Ps:89:1 Προσευχὴ τοῦ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ. Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ·
Ps:89:1 A Prayer of Moses the man of God. Lord, thou hast been our refuge in all generations. (Psalm 90:1 Brenton)
Ps:89:1 Błaganie Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. (Psalm 90:1 BT_4)
Ps:89:1 Προσευχὴ τοῦ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ. Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ·
Ps:89:1 προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ
Ps:89:1 Modlitwa Mojżesz Ludzki Bóg  Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Schronienie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Ps:89:1 *proseuCHE\ tou= *mousE= a)nTrO/pou tou= Teou=. *ku/rie, katafugE\ e)genE/TEs E(mi=n e)n genea=| kai\ genea=|·
Ps:89:1 proseuCHE tu musE anTrOpu tu Teu. kyrie, katafygE egenETEs hEmin en genea kai genea·
Ps:89:1 N1_NSF RA_GSM N1M_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM N2_VSM N1_NSF VCI_API2S RP_DP P N1A_DSF C N1A_DSF
Ps:89:1 prayer the Moses human the god [see theology] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. refuge to become become, happen I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation"
Ps:89:1 prayer (nom|voc) the (gen) Moses (gen, voc) human (gen) the (gen) god (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) refuge (nom|voc) you(sg)-were-BECOME-ed us (dat) in/among/by (+dat) generation (dat) and generation (dat)
Ps:89:1 Ps_89:1_1 Ps_89:1_2 Ps_89:1_3 Ps_89:1_4 Ps_89:1_5 Ps_89:1_6 Ps_89:1_7 Ps_89:1_8 Ps_89:1_9 Ps_89:1_10 Ps_89:1_11 Ps_89:1_12 Ps_89:1_13 Ps_89:1_14
Ps:89:1 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:2 πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ πλασθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ.
Ps:89:2 Before the mountains existed, and before the earth and the world were formed, even from age to age, Thou art. (Psalm 90:2 Brenton)
Ps:89:2 Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. (Psalm 90:2 BT_4)
Ps:89:2 πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ πλασθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ.
Ps:89:2 πρό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:89:2 Przedtem (+informacja) Wchodź By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ty By iść; by być
Ps:89:2 pro\ tou= o)/rE genETE=nai kai\ plasTE=nai tE\n gE=n kai\ tE\n oi)koume/nEn kai\ a)po\ tou= ai)O=nos e(/Os tou= ai)O=nos su\ ei)=.
Ps:89:2 pro tu orE genETEnai kai plasTEnai tEn gEn kai tEn oikumenEn kai apo tu aiOnos heOs tu aiOnos sy ei.
Ps:89:2 P RA_GSN N3E_APN VC_APN C VS_APN RA_ASF N1_ASF C RA_ASF V2_PMPASF C P RA_GSM N3W_GSM P RA_GSM N3W_GSM RP_NS V9_PAI2S
Ps:89:2 before (+gen) the mount to become become, happen and also, even, namely to mold [see plastic] the earth/land and also, even, namely the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever you to go; to be
Ps:89:2 before (+gen) the (gen) mounts (nom|acc|voc) to-be-BECOME-ed and to-be-MOLD-ed the (acc) earth/land (acc) and the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) and away from (+gen) the (gen) eon (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Ps:89:2 Ps_89:2_1 Ps_89:2_2 Ps_89:2_3 Ps_89:2_4 Ps_89:2_5 Ps_89:2_6 Ps_89:2_7 Ps_89:2_8 Ps_89:2_9 Ps_89:2_10 Ps_89:2_11 Ps_89:2_12 Ps_89:2_13 Ps_89:2_14 Ps_89:2_15 Ps_89:2_16 Ps_89:2_17 Ps_89:2_18 Ps_89:2_19 Ps_89:2_20
Ps:89:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:3 μὴ ἀποστρέψῃς ἄνθρωπον εἰς ταπείνωσιν· καὶ εἶπας Ἐπιστρέψατε, υἱοὶ ἀνθρώπων.
Ps:89:3 Before the mountains existed, and before the earth and the world were formed, even from age to age, Thou art. (Psalm 90:2 Brenton)
Ps:89:3 Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. (Psalm 90:2 BT_4)
Ps:89:3 μὴ ἀποστρέψῃς ἄνθρωπον εἰς ταπείνωσιν· καὶ εἶπας Ἐπιστρέψατε, υἱοὶ ἀνθρώπων.
Ps:89:3 μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:89:3 Nie By odwracać się od Ludzki Do (+przyspieszenie) Głębokość; do niżej I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By odwracać się dookoła Syn Ludzki
Ps:89:3 mE\ a)postre/PSE|s a)/nTrOpon ei)s tapei/nOsin· kai\ ei)=pas *)epistre/PSate, ui(oi\ a)nTrO/pOn.
Ps:89:3 mE apostrePSEs anTrOpon eis tapeinOsin· kai eipas epistrePSate, hyioi anTrOpOn.
Ps:89:3 D VA_AAS2S N2_ASM P N3I_ASF C VAI_AAI2S VA_AAD2P N2_NPM N2_GPM
Ps:89:3 not to turn away from human into (+acc) depth; to lower and also, even, namely to say/tell to turn around son human
Ps:89:3 not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM human (acc) into (+acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) do-TURN-you(pl)-AROUND! sons (nom|voc) humans (gen)
Ps:89:3 Ps_89:3_1 Ps_89:3_2 Ps_89:3_3 Ps_89:3_4 Ps_89:3_5 Ps_89:3_6 Ps_89:3_7 Ps_89:3_8 Ps_89:3_9 Ps_89:3_10
Ps:89:3 x x x x x x x x x x
Ps:89:4 ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθεν, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί.
Ps:89:4 For a thousand years in thy sight are as the yesterday which is past, and as a watch in the night. (Psalm 90:4 Brenton)
Ps:89:4 Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna. (Psalm 90:4 BT_4)
Ps:89:4 ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου ὡς ἡμέρα ἐχθές, ἥτις διῆλθεν, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί.
Ps:89:4 ὅτι χίλιοι -αι -α ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἐχθές v.l. χθές ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί φυλακή, -ῆς, ἡ ἐν νύξ, -υκτός, ἡ
Ps:89:4 Ponieważ/tamto Tysiąc Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Dzień Wczoraj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś I też, nawet, mianowicie Więzienie zabezpieczają się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc
Ps:89:4 o(/ti CHi/lia e)/tE e)n o)fTalmoi=s sou O(s E( E(me/ra E( e)CHTe/s, E(/tis diE=lTen, kai\ fulakE\ e)n nukti/.
Ps:89:4 hoti CHilia etE en ofTalmois su hOs hE hEmera hE eCHTes, hEtis diElTen, kai fylakE en nykti.
Ps:89:4 C A1A_NPN N3E_NPN P N2_DPM RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF D RX_NSF VBI_AAI3S C N1_NSF P N3_DSF
Ps:89:4 because/that thousand year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) as/like the day the yesterday who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to go through pass through and also, even, namely prison guard in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night
Ps:89:4 because/that thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc) years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom) day (nom|voc) the (nom) yesterday who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-GO THROUGH-ed and prison (nom|voc) in/among/by (+dat) night (dat)
Ps:89:4 Ps_89:4_1 Ps_89:4_2 Ps_89:4_3 Ps_89:4_4 Ps_89:4_5 Ps_89:4_6 Ps_89:4_7 Ps_89:4_8 Ps_89:4_9 Ps_89:4_10 Ps_89:4_11 Ps_89:4_12 Ps_89:4_13 Ps_89:4_14 Ps_89:4_15 Ps_89:4_16 Ps_89:4_17
Ps:89:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:5 τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν ἔτη ἔσονται. τὸ πρωῒ ὡσεὶ χλόη παρέλθοι,
Ps:89:5 Years shall be vanity to them: let the morning pass away as grass. (Psalm 90:5 Brenton)
Ps:89:5 Porywasz ich: stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie: (Psalm 90:5 BT_4)
Ps:89:5 τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν ἔτη ἔσονται. τὸ πρωῒ ὡσεὶ χλόη παρέλθοι,
Ps:89:5 ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πρωΐ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) Χλόη, -ης, ἡ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ps:89:5 On/ona/to/to samo Rok By być Wcześnie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Chloe By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Ps:89:5 ta\ e)XoudenO/mata au)tO=n e)/tE e)/sontai. to\ prOi\+ O(sei\ CHlo/E pare/lToi,
Ps:89:5 ta eXudenOmata autOn etE esontai. to prO+i hOsei CHloE parelToi,
Ps:89:5 RA_NPN N3M_NPN RD_GPM N3E_NPN VF_FMI3P RA_NSN D x N1_NSF VB_AAO3S
Ps:89:5 the ć he/she/it/same year to be the early like/approximately [as-if]; to push Chloe to pass by go by, beside, or past
Ps:89:5 the (nom|acc)   them/same (gen) years (nom|acc|voc) they-will-be the (nom|acc) early like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) Chloe (nom|voc) he/she/it-happens-to-PASS BY (opt)
Ps:89:5 Ps_89:5_1 Ps_89:5_2 Ps_89:5_3 Ps_89:5_4 Ps_89:5_5 Ps_89:5_6 Ps_89:5_7 Ps_89:5_8 Ps_89:5_9 Ps_89:5_10
Ps:89:5 x x x x x x x x x x
Ps:89:6 τὸ πρωῒ ἀνθήσαι καὶ παρέλθοι, τὸ ἑσπέρας ἀποπέσοι, σκληρυνθείη καὶ ξηρανθείη.
Ps:89:6 In the morning let it flower, and pass away: in the evening let it droop, let it be withered and dried up. (Psalm 90:6 Brenton)
Ps:89:6 rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha. (Psalm 90:6 BT_4)
Ps:89:6 τὸ πρωῒ ἀνθήσαι καὶ παρέλθοι, τὸ ἑσπέρας ἀποπέσοι, σκληρυνθείη καὶ ξηρανθείη.
Ps:89:6 ὁ ἡ τό πρωΐ   καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἑσπέρα, -ας, ἡ ἀπο·πίπτω (απο+πιπτ-, απο+πεσ(ε)·[σ]-, απο+πεσ·[σ]- or 2nd απο+πεσ-, -, -, -) σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Ps:89:6 Wcześnie I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Wieczór Do ??? By twardnieć I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany
Ps:89:6 to\ prOi\+ a)nTE/sai kai\ pare/lToi, to\ e(spe/ras a)pope/soi, sklErunTei/E kai\ XEranTei/E.
Ps:89:6 to prO+i anTEsai kai parelToi, to hesperas apopesoi, sklErynTeiE kai XEranTeiE.
Ps:89:6 RA_ASN D VA_AAN C VB_AAO3S RA_ASN N1A_GSF VF_FAO3S VC_APO3S C VC_APO3S
Ps:89:6 the early ć and also, even, namely to pass by go by, beside, or past the evening to ??? to harden and also, even, namely to wither dry, parched
Ps:89:6 the (nom|acc) early   and he/she/it-happens-to-PASS BY (opt) the (nom|acc) evening (gen), evenings (acc) (fut opt), he/she/it-happens-to-??? (opt) he/she/it-happens-to-be-HARDEN-ed (opt) and he/she/it-happens-to-be-WITHER-ed (opt)
Ps:89:6 Ps_89:6_1 Ps_89:6_2 Ps_89:6_3 Ps_89:6_4 Ps_89:6_5 Ps_89:6_6 Ps_89:6_7 Ps_89:6_8 Ps_89:6_9 Ps_89:6_10 Ps_89:6_11
Ps:89:6 x x x x x x x x x x x
Ps:89:7 ὅτι ἐξελίπομεν ἐν τῇ ὀργῇ σου καὶ ἐν τῷ θυμῷ σου ἐταράχθημεν.
Ps:89:7 For we have perished in thine anger, and in thy wrath we have been troubled. (Psalm 90:7 Brenton)
Ps:89:7 Zaiste, Twój gniew nas niszczy, trwoży nas Twe oburzenie. (Psalm 90:7 BT_4)
Ps:89:7 ὅτι ἐξελίπομεν ἐν τῇ ὀργῇ σου καὶ ἐν τῷ θυμῷ σου ἐταράχθημεν.
Ps:89:7 ὅτι ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἐν ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
Ps:89:7 Ponieważ/tamto By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się
Ps:89:7 o(/ti e)Xeli/pomen e)n tE=| o)rgE=| sou kai\ e)n tO=| TumO=| sou e)tara/CHTEmen.
Ps:89:7 hoti eXelipomen en tE orgE su kai en tO TymO su etaraCHTEmen.
Ps:89:7 C VBI_AAI1P P RA_DSF N1_DSF RP_GS C P RA_DSM N2_DSM RP_GS VQI_API1P
Ps:89:7 because/that to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir
Ps:89:7 because/that we-FAIL-ed in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-were-UNSETTLE-ed
Ps:89:7 Ps_89:7_1 Ps_89:7_2 Ps_89:7_3 Ps_89:7_4 Ps_89:7_5 Ps_89:7_6 Ps_89:7_7 Ps_89:7_8 Ps_89:7_9 Ps_89:7_10 Ps_89:7_11 Ps_89:7_12
Ps:89:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:89:8 ἔθου τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐνώπιόν σου· ὁ αἰὼν ἡμῶν εἰς φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου.
Ps:89:8 Thou hast set our transgressions before thee: our age is in the light of thy countenance. (Psalm 90:8 Brenton)
Ps:89:8 Stawiasz przed sobą nasze winy, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza. (Psalm 90:8 BT_4)
Ps:89:8 ἔθου τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐνώπιόν σου· αἰὼν ἡμῶν εἰς φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου.
Ps:89:8 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] φωτισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:89:8 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Bezprawie Ja W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ja Do (+przyspieszenie) Natężenie oświetlenia Twarz Ty; twój/twój(sg)
Ps:89:8 e)/Tou ta\s a)nomi/as E(mO=n e)nO/pio/n sou· o( ai)O\n E(mO=n ei)s fOtismo\n tou= prosO/pou sou.
Ps:89:8 eTu tas anomias hEmOn enOpion su· ho aiOn hEmOn eis fOtismon tu prosOpu su.
Ps:89:8 VEI_AMI2S RA_APF N1A_APF RP_GP P RP_GS RA_NSM N3W_NSM RP_GP P N2_ASM RA_GSN N2N_GSN RP_GS
Ps:89:8 to place lay, put, set, situate, station the lawlessness I in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever I into (+acc) illuminance the face you; your/yours(sg)
Ps:89:8 you(sg)-were-PLACE-ed the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) us (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) eon (nom|voc) us (gen) into (+acc) illuminance (acc) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:89:8 Ps_89:8_1 Ps_89:8_2 Ps_89:8_3 Ps_89:8_4 Ps_89:8_5 Ps_89:8_6 Ps_89:8_7 Ps_89:8_8 Ps_89:8_9 Ps_89:8_10 Ps_89:8_11 Ps_89:8_12 Ps_89:8_13 Ps_89:8_14
Ps:89:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:9 ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐξέλιπον, καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ἐξελίπομεν· τὰ ἔτη ἡμῶν ὡς ἀράχνην ἐμελέτων.
Ps:89:9 For all our days are gone, and we have passed away in thy wrath: our years have spun out their tale as a spider. (Psalm 90:9 Brenton)
Ps:89:9 Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem; kończymy nasze lata jak westchnienie. (Psalm 90:9 BT_4)
Ps:89:9 ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐξέλιπον, καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ἐξελίπομεν· τὰ ἔτη ἡμῶν ὡς ἀράχνην ἐμελέτων.
Ps:89:9 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί ἐν ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς   μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -)
Ps:89:9 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ja By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Rok Ja Jak/jak By nawiedzać wszędzie {skończony}
Ps:89:9 o(/ti pa=sai ai( E(me/rai E(mO=n e)Xe/lipon, kai\ e)n tE=| o)rgE=| sou e)Xeli/pomen· ta\ e)/tE E(mO=n O(s a)ra/CHnEn e)mele/tOn.
Ps:89:9 hoti pasai hai hEmerai hEmOn eXelipon, kai en tE orgE su eXelipomen· ta etE hEmOn hOs araCHnEn emeletOn.
Ps:89:9 C A1S_NPF RA_NPF N1A_NPF RP_GP VBI_AAI3P C P RA_DSF N1_DSF RP_GS VBI_AAI1P RA_NPN N3E_NPN RP_GP C N1_ASF V3I_IAI3P
Ps:89:9 because/that every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day I to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the year I as/like ć to obsess over
Ps:89:9 because/that all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) days (nom|voc) us (gen) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed and in/among/by (+dat) the (dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-FAIL-ed the (nom|acc) years (nom|acc|voc) us (gen) as/like   I-was-OBSESS-ing-OVER, they-were-OBSESS-ing-OVER
Ps:89:9 Ps_89:9_1 Ps_89:9_2 Ps_89:9_3 Ps_89:9_4 Ps_89:9_5 Ps_89:9_6 Ps_89:9_7 Ps_89:9_8 Ps_89:9_9 Ps_89:9_10 Ps_89:9_11 Ps_89:9_12 Ps_89:9_13 Ps_89:9_14 Ps_89:9_15 Ps_89:9_16 Ps_89:9_17 Ps_89:9_18
Ps:89:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:10 αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν, ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος· ὅτι ἐπῆλθεν πραύτης ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ παιδευθησόμεθα.
Ps:89:10 As for the days of our years, in them are seventy years; and if men should be in strength, eighty years: and the greater part of them would be labour and trouble; for weakness overtakes us, and we shall be chastened. (Psalm 90:10 Brenton)
Ps:89:10 Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. (Psalm 90:10 BT_4)
Ps:89:10 αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν, ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος· ὅτι ἐπῆλθεν πραύτης ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ παιδευθησόμεθα.
Ps:89:10 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἑβδομή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐν   ὀγδοή·κοντα ἔτο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) αὐτός αὐτή αὐτό κόπος, -ου, ὁ καί πόνος, -ου, ὁ ὅτι ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πραΰτη[τ]ς v.l. πρᾳΰτη[τ]ς and πραότη[τ]ς v.l. πρᾳότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-)
Ps:89:10 Dzień Rok Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Siedemdziesiąt Rok Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Osiemdziesiąt Rok I też, nawet, mianowicie Więcej On/ona/to/to samo Praca trudzą się I też, nawet, mianowicie Praca Ponieważ/tamto Do zbliżanie siebie Pokora Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć,
Ps:89:10 ai( E(me/rai tO=n e)tO=n E(mO=n, e)n au)toi=s e(bdomE/konta e)/tE, e)a\n de\ e)n dunastei/ais, o)gdoE/konta e)/tE, kai\ to\ plei=on au)tO=n ko/pos kai\ po/nos· o(/ti e)pE=lTen prau/tEs e)f’ E(ma=s, kai\ paideuTEso/meTa.
Ps:89:10 hai hEmerai tOn etOn hEmOn, en autois hebdomEkonta etE, ean de en dynasteiais, ogdoEkonta etE, kai to pleion autOn kopos kai ponos· hoti epElTen prautEs ef’ hEmas, kai paideuTEsomeTa.
Ps:89:10 RA_NPF N1A_NPF RA_GPN N3E_GPN RP_GP P RD_DPM M N3E_NPN C x P N1A_DPF M N3E_NPN C RA_ASN A3C_ASN RD_GPM N2_NSM C N2_NSM C VBI_AAI3S N3T_NSF P RP_AP C VC_FPI1P
Ps:89:10 the day the year I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same seventy year if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć eighty year and also, even, namely the more he/she/it/same labor toil and also, even, namely labor because/that to oncoming humility upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely to chastened correct, discipline, train, teach, educate,
Ps:89:10 the (nom) days (nom|voc) the (gen) years (gen) us (gen) in/among/by (+dat) them/same (dat) seventy years (nom|acc|voc) if-ever Yet in/among/by (+dat)   eighty years (nom|acc|voc) and the (nom|acc) more (nom|acc|voc, voc) them/same (gen) labor (nom) and labor (nom) because/that he/she/it-ONCOMING-ed humility (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and we-will-be-CHASTENED-ed
Ps:89:10 Ps_89:10_1 Ps_89:10_2 Ps_89:10_3 Ps_89:10_4 Ps_89:10_5 Ps_89:10_6 Ps_89:10_7 Ps_89:10_8 Ps_89:10_9 Ps_89:10_10 Ps_89:10_11 Ps_89:10_12 Ps_89:10_13 Ps_89:10_14 Ps_89:10_15 Ps_89:10_16 Ps_89:10_17 Ps_89:10_18 Ps_89:10_19 Ps_89:10_20 Ps_89:10_21 Ps_89:10_22 Ps_89:10_23 Ps_89:10_24 Ps_89:10_25 Ps_89:10_26 Ps_89:10_27 Ps_89:10_28 Ps_89:10_29
Ps:89:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:11 τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμόν σου;
Ps:89:11 Who knows the power of thy wrath? (Psalm 90:11 Brenton)
Ps:89:11 Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu i kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia? (Psalm 90:11 BT_4)
Ps:89:11 τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμόν σου;
Ps:89:11 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:89:11 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ty; twój/twój(sg) Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg)
Ps:89:11 ti/s ginO/skei to\ kra/tos tE=s o)rgE=s sou kai\ a)po\ tou= fo/bou sou to\n Tumo/n sou;
Ps:89:11 tis ginOskei to kratos tEs orgEs su kai apo tu fobu su ton Tymon su;
Ps:89:11 RI_NSM V1_PAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF RP_GS C P RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:89:11 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize. the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the fear [see phobia]; to fear you; your/yours(sg) the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg)
Ps:89:11 who/what/why (nom) he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) the (nom|acc) sway (nom|acc|voc) the (gen) wrath (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and away from (+gen) the (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:89:11 Ps_89:11_1 Ps_89:11_2 Ps_89:11_3 Ps_89:11_4 Ps_89:11_5 Ps_89:11_6 Ps_89:11_7 Ps_89:11_8 Ps_89:11_9 Ps_89:11_10 Ps_89:11_11 Ps_89:11_12 Ps_89:11_13 Ps_89:11_14 Ps_89:11_15
Ps:89:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:12 ἐξαριθμήσασθαι τὴν δεξιάν σου οὕτως γνώρισον καὶ τοὺς πεπεδημένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ.
Ps:89:12 and who knows how to number his days because of the fear of thy wrath? So manifest thy right hand, and those that are instructed in wisdom in the heart. (Psalm 90:12 Brenton)
Ps:89:12 Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. (Psalm 90:12 BT_4)
Ps:89:12 ἐξαριθμήσασθαι τὴν δεξιάν σου οὕτως γνώρισον καὶ τοὺς πεπεδημένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ.
Ps:89:12   ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὕτως/οὕτω γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐν σοφία, -ας, ἡ
Ps:89:12 W prawo Ty; twój/twój(sg) thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By robić znany I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Ps:89:12 e)XariTmE/sasTai tE\n deXia/n sou ou(/tOs gnO/rison kai\ tou\s pepedEme/nous tE=| kardi/a| e)n sofi/a|.
Ps:89:12 eXariTmEsasTai tEn deXian su hutOs gnOrison kai tus pepedEmenus tE kardia en sofia.
Ps:89:12 VA_AMN RA_ASF A1A_ASF RP_GS D VA_AAD2S C RA_APM VM_XMPAPM RA_DSF N1A_DSF P N1A_DSF
Ps:89:12 ć the right you; your/yours(sg) thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to make known and also, even, namely the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Ps:89:12   the (acc) right ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) thusly/like this do-MAKE-you(sg)-KNOWN!, going-to-MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and the (acc)   the (dat) heart (dat) in/among/by (+dat) sapience (dat)
Ps:89:12 Ps_89:12_1 Ps_89:12_2 Ps_89:12_3 Ps_89:12_4 Ps_89:12_5 Ps_89:12_6 Ps_89:12_7 Ps_89:12_8 Ps_89:12_9 Ps_89:12_10 Ps_89:12_11 Ps_89:12_12 Ps_89:12_13
Ps:89:12 x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:13 ἐπίστρεψον, κύριε· ἕως πότε; καὶ παρακλήθητι ἐπὶ τοῖς δούλοις σου.
Ps:89:13 Return, O Lord, how long? and be intreated concerning thy servants. (Psalm 90:13 Brenton)
Ps:89:13 Powróć, o Panie, dokądże jeszcze...? I bądź litościwy dla sług Twoich! (Psalm 90:13 BT_4)
Ps:89:13 ἐπίστρεψον, κύριε· ἕως πότε; καὶ παρακλήθητι ἐπὶ τοῖς δούλοις σου.
Ps:89:13 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:89:13 By odwracać się dookoła Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Kiedy? I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg)
Ps:89:13 e)pi/strePSon, ku/rie· e(/Os po/te; kai\ paraklE/TEti e)pi\ toi=s dou/lois sou.
Ps:89:13 epistrePSon, kyrie· heOs pote; kai paraklETEti epi tois dulois su.
Ps:89:13 VA_AAD2S N2_VSM P x C VC_APD2S P RA_DPM N2_DPM RP_GS
Ps:89:13 to turn around lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn when? and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg)
Ps:89:13 do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? and be-you(sg)-PETITION-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) slaves (dat); servile ([Adj] dat); you(sg)-are-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-happen-to-be-ENSLAVE-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:89:13 Ps_89:13_1 Ps_89:13_2 Ps_89:13_3 Ps_89:13_4 Ps_89:13_5 Ps_89:13_6 Ps_89:13_7 Ps_89:13_8 Ps_89:13_9 Ps_89:13_10
Ps:89:13 x x x x x x x x x x
Ps:89:14 ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν·
Ps:89:14 We have been satisfied in the morning with thy mercy; and we did exult and rejoice: (Psalm 90:14 Brenton)
Ps:89:14 Nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. (Psalm 90:14 BT_4)
Ps:89:14 ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν·
Ps:89:14 ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό πρωΐ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:89:14 By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Wcześnie Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Ja
Ps:89:14 e)neplE/sTEmen to\ prOi\+ tou= e)le/ous sou kai\ E)galliasa/meTa kai\ eu)fra/nTEmen e)n pa/sais tai=s E(me/rais E(mO=n·
Ps:89:14 eneplEsTEmen to prO+i tu eleus su kai EgalliasameTa kai eufranTEmen en pasais tais hEmerais hEmOn·
Ps:89:14 VSI_API1P RA_ASN D RA_GSN N3E_GSN RP_GS C VAI_AMI1P C VC_API1P P A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RP_GP
Ps:89:14 to satisfy fill up the early the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely to exult (glad, great joy) and also, even, namely to celebrate/be merry in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day I
Ps:89:14 we-were-SATISFY-ed the (nom|acc) early the (gen) mercy (gen), mercies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-were-EXULT-ed and we-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) days (dat) us (gen)
Ps:89:14 Ps_89:14_1 Ps_89:14_2 Ps_89:14_3 Ps_89:14_4 Ps_89:14_5 Ps_89:14_6 Ps_89:14_7 Ps_89:14_8 Ps_89:14_9 Ps_89:14_10 Ps_89:14_11 Ps_89:14_12 Ps_89:14_13 Ps_89:14_14 Ps_89:14_15
Ps:89:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:15 εὐφράνθημεν ἀνθ’ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά.
Ps:89:15 let us rejoice in all our days, in return for the days wherein thou didst afflict us, the years wherein we saw evil. (Psalm 90:15 Brenton)
Ps:89:15 Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś, i lat, w których zaznaliśmy niedoli. (Psalm 90:15 BT_4)
Ps:89:15 εὐφράνθημεν ἀνθ’ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν κακά.
Ps:89:15 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἀντί ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Ps:89:15 By celebrować/bądź wesoły Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Dzień Do niżej Ja Rok Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Niegodziwie by czynić źle
Ps:89:15 eu)fra/nTEmen a)nT’ O(=n E(merO=n e)tapei/nOsas E(ma=s, e)tO=n, O(=n ei)/domen kaka/.
Ps:89:15 eufranTEmen anT’ hOn hEmerOn etapeinOsas hEmas, etOn, hOn eidomen kaka.
Ps:89:15 VC_API1P P RR_GPM N1A_GPF VAI_AAI2S RP_AP N3E_GPN RR_GPM VBI_AAI1P A1_APN
Ps:89:15 to celebrate/be merry against (+gen) who/whom/which day to lower I year who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), wickedly to do evil
Ps:89:15 we-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY against (+gen) who/whom/which (gen) days (gen) you(sg)-LOWER-ed us (acc) years (gen) who/whom/which (gen) we-SEE-ed wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Ps:89:15 Ps_89:15_1 Ps_89:15_2 Ps_89:15_3 Ps_89:15_4 Ps_89:15_5 Ps_89:15_6 Ps_89:15_7 Ps_89:15_8 Ps_89:15_9 Ps_89:15_10
Ps:89:15 x x x x x x x x x x
Ps:89:16 καὶ ἰδὲ ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ τὰ ἔργα σου καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν,
Ps:89:16 And look upon thy servants, and upon thy works; and guide their children. (Psalm 90:16 Brenton)
Ps:89:16 Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a chwała Twoja nad ich synami! (Psalm 90:16 BT_4)
Ps:89:16 καὶ ἰδὲ ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ τὰ ἔργα σου καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν,
Ps:89:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:89:16 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By kierować Syn On/ona/to/to samo
Ps:89:16 kai\ i)de\ e)pi\ tou\s dou/lous sou kai\ ta\ e)/rga sou kai\ o(dE/gEson tou\s ui(ou\s au)tO=n,
Ps:89:16 kai ide epi tus dulus su kai ta erga su kai hodEgEson tus hyius autOn,
Ps:89:16 C VB_AAD2S P RA_APM N2_APM RP_GS C RA_APN N2N_APN RP_GS C VA_AAD2S RA_APM N2_APM RD_GPM
Ps:89:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slave; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely the work you; your/yours(sg) and also, even, namely to guide the son he/she/it/same
Ps:89:16 and do-SEE-you(sg)! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-GUIDE-you(sg)!, going-to-GUIDE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) sons (acc) them/same (gen)
Ps:89:16 Ps_89:16_1 Ps_89:16_2 Ps_89:16_3 Ps_89:16_4 Ps_89:16_5 Ps_89:16_6 Ps_89:16_7 Ps_89:16_8 Ps_89:16_9 Ps_89:16_10 Ps_89:16_11 Ps_89:16_12 Ps_89:16_13 Ps_89:16_14 Ps_89:16_15
Ps:89:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:89:17 καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ’ ἡμᾶς.
Ps:89:17 And let the brightness of the Lord our God be upon us: and do thou direct for us the works of our hands. (Psalm 90:17 Brenton)
Ps:89:17 A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych! (Psalm 90:17 BT_4)
Ps:89:17 καὶ ἔστω λαμπρότης κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ’ ἡμᾶς.
Ps:89:17 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαμπρότη[τ]ς, -ητος, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:89:17 I też, nawet, mianowicie By powodować stać; by być Jasność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Praca Ręka; gorzej Ja By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
Ps:89:17 kai\ e)/stO E( lampro/tEs kuri/ou tou= Teou= E(mO=n e)f’ E(ma=s, kai\ ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n E(mO=n kateu/Tunon e)f’ E(ma=s.
Ps:89:17 kai estO hE lamprotEs kyriu tu Teu hEmOn ef’ hEmas, kai ta erga tOn CHeirOn hEmOn kateuTynon ef’ hEmas.
Ps:89:17 C V9_PAD3S RA_NSF N3T_NSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP P RP_AP C RA_APN N2N_APN RA_GPM N3_GPF RP_GP VA_AAD2S P RP_AP
Ps:89:17 and also, even, namely to cause to stand; to be the brightness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely the work the hand; worse I to lead keep straight, guide, direct, instruct upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
Ps:89:17 and I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (nom) brightness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) us (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) us (gen) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing, do-LEAD-you(sg)!, while LEAD-ing (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc)
Ps:89:17 Ps_89:17_1 Ps_89:17_2 Ps_89:17_3 Ps_89:17_4 Ps_89:17_5 Ps_89:17_6 Ps_89:17_7 Ps_89:17_8 Ps_89:17_9 Ps_89:17_10 Ps_89:17_11 Ps_89:17_12 Ps_89:17_13 Ps_89:17_14 Ps_89:17_15 Ps_89:17_16 Ps_89:17_17 Ps_89:17_18 Ps_89:17_19
Ps:89:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x