Ps:142:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ὅτε αὐτὸν ὁ υἱὸς καταδιώκει. Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, ἐπάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου·
Ps:142:1 A Psalm of David, when his son pursued him. O Lord, attend to my prayer: hearken to my supplication in thy truth; hear me in thy righteousness. (Psalm 143:1 Brenton)
Ps:142:1 Psalm. Dawidowy. Usłysz, o Panie, moją modlitwę, przyjm moje błaganie w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości! (Psalm 143:1 BT_4)
Ps:142:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, ὅτε αὐτὸν υἱὸς καταδιώκει. Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, ἐπάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου·
Ps:142:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅτε αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:142:1 Psalm David Kiedy On/ona/to/to samo Syn By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Modlitwa Ja By słuchać Obrona Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg)
Ps:142:1 *PSalmo\s tO=| *dauid, o(/te au)to\n o( ui(o\s katadiO/kei. *ku/rie, ei)sa/kouson tE=s proseuCHE=s mou, e)nO/tisai tE\n de/Esi/n mou e)n tE=| a)lETei/a| sou, e)pa/kouso/n mou e)n tE=| dikaiosu/nE| sou·
Ps:142:1 PSalmos tO dauid, hote auton ho hyios katadiOkei. kyrie, eisakuson tEs proseuCHEs mu, enOtisai tEn deEsin mu en tE alETeia su, epakuson mu en tE dikaiosynE su·
Ps:142:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM D RP_ASM RA_NSM N2_NSM V1_PAI3S N2_VSM VA_AAD2S RA_GSF N1_GSF RP_GS VA_AMD2S RA_ASF N3I_ASF RP_GS P RA_DSF N1A_DSF RP_GS VA_AAD2S RP_GS P RA_DSF N1_DSF RP_GS
Ps:142:1 psalm the David when he/she/it/same the son to chase after chase, search for, prosecute lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to heard (being heard, listen into, hearken) the prayer I to listen the plea I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the truth you; your/yours(sg) to hear I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg)
Ps:142:1 psalm (nom) the (dat) David (indecl) when him/it/same (acc) the (nom) son (nom) he/she/it-is-CHASE-ing-AFTER, you(sg)-are-being-CHASE-ed-AFTER (classical) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (gen) prayer (gen) me (gen) be-you(sg)-LISTEN-ed! the (acc) plea (acc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) truth (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:142:1 Ps_142:1_1 Ps_142:1_2 Ps_142:1_3 Ps_142:1_4 Ps_142:1_5 Ps_142:1_6 Ps_142:1_7 Ps_142:1_8 Ps_142:1_9 Ps_142:1_10 Ps_142:1_11 Ps_142:1_12 Ps_142:1_13 Ps_142:1_14 Ps_142:1_15 Ps_142:1_16 Ps_142:1_17 Ps_142:1_18 Ps_142:1_19 Ps_142:1_20 Ps_142:1_21 Ps_142:1_22 Ps_142:1_23 Ps_142:1_24 Ps_142:1_25 Ps_142:1_26 Ps_142:1_27
Ps:142:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:2 καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.
Ps:142:2 And enter not into judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified. (Psalm 143:2 Brenton)
Ps:142:2 Nie pozywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. (Psalm 143:2 BT_4)
Ps:142:2 καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.
Ps:142:2 καί μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ μετά ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ps:142:2 I też, nawet, mianowicie Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ps:142:2 kai\ mE\ ei)se/lTE|s ei)s kri/sin meta\ tou= dou/lou sou, o(/ti ou) dikaiOTE/setai e)nO/pio/n sou pa=s DZO=n.
Ps:142:2 kai mE eiselTEs eis krisin meta tu dulu su, hoti u dikaiOTEsetai enOpion su pas DZOn.
Ps:142:2 C D VB_AAS2S P N3I_ASF P RA_GSM N2_GSM RP_GS C D VC_FPI3S P RP_GS A3_NSM V3_PAPNSM
Ps:142:2 and also, even, namely not to enter into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) because/that οὐχ before rough breathing to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ps:142:2 and not you(sg)-should-ENTER into (+acc) judgment (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that not he/she/it-will-be-MAKE RIGHTEOUS-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) every (nom|voc) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc)
Ps:142:2 Ps_142:2_1 Ps_142:2_2 Ps_142:2_3 Ps_142:2_4 Ps_142:2_5 Ps_142:2_6 Ps_142:2_7 Ps_142:2_8 Ps_142:2_9 Ps_142:2_10 Ps_142:2_11 Ps_142:2_12 Ps_142:2_13 Ps_142:2_14 Ps_142:2_15 Ps_142:2_16
Ps:142:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:3 ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέν με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος·
Ps:142:3 For the enemy has persecuted my soul; he has brought my life down to the ground; he has made me to dwell in a dark place, as those that have been long dead. (Psalm 143:3 Brenton)
Ps:142:3 Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje: moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych. (Psalm 143:3 BT_4)
Ps:142:3 ὅτι κατεδίωξεν ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέν με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος·
Ps:142:3 ὅτι κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν σκοτεινός -ή -όν ὡς νεκρός -ά -όν αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:142:3 Ponieważ/tamto By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Wrogi Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Do niżej Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemny Jak/jak Martwo {Całkowicie} Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:142:3 o(/ti katedi/OXen o( e)CHTro\s tE\n PSuCHE/n mou, e)tapei/nOsen ei)s gE=n tE\n DZOE/n mou, e)ka/Tise/n me e)n skoteinoi=s O(s nekrou\s ai)O=nos·
Ps:142:3 hoti katediOXen ho eCHTros tEn PSyCHEn mu, etapeinOsen eis gEn tEn DZOEn mu, ekaTisen me en skoteinois hOs nekrus aiOnos·
Ps:142:3 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI3S P N1_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI3S RP_AS P A1_DPM C N2_APM N3W_GSM
Ps:142:3 because/that to chase after chase, search for, prosecute the hostile the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to lower into (+acc) earth/land the life being, living, spirit; alive I to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dark as/like dead eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:142:3 because/that he/she/it-CHASE-ed-AFTER the (nom) hostile ([Adj] nom) the (acc) life (acc) me (gen) he/she/it-LOWER-ed into (+acc) earth/land (acc) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) me (gen) he/she/it-SIT DOWN-ed me (acc) in/among/by (+dat) dark ([Adj] dat) as/like dead ([Adj] acc) eon (gen)
Ps:142:3 Ps_142:3_1 Ps_142:3_2 Ps_142:3_3 Ps_142:3_4 Ps_142:3_5 Ps_142:3_6 Ps_142:3_7 Ps_142:3_8 Ps_142:3_9 Ps_142:3_10 Ps_142:3_11 Ps_142:3_12 Ps_142:3_13 Ps_142:3_14 Ps_142:3_15 Ps_142:3_16 Ps_142:3_17 Ps_142:3_18 Ps_142:3_19 Ps_142:3_20
Ps:142:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:4 καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου.
Ps:142:4 Therefore my spirit was grieved in me; my heart was troubled within me. (Psalm 143:4 Brenton)
Ps:142:4 A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera. (Psalm 143:4 BT_4)
Ps:142:4 καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη καρδία μου.
Ps:142:4 καί   ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:142:4 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja
Ps:142:4 kai\ E)kEdi/asen e)p’ e)me\ to\ pneu=ma/ mou, e)n e)moi\ e)tara/CHTE E( kardi/a mou.
Ps:142:4 kai EkEdiasen ep’ eme to pneuma mu, en emoi etaraCHTE hE kardia mu.
Ps:142:4 C VAI_AAI3S P RP_AS RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_DS VQI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Ps:142:4 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the spirit breath, spiritual utterance, wind I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I
Ps:142:4 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen)
Ps:142:4 Ps_142:4_1 Ps_142:4_2 Ps_142:4_3 Ps_142:4_4 Ps_142:4_5 Ps_142:4_6 Ps_142:4_7 Ps_142:4_8 Ps_142:4_9 Ps_142:4_10 Ps_142:4_11 Ps_142:4_12 Ps_142:4_13
Ps:142:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:5 ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων καὶ ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασιν τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.
Ps:142:5 I remembered the days of old; and I meditated on all thy doings: yea, I meditated on the works of thine hands. (Psalm 143:5 Brenton)
Ps:142:5 Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich. (Psalm 143:5 BT_4)
Ps:142:5 ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων καὶ ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασιν τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.
Ps:142:5 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἀρχαῖος -αία -ον καί μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ποίημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -)
Ps:142:5 By pamiętać/stawaj się uważającym z Dzień Starożytny I też, nawet, mianowicie By nawiedzać wszędzie {skończony} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) By nawiedzać wszędzie {skończony}
Ps:142:5 e)mnE/sTEn E(merO=n a)rCHai/On kai\ e)mele/tEsa e)n pa=si toi=s e)/rgois sou, e)n poiE/masin tO=n CHeirO=n sou e)mele/tOn.
Ps:142:5 emnEsTEn hEmerOn arCHaiOn kai emeletEsa en pasi tois ergois su, en poiEmasin tOn CHeirOn su emeletOn.
Ps:142:5 VSI_API1S N1A_GPF A1A_GPF C VAI_AAI1S P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RP_GS P N3M_DPN RA_GPF N3_GPF RP_GS V3I_IAI1S
Ps:142:5 to remember/become mindful of day ancient and also, even, namely to obsess over in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work the hand; worse you; your/yours(sg) to obsess over
Ps:142:5 I-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF days (gen) ancient ([Adj] gen) and I-OBSESS-ed-OVER in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) works (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-was-OBSESS-ing-OVER, they-were-OBSESS-ing-OVER
Ps:142:5 Ps_142:5_1 Ps_142:5_2 Ps_142:5_3 Ps_142:5_4 Ps_142:5_5 Ps_142:5_6 Ps_142:5_7 Ps_142:5_8 Ps_142:5_9 Ps_142:5_10 Ps_142:5_11 Ps_142:5_12 Ps_142:5_13 Ps_142:5_14 Ps_142:5_15 Ps_142:5_16
Ps:142:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:6 διεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς σέ, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. διάψαλμα.
Ps:142:6 I spread forth my hands to thee; my soul thirsts for thee, as a dry land. Pause. (Psalm 143:6 Brenton)
Ps:142:6 Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. (Psalm 143:6 BT_4)
Ps:142:6 διεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς σέ, ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. διάψαλμα.
Ps:142:6 δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄν·υδρος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:142:6 Do ??? Ręka Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Jak/jak Ziemi/ziemia Suchy Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się selah
Ps:142:6 diepe/tasa ta\s CHei=ra/s mou pro\s se/, E( PSuCHE/ mou O(s gE= a)/nudro/s soi. dia/PSalma.
Ps:142:6 diepetasa tas CHeiras mu pros se, hE PSyCHE mu hOs gE anydros soi. diaPSalma.
Ps:142:6 VAI_AAI1S RA_APF N3_APF RP_GS P RP_AS RA_NSF N1_NSF RP_GS C N1_NSF A1B_NSF RP_DS N3M_NSN
Ps:142:6 to ??? the hand I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I as/like earth/land dry you; your/yours(sg); to rub worn, rub selah
Ps:142:6 I-???-ed the (acc) hands (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) as/like earth/land (nom|voc) dry ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) selah (nom|acc|voc)
Ps:142:6 Ps_142:6_1 Ps_142:6_2 Ps_142:6_3 Ps_142:6_4 Ps_142:6_5 Ps_142:6_6 Ps_142:6_7 Ps_142:6_8 Ps_142:6_9 Ps_142:6_10 Ps_142:6_11 Ps_142:6_12 Ps_142:6_13 Ps_142:6_14
Ps:142:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:7 ταχὺ εἰσάκουσόν μου, κύριε, ἐξέλιπεν τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.
Ps:142:7 Hear me speedily, O Lord; my spirit has failed; turn not away thy face from me, else I shall be like to them that go down to the pit. (Psalm 143:7 Brenton)
Ps:142:7 Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu. (Psalm 143:7 BT_4)
Ps:142:7 ταχὺ εἰσάκουσόν μου, κύριε, ἐξέλιπεν τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.
Ps:142:7 ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Ps:142:7 Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Nie By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By porównywać By schodzić Do (+przyspieszenie)
Ps:142:7 taCHu\ ei)sa/kouso/n mou, ku/rie, e)Xe/lipen to\ pneu=ma/ mou· mE\ a)postre/PSE|s to\ pro/sOpo/n sou a)p’ e)mou=, kai\ o(moiOTE/somai toi=s katabai/nousin ei)s la/kkon.
Ps:142:7 taCHy eisakuson mu, kyrie, eXelipen to pneuma mu· mE apostrePSEs to prosOpon su ap’ emu, kai homoiOTEsomai tois katabainusin eis lakkon.
Ps:142:7 D VA_AAD2S RP_GS N2_VSM VBI_AAI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS D VA_AAS2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_GS C VC_FPI1S RA_DPM V1_PAI3P P N2_ASM
Ps:142:7 quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to heard (being heard, listen into, hearken) I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the spirit breath, spiritual utterance, wind I not to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to liken the to go down into (+acc) ć
Ps:142:7 quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) he/she/it-FAIL-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and I-will-be-LIKEN-ed the (dat) they-are-GO DOWN-ing, while GO DOWN-ing (dat) into (+acc)  
Ps:142:7 Ps_142:7_1 Ps_142:7_2 Ps_142:7_3 Ps_142:7_4 Ps_142:7_5 Ps_142:7_6 Ps_142:7_7 Ps_142:7_8 Ps_142:7_9 Ps_142:7_10 Ps_142:7_11 Ps_142:7_12 Ps_142:7_13 Ps_142:7_14 Ps_142:7_15 Ps_142:7_16 Ps_142:7_17 Ps_142:7_18 Ps_142:7_19 Ps_142:7_20 Ps_142:7_21
Ps:142:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:8 ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· γνώρισόν μοι, κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου·
Ps:142:8 Cause me to hear thy mercy in the morning; for I have hoped in thee; make known to me, O Lord, the way wherein I should walk; for I have lifted up my soul to thee. (Psalm 143:8 Brenton)
Ps:142:8 Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę. (Psalm 143:8 BT_4)
Ps:142:8 ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· γνώρισόν μοι, κύριε, ὁδὸν ἐν πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου·
Ps:142:8   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρωΐ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁδός, -οῦ, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὅτι πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:142:8 By czynić/rób Ja Wcześnie Litość Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj By robić znany Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Drogi {Sposobu}/droga W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By iść Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:142:8 a)kousto\n poi/Eso/n moi to\ prOi\+ to\ e)/leo/s sou, o(/ti e)pi\ soi\ E)/lpisa· gnO/riso/n moi, ku/rie, o(do\n e)n E(=| poreu/somai, o(/ti pro\s se\ E)=ra tE\n PSuCHE/n mou·
Ps:142:8 akuston poiEson moi to prO+i to eleos su, hoti epi soi Elpisa· gnOrison moi, kyrie, hodon en hE poreusomai, hoti pros se Era tEn PSyCHEn mu·
Ps:142:8 A1A_ASM VA_AAD2S RP_DS RA_ASN D RA_ASN N3E_ASN RP_GS C P RP_DS VAI_AAI1S VA_AAD2S RP_DS N2_VSM N2_ASF P RR_DSF VF_FMI1S C P RP_AS VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:142:8 ć to do/make I the early the mercy you; your/yours(sg) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to hope survive, live through, outlast, outlive to make known I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. way/road in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to go because/that toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to love; to lift/pick up take up, tote, raise the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:142:8   do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) the (nom|acc) early the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-HOPE-ed do-MAKE-you(sg)-KNOWN!, going-to-MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) way/road (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-will-be-GO-ed because/that toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:142:8 Ps_142:8_1 Ps_142:8_2 Ps_142:8_3 Ps_142:8_4 Ps_142:8_5 Ps_142:8_6 Ps_142:8_7 Ps_142:8_8 Ps_142:8_9 Ps_142:8_10 Ps_142:8_11 Ps_142:8_12 Ps_142:8_13 Ps_142:8_14 Ps_142:8_15 Ps_142:8_16 Ps_142:8_17 Ps_142:8_18 Ps_142:8_19 Ps_142:8_20 Ps_142:8_21 Ps_142:8_22 Ps_142:8_23 Ps_142:8_24 Ps_142:8_25 Ps_142:8_26
Ps:142:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:9 ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον.
Ps:142:9 Deliver me from mine enemies, O Lord; for I have fled to thee for refuge. (Psalm 143:9 Brenton)
Ps:142:9 Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, do Ciebie się uciekam. (Psalm 143:9 BT_4)
Ps:142:9 ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον.
Ps:142:9 ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -)
Ps:142:9 By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wrogość; wrogi Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Do na dół uciekaj
Ps:142:9 e)Xelou= me e)k tO=n e)CHTrO=n mou, ku/rie, o(/ti pro\s se\ kate/fugon.
Ps:142:9 eXelu me ek tOn eCHTrOn mu, kyrie, hoti pros se katefygon.
Ps:142:9 VB_AMD2S RP_AS P RA_GPM N2_GPM RP_GS N2_VSM C P RP_AS VBI_AAI1S
Ps:142:9 to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels the enmity; hostile I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to down-flee
Ps:142:9 be-you(sg)-TAKE OUT-ed! me (acc) out of (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-DOWN-FLEE-ed, they-DOWN-FLEE-ed
Ps:142:9 Ps_142:9_1 Ps_142:9_2 Ps_142:9_3 Ps_142:9_4 Ps_142:9_5 Ps_142:9_6 Ps_142:9_7 Ps_142:9_8 Ps_142:9_9 Ps_142:9_10 Ps_142:9_11
Ps:142:9 x x x x x x x x x x x
Ps:142:10 δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.
Ps:142:10 Teach me to do thy will; for thou art my God; thy good Spirit shall guide me in the straight way. (Psalm 143:10 Brenton)
Ps:142:10 Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi. (Psalm 143:10 BT_4)
Ps:142:10 δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.
Ps:142:10 διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
Ps:142:10 By uczyć Ja By czynić/rób Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Bóg  Ja Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty; twój/twój(sg) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By kierować Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Prosto
Ps:142:10 di/daXo/n me tou= poiei=n to\ Te/lEma/ sou, o(/ti su\ ei)= o( Teo/s mou· to\ pneu=ma/ sou to\ a)gaTo\n o(dEgE/sei me e)n gE=| eu)Tei/a|.
Ps:142:10 didaXon me tu poiein to TelEma su, hoti sy ei ho Teos mu· to pneuma su to agaTon hodEgEsei me en gE euTeia.
Ps:142:10 VA_AAD2S RP_AS RA_GSN V2_PAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RP_NS V9_PAI2S RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSN N3M_NSN RP_GS RA_NSN A1_NSM VF_FAI3S RP_AS P N1_DSF A3U_DSF
Ps:142:10 to teach I the to do/make the will desire, will, wish you; your/yours(sg) because/that you to go; to be the god [see theology] I the spirit breath, spiritual utterance, wind you; your/yours(sg) the good inherently good, i.e. God-wrought. to guide I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land straight
Ps:142:10 do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (gen) to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc) will (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) god (nom) me (gen) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-GUIDE, you(sg)-will-be-GUIDE-ed (classical) me (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) straight ([Adj] dat)
Ps:142:10 Ps_142:10_1 Ps_142:10_2 Ps_142:10_3 Ps_142:10_4 Ps_142:10_5 Ps_142:10_6 Ps_142:10_7 Ps_142:10_8 Ps_142:10_9 Ps_142:10_10 Ps_142:10_11 Ps_142:10_12 Ps_142:10_13 Ps_142:10_14 Ps_142:10_15 Ps_142:10_16 Ps_142:10_17 Ps_142:10_18 Ps_142:10_19 Ps_142:10_20 Ps_142:10_21 Ps_142:10_22 Ps_142:10_23
Ps:142:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:11 ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου·
Ps:142:11 Thou shalt quicken me, O Lord, for thy name's sake; in thy righteousness thou shalt bring my soul out of affliction. (Psalm 143:11 Brenton)
Ps:142:11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu; w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień! (Psalm 143:11 BT_4)
Ps:142:11 ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου, κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου·
Ps:142:11 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ θλῖψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:142:11 Z powodu dla, dla Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:142:11 e(/neka tou= o)no/mato/s sou, ku/rie, DZE/seis me, e)n tE=| dikaiosu/nE| sou e)Xa/Xeis e)k Tli/PSeOs tE\n PSuCHE/n mou·
Ps:142:11 heneka tu onomatos su, kyrie, DZEseis me, en tE dikaiosynE su eXaXeis ek TliPSeOs tEn PSyCHEn mu·
Ps:142:11 P RA_GSN N3M_GSN RP_GS N2_VSM VF_FAI2S RP_AS P RA_DSF N1_DSF RP_GS VF_FAI2S P N3I_GSF RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:142:11 owing to for, for the sake of the name with regard to you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels squeezing adversity, trial, trouble, difficulty the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:142:11 owing to the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-will-EXISTS me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-LEAD-OUT out of (+gen) squeezing (gen) the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:142:11 Ps_142:11_1 Ps_142:11_2 Ps_142:11_3 Ps_142:11_4 Ps_142:11_5 Ps_142:11_6 Ps_142:11_7 Ps_142:11_8 Ps_142:11_9 Ps_142:11_10 Ps_142:11_11 Ps_142:11_12 Ps_142:11_13 Ps_142:11_14 Ps_142:11_15 Ps_142:11_16 Ps_142:11_17
Ps:142:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:142:12 καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολεθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου· ὅτι δοῦλός σού εἰμι ἐγώ.
Ps:142:12 And in thy mercy thou wilt destroy mine enemies, and wilt destroy all those that afflict my soul; for I am thy servant. (Psalm 143:12 Brenton)
Ps:142:12 A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, albowiem jestem Twoim sługą. (Psalm 143:12 BT_4)
Ps:142:12 καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολεθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου· ὅτι δοῦλός σού εἰμι ἐγώ.
Ps:142:12 καί ἐν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:142:12 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg) By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Ponieważ/tamto Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By iść; by być Ja
Ps:142:12 kai\ e)n tO=| e)le/ei sou e)XoleTreu/seis tou\s e)CHTrou/s mou kai\ a)polei=s pa/ntas tou\s Tli/bontas tE\n PSuCHE/n mou· o(/ti dou=lo/s sou/ ei)mi e)gO/.
Ps:142:12 kai en tO eleei su eXoleTreuseis tus eCHTrus mu kai apoleis pantas tus Tlibontas tEn PSyCHEn mu· hoti dulos su eimi egO.
Ps:142:12 C P RA_DSN N3E_DSN RP_GS VF_FAI2S RA_APM N2_APM RP_GS C VF2_FAI2S A3_APM RA_APM V1_PAPAPM RA_ASF N1_ASF RP_GS C N2_NSM RP_GS V9_PAI1S RP_NS
Ps:142:12 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mercy; to show mercy you; your/yours(sg) to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the hostile I and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I because/that slave; servile you; your/yours(sg) to go; to be I
Ps:142:12 and in/among/by (+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-DESTROY UTTERLY the (acc) hostile ([Adj] acc) me (gen) and you(sg)-will-LOSE/DESTROY all (acc) the (acc) while DISTRESS-ing (acc) the (acc) life (acc) me (gen) because/that slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-am-GO-ing; I-am I (nom)
Ps:142:12 Ps_142:12_1 Ps_142:12_2 Ps_142:12_3 Ps_142:12_4 Ps_142:12_5 Ps_142:12_6 Ps_142:12_7 Ps_142:12_8 Ps_142:12_9 Ps_142:12_10 Ps_142:12_11 Ps_142:12_12 Ps_142:12_13 Ps_142:12_14 Ps_142:12_15 Ps_142:12_16 Ps_142:12_17 Ps_142:12_18 Ps_142:12_19 Ps_142:12_20 Ps_142:12_21 Ps_142:12_22
Ps:142:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x