Oz:11:1 Διότι νήπιος Ισραηλ, καὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ.
Oz:11:1 Early in the morning were they cast off, the king of Israel has been cast off: for Israel is a child, and I loved him, and out of Egypt have I called his children. (Hosea 11:1 Brenton)
Oz:11:1 Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. (Oz 11:1 BT_4)
Oz:11:1 Διότι νήπιος Ισραηλ, καὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ.
Oz:11:1 δι·ότι νήπιος -ία -ον Ἰσραήλ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ μετα·καλέω (-, μετα+καλε·σ-, μετα+καλε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:11:1 Z powodu tego: Tamto Noworodek Izrael I też, nawet, mianowicie Ja By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] By wołać {By telefonować} Dziecko On/ona/to/to samo
Oz:11:1 *dio/ti nE/pios *israEl, kai\ e)gO\ E)ga/pEsa au)to\n kai\ e)X *ai)gu/ptou meteka/lesa ta\ te/kna au)tou=.
Oz:11:1 dioti nEpios israEl, kai egO EgapEsa auton kai eX aigyptu metekalesa ta tekna autu.
Oz:11:1 C A1A_NSM N_NSM C RP_NS VAI_AAI1S RD_ASM C P N2_GSF VAI_AAI1S RA_APN N2N_APN RD_GSM
Oz:11:1 because of this: that infant Israel and also, even, namely I to love he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] to call the child he/she/it/same
Oz:11:1 because of this: that infant ([Adj] nom) Israel (indecl) and I (nom) I-LOVE-ed him/it/same (acc) and out of (+gen) Egypt (gen) I-CALL-ed the (nom|acc) children (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Oz:11:1 Oz_11:1_1 Oz_11:1_2 Oz_11:1_3 Oz_11:1_4 Oz_11:1_5 Oz_11:1_6 Oz_11:1_7 Oz_11:1_8 Oz_11:1_9 Oz_11:1_10 Oz_11:1_11 Oz_11:1_12 Oz_11:1_13 Oz_11:1_14
Oz:11:1 x x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:2 καθὼς μετεκάλεσα αὐτούς, οὕτως ἀπῴχοντο ἐκ προσώπου μου· αὐτοὶ τοῖς Βααλιμ ἔθυον καὶ τοῖς γλυπτοῖς ἐθυμίων.
Oz:11:2 As I called them, so they departed from my presence: they sacrificed to Baalim, and burnt incense to graven images. (Hosea 11:2 Brenton)
Oz:11:2 Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. (Oz 11:2 BT_4)
Oz:11:2 καθὼς μετεκάλεσα αὐτούς, οὕτως ἀπῴχοντο ἐκ προσώπου μου· αὐτοὶ τοῖς Βααλιμ ἔθυον καὶ τοῖς γλυπτοῖς ἐθυμίων.
Oz:11:2 καθ·ώς μετα·καλέω (-, μετα+καλε·σ-, μετα+καλε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω   ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) καί ὁ ἡ τό   θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-)
Oz:11:2 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By wołać {By telefonować} On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ja On/ona/to/to samo By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło
Oz:11:2 kaTO\s meteka/lesa au)tou/s, ou(/tOs a)pO/|CHonto e)k prosO/pou mou· au)toi\ toi=s *baalim e)/Tuon kai\ toi=s gluptoi=s e)Tumi/On.
Oz:11:2 kaTOs metekalesa autus, hutOs apOCHonto ek prosOpu mu· autoi tois baalim eTyon kai tois glyptois eTymiOn.
Oz:11:2 D VAI_AAI1S RD_APM D V1I_IMI3P P N2N_GSN RP_GS RD_NPM RA_DPM N_DPM V1I_IAI3P C RA_DPM A1_DPM V3I_IAI3P
Oz:11:2 as accordingly [according to how/in accordance with how] to call he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć out of (+gen) ἐξ before vowels face I he/she/it/same the ć to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] and also, even, namely the ć to burn incense
Oz:11:2 as accordingly I-CALL-ed them/same (acc) thusly/like this   out of (+gen) face (gen) me (gen) they/same (nom) the (dat)   I-was-SACRIFICE-ing, they-were-SACRIFICE-ing and the (dat)   I-was-BURN-ing-INCENSE, they-were-BURN-ing-INCENSE
Oz:11:2 Oz_11:2_1 Oz_11:2_2 Oz_11:2_3 Oz_11:2_4 Oz_11:2_5 Oz_11:2_6 Oz_11:2_7 Oz_11:2_8 Oz_11:2_9 Oz_11:2_10 Oz_11:2_11 Oz_11:2_12 Oz_11:2_13 Oz_11:2_14 Oz_11:2_15 Oz_11:2_16
Oz:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:3 καὶ ἐγὼ συνεπόδισα τὸν Εφραιμ, ἀνέλαβον αὐτὸν ἐπὶ τὸν βραχίονά μου, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ἴαμαι αὐτούς.
Oz:11:3 Yet I bound the feet of Ephraim, I took him on my arm; but they knew not that I healed them. (Hosea 11:3 Brenton)
Oz:11:3 A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. (Oz 11:3 BT_4)
Oz:11:3 καὶ ἐγὼ συνεπόδισα τὸν Εφραιμ, ἀνέλαβον αὐτὸν ἐπὶ τὸν βραχίονά μου, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι ἴαμαι αὐτούς.
Oz:11:3 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:11:3 I też, nawet, mianowicie Ja Efraim By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka {Broń} Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By goić się On/ona/to/to samo
Oz:11:3 kai\ e)gO\ sunepo/disa to\n *efraim, a)ne/labon au)to\n e)pi\ to\n braCHi/ona/ mou, kai\ ou)k e)/gnOsan o(/ti i)/amai au)tou/s.
Oz:11:3 kai egO synepodisa ton efraim, anelabon auton epi ton braCHiona mu, kai uk egnOsan hoti iamai autus.
Oz:11:3 C RP_NS VAI_AAI1S RA_ASM N_ASM VBI_AAI1S RD_ASM P RA_ASM N3N_ASM RP_GS C D VZI_AAI3P C VM_XPI1S RD_APM
Oz:11:3 and also, even, namely I ć the Ephraim to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the arm I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. because/that to heal he/she/it/same
Oz:11:3 and I (nom)   the (acc) Ephraim (indecl) I-TAKE UP-ed, they-TAKE UP-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) arm (acc) me (gen) and not they-KNOW-ed because/that I-have-been-HEAL-ed them/same (acc)
Oz:11:3 Oz_11:3_1 Oz_11:3_2 Oz_11:3_3 Oz_11:3_4 Oz_11:3_5 Oz_11:3_6 Oz_11:3_7 Oz_11:3_8 Oz_11:3_9 Oz_11:3_10 Oz_11:3_11 Oz_11:3_12 Oz_11:3_13 Oz_11:3_14 Oz_11:3_15 Oz_11:3_16 Oz_11:3_17
Oz:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:4 ἐν διαφθορᾷ ἀνθρώπων ἐξέτεινα αὐτοὺς ἐν δεσμοῖς ἀγαπήσεώς μου καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς ῥαπίζων ἄνθρωπος ἐπὶ τὰς σιαγόνας αὐτοῦ· καὶ ἐπιβλέψομαι πρὸς αὐτόν, δυνήσομαι αὐτῷ.
Oz:11:4 When men were destroyed, I drew them with the bands of my love: and I will be to them as a man smiting another on his cheek: and I will have respect to him, I will prevail with him. (Hosea 11:4 Brenton)
Oz:11:4 Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. (Oz 11:4 BT_4)
Oz:11:4 ἐν διαφθορᾷ ἀνθρώπων ἐξέτεινα αὐτοὺς ἐν δεσμοῖς ἀγαπήσεώς μου καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς ῥαπίζων ἄνθρωπος ἐπὶ τὰς σιαγόνας αὐτοῦ· καὶ ἐπιβλέψομαι πρὸς αὐτόν, δυνήσομαι αὐτῷ.
Oz:11:4 ἐν δια·φθορά, -ᾶς, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ῥαπίζω (ραπιζ-, ραπι·σ-, ραπι·σ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό σιαγών, -όνος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:11:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chyl się ku upadkowi Ludzki By rozszerzać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki; by wiązać Ja I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Jak/jak By dawać klapsa Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Policzek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do zdolnego On/ona/to/to samo
Oz:11:4 e)n diafTora=| a)nTrO/pOn e)Xe/teina au)tou\s e)n desmoi=s a)gapE/seO/s mou kai\ e)/somai au)toi=s O(s r(api/DZOn a)/nTrOpos e)pi\ ta\s siago/nas au)tou=· kai\ e)pible/PSomai pro\s au)to/n, dunE/somai au)tO=|.
Oz:11:4 en diafTora anTrOpOn eXeteina autus en desmois agapEseOs mu kai esomai autois hOs rapiDZOn anTrOpos epi tas siagonas autu· kai epiblePSomai pros auton, dynEsomai autO.
Oz:11:4 P N1A_DSF N2_GPM VAI_AAI1S RD_APM P N2_DPM N3I_GSF RP_GS C VF_FMI1S RD_DPM C V1_PAPNSM N2_NSM P RA_APF N3N_APF RD_GSM C VF_FMI1S P RD_ASM VF_FMI1S RD_DSM
Oz:11:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among decay human to extend he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among restraint restraint, handcuff; to bind ć I and also, even, namely to be he/she/it/same as/like to slap human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cheek he/she/it/same and also, even, namely to look upon overlook, look attentively toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to able he/she/it/same
Oz:11:4 in/among/by (+dat) decay (dat) humans (gen) I-EXTEND-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) restraints (dat); you(sg)-happen-to-be-BIND-ing (opt)   me (gen) and I-will-be them/same (dat) as/like while SLAP-ing (nom) human (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cheeks (acc) him/it/same (gen) and I-will-be-LOOK UPON-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) I-will-be-ABLE-ed him/it/same (dat)
Oz:11:4 Oz_11:4_1 Oz_11:4_2 Oz_11:4_3 Oz_11:4_4 Oz_11:4_5 Oz_11:4_6 Oz_11:4_7 Oz_11:4_8 Oz_11:4_9 Oz_11:4_10 Oz_11:4_11 Oz_11:4_12 Oz_11:4_13 Oz_11:4_14 Oz_11:4_15 Oz_11:4_16 Oz_11:4_17 Oz_11:4_18 Oz_11:4_19 Oz_11:4_20 Oz_11:4_21 Oz_11:4_22 Oz_11:4_23 Oz_11:4_24 Oz_11:4_25
Oz:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:5 κατῴκησεν Εφραιμ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ Ασσουρ αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἠθέλησεν ἐπιστρέψαι.
Oz:11:5 Ephraim dwelt in Egypt; and as for the Assyrian, he was his king, because he would not return. (Hosea 11:5 Brenton)
Oz:11:5 Powrócą do Egiptu i Aszszur będzie ich królem, bo się nie chcieli nawrócić. (Oz 11:5 BT_4)
Oz:11:5 κατῴκησεν Εφραιμ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ Ασσουρ αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἠθέλησεν ἐπιστρέψαι.
Oz:11:5 κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἐφραίμ, ὁ ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
Oz:11:5 By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Efraim W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Król On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By odwracać się dookoła
Oz:11:5 katO/|kEsen *efraim e)n *ai)gu/ptO|, kai\ *assour au)to\s basileu\s au)tou=, o(/ti ou)k E)Te/lEsen e)pistre/PSai.
Oz:11:5 katOkEsen efraim en aigyptO, kai assur autos basileus autu, hoti uk ETelEsen epistrePSai.
Oz:11:5 VAI_AAI3S N_NSM P N2_DSF C N_NSM RD_NSM N3V_NSM RD_GSM C D VAI_AAI3S VA_AAN
Oz:11:5 to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Ephraim in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely ć he/she/it/same king he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to turn around
Oz:11:5 he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Ephraim (indecl) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and   he/it/same (nom) king (nom) him/it/same (gen) because/that not he/she/it-WANT-ed to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt)
Oz:11:5 Oz_11:5_1 Oz_11:5_2 Oz_11:5_3 Oz_11:5_4 Oz_11:5_5 Oz_11:5_6 Oz_11:5_7 Oz_11:5_8 Oz_11:5_9 Oz_11:5_10 Oz_11:5_11 Oz_11:5_12 Oz_11:5_13
Oz:11:5 x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:6 καὶ ἠσθένησεν ῥομφαία ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ καὶ κατέπαυσεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ φάγονται ἐκ τῶν διαβουλίων αὐτῶν.
Oz:11:6 And in his cities he prevailed not with the sword, and he ceased to war with his hands: and they shall eat of the fruit of their own devices: (Hosea 11:6 Brenton)
Oz:11:6 Miecz będzie szalał w ich miastach, wyniszczy ich dzieci, a nawet pożre ich twierdze. (Oz 11:6 BT_4)
Oz:11:6 καὶ ἠσθένησεν ῥομφαία ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ καὶ κατέπαυσεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ φάγονται ἐκ τῶν διαβουλίων αὐτῶν.
Oz:11:6 καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:11:6 I też, nawet, mianowicie By chorować Szpada W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Oz:11:6 kai\ E)sTe/nEsen r(omfai/a e)n tai=s po/lesin au)tou= kai\ kate/pausen e)n tai=s CHersi\n au)tou=, kai\ fa/gontai e)k tO=n diabouli/On au)tO=n.
Oz:11:6 kai EsTenEsen romfaia en tais polesin autu kai katepausen en tais CHersin autu, kai fagontai ek tOn diabuliOn autOn.
Oz:11:6 C VAI_AAI3S N1A_NSF P RA_DPF N3I_DPF RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_DPF N3_DPF RD_GSM C VF_FMI3P P RA_GPF N1A_GPF RD_GPM
Oz:11:6 and also, even, namely to ail sword in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city he/she/it/same and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely to eat out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same
Oz:11:6 and he/she/it-AIL-ed sword (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) and they-will-be-EAT-ed out of (+gen) the (gen)   them/same (gen)
Oz:11:6 Oz_11:6_1 Oz_11:6_2 Oz_11:6_3 Oz_11:6_4 Oz_11:6_5 Oz_11:6_6 Oz_11:6_7 Oz_11:6_8 Oz_11:6_9 Oz_11:6_10 Oz_11:6_11 Oz_11:6_12 Oz_11:6_13 Oz_11:6_14 Oz_11:6_15 Oz_11:6_16 Oz_11:6_17 Oz_11:6_18 Oz_11:6_19
Oz:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:7 καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐπικρεμάμενος ἐκ τῆς κατοικίας αὐτοῦ, καὶ ὁ θεὸς ἐπὶ τὰ τίμια αὐτοῦ θυμωθήσεται, καὶ οὐ μὴ ὑψώσῃ αὐτόν.
Oz:11:7 and his people shall cleave fondly to their habitation; but God shall be angry with his precious things, and shall not at all exalt him. (Hosea 11:7 Brenton)
Oz:11:7 Mój lud jest skłonny odpaść ode Mnie - wzywa imienia Baala, lecz on im nie przyjdzie z pomocą. (Oz 11:7 BT_4)
Oz:11:7 καὶ λαὸς αὐτοῦ ἐπικρεμάμενος ἐκ τῆς κατοικίας αὐτοῦ, καὶ θεὸς ἐπὶ τὰ τίμια αὐτοῦ θυμωθήσεται, καὶ οὐ μὴ ὑψώσῃ αὐτόν.
Oz:11:7 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   ἐκ ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό τίμιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Oz:11:7 I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Mieszkanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cenny On/ona/to/to samo By rozgniewać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo
Oz:11:7 kai\ o( lao\s au)tou= e)pikrema/menos e)k tE=s katoiki/as au)tou=, kai\ o( Teo\s e)pi\ ta\ ti/mia au)tou= TumOTE/setai, kai\ ou) mE\ u(PSO/sE| au)to/n.
Oz:11:7 kai ho laos autu epikremamenos ek tEs katoikias autu, kai ho Teos epi ta timia autu TymOTEsetai, kai u mE hyPSOsE auton.
Oz:11:7 C RA_NSM N2_NSM RD_GSM V1_PMPNSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C RA_NSM N2_NSM P RA_APN A1A_APN RD_GSM VC_FPI3S C D D V4_AAS3S RD_ASM
Oz:11:7 and also, even, namely the people he/she/it/same ć out of (+gen) ἐξ before vowels the dwelling he/she/it/same and also, even, namely the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the precious he/she/it/same to anger and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to elevate/set high he/she/it/same
Oz:11:7 and the (nom) people (nom) him/it/same (gen)   out of (+gen) the (gen) dwelling (gen), dwellings (acc) him/it/same (gen) and the (nom) god (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) precious ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-ANGER-ed and not not you(sg)-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH, he/she/it-should-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-should-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH, (fut perf) him/it/same (acc)
Oz:11:7 Oz_11:7_1 Oz_11:7_2 Oz_11:7_3 Oz_11:7_4 Oz_11:7_5 Oz_11:7_6 Oz_11:7_7 Oz_11:7_8 Oz_11:7_9 Oz_11:7_10 Oz_11:7_11 Oz_11:7_12 Oz_11:7_13 Oz_11:7_14 Oz_11:7_15 Oz_11:7_16 Oz_11:7_17 Oz_11:7_18 Oz_11:7_19 Oz_11:7_20 Oz_11:7_21 Oz_11:7_22
Oz:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:8 τί σε διαθῶ, Εφραιμ; ὑπερασπιῶ σου, Ισραηλ; τί σε διαθῶ; ὡς Αδαμα θήσομαί σε καὶ ὡς Σεβωιμ; μετεστράφη ἡ καρδία μου ἐν τῷ αὐτῷ, συνεταράχθη ἡ μεταμέλειά μου.
Oz:11:8 How shall I deal with thee, Ephraim? how shall I protect thee, Israel? what shall I do with thee? I will make thee as Adama, and as Seboim; my heart is turned at once, my repentance is powerfully excited. (Hosea 11:8 Brenton)
Oz:11:8 Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. (Oz 11:8 BT_4)
Oz:11:8 τί σε διαθῶ, Εφραιμ; ὑπερασπιῶ σου, Ισραηλ; τί σε διαθῶ; ὡς Αδαμα θήσομαί σε καὶ ὡς Σεβωιμ; μετεστράφη καρδία μου ἐν τῷ αὐτῷ, συνεταράχθη μεταμέλειά μου.
Oz:11:8 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) Ἐφραίμ, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὡς   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὡς   μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Oz:11:8 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg) By robić konwencję Efraim Ty; twój/twój(sg) Izrael Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg) By robić konwencję Jak/jak By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jak/jak By przekształcać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ja
Oz:11:8 ti/ se diaTO=, *efraim; u(peraspiO= sou, *israEl; ti/ se diaTO=; O(s *adama TE/somai/ se kai\ O(s *sebOim; metestra/fE E( kardi/a mou e)n tO=| au)tO=|, sunetara/CHTE E( metame/leia/ mou.
Oz:11:8 ti se diaTO, efraim; hyperaspiO su, israEl; ti se diaTO; hOs adama TEsomai se kai hOs sebOim; metestrafE hE kardia mu en tO autO, synetaraCHTE hE metameleia mu.
Oz:11:8 RI_ASN RP_AS VE_AAS1S N_VSM VF2_FAI1S RP_GS N_VSM RI_ASN RP_AS VE_AAS1S C N_AS VF_FMI1S RP_AS C C N_A VDI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_DSM RD_DSM VQI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Oz:11:8 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg) to make covenant Ephraim ć you; your/yours(sg) Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg) to make covenant as/like ć to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) and also, even, namely as/like ć to transform the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same ć the ć I
Oz:11:8 who/what/why (nom|acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-should-MAKE COVENANT Ephraim (indecl)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) who/what/why (nom|acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-should-MAKE COVENANT as/like   I-will-be-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and as/like   he/she/it-was-TRANSFORM-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (dat)   the (nom)   me (gen)
Oz:11:8 Oz_11:8_1 Oz_11:8_2 Oz_11:8_3 Oz_11:8_4 Oz_11:8_5 Oz_11:8_6 Oz_11:8_7 Oz_11:8_8 Oz_11:8_9 Oz_11:8_10 Oz_11:8_11 Oz_11:8_12 Oz_11:8_13 Oz_11:8_14 Oz_11:8_15 Oz_11:8_16 Oz_11:8_17 Oz_11:8_18 Oz_11:8_19 Oz_11:8_20 Oz_11:8_21 Oz_11:8_22 Oz_11:8_23 Oz_11:8_24 Oz_11:8_25 Oz_11:8_26 Oz_11:8_27 Oz_11:8_28
Oz:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:9 οὐ μὴ ποιήσω κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου, οὐ μὴ ἐγκαταλίπω τοῦ ἐξαλειφθῆναι τὸν Εφραιμ· διότι θεὸς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἄνθρωπος· ἐν σοὶ ἅγιος, καὶ οὐκ εἰσελεύσομαι εἰς πόλιν.
Oz:11:9 I will not act according to the fury of my wrath, I will not abandon Ephraim to be utterly destroyed: for I am God, and not man; the Holy One within thee: and I will not enter into the city. (Hosea 11:9 Brenton)
Oz:11:9 Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. (Oz 11:9 BT_4)
Oz:11:9 οὐ μὴ ποιήσω κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου, οὐ μὴ ἐγκαταλίπω τοῦ ἐξαλειφθῆναι τὸν Εφραιμ· διότι θεὸς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἄνθρωπος· ἐν σοὶ ἅγιος, καὶ οὐκ εἰσελεύσομαι εἰς πόλιν.
Oz:11:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ δι·ότι θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ
Oz:11:9 ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Efraim Z powodu tego: Tamto Bóg  Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto
Oz:11:9 ou) mE\ poiE/sO kata\ tE\n o)rgE\n tou= Tumou= mou, ou) mE\ e)gkatali/pO tou= e)XaleifTE=nai to\n *efraim· dio/ti Teo\s e)gO/ ei)mi kai\ ou)k a)/nTrOpos· e)n soi\ a(/gios, kai\ ou)k ei)seleu/somai ei)s po/lin.
Oz:11:9 u mE poiEsO kata tEn orgEn tu Tymu mu, u mE enkatalipO tu eXaleifTEnai ton efraim· dioti Teos egO eimi kai uk anTrOpos· en soi hagios, kai uk eiseleusomai eis polin.
Oz:11:9 D D VA_AAS1S P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS D D VB_AAS1S RA_GSN VV_APN RA_ASM N_ASM C N2_NSM RP_NS V9_PAI1S C D N2_NSM P RP_DS A1A_NSM C D VF_FMI1S P N3I_ASF
Oz:11:9 οὐχ before rough breathing not to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wrath fume, anger, rage the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I οὐχ before rough breathing not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, the Ephraim because of this: that god [see theology] I to go; to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) city
Oz:11:9 not not I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) wrath (acc) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) not not I-should-GIVE UP the (gen) to-be-OBLITERATION-ed the (acc) Ephraim (indecl) because of this: that god (nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and not human (nom) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) holy ([Adj] nom) and not I-will-be-ENTER-ed into (+acc) city (acc)
Oz:11:9 Oz_11:9_1 Oz_11:9_2 Oz_11:9_3 Oz_11:9_4 Oz_11:9_5 Oz_11:9_6 Oz_11:9_7 Oz_11:9_8 Oz_11:9_9 Oz_11:9_10 Oz_11:9_11 Oz_11:9_12 Oz_11:9_13 Oz_11:9_14 Oz_11:9_15 Oz_11:9_16 Oz_11:9_17 Oz_11:9_18 Oz_11:9_19 Oz_11:9_20 Oz_11:9_21 Oz_11:9_22 Oz_11:9_23 Oz_11:9_24 Oz_11:9_25 Oz_11:9_26 Oz_11:9_27 Oz_11:9_28 Oz_11:9_29 Oz_11:9_30 Oz_11:9_31
Oz:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:10 ὀπίσω κυρίου πορεύσομαι· ὡς λέων ἐρεύξεται, ὅτι αὐτὸς ὠρύσεται, καὶ ἐκστήσονται τέκνα ὑδάτων.
Oz:11:10 I will go after the Lord: he shall utter his voice as a lion: for he shall roar, and the children of the waters shall be amazed. (Hosea 11:10 Brenton)
Oz:11:10 Pójdą śladami Pana, który zagrzmi, jak ryczy lew. A kiedy zagrzmi - zbiegną się Jego synowie z zachodu, (Oz 11:10 BT_4)
Oz:11:10 ὀπίσω κυρίου πορεύσομαι· ὡς λέων ἐρεύξεται, ὅτι αὐτὸς ὠρύσεται, καὶ ἐκστήσονται τέκνα ὑδάτων.
Oz:11:10 ὀπίσω κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐρεύγομαι (ερευγ-, ερευξ-, -, -, -, -) ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ὠρύομαι (ωρυ-, ωρυ·σ-, -, -, -, -) καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ὕδωρ, ὕδατος, τό
Oz:11:10 Z tyłu w tył, z tyłu, potem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść Jak/jak Lew Do ??? Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Do wrzaskliwym głosem powiedzenia wycia I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Dziecko Woda
Oz:11:10 o)pi/sO kuri/ou poreu/somai· O(s le/On e)reu/Xetai, o(/ti au)to\s O)ru/setai, kai\ e)kstE/sontai te/kna u(da/tOn.
Oz:11:10 opisO kyriu poreusomai· hOs leOn ereuXetai, hoti autos Orysetai, kai ekstEsontai tekna hydatOn.
Oz:11:10 P N2_GSM VF_FMI1S C N3W_NSM VF_FMI3S C RD_NSM VF_FMI3S C VF_FMI3P N2N_NPN N3T_GPN
Oz:11:10 behind back, behind, after lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to go as/like lion to ??? because/that he/she/it/same to screaming yelling and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG child water
Oz:11:10 behind lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-will-be-GO-ed as/like lion (nom) he/she/it-will-be-???-ed because/that he/it/same (nom) he/she/it-will-be-SCREAMING-ed- and they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed children (nom|acc|voc) waters (gen)
Oz:11:10 Oz_11:10_1 Oz_11:10_2 Oz_11:10_3 Oz_11:10_4 Oz_11:10_5 Oz_11:10_6 Oz_11:10_7 Oz_11:10_8 Oz_11:10_9 Oz_11:10_10 Oz_11:10_11 Oz_11:10_12 Oz_11:10_13
Oz:11:10 x x x x x x x x x x x x x
Oz:11:11 καὶ ἐκστήσονται ὡς ὄρνεον ἐξ Αἰγύπτου καὶ ὡς περιστερὰ ἐκ γῆς Ἀσσυρίων· καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν, λέγει κύριος.
Oz:11:11 They shall be amazed and fly as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of the Assyrians: and I will restore them to their houses, saith the Lord. (Hosea 11:11 Brenton)
Oz:11:11 jak ptactwo przylecą z Egiptu, i z asyryjskiej ziemi jak gołębie; sprawię, że wrócą do swoich siedzib - wyrocznia Pana. (Oz 11:11 BT_4)
Oz:11:11 καὶ ἐκστήσονται ὡς ὄρνεον ἐξ Αἰγύπτου καὶ ὡς περιστερὰ ἐκ γῆς Ἀσσυρίων· καὶ ἀποκαταστήσω αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν, λέγει κύριος.
Oz:11:11 καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὡς ὄρνεον, -ου, τό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὡς περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Oz:11:11 I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Jak/jak Ptak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gołąb Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By przywracać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Oz:11:11 kai\ e)kstE/sontai O(s o)/rneon e)X *ai)gu/ptou kai\ O(s peristera\ e)k gE=s *)assuri/On· kai\ a)pokatastE/sO au)tou\s ei)s tou\s oi)/kous au)tO=n, le/gei ku/rios.
Oz:11:11 kai ekstEsontai hOs orneon eX aigyptu kai hOs peristera ek gEs assyriOn· kai apokatastEsO autus eis tus oikus autOn, legei kyrios.
Oz:11:11 C VF_FMI3P C N2N_NSN P N2_GSF C C N1A_NSF P N1_GSF N2_GPM C VF_FAI1S RD_APM P RA_APM N2_APM RD_GPM V1_PAI3S N2_NSM
Oz:11:11 and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG as/like bird out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely as/like pigeon out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land ć and also, even, namely to restore he/she/it/same into (+acc) the house he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Oz:11:11 and they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed as/like bird (nom|acc|voc) out of (+gen) Egypt (gen) and as/like pigeon (nom|voc) out of (+gen) earth/land (gen)   and I-will-RESTORE, I-should-RESTORE them/same (acc) into (+acc) the (acc) houses (acc) them/same (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Oz:11:11 Oz_11:11_1 Oz_11:11_2 Oz_11:11_3 Oz_11:11_4 Oz_11:11_5 Oz_11:11_6 Oz_11:11_7 Oz_11:11_8 Oz_11:11_9 Oz_11:11_10 Oz_11:11_11 Oz_11:11_12 Oz_11:11_13 Oz_11:11_14 Oz_11:11_15 Oz_11:11_16 Oz_11:11_17 Oz_11:11_18 Oz_11:11_19 Oz_11:11_20 Oz_11:11_21
Oz:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x