Ps:101:1 Προσευχὴ τῷ πτωχῷ, ὅταν ἀκηδιάσῃ καὶ ἐναντίον κυρίου ἐκχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ.
Ps:101:1 A Prayer for the Poor; when he is deeply afflicted, and pours out his supplication before the Lord. Hear my prayer, O Lord, and let my cry come to thee. (Psalm 102:1 Brenton)
Ps:101:1 Modlitwa trapionego, który znękany wypowiada przed Panem swą udrękę. (Psalm 102:1 BT_4)
Ps:101:1 Προσευχὴ τῷ πτωχῷ, ὅταν ἀκηδιάσῃ καὶ ἐναντίον κυρίου ἐκχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ.
Ps:101:1 προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν ὅταν (ὅτε ἄν)   καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:101:1 Modlitwa Biedny Ilekroć I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wylewać się Obrona On/ona/to/to samo
Ps:101:1 *proseuCHE\ tO=| ptOCHO=|, o(/tan a)kEdia/sE| kai\ e)nanti/on kuri/ou e)kCHe/E| tE\n de/Esin au)tou=.
Ps:101:1 proseuCHE tO ptOCHO, hotan akEdiasE kai enantion kyriu ekCHeE tEn deEsin autu.
Ps:101:1 N1_NSF RA_DSM N2_DSM D VA_AAS3S C P N2_GSM V2_PAS3S RA_ASF N3I_ASF RP_GSM
Ps:101:1 prayer the poor whenever ć and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pour out the plea he/she/it/same
Ps:101:1 prayer (nom|voc) the (dat) poor ([Adj] dat) whenever   and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg)-are-being-POUR-ed-OUT, he/she/it-should-be-POUR-ing-OUT, you(sg)-should-be-being-POUR-ed-OUT, you(sg)-will-be-POUR-ed-OUT, he/she/it-should-POUR-OUT, you(sg)-should-be-POUR-ed-OUT the (acc) plea (acc) him/it/same (gen)
Ps:101:1 Ps_101:1_1 Ps_101:1_2 Ps_101:1_3 Ps_101:1_4 Ps_101:1_5 Ps_101:1_6 Ps_101:1_7 Ps_101:1_8 Ps_101:1_9 Ps_101:1_10 Ps_101:1_11 Ps_101:1_12
Ps:101:1 x x x x x x x x x x x x
Ps:101:2 Εἰσάκουσον, κύριε, τῆς προσευχῆς μου, καὶ ἡ κραυγή μου πρὸς σὲ ἐλθάτω.
Ps:101:2 A Prayer for the Poor; when he is deeply afflicted, and pours out his supplication before the Lord. Hear my prayer, O Lord, and let my cry come to thee. (Psalm 102:1 Brenton)
Ps:101:2 Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie! (Psalm 102:2 BT_4)
Ps:101:2 Εἰσάκουσον, κύριε, τῆς προσευχῆς μου, καὶ κραυγή μου πρὸς σὲ ἐλθάτω.
Ps:101:2 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ps:101:2 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Modlitwa Ja I też, nawet, mianowicie Płacz krzyk (????????) Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By przychodzić
Ps:101:2 *ei)sa/kouson, ku/rie, tE=s proseuCHE=s mou, kai\ E( kraugE/ mou pro\s se\ e)lTa/tO.
Ps:101:2 eisakuson, kyrie, tEs proseuCHEs mu, kai hE kraugE mu pros se elTatO.
Ps:101:2 VA_AAD2S N2_VSM RA_GSF N1_GSF RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS P RP_AS VB_AAD3S
Ps:101:2 to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the prayer I and also, even, namely the cry shout (κραυγάζω) I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to come
Ps:101:2 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) prayer (gen) me (gen) and the (nom) cry (nom|voc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) let-him/her/it-COME!
Ps:101:2 Ps_101:2_1 Ps_101:2_2 Ps_101:2_3 Ps_101:2_4 Ps_101:2_5 Ps_101:2_6 Ps_101:2_7 Ps_101:2_8 Ps_101:2_9 Ps_101:2_10 Ps_101:2_11 Ps_101:2_12
Ps:101:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:101:3 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ· ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θλίβωμαι, κλῖνον τὸ οὖς σου πρός με· ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ εἰσάκουσόν μου.
Ps:101:3 Turn not away thy face from me: in the day when I am afflicted, incline thine ear to me: in the day when I shall call upon thee, speedily hear me. (Psalm 102:2 Brenton)
Ps:101:3 Nie kryj przede mną swego oblicza w dniu utrapienia mojego! Nakłoń ku mnie Twego ucha: w dniu, w którym Cię wołam, szybko mnie wysłuchaj! (Psalm 102:3 BT_4)
Ps:101:3 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ· ἐν ἂν ἡμέρᾳ θλίβωμαι, κλῖνον τὸ οὖς σου πρός με· ἐν ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ εἰσάκουσόν μου.
Ps:101:3 μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:101:3 Nie By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By odwiedzać Ty; twój/twój(sg) Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja
Ps:101:3 mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpo/n sou a)p’ e)mou=· e)n E(=| a)/n E(me/ra| Tli/bOmai, kli=non to\ ou)=s sou pro/s me· e)n E(=| a)/n E(me/ra| e)pikale/sOmai/ se, taCHu\ ei)sa/kouso/n mou.
Ps:101:3 mE apostrePSEs to prosOpon su ap’ emu· en hE an hEmera TlibOmai, klinon to us su pros me· en hE an hEmera epikalesOmai se, taCHy eisakuson mu.
Ps:101:3 D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_GS P RR_DSF x N1A_DSF V1_PMS1S V1_PAPASN RA_ASN N3T_ASN RP_GS P RP_AS P RR_DSF x N1A_DSF VA_AMS1S RP_AS D VA_AAD2S RP_GS
Ps:101:3 not to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) day to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) day to call upon you; your/yours(sg) quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to heard (being heard, listen into, hearken) I
Ps:101:3 not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) ever day (dat) I-should-be-being-DISTRESS-ed do-BEND/WANE-you(sg)!, while BEND/WANE-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) ever day (dat) I-should-be-CALL-ed-UPON you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen)
Ps:101:3 Ps_101:3_1 Ps_101:3_2 Ps_101:3_3 Ps_101:3_4 Ps_101:3_5 Ps_101:3_6 Ps_101:3_7 Ps_101:3_8 Ps_101:3_9 Ps_101:3_10 Ps_101:3_11 Ps_101:3_12 Ps_101:3_13 Ps_101:3_14 Ps_101:3_15 Ps_101:3_16 Ps_101:3_17 Ps_101:3_18 Ps_101:3_19 Ps_101:3_20 Ps_101:3_21 Ps_101:3_22 Ps_101:3_23 Ps_101:3_24 Ps_101:3_25 Ps_101:3_26 Ps_101:3_27
Ps:101:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:4 ὅτι ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ὡσεὶ φρύγιον συνεφρύγησαν.
Ps:101:4 For my days have vanished like smoke, and my bones have been parched like a stick. (Psalm 102:3 Brenton)
Ps:101:4 Dni bowiem moje jak dym znikają, a kości moje płoną jak w ogniu. (Psalm 102:4 BT_4)
Ps:101:4 ὅτι ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ὡσεὶ φρύγιον συνεφρύγησαν.
Ps:101:4 ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) καπνός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)    
Ps:101:4 Ponieważ/tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. Dzień Ja I też, nawet, mianowicie Kość Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się
Ps:101:4 o(/ti e)Xe/lipon O(sei\ kapno\s ai( E(me/rai mou, kai\ ta\ o)sta= mou O(sei\ fru/gion sunefru/gEsan.
Ps:101:4 hoti eXelipon hOsei kapnos hai hEmerai mu, kai ta osta mu hOsei frygion synefrygEsan.
Ps:101:4 C VBI_AAI3P x N2_NSM RA_NPF N1A_NPF RP_GS C RA_NPN N2N_NPN RP_GS x N2N_NSN VAI_AAI3P
Ps:101:4 because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) like/approximately [as-if]; to push fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. the day I and also, even, namely the bone I like/approximately [as-if]; to push ć ć
Ps:101:4 because/that I-FAIL-ed, they-FAIL-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) fume (nom) the (nom) days (nom|voc) me (gen) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)    
Ps:101:4 Ps_101:4_1 Ps_101:4_2 Ps_101:4_3 Ps_101:4_4 Ps_101:4_5 Ps_101:4_6 Ps_101:4_7 Ps_101:4_8 Ps_101:4_9 Ps_101:4_10 Ps_101:4_11 Ps_101:4_12 Ps_101:4_13 Ps_101:4_14
Ps:101:4 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:5 ἐπλήγη ὡσεὶ χόρτος καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου, ὅτι ἐπελαθόμην τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου.
Ps:101:5 I am blighted like grass, and my heart is dried up; for I have forgotten to eat my bread. (Psalm 102:4 Brenton)
Ps:101:5 Moje serce wysycha spalona jak trawa, zapominam nawet o spożyciu chleba. (Psalm 102:5 BT_4)
Ps:101:5 ἐπλήγη ὡσεὶ χόρτος καὶ ἐξηράνθη καρδία μου, ὅτι ἐπελαθόμην τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου.
Ps:101:5 πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χόρτος, -ου, ὁ καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:101:5 By uderzać Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Trawa I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Ponieważ/tamto By zaniedbywać By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ja
Ps:101:5 e)plE/gE O(sei\ CHo/rtos kai\ e)XEra/nTE E( kardi/a mou, o(/ti e)pelaTo/mEn tou= fagei=n to\n a)/rton mou.
Ps:101:5 eplEgE hOsei CHortos kai eXEranTE hE kardia mu, hoti epelaTomEn tu fagein ton arton mu.
Ps:101:5 N1_NSF x N2_NSM C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VBI_AMI1S RA_GSN VB_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:101:5 to strike like/approximately [as-if]; to push grass and also, even, namely to wither dry, parched the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I because/that to neglect the to eat the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. I
Ps:101:5 he/she/it-was-STRIKE-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) grass (nom) and he/she/it-was-WITHER-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) because/that I-was-NEGLECT-ed the (gen) to-will-EAT, to-EAT the (acc) bread (acc) me (gen)
Ps:101:5 Ps_101:5_1 Ps_101:5_2 Ps_101:5_3 Ps_101:5_4 Ps_101:5_5 Ps_101:5_6 Ps_101:5_7 Ps_101:5_8 Ps_101:5_9 Ps_101:5_10 Ps_101:5_11 Ps_101:5_12 Ps_101:5_13 Ps_101:5_14 Ps_101:5_15
Ps:101:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:6 ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρκί μου.
Ps:101:6 By reason of the voice of my groaning, my bone has cleaved to my flesh. (Psalm 102:5 Brenton)
Ps:101:6 Od głosu mojego jęku moje kości przywarły do skóry. (Psalm 102:6 BT_4)
Ps:101:6 ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρκί μου.
Ps:101:6 ἀπό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:101:6 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. Ja By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Kość Ja Ciało {Mięso} Ja
Ps:101:6 a)po\ fOnE=s tou= stenagmou= mou e)kollE/TE to\ o)stou=n mou tE=| sarki/ mou.
Ps:101:6 apo fOnEs tu stenagmu mu ekollETE to ostun mu tE sarki mu.
Ps:101:6 P N1_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS VCI_API3S RA_NSN N3E_NSN RP_GS RA_DSF N3K_DSF RP_GS
Ps:101:6 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sound/voice cries the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. I to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together the bone I the flesh I
Ps:101:6 away from (+gen) sound/voice (gen) the (gen) groan (gen) me (gen) he/she/it-was-JOIN-ed the (nom|acc) bone (nom|acc|voc) me (gen) the (dat) flesh (dat) me (gen)
Ps:101:6 Ps_101:6_1 Ps_101:6_2 Ps_101:6_3 Ps_101:6_4 Ps_101:6_5 Ps_101:6_6 Ps_101:6_7 Ps_101:6_8 Ps_101:6_9 Ps_101:6_10 Ps_101:6_11 Ps_101:6_12
Ps:101:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:101:7 ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ, ἐγενήθην ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ,
Ps:101:7 I have become like a pelican of the wilderness; (Psalm 102:6 Brenton)
Ps:101:7 Jestem podobny do kawki na pustyni, stałem się jak sowa w ruinach. (Psalm 102:7 BT_4)
Ps:101:7 ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ, ἐγενήθην ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ,
Ps:101:7 ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-)     γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) νυκτι·κόραξ, -ακος, ὁ [LXX] ἐν  
Ps:101:7 By porównywać By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ps:101:7 O(moiO/TEn peleka=ni e)rEmikO=|, e)genE/TEn O(sei\ nuktiko/raX e)n oi)kope/dO|,
Ps:101:7 hOmoiOTEn pelekani erEmikO, egenETEn hOsei nyktikoraX en oikopedO,
Ps:101:7 VCI_API1S N3_DSM A1_DSM VCI_API1S x N3K_NSM P N2N_DSN
Ps:101:7 to liken ć ć to become become, happen like/approximately [as-if]; to push ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ps:101:7 I-was-LIKEN-ed     I-was-BECOME-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) ??? (nom|voc) in/among/by (+dat)  
Ps:101:7 Ps_101:7_1 Ps_101:7_2 Ps_101:7_3 Ps_101:7_4 Ps_101:7_5 Ps_101:7_6 Ps_101:7_7 Ps_101:7_8
Ps:101:7 x x x x x x x x
Ps:101:8 ἠγρύπνησα καὶ ἐγενήθην ὡσεὶ στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματι.
Ps:101:8 I have become like an owl in a ruined house. I have watched, and am become as a sparrow dwelling alone on a roof. (Psalm 102:7 Brenton)
Ps:101:8 Czuwam i jestem jak ptak samotny na dachu. (Psalm 102:8 BT_4)
Ps:101:8 ἠγρύπνησα καὶ ἐγενήθην ὡσεὶ στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματι.
Ps:101:8 ἀγρυπνέω (αγρυπν(ε)-, -, αγρυπνη·σ-, -, -, -) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) στρουθίον, -ου, τό   ἐπί δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη)
Ps:101:8 By chcieć dla snu I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Wróbel Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia.
Ps:101:8 E)gru/pnEsa kai\ e)genE/TEn O(sei\ strouTi/on mona/DZon e)pi\ dO/mati.
Ps:101:8 EgrypnEsa kai egenETEn hOsei struTion monaDZon epi dOmati.
Ps:101:8 VAI_AAI1S C VCI_API1S x N2N_ASN V1_PAPASN P N3M_DSN
Ps:101:8 to want for sleep and also, even, namely to become become, happen like/approximately [as-if]; to push sparrow ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day.
Ps:101:8 I-WANT-ed-FOR-SLEEP and I-was-BECOME-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) sparrow (nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) bedchamber (dat)
Ps:101:8 Ps_101:8_1 Ps_101:8_2 Ps_101:8_3 Ps_101:8_4 Ps_101:8_5 Ps_101:8_6 Ps_101:8_7 Ps_101:8_8
Ps:101:8 x x x x x x x x
Ps:101:9 ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου, καὶ οἱ ἐπαινοῦντές με κατ’ ἐμοῦ ὤμνυον.
Ps:101:9 All the day long mine enemies have reproached me; and they that praised me have sworn against me. (Psalm 102:8 Brenton)
Ps:101:9 Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie, srożąc się na mnie przeklinają moim imieniem. (Psalm 102:9 BT_4)
Ps:101:9 ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου, καὶ οἱ ἐπαινοῦντές με κατ’ ἐμοῦ ὤμνυον.
Ps:101:9 ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)
Ps:101:9 Cały Dzień By mówić lekceważąco [pogarda?] Ja Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie By chwalić Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By przysięgać
Ps:101:9 o(/lEn tE\n E(me/ran O)nei/diDZo/n me oi( e)CHTroi/ mou, kai\ oi( e)painou=nte/s me kat’ e)mou= O)/mnuon.
Ps:101:9 holEn tEn hEmeran OneidiDZon me hoi eCHTroi mu, kai hoi epainuntes me kat’ emu Omnyon.
Ps:101:9 A1_ASF RA_ASF N1A_ASF V1I_IAI3P RP_AS RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS P RP_GS V1I_IAI3P
Ps:101:9 whole the day to disparage [scorn?] I the hostile I and also, even, namely the to praise I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine to swear
Ps:101:9 whole (acc) the (acc) day (acc) I-was-DISPARAGE-ing, they-were-DISPARAGE-ing me (acc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) and the (nom) while PRAISE-ing (nom|voc) me (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) I-was-SWEAR-ing, they-were-SWEAR-ing
Ps:101:9 Ps_101:9_1 Ps_101:9_2 Ps_101:9_3 Ps_101:9_4 Ps_101:9_5 Ps_101:9_6 Ps_101:9_7 Ps_101:9_8 Ps_101:9_9 Ps_101:9_10 Ps_101:9_11 Ps_101:9_12 Ps_101:9_13 Ps_101:9_14 Ps_101:9_15
Ps:101:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:10 ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ ἐκίρνων
Ps:101:10 For I have eaten ashes as it were bread, and mingled my drink with weeping; (Psalm 102:9 Brenton)
Ps:101:10 Albowiem jak chleb jadam popiół i z płaczem mieszam mój napój, (Psalm 102:10 BT_4)
Ps:101:10 ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ ἐκίρνων
Ps:101:10 ὅτι σποδός, -οῦ, ἡ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό πόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά κλαυθμός, -οῦ, ὁ  
Ps:101:10 Ponieważ/tamto Popioły Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By jeść I też, nawet, mianowicie Pij Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Płacz
Ps:101:10 o(/ti spodo\n O(sei\ a)/rton e)/fagon kai\ to\ po/ma mou meta\ klauTmou= e)ki/rnOn
Ps:101:10 hoti spodon hOsei arton efagon kai to poma mu meta klauTmu ekirnOn
Ps:101:10 C N2_ASF x N2_ASM VBI_AAI1S C RA_ASN N3_ASN RP_GS P N2_GSM V3I_IAPNSM
Ps:101:10 because/that ashes like/approximately [as-if]; to push bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to eat and also, even, namely the drink I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing crying ć
Ps:101:10 because/that ashes (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) bread (acc) I-EAT-ed, they-EAT-ed and the (nom|acc) drink (nom|acc|voc) me (gen) after (+acc), with (+gen) crying (gen)  
Ps:101:10 Ps_101:10_1 Ps_101:10_2 Ps_101:10_3 Ps_101:10_4 Ps_101:10_5 Ps_101:10_6 Ps_101:10_7 Ps_101:10_8 Ps_101:10_9 Ps_101:10_10 Ps_101:10_11 Ps_101:10_12
Ps:101:10 x x x x x x x x x x x x
Ps:101:11 ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου καὶ τοῦ θυμοῦ σου, ὅτι ἐπάρας κατέρραξάς με.
Ps:101:11 because of thine anger and thy wrath: for thou hast lifted me up, and dashed me down. (Psalm 102:10 Brenton)
Ps:101:11 na skutek oburzenia Twego i zapalczywości, boś Ty mnie podniósł i obalił. (Psalm 102:11 BT_4)
Ps:101:11 ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου καὶ τοῦ θυμοῦ σου, ὅτι ἐπάρας κατέρραξάς με.
Ps:101:11 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) κατα·ρράσσω [LXX] (-, -, κατα+ρραξ-, -, κατ+ερρασσ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:101:11 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By podnosić Do ??? Ja
Ps:101:11 a)po\ prosO/pou tE=s o)rgE=s sou kai\ tou= Tumou= sou, o(/ti e)pa/ras kate/rraXa/s me.
Ps:101:11 apo prosOpu tEs orgEs su kai tu Tymu su, hoti eparas katerraXas me.
Ps:101:11 P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RP_GS C RA_GSM N2_GSM RP_GS C VAI_AAI2S VAI_AAI2S RP_AS
Ps:101:11 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) and also, even, namely the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger you; your/yours(sg) because/that to raise to ??? I
Ps:101:11 away from (+gen) face (gen) the (gen) wrath (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that upon RAISE-ing (nom|voc) you(sg)-???-ed me (acc)
Ps:101:11 Ps_101:11_1 Ps_101:11_2 Ps_101:11_3 Ps_101:11_4 Ps_101:11_5 Ps_101:11_6 Ps_101:11_7 Ps_101:11_8 Ps_101:11_9 Ps_101:11_10 Ps_101:11_11 Ps_101:11_12 Ps_101:11_13
Ps:101:11 x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:12 αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιὰ ἐκλίθησαν, καὶ ἐγὼ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθην.
Ps:101:12 My days have declined like a shadow; and I am withered like grass. (Psalm 102:11 Brenton)
Ps:101:12 Dni moje są podobne do wydłużonego cienia, a ja usycham jak trawa. (Psalm 102:12 BT_4)
Ps:101:12 αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιὰ ἐκλίθησαν, καὶ ἐγὼ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθην.
Ps:101:12 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) σκιά, -ᾶς, ἡ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χόρτος, -ου, ὁ ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Ps:101:12 Dzień Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] I też, nawet, mianowicie Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Trawa By wysuszać suchy, wysychany
Ps:101:12 ai( E(me/rai mou O(sei\ skia\ e)kli/TEsan, kai\ e)gO\ O(sei\ CHo/rtos e)XEra/nTEn.
Ps:101:12 hai hEmerai mu hOsei skia ekliTEsan, kai egO hOsei CHortos eXEranTEn.
Ps:101:12 RA_NPF N1A_NPF RP_GS x N1A_NSF VCI_API3P C RP_NS x N2_NSM VCI_API1S
Ps:101:12 the day I like/approximately [as-if]; to push shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection to bend/wane [see incline, decline, recline] and also, even, namely I like/approximately [as-if]; to push grass to wither dry, parched
Ps:101:12 the (nom) days (nom|voc) me (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) shadow (nom|voc) they-were-BEND/WANE-ed and I (nom) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) grass (nom) I-was-WITHER-ed
Ps:101:12 Ps_101:12_1 Ps_101:12_2 Ps_101:12_3 Ps_101:12_4 Ps_101:12_5 Ps_101:12_6 Ps_101:12_7 Ps_101:12_8 Ps_101:12_9 Ps_101:12_10 Ps_101:12_11
Ps:101:12 x x x x x x x x x x x
Ps:101:13 σὺ δέ, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα μένεις, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Ps:101:13 But thou, Lord, endurest for ever, and thy memorial to generation and generation. (Psalm 102:12 Brenton)
Ps:101:13 Ty zaś, o Panie, na wieki zasiadasz na tronie, a imię Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. (Psalm 102:13 BT_4)
Ps:101:13 σὺ δέ, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα μένεις, καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Ps:101:13 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ
Ps:101:13 Ty zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By pozostawać (mieszkaj) I też, nawet, mianowicie Pamięć Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Ps:101:13 su\ de/, ku/rie, ei)s to\n ai)O=na me/neis, kai\ to\ mnEmo/suno/n sou ei)s genea\n kai\ genea/n.
Ps:101:13 sy de, kyrie, eis ton aiOna meneis, kai to mnEmosynon su eis genean kai genean.
Ps:101:13 RP_NS x N2_VSM P RA_ASM N3W_ASM V1_PAI2S C RA_NSN N2N_NSN RP_GS P N1A_ASF C N1A_ASF
Ps:101:13 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to remain (dwell) and also, even, namely the memory you; your/yours(sg) into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation"
Ps:101:13 you(sg) (nom) Yet lord (voc); a lord ([Adj] voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) you(sg)-are-REMAIN-ing, you(sg)-will-REMAIN and the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) generation (acc) and generation (acc)
Ps:101:13 Ps_101:13_1 Ps_101:13_2 Ps_101:13_3 Ps_101:13_4 Ps_101:13_5 Ps_101:13_6 Ps_101:13_7 Ps_101:13_8 Ps_101:13_9 Ps_101:13_10 Ps_101:13_11 Ps_101:13_12 Ps_101:13_13 Ps_101:13_14 Ps_101:13_15
Ps:101:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:14 σὺ ἀναστὰς οἰκτιρήσεις τὴν Σιων, ὅτι καιρὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι αὐτήν, ὅτι ἥκει καιρός·
Ps:101:14 Thou shalt arise, and have mercy upon Sion: for it is time to have mercy upon her, for the set time is come. (Psalm 102:13 Brenton)
Ps:101:14 Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, bo czas już, byś się nad nim zmiłował, bo nadeszła godzina. (Psalm 102:14 BT_4)
Ps:101:14 σὺ ἀναστὰς οἰκτιρήσεις τὴν Σιων, ὅτι καιρὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι αὐτήν, ὅτι ἥκει καιρός·
Ps:101:14 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Σιών, ἡ ὅτι καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Ps:101:14 Ty By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Syjon Ponieważ/tamto Okres czasu Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Okres czasu
Ps:101:14 su\ a)nasta\s oi)ktirE/seis tE\n *siOn, o(/ti kairo\s tou= oi)ktirE=sai au)tE/n, o(/ti E(/kei kairo/s·
Ps:101:14 sy anastas oiktirEseis tEn siOn, hoti kairos tu oiktirEsai autEn, hoti hEkei kairos·
Ps:101:14 RP_NS VH_AAPNSM VF_FAI2S RA_ASF N_ASF C N2_NSM RA_GSN VA_AAN RD_ASF C V1_PAI3S N2_NSM
Ps:101:14 you to stand up put up, raise, resurrect to compassion feelings of compassion; pity the Zion because/that period of time the to compassion feelings of compassion; pity he/she/it/same because/that to have come I have come. I have arrived. period of time
Ps:101:14 you(sg) (nom) upon STand-ing-UP (nom|voc) you(sg)-will-COMPASSION the (acc) Zion (indecl) because/that period of time (nom) the (gen) to-COMPASSION, be-you(sg)-COMPASSION-ed!, he/she/it-happens-to-COMPASSION (opt) her/it/same (acc) because/that he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed period of time (nom)
Ps:101:14 Ps_101:14_1 Ps_101:14_2 Ps_101:14_3 Ps_101:14_4 Ps_101:14_5 Ps_101:14_6 Ps_101:14_7 Ps_101:14_8 Ps_101:14_9 Ps_101:14_10 Ps_101:14_11 Ps_101:14_12 Ps_101:14_13
Ps:101:14 x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:15 ὅτι εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς οἰκτιρήσουσιν.
Ps:101:15 For thy servants have taken pleasure in her stones, and they shall pity her dust. (Psalm 102:14 Brenton)
Ps:101:15 Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie i użalają się nad jego gruzami. (Psalm 102:15 BT_4)
Ps:101:15 ὅτι εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς οἰκτιρήσουσιν.
Ps:101:15 ὅτι εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -)
Ps:101:15 Ponieważ/tamto By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Kamień On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Proch On/ona/to/to samo Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda}
Ps:101:15 o(/ti eu)do/kEsan oi( dou=loi/ sou tou\s li/Tous au)tE=s kai\ to\n CHou=n au)tE=s oi)ktirE/sousin.
Ps:101:15 hoti eudokEsan hoi duloi su tus liTus autEs kai ton CHun autEs oiktirEsusin.
Ps:101:15 C VA_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RA_APM N2_APM RD_GSF C RA_ASM N3_ASM RD_GSF VF_FAI3P
Ps:101:15 because/that to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) the stone he/she/it/same and also, even, namely the dust he/she/it/same to compassion feelings of compassion; pity
Ps:101:15 because/that they-THINK-ed-WELL, upon THINK-ing-WELL (nom|acc|voc) the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) stones (acc) her/it/same (gen) and the (acc) dust (acc) her/it/same (gen) they-will-COMPASSION, going-to-COMPASSION (fut ptcp) (dat)
Ps:101:15 Ps_101:15_1 Ps_101:15_2 Ps_101:15_3 Ps_101:15_4 Ps_101:15_5 Ps_101:15_6 Ps_101:15_7 Ps_101:15_8 Ps_101:15_9 Ps_101:15_10 Ps_101:15_11 Ps_101:15_12 Ps_101:15_13
Ps:101:15 x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:16 καὶ φοβηθήσονται τὰ ἔθνη τὸ ὄνομα κυρίου καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς τὴν δόξαν σου,
Ps:101:16 So the nations shall fear thy name, O Lord, and all kings thy glory. (Psalm 102:15 Brenton)
Ps:101:16 Narody będą się bały imienia Pańskiego, i wszyscy królowie ziemi - Twej chwały, (Psalm 102:16 BT_4)
Ps:101:16 καὶ φοβηθήσονται τὰ ἔθνη τὸ ὄνομα κυρίου καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς τὴν δόξαν σου,
Ps:101:16 καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:101:16 I też, nawet, mianowicie By bać się Naród [zobacz etniczny] Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Ziemi/ziemia Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg)
Ps:101:16 kai\ fobETE/sontai ta\ e)/TnE to\ o)/noma kuri/ou kai\ pa/ntes oi( basilei=s tE=s gE=s tE\n do/Xan sou,
Ps:101:16 kai fobETEsontai ta eTnE to onoma kyriu kai pantes hoi basileis tEs gEs tEn doXan su,
Ps:101:16 C VC_FPI3P RA_NPN N3E_NPN RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C A3_NPM RA_NPM N3V_NPM RA_GSF N1_GSF RA_ASF N1S_ASF RP_GS
Ps:101:16 and also, even, namely to fear the nation [see ethnic] the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the king the earth/land the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg)
Ps:101:16 and they-will-be-FEAR-ed the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and all (nom|voc) the (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen) earth/land (gen) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:101:16 Ps_101:16_1 Ps_101:16_2 Ps_101:16_3 Ps_101:16_4 Ps_101:16_5 Ps_101:16_6 Ps_101:16_7 Ps_101:16_8 Ps_101:16_9 Ps_101:16_10 Ps_101:16_11 Ps_101:16_12 Ps_101:16_13 Ps_101:16_14 Ps_101:16_15 Ps_101:16_16
Ps:101:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:17 ὅτι οἰκοδομήσει κύριος τὴν Σιων καὶ ὀφθήσεται ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ.
Ps:101:17 For the Lord shall build up Sion, and shall appear in his glory. (Psalm 102:16 Brenton)
Ps:101:17 bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale, (Psalm 102:17 BT_4)
Ps:101:17 ὅτι οἰκοδομήσει κύριος τὴν Σιων καὶ ὀφθήσεται ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ.
Ps:101:17 ὅτι οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Σιών, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:101:17 Ponieważ/tamto By budować/buduj moralnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syjon I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo
Ps:101:17 o(/ti oi)kodomE/sei ku/rios tE\n *siOn kai\ o)fTE/setai e)n tE=| do/XE| au)tou=.
Ps:101:17 hoti oikodomEsei kyrios tEn siOn kai ofTEsetai en tE doXE autu.
Ps:101:17 C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASF N_ASF C VV_FPI3S P RA_DSF N1S_DSF RD_GSM
Ps:101:17 because/that to build/edify lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Zion and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same
Ps:101:17 because/that he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Zion (indecl) and he/she/it-will-be-SEE-ed in/among/by (+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed him/it/same (gen)
Ps:101:17 Ps_101:17_1 Ps_101:17_2 Ps_101:17_3 Ps_101:17_4 Ps_101:17_5 Ps_101:17_6 Ps_101:17_7 Ps_101:17_8 Ps_101:17_9 Ps_101:17_10 Ps_101:17_11
Ps:101:17 x x x x x x x x x x x
Ps:101:18 ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν καὶ οὐκ ἐξουδένωσεν τὴν δέησιν αὐτῶν.
Ps:101:18 He has had regard to the prayer of the lowly, and has not despised their petition. (Psalm 102:17 Brenton)
Ps:101:18 przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. (Psalm 102:18 BT_4)
Ps:101:18 ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν καὶ οὐκ ἐξουδένωσεν τὴν δέησιν αὐτῶν.
Ps:101:18 ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:101:18 By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Modlitwa Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać [na boku] od nikogo Obrona On/ona/to/to samo
Ps:101:18 e)pe/blePSen e)pi\ tE\n proseuCHE\n tO=n tapeinO=n kai\ ou)k e)Xoude/nOsen tE\n de/Esin au)tO=n.
Ps:101:18 epeblePSen epi tEn proseuCHEn tOn tapeinOn kai uk eXudenOsen tEn deEsin autOn.
Ps:101:18 VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1_GPM C D VAI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RD_GPM
Ps:101:18 to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the prayer the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower and also, even, namely οὐχ before rough breathing to set [apart] from nobody the plea he/she/it/same
Ps:101:18 he/she/it-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) prayer (acc) the (gen) poor ([Adj] gen); while LOWER-ing (nom) and not he/she/it-SET [APART] FROM NOBODY-ed the (acc) plea (acc) them/same (gen)
Ps:101:18 Ps_101:18_1 Ps_101:18_2 Ps_101:18_3 Ps_101:18_4 Ps_101:18_5 Ps_101:18_6 Ps_101:18_7 Ps_101:18_8 Ps_101:18_9 Ps_101:18_10 Ps_101:18_11 Ps_101:18_12
Ps:101:18 x x x x x x x x x x x x
Ps:101:19 γραφήτω αὕτη εἰς γενεὰν ἑτέραν, καὶ λαὸς ὁ κτιζόμενος αἰνέσει τὸν κύριον,
Ps:101:19 Let this be written for another generation; and the people that shall be created shall praise the Lord. (Psalm 102:18 Brenton)
Ps:101:19 Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie, a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana! (Psalm 102:19 BT_4)
Ps:101:19 γραφήτω αὕτη εἰς γενεὰν ἑτέραν, καὶ λαὸς κτιζόμενος αἰνέσει τὸν κύριον,
Ps:101:19 γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:101:19 By pisać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Inny I też, nawet, mianowicie Ludzie By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Chwal chwały; by chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:101:19 grafE/tO au(/tE ei)s genea\n e(te/ran, kai\ lao\s o( ktiDZo/menos ai)ne/sei to\n ku/rion,
Ps:101:19 grafEtO hautE eis genean heteran, kai laos ho ktiDZomenos ainesei ton kyrion,
Ps:101:19 VD_APD3S RD_NSF P N1A_ASF A1A_ASF C N2_NSM RA_NSM V1_PMPNSM N3I_DSF RA_ASM N2_ASM
Ps:101:19 to write this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" other and also, even, namely people the to create I create, form, shape, make, always of God. praise of praise; to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:101:19 let-him/her/it-be-WRITE-ed! this (nom) into (+acc) generation (acc) other (acc) and people (nom) the (nom) while being-CREATE-ed (nom) praise (dat); he/she/it-will-PRAISE, you(sg)-will-be-PRAISE-ed (classical) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:101:19 Ps_101:19_1 Ps_101:19_2 Ps_101:19_3 Ps_101:19_4 Ps_101:19_5 Ps_101:19_6 Ps_101:19_7 Ps_101:19_8 Ps_101:19_9 Ps_101:19_10 Ps_101:19_11 Ps_101:19_12
Ps:101:19 x x x x x x x x x x x x
Ps:101:20 ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ, κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέβλεψεν
Ps:101:20 For he has looked out from the height of his sanctuary; the Lord looked upon the earth from heaven; (Psalm 102:19 Brenton)
Ps:101:20 Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię, (Psalm 102:20 BT_4)
Ps:101:20 ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ, κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέβλεψεν
Ps:101:20 ὅτι   ἐκ ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -)
Ps:101:20 Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie
Ps:101:20 o(/ti e)Xe/kuPSen e)X u(/PSous a(gi/ou au)tou=, ku/rios e)X ou)ranou= e)pi\ tE\n gE=n e)pe/blePSen
Ps:101:20 hoti eXekyPSen eX hyPSus hagiu autu, kyrios eX uranu epi tEn gEn epeblePSen
Ps:101:20 C VAI_AAI3S P N3E_GSN A1A_GSN RD_GSM N2_NSM P N2_GSM P RA_ASF N1_ASF VAI_AAI3S
Ps:101:20 because/that ć out of (+gen) ἐξ before vowels height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to look upon overlook, look attentively
Ps:101:20 because/that   out of (+gen) height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH holy ([Adj] gen) him/it/same (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) sky/heaven (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-LOOK UPON-ed
Ps:101:20 Ps_101:20_1 Ps_101:20_2 Ps_101:20_3 Ps_101:20_4 Ps_101:20_5 Ps_101:20_6 Ps_101:20_7 Ps_101:20_8 Ps_101:20_9 Ps_101:20_10 Ps_101:20_11 Ps_101:20_12 Ps_101:20_13
Ps:101:20 x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:21 τοῦ ἀκοῦσαι τὸν στεναγμὸν τῶν πεπεδημένων, τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων,
Ps:101:21 to hear the groaning of the fettered ones, to loosen the sons of the slain; (Psalm 102:20 Brenton)
Ps:101:21 aby usłyszeć jęki pojmanych, aby skazanych na śmierć uwolnić, (Psalm 102:21 BT_4)
Ps:101:21 τοῦ ἀκοῦσαι τὸν στεναγμὸν τῶν πεπεδημένων, τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων,
Ps:101:21 ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Ps:101:21 Niechętny; by słyszeć Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Syn By zgładzać
Ps:101:21 tou= a)kou=sai to\n stenagmo\n tO=n pepedEme/nOn, tou= lu=sai tou\s ui(ou\s tO=n teTanatOme/nOn,
Ps:101:21 tu akusai ton stenagmon tOn pepedEmenOn, tu lysai tus hyius tOn teTanatOmenOn,
Ps:101:21 RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RA_GPM VX_XMPGPM RA_GSN VA_AAN RA_APM N2_APM RA_GPM VX_XMPGPM
Ps:101:21 the unwilling; to hear the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. the ć the to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy the son the to put to death
Ps:101:21 the (gen) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (acc) groan (acc) the (gen)   the (gen) to-LOOSEN/UNBIND, be-you(sg)-LOOSEN/UNBIND-ed!, he/she/it-happens-to-LOOSEN/UNBIND (opt) the (acc) sons (acc) the (gen) having-been-PUT-ed-TO-DEATH (gen)
Ps:101:21 Ps_101:21_1 Ps_101:21_2 Ps_101:21_3 Ps_101:21_4 Ps_101:21_5 Ps_101:21_6 Ps_101:21_7 Ps_101:21_8 Ps_101:21_9 Ps_101:21_10 Ps_101:21_11 Ps_101:21_12
Ps:101:21 x x x x x x x x x x x x
Ps:101:22 τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιων τὸ ὄνομα κυρίου καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν Ιερουσαλημ
Ps:101:22 to proclaim the name of the Lord in Sion, and his praise in Jerusalem; (Psalm 102:21 Brenton)
Ps:101:22 by imię Pańskie głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem, (Psalm 102:22 BT_4)
Ps:101:22 τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιων τὸ ὄνομα κυρίου καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν Ιερουσαλημ
Ps:101:22 ὁ ἡ τό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐν Σιών, ἡ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ps:101:22 By ogłaszać ogłaszaj, informuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Chwal chwały On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
Ps:101:22 tou= a)naggei=lai e)n *siOn to\ o)/noma kuri/ou kai\ tE\n ai)/nesin au)tou= e)n *ierousalEm
Ps:101:22 tu anangeilai en siOn to onoma kyriu kai tEn ainesin autu en ierusalEm
Ps:101:22 RA_GSN VA_AAN P N_DSF RA_ASN N3M_ASN N2_GSM C RA_ASF N3I_ASF RD_GSM P N_DSF
Ps:101:22 the to proclaim proclaim, report in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the praise of praise he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
Ps:101:22 the (gen) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) in/among/by (+dat) Zion (indecl) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) praise (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
Ps:101:22 Ps_101:22_1 Ps_101:22_2 Ps_101:22_3 Ps_101:22_4 Ps_101:22_5 Ps_101:22_6 Ps_101:22_7 Ps_101:22_8 Ps_101:22_9 Ps_101:22_10 Ps_101:22_11 Ps_101:22_12 Ps_101:22_13
Ps:101:22 x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:23 ἐν τῷ συναχθῆναι λαοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ βασιλείας τοῦ δουλεύειν τῷ κυρίῳ.
Ps:101:23 when the people are gathered together, and the kings, to serve the Lord. (Psalm 102:22 Brenton)
Ps:101:23 kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu. (Psalm 102:23 BT_4)
Ps:101:23 ἐν τῷ συναχθῆναι λαοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ βασιλείας τοῦ δουλεύειν τῷ κυρίῳ.
Ps:101:23 ἐν ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:101:23 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zbierać się razem Ludzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Królestwo By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:101:23 e)n tO=| sunaCHTE=nai laou\s e)pi\ to\ au)to\ kai\ basilei/as tou= douleu/ein tO=| kuri/O|.
Ps:101:23 en tO synaCHTEnai laus epi to auto kai basileias tu duleuein tO kyriO.
Ps:101:23 P RA_DSN VQ_APN N2_APM P RA_ASN RD_ASN C N1A_GSF RA_GSN V1_PAN RA_DSM N2_DSM
Ps:101:23 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to gather together people upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely kingdom the to obey to be a slave, serve the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:101:23 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GATHER TOGETHER-ed peoples (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) to-be-OBEY-ing the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Ps:101:23 Ps_101:23_1 Ps_101:23_2 Ps_101:23_3 Ps_101:23_4 Ps_101:23_5 Ps_101:23_6 Ps_101:23_7 Ps_101:23_8 Ps_101:23_9 Ps_101:23_10 Ps_101:23_11 Ps_101:23_12 Ps_101:23_13
Ps:101:23 x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:24 ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἰσχύος αὐτοῦ Τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι·
Ps:101:24 He answered him in the way of his strength: tell me the fewness of my days. (Psalm 102:23 Brenton)
Ps:101:24 Siła moja w drodze ustała, dni moje uległy skróceniu. (Psalm 102:24 BT_4)
Ps:101:24 ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἰσχύος αὐτοῦ Τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι·
Ps:101:24 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:101:24 By odpowiadać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Siła On/ona/to/to samo Dzień Ja By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja
Ps:101:24 a)pekri/TE au)tO=| e)n o(dO=| i)sCHu/os au)tou= *tE\n o)ligo/tEta tO=n E(merO=n mou a)na/ggeilo/n moi·
Ps:101:24 apekriTE autO en hodO isCHyos autu tEn oligotEta tOn hEmerOn mu anangeilon moi·
Ps:101:24 VCI_API3S RD_DSM P N2_DSF N3U_GSF RD_GSM RA_ASF N3T_ASF RA_GPF N1A_GPF RP_GS VA_AAD2S RP_DS
Ps:101:24 to answer he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road strength he/she/it/same the ć the day I to proclaim proclaim, report I
Ps:101:24 he/she/it-was-ANSWER-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) way/road (dat) strength (gen) him/it/same (gen) the (acc)   the (gen) days (gen) me (gen) do-PROCLAIM-you(sg)! me (dat)
Ps:101:24 Ps_101:24_1 Ps_101:24_2 Ps_101:24_3 Ps_101:24_4 Ps_101:24_5 Ps_101:24_6 Ps_101:24_7 Ps_101:24_8 Ps_101:24_9 Ps_101:24_10 Ps_101:24_11 Ps_101:24_12 Ps_101:24_13
Ps:101:24 x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:25 μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου, ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ ἔτη σου.
Ps:101:25 He answered him in the way of his strength: tell me the fewness of my days. (Psalm 102:23 Brenton)
Ps:101:25 Mówię: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie moich dni: Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia. (Psalm 102:25 BT_4)
Ps:101:25 μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου, ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ ἔτη σου.
Ps:101:25 μή ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γενεά, -ᾶς, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:101:25 Nie By prowadzić Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pół Dzień Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Rok Ty; twój/twój(sg)
Ps:101:25 mE\ a)naga/gE|s me e)n E(mi/sei E(merO=n mou, e)n genea=| geneO=n ta\ e)/tE sou.
Ps:101:25 mE anagagEs me en hEmisei hEmerOn mu, en genea geneOn ta etE su.
Ps:101:25 D VB_AAS2S RP_AS P A3U_DSM N1A_GPF RP_GS P N1A_DSF N1A_GPF RA_APN N3E_APN RP_GS
Ps:101:25 not to lead up I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among half day I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among generation Race, Nation; sometimes "generation" generation Race, Nation; sometimes "generation" the year you; your/yours(sg)
Ps:101:25 not you(sg)-should-LEAD-UP me (acc) in/among/by (+dat) half (dat) days (gen) me (gen) in/among/by (+dat) generation (dat) generations (gen) the (nom|acc) years (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:101:25 Ps_101:25_1 Ps_101:25_2 Ps_101:25_3 Ps_101:25_4 Ps_101:25_5 Ps_101:25_6 Ps_101:25_7 Ps_101:25_8 Ps_101:25_9 Ps_101:25_10 Ps_101:25_11 Ps_101:25_12 Ps_101:25_13
Ps:101:25 x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:26 κατ’ ἀρχὰς σύ, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·
Ps:101:26 In the beginning thou, O Lord, didst lay the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands. (Psalm 102:25 Brenton)
Ps:101:26 Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich. (Psalm 102:26 BT_4)
Ps:101:26 κατ’ ἀρχὰς σύ, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·
Ps:101:26 κατά ἀρχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) καί ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Ps:101:26 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Początek Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ziemi/ziemia Do ??? I też, nawet, mianowicie Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) By iść; by być Nieba/niebo
Ps:101:26 kat’ a)rCHa\s su/, ku/rie, tE\n gE=n e)Temeli/Osas, kai\ e)/rga tO=n CHeirO=n sou/ ei)sin oi( ou)ranoi/·
Ps:101:26 kat’ arCHas sy, kyrie, tEn gEn eTemeliOsas, kai erga tOn CHeirOn su eisin hoi uranoi·
Ps:101:26 P N1_APF RP_NS N2_VSM RA_ASF N1_ASF VAI_AAI2S C N2N_NPN RA_GPM N3_GPF RP_GS V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM
Ps:101:26 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing beginning you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the earth/land to ??? and also, even, namely work the hand; worse you; your/yours(sg) to go; to be the sky/heaven
Ps:101:26 down/according to/as per (+acc), against (+gen) beginnings (acc) you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) earth/land (acc) you(sg)-???-ed and works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) skies/heavens (nom|voc)
Ps:101:26 Ps_101:26_1 Ps_101:26_2 Ps_101:26_3 Ps_101:26_4 Ps_101:26_5 Ps_101:26_6 Ps_101:26_7 Ps_101:26_8 Ps_101:26_9 Ps_101:26_10 Ps_101:26_11 Ps_101:26_12 Ps_101:26_13 Ps_101:26_14 Ps_101:26_15
Ps:101:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:27 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμενεῖς, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἀλλάξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται·
Ps:101:27 They shall perish, but thou remainest: and they all shall wax old as a garment; and as a vesture shalt thou fold them, and they shall be changed. (Psalm 102:26 Brenton)
Ps:101:27 Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją: Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie, (Psalm 102:27 BT_4)
Ps:101:27 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμενεῖς, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἀλλάξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται·
Ps:101:27 αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὡς ἱμάτιον, -ου, τό παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) περι·βόλαιον, -ου, τό ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-)
Ps:101:27 On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ty zaś By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jak/jak Ubierająca część garderoby, płaszcz By robić stary I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Pokrycie By zmieniać się/zmieniaj się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zmieniać się/zmieniaj się
Ps:101:27 au)toi\ a)polou=ntai, su\ de\ diamenei=s, kai\ pa/ntes O(s i(ma/tion palaiOTE/sontai, kai\ O(sei\ peribo/laion a)lla/Xeis au)tou/s, kai\ a)llagE/sontai·
Ps:101:27 autoi apoluntai, sy de diameneis, kai pantes hOs himation palaiOTEsontai, kai hOsei peribolaion allaXeis autus, kai allagEsontai·
Ps:101:27 RD_NPM VF2_FMI3P RP_NS x VF2_FAI2S C A3_NPM x N2N_NSN VC_FPI3P C x N2N_ASN VF_FAI2S RD_APM C VF_FPI3P
Ps:101:27 he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live and also, even, namely every all, each, every, the whole of as/like clothing garment, cloak to make old and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push covering to change/alter he/she/it/same and also, even, namely to change/alter
Ps:101:27 they/same (nom) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed you(sg) (nom) Yet you(sg)-are-REMAIN-ing and all (nom|voc) as/like clothing (nom|acc|voc) they-will-be-MAKE-ed-OLD and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) covering (nom|acc|voc) you(sg)-will-CHANGE/ALTER them/same (acc) and they-will-be-CHANGE/ALTER-ed
Ps:101:27 Ps_101:27_1 Ps_101:27_2 Ps_101:27_3 Ps_101:27_4 Ps_101:27_5 Ps_101:27_6 Ps_101:27_7 Ps_101:27_8 Ps_101:27_9 Ps_101:27_10 Ps_101:27_11 Ps_101:27_12 Ps_101:27_13 Ps_101:27_14 Ps_101:27_15 Ps_101:27_16 Ps_101:27_17
Ps:101:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:101:28 σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.
Ps:101:28 But thou art the same, and thy years shall not fail. (Psalm 102:27 Brenton)
Ps:101:28 Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca. (Psalm 102:28 BT_4)
Ps:101:28 σὺ δὲ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.
Ps:101:28 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Ps:101:28 Ty zaś On/ona/to/to samo By iść; by być I też, nawet, mianowicie Rok Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Ps:101:28 su\ de\ o( au)to\s ei)=, kai\ ta\ e)/tE sou ou)k e)klei/PSousin.
Ps:101:28 sy de ho autos ei, kai ta etE su uk ekleiPSusin.
Ps:101:28 RP_NS x RA_NSM RD_NSM V9_PAI2S C RA_NPN N3E_NPN RP_GS D VF_FAI3P
Ps:101:28 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the he/she/it/same to go; to be and also, even, namely the year you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Ps:101:28 you(sg) (nom) Yet the (nom) he/it/same (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and the (nom|acc) years (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat)
Ps:101:28 Ps_101:28_1 Ps_101:28_2 Ps_101:28_3 Ps_101:28_4 Ps_101:28_5 Ps_101:28_6 Ps_101:28_7 Ps_101:28_8 Ps_101:28_9 Ps_101:28_10 Ps_101:28_11
Ps:101:28 x x x x x x x x x x x
Ps:101:29 οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου κατασκηνώσουσιν, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευθυνθήσεται.
Ps:101:29 The children of thy servants shall dwell securely, and their seed shall prosper for ever. (Psalm 102:28 Brenton)
Ps:101:29 Synowie Twoich sług będą mogli osiąść na stałe i potomstwo ich będzie trwało wobec Ciebie. (Psalm 102:29 BT_4)
Ps:101:29 οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου κατασκηνώσουσιν, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευθυνθήσεται.
Ps:101:29 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-)
Ps:101:29 Syn Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) By osiedlać się {By decydować się} I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj
Ps:101:29 oi( ui(oi\ tO=n dou/lOn sou kataskEnO/sousin, kai\ to\ spe/rma au)tO=n ei)s to\n ai)O=na kateuTunTE/setai.
Ps:101:29 hoi hyioi tOn dulOn su kataskEnOsusin, kai to sperma autOn eis ton aiOna kateuTynTEsetai.
Ps:101:29 RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FAI3P C RA_NSN N3M_NSN RD_GPM P RA_ASM N3W_ASM VC_FPI3S
Ps:101:29 the son the slave; slave girl; servile; to enslave you; your/yours(sg) to settle and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to lead keep straight, guide, direct, instruct
Ps:101:29 the (nom) sons (nom|voc) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-SETTLE, going-to-SETTLE (fut ptcp) (dat) and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be-LEAD-ed
Ps:101:29 Ps_101:29_1 Ps_101:29_2 Ps_101:29_3 Ps_101:29_4 Ps_101:29_5 Ps_101:29_6 Ps_101:29_7 Ps_101:29_8 Ps_101:29_9 Ps_101:29_10 Ps_101:29_11 Ps_101:29_12 Ps_101:29_13 Ps_101:29_14
Ps:101:29 x x x x x x x x x x x x x x