Ps:143:1 Τῷ Δαυιδ, πρὸς τὸν Γολιαδ. Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεός μου ὁ διδάσκων τὰς χεῖράς μου εἰς παράταξιν, τοὺς δακτύλους μου εἰς πόλεμον·
Ps:143:1 A Psalm of David concerning Goliad. Blessed be the Lord my God, who instructs my hands for battle, and my fingers for war. (Psalm 144:1 Brenton)
Ps:143:1 Dawidowy. Błogosławiony Pan - Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny. (Psalm 144:1 BT_4)
Ps:143:1 Τῷ Δαυιδ, πρὸς τὸν Γολιαδ. Εὐλογητὸς κύριος θεός μου διδάσκων τὰς χεῖράς μου εἰς παράταξιν, τοὺς δακτύλους μου εἰς πόλεμον·
Ps:143:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός ὁ ἡ τό   εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
Ps:143:1 David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By uczyć Ręka Ja Do (+przyspieszenie) Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ja Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
Ps:143:1 *tO=| *dauid, pro\s to\n *goliad. *eu)logEto\s ku/rios o( Teo/s mou o( dida/skOn ta\s CHei=ra/s mou ei)s para/taXin, tou\s daktu/lous mou ei)s po/lemon·
Ps:143:1 tO dauid, pros ton goliad. eulogEtos kyrios ho Teos mu ho didaskOn tas CHeiras mu eis parataXin, tus daktylus mu eis polemon·
Ps:143:1 RA_DSM N_DSM P RA_ASM N_ASM A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM V1_PAPNSM RA_APF N3_APF RP_GS P N3I_ASF RA_APM N2_APM RP_GS P N2_ASM
Ps:143:1 the David toward (+acc,+gen,+dat) the ć blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I the to teach the hand I into (+acc) ć the finger [see ptero-dactyl, winged finger] I into (+acc) war [see polemic]
Ps:143:1 the (dat) David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) me (gen) the (nom) while TEACH-ing (nom) the (acc) hands (acc) me (gen) into (+acc)   the (acc) fingers (acc) me (gen) into (+acc) war (acc)
Ps:143:1 Ps_143:1_1 Ps_143:1_2 Ps_143:1_3 Ps_143:1_4 Ps_143:1_5 Ps_143:1_6 Ps_143:1_7 Ps_143:1_8 Ps_143:1_9 Ps_143:1_10 Ps_143:1_11 Ps_143:1_12 Ps_143:1_13 Ps_143:1_14 Ps_143:1_15 Ps_143:1_16 Ps_143:1_17 Ps_143:1_18 Ps_143:1_19 Ps_143:1_20 Ps_143:1_21 Ps_143:1_22
Ps:143:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:143:2 ἔλεός μου καὶ καταφυγή μου, ἀντιλήμπτωρ μου καὶ ῥύστης μου, ὑπερασπιστής μου, καὶ ἐπ’ αὐτῷ ἤλπισα, ὁ ὑποτάσσων τὸν λαόν μου ὑπ’ ἐμέ.
Ps:143:2 My mercy, and my refuge; my helper, and my deliverer; my protector, in whom I have trusted; who subdues my people under me. (Psalm 144:2 Brenton)
Ps:143:2 On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy. (Psalm 144:2 BT_4)
Ps:143:2 ἔλεός μου καὶ καταφυγή μου, ἀντιλήμπτωρ μου καὶ ῥύστης μου, ὑπερασπιστής μου, καὶ ἐπ’ αὐτῷ ἤλπισα, ὑποτάσσων τὸν λαόν μου ὑπ’ ἐμέ.
Ps:143:2 ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:143:2 Litość Ja I też, nawet, mianowicie Schronienie Ja Pomocnika/obrońca Ja I też, nawet, mianowicie Ja Ochraniający Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Ludzie Ja Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:143:2 e)/leo/s mou kai\ katafugE/ mou, a)ntilE/mptOr mou kai\ r(u/stEs mou, u(peraspistE/s mou, kai\ e)p’ au)tO=| E)/lpisa, o( u(pota/ssOn to\n lao/n mou u(p’ e)me/.
Ps:143:2 eleos mu kai katafygE mu, antilEmptOr mu kai rystEs mu, hyperaspistEs mu, kai ep’ autO Elpisa, ho hypotassOn ton laon mu hyp’ eme.
Ps:143:2 N3E_NSM RP_GS C N1_NSF RP_GS N3R_NSM RP_GS C N1M_NSM RP_GS N1M_NSM RP_GS C P RP_DSM VAI_AAI1S RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RP_GS P RP_AS
Ps:143:2 mercy I and also, even, namely refuge I helper/protector I and also, even, namely ć I shielder I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to hope survive, live through, outlast, outlive the to subordinate [like a soldier to a commander] the people I under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:143:2 mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen) and refuge (nom|voc) me (gen) helper/protector (nom) me (gen) and   me (gen) shielder (nom) me (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) I-HOPE-ed the (nom) while SUBORDINATE-ing (nom) the (acc) people (acc) me (gen) under (+acc), by (+gen) me (acc); my/mine (voc)
Ps:143:2 Ps_143:2_1 Ps_143:2_2 Ps_143:2_3 Ps_143:2_4 Ps_143:2_5 Ps_143:2_6 Ps_143:2_7 Ps_143:2_8 Ps_143:2_9 Ps_143:2_10 Ps_143:2_11 Ps_143:2_12 Ps_143:2_13 Ps_143:2_14 Ps_143:2_15 Ps_143:2_16 Ps_143:2_17 Ps_143:2_18 Ps_143:2_19 Ps_143:2_20 Ps_143:2_21 Ps_143:2_22 Ps_143:2_23
Ps:143:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:143:3 κύριε, τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι ἐγνώσθης αὐτῷ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι λογίζῃ αὐτόν;
Ps:143:3 Lord, what is man, that thou art made known to him? or the son of man, that thou takest account of him? (Psalm 144:3 Brenton)
Ps:143:3 O Panie, czym jest człowiek, że masz o nim pieczę, czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz? (Psalm 144:3 BT_4)
Ps:143:3 κύριε, τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι ἐγνώσθης αὐτῷ, υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι λογίζῃ αὐτόν;
Ps:143:3 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:143:3 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Ludzki Ponieważ/tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo Albo Syn Ludzki Ponieważ/tamto Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi On/ona/to/to samo
Ps:143:3 ku/rie, ti/ e)stin a)/nTrOpos, o(/ti e)gnO/sTEs au)tO=|, E)\ ui(o\s a)nTrO/pou, o(/ti logi/DZE| au)to/n;
Ps:143:3 kyrie, ti estin anTrOpos, hoti egnOsTEs autO, E hyios anTrOpu, hoti logiDZE auton;
Ps:143:3 N2_VSM RI_ASN V9_PAI3S N2_NSM C VSI_API2S RP_DSM C N2_NSM N2_GSM C V1_PMS2S RP_ASM
Ps:143:3 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be human because/that to know i.e. recognize. he/she/it/same or son human because/that to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks he/she/it/same
Ps:143:3 lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is human (nom) because/that you(sg)-were-KNOW-ed him/it/same (dat) or son (nom) human (gen) because/that you(sg)-are-being-LOGICALLY SPEAK-ed, you(sg)-should-be-being-LOGICALLY SPEAK-ed him/it/same (acc)
Ps:143:3 Ps_143:3_1 Ps_143:3_2 Ps_143:3_3 Ps_143:3_4 Ps_143:3_5 Ps_143:3_6 Ps_143:3_7 Ps_143:3_8 Ps_143:3_9 Ps_143:3_10 Ps_143:3_11 Ps_143:3_12 Ps_143:3_13
Ps:143:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:143:4 ἄνθρωπος ματαιότητι ὡμοιώθη, αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ σκιὰ παράγουσιν.
Ps:143:4 Man is like to vanity: his days pass as a shadow. (Psalm 144:4 Brenton)
Ps:143:4 Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru, dni jego jak cień mijają. (Psalm 144:4 BT_4)
Ps:143:4 ἄνθρωπος ματαιότητι ὡμοιώθη, αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ σκιὰ παράγουσιν.
Ps:143:4 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) σκιά, -ᾶς, ἡ παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-)
Ps:143:4 Ludzki ??? By porównywać Dzień On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł By mijać być wpływany, przekonywany, odchodź, pochodź, generuj, płódź potomstwo, produkuj
Ps:143:4 a)/nTrOpos mataio/tEti O(moiO/TE, ai( E(me/rai au)tou= O(sei\ skia\ para/gousin.
Ps:143:4 anTrOpos mataiotEti hOmoiOTE, hai hEmerai autu hOsei skia paragusin.
Ps:143:4 N2_NSM N3T_DSF VCI_API3S RA_NPF N1A_NPF RP_GSM D N1A_NSF V1_PAI3P
Ps:143:4 human ??? to liken the day he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection to pass by to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce
Ps:143:4 human (nom) ??? (dat) he/she/it-was-LIKEN-ed the (nom) days (nom|voc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) shadow (nom|voc) they-are-PASS BY-ing, while PASS BY-ing (dat)
Ps:143:4 Ps_143:4_1 Ps_143:4_2 Ps_143:4_3 Ps_143:4_4 Ps_143:4_5 Ps_143:4_6 Ps_143:4_7 Ps_143:4_8 Ps_143:4_9
Ps:143:4 x x x x x x x x x
Ps:143:5 κύριε, κλῖνον οὐρανούς σου καὶ κατάβηθι, ἅψαι τῶν ὀρέων, καὶ καπνισθήσονται·
Ps:143:5 O Lord, bow thy heavens, and come down: touch the mountains, and they shall smoke. (Psalm 144:5 Brenton)
Ps:143:5 O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp, dotknij gór, by zadymiły, (Psalm 144:5 BT_4)
Ps:143:5 κύριε, κλῖνον οὐρανούς σου καὶ κατάβηθι, ἅψαι τῶν ὀρέων, καὶ καπνισθήσονται·
Ps:143:5 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί  
Ps:143:5 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Nieba/niebo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By schodzić Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Wchodź I też, nawet, mianowicie
Ps:143:5 ku/rie, kli=non ou)ranou/s sou kai\ kata/bETi, a(/PSai tO=n o)re/On, kai\ kapnisTE/sontai·
Ps:143:5 kyrie, klinon uranus su kai katabETi, haPSai tOn oreOn, kai kapnisTEsontai·
Ps:143:5 N2_VSM VA_AAD2S N2_APM RP_GS C VZ_AAD2S VA_AMS2S RA_GPN N3E_GPN C VS_FPI3P
Ps:143:5 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bend/wane [see incline, decline, recline] sky/heaven you; your/yours(sg) and also, even, namely to go down to lay hands on set fire, touch the mount and also, even, namely ć
Ps:143:5 lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-BEND/WANE-you(sg)!, while BEND/WANE-ing (nom|acc|voc, voc) skies/heavens (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-GO DOWN-you(sg)! to-LAY HandS ON, be-you(sg)-LAY HandS ON-ed!, he/she/it-happens-to-LAY HandS ON (opt) the (gen) mounts (gen) and  
Ps:143:5 Ps_143:5_1 Ps_143:5_2 Ps_143:5_3 Ps_143:5_4 Ps_143:5_5 Ps_143:5_6 Ps_143:5_7 Ps_143:5_8 Ps_143:5_9 Ps_143:5_10 Ps_143:5_11
Ps:143:5 x x x x x x x x x x x
Ps:143:6 ἄστραψον ἀστραπὴν καὶ σκορπιεῖς αὐτούς, ἐξαπόστειλον τὰ βέλη σου καὶ συνταράξεις αὐτούς.
Ps:143:6 Send lightning, and thou shalt scatter them: send forth thine arrows, and thou shalt discomfit them. (Psalm 144:6 Brenton)
Ps:143:6 ciśnij piorun i rozprosz ich, wypuść swe strzały i przeraź ich, (Psalm 144:6 BT_4)
Ps:143:6 ἄστραψον ἀστραπὴν καὶ σκορπιεῖς αὐτούς, ἐξαπόστειλον τὰ βέλη σου καὶ συνταράξεις αὐτούς.
Ps:143:6 ἀστράπτω (αστραπτ-, -, αστραψ-, -, -, -) ἀστραπή, -ῆς, ἡ καί σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βέλο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:143:6 Do ??? Błyskawica I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się On/ona/to/to samo Do ??? Żądła strzała Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Ps:143:6 a)/straPSon a)strapE\n kai\ skorpiei=s au)tou/s, e)Xapo/steilon ta\ be/lE sou kai\ suntara/Xeis au)tou/s.
Ps:143:6 astraPSon astrapEn kai skorpieis autus, eXaposteilon ta belE su kai syntaraXeis autus.
Ps:143:6 VA_AAD2S N1_ASF C VF2_FAI2S RP_APM VA_AAD2S RA_APN N3E_APN RP_GS C VF_FAI2S RP_APM
Ps:143:6 to ??? lightning and also, even, namely to scatter he/she/it/same to ??? the dart arrow you; your/yours(sg) and also, even, namely ć he/she/it/same
Ps:143:6 do-???-you(sg)! lightning (acc) and you(sg)-will-SCATTER them/same (acc) do-???-you(sg)! the (nom|acc) darts (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and   them/same (acc)
Ps:143:6 Ps_143:6_1 Ps_143:6_2 Ps_143:6_3 Ps_143:6_4 Ps_143:6_5 Ps_143:6_6 Ps_143:6_7 Ps_143:6_8 Ps_143:6_9 Ps_143:6_10 Ps_143:6_11 Ps_143:6_12
Ps:143:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:143:7 ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ὕψους, ἐξελοῦ με καὶ ῥῦσαί με ἐξ ὑδάτων πολλῶν, ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων,
Ps:143:7 Send forth thine hand from on high; rescue me, and deliver me out of great waters, out of the hand of strange children; (Psalm 144:7 Brenton)
Ps:143:7 wyciągnij rękę Twoją z wysoka, wybaw mię z wód wielkich i uwolnij z rąk cudzoziemców, (Psalm 144:7 BT_4)
Ps:143:7 ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ὕψους, ἐξελοῦ με καὶ ῥῦσαί με ἐξ ὑδάτων πολλῶν, ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων,
Ps:143:7 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλότριος -ία -ον
Ps:143:7 Do ??? Ręka Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko By wyjmować Ja I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Woda Dużo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Syn Innego/inni
Ps:143:7 e)Xapo/steilon tE\n CHei=ra/ sou e)X u(/PSous, e)Xelou= me kai\ r(u=sai/ me e)X u(da/tOn pollO=n, e)k CHeiro\s ui(O=n a)llotri/On,
Ps:143:7 eXaposteilon tEn CHeira su eX hyPSus, eXelu me kai rysai me eX hydatOn pollOn, ek CHeiros hyiOn allotriOn,
Ps:143:7 VA_AAD2S RA_ASF N3_ASF RP_GS P N3E_GSN VB_AMD2S RP_AS C VA_AMD2S RP_AS P N3T_GPN A1_GPN P N3_GSF N2_GPM A1A_GPM
Ps:143:7 to ??? the hand you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high to take out I and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I out of (+gen) ἐξ before vowels water much out of (+gen) ἐξ before vowels hand son of another/others
Ps:143:7 do-???-you(sg)! the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH be-you(sg)-TAKE OUT-ed! me (acc) and be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) out of (+gen) waters (gen) many (gen) out of (+gen) hand (gen) sons (gen) of another/others (gen)
Ps:143:7 Ps_143:7_1 Ps_143:7_2 Ps_143:7_3 Ps_143:7_4 Ps_143:7_5 Ps_143:7_6 Ps_143:7_7 Ps_143:7_8 Ps_143:7_9 Ps_143:7_10 Ps_143:7_11 Ps_143:7_12 Ps_143:7_13 Ps_143:7_14 Ps_143:7_15 Ps_143:7_16 Ps_143:7_17 Ps_143:7_18
Ps:143:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:143:8 ὧν τὸ στόμα ἐλάλησεν ματαιότητα, καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας.
Ps:143:8 whose mouth has spoken vanity, and their right hand is a right hand of iniquity. (Psalm 144:8 Brenton)
Ps:143:8 tych, których usta mówią na wiatr, a których prawica jest prawicą fałszywą. (Psalm 144:8 BT_4)
Ps:143:8 ὧν τὸ στόμα ἐλάλησεν ματαιότητα, καὶ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας.
Ps:143:8 ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό δεξιός -ά -όν ἀ·δικία, -ας, ἡ
Ps:143:8 Kto/, który/, który Ust/żołądka por By mówić ??? I też, nawet, mianowicie W prawo On/ona/to/to samo W prawo Zły uczynki
Ps:143:8 O(=n to\ sto/ma e)la/lEsen mataio/tEta, kai\ E( deXia\ au)tO=n deXia\ a)diki/as.
Ps:143:8 hOn to stoma elalEsen mataiotEta, kai hE deXia autOn deXia adikias.
Ps:143:8 RR_GPM RA_NSN N3M_NSN VAI_AAI3S N3T_ASF C RA_NSF A1A_NSF RP_GPM A1A_NSF N1A_GSF
Ps:143:8 who/whom/which the mouth/maw stoma to speak ??? and also, even, namely the right he/she/it/same right wrongdoing
Ps:143:8 who/whom/which (gen) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) he/she/it-SPEAK-ed ??? (acc) and the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (gen) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Ps:143:8 Ps_143:8_1 Ps_143:8_2 Ps_143:8_3 Ps_143:8_4 Ps_143:8_5 Ps_143:8_6 Ps_143:8_7 Ps_143:8_8 Ps_143:8_9 Ps_143:8_10 Ps_143:8_11
Ps:143:8 x x x x x x x x x x x
Ps:143:9 ὁ θεός, ᾠδὴν καινὴν ᾄσομαί σοι, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψαλῶ σοι
Ps:143:9 O God, I will sing a new song to thee: I will play to thee on a psaltery of ten strings. (Psalm 144:9 Brenton)
Ps:143:9 Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał, grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach. (Psalm 144:9 BT_4)
Ps:143:9 θεός, ᾠδὴν καινὴν ᾄσομαί σοι, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψαλῶ σοι
Ps:143:9 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ καινός -ή -όν ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν     ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:143:9 Bóg  Oda Nowy By śpiewać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By szarpać (instrument) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:143:9 o( Teo/s, O)|dE\n kainE\n a)/|somai/ soi, e)n PSaltEri/O| dekaCHo/rdO| PSalO= soi
Ps:143:9 ho Teos, OdEn kainEn asomai soi, en PSaltEriO dekaCHordO PSalO soi
Ps:143:9 RA_NSM N2_NSM N1_ASF A1_ASF VF_FMI1S RP_DS P N2N_DSN A1B_DSN VF2_FAI1S RP_DS
Ps:143:9 the god [see theology] ode new to sing you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć to pluck (an instrument) you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:143:9 the (nom) god (nom) ode (acc) new ([Adj] acc) I-will-be-SING-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat)     I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:143:9 Ps_143:9_1 Ps_143:9_2 Ps_143:9_3 Ps_143:9_4 Ps_143:9_5 Ps_143:9_6 Ps_143:9_7 Ps_143:9_8 Ps_143:9_9 Ps_143:9_10 Ps_143:9_11
Ps:143:9 x x x x x x x x x x x
Ps:143:10 τῷ διδόντι τὴν σωτηρίαν τοῖς βασιλεῦσιν, τῷ λυτρουμένῳ Δαυιδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐκ ῥομφαίας πονηρᾶς.
Ps:143:10 Even to him who gives salvation to kings: who redeems his servant David from the hurtful sword. (Psalm 144:10 Brenton)
Ps:143:10 Ty królom dajesz zwycięstwo, Ty wyzwoliłeś sługę Twego, Dawida. Od miecza złego (Psalm 144:10 BT_4)
Ps:143:10 τῷ διδόντι τὴν σωτηρίαν τοῖς βασιλεῦσιν, τῷ λυτρουμένῳ Δαυιδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐκ ῥομφαίας πονηρᾶς.
Ps:143:10 ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) πονηρός -ά -όν
Ps:143:10 By dawać Zbawienia/wyzwolenie Król By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu David Haruj jak niewolnik; niewolniczy On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szpada Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Ps:143:10 tO=| dido/nti tE\n sOtEri/an toi=s basileu=sin, tO=| lutroume/nO| *dauid to\n dou=lon au)tou= e)k r(omfai/as ponEra=s.
Ps:143:10 tO didonti tEn sOtErian tois basileusin, tO lytrumenO dauid ton dulon autu ek romfaias ponEras.
Ps:143:10 RA_DSM V8_PAPDSM RA_ASF N1A_ASF RA_DPM N3V_DPM RA_DSM V4_PMPDSM N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GSM P N1A_GSF A1A_GSF
Ps:143:10 the to give the salvation/deliverance the king the to redeem to be released, upon payment of ransom David the slave; servile he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels sword wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Ps:143:10 the (dat) while GIVE-ing (dat) the (acc) salvation/deliverance (acc) the (dat) kings (dat) the (dat) while being-REDEEM-ed (dat) David (indecl) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) sword (gen), swords (acc) wicked ([Adj] acc, gen)
Ps:143:10 Ps_143:10_1 Ps_143:10_2 Ps_143:10_3 Ps_143:10_4 Ps_143:10_5 Ps_143:10_6 Ps_143:10_7 Ps_143:10_8 Ps_143:10_9 Ps_143:10_10 Ps_143:10_11 Ps_143:10_12 Ps_143:10_13 Ps_143:10_14 Ps_143:10_15
Ps:143:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:143:11 ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων, ὧν τὸ στόμα ἐλάλησεν ματαιότητα καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας.
Ps:143:11 Deliver me, and rescue me from the hand of strange children, whose mouth has spoken vanity, and their right hand is a right hand of iniquity; (Psalm 144:11 Brenton)
Ps:143:11 mnie wybaw i uwolnij z rąk cudzoziemców, tych, których usta mówią na wiatr, a których prawica jest prawicą fałszywą. (Psalm 144:11 BT_4)
Ps:143:11 ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με ἐκ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων, ὧν τὸ στόμα ἐλάλησεν ματαιότητα καὶ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας.
Ps:143:11 ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλότριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό δεξιός -ά -όν ἀ·δικία, -ας, ἡ
Ps:143:11 By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Syn Innego/inni Kto/, który/, który Ust/żołądka por By mówić ??? I też, nawet, mianowicie W prawo On/ona/to/to samo W prawo Zły uczynki
Ps:143:11 r(u=sai/ me kai\ e)Xelou= me e)k CHeiro\s ui(O=n a)llotri/On, O(=n to\ sto/ma e)la/lEsen mataio/tEta kai\ E( deXia\ au)tO=n deXia\ a)diki/as.
Ps:143:11 rysai me kai eXelu me ek CHeiros hyiOn allotriOn, hOn to stoma elalEsen mataiotEta kai hE deXia autOn deXia adikias.
Ps:143:11 VA_AMD2S RP_AS C VB_AMD2S RP_AS P N3_GSF N2_GPM A1A_GPM RR_GPM RA_NSN N3M_NSN VAI_AAI3S N3T_ASF C RA_NSF A1A_NSF RP_GPM A1A_NSF N1A_GSF
Ps:143:11 to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I and also, even, namely to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels hand son of another/others who/whom/which the mouth/maw stoma to speak ??? and also, even, namely the right he/she/it/same right wrongdoing
Ps:143:11 be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) and be-you(sg)-TAKE OUT-ed! me (acc) out of (+gen) hand (gen) sons (gen) of another/others (gen) who/whom/which (gen) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) he/she/it-SPEAK-ed ??? (acc) and the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (gen) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Ps:143:11 Ps_143:11_1 Ps_143:11_2 Ps_143:11_3 Ps_143:11_4 Ps_143:11_5 Ps_143:11_6 Ps_143:11_7 Ps_143:11_8 Ps_143:11_9 Ps_143:11_10 Ps_143:11_11 Ps_143:11_12 Ps_143:11_13 Ps_143:11_14 Ps_143:11_15 Ps_143:11_16 Ps_143:11_17 Ps_143:11_18 Ps_143:11_19 Ps_143:11_20
Ps:143:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:143:12 ὧν οἱ υἱοὶ ὡς νεόφυτα ἡδρυμμένα ἐν τῇ νεότητι αὐτῶν, αἱ θυγατέρες αὐτῶν κεκαλλωπισμέναι περικεκοσμημέναι ὡς ὁμοίωμα ναοῦ,
Ps:143:12 whose children are as plants, strengthened in their youth: their daughters are beautiful, sumptuously adorned after the similitude of a temple. (Psalm 144:12 Brenton)
Ps:143:12 Daj pomyślność synom naszym jak roślinom, rozrastającym się w czasie swej młodości, niech będą córki nasze na wzór narożnych kolumn, rzeźbione na wzór kolumn świątyni. (Psalm 144:12 BT_4)
Ps:143:12 ὧν οἱ υἱοὶ ὡς νεόφυτα ἡδρυμμένα ἐν τῇ νεότητι αὐτῶν, αἱ θυγατέρες αὐτῶν κεκαλλωπισμέναι περικεκοσμημέναι ὡς ὁμοίωμα ναοῦ,
Ps:143:12 ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὡς νεό·φυτος -ον   ἐν ὁ ἡ τό νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καλλ·ωπίζω [LXX] (-, -, καλλωπι·σ-, -, κεκαλλωπισ-, -)   ὡς ὁμοίωμα[τ], -ατος, τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν)
Ps:143:12 Kto/, który/, który Syn Jak/jak ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] On/ona/to/to samo Córka On/ona/to/to samo Do ??? Jak/jak Podobieństwo podobne, podobieństwo Świątynia {Skroń}
Ps:143:12 O(=n oi( ui(oi\ O(s neo/futa E(drumme/na e)n tE=| neo/tEti au)tO=n, ai( Tugate/res au)tO=n kekallOpisme/nai perikekosmEme/nai O(s o(moi/Oma naou=,
Ps:143:12 hOn hoi hyioi hOs neofyta hEdrymmena en tE neotEti autOn, hai Tygateres autOn kekallOpismenai perikekosmEmenai hOs homoiOma nau,
Ps:143:12 RR_GPM RA_NPM N2_NPM C A1B_APN VM_XMPAPN P RA_DSF N3T_DSF RP_GPM RA_NPF N3_NPF RP_GPM VT_XMPNPF VM_XMPNPF C N3M_ASN N2_GSM
Ps:143:12 who/whom/which the son as/like ??? ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the youth [see neophyte] he/she/it/same the daughter he/she/it/same to ??? ć as/like resemblance similar, likeness temple
Ps:143:12 who/whom/which (gen) the (nom) sons (nom|voc) as/like ??? ([Adj] nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) youth (dat) them/same (gen) the (nom) daughters (nom|voc) them/same (gen) having-been-???-ed (nom|voc)   as/like resemblance (nom|acc|voc) temple (gen)
Ps:143:12 Ps_143:12_1 Ps_143:12_2 Ps_143:12_3 Ps_143:12_4 Ps_143:12_5 Ps_143:12_6 Ps_143:12_7 Ps_143:12_8 Ps_143:12_9 Ps_143:12_10 Ps_143:12_11 Ps_143:12_12 Ps_143:12_13 Ps_143:12_14 Ps_143:12_15 Ps_143:12_16 Ps_143:12_17 Ps_143:12_18
Ps:143:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:143:13 τὰ ταμίεια αὐτῶν πλήρη ἐξερευγόμενα ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, τὰ πρόβατα αὐτῶν πολυτόκα πληθύνοντα ἐν ταῖς ἐξόδοις αὐτῶν,
Ps:143:13 Their garners are full, and bursting with one kind of store after another; their sheep are prolific, multiplying in their streets. (Psalm 144:13 Brenton)
Ps:143:13 Niech pełne będą nasze spichlerze, zasobne we wszelkie płody. Niech trzody nasze tysiąckroć płodne na polach naszych mnożą się tysiącami; (Psalm 144:13 BT_4)
Ps:143:13 τὰ ταμίεια αὐτῶν πλήρη ἐξερευγόμενα ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, τὰ πρόβατα αὐτῶν πολυτόκα πληθύνοντα ἐν ταῖς ἐξόδοις αὐτῶν,
Ps:143:13 ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πλήρης -ες   ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) αὐτός αὐτή αὐτό   πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:143:13 Magazyn On/ona/to/to samo Pełny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Owca (sheepfold) On/ona/to/to samo By wzrastać/mnóż się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus On/ona/to/to samo
Ps:143:13 ta\ tami/eia au)tO=n plE/rE e)Xereugo/mena e)k tou/tou ei)s tou=to, ta\ pro/bata au)tO=n poluto/ka plETu/nonta e)n tai=s e)Xo/dois au)tO=n,
Ps:143:13 ta tamieia autOn plErE eXereugomena ek tutu eis tuto, ta probata autOn polytoka plETynonta en tais eXodois autOn,
Ps:143:13 RA_NPN N2N_NPN RP_GPM A3H_NPN V1_PMPNPN P RD_GSM P RD_ASN RA_NPN N2N_NPN RP_GPM A1B_NPN V1_PAPNPN P RA_DPF N2_DPF RP_GPM
Ps:143:13 the storeroom he/she/it/same full ć out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sheep (sheepfold) he/she/it/same ć to increase/multiply in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the exodus he/she/it/same
Ps:143:13 the (nom|acc) storerooms (nom|acc|voc) them/same (gen) full ([Adj] acc, nom|acc|voc)   out of (+gen) this (gen) into (+acc) this (nom|acc) the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) them/same (gen)   while INCREASE/MULTIPLY-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) exoduses (dat) them/same (gen)
Ps:143:13 Ps_143:13_1 Ps_143:13_2 Ps_143:13_3 Ps_143:13_4 Ps_143:13_5 Ps_143:13_6 Ps_143:13_7 Ps_143:13_8 Ps_143:13_9 Ps_143:13_10 Ps_143:13_11 Ps_143:13_12 Ps_143:13_13 Ps_143:13_14 Ps_143:13_15 Ps_143:13_16 Ps_143:13_17 Ps_143:13_18
Ps:143:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:143:14 οἱ βόες αὐτῶν παχεῖς, οὐκ ἔστιν κατάπτωμα φραγμοῦ οὐδὲ διέξοδος οὐδὲ κραυγὴ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῶν,
Ps:143:14 Their oxen are fat: there is no falling down of a hedge, nor going out, nor cry in their folds. (Psalm 144:14 Brenton)
Ps:143:14 niech nasze zwierzęta będą ciężkie! Niech się nie zdarza wypadek czy ucieczka ani lament na naszych ulicach! (Psalm 144:14 BT_4)
Ps:143:14 οἱ βόες αὐτῶν παχεῖς, οὐκ ἔστιν κατάπτωμα φραγμοῦ οὐδὲ διέξοδος οὐδὲ κραυγὴ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῶν,
Ps:143:14 ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό παχύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   φραγμός, -οῦ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) δι·έξ·οδος, -ου, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) κραυγή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:143:14 Wół; Boaz On/ona/to/to samo Dzielny gruby płyn ??? Przed przydechem mocnym By być Bariera ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) dia eksodus ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Płacz krzyk (????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko On/ona/to/to samo
Ps:143:14 oi( bo/es au)tO=n paCHei=s, ou)k e)/stin kata/ptOma fragmou= ou)de\ die/Xodos ou)de\ kraugE\ e)n tai=s platei/ais au)tO=n,
Ps:143:14 hoi boes autOn paCHeis, uk estin kataptOma fragmu ude dieXodos ude kraugE en tais plateiais autOn,
Ps:143:14 RA_NPM N3_NPM RP_GPM A3U_NPN D V9_PAI3S N3M_NSN N2_GSM C N2_NSF C N1_NSF P RA_DPF A3U_DPF RP_GPM
Ps:143:14 the ox; Boaz he/she/it/same stout thick liquid οὐχ before rough breathing to be ć barrier οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) dia-exodus οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) cry shout (κραυγάζω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide he/she/it/same
Ps:143:14 the (nom) oxen (nom|voc); Boaz (indecl) them/same (gen) stout ([Adj] acc, nom|voc) not he/she/it-is   barrier (gen) neither/nor dia-exodus (nom) neither/nor cry (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) them/same (gen)
Ps:143:14 Ps_143:14_1 Ps_143:14_2 Ps_143:14_3 Ps_143:14_4 Ps_143:14_5 Ps_143:14_6 Ps_143:14_7 Ps_143:14_8 Ps_143:14_9 Ps_143:14_10 Ps_143:14_11 Ps_143:14_12 Ps_143:14_13 Ps_143:14_14 Ps_143:14_15 Ps_143:14_16
Ps:143:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:143:15 ἐμακάρισαν τὸν λαόν, ᾧ ταῦτά ἐστιν· μακάριος ὁ λαός, οὗ κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ.
Ps:143:15 Men bless the people to whom this lot belongs, but blessed is the people whose God is the Lord. (Psalm 144:15 Brenton)
Ps:143:15 Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi, szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan. (Psalm 144:15 BT_4)
Ps:143:15 ἐμακάρισαν τὸν λαόν, ταῦτά ἐστιν· μακάριος λαός, οὗ κύριος θεὸς αὐτοῦ.
Ps:143:15 μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μακάριος -ία -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:143:15 Do ??? Ludzie Kto/, który/, który To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Szczęśliwy Ludzie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
Ps:143:15 e)maka/risan to\n lao/n, O(=| tau=ta/ e)stin· maka/rios o( lao/s, ou(= ku/rios o( Teo\s au)tou=.
Ps:143:15 emakarisan ton laon, hO tauta estin· makarios ho laos, hu kyrios ho Teos autu.
Ps:143:15 VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RR_DSM RD_NPN V9_PAI3S A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RR_GSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GSM
Ps:143:15 to ??? the people who/whom/which this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be fortunate the people where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same
Ps:143:15 they-???-ed the (acc) people (acc) who/whom/which (dat) these (nom|acc) he/she/it-is fortunate ([Adj] nom) the (nom) people (nom) where; who/whom/which (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) him/it/same (gen)
Ps:143:15 Ps_143:15_1 Ps_143:15_2 Ps_143:15_3 Ps_143:15_4 Ps_143:15_5 Ps_143:15_6 Ps_143:15_7 Ps_143:15_8 Ps_143:15_9 Ps_143:15_10 Ps_143:15_11 Ps_143:15_12 Ps_143:15_13 Ps_143:15_14
Ps:143:15 x x x x x x x x x x x x x x