Pss:14:0t Ὕμνος τῷ Σαλωμων.
Pss:14:0t translation by G. Buchanan Gray) XIV. A Hymn. Of Solomon.
Pss:14:0t  
Pss:14:0t Ὕμνος τῷ Σαλωμων.
Pss:14:0t      
Pss:14:0t      
Pss:14:0t *(/umnos tO=| *salOmOn.
Pss:14:0t hymnos tO salOmOn.
Pss:14:0t N2_NSM RA_DSM N_DSM
Pss:14:0t      
Pss:14:0t      
Pss:14:0t Pss_14:0t_1 Pss_14:0t_2 Pss_14:0t_3
Pss:14:0t x x x
Pss:14:1 Πιστὸς κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ, τοῖς ὑπομένουσιν παιδείαν αὐτοῦ,
Pss:14:1 translation by G. Buchanan Gray) 14 1 Faithful is the Lord to them that love Him in truth, To them that endure His chastening,
Pss:14:1  
Pss:14:1 Πιστὸς κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ, τοῖς ὑπομένουσιν παιδείαν αὐτοῦ,
Pss:14:1 πιστός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) παιδεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:14:1 Wierny trusthworthy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kochać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. On/ona/to/to samo
Pss:14:1 *pisto\s ku/rios toi=s a)gapO=sin au)to\n e)n a)lETei/a|, toi=s u(pome/nousin paidei/an au)tou=,
Pss:14:1 pistos kyrios tois agapOsin auton en alETeia, tois hypomenusin paideian autu,
Pss:14:1 N2_NSM N2_NSM RA_DPM V3_PAI3P RD_ASM P N1A_DSF RA_DPM V1_PAI3P N1A_ASF RD_GSM
Pss:14:1 faithful trusthworthy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to love he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. he/she/it/same
Pss:14:1 faithful ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) they-are-LOVE-ing, they-should-be-LOVE-ing, while LOVE-ing (dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) truth (dat) the (dat) they-are-ENDURE-ing, they-will-ENDURE, while ENDURE-ing (dat), going-to-ENDURE (fut ptcp) (dat) chastisement (acc) him/it/same (gen)
Pss:14:1 Pss_14:1_1 Pss_14:1_2 Pss_14:1_3 Pss_14:1_4 Pss_14:1_5 Pss_14:1_6 Pss_14:1_7 Pss_14:1_8 Pss_14:1_9 Pss_14:1_10 Pss_14:1_11
Pss:14:1 x x x x x x x x x x x
Pss:14:2 τοῖς πορευομένοις ἐν δικαιοσύνῃ προσταγμάτων αὐτοῦ, ἐν νόμῳ, ᾧ ἐνετείλατο ἡμῖν εἰς ζωὴν ἡμῶν.
Pss:14:2 translation by G. Buchanan Gray) (2) To them that walk in the righteousness of His commandments, In the law which He commanded us that we might live.
Pss:14:2  
Pss:14:2 τοῖς πορευομένοις ἐν δικαιοσύνῃ προσταγμάτων αὐτοῦ, ἐν νόμῳ, ἐνετείλατο ἡμῖν εἰς ζωὴν ἡμῶν.
Pss:14:2 ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν νόμος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:14:2 By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ja Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja
Pss:14:2 toi=s poreuome/nois e)n dikaiosu/nE| prostagma/tOn au)tou=, e)n no/mO|, O(=| e)netei/lato E(mi=n ei)s DZOE\n E(mO=n.
Pss:14:2 tois poreuomenois en dikaiosynE prostagmatOn autu, en nomO, hO eneteilato hEmin eis DZOEn hEmOn.
Pss:14:2 RA_DPM V1_PMPDPM P N1_DSF N3M_GPN RD_GSM P N2_DSM RR_DSM VAI_AMI3S RP_DP P N1_ASF RP_GP
Pss:14:2 the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among law who/whom/which to enjoin command I into (+acc) life being, living, spirit; alive I
Pss:14:2 the (dat) while being-GO-ed (dat) in/among/by (+dat) righteousness (dat)   him/it/same (gen) in/among/by (+dat) law (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-ENJOIN-ed us (dat) into (+acc) life (acc); alive ([Adj] acc) us (gen)
Pss:14:2 Pss_14:2_1 Pss_14:2_2 Pss_14:2_3 Pss_14:2_4 Pss_14:2_5 Pss_14:2_6 Pss_14:2_7 Pss_14:2_8 Pss_14:2_9 Pss_14:2_10 Pss_14:2_11 Pss_14:2_12 Pss_14:2_13 Pss_14:2_14
Pss:14:2 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:14:3 ὅσιοι κυρίου ζήσονται ἐν αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ παράδεισος τοῦ κυρίου, τὰ ξύλα τῆς ζωῆς, ὅσιοι αὐτοῦ.
Pss:14:3 translation by G. Buchanan Gray) 2 (5) The pious of the Lord shall live by it for ever; The Paradise of the Lord, the trees of life, are His pious ones.
Pss:14:3  
Pss:14:3 ὅσιοι κυρίου ζήσονται ἐν αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα· παράδεισος τοῦ κυρίου, τὰ ξύλα τῆς ζωῆς, ὅσιοι αὐτοῦ.
Pss:14:3 ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό παράδεισος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:14:3 Święty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Raj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Święty On/ona/to/to samo
Pss:14:3 o(/sioi kuri/ou DZE/sontai e)n au)tO=| ei)s to\n ai)O=na· o( para/deisos tou= kuri/ou, ta\ Xu/la tE=s DZOE=s, o(/sioi au)tou=.
Pss:14:3 hosioi kyriu DZEsontai en autO eis ton aiOna· ho paradeisos tu kyriu, ta Xyla tEs DZOEs, hosioi autu.
Pss:14:3 A1A_NPM N2_GSM VF_FMI3P P RD_DSM P RA_ASM N3W_ASM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF A1A_NPM RD_GSM
Pss:14:3 holy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the paradise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the life being, living, spirit; alive holy he/she/it/same
Pss:14:3 holy ([Adj] nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-be-EXISTS-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom) paradise (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) holy ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen)
Pss:14:3 Pss_14:3_1 Pss_14:3_2 Pss_14:3_3 Pss_14:3_4 Pss_14:3_5 Pss_14:3_6 Pss_14:3_7 Pss_14:3_8 Pss_14:3_9 Pss_14:3_10 Pss_14:3_11 Pss_14:3_12 Pss_14:3_13 Pss_14:3_14 Pss_14:3_15 Pss_14:3_16 Pss_14:3_17 Pss_14:3_18
Pss:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:14:4 ἡ φυτεία αὐτῶν ἐρριζωμένη εἰς τὸν αἰῶνα, οὐκ ἐκτιλήσονται πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ·
Pss:14:4 translation by G. Buchanan Gray) 3 (4) Their planting is rooted for ever; They shall not be plucked up all the days of heaven:
Pss:14:4  
Pss:14:4 φυτεία αὐτῶν ἐρριζωμένη εἰς τὸν αἰῶνα, οὐκ ἐκτιλήσονται πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ·
Pss:14:4 ὁ ἡ τό φυτεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Pss:14:4 ??? On/ona/to/to samo By zakorzeniać się Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze ??? Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Nieba/niebo
Pss:14:4 E( futei/a au)tO=n e)rriDZOme/nE ei)s to\n ai)O=na, ou)k e)ktilE/sontai pa/sas ta\s E(me/ras tou= ou)ranou=·
Pss:14:4 hE fyteia autOn erriDZOmenE eis ton aiOna, uk ektilEsontai pasas tas hEmeras tu uranu·
Pss:14:4 RA_NSF N1A_NSF RD_GPM VMI_XAPNSF P RA_ASM N3W_ASM D VF_FMI3P A1S_APF RA_APF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM
Pss:14:4 the ??? he/she/it/same to root into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever οὐχ before rough breathing ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the sky/heaven
Pss:14:4 the (nom) ??? (nom|voc) them/same (gen) having-been-ROOT-ed (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) not   all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) sky/heaven (gen)
Pss:14:4 Pss_14:4_1 Pss_14:4_2 Pss_14:4_3 Pss_14:4_4 Pss_14:4_5 Pss_14:4_6 Pss_14:4_7 Pss_14:4_8 Pss_14:4_9 Pss_14:4_10 Pss_14:4_11 Pss_14:4_12 Pss_14:4_13 Pss_14:4_14
Pss:14:4 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:14:5 ὅτι ἡ μερὶς καὶ κληρονομία τοῦ θεοῦ ἐστιν Ισραηλ.
Pss:14:5 translation by G. Buchanan Gray) (5) For the portion and the inheritance of God is Israel.
Pss:14:5  
Pss:14:5 ὅτι μερὶς καὶ κληρονομία τοῦ θεοῦ ἐστιν Ισραηλ.
Pss:14:5 ὅτι ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί κληρο·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ
Pss:14:5 Ponieważ/tamto Część I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Bóg  By być Izrael
Pss:14:5 o(/ti E( meri\s kai\ klEronomi/a tou= Teou= e)stin *israEl.
Pss:14:5 hoti hE meris kai klEronomia tu Teu estin israEl.
Pss:14:5 C RA_NSF N3D_NSF C N1A_NSF RA_GSM N2_GSM V9_PAI3S N_GS
Pss:14:5 because/that the part and also, even, namely inheritance the god [see theology] to be Israel
Pss:14:5 because/that the (nom) ??? (nom) and inheritance (nom|voc) the (gen) god (gen) he/she/it-is Israel (indecl)
Pss:14:5 Pss_14:5_1 Pss_14:5_2 Pss_14:5_3 Pss_14:5_4 Pss_14:5_5 Pss_14:5_6 Pss_14:5_7 Pss_14:5_8 Pss_14:5_9
Pss:14:5 x x x x x x x x x
Pss:14:6 καὶ οὐχ οὕτως οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ παράνομοι, οἳ ἠγάπησαν ἡμέραν ἐν μετοχῇ ἁμαρτίας αὐτῶν·
Pss:14:6 translation by G. Buchanan Gray) 4 (6) But not so are the sinners and transgressors, Who love (the brief) day (spent) in companionship with their sin;
Pss:14:6  
Pss:14:6 Καὶ οὐχ οὕτως οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ παράνομοι, οἳ ἠγάπησαν ἡμέραν ἐν μετοχῇ ἁμαρτίας αὐτῶν·
Pss:14:6 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν καί παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν μετ·οχή, -ῆς, ἡ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:14:6 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Grzeszny I też, nawet, mianowicie By być na zewnątrz prawa Kto/, który/, który By kochać Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Pss:14:6 *kai\ ou)CH ou(/tOs oi( a(martOloi\ kai\ para/nomoi, oi(\ E)ga/pEsan E(me/ran e)n metoCHE=| a(marti/as au)tO=n·
Pss:14:6 kai uCH hutOs hoi hamartOloi kai paranomoi, hoi EgapEsan hEmeran en metoCHE hamartias autOn·
Pss:14:6 C D D RA_NPM A1B_NPM C A1B_NPM RR_NPM VAI_AAI3P N1A_ASF P N1_DSF N1A_GSF RD_GPM
Pss:14:6 and also, even, namely οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the sinful and also, even, namely to be outside the law who/whom/which to love day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same
Pss:14:6 and not thusly/like this the (nom) sinful ([Adj] nom|voc) and he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) who/whom/which (nom) they-LOVE-ed day (acc) in/among/by (+dat) ??? (dat) sin (gen), sins (acc) them/same (gen)
Pss:14:6 Pss_14:6_1 Pss_14:6_2 Pss_14:6_3 Pss_14:6_4 Pss_14:6_5 Pss_14:6_6 Pss_14:6_7 Pss_14:6_8 Pss_14:6_9 Pss_14:6_10 Pss_14:6_11 Pss_14:6_12 Pss_14:6_13 Pss_14:6_14
Pss:14:6 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:14:7 ἐν μικρότητι σαπρίας ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ θεοῦ.
Pss:14:7 translation by G. Buchanan Gray) (7) Their delight is in fleeting corruption, 5 And they remember not God.
Pss:14:7  
Pss:14:7 ἐν μικρότητι σαπρίας ἐπιθυμία αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ θεοῦ.
Pss:14:7 ἐν     ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:14:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Bóg 
Pss:14:7 e)n mikro/tEti sapri/as E( e)piTumi/a au)tO=n, kai\ ou)k e)mnE/sTEsan tou= Teou=.
Pss:14:7 en mikrotEti saprias hE epiTymia autOn, kai uk emnEsTEsan tu Teu.
Pss:14:7 P N3T_DSF N1A_APF RA_NSF N1A_NSF RD_GPM C D VSI_API3P RA_GSM N2_GSM
Pss:14:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć the desire lust, appetite, yearning he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of the god [see theology]
Pss:14:7 in/among/by (+dat)     the (nom) desire (nom|voc) them/same (gen) and not they-were-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) god (gen)
Pss:14:7 Pss_14:7_1 Pss_14:7_2 Pss_14:7_3 Pss_14:7_4 Pss_14:7_5 Pss_14:7_6 Pss_14:7_7 Pss_14:7_8 Pss_14:7_9 Pss_14:7_10 Pss_14:7_11
Pss:14:7 x x x x x x x x x x x
Pss:14:8 ὅτι ὁδοὶ ἀνθρώπων γνωσταὶ ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ παντός, καὶ ταμίεια καρδίας ἐπίσταται πρὸ τοῦ γενέσθαι.
Pss:14:8 translation by G. Buchanan Gray) (8) For the ways of men are known before Him at all times, And He knoweth the secrets of the heart before they come to pass.
Pss:14:8  
Pss:14:8 ὅτι ὁδοὶ ἀνθρώπων γνωσταὶ ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ παντός, καὶ ταμίεια καρδίας ἐπίσταται πρὸ τοῦ γενέσθαι.
Pss:14:8 ὅτι ὁδός, -οῦ, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ γνώστης, -ου, ὁ; γνωστός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό καρδία, -ας, ἡ ἐπι·στάτης, -ου, ὁ; ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) πρό ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Pss:14:8 Ponieważ/tamto Drogi {Sposobu}/droga Ludzki Znającego biegły, zaznajamiany; znany W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Magazyn Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Opanowuj; by wiedzieć Przedtem (+informacja) By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Pss:14:8 o(/ti o(doi\ a)nTrO/pOn gnOstai\ e)nO/pion au)tou= dia\ panto/s, kai\ tami/eia kardi/as e)pi/statai pro\ tou= gene/sTai.
Pss:14:8 hoti hodoi anTrOpOn gnOstai enOpion autu dia pantos, kai tamieia kardias epistatai pro tu genesTai.
Pss:14:8 C N2_NPF N2_GPM A1_NPF P RD_GSM P A3_GSM C N2N_APN N1A_GSF N1_NPM P RA_GSN VB_AMN
Pss:14:8 because/that way/road human knower expert, acquainted; known in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of and also, even, namely storeroom heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) master; to know before (+gen) the to become become, happen
Pss:14:8 because/that ways/roads (nom|voc) humans (gen) knowers (nom|voc); known ([Adj] nom|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) and storerooms (nom|acc|voc) heart (gen), hearts (acc) masters (nom|voc); he/she/it-is-being-KNOW-ed before (+gen) the (gen) to-be-BECOME-ed
Pss:14:8 Pss_14:8_1 Pss_14:8_2 Pss_14:8_3 Pss_14:8_4 Pss_14:8_5 Pss_14:8_6 Pss_14:8_7 Pss_14:8_8 Pss_14:8_9 Pss_14:8_10 Pss_14:8_11 Pss_14:8_12 Pss_14:8_13 Pss_14:8_14 Pss_14:8_15
Pss:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:14:9 διὰ τοῦτο ἡ κληρονομία αὐτῶν ᾅδης καὶ σκότος καὶ ἀπώλεια, καὶ οὐχ εὑρεθήσονται ἐν ἡμέρᾳ ἐλέους δικαίων·
Pss:14:9 translation by G. Buchanan Gray) 6 (9) Therefore their inheritance is Sheol and darkness and destruction, And they shall not be found in the day when the righteous obtain mercy;
Pss:14:9  
Pss:14:9 διὰ τοῦτο κληρονομία αὐτῶν ᾅδης καὶ σκότος καὶ ἀπώλεια, καὶ οὐχ εὑρεθήσονται ἐν ἡμέρᾳ ἐλέους δικαίων·
Pss:14:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ᾅδης, -ου, ὁ καί σκότο·ς, -ους, τό καί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Pss:14:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo On/ona/to/to samo Hades I też, nawet, mianowicie Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Litość Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Pss:14:9 dia\ tou=to E( klEronomi/a au)tO=n a(/|dEs kai\ sko/tos kai\ a)pO/leia, kai\ ou)CH eu(reTE/sontai e)n E(me/ra| e)le/ous dikai/On·
Pss:14:9 dia tuto hE klEronomia autOn hadEs kai skotos kai apOleia, kai uCH heureTEsontai en hEmera eleus dikaiOn·
Pss:14:9 P RD_ASN RA_NSF N1A_NSF RD_GPM N1M_NSM C N3E_AS C N1A_NSF C D VC_FPI3P P N1A_DSF N3E_GSN A1A_GPM
Pss:14:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance he/she/it/same Hades and also, even, namely darkness gloom, darkness and also, even, namely annihilation, destruction and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day mercy just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Pss:14:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) the (nom) inheritance (nom|voc) them/same (gen) Hades (nom) and darkness (nom|acc|voc) and annihilation, destruction (nom|voc) and not they-will-be-FIND-ed in/among/by (+dat) day (dat) mercy (gen), mercies (acc) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom)
Pss:14:9 Pss_14:9_1 Pss_14:9_2 Pss_14:9_3 Pss_14:9_4 Pss_14:9_5 Pss_14:9_6 Pss_14:9_7 Pss_14:9_8 Pss_14:9_9 Pss_14:9_10 Pss_14:9_11 Pss_14:9_12 Pss_14:9_13 Pss_14:9_14 Pss_14:9_15 Pss_14:9_16 Pss_14:9_17
Pss:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:14:10 οἱ δὲ ὅσιοι κυρίου κληρονομήσουσιν ζωὴν ἐν εὐφροσύνῃ.
Pss:14:10 translation by G. Buchanan Gray) 7 (10) But the pious of the Lord shall inherit life in gladness.
Pss:14:10  
Pss:14:10 οἱ δὲ ὅσιοι κυρίου κληρονομήσουσιν ζωὴν ἐν εὐφροσύνῃ.
Pss:14:10 ὁ ἡ τό δέ ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Pss:14:10 zaś Święty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dziedziczyć Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość
Pss:14:10 oi( de\ o(/sioi kuri/ou klEronomE/sousin DZOE\n e)n eu)frosu/nE|.
Pss:14:10 hoi de hosioi kyriu klEronomEsusin DZOEn en eufrosynE.
Pss:14:10 RA_NPM x A1A_NPM N2_GSM VF_FAI3P N1_ASF P N1_DSF
Pss:14:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] holy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to inherit life being, living, spirit; alive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness
Pss:14:10 the (nom) Yet holy ([Adj] nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) life (acc); alive ([Adj] acc) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat)
Pss:14:10 Pss_14:10_1 Pss_14:10_2 Pss_14:10_3 Pss_14:10_4 Pss_14:10_5 Pss_14:10_6 Pss_14:10_7 Pss_14:10_8
Pss:14:10 x x x x x x x x