Ps:2:1 Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;
Ps:2:1 Wherefore did the heathen rage, and the nations imagine vain things? (Psalm 2:1 Brenton)
Ps:2:1 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? (Psalm 2:1 BT_4)
Ps:2:1 Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;
Ps:2:1 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί φρυάσσω (-, -, φρυαξ-, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί λαός, -οῦ, ὁ μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) κενός -ή -όν
Ps:2:1 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? ????-prowadzony. To jest porwany w uczuciach i emocjach, przeciw rozumnemu myśleniu. Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Ludzie By nawiedzać wszędzie {skończony} Pusty/pozbawiony
Ps:2:1 *(/ina ti/ e)fru/aXan e)/TnE kai\ laoi\ e)mele/tEsan kena/;
Ps:2:1 hina ti efryaXan eTnE kai laoi emeletEsan kena;
Ps:2:1 C RI_ASN VAI_AAI3P N3E_NPN C N2_NPM VAI_AAI3P A1_APN
Ps:2:1 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? φρην-led. I.e. caught up in feelings and emotions, versus rational thinking. nation [see ethnic] and also, even, namely people to obsess over empty/devoid
Ps:2:1 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) they-???-ed nations (nom|acc|voc) and peoples (nom|voc) they-OBSESS-ed-OVER empty/devoid ([Adj] nom|acc|voc)
Ps:2:1 Ps_2:1_1 Ps_2:1_2 Ps_2:1_3 Ps_2:1_4 Ps_2:1_5 Ps_2:1_6 Ps_2:1_7 Ps_2:1_8
Ps:2:1 x x x x x x x x
Ps:2:2 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ διάψαλμα
Ps:2:2 The kings of the earth stood up, and the rulers gathered themselves together, against the Lord, and against his Christ; (Psalm 2:2 Brenton)
Ps:2:2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi: (Psalm 2:2 BT_4)
Ps:2:2 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ διάψαλμα
Ps:2:2 παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατά ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:2:2 By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Król Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się By zbierać się razem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Chrystus zapalał się. 'namaszczany' On/ona/to/to samo selah
Ps:2:2 pare/stEsan oi( basilei=s tE=s gE=s, kai\ oi( a)/rCHontes sunE/CHTEsan e)pi\ to\ au)to\ kata\ tou= kuri/ou kai\ kata\ tou= CHristou= au)tou= dia/PSalma
Ps:2:2 parestEsan hoi basileis tEs gEs, kai hoi arCHontes synECHTEsan epi to auto kata tu kyriu kai kata tu CHristu autu diaPSalma
Ps:2:2 VHI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_GSF N1_GSF C RA_NPM N3_NPM VQI_API3P P RA_ASN RD_ASN P RA_GSM N2_GSM C P RA_GSM A1_GSM RD_GSM N3M_NSN
Ps:2:2 to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show the king the earth/land and also, even, namely the ruler; to begin to gather together upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the Christ lit. 'anointed' he/she/it/same selah
Ps:2:2 they-STand-ed-WITH/BESIDE the (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen) earth/land (gen) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) they-were-GATHER TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) Christ (gen) him/it/same (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:2:2 Ps_2:2_1 Ps_2:2_2 Ps_2:2_3 Ps_2:2_4 Ps_2:2_5 Ps_2:2_6 Ps_2:2_7 Ps_2:2_8 Ps_2:2_9 Ps_2:2_10 Ps_2:2_11 Ps_2:2_12 Ps_2:2_13 Ps_2:2_14 Ps_2:2_15 Ps_2:2_16 Ps_2:2_17 Ps_2:2_18 Ps_2:2_19 Ps_2:2_20 Ps_2:2_21
Ps:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:2:3 Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ’ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.
Ps:2:3 saying, Let us break through their bonds, and cast away their yoke from us. (Psalm 2:3 Brenton)
Ps:2:3 «Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!» (Psalm 2:3 BT_4)
Ps:2:3 Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ’ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν.
Ps:2:3 δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:2:3 By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Jarzma/skala On/ona/to/to samo
Ps:2:3 *diarrE/XOmen tou\s desmou\s au)tO=n kai\ a)porri/PSOmen a)f’ E(mO=n to\n DZugo\n au)tO=n.
Ps:2:3 diarrEXOmen tus desmus autOn kai aporriPSOmen af’ hEmOn ton DZygon autOn.
Ps:2:3 VA_AAS1P RA_APM N2_APM RD_GPM C VA_AAS1P P RP_GP RA_ASM N2_ASM RD_GPM
Ps:2:3 to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the restraint restraint, handcuff he/she/it/same and also, even, namely to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I the yoke/scale he/she/it/same
Ps:2:3 we-should-RUPTURE the (acc) restraints (acc) them/same (gen) and we-should-??? away from (+gen) us (gen) the (acc) yoke/scale (acc) them/same (gen)
Ps:2:3 Ps_2:3_1 Ps_2:3_2 Ps_2:3_3 Ps_2:3_4 Ps_2:3_5 Ps_2:3_6 Ps_2:3_7 Ps_2:3_8 Ps_2:3_9 Ps_2:3_10 Ps_2:3_11
Ps:2:3 x x x x x x x x x x x
Ps:2:4 ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς.
Ps:2:4 He that dwells in the heavens shall laugh them to scorn, and the Lord shall mock them. (Psalm 2:4 Brenton)
Ps:2:4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa, (Psalm 2:4 BT_4)
Ps:2:4 κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς.
Ps:2:4 ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·μυκτηρίζω (εκ+μυκτηριζ-, εκ+μυκτηρι(ε)·[σ]-, εκ+μυκτηρι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:2:4 By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? On/ona/to/to samo
Ps:2:4 o( katoikO=n e)n ou)ranoi=s e)kgela/setai au)tou/s, kai\ o( ku/rios e)kmuktEriei= au)tou/s.
Ps:2:4 ho katoikOn en uranois ekgelasetai autus, kai ho kyrios ekmyktEriei autus.
Ps:2:4 RA_NSM V2_PAPNSM P N2_DPM V3_PMI3S RD_APM C RA_NSM N2_NSM VF2_FAI3S RD_APM
Ps:2:4 the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven ć he/she/it/same and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? he/she/it/same
Ps:2:4 the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom) in/among/by (+dat) skies/heavens (dat)   them/same (acc) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) them/same (acc)
Ps:2:4 Ps_2:4_1 Ps_2:4_2 Ps_2:4_3 Ps_2:4_4 Ps_2:4_5 Ps_2:4_6 Ps_2:4_7 Ps_2:4_8 Ps_2:4_9 Ps_2:4_10 Ps_2:4_11
Ps:2:4 x x x x x x x x x x x
Ps:2:5 τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς
Ps:2:5 Then shall he speak to them in his anger, and trouble them in his fury. (Psalm 2:5 Brenton)
Ps:2:5 a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży: (Psalm 2:5 BT_4)
Ps:2:5 τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς
Ps:2:5 τότε λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:2:5 Wtedy By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się On/ona/to/to samo
Ps:2:5 to/te lalE/sei pro\s au)tou\s e)n o)rgE=| au)tou= kai\ e)n tO=| TumO=| au)tou= tara/Xei au)tou/s
Ps:2:5 tote lalEsei pros autus en orgE autu kai en tO TymO autu taraXei autus
Ps:2:5 D VF_FAI3S P RD_APM P N1_DSF RD_GSM C P RA_DSM N2_DSM RD_GSM VF_FAI3S RD_APM
Ps:2:5 then to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir he/she/it/same
Ps:2:5 then he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) in/among/by (+dat) wrath (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-UNSETTLE, you(sg)-will-be-UNSETTLE-ed (classical) them/same (acc)
Ps:2:5 Ps_2:5_1 Ps_2:5_2 Ps_2:5_3 Ps_2:5_4 Ps_2:5_5 Ps_2:5_6 Ps_2:5_7 Ps_2:5_8 Ps_2:5_9 Ps_2:5_10 Ps_2:5_11 Ps_2:5_12 Ps_2:5_13 Ps_2:5_14
Ps:2:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:2:6 Ἐγὼ δὲ κατεστάθην βασιλεὺς ὑπ’ αὐτοῦ ἐπὶ Σιων ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ
Ps:2:6 But I have been made king by him on Sion his holy mountain, (Psalm 2:6 Brenton)
Ps:2:6 «Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej». (Psalm 2:6 BT_4)
Ps:2:6 Ἐγὼ δὲ κατεστάθην βασιλεὺς ὑπ’ αὐτοῦ ἐπὶ Σιων ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ
Ps:2:6 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Σιών, ἡ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:2:6 Ja zaś By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Król Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syjon Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Ps:2:6 *)egO\ de\ katesta/TEn basileu\s u(p’ au)tou= e)pi\ *siOn o)/ros to\ a(/gion au)tou=
Ps:2:6 egO de katestaTEn basileus hyp’ autu epi siOn oros to hagion autu
Ps:2:6 RP_NS x VCI_API1S N3V_NSM P RD_GSM P N_AS N3E_ASN RA_ASN A1A_ASN RD_GSM
Ps:2:6 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to enable lay, render widowed king under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Zion mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Ps:2:6 I (nom) Yet I-was-ENABLE-ed king (nom) under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Zion (indecl) mount (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:2:6 Ps_2:6_1 Ps_2:6_2 Ps_2:6_3 Ps_2:6_4 Ps_2:6_5 Ps_2:6_6 Ps_2:6_7 Ps_2:6_8 Ps_2:6_9 Ps_2:6_10 Ps_2:6_11 Ps_2:6_12
Ps:2:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:2:7 διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα κυρίου Κύριος εἶπεν πρός με Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε·
Ps:2:7 declaring the ordinance of the Lord: the Lord said to me, Thou art my Son, to-day have I begotten thee. (Psalm 2:7 Brenton)
Ps:2:7 Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. (Psalm 2:7 BT_4)
Ps:2:7 διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα κυρίου Κύριος εἶπεν πρός με Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε·
Ps:2:7 δι·αγγέλλω (δι+αγγελλ-, -, δι+αγγειλ·[σ]-, -, -, δι+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:2:7 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Syn Ja By iść; by być Ty Ja Dzisiaj dzień By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ty; twój/twój(sg)
Ps:2:7 diagge/llOn to\ pro/stagma kuri/ou *ku/rios ei)=pen pro/s me *ui(o/s mou ei)= su/, e)gO\ sE/meron gege/nnEka/ se·
Ps:2:7 diangellOn to prostagma kyriu kyrios eipen pros me yios mu ei sy, egO sEmeron gegennEka se·
Ps:2:7 V1_PAPNSM RA_ASN N3M_ASN N2_GSM N2_NSM VBI_AAI3S P RP_AS N2_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS RP_NS D VX_XAI1S RP_AS
Ps:2:7 to ??? the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I son I to go; to be you I today day to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of you; your/yours(sg)
Ps:2:7 while ???-ing (nom) the (nom|acc)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) son (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) I (nom) today I-have-FATHER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:2:7 Ps_2:7_1 Ps_2:7_2 Ps_2:7_3 Ps_2:7_4 Ps_2:7_5 Ps_2:7_6 Ps_2:7_7 Ps_2:7_8 Ps_2:7_9 Ps_2:7_10 Ps_2:7_11 Ps_2:7_12 Ps_2:7_13 Ps_2:7_14 Ps_2:7_15 Ps_2:7_16
Ps:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:2:8 αἴτησαι παρ’ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς·
Ps:2:8 Ask of me, and I will give thee the heathen for thine inheritance, and the ends of the earth for thy possession. (Psalm 2:8 Brenton)
Ps:2:8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. (Psalm 2:8 BT_4)
Ps:2:8 αἴτησαι παρ’ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς·
Ps:2:8 αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:2:8 By prosić {By pytać} fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Naród [zobacz etniczny] Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Ty; twój/twój(sg) Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ziemi/ziemia
Ps:2:8 ai)/tEsai par’ e)mou=, kai\ dO/sO soi e)/TnE tE\n klEronomi/an sou kai\ tE\n kata/sCHesi/n sou ta\ pe/rata tE=s gE=s·
Ps:2:8 aitEsai par’ emu, kai dOsO soi eTnE tEn klEronomian su kai tEn katasCHesin su ta perata tEs gEs·
Ps:2:8 VA_AMD2S P RP_GS C VF_FAI1S RP_DS N3E_APN RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_ASF N3I_ASF RP_GS RA_APN N3T_APN RA_GSF N1_GSF
Ps:2:8 to ask frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub nation [see ethnic] the inheritance you; your/yours(sg) and also, even, namely the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove you; your/yours(sg) the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the earth/land
Ps:2:8 to-ASK, be-you(sg)-ASK-ed!, he/she/it-happens-to-ASK (opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) nations (nom|acc|voc) the (acc) inheritance (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) possession (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) final decisions (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Ps:2:8 Ps_2:8_1 Ps_2:8_2 Ps_2:8_3 Ps_2:8_4 Ps_2:8_5 Ps_2:8_6 Ps_2:8_7 Ps_2:8_8 Ps_2:8_9 Ps_2:8_10 Ps_2:8_11 Ps_2:8_12 Ps_2:8_13 Ps_2:8_14 Ps_2:8_15 Ps_2:8_16 Ps_2:8_17 Ps_2:8_18
Ps:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:2:9 ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεῦος κεραμέως συντρίψεις αὐτούς.
Ps:2:9 Thou shalt rule them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces as a potter's vessel. (Psalm 2:9 Brenton)
Ps:2:9 Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz». (Psalm 2:9 BT_4)
Ps:2:9 ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεῦος κεραμέως συντρίψεις αὐτούς.
Ps:2:9 ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος ὡς σκεῦο·ς, -ους, τό κεραμεύς, -έως, ὁ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:2:9 By paść On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Żelazny Jak/jak Naczynie Garncarz By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) On/ona/to/to samo
Ps:2:9 poimanei=s au)tou\s e)n r(a/bdO| sidEra=|, O(s skeu=os kerame/Os suntri/PSeis au)tou/s.
Ps:2:9 poimaneis autus en rabdO sidEra, hOs skeuos kerameOs syntriPSeis autus.
Ps:2:9 VF2_FAI2S RD_APM P N2_DSF A1A_DSF C N3E_ASN N3V_GSM VF_FAI2S RD_APM
Ps:2:9 to shepherd he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge iron as/like vessel potter to break to crush completely, break (in pieces) he/she/it/same
Ps:2:9 you(sg)-will-SHEPHERD them/same (acc) in/among/by (+dat) hooked staff (dat) iron ([Adj] dat) as/like vessel (nom|acc|voc) potter (gen) you(sg)-will-BREAK them/same (acc)
Ps:2:9 Ps_2:9_1 Ps_2:9_2 Ps_2:9_3 Ps_2:9_4 Ps_2:9_5 Ps_2:9_6 Ps_2:9_7 Ps_2:9_8 Ps_2:9_9 Ps_2:9_10
Ps:2:9 x x x x x x x x x x
Ps:2:10 καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε· παιδεύθητε, πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν.
Ps:2:10 Now therefore understand, ye kings: be instructed, all ye that judge the earth. (Psalm 2:10 Brenton)
Ps:2:10 A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi! (Psalm 2:10 BT_4)
Ps:2:10 καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε· παιδεύθητε, πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν.
Ps:2:10 καί νῦν βασιλεύς, -έως, ὁ συν·ετός -ή -όν; συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:2:10 I też, nawet, mianowicie Teraz Król insightful/bystry; by rozumieć Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ziemi/ziemia
Ps:2:10 kai\ nu=n, basilei=s, su/nete· paideu/TEte, pa/ntes oi( kri/nontes tE\n gE=n.
Ps:2:10 kai nyn, basileis, synete· paideuTEte, pantes hoi krinontes tEn gEn.
Ps:2:10 C D N3V_VPM V7_PAD2P VC_APS2P A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N1_ASF
Ps:2:10 and also, even, namely now king insightful/discerning; to understand to chastened correct, discipline, train, teach, educate, every all, each, every, the whole of the to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the earth/land
Ps:2:10 and now kings (acc, nom|voc) insightful/discerning ([Adj] voc); do-UNDERSTand-you(pl)! be-you(pl)-CHASTENED-ed!, you(pl)-should-be-CHASTENED-ed all (nom|voc) the (nom) while JUDGE-ing (nom|voc) the (acc) earth/land (acc)
Ps:2:10 Ps_2:10_1 Ps_2:10_2 Ps_2:10_3 Ps_2:10_4 Ps_2:10_5 Ps_2:10_6 Ps_2:10_7 Ps_2:10_8 Ps_2:10_9 Ps_2:10_10
Ps:2:10 x x x x x x x x x x
Ps:2:11 δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ.
Ps:2:11 Serve the Lord with fear, and rejoice in him with trembling. (Psalm 2:11 Brenton)
Ps:2:11 Służcie Panu z bojaźnią (Psalm 2:11 BT_4)
Ps:2:11 δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ.
Ps:2:11 δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν φόβος, -ου, ὁ καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν τρόμος, -ου, ὁ
Ps:2:11 By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drżenie
Ps:2:11 douleu/sate tO=| kuri/O| e)n fo/bO| kai\ a)gallia=sTe au)tO=| e)n tro/mO|.
Ps:2:11 duleusate tO kyriO en fobO kai agalliasTe autO en tromO.
Ps:2:11 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P N2_DSM C V3_PMD2P RD_DSM P N2_DSM
Ps:2:11 to obey to be a slave, serve the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] and also, even, namely to exult (glad, great joy) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trembling
Ps:2:11 do-OBEY-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) fear (dat) and you(pl)-are-being-EXULT-ed, be-you(pl)-being-EXULT-ed!, you(pl)-should-be-being-EXULT-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) trembling (dat)
Ps:2:11 Ps_2:11_1 Ps_2:11_2 Ps_2:11_3 Ps_2:11_4 Ps_2:11_5 Ps_2:11_6 Ps_2:11_7 Ps_2:11_8 Ps_2:11_9 Ps_2:11_10
Ps:2:11 x x x x x x x x x x
Ps:2:12 δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας. ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ, μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ.
Ps:2:12 Accept correction, lest at any time the Lord be angry, and ye should perish from the righteous way: whensoever his wrath shall be suddenly kindled, blessed are all they that trust in him. (Psalm 2:12 Brenton)
Ps:2:12 i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki. (Psalm 2:12 BT_4)
Ps:2:12 δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας. ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει θυμὸς αὐτοῦ, μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ.
Ps:2:12 δράσσομαι (δρασσ-, δραξ-, δραξ-, -, -, -) παιδεία, -ας, ἡ μήποτε (μή ποτέ) ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁδός, -οῦ, ἡ δίκαιος -αία -ον ὅταν (ὅτε ἄν) ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:2:12 Do ??? Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Nigdy By robić zły Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Właśnie prawy, właśnie Ilekroć By zapłonąć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo Szczęśliwy; do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:2:12 dra/XasTe paidei/as, mE/pote o)rgisTE=| ku/rios kai\ a)polei=sTe e)X o(dou= dikai/as. o(/tan e)kkauTE=| e)n ta/CHei o( Tumo\s au)tou=, maka/rioi pa/ntes oi( pepoiTo/tes e)p’ au)tO=|.
Ps:2:12 draXasTe paideias, mEpote orgisTE kyrios kai apoleisTe eX hodu dikaias. hotan ekkauTE en taCHei ho Tymos autu, makarioi pantes hoi pepoiTotes ep’ autO.
Ps:2:12 VA_AMD2P N1A_APF D VS_APS3S N2_NSM C VF2_FMI2P P N2_GSF A1A_GSF D VC_APS3S P A3U_DSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM A1A_NPM A3_NPM RA_NPM VX_XAPNPM P RD_DSM
Ps:2:12 to ??? chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. never to make angry lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing out of (+gen) ἐξ before vowels way/road just righteous, just whenever to inflame in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same fortunate; to ??? every all, each, every, the whole of the to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:2:12 be-you(pl)-???-ed! chastisement (gen) never he/she/it-should-be-MAKE-ed-ANGRY lord (nom); a lord ([Adj] nom) and you(pl)-will-be-LOSE/DESTROY-ed out of (+gen) way/road (gen) just ([Adj] acc, gen) whenever he/she/it-should-be-INFLAME-ed in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) the (nom) wrath (nom) him/it/same (gen) fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) all (nom|voc) the (nom) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat)
Ps:2:12 Ps_2:12_1 Ps_2:12_2 Ps_2:12_3 Ps_2:12_4 Ps_2:12_5 Ps_2:12_6 Ps_2:12_7 Ps_2:12_8 Ps_2:12_9 Ps_2:12_10 Ps_2:12_11 Ps_2:12_12 Ps_2:12_13 Ps_2:12_14 Ps_2:12_15 Ps_2:12_16 Ps_2:12_17 Ps_2:12_18 Ps_2:12_19 Ps_2:12_20 Ps_2:12_21 Ps_2:12_22 Ps_2:12_23
Ps:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x