Pss:6:0t Ἐν ἐλπίδι· τῷ Σαλωμων.
Pss:6:0t translation by G. Buchanan Gray) VI. In Hope. Of Solomon.
Pss:6:0t  
Pss:6:0t Ἐν ἐλπίδι· τῷ Σαλωμων.
Pss:6:0t        
Pss:6:0t        
Pss:6:0t *)en e)lpi/di· tO=| *salOmOn.
Pss:6:0t en elpidi· tO salOmOn.
Pss:6:0t P N3D_DSF RA_DSM N_DSM
Pss:6:0t        
Pss:6:0t        
Pss:6:0t Pss_6:0t_1 Pss_6:0t_2 Pss_6:0t_3 Pss_6:0t_4
Pss:6:0t x x x x
Pss:6:1 Μακάριος ἀνήρ, οὗ ἡ καρδία αὐτοῦ ἑτοίμη ἐπικαλέσασθαι τὸ ὄνομα κυρίου· ἐν τῷ μνημονεύειν αὐτὸν τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.
Pss:6:1 translation by G. Buchanan Gray) 6 1 Happy is the man whose heart is fixed to call upon the name of the Lord; 2 When he remembereth the name of the Lord, he will be saved.
Pss:6:1  
Pss:6:1 Μακάριος ἀνήρ, οὗ καρδία αὐτοῦ ἑτοίμη ἐπικαλέσασθαι τὸ ὄνομα κυρίου· ἐν τῷ μνημονεύειν αὐτὸν τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.
Pss:6:1 μακάριος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕτοιμος -η -ον ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Pss:6:1 Szczęśliwy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Gotowy By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pamiętać On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Pss:6:1 *maka/rios a)nE/r, ou(= E( kardi/a au)tou= e(toi/mE e)pikale/sasTai to\ o)/noma kuri/ou· e)n tO=| mnEmoneu/ein au)to\n to\ o)/noma kuri/ou sOTE/setai.
Pss:6:1 makarios anEr, hu hE kardia autu hetoimE epikalesasTai to onoma kyriu· en tO mnEmoneuein auton to onoma kyriu sOTEsetai.
Pss:6:1 A1A_NSM N3_NSM RR_GSM RA_NSF N1A_NSF RD_GSM A1_NSF VA_AMN RA_ASN N3M_ASN N2_GSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM RA_ASN N3M_ASN N2_GSM VC_FPI3S
Pss:6:1 fortunate man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same ready to call upon the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to remember he/she/it/same the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Pss:6:1 fortunate ([Adj] nom) man, husband (nom) where; who/whom/which (gen) the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) ready ([Adj] nom|voc) to-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REMEMBER-ing him/it/same (acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-be-SAVE-ed
Pss:6:1 Pss_6:1_1 Pss_6:1_2 Pss_6:1_3 Pss_6:1_4 Pss_6:1_5 Pss_6:1_6 Pss_6:1_7 Pss_6:1_8 Pss_6:1_9 Pss_6:1_10 Pss_6:1_11 Pss_6:1_12 Pss_6:1_13 Pss_6:1_14 Pss_6:1_15 Pss_6:1_16 Pss_6:1_17 Pss_6:1_18 Pss_6:1_19
Pss:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:6:2 αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κατευθύνονται ὑπὸ κυρίου, καὶ πεφυλαγμένα ἔργα χειρῶν αὐτοῦ ὑπὸ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ.
Pss:6:2 translation by G. Buchanan Gray) 3 (2) His ways are made even by the Lord, And the works of his hands are preserved by the Lord his God.
Pss:6:2  
Pss:6:2 αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κατευθύνονται ὑπὸ κυρίου, καὶ πεφυλαγμένα ἔργα χειρῶν αὐτοῦ ὑπὸ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ.
Pss:6:2 ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἔργον, -ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:6:2 Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
Pss:6:2 ai( o(doi\ au)tou= kateuTu/nontai u(po\ kuri/ou, kai\ pefulagme/na e)/rga CHeirO=n au)tou= u(po\ kuri/ou Teou= au)tou=.
Pss:6:2 hai hodoi autu kateuTynontai hypo kyriu, kai pefylagmena erga CHeirOn autu hypo kyriu Teu autu.
Pss:6:2 RA_NPF N2_NPF RD_GSM V1_PMI3P P N2_GSM C VK_XMPAPN N2N_APN N3_GPF RD_GSM P N2_GSM N2_GSM RD_GSM
Pss:6:2 the way/road he/she/it/same to lead keep straight, guide, direct, instruct under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to guard work hand; worse he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same
Pss:6:2 the (nom) ways/roads (nom|voc) him/it/same (gen) they-are-being-LEAD-ed under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and having-been-GUARD-ed (nom|acc|voc) works (nom|acc|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) him/it/same (gen)
Pss:6:2 Pss_6:2_1 Pss_6:2_2 Pss_6:2_3 Pss_6:2_4 Pss_6:2_5 Pss_6:2_6 Pss_6:2_7 Pss_6:2_8 Pss_6:2_9 Pss_6:2_10 Pss_6:2_11 Pss_6:2_12 Pss_6:2_13 Pss_6:2_14 Pss_6:2_15
Pss:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:6:3 ἀπὸ ὁράσεως πονηρῶν ἐνυπνίων αὐτοῦ οὐ ταραχθήσεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ἐν διαβάσει ποταμῶν καὶ σάλῳ θαλασσῶν οὐ πτοηθήσεται.
Pss:6:3 translation by G. Buchanan Gray) 4 (3) At what he sees in his bad dreams, his soul shall not be troubled; 5 When he passes through rivers and the tossing of the seas, he shall not be dismayed.
Pss:6:3  
Pss:6:3 ἀπὸ ὁράσεως πονηρῶν ἐνυπνίων αὐτοῦ οὐ ταραχθήσεται ψυχὴ αὐτοῦ, ἐν διαβάσει ποταμῶν καὶ σάλῳ θαλασσῶν οὐ πτοηθήσεται.
Pss:6:3 ἀπό ὅρασις, -εως, ἡ πονηρός -ά -όν ἐν·ύπνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ποταμός, -οῦ, ὁ καί σάλος, -ου, ὁ θάλασσα, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πτοέω (πτο(ε)-, πτοη·σ-, -, -, επτοη-, πτοη·θ-)
Pss:6:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wizja {Wyobrażenie} Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Sen On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rzeka I też, nawet, mianowicie Fala (kołysanie się, wściekając się) Morze ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Pss:6:3 a)po\ o(ra/seOs ponErO=n e)nupni/On au)tou= ou) taraCHTE/setai E( PSuCHE\ au)tou=, e)n diaba/sei potamO=n kai\ sa/lO| TalassO=n ou) ptoETE/setai.
Pss:6:3 apo horaseOs ponErOn enypniOn autu u taraCHTEsetai hE PSyCHE autu, en diabasei potamOn kai salO TalassOn u ptoETEsetai.
Pss:6:3 P N3I_GSF A1A_GPN N2N_GPN RD_GSM D VQ_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM P N3I_DSF N2_GPM C N2_DSM N1S_GPF D VC_FPI3S
Pss:6:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing vision wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος dream he/she/it/same οὐχ before rough breathing to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć river and also, even, namely surge (tossing, raging) sea οὐχ before rough breathing to ???
Pss:6:3 away from (+gen) vision (gen) wicked ([Adj] gen) dreams (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-UNSETTLE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat)   rivers (gen) and surge (dat) seas (gen) not he/she/it-will-be-???-ed
Pss:6:3 Pss_6:3_1 Pss_6:3_2 Pss_6:3_3 Pss_6:3_4 Pss_6:3_5 Pss_6:3_6 Pss_6:3_7 Pss_6:3_8 Pss_6:3_9 Pss_6:3_10 Pss_6:3_11 Pss_6:3_12 Pss_6:3_13 Pss_6:3_14 Pss_6:3_15 Pss_6:3_16 Pss_6:3_17 Pss_6:3_18
Pss:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:6:4 ἐξανέστη ἐξ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ηὐλόγησεν τῷ ὀνόματι κυρίου, ἐπ’ εὐσταθείᾳ καρδίας αὐτοῦ ἐξύμνησεν τῷ ὀνόματι τοῦ θεοῦ αὐτοῦ·
Pss:6:4 translation by G. Buchanan Gray) 6 (4) He ariseth from his sleep, and blesseth the name of the Lord: 7 When his heart is at peace, he singeth to the name of his God,
Pss:6:4  
Pss:6:4 ἐξανέστη ἐξ ὕπνου αὐτοῦ καὶ ηὐλόγησεν τῷ ὀνόματι κυρίου, ἐπ’ εὐσταθείᾳ καρδίας αὐτοῦ ἐξύμνησεν τῷ ὀνόματι τοῦ θεοῦ αὐτοῦ·
Pss:6:4 ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ἐκ ὕπνος, -ου, ὁ; ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί   καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:6:4 By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śpij; by spać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do Bóg  On/ona/to/to samo
Pss:6:4 e)Xane/stE e)X u(/pnou au)tou= kai\ Eu)lo/gEsen tO=| o)no/mati kuri/ou, e)p’ eu)staTei/a| kardi/as au)tou= e)Xu/mnEsen tO=| o)no/mati tou= Teou= au)tou=·
Pss:6:4 eXanestE eX hypnu autu kai EulogEsen tO onomati kyriu, ep’ eustaTeia kardias autu eXymnEsen tO onomati tu Teu autu·
Pss:6:4 VHI_AAI3S P N2_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_DSN N3M_DSN N2_GSM P N1A_DSF N1A_GSF RD_GSM VAI_AAI3S RA_DSN N3M_DSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Pss:6:4 to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse out of (+gen) ἐξ before vowels sleep; to sleep he/she/it/same and also, even, namely to bless the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same ć the name with regard to the god [see theology] he/she/it/same
Pss:6:4 he/she/it-RAISE UP-ed out of (+gen) sleep (gen); be-you(sg)-SLEEP-ing!, be-you(sg)-being-SLEEP-ed!, he/she/it-was-SLEEP-ing, you(sg)-were-being-SLEEP-ed him/it/same (gen) and he/she/it-BLESS-ed the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)   heart (gen), hearts (acc) him/it/same (gen)   the (dat) name (dat) the (gen) god (gen) him/it/same (gen)
Pss:6:4 Pss_6:4_1 Pss_6:4_2 Pss_6:4_3 Pss_6:4_4 Pss_6:4_5 Pss_6:4_6 Pss_6:4_7 Pss_6:4_8 Pss_6:4_9 Pss_6:4_10 Pss_6:4_11 Pss_6:4_12 Pss_6:4_13 Pss_6:4_14 Pss_6:4_15 Pss_6:4_16 Pss_6:4_17 Pss_6:4_18 Pss_6:4_19
Pss:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:6:5 καὶ ἐδεήθη τοῦ προσώπου κυρίου περὶ παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ κύριος εἰσήκουσεν προσευχὴν παντὸς ἐν φόβῳ θεοῦ.
Pss:6:5 translation by G. Buchanan Gray) (5) And he entreateth the Lord for all his house. 8 And the Lord heareth the prayer of every one that feareth God,
Pss:6:5  
Pss:6:5 καὶ ἐδεήθη τοῦ προσώπου κυρίου περὶ παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ κύριος εἰσήκουσεν προσευχὴν παντὸς ἐν φόβῳ θεοῦ.
Pss:6:5 καί δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) προσ·ευχή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν φόβος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ
Pss:6:5 I też, nawet, mianowicie By potrzebować/wymagać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Modlitwa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Bóg 
Pss:6:5 kai\ e)deE/TE tou= prosO/pou kuri/ou peri\ panto\s tou= oi)/kou au)tou=, kai\ ku/rios ei)sE/kousen proseuCHE\n panto\s e)n fo/bO| Teou=.
Pss:6:5 kai edeETE tu prosOpu kyriu peri pantos tu oiku autu, kai kyrios eisEkusen proseuCHEn pantos en fobO Teu.
Pss:6:5 C VCI_API3S RA_GSN N2N_GSN N2_GSM P A3_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C N2_NSM VAI_AAI3S N1_ASF A3_GSM P N2_DSM N2_GSM
Pss:6:5 and also, even, namely to need/require the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to heard (being heard, listen into, hearken) prayer every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] god [see theology]
Pss:6:5 and he/she/it-was-NEED/REQUIRE-ed the (gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) about (+acc,+gen) every (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-HEARD-ed prayer (acc) every (gen) in/among/by (+dat) fear (dat) god (gen)
Pss:6:5 Pss_6:5_1 Pss_6:5_2 Pss_6:5_3 Pss_6:5_4 Pss_6:5_5 Pss_6:5_6 Pss_6:5_7 Pss_6:5_8 Pss_6:5_9 Pss_6:5_10 Pss_6:5_11 Pss_6:5_12 Pss_6:5_13 Pss_6:5_14 Pss_6:5_15 Pss_6:5_16 Pss_6:5_17 Pss_6:5_18
Pss:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:6:6 καὶ πᾶν αἴτημα ψυχῆς ἐλπιζούσης πρὸς αὐτὸν ἐπιτελεῖ ὁ κύριος· εὐλογητὸς κύριος ὁ ποιῶν ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ.
Pss:6:6 translation by G. Buchanan Gray) (6) And every request of the soul that hopes for Him doth the Lord accomplish. 9 Blessed is the Lord, who showeth mercy to those who love Him in sincerity.
Pss:6:6  
Pss:6:6 καὶ πᾶν αἴτημα ψυχῆς ἐλπιζούσης πρὸς αὐτὸν ἐπιτελεῖ κύριος· εὐλογητὸς κύριος ποιῶν ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ.
Pss:6:6 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αἴτημα[τ], -ατος, τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Pss:6:6 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prośba Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By ogniskować się dalej dostawanie czyniony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jaki rodzaj; by czynić/rób Litość By kochać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA
Pss:6:6 kai\ pa=n ai)/tEma PSuCHE=s e)lpiDZou/sEs pro\s au)to\n e)pitelei= o( ku/rios· eu)logEto\s ku/rios o( poiO=n e)/leos toi=s a)gapO=sin au)to\n e)n a)lETei/a|.
Pss:6:6 kai pan aitEma PSyCHEs elpiDZusEs pros auton epitelei ho kyrios· eulogEtos kyrios ho poiOn eleos tois agapOsin auton en alETeia.
Pss:6:6 C A3_NSN N3M_NSN N1_GSF V1_PAPGSF P RD_ASM V2_PAI3S RA_NSM N2_NSM A1_NSM N2_NSM RA_NSM A1A_ASN N3E_ASN RA_DPM V3_PAI3P RD_ASM P N1A_DSF
Pss:6:6 and also, even, namely every all, each, every, the whole of request life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to hope survive, live through, outlast, outlive toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to focus on-getting-done the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the what kind; to do/make mercy the to love he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth
Pss:6:6 and every (nom|acc|voc) request (nom|acc|voc) life (gen) while HOPE-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) he/she/it-is-FOCUS-ing-ON-GETTING-DONE, you(sg)-are-being-FOCUS-ed-ON-GETTING-DONE (classical), be-you(sg)-FOCUS-ing-ON-GETTING-DONE! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) mercy (nom, nom|acc|voc) the (dat) they-are-LOVE-ing, they-should-be-LOVE-ing, while LOVE-ing (dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) truth (dat)
Pss:6:6 Pss_6:6_1 Pss_6:6_2 Pss_6:6_3 Pss_6:6_4 Pss_6:6_5 Pss_6:6_6 Pss_6:6_7 Pss_6:6_8 Pss_6:6_9 Pss_6:6_10 Pss_6:6_11 Pss_6:6_12 Pss_6:6_13 Pss_6:6_14 Pss_6:6_15 Pss_6:6_16 Pss_6:6_17 Pss_6:6_18 Pss_6:6_19 Pss_6:6_20
Pss:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x