Prz:27:1 μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον· οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα.
Prz:27:1 Boast not of to-morrow; for thou knowest not what the next day shall bring forth. (Proverbs 27:1 Brenton)
Prz:27:1 Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie. (Prz 27:1 BT_4)
Prz:27:1 μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον· οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἐπιοῦσα.
Prz:27:1 μή καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ὁ ἡ τό εἰς[1] αὔριον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -)
Prz:27:1 Nie By napawać się Do (+przyspieszenie) Następny dnia/jutro ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By rodzić By natykać się na
Prz:27:1 mE\ kauCHO= ta\ ei)s au)/rion· ou) ga\r ginO/skeis ti/ te/Xetai E( e)piou=sa.
Prz:27:1 mE kauCHO ta eis aurion· u gar ginOskeis ti teXetai hE epiusa.
Prz:27:1 D V3_PMD2S RA_APN P D D x V1_PAI2S RI_ASN VF_FMI3S RA_NSF V9_PAPNSF
Prz:27:1 not to gloat the into (+acc) next day/tomorrow οὐχ before rough breathing for since, as to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give birth the to come upon
Prz:27:1 not be-you(sg)-being-GLOAT-ed! the (nom|acc) into (+acc) next day/tomorrow not for you(sg)-are-KNOW-ing who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be-GIVE-ed-BIRTH the (nom) while COME-ing-UPON (nom|voc)
Prz:27:1 Prz_27:1_1 Prz_27:1_2 Prz_27:1_3 Prz_27:1_4 Prz_27:1_5 Prz_27:1_6 Prz_27:1_7 Prz_27:1_8 Prz_27:1_9 Prz_27:1_10 Prz_27:1_11 Prz_27:1_12
Prz:27:1 x x x x x x x x x x x x
Prz:27:2 ἐγκωμιαζέτω σε ὁ πέλας καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα, ἀλλότριος καὶ μὴ τὰ σὰ χείλη.
Prz:27:2 Let thy neighbour, and not thine own mouth, praise thee; a stranger, and not thine own lips. (Proverbs 27:2 Brenton)
Prz:27:2 Niech inny cię chwali - nie twe własne usta, ktoś obcy - nie własne twe wargi. (Prz 27:2 BT_4)
Prz:27:2 ἐγκωμιαζέτω σε πέλας καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα, ἀλλότριος καὶ μὴ τὰ σὰ χείλη.
Prz:27:2   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   καί μή ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) στόμα[τ], -ατος, τό ἀλλότριος -ία -ον καί μή ὁ ἡ τό σός -ή -όν χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων
Prz:27:2 Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ust/żołądka por Innego/inni I też, nawet, mianowicie Nie Twój/twój(sg) Warga
Prz:27:2 e)gkOmiaDZe/tO se o( pe/las kai\ mE\ to\ so\n sto/ma, a)llo/trios kai\ mE\ ta\ sa\ CHei/lE.
Prz:27:2 enkOmiaDZetO se ho pelas kai mE to son stoma, allotrios kai mE ta sa CHeilE.
Prz:27:2 V1_PAD3S RP_AS RA_NSM D C D RA_NSN A1_NSN N3M_NSN A1A_NSM C D RA_NPN A1_NPN N3E_NPN
Prz:27:2 ć you; your/yours(sg) the ć and also, even, namely not the your/yours(sg); to rub worn, rub mouth/maw stoma of another/others and also, even, namely not the your/yours(sg) lip
Prz:27:2   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom)   and not the (nom|acc) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) mouth/maw (nom|acc|voc) of another/others (nom) and not the (nom|acc) your/yours(sg) (nom|acc|voc) lips (nom|acc|voc)
Prz:27:2 Prz_27:2_1 Prz_27:2_2 Prz_27:2_3 Prz_27:2_4 Prz_27:2_5 Prz_27:2_6 Prz_27:2_7 Prz_27:2_8 Prz_27:2_9 Prz_27:2_10 Prz_27:2_11 Prz_27:2_12 Prz_27:2_13 Prz_27:2_14 Prz_27:2_15
Prz:27:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:3 βαρὺ λίθος καὶ δυσβάστακτον ἄμμος, ὀργὴ δὲ ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων.
Prz:27:3 A stone is heavy, and sand cumbersome; but a fool's wrath is heavier than both. (Proverbs 27:3 Brenton)
Prz:27:3 Ciężki jest kamień i piasek nie lekki, gniew głupiego cięższy od obu. (Prz 27:3 BT_4)
Prz:27:3 βαρὺ λίθος καὶ δυσβάστακτον ἄμμος, ὀργὴ δὲ ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων.
Prz:27:3 βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως λίθος, -ου, ὁ καί δυσ·βάστακτος -ον ἄμμος, -ου, ἡ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) δέ ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) βαρύ·τερος -α -ον (Comp. of βαρύς) ἀμφότεροι -αι -α
Prz:27:3 Ciężko Kamień I też, nawet, mianowicie Twardo {Ciężko} by nieść bolesny by być niesiony Piasek Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość zaś Wycofywanie w myśli Bardziej ciężki Obaj
Prz:27:3 baru\ li/Tos kai\ dusba/stakton a)/mmos, o)rgE\ de\ a)/fronos barute/ra a)mfote/rOn.
Prz:27:3 bary liTos kai dysbastakton ammos, orgE de afronos barytera amfoterOn.
Prz:27:3 A3U_NSN N2_NSM C A1B_NSN N2_NSF N1_NSF x A3N_GSM A1A_APNC A1A_GPM
Prz:27:3 heavy stone and also, even, namely hard to bear grievous to be borne sand wrath fume, anger, rage δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] unthinking weightier both
Prz:27:3 heavy ([Adj] nom|acc|voc, voc) stone (nom) and hard to bear ([Adj] acc, nom|acc|voc) sand (nom) wrath (nom|voc) Yet unthinking ([Adj] gen) weightier ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) both (gen)
Prz:27:3 Prz_27:3_1 Prz_27:3_2 Prz_27:3_3 Prz_27:3_4 Prz_27:3_5 Prz_27:3_6 Prz_27:3_7 Prz_27:3_8 Prz_27:3_9 Prz_27:3_10
Prz:27:3 x x x x x x x x x x
Prz:27:4 ἀνελεήμων θυμὸς καὶ ὀξεῖα ὀργή, ἀλλ’ οὐδένα ὑφίσταται ζῆλος.
Prz:27:4 Wrath is merciless, and anger sharp: but envy can bear nothing. (Proverbs 27:4 Brenton)
Prz:27:4 Gwałtowny jest gniew, zapalczywość - nieubłagana, a kto się ostoi przed zazdrością? (Prz 27:4 BT_4)
Prz:27:4 ἀνελεήμων θυμὸς καὶ ὀξεῖα ὀργή, ἀλλ’ οὐδένα ὑφίσταται ζῆλος.
Prz:27:4 ἀν·ελεήμων -ον, gen. sg. -ονος θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἀλλά οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό
Prz:27:4 Bezlitosny Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ale Nie jeden (nic, nikt) Do ??? Gorliwości/ferwor
Prz:27:4 a)neleE/mOn Tumo\s kai\ o)Xei=a o)rgE/, a)ll’ ou)de/na u(fi/statai DZE=los.
Prz:27:4 aneleEmOn Tymos kai oXeia orgE, all’ udena hyfistatai DZElos.
Prz:27:4 A3N_NSM N2_NSM C A3U_NSF N1_NSF C A3_ASM V6_PMI3S N2_NSM
Prz:27:4 unmerciful wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, wrath fume, anger, rage but not one (nothing, no one) to ??? zeal/fervor
Prz:27:4 unmerciful ([Adj] nom) wrath (nom) and swift ([Adj] nom|voc) wrath (nom|voc) but not one (acc) he/she/it-is-being-???-ed zeal/fervor (nom, nom|acc|voc)
Prz:27:4 Prz_27:4_1 Prz_27:4_2 Prz_27:4_3 Prz_27:4_4 Prz_27:4_5 Prz_27:4_6 Prz_27:4_7 Prz_27:4_8 Prz_27:4_9
Prz:27:4 x x x x x x x x x
Prz:27:5 κρείσσους ἔλεγχοι ἀποκεκαλυμμένοι κρυπτομένης φιλίας.
Prz:27:5 Open reproofs are better than secret love. (Proverbs 27:5 Brenton)
Prz:27:5 Lepsza jest jawna nagana niż miłość tajona. (Prz 27:5 BT_4)
Prz:27:5 κρείσσους ἔλεγχοι ἀποκεκαλυμμένοι κρυπτομένης φιλίας.
Prz:27:5 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) φιλία, -ας, ἡ
Prz:27:5 Lepiej Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny By odkrywać się/objawiaj By ukrywać się ukrywaj, kryj się Miłość
Prz:27:5 krei/ssous e)/legCHoi a)pokekalumme/noi kruptome/nEs fili/as.
Prz:27:5 kreissus elenCHoi apokekalymmenoi kryptomenEs filias.
Prz:27:5 A3C_NPM N2_NPM VM_XMPNPM V1_PMPGSF N1A_GSF
Prz:27:5 better conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty to uncover/reveal to hide conceal, skulk love
Prz:27:5 better ([Adj] acc, nom|voc) convictions (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-REPROVE-ing (opt) having-been-UNCOVER/REVEAL-ed (nom|voc) while being-HIDE-ed (gen) love (gen)
Prz:27:5 Prz_27:5_1 Prz_27:5_2 Prz_27:5_3 Prz_27:5_4 Prz_27:5_5
Prz:27:5 x x x x x
Prz:27:6 ἀξιοπιστότερά ἐστιν τραύματα φίλου ἢ ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ.
Prz:27:6 The wounds of a friend are more to be trusted than the spontaneous kisses of an enemy. (Proverbs 27:6 Brenton)
Prz:27:6 Razy przyjaciela - znakiem wierności, pocałunki wroga - zwodnicze. (Prz 27:6 BT_4)
Prz:27:6 ἀξιοπιστότερά ἐστιν τραύματα φίλου ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ.
Prz:27:6   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τραῦμα[τ], -ατος, τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἤ[1] ἑκ·ούσιος -ία -ον φίλημα[τ], -ατος, τό ἐχθρός -ά -όν
Prz:27:6 By być Uraz Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Albo Dobrowolny Całuj całus Wrogi
Prz:27:6 a)Xiopisto/tera/ e)stin trau/mata fi/lou E)\ e(kou/sia filE/mata e)CHTrou=.
Prz:27:6 aXiopistotera estin traumata filu E hekusia filEmata eCHTru.
Prz:27:6 A1B_NPNC V9_PAI3S N3M_NPN A1_GSM C A1A_NPN N3M_NPN A1A_GSM
Prz:27:6 ć to be trauma friend companion; to kiss buss, lip, osculate or voluntary kiss buss hostile
Prz:27:6   he/she/it-is traumas (nom|acc|voc) friend ([Adj] gen); be-you(sg)-being-KISS-ed! or voluntary ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) kisss (nom|acc|voc) hostile ([Adj] gen)
Prz:27:6 Prz_27:6_1 Prz_27:6_2 Prz_27:6_3 Prz_27:6_4 Prz_27:6_5 Prz_27:6_6 Prz_27:6_7 Prz_27:6_8
Prz:27:6 x x x x x x x x
Prz:27:7 ψυχὴ ἐν πλησμονῇ οὖσα κηρίοις ἐμπαίζει, ψυχῇ δὲ ἐνδεεῖ καὶ τὰ πικρὰ γλυκεῖα φαίνεται.
Prz:27:7 A full soul scorns honeycombs; but to a hungry soul even bitter things appear sweet. (Proverbs 27:7 Brenton)
Prz:27:7 Kto syty - depcze po miodzie, głodnemu i gorycz jest słodka. (Prz 27:7 BT_4)
Prz:27:7 ψυχὴ ἐν πλησμονῇ οὖσα κηρίοις ἐμπαίζει, ψυχῇ δὲ ἐνδεεῖ καὶ τὰ πικρὰ γλυκεῖα φαίνεται.
Prz:27:7 ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐν πλησμονή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κηρίον, -ου, τό ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) δέ ἐν·δεής -ές; ἐν·δέω[2] a.k.a. ἐν·δέομαι [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δε(ε)·[σ]-/εν+δεη·σ-, -, -, -, εν+δεη·θ-); ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-) καί ὁ ἡ τό πικρός -ά -όν γλυκύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
Prz:27:7 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sytość By być Plaster miodu By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się zaś Biedny; by nie posiadać braku, by być w potrzebuje,; by wiązać pociągaj za sobą, plącz I też, nawet, mianowicie Gorzki Słodki [zobacz glukozę] By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym
Prz:27:7 PSuCHE\ e)n plEsmonE=| ou)=sa kEri/ois e)mpai/DZei, PSuCHE=| de\ e)ndeei= kai\ ta\ pikra\ glukei=a fai/netai.
Prz:27:7 PSyCHE en plEsmonE usa kEriois empaiDZei, PSyCHE de endeei kai ta pikra glykeia fainetai.
Prz:27:7 N1_NSF P N1_DSF V9_PAPNSF N2N_DPN V1_PAI3S N1_DSF x A3H_DSF C RA_NPN A1A_NPN A3U_NSF V1_PMI3S
Prz:27:7 cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among satiety to be honeycomb to mock in sport deride, jeer life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] indigent; to lack want, to be in need,; to bind involve, entangle and also, even, namely the bitter sweet [see glucose] to appear look, shew, peer, seem, show
Prz:27:7 cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) in/among/by (+dat) satiety (dat) while being (nom|voc) honeycombs (dat) he/she/it-is-MOCK IN SPORT-ing-, you(sg)-are-being-MOCK IN SPORT-ed- (classical) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed Yet indigent ([Adj] dat); you(sg)-are-being-LACK-ed (classical), he/she/it-will-LACK, you(sg)-will-be-LACK-ed (classical); he/she/it-is-BIND-ing and the (nom|acc) bitter ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) sweet ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-being-APPEAR-ed
Prz:27:7 Prz_27:7_1 Prz_27:7_2 Prz_27:7_3 Prz_27:7_4 Prz_27:7_5 Prz_27:7_6 Prz_27:7_7 Prz_27:7_8 Prz_27:7_9 Prz_27:7_10 Prz_27:7_11 Prz_27:7_12 Prz_27:7_13 Prz_27:7_14
Prz:27:7 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:8 ὥσπερ ὅταν ὄρνεον καταπετασθῇ ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς, οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται, ὅταν ἀποξενωθῇ ἐκ τῶν ἰδίων τόπων.
Prz:27:8 As when a bird flies down from its own nest, so a man is brought into bondage whenever he estranges himself from his own place. (Proverbs 27:8 Brenton)
Prz:27:8 Jak ptak, co uciekł z gniazda, tak człowiek, co uciekł z ojczyzny. (Prz 27:8 BT_4)
Prz:27:8 ὥσπερ ὅταν ὄρνεον καταπετασθῇ ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς, οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται, ὅταν ἀποξενωθῇ ἐκ τῶν ἰδίων τόπων.
Prz:27:8 ὥσ·περ ὅταν (ὅτε ἄν) ὄρνεον, -ου, τό   ἐκ ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ οὕτως/οὕτω ἄνθρωπος, -ου, ὁ δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν)   ἐκ ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον τόπος, -ου, ὁ
Prz:27:8 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ilekroć Ptak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Własny prywatnie ??? thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ludzki By zniewolić Ilekroć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Własny prywatnie Miejsce
Prz:27:8 O(/sper o(/tan o)/rneon katapetasTE=| e)k tE=s i)di/as nossia=s, ou(/tOs a)/nTrOpos doulou=tai, o(/tan a)poXenOTE=| e)k tO=n i)di/On to/pOn.
Prz:27:8 hOsper hotan orneon katapetasTE ek tEs idias nossias, hutOs anTrOpos dulutai, hotan apoXenOTE ek tOn idiOn topOn.
Prz:27:8 D D N2N_NSN VS_APS3S P RA_GSF A1A_GSF N1A_GSF D N2_NSM V4_PMI3S D VC_APS3S P RA_GPM A1A_GPM N2_GPM
Prz:27:8 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" whenever bird ć out of (+gen) ἐξ before vowels the own privately ??? thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] human to enslave whenever ć out of (+gen) ἐξ before vowels the own privately place
Prz:27:8 just as whenever bird (nom|acc|voc)   out of (+gen) the (gen) own (gen), own (acc) ??? (gen), ???s (acc) thusly/like this human (nom) he/she/it-is-being-ENSLAVE-ed whenever   out of (+gen) the (gen) own (gen) places (gen)
Prz:27:8 Prz_27:8_1 Prz_27:8_2 Prz_27:8_3 Prz_27:8_4 Prz_27:8_5 Prz_27:8_6 Prz_27:8_7 Prz_27:8_8 Prz_27:8_9 Prz_27:8_10 Prz_27:8_11 Prz_27:8_12 Prz_27:8_13 Prz_27:8_14 Prz_27:8_15 Prz_27:8_16 Prz_27:8_17
Prz:27:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:9 μύροις καὶ οἴνοις καὶ θυμιάμασιν τέρπεται καρδία, καταρρήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμάτων ψυχή.
Prz:27:9 The heart delights in ointments and wines and perfumes: but the soul is broken by calamities. (Proverbs 27:9 Brenton)
Prz:27:9 Olejki, pachnidło - serce radują i dobre słowo przyjaciela, dzięki radzie z duszy. (Prz 27:9 BT_4)
Prz:27:9 μύροις καὶ οἴνοις καὶ θυμιάμασιν τέρπεται καρδία, καταρρήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμάτων ψυχή.
Prz:27:9 μύρον, -ου, τό; Μύρα, -ων, τά καί οἶνος, -ου, ὁ καί θυμίαμα[τ], -ατος, τό   καρδία, -ας, ἡ κατα·ρρήγνυμι [LXX] (ath. κατα+ρρηγνυ-, -, -, κατα+ερρωγ·[κ]-, -, -) δέ ὑπό   ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Prz:27:9 Maść; Myra I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Kadzidło Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Do ??? zaś Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Prz:27:9 mu/rois kai\ oi)/nois kai\ Tumia/masin te/rpetai kardi/a, katarrE/gnutai de\ u(po\ sumptOma/tOn PSuCHE/.
Prz:27:9 myrois kai oinois kai Tymiamasin terpetai kardia, katarrEgnytai de hypo symptOmatOn PSyCHE.
Prz:27:9 N2N_DPN C N2_DPM C N3M_DPN V1_PMI3S N1A_NSF V5_PMI3S x P N3M_GPN N1_NSF
Prz:27:9 ointment; Myra and also, even, namely wine and also, even, namely incense ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Prz:27:9 ointments (dat); Myra (dat) and wines (dat) and incenses (dat)   heart (nom|voc) he/she/it-is-being-???-ed Yet under (+acc), by (+gen)   cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc)
Prz:27:9 Prz_27:9_1 Prz_27:9_2 Prz_27:9_3 Prz_27:9_4 Prz_27:9_5 Prz_27:9_6 Prz_27:9_7 Prz_27:9_8 Prz_27:9_9 Prz_27:9_10 Prz_27:9_11 Prz_27:9_12
Prz:27:9 x x x x x x x x x x x x
Prz:27:10 φίλον σὸν ἢ φίλον πατρῷον μὴ ἐγκαταλίπῃς, εἰς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ σου μὴ εἰσέλθῃς ἀτυχῶν· κρείσσων φίλος ἐγγὺς ἢ ἀδελφὸς μακρὰν οἰκῶν.
Prz:27:10 Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; and when thou art in distress go not into thy brother's house: better is a friend that is near than a brother living far off. (Proverbs 27:10 Brenton)
Prz:27:10 Nie gardź swoim i ojca przyjacielem, a w dniu klęski nie chodź do brata, bo lepszy sąsiad bliski niż brat daleki. (Prz 27:10 BT_4)
Prz:27:10 φίλον σὸν φίλον πατρῷον μὴ ἐγκαταλίπῃς, εἰς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ σου μὴ εἰσέλθῃς ἀτυχῶν· κρείσσων φίλος ἐγγὺς ἀδελφὸς μακρὰν οἰκῶν.
Prz:27:10 φίλος -η -ον σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἤ[1] φίλος -η -ον πατρῷος -α -ον μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) εἰς[1] δέ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος φίλος -η -ον ἐγγύς ἤ[1] ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί μακράν; μακρός -ά -όν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Prz:27:10 Przyjaciela towarzysz Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Albo Przyjaciela towarzysz Ojcowski Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Do (+przyspieszenie) zaś Dom Brat Ty; twój/twój(sg) Nie By wchodzić Lepiej Przyjaciela towarzysz Blisko Albo Brat Daleko; daleko [zobacz makro] Dom; by mieszkać
Prz:27:10 fi/lon so\n E)\ fi/lon patrO=|on mE\ e)gkatali/pE|s, ei)s de\ to\n oi)=kon tou= a)delfou= sou mE\ ei)se/lTE|s a)tuCHO=n· krei/ssOn fi/los e)ggu\s E)\ a)delfo\s makra\n oi)kO=n.
Prz:27:10 filon son E filon patrOon mE enkatalipEs, eis de ton oikon tu adelfu su mE eiselTEs atyCHOn· kreissOn filos engys E adelfos makran oikOn.
Prz:27:10 A1_ASM A1_ASM C A1_ASM A1A_ASM D VB_AAS2S P x RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RP_GS D VB_AAS2S V2_PAPNSM A3C_NSM A1_NSM D C N2_NSM D N2_GPM
Prz:27:10 friend companion your/yours(sg); to rub worn, rub or friend companion paternal not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the house the brother you; your/yours(sg) not to enter ć better friend companion near or brother far; far [see macro] house; to dwell
Prz:27:10 friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) your/yours(sg) (acc, nom|acc|voc); going-to-RUB (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) or friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) paternal ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(sg)-should-GIVE UP into (+acc) Yet the (acc) house (acc) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-ENTER   better ([Adj] nom) friend ([Adj] nom) near or brother (nom) far; far ([Adj] acc) houses (gen); while DWELL-ing (nom)
Prz:27:10 Prz_27:10_1 Prz_27:10_2 Prz_27:10_3 Prz_27:10_4 Prz_27:10_5 Prz_27:10_6 Prz_27:10_7 Prz_27:10_8 Prz_27:10_9 Prz_27:10_10 Prz_27:10_11 Prz_27:10_12 Prz_27:10_13 Prz_27:10_14 Prz_27:10_15 Prz_27:10_16 Prz_27:10_17 Prz_27:10_18 Prz_27:10_19 Prz_27:10_20 Prz_27:10_21 Prz_27:10_22 Prz_27:10_23 Prz_27:10_24
Prz:27:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:11 σοφὸς γίνου, υἱέ, ἵνα εὐφραίνηταί μου ἡ καρδία, καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ σοῦ ἐπονειδίστους λόγους.
Prz:27:11 Son, be wise, that thy heart may rejoice; and remove thou from thyself reproachful words. (Proverbs 27:11 Brenton)
Prz:27:11 Bądź mądry, synu, rozwesel me serce, a tym, co lżą mnie, odpowiem. (Prz 27:11 BT_4)
Prz:27:11 σοφὸς γίνου, υἱέ, ἵνα εὐφραίνηταί μου καρδία, καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ σοῦ ἐπονειδίστους λόγους.
Prz:27:11 σοφός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἵνα εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   λόγος, -ου, ὁ
Prz:27:11 Mądry By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn żeby / ażeby / bo By celebrować/bądź wesoły Ja Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Prz:27:11 sofo\s gi/nou, ui(e/, i(/na eu)frai/nEtai/ mou E( kardi/a, kai\ a)po/strePSon a)po\ sou= e)poneidi/stous lo/gous.
Prz:27:11 sofos ginu, hyie, hina eufrainEtai mu hE kardia, kai apostrePSon apo su eponeidistus logus.
Prz:27:11 A1_NSM V1_PMD2S N2_VSM C V1_PMS3S RP_GS RA_NSF N1A_NSF C VA_AAD2S P RP_GS A1B_APM N2_APM
Prz:27:11 wise to become become, happen son so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to celebrate/be merry I the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Prz:27:11 wise ([Adj] nom) be-you(sg)-being-BECOME-ed! son (voc) so that / in order to /because he/she/it-should-be-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY me (gen) the (nom) heart (nom|voc) and do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   words (acc)
Prz:27:11 Prz_27:11_1 Prz_27:11_2 Prz_27:11_3 Prz_27:11_4 Prz_27:11_5 Prz_27:11_6 Prz_27:11_7 Prz_27:11_8 Prz_27:11_9 Prz_27:11_10 Prz_27:11_11 Prz_27:11_12 Prz_27:11_13 Prz_27:11_14
Prz:27:11 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:12 πανοῦργος κακῶν ἐπερχομένων ἀπεκρύβη, ἄφρονες δὲ ἐπελθόντες ζημίαν τείσουσιν.
Prz:27:12 A wise man, when evils are approaching, hides himself; but fools pass on, and will be punished. (Proverbs 27:12 Brenton)
Prz:27:12 Rozważny zło widzi i kryje się, nierozważni tam idą i szkodę ponoszą. (Prz 27:12 BT_4)
Prz:27:12 πανοῦργος κακῶν ἐπερχομένων ἀπεκρύβη, ἄφρονες δὲ ἐπελθόντες ζημίαν τείσουσιν.
Prz:27:12 παν·οῦργος -ον κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) δέ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ζημία, -ας, ἡ τίνω (-, τι·σ-/τει·σ-, -, -, -, -)
Prz:27:12 Chytry Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Do zbliżanie siebie By ukrywać się Wycofywanie w myśli zaś Do zbliżanie siebie Szkoda By płacić przechodź karę
Prz:27:12 panou=rgos kakO=n e)perCHome/nOn a)pekru/bE, a)/frones de\ e)pelTo/ntes DZEmi/an tei/sousin.
Prz:27:12 panurgos kakOn eperCHomenOn apekrybE, afrones de epelTontes DZEmian teisusin.
Prz:27:12 A1B_NSM A1_GPM V1_PMPGPM VDI_API3S A3N_NPM x VB_AAPNPM N1A_ASF VF_FAI3P
Prz:27:12 sly wickedly to do evil; to make things difficult for to oncoming to hide unthinking δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to oncoming damage to pay undergo a penalty
Prz:27:12 sly ([Adj] nom) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) while being-ONCOMING-ed (gen) he/she/it-was-HIDE-ed unthinking ([Adj] nom|voc) Yet upon ONCOMING-ing (nom|voc) damage (acc) they-will-PAY, going-to-PAY (fut ptcp) (dat)
Prz:27:12 Prz_27:12_1 Prz_27:12_2 Prz_27:12_3 Prz_27:12_4 Prz_27:12_5 Prz_27:12_6 Prz_27:12_7 Prz_27:12_8 Prz_27:12_9
Prz:27:12 x x x x x x x x x
Prz:27:13 ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, παρῆλθεν γάρ· ὑβριστὴς ὅστις τὰ ἀλλότρια λυμαίνεται.
Prz:27:13 Take away the man's garment, (for a scorner has passed by) whoever lays waste another's goods. (Proverbs 27:13 Brenton)
Prz:27:13 Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcego, za nieznajomych - weź zastaw! (Prz 27:13 BT_4)
Prz:27:13 ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, παρῆλθεν γάρ· ὑβριστὴς ὅστις τὰ ἀλλότρια λυμαίνεται.
Prz:27:13 ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) γάρ ὑβριστής, -οῦ, ὁ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -)
Prz:27:13 By pozbawiać Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo By mijać mijaj, obok, albo przeszły Dla odtąd, jak ??? Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] Innego/inni By ranić
Prz:27:13 a)felou= to\ i(ma/tion au)tou=, parE=lTen ga/r· u(bristE\s o(/stis ta\ a)llo/tria lumai/netai.
Prz:27:13 afelu to himation autu, parElTen gar· hybristEs hostis ta allotria lymainetai.
Prz:27:13 VB_AMD2S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VBI_AAI3S x N1M_NSM RX_NSM RA_APN A1A_APN V1_PMI3S
Prz:27:13 to deprive the clothing garment, cloak he/she/it/same to pass by go by, beside, or past for since, as ??? who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] the of another/others to injure
Prz:27:13 be-you(sg)-DEPRIVE-ed! the (nom|acc) clothing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-PASS BY-ed for ??? (nom) who-/whom-/whichever (nom) the (nom|acc) of another/others (nom|acc|voc), of another/others (nom|voc) he/she/it-is-being-INJURE-ed
Prz:27:13 Prz_27:13_1 Prz_27:13_2 Prz_27:13_3 Prz_27:13_4 Prz_27:13_5 Prz_27:13_6 Prz_27:13_7 Prz_27:13_8 Prz_27:13_9 Prz_27:13_10 Prz_27:13_11
Prz:27:13 x x x x x x x x x x x
Prz:27:14 ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον τὸ πρωῒ μεγάλῃ τῇ φωνῇ, καταρωμένου οὐδὲν διαφέρειν δόξει.
Prz:27:14 Whosoever shall bless a friend in the morning with a loud voice, shall seem to differ nothing from one who curses him. (Proverbs 27:14 Brenton)
Prz:27:14 Kto rankiem głośno błogosławi bliźniego, policzą mu to za przekleństwo. (Prz 27:14 BT_4)
Prz:27:14 ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον τὸ πρωῒ μεγάλῃ τῇ φωνῇ, καταρωμένου οὐδὲν διαφέρειν δόξει.
Prz:27:14 ὅς ἥ ὅ ἄν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) φίλος -η -ον ὁ ἡ τό πρωΐ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Prz:27:14 Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By błogosławić Przyjaciela towarzysz Wcześnie Wielki Dźwięku/głos płacze; by brzmieć By kląć (klnij na dół) Nie jeden (nic, nikt) By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Prz:27:14 o(\s a)/n eu)logE=| fi/lon to\ prOi\+ mega/lE| tE=| fOnE=|, katarOme/nou ou)de\n diafe/rein do/Xei.
Prz:27:14 hos an eulogE filon to prO+i megalE tE fOnE, katarOmenu uden diaferein doXei.
Prz:27:14 RR_NSM x V2_PAS3S A1_ASM RA_ASN D A1_DSF RA_DSF N1_DSF V3_PMPGSM A3_ASN V1_PAN VF_FAI3S
Prz:27:14 who/whom/which ever (if ever) to bless friend companion the early great the sound/voice cries; to sound to curse (curse down) not one (nothing, no one) to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) to expect to seem, to please, to seem good to
Prz:27:14 who/whom/which (nom) ever you(sg)-are-being-BLESS-ed, he/she/it-should-be-BLESS-ing, you(sg)-should-be-being-BLESS-ed friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) early great ([Adj] dat) the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (gen) not one (nom|acc) to-be-SURPASS/CARRY-ing-THROUGH he/she/it-will-GLORY, you(sg)-will-be-GLORY-ed (classical)
Prz:27:14 Prz_27:14_1 Prz_27:14_2 Prz_27:14_3 Prz_27:14_4 Prz_27:14_5 Prz_27:14_6 Prz_27:14_7 Prz_27:14_8 Prz_27:14_9 Prz_27:14_10 Prz_27:14_11 Prz_27:14_12 Prz_27:14_13
Prz:27:14 x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:15 σταγόνες ἐκβάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν ἡμέρᾳ χειμερινῇ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ὡσαύτως καὶ γυνὴ λοίδορος ἐκ τοῦ ἰδίου οἴκου.
Prz:27:15 On a stormy day drops of rain drive a man out of his house; so also does a railing woman drive a man out of his own house. (Proverbs 27:15 Brenton)
Prz:27:15 Rynna ciekąca stale w dzień dżdżysty, podobna do żony swarliwej. (Prz 27:15 BT_4)
Prz:27:15 σταγόνες ἐκβάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν ἡμέρᾳ χειμερινῇ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ὡσαύτως καὶ γυνὴ λοίδορος ἐκ τοῦ ἰδίου οἴκου.
Prz:27:15   ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λοίδορος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Prz:27:15 By rozpraszać/ekstrakt Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo Podobnie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Lżący Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Własny prywatnie Dom; by mieszkać
Prz:27:15 stago/nes e)kba/llousin a)/nTrOpon e)n E(me/ra| CHeimerinE=| e)k tou= oi)/kou au)tou=, O(sau/tOs kai\ gunE\ loi/doros e)k tou= i)di/ou oi)/kou.
Prz:27:15 stagones ekballusin anTrOpon en hEmera CHeimerinE ek tu oiku autu, hOsautOs kai gynE loidoros ek tu idiu oiku.
Prz:27:15 N3N_NPM V1_PAI3P N2_ASM P N1A_DSF A1_DSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSM D C N3K_NSF A1B_NSF P RA_GSM A1A_GSM N2_GSM
Prz:27:15 ć to disperse/extract human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell he/she/it/same likewise and also, even, namely woman/wife reviler out of (+gen) ἐξ before vowels the own privately house; to dwell
Prz:27:15   they-are-DISPERSE/EXTRACT-ing, while DISPERSE/EXTRACT-ing (dat) human (acc) in/among/by (+dat) day (dat)   out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) likewise and woman/wife (nom) reviler (nom) out of (+gen) the (gen) own (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
Prz:27:15 Prz_27:15_1 Prz_27:15_2 Prz_27:15_3 Prz_27:15_4 Prz_27:15_5 Prz_27:15_6 Prz_27:15_7 Prz_27:15_8 Prz_27:15_9 Prz_27:15_10 Prz_27:15_11 Prz_27:15_12 Prz_27:15_13 Prz_27:15_14 Prz_27:15_15 Prz_27:15_16 Prz_27:15_17 Prz_27:15_18
Prz:27:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:16 βορέας σκληρὸς ἄνεμος, ὀνόματι δὲ ἐπιδέξιος καλεῖται.
Prz:27:16 The north wind is sharp, but it is called by name propitious. (Proverbs 27:16 Brenton)
Prz:27:16 Kto chce ją wstrzymać, ten wiatr wstrzymuje lub zbiera oliwę do ręki. (Prz 27:16 BT_4)
Prz:27:16 βορέας σκληρὸς ἄνεμος, ὀνόματι δὲ ἐπιδέξιος καλεῖται.
Prz:27:16 βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ σκληρός -ά -όν ἄνεμος, -ου, ὁ ὄνομα[τ], -ατος, τό δέ   καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
Prz:27:16 Na północ Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Wiatr Nazwisko {Imię} co do zaś By nazywać rozmowę
Prz:27:16 bore/as sklEro\s a)/nemos, o)no/mati de\ e)pide/Xios kalei=tai.
Prz:27:16 boreas sklEros anemos, onomati de epideXios kaleitai.
Prz:27:16 N1T_NSM A1A_NSM N2_NSM N3M_DSN x A1B_NSM V2_PMI3S
Prz:27:16 north hard rigid, stiff wind name with regard to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to call call
Prz:27:16 north (nom) hard ([Adj] nom) wind (nom) name (dat) Yet   he/she/it-is-being-CALL-ed
Prz:27:16 Prz_27:16_1 Prz_27:16_2 Prz_27:16_3 Prz_27:16_4 Prz_27:16_5 Prz_27:16_6 Prz_27:16_7
Prz:27:16 x x x x x x x
Prz:27:17 σίδηρος σίδηρον ὀξύνει, ἀνὴρ δὲ παροξύνει πρόσωπον ἑταίρου.
Prz:27:17 Iron sharpens iron; and a man sharpens his friend's countenance. (Proverbs 27:17 Brenton)
Prz:27:17 Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. (Prz 27:17 BT_4)
Prz:27:17 σίδηρος σίδηρον ὀξύνει, ἀνὴρ δὲ παροξύνει πρόσωπον ἑταίρου.
Prz:27:17 σίδηρος, -ου, ὁ σίδηρος, -ου, ὁ   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἑταῖρος, -ου, ὁ
Prz:27:17 Żelazny Żelazny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś By prowokować Twarz Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica
Prz:27:17 si/dEros si/dEron o)Xu/nei, a)nE\r de\ paroXu/nei pro/sOpon e(tai/rou.
Prz:27:17 sidEros sidEron oXynei, anEr de paroXynei prosOpon hetairu.
Prz:27:17 N2_NSM N2_ASM V1_PAI3S N3_NSM x V1_PAI3S N2N_ASN N2_GSM
Prz:27:17 iron iron ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to provoke face partner comrade, companion, company, association, society, harlot
Prz:27:17 iron (nom) iron (acc)   man, husband (nom) Yet he/she/it-is-PROVOKE-ing, you(sg)-are-being-PROVOKE-ed (classical) face (nom|acc|voc) partner (gen)
Prz:27:17 Prz_27:17_1 Prz_27:17_2 Prz_27:17_3 Prz_27:17_4 Prz_27:17_5 Prz_27:17_6 Prz_27:17_7 Prz_27:17_8
Prz:27:17 x x x x x x x x
Prz:27:18 ὃς φυτεύει συκῆν, φάγεται τοὺς καρποὺς αὐτῆς· ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ἑαυτοῦ κύριον, τιμηθήσεται.
Prz:27:18 He that plants a fig-tree shall eat the fruits of it: so he that waits on his own master shall be honoured. (Proverbs 27:18 Brenton)
Prz:27:18 Stróż drzewa figowego - spożywa jego owoc, czujny o pana - doznaje szacunku. (Prz 27:18 BT_4)
Prz:27:18 ὃς φυτεύει συκῆν, φάγεται τοὺς καρποὺς αὐτῆς· ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ἑαυτοῦ κύριον, τιμηθήσεται.
Prz:27:18 ὅς ἥ ὅ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) συκῆ, -ῆς, ἡ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δέ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-)
Prz:27:18 Kto/, który/, który Do ??? Figi {Stroju} drzewo By jeść Owoc On/ona/to/to samo Kto/, który/, który zaś By zabezpieczać się Samo /nasz /twój /siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zaszczycać
Prz:27:18 o(\s futeu/ei sukE=n, fa/getai tou\s karpou\s au)tE=s· o(\s de\ fula/ssei to\n e(autou= ku/rion, timETE/setai.
Prz:27:18 hos fyteuei sykEn, fagetai tus karpus autEs· hos de fylassei ton heautu kyrion, timETEsetai.
Prz:27:18 RR_NSM V1_PAI3S N1_ASF VF_FMI3S RA_APM N2_APM RD_GSF RR_NSM x V1_PAI3S RA_ASM RD_GSM N2_ASM VC_FPI3S
Prz:27:18 who/whom/which to ??? fig tree to eat the fruit he/she/it/same who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to guard the self /our-/your-/themselves lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to honor
Prz:27:18 who/whom/which (nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) fig tree (acc) he/she/it-will-be-EAT-ed the (acc) fruits (acc) her/it/same (gen) who/whom/which (nom) Yet he/she/it-is-GUARD-ing, you(sg)-are-being-GUARD-ed (classical) the (acc) self (gen) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-HONOR-ed
Prz:27:18 Prz_27:18_1 Prz_27:18_2 Prz_27:18_3 Prz_27:18_4 Prz_27:18_5 Prz_27:18_6 Prz_27:18_7 Prz_27:18_8 Prz_27:18_9 Prz_27:18_10 Prz_27:18_11 Prz_27:18_12 Prz_27:18_13 Prz_27:18_14
Prz:27:18 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:19 ὥσπερ οὐχ ὅμοια πρόσωπα προσώποις, οὕτως οὐδὲ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων.
Prz:27:19 As faces are not like other faces, so neither are the thoughts of men. (Proverbs 27:19 Brenton)
Prz:27:19 Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek. (Prz 27:19 BT_4)
Prz:27:19 ὥσπερ οὐχ ὅμοια πρόσωπα προσώποις, οὕτως οὐδὲ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων.
Prz:27:19 ὥσ·περ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅμοιος -α -ον πρόσ·ωπον, -ου, τό πρόσ·ωπον, -ου, τό οὕτως/οὕτω οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Prz:27:19 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" ??? Przed przydechem mocnym Podobny Twarz Twarz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzki
Prz:27:19 O(/sper ou)CH o(/moia pro/sOpa prosO/pois, ou(/tOs ou)de\ ai( kardi/ai tO=n a)nTrO/pOn.
Prz:27:19 hOsper uCH homoia prosOpa prosOpois, hutOs ude hai kardiai tOn anTrOpOn.
Prz:27:19 D D A1A_NPN N2N_NPN N2N_DPN D C RA_NPF N1A_NPF RA_GPM N2_GPM
Prz:27:19 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" οὐχ before rough breathing similar face face thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the human
Prz:27:19 just as not similar ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) faces (nom|acc|voc) faces (dat) thusly/like this neither/nor the (nom) hearts (nom|voc) the (gen) humans (gen)
Prz:27:19 Prz_27:19_1 Prz_27:19_2 Prz_27:19_3 Prz_27:19_4 Prz_27:19_5 Prz_27:19_6 Prz_27:19_7 Prz_27:19_8 Prz_27:19_9 Prz_27:19_10 Prz_27:19_11
Prz:27:19 x x x x x x x x x x x
Prz:27:20 ᾅδης καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπίμπλανται, ὡσαύτως καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι.
Prz:27:20 Hell and destruction are not filled; so also are the eyes of men insatiable.
Prz:27:20 Szeol i zatrata niesyte, niesyte i oczy człowieka. (Prz 27:20 BT_4)
Prz:27:20 ᾅδης καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπίμπλανται, ὡσαύτως καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι.
Prz:27:20 ᾅδης, -ου, ὁ καί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ  
Prz:27:20 Hades I też, nawet, mianowicie Zniszczenie, zniszczenie ??? Przed przydechem mocnym By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Podobnie I też, nawet, mianowicie Oko Ludzki
Prz:27:20 a(/|dEs kai\ a)pO/leia ou)k e)mpi/mplantai, O(sau/tOs kai\ oi( o)fTalmoi\ tO=n a)nTrO/pOn a)/plEstoi.
Prz:27:20 hadEs kai apOleia uk empimplantai, hOsautOs kai hoi ofTalmoi tOn anTrOpOn aplEstoi.
Prz:27:20 N1M_NSM C N1A_NSF D V6_PMI3P D C RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM A1B_NPM
Prz:27:20 Hades and also, even, namely annihilation, destruction οὐχ before rough breathing to satisfy fill up likewise and also, even, namely the eye the human ć
Prz:27:20 Hades (nom) and annihilation, destruction (nom|voc) not they-are-being-SATISFY-ed likewise and the (nom) eyes (nom|voc) the (gen) humans (gen)  
Prz:27:20 Prz_27:20_1 Prz_27:20_2 Prz_27:20_3 Prz_27:20_4 Prz_27:20_5 Prz_27:20_6 Prz_27:20_7 Prz_27:20_8 Prz_27:20_9 Prz_27:20_10 Prz_27:20_11 Prz_27:20_12
Prz:27:20 x x x x x x x x x x x x
Prz:27:20a βδέλυγμα κυρίῳ στηρίζων ὀφθαλμόν, καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀκρατεῖς γλώσσῃ.
Prz:27:20a [He that fixes his eye is an abomination to the Lord; and the uninstructed do not restrain their tongue.] (Proverbs 27:20 Brenton)
Prz:27:20a  
Prz:27:20a βδέλυγμα κυρίῳ στηρίζων ὀφθαλμόν, καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀκρατεῖς γλώσσῃ.
Prz:27:20a βδέλυγμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀ·παίδευτος -ον ἀ·κρατής -ές γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
Prz:27:20a Wstręt Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Oko I też, nawet, mianowicie Nie uczony Bez samokontroli Język przez metonimia, język
Prz:27:20a bde/lugma kuri/O| stEri/DZOn o)fTalmo/n, kai\ oi( a)pai/deutoi a)kratei=s glO/ssE|.
Prz:27:20a bdelygma kyriO stEriDZOn ofTalmon, kai hoi apaideutoi akrateis glOssE.
Prz:27:20a N3M_NSN N2_DSM V1_PAPNSM N2_ASM C RA_NPM A1B_NPM A3H_NPM N1S_DSF
Prz:27:20a abomination lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated eye and also, even, namely the uninstructed without self-control tongue by metonymy, a language
Prz:27:20a abomination lord to fix, attach eye and, also the uninstructed, unlearned restrained tongue
Prz:27:20a Prz_27:20a_1 Prz_27:20a_2 Prz_27:20a_3 Prz_27:20a_4 Prz_27:20a_5 Prz_27:20a_6 Prz_27:20a_7 Prz_27:20a_8 Prz_27:20a_9
Prz:27:20a x x x x x x x x x
Prz:27:21 δοκίμιον ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ πύρωσις, ἀνὴρ δὲ δοκιμάζεται διὰ στόματος ἐγκωμιαζόντων αὐτόν.
Prz:27:21 Fire is the trial for silver and gold; and a man is tried by the mouth of them that praise him.
Prz:27:21 Czym dla srebra - tygiel, dla złota - piec, tym dla człowieka - pochwała. (Prz 27:21 BT_4)
Prz:27:21 δοκίμιον ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ πύρωσις, ἀνὴρ δὲ δοκιμάζεται διὰ στόματος ἐγκωμιαζόντων αὐτόν.
Prz:27:21 δοκίμιον, -ου, τό ἄργυρος, -ου, ὁ; ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί χρυσός, -οῦ, ὁ; χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν πύρωσις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δέ δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-) διά στόμα[τ], -ατος, τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:27:21 Próbowanie Srebrny; srebrny I też, nawet, mianowicie Złoty; złoty/złoty ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś By badać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Prz:27:21 doki/mion a)rgu/rO| kai\ CHrusO=| pu/rOsis, a)nE\r de\ dokima/DZetai dia\ sto/matos e)gkOmiaDZo/ntOn au)to/n.
Prz:27:21 dokimion argyrO kai CHrysO pyrOsis, anEr de dokimaDZetai dia stomatos enkOmiaDZontOn auton.
Prz:27:21 N2N_NSN N2_DSM C A1C_DSM N3I_NSF N3_NSM x V1_PMI3S P N3M_GSN V1_PAPGPM RD_ASM
Prz:27:21 testing silver; silver and also, even, namely gold; gold/golden ??? man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to examine because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) mouth/maw stoma ć he/she/it/same
Prz:27:21 testing (nom|acc|voc) silver (dat); silver ([Adj] dat) and gold (dat); gold/golden ([Adj] dat) ??? (nom) man, husband (nom) Yet he/she/it-is-being-EXAMINE-ed because of (+acc), through (+gen) mouth/maw (gen)   him/it/same (acc)
Prz:27:21 Prz_27:21_1 Prz_27:21_2 Prz_27:21_3 Prz_27:21_4 Prz_27:21_5 Prz_27:21_6 Prz_27:21_7 Prz_27:21_8 Prz_27:21_9 Prz_27:21_10 Prz_27:21_11 Prz_27:21_12
Prz:27:21 x x x x x x x x x x x x
Prz:27:21a καρδία ἀνόμου ἐκζητεῖ κακά, καρδία δὲ εὐθὴς ἐκζητεῖ γνῶσιν.
Prz:27:21a The heart of the transgressor seeks after mischiefs; but an upright heart seeks knowledge. (Proverbs 27:21 Brenton)
Prz:27:21a  
Prz:27:21a καρδία ἀνόμου ἐκζητεῖ κακά, καρδία δὲ εὐθὴς ἐκζητεῖ γνῶσιν.
Prz:27:21a καρδία, -ας, ἡ ἄ·νομος -ον ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καρδία, -ας, ἡ δέ εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Prz:27:21a Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Na zewnątrz prawa By odszukiwać Niegodziwie by czynić źle Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) zaś Prosto By odszukiwać Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj.
Prz:27:21a kardi/a a)no/mou e)kDZEtei= kaka/, kardi/a de\ eu)TE\s e)kDZEtei= gnO=sin.
Prz:27:21a kardia anomu ekDZEtei kaka, kardia de euTEs ekDZEtei gnOsin.
Prz:27:21a N1A_NSF A1B_GSM V2_PAI3S A1_APN N1A_NSF x A3H_NSF V2_PAI3S N3I_ASF
Prz:27:21a heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) outside the law to seek out wickedly to do evil heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] straight to seek out knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize.
Prz:27:21a heart lawless to inquire bad, evil, ugly heart but, and, however righteous, immediately to inquire knowledge, to know
Prz:27:21a Prz_27:21a_1 Prz_27:21a_2 Prz_27:21a_3 Prz_27:21a_4 Prz_27:21a_5 Prz_27:21a_6 Prz_27:21a_7 Prz_27:21a_8 Prz_27:21a_9
Prz:27:21a x x x x x x x x x
Prz:27:22 ἐὰν μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτιμάζων, οὐ μὴ περιέλῃς τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ.
Prz:27:22 Though thou scourge a fool, disgracing him in the midst of the council, thou wilt still in no wise remove his folly from him. (Proverbs 27:22 Brenton)
Prz:27:22 Choć stłuczesz głupiego w moździerzu tłuczkiem - razem z ziarnami - głupota go nie opuści. (Prz 27:22 BT_4)
Prz:27:22 ἐὰν μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτιμάζων, οὐ μὴ περιέλῃς τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ.
Prz:27:22 ἐάν (εἰ ἄν) μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἐν μέσος -η -ον συν·έδριον, -ου, τό ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Prz:27:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić Wycofywanie w myśli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Diety {Sejmu} zgromadzenie, konwencja; diety {sejmu} niższy dom: ZGROMADZENIE USTAWODAWCZE; rada, zgromadzenie Do hańby ??? Przed przydechem mocnym Nie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów On/ona/to/to samo
Prz:27:22 e)a\n mastigoi=s a)/frona e)n me/sO| sunedri/ou a)tima/DZOn, ou) mE\ perie/lE|s tE\n a)frosu/nEn au)tou=.
Prz:27:22 ean mastigois afrona en mesO synedriu atimaDZOn, u mE perielEs tEn afrosynEn autu.
Prz:27:22 C V4_PAI2S A3N_ASM P A1_DSN N2N_GSN V1_PAPNSM D D VD_APS2S RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Prz:27:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste unthinking in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle diet assembly, convention; the diet's lower house: LEGISLATIVE ASSEMBLY; council, assembly to dishonor οὐχ before rough breathing not to taking off strip off, remove, take away the mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle he/she/it/same
Prz:27:22 if-ever you(sg)-are-CASTIGATE-ing, you(sg)-should-be-CASTIGATE-ing, you(sg)-happen-to-be-CASTIGATE-ing (opt) unthinking ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) diet (gen) while DISHONOR-ing (nom) not not you(sg)-should-TAKING OFF the (acc) mindlessness (acc) him/it/same (gen)
Prz:27:22 Prz_27:22_1 Prz_27:22_2 Prz_27:22_3 Prz_27:22_4 Prz_27:22_5 Prz_27:22_6 Prz_27:22_7 Prz_27:22_8 Prz_27:22_9 Prz_27:22_10 Prz_27:22_11 Prz_27:22_12 Prz_27:22_13
Prz:27:22 x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:23 γνωστῶς ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σου καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις·
Prz:27:23 Do thou thoroughly know the number of thy flock, and pay attention to thine herds. (Proverbs 27:23 Brenton)
Prz:27:23 Troszcz się o potrzeby zwierząt, zwracaj uwagę na trzodę; (Prz 27:23 BT_4)
Prz:27:23 γνωστῶς ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σου καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις·
Prz:27:23   ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ποίμνιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σός -ή -όν ἀγέλη, -ης, ἡ
Prz:27:23 By rozpoznawać wgląd, consciousnes Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Stado Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ulegać odroczeniu Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Twój/twój(sg) Stado
Prz:27:23 gnOstO=s e)pignO/sE| PSuCHa\s poimni/ou sou kai\ e)pistE/seis kardi/an sou sai=s a)ge/lais·
Prz:27:23 gnOstOs epignOsE PSyCHas poimniu su kai epistEseis kardian su sais agelais·
Prz:27:23 D VF_FMI2S N1_APF N2_GSN RP_GS C VF_FAI2S N1A_ASF RP_GS A1_DPF N1_DPF
Prz:27:23 ć to recognize insight, consciousnes life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person flock you; your/yours(sg) and also, even, namely to stand over heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) your/yours(sg) herd
Prz:27:23   you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed lifes (acc) flock (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-STand-OVER heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) your/yours(sg) (dat) herds (dat)
Prz:27:23 Prz_27:23_1 Prz_27:23_2 Prz_27:23_3 Prz_27:23_4 Prz_27:23_5 Prz_27:23_6 Prz_27:23_7 Prz_27:23_8 Prz_27:23_9 Prz_27:23_10 Prz_27:23_11
Prz:27:23 x x x x x x x x x x x
Prz:27:24 ὅτι οὐ τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ κράτος καὶ ἰσχύς, οὐδὲ παραδίδωσιν ἐκ γενεᾶς εἰς γενεάν.
Prz:27:24 For a man has not strength and power for ever; neither does he transmit it from generation to generation. (Proverbs 27:24 Brenton)
Prz:27:24 nie trwa na wieki bogactwo, ani na pokolenia - korona. (Prz 27:24 BT_4)
Prz:27:24 ὅτι οὐ τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ κράτος καὶ ἰσχύς, οὐδὲ παραδίδωσιν ἐκ γενεᾶς εἰς γενεάν.
Prz:27:24 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κράτο·ς, -ους, τό καί ἰσχύς, -ύος, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐκ γενεά, -ᾶς, ἡ εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ
Prz:27:24 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną I też, nawet, mianowicie Siła ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Prz:27:24 o(/ti ou) to\n ai)O=na a)ndri\ kra/tos kai\ i)sCHu/s, ou)de\ paradi/dOsin e)k genea=s ei)s genea/n.
Prz:27:24 hoti u ton aiOna andri kratos kai isCHys, ude paradidOsin ek geneas eis genean.
Prz:27:24 C D RA_ASM N3W_ASM N3_DSM N3E_NSN C N3_NSF C V8_PAI3S P N1A_GSF P N1A_ASF
Prz:27:24 because/that οὐχ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power and also, even, namely strength οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine out of (+gen) ἐξ before vowels generation Race, Nation; sometimes "generation" into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation"
Prz:27:24 because/that not the (acc) eon (acc) man, husband (dat) sway (nom|acc|voc) and strength (nom) neither/nor he/she/it-is-Hand OVER-ing, they-should-be-Hand OVER-ing out of (+gen) generation (gen), generations (acc) into (+acc) generation (acc)
Prz:27:24 Prz_27:24_1 Prz_27:24_2 Prz_27:24_3 Prz_27:24_4 Prz_27:24_5 Prz_27:24_6 Prz_27:24_7 Prz_27:24_8 Prz_27:24_9 Prz_27:24_10 Prz_27:24_11 Prz_27:24_12 Prz_27:24_13 Prz_27:24_14
Prz:27:24 x x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:25 ἐπιμελοῦ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν καὶ κερεῖς πόαν καὶ σύναγε χόρτον ὀρεινόν,
Prz:27:25 Take care of the herbage in the field, and thou shalt cut grass, and gather the mountain hay; (Proverbs 27:25 Brenton)
Prz:27:25 Wyrosła trawa, pojawia się potraw, zbierze się górskie siano: (Prz 27:25 BT_4)
Prz:27:25 ἐπιμελοῦ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν καὶ κερεῖς πόαν καὶ σύναγε χόρτον ὀρεινόν,
Prz:27:25 ἐπι·μελέομαι (επι+μελ(ε)-, επι+μελη·σ-, -, -, -, επι+μελη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό   χλωρός -ά -όν καί κείρω (κειρ-, κερ(ε)·[σ]-, κειρ·[σ]-, -, κεκαρ-, -)   καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) χόρτος, -ου, ὁ ὀρεινός -ή -όν
Prz:27:25 By troszczyć się o W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zielonkawy żółty [zobacz chlor, chlorofil] I też, nawet, mianowicie By ciąć I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Trawa Górzysta górzysta okolica, pogórze
Prz:27:25 e)pimelou= tO=n e)n tO=| pedi/O| CHlOrO=n kai\ kerei=s po/an kai\ su/nage CHo/rton o)reino/n,
Prz:27:25 epimelu tOn en tO pediO CHlOrOn kai kereis poan kai synage CHorton oreinon,
Prz:27:25 V2_PMD2S RA_GPM P RA_DSN N2N_DSN A1A_GPM C VF2_FAI2S N1A_ASF C V1_PAD2S N2_ASM A1_ASM
Prz:27:25 to care for the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć greenish yellow [see chlorine, chloro-phyll] and also, even, namely to shear ć and also, even, namely to gather together grass mountainous mountainous region, highland
Prz:27:25 be-you(sg)-being-CARE-ed-FOR! the (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   greenish yellow ([Adj] gen) and you(sg)-will-SHEAR   and be-you(sg)-GATHER TOGETHER-ing! grass (acc) mountainous ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Prz:27:25 Prz_27:25_1 Prz_27:25_2 Prz_27:25_3 Prz_27:25_4 Prz_27:25_5 Prz_27:25_6 Prz_27:25_7 Prz_27:25_8 Prz_27:25_9 Prz_27:25_10 Prz_27:25_11 Prz_27:25_12 Prz_27:25_13
Prz:27:25 x x x x x x x x x x x x x
Prz:27:26 ἵνα ἔχῃς πρόβατα εἰς ἱματισμόν· τίμα πεδίον, ἵνα ὦσίν σοι ἄρνες.
Prz:27:26 that thou mayest have wool of sheep for clothing: pay attention to the land, that thou mayest have lambs. (Proverbs 27:26 Brenton)
Prz:27:26 owce na suknie dla ciebie, a kozły, by za pole zapłacić; (Prz 27:26 BT_4)
Prz:27:26 ἵνα ἔχῃς πρόβατα εἰς ἱματισμόν· τίμα πεδίον, ἵνα ὦσίν σοι ἄρνες.
Prz:27:26 ἵνα ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) εἰς[1] ἱματισμός, -οῦ, ὁ τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-)   ἵνα οὖς, ὠτός, τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον)
Prz:27:26 żeby / ażeby / bo By mieć Owca (sheepfold) Do (+przyspieszenie) Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek By zaszczycać żeby / ażeby / bo Ucho; by być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jagnię
Prz:27:26 i(/na e)/CHE|s pro/bata ei)s i(matismo/n· ti/ma pedi/on, i(/na O)=si/n soi a)/rnes.
Prz:27:26 hina eCHEs probata eis himatismon· tima pedion, hina Osin soi arnes.
Prz:27:26 C V1_PAS2S N2N_APN P N2_ASM V3_PAD2S N2N_ASN C N3T_DPN RP_DS N3_NPM
Prz:27:26 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to have sheep (sheepfold) into (+acc) toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig to honor ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ear; to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub lamb
Prz:27:26 so that / in order to /because you(sg)-should-be-HAVE-ing sheep (nom|acc|voc) into (+acc) toilet (acc) be-you(sg)-HONOR-ing!   so that / in order to /because ears (dat); they-should-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lambs (nom|voc)
Prz:27:26 Prz_27:26_1 Prz_27:26_2 Prz_27:26_3 Prz_27:26_4 Prz_27:26_5 Prz_27:26_6 Prz_27:26_7 Prz_27:26_8 Prz_27:26_9 Prz_27:26_10 Prz_27:26_11
Prz:27:26 x x x x x x x x x x x
Prz:27:27 υἱέ, παρ’ ἐμοῦ ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὴν ζωήν σου καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν θεραπόντων.
Prz:27:27 My son, thou hast from me words very useful for thy life, and for the life of thy servants. (Proverbs 27:27 Brenton)
Prz:27:27 dość mleka koziego, byś siebie utrzymał, utrzymał swój dom i wyżywił swoje służące. (Prz 27:27 BT_4)
Prz:27:27 υἱέ, παρ’ ἐμοῦ ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὴν ζωήν σου καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν θεραπόντων.
Prz:27:27 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ῥῆσις, -εως, ἡ [LXX] ἰσχυρός -ά -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν
Prz:27:27 Syn fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By mieć Powiedzenie Potężny silny, potężny, silny, Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Terapeuta
Prz:27:27 ui(e/, par’ e)mou= e)/CHeis r(E/seis i)sCHura\s ei)s tE\n DZOE/n sou kai\ ei)s tE\n DZOE\n sO=n Terapo/ntOn.
Prz:27:27 hyie, par’ emu eCHeis rEseis isCHyras eis tEn DZOEn su kai eis tEn DZOEn sOn TerapontOn.
Prz:27:27 N2_VSM P RP_GS V1_PAI2S N3I_APF A1A_APF P RA_ASF N1_ASF RP_GS C P RA_ASF N1_ASF A1_GPM N3N_GPM
Prz:27:27 son frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to have saying mighty forceful, powerful, strong, into (+acc) the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) and also, even, namely into (+acc) the life being, living, spirit; alive your/yours(sg); to rub worn, rub therapist
Prz:27:27 son (voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) you(sg)-are-HAVE-ing sayings (acc, nom|voc) mighty ([Adj] acc, gen) into (+acc) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and into (+acc) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) your/yours(sg) (gen); going-to-RUB (fut ptcp) (nom) therapists (gen)
Prz:27:27 Prz_27:27_1 Prz_27:27_2 Prz_27:27_3 Prz_27:27_4 Prz_27:27_5 Prz_27:27_6 Prz_27:27_7 Prz_27:27_8 Prz_27:27_9 Prz_27:27_10 Prz_27:27_11 Prz_27:27_12 Prz_27:27_13 Prz_27:27_14 Prz_27:27_15 Prz_27:27_16
Prz:27:27 x x x x x x x x x x x x x x x x