Pss:15:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων μετὰ ᾠδῆς.
Pss:15:0t translation by G. Buchanan Gray) XV. A Psalm. Of Solomon. With a Song.
Pss:15:0t  
Pss:15:0t Ψαλμὸς τῷ Σαλωμων μετὰ ᾠδῆς.
Pss:15:0t          
Pss:15:0t          
Pss:15:0t *PSalmo\s tO=| *salOmOn meta\ O)|dE=s.
Pss:15:0t PSalmos tO salOmOn meta OdEs.
Pss:15:0t N2_NSM RA_DSM N_DSM P N1_GSF
Pss:15:0t          
Pss:15:0t          
Pss:15:0t Pss_15:0t_1 Pss_15:0t_2 Pss_15:0t_3 Pss_15:0t_4 Pss_15:0t_5
Pss:15:0t x x x x x
Pss:15:1 Ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸ ὄνομα κυρίου, εἰς βοήθειαν ἤλπισα τοῦ θεοῦ Ιακωβ καὶ ἐσώθην· ὅτι ἐλπὶς καὶ καταφυγὴ τῶν πτωχῶν σύ, ὁ θεός.
Pss:15:1 translation by G. Buchanan Gray) 15 1 When I was in distress I called upon the name of the Lord, I hoped for the help of the God of Jacob and was saved; 2 For the hope and refuge of the poor art Thou, O God.
Pss:15:1  
Pss:15:1 Ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸ ὄνομα κυρίου, εἰς βοήθειαν ἤλπισα τοῦ θεοῦ Ιακωβ καὶ ἐσώθην· ὅτι ἐλπὶς καὶ καταφυγὴ τῶν πτωχῶν σύ, θεός.
Pss:15:1 ἐν ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὅτι ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:15:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Pomagaj By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Bóg  Jacob I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ponieważ/tamto Miej nadzieję/oczekiwanie I też, nawet, mianowicie Schronienie Biedny Ty Bóg 
Pss:15:1 *)en tO=| Tli/besTai/ me e)pekalesa/mEn to\ o)/noma kuri/ou, ei)s boE/Teian E)/lpisa tou= Teou= *iakOb kai\ e)sO/TEn· o(/ti e)lpi\s kai\ katafugE\ tO=n ptOCHO=n su/, o( Teo/s.
Pss:15:1 en tO TlibesTai me epekalesamEn to onoma kyriu, eis boETeian Elpisa tu Teu iakOb kai esOTEn· hoti elpis kai katafygE tOn ptOCHOn sy, ho Teos.
Pss:15:1 P RA_DSN V1_PMN RP_AS VAI_AMI1S RA_ASN N3M_ASN N2_GSM P N1A_ASF VAI_AAI1S RA_GSM N2_GSM N_GSM C VCI_API1S C N3D_NSF C N1_NSF RA_GPM N2_GPM RP_NS RA_NSM N2_NSM
Pss:15:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I to call upon the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) help to hope survive, live through, outlast, outlive the god [see theology] Jacob and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save because/that hope/expectation and also, even, namely refuge the poor you the god [see theology]
Pss:15:1 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DISTRESS-ed me (acc) I-was-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) help (acc) I-HOPE-ed the (gen) god (gen) Jacob (indecl) and I-was-SAVE-ed because/that hope/expectation (nom) and refuge (nom|voc) the (gen) poor ([Adj] gen) you(sg) (nom) the (nom) god (nom)
Pss:15:1 Pss_15:1_1 Pss_15:1_2 Pss_15:1_3 Pss_15:1_4 Pss_15:1_5 Pss_15:1_6 Pss_15:1_7 Pss_15:1_8 Pss_15:1_9 Pss_15:1_10 Pss_15:1_11 Pss_15:1_12 Pss_15:1_13 Pss_15:1_14 Pss_15:1_15 Pss_15:1_16 Pss_15:1_17 Pss_15:1_18 Pss_15:1_19 Pss_15:1_20 Pss_15:1_21 Pss_15:1_22 Pss_15:1_23 Pss_15:1_24 Pss_15:1_25
Pss:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:2 τίς γὰρ ἰσχύει, ὁ θεός, εἰ μὴ ἐξομολογήσασθαί σοι ἐν ἀληθείᾳ; καὶ τί δυνατὸς ἄνθρωπος εἰ μὴ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου;
Pss:15:2 translation by G. Buchanan Gray) 3 (a) For who, O God, is strong except to give thanks unto Thee in truth? 4 And wherein is a man powerful except in giving thanks to Thy name?
Pss:15:2  
Pss:15:2 τίς γὰρ ἰσχύει, θεός, εἰ μὴ ἐξομολογήσασθαί σοι ἐν ἀληθείᾳ; καὶ τί δυνατὸς ἄνθρωπος εἰ μὴ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου;
Pss:15:2 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰ μή ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δυνατός -ή -όν ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰ μή ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pss:15:2 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By mieć siła Bóg  Jeżeli Nie By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zdolny Ludzki Jeżeli Nie By przyznawać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Pss:15:2 ti/s ga\r i)sCHu/ei, o( Teo/s, ei) mE\ e)XomologE/sasTai/ soi e)n a)lETei/a|; kai\ ti/ dunato\s a)/nTrOpos ei) mE\ e)XomologE/sasTai tO=| o)no/mati/ sou;
Pss:15:2 tis gar isCHyei, ho Teos, ei mE eXomologEsasTai soi en alETeia; kai ti dynatos anTrOpos ei mE eXomologEsasTai tO onomati su;
Pss:15:2 RI_NSM x V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM C D VA_AMN RP_DS P N1A_DSF C RI_ASN A1_NSM N2_NSM C D VA_AMN RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Pss:15:2 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to have strength the god [see theology] if not to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. capable human if not to confess the name with regard to you; your/yours(sg)
Pss:15:2 who/what/why (nom) for he/she/it-is-HAVE-ing-STRENGTH, you(sg)-are-being-HAVE-ed-STRENGTH (classical) the (nom) god (nom) if not to-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) truth (dat) and who/what/why (nom|acc) capable ([Adj] nom) human (nom) if not to-be-CONFESS-ed the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pss:15:2 Pss_15:2_1 Pss_15:2_2 Pss_15:2_3 Pss_15:2_4 Pss_15:2_5 Pss_15:2_6 Pss_15:2_7 Pss_15:2_8 Pss_15:2_9 Pss_15:2_10 Pss_15:2_11 Pss_15:2_12 Pss_15:2_13 Pss_15:2_14 Pss_15:2_15 Pss_15:2_16 Pss_15:2_17 Pss_15:2_18 Pss_15:2_19 Pss_15:2_20 Pss_15:2_21
Pss:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:3 ψαλμὸν καινὸν μετὰ ᾠδῆς ἐν εὐφροσύνῃ καρδίας, καρπὸν χειλέων ἐν ὀργάνῳ ἡρμοσμένῳ γλώσσης, ἀπαρχὴν χειλέων ἀπὸ καρδίας ὁσίας καὶ δικαίας,
Pss:15:3 translation by G. Buchanan Gray) 5 (3) A new psalm with song in gladness of heart, The fruit of the lips with the well-tuned instrument of the tongue, The firstfruits of the lips from a pious and righteous heart—
Pss:15:3  
Pss:15:3 ψαλμὸν καινὸν μετὰ ᾠδῆς ἐν εὐφροσύνῃ καρδίας, καρπὸν χειλέων ἐν ὀργάνῳ ἡρμοσμένῳ γλώσσης, ἀπαρχὴν χειλέων ἀπὸ καρδίας ὁσίας καὶ δικαίας,
Pss:15:3 ψαλμός, -οῦ, ὁ καινός -ή -όν μετά ᾠδή, -ῆς, ἡ ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καρδία, -ας, ἡ καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐν   ἁρμόζω (αρμοζ-, αρμο·σ-, αρμο·σ-, -, ηρμοσ-, -) γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἀπό καρδία, -ας, ἡ ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) καί δίκαιος -αία -ον
Pss:15:3 Psalm Nowy Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Oda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Owoc; Nadgarstek Warga W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By łączyć się Język przez metonimia, język Po pierwsze owoc Warga Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Święty I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie
Pss:15:3 PSalmo\n kaino\n meta\ O)|dE=s e)n eu)frosu/nE| kardi/as, karpo\n CHeile/On e)n o)rga/nO| E(rmosme/nO| glO/ssEs, a)parCHE\n CHeile/On a)po\ kardi/as o(si/as kai\ dikai/as,
Pss:15:3 PSalmon kainon meta OdEs en eufrosynE kardias, karpon CHeileOn en organO hErmosmenO glOssEs, aparCHEn CHeileOn apo kardias hosias kai dikaias,
Pss:15:3 N2_ASF A1_ASM P N1_GSF P N1_DSF N1A_GSF N2_ASM N3E_GPN P N2N_DSN VM_XMPDSN N1S_GSF N1_ASF N3E_GPN P N1A_GSF A1A_GSF C A1A_GSF
Pss:15:3 psalm new after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ode in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) fruit; Carpus lip in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to join tongue by metonymy, a language first-fruit lip from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) holy and also, even, namely just righteous, just
Pss:15:3 psalm (acc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) ode (gen) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) heart (gen), hearts (acc) fruit (acc); Carpus (acc) lips (gen) in/among/by (+dat)   having-been-JOIN-ed (dat) tongue (gen) first-fruit (acc) lips (gen) away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) holy ([Adj] acc, gen) and just ([Adj] acc, gen)
Pss:15:3 Pss_15:3_1 Pss_15:3_2 Pss_15:3_3 Pss_15:3_4 Pss_15:3_5 Pss_15:3_6 Pss_15:3_7 Pss_15:3_8 Pss_15:3_9 Pss_15:3_10 Pss_15:3_11 Pss_15:3_12 Pss_15:3_13 Pss_15:3_14 Pss_15:3_15 Pss_15:3_16 Pss_15:3_17 Pss_15:3_18 Pss_15:3_19 Pss_15:3_20
Pss:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:4 ὁ ποιῶν ταῦτα οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ἀπὸ κακοῦ, φλὸξ πυρὸς καὶ ὀργὴ ἀδίκων οὐχ ἅψεται αὐτοῦ,
Pss:15:4 translation by G. Buchanan Gray) 6 (4) He that offereth these things shall never be shaken by evil; The flame of fire and the wrath against the unrighteous shall not touch him,
Pss:15:4  
Pss:15:4 ποιῶν ταῦτα οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ἀπὸ κακοῦ, φλὸξ πυρὸς καὶ ὀργὴ ἀδίκων οὐχ ἅψεται αὐτοῦ,
Pss:15:4 ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἀπό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) φλόξ, -ογός, ἡ πῦρ, -ρός, τό καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:15:4 Jaki rodzaj; by czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By trząść się (drżenie) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Płomień Ogień I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do ??? Przed przydechem mocnym Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się On/ona/to/to samo
Pss:15:4 o( poiO=n tau=ta ou) saleuTE/setai ei)s to\n ai)O=na a)po\ kakou=, flo\X puro\s kai\ o)rgE\ a)di/kOn ou)CH a(/PSetai au)tou=,
Pss:15:4 ho poiOn tauta u saleuTEsetai eis ton aiOna apo kaku, floX pyros kai orgE adikOn uCH haPSetai autu,
Pss:15:4 RA_NSM V2_PAPNSM RD_APN D VC_FPI3S P RA_ASM N3W_ASM P A1_GSM N3G_NSF N2_NSM C N1_NSF A1B_GPM D VF_FMI3S RD_GSM
Pss:15:4 the what kind; to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to shake (tremor) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for flame fire and also, even, namely wrath fume, anger, rage unjust; to harm/do wrong to οὐχ before rough breathing to lay hands on set fire, touch he/she/it/same
Pss:15:4 the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) these (nom|acc) not he/she/it-will-be-SHAKE-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) away from (+gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! flame (nom|voc) fire (gen) and wrath (nom|voc) unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) not he/she/it-will-be-LAY HandS ON-ed him/it/same (gen)
Pss:15:4 Pss_15:4_1 Pss_15:4_2 Pss_15:4_3 Pss_15:4_4 Pss_15:4_5 Pss_15:4_6 Pss_15:4_7 Pss_15:4_8 Pss_15:4_9 Pss_15:4_10 Pss_15:4_11 Pss_15:4_12 Pss_15:4_13 Pss_15:4_14 Pss_15:4_15 Pss_15:4_16 Pss_15:4_17 Pss_15:4_18
Pss:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:5 ὅταν ἐξέλθῃ ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ προσώπου κυρίου ὀλεθρεῦσαι πᾶσαν ὑπόστασιν ἁμαρτωλῶν·
Pss:15:5 translation by G. Buchanan Gray) 7 (5) When it goeth forth from the face of the Lord against sinners, To destroy all the substance of sinners,
Pss:15:5  
Pss:15:5 ὅταν ἐξέλθῃ ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ προσώπου κυρίου ὀλεθρεῦσαι πᾶσαν ὑπόστασιν ἁμαρτωλῶν·
Pss:15:5 ὅταν (ὅτε ἄν) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἁ·μαρτωλός -όν ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὑπό·στασις, -εως, ἡ; ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) ἁ·μαρτωλός -όν
Pss:15:5 Ilekroć By wychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By niszczyć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)}; do ??? Grzeszny
Pss:15:5 o(/tan e)Xe/lTE| e)pi\ a(martOlou\s a)po\ prosO/pou kuri/ou o)leTreu=sai pa=san u(po/stasin a(martOlO=n·
Pss:15:5 hotan eXelTE epi hamartOlus apo prosOpu kyriu oleTreusai pasan hypostasin hamartOlOn·
Pss:15:5 D VB_AAS3S P A1B_APM P N2N_GSN N2_GSM VA_AAN A1S_ASF N3I_ASF A1B_GPM
Pss:15:5 whenever to come out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sinful from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destroy every all, each, every, the whole of; to sprinkle substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)}; to ??? sinful
Pss:15:5 whenever he/she/it-should-COME-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) sinful ([Adj] acc) away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-DESTROY, be-you(sg)-DESTROY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY (opt) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) substance/source (acc); upon ???-ing (dat) sinful ([Adj] gen)
Pss:15:5 Pss_15:5_1 Pss_15:5_2 Pss_15:5_3 Pss_15:5_4 Pss_15:5_5 Pss_15:5_6 Pss_15:5_7 Pss_15:5_8 Pss_15:5_9 Pss_15:5_10 Pss_15:5_11
Pss:15:5 x x x x x x x x x x x
Pss:15:6 ὅτι τὸ σημεῖον τοῦ θεοῦ ἐπὶ δικαίους εἰς σωτηρίαν.
Pss:15:6 translation by G. Buchanan Gray) 8 (6) For the mark of God is upon the righteous that they .may be saved.
Pss:15:6  
Pss:15:6 ὅτι τὸ σημεῖον τοῦ θεοῦ ἐπὶ δικαίους εἰς σωτηρίαν.
Pss:15:6 ὅτι ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί δίκαιος -αία -ον εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ
Pss:15:6 Ponieważ/tamto Znak Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie
Pss:15:6 o(/ti to\ sEmei=on tou= Teou= e)pi\ dikai/ous ei)s sOtEri/an.
Pss:15:6 hoti to sEmeion tu Teu epi dikaius eis sOtErian.
Pss:15:6 C RA_ASN N2_ASN RA_GSM N2_GSM P A1A_APM P N1A_ASF
Pss:15:6 because/that the sign the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing just righteous, just into (+acc) salvation/deliverance
Pss:15:6 because/that the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) just ([Adj] acc) into (+acc) salvation/deliverance (acc)
Pss:15:6 Pss_15:6_1 Pss_15:6_2 Pss_15:6_3 Pss_15:6_4 Pss_15:6_5 Pss_15:6_6 Pss_15:6_7 Pss_15:6_8 Pss_15:6_9
Pss:15:6 x x x x x x x x x
Pss:15:7 Λιμὸς καὶ ῥομφαία καὶ θάνατος ἀπὸ δικαίων μακράν, φεύξονται γὰρ ὡς διωκόμενοι πολέμου ἀπὸ ὁσίων·
Pss:15:7 translation by G. Buchanan Gray) (7) Famine and sword and pestilence (shall be) far from the righteous, 9 For they shall flee away from the pious as men pursued in war;
Pss:15:7  
Pss:15:7 Λιμὸς καὶ ῥομφαία καὶ θάνατος ἀπὸ δικαίων μακράν, φεύξονται γὰρ ὡς διωκόμενοι πολέμου ἀπὸ ὁσίων·
Pss:15:7 λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί θάνατος, -ου, ὁ ἀπό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) μακράν; μακρός -ά -όν φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) γάρ ὡς διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἀπό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός)
Pss:15:7 Głodu głód I też, nawet, mianowicie Szpada I też, nawet, mianowicie Śmierć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Daleko; daleko [zobacz makro] By uciekać Dla odtąd, jak Jak/jak By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Święty
Pss:15:7 *limo\s kai\ r(omfai/a kai\ Ta/natos a)po\ dikai/On makra/n, feu/Xontai ga\r O(s diOko/menoi pole/mou a)po\ o(si/On·
Pss:15:7 limos kai romfaia kai Tanatos apo dikaiOn makran, feuXontai gar hOs diOkomenoi polemu apo hosiOn·
Pss:15:7 N2_NSM C N1A_NSF C N2_NSM P A1A_GPM D VF_FMI3P x C V1_PMPNPM N2_GSM P A1A_GPM
Pss:15:7 famine hunger and also, even, namely sword and also, even, namely death from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous far; far [see macro] to flee for since, as as/like to prosecute/pursue prosecute: put on trial war [see polemic]; to fight war from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing holy
Pss:15:7 famine (nom) and sword (nom|voc) and death (nom) away from (+gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) far; far ([Adj] acc) they-will-be-FLEE-ed for as/like while being-PROSECUTE/PURSUE-ed (nom|voc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! away from (+gen) holy ([Adj] gen)
Pss:15:7 Pss_15:7_1 Pss_15:7_2 Pss_15:7_3 Pss_15:7_4 Pss_15:7_5 Pss_15:7_6 Pss_15:7_7 Pss_15:7_8 Pss_15:7_9 Pss_15:7_10 Pss_15:7_11 Pss_15:7_12 Pss_15:7_13 Pss_15:7_14 Pss_15:7_15
Pss:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:8 καταδιώξονται δὲ ἁμαρτωλοὺς καὶ καταλήμψονται, καὶ οὐκ ἐκφεύξονται οἱ ποιοῦντες ἀνομίαν τὸ κρίμα κυρίου·
Pss:15:8 translation by G. Buchanan Gray) (8) But they shall pursue sinners and overtake (them), And they that do lawlessness shall not escape the judgement of God;
Pss:15:8  
Pss:15:8 καταδιώξονται δὲ ἁμαρτωλοὺς καὶ καταλήμψονται, καὶ οὐκ ἐκφεύξονται οἱ ποιοῦντες ἀνομίαν τὸ κρίμα κυρίου·
Pss:15:8 κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) δέ ἁ·μαρτωλός -όν καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:15:8 By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową zaś Grzeszny I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do poza uciekaj By czynić/rób Bezprawie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:15:8 katadiO/Xontai de\ a(martOlou\s kai\ katalE/mPSontai, kai\ ou)k e)kfeu/Xontai oi( poiou=ntes a)nomi/an to\ kri/ma kuri/ou·
Pss:15:8 katadiOXontai de hamartOlus kai katalEmPSontai, kai uk ekfeuXontai hoi poiuntes anomian to krima kyriu·
Pss:15:8 VF_FMI3P x A1B_APM C VF_FMI3P C D VF_FMI3P RA_NPM V2_PAPNPM N1A_ASF RA_ASN N3M_ASN N2_GSM
Pss:15:8 to chase after chase, search for, prosecute δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sinful and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, and also, even, namely οὐχ before rough breathing to out-flee the to do/make lawlessness the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:15:8 they-will-be-CHASE-ed-AFTER Yet sinful ([Adj] acc) and they-will-be-COMPREHEND-ed and not they-will-be-OUT-FLEE-ed the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) lawlessness (acc) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Pss:15:8 Pss_15:8_1 Pss_15:8_2 Pss_15:8_3 Pss_15:8_4 Pss_15:8_5 Pss_15:8_6 Pss_15:8_7 Pss_15:8_8 Pss_15:8_9 Pss_15:8_10 Pss_15:8_11 Pss_15:8_12 Pss_15:8_13 Pss_15:8_14
Pss:15:8 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:9 ὡς ὑπὸ πολεμίων ἐμπείρων καταλημφθήσονται, τὸ γὰρ σημεῖον τῆς ἀπωλείας ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτῶν.
Pss:15:9 translation by G. Buchanan Gray) (9) As by enemies experienced (in war) shall they be overtaken, 10 For the mark of destruction is upon their forehead.
Pss:15:9  
Pss:15:9 ὡς ὑπὸ πολεμίων ἐμπείρων καταλημφθήσονται, τὸ γὰρ σημεῖον τῆς ἀπωλείας ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτῶν.
Pss:15:9 ὡς ὑπό   ἐμ·πειρέω [LXX] (εν+πειρ(ε)-, -, -, -, -, -) κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γάρ σημεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό μέτ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:15:9 Jak/jak Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do ??? By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Dla odtąd, jak Znak Zniszczenie, zniszczenie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Czoło On/ona/to/to samo
Pss:15:9 O(s u(po\ polemi/On e)mpei/rOn katalEmfTE/sontai, to\ ga\r sEmei=on tE=s a)pOlei/as e)pi\ tou= metO/pou au)tO=n.
Pss:15:9 hOs hypo polemiOn empeirOn katalEmfTEsontai, to gar sEmeion tEs apOleias epi tu metOpu autOn.
Pss:15:9 C P A1A_GPM A1B_GPM VV_FPI3P RA_ASN x N2_ASN RA_GSF N1A_GSF P RA_GSN N2N_GSN RD_GPM
Pss:15:9 as/like under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć to ??? to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the for since, as sign the annihilation, destruction upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the forehead he/she/it/same
Pss:15:9 as/like under (+acc), by (+gen)   while ???-ing (nom) they-will-be-COMPREHEND-ed the (nom|acc) for sign (nom|acc|voc) the (gen) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) forehead (gen) them/same (gen)
Pss:15:9 Pss_15:9_1 Pss_15:9_2 Pss_15:9_3 Pss_15:9_4 Pss_15:9_5 Pss_15:9_6 Pss_15:9_7 Pss_15:9_8 Pss_15:9_9 Pss_15:9_10 Pss_15:9_11 Pss_15:9_12 Pss_15:9_13 Pss_15:9_14
Pss:15:9 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:10 καὶ ἡ κληρονομία τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπώλεια καὶ σκότος, καὶ αἱ ἀνομίαι αὐτῶν διώξονται αὐτοὺς ἕως ᾅδου κάτω.
Pss:15:10 translation by G. Buchanan Gray) 11 (10) And the inheritance of sinners is destruction and darkness, And their iniquities shall pursue them unto Sheol beneath.
Pss:15:10  
Pss:15:10 καὶ κληρονομία τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπώλεια καὶ σκότος, καὶ αἱ ἀνομίαι αὐτῶν διώξονται αὐτοὺς ἕως ᾅδου κάτω.
Pss:15:10 καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί σκότο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κάτω
Pss:15:10 I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Grzeszny Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Bezprawie On/ona/to/to samo By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę On/ona/to/to samo Aż; świtaj Hades; by śpiewać Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny
Pss:15:10 kai\ E( klEronomi/a tO=n a(martOlO=n a)pO/leia kai\ sko/tos, kai\ ai( a)nomi/ai au)tO=n diO/Xontai au)tou\s e(/Os a(/|dou ka/tO.
Pss:15:10 kai hE klEronomia tOn hamartOlOn apOleia kai skotos, kai hai anomiai autOn diOXontai autus heOs hadu katO.
Pss:15:10 C RA_NSF N1A_NSF RA_GPM A1B_GPM N1A_NSF C N3E_AS C RA_NPF N1A_NPF RD_GPM VF_FMI3P RD_APM P N1M_GSM D
Pss:15:10 and also, even, namely the inheritance the sinful annihilation, destruction and also, even, namely darkness gloom, darkness and also, even, namely the lawlessness he/she/it/same to prosecute/pursue prosecute: put on trial he/she/it/same until; dawn Hades; to sing down adown, under, to the bottom, below, nether
Pss:15:10 and the (nom) inheritance (nom|voc) the (gen) sinful ([Adj] gen) annihilation, destruction (nom|voc) and darkness (nom|acc|voc) and the (nom) lawlessnesss (nom|voc) them/same (gen) they-will-be-PROSECUTE/PURSUE-ed them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! down
Pss:15:10 Pss_15:10_1 Pss_15:10_2 Pss_15:10_3 Pss_15:10_4 Pss_15:10_5 Pss_15:10_6 Pss_15:10_7 Pss_15:10_8 Pss_15:10_9 Pss_15:10_10 Pss_15:10_11 Pss_15:10_12 Pss_15:10_13 Pss_15:10_14 Pss_15:10_15 Pss_15:10_16 Pss_15:10_17
Pss:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:11 ἡ κληρονομία αὐτῶν οὐχ εὑρεθήσεται τοῖς τέκνοις αὐτῶν, αἱ γὰρ ἁμαρτίαι ἐξερημώσουσιν οἴκους ἁμαρτωλῶν·
Pss:15:11 translation by G. Buchanan Gray) 12 (11) Their inheritance shall not be found of their children, 13 For sins shall lay waste the houses of sinners.
Pss:15:11  
Pss:15:11 κληρονομία αὐτῶν οὐχ εὑρεθήσεται τοῖς τέκνοις αὐτῶν, αἱ γὰρ ἁμαρτίαι ἐξερημώσουσιν οἴκους ἁμαρτωλῶν·
Pss:15:11 ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γάρ ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἁ·μαρτωλός -όν
Pss:15:11 Dziedzictwo On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Dziecko On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Dom Grzeszny
Pss:15:11 E( klEronomi/a au)tO=n ou)CH eu(reTE/setai toi=s te/knois au)tO=n, ai( ga\r a(marti/ai e)XerEmO/sousin oi)/kous a(martOlO=n·
Pss:15:11 hE klEronomia autOn uCH heureTEsetai tois teknois autOn, hai gar hamartiai eXerEmOsusin oikus hamartOlOn·
Pss:15:11 RA_NSF N1A_NSF RD_GPM D VC_FPI3S RA_DPN N2N_DPN RD_GPM RA_NPF x N1A_NPF VF_FAI3P N2_APM A1B_GPM
Pss:15:11 the inheritance he/she/it/same οὐχ before rough breathing to find the child he/she/it/same the for since, as sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. ć house sinful
Pss:15:11 the (nom) inheritance (nom|voc) them/same (gen) not he/she/it-will-be-FIND-ed the (dat) children (dat) them/same (gen) the (nom) for sins (nom|voc)   houses (acc) sinful ([Adj] gen)
Pss:15:11 Pss_15:11_1 Pss_15:11_2 Pss_15:11_3 Pss_15:11_4 Pss_15:11_5 Pss_15:11_6 Pss_15:11_7 Pss_15:11_8 Pss_15:11_9 Pss_15:11_10 Pss_15:11_11 Pss_15:11_12 Pss_15:11_13 Pss_15:11_14
Pss:15:11 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:12 καὶ ἀπολοῦνται ἁμαρτωλοὶ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, ὅταν ἐπισκέπτηται ὁ θεὸς τὴν γῆν ἐν κρίματι αὐτοῦ·
Pss:15:12 translation by G. Buchanan Gray) (12) And sinners shall perish for ever in the day of the Lord's judgement, 14 When God visiteth the earth with His judgement.
Pss:15:12  
Pss:15:12 καὶ ἀπολοῦνται ἁμαρτωλοὶ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, ὅταν ἐπισκέπτηται θεὸς τὴν γῆν ἐν κρίματι αὐτοῦ·
Pss:15:12 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἁ·μαρτωλός -όν ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ κρίσις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:15:12 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Grzeszny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ilekroć By bywać [zobacz sceptyczny] Bóg  Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo
Pss:15:12 kai\ a)polou=ntai a(martOloi\ e)n E(me/ra| kri/seOs kuri/ou ei)s to\n ai)O=na, o(/tan e)piske/ptEtai o( Teo\s tE\n gE=n e)n kri/mati au)tou=·
Pss:15:12 kai apoluntai hamartOloi en hEmera kriseOs kyriu eis ton aiOna, hotan episkeptEtai ho Teos tEn gEn en krimati autu·
Pss:15:12 C VF2_FMI3P A1B_NPM P N1A_DSF N3I_GSF N2_GSM P RA_ASM N3W_ASM D V1_PMS3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF P N3M_DSN RD_GSM
Pss:15:12 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing sinful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever whenever to visit [see skeptical] the god [see theology] the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same
Pss:15:12 and they-will-be-LOSE/DESTROY-ed sinful ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) day (dat) judgment (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) whenever he/she/it-should-be-being-VISIT-ed the (nom) god (nom) the (acc) earth/land (acc) in/among/by (+dat) sentence (dat) him/it/same (gen)
Pss:15:12 Pss_15:12_1 Pss_15:12_2 Pss_15:12_3 Pss_15:12_4 Pss_15:12_5 Pss_15:12_6 Pss_15:12_7 Pss_15:12_8 Pss_15:12_9 Pss_15:12_10 Pss_15:12_11 Pss_15:12_12 Pss_15:12_13 Pss_15:12_14 Pss_15:12_15 Pss_15:12_16 Pss_15:12_17 Pss_15:12_18 Pss_15:12_19
Pss:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:15:13 οἱ δὲ φοβούμενοι τὸν κύριον ἐλεηθήσονται ἐν αὐτῇ καὶ ζήσονται ἐν τῇ ἐλεημοσύνῃ τοῦ θεοῦ αὐτῶν· καὶ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον.
Pss:15:13 translation by G. Buchanan Gray) 15 (13) But they that fear the Lord shall find mercy therein, And shall live by the compassion of their God; But sinners shall perish for ever.
Pss:15:13  
Pss:15:13 οἱ δὲ φοβούμενοι τὸν κύριον ἐλεηθήσονται ἐν αὐτῇ καὶ ζήσονται ἐν τῇ ἐλεημοσύνῃ τοῦ θεοῦ αὐτῶν· καὶ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον.
Pss:15:13 ὁ ἡ τό δέ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁ·μαρτωλός -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Pss:15:13 zaś By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By okazać miłosierdzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jałmużny/miłosierność Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Grzeszny By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
Pss:15:13 oi( de\ fobou/menoi to\n ku/rion e)leETE/sontai e)n au)tE=| kai\ DZE/sontai e)n tE=| e)leEmosu/nE| tou= Teou= au)tO=n· kai\ a(martOloi\ a)polou=ntai ei)s to\n ai)O=na CHro/non.
Pss:15:13 hoi de fobumenoi ton kyrion eleETEsontai en autE kai DZEsontai en tE eleEmosynE tu Teu autOn· kai hamartOloi apoluntai eis ton aiOna CHronon.
Pss:15:13 RA_NPM x V2_PMPNPM RA_ASM N2_ASM VC_FPI3P P RD_DSF C VF_FMI3P P RA_DSF N1_DSF RA_GSM N2_GSM RD_GPM C A1B_NPM VF2_FMI3P P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM
Pss:15:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to show mercy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the alms/mercifulness the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely sinful to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Pss:15:13 the (nom) Yet while being-FEAR-ed (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-be-SHOW-ed-MERCY in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and they-will-be-EXISTS-ed in/among/by (+dat) the (dat) alms/mercifulness (dat) the (gen) god (gen) them/same (gen) and sinful ([Adj] nom|voc) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc)
Pss:15:13 Pss_15:13_1 Pss_15:13_2 Pss_15:13_3 Pss_15:13_4 Pss_15:13_5 Pss_15:13_6 Pss_15:13_7 Pss_15:13_8 Pss_15:13_9 Pss_15:13_10 Pss_15:13_11 Pss_15:13_12 Pss_15:13_13 Pss_15:13_14 Pss_15:13_15 Pss_15:13_16 Pss_15:13_17 Pss_15:13_18 Pss_15:13_19 Pss_15:13_20 Pss_15:13_21 Pss_15:13_22 Pss_15:13_23
Pss:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x