Ps:46:1 Εἰς τὸ τέλος· ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορε ψαλμός.
Ps:46:1 For the end, a Psalm for the sons of Core. Clap your hands, all ye nations; shout to God with a voice of exultation. (Psalm 47:1 Brenton)
Ps:46:1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. (Psalm 47:1 BT_4)
Ps:46:1 Εἰς τὸ τέλος· ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορε ψαλμός.
Ps:46:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ ψαλμός, -οῦ, ὁ
Ps:46:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Syn Miara; Korah Psalm
Ps:46:1 *ei)s to\ te/los· u(pe\r tO=n ui(O=n *kore PSalmo/s.
Ps:46:1 eis to telos· hyper tOn hyiOn kore PSalmos.
Ps:46:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GPM N2_GPM N_GS N2_NSM
Ps:46:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the son measure; Korah psalm
Ps:46:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) sons (gen) measure (voc); Korah (indecl) psalm (nom)
Ps:46:1 Ps_46:1_1 Ps_46:1_2 Ps_46:1_3 Ps_46:1_4 Ps_46:1_5 Ps_46:1_6 Ps_46:1_7 Ps_46:1_8
Ps:46:1 x x x x x x x x
Ps:46:2 Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως,
Ps:46:2 For the end, a Psalm for the sons of Core. Clap your hands, all ye nations; shout to God with a voice of exultation. (Psalm 47:1 Brenton)
Ps:46:2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, (Psalm 47:2 BT_4)
Ps:46:2 Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως,
Ps:46:2 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἀγαλλίασις, -εως, ἡ
Ps:46:2 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ręka By wyć Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Uniesienie radości radują się, są zadowolone
Ps:46:2 *pa/nta ta\ e)/TnE, krotE/sate CHei=ras, a)lala/Xate tO=| TeO=| e)n fOnE=| a)gallia/seOs,
Ps:46:2 panta ta eTnE, krotEsate CHeiras, alalaXate tO TeO en fOnE agalliaseOs,
Ps:46:2 A3_NPN RA_NPN N3E_NPN VA_AAD2P N3_APF VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P N1_DSF N3I_GSF
Ps:46:2 every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] ć hand to ululate the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound/voice cries; to sound exultation rejoice, be glad
Ps:46:2 all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)   hands (acc) do-ULULATE-you(pl)! the (dat) god (dat) in/among/by (+dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed exultation (gen)
Ps:46:2 Ps_46:2_1 Ps_46:2_2 Ps_46:2_3 Ps_46:2_4 Ps_46:2_5 Ps_46:2_6 Ps_46:2_7 Ps_46:2_8 Ps_46:2_9 Ps_46:2_10 Ps_46:2_11
Ps:46:2 x x x x x x x x x x x
Ps:46:3 ὅτι κύριος ὕψιστος φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Ps:46:3 For the Lord most high is terrible; he is a great king over all the earth. (Psalm 47:2 Brenton)
Ps:46:3 bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią. (Psalm 47:3 BT_4)
Ps:46:3 ὅτι κύριος ὕψιστος φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Ps:46:3 ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) φοβερός -ά -όν βασιλεύς, -έως, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:46:3 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy Przestraszanie (przerażanie) Król Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Ps:46:3 o(/ti ku/rios u(/PSistos fobero/s, basileu\s me/gas e)pi\ pa=san tE\n gE=n.
Ps:46:3 hoti kyrios hyPSistos foberos, basileus megas epi pasan tEn gEn.
Ps:46:3 C N2_NSM A1_NSM A1A_NSM N3V_NSM A1P_NSM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Ps:46:3 because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. highest frightening (terrifying) king great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Ps:46:3 because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) highest ([Adj] nom) frightening ([Adj] nom) king (nom) great ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Ps:46:3 Ps_46:3_1 Ps_46:3_2 Ps_46:3_3 Ps_46:3_4 Ps_46:3_5 Ps_46:3_6 Ps_46:3_7 Ps_46:3_8 Ps_46:3_9 Ps_46:3_10
Ps:46:3 x x x x x x x x x x
Ps:46:4 ὑπέταξεν λαοὺς ἡμῖν καὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν·
Ps:46:4 He has subdued the peoples under us, and the nations under our feet. (Psalm 47:3 Brenton)
Ps:46:4 On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy. (Psalm 47:4 BT_4)
Ps:46:4 ὑπέταξεν λαοὺς ἡμῖν καὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν·
Ps:46:4 ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὑπό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:46:4 By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Ja
Ps:46:4 u(pe/taXen laou\s E(mi=n kai\ e)/TnE u(po\ tou\s po/das E(mO=n·
Ps:46:4 hypetaXen laus hEmin kai eTnE hypo tus podas hEmOn·
Ps:46:4 VAI_AAI3S N2_APM RP_DP C N3E_APN P RA_APM N3D_APM RP_GP
Ps:46:4 to subordinate [like a soldier to a commander] people I and also, even, namely nation [see ethnic] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the foot I
Ps:46:4 he/she/it-SUBORDINATE-ed peoples (acc) us (dat) and nations (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (acc) feet (acc) us (gen)
Ps:46:4 Ps_46:4_1 Ps_46:4_2 Ps_46:4_3 Ps_46:4_4 Ps_46:4_5 Ps_46:4_6 Ps_46:4_7 Ps_46:4_8 Ps_46:4_9
Ps:46:4 x x x x x x x x x
Ps:46:5 ἐξελέξατο ἡμῖν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, τὴν καλλονὴν Ιακωβ, ἣν ἠγάπησεν. διάψαλμα.
Ps:46:5 He has chosen out his inheritance for us, the beauty of Jacob which he loved. Pause. (Psalm 47:4 Brenton)
Ps:46:5 Wybiera dla nas dziedzictwo - chlubę Jakuba, którego miłuje. (Psalm 47:5 BT_4)
Ps:46:5 ἐξελέξατο ἡμῖν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, τὴν καλλονὴν Ιακωβ, ἣν ἠγάπησεν. διάψαλμα.
Ps:46:5 ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   Ἰακώβ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:46:5 By wybierać Ja Dziedzictwo On/ona/to/to samo Jacob Kto/, który/, który By kochać selah
Ps:46:5 e)Xele/Xato E(mi=n tE\n klEronomi/an au)tou=, tE\n kallonE\n *iakOb, E(\n E)ga/pEsen. dia/PSalma.
Ps:46:5 eXeleXato hEmin tEn klEronomian autu, tEn kallonEn iakOb, hEn EgapEsen. diaPSalma.
Ps:46:5 VAI_AMI3S RP_DP RA_ASF N1A_ASF RD_GSM RA_ASF N1_ASF N_GSM RR_ASF VAI_AAI3S N3M_NSN
Ps:46:5 to select I the inheritance he/she/it/same the ć Jacob who/whom/which to love selah
Ps:46:5 he/she/it-was-SELECT-ed us (dat) the (acc) inheritance (acc) him/it/same (gen) the (acc)   Jacob (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-LOVE-ed selah (nom|acc|voc)
Ps:46:5 Ps_46:5_1 Ps_46:5_2 Ps_46:5_3 Ps_46:5_4 Ps_46:5_5 Ps_46:5_6 Ps_46:5_7 Ps_46:5_8 Ps_46:5_9 Ps_46:5_10 Ps_46:5_11
Ps:46:5 x x x x x x x x x x x
Ps:46:6 ἀνέβη ὁ θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος.
Ps:46:6 God is gone up with a shout, the Lord with a sound of a trumpet. (Psalm 47:5 Brenton)
Ps:46:6 Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwięku trąby. (Psalm 47:6 BT_4)
Ps:46:6 ἀνέβη θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος.
Ps:46:6 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ἀλαλαγμός, -οῦ, ὁ [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ
Ps:46:6 By podnosić Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krzyk Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Trąbka
Ps:46:6 a)ne/bE o( Teo\s e)n a)lalagmO=|, ku/rios e)n fOnE=| sa/lpiggos.
Ps:46:6 anebE ho Teos en alalagmO, kyrios en fOnE salpingos.
Ps:46:6 VZI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N2_DSM N2_NSM P N1_DSF N3G_GSF
Ps:46:6 to ascend the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among clamor lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sound/voice cries; to sound trumpet
Ps:46:6 he/she/it-ASCEND-ed the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) clamor (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed trumpet (gen)
Ps:46:6 Ps_46:6_1 Ps_46:6_2 Ps_46:6_3 Ps_46:6_4 Ps_46:6_5 Ps_46:6_6 Ps_46:6_7 Ps_46:6_8 Ps_46:6_9
Ps:46:6 x x x x x x x x x
Ps:46:7 ψάλατε τῷ θεῷ ἡμῶν, ψάλατε, ψάλατε τῷ βασιλεῖ ἡμῶν, ψάλατε,
Ps:46:7 Sing praises to our God, sing praises: sing praises to our King, sing praises. (Psalm 47:6 Brenton)
Ps:46:7 Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie! (Psalm 47:7 BT_4)
Ps:46:7 ψάλατε τῷ θεῷ ἡμῶν, ψάλατε, ψάλατε τῷ βασιλεῖ ἡμῶν, ψάλατε,
Ps:46:7 ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -)
Ps:46:7 By szarpać (instrument) Bóg  Ja By szarpać (instrument) By szarpać (instrument) Król Ja By szarpać (instrument)
Ps:46:7 PSa/late tO=| TeO=| E(mO=n, PSa/late, PSa/late tO=| basilei= E(mO=n, PSa/late,
Ps:46:7 PSalate tO TeO hEmOn, PSalate, PSalate tO basilei hEmOn, PSalate,
Ps:46:7 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM RP_GP VA_AAD2P VA_AAD2P RA_DSM N3V_DSM RP_GP VA_AAD2P
Ps:46:7 to pluck (an instrument) the god [see theology] I to pluck (an instrument) to pluck (an instrument) the king I to pluck (an instrument)
Ps:46:7 do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! the (dat) god (dat) us (gen) do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! the (dat) king (dat) us (gen) do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)!
Ps:46:7 Ps_46:7_1 Ps_46:7_2 Ps_46:7_3 Ps_46:7_4 Ps_46:7_5 Ps_46:7_6 Ps_46:7_7 Ps_46:7_8 Ps_46:7_9 Ps_46:7_10
Ps:46:7 x x x x x x x x x x
Ps:46:8 ὅτι βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς ὁ θεός, ψάλατε συνετῶς.
Ps:46:8 For God is king of all the earth: sing praises with understanding. (Psalm 47:7 Brenton)
Ps:46:8 Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie! (Psalm 47:8 BT_4)
Ps:46:8 ὅτι βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς θεός, ψάλατε συνετῶς.
Ps:46:8 ὅτι βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -)  
Ps:46:8 Ponieważ/tamto Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Bóg  By szarpać (instrument)
Ps:46:8 o(/ti basileu\s pa/sEs tE=s gE=s o( Teo/s, PSa/late sunetO=s.
Ps:46:8 hoti basileus pasEs tEs gEs ho Teos, PSalate synetOs.
Ps:46:8 C N3V_NSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF RA_NSM N2_NSM VA_AAD2P D
Ps:46:8 because/that king every all, each, every, the whole of the earth/land the god [see theology] to pluck (an instrument) ć
Ps:46:8 because/that king (nom) every (gen) the (gen) earth/land (gen) the (nom) god (nom) do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)!  
Ps:46:8 Ps_46:8_1 Ps_46:8_2 Ps_46:8_3 Ps_46:8_4 Ps_46:8_5 Ps_46:8_6 Ps_46:8_7 Ps_46:8_8 Ps_46:8_9
Ps:46:8 x x x x x x x x x
Ps:46:9 ἐβασίλευσεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁ θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ.
Ps:46:9 God reigns over the nations: God sits upon the throne of his holiness. (Psalm 47:8 Brenton)
Ps:46:9 Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. (Psalm 47:9 BT_4)
Ps:46:9 ἐβασίλευσεν θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ.
Ps:46:9 βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -); καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:46:9 By panować Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Bóg  By siedzieć; by umieszczać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Ps:46:9 e)basi/leusen o( Teo\s e)pi\ ta\ e)/TnE, o( Teo\s ka/TEtai e)pi\ Tro/nou a(gi/ou au)tou=.
Ps:46:9 ebasileusen ho Teos epi ta eTnE, ho Teos kaTEtai epi Tronu hagiu autu.
Ps:46:9 VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_APN N3E_APN RA_NSM N2_NSM V5_PMI3S P N2_GSM A1A_GSM RD_GSM
Ps:46:9 to reign the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] the god [see theology] to sit; to set upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Ps:46:9 he/she/it-REIGN-ed the (nom) god (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom) god (nom) he/she/it-is-being-SIT-ed, he/she/it-should-be-being-SIT-ed; he/she/it-should-be-SET-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Ps:46:9 Ps_46:9_1 Ps_46:9_2 Ps_46:9_3 Ps_46:9_4 Ps_46:9_5 Ps_46:9_6 Ps_46:9_7 Ps_46:9_8 Ps_46:9_9 Ps_46:9_10 Ps_46:9_11 Ps_46:9_12 Ps_46:9_13
Ps:46:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:46:10 ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ θεοῦ Αβρααμ, ὅτι τοῦ θεοῦ οἱ κραταιοὶ τῆς γῆς, σφόδρα ἐπήρθησαν.
Ps:46:10 The rulers of the people are assembled with the God of Abraam: for God's mighty ones of the earth have been greatly exalted. (Psalm 47:9 Brenton)
Ps:46:10 Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga: On zaś jest najwyższy. (Psalm 47:10 BT_4)
Ps:46:10 ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ θεοῦ Αβρααμ, ὅτι τοῦ θεοῦ οἱ κραταιοὶ τῆς γῆς, σφόδρα ἐπήρθησαν.
Ps:46:10 ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) λαός, -οῦ, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) μετά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἀβραάμ, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κραταιός -ά -όν; κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σφόδρα ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-)
Ps:46:10 Władca; by zaczynać się Ludzie By zbierać się razem Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Abraham Ponieważ/tamto Bóg  Poruszaj się kołysać berło; by stawać się silnym Ziemi/ziemia Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By podnosić
Ps:46:10 a)/rCHontes laO=n sunE/CHTEsan meta\ tou= Teou= *abraam, o(/ti tou= Teou= oi( krataioi\ tE=s gE=s, sfo/dra e)pE/rTEsan.
Ps:46:10 arCHontes laOn synECHTEsan meta tu Teu abraam, hoti tu Teu hoi krataioi tEs gEs, sfodra epErTEsan.
Ps:46:10 N3_NPM N2_GPM VQI_API3P P RA_GSM N2_GSM N_GSM C RA_GSM N2_GSM RA_NPM A1A_NPM RA_GSF N1_GSF D VCI_API3P
Ps:46:10 ruler; to begin people to gather together after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the god [see theology] Abraham because/that the god [see theology] the sway to sway the scepter; to become strong the earth/land vehement, intense, keen, inveighingly, eager to raise
Ps:46:10 rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) peoples (gen) they-were-GATHER TOGETHER-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) god (gen) Abraham (indecl) because/that the (gen) god (gen) the (nom) sway ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-BECOME STRONG-ing, you(sg)-are-being-BECOME STRONG-ed, you(sg)-are-being-BECOME STRONG-ed (classical), he/she/it-should-be-BECOME STRONG-ing, you(sg)-should-be-being-BECOME STRONG-ed, he/she/it-happens-to-be-BECOME STRONG-ing (opt) the (gen) earth/land (gen) vehement, they-were-RAISE-ed
Ps:46:10 Ps_46:10_1 Ps_46:10_2 Ps_46:10_3 Ps_46:10_4 Ps_46:10_5 Ps_46:10_6 Ps_46:10_7 Ps_46:10_8 Ps_46:10_9 Ps_46:10_10 Ps_46:10_11 Ps_46:10_12 Ps_46:10_13 Ps_46:10_14 Ps_46:10_15 Ps_46:10_16
Ps:46:10 x x x x x x x x x x x x x x x x