Ps:47:1 Ψαλμὸς ᾠδῆς τοῖς υἱοῖς Κορε· δευτέρᾳ σαββάτου.
Ps:47:1 A Psalm of praise for the sons of Core on the second day of the week. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in his holy mountain. (Psalm 48:1 Brenton)
Ps:47:1 Pieśń. Psalm. Synów Koracha. (Psalm 48:1 BT_4)
Ps:47:1 Ψαλμὸς ᾠδῆς τοῖς υἱοῖς Κορε· δευτέρᾳ σαββάτου.
Ps:47:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ δεύτερος -α -ον σάββατον, -ου, τό
Ps:47:1 Psalm Oda Syn Miara; Korah Drugi Szabas
Ps:47:1 *PSalmo\s O)|dE=s toi=s ui(oi=s *kore· deute/ra| sabba/tou.
Ps:47:1 PSalmos OdEs tois hyiois kore· deutera sabbatu.
Ps:47:1 N2_NSM N1_GSF RA_DPM N2_DPM N_GS A1A_DSF N2N_GSN
Ps:47:1 psalm ode the son measure; Korah second sabbath
Ps:47:1 psalm (nom) ode (gen) the (dat) sons (dat) measure (voc); Korah (indecl) second (dat) sabbath (gen)
Ps:47:1 Ps_47:1_1 Ps_47:1_2 Ps_47:1_3 Ps_47:1_4 Ps_47:1_5 Ps_47:1_6 Ps_47:1_7
Ps:47:1 x x x x x x x
Ps:47:2 Μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ,
Ps:47:2 A Psalm of praise for the sons of Core on the second day of the week. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in his holy mountain. (Psalm 48:1 Brenton)
Ps:47:2 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta, (Psalm 48:2 BT_4)
Ps:47:2 Μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ,
Ps:47:2 μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   σφόδρα ἐν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:47:2 Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Bóg  Ja Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Ps:47:2 *me/gas ku/rios kai\ ai)neto\s sfo/dra e)n po/lei tou= Teou= E(mO=n, o)/rei a(gi/O| au)tou=,
Ps:47:2 megas kyrios kai ainetos sfodra en polei tu Teu hEmOn, orei hagiO autu,
Ps:47:2 A3P_NSM N2_NSM C A1_NSM D P N3I_DSF RA_GSM N2_GSM RP_GP N3E_DSN A1A_DSN RD_GSM
Ps:47:2 great lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city the god [see theology] I mount dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Ps:47:2 great ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and   vehement, in/among/by (+dat) city (dat) the (gen) god (gen) us (gen) mount (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen)
Ps:47:2 Ps_47:2_1 Ps_47:2_2 Ps_47:2_3 Ps_47:2_4 Ps_47:2_5 Ps_47:2_6 Ps_47:2_7 Ps_47:2_8 Ps_47:2_9 Ps_47:2_10 Ps_47:2_11 Ps_47:2_12 Ps_47:2_13
Ps:47:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:47:3 εὖ ῥιζῶν ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς. ὄρη Σιων, τὰ πλευρὰ τοῦ βορρᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου,
Ps:47:3 The city of the great King is well planted on the mountains of Sion, with the joy of the whole earth, on the sides of the north. (Psalm 48:2 Brenton)
Ps:47:3 wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego Króla. (Psalm 48:3 BT_4)
Ps:47:3 εὖ ῥιζῶν ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς. ὄρη Σιων, τὰ πλευρὰ τοῦ βορρᾶ, πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου,
Ps:47:3 εὖ ῥίζα, -ης, ἡ; ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-) ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Ps:47:3 Dobrze w spokoju Korzeń; by zakorzeniać się exhultation Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Wchodź Syjon Żebro Na północ Miasto Król Wielki
Ps:47:3 eu)= r(iDZO=n a)gallia/mati pa/sEs tE=s gE=s. o)/rE *siOn, ta\ pleura\ tou= borra=, E( po/lis tou= basile/Os tou= mega/lou,
Ps:47:3 eu riDZOn agalliamati pasEs tEs gEs. orE siOn, ta pleura tu borra, hE polis tu basileOs tu megalu,
Ps:47:3 D N1S_GPF N3M_DSN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF N3E_NPN N_GSF RA_NPN N2_NPN RA_GSM N1T_GSM RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N3V_GSM RA_GSM A1_GSM
Ps:47:3 well at ease root; to root exhultation every all, each, every, the whole of the earth/land mount Zion the rib the north the city the king the great
Ps:47:3 well roots (gen); while ROOT-ing (nom) exhultation (dat) every (gen) the (gen) earth/land (gen) mounts (nom|acc|voc) Zion (indecl) the (nom|acc) rib (nom|voc) the (gen) north (gen, voc) the (nom) city (nom) the (gen) king (gen) the (gen) great ([Adj] gen)
Ps:47:3 Ps_47:3_1 Ps_47:3_2 Ps_47:3_3 Ps_47:3_4 Ps_47:3_5 Ps_47:3_6 Ps_47:3_7 Ps_47:3_8 Ps_47:3_9 Ps_47:3_10 Ps_47:3_11 Ps_47:3_12 Ps_47:3_13 Ps_47:3_14 Ps_47:3_15 Ps_47:3_16 Ps_47:3_17 Ps_47:3_18
Ps:47:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:47:4 ὁ θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται, ὅταν ἀντιλαμβάνηται αὐτῆς.
Ps:47:4 God is known in her palaces, when he undertakes to help her. (Psalm 48:3 Brenton)
Ps:47:4 Bóg w jego zamkach okazuje się obroną. (Psalm 48:4 BT_4)
Ps:47:4 θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται, ὅταν ἀντιλαμβάνηται αὐτῆς.
Ps:47:4 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:47:4 Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ilekroć By zbaczać bliski [anty biorą] On/ona/to/to samo
Ps:47:4 o( Teo\s e)n tai=s ba/resin au)tE=s ginO/sketai, o(/tan a)ntilamba/nEtai au)tE=s.
Ps:47:4 ho Teos en tais baresin autEs ginOsketai, hotan antilambanEtai autEs.
Ps:47:4 RA_NSM N2_NSM P RA_DPF N3I_DPF RD_GSF V1_PMI3S D V1_PMS3S RD_GSF
Ps:47:4 the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the burden [see barometric]; heavy he/she/it/same to know i.e. recognize. whenever to deflect toward [anti-take] he/she/it/same
Ps:47:4 the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) burdens (dat); heavy ([Adj] dat) her/it/same (gen) he/she/it-is-being-KNOW-ed whenever he/she/it-should-be-being-DEFLECT-ed-TOWARD her/it/same (gen)
Ps:47:4 Ps_47:4_1 Ps_47:4_2 Ps_47:4_3 Ps_47:4_4 Ps_47:4_5 Ps_47:4_6 Ps_47:4_7 Ps_47:4_8 Ps_47:4_9 Ps_47:4_10
Ps:47:4 x x x x x x x x x x
Ps:47:5 ὅτι ἰδοὺ οἱ βασιλεῖς συνήχθησαν, ἤλθοσαν ἐπὶ τὸ αὐτό·
Ps:47:5 For, behold the kings of the earth were assembled, they came together. (Psalm 48:4 Brenton)
Ps:47:5 Oto bowiem złączyli się królowie i razem natarli. (Psalm 48:5 BT_4)
Ps:47:5 ὅτι ἰδοὺ οἱ βασιλεῖς συνήχθησαν, ἤλθοσαν ἐπὶ τὸ αὐτό·
Ps:47:5 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:47:5 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król By zbierać się razem By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:47:5 o(/ti i)dou\ oi( basilei=s sunE/CHTEsan, E)/lTosan e)pi\ to\ au)to/·
Ps:47:5 hoti idu hoi basileis synECHTEsan, ElTosan epi to auto·
Ps:47:5 C I RA_NPM N3V_NPM VQI_API3P VBI_AAI3P P RA_ASN RD_ASN
Ps:47:5 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king to gather together to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same
Ps:47:5 because/that be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) kings (acc, nom|voc) they-were-GATHER TOGETHER-ed they-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)
Ps:47:5 Ps_47:5_1 Ps_47:5_2 Ps_47:5_3 Ps_47:5_4 Ps_47:5_5 Ps_47:5_6 Ps_47:5_7 Ps_47:5_8 Ps_47:5_9
Ps:47:5 x x x x x x x x x
Ps:47:6 αὐτοὶ ἰδόντες οὕτως ἐθαύμασαν, ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν,
Ps:47:6 They saw, and so they wondered: they were troubled, they were moved. (Psalm 48:5 Brenton)
Ps:47:6 Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli. (Psalm 48:6 BT_4)
Ps:47:6 αὐτοὶ ἰδόντες οὕτως ἐθαύμασαν, ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν,
Ps:47:6 αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὕτως/οὕτω θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Ps:47:6 On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być zaskakiwany są podziwiany przy By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się By trząść się (drżenie)
Ps:47:6 au)toi\ i)do/ntes ou(/tOs e)Tau/masan, e)tara/CHTEsan, e)saleu/TEsan,
Ps:47:6 autoi idontes hutOs eTaumasan, etaraCHTEsan, esaleuTEsan,
Ps:47:6 RD_NPM VB_AAPNPM D VAI_AAI3P VQI_API3P VCI_API3P
Ps:47:6 he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be surprised be marvelled at to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir to shake (tremor)
Ps:47:6 they/same (nom) upon SEE-ing (nom|voc) thusly/like this they-BE SURPRISED-ed they-were-UNSETTLE-ed they-were-SHAKE-ed
Ps:47:6 Ps_47:6_1 Ps_47:6_2 Ps_47:6_3 Ps_47:6_4 Ps_47:6_5 Ps_47:6_6
Ps:47:6 x x x x x x
Ps:47:7 τρόμος ἐπελάβετο αὐτῶν, ἐκεῖ ὠδῖνες ὡς τικτούσης.
Ps:47:7 Trembling took hold on them: there were the pangs as of a woman in travail. (Psalm 48:6 Brenton)
Ps:47:7 Drżenie ich tam chwyciło jak bóle kobietę, gdy rodzi, (Psalm 48:7 BT_4)
Ps:47:7 τρόμος ἐπελάβετο αὐτῶν, ἐκεῖ ὠδῖνες ὡς τικτούσης.
Ps:47:7 τρόμος, -ου, ὁ ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) ὡς τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
Ps:47:7 Drżenie By brać uchwyt z On/ona/to/to samo Tam Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy Jak/jak By rodzić
Ps:47:7 tro/mos e)pela/beto au)tO=n, e)kei= O)di=nes O(s tiktou/sEs.
Ps:47:7 tromos epelabeto autOn, ekei Odines hOs tiktusEs.
Ps:47:7 N2_NSM VBI_AMI3S RD_GPM D N3_NPF C V1_PAPGSF
Ps:47:7 trembling to take hold of he/she/it/same there birth pangs travail; to travail as/like to give birth
Ps:47:7 trembling (nom) he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF them/same (gen) there birth pangss (nom|voc); you(sg)-were-TRAVAIL-ing as/like while GIVE-ing-BIRTH (gen)
Ps:47:7 Ps_47:7_1 Ps_47:7_2 Ps_47:7_3 Ps_47:7_4 Ps_47:7_5 Ps_47:7_6 Ps_47:7_7
Ps:47:7 x x x x x x x
Ps:47:8 ἐν πνεύματι βιαίῳ συντρίψεις πλοῖα Θαρσις.
Ps:47:8 Thou wilt break the ships of Tharsis with a vehement wind. (Psalm 48:7 Brenton)
Ps:47:8 takie - jak kiedy wiatr wschodni druzgoce okręty z Tarszisz. (Psalm 48:8 BT_4)
Ps:47:8 ἐν πνεύματι βιαίῳ συντρίψεις πλοῖα Θαρσις.
Ps:47:8 ἐν πνεῦμα[τ], -ατος, τό βίαιος -α -ον συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πλοῖον, -ου, τό  
Ps:47:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Dziki (potężny) By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Statek
Ps:47:8 e)n pneu/mati biai/O| suntri/PSeis ploi=a *Tarsis.
Ps:47:8 en pneumati biaiO syntriPSeis ploia Tarsis.
Ps:47:8 P N3M_DSN A1A_DSN VF_FAI2S N2N_APN N_GS
Ps:47:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among spirit breath, spiritual utterance, wind fierce (mighty) to break to crush completely, break (in pieces) ship ć
Ps:47:8 in/among/by (+dat) spirit (dat) fierce ([Adj] dat) you(sg)-will-BREAK ships (nom|acc|voc)  
Ps:47:8 Ps_47:8_1 Ps_47:8_2 Ps_47:8_3 Ps_47:8_4 Ps_47:8_5 Ps_47:8_6
Ps:47:8 x x x x x x
Ps:47:9 καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτως εἴδομεν ἐν πόλει κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ θεοῦ ἡμῶν· ὁ θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα. διάψαλμα.
Ps:47:9 As we have heard, so have we also seen, in the city of the Lord of hosts, in the city of our God: God has founded it for ever. Pause. (Psalm 48:8 Brenton)
Ps:47:9 Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli, w mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego: Bóg je umacnia na wieki. (Psalm 48:9 BT_4)
Ps:47:9 καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτως εἴδομεν ἐν πόλει κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ θεοῦ ἡμῶν· θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα. διάψαλμα.
Ps:47:9 καθάπερ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὕτως/οὕτω ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν πόλις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:47:9 Nawet jak By słyszeć thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Bóg  Ja Bóg  Do ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze selah
Ps:47:9 kaTa/per E)kou/samen, ou(/tOs ei)/domen e)n po/lei kuri/ou tO=n duna/meOn, e)n po/lei tou= Teou= E(mO=n· o( Teo\s e)Temeli/Osen au)tE\n ei)s to\n ai)O=na. dia/PSalma.
Ps:47:9 kaTaper Ekusamen, hutOs eidomen en polei kyriu tOn dynameOn, en polei tu Teu hEmOn· ho Teos eTemeliOsen autEn eis ton aiOna. diaPSalma.
Ps:47:9 D VAI_AAI1P D VBI_AAI1P P N3I_DSF N2_GSM RA_GPF N3I_GPF P N3I_DSF RA_GSM N2_GSM RP_GP RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RD_ASF P RA_ASM N3W_ASM N3M_NSN
Ps:47:9 even as to hear thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ability in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city the god [see theology] I the god [see theology] to ??? he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever selah
Ps:47:9 even as we-HEAR-ed thusly/like this we-SEE-ed in/among/by (+dat) city (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) abilities (gen) in/among/by (+dat) city (dat) the (gen) god (gen) us (gen) the (nom) god (nom) he/she/it-???-ed her/it/same (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:47:9 Ps_47:9_1 Ps_47:9_2 Ps_47:9_3 Ps_47:9_4 Ps_47:9_5 Ps_47:9_6 Ps_47:9_7 Ps_47:9_8 Ps_47:9_9 Ps_47:9_10 Ps_47:9_11 Ps_47:9_12 Ps_47:9_13 Ps_47:9_14 Ps_47:9_15 Ps_47:9_16 Ps_47:9_17 Ps_47:9_18 Ps_47:9_19 Ps_47:9_20 Ps_47:9_21 Ps_47:9_22
Ps:47:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:47:10 ὑπελάβομεν, ὁ θεός, τὸ ἔλεός σου ἐν μέσῳ τοῦ ναοῦ σου.
Ps:47:10 We have thought of thy mercy, O God, in the midst of thy people. (Psalm 48:9 Brenton)
Ps:47:10 O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. (Psalm 48:10 BT_4)
Ps:47:10 ὑπελάβομεν, θεός, τὸ ἔλεός σου ἐν μέσῳ τοῦ ναοῦ σου.
Ps:47:10 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:47:10 By zaprzyjaźniać się Bóg  Litość Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Świątynia {Skroń} Ty; twój/twój(sg)
Ps:47:10 u(pela/bomen, o( Teo/s, to\ e)/leo/s sou e)n me/sO| tou= naou= sou.
Ps:47:10 hypelabomen, ho Teos, to eleos su en mesO tu nau su.
Ps:47:10 VBI_AAI1P RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3E_ASN RP_GS P A1_DSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ps:47:10 to take up the god [see theology] the mercy you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the temple you; your/yours(sg)
Ps:47:10 we-TAKE UP-ed the (nom) god (nom) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) temple (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:47:10 Ps_47:10_1 Ps_47:10_2 Ps_47:10_3 Ps_47:10_4 Ps_47:10_5 Ps_47:10_6 Ps_47:10_7 Ps_47:10_8 Ps_47:10_9 Ps_47:10_10 Ps_47:10_11
Ps:47:10 x x x x x x x x x x x
Ps:47:11 κατὰ τὸ ὄνομά σου, ὁ θεός, οὕτως καὶ ἡ αἴνεσίς σου ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς γῆς· δικαιοσύνης πλήρης ἡ δεξιά σου.
Ps:47:11 According to thy name, O God, so is also thy praise to the ends of the earth: thy right hand is full of righteousness. (Psalm 48:10 Brenton)
Ps:47:11 Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. (Psalm 48:11 BT_4)
Ps:47:11 κατὰ τὸ ὄνομά σου, θεός, οὕτως καὶ αἴνεσίς σου ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς γῆς· δικαιοσύνης πλήρης δεξιά σου.
Ps:47:11 κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὕτως/οὕτω καί ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ πλήρης -ες ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:47:11 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Bóg  thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Chwal chwały Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ziemi/ziemia Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Pełny W prawo Ty; twój/twój(sg)
Ps:47:11 kata\ to\ o)/noma/ sou, o( Teo/s, ou(/tOs kai\ E( ai)/nesi/s sou e)pi\ ta\ pe/rata tE=s gE=s· dikaiosu/nEs plE/rEs E( deXia/ sou.
Ps:47:11 kata to onoma su, ho Teos, hutOs kai hE ainesis su epi ta perata tEs gEs· dikaiosynEs plErEs hE deXia su.
Ps:47:11 P RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_NSM N2_NSM D D RA_NSF N3I_NSF RP_GS P RA_APN N3T_APN RA_GSF N1_GSF N1_GSF A3H_NSF RA_NSF A1A_NSF RP_GS
Ps:47:11 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to you; your/yours(sg) the god [see theology] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely the praise of praise you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the earth/land righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law full the right you; your/yours(sg)
Ps:47:11 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom) thusly/like this and the (nom) praise (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) final decisions (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) righteousness (gen) full ([Adj] nom) the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:47:11 Ps_47:11_1 Ps_47:11_2 Ps_47:11_3 Ps_47:11_4 Ps_47:11_5 Ps_47:11_6 Ps_47:11_7 Ps_47:11_8 Ps_47:11_9 Ps_47:11_10 Ps_47:11_11 Ps_47:11_12 Ps_47:11_13 Ps_47:11_14 Ps_47:11_15 Ps_47:11_16 Ps_47:11_17 Ps_47:11_18 Ps_47:11_19 Ps_47:11_20 Ps_47:11_21
Ps:47:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:47:12 εὐφρανθήτω τὸ ὄρος Σιων, ἀγαλλιάσθωσαν αἱ θυγατέρες τῆς Ιουδαίας ἕνεκεν τῶν κριμάτων σου, κύριε.
Ps:47:12 Let mount Sion rejoice, let the daughters of Judaea exult, because of thy judgments, O Lord. (Psalm 48:11 Brenton)
Ps:47:12 Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków! (Psalm 48:12 BT_4)
Ps:47:12 εὐφρανθήτω τὸ ὄρος Σιων, ἀγαλλιάσθωσαν αἱ θυγατέρες τῆς Ιουδαίας ἕνεκεν τῶν κριμάτων σου, κύριε.
Ps:47:12 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:47:12 By celebrować/bądź wesoły Wchodź Syjon By radować się (zadowolona, wielka radość) Córka Judea [okolica z]; żydowski Z powodu dla, dla Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:47:12 eu)franTE/tO to\ o)/ros *siOn, a)gallia/sTOsan ai( Tugate/res tE=s *ioudai/as e(/neken tO=n krima/tOn sou, ku/rie.
Ps:47:12 eufranTEtO to oros siOn, agalliasTOsan hai Tygateres tEs iudaias heneken tOn krimatOn su, kyrie.
Ps:47:12 VC_APD3S RA_NSN N3E_NSN N_GSF V3_PMD3P RA_NPF N3_NPF RA_GSF N1A_GSF P RA_GPN N3M_GPN RP_GS N2_VSM
Ps:47:12 to celebrate/be merry the mount Zion to exult (glad, great joy) the daughter the Judea [region of]; Jewish owing to for, for the sake of the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:47:12 let-him/her/it-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) Zion (indecl) let-them-be-being-EXULT-ed! the (nom) daughters (nom|voc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) owing to the (gen) sentences (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:47:12 Ps_47:12_1 Ps_47:12_2 Ps_47:12_3 Ps_47:12_4 Ps_47:12_5 Ps_47:12_6 Ps_47:12_7 Ps_47:12_8 Ps_47:12_9 Ps_47:12_10 Ps_47:12_11 Ps_47:12_12 Ps_47:12_13 Ps_47:12_14
Ps:47:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:47:13 κυκλώσατε Σιων καὶ περιλάβετε αὐτήν, διηγήσασθε ἐν τοῖς πύργοις αὐτῆς,
Ps:47:13 Go round about Sion, and encompass her: tell ye her towers. (Psalm 48:12 Brenton)
Ps:47:13 Obchodźcie Syjon dokoła, policzcie jego baszty. (Psalm 48:13 BT_4)
Ps:47:13 κυκλώσατε Σιων καὶ περιλάβετε αὐτήν, διηγήσασθε ἐν τοῖς πύργοις αὐτῆς,
Ps:47:13 κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) Σιών, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:47:13 By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Syjon I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do exposit W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wieża On/ona/to/to samo
Ps:47:13 kuklO/sate *siOn kai\ perila/bete au)tE/n, diEgE/sasTe e)n toi=s pu/rgois au)tE=s,
Ps:47:13 kyklOsate siOn kai perilabete autEn, diEgEsasTe en tois pyrgois autEs,
Ps:47:13 VA_AAD2P N_ASF C VB_AAD2P RD_ASF VA_AMI2P P RA_DPM N2_DPM RD_GSF
Ps:47:13 to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle Zion and also, even, namely ć he/she/it/same to exposit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tower he/she/it/same
Ps:47:13 do-ENCIRCLE-you(pl)! Zion (indecl) and   her/it/same (acc) you(pl)-were-EXPOSIT-ed, be-you(pl)-EXPOSIT-ed! in/among/by (+dat) the (dat) towers (dat) her/it/same (gen)
Ps:47:13 Ps_47:13_1 Ps_47:13_2 Ps_47:13_3 Ps_47:13_4 Ps_47:13_5 Ps_47:13_6 Ps_47:13_7 Ps_47:13_8 Ps_47:13_9 Ps_47:13_10
Ps:47:13 x x x x x x x x x x
Ps:47:14 θέσθε τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὴν δύναμιν αὐτῆς καὶ καταδιέλεσθε τὰς βάρεις αὐτῆς, ὅπως ἂν διηγήσησθε εἰς γενεὰν ἑτέραν.
Ps:47:14 Mark ye well her strength, and observe her palaces; that ye may tell the next generation. (Psalm 48:13 Brenton)
Ps:47:14 Przypatrzcie się jego murom, oglądajcie jego warownie, by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, (Psalm 48:14 BT_4)
Ps:47:14 θέσθε τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὴν δύναμιν αὐτῆς καὶ καταδιέλεσθε τὰς βάρεις αὐτῆς, ὅπως ἂν διηγήσησθε εἰς γενεὰν ἑτέραν.
Ps:47:14 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως ἄν δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Ps:47:14 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Do (+przyspieszenie) Zdolność On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ciężko; by obarczać On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do exposit Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Inny
Ps:47:14 Te/sTe ta\s kardi/as u(mO=n ei)s tE\n du/namin au)tE=s kai\ katadie/lesTe ta\s ba/reis au)tE=s, o(/pOs a)/n diEgE/sEsTe ei)s genea\n e(te/ran.
Ps:47:14 TesTe tas kardias hymOn eis tEn dynamin autEs kai katadielesTe tas bareis autEs, hopOs an diEgEsEsTe eis genean heteran.
Ps:47:14 VE_AMD2P RA_APF N1A_APF RP_GP P RA_ASF N3I_ASF RD_GSF C VB_AMD2P RA_APF N3I_APF RD_GSF C x VA_AMS2P P N1A_ASF A1A_ASF
Ps:47:14 to place lay, put, set, situate, station the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you into (+acc) the ability he/she/it/same and also, even, namely ć the heavy; to burden he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to exposit into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" other
Ps:47:14 be-you(pl)-PLACE-ed! the (acc) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) into (+acc) the (acc) ability (acc) her/it/same (gen) and   the (acc) heavy ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BURDEN-ing her/it/same (gen) this is how ever you(pl)-should-be-EXPOSIT-ed into (+acc) generation (acc) other (acc)
Ps:47:14 Ps_47:14_1 Ps_47:14_2 Ps_47:14_3 Ps_47:14_4 Ps_47:14_5 Ps_47:14_6 Ps_47:14_7 Ps_47:14_8 Ps_47:14_9 Ps_47:14_10 Ps_47:14_11 Ps_47:14_12 Ps_47:14_13 Ps_47:14_14 Ps_47:14_15 Ps_47:14_16 Ps_47:14_17 Ps_47:14_18 Ps_47:14_19
Ps:47:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:47:15 ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· αὐτὸς ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ps:47:15 For this is our God for ever and ever: he will be our guide for evermore. (Psalm 48:14 Brenton)
Ps:47:15 że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził. (Psalm 48:15 BT_4)
Ps:47:15 ὅτι οὗτός ἐστιν θεὸς θεὸς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· αὐτὸς ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ps:47:15 ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:47:15 Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Bóg  Bóg  Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze On/ona/to/to samo By paść Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:47:15 o(/ti ou(=to/s e)stin o( Teo\s o( Teo\s E(mO=n ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos· au)to\s poimanei= E(ma=s ei)s tou\s ai)O=nas.
Ps:47:15 hoti hutos estin ho Teos ho Teos hEmOn eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos· autos poimanei hEmas eis tus aiOnas.
Ps:47:15 C RD_NSM V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM RD_NSM VF2_FAI3S RP_AP P RA_APM N3W_APM
Ps:47:15 because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the god [see theology] the god [see theology] I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever he/she/it/same to shepherd I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:47:15 because/that this (nom) he/she/it-is the (nom) god (nom) the (nom) god (nom) us (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen) he/it/same (nom) he/she/it-will-SHEPHERD, you(sg)-will-be-SHEPHERD-ed (classical) us (acc) into (+acc) the (acc) eons (acc)
Ps:47:15 Ps_47:15_1 Ps_47:15_2 Ps_47:15_3 Ps_47:15_4 Ps_47:15_5 Ps_47:15_6 Ps_47:15_7 Ps_47:15_8 Ps_47:15_9 Ps_47:15_10 Ps_47:15_11 Ps_47:15_12 Ps_47:15_13 Ps_47:15_14 Ps_47:15_15 Ps_47:15_16 Ps_47:15_17 Ps_47:15_18 Ps_47:15_19 Ps_47:15_20 Ps_47:15_21 Ps_47:15_22 Ps_47:15_23
Ps:47:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x