Ps:1:1 Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν,
Ps:1:1 Blessed is the man who has not walked in the counsel of the ungodly, and has not stood in the way of sinners, and has not sat in the seat of evil men. (Psalm 1:1 Brenton)
Ps:1:1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, (Psalm 1:1 BT_4)
Ps:1:1 Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν,
Ps:1:1 μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ἁ·μαρτωλός -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ἐπί καθ·έδρα, -ας, ἡ λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)
Ps:1:1 Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Grzeszny ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło Zaraza; zaraźliwy ??? Przed przydechem mocnym By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Ps:1:1 *maka/rios a)nE/r, o(\s ou)k e)poreu/TE e)n boulE=| a)sebO=n kai\ e)n o(dO=| a(martOlO=n ou)k e)/stE kai\ e)pi\ kaTe/dran loimO=n ou)k e)ka/Tisen,
Ps:1:1 makarios anEr, hos uk eporeuTE en bulE asebOn kai en hodO hamartOlOn uk estE kai epi kaTedran loimOn uk ekaTisen,
Ps:1:1 A1A_NSM N3_NSM RR_NSM D VCI_API3S P N1_DSF A3H_GPM C P N2_DSF A1B_GPM D VHI_AAI3S C P N1A_ASF N2_GPM D VAI_AAI3S
Ps:1:1 fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which οὐχ before rough breathing to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road sinful οὐχ before rough breathing to cause to stand and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair pestilence; pestilential οὐχ before rough breathing to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Ps:1:1 fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) and in/among/by (+dat) way/road (dat) sinful ([Adj] gen) not he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand and upon/over (+acc,+gen,+dat) chair (acc) pestilences (gen); pestilential ([Adj] gen) not he/she/it-SIT DOWN-ed
Ps:1:1 Ps_1:1_1 Ps_1:1_2 Ps_1:1_3 Ps_1:1_4 Ps_1:1_5 Ps_1:1_6 Ps_1:1_7 Ps_1:1_8 Ps_1:1_9 Ps_1:1_10 Ps_1:1_11 Ps_1:1_12 Ps_1:1_13 Ps_1:1_14 Ps_1:1_15 Ps_1:1_16 Ps_1:1_17 Ps_1:1_18 Ps_1:1_19 Ps_1:1_20
Ps:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:1:2 ἀλλ’ ἢ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.
Ps:1:2 But his pleasure is in the law of the Lord; and in his law will he meditate day and night. (Psalm 1:2 Brenton)
Ps:1:2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. (Psalm 1:2 BT_4)
Ps:1:2 ἀλλ’ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.
Ps:1:2 ἀλλά ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ
Ps:1:2 Ale Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo On/ona/to/to samo By nawiedzać wszędzie {skończony} Dzień I też, nawet, mianowicie Noc
Ps:1:2 a)ll’ E)\ e)n tO=| no/mO| kuri/ou to\ Te/lEma au)tou=, kai\ e)n tO=| no/mO| au)tou= meletE/sei E(me/ras kai\ nukto/s.
Ps:1:2 all’ E en tO nomO kyriu to TelEma autu, kai en tO nomO autu meletEsei hEmeras kai nyktos.
Ps:1:2 C C P RA_DSM N2_DSM N2_GSM RA_NSN N3M_NSN RD_GSM C P RA_DSM N2_DSM RD_GSM VF_FAI3S N1A_GSF C N3_GSF
Ps:1:2 but or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the will desire, will, wish he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law he/she/it/same to obsess over day and also, even, namely night
Ps:1:2 but or in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-OBSESS-OVER, you(sg)-will-be-OBSESS-ed-OVER (classical) day (gen), days (acc) and night (gen)
Ps:1:2 Ps_1:2_1 Ps_1:2_2 Ps_1:2_3 Ps_1:2_4 Ps_1:2_5 Ps_1:2_6 Ps_1:2_7 Ps_1:2_8 Ps_1:2_9 Ps_1:2_10 Ps_1:2_11 Ps_1:2_12 Ps_1:2_13 Ps_1:2_14 Ps_1:2_15 Ps_1:2_16 Ps_1:2_17 Ps_1:2_18
Ps:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:1:3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται.
Ps:1:3 And he shall be as a tree planted by the brooks of waters, which shall yield its fruit in its season, and its leaf shall not fall off; and whatsoever he shall do shall be prospered. (Psalm 1:3 Brenton)
Ps:1:3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada. (Psalm 1:3 BT_4)
Ps:1:3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται.
Ps:1:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) παρά ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φύλλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·ρρέω [LXX] (απο+ρρε-, -, 2nd απο+ρρυ-, -, -, απο+ρρυ·[θ]-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἄν ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)  
Ps:1:3 I też, nawet, mianowicie By być Jak/jak Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Do ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem dia eksodus Woda Kto/, który/, który Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ??? I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Jaki rodzaj; by czynić/rób
Ps:1:3 kai\ e)/stai O(s to\ Xu/lon to\ pefuteume/non para\ ta\s dieXo/dous tO=n u(da/tOn, o(\ to\n karpo\n au)tou= dO/sei e)n kairO=| au)tou= kai\ to\ fu/llon au)tou= ou)k a)porruE/setai· kai\ pa/nta, o(/sa a)/n poiE=|, kateuodOTE/setai.
Ps:1:3 kai estai hOs to Xylon to pefyteumenon para tas dieXodus tOn hydatOn, ho ton karpon autu dOsei en kairO autu kai to fyllon autu uk aporryEsetai· kai panta, hosa an poiE, kateuodOTEsetai.
Ps:1:3 C VF_FMI3S C RA_NSN N2N_NSN RA_NSN VM_XPPNSN P RA_APF N2_APF RA_GPN N3T_GPN RR_NSN RA_ASM N2_ASM RD_GSN VF_FAI3S P N2_DSM RD_GSN C RA_NSN N2N_NSN RD_GSN D VF_FMI3S C A3_NPN A1_APN x V2_PAS3S VC_FPI3S
Ps:1:3 and also, even, namely to be as/like the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the to ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the dia-exodus the water who/whom/which the fruit; Carpus he/she/it/same to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time he/she/it/same and also, even, namely the leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ??? and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as ever (if ever) what kind; to do/make ć
Ps:1:3 and he/she/it-will-be as/like the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) dia-exoduses (acc) the (gen) waters (gen) who/whom/which (nom|acc) the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) in/among/by (+dat) period of time (dat) him/it/same (gen) and the (nom|acc) leaf (nom|acc|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-???-ed and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) ever what kind (dat); you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-be-DO/MAKE-ing, you(sg)-should-be-being-DO/MAKE-ed  
Ps:1:3 Ps_1:3_1 Ps_1:3_2 Ps_1:3_3 Ps_1:3_4 Ps_1:3_5 Ps_1:3_6 Ps_1:3_7 Ps_1:3_8 Ps_1:3_9 Ps_1:3_10 Ps_1:3_11 Ps_1:3_12 Ps_1:3_13 Ps_1:3_14 Ps_1:3_15 Ps_1:3_16 Ps_1:3_17 Ps_1:3_18 Ps_1:3_19 Ps_1:3_20 Ps_1:3_21 Ps_1:3_22 Ps_1:3_23 Ps_1:3_24 Ps_1:3_25 Ps_1:3_26 Ps_1:3_27 Ps_1:3_28 Ps_1:3_29 Ps_1:3_30 Ps_1:3_31 Ps_1:3_32
Ps:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:1:4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ’ ἢ ὡς ὁ χνοῦς, ὃν ἐκριπτεῖ ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.
Ps:1:4 Not so the ungodly; --not so: but rather as the chaff which the wind scatters away from the face of the earth. (Psalm 1:4 Brenton)
Ps:1:4 Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. (Psalm 1:4 BT_4)
Ps:1:4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ’ ὡς χνοῦς, ὃν ἐκριπτεῖ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.
Ps:1:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ἀλλά ἤ[1] ὡς ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό ἄνεμος, -ου, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:1:4 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ale Albo Jak/jak Kto/, który/, który; by być Wiatr Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ziemi/ziemia
Ps:1:4 ou)CH ou(/tOs oi( a)sebei=s, ou)CH ou(/tOs, a)ll’ E)\ O(s o( CHnou=s, o(\n e)kriptei= o( a)/nemos a)po\ prosO/pou tE=s gE=s.
Ps:1:4 uCH hutOs hoi asebeis, uCH hutOs, all’ E hOs ho CHnus, hon ekriptei ho anemos apo prosOpu tEs gEs.
Ps:1:4 D D RA_NPM A3H_NPM D D C C C RA_NSM N2_NSM RR_ASM V2_PAI3S RA_NSM N2_NSM P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF
Ps:1:4 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the ungodly; to be impious commit sacrilege οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] but or as/like the ć who/whom/which; to be ć the wind from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the earth/land
Ps:1:4 not thusly/like this the (nom) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE not thusly/like this but or as/like the (nom)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc)   the (nom) wind (nom) away from (+gen) face (gen) the (gen) earth/land (gen)
Ps:1:4 Ps_1:4_1 Ps_1:4_2 Ps_1:4_3 Ps_1:4_4 Ps_1:4_5 Ps_1:4_6 Ps_1:4_7 Ps_1:4_8 Ps_1:4_9 Ps_1:4_10 Ps_1:4_11 Ps_1:4_12 Ps_1:4_13 Ps_1:4_14 Ps_1:4_15 Ps_1:4_16 Ps_1:4_17 Ps_1:4_18 Ps_1:4_19
Ps:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:1:5 διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων·
Ps:1:5 Therefore the ungodly shall not rise in judgment, nor sinners in the counsel of the just. (Psalm 1:5 Brenton)
Ps:1:5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych, (Psalm 1:5 BT_4)
Ps:1:5 διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων·
Ps:1:5 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐν κρίσις, -εως, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἁ·μαρτωλός -όν ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Ps:1:5 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Grzeszny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Ps:1:5 dia\ tou=to ou)k a)nastE/sontai a)sebei=s e)n kri/sei ou)de\ a(martOloi\ e)n boulE=| dikai/On·
Ps:1:5 dia tuto uk anastEsontai asebeis en krisei ude hamartOloi en bulE dikaiOn·
Ps:1:5 P RD_ASN D VF_FMI3P A3H_NPM P N3I_DSF C A1B_NPM P N1_DSF A1A_GPM
Ps:1:5 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to stand up put up, raise, resurrect ungodly; to be impious commit sacrilege in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) sinful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Ps:1:5 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not they-will-be-STand-ed-UP ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE in/among/by (+dat) judgment (dat) neither/nor sinful ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom)
Ps:1:5 Ps_1:5_1 Ps_1:5_2 Ps_1:5_3 Ps_1:5_4 Ps_1:5_5 Ps_1:5_6 Ps_1:5_7 Ps_1:5_8 Ps_1:5_9 Ps_1:5_10 Ps_1:5_11 Ps_1:5_12
Ps:1:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:1:6 ὅτι γινώσκει κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται.
Ps:1:6 For the Lord knows the way of the righteous; but the way of the ungodly shall perish. (Psalm 1:6 Brenton)
Ps:1:6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. (Psalm 1:6 BT_4)
Ps:1:6 ὅτι γινώσκει κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται.
Ps:1:6 ὅτι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁδός, -οῦ, ἡ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Ps:1:6 Ponieważ/tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Drogi {Sposobu}/droga Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Ps:1:6 o(/ti ginO/skei ku/rios o(do\n dikai/On, kai\ o(do\s a)sebO=n a)polei=tai.
Ps:1:6 hoti ginOskei kyrios hodon dikaiOn, kai hodos asebOn apoleitai.
Ps:1:6 C V1_PAI3S N2_NSM N2_ASF A1A_GPM C N2_NSF A3H_GPM VF2_FMI3S
Ps:1:6 because/that to know i.e. recognize. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. way/road just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely way/road ungodly; to be impious commit sacrilege to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Ps:1:6 because/that he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) way/road (acc) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) and way/road (nom) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Ps:1:6 Ps_1:6_1 Ps_1:6_2 Ps_1:6_3 Ps_1:6_4 Ps_1:6_5 Ps_1:6_6 Ps_1:6_7 Ps_1:6_8 Ps_1:6_9
Ps:1:6 x x x x x x x x x