4Mch:18:1 Ὦ τῶν Αβραμιαίων σπερμάτων ἀπόγονοι παῖδες Ισραηλῖται, πείθεσθε τῷ νόμῳ τούτῳ καὶ πάντα τρόπον εὐσεβεῖτε
4Mch:18:1 O Israelitish children, descendants of the seed of Abraham, obey this law, and in every way be religious. (4 Maccabees 18:1 Brenton)
4Mch:18:1  
4Mch:18:1 τῶν Αβραμιαίων σπερμάτων ἀπόγονοι παῖδες Ισραηλῖται, πείθεσθε τῷ νόμῳ τούτῳ καὶ πάντα τρόπον εὐσεβεῖτε
4Mch:18:1 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   σπέρμα[τ], -ατος, τό   παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Ἰσραηλίτης, -ου, ὁ, voc. pl. Ἰσραηλῖται πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τρόπος, -ου, ὁ εὐ·σεβέω (ευσεβ(ε)-, ευσεβη·σ-, ευσεβη·σ-, -, -, -)
4Mch:18:1 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Dziecka/służący Izraelita By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Prawo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czcić
4Mch:18:1 *)=O tO=n *abramiai/On sperma/tOn a)po/gonoi pai=des *israEli=tai, pei/TesTe tO=| no/mO| tou/tO| kai\ pa/nta tro/pon eu)sebei=te
4Mch:18:1 O tOn abramiaiOn spermatOn apogonoi paides israElitai, peiTesTe tO nomO tutO kai panta tropon eusebeite
4Mch:18:1 I RA_GPN A1B_GPN N3M_GPN A1B_NPM N3D_NPM A3H_NPM V1_PMD2P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C A3_ASM N2_ASM V2_PAD2P
4Mch:18:1 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be the ć seed sperm, seed, germ (sprout, bud) ć child/servant Israelite to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely every all, each, every, the whole of manner way, means, method,attitude to revere
4Mch:18:1 O!; omega; I-should-be the (gen)   seeds (gen)   children/servants (nom|voc) Israelites (nom|voc) you(pl)-are-being-PERSUADE/CONVINCE-ed, be-you(pl)-being-PERSUADE/CONVINCE-ed! the (dat) law (dat) this (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) manner (acc) you(pl)-are-REVERE-ing, be-you(pl)-REVERE-ing!, you(pl)-were-REVERE-ing
4Mch:18:1 4Mch_18:1_1 4Mch_18:1_2 4Mch_18:1_3 4Mch_18:1_4 4Mch_18:1_5 4Mch_18:1_6 4Mch_18:1_7 4Mch_18:1_8 4Mch_18:1_9 4Mch_18:1_10 4Mch_18:1_11 4Mch_18:1_12 4Mch_18:1_13 4Mch_18:1_14 4Mch_18:1_15
4Mch:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:2 γινώσκοντες ὅτι τῶν παθῶν ἐστιν δεσπότης ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς καὶ οὐ μόνον τῶν ἔνδοθεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξωθεν πόνων.
4Mch:18:2 Knowing that religious reasoning is lord of the passions, and those not only inward but outward. (4 Maccabees 18:2 Brenton)
4Mch:18:2  
4Mch:18:2 γινώσκοντες ὅτι τῶν παθῶν ἐστιν δεσπότης εὐσεβὴς λογισμὸς καὶ οὐ μόνον τῶν ἔνδοθεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξωθεν πόνων.
4Mch:18:2 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δεσπότης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές λογισμός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό   ἀλλά καί ὁ ἡ τό ἔξω·θεν πόνος, -ου, ὁ
4Mch:18:2 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj By być Despota Pobożny Logika I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Ale I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Praca
4Mch:18:2 ginO/skontes o(/ti tO=n paTO=n e)stin despo/tEs o( eu)sebE\s logismo\s kai\ ou) mo/non tO=n e)/ndoTen, a)lla\ kai\ tO=n e)/XOTen po/nOn.
4Mch:18:2 ginOskontes hoti tOn paTOn estin despotEs ho eusebEs logismos kai u monon tOn endoTen, alla kai tOn eXOTen ponOn.
4Mch:18:2 V1_PAPNPM C RA_GPN N3E_GPN V9_PAI3S N1M_NSM RA_NSM A3H_NSM N2_NSM C D D RA_GPM D C D RA_GPM D N2_GPM
4Mch:18:2 to know i.e. recognize. because/that the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience to be despot the devout logic and also, even, namely οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the ć but and also, even, namely the from the outside labor
4Mch:18:2 while KNOW-ing (nom|voc) because/that the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) he/she/it-is despot (nom) the (nom) devout ([Adj] nom) logic (nom) and not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   but and the (gen) from the outside labors (gen)
4Mch:18:2 4Mch_18:2_1 4Mch_18:2_2 4Mch_18:2_3 4Mch_18:2_4 4Mch_18:2_5 4Mch_18:2_6 4Mch_18:2_7 4Mch_18:2_8 4Mch_18:2_9 4Mch_18:2_10 4Mch_18:2_11 4Mch_18:2_12 4Mch_18:2_13 4Mch_18:2_14 4Mch_18:2_15 4Mch_18:2_16 4Mch_18:2_17 4Mch_18:2_18 4Mch_18:2_19
4Mch:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:3 Ἀνθ ὧν διὰ τὴν εὐσέβειαν προέμενοι τὰ σώματα τοῖς πόνοις ἐκεῖνοι οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐθαυμάσθησαν, ἀλλὰ καὶ θείας μερίδος κατηξιώθησαν.
4Mch:18:3 When those persons giving up their bodies to pains for the sake of religion, were not only admired by men, but were deemed worthy of a divine portion. (4 Maccabees 18:3 Brenton)
4Mch:18:3  
4Mch:18:3 Ἀνθ ὧν διὰ τὴν εὐσέβειαν προέμενοι τὰ σώματα τοῖς πόνοις ἐκεῖνοι οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐθαυμάσθησαν, ἀλλὰ καὶ θείας μερίδος κατηξιώθησαν.
4Mch:18:3 ἀντί ὅς ἥ ὅ διά ὁ ἡ τό εὐ·σέβεια, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὑπό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἀλλά καί θεῖος -α -ον μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ κατ·αξιόω (-, -, κατ+αξιω·σ-, -, -, κατ+αξιω·θ-)
4Mch:18:3 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pobożność Ciało Praca Tamto ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki By być zaskakiwany są podziwiany przy Ale I też, nawet, mianowicie Boży Część By uważać godny by być odpowiedni, zasługujący; by zasługiwać; by trzymać w {by powstrzymywać} honorze
4Mch:18:3 *)anT O(=n dia\ tE\n eu)se/beian proe/menoi ta\ sO/mata toi=s po/nois e)kei=noi ou) mo/non u(po\ tO=n a)nTrO/pOn e)Tauma/sTEsan, a)lla\ kai\ Tei/as meri/dos katEXiO/TEsan.
4Mch:18:3 anT hOn dia tEn eusebeian proemenoi ta sOmata tois ponois ekeinoi u monon hypo tOn anTrOpOn eTaumasTEsan, alla kai Teias meridos katEXiOTEsan.
4Mch:18:3 P RR_GPM P RA_ASF N1A_ASF V6_AMPNPM RA_APN N3M_APN RA_DPM N2_DPM RD_NPM D D P RA_GPM N2_GPM VSI_API3P C D A1A_GSF N3D_GSF VCI_API3P
4Mch:18:3 against (+gen) who/whom/which because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the godliness ć the body the labor that οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the human to be surprised be marvelled at but and also, even, namely divine part to deem worthy to be eligible, deserving; to merit; to hold in honor
4Mch:18:3 against (+gen) who/whom/which (gen) because of (+acc), through (+gen) the (acc) godliness (acc)   the (nom|acc) bodies (nom|acc|voc) the (dat) labors (dat) those (nom) not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (gen) humans (gen) they-were-BE SURPRISED-ed but and divine ([Adj] acc, gen) ??? (gen) they-were-DEEM WORTHY-ed
4Mch:18:3 4Mch_18:3_1 4Mch_18:3_2 4Mch_18:3_3 4Mch_18:3_4 4Mch_18:3_5 4Mch_18:3_6 4Mch_18:3_7 4Mch_18:3_8 4Mch_18:3_9 4Mch_18:3_10 4Mch_18:3_11 4Mch_18:3_12 4Mch_18:3_13 4Mch_18:3_14 4Mch_18:3_15 4Mch_18:3_16 4Mch_18:3_17 4Mch_18:3_18 4Mch_18:3_19 4Mch_18:3_20 4Mch_18:3_21 4Mch_18:3_22
4Mch:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:4 καὶ δι’ αὐτοὺς εἰρήνευσεν τὸ ἔθνος, καὶ τὴν εὐνομίαν τὴν ἐπὶ τῆς πατρίδος ἀνανεωσάμενοι ἐκπεπόρθηκαν τοὺς πολεμίους.
4Mch:18:4 And the nation through them obtained peace, and having renewed the observance of the law in their country, drove the enemy out of the land. (4 Maccabees 18:4 Brenton)
4Mch:18:4  
4Mch:18:4 Καὶ δι’ αὐτοὺς εἰρήνευσεν τὸ ἔθνος, καὶ τὴν εὐνομίαν τὴν ἐπὶ τῆς πατρίδος ἀνανεωσάμενοι ἐκπεπόρθηκαν τοὺς πολεμίους.
4Mch:18:4 καί διά αὐτός αὐτή αὐτό εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀνα·νεόω (ανα+νε(ο)-, ανα+νεω·σ-, ανα+νεω·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό  
4Mch:18:4 I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By robić pokój Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojczyzna By wznawiać
4Mch:18:4 *kai\ di’ au)tou\s ei)rE/neusen to\ e)/Tnos, kai\ tE\n eu)nomi/an tE\n e)pi\ tE=s patri/dos a)naneOsa/menoi e)kpepo/rTEkan tou\s polemi/ous.
4Mch:18:4 kai di’ autus eirEneusen to eTnos, kai tEn eunomian tEn epi tEs patridos ananeOsamenoi ekpeporTEkan tus polemius.
4Mch:18:4 C P RD_APM VA_AAI3S RA_ASN N3E_ASN C RA_ASF N1A_ASF RA_ASF P RA_GSF N3D_GSF VA_AMPNPM VX_XAI3P RA_APM A1A_APM
4Mch:18:4 and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to make peace the nation [see ethnic] and also, even, namely the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fatherland to renew ć the ć
4Mch:18:4 and because of (+acc), through (+gen) them/same (acc) he/she/it-MAKE-ed-PEACE the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) and the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) fatherland (gen) upon being-RENEW-ed (nom|voc)   the (acc)  
4Mch:18:4 4Mch_18:4_1 4Mch_18:4_2 4Mch_18:4_3 4Mch_18:4_4 4Mch_18:4_5 4Mch_18:4_6 4Mch_18:4_7 4Mch_18:4_8 4Mch_18:4_9 4Mch_18:4_10 4Mch_18:4_11 4Mch_18:4_12 4Mch_18:4_13 4Mch_18:4_14 4Mch_18:4_15 4Mch_18:4_16 4Mch_18:4_17
4Mch:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:5 καὶ ὁ τύραννος Ἀντίοχος καὶ ἐπὶ γῆς τετιμώρηται καὶ ἀποθανὼν κολάζεται· ὡς γὰρ οὐδὲν οὐδαμῶς ἴσχυσεν ἀναγκάσαι τοὺς Ιεροσολυμίτας ἀλλοφυλῆσαι καὶ τῶν πατρίων ἐθῶν ἐκδιαιτηθῆναι, τότε ἀπάρας ἀπὸ τῶν Ιεροσολύμων ἐστράτευσεν ἐπὶ Πέρσας.
4Mch:18:5 And the tyrant Antiochus was both punished upon earth, and is punished now he is dead; for when he was quite unable to compel the Israelites to adopt foreign customs, and to desert the manner of life of their fathers, (4 Maccabees 18:5 Brenton)
4Mch:18:5  
4Mch:18:5 καὶ τύραννος Ἀντίοχος καὶ ἐπὶ γῆς τετιμώρηται καὶ ἀποθανὼν κολάζεται· ὡς γὰρ οὐδὲν οὐδαμῶς ἴσχυσεν ἀναγκάσαι τοὺς Ιεροσολυμίτας ἀλλοφυλῆσαι καὶ τῶν πατρίων ἐθῶν ἐκδιαιτηθῆναι, τότε ἀπάρας ἀπὸ τῶν Ιεροσολύμων ἐστράτευσεν ἐπὶ Πέρσας.
4Mch:18:5 καί ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ   καί ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τιμωρέω (τιμωρ(ε)-, τιμωρη·σ-, τιμωρη·σ-, -, τετιμωρη-, τιμωρη·θ-) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-) ὡς γάρ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν οὐδαμῶς ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσολυμίτης, -ου, ὁ   καί ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ἔθο·ς, -ους, τό   τότε ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. στρατεύω (στρατευ-, -, στρατευ·σ-, -, -, στρατευ·θ-) ἐπί  
4Mch:18:5 I też, nawet, mianowicie Tyran; Tyrannus I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By karać I też, nawet, mianowicie By umierać By karać główna idea {pojęcie} ma obcinać. To może znaczyć {mieć na myśli} skorygowanie, karę, albo szorstkie przycinanie albo pielenie. Jak/jak Dla odtąd, jak Nie jeden (nic, nikt) W żaden sposób By mieć siła By zmuszać Jerusalemite [mieszkaniec Jerozolimy] I też, nawet, mianowicie patrilineage Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie}/zwyczaj [zobacz etos] Wtedy By zabierać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] By wykonywać rolę apostolatu ucznia (z jego ciężkimi obowiązkami i funkcje)Pokrewny biernik (?????????, Stare słowo od, w N.T. tylko tutaj i 2Co 10:3) z ???????? (Drugi osoby pojedynczy średni obecny tryb łączący z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
4Mch:18:5 kai\ o( tu/rannos *)anti/oCHos kai\ e)pi\ gE=s tetimO/rEtai kai\ a)poTanO\n kola/DZetai· O(s ga\r ou)de\n ou)damO=s i)/sCHusen a)nagka/sai tou\s *ierosolumi/tas a)llofulE=sai kai\ tO=n patri/On e)TO=n e)kdiaitETE=nai, to/te a)pa/ras a)po\ tO=n *ierosolu/mOn e)stra/teusen e)pi\ *pe/rsas.
4Mch:18:5 kai ho tyrannos antioCHos kai epi gEs tetimOrEtai kai apoTanOn kolaDZetai· hOs gar uden udamOs isCHysen anankasai tus ierosolymitas allofylEsai kai tOn patriOn eTOn ekdiaitETEnai, tote aparas apo tOn ierosolymOn estrateusen epi persas.
4Mch:18:5 C RA_NSM N2_NSM N_NSM D P N1_GSF VM_XPI3S C VB_AAPNSM V1_PPI3S C x A3_ASN D VAI_AAI3S VA_AAN RA_APM N1M_APM VA_AAN C RA_GPM A1A_GPM N3E_GPN VC_APN D VA_AAPNSM P RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3S P N_AP
4Mch:18:5 and also, even, namely the tyrant; Tyrannus ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land to punish and also, even, namely to die to punish the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding. as/like for since, as not one (nothing, no one) by no means to have strength to compel the Jerusalemite [inhabitant of Jerusalem] ć and also, even, namely the patrilineage custom/habit [see ethos] ć then to take away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Jerusalem [city of] to execute the apostolate role of a disciple (with its arduous duties and functions)Cognate accusative (στρατειαν, old word from, in N.T. only here and 2Co 10:3) with στρατευη (second person singular middle present subjunctive of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
4Mch:18:5 and the (nom) tyrant (nom); Tyrannus (nom)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) he/she/it-has-been-PUNISH-ed and going-to-DIE (fut ptcp) (nom), upon DIE-ing (nom) he/she/it-is-being-PUNISH-ed as/like for not one (nom|acc) by no means he/she/it-HAVE-ed-STRENGTH to-COMPEL, be-you(sg)-COMPEL-ed!, he/she/it-happens-to-COMPEL (opt) the (acc) Jerusalemites (acc)   and the (gen) patrilineages (gen) custom/habits (gen)   then upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) away from (+gen) the (gen) Jerusalem (gen) he/she/it-EXECUTE THE APOSTOLATE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)  
4Mch:18:5 4Mch_18:5_1 4Mch_18:5_2 4Mch_18:5_3 4Mch_18:5_4 4Mch_18:5_5 4Mch_18:5_6 4Mch_18:5_7 4Mch_18:5_8 4Mch_18:5_9 4Mch_18:5_10 4Mch_18:5_11 4Mch_18:5_12 4Mch_18:5_13 4Mch_18:5_14 4Mch_18:5_15 4Mch_18:5_16 4Mch_18:5_17 4Mch_18:5_18 4Mch_18:5_19 4Mch_18:5_20 4Mch_18:5_21 4Mch_18:5_22 4Mch_18:5_23 4Mch_18:5_24 4Mch_18:5_25 4Mch_18:5_26 4Mch_18:5_27 4Mch_18:5_28 4Mch_18:5_29 4Mch_18:5_30 4Mch_18:5_31 4Mch_18:5_32 4Mch_18:5_33
4Mch:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:6 Ἔλεγεν δὲ ἡ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα τοῖς τέκνοις
4Mch:18:6 then, departing from Jerusalem, he made war against the Persians. (4 Maccabees 18:6 Brenton)
4Mch:18:6  
4Mch:18:6 Ἔλεγεν δὲ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα τοῖς τέκνοις
4Mch:18:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ὁ ἡ τό ἑπτά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
4Mch:18:6 By mówić/opowiadaj zaś Matka Siedem Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Dziecko
4Mch:18:6 *)/elegen de\ E( mE/tEr tO=n e(pta\ pai/dOn kai\ tau=ta ta\ dikaiO/mata toi=s te/knois
4Mch:18:6 elegen de hE mEtEr tOn hepta paidOn kai tauta ta dikaiOmata tois teknois
4Mch:18:6 V1I_IAI3S x RA_NSF N3_NSF RA_GPM M N3D_GPM C RD_APN RA_APN N3M_APN RA_DPN N2N_DPN
4Mch:18:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the mother the seven child/servant and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ??? the child
4Mch:18:6 he/she/it-was-SAY/TELL-ing Yet the (nom) mother (nom) the (gen) seven children/servants (gen) and these (nom|acc) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) the (dat) children (dat)
4Mch:18:6 4Mch_18:6_1 4Mch_18:6_2 4Mch_18:6_3 4Mch_18:6_4 4Mch_18:6_5 4Mch_18:6_6 4Mch_18:6_7 4Mch_18:6_8 4Mch_18:6_9 4Mch_18:6_10 4Mch_18:6_11 4Mch_18:6_12 4Mch_18:6_13
4Mch:18:6 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:7 ὅτι Ἐγὼ ἐγενήθην παρθένος ἁγνὴ οὐδὲ ὑπερέβην πατρικὸν οἶκον, ἐφύλασσον δὲ τὴν ᾠκοδομημένην πλευράν.
4Mch:18:7 And the righteous mother of the seven children spake also as follows to her offspring: I was a pure virgin, and went not beyond my father's house; but I took care of the built-up rib. (4 Maccabees 18:7 Brenton)
4Mch:18:7  
4Mch:18:7 ὅτι Ἐγὼ ἐγενήθην παρθένος ἁγνὴ οὐδὲ ὑπερέβην πατρικὸν οἶκον, ἐφύλασσον δὲ τὴν ᾠκοδομημένην πλευράν.
4Mch:18:7 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) παρθένος, -ου, ἡ ἁγνός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) πατρικός -ή -όν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πλευρά, -ᾶς, ἡ
4Mch:18:7 Ponieważ/tamto Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dziewiczy Czysty ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do ??? ??? Dom By zabezpieczać się zaś By budować/buduj moralnie Żebro
4Mch:18:7 o(/ti *)egO\ e)genE/TEn parTe/nos a(gnE\ ou)de\ u(pere/bEn patriko\n oi)=kon, e)fu/lasson de\ tE\n O)|kodomEme/nEn pleura/n.
4Mch:18:7 hoti egO egenETEn parTenos hagnE ude hyperebEn patrikon oikon, efylasson de tEn OkodomEmenEn pleuran.
4Mch:18:7 C RP_NS VCI_API1S N2_NSF A1_NSF C VZI_AAI1S A1_ASM N2_ASM V1I_IAI3P x RA_ASF V2_PPPASF N1A_ASF
4Mch:18:7 because/that I to become become, happen virgin pure οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to ??? ??? house to guard δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to build/edify rib
4Mch:18:7 because/that I (nom) I-was-BECOME-ed virgin (nom) pure ([Adj] nom|voc) neither/nor I-???-ed ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) house (acc) I-was-GUARD-ing, they-were-GUARD-ing Yet the (acc) having-been-BUILD/EDIFY-ed (acc) rib (acc)
4Mch:18:7 4Mch_18:7_1 4Mch_18:7_2 4Mch_18:7_3 4Mch_18:7_4 4Mch_18:7_5 4Mch_18:7_6 4Mch_18:7_7 4Mch_18:7_8 4Mch_18:7_9 4Mch_18:7_10 4Mch_18:7_11 4Mch_18:7_12 4Mch_18:7_13 4Mch_18:7_14
4Mch:18:7 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:8 οὐδὲ ἔφθειρέν με λυμεὼν ἐρημίας φθορεὺς ἐν πεδίῳ, οὐδὲ ἐλυμήνατό μου τὰ ἁγνὰ τῆς παρθενίας λυμεὼν ἀπάτης ὄφις.
4Mch:18:8 No destroyer of the desert, or ravisher of the plain, injured me; nor did the destructive, deceitful snake, make spoil of my chaste virginity; and I remained with my husband during the period of my prime. (4 Maccabees 18:8 Brenton)
4Mch:18:8  
4Mch:18:8 οὐδὲ ἔφθειρέν με λυμεὼν ἐρημίας φθορεὺς ἐν πεδίῳ, οὐδὲ ἐλυμήνατό μου τὰ ἁγνὰ τῆς παρθενίας λυμεὼν ἀπάτης ὄφις.
4Mch:18:8 οὐδέ (οὐ δέ) φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐρημία, -ας, ἡ   ἐν   οὐδέ (οὐ δέ) λυμαίνομαι (λυμαιν-, λυμαν(ε)·[σ]-, λυμην·[σ]-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἁγνός -ή -όν ὁ ἡ τό παρθενία, -ας, ἡ; παρθένιος -ία -ον [LXX]   ἀπάτη, -ης, ἡ ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις
4Mch:18:8 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By psuć się Ja Pustynny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By ranić Ja Czysty Dziewictwo; dziewiczy Oszukiwanie Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka
4Mch:18:8 ou)de\ e)/fTeire/n me lumeO\n e)rEmi/as fToreu\s e)n pedi/O|, ou)de\ e)lumE/nato/ mou ta\ a(gna\ tE=s parTeni/as lumeO\n a)pa/tEs o)/fis.
4Mch:18:8 ude efTeiren me lymeOn erEmias fToreus en pediO, ude elymEnato mu ta hagna tEs parTenias lymeOn apatEs ofis.
4Mch:18:8 C V1I_IAI3S RP_AS N3N_NSM N1A_GSF N3V_NSM P N2N_DSN C VAI_AMI3S RP_GS RA_APN A1_APN RA_GSF N1A_GSF N3W_NSM N1_GSF N3I_NSM
4Mch:18:8 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to corrupt I ć desert ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to injure I the pure the virginity; virgin ć deception serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk
4Mch:18:8 neither/nor he/she/it-was-CORRUPT-ing, he/she/it-CORRUPT-ed me (acc)   desert (gen), deserts (acc)   in/among/by (+dat)   neither/nor he/she/it-was-INJURE-ed me (gen) the (nom|acc) pure ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) virginity (gen); virgin ([Adj] acc, gen)   deception (gen) serpent (nom)
4Mch:18:8 4Mch_18:8_1 4Mch_18:8_2 4Mch_18:8_3 4Mch_18:8_4 4Mch_18:8_5 4Mch_18:8_6 4Mch_18:8_7 4Mch_18:8_8 4Mch_18:8_9 4Mch_18:8_10 4Mch_18:8_11 4Mch_18:8_12 4Mch_18:8_13 4Mch_18:8_14 4Mch_18:8_15 4Mch_18:8_16 4Mch_18:8_17 4Mch_18:8_18
4Mch:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:9 ἔμεινα δὲ χρόνον ἀκμῆς σὺν ἀνδρί· τούτων δὲ ἐνηλίκων γενομένων ἐτελεύτησεν ὁ πατὴρ αὐτῶν, μακάριος μὲν ἐκεῖνος, τὸν γὰρ τῆς εὐτεκνίας βίον ἐπιζήσας τὸν τῆς ἀτεκνίας οὐκ ὠδυνήθη καιρόν.
4Mch:18:9 And these my children, having arrive at maturity, their father died: blessed was he! for having sought out a life of fertility in children, he was not grieved with a period of loss of children. (4 Maccabees 18:9 Brenton)
4Mch:18:9  
4Mch:18:9 ἔμεινα δὲ χρόνον ἀκμῆς σὺν ἀνδρί· τούτων δὲ ἐνηλίκων γενομένων ἐτελεύτησεν πατὴρ αὐτῶν, μακάριος μὲν ἐκεῖνος, τὸν γὰρ τῆς εὐτεκνίας βίον ἐπιζήσας τὸν τῆς ἀτεκνίας οὐκ ὠδυνήθη καιρόν.
4Mch:18:9 μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) δέ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)   σύν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ἐνῆλιξ, -ικος, ὁ [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό μακάριος -ία -ον μέν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό γάρ ὁ ἡ τό   βίος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
4Mch:18:9 By pozostawać (mieszkaj) zaś Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Razem z/włączając (+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś ??? By stawać się stawaj się, zdarzaj się By kończyć się Ojciec On/ona/to/to samo Szczęśliwy Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Tamto Dla odtąd, jak Życie ??? Przed przydechem mocnym By zadawać ból cierpieniu Okres czasu
4Mch:18:9 e)/meina de\ CHro/non a)kmE=s su\n a)ndri/· tou/tOn de\ e)nEli/kOn genome/nOn e)teleu/tEsen o( patE\r au)tO=n, maka/rios me\n e)kei=nos, to\n ga\r tE=s eu)tekni/as bi/on e)piDZE/sas to\n tE=s a)tekni/as ou)k O)dunE/TE kairo/n.
4Mch:18:9 emeina de CHronon akmEs syn andri· tutOn de enElikOn genomenOn eteleutEsen ho patEr autOn, makarios men ekeinos, ton gar tEs euteknias bion epiDZEsas ton tEs ateknias uk OdynETE kairon.
4Mch:18:9 VAI_AAI1S x N2_ASM N1_GSF P N3_DSM RD_GPM x N3K_GPM VB_AMPGPM VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GPM A1A_NSM x RD_NSM RA_ASM x RA_GSF N1A_GSF N2_ASM VA_AAPNSM RA_ASM RA_GSF N1A_GSF D VCI_API3S N2_ASM
4Mch:18:9 to remain (dwell) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] time – a specific time (specified time) or space of time (a while). ć together with/including (+dat) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ??? to become become, happen to end the father he/she/it/same fortunate indeed (yet, certainly, surely) that the for since, as the ć life ć the the ć οὐχ before rough breathing to pain suffering period of time
4Mch:18:9 I-REMAIN-ed Yet time (acc)   together with/including (+dat) man, husband (dat) these (gen) Yet ???s (gen) upon being-BECOME-ed (gen) he/she/it-END-ed the (nom) father (nom) them/same (gen) fortunate ([Adj] nom) indeed that (nom) the (acc) for the (gen)   life (acc)   the (acc) the (gen)   not he/she/it-was-PAIN-ed period of time (acc)
4Mch:18:9 4Mch_18:9_1 4Mch_18:9_2 4Mch_18:9_3 4Mch_18:9_4 4Mch_18:9_5 4Mch_18:9_6 4Mch_18:9_7 4Mch_18:9_8 4Mch_18:9_9 4Mch_18:9_10 4Mch_18:9_11 4Mch_18:9_12 4Mch_18:9_13 4Mch_18:9_14 4Mch_18:9_15 4Mch_18:9_16 4Mch_18:9_17 4Mch_18:9_18 4Mch_18:9_19 4Mch_18:9_20 4Mch_18:9_21 4Mch_18:9_22 4Mch_18:9_23 4Mch_18:9_24 4Mch_18:9_25 4Mch_18:9_26 4Mch_18:9_27 4Mch_18:9_28 4Mch_18:9_29
4Mch:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:10 ὃς ἐδίδασκεν ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας.
4Mch:18:10 And he used to teach you, when yet with you, the law and the prophets. (4 Maccabees 18:10 Brenton)
4Mch:18:10  
4Mch:18:10 ὃς ἐδίδασκεν ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας.
4Mch:18:10 ὅς ἥ ὅ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
4Mch:18:10 Kto/, który/, który By uczyć Ty Jeszcze/jeszcze By być Razem z/włączając (+dat) Ty Prawo I też, nawet, mianowicie Prorok
4Mch:18:10 o(\s e)di/dasken u(ma=s e)/ti O)\n su\n u(mi=n to\n no/mon kai\ tou\s profE/tas.
4Mch:18:10 hos edidasken hymas eti On syn hymin ton nomon kai tus profEtas.
4Mch:18:10 RR_NSM V1I_IAI3S RP_AP D V9_PAPNSM P RP_DP RA_ASM N2_ASM C RA_APM N1M_APM
4Mch:18:10 who/whom/which to teach you yet/still to be together with/including (+dat) you the law and also, even, namely the prophet
4Mch:18:10 who/whom/which (nom) he/she/it-was-TEACH-ing you(pl) (acc) yet/still while being (nom) together with/including (+dat) you(pl) (dat) the (acc) law (acc) and the (acc) prophets (acc)
4Mch:18:10 4Mch_18:10_1 4Mch_18:10_2 4Mch_18:10_3 4Mch_18:10_4 4Mch_18:10_5 4Mch_18:10_6 4Mch_18:10_7 4Mch_18:10_8 4Mch_18:10_9 4Mch_18:10_10 4Mch_18:10_11 4Mch_18:10_12
4Mch:18:10 x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:11 τὸν ἀναιρεθέντα Αβελ ὑπὸ Καιν ἀνεγίνωσκέν τε ὑμῖν καὶ τὸν ὁλοκαρπούμενον Ισαακ καὶ τὸν ἐν φυλακῇ Ιωσηφ.
4Mch:18:11 He used to read to you the slaying of Abel by Cain, and the offering up of Isaac, and the imprisonment of Joseph. (4 Maccabees 18:11 Brenton)
4Mch:18:11  
4Mch:18:11 τὸν ἀναιρεθέντα Αβελ ὑπὸ Καιν ἀνεγίνωσκέν τε ὑμῖν καὶ τὸν ὁλοκαρπούμενον Ισαακ καὶ τὸν ἐν φυλακῇ Ιωσηφ.
4Mch:18:11 ὁ ἡ τό ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) Ἅβελ, ὁ ὑπό Κάϊν, ὁ ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) τέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό   Ἰσαάκ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐν φυλακή, -ῆς, ἡ Ἰωσήφ, ὁ
4Mch:18:11 By zabijać (zabijaj) Abel Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cain By czytać I [umieszczona z tyłu współrzędna] Ty I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Więzienie zabezpieczają się Joseph
4Mch:18:11 to\n a)naireTe/nta *abel u(po\ *kain a)negi/nOske/n te u(mi=n kai\ to\n o(lokarpou/menon *isaak kai\ to\n e)n fulakE=| *iOsEf.
4Mch:18:11 ton anaireTenta abel hypo kain aneginOsken te hymin kai ton holokarpumenon isaak kai ton en fylakE iOsEf.
4Mch:18:11 RA_ASM VC_APPASM N_ASM P N_GSM V1I_IAI3S x RP_DP C RA_ASM V4_PPPASM N_ASM C RA_ASM P N1_DSF N_ASM
4Mch:18:11 the to kill (slay) Abel under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing Cain to read and [postpositive coordinate] you and also, even, namely the ć Isaac and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among prison guard Joseph
4Mch:18:11 the (acc) upon being-KILL-ed (acc, nom|acc|voc) Abel (indecl) under (+acc), by (+gen) Cain (indecl) he/she/it-was-READ-ing and [postpositive coordinate] you(pl) (dat) and the (acc)   Isaac (indecl) and the (acc) in/among/by (+dat) prison (dat) Joseph (indecl)
4Mch:18:11 4Mch_18:11_1 4Mch_18:11_2 4Mch_18:11_3 4Mch_18:11_4 4Mch_18:11_5 4Mch_18:11_6 4Mch_18:11_7 4Mch_18:11_8 4Mch_18:11_9 4Mch_18:11_10 4Mch_18:11_11 4Mch_18:11_12 4Mch_18:11_13 4Mch_18:11_14 4Mch_18:11_15 4Mch_18:11_16 4Mch_18:11_17
4Mch:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:12 ἔλεγεν δὲ ὑμῖν τὸν ζηλωτὴν Φινεες, ἐδίδασκέν τε ὑμᾶς τοὺς ἐν πυρὶ Ανανιαν καὶ Αζαριαν καὶ Μισαηλ.
4Mch:18:12 And he used to tell you of the zealous Phinehas; and informed you of Ananias and Azarias, and Misael in the fire. (4 Maccabees 18:12 Brenton)
4Mch:18:12  
4Mch:18:12 ἔλεγεν δὲ ὑμῖν τὸν ζηλωτὴν Φινεες, ἐδίδασκέν τε ὑμᾶς τοὺς ἐν πυρὶ Ανανιαν καὶ Αζαριαν καὶ Μισαηλ.
4Mch:18:12 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ζηλωτής, -οῦ, ὁ   διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) τέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἐν πῦρ, -ρός, τό Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί   καί  
4Mch:18:12 By mówić/opowiadaj zaś Ty Gorliwca/fanatyk By uczyć I [umieszczona z tyłu współrzędna] Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Ananiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
4Mch:18:12 e)/legen de\ u(mi=n to\n DZElOtE\n *finees, e)di/daske/n te u(ma=s tou\s e)n puri\ *ananian kai\ *aDZarian kai\ *misaEl.
4Mch:18:12 elegen de hymin ton DZElOtEn finees, edidasken te hymas tus en pyri ananian kai aDZarian kai misaEl.
4Mch:18:12 V1I_IAI3S x RP_DP RA_ASM A1_ASF N_GSM V1I_IAI3S x RP_AP RA_APM P N3_DSN N1T_ASM C N1T_ASM C N_ASM
4Mch:18:12 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you the zealot/fanatic ć to teach and [postpositive coordinate] you the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire Ananias and also, even, namely ć and also, even, namely ć
4Mch:18:12 he/she/it-was-SAY/TELL-ing Yet you(pl) (dat) the (acc) zealot/fanatic (acc)   he/she/it-was-TEACH-ing and [postpositive coordinate] you(pl) (acc) the (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) Ananias (acc) and   and  
4Mch:18:12 4Mch_18:12_1 4Mch_18:12_2 4Mch_18:12_3 4Mch_18:12_4 4Mch_18:12_5 4Mch_18:12_6 4Mch_18:12_7 4Mch_18:12_8 4Mch_18:12_9 4Mch_18:12_10 4Mch_18:12_11 4Mch_18:12_12 4Mch_18:12_13 4Mch_18:12_14 4Mch_18:12_15 4Mch_18:12_16 4Mch_18:12_17
4Mch:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:13 ἐδόξαζεν δὲ καὶ τὸν ἐν λάκκῳ λεόντων Δανιηλ, ὃν ἐμακάριζεν.
4Mch:18:13 And he used to glorify Daniel, who was in the den of lions, and pronounce him blessed. (4 Maccabees 18:13 Brenton)
4Mch:18:13  
4Mch:18:13 ἐδόξαζεν δὲ καὶ τὸν ἐν λάκκῳ λεόντων Δανιηλ, ὃν ἐμακάριζεν.
4Mch:18:13 δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό ἐν   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν Δανιήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-)
4Mch:18:13 By chwalić/wychwalaj/chwałę zaś I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lew Daniel Kto/, który/, który; by być Do ???
4Mch:18:13 e)do/XaDZen de\ kai\ to\n e)n la/kkO| leo/ntOn *daniEl, o(\n e)maka/riDZen.
4Mch:18:13 edoXaDZen de kai ton en lakkO leontOn daniEl, hon emakariDZen.
4Mch:18:13 V1I_IAI3S x D RA_ASM P N2_DSM N3_GPM N_ASM RR_ASM V1I_IAI3S
4Mch:18:13 to glorify/extol/praise δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć lion Daniel who/whom/which; to be to ???
4Mch:18:13 he/she/it-was-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing Yet and the (acc) in/among/by (+dat)   lions (gen) Daniel (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-???-ing
4Mch:18:13 4Mch_18:13_1 4Mch_18:13_2 4Mch_18:13_3 4Mch_18:13_4 4Mch_18:13_5 4Mch_18:13_6 4Mch_18:13_7 4Mch_18:13_8 4Mch_18:13_9 4Mch_18:13_10
4Mch:18:13 x x x x x x x x x x
4Mch:18:14 ὑπεμίμνῃσκεν δὲ ὑμᾶς καὶ τὴν Ησαιου γραφὴν τὴν λέγουσαν Κἂν διὰ πυρὸς διέλθῃς, φλὸξ οὐ κατακαύσει σε.
4Mch:18:14 And he used to put you in mind of the scripture of Esaias, which saith, Even if thou pass through the fire, it shall not burn thee. (4 Maccabees 18:14 Brenton)
4Mch:18:14  
4Mch:18:14 ὑπεμίμνῃσκεν δὲ ὑμᾶς καὶ τὴν Ησαιου γραφὴν τὴν λέγουσαν Κἂν διὰ πυρὸς διέλθῃς, φλὸξ οὐ κατακαύσει σε.
4Mch:18:14 ὑπο·μιμνῄσκω v.l. -μιμνή- (υπο+μιμνῃσκ-/υπο+μιμνησκ-, υπο+μνη·σ-, υπο+μνη·σ-, -, -, υπο+μνησ·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό Ἠσαΐας, -ου, ὁ γραφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν) διά πῦρ, -ρός, τό δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) φλόξ, -ογός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
4Mch:18:14 By przypominać zaś Ty I też, nawet, mianowicie Izajasz Pisanie By mówić/opowiadaj I/też (jeżeli) kiedykolwiek Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ogień By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Płomień ??? Przed przydechem mocnym Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Ty; twój/twój(sg)
4Mch:18:14 u(pemi/mnE|sken de\ u(ma=s kai\ tE\n *Esaiou grafE\n tE\n le/gousan *ka)/n dia\ puro\s die/lTE|s, flo\X ou) katakau/sei se.
4Mch:18:14 hypemimnEsken de hymas kai tEn Esaiu grafEn tEn legusan kan dia pyros dielTEs, floX u katakausei se.
4Mch:18:14 V1I_IAI3S x RP_AP D RA_ASF N1T_GSM N1_ASF RA_ASF V1_PAPASF C+X P N3_GSN VB_AAS2S N3G_NSF D VF_FAI3S RP_AS
4Mch:18:14 to remind δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you and also, even, namely the Isaiah writing the to say/tell and/also (if) ever because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) fire to go through pass through flame οὐχ before rough breathing to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). you; your/yours(sg)
4Mch:18:14 he/she/it-was-REMIND-ing Yet you(pl) (acc) and the (acc) Isaiah (gen) writing (acc) the (acc) while SAY/TELL-ing (acc) and/also (if) ever because of (+acc), through (+gen) fire (gen) you(sg)-should-GO THROUGH flame (nom|voc) not he/she/it-will-BURNED UP, you(sg)-will-be-BURNED UP-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
4Mch:18:14 4Mch_18:14_1 4Mch_18:14_2 4Mch_18:14_3 4Mch_18:14_4 4Mch_18:14_5 4Mch_18:14_6 4Mch_18:14_7 4Mch_18:14_8 4Mch_18:14_9 4Mch_18:14_10 4Mch_18:14_11 4Mch_18:14_12 4Mch_18:14_13 4Mch_18:14_14 4Mch_18:14_15 4Mch_18:14_16 4Mch_18:14_17
4Mch:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:15 τὸν ὑμνογράφον ἐμελῴδει ὑμῖν Δαυιδ λέγοντα Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων.
4Mch:18:15 He chanted to you David, the hymn-writer, who saith, Many are the afflictions of the just. (4 Maccabees 18:15 Brenton)
4Mch:18:15  
4Mch:18:15 τὸν ὑμνογράφον ἐμελῴδει ὑμῖν Δαυιδ λέγοντα Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων.
4Mch:18:15 ὁ ἡ τό   μελ·ῳδέω [LXX] (μελῳδ(ε)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
4Mch:18:15 By intonować [zobacz melodię] Ty David By mówić/opowiadaj Dużo Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
4Mch:18:15 to\n u(mnogra/fon e)melO/|dei u(mi=n *dauid le/gonta *pollai\ ai( Tli/PSeis tO=n dikai/On.
4Mch:18:15 ton hymnografon emelOdei hymin dauid legonta pollai hai TliPSeis tOn dikaiOn.
4Mch:18:15 RA_ASM N2N_ASM V2I_IAI3S RP_DP N_ASM V1_PAPASM A1_NPF RA_NPF N3I_NPF RA_GPM A1A_GPM
4Mch:18:15 the ć to chant [see melody] you David to say/tell much the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
4Mch:18:15 the (acc)   he/she/it-was-CHANT-ing you(pl) (dat) David (indecl) while SAY/TELL-ing (acc, nom|acc|voc) many (nom) the (nom) squeezings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DISTRESS the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom)
4Mch:18:15 4Mch_18:15_1 4Mch_18:15_2 4Mch_18:15_3 4Mch_18:15_4 4Mch_18:15_5 4Mch_18:15_6 4Mch_18:15_7 4Mch_18:15_8 4Mch_18:15_9 4Mch_18:15_10 4Mch_18:15_11
4Mch:18:15 x x x x x x x x x x x
4Mch:18:16 τὸν Σαλωμῶντα ἐπαροιμίαζεν ὑμῖν λέγοντα Ξύλον ζωῆς ἐστιν τοῖς ποιοῦσιν αὐτοῦ τὸ θέλημα.
4Mch:18:16 He declared the proverbs of Solomon, who saith, He is a tree of life to all those who do His will. (4 Maccabees 18:16 Brenton)
4Mch:18:16  
4Mch:18:16 τὸν Σαλωμῶντα ἐπαροιμίαζεν ὑμῖν λέγοντα Ξύλον ζωῆς ἐστιν τοῖς ποιοῦσιν αὐτοῦ τὸ θέλημα.
4Mch:18:16 ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ξύλον, -ου, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό
4Mch:18:16 Salomon Ty By mówić/opowiadaj Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By być By czynić/rób On/ona/to/to samo Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz
4Mch:18:16 to\n *salOmO=nta e)paroimi/aDZen u(mi=n le/gonta *Xu/lon DZOE=s e)stin toi=s poiou=sin au)tou= to\ Te/lEma.
4Mch:18:16 ton salOmOnta eparoimiaDZen hymin legonta Xylon DZOEs estin tois poiusin autu to TelEma.
4Mch:18:16 RA_ASM N_ASM V1I_IAI3S RP_DP V1_PAPASM N2N_NSN N1_GSF V9_PAI3S RA_DPM V2_PAI3P RD_GSM RA_ASN N3M_ASN
4Mch:18:16 the Solomon ć you to say/tell tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. life being, living, spirit; alive to be the to do/make he/she/it/same the will desire, will, wish
4Mch:18:16 the (acc) Solomon (acc)   you(pl) (dat) while SAY/TELL-ing (acc, nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) he/she/it-is the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) him/it/same (gen) the (nom|acc) will (nom|acc|voc)
4Mch:18:16 4Mch_18:16_1 4Mch_18:16_2 4Mch_18:16_3 4Mch_18:16_4 4Mch_18:16_5 4Mch_18:16_6 4Mch_18:16_7 4Mch_18:16_8 4Mch_18:16_9 4Mch_18:16_10 4Mch_18:16_11 4Mch_18:16_12 4Mch_18:16_13
4Mch:18:16 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:17 τὸν Ιεζεκιηλ ἐπιστοποίει τὸν λέγοντα Εἰ ζήσεται τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρὰ ταῦτα;
4Mch:18:17 He used to verify Ezekiel, who said, Shall these dry bones live? (4 Maccabees 18:17 Brenton)
4Mch:18:17  
4Mch:18:17 τὸν Ιεζεκιηλ ἐπιστοποίει τὸν λέγοντα Εἰ ζήσεται τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρὰ ταῦτα;
4Mch:18:17 ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο
4Mch:18:17 By mówić/opowiadaj Jeżeli Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Kość Uschnięty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
4Mch:18:17 to\n *ieDZekiEl e)pistopoi/ei to\n le/gonta *ei) DZE/setai ta\ o)sta= ta\ XEra\ tau=ta;
4Mch:18:17 ton ieDZekiEl epistopoiei ton legonta ei DZEsetai ta osta ta XEra tauta;
4Mch:18:17 RA_ASM N_ASM V2I_IAI3S RA_ASM V1_PAPASM C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN RA_NPN A1A_NPN RD_NPN
4Mch:18:17 the ć ć the to say/tell if to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the bone the withered this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
4Mch:18:17 the (acc)     the (acc) while SAY/TELL-ing (acc, nom|acc|voc) if he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) the (nom|acc) withered ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) these (nom|acc)
4Mch:18:17 4Mch_18:17_1 4Mch_18:17_2 4Mch_18:17_3 4Mch_18:17_4 4Mch_18:17_5 4Mch_18:17_6 4Mch_18:17_7 4Mch_18:17_8 4Mch_18:17_9 4Mch_18:17_10 4Mch_18:17_11 4Mch_18:17_12
4Mch:18:17 x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:18 ᾠδὴν μὲν γάρ, ἣν ἐδίδαξεν Μωϋσῆς, οὐκ ἐπελάθετο διδάσκων τὴν λέγουσαν
4Mch:18:18 For he did not forget the song which Moses taught, proclaiming, I will kill, and I will make to live. (4 Maccabees 18:18 Brenton)
4Mch:18:18  
4Mch:18:18 ᾠδὴν μὲν γάρ, ἣν ἐδίδαξεν Μωϋσῆς, οὐκ ἐπελάθετο διδάσκων τὴν λέγουσαν
4Mch:18:18 ᾠδή, -ῆς, ἡ μέν γάρ ὅς ἥ ὅ διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:18:18 Oda Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Kto/, który/, który By uczyć Mojżesz ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać By uczyć By mówić/opowiadaj
4Mch:18:18 O)|dE\n me\n ga/r, E(\n e)di/daXen *mou+sE=s, ou)k e)pela/Teto dida/skOn tE\n le/gousan
4Mch:18:18 OdEn men gar, hEn edidaXen mo+ysEs, uk epelaTeto didaskOn tEn legusan
4Mch:18:18 N1_ASF x x RR_ASF VAI_AAI3S N1M_NSM D VBI_AMI3S V1_PAPNSM RA_ASF V1_PAPASF
4Mch:18:18 ode indeed (yet, certainly, surely) for since, as who/whom/which to teach Moses οὐχ before rough breathing to neglect to teach the to say/tell
4Mch:18:18 ode (acc) indeed for who/whom/which (acc) he/she/it-TEACH-ed Moses (nom) not he/she/it-was-NEGLECT-ed while TEACH-ing (nom) the (acc) while SAY/TELL-ing (acc)
4Mch:18:18 4Mch_18:18_1 4Mch_18:18_2 4Mch_18:18_3 4Mch_18:18_4 4Mch_18:18_5 4Mch_18:18_6 4Mch_18:18_7 4Mch_18:18_8 4Mch_18:18_9 4Mch_18:18_10 4Mch_18:18_11
4Mch:18:18 x x x x x x x x x x x
4Mch:18:19 Ἐγὼ ἀποκτενῶ καὶ ζῆν ποιήσω· αὕτη ἡ ζωὴ ὑμῶν καὶ ἡ μακρότης τῶν ἡμερῶν.
4Mch:18:19 This is our life, and the length of our days. (4 Maccabees 18:19 Brenton)
4Mch:18:19  
4Mch:18:19 Ἐγὼ ἀποκτενῶ καὶ ζῆν ποιήσω· αὕτη ζωὴ ὑμῶν καὶ μακρότης τῶν ἡμερῶν.
4Mch:18:19 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό μακρότη[τ]ς, -ητος, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
4Mch:18:19 Ja By zabijać I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty I też, nawet, mianowicie Długość Dzień
4Mch:18:19 *)egO\ a)poktenO= kai\ DZE=n poiE/sO· au(/tE E( DZOE\ u(mO=n kai\ E( makro/tEs tO=n E(merO=n.
4Mch:18:19 egO apoktenO kai DZEn poiEsO· hautE hE DZOE hymOn kai hE makrotEs tOn hEmerOn.
4Mch:18:19 RP_NS VF2_FAI1S C V3_PAN VA_AAS1S RD_NSF RA_NSF N1_NSF RP_GP C RA_NSF N3T_NSF RA_GPF N1A_GPF
4Mch:18:19 I to kill and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the life being, living, spirit; alive you and also, even, namely the length the day
4Mch:18:19 I (nom) I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing and to-be-EXISTS-ing I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE this (nom) the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) length (nom|voc) the (gen) days (gen)
4Mch:18:19 4Mch_18:19_1 4Mch_18:19_2 4Mch_18:19_3 4Mch_18:19_4 4Mch_18:19_5 4Mch_18:19_6 4Mch_18:19_7 4Mch_18:19_8 4Mch_18:19_9 4Mch_18:19_10 4Mch_18:19_11 4Mch_18:19_12 4Mch_18:19_13 4Mch_18:19_14
4Mch:18:19 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:20 Ὦ πικρᾶς τῆς τότε ἡμέρας καὶ οὐ πικρᾶς, ὅτε ὁ πικρὸς Ἑλλήνων τύραννος πῦρ πυρὶ σβέσας λέβησιν ὠμοῖς καὶ ζέουσι θυμοῖς ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν καταπέλτην καὶ πάλιν τὰς βασάνους αὐτοῦ τοὺς ἑπτὰ παῖδας τῆς Αβρααμίτιδος
4Mch:18:20 O that bitter, and yet not bitter, day when the bitter tyrant of the Greeks, quenching fire with fire in his cruel caldrons, brought with boiling rage the seven sons of the daughter of Abraham to the catapelt, and to all his torments! (4 Maccabees 18:20 Brenton)
4Mch:18:20  
4Mch:18:20 πικρᾶς τῆς τότε ἡμέρας καὶ οὐ πικρᾶς, ὅτε πικρὸς Ἑλλήνων τύραννος πῦρ πυρὶ σβέσας λέβησιν ὠμοῖς καὶ ζέουσι θυμοῖς ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν καταπέλτην καὶ πάλιν τὰς βασάνους αὐτοῦ τοὺς ἑπτὰ παῖδας τῆς Αβρααμίτιδος
4Mch:18:20 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πικρός -ά -όν ὁ ἡ τό τότε ἡμέρα, -ας -ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πικρός -ά -όν ὅτε ὁ ἡ τό πικρός -ά -όν Ἕλλην, -ηνος, ὁ τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ πῦρ, -ρός, τό πῦρ, -ρός, τό σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)   ὦμος, -ου, ὁ καί ζέω (ζε-, -, ζε·σ-, -, -, -) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   καί πάλιν ὁ ἡ τό βάσανος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἑπτά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό  
4Mch:18:20 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Gorzki Wtedy Dzień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Gorzki Kiedy Gorzki Grecki Tyran; Tyrannus Ogień Ogień By gasić Ramię I też, nawet, mianowicie Do ognistej gorącej namiętności gorliwości zazdrości zawiści, chciwość, uraza; czujność, gorliwość; nietolerancja 'by palić się z entuzjazmem' Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać By prowadzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj Męki On/ona/to/to samo Siedem Dziecka/służący
4Mch:18:20 *)=O pikra=s tE=s to/te E(me/ras kai\ ou) pikra=s, o(/te o( pikro\s *e(llE/nOn tu/rannos pu=r puri\ sbe/sas le/bEsin O)moi=s kai\ DZe/ousi Tumoi=s a)gagO\n e)pi\ to\n katape/ltEn kai\ pa/lin ta\s basa/nous au)tou= tou\s e(pta\ pai=das tE=s *abraami/tidos
4Mch:18:20 O pikras tEs tote hEmeras kai u pikras, hote ho pikros ellEnOn tyrannos pyr pyri sbesas lebEsin Omois kai DZeusi Tymois agagOn epi ton katapeltEn kai palin tas basanus autu tus hepta paidas tEs abraamitidos
4Mch:18:20 I A1A_GSF RA_GSF D N1A_GSF C D A1A_GSF D RA_NSM A1A_NSM N_GP N2_NSM N3_ASN N3_DSN VA_AAPNSM N3T_DPM N2_DPM C V2_PAPDPM N2_DPM VB_AAPNSM P RA_ASM N1M_ASM C D RA_APF N2_APF RD_GSM RA_APM M N3D_APM RA_GSF N3D_GSF
4Mch:18:20 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be bitter the then day and also, even, namely οὐχ before rough breathing bitter when the bitter Greek tyrant; Tyrannus fire fire to extinguish ć shoulder and also, even, namely to fiery hot passion zeal jealousy envy, covetousness, resentment; vigilance, zealousness; intolerance 'to burn with enthusiasm' wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger to lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore the torment he/she/it/same the seven child/servant the ć
4Mch:18:20 O!; omega; I-should-be bitter ([Adj] acc, gen) the (gen) then day (gen), days (acc) and not bitter ([Adj] acc, gen) when the (nom) bitter ([Adj] nom) Greeks (gen) tyrant (nom); Tyrannus (nom) fire (nom|acc|voc) fire (dat) upon EXTINGUISH-ing (nom|voc)   shoulders (dat) and they-are-FIERY HOT PASSION-ing, while FIERY HOT PASSION-ing (dat) wraths (dat); you(sg)-are-ANGER-ing, you(sg)-should-be-ANGER-ing, you(sg)-happen-to-be-ANGER-ing (opt) upon LEAD-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and again the (acc) torments (acc) him/it/same (gen) the (acc) seven children/servants (acc) the (gen)  
4Mch:18:20 4Mch_18:20_1 4Mch_18:20_2 4Mch_18:20_3 4Mch_18:20_4 4Mch_18:20_5 4Mch_18:20_6 4Mch_18:20_7 4Mch_18:20_8 4Mch_18:20_9 4Mch_18:20_10 4Mch_18:20_11 4Mch_18:20_12 4Mch_18:20_13 4Mch_18:20_14 4Mch_18:20_15 4Mch_18:20_16 4Mch_18:20_17 4Mch_18:20_18 4Mch_18:20_19 4Mch_18:20_20 4Mch_18:20_21 4Mch_18:20_22 4Mch_18:20_23 4Mch_18:20_24 4Mch_18:20_25 4Mch_18:20_26 4Mch_18:20_27 4Mch_18:20_28 4Mch_18:20_29 4Mch_18:20_30 4Mch_18:20_31 4Mch_18:20_32 4Mch_18:20_33 4Mch_18:20_34 4Mch_18:20_35
4Mch:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:21 τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας ἐπήρωσεν καὶ γλώσσας ἐξέτεμεν καὶ βασάνοις ποικίλαις ἀπέκτεινεν.
4Mch:18:21 He pierced the balls of their eyes, and cut out their tongues, and put them to death with varied tortures. (4 Maccabees 18:21 Brenton)
4Mch:18:21  
4Mch:18:21 τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας ἐπήρωσεν καὶ γλώσσας ἐξέτεμεν καὶ βασάνοις ποικίλαις ἀπέκτεινεν.
4Mch:18:21 ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὄμμα[τ], -ατος, τό     καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ   καί βάσανος, -ου, ἡ ποικίλος -η -ον ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
4Mch:18:21 Oko I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język I też, nawet, mianowicie Męki Różny By zabijać
4Mch:18:21 ta\s tO=n o)mma/tOn ko/ras e)pE/rOsen kai\ glO/ssas e)Xe/temen kai\ basa/nois poiki/lais a)pe/kteinen.
4Mch:18:21 tas tOn ommatOn koras epErOsen kai glOssas eXetemen kai basanois poikilais apekteinen.
4Mch:18:21 RA_APF RA_GPN N3M_GPN N1_APF VAI_AAI3S C N1S_APF VBI_AAI3S C N2_DPF A1_DPF VAI_AAI3S
4Mch:18:21 the the eye ć ć and also, even, namely tongue by metonymy, a language ć and also, even, namely torment various to kill
4Mch:18:21 the (acc) the (gen) eyes (gen)     and tongues (acc)   and torments (dat) various ([Adj] dat) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed
4Mch:18:21 4Mch_18:21_1 4Mch_18:21_2 4Mch_18:21_3 4Mch_18:21_4 4Mch_18:21_5 4Mch_18:21_6 4Mch_18:21_7 4Mch_18:21_8 4Mch_18:21_9 4Mch_18:21_10 4Mch_18:21_11 4Mch_18:21_12
4Mch:18:21 x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:22 ὑπὲρ ὧν ἡ θεία δίκη μετῆλθεν καὶ μετελεύσεται τὸν ἀλάστορα τύραννον.
4Mch:18:22 Wherefore divine retribution pursued and will pursue the pestilent wretch. (4 Maccabees 18:22 Brenton)
4Mch:18:22  
4Mch:18:22 ὑπὲρ ὧν θεία δίκη μετῆλθεν καὶ μετελεύσεται τὸν ἀλάστορα τύραννον.
4Mch:18:22 ὑπέρ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον δίκη, -ης, ἡ   καί   ὁ ἡ τό ἀλάστωρ -ορ [LXX], gen. sg. -ορος τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ
4Mch:18:22 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kto/, który/, który Boży Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy I też, nawet, mianowicie Nieszczęśliwy Tyran; Tyrannus
4Mch:18:22 u(pe\r O(=n E( Tei/a di/kE metE=lTen kai\ meteleu/setai to\n a)la/stora tu/rannon.
4Mch:18:22 hyper hOn hE Teia dikE metElTen kai meteleusetai ton alastora tyrannon.
4Mch:18:22 P RR_GPF RA_NSF A1A_NSF N1_NSF VBI_AAI3S C VF_FMI3S RA_ASM N3R_ASM N2_ASM
4Mch:18:22 above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which the divine penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing ć and also, even, namely ć the wretched tyrant; Tyrannus
4Mch:18:22 above (+acc), on behalf of (+gen) who/whom/which (gen) the (nom) divine ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) penalty (nom|voc)   and   the (acc) wretched ([Adj] acc, nom|acc|voc) tyrant (acc); Tyrannus (acc)
4Mch:18:22 4Mch_18:22_1 4Mch_18:22_2 4Mch_18:22_3 4Mch_18:22_4 4Mch_18:22_5 4Mch_18:22_6 4Mch_18:22_7 4Mch_18:22_8 4Mch_18:22_9 4Mch_18:22_10 4Mch_18:22_11
4Mch:18:22 x x x x x x x x x x x
4Mch:18:23 οἱ δὲ Αβραμιαῖοι παῖδες σὺν τῇ ἀθλοφόρῳ μητρὶ εἰς πατέρων χορὸν συναγελάζονται ψυχὰς ἁγνὰς καὶ ἀθανάτους ἀπειληφότες παρὰ τοῦ θεοῦ.
4Mch:18:23 But the children of Abraham, with their victorious mother, are assembled together to the choir of their fathers; having received pure and immortal souls from God. (4 Maccabees 18:23 Brenton)
4Mch:18:23  
4Mch:18:23 οἱ δὲ Αβραμιαῖοι παῖδες σὺν τῇ ἀθλοφόρῳ μητρὶ εἰς πατέρων χορὸν συναγελάζονται ψυχὰς ἁγνὰς καὶ ἀθανάτους ἀπειληφότες παρὰ τοῦ θεοῦ.
4Mch:18:23 ὁ ἡ τό δέ   παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύν ὁ ἡ τό   μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ εἰς[1] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες χορός, -οῦ, ὁ   ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἁγνός -ή -όν καί ἀ·θάνατος -ον [LXX] ἀπο·λαμβάνω (απο+λαμβαν-, απο+λημψ-/απο+ληψ-, 2nd απο+λαβ-, απο+ειληφ·[κ]-, απο+ειληβ-, -) παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:18:23 zaś Dziecka/służący Razem z/włączając (+dat) Matka Do (+przyspieszenie) Ojciec Taniec [zobacz chór] Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Czysty I też, nawet, mianowicie Nieśmiertelny Do ??? fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg 
4Mch:18:23 oi( de\ *abramiai=oi pai=des su\n tE=| a)Tlofo/rO| mEtri\ ei)s pate/rOn CHoro\n sunagela/DZontai PSuCHa\s a(gna\s kai\ a)Tana/tous a)peilEfo/tes para\ tou= Teou=.
4Mch:18:23 hoi de abramiaioi paides syn tE aTloforO mEtri eis paterOn CHoron synagelaDZontai PSyCHas hagnas kai aTanatus apeilEfotes para tu Teu.
4Mch:18:23 RA_NPM x A1B_NPM N3D_NPM P RA_DSF A1B_DSF N3_DSF P N3_GPM N2_ASM V1_PPI3P N1_APF A1_APF C A1B_APF VX_XAPNPM P RA_GSM N2_GSM
4Mch:18:23 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć child/servant together with/including (+dat) the ć mother into (+acc) father dancing [see chorus] ć life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person pure and also, even, namely immortal to ??? frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology]
4Mch:18:23 the (nom) Yet   children/servants (nom|voc) together with/including (+dat) the (dat)   mother (dat) into (+acc) fathers (gen) dancing (acc)   lifes (acc) pure ([Adj] acc) and immortal ([Adj] acc) having ???-ed (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen)
4Mch:18:23 4Mch_18:23_1 4Mch_18:23_2 4Mch_18:23_3 4Mch_18:23_4 4Mch_18:23_5 4Mch_18:23_6 4Mch_18:23_7 4Mch_18:23_8 4Mch_18:23_9 4Mch_18:23_10 4Mch_18:23_11 4Mch_18:23_12 4Mch_18:23_13 4Mch_18:23_14 4Mch_18:23_15 4Mch_18:23_16 4Mch_18:23_17 4Mch_18:23_18 4Mch_18:23_19 4Mch_18:23_20
4Mch:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:18:24 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· αμην.
4Mch:18:24 To whom be glory for ever and ever. Amen. (4 Maccabees 18:24 Brenton)
4Mch:18:24  
4Mch:18:24 δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· αμην.
4Mch:18:24 ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἀμήν
4Mch:18:24 Kto/, który/, który Sławy/wzbudzanie grozy Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Amen [wierny i prawdziwy dowód
4Mch:18:24 O(=| E( do/Xa ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn· amEn.
4Mch:18:24 hO hE doXa eis tus aiOnas tOn aiOnOn· amEn.
4Mch:18:24 RR_DSM RA_NSF N1S_NSF P RA_APM N3W_APM RA_GPM N3W_GPM I
4Mch:18:24 who/whom/which the glory/awesomeness into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever amen [faithful and true witness
4Mch:18:24 who/whom/which (dat) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) into (+acc) the (acc) eons (acc) the (gen) eons (gen) amen
4Mch:18:24 4Mch_18:24_1 4Mch_18:24_2 4Mch_18:24_3 4Mch_18:24_4 4Mch_18:24_5 4Mch_18:24_6 4Mch_18:24_7 4Mch_18:24_8 4Mch_18:24_9
4Mch:18:24 x x x x x x x x x