz_9:6_4 Oz_9:6_5 Oz_9:6_6 Oz_9:6_7 Oz_9:6_8 Oz_9:6_9 Oz_9:6_10 Oz_9:6_11 Oz_9:6_12 Oz_9:6_13 Oz_9:6_14 Oz_9:6_15 Oz_9:6_16 Oz_9:6_17 Oz_9:6_18 Oz_9:6_19 Oz_9:6_20 Oz_9:6_21 Oz_9:6_22 Oz_9:6_23 Oz_9:6_24 Oz_9:6_25
Oz:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:7 ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἐκδικήσεως, ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἀνταποδόσεώς σου, καὶ κακωθήσεται Ισραηλ ὥσπερ ὁ προφήτης ὁ παρεξεστηκώς, ἄνθρωπος ὁ πνευματοφόρος· ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν σου ἐπληθύνθη μανία σου.
Oz:9:7 The days of vengeance are come, the days of thy recompense are come; and Israel shall be afflicted as the prophet that is mad, as a man deranged: by reason of the multitude of thine iniquities thy madness has abounded. (Hosea 9:7 Brenton)
Oz:9:7 Oto nadchodzą dni kary, zbliża się dzień odpłaty; Izrael woła: "Głupcem jest prorok, a mąż natchniony szaleje". Tak jest z powodu wielkiej winy twojej i ogromu twojej wrogości. (Oz 9:7 BT_4)
Oz:9:7 ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἐκδικήσεως, ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἀνταποδόσεώς σου, καὶ κακωθήσεται Ισραηλ ὥσπερ προφήτης παρεξεστηκώς, ἄνθρωπος πνευματοφόρος· ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν σου ἐπληθύνθη μανία σου.
Oz:9:7 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἀντ·από·δοσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὥσ·περ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παρ·εξ·ίστημι [LXX] (-, -, -, παρεξ+εστη·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὑπό ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) μανία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Oz:9:7 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Dzień Zemsta By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Dzień Nagroda Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla Izrael Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Prorok Do ??? Ludzki Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Zły uczynki Ty; twój/twój(sg) By wzrastać/mnóż się Obłęd Ty; twój/twój(sg)
Oz:9:7 E(/kasin ai( E(me/rai tE=s e)kdikE/seOs, E(/kasin ai( E(me/rai tE=s a)ntapodo/seO/s sou, kai\ kakOTE/setai *israEl O(/sper o( profE/tEs o( pareXestEkO/s, a)/nTrOpos o( pneumatofo/ros· u(po\ tou= plE/Tous tO=n a)dikiO=n sou e)plETu/nTE mani/a sou.
Oz:9:7 hEkasin hai hEmerai tEs ekdikEseOs, hEkasin hai hEmerai tEs antapodoseOs su, kai kakOTEsetai israEl hOsper ho profEtEs ho pareXestEkOs, anTrOpos ho pneumatoforos· hypo tu plETus tOn adikiOn su eplETynTE mania su.
Oz:9:7 V1_PAI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSF N3I_GSF V1_PAI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSF N3I_GSF RP_GS C VC_FPI3S N_NSM D RA_NSM N1M_NSM RA_NSM VXI_XAPNSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM P RA_GSN N3E_GSN RA_GPF N1A_GPF RP_GS VCI_API3S N1A_NSF RP_GS
Oz:9:7 to have come I have come. I have arrived. the day the vengeance to have come I have come. I have arrived. the day the reward you; your/yours(sg) and also, even, namely to make things difficult for Israel just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the prophet the to ??? human the ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the lot (multitude ) the wrongdoing you; your/yours(sg) to increase/multiply mania you; your/yours(sg)
Oz:9:7 they-have-HAVE COME-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) vengeance (gen) they-have-HAVE COME-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) reward (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR Israel (indecl) just as the (nom) prophet (nom) the (nom) having ???-ed (nom) human (nom) the (nom)   under (+acc), by (+gen) the (gen) lot (gen) the (gen) wrongdoings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-INCREASE/MULTIPLY-ed mania (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Oz:9:7 Oz_9:7_1 Oz_9:7_2 Oz_9:7_3 Oz_9:7_4 Oz_9:7_5 Oz_9:7_6 Oz_9:7_7 Oz_9:7_8 Oz_9:7_9 Oz_9:7_10 Oz_9:7_11 Oz_9:7_12 Oz_9:7_13 Oz_9:7_14 Oz_9:7_15 Oz_9:7_16 Oz_9:7_17 Oz_9:7_18 Oz_9:7_19 Oz_9:7_20 Oz_9:7_21 Oz_9:7_22 Oz_9:7_23 Oz_9:7_24 Oz_9:7_25 Oz_9:7_26 Oz_9:7_27 Oz_9:7_28 Oz_9:7_29 Oz_9:7_30 Oz_9:7_31
Oz:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:8 σκοπὸς Εφραιμ μετὰ θεοῦ· προφήτης, παγὶς σκολιὰ ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ· μανίαν ἐν οἴκῳ κυρίου κατέπηξαν.
Oz:9:8 The watchman of Ephraim was with God: the prophet is a crooked snare in all his ways: they have established madness in the house of God. (Hosea 9:8 Brenton)
Oz:9:8 Efraim czatuje obok namiotu proroka, na wszystkich jego drogach zastawiono sidła, nawet i w domu swego Boga jest prześladowany. (Oz 9:8 BT_4)
Oz:9:8 σκοπὸς Εφραιμ μετὰ θεοῦ· προφήτης, παγὶς σκολιὰ ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ· μανίαν ἐν οἴκῳ κυρίου κατέπηξαν.
Oz:9:8 σκοπός, -οῦ, ὁ Ἐφραίμ, ὁ μετά θεός, -οῦ, ὁ προφήτης, -ου, ὁ παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ σκολιός -ά -όν ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μανία, -ας, ἡ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·πήγνυμι [LXX] (-, -, κατα+πηξ-, -, -, -)
Oz:9:8 Cel [zobacz zakres] Efraim Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Prorok Pułapka {Trap} Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Obłęd W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ???
Oz:9:8 skopo\s *efraim meta\ Teou=· profE/tEs, pagi\s skolia\ e)pi\ pa/sas ta\s o(dou\s au)tou=· mani/an e)n oi)/kO| kuri/ou kate/pEXan.
Oz:9:8 skopos efraim meta Teu· profEtEs, pagis skolia epi pasas tas hodus autu· manian en oikO kyriu katepEXan.
Oz:9:8 N2_NSM N_NSM P N2_GSM N1M_NSM N3D_NSF A1A_NSF P A1S_APF RA_APF N2_APF RD_GSM N1A_ASF P N2_DSM N2_GSM VAI_AAI3P
Oz:9:8 target [see scope] Ephraim after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing god [see theology] prophet trap crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road he/she/it/same mania in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ???
Oz:9:8 target (nom) Ephraim (indecl) after (+acc), with (+gen) god (gen) prophet (nom) trap (nom) crooked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) ways/roads (acc) him/it/same (gen) mania (acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-???-ed
Oz:9:8 Oz_9:8_1 Oz_9:8_2 Oz_9:8_3 Oz_9:8_4 Oz_9:8_5 Oz_9:8_6 Oz_9:8_7 Oz_9:8_8 Oz_9:8_9 Oz_9:8_10 Oz_9:8_11 Oz_9:8_12 Oz_9:8_13 Oz_9:8_14 Oz_9:8_15 Oz_9:8_16 Oz_9:8_17
Oz:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:9 ἐφθάρησαν κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ βουνοῦ· μνησθήσεται ἀδικίας αὐτοῦ, ἐκδικήσει ἁμαρτίας αὐτοῦ.
Oz:9:9 They have corrupted themselves according to the days of the hill: he will remember their iniquities, he will take vengeance on their sins. (Hosea 9:9 Brenton)
Oz:9:9 Wykopali mu dół głęboki, jak wtedy w Gibea, lecz Pan pamięta ich nieprawości i karać będzie ich grzechy. (Oz 9:9 BT_4)
Oz:9:9 ἐφθάρησαν κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ βουνοῦ· μνησθήσεται ἀδικίας αὐτοῦ, ἐκδικήσει ἁμαρτίας αὐτοῦ.
Oz:9:9 φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) κατά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:9:9 By psuć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Wzgórze By pamiętać/stawaj się uważającym z Zły uczynki On/ona/to/to samo Zemsta; by pomścić/poprawiaj Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Oz:9:9 e)fTa/rEsan kata\ ta\s E(me/ras tou= bounou=· mnEsTE/setai a)diki/as au)tou=, e)kdikE/sei a(marti/as au)tou=.
Oz:9:9 efTarEsan kata tas hEmeras tu bunu· mnEsTEsetai adikias autu, ekdikEsei hamartias autu.
Oz:9:9 VDI_API3P P RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM VS_FPI3S N1A_APF RD_GSM VF_FAI3S N1A_APF RD_GSM
Oz:9:9 to corrupt down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the day the hill to remember/become mindful of wrongdoing he/she/it/same vengeance; to avenge/rectify sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Oz:9:9 they-were-CORRUPT-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) hill (gen) he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) him/it/same (gen) vengeance (dat); he/she/it-will-AVENGE/RECTIFY, you(sg)-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed (classical) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen)
Oz:9:9 Oz_9:9_1 Oz_9:9_2 Oz_9:9_3 Oz_9:9_4 Oz_9:9_5 Oz_9:9_6 Oz_9:9_7 Oz_9:9_8 Oz_9:9_9 Oz_9:9_10 Oz_9:9_11 Oz_9:9_12
Oz:9:9 x x x x x x x x x x x x
Oz:9:10 Ὡς σταφυλὴν ἐν ἐρήμῳ εὗρον τὸν Ισραηλ καὶ ὡς σκοπὸν ἐν συκῇ πρόιμον εἶδον πατέρας αὐτῶν· αὐτοὶ εἰσῆλθον πρὸς τὸν Βεελφεγωρ καὶ ἀπηλλοτριώθησαν εἰς αἰσχύνην, καὶ ἐγένοντο οἱ ἠγαπημένοι ὡς οἱ ἐβδελυγμένοι.
Oz:9:10 I found Israel as grapes in the wilderness, and I saw their fathers as an early watchman in a fig-tree: they went in to Beel-phegor, and were shamefully estranged, and the abominable became as the beloved. (Hosea 9:10 Brenton)
Oz:9:10 Jak winne grona na pustyni, tak Izraela znalazłem; jak na pierwszy owoc figowego drzewa na waszych przodków patrzyłem: lecz przyszli do Baal-Peor i oddali się hańbie, i stali się wstrętni jak to, co kochali. (Oz 9:10 BT_4)
Oz:9:10 Ὡς σταφυλὴν ἐν ἐρήμῳ εὗρον τὸν Ισραηλ καὶ ὡς σκοπὸν ἐν συκῇ πρόιμον εἶδον πατέρας αὐτῶν· αὐτοὶ εἰσῆλθον πρὸς τὸν Βεελφεγωρ καὶ ἀπηλλοτριώθησαν εἰς αἰσχύνην, καὶ ἐγένοντο οἱ ἠγαπημένοι ὡς οἱ ἐβδελυγμένοι.
Oz:9:10 ὡς σταφυλή, -ῆς, ἡ ἐν ἔρημος -ον εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὡς σκοπός, -οῦ, ὁ ἐν συκῆ, -ῆς, ἡ πρόϊμος v.l. πρώϊ- -ον ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό   καί ἀπ·αλλοτριόω (-, απ+αλλοτριω·σ-, απ+αλλοτριω·σ-, -, απ+ηλλοτριω-, απ+αλλοτριω·θ-) εἰς[1] αἰσχύνη, -ης, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὡς ὁ ἡ τό βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-)
Oz:9:10 Jak/jak Winogrona grono W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie By znajdować Izrael I też, nawet, mianowicie Jak/jak Cel [zobacz zakres] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Figi {Stroju} drzewo Wczesny deszcz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ojciec On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) ??? I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By kochać Jak/jak Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy)
Oz:9:10 *(Os stafulE\n e)n e)rE/mO| eu(=ron to\n *israEl kai\ O(s skopo\n e)n sukE=| pro/imon ei)=don pate/ras au)tO=n· au)toi\ ei)sE=lTon pro\s to\n *beelfegOr kai\ a)pEllotriO/TEsan ei)s ai)sCHu/nEn, kai\ e)ge/nonto oi( E)gapEme/noi O(s oi( e)bdelugme/noi.
Oz:9:10 Os stafylEn en erEmO heuron ton israEl kai hOs skopon en sykE proimon eidon pateras autOn· autoi eisElTon pros ton beelfegOr kai apEllotriOTEsan eis aisCHynEn, kai egenonto hoi EgapEmenoi hOs hoi ebdelygmenoi.
Oz:9:10 C N1_ASF P N2_DSF VB_AAI1S RA_ASM N_ASM C C N2_ASM P N1_DSF A1B_ASM VBI_AAI1S N3_APM RD_GPM RD_NPM VBI_AAI3P P RA_ASM N_ASM C VCI_API3P P N1_ASF C VBI_AMI3P RA_NPM VM_XMPNPM C RA_NPM VKI_XPPNSM
Oz:9:10 as/like grape cluster in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wilderness to find the Israel and also, even, namely as/like target [see scope] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fig tree early rain to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), father he/she/it/same he/she/it/same to enter toward (+acc,+gen,+dat) the ć and also, even, namely to ??? into (+acc) ??? and also, even, namely to become become, happen the to love as/like the to ??? (abhor, abominable)
Oz:9:10 as/like grape cluster (acc) in/among/by (+dat) wilderness ([Adj] dat) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) Israel (indecl) and as/like target (acc) in/among/by (+dat) fig tree (dat) early rain ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-SEE-ed, they-SEE-ed fathers (acc) them/same (gen) they/same (nom) I-ENTER-ed, they-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and they-were-???-ed into (+acc) ??? (acc) and they-were-BECOME-ed the (nom) having-been-LOVE-ed (nom|voc) as/like the (nom) having-been-???-ed (nom|voc)
Oz:9:10 Oz_9:10_1 Oz_9:10_2 Oz_9:10_3 Oz_9:10_4 Oz_9:10_5 Oz_9:10_6 Oz_9:10_7 Oz_9:10_8 Oz_9:10_9 Oz_9:10_10 Oz_9:10_11 Oz_9:10_12 Oz_9:10_13 Oz_9:10_14 Oz_9:10_15 Oz_9:10_16 Oz_9:10_17 Oz_9:10_18 Oz_9:10_19 Oz_9:10_20 Oz_9:10_21 Oz_9:10_22 Oz_9:10_23 Oz_9:10_24 Oz_9:10_25 Oz_9:10_26 Oz_9:10_27 Oz_9:10_28 Oz_9:10_29 Oz_9:10_30 Oz_9:10_31 Oz_9:10_32
Oz:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:11 Εφραιμ ὡς ὄρνεον ἐξεπετάσθη, αἱ δόξαι αὐτῶν ἐκ τόκων καὶ ὠδίνων καὶ συλλήμψεων·
Oz:9:11 Ephraim has flown away as a bird; their glories from the birth, and the travail, and the conception. (Hosea 9:11 Brenton)
Oz:9:11 Jak ptak uleci chwała Efraima: nie będzie urodzin, ciąży ni poczęcia, (Oz 9:11 BT_4)
Oz:9:11 Εφραιμ ὡς ὄρνεον ἐξεπετάσθη, αἱ δόξαι αὐτῶν ἐκ τόκων καὶ ὠδίνων καὶ συλλήμψεων·
Oz:9:11 Ἐφραίμ, ὁ ὡς ὄρνεον, -ου, τό ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ τόκος, -ου, ὁ καί ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) καί  
Oz:9:11 Efraim Jak/jak Ptak Do ??? Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zainteresowanie {Odsetki} I też, nawet, mianowicie Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy I też, nawet, mianowicie
Oz:9:11 *efraim O(s o)/rneon e)Xepeta/sTE, ai( do/Xai au)tO=n e)k to/kOn kai\ O)di/nOn kai\ sullE/mPSeOn·
Oz:9:11 efraim hOs orneon eXepetasTE, hai doXai autOn ek tokOn kai OdinOn kai syllEmPSeOn·
Oz:9:11 N_NSM C N2N_NSN VCI_API3S RA_NPF N1S_NPF RD_GPM P N2_GPM C N3_GPF C N3I_GPF
Oz:9:11 Ephraim as/like bird to ??? the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels interest and also, even, namely birth pangs travail; to travail and also, even, namely ć
Oz:9:11 Ephraim (indecl) as/like bird (nom|acc|voc) he/she/it-was-???-ed the (nom) glories/awesomenesses (nom|voc); to-GLORY, be-you(sg)-GLORY-ed!, he/she/it-happens-to-GLORY (opt) them/same (gen) out of (+gen) interests (gen) and birth pangss (gen); while TRAVAIL-ing (nom) and  
Oz:9:11 Oz_9:11_1 Oz_9:11_2 Oz_9:11_3 Oz_9:11_4 Oz_9:11_5 Oz_9:11_6 Oz_9:11_7 Oz_9:11_8 Oz_9:11_9 Oz_9:11_10 Oz_9:11_11 Oz_9:11_12 Oz_9:11_13
Oz:9:11 x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:12 διότι καὶ ἐὰν ἐκθρέψωσιν τὰ τέκνα αὐτῶν, ἀτεκνωθήσονται ἐξ ἀνθρώπων· διότι καὶ οὐαὶ αὐτοῖς ἐστιν, σάρξ μου ἐξ αὐτῶν.
Oz:9:12 For even if they should rear their children, yet shall they be utterly bereaved: wherefore also there is woe to them, though my flesh is of them. (Hosea 9:12 Brenton)
Oz:9:12 a choćby nawet wychowali synów, będą ich pozbawieni, nim jeszcze dorosną: biada im samym, kiedy się od nich oddalę. (Oz 9:12 BT_4)
Oz:9:12 διότι καὶ ἐὰν ἐκθρέψωσιν τὰ τέκνα αὐτῶν, ἀτεκνωθήσονται ἐξ ἀνθρώπων· διότι καὶ οὐαὶ αὐτοῖς ἐστιν, σάρξ μου ἐξ αὐτῶν.
Oz:9:12 δι·ότι καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ ἄνθρωπος, -ου, ὁ δι·ότι καί οὐαί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:9:12 Z powodu tego: Tamto I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By karmić Dziecko On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzki Z powodu tego: Tamto I też, nawet, mianowicie Nieszczęście On/ona/to/to samo By być Ciało {Mięso} Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Oz:9:12 dio/ti kai\ e)a\n e)kTre/PSOsin ta\ te/kna au)tO=n, a)teknOTE/sontai e)X a)nTrO/pOn· dio/ti kai\ ou)ai\ au)toi=s e)stin, sa/rX mou e)X au)tO=n.
Oz:9:12 dioti kai ean ekTrePSOsin ta tekna autOn, ateknOTEsontai eX anTrOpOn· dioti kai uai autois estin, sarX mu eX autOn.
Oz:9:12 C D C VA_AAS3P RA_APN N2N_APN RD_GPM VC_FPI3P P N2_GPM C D I RD_DPM V9_PAI3S N3K_NSF RP_GS P RD_GPM
Oz:9:12 because of this: that and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to nurture the child he/she/it/same ć out of (+gen) ἐξ before vowels human because of this: that and also, even, namely woe he/she/it/same to be flesh I out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same
Oz:9:12 because of this: that and if-ever they-should-NURTURE the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen)   out of (+gen) humans (gen) because of this: that and woe them/same (dat) he/she/it-is flesh (nom|voc) me (gen) out of (+gen) them/same (gen)
Oz:9:12 Oz_9:12_1 Oz_9:12_2 Oz_9:12_3 Oz_9:12_4 Oz_9:12_5 Oz_9:12_6 Oz_9:12_7 Oz_9:12_8 Oz_9:12_9 Oz_9:12_10 Oz_9:12_11 Oz_9:12_12 Oz_9:12_13 Oz_9:12_14 Oz_9:12_15 Oz_9:12_16 Oz_9:12_17 Oz_9:12_18 Oz_9:12_19
Oz:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:13 Εφραιμ, ὃν τρόπον εἶδον, εἰς θήραν παρέστησαν τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ Εφραιμ τοῦ ἐξαγαγεῖν εἰς ἀποκέντησιν τὰ τέκνα αὐτοῦ.
Oz:9:13 Ephraim, even as I saw, gave their children for a prey; yea, Ephraim was ready to bring out his children to slaughter. (Hosea 9:13 Brenton)
Oz:9:13 Efraim - jak widzę - czyni zwierzyną dziką swoje dzieci, Efraim musi swoich synów wydać zabójcy. (Oz 9:13 BT_4)
Oz:9:13 Εφραιμ, ὃν τρόπον εἶδον, εἰς θήραν παρέστησαν τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ Εφραιμ τοῦ ἐξαγαγεῖν εἰς ἀποκέντησιν τὰ τέκνα αὐτοῦ.
Oz:9:13 Ἐφραίμ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰς[1] θήρα, -ας, ἡ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἐφραίμ, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) εἰς[1]   ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:9:13 Efraim Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do (+przyspieszenie) Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Efraim By prowadzić poza Do (+przyspieszenie) Dziecko On/ona/to/to samo
Oz:9:13 *efraim, o(\n tro/pon ei)=don, ei)s TE/ran pare/stEsan ta\ te/kna au)tO=n, kai\ *efraim tou= e)Xagagei=n ei)s a)poke/ntEsin ta\ te/kna au)tou=.
Oz:9:13 efraim, hon tropon eidon, eis TEran parestEsan ta tekna autOn, kai efraim tu eXagagein eis apokentEsin ta tekna autu.
Oz:9:13 N_NSM RR_ASM N2_ASM VBI_AAI1S P N1A_ASF VHI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM C N_NSM RA_GSN VB_AAN P N3I_ASF RA_APN N2N_APN RD_GSM
Oz:9:13 Ephraim who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), into (+acc) prey a brutal person as a wild animal to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show the child he/she/it/same and also, even, namely Ephraim the to lead out into (+acc) ć the child he/she/it/same
Oz:9:13 Ephraim (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed into (+acc) prey (acc) they-STand-ed-WITH/BESIDE the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) and Ephraim (indecl) the (gen) to-LEAD-OUT into (+acc)   the (nom|acc) children (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Oz:9:13 Oz_9:13_1 Oz_9:13_2 Oz_9:13_3 Oz_9:13_4 Oz_9:13_5 Oz_9:13_6 Oz_9:13_7 Oz_9:13_8 Oz_9:13_9 Oz_9:13_10 Oz_9:13_11 Oz_9:13_12 Oz_9:13_13 Oz_9:13_14 Oz_9:13_15 Oz_9:13_16 Oz_9:13_17 Oz_9:13_18 Oz_9:13_19
Oz:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:14 δὸς αὐτοῖς, κύριε· τί δώσεις αὐτοῖς; δὸς αὐτοῖς μήτραν ἀτεκνοῦσαν καὶ μαστοὺς ξηρούς.
Oz:9:14 Give them, O Lord: what wilt thou give them? a miscarrying womb, and dry breasts. (Hosea 9:14 Brenton)
Oz:9:14 "Daj im, o Panie, co tylko dać zechcesz - łono, które roni, i piersi wyschnięte!" (Oz 9:14 BT_4)
Oz:9:14 δὸς αὐτοῖς, κύριε· τί δώσεις αὐτοῖς; δὸς αὐτοῖς μήτραν ἀτεκνοῦσαν καὶ μαστοὺς ξηρούς.
Oz:9:14 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μήτρα, -ας, ἡ   καί μαστός, -οῦ, ὁ ξηρός -ά -όν
Oz:9:14 By dawać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo Macica I też, nawet, mianowicie Pierś Uschnięty
Oz:9:14 do\s au)toi=s, ku/rie· ti/ dO/seis au)toi=s; do\s au)toi=s mE/tran a)teknou=san kai\ mastou\s XErou/s.
Oz:9:14 dos autois, kyrie· ti dOseis autois; dos autois mEtran ateknusan kai mastus XErus.
Oz:9:14 VO_AAD2S RD_DPM N2_VSM RI_ASN VF_FAI2S RD_DPM VO_AAD2S RD_DPM N1A_ASF V4_PAPASF C N2_APM A1A_APM
Oz:9:14 to give he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give he/she/it/same to give he/she/it/same womb ć and also, even, namely breast withered
Oz:9:14 do-GIVE-you(sg)! them/same (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/what/why (nom|acc) you(sg)-will-GIVE them/same (dat) do-GIVE-you(sg)! them/same (dat) womb (acc)   and breasts (acc) withered ([Adj] acc)
Oz:9:14 Oz_9:14_1 Oz_9:14_2 Oz_9:14_3 Oz_9:14_4 Oz_9:14_5 Oz_9:14_6 Oz_9:14_7 Oz_9:14_8 Oz_9:14_9 Oz_9:14_10 Oz_9:14_11 Oz_9:14_12 Oz_9:14_13
Oz:9:14 x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:15 πᾶσαι αἱ κακίαι αὐτῶν εἰς Γαλγαλ, ὅτι ἐκεῖ αὐτοὺς ἐμίσησα· διὰ τὰς κακίας τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου μου ἐκβαλῶ αὐτούς, οὐ μὴ προσθήσω τοῦ ἀγαπῆσαι αὐτούς· πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἀπειθοῦντες.
Oz:9:15 All their wickedness is in Galgal: for there I hated them: because of the wickedness of their practices, I will cast them out of my house, I will not love them any more: all their princes are disobedient. (Hosea 9:15 Brenton)
Oz:9:15 Cała ich złość dokonała się w Gilgal, tam też zacząłem ich nawiedzać z powodu czynów nieprawych. Wyrzucę ich z mego domu, nie będą ich więcej miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami. (Oz 9:15 BT_4)
Oz:9:15 πᾶσαι αἱ κακίαι αὐτῶν εἰς Γαλγαλ, ὅτι ἐκεῖ αὐτοὺς ἐμίσησα· διὰ τὰς κακίας τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου μου ἐκβαλῶ αὐτούς, οὐ μὴ προσθήσω τοῦ ἀγαπῆσαι αὐτούς· πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἀπειθοῦντες.
Oz:9:15 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὅτι ἐκεῖ αὐτός αὐτή αὐτό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) διά ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -)
Oz:9:15 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ponieważ/tamto Tam On/ona/to/to samo Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Źle źle, złośliwość On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Ja By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By dodawać do By kochać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć
Oz:9:15 pa=sai ai( kaki/ai au)tO=n ei)s *galgal, o(/ti e)kei= au)tou\s e)mi/sEsa· dia\ ta\s kaki/as tO=n e)pitEdeuma/tOn au)tO=n e)k tou= oi)/kou mou e)kbalO= au)tou/s, ou) mE\ prosTE/sO tou= a)gapE=sai au)tou/s· pa/ntes oi( a)/rCHontes au)tO=n a)peiTou=ntes.
Oz:9:15 pasai hai kakiai autOn eis galgal, hoti ekei autus emisEsa· dia tas kakias tOn epitEdeumatOn autOn ek tu oiku mu ekbalO autus, u mE prosTEsO tu agapEsai autus· pantes hoi arCHontes autOn apeiTuntes.
Oz:9:15 A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P N_AS C D RD_APM VAI_AAI1S P RA_APF N1A_APF RA_GPN N3M_GPN RD_GPM P RA_GSM N2_GSM RP_GS VF2_FAI1S RD_APM D D VF_FAI1S RA_GSN VA_AAN RD_APM A3_NPM RA_NPM N3_NPM RD_GPM V2_PAPNPM
Oz:9:15 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the evil evil, malice he/she/it/same into (+acc) ć because/that there he/she/it/same to destest dislike, detest, hate, abominate because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the evil evil, malice the ć he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell I to disperse/extract he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to add to the to love he/she/it/same every all, each, every, the whole of the ruler; to begin he/she/it/same to disobey when related to the gospel, to disbelieve
Oz:9:15 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) wickedness (nom|voc) them/same (gen) into (+acc)   because/that there them/same (acc) I-DESTEST-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) evil (gen), wickedness (acc) the (gen)   them/same (gen) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! me (gen) I-will-DISPERSE/EXTRACT, I-should-DISPERSE/EXTRACT them/same (acc) not not I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO the (gen) to-LOVE, be-you(sg)-LOVE-ed!, he/she/it-happens-to-LOVE (opt) them/same (acc) all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) them/same (gen) while DISOBEY-ing (nom|voc)
Oz:9:15 Oz_9:15_1 Oz_9:15_2 Oz_9:15_3 Oz_9:15_4 Oz_9:15_5 Oz_9:15_6 Oz_9:15_7 Oz_9:15_8 Oz_9:15_9 Oz_9:15_10 Oz_9:15_11 Oz_9:15_12 Oz_9:15_13 Oz_9:15_14 Oz_9:15_15 Oz_9:15_16 Oz_9:15_17 Oz_9:15_18 Oz_9:15_19 Oz_9:15_20 Oz_9:15_21 Oz_9:15_22 Oz_9:15_23 Oz_9:15_24 Oz_9:15_25 Oz_9:15_26 Oz_9:15_27 Oz_9:15_28 Oz_9:15_29 Oz_9:15_30 Oz_9:15_31 Oz_9:15_32 Oz_9:15_33
Oz:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:16 ἐπόνεσεν Εφραιμ, τὰς ῥίζας αὐτοῦ ἐξηράνθη, καρπὸν οὐκέτι μὴ ἐνέγκῃ· διότι καὶ ἐὰν γεννήσωσιν, ἀποκτενῶ τὰ ἐπιθυμήματα κοιλίας αὐτῶν.
Oz:9:16 Ephraim is sick, he is dried up at his roots, he shall in no wise any more bear fruit: wherefore even if they should beget children, I will kill the desired fruit of their womb. (Hosea 9:16 Brenton)
Oz:9:16 Efraim powalony na ziemię, wyschły jego korzenie - nie przynoszą już więcej owocu; a nawet gdy porodzą, Ja sprawię, że umrze drogi owoc ich łona». (Oz 9:16 BT_4)
Oz:9:16 ἐπόνεσεν Εφραιμ, τὰς ῥίζας αὐτοῦ ἐξηράνθη, καρπὸν οὐκέτι μὴ ἐνέγκῃ· διότι καὶ ἐὰν γεννήσωσιν, ἀποκτενῶ τὰ ἐπιθυμήματα κοιλίας αὐτῶν.
Oz:9:16   Ἐφραίμ, ὁ ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δι·ότι καί ἐάν (εἰ ἄν) γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό   κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:9:16 Efraim Korzeń On/ona/to/to samo By wysuszać suchy, wysychany Owoc; Nadgarstek Już nie Nie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Z powodu tego: Tamto I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z By zabijać Brzuch On/ona/to/to samo
Oz:9:16 e)po/nesen *efraim, ta\s r(i/DZas au)tou= e)XEra/nTE, karpo\n ou)ke/ti mE\ e)ne/gkE|· dio/ti kai\ e)a\n gennE/sOsin, a)poktenO= ta\ e)piTumE/mata koili/as au)tO=n.
Oz:9:16 eponesen efraim, tas riDZas autu eXEranTE, karpon uketi mE enenkE· dioti kai ean gennEsOsin, apoktenO ta epiTymEmata koilias autOn.
Oz:9:16 V2I_IAI3S N_NSM RA_APF N1S_APF RD_GSM VCI_API3S N2_ASM D D VA_AAS3S C D C VA_AAS3P VF2_FAI1S RA_APN N3M_APN N1A_GSF RD_GPM
Oz:9:16 ć Ephraim the root he/she/it/same to wither dry, parched fruit; Carpus no longer not to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth because of this: that and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of to kill the ć belly he/she/it/same
Oz:9:16   Ephraim (indecl) the (acc) roots (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-WITHER-ed fruit (acc); Carpus (acc) no longer not he/she/it-should-BRING, you(sg)-should-be-BRING-ed because of this: that and if-ever they-should-FATHER I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing the (nom|acc)   belly (gen), bellies (acc) them/same (gen)
Oz:9:16 Oz_9:16_1 Oz_9:16_2 Oz_9:16_3 Oz_9:16_4 Oz_9:16_5 Oz_9:16_6 Oz_9:16_7 Oz_9:16_8 Oz_9:16_9 Oz_9:16_10 Oz_9:16_11 Oz_9:16_12 Oz_9:16_13 Oz_9:16_14 Oz_9:16_15 Oz_9:16_16 Oz_9:16_17 Oz_9:16_18 Oz_9:16_19
Oz:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:9:17 ἀπώσεται αὐτοὺς ὁ θεός, ὅτι οὐκ εἰσήκουσαν αὐτοῦ, καὶ ἔσονται πλανῆται ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Oz:9:17 God shall reject them, because they have not hearkened to him: and they shall be wanderers among the nations. (Hosea 9:17 Brenton)
Oz:9:17 Mój Bóg ich odrzuci, gdyż Go nie słuchali: błąkać się będą między narodami. (Oz 9:17 BT_4)
Oz:9:17 ἀπώσεται αὐτοὺς θεός, ὅτι οὐκ εἰσήκουσαν αὐτοῦ, καὶ ἔσονται πλανῆται ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
Oz:9:17 ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλανήτης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Oz:9:17 By odrzucać On/ona/to/to samo Bóg  Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Wędrownik [zobacz planetę] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Oz:9:17 a)pO/setai au)tou\s o( Teo/s, o(/ti ou)k ei)sE/kousan au)tou=, kai\ e)/sontai planE=tai e)n toi=s e)/Tnesin.
Oz:9:17 apOsetai autus ho Teos, hoti uk eisEkusan autu, kai esontai planEtai en tois eTnesin.
Oz:9:17 VF_FMI3S RD_APM RA_NSM N2_NSM C D VAI_AAI3P RD_GSM C VF_FMI3P N1M_NPM P RA_DPN N3E_DPN
Oz:9:17 to reject he/she/it/same the god [see theology] because/that οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same and also, even, namely to be wanderer [see planet] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Oz:9:17 he/she/it-will-be-REJECT-ed, (fut perf) them/same (acc) the (nom) god (nom) because/that not they-HEARD-ed him/it/same (gen) and they-will-be wanderers (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Oz:9:17 Oz_9:17_1 Oz_9:17_2 Oz_9:17_3 Oz_9:17_4 Oz_9:17_5 Oz_9:17_6 Oz_9:17_7 Oz_9:17_8 Oz_9:17_9 Oz_9:17_10 Oz_9:17_11 Oz_9:17_12 Oz_9:17_13 Oz_9:17_14
Oz:9:17 x x x x x x x x x x x x x x