Pss:13:0t Τῷ Σαλωμων ψαλμός· παράκλησις τῶν δικαίων.
Pss:13:0t translation by G. Buchanan Gray) XIII. Of Solomon. A Psalm. Comfort for the righteous.
Pss:13:0t  
Pss:13:0t Τῷ Σαλωμων ψαλμός· παράκλησις τῶν δικαίων.
Pss:13:0t            
Pss:13:0t            
Pss:13:0t *tO=| *salOmOn PSalmo/s· para/klEsis tO=n dikai/On.
Pss:13:0t tO salOmOn PSalmos· paraklEsis tOn dikaiOn.
Pss:13:0t RA_DSM N_DSM N2_NSM N3I_NSF RA_GPM N2_GPM
Pss:13:0t            
Pss:13:0t            
Pss:13:0t Pss_13:0t_1 Pss_13:0t_2 Pss_13:0t_3 Pss_13:0t_4 Pss_13:0t_5 Pss_13:0t_6
Pss:13:0t x x x x x x
Pss:13:1 Δεξιὰ κυρίου ἐσκέπασέν με, δεξιὰ κυρίου ἐφείσατο ἡμῶν·
Pss:13:1 translation by G. Buchanan Gray) 13 1 The right hand of the Lord hath covered me; The right hand of the Lord hath spared us.
Pss:13:1  
Pss:13:1 Δεξιὰ κυρίου ἐσκέπασέν με, δεξιὰ κυρίου ἐφείσατο ἡμῶν·
Pss:13:1 δεξιός -ά -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δεξιός -ά -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:13:1 W prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chronić się Ja W prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbywający {Oszczędzać} Ja
Pss:13:1 *deXia\ kuri/ou e)ske/pase/n me, deXia\ kuri/ou e)fei/sato E(mO=n·
Pss:13:1 deXia kyriu eskepasen me, deXia kyriu efeisato hEmOn·
Pss:13:1 A1A_NSF N2_GSM VAI_AAI3S RP_AS A1A_NSF N2_GSM VAI_AMI3S RP_GP
Pss:13:1 right lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to shelter I right lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to spare I
Pss:13:1 right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-SHELTER-ed me (acc) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-SPARE-ed us (gen)
Pss:13:1 Pss_13:1_1 Pss_13:1_2 Pss_13:1_3 Pss_13:1_4 Pss_13:1_5 Pss_13:1_6 Pss_13:1_7 Pss_13:1_8
Pss:13:1 x x x x x x x x
Pss:13:2 ὁ βραχίων κυρίου ἔσωσεν ἡμᾶς ἀπὸ ῥομφαίας διαπορευομένης, ἀπὸ λιμοῦ καὶ θανάτου ἁμαρτωλῶν.
Pss:13:2 translation by G. Buchanan Gray) 2 The arm of the Lord hath saved us from the sword that passed through, From famine and the death of sinners.
Pss:13:2  
Pss:13:2 βραχίων κυρίου ἔσωσεν ἡμᾶς ἀπὸ ῥομφαίας διαπορευομένης, ἀπὸ λιμοῦ καὶ θανάτου ἁμαρτωλῶν.
Pss:13:2 ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ἀπό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν
Pss:13:2 Ręka {Broń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szpada By przechodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głodu głód I też, nawet, mianowicie Śmierć; by zgładzać Grzeszny
Pss:13:2 o( braCHi/On kuri/ou e)/sOsen E(ma=s a)po\ r(omfai/as diaporeuome/nEs, a)po\ limou= kai\ Tana/tou a(martOlO=n.
Pss:13:2 ho braCHiOn kyriu esOsen hEmas apo romfaias diaporeuomenEs, apo limu kai Tanatu hamartOlOn.
Pss:13:2 RA_NSM N3N_NSM N2_GSM VAI_AAI3S RP_AP P N1A_GSF V1_PMPGSF P N2_GSM C N2_GSM A1B_APN
Pss:13:2 the arm lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sword to pass through from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing famine hunger and also, even, namely death; to put to death sinful
Pss:13:2 the (nom) arm (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-SAVE-ed us (acc) away from (+gen) sword (gen), swords (acc) while being-PASS-ed-THROUGH (gen) away from (+gen) famine (gen) and death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! sinful ([Adj] gen)
Pss:13:2 Pss_13:2_1 Pss_13:2_2 Pss_13:2_3 Pss_13:2_4 Pss_13:2_5 Pss_13:2_6 Pss_13:2_7 Pss_13:2_8 Pss_13:2_9 Pss_13:2_10 Pss_13:2_11 Pss_13:2_12 Pss_13:2_13
Pss:13:2 x x x x x x x x x x x x x
Pss:13:3 θηρία ἐπεδράμοσαν αὐτοῖς πονηρά· ἐν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν ἐτίλλοσαν σάρκας αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς μύλαις ἔθλων ὀστᾶ αὐτῶν·
Pss:13:3 translation by G. Buchanan Gray) 3 Noisome beasts ran upon them: With their teeth they tore their flesh, And with their molars crushed their bones.
Pss:13:3  
Pss:13:3 θηρία ἐπεδράμοσαν αὐτοῖς πονηρά· ἐν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν ἐτίλλοσαν σάρκας αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς μύλαις ἔθλων ὀστᾶ αὐτῶν·
Pss:13:3 θηρίον, -ου, τό   αὐτός αὐτή αὐτό πονηρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τίλλω (τιλλ-, -, -, -, τετιλ-, τιλ·[θ]-) σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό   θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-) ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:13:3 Zwierzę On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo By szarpać Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By gnieść się Kość On/ona/to/to samo
Pss:13:3 TEri/a e)pedra/mosan au)toi=s ponEra/· e)n toi=s o)dou=sin au)tO=n e)ti/llosan sa/rkas au)tO=n kai\ e)n tai=s mu/lais e)/TlOn o)sta= au)tO=n·
Pss:13:3 TEria epedramosan autois ponEra· en tois odusin autOn etillosan sarkas autOn kai en tais mylais eTlOn osta autOn·
Pss:13:3 N2N_APN VBI_AAI3P RD_DPM A1A_APN P RA_DPM N3_DPM RD_GPM VAI_AAI3P N3K_APF RD_GPM C P RA_DPF N1_DPF VB_IAI3P N2N_APN RD_GPM
Pss:13:3 beast ć he/she/it/same wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same to pluck flesh he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to crush bone he/she/it/same
Pss:13:3 beasts (nom|acc|voc)   them/same (dat) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) teeth (dat) them/same (gen) they-were-PLUCK-ing flesh (acc) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat)   I-was-CRUSH-ing, they-were-CRUSH-ing bones (nom|acc|voc) them/same (gen)
Pss:13:3 Pss_13:3_1 Pss_13:3_2 Pss_13:3_3 Pss_13:3_4 Pss_13:3_5 Pss_13:3_6 Pss_13:3_7 Pss_13:3_8 Pss_13:3_9 Pss_13:3_10 Pss_13:3_11 Pss_13:3_12 Pss_13:3_13 Pss_13:3_14 Pss_13:3_15 Pss_13:3_16 Pss_13:3_17 Pss_13:3_18
Pss:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:13:4 καὶ ἐκ τούτων ἁπάντων ἐρρύσατο ἡμᾶς κύριος.
Pss:13:4 translation by G. Buchanan Gray) (4) But from all these things the Lord delivered us,
Pss:13:4  
Pss:13:4 καὶ ἐκ τούτων ἁπάντων ἐρρύσατο ἡμᾶς κύριος.
Pss:13:4 καί ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:13:4 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy; by spotykać By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:13:4 kai\ e)k tou/tOn a(pa/ntOn e)rru/sato E(ma=s ku/rios.
Pss:13:4 kai ek tutOn hapantOn errysato hEmas kyrios.
Pss:13:4 C P RD_GPM A3_GPM VAI_AMI3S RP_AP N2_NSM
Pss:13:4 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every; to encounter to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:13:4 and out of (+gen) these (gen) all (gen); while ENCOUNTER-ing (nom, nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-DELIVER-ed us (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Pss:13:4 Pss_13:4_1 Pss_13:4_2 Pss_13:4_3 Pss_13:4_4 Pss_13:4_5 Pss_13:4_6 Pss_13:4_7
Pss:13:4 x x x x x x x
Pss:13:5 Ἐταράχθη ὁ εὐσεβὴς διὰ τὰ παραπτώματα αὐτοῦ, μήποτε συμπαραληφθῇ μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν·
Pss:13:5 translation by G. Buchanan Gray) 4 (5) The righteous was troubled on account of his errors, Lest he should be taken away along with the sinners;
Pss:13:5  
Pss:13:5 Ἐταράχθη εὐσεβὴς διὰ τὰ παραπτώματα αὐτοῦ, μήποτε συμπαραληφθῇ μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν·
Pss:13:5 ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές διά ὁ ἡ τό παράπτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μήποτε (μή ποτέ) συμ·παρα·λαμβάνω (συμπαρα+λαμβαν-, -, 2nd συμπαρα+λαβ-, -, -, συμπαρα+λημφ·θ-/συμπαρα+ληφ·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν
Pss:13:5 By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Pobożny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją On/ona/to/to samo Nigdy Do ??? Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny
Pss:13:5 *)etara/CHTE o( eu)sebE\s dia\ ta\ paraptO/mata au)tou=, mE/pote sumparalEfTE=| meta\ tO=n a(martOlO=n·
Pss:13:5 etaraCHTE ho eusebEs dia ta paraptOmata autu, mEpote symparalEfTE meta tOn hamartOlOn·
Pss:13:5 VCI_API3S RA_NSM A3H_NSM P RA_APN N3M_APN RD_GSM D VV_APS3S P RA_GPM A1B_GPM
Pss:13:5 to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the devout because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake he/she/it/same never to ??? after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the sinful
Pss:13:5 he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (nom) devout ([Adj] nom) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) false steps (nom|acc|voc) him/it/same (gen) never he/she/it-should-be-???-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) sinful ([Adj] gen)
Pss:13:5 Pss_13:5_1 Pss_13:5_2 Pss_13:5_3 Pss_13:5_4 Pss_13:5_5 Pss_13:5_6 Pss_13:5_7 Pss_13:5_8 Pss_13:5_9 Pss_13:5_10 Pss_13:5_11 Pss_13:5_12
Pss:13:5 x x x x x x x x x x x x
Pss:13:6 ὅτι δεινὴ ἡ καταστροφὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ οὐχ ἅψεται δικαίου οὐδὲν ἐκ πάντων τούτων.
Pss:13:6 translation by G. Buchanan Gray) 5 (6) For terrible is the overthrow of the sinner; But not one of all these things toucheth the righteous.
Pss:13:6  
Pss:13:6 ὅτι δεινὴ καταστροφὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ οὐχ ἅψεται δικαίου οὐδὲν ἐκ πάντων τούτων.
Pss:13:6 ὅτι δεινός -ή -όν [LXX] ὁ ἡ τό κατα·στροφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο
Pss:13:6 Ponieważ/tamto Straszny Katastrofa Grzeszny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Nie jeden (nic, nikt) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pss:13:6 o(/ti deinE\ E( katastrofE\ tou= a(martOlou=, kai\ ou)CH a(/PSetai dikai/ou ou)de\n e)k pa/ntOn tou/tOn.
Pss:13:6 hoti deinE hE katastrofE tu hamartOlu, kai uCH haPSetai dikaiu uden ek pantOn tutOn.
Pss:13:6 C A1_NSF RA_NSF N1_NSF RA_GSM A1B_GSM C D VF_FMI3S A1A_GSM A3_ASN P A3_GPM RD_GPM
Pss:13:6 because/that dreadful the catastrophe the sinful and also, even, namely οὐχ before rough breathing to lay hands on set fire, touch just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous not one (nothing, no one) out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pss:13:6 because/that dreadful ([Adj] nom|voc) the (nom) catastrophe (nom|voc) the (gen) sinful ([Adj] gen) and not he/she/it-will-be-LAY HandS ON-ed just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! not one (nom|acc) out of (+gen) all (gen) these (gen)
Pss:13:6 Pss_13:6_1 Pss_13:6_2 Pss_13:6_3 Pss_13:6_4 Pss_13:6_5 Pss_13:6_6 Pss_13:6_7 Pss_13:6_8 Pss_13:6_9 Pss_13:6_10 Pss_13:6_11 Pss_13:6_12 Pss_13:6_13 Pss_13:6_14
Pss:13:6 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:13:7 ὅτι οὐχ ὁμοία ἡ παιδεία τῶν δικαίων ἐν ἀγνοίᾳ καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν ἁμαρτωλῶν.
Pss:13:7 translation by G. Buchanan Gray) (7) For not alike are the chastening of the righteous (for sins done) in ignorance, And the overthrow of the sinners
Pss:13:7  
Pss:13:7 ὅτι οὐχ ὁμοία παιδεία τῶν δικαίων ἐν ἀγνοίᾳ καὶ καταστροφὴ τῶν ἁμαρτωλῶν.
Pss:13:7 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅμοιος -α -ον ὁ ἡ τό παιδεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐν ἄ·γνοια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό κατα·στροφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν
Pss:13:7 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Podobny Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieznajomość I też, nawet, mianowicie Katastrofa Grzeszny
Pss:13:7 o(/ti ou)CH o(moi/a E( paidei/a tO=n dikai/On e)n a)gnoi/a| kai\ E( katastrofE\ tO=n a(martOlO=n.
Pss:13:7 hoti uCH homoia hE paideia tOn dikaiOn en agnoia kai hE katastrofE tOn hamartOlOn.
Pss:13:7 C D A1A_APN RA_NSF N1A_NSF RA_GPM A1A_GPM P N1A_DSF C RA_NSF N1_NSF RA_GPM A1B_GPM
Pss:13:7 because/that οὐχ before rough breathing similar the chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ignorance and also, even, namely the catastrophe the sinful
Pss:13:7 because/that not similar ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) chastisement (nom|voc) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) in/among/by (+dat) ignorance (dat) and the (nom) catastrophe (nom|voc) the (gen) sinful ([Adj] gen)
Pss:13:7 Pss_13:7_1 Pss_13:7_2 Pss_13:7_3 Pss_13:7_4 Pss_13:7_5 Pss_13:7_6 Pss_13:7_7 Pss_13:7_8 Pss_13:7_9 Pss_13:7_10 Pss_13:7_11 Pss_13:7_12 Pss_13:7_13 Pss_13:7_14
Pss:13:7 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:13:8 ἐν περιστολῇ παιδεύεται δίκαιος, ἵνα μὴ ἐπιχαρῇ ὁ ἁμαρτωλὸς τῷ δικαίῳ·
Pss:13:8 translation by G. Buchanan Gray) 7 (8) Secretly (?) is the righteous chastened, Lest the sinner rejoice over the righteous.
Pss:13:8  
Pss:13:8 ἐν περιστολῇ παιδεύεται δίκαιος, ἵνα μὴ ἐπιχαρῇ ἁμαρτωλὸς τῷ δικαίῳ·
Pss:13:8 ἐν   παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) δίκαιος -αία -ον ἵνα μή   ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον
Pss:13:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Właśnie prawy, właśnie żeby / ażeby / bo Nie Grzeszny Właśnie prawy, właśnie
Pss:13:8 e)n peristolE=| paideu/etai di/kaios, i(/na mE\ e)piCHarE=| o( a(martOlo\s tO=| dikai/O|·
Pss:13:8 en peristolE paideuetai dikaios, hina mE epiCHarE ho hamartOlos tO dikaiO·
Pss:13:8 P N1_DSF V1_PMI3S A1A_NSM C D VD_APS3S RA_NSM A1B_NSM RA_DSM A1A_DSM
Pss:13:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to chastened correct, discipline, train, teach, educate, just righteous, just so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć the sinful the just righteous, just
Pss:13:8 in/among/by (+dat)   he/she/it-is-being-CHASTENED-ed just ([Adj] nom) so that / in order to /because not   the (nom) sinful ([Adj] nom) the (dat) just ([Adj] dat)
Pss:13:8 Pss_13:8_1 Pss_13:8_2 Pss_13:8_3 Pss_13:8_4 Pss_13:8_5 Pss_13:8_6 Pss_13:8_7 Pss_13:8_8 Pss_13:8_9 Pss_13:8_10 Pss_13:8_11
Pss:13:8 x x x x x x x x x x x
Pss:13:9 ὅτι νουθετήσει δίκαιον ὡς υἱὸν ἀγαπήσεως, καὶ ἡ παιδεία αὐτοῦ ὡς πρωτοτόκου.
Pss:13:9 translation by G. Buchanan Gray) 8 (9) For He correcteth the righteous as a beloved son, And his chastisement is as that of a firstborn.
Pss:13:9  
Pss:13:9 ὅτι νουθετήσει δίκαιον ὡς υἱὸν ἀγαπήσεως, καὶ παιδεία αὐτοῦ ὡς πρωτοτόκου.
Pss:13:9 ὅτι νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) δίκαιος -αία -ον ὡς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ὁ ἡ τό παιδεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς πρωτό·τοκος -ον
Pss:13:9 Ponieważ/tamto Do ??? Właśnie prawy, właśnie Jak/jak Syn I też, nawet, mianowicie Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. On/ona/to/to samo Jak/jak firstborn
Pss:13:9 o(/ti nouTetE/sei di/kaion O(s ui(o\n a)gapE/seOs, kai\ E( paidei/a au)tou= O(s prOtoto/kou.
Pss:13:9 hoti nuTetEsei dikaion hOs hyion agapEseOs, kai hE paideia autu hOs prOtotoku.
Pss:13:9 C VF_FAI3S A1A_ASM C N2_ASM N3I_GSF C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C A1B_GSM
Pss:13:9 because/that to ??? just righteous, just as/like son ć and also, even, namely the chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. he/she/it/same as/like firstborn
Pss:13:9 because/that he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like son (acc)   and the (nom) chastisement (nom|voc) him/it/same (gen) as/like firstborn ([Adj] gen)
Pss:13:9 Pss_13:9_1 Pss_13:9_2 Pss_13:9_3 Pss_13:9_4 Pss_13:9_5 Pss_13:9_6 Pss_13:9_7 Pss_13:9_8 Pss_13:9_9 Pss_13:9_10 Pss_13:9_11 Pss_13:9_12
Pss:13:9 x x x x x x x x x x x x
Pss:13:10 ὅτι φείσεται κύριος τῶν ὁσίων αὐτοῦ καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἐξαλείψει ἐν παιδείᾳ.
Pss:13:10 translation by G. Buchanan Gray) 9 10) For the Lord spareth His pious ones, And blotteth out their errors by His chastening.
Pss:13:10  
Pss:13:10 ὅτι φείσεται κύριος τῶν ὁσίων αὐτοῦ καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἐξαλείψει ἐν παιδείᾳ.
Pss:13:10 ὅτι φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παράπτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ἐν παιδεία, -ας, ἡ
Pss:13:10 Ponieważ/tamto Zbywający {Oszczędzać} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Święty On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją On/ona/to/to samo Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi.
Pss:13:10 o(/ti fei/setai ku/rios tO=n o(si/On au)tou= kai\ ta\ paraptO/mata au)tO=n e)Xalei/PSei e)n paidei/a|.
Pss:13:10 hoti feisetai kyrios tOn hosiOn autu kai ta paraptOmata autOn eXaleiPSei en paideia.
Pss:13:10 C VF_FMI3S N2_NSM RA_GPM A1A_GPM RD_GSM C RA_APN N3M_APN RD_GPM VF_FAI3S P N1A_DSF
Pss:13:10 because/that to spare lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the holy he/she/it/same and also, even, namely the false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake he/she/it/same to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
Pss:13:10 because/that he/she/it-will-be-SPARE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc) false steps (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-will-OBLITERATION, you(sg)-will-be-OBLITERATION-ed (classical) in/among/by (+dat) chastisement (dat)
Pss:13:10 Pss_13:10_1 Pss_13:10_2 Pss_13:10_3 Pss_13:10_4 Pss_13:10_5 Pss_13:10_6 Pss_13:10_7 Pss_13:10_8 Pss_13:10_9 Pss_13:10_10 Pss_13:10_11 Pss_13:10_12 Pss_13:10_13
Pss:13:10 x x x x x x x x x x x x x
Pss:13:11 ἡ γὰρ ζωὴ τῶν δικαίων εἰς τὸν αἰῶνα· ἁμαρτωλοὶ δὲ ἀρθήσονται εἰς ἀπώλειαν, καὶ οὐχ εὑρεθήσεται μνημόσυνον αὐτῶν ἔτι·
Pss:13:11 translation by G. Buchanan Gray) (11) For the life of the righteous shall be for ever; 10 But sinners shall be taken away into destruction, And their memorial shall be found no more.
Pss:13:11  
Pss:13:11 γὰρ ζωὴ τῶν δικαίων εἰς τὸν αἰῶνα· ἁμαρτωλοὶ δὲ ἀρθήσονται εἰς ἀπώλειαν, καὶ οὐχ εὑρεθήσεται μνημόσυνον αὐτῶν ἔτι·
Pss:13:11 ὁ ἡ τό γάρ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἁ·μαρτωλός -όν δέ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι
Pss:13:11 Dla odtąd, jak Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Grzeszny zaś By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Pamięć On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze
Pss:13:11 E( ga\r DZOE\ tO=n dikai/On ei)s to\n ai)O=na· a(martOloi\ de\ a)rTE/sontai ei)s a)pO/leian, kai\ ou)CH eu(reTE/setai mnEmo/sunon au)tO=n e)/ti·
Pss:13:11 hE gar DZOE tOn dikaiOn eis ton aiOna· hamartOloi de arTEsontai eis apOleian, kai uCH heureTEsetai mnEmosynon autOn eti·
Pss:13:11 RA_NSF x N1_NSF RA_GPM A1A_GPM P RA_ASM N3W_ASM A1B_NPM x VC_FPI3P P N1A_ASF C D VC_FPI3S N2N_ASN RD_GPM D
Pss:13:11 the for since, as life being, living, spirit; alive the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever sinful δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to lift/pick up take up, tote, raise into (+acc) annihilation, destruction and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find memory he/she/it/same yet/still
Pss:13:11 the (nom) for life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) sinful ([Adj] nom|voc) Yet they-will-be-LIFT/PICK-ed-UP into (+acc) annihilation, destruction (acc) and not he/she/it-will-be-FIND-ed memory (nom|acc|voc) them/same (gen) yet/still
Pss:13:11 Pss_13:11_1 Pss_13:11_2 Pss_13:11_3 Pss_13:11_4 Pss_13:11_5 Pss_13:11_6 Pss_13:11_7 Pss_13:11_8 Pss_13:11_9 Pss_13:11_10 Pss_13:11_11 Pss_13:11_12 Pss_13:11_13 Pss_13:11_14 Pss_13:11_15 Pss_13:11_16 Pss_13:11_17 Pss_13:11_18 Pss_13:11_19
Pss:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:13:12 ἐπὶ δὲ τοὺς ὁσίους τὸ ἔλεος κυρίου, καὶ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Pss:13:12 translation by G. Buchanan Gray) 11 (12) But upon the pious is the mercy of the Lord, And upon them that fear Him His mercy.
Pss:13:12  
Pss:13:12 ἐπὶ δὲ τοὺς ὁσίους τὸ ἔλεος κυρίου, καὶ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
Pss:13:12 ἐπί δέ ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπί ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:13:12 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Święty Litość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By bać się On/ona/to/to samo Litość On/ona/to/to samo
Pss:13:12 e)pi\ de\ tou\s o(si/ous to\ e)/leos kuri/ou, kai\ e)pi\ tou\s foboume/nous au)to\n to\ e)/leos au)tou=.
Pss:13:12 epi de tus hosius to eleos kyriu, kai epi tus fobumenus auton to eleos autu.
Pss:13:12 P x RA_APM A1A_APM RA_ASN N3E_ASN N2_GSM C P RA_APM V2_PMPAPM RD_ASM RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
Pss:13:12 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the holy the mercy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to fear he/she/it/same the mercy he/she/it/same
Pss:13:12 upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (acc) holy ([Adj] acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-FEAR-ed (acc) him/it/same (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Pss:13:12 Pss_13:12_1 Pss_13:12_2 Pss_13:12_3 Pss_13:12_4 Pss_13:12_5 Pss_13:12_6 Pss_13:12_7 Pss_13:12_8 Pss_13:12_9 Pss_13:12_10 Pss_13:12_11 Pss_13:12_12 Pss_13:12_13 Pss_13:12_14 Pss_13:12_15
Pss:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x