Ps:45:1 Εἰς τὸ τέλος· ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορε, ὑπὲρ τῶν κρυφίων ψαλμός.
Ps:45:1 For the end, for the sons of Core; a Psalm concerning secret things. God is our refuge and strength, a help in the afflictions that have come heavily upon us. (Psalm 46:1 Brenton)
Ps:45:1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Na melodię: «Alamot...». Pieśń. (Psalm 46:1 BT_4)
Ps:45:1 Εἰς τὸ τέλος· ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορε, ὑπὲρ τῶν κρυφίων ψαλμός.
Ps:45:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ ὑπέρ ὁ ἡ τό κρυφία, -ας, ἡ [LXX]; κρύφιος -α -ον [LXX] ψαλμός, -οῦ, ὁ
Ps:45:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Syn Miara; Korah Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ukrycie; ukradkowy ????????, ??????, Psalm
Ps:45:1 *ei)s to\ te/los· u(pe\r tO=n ui(O=n *kore, u(pe\r tO=n krufi/On PSalmo/s.
Ps:45:1 eis to telos· hyper tOn hyiOn kore, hyper tOn kryfiOn PSalmos.
Ps:45:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GPM N2_GPM N_GS P RA_GPM A1A_GPM N2_NSM
Ps:45:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the son measure; Korah above (+acc), on behalf of (+gen) the concealment; surreptitious λαθραίος, κρυφός, psalm
Ps:45:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) sons (gen) measure (voc); Korah (indecl) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) concealments (gen); surreptitious ([Adj] gen) psalm (nom)
Ps:45:1 Ps_45:1_1 Ps_45:1_2 Ps_45:1_3 Ps_45:1_4 Ps_45:1_5 Ps_45:1_6 Ps_45:1_7 Ps_45:1_8 Ps_45:1_9 Ps_45:1_10 Ps_45:1_11
Ps:45:1 x x x x x x x x x x x
Ps:45:2 Ὁ θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσιν ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα.
Ps:45:2 For the end, for the sons of Core; a Psalm concerning secret things. God is our refuge and strength, a help in the afflictions that have come heavily upon us. (Psalm 46:1 Brenton)
Ps:45:2 Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. (Psalm 46:2 BT_4)
Ps:45:2 θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσιν ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα.
Ps:45:2 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] καί δύναμις, -εως, ἡ βοηθός -όν ἐν θλῖψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σφόδρα
Ps:45:2 Bóg  Ja Schronienie I też, nawet, mianowicie Zdolność Pomocny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność By znajdować Ja Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:45:2 *(o Teo\s E(mO=n katafugE\ kai\ du/namis, boETo\s e)n Tli/PSesin tai=s eu(rou/sais E(ma=s sfo/dra.
Ps:45:2 o Teos hEmOn katafygE kai dynamis, boETos en TliPSesin tais heurusais hEmas sfodra.
Ps:45:2 RA_NSM N2_NSM RP_GP N1_NSF C N3I_NSF N2_NSM P N3I_DPF RA_DPF VB_AAPDPF RP_AP D
Ps:45:2 the god [see theology] I refuge and also, even, namely ability helpful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty the to find I vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:45:2 the (nom) god (nom) us (gen) refuge (nom|voc) and ability (nom) helpful ([Adj] nom) in/among/by (+dat) squeezings (dat) the (dat) upon FIND-ing (dat) us (acc) vehement,
Ps:45:2 Ps_45:2_1 Ps_45:2_2 Ps_45:2_3 Ps_45:2_4 Ps_45:2_5 Ps_45:2_6 Ps_45:2_7 Ps_45:2_8 Ps_45:2_9 Ps_45:2_10 Ps_45:2_11 Ps_45:2_12 Ps_45:2_13
Ps:45:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:45:3 διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν.
Ps:45:3 Therefore will we not fear when the earth is troubled, and the mountains are removed into the depths of the seas. (Psalm 46:2 Brenton)
Ps:45:3 Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. (Psalm 46:3 BT_4)
Ps:45:3 διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν.
Ps:45:3 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐν καρδία, -ας, ἡ θάλασσα, -ης, ἡ
Ps:45:3 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By bać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By ruszać się nie na miejscu Wchodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Morze
Ps:45:3 dia\ tou=to ou) fobETEso/meTa e)n tO=| tara/ssesTai tE\n gE=n kai\ metati/TesTai o)/rE e)n kardi/ais TalassO=n.
Ps:45:3 dia tuto u fobETEsomeTa en tO tarassesTai tEn gEn kai metatiTesTai orE en kardiais TalassOn.
Ps:45:3 P RD_ASN D VC_FPI1P P RA_DSN V1_PPN RA_ASF N1_ASF C V7_PMN N3E_APN P N1A_DPF N1S_GPF
Ps:45:3 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to fear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the earth/land and also, even, namely to move out of place mount in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) sea
Ps:45:3 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not we-will-be-FEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-UNSETTLE-ed the (acc) earth/land (acc) and to-be-being-MOVE-ed-OUT-OF-PLACE mounts (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hearts (dat) seas (gen)
Ps:45:3 Ps_45:3_1 Ps_45:3_2 Ps_45:3_3 Ps_45:3_4 Ps_45:3_5 Ps_45:3_6 Ps_45:3_7 Ps_45:3_8 Ps_45:3_9 Ps_45:3_10 Ps_45:3_11 Ps_45:3_12 Ps_45:3_13 Ps_45:3_14 Ps_45:3_15
Ps:45:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:45:4 ἤχησαν καὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν, ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ κραταιότητι αὐτοῦ. διάψαλμα.
Ps:45:4 Their waters have roared and been troubled, the mountains have been troubled by his might. Pause. (Psalm 46:3 Brenton)
Ps:45:4 Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem: Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. (Psalm 46:4 BT_4)
Ps:45:4 ἤχησαν καὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν, ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ κραταιότητι αὐτοῦ. διάψαλμα.
Ps:45:4 ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:45:4 By rozbrzmiewać [zobacz echo] I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Woda On/ona/to/to samo By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Wchodź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo selah
Ps:45:4 E)/CHEsan kai\ e)tara/CHTEsan ta\ u(/data au)tO=n, e)tara/CHTEsan ta\ o)/rE e)n tE=| krataio/tEti au)tou=. dia/PSalma.
Ps:45:4 ECHEsan kai etaraCHTEsan ta hydata autOn, etaraCHTEsan ta orE en tE krataiotEti autu. diaPSalma.
Ps:45:4 VA_AAI3P C VQI_API3P RA_NPN N3T_NPN RD_GPM VQI_API3P RA_NPN N3E_NPN P RA_DSF N3T_DSF RD_GSM N3M_NSN
Ps:45:4 to resound [see echo] and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the water he/she/it/same to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the mount in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same selah
Ps:45:4 they-RESOUND-ed, upon RESOUND-ing (nom|acc|voc) and they-were-UNSETTLE-ed the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) them/same (gen) they-were-UNSETTLE-ed the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:45:4 Ps_45:4_1 Ps_45:4_2 Ps_45:4_3 Ps_45:4_4 Ps_45:4_5 Ps_45:4_6 Ps_45:4_7 Ps_45:4_8 Ps_45:4_9 Ps_45:4_10 Ps_45:4_11 Ps_45:4_12 Ps_45:4_13 Ps_45:4_14
Ps:45:4 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:45:5 τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσιν τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ· ἡγίασεν τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ ὕψιστος.
Ps:45:5 The flowings of the river gladden the city of God: the Most High has sanctified his tabernacle. (Psalm 46:4 Brenton)
Ps:45:5 Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże - uświęcony przybytek Najwyższego. (Psalm 46:5 BT_4)
Ps:45:5 τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσιν τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ· ἡγίασεν τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὕψιστος.
Ps:45:5 ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὅρμημα[τ], -ατος, τό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Ps:45:5 Rzeka Gwałtowny pęd By celebrować/bądź wesoły Miasto Bóg  By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo Najwyższy
Ps:45:5 tou= potamou= ta\ o(rmE/mata eu)frai/nousin tE\n po/lin tou= Teou=· E(gi/asen to\ skE/nOma au)tou= o( u(/PSistos.
Ps:45:5 tu potamu ta hormEmata eufrainusin tEn polin tu Teu· hEgiasen to skEnOma autu ho hyPSistos.
Ps:45:5 RA_GSM N2_GSM RA_NPN N3M_NPN V1_PAI3P RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RA_NSM A1_NSM
Ps:45:5 the river the violent rush to celebrate/be merry the city the god [see theology] to consecrate sanctify, hallow, become holy the lodging, habitation he/she/it/same the highest
Ps:45:5 the (gen) river (gen) the (nom|acc) violent rushs (nom|acc|voc) they-are-CELEBRATE/BE-ing-MERRY, while CELEBRATE/BE-ing-MERRY (dat) the (acc) city (acc) the (gen) god (gen) he/she/it-CONSECRATE-ed the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom) highest ([Adj] nom)
Ps:45:5 Ps_45:5_1 Ps_45:5_2 Ps_45:5_3 Ps_45:5_4 Ps_45:5_5 Ps_45:5_6 Ps_45:5_7 Ps_45:5_8 Ps_45:5_9 Ps_45:5_10 Ps_45:5_11 Ps_45:5_12 Ps_45:5_13 Ps_45:5_14 Ps_45:5_15
Ps:45:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:45:6 ὁ θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς, οὐ σαλευθήσεται· βοηθήσει αὐτῇ ὁ θεὸς τὸ πρὸς πρωί.
Ps:45:6 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her with his countenance. (Psalm 46:5 Brenton)
Ps:45:6 Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje; Bóg mu pomoże o brzasku poranka. (Psalm 46:6 BT_4)
Ps:45:6 θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς, οὐ σαλευθήσεται· βοηθήσει αὐτῇ θεὸς τὸ πρὸς πρωί.
Ps:45:6 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-); βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρός πρωΐ
Ps:45:6 Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By trząść się (drżenie) By ryczeć; by pomagać On/ona/to/to samo Bóg  Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wcześnie
Ps:45:6 o( Teo\s e)n me/sO| au)tE=s, ou) saleuTE/setai· boETE/sei au)tE=| o( Teo\s to\ pro\s prOi/.
Ps:45:6 ho Teos en mesO autEs, u saleuTEsetai· boETEsei autE ho Teos to pros prOi.
Ps:45:6 RA_NSM N2_NSM P A1_DSM RD_GSF D VC_FPI3S VF_FAI3S RD_DSF RA_NSM N2_NSM RA_ASN P D
Ps:45:6 the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same οὐχ before rough breathing to shake (tremor) to bellow; to help he/she/it/same the god [see theology] the toward (+acc,+gen,+dat) early
Ps:45:6 the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) not he/she/it-will-be-SHAKE-ed you(sg)-will-be-BELLOW-ed (classical); he/she/it-will-HELP, you(sg)-will-be-HELP-ed (classical) her/it/same (dat) the (nom) god (nom) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) early
Ps:45:6 Ps_45:6_1 Ps_45:6_2 Ps_45:6_3 Ps_45:6_4 Ps_45:6_5 Ps_45:6_6 Ps_45:6_7 Ps_45:6_8 Ps_45:6_9 Ps_45:6_10 Ps_45:6_11 Ps_45:6_12 Ps_45:6_13 Ps_45:6_14
Ps:45:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:45:7 ἐταράχθησαν ἔθνη, ἔκλιναν βασιλεῖαι· ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ, ἐσαλεύθη ἡ γῆ.
Ps:45:7 The nations were troubled, the kingdoms tottered: he uttered his voice, the earth shook. (Psalm 46:6 Brenton)
Ps:45:7 Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa. Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia: (Psalm 46:7 BT_4)
Ps:45:7 ἐταράχθησαν ἔθνη, ἔκλιναν βασιλεῖαι· ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ, ἐσαλεύθη γῆ.
Ps:45:7 ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) βασιλεία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:45:7 By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Naród [zobacz etniczny] By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Królestwo By dawać Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo By trząść się (drżenie) Ziemi/ziemia
Ps:45:7 e)tara/CHTEsan e)/TnE, e)/klinan basilei=ai· e)/dOken fOnE\n au)tou=, e)saleu/TE E( gE=.
Ps:45:7 etaraCHTEsan eTnE, eklinan basileiai· edOken fOnEn autu, esaleuTE hE gE.
Ps:45:7 VQI_API3P N3E_NPN VAI_AAI3P N1A_NPF VAI_AAI3S N1_ASF RD_GSM VCI_API3S RA_NSF N1_NSF
Ps:45:7 to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir nation [see ethnic] to bend/wane [see incline, decline, recline] kingdom to give sound/voice cries he/she/it/same to shake (tremor) the earth/land
Ps:45:7 they-were-UNSETTLE-ed nations (nom|acc|voc) they-BEND/WANE-ed kingdoms (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed sound/voice (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-SHAKE-ed the (nom) earth/land (nom|voc)
Ps:45:7 Ps_45:7_1 Ps_45:7_2 Ps_45:7_3 Ps_45:7_4 Ps_45:7_5 Ps_45:7_6 Ps_45:7_7 Ps_45:7_8 Ps_45:7_9 Ps_45:7_10
Ps:45:7 x x x x x x x x x x
Ps:45:8 κύριος τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν, ἀντιλήμπτωρ ἡμῶν ὁ θεὸς Ιακωβ. διάψαλμα.
Ps:45:8 The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our helper. Pause. (Psalm 46:7 Brenton)
Ps:45:8 Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. (Psalm 46:8 BT_4)
Ps:45:8 κύριος τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν, ἀντιλήμπτωρ ἡμῶν θεὸς Ιακωβ. διάψαλμα.
Ps:45:8 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:45:8 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Pomocnika/obrońca Ja Bóg  Jacob selah
Ps:45:8 ku/rios tO=n duna/meOn meT’ E(mO=n, a)ntilE/mptOr E(mO=n o( Teo\s *iakOb. dia/PSalma.
Ps:45:8 kyrios tOn dynameOn meT’ hEmOn, antilEmptOr hEmOn ho Teos iakOb. diaPSalma.
Ps:45:8 N2_NSM RA_GPF N3I_GPF P RP_GP N3R_NSM RP_GP RA_NSM N2_NSM N_GSM N3M_NSN
Ps:45:8 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I helper/protector I the god [see theology] Jacob selah
Ps:45:8 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) abilities (gen) after (+acc), with (+gen) us (gen) helper/protector (nom) us (gen) the (nom) god (nom) Jacob (indecl) selah (nom|acc|voc)
Ps:45:8 Ps_45:8_1 Ps_45:8_2 Ps_45:8_3 Ps_45:8_4 Ps_45:8_5 Ps_45:8_6 Ps_45:8_7 Ps_45:8_8 Ps_45:8_9 Ps_45:8_10 Ps_45:8_11
Ps:45:8 x x x x x x x x x x x
Ps:45:9 δεῦτε ἴδετε τὰ ἔργα κυρίου, ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς.
Ps:45:9 Come, and behold the works of the Lord, what wonders he has achieved on the earth. (Psalm 46:8 Brenton)
Ps:45:9 Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. (Psalm 46:9 BT_4)
Ps:45:9 δεῦτε ἴδετε τὰ ἔργα κυρίου, ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς.
Ps:45:9 δεῦτε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) τέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:45:9 Przychodź By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Ps:45:9 deu=te i)/dete ta\ e)/rga kuri/ou, a(/ e)/Teto te/rata e)pi\ tE=s gE=s.
Ps:45:9 deute idete ta erga kyriu, ha eTeto terata epi tEs gEs.
Ps:45:9 D VB_AAD2P RA_APN N2N_APN N2_GSM RR_APN VEI_AMI3S N3T_APN P RA_GSF N1_GSF
Ps:45:9 come to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to place lay, put, set, situate, station wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Ps:45:9 come do-SEE-you(pl)! the (nom|acc) works (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-PLACE-ed wonders (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Ps:45:9 Ps_45:9_1 Ps_45:9_2 Ps_45:9_3 Ps_45:9_4 Ps_45:9_5 Ps_45:9_6 Ps_45:9_7 Ps_45:9_8 Ps_45:9_9 Ps_45:9_10 Ps_45:9_11
Ps:45:9 x x x x x x x x x x x
Ps:45:10 ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς τόξον συντρίψει καὶ συγκλάσει ὅπλον καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρί.
Ps:45:10 Putting an end to wars as for the ends of the earth; he will crush the bow, and break in pieces the weapon, and burn the bucklers with fire. (Psalm 46:9 Brenton)
Ps:45:10 On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, On kruszy łuki, łamie włócznie, tarcze pali w ogniu. (Psalm 46:10 BT_4)
Ps:45:10 ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς τόξον συντρίψει καὶ συγκλάσει ὅπλον καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρί.
Ps:45:10 ἀντ·αν·αιρέω [LXX] (ανταν+αιρ(ε)-, ανταν+ελ(ε)·[σ]-, ανταν+ελ·[σ]- or 2nd ανταν+ελ-, -, -, ανταν+αιρε·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τόξον, -ου, τό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί συγ·κλάω [LXX] (-, συν+κλα·σ-, συν+κλα·σ-, -, -, συν+κλασ·θ-) ὅπλον, -ου, τό καί θυρεός, -οῦ, ὁ κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
Ps:45:10 Do ??? Wojna [zobacz polemiczny] Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ziemi/ziemia Kłaniaj się (też tęcza) By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Do ??? Narzędzie I też, nawet, mianowicie Kamień Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Ps:45:10 a)ntanairO=n pole/mous me/CHri tO=n pera/tOn tE=s gE=s to/Xon suntri/PSei kai\ sugkla/sei o(/plon kai\ Tureou\s katakau/sei e)n puri/.
Ps:45:10 antanairOn polemus meCHri tOn peratOn tEs gEs toXon syntriPSei kai synklasei hoplon kai Tyreus katakausei en pyri.
Ps:45:10 V2_PAPNSM N2_APM P RA_GPN N3T_GPN RA_GSF N1_GSF N2N_ASN VF_FAI3S C VF_FAI3S N2N_ASN C N2_APM VF_FAI3S P N3_DSN
Ps:45:10 to ??? war [see polemic] until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the earth/land Bow (also rainbow) to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely to ??? implement and also, even, namely stone to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Ps:45:10 while ???-ing (nom) wars (acc) until the (gen) final decisions (gen) the (gen) earth/land (gen) Bow (nom|acc|voc) he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) implement (nom|acc|voc) and stones (acc) he/she/it-will-BURNED UP, you(sg)-will-be-BURNED UP-ed (classical) in/among/by (+dat) fire (dat)
Ps:45:10 Ps_45:10_1 Ps_45:10_2 Ps_45:10_3 Ps_45:10_4 Ps_45:10_5 Ps_45:10_6 Ps_45:10_7 Ps_45:10_8 Ps_45:10_9 Ps_45:10_10 Ps_45:10_11 Ps_45:10_12 Ps_45:10_13 Ps_45:10_14 Ps_45:10_15 Ps_45:10_16 Ps_45:10_17
Ps:45:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:45:11 σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ.
Ps:45:11 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. (Psalm 46:10 Brenton)
Ps:45:11 «Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!» (Psalm 46:11 BT_4)
Ps:45:11 σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ.
Ps:45:11 σχολάζω (σχολαζ-, -, σχολα·σ-, -, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:45:11 By mieć wolny czas ma odpoczynek {resztę} I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Bóg  By podnosić/ustalony wysoko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] By podnosić/ustalony wysoko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Ps:45:11 sCHola/sate kai\ gnO=te o(/ti e)gO/ ei)mi o( Teo/s· u(PSOTE/somai e)n toi=s e)/Tnesin, u(PSOTE/somai e)n tE=| gE=|.
Ps:45:11 sCHolasate kai gnOte hoti egO eimi ho Teos· hyPSOTEsomai en tois eTnesin, hyPSOTEsomai en tE gE.
Ps:45:11 VA_AAD2P C VZ_AAD2P C RP_NS V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM VC_FPI1S P RA_DPN N3E_DPN VC_FPI1S P RA_DSF N1_DSF
Ps:45:11 to have leisure have rest and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I to go; to be the god [see theology] to elevate/set high in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] to elevate/set high in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
Ps:45:11 do-HAVE LEISURE-you(pl)! and do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) god (nom) I-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) I-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
Ps:45:11 Ps_45:11_1 Ps_45:11_2 Ps_45:11_3 Ps_45:11_4 Ps_45:11_5 Ps_45:11_6 Ps_45:11_7 Ps_45:11_8 Ps_45:11_9 Ps_45:11_10 Ps_45:11_11 Ps_45:11_12 Ps_45:11_13 Ps_45:11_14 Ps_45:11_15 Ps_45:11_16
Ps:45:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:45:12 κύριος τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν, ἀντιλήμπτωρ ἡμῶν ὁ θεὸς Ιακωβ.
Ps:45:12 The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our helper. (Psalm 46:11 Brenton)
Ps:45:12 Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. (Psalm 46:12 BT_4)
Ps:45:12 κύριος τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν, ἀντιλήμπτωρ ἡμῶν θεὸς Ιακωβ.
Ps:45:12 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντι·λή(μ)πτωρ, -ορος, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Ps:45:12 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Pomocnika/obrońca Ja Bóg  Jacob
Ps:45:12 ku/rios tO=n duna/meOn meT’ E(mO=n, a)ntilE/mptOr E(mO=n o( Teo\s *iakOb.
Ps:45:12 kyrios tOn dynameOn meT’ hEmOn, antilEmptOr hEmOn ho Teos iakOb.
Ps:45:12 N2_NSM RA_GPF N3I_GPF P RP_GP N3R_NSM RP_GP RA_NSM N2_NSM N_GSM
Ps:45:12 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I helper/protector I the god [see theology] Jacob
Ps:45:12 lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) abilities (gen) after (+acc), with (+gen) us (gen) helper/protector (nom) us (gen) the (nom) god (nom) Jacob (indecl)
Ps:45:12 Ps_45:12_1 Ps_45:12_2 Ps_45:12_3 Ps_45:12_4 Ps_45:12_5 Ps_45:12_6 Ps_45:12_7 Ps_45:12_8 Ps_45:12_9 Ps_45:12_10
Ps:45:12 x x x x x x x x x x