Pss:7:0t Τῷ Σαλωμων· ἐπιστροφῆς.
Pss:7:0t translation by G. Buchanan Gray) VII. Of Solomon. Of turning.
Pss:7:0t  
Pss:7:0t Τῷ Σαλωμων· ἐπιστροφῆς.
Pss:7:0t      
Pss:7:0t      
Pss:7:0t *tO=| *salOmOn· e)pistrofE=s.
Pss:7:0t tO salOmOn· epistrofEs.
Pss:7:0t RA_DSM N_DSM N1_GSF
Pss:7:0t      
Pss:7:0t      
Pss:7:0t Pss_7:0t_1 Pss_7:0t_2 Pss_7:0t_3
Pss:7:0t x x x
Pss:7:1 Μὴ ἀποσκηνώσῃς ἀφ’ ἡμῶν, ὁ θεός, ἵνα μὴ ἐπιθῶνται ἡμῖν οἳ ἐμίσησαν ἡμᾶς δωρεάν.
Pss:7:1 translation by G. Buchanan Gray) 7 1 Make not Thy dwelling afar from us, O God; Lest they assail us that hate us without cause.
Pss:7:1  
Pss:7:1 Μὴ ἀποσκηνώσῃς ἀφ’ ἡμῶν, θεός, ἵνα μὴ ἐπιθῶνται ἡμῖν οἳ ἐμίσησαν ἡμᾶς δωρεάν.
Pss:7:1 μή   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἵνα μή ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον)
Pss:7:1 Nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Bóg  żeby / ażeby / bo Nie By umieszczać dalej Ja Kto/, który/, który Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja Swobodnie; dar
Pss:7:1 *mE\ a)poskEnO/sE|s a)f’ E(mO=n, o( Teo/s, i(/na mE\ e)piTO=ntai E(mi=n oi(\ e)mi/sEsan E(ma=s dOrea/n.
Pss:7:1 mE aposkEnOsEs af’ hEmOn, ho Teos, hina mE epiTOntai hEmin hoi emisEsan hEmas dOrean.
Pss:7:1 D VA_AAS2S P RP_GP RA_NSM N2_NSM C D V2_PMS3P RP_DP RR_NPM VAI_AAI3P RP_AP N1A_ASF
Pss:7:1 not ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I the god [see theology] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to place on I who/whom/which to destest dislike, detest, hate, abominate I freely; gift
Pss:7:1 not   away from (+gen) us (gen) the (nom) god (nom) so that / in order to /because not they-should-be-PLACE ON-ed us (dat) who/whom/which (nom) they-DESTEST-ed us (acc) freely; gift (acc)
Pss:7:1 Pss_7:1_1 Pss_7:1_2 Pss_7:1_3 Pss_7:1_4 Pss_7:1_5 Pss_7:1_6 Pss_7:1_7 Pss_7:1_8 Pss_7:1_9 Pss_7:1_10 Pss_7:1_11 Pss_7:1_12 Pss_7:1_13 Pss_7:1_14
Pss:7:1 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:7:2 ὅτι ἀπώσω αὐτούς, ὁ θεός· μὴ πατησάτω ὁ ποὺς αὐτῶν κληρονομίαν ἁγιάσματός σου.
Pss:7:2 translation by G. Buchanan Gray) 2 For Thou hast rejected them, O God; Let not their foot trample upon Thy holy inheritance.
Pss:7:2  
Pss:7:2 ὅτι ἀπώσω αὐτούς, θεός· μὴ πατησάτω ποὺς αὐτῶν κληρονομίαν ἁγιάσματός σου.
Pss:7:2 ὅτι ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μή πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομία, -ας, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pss:7:2 Ponieważ/tamto By odrzucać On/ona/to/to samo Bóg  Nie By stąpać ciężko Stopa On/ona/to/to samo Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg)
Pss:7:2 o(/ti a)pO/sO au)tou/s, o( Teo/s· mE\ patEsa/tO o( pou\s au)tO=n klEronomi/an a(gia/smato/s sou.
Pss:7:2 hoti apOsO autus, ho Teos· mE patEsatO ho pus autOn klEronomian hagiasmatos su.
Pss:7:2 C VA_AAS1S RD_APM RA_NSM N2_NSM D VA_AAD3S RA_NSM N3_NSM RD_GPM N1A_ASF N3M_GSN RP_GS
Pss:7:2 because/that to reject he/she/it/same the god [see theology] not to stomp the foot he/she/it/same inheritance ć you; your/yours(sg)
Pss:7:2 because/that I-will-REJECT, you(sg)-were-REJECT-ed, I-should-REJECT them/same (acc) the (nom) god (nom) not let-him/her/it-STOMP! the (nom) foot (nom|voc) them/same (gen) inheritance (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pss:7:2 Pss_7:2_1 Pss_7:2_2 Pss_7:2_3 Pss_7:2_4 Pss_7:2_5 Pss_7:2_6 Pss_7:2_7 Pss_7:2_8 Pss_7:2_9 Pss_7:2_10 Pss_7:2_11 Pss_7:2_12 Pss_7:2_13
Pss:7:2 x x x x x x x x x x x x x
Pss:7:3 σὺ ἐν θελήματί σου παίδευσον ἡμᾶς καὶ μὴ δῷς ἔθνεσιν.
Pss:7:3 translation by G. Buchanan Gray) 3 Chasten us Thyself in Thy good pleasure; But give (us) not up to the nations;
Pss:7:3  
Pss:7:3 σὺ ἐν θελήματί σου παίδευσον ἡμᾶς καὶ μὴ δῷς ἔθνεσιν.
Pss:7:3 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν θέλημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Pss:7:3 Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ty; twój/twój(sg) Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ja I też, nawet, mianowicie Nie By dawać Naród [zobacz etniczny]
Pss:7:3 su\ e)n TelE/mati/ sou pai/deuson E(ma=s kai\ mE\ dO=|s e)/Tnesin.
Pss:7:3 sy en TelEmati su paideuson hEmas kai mE dOs eTnesin.
Pss:7:3 RP_NS P N3M_DSN RP_GS VF_FAPASN RP_AP C D VO_AAS2S N3E_DPN
Pss:7:3 you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among will desire, will, wish you; your/yours(sg) to chastened correct, discipline, train, teach, educate, I and also, even, namely not to give nation [see ethnic]
Pss:7:3 you(sg) (nom) in/among/by (+dat) will (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-CHASTENED-you(sg)!, going-to-CHASTENED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc) and not you(sg)-should-GIVE nations (dat)
Pss:7:3 Pss_7:3_1 Pss_7:3_2 Pss_7:3_3 Pss_7:3_4 Pss_7:3_5 Pss_7:3_6 Pss_7:3_7 Pss_7:3_8 Pss_7:3_9 Pss_7:3_10
Pss:7:3 x x x x x x x x x x
Pss:7:4 ἐὰν γὰρ ἀποστείλῃς θάνατον, σὺ ἐντελῇ αὐτῷ περὶ ἡμῶν·
Pss:7:4 translation by G. Buchanan Gray) 4 For, if Thou sendest pestilence, Thou Thyself givest it charge concerning us;
Pss:7:4  
Pss:7:4 ἐὰν γὰρ ἀποστείλῃς θάνατον, σὺ ἐντελῇ αὐτῷ περὶ ἡμῶν·
Pss:7:4 ἐάν (εἰ ἄν) γάρ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) θάνατος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:7:4 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dla odtąd, jak zamawiać Śmierć Ty By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja
Pss:7:4 e)a\n ga\r a)postei/lE|s Ta/naton, su\ e)ntelE=| au)tO=| peri\ E(mO=n·
Pss:7:4 ean gar aposteilEs Tanaton, sy entelE autO peri hEmOn·
Pss:7:4 C x VA_AAS2S N2_ASM RP_NS V2_PAS3S RD_DSM P RP_GP
Pss:7:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] for since, as to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send death you to enjoin command he/she/it/same about (+acc,+gen) I
Pss:7:4 if-ever for you(sg)-should-ORDER FORTH death (acc) you(sg) (nom) you(sg)-will-be-ENJOIN-ed him/it/same (dat) about (+acc,+gen) us (gen)
Pss:7:4 Pss_7:4_1 Pss_7:4_2 Pss_7:4_3 Pss_7:4_4 Pss_7:4_5 Pss_7:4_6 Pss_7:4_7 Pss_7:4_8 Pss_7:4_9
Pss:7:4 x x x x x x x x x
Pss:7:5 ὅτι σὺ ἐλεήμων καὶ οὐκ ὀργισθήσῃ τοῦ συντελέσαι ἡμᾶς.
Pss:7:5 translation by G. Buchanan Gray) (5) For Thou art merciful, And wilt not be angry to the point of consuming us.
Pss:7:5  
Pss:7:5 ὅτι σὺ ἐλεήμων καὶ οὐκ ὀργισθήσῃ τοῦ συντελέσαι ἡμᾶς.
Pss:7:5 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:7:5 Ponieważ/tamto Ty Miłosierny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By robić zły By uzupełniać Ja
Pss:7:5 o(/ti su\ e)leE/mOn kai\ ou)k o)rgisTE/sE| tou= suntele/sai E(ma=s.
Pss:7:5 hoti sy eleEmOn kai uk orgisTEsE tu syntelesai hEmas.
Pss:7:5 C RP_NS A3N_NSM C D VC_FPI2S RA_GSN VA_AAN RP_AP
Pss:7:5 because/that you merciful and also, even, namely οὐχ before rough breathing to make angry the to complete I
Pss:7:5 because/that you(sg) (nom) merciful ([Adj] nom) and not you(sg)-will-be-MAKE-ed-ANGRY the (gen) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) us (acc)
Pss:7:5 Pss_7:5_1 Pss_7:5_2 Pss_7:5_3 Pss_7:5_4 Pss_7:5_5 Pss_7:5_6 Pss_7:5_7 Pss_7:5_8 Pss_7:5_9
Pss:7:5 x x x x x x x x x
Pss:7:6 Ἐν τῷ κατασκηνοῦν τὸ ὄνομά σου ἐν μέσῳ ἡμῶν ἐλεηθησόμεθα, καὶ οὐκ ἰσχύσει πρὸς ἡμᾶς ἔθνος.
Pss:7:6 translation by G. Buchanan Gray) 5 (6) While Thy name dwelleth in our midst, we shall find mercy; 6 And the nations shall not prevail against us.
Pss:7:6  
Pss:7:6 Ἐν τῷ κατασκηνοῦν τὸ ὄνομά σου ἐν μέσῳ ἡμῶν ἐλεηθησόμεθα, καὶ οὐκ ἰσχύσει πρὸς ἡμᾶς ἔθνος.
Pss:7:6 ἐν ὁ ἡ τό κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἰσχύσις, -εως, ἡ [LXX]; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Pss:7:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By osiedlać się {By decydować się} Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ja By okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Potępienie; by mieć siła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Naród [zobacz etniczny]
Pss:7:6 *)en tO=| kataskEnou=n to\ o)/noma/ sou e)n me/sO| E(mO=n e)leETEso/meTa, kai\ ou)k i)sCHu/sei pro\s E(ma=s e)/Tnos.
Pss:7:6 en tO kataskEnun to onoma su en mesO hEmOn eleETEsomeTa, kai uk isCHysei pros hEmas eTnos.
Pss:7:6 P RA_DSN V4_PAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS P A1_DSM RP_GP VC_FPI1P C D VF_FAI3S P RP_AP N3E_ASN
Pss:7:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to settle the name with regard to you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle I to show mercy and also, even, namely οὐχ before rough breathing condemnation; to have strength toward (+acc,+gen,+dat) I nation [see ethnic]
Pss:7:6 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SETTLE-ing, while SETTLE-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) us (gen) we-will-be-SHOW-ed-MERCY and not condemnation (dat); he/she/it-will-HAVE-STRENGTH, you(sg)-will-be-HAVE-ed-STRENGTH (classical) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) nation (nom|acc|voc)
Pss:7:6 Pss_7:6_1 Pss_7:6_2 Pss_7:6_3 Pss_7:6_4 Pss_7:6_5 Pss_7:6_6 Pss_7:6_7 Pss_7:6_8 Pss_7:6_9 Pss_7:6_10 Pss_7:6_11 Pss_7:6_12 Pss_7:6_13 Pss_7:6_14 Pss_7:6_15 Pss_7:6_16
Pss:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:7:7 ὅτι σὺ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς ἐπικαλεσόμεθά σε, καὶ σὺ ἐπακούσῃ ἡμῶν.
Pss:7:7 translation by G. Buchanan Gray) (7) For Thou art our shield, 7 And when we call upon Thee, Thou hearkenest to us;
Pss:7:7  
Pss:7:7 ὅτι σὺ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς ἐπικαλεσόμεθά σε, καὶ σὺ ἐπακούσῃ ἡμῶν.
Pss:7:7 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:7:7 Ponieważ/tamto Ty Ochraniający Ja I też, nawet, mianowicie Ja By odwiedzać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty By słyszeć Ja
Pss:7:7 o(/ti su\ u(peraspistE\s E(mO=n, kai\ E(mei=s e)pikaleso/meTa/ se, kai\ su\ e)pakou/sE| E(mO=n.
Pss:7:7 hoti sy hyperaspistEs hEmOn, kai hEmeis epikalesomeTa se, kai sy epakusE hEmOn.
Pss:7:7 C RP_NS N1M_NSM RP_GP C RP_NP VF_FMI1P RP_AS C RP_NS VA_AAS3S RP_GP
Pss:7:7 because/that you shielder I and also, even, namely I to call upon you; your/yours(sg) and also, even, namely you to hear I
Pss:7:7 because/that you(sg) (nom) shielder (nom) us (gen) and we (nom) we-will-be-CALL-ed-UPON you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg) (nom) you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed us (gen)
Pss:7:7 Pss_7:7_1 Pss_7:7_2 Pss_7:7_3 Pss_7:7_4 Pss_7:7_5 Pss_7:7_6 Pss_7:7_7 Pss_7:7_8 Pss_7:7_9 Pss_7:7_10 Pss_7:7_11 Pss_7:7_12
Pss:7:7 x x x x x x x x x x x x
Pss:7:8 ὅτι σὺ οἰκτιρήσεις τὸ γένος Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐκ ἀπώσῃ.
Pss:7:8 translation by G. Buchanan Gray) 8 For Thou wilt pity the seed of Israel for ever And Thou wilt not reject (them):
Pss:7:8  
Pss:7:8 ὅτι σὺ οἰκτιρήσεις τὸ γένος Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐκ ἀπώσῃ.
Pss:7:8 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-)
Pss:7:8 Ponieważ/tamto Ty Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Izrael Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odrzucać
Pss:7:8 o(/ti su\ oi)ktirE/seis to\ ge/nos *israEl ei)s to\n ai)O=na kai\ ou)k a)pO/sE|.
Pss:7:8 hoti sy oiktirEseis to genos israEl eis ton aiOna kai uk apOsE.
Pss:7:8 C RP_NS VF_FAI2S RA_ASN N3E_ASN N_GS P RA_ASM N3W_ASM C D VA_AAS3S
Pss:7:8 because/that you to compassion feelings of compassion; pity the race race, class, kind Israel into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely οὐχ before rough breathing to reject
Pss:7:8 because/that you(sg) (nom) you(sg)-will-COMPASSION the (nom|acc) race (nom|acc|voc) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) eon (acc) and not you(sg)-will-be-REJECT-ed, he/she/it-should-REJECT, you(sg)-should-be-REJECT-ed, (fut perf)
Pss:7:8 Pss_7:8_1 Pss_7:8_2 Pss_7:8_3 Pss_7:8_4 Pss_7:8_5 Pss_7:8_6 Pss_7:8_7 Pss_7:8_8 Pss_7:8_9 Pss_7:8_10 Pss_7:8_11 Pss_7:8_12
Pss:7:8 x x x x x x x x x x x x
Pss:7:9 καὶ ἡμεῖς ὑπὸ ζυγόν σου τὸν αἰῶνα καὶ μάστιγα παιδείας σου.
Pss:7:9 translation by G. Buchanan Gray) (9) But we (shall be) under Thy yoke for ever, And (under) the rod of Thy chastening.
Pss:7:9  
Pss:7:9 καὶ ἡμεῖς ὑπὸ ζυγόν σου τὸν αἰῶνα καὶ μάστιγα παιδείας σου.
Pss:7:9 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπό ζυγός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί μάστιξ, -ιγος, ἡ παιδεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Pss:7:9 I też, nawet, mianowicie Ja Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jarzma/skala Ty; twój/twój(sg) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Smagająca/nieszczęścia/choroba Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Ty; twój/twój(sg)
Pss:7:9 kai\ E(mei=s u(po\ DZugo/n sou to\n ai)O=na kai\ ma/stiga paidei/as sou.
Pss:7:9 kai hEmeis hypo DZygon su ton aiOna kai mastiga paideias su.
Pss:7:9 C RP_NP P N2_ASN RP_GS RA_ASM N3W_ASM C N3G_ASF N1A_GSF RP_GS
Pss:7:9 and also, even, namely I under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing yoke/scale you; your/yours(sg) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely scourging/affliction/malady chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. you; your/yours(sg)
Pss:7:9 and we (nom) under (+acc), by (+gen) yoke/scale (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) eon (acc) and scourging/affliction/malady (acc) chastisement (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Pss:7:9 Pss_7:9_1 Pss_7:9_2 Pss_7:9_3 Pss_7:9_4 Pss_7:9_5 Pss_7:9_6 Pss_7:9_7 Pss_7:9_8 Pss_7:9_9 Pss_7:9_10 Pss_7:9_11
Pss:7:9 x x x x x x x x x x x
Pss:7:10 κατευθυνεῖς ἡμᾶς ἐν καιρῷ ἀντιλήψεώς σου τοῦ ἐλεῆσαι τὸν οἶκον Ιακωβ εἰς ἡμέραν ἐν ᾗ ἐπηγγείλω αὐτοῖς.
Pss:7:10 translation by G. Buchanan Gray) 9 (10) Thou wilt establish us in the time that Thou helpest us, Showing mercy to the house of Jacob on the day wherein Thou didst promise (to help them).
Pss:7:10  
Pss:7:10 κατευθυνεῖς ἡμᾶς ἐν καιρῷ ἀντιλήψεώς σου τοῦ ἐλεῆσαι τὸν οἶκον Ιακωβ εἰς ἡμέραν ἐν ἐπηγγείλω αὐτοῖς.
Pss:7:10 κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀντί·λη(μ)ψις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰακώβ, ὁ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:7:10 By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Odchylenie bliskie Ty; twój/twój(sg) By okazać miłosierdzie Dom Jacob Do (+przyspieszenie) Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By obiecywać On/ona/to/to samo
Pss:7:10 kateuTunei=s E(ma=s e)n kairO=| a)ntilE/PSeO/s sou tou= e)leE=sai to\n oi)=kon *iakOb ei)s E(me/ran e)n E(=| e)pEggei/lO au)toi=s.
Pss:7:10 kateuTyneis hEmas en kairO antilEPSeOs su tu eleEsai ton oikon iakOb eis hEmeran en hE epEngeilO autois.
Pss:7:10 V1_PAI2S RP_AP P N2_DSM N3I_GSF RP_GS RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM N_GSM P N1A_ASF P RR_DSF VAI_AMI2S RD_DPM
Pss:7:10 to lead keep straight, guide, direct, instruct I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time deflection toward you; your/yours(sg) the to show mercy the house Jacob into (+acc) day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to promise he/she/it/same
Pss:7:10 you(sg)-are-LEAD-ing us (acc) in/among/by (+dat) period of time (dat) deflection toward (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-SHOW-MERCY, be-you(sg)-SHOW-ed-MERCY!, he/she/it-happens-to-SHOW-MERCY (opt) the (acc) house (acc) Jacob (indecl) into (+acc) day (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(sg)-were-PROMISE-ed them/same (dat)
Pss:7:10 Pss_7:10_1 Pss_7:10_2 Pss_7:10_3 Pss_7:10_4 Pss_7:10_5 Pss_7:10_6 Pss_7:10_7 Pss_7:10_8 Pss_7:10_9 Pss_7:10_10 Pss_7:10_11 Pss_7:10_12 Pss_7:10_13 Pss_7:10_14 Pss_7:10_15 Pss_7:10_16 Pss_7:10_17
Pss:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x