Ps:141:1 Συνέσεως τῷ Δαυιδ ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ· προσευχή.
Ps:141:1 A Psalm of instruction for David, when he was in the cave, --a Prayer. I cried to the Lord with my voice; with my voice I made supplication to the Lord. (Psalm 142:1 Brenton)
Ps:141:1 Pieśń pouczająca. Dawidowa - gdy był w jaskini. Modlitwa. (Psalm 142:1 BT_4)
Ps:141:1 Συνέσεως τῷ Δαυιδ ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ· προσευχή.
Ps:141:1 σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ
Ps:141:1 Wglądu/orientacja David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka Modlitwa
Ps:141:1 *sune/seOs tO=| *dauid e)n tO=| ei)=nai au)to\n e)n tO=| spElai/O|· proseuCHE/.
Ps:141:1 syneseOs tO dauid en tO einai auton en tO spElaiO· proseuCHE.
Ps:141:1 N3I_GSF RA_DSM N_DSM P RA_GSN V9_PAN RP_ASM P RA_DSN N2N_DSN N1_NSF
Ps:141:1 insight/discernment the David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to be he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout prayer
Ps:141:1 insight/discernment (gen) the (dat) David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) hideout (dat) prayer (nom|voc)
Ps:141:1 Ps_141:1_1 Ps_141:1_2 Ps_141:1_3 Ps_141:1_4 Ps_141:1_5 Ps_141:1_6 Ps_141:1_7 Ps_141:1_8 Ps_141:1_9 Ps_141:1_10 Ps_141:1_11
Ps:141:1 x x x x x x x x x x x
Ps:141:2 Φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐδεήθην.
Ps:141:2 A Psalm of instruction for David, when he was in the cave, --a Prayer. I cried to the Lord with my voice; with my voice I made supplication to the Lord. (Psalm 142:1 Brenton)
Ps:141:2 Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana. (Psalm 142:2 BT_4)
Ps:141:2 Φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐδεήθην.
Ps:141:2 φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
Ps:141:2 Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By krzyknąć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By potrzebować/wymagać
Ps:141:2 *fOnE=| mou pro\s ku/rion e)ke/kraXa, fOnE=| mou pro\s ku/rion e)deE/TEn.
Ps:141:2 fOnE mu pros kyrion ekekraXa, fOnE mu pros kyrion edeETEn.
Ps:141:2 N1_DSF RP_GS P N2_ASM VAI_AAI1S N1_DSF RP_GS P N2_ASM VCI_API1S
Ps:141:2 sound/voice cries; to sound I toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cry out sound/voice cries; to sound I toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to need/require
Ps:141:2 sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-CRY-ed-OUT sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-was-NEED/REQUIRE-ed
Ps:141:2 Ps_141:2_1 Ps_141:2_2 Ps_141:2_3 Ps_141:2_4 Ps_141:2_5 Ps_141:2_6 Ps_141:2_7 Ps_141:2_8 Ps_141:2_9 Ps_141:2_10
Ps:141:2 x x x x x x x x x x
Ps:141:3 ἐκχεῶ ἐναντίον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
Ps:141:3 I will pour out before him my supplication: I will declare before him mine affliction. (Psalm 142:2 Brenton)
Ps:141:3 Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed Nim swą udrękę. (Psalm 142:3 BT_4)
Ps:141:3 ἐκχεῶ ἐναντίον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.
Ps:141:3 ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θλῖψις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)
Ps:141:3 By wylewać się Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo Obrona Ja Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ja W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać.
Ps:141:3 e)kCHeO= e)nanti/on au)tou= tE\n de/Esi/n mou, tE\n Tli=PSi/n mou e)nO/pion au)tou= a)paggelO=.
Ps:141:3 ekCHeO enantion autu tEn deEsin mu, tEn TliPSin mu enOpion autu apangelO.
Ps:141:3 VF2_FAI1S P RP_GSM RA_ASF N3I_ASF RP_GS RA_ASF N3I_ASF RP_GS P RP_GSM VF2_FAI1S
Ps:141:3 to pour out in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same the plea I the squeezing adversity, trial, trouble, difficulty I in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to report – to report or tell.
Ps:141:3 I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (acc) plea (acc) me (gen) the (acc) squeezing (acc) me (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) I-will-DELIVER A MESSAGE, I-should-be-DELIVER A MESSAGE-ed
Ps:141:3 Ps_141:3_1 Ps_141:3_2 Ps_141:3_3 Ps_141:3_4 Ps_141:3_5 Ps_141:3_6 Ps_141:3_7 Ps_141:3_8 Ps_141:3_9 Ps_141:3_10 Ps_141:3_11 Ps_141:3_12
Ps:141:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:141:4 ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου· ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.
Ps:141:4 When my spirit was fainting within me, then thou knewest my paths; in the very way wherein I was walking, they hid a snare for me. (Psalm 142:3 Brenton)
Ps:141:4 Gdy duch mój we mnie ustaje, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której kroczę, ukryli na mnie sidło. (Psalm 142:4 BT_4)
Ps:141:4 ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου· ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.
Ps:141:4 ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:141:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja; mój/mój Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja I też, nawet, mianowicie Ty By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ścieżka Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By iść By ukrywać się ukrywaj, kryj się Pułapka {Trap} Ja
Ps:141:4 e)n tO=| e)klei/pein e)X e)mou= to\ pneu=ma/ mou kai\ su\ e)/gnOs ta\s tri/bous mou· e)n o(dO=| tau/tE|, E(=| e)poreuo/mEn, e)/kruPSan pagi/da moi.
Ps:141:4 en tO ekleipein eX emu to pneuma mu kai sy egnOs tas tribus mu· en hodO tautE, hE eporeuomEn, ekryPSan pagida moi.
Ps:141:4 P RA_GSN V1_PAN P RP_GS RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RP_NS VZI_AAI2S RA_APF N2_APF RP_GS P N2_DSF RD_DSF RR_DSF V1I_IMI1S VAI_AAI3P N3D_ASF RP_DS
Ps:141:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) out of (+gen) ἐξ before vowels I; my/mine the spirit breath, spiritual utterance, wind I and also, even, namely you to know i.e. recognize. the path I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to go to hide conceal, skulk trap I
Ps:141:4 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-FAIL-ing out of (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) and you(sg) (nom) you(sg)-KNOW-ed the (acc) paths (acc) me (gen) in/among/by (+dat) way/road (dat) this (dat) who/whom/which (dat) I-was-being-GO-ed they-HIDE-ed trap (acc) me (dat)
Ps:141:4 Ps_141:4_1 Ps_141:4_2 Ps_141:4_3 Ps_141:4_4 Ps_141:4_5 Ps_141:4_6 Ps_141:4_7 Ps_141:4_8 Ps_141:4_9 Ps_141:4_10 Ps_141:4_11 Ps_141:4_12 Ps_141:4_13 Ps_141:4_14 Ps_141:4_15 Ps_141:4_16 Ps_141:4_17 Ps_141:4_18 Ps_141:4_19 Ps_141:4_20 Ps_141:4_21 Ps_141:4_22
Ps:141:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:141:5 κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον, ὅτι οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με· ἀπώλετο φυγὴ ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.
Ps:141:5 I looked on my right hand, and behold, for there was none that noticed me; refuge failed me; and there was none that cared for my soul. (Psalm 142:4 Brenton)
Ps:141:5 Oglądam się w prawo i patrzę: a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie. Znikła dla mnie możność pomocy, nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie. (Psalm 142:5 BT_4)
Ps:141:5 κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον, ὅτι οὐκ ἦν ἐπιγινώσκων με· ἀπώλετο φυγὴ ἀπ’ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.
Ps:141:5 κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) φυγή, -ῆς, ἡ ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:141:5 By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej Do (+przyspieszenie) W prawo I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ja By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Lot Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By odszukiwać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:141:5 kateno/oun ei)s ta\ deXia\ kai\ e)pe/blepon, o(/ti ou)k E)=n o( e)piginO/skOn me· a)pO/leto fugE\ a)p’ e)mou=, kai\ ou)k e)/stin o( e)kDZEtO=n tE\n PSuCHE/n mou.
Ps:141:5 katenoun eis ta deXia kai epeblepon, hoti uk En ho epiginOskOn me· apOleto fygE ap’ emu, kai uk estin ho ekDZEtOn tEn PSyCHEn mu.
Ps:141:5 V2I_IAI3P P RA_APN A1A_APN C V1I_IAI1S C D V9_IAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RP_AS VBI_AMI3S N1_NSF P RP_GS C D V9_PAI3S RA_NSM V2_PAPNSM RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:141:5 to understand κατανοώ comprehend, understand into (+acc) the right and also, even, namely to look upon overlook, look attentively because/that οὐχ before rough breathing to be the to recognize insight, consciousnes I to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing flight from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to seek out the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:141:5 I-was-UNDERSTand-ing, they-were-UNDERSTand-ing into (+acc) the (nom|acc) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and I-was-LOOK UPON-ing, they-were-LOOK UPON-ing because/that not he/she/it-was the (nom) while RECOGNIZE-ing (nom) me (acc) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed flight (nom|voc) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and not he/she/it-is the (nom) while SEEK-ing-OUT (nom) the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:141:5 Ps_141:5_1 Ps_141:5_2 Ps_141:5_3 Ps_141:5_4 Ps_141:5_5 Ps_141:5_6 Ps_141:5_7 Ps_141:5_8 Ps_141:5_9 Ps_141:5_10 Ps_141:5_11 Ps_141:5_12 Ps_141:5_13 Ps_141:5_14 Ps_141:5_15 Ps_141:5_16 Ps_141:5_17 Ps_141:5_18 Ps_141:5_19 Ps_141:5_20 Ps_141:5_21 Ps_141:5_22 Ps_141:5_23 Ps_141:5_24
Ps:141:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:141:6 ἐκέκραξα πρὸς σέ, κύριε, εἶπα Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου ἐν γῇ ζώντων.
Ps:141:6 I cried unto thee, O Lord, and said, Thou art my hope, my portion in the land of the living. (Psalm 142:5 Brenton)
Ps:141:6 Do Ciebie wołam, o Panie, mówię: Ty jesteś moją ucieczką, udziałem moim w ziemi żyjących. (Psalm 142:6 BT_4)
Ps:141:6 ἐκέκραξα πρὸς σέ, κύριε, εἶπα Σὺ εἶ ἐλπίς μου, μερίς μου ἐν γῇ ζώντων.
Ps:141:6 κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ps:141:6 By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Ty By iść; by być Miej nadzieję/oczekiwanie Ja Część Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ps:141:6 e)ke/kraXa pro\s se/, ku/rie, ei)=pa *su\ ei)= E( e)lpi/s mou, meri/s mou e)n gE=| DZO/ntOn.
Ps:141:6 ekekraXa pros se, kyrie, eipa sy ei hE elpis mu, meris mu en gE DZOntOn.
Ps:141:6 VAI_AAI1S P RP_AS N2_VSM VAI_AAI1S RP_NS V9_PAI2S RA_NSF N3D_NSF RP_GS N3D_NSF RP_GS P N1_DSF V3_PAPGPM
Ps:141:6 to cry out toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell you to go; to be the hope/expectation I part I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ps:141:6 I-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-SAY/TELL-ed you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) hope/expectation (nom) me (gen) ??? (nom) me (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen)
Ps:141:6 Ps_141:6_1 Ps_141:6_2 Ps_141:6_3 Ps_141:6_4 Ps_141:6_5 Ps_141:6_6 Ps_141:6_7 Ps_141:6_8 Ps_141:6_9 Ps_141:6_10 Ps_141:6_11 Ps_141:6_12 Ps_141:6_13 Ps_141:6_14 Ps_141:6_15
Ps:141:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:141:7 πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα· ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
Ps:141:7 Attend to my supplication, for I am brought very low; deliver me from them that persecute me; for they are stronger than I. (Psalm 142:6 Brenton)
Ps:141:7 Zważ na moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. Wybaw mię od prześladowców, gdyż są ode mnie mocniejsi. (Psalm 142:7 BT_4)
Ps:141:7 πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα· ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.
Ps:141:7 προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σφόδρα ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὑπέρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:141:7 Do za trzymaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Obrona Ja Ponieważ/tamto Do niżej Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ja Ponieważ/tamto By stawać się silnym Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ja; mój/mój
Ps:141:7 pro/sCHes pro\s tE\n de/Esi/n mou, o(/ti e)tapeinO/TEn sfo/dra· r(u=sai/ me e)k tO=n katadiOko/ntOn me, o(/ti e)krataiO/TEsan u(pe\r e)me/.
Ps:141:7 prosCHes pros tEn deEsin mu, hoti etapeinOTEn sfodra· rysai me ek tOn katadiOkontOn me, hoti ekrataiOTEsan hyper eme.
Ps:141:7 VB_AAD2S P RA_ASF N3I_ASF RP_GS C VCI_API1S D VA_AMD2S RP_AS P RA_GPM V1_PAPGPM RP_AS C VCI_API3P P RP_AS
Ps:141:7 to pro-hold toward (+acc,+gen,+dat) the plea I because/that to lower vehement, intense, keen, inveighingly, eager to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I out of (+gen) ἐξ before vowels the to chase after chase, search for, prosecute I because/that to become strong above (+acc), on behalf of (+gen) I; my/mine
Ps:141:7 do-PRO-HOLD-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) plea (acc) me (gen) because/that I-was-LOWER-ed vehement, be-you(sg)-DELIVER-ed! me (acc) out of (+gen) the (gen) let-them-be-CHASE-ing-AFTER! (classical), while CHASE-ing-AFTER (gen) me (acc) because/that they-were-BECOME STRONG-ed above (+acc), on behalf of (+gen) me (acc); my/mine (voc)
Ps:141:7 Ps_141:7_1 Ps_141:7_2 Ps_141:7_3 Ps_141:7_4 Ps_141:7_5 Ps_141:7_6 Ps_141:7_7 Ps_141:7_8 Ps_141:7_9 Ps_141:7_10 Ps_141:7_11 Ps_141:7_12 Ps_141:7_13 Ps_141:7_14 Ps_141:7_15 Ps_141:7_16 Ps_141:7_17 Ps_141:7_18
Ps:141:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:141:8 ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου, κύριε· ἐμὲ ὑπομενοῦσιν δίκαιοι ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι.
Ps:141:8 Bring my soul out of prison, that I may give thanks to thy name, O Lord; the righteous shall wait for me, until thou recompense me. (Psalm 142:7 Brenton)
Ps:141:8 Wyprowadź mnie z więzienia, bym dziękował imieniu Twojemu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć. (Psalm 142:8 BT_4)
Ps:141:8 ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου, κύριε· ἐμὲ ὑπομενοῦσιν δίκαιοι ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι.
Ps:141:8 ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐκ φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:141:8 By prowadzić poza Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Więzienie zabezpieczają się Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By przyznawać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja; mój/mój By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By spłacać nagrodę Ja
Ps:141:8 e)Xa/gage e)k fulakE=s tE\n PSuCHE/n mou tou= e)XomologE/sasTai tO=| o)no/mati/ sou, ku/rie· e)me\ u(pomenou=sin di/kaioi e(/Os ou(= a)ntapodO=|s moi.
Ps:141:8 eXagage ek fylakEs tEn PSyCHEn mu tu eXomologEsasTai tO onomati su, kyrie· eme hypomenusin dikaioi heOs hu antapodOs moi.
Ps:141:8 VB_AAD2S P N1_GSF RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_GSN VA_AMN RA_DSN N3M_DSN RP_GS N2_VSM RP_AS VF2_FAI3P A1A_NPM P RR_GSM VO_AAS2S RP_DS
Ps:141:8 to lead out out of (+gen) ἐξ before vowels prison guard the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the to confess the name with regard to you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I; my/mine to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to pay back reward I
Ps:141:8 do-LEAD-you(sg)-OUT! out of (+gen) prison (gen) the (acc) life (acc) me (gen) the (gen) to-be-CONFESS-ed the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) me (acc); my/mine (voc) they-are-ENDURE-ing, they-will-ENDURE, while ENDURE-ing (dat), going-to-ENDURE (fut ptcp) (dat) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) you(sg)-should-PAY BACK--REWARD me (dat)
Ps:141:8 Ps_141:8_1 Ps_141:8_2 Ps_141:8_3 Ps_141:8_4 Ps_141:8_5 Ps_141:8_6 Ps_141:8_7 Ps_141:8_8 Ps_141:8_9 Ps_141:8_10 Ps_141:8_11 Ps_141:8_12 Ps_141:8_13 Ps_141:8_14 Ps_141:8_15 Ps_141:8_16 Ps_141:8_17 Ps_141:8_18 Ps_141:8_19
Ps:141:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x