Prz:28:1 φεύγει ἀσεβὴς μηδενὸς διώκοντος, δίκαιος δὲ ὥσπερ λέων πέποιθεν.
Prz:28:1 The ungodly man flees when no one pursues: but the righteous is confident as a lion. (Proverbs 28:1 Brenton)
Prz:28:1 Ucieka występny, choć go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak młody lew. (Prz 28:1 BT_4)
Prz:28:1 φεύγει ἀσεβὴς μηδενὸς διώκοντος, δίκαιος δὲ ὥσπερ λέων πέποιθεν.
Prz:28:1 φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀ·σεβής -ές μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) δίκαιος -αία -ον δέ ὥσ·περ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
Prz:28:1 By uciekać Bezbożny Nie jeden By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Właśnie prawy, właśnie zaś Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Lew By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
Prz:28:1 feu/gei a)sebE\s mEdeno\s diO/kontos, di/kaios de\ O(/sper le/On pe/poiTen.
Prz:28:1 feugei asebEs mEdenos diOkontos, dikaios de hOsper leOn pepoiTen.
Prz:28:1 V1_PAI3S A3H_NSM A3_GSM V1_PAPGSM A1A_NSM x D N3W_NSM VX_XAI3S
Prz:28:1 to flee ungodly not one to prosecute/pursue prosecute: put on trial just righteous, just δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" lion to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
Prz:28:1 he/she/it-is-FLEE-ing, you(sg)-are-being-FLEE-ed (classical) ungodly ([Adj] nom) not one (gen) while PROSECUTE/PURSUE-ing (gen) just ([Adj] nom) Yet just as lion (nom) he/she/it-has-PERSUADE/CONVINCE-ed
Prz:28:1 Prz_28:1_1 Prz_28:1_2 Prz_28:1_3 Prz_28:1_4 Prz_28:1_5 Prz_28:1_6 Prz_28:1_7 Prz_28:1_8 Prz_28:1_9
Prz:28:1 x x x x x x x x x
Prz:28:2 δι’ ἁμαρτίας ἀσεβῶν κρίσεις ἐγείρονται, ἀνὴρ δὲ πανοῦργος κατασβέσει αὐτάς.
Prz:28:2 By reason of the sins of ungodly men quarrels arise; but a wise man will quell them. (Proverbs 28:2 Brenton)
Prz:28:2 Przez zbrodnie kraju wielu jest władców, lecz ktoś mądry i roztropny trwały ład zapewni. (Prz 28:2 BT_4)
Prz:28:2 δι’ ἁμαρτίας ἀσεβῶν κρίσεις ἐγείρονται, ἀνὴρ δὲ πανοῦργος κατασβέσει αὐτάς.
Prz:28:2 διά ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) κρίσις, -εως, ἡ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ παν·οῦργος -ον   αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:28:2 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By podnosić się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś Chytry On/ona/to/to samo
Prz:28:2 di’ a(marti/as a)sebO=n kri/seis e)gei/rontai, a)nE\r de\ panou=rgos katasbe/sei au)ta/s.
Prz:28:2 di’ hamartias asebOn kriseis egeirontai, anEr de panurgos katasbesei autas.
Prz:28:2 P N1A_GSF A3H_GPM N3I_APF V1_PMI3P N3_NSM x A1B_NSM VF2_FAI3S RD_APF
Prz:28:2 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ungodly; to be impious commit sacrilege judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to rise man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sly ć he/she/it/same
Prz:28:2 because of (+acc), through (+gen) sin (gen), sins (acc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) judgments (acc, nom|voc) they-are-being-RISE-ed man, husband (nom) Yet sly ([Adj] nom)   them/same (acc)
Prz:28:2 Prz_28:2_1 Prz_28:2_2 Prz_28:2_3 Prz_28:2_4 Prz_28:2_5 Prz_28:2_6 Prz_28:2_7 Prz_28:2_8 Prz_28:2_9 Prz_28:2_10
Prz:28:2 x x x x x x x x x x
Prz:28:3 ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις συκοφαντεῖ πτωχούς. ὥσπερ ὑετὸς λάβρος καὶ ἀνωφελής,
Prz:28:3 A bold man oppresses the poor by ungodly deeds. As an impetuous and profitable rain, (Proverbs 28:3 Brenton)
Prz:28:3 Występny, co biednych uciska, jest jak ulewa, co chleba nie daje. (Prz 28:3 BT_4)
Prz:28:3 ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις συκοφαντεῖ πτωχούς. ὥσπερ ὑετὸς λάβρος καὶ ἀνωφελής,
Prz:28:3 ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] ἐν ἀ·σέβεια, -ας, ἡ συκο·φαντέω (συκοφαντ(ε)-, συκοφαντη·σ-, συκοφαντη·σ-, -, -, -) πτωχός -ή -όν ὥσ·περ ὑετός, -ου, ὁ   καί ἀν·ωφελής -ές
Prz:28:3 Mężny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brak szacunku By zniesławiać zniesławiaj, szkaluj, spotwarzaj, Biedny Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Deszcz I też, nawet, mianowicie Niekorzystny
Prz:28:3 a)ndrei=os e)n a)sebei/ais sukofantei= ptOCHou/s. O(/sper u(eto\s la/bros kai\ a)nOfelE/s,
Prz:28:3 andreios en asebeiais sykofantei ptOCHus. hOsper hyetos labros kai anOfelEs,
Prz:28:3 A1A_NSM P N1A_DPF V2_PAI3S N2_APM D N2_NSM A1B_NSM C A3H_NSM
Prz:28:3 manly in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lack of deference to slander defame, calumniate, traduce, poor just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" rain ć and also, even, namely unbeneficial
Prz:28:3 manly ([Adj] nom) in/among/by (+dat) lacks of deference (dat) he/she/it-is-SLandER-ing, you(sg)-are-being-SLandER-ed (classical), be-you(sg)-SLandER-ing! poor ([Adj] acc) just as rain (nom)   and unbeneficial ([Adj] nom)
Prz:28:3 Prz_28:3_1 Prz_28:3_2 Prz_28:3_3 Prz_28:3_4 Prz_28:3_5 Prz_28:3_6 Prz_28:3_7 Prz_28:3_8 Prz_28:3_9 Prz_28:3_10
Prz:28:3 x x x x x x x x x x
Prz:28:4 οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζουσιν ἀσέβειαν, οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον περιβάλλουσιν ἑαυτοῖς τεῖχος.
Prz:28:4 so they that forsake the law praise ungodliness; but they that love the law fortify themselves with a wall. (Proverbs 28:4 Brenton)
Prz:28:4 Kto gardzi Prawem, chwali grzesznika, kto strzeże Prawa, jemu przeciwny. (Prz 28:4 BT_4)
Prz:28:4 οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζουσιν ἀσέβειαν, οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον περιβάλλουσιν ἑαυτοῖς τεῖχος.
Prz:28:4 οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ   ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
Prz:28:4 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Prawo Brak szacunku zaś By kochać Prawo By ozdabiać z [rozrzucaj] Samo /nasz /twój /siebie Ściana
Prz:28:4 ou(/tOs oi( e)gkatalei/pontes to\n no/mon e)gkOmia/DZousin a)se/beian, oi( de\ a)gapO=ntes to\n no/mon periba/llousin e(autoi=s tei=CHos.
Prz:28:4 hutOs hoi enkataleipontes ton nomon enkOmiaDZusin asebeian, hoi de agapOntes ton nomon periballusin heautois teiCHos.
Prz:28:4 D RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM V1_PAI3P N1A_ASF RA_NPM x V3_PAPNPM RA_ASM N2_ASM V1_PAI3P RD_DPM N3E_ASN
Prz:28:4 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the law ć lack of deference the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to love the law to adorn with [throw around] self /our-/your-/themselves wall
Prz:28:4 thusly/like this the (nom) while GIVE UP-ing (nom|voc) the (acc) law (acc)   lack of deference (acc) the (nom) Yet while LOVE-ing (nom|voc) the (acc) law (acc) they-are-ADORN-ing-WITH, while ADORN-ing-WITH (dat) selves (dat) wall (nom|acc|voc)
Prz:28:4 Prz_28:4_1 Prz_28:4_2 Prz_28:4_3 Prz_28:4_4 Prz_28:4_5 Prz_28:4_6 Prz_28:4_7 Prz_28:4_8 Prz_28:4_9 Prz_28:4_10 Prz_28:4_11 Prz_28:4_12 Prz_28:4_13 Prz_28:4_14 Prz_28:4_15
Prz:28:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:5 ἄνδρες κακοὶ οὐ νοήσουσιν κρίμα, οἱ δὲ ζητοῦντες τὸν κύριον συνήσουσιν ἐν παντί.
Prz:28:5 Evil men will not understand judgment: but they that seek the Lord will understand everything. (Proverbs 28:5 Brenton)
Prz:28:5 źli ludzie nie rozumieją prawości, a którzy szukają Pana, pojmą ją całą. (Prz 28:5 BT_4)
Prz:28:5 ἄνδρες κακοὶ οὐ νοήσουσιν κρίμα, οἱ δὲ ζητοῦντες τὸν κύριον συνήσουσιν ἐν παντί.
Prz:28:5 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δέ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Prz:28:5 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać wiedz Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie zaś By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Prz:28:5 a)/ndres kakoi\ ou) noE/sousin kri/ma, oi( de\ DZEtou=ntes to\n ku/rion sunE/sousin e)n panti/.
Prz:28:5 andres kakoi u noEsusin krima, hoi de DZEtuntes ton kyrion synEsusin en panti.
Prz:28:5 N3_NPM A1_NPM D VF_FAI3P N3M_ASN RA_NPM x V2_PAPNPM RA_ASM N2_ASM VF_FAI3P P A3_DSM
Prz:28:5 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". wickedly to do evil; to make things difficult for οὐχ before rough breathing to discern know sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of
Prz:28:5 men, husbands (nom|voc) wickedly ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-are-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-are-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR (classical), he/she/it-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR, he/she/it-happens-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) not they-will-DISCERN, going-to-DISCERN (fut ptcp) (dat) sentence (nom|acc|voc) the (nom) Yet while SEEK-ing (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-UNDERSTand, going-to-UNDERSTand (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) every (dat)
Prz:28:5 Prz_28:5_1 Prz_28:5_2 Prz_28:5_3 Prz_28:5_4 Prz_28:5_5 Prz_28:5_6 Prz_28:5_7 Prz_28:5_8 Prz_28:5_9 Prz_28:5_10 Prz_28:5_11 Prz_28:5_12 Prz_28:5_13
Prz:28:5 x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:6 κρείσσων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληθείᾳ πλουσίου ψευδοῦς.
Prz:28:6 A poor man walking in truth is better than a rich liar. (Proverbs 28:6 Brenton)
Prz:28:6 Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych. (Prz 28:6 BT_4)
Prz:28:6 κρείσσων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληθείᾳ πλουσίου ψευδοῦς.
Prz:28:6 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος πτωχός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ πλούσιος -ία -ον ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
Prz:28:6 Lepiej Biedny By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA Obfity Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}
Prz:28:6 krei/ssOn ptOCHo\s poreuo/menos e)n a)lETei/a| plousi/ou PSeudou=s.
Prz:28:6 kreissOn ptOCHos poreuomenos en alETeia plusiu PSeudus.
Prz:28:6 A3C_NSM N2_NSM V1_PMPNSM P N1A_DSF A1A_GSM A3H_GSM
Prz:28:6 better poor to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth abundant lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying
Prz:28:6 better ([Adj] nom) poor ([Adj] nom) while being-GO-ed (nom) in/among/by (+dat) truth (dat) abundant ([Adj] gen) lie (gen); liar ([Adj] gen)
Prz:28:6 Prz_28:6_1 Prz_28:6_2 Prz_28:6_3 Prz_28:6_4 Prz_28:6_5 Prz_28:6_6 Prz_28:6_7
Prz:28:6 x x x x x x x
Prz:28:7 φυλάσσει νόμον υἱὸς συνετός· ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν, ἀτιμάζει πατέρα.
Prz:28:7 A wise son keeps the law: but he that keeps up debauchery dishonours his father. (Proverbs 28:7 Brenton)
Prz:28:7 Kto Prawa się trzyma, ten mądrym jest synem, przyjaciel rozwiązłych hańbi swego ojca. (Prz 28:7 BT_4)
Prz:28:7 φυλάσσει νόμον υἱὸς συνετός· ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν, ἀτιμάζει πατέρα.
Prz:28:7 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) νόμος, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί συν·ετός -ή -όν ὅς ἥ ὅ δέ ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ἀ·σωτία, -ας, ἡ ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
Prz:28:7 By zabezpieczać się Prawo Syn insightful/bystry Kto/, który/, który zaś By paść ??? Do hańby Ojciec
Prz:28:7 fula/ssei no/mon ui(o\s suneto/s· o(\s de\ poimai/nei a)sOti/an, a)tima/DZei pate/ra.
Prz:28:7 fylassei nomon hyios synetos· hos de poimainei asOtian, atimaDZei patera.
Prz:28:7 V1_PAI3S N2_ASM N2_NSM A1_NSM RR_NSM x V1_PAI3S N1A_ASF V1_PAI3S N3_ASM
Prz:28:7 to guard law son insightful/discerning who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to shepherd ??? to dishonor father
Prz:28:7 he/she/it-is-GUARD-ing, you(sg)-are-being-GUARD-ed (classical) law (acc) son (nom) insightful/discerning ([Adj] nom) who/whom/which (nom) Yet he/she/it-is-SHEPHERD-ing, you(sg)-are-being-SHEPHERD-ed (classical) ??? (acc) he/she/it-is-DISHONOR-ing, you(sg)-are-being-DISHONOR-ed (classical) father (acc)
Prz:28:7 Prz_28:7_1 Prz_28:7_2 Prz_28:7_3 Prz_28:7_4 Prz_28:7_5 Prz_28:7_6 Prz_28:7_7 Prz_28:7_8 Prz_28:7_9 Prz_28:7_10
Prz:28:7 x x x x x x x x x x
Prz:28:8 ὁ πληθύνων τὸν πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν τῷ ἐλεῶντι πτωχοὺς συνάγει αὐτόν.
Prz:28:8 He that increases his wealth by usuries and unjust gains, gathers it for him that pities the poor. (Proverbs 28:8 Brenton)
Prz:28:8 Odsetką i lichwą powiększać majątek - to zbierać dla tych, co miłosierni dla biednych. (Prz 28:8 BT_4)
Prz:28:8 πληθύνων τὸν πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν τῷ ἐλεῶντι πτωχοὺς συνάγει αὐτόν.
Prz:28:8 ὁ ἡ τό πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό μετά τόκος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -) πτωχός -ή -όν συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:28:8 By wzrastać/mnóż się Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zainteresowanie {Odsetki} I też, nawet, mianowicie By mieć litość Biedny By zbierać się razem On/ona/to/to samo
Prz:28:8 o( plETu/nOn to\n plou=ton au)tou= meta\ to/kOn kai\ pleonasmO=n tO=| e)leO=nti ptOCHou\s suna/gei au)to/n.
Prz:28:8 ho plETynOn ton pluton autu meta tokOn kai pleonasmOn tO eleOnti ptOCHus synagei auton.
Prz:28:8 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N2_GPM C N2_GPM RA_DSM V3_PAPDSM N2_APM V1_PAI3S RD_ASM
Prz:28:8 the to increase/multiply the wealth/abundance he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing interest and also, even, namely ć the to have mercy poor to gather together he/she/it/same
Prz:28:8 the (nom) while INCREASE/MULTIPLY-ing (nom), going-to-INCREASE/MULTIPLY (fut ptcp) (nom) the (acc) wealth/abundance (acc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) interests (gen) and   the (dat) while HAVE MERCY-ing (dat) poor ([Adj] acc) he/she/it-is-GATHER TOGETHER-ing, you(sg)-are-being-GATHER TOGETHER-ed (classical) him/it/same (acc)
Prz:28:8 Prz_28:8_1 Prz_28:8_2 Prz_28:8_3 Prz_28:8_4 Prz_28:8_5 Prz_28:8_6 Prz_28:8_7 Prz_28:8_8 Prz_28:8_9 Prz_28:8_10 Prz_28:8_11 Prz_28:8_12 Prz_28:8_13 Prz_28:8_14
Prz:28:8 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:9 ὁ ἐκκλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι νόμου καὶ αὐτὸς τὴν προσευχὴν αὐτοῦ ἐβδέλυκται.
Prz:28:9 He that turns away his ear from hearing the law, even he has made his prayer abominable. (Proverbs 28:9 Brenton)
Prz:28:9 Kto ucho odwraca, by Prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna. (Prz 28:9 BT_4)
Prz:28:9 ἐκκλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι νόμου καὶ αὐτὸς τὴν προσευχὴν αὐτοῦ ἐβδέλυκται.
Prz:28:9 ὁ ἡ τό ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) νόμος, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-)
Prz:28:9 By cofać się/unikaj Ucho On/ona/to/to samo Nie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Prawo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Modlitwa On/ona/to/to samo Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy)
Prz:28:9 o( e)kkli/nOn to\ ou)=s au)tou= tou= mE\ ei)sakou=sai no/mou kai\ au)to\s tE\n proseuCHE\n au)tou= e)bde/luktai.
Prz:28:9 ho ekklinOn to us autu tu mE eisakusai nomu kai autos tEn proseuCHEn autu ebdelyktai.
Prz:28:9 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN N3T_ASN RD_GSM RA_GSN D VA_AAN N2_GSM C RD_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VM_XMI3S
Prz:28:9 the to recoil/avoid the ear he/she/it/same the not to heard (being heard, listen into, hearken) law and also, even, namely he/she/it/same the prayer he/she/it/same to ??? (abhor, abominable)
Prz:28:9 the (nom) while RECOIL/AVOID-ing (nom), going-to-RECOIL/AVOID (fut ptcp) (nom) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (gen) not to-HEARD, be-you(sg)-HEARD-ed!, he/she/it-happens-to-HEARD (opt) law (gen) and he/it/same (nom) the (acc) prayer (acc) him/it/same (gen) he/she/it-has-been-???-ed
Prz:28:9 Prz_28:9_1 Prz_28:9_2 Prz_28:9_3 Prz_28:9_4 Prz_28:9_5 Prz_28:9_6 Prz_28:9_7 Prz_28:9_8 Prz_28:9_9 Prz_28:9_10 Prz_28:9_11 Prz_28:9_12 Prz_28:9_13 Prz_28:9_14 Prz_28:9_15
Prz:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:10 ὃς πλανᾷ εὐθεῖς ἐν ὁδῷ κακῇ, εἰς διαφθορὰν αὐτὸς ἐμπεσεῖται· οἱ δὲ ἄνομοι διελεύσονται ἀγαθὰ καὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς αὐτά.
Prz:28:10 He that causes upright men to err in an evil way, himself shall fall into destruction: transgressor also shall pass by prosperity, but shall not enter into it. (Proverbs 28:10 Brenton)
Prz:28:10 Kto prawych sprowadza na drogę występku, i sam też we własny dół wpadnie; dziedzictwem zaś czystych będzie dobro. (Prz 28:10 BT_4)
Prz:28:10 ὃς πλανᾷ εὐθεῖς ἐν ὁδῷ κακῇ, εἰς διαφθορὰν αὐτὸς ἐμπεσεῖται· οἱ δὲ ἄνομοι διελεύσονται ἀγαθὰ καὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς αὐτά.
Prz:28:10 ὅς ἥ ὅ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) εἰς[1] δια·φθορά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἄ·νομος -ον δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:28:10 Kto/, który/, który By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Prosto; prosto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Niegodziwie by czynić źle Do (+przyspieszenie) Chyl się ku upadkowi On/ona/to/to samo By spadać zaś Na zewnątrz prawa By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Prz:28:10 o(\s plana=| eu)Tei=s e)n o(dO=| kakE=|, ei)s diafTora\n au)to\s e)mpesei=tai· oi( de\ a)/nomoi dieleu/sontai a)gaTa\ kai\ ou)k ei)seleu/sontai ei)s au)ta/.
Prz:28:10 hos plana euTeis en hodO kakE, eis diafToran autos empeseitai· hoi de anomoi dieleusontai agaTa kai uk eiseleusontai eis auta.
Prz:28:10 RR_NSM V3_PAI3S A3U_APM P N2_DSF A1_DSF P N1A_ASF RD_NSM VF2_FMI3S RA_NPM x A1B_NPM VF_FMI3P A1_APN C D VF_FMI3P P RD_APN
Prz:28:10 who/whom/which to wander/cause to stray [see planet] straight; straight in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road wickedly to do evil into (+acc) decay he/she/it/same to fall the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] outside the law to go through pass through good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to enter into (+acc) he/she/it/same
Prz:28:10 who/whom/which (nom) he/she/it-is-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, you(sg)-are-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY, you(sg)-are-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (classical), he/she/it-should-be-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, you(sg)-should-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) in/among/by (+dat) way/road (dat) wickedly ([Adj] dat) into (+acc) decay (acc) he/it/same (nom) he/she/it-will-be-FALL-ed the (nom) Yet outside the law ([Adj] nom|voc) they-will-be-GO THROUGH-ed good ([Adj] nom|acc|voc) and not they-will-be-ENTER-ed into (+acc) they/them/same (nom|acc)
Prz:28:10 Prz_28:10_1 Prz_28:10_2 Prz_28:10_3 Prz_28:10_4 Prz_28:10_5 Prz_28:10_6 Prz_28:10_7 Prz_28:10_8 Prz_28:10_9 Prz_28:10_10 Prz_28:10_11 Prz_28:10_12 Prz_28:10_13 Prz_28:10_14 Prz_28:10_15 Prz_28:10_16 Prz_28:10_17 Prz_28:10_18 Prz_28:10_19 Prz_28:10_20
Prz:28:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:11 σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ ἀνὴρ πλούσιος, πένης δὲ νοήμων καταγνώσεται αὐτοῦ.
Prz:28:11 A rich man is wise in his own conceit; but an intelligent poor man will condemn him. (Proverbs 28:11 Brenton)
Prz:28:11 Mądry jest bogacz w swych oczach, lecz przejrzał go biedak rozumny. (Prz 28:11 BT_4)
Prz:28:11 σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ ἀνὴρ πλούσιος, πένης δὲ νοήμων καταγνώσεται αὐτοῦ.
Prz:28:11 σοφός -ή -όν παρά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πλούσιος -ία -ον πένη[τ]ς, -ητος, ὁ δέ   κατα·γινώσκω (κατα+γινωσκ-, κατα+γνω·σ-, 2nd ath. κατα+γν(ω)-/ath. κατα+γν(ο)-, -, κατ+εγνωσ-, κατα+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:28:11 Mądry fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Samo /nasz /twój /siebie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Obfity Biedna osoba zaś By skazywać (wiń, potępiaj) On/ona/to/to samo
Prz:28:11 sofo\s par’ e(autO=| a)nE\r plou/sios, pe/nEs de\ noE/mOn katagnO/setai au)tou=.
Prz:28:11 sofos par’ heautO anEr plusios, penEs de noEmOn katagnOsetai autu.
Prz:28:11 A1_NSM P RD_DSM N3_NSM A1A_NSM N3T_NSM x A3N_NSM VF_FMI3S RD_GSM
Prz:28:11 wise frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together self /our-/your-/themselves man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". abundant poor person δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to convict (blame, condemn) he/she/it/same
Prz:28:11 wise ([Adj] nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) self (dat) man, husband (nom) abundant ([Adj] nom) poor person (nom|voc) Yet   he/she/it-will-be-CONVICT-ed him/it/same (gen)
Prz:28:11 Prz_28:11_1 Prz_28:11_2 Prz_28:11_3 Prz_28:11_4 Prz_28:11_5 Prz_28:11_6 Prz_28:11_7 Prz_28:11_8 Prz_28:11_9 Prz_28:11_10
Prz:28:11 x x x x x x x x x x
Prz:28:12 διὰ βοήθειαν δικαίων πολλὴ γίνεται δόξα, ἐν δὲ τόποις ἀσεβῶν ἁλίσκονται ἄνθρωποι.
Prz:28:12 By reason of the help of righteous men great glory arises: but in the places of the ungodly men are caught. (Proverbs 28:12 Brenton)
Prz:28:12 Wielka jest radość, gdy prawi zwyciężą; gdy górą przewrotni, każdy się chowa. (Prz 28:12 BT_4)
Prz:28:12 διὰ βοήθειαν δικαίων πολλὴ γίνεται δόξα, ἐν δὲ τόποις ἀσεβῶν ἁλίσκονται ἄνθρωποι.
Prz:28:12 διά βοήθεια, -ας, ἡ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δόξα, -ης, ἡ ἐν δέ τόπος, -ου, ὁ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Prz:28:12 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pomagaj Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Dużo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Sławy/wzbudzanie grozy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Miejsce Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By chwytać Ludzki
Prz:28:12 dia\ boE/Teian dikai/On pollE\ gi/netai do/Xa, e)n de\ to/pois a)sebO=n a(li/skontai a)/nTrOpoi.
Prz:28:12 dia boETeian dikaiOn pollE ginetai doXa, en de topois asebOn haliskontai anTrOpoi.
Prz:28:12 P N1A_ASF A1A_GPM A1_NSF V1_PMI3S N1S_NSF P x N2_DPM A3H_GPM V1_PPI3P N2_NPM
Prz:28:12 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) help just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous much to become become, happen glory/awesomeness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] place ungodly; to be impious commit sacrilege to catch human
Prz:28:12 because of (+acc), through (+gen) help (acc) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) much (nom) he/she/it-is-being-BECOME-ed glory/awesomeness (nom|voc) in/among/by (+dat) Yet places (dat) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) they-are-being-CATCH-ed humans (nom|voc)
Prz:28:12 Prz_28:12_1 Prz_28:12_2 Prz_28:12_3 Prz_28:12_4 Prz_28:12_5 Prz_28:12_6 Prz_28:12_7 Prz_28:12_8 Prz_28:12_9 Prz_28:12_10 Prz_28:12_11 Prz_28:12_12
Prz:28:12 x x x x x x x x x x x x
Prz:28:13 ὁ ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν ἑαυτοῦ οὐκ εὐοδωθήσεται, ὁ δὲ ἐξηγούμενος ἐλέγχους ἀγαπηθήσεται.
Prz:28:13 He that covers his own ungodliness shall not prosper: but he that blames himself shall be loved. (Proverbs 28:13 Brenton)
Prz:28:13 Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi. (Prz 28:13 BT_4)
Prz:28:13 ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν ἑαυτοῦ οὐκ εὐοδωθήσεται, δὲ ἐξηγούμενος ἐλέγχους ἀγαπηθήσεται.
Prz:28:13 ὁ ἡ τό ἐπι·καλύπτω (επι+καλυπτ-, επι+καλυψ-, επι+καλυψ-, -, επι+κεκαλυπτ-, επι+καλυφ·θ-) ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἐξ·ηγέομαι (εξ+ηγ(ε)-, εξ+ηγη·σ-, εξ+ηγη·σ-, -, -, -) ἔλεγχος, -ου, ὁ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
Prz:28:13 By pokrywać wszędzie {skończony} Brak szacunku Samo /nasz /twój /siebie ??? Przed przydechem mocnym By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia zaś By objaśniać [zobacz egzegezę, egzegezę] głównie, by prowadzić poza. wtórnie, by objaśniać, to jest, oświadczać albo opisywać i, w tak robieniu, by prowadzić inni przez opowiadanie tak , że oni mogą doświadczać sprawy również. Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka By kochać
Prz:28:13 o( e)pikalu/ptOn a)se/beian e(autou= ou)k eu)odOTE/setai, o( de\ e)XEgou/menos e)le/gCHous a)gapETE/setai.
Prz:28:13 ho epikalyptOn asebeian heautu uk euodOTEsetai, ho de eXEgumenos elenCHus agapETEsetai.
Prz:28:13 RA_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF RD_GSM D VC_FPI3S RA_NSM x V2_PMPNSM N2_APM VC_FPI3S
Prz:28:13 the to cover over lack of deference self /our-/your-/themselves οὐχ before rough breathing to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to expound [see exegesis, exegete] primarily, to lead the way out. secondarily, to expound, i.e., declare or describe and, in so doing, to lead others through the narrative so that they may experience the matter too. conviction alternatively: correction, reproof, censure to love
Prz:28:13 the (nom) while COVER-ing-OVER (nom) lack of deference (acc) self (gen) not he/she/it-will-be-PROSPER-ed the (nom) Yet while being-EXPOUND-ed (nom) convictions (acc) he/she/it-will-be-LOVE-ed
Prz:28:13 Prz_28:13_1 Prz_28:13_2 Prz_28:13_3 Prz_28:13_4 Prz_28:13_5 Prz_28:13_6 Prz_28:13_7 Prz_28:13_8 Prz_28:13_9 Prz_28:13_10 Prz_28:13_11
Prz:28:13 x x x x x x x x x x x
Prz:28:14 μακάριος ἀνήρ, ὃς καταπτήσσει πάντα δι’ εὐλάβειαν, ὁ δὲ σκληρὸς τὴν καρδίαν ἐμπεσεῖται κακοῖς.
Prz:28:14 Blessed is the man who religiously fears always: but the hard of heart shall fall into mischiefs. (Proverbs 28:14 Brenton)
Prz:28:14 Szczęśliwy mąż, gdy stale trwa w bojaźni; kto serce zatwardza - wpadnie w nieszczęście. (Prz 28:14 BT_4)
Prz:28:14 μακάριος ἀνήρ, ὃς καταπτήσσει πάντα δι’ εὐλάβειαν, δὲ σκληρὸς τὴν καρδίαν ἐμπεσεῖται κακοῖς.
Prz:28:14 μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ κατα·πτήσσω [LXX] (κατα+πτησσ-, κατα+πτηξ-, -, κατ+επτη·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός διά εὐ·λάβεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ σκληρός -ά -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Prz:28:14 Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Czci poświęcenie, świętoszkostwo, pobożność, pobożność, pobożność, staranność zaś Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By spadać Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla
Prz:28:14 maka/rios a)nE/r, o(\s kataptE/ssei pa/nta di’ eu)la/beian, o( de\ sklEro\s tE\n kardi/an e)mpesei=tai kakoi=s.
Prz:28:14 makarios anEr, hos kataptEssei panta di’ eulabeian, ho de sklEros tEn kardian empeseitai kakois.
Prz:28:14 A1A_NSM N3_NSM RR_NSM V1_PAI3S A3_APN P N1A_ASF RA_NSM x A1A_NSM RA_ASF N1A_ASF VF2_FMI3S A1_DPM
Prz:28:14 fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which to ??? every all, each, every, the whole of because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) reverence devotion, sanctimony, devoutness, piety, prayerfulness, regardfulness the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hard rigid, stiff the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to fall wickedly to do evil; to make things difficult for
Prz:28:14 fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) all (nom|acc|voc), every (acc) because of (+acc), through (+gen) reverence (acc) the (nom) Yet hard ([Adj] nom) the (acc) heart (acc) he/she/it-will-be-FALL-ed wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt)
Prz:28:14 Prz_28:14_1 Prz_28:14_2 Prz_28:14_3 Prz_28:14_4 Prz_28:14_5 Prz_28:14_6 Prz_28:14_7 Prz_28:14_8 Prz_28:14_9 Prz_28:14_10 Prz_28:14_11 Prz_28:14_12 Prz_28:14_13 Prz_28:14_14
Prz:28:14 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:15 λέων πεινῶν καὶ λύκος διψῶν ὃς τυραννεῖ πτωχὸς ὢν ἔθνους πενιχροῦ.
Prz:28:15 A hungry lion and a thirsty wolf is he, who, being poor, rules over a poor nation. (Proverbs 28:15 Brenton)
Prz:28:15 Lwem ryczącym, zgłodniałym niedźwiedziem jest władca występny nad biednym ludem. (Prz 28:15 BT_4)
Prz:28:15 λέων πεινῶν καὶ λύκος διψῶν ὃς τυραννεῖ πτωχὸς ὢν ἔθνους πενιχροῦ.
Prz:28:15 λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί λύκος, -ου, ὁ δίψο·ς, -ους, τό; διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ὅς ἥ ὅ   πτωχός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πενιχρός -ά -όν
Prz:28:15 Lew By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie Wilk ???; by pragnąć Kto/, który/, który Biedny By być Naród [zobacz etniczny] Biedny
Prz:28:15 le/On peinO=n kai\ lu/kos diPSO=n o(\s turannei= ptOCHo\s O)\n e)/Tnous peniCHrou=.
Prz:28:15 leOn peinOn kai lykos diPSOn hos tyrannei ptOCHos On eTnus peniCHru.
Prz:28:15 N3W_NSM V3_PAPNSM C N2_NSM V3_PAPNSM RR_NSM V2_PAI3S N2_NSM V9_PAPNSM N3E_GSN A1A_GSN
Prz:28:15 lion to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely wolf ???; to thirst who/whom/which ć poor to be nation [see ethnic] poor
Prz:28:15 lion (nom) while HUNGER-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and wolf (nom) ???s (gen); while THIRST-ing (nom, nom|acc|voc, voc) who/whom/which (nom)   poor ([Adj] nom) while being (nom) nation (gen) poor ([Adj] gen)
Prz:28:15 Prz_28:15_1 Prz_28:15_2 Prz_28:15_3 Prz_28:15_4 Prz_28:15_5 Prz_28:15_6 Prz_28:15_7 Prz_28:15_8 Prz_28:15_9 Prz_28:15_10 Prz_28:15_11
Prz:28:15 x x x x x x x x x x x
Prz:28:16 βασιλεὺς ἐνδεὴς προσόδων μέγας συκοφάντης, ὁ δὲ μισῶν ἀδικίαν μακρὸν χρόνον ζήσεται.
Prz:28:16 A king in need of revenues is a great oppressor: but he that hates injustice shall live a long time. (Proverbs 28:16 Brenton)
Prz:28:16 Książę ubogi w rozsądek bogaty jest w zdzierstwo, kto zysków nieprawych nie znosi, dni swe przedłuża. (Prz 28:16 BT_4)
Prz:28:16 βασιλεὺς ἐνδεὴς προσόδων μέγας συκοφάντης, δὲ μισῶν ἀδικίαν μακρὸν χρόνον ζήσεται.
Prz:28:16 βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν·δεής -ές   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α συκο·φάντης, -ου, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό δέ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ μακρός -ά -όν χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Prz:28:16 Król Biedny Wielki ??? zaś Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Zły uczynki Daleko [zobacz makro] Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Prz:28:16 basileu\s e)ndeE\s proso/dOn me/gas sukofa/ntEs, o( de\ misO=n a)diki/an makro\n CHro/non DZE/setai.
Prz:28:16 basileus endeEs prosodOn megas sykofantEs, ho de misOn adikian makron CHronon DZEsetai.
Prz:28:16 N3V_NSM A3H_NSM N2_GPF A1P_NSM N1M_NSM RA_NSM x V2_PAPNSM N1A_ASF A1A_ASM N2_ASM VF_FMI3S
Prz:28:16 king indigent ć great ??? the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to destest dislike, detest, hate, abominate wrongdoing far [see macro] time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Prz:28:16 king (nom) indigent ([Adj] nom)   great ([Adj] nom) ??? (nom) the (nom) Yet while DESTEST-ing (nom) wrongdoing (acc) far ([Adj] acc, nom|acc|voc) time (acc) he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Prz:28:16 Prz_28:16_1 Prz_28:16_2 Prz_28:16_3 Prz_28:16_4 Prz_28:16_5 Prz_28:16_6 Prz_28:16_7 Prz_28:16_8 Prz_28:16_9 Prz_28:16_10 Prz_28:16_11 Prz_28:16_12
Prz:28:16 x x x x x x x x x x x x
Prz:28:17 ἄνδρα τὸν ἐν αἰτίᾳ φόνου ὁ ἐγγυώμενος φυγὰς ἔσται καὶ οὐκ ἐν ἀσφαλείᾳ.
Prz:28:17 He that becomes surety for a man charged with murder shall be an exile, and not in safety.
Prz:28:17 Gdy człowiek zmazany krwią ludzką ucieka aż do grobu - niech go nie wstrzymują! (Prz 28:17 BT_4)
Prz:28:17 ἄνδρα τὸν ἐν αἰτίᾳ φόνου ἐγγυώμενος φυγὰς ἔσται καὶ οὐκ ἐν ἀσφαλείᾳ.
Prz:28:17 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἐν αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον; αἰτιάομαι [LXX] (αιτι(α)-, αιτια·σ-, -, -, -, -) φόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ
Prz:28:17 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podstawa; podstawowy; do ??? Morderstwo Lot; by uciekać By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezpieczeństwo
Prz:28:17 a)/ndra to\n e)n ai)ti/a| fo/nou o( e)gguO/menos fuga\s e)/stai kai\ ou)k e)n a)sfalei/a|.
Prz:28:17 andra ton en aitia fonu ho engyOmenos fygas estai kai uk en asfaleia.
Prz:28:17 N3_ASM RA_ASM P N1A_DSF N2_GSM RA_NSM V3_PMPNSM N1_APF VF_FMI3S C D P N1A_DSF
Prz:28:17 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among basis; basic; to ??? murder the ć flight; to flee to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among security
Prz:28:17 man, husband (acc) the (acc) in/among/by (+dat) basis (dat); basic ([Adj] dat); you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), you(sg)-should-be-being-???-ed murder (gen) the (nom)   flights (acc); upon FLEE-ing (nom|voc) he/she/it-will-be and not in/among/by (+dat) security (dat)
Prz:28:17 Prz_28:17_1 Prz_28:17_2 Prz_28:17_3 Prz_28:17_4 Prz_28:17_5 Prz_28:17_6 Prz_28:17_7 Prz_28:17_8 Prz_28:17_9 Prz_28:17_10 Prz_28:17_11 Prz_28:17_12 Prz_28:17_13
Prz:28:17 x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:17a παίδευε υἱόν, καὶ ἀγαπήσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ σῇ ψυχῇ· οὐ μὴ ὑπακούσῃς ἔθνει παρανόμῳ.
Prz:28:17a Chasten thy son, and he shall love thee, and give honour to thy soul: he shall not obey a sinful nation. (Proverbs 28:17 Brenton)
Prz:28:17a  
Prz:28:17a παίδευε υἱόν, καὶ ἀγαπήσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ σῇ ψυχῇ· οὐ μὴ ὑπακούσῃς ἔθνει παρανόμῳ.
Prz:28:17a παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κόσμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη  
Prz:28:17a Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Syn I też, nawet, mianowicie By kochać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Świat (wieczny świat) materialne królestwo Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się ??? Przed przydechem mocnym Nie By być posłusznym Naród [zobacz etniczny]
Prz:28:17a pai/deue ui(o/n, kai\ a)gapE/sei se kai\ dO/sei ko/smon tE=| sE=| PSuCHE=|· ou) mE\ u(pakou/sE|s e)/Tnei parano/mO|.
Prz:28:17a paideue hyion, kai agapEsei se kai dOsei kosmon tE sE PSyCHE· u mE hypakusEs eTnei paranomO.
Prz:28:17a V1_PAD2S N2_ASM C VF_FAI3S RP_AS C VF_FAI3S N2_ASM RA_DSF A1_DSF N1_DSF D D VA_AAS2S N3E_DSN A1B_DSN
Prz:28:17a to chastened correct, discipline, train, teach, educate, son and also, even, namely to love you; your/yours(sg) and also, even, namely to give world (secular world) material realm the your/yours(sg); to rub worn, rub life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool οὐχ before rough breathing not to obey nation [see ethnic] ć
Prz:28:17a to chasten, instruct son and, also to love you and, also to give world, honour the your soul no, not no, not to obey, heed, respond nation, gentile lawless
Prz:28:17a Prz_28:17a_1 Prz_28:17a_2 Prz_28:17a_3 Prz_28:17a_4 Prz_28:17a_5 Prz_28:17a_6 Prz_28:17a_7 Prz_28:17a_8 Prz_28:17a_9 Prz_28:17a_10 Prz_28:17a_11 Prz_28:17a_12 Prz_28:17a_13 Prz_28:17a_14 Prz_28:17a_15 Prz_28:17a_16
Prz:28:17a x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:18 ὁ πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται, ὁ δὲ σκολιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος ἐμπλακήσεται.
Prz:28:18 He that walks justly is assisted: but he that walks in crooked ways shall be entangled therein. (Proverbs 28:18 Brenton)
Prz:28:18 Kto żyje uczciwie - będzie ocalony; kto przewrotnie chodzi dwiema drogami, zapewne na jednej z nich zginie. (Prz 28:18 BT_4)
Prz:28:18 πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται, δὲ σκολιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος ἐμπλακήσεται.
Prz:28:18 ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δικαίως βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὁ ἡ τό δέ σκολιός -ά -όν ὁδός, -οῦ, ἡ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐμ·πλέκω (εν+πλεκ-, -, -, -, -, εν+πλακ·[θ]-)
Prz:28:18 By iść Uczciwie {Dość} By pomagać zaś Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty Drogi {Sposobu}/droga By iść By plątać
Prz:28:18 o( poreuo/menos dikai/Os beboE/TEtai, o( de\ skoliai=s o(doi=s poreuo/menos e)mplakE/setai.
Prz:28:18 ho poreuomenos dikaiOs beboETEtai, ho de skoliais hodois poreuomenos emplakEsetai.
Prz:28:18 RA_NSM V1_PMPNSM D VM_XPI3S RA_NSM x A1A_DPF N2_DPF V1_PMPNSM VD_FPI3S
Prz:28:18 the to go fairly to help the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous way/road to go to entangle
Prz:28:18 the (nom) while being-GO-ed (nom) fairly he/she/it-has-been-HELP-ed the (nom) Yet crooked ([Adj] dat) ways/roads (dat) while being-GO-ed (nom) he/she/it-will-be-ENTANGLE-ed
Prz:28:18 Prz_28:18_1 Prz_28:18_2 Prz_28:18_3 Prz_28:18_4 Prz_28:18_5 Prz_28:18_6 Prz_28:18_7 Prz_28:18_8 Prz_28:18_9 Prz_28:18_10
Prz:28:18 x x x x x x x x x x
Prz:28:19 ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν πλησθήσεται ἄρτων, ὁ δὲ διώκων σχολὴν πλησθήσεται πενίας.
Prz:28:19 He that tills his own land shall be satisfied with bread: but he that follows idleness shall have plenty of poverty. (Proverbs 28:19 Brenton)
Prz:28:19 Kto ziemią uprawia, nasyci się chlebem; kto ściga ułudę, nasyci się nędzą. (Prz 28:19 BT_4)
Prz:28:19 ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν πλησθήσεται ἄρτων, δὲ διώκων σχολὴν πλησθήσεται πενίας.
Prz:28:19 ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) σχολή, -ῆς, ἡ πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-)  
Prz:28:19 By pracować/dąż Samo /nasz /twój /siebie Ziemi/ziemia Do ??? Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. zaś By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Sala wykładowa Do ???
Prz:28:19 o( e)rgaDZo/menos tE\n e(autou= gE=n plEsTE/setai a)/rtOn, o( de\ diO/kOn sCHolE\n plEsTE/setai peni/as.
Prz:28:19 ho ergaDZomenos tEn heautu gEn plEsTEsetai artOn, ho de diOkOn sCHolEn plEsTEsetai penias.
Prz:28:19 RA_NSM V1_PMPNSM RA_ASF RD_GSM N1_ASF VS_FPI3S N2_GPM RA_NSM x V1_PAPNSM N1_ASF VS_FPI3S N1A_GSF
Prz:28:19 the to work/strive the self /our-/your-/themselves earth/land to ??? bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to prosecute/pursue prosecute: put on trial lecture hall to ??? ć
Prz:28:19 the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom) the (acc) self (gen) earth/land (acc) he/she/it-will-be-???-ed [loaves of] bread (gen) the (nom) Yet while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom) lecture hall (acc) he/she/it-will-be-???-ed  
Prz:28:19 Prz_28:19_1 Prz_28:19_2 Prz_28:19_3 Prz_28:19_4 Prz_28:19_5 Prz_28:19_6 Prz_28:19_7 Prz_28:19_8 Prz_28:19_9 Prz_28:19_10 Prz_28:19_11 Prz_28:19_12 Prz_28:19_13
Prz:28:19 x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:20 ἀνὴρ ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηθήσεται, ὁ δὲ κακὸς οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται.
Prz:28:20 A man worthy of credit shall be much blessed: but the wicked shall not be unpunished. (Proverbs 28:20 Brenton)
Prz:28:20 Uczciwy cieszy się błogosławieństwem, kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. (Prz 28:20 BT_4)
Prz:28:20 ἀνὴρ ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηθήσεται, δὲ κακὸς οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται.
Prz:28:20 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό δέ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Prz:28:20 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dużo By błogosławić zaś Niegodziwie by czynić źle ??? Przed przydechem mocnym By być
Prz:28:20 a)nE\r a)Xio/pistos polla\ eu)logETE/setai, o( de\ kako\s ou)k a)timO/rEtos e)/stai.
Prz:28:20 anEr aXiopistos polla eulogETEsetai, ho de kakos uk atimOrEtos estai.
Prz:28:20 N3_NSM A1B_NSM A1_APN VC_FPI3S RA_NSM x A1_NSM D A1B_NSM VF_FMI3S
Prz:28:20 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć much to bless the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wickedly to do evil οὐχ before rough breathing ć to be
Prz:28:20 man, husband (nom)   many (nom|acc) he/she/it-will-be-BLESS-ed the (nom) Yet wickedly ([Adj] nom) not   he/she/it-will-be
Prz:28:20 Prz_28:20_1 Prz_28:20_2 Prz_28:20_3 Prz_28:20_4 Prz_28:20_5 Prz_28:20_6 Prz_28:20_7 Prz_28:20_8 Prz_28:20_9 Prz_28:20_10
Prz:28:20 x x x x x x x x x x
Prz:28:21 ὃς οὐκ αἰσχύνεται πρόσωπα δικαίων, οὐκ ἀγαθός· ὁ τοιοῦτος ψωμοῦ ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα.
Prz:28:21 He that reverences not the persons of the just is not good: such a one will sell a man for a morsel of bread. (Proverbs 28:21 Brenton)
Prz:28:21 źle gdy kto się kieruje względami na osobę; człek za kęs chleba popełni przestępstwo. (Prz 28:21 BT_4)
Prz:28:21 ὃς οὐκ αἰσχύνεται πρόσωπα δικαίων, οὐκ ἀγαθός· τοιοῦτος ψωμοῦ ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα.
Prz:28:21 ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)   ἄρτος, -ου, ὁ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Prz:28:21 Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By zawstydzać Twarz Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy ??? Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Prz:28:21 o(\s ou)k ai)sCHu/netai pro/sOpa dikai/On, ou)k a)gaTo/s· o( toiou=tos PSOmou= a)/rtou a)podO/setai a)/ndra.
Prz:28:21 hos uk aisCHynetai prosOpa dikaiOn, uk agaTos· ho toiutos PSOmu artu apodOsetai andra.
Prz:28:21 RR_NSM D V1_PMI3S N2N_APN A1A_GPM D A1_NSM RA_NSM A1_NSM N2_GSM N2_GSM VF_FMI3S N3_ASM
Prz:28:21 who/whom/which οὐχ before rough breathing to put to shame face just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous οὐχ before rough breathing good inherently good, i.e. God-wrought. the such as this kind such, like [τοσαυτην] ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to give back restore, assign, impute, convey, refer man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Prz:28:21 who/whom/which (nom) not he/she/it-is-being-PUT-ed-TO-SHAME faces (nom|acc|voc) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) not good ([Adj] nom) the (nom) such as this kind (nom)   bread (gen) he/she/it-will-be-GIVE BACK-ed man, husband (acc)
Prz:28:21 Prz_28:21_1 Prz_28:21_2 Prz_28:21_3 Prz_28:21_4 Prz_28:21_5 Prz_28:21_6 Prz_28:21_7 Prz_28:21_8 Prz_28:21_9 Prz_28:21_10 Prz_28:21_11 Prz_28:21_12 Prz_28:21_13
Prz:28:21 x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:22 σπεύδει πλουτεῖν ἀνὴρ βάσκανος καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήσει αὐτοῦ.
Prz:28:22 An envious man makes haste to be rich, and knows not that the merciful man will have the mastery over him. (Proverbs 28:22 Brenton)
Prz:28:22 Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego. (Prz 28:22 BT_4)
Prz:28:22 σπεύδει πλουτεῖν ἀνὴρ βάσκανος καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήσει αὐτοῦ.
Prz:28:22 σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:28:22 Do ??? By wzbogacać być bogaty Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Miłosierny By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo
Prz:28:22 speu/dei ploutei=n a)nE\r ba/skanos kai\ ou)k oi)=den o(/ti e)leE/mOn kratE/sei au)tou=.
Prz:28:22 speudei plutein anEr baskanos kai uk oiden hoti eleEmOn kratEsei autu.
Prz:28:22 V1_PAI3S V2_PAN N3_NSM A1B_NSM C D VX_XAI3S C A3N_NSM VF_FAI3S RD_GSM
Prz:28:22 to ??? to enrich To be rich man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that merciful to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same
Prz:28:22 he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) to-be-ENRICH-ing man, husband (nom)   and not he/she/it-has-PERCEIVE-ed because/that merciful ([Adj] nom) he/she/it-will-SEIZE/GRAB-HOLD, you(sg)-will-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical) him/it/same (gen)
Prz:28:22 Prz_28:22_1 Prz_28:22_2 Prz_28:22_3 Prz_28:22_4 Prz_28:22_5 Prz_28:22_6 Prz_28:22_7 Prz_28:22_8 Prz_28:22_9 Prz_28:22_10 Prz_28:22_11
Prz:28:22 x x x x x x x x x x x
Prz:28:23 ὁ ἐλέγχων ἀνθρώπου ὁδοὺς χάριτας ἕξει μᾶλλον τοῦ γλωσσοχαριτοῦντος.
Prz:28:23 He that reproves a man's ways shall have more favour than he that flatters with the tongue. (Proverbs 28:23 Brenton)
Prz:28:23 Kto kogoś strofuje, w końcu łaski znajdzie bardziej niż język, co schlebia. (Prz 28:23 BT_4)
Prz:28:23 ἐλέγχων ἀνθρώπου ὁδοὺς χάριτας ἕξει μᾶλλον τοῦ γλωσσοχαριτοῦντος.
Prz:28:23 ὁ ἡ τό ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁδός, -οῦ, ἡ χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἕξις, -εως, ἡ; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -); ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -) μᾶλλον ὁ ἡ τό  
Prz:28:23 Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ludzki Drogi {Sposobu}/droga Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by mieć; by być pozwalany; by odchodzić Bardziej/raczej (zamiast tego)
Prz:28:23 o( e)le/gCHOn a)nTrO/pou o(dou\s CHa/ritas e(/Xei ma=llon tou= glOssoCHaritou=ntos.
Prz:28:23 ho elenCHOn anTrOpu hodus CHaritas heXei mallon tu glOssoCHarituntos.
Prz:28:23 RA_NSM V1_PAPNSM N2_GSM N2_APF N3T_APF VF_FAI3S D RA_GSM V4_PAPGSM
Prz:28:23 the conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty human way/road favor/grace [see charity] maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to have; to be permitted; to depart more/rather (instead) the ć
Prz:28:23 the (nom) convictions (gen); while REPROVE-ing (nom) human (gen) ways/roads (acc) graces (acc) maturity (dat); he/she/it-will-HAVE, you(sg)-will-be-HAVE-ed (classical); you(sg)-are-BE-ing-PERMITTED; you(sg)-are-DEPART-ing more/rather the (gen)  
Prz:28:23 Prz_28:23_1 Prz_28:23_2 Prz_28:23_3 Prz_28:23_4 Prz_28:23_5 Prz_28:23_6 Prz_28:23_7 Prz_28:23_8 Prz_28:23_9
Prz:28:23 x x x x x x x x x
Prz:28:24 ὃς ἀποβάλλεται πατέρα ἢ μητέρα καὶ δοκεῖ μὴ ἁμαρτάνειν, οὗτος κοινωνός ἐστιν ἀνδρὸς ἀσεβοῦς.
Prz:28:24 He that casts off father or mother, and thinks he sins not; the same is partaker with an ungodly man. (Proverbs 28:24 Brenton)
Prz:28:24 Kto ojca lub matkę ograbia mówiąc: «To nie grzech», jest wspólnikiem zbójcy. (Prz 28:24 BT_4)
Prz:28:24 ὃς ἀποβάλλεται πατέρα μητέρα καὶ δοκεῖ μὴ ἁμαρτάνειν, οὗτος κοινωνός ἐστιν ἀνδρὸς ἀσεβοῦς.
Prz:28:24 ὅς ἥ ὅ ἀπο·βάλλω (απο+βαλλ-, απο+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd απο+βαλ-, απο+βεβλη·κ-, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἤ[1] μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κοινωνός, -οῦ, ὁ and ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀ·σεβής -ές
Prz:28:24 Kto/, który/, który By zrzucać Ojciec Albo Matka I też, nawet, mianowicie By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Nie By grzeszyć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Rozdzielający By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Bezbożny
Prz:28:24 o(\s a)poba/lletai pate/ra E)\ mEte/ra kai\ dokei= mE\ a(marta/nein, ou(=tos koinOno/s e)stin a)ndro\s a)sebou=s.
Prz:28:24 hos apoballetai patera E mEtera kai dokei mE hamartanein, hutos koinOnos estin andros asebus.
Prz:28:24 RR_NSM V1_PMI3S N3_ASM C N3_ASF C V2_PAI3S D V1_PAN RD_NSM N2_NSM V9_PAI3S N3_GSM A3H_GSM
Prz:28:24 who/whom/which to discard father or mother and also, even, namely to expect to seem, to please, to seem good to not to sin this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] sharer to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ungodly
Prz:28:24 who/whom/which (nom) he/she/it-is-being-DISCARD-ed father (acc) or mother (acc) and he/she/it-is-GLORY-ing, you(sg)-are-being-GLORY-ed (classical), be-you(sg)-GLORY-ing! not to-be-SIN-ing this (nom) sharer (nom) he/she/it-is man, husband (gen) ungodly ([Adj] gen)
Prz:28:24 Prz_28:24_1 Prz_28:24_2 Prz_28:24_3 Prz_28:24_4 Prz_28:24_5 Prz_28:24_6 Prz_28:24_7 Prz_28:24_8 Prz_28:24_9 Prz_28:24_10 Prz_28:24_11 Prz_28:24_12 Prz_28:24_13 Prz_28:24_14
Prz:28:24 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:25 ἄπληστος ἀνὴρ κρίνει εἰκῇ· ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ κύριον, ἐν ἐπιμελείᾳ ἔσται.
Prz:28:25 An unbelieving man judges rashly: but he that trusts in the Lord will act carefully. (Proverbs 28:25 Brenton)
Prz:28:25 Chciwiec spory wywołuje, kto ufa Panu - będzie nasycony. (Prz 28:25 BT_4)
Prz:28:25 ἄπληστος ἀνὴρ κρίνει εἰκῇ· ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ κύριον, ἐν ἐπιμελείᾳ ἔσται.
Prz:28:25   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) εἰκῇ ὅς ἥ ὅ δέ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐπι·μέλεια, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Prz:28:25 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Na próżno Kto/, który/, który zaś By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Opieka By być
Prz:28:25 a)/plEstos a)nE\r kri/nei ei)kE=|· o(\s de\ pe/poiTen e)pi\ ku/rion, e)n e)pimelei/a| e)/stai.
Prz:28:25 aplEstos anEr krinei eikE· hos de pepoiTen epi kyrion, en epimeleia estai.
Prz:28:25 A1B_NSM N3_NSM V1_PAI3S D RR_NSM x VX_XAI3S P N2_ASM P N1A_DSF VF_FMI3S
Prz:28:25 ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn in vain who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among care to be
Prz:28:25   man, husband (nom) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) in vain who/whom/which (nom) Yet he/she/it-has-PERSUADE/CONVINCE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) care (dat) he/she/it-will-be
Prz:28:25 Prz_28:25_1 Prz_28:25_2 Prz_28:25_3 Prz_28:25_4 Prz_28:25_5 Prz_28:25_6 Prz_28:25_7 Prz_28:25_8 Prz_28:25_9 Prz_28:25_10 Prz_28:25_11 Prz_28:25_12
Prz:28:25 x x x x x x x x x x x x
Prz:28:26 ὃς πέποιθεν θρασείᾳ καρδίᾳ, ὁ τοιοῦτος ἄφρων· ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ, σωθήσεται.
Prz:28:26 He that trusts to a bold heart, such an one is a fool: but he that walks in wisdom shall be safe. (Proverbs 28:26 Brenton)
Prz:28:26 Kto swemu sercu ufa - ten głupi; kto żyje w mądrości - znajdzie ocalenie. (Prz 28:26 BT_4)
Prz:28:26 ὃς πέποιθεν θρασείᾳ καρδίᾳ, τοιοῦτος ἄφρων· ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ, σωθήσεται.
Prz:28:26 ὅς ἥ ὅ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)   καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ὅς ἥ ὅ δέ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) σοφία, -ας, ἡ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Prz:28:26 Kto/, który/, który By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Piana; wycofywanie w myśli Kto/, który/, który zaś By iść Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Prz:28:26 o(\s pe/poiTen Trasei/a| kardi/a|, o( toiou=tos a)/frOn· o(\s de\ poreu/etai sofi/a|, sOTE/setai.
Prz:28:26 hos pepoiTen Traseia kardia, ho toiutos afrOn· hos de poreuetai sofia, sOTEsetai.
Prz:28:26 RR_NSM VX_XAI3S A3U_DSF N1A_DSF RA_NSM A1_NSM A3N_NSM RR_NSM x V1_PMI3S N1A_DSF VC_FPI3S
Prz:28:26 who/whom/which to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the such as this kind such, like [τοσαυτην] foam; unthinking who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to go sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Prz:28:26 who/whom/which (nom) he/she/it-has-PERSUADE/CONVINCE-ed   heart (dat) the (nom) such as this kind (nom) foams (gen); unthinking ([Adj] nom) who/whom/which (nom) Yet he/she/it-is-being-GO-ed sapience (dat) he/she/it-will-be-SAVE-ed
Prz:28:26 Prz_28:26_1 Prz_28:26_2 Prz_28:26_3 Prz_28:26_4 Prz_28:26_5 Prz_28:26_6 Prz_28:26_7 Prz_28:26_8 Prz_28:26_9 Prz_28:26_10 Prz_28:26_11 Prz_28:26_12
Prz:28:26 x x x x x x x x x x x x
Prz:28:27 ὃς δίδωσιν πτωχοῖς, οὐκ ἐνδεηθήσεται· ὃς δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἔσται.
Prz:28:27 He that gives to the poor shall not be in want: but he that turns away his eye from him shall be in great distress. (Proverbs 28:27 Brenton)
Prz:28:27 Kto daje ubogim - nie zazna biedy; kto na nich zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw. (Prz 28:27 BT_4)
Prz:28:27 ὃς δίδωσιν πτωχοῖς, οὐκ ἐνδεηθήσεται· ὃς δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἔσται.
Prz:28:27 ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πτωχός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·δέω[2] a.k.a. ἐν·δέομαι [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δε(ε)·[σ]-/εν+δεη·σ-, -, -, -, εν+δεη·θ-) ὅς ἥ ὅ δέ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀ·πορία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Prz:28:27 Kto/, który/, który By dawać Biedny ??? Przed przydechem mocnym By nie posiadać braku, by być w potrzebuje, Kto/, który/, który zaś By odwracać się od Oko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Zakłopotanie By być
Prz:28:27 o(\s di/dOsin ptOCHoi=s, ou)k e)ndeETE/setai· o(\s de\ a)postre/fei to\n o)fTalmo\n au)tou=, e)n pollE=| a)pori/a| e)/stai.
Prz:28:27 hos didOsin ptOCHois, uk endeETEsetai· hos de apostrefei ton ofTalmon autu, en pollE aporia estai.
Prz:28:27 RR_NSM V8_PAI3S N2_DPM D VC_FPI3S RR_NSM x V1_PAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P A1_DSF N1A_DSF VF_FMI3S
Prz:28:27 who/whom/which to give poor οὐχ before rough breathing to lack want, to be in need, who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to turn away from the eye he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much perplexity to be
Prz:28:27 who/whom/which (nom) he/she/it-is-GIVE-ing, they-should-be-GIVE-ing poor ([Adj] dat) not he/she/it-will-be-LACK-ed who/whom/which (nom) Yet he/she/it-is-TURN-ing-AWAY-FROM, you(sg)-are-being-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) the (acc) eye (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) much (dat) perplexity (dat) he/she/it-will-be
Prz:28:27 Prz_28:27_1 Prz_28:27_2 Prz_28:27_3 Prz_28:27_4 Prz_28:27_5 Prz_28:27_6 Prz_28:27_7 Prz_28:27_8 Prz_28:27_9 Prz_28:27_10 Prz_28:27_11 Prz_28:27_12 Prz_28:27_13 Prz_28:27_14 Prz_28:27_15
Prz:28:27 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:28:28 ἐν τόποις ἀσεβῶν στένουσι δίκαιοι, ἐν δὲ τῇ ἐκείνων ἀπωλείᾳ πληθυνθήσονται δίκαιοι.
Prz:28:28 In the places of ungodly men the righteous mourn: but in their destruction the righteous shall be multiplied. (Proverbs 28:28 Brenton)
Prz:28:28 Gdy górą przewrotni - ukrywa się każdy; gdy giną - mnożą się prawi. (Prz 28:28 BT_4)
Prz:28:28 ἐν τόποις ἀσεβῶν στένουσι δίκαιοι, ἐν δὲ τῇ ἐκείνων ἀπωλείᾳ πληθυνθήσονται δίκαιοι.
Prz:28:28 ἐν τόπος, -ου, ὁ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)   δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐν δέ ὁ ἡ τό ἐκεῖνος -η -ο ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Prz:28:28 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Tamto Zniszczenie, zniszczenie By wzrastać/mnóż się Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Prz:28:28 e)n to/pois a)sebO=n ste/nousi di/kaioi, e)n de\ tE=| e)kei/nOn a)pOlei/a| plETunTE/sontai di/kaioi.
Prz:28:28 en topois asebOn stenusi dikaioi, en de tE ekeinOn apOleia plETynTEsontai dikaioi.
Prz:28:28 P N2_DPM A3H_GPM V1_PAI3P A1A_NPM P x RA_DSF RD_GPM N1A_DSF VC_FPI3P A1A_NPM
Prz:28:28 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place ungodly; to be impious commit sacrilege ć just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the that annihilation, destruction to increase/multiply just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Prz:28:28 in/among/by (+dat) places (dat) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom)   just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) in/among/by (+dat) Yet the (dat) those (gen) annihilation, destruction (dat) they-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt)
Prz:28:28 Prz_28:28_1 Prz_28:28_2 Prz_28:28_3 Prz_28:28_4 Prz_28:28_5 Prz_28:28_6 Prz_28:28_7 Prz_28:28_8 Prz_28:28_9 Prz_28:28_10 Prz_28:28_11 Prz_28:28_12
Prz:28:28 x x x x x x x x x x x x