Pss:8:0t Τῷ Σαλωμων· εἰς νεῖκος.
Pss:8:0t translation by G. Buchanan Gray) VIII. Of Solomon. Of the chief Musician.
Pss:8:0t  
Pss:8:0t Τῷ Σαλωμων· εἰς νεῖκος.
Pss:8:0t        
Pss:8:0t        
Pss:8:0t *tO=| *salOmOn· ei)s nei=kos.
Pss:8:0t tO salOmOn· eis neikos.
Pss:8:0t RA_DSM N_DSM P N3E_ASN
Pss:8:0t        
Pss:8:0t        
Pss:8:0t Pss_8:0t_1 Pss_8:0t_2 Pss_8:0t_3 Pss_8:0t_4
Pss:8:0t x x x x
Pss:8:1 Θλῖψιν καὶ φωνὴν πολέμου ἤκουσεν τὸ οὖς μου, φωνὴν σάλπιγγος ἠχούσης σφαγὴν καὶ ὄλεθρον·
Pss:8:1 translation by G. Buchanan Gray) 8 1 Distress and the sound of war hath my ear heard; The sound of a trumpet announcing slaughter and calamity,
Pss:8:1  
Pss:8:1 Θλῖψιν καὶ φωνὴν πολέμου ἤκουσεν τὸ οὖς μου, φωνὴν σάλπιγγος ἠχούσης σφαγὴν καὶ ὄλεθρον·
Pss:8:1 θλῖψις, -εως, ἡ καί φωνή, -ῆς, ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φωνή, -ῆς, ἡ σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) σφαγή, -ῆς, ἡ καί ὄλεθρος, -ου, ὁ
Pss:8:1 Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną By słyszeć Ucho Ja Dźwięku/głos płacze Trąbka By rozbrzmiewać [zobacz echo] Ubój I też, nawet, mianowicie Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209
Pss:8:1 *Tli=PSin kai\ fOnE\n pole/mou E)/kousen to\ ou)=s mou, fOnE\n sa/lpiggos E)CHou/sEs sfagE\n kai\ o)/leTron·
Pss:8:1 TliPSin kai fOnEn polemu Ekusen to us mu, fOnEn salpingos ECHusEs sfagEn kai oleTron·
Pss:8:1 N3I_ASF C N1_ASF N2_GSM VAI_AAI3S RA_ASN N3_ASN RP_GS N1_ASF N3G_GS V2_PAPGSF N1_ASF C N2_ASM
Pss:8:1 squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely sound/voice cries war [see polemic]; to fight war to hear the ear I sound/voice cries trumpet to resound [see echo] slaughter and also, even, namely Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209
Pss:8:1 squeezing (acc) and sound/voice (acc) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! he/she/it-HEAR-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) me (gen) sound/voice (acc) trumpet (gen) while RESOUND-ing (gen) slaughter (acc) and Eternal death (acc)
Pss:8:1 Pss_8:1_1 Pss_8:1_2 Pss_8:1_3 Pss_8:1_4 Pss_8:1_5 Pss_8:1_6 Pss_8:1_7 Pss_8:1_8 Pss_8:1_9 Pss_8:1_10 Pss_8:1_11 Pss_8:1_12 Pss_8:1_13 Pss_8:1_14
Pss:8:1 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:2 φωνὴ λαοῦ πολλοῦ ὡς ἀνέμου πολλοῦ σφόδρα, ὡς καταιγὶς πυρὸς πολλοῦ φερομένου δι’ ἐρήμου.
Pss:8:2 translation by G. Buchanan Gray) 2 The sound of much people as of an exceeding high wind, As a tempest with mighty fire sweeping through the Negeb.
Pss:8:2  
Pss:8:2 φωνὴ λαοῦ πολλοῦ ὡς ἀνέμου πολλοῦ σφόδρα, ὡς καταιγὶς πυρὸς πολλοῦ φερομένου δι’ ἐρήμου.
Pss:8:2 φωνή, -ῆς, ἡ λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὡς ἄνεμος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα ὡς   πῦρ, -ρός, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) διά ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Pss:8:2 Dźwięku/głos płacze Ludzie Dużo Jak/jak Wiatr Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Jak/jak Ogień Dużo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Odludzie; by leżeć odłogiem
Pss:8:2 fOnE\ laou= pollou= O(s a)ne/mou pollou= sfo/dra, O(s kataigi\s puro\s pollou= ferome/nou di’ e)rE/mou.
Pss:8:2 fOnE lau pollu hOs anemu pollu sfodra, hOs kataigis pyros pollu feromenu di’ erEmu.
Pss:8:2 N1_NSF N2_GSM A1_GSM C N2_GSM A1_GSM D C N3I_NSF N2_NSM A1_GSM V1_PMPGSM P N2_GSF
Pss:8:2 sound/voice cries people much as/like wind much vehement, intense, keen, inveighingly, eager as/like ć fire much to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wilderness; to lay waste
Pss:8:2 sound/voice (nom|voc) people (gen) much (gen) as/like wind (gen) much (gen) vehement, as/like   fire (gen) much (gen) while being-BRING-ed (gen) because of (+acc), through (+gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!
Pss:8:2 Pss_8:2_1 Pss_8:2_2 Pss_8:2_3 Pss_8:2_4 Pss_8:2_5 Pss_8:2_6 Pss_8:2_7 Pss_8:2_8 Pss_8:2_9 Pss_8:2_10 Pss_8:2_11 Pss_8:2_12 Pss_8:2_13 Pss_8:2_14
Pss:8:2 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:3 καὶ εἶπα [ἐν] τῇ καρδίᾳ μου Ποῦ ἄρα κρινεῖ αὐτὸν ὁ θεός;
Pss:8:3 translation by G. Buchanan Gray) 3 And I said in my heart; Surely (?) God judgeth us;
Pss:8:3  
Pss:8:3 καὶ εἶπα [ἐν] τῇ καρδίᾳ μου Ποῦ ἄρα κρινεῖ αὐτὸν θεός;
Pss:8:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποῦ[1] ἄρα[2] κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:8:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Gdzie Tak By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo Bóg 
Pss:8:3 kai\ ei)=pa [e)n] tE=| kardi/a| mou *pou= a)/ra krinei= au)to\n o( Teo/s;
Pss:8:3 kai eipa [en] tE kardia mu pu ara krinei auton ho Teos;
Pss:8:3 C VAI_AAI1S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS D x VF2_FAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM
Pss:8:3 and also, even, namely to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I where so to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same the god [see theology]
Pss:8:3 and I-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) me (gen) where so he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) him/it/same (acc) the (nom) god (nom)
Pss:8:3 Pss_8:3_1 Pss_8:3_2 Pss_8:3_3 Pss_8:3_4 Pss_8:3_5 Pss_8:3_6 Pss_8:3_7 Pss_8:3_8 Pss_8:3_9 Pss_8:3_10 Pss_8:3_11 Pss_8:3_12
Pss:8:3 x x x x x x x x x x x x
Pss:8:4 φωνὴν ἤκουσα εἰς Ιερουσαλημ πόλιν ἁγιάσματος·
Pss:8:4 translation by G. Buchanan Gray) 4 A sound I hear (moving) towards Jerusalem, the holy city.
Pss:8:4  
Pss:8:4 φωνὴν ἤκουσα εἰς Ιερουσαλημ πόλιν ἁγιάσματος·
Pss:8:4 φωνή, -ῆς, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πόλις, -εως, ἡ  
Pss:8:4 Dźwięku/głos płacze By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Miasto
Pss:8:4 fOnE\n E)/kousa ei)s *ierousalEm po/lin a(gia/smatos·
Pss:8:4 fOnEn Ekusa eis ierusalEm polin hagiasmatos·
Pss:8:4 N1_ASF V1_PAPNSF P N_AS N3I_ASF N3M_GSN
Pss:8:4 sound/voice cries to have come I have come. I have arrived.; to hear into (+acc) Jerusalem [city of] city ć
Pss:8:4 sound/voice (acc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) city (acc)  
Pss:8:4 Pss_8:4_1 Pss_8:4_2 Pss_8:4_3 Pss_8:4_4 Pss_8:4_5 Pss_8:4_6
Pss:8:4 x x x x x x
Pss:8:5 συνετρίβη ἡ ὀσφύς μου ἀπὸ ἀκοῆς, παρελύθη γόνατά μου, ἐφοβήθη ἡ καρδία μου, ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου ὡς λίνον.
Pss:8:5 translation by G. Buchanan Gray) 5 My loins were broken at what I heard, (5) my knees tottered: 6 My heart was afraid, my bones were dismayed like flax.
Pss:8:5  
Pss:8:5 συνετρίβη ὀσφύς μου ἀπὸ ἀκοῆς, παρελύθη γόνατά μου, ἐφοβήθη καρδία μου, ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου ὡς λίνον.
Pss:8:5 συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἀκοή, -ῆς, ἡ παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) γόνυ, γόνατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς λίνον, -ου, τό; Λίνος, -ου, ὁ
Pss:8:5 By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Polędwica Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słyszenie By paraliżować Kolano Ja By bać się Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Kość Ja Jak/jak Lniany/len; Linus
Pss:8:5 sunetri/bE E( o)sfu/s mou a)po\ a)koE=s, parelu/TE go/nata/ mou, e)fobE/TE E( kardi/a mou, e)tara/CHTE ta\ o)sta= mou O(s li/non.
Pss:8:5 synetribE hE osfys mu apo akoEs, parelyTE gonata mu, efobETE hE kardia mu, etaraCHTE ta osta mu hOs linon.
Pss:8:5 VDI_API3S RA_NSF N3U_NSF RP_GS P N1_GSF VCI_API3S N3_APN RP_GS VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS VQI_API3S RA_APN N2N_APN RP_GS C N2N_ASN
Pss:8:5 to break to crush completely, break (in pieces) the loin I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing hearing to paralyze knee I to fear the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the bone I as/like linen/flax; Linus
Pss:8:5 he/she/it-was-BREAK-ed the (nom) loin (nom) me (gen) away from (+gen) hearing (gen) he/she/it-was-PARALYZE-ed knees (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-was-FEAR-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) as/like linen/flax (nom|acc|voc); Linus (acc)
Pss:8:5 Pss_8:5_1 Pss_8:5_2 Pss_8:5_3 Pss_8:5_4 Pss_8:5_5 Pss_8:5_6 Pss_8:5_7 Pss_8:5_8 Pss_8:5_9 Pss_8:5_10 Pss_8:5_11 Pss_8:5_12 Pss_8:5_13 Pss_8:5_14 Pss_8:5_15 Pss_8:5_16 Pss_8:5_17 Pss_8:5_18 Pss_8:5_19
Pss:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:6 εἶπα Κατευθυνοῦσιν ὁδοὺς αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ.
Pss:8:6 translation by G. Buchanan Gray) 7 (6) I said: They establish their ways in righteousness.
Pss:8:6  
Pss:8:6 εἶπα Κατευθυνοῦσιν ὁδοὺς αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ.
Pss:8:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Pss:8:6 By mówić/opowiadaj By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Pss:8:6 ei)=pa *kateuTunou=sin o(dou\s au)tO=n e)n dikaiosu/nE|.
Pss:8:6 eipa kateuTynusin hodus autOn en dikaiosynE.
Pss:8:6 VAI_AAI1S V1_PAI3P N2_APF RD_GPM P N1_DSF
Pss:8:6 to say/tell to lead keep straight, guide, direct, instruct way/road he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Pss:8:6 I-SAY/TELL-ed they-are-LEAD-ing, while LEAD-ing (dat) ways/roads (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat)
Pss:8:6 Pss_8:6_1 Pss_8:6_2 Pss_8:6_3 Pss_8:6_4 Pss_8:6_5 Pss_8:6_6
Pss:8:6 x x x x x x
Pss:8:7 Ἀνελογισάμην τὰ κρίματα τοῦ θεοῦ ἀπὸ κτίσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἐδικαίωσα τὸν θεὸν ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ τοῖς ἀπ’ αἰῶνος.
Pss:8:7 translation by G. Buchanan Gray) (7) I thought upon the judgements of God since the creation of heaven and earth; I held God righteous in His judgements which have been from of old.
Pss:8:7  
Pss:8:7 Ἀνελογισάμην τὰ κρίματα τοῦ θεοῦ ἀπὸ κτίσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἐδικαίωσα τὸν θεὸν ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ τοῖς ἀπ’ αἰῶνος.
Pss:8:7 ἀνα·λογίζομαι (-, -, ανα+λογι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό κτίσις, -εως, ἡ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀπό αἰών, -ῶνος, ὁ
Pss:8:7 Do ??? Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Bóg  Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tworzenie [od łacińskiego, por greckiego krainein, sanskrycki kri by robić, robią] by robić budowę, rodzić po raz pierwszy Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Pss:8:7 *)anelogisa/mEn ta\ kri/mata tou= Teou= a)po\ kti/seOs ou)ranou= kai\ gE=s, e)dikai/Osa to\n Teo\n e)n toi=s kri/masin au)tou= toi=s a)p’ ai)O=nos.
Pss:8:7 anelogisamEn ta krimata tu Teu apo ktiseOs uranu kai gEs, edikaiOsa ton Teon en tois krimasin autu tois ap’ aiOnos.
Pss:8:7 VAI_AMI1S RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM P N3I_GSF N2_GSM C N1_GSF VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM P RA_DPN N3M_DPN RD_GSM RA_DPM P N3W_GSM
Pss:8:7 to ??? the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing creation [from Latin, cf Greek krainein, Sanskrit kri to make, do] to make construction, bring forth for the first time sky/heaven and also, even, namely earth/land to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Pss:8:7 I-was-???-ed the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) away from (+gen) creation (gen) sky/heaven (gen) and earth/land (gen) I-MAKE RIGHTEOUS-ed the (acc) god (acc) in/among/by (+dat) the (dat) sentences (dat) him/it/same (gen) the (dat) away from (+gen) eon (gen)
Pss:8:7 Pss_8:7_1 Pss_8:7_2 Pss_8:7_3 Pss_8:7_4 Pss_8:7_5 Pss_8:7_6 Pss_8:7_7 Pss_8:7_8 Pss_8:7_9 Pss_8:7_10 Pss_8:7_11 Pss_8:7_12 Pss_8:7_13 Pss_8:7_14 Pss_8:7_15 Pss_8:7_16 Pss_8:7_17 Pss_8:7_18 Pss_8:7_19 Pss_8:7_20
Pss:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:8 ἀνεκάλυψεν ὁ θεὸς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐναντίον τοῦ ἡλίου, ἔγνω πᾶσα ἡ γῆ τὰ κρίματα τοῦ θεοῦ τὰ δίκαια.
Pss:8:8 translation by G. Buchanan Gray) 8 God laid bare their sins in the full light of day; All the earth came to know the righteous judgements of God.
Pss:8:8  
Pss:8:8 ἀνεκάλυψεν θεὸς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐναντίον τοῦ ἡλίου, ἔγνω πᾶσα γῆ τὰ κρίματα τοῦ θεοῦ τὰ δίκαια.
Pss:8:8 ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον
Pss:8:8 By odkrywać Bóg  Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Bóg  Właśnie prawy, właśnie
Pss:8:8 a)neka/luPSen o( Teo\s ta\s a(marti/as au)tO=n e)nanti/on tou= E(li/ou, e)/gnO pa=sa E( gE= ta\ kri/mata tou= Teou= ta\ di/kaia.
Pss:8:8 anekalyPSen ho Teos tas hamartias autOn enantion tu hEliu, egnO pasa hE gE ta krimata tu Teu ta dikaia.
Pss:8:8 VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_APF N1A_GSF RD_GPM P RA_GSM N2_GSM VZI_AAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM RA_APN A1A_APN
Pss:8:8 to discover the god [see theology] the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the earth/land the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the god [see theology] the just righteous, just
Pss:8:8 he/she/it-TO DISCOVER-ed the (nom) god (nom) the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Elijah (gen); sun (gen) he/she/it-KNOW-ed every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) the (nom|acc) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Pss:8:8 Pss_8:8_1 Pss_8:8_2 Pss_8:8_3 Pss_8:8_4 Pss_8:8_5 Pss_8:8_6 Pss_8:8_7 Pss_8:8_8 Pss_8:8_9 Pss_8:8_10 Pss_8:8_11 Pss_8:8_12 Pss_8:8_13 Pss_8:8_14 Pss_8:8_15 Pss_8:8_16 Pss_8:8_17 Pss_8:8_18 Pss_8:8_19
Pss:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:9 ἐν καταγαίοις κρυφίοις αἱ παρανομίαι αὐτῶν ἐν παροργισμῷ· υἱὸς μετὰ μητρὸς καὶ πατὴρ μετὰ θυγατρὸς συνεφύροντο.
Pss:8:9 translation by G. Buchanan Gray) 9 In secret places underground their iniquities (were committed) to provoke (Him) to anger; 10 They wrought confusion, son with mother and father with daughter;
Pss:8:9  
Pss:8:9 ἐν καταγαίοις κρυφίοις αἱ παρανομίαι αὐτῶν ἐν παροργισμῷ· υἱὸς μετὰ μητρὸς καὶ πατὴρ μετὰ θυγατρὸς συνεφύροντο.
Pss:8:9 ἐν   κρύφιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό παρα·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν παρ·οργισμός, -οῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μετά μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες μετά θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ  
Pss:8:9 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukradkowy ????????, ??????, Bezprawie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniew Syn Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Matka I też, nawet, mianowicie Ojciec Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Córka
Pss:8:9 e)n katagai/ois krufi/ois ai( paranomi/ai au)tO=n e)n parorgismO=|· ui(o\s meta\ mEtro\s kai\ patE\r meta\ Tugatro\s sunefu/ronto.
Pss:8:9 en katagaiois kryfiois hai paranomiai autOn en parorgismO· hyios meta mEtros kai patEr meta Tygatros synefyronto.
Pss:8:9 P A1_DPM A1A_DPM RA_NPF N1A_NPF RD_GPM P N2_GPM N2_NSM P N3_GSF C N3_NSM P N3_GSF VBI_IMI3P
Pss:8:9 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć surreptitious λαθραίος, κρυφός, the lawlessness he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among anger son after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing mother and also, even, namely father after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing daughter ć
Pss:8:9 in/among/by (+dat)   surreptitious ([Adj] dat) the (nom) lawlessnesss (nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) anger (dat) son (nom) after (+acc), with (+gen) mother (gen) and father (nom) after (+acc), with (+gen) daughter (gen)  
Pss:8:9 Pss_8:9_1 Pss_8:9_2 Pss_8:9_3 Pss_8:9_4 Pss_8:9_5 Pss_8:9_6 Pss_8:9_7 Pss_8:9_8 Pss_8:9_9 Pss_8:9_10 Pss_8:9_11 Pss_8:9_12 Pss_8:9_13 Pss_8:9_14 Pss_8:9_15 Pss_8:9_16
Pss:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:10 ἐμοιχῶντο ἕκαστος τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ, συνέθεντο αὑτοῖς συνθήκας μετὰ ὅρκου περὶ τούτων.
Pss:8:10 translation by G. Buchanan Gray) 11 (10) They committed adultery, every man with his neighbour's wife. They concluded covenants with one another with an oath touching these things;
Pss:8:10  
Pss:8:10 ἐμοιχῶντο ἕκαστος τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ, συνέθεντο αὑτοῖς συνθήκας μετὰ ὅρκου περὶ τούτων.
Pss:8:10 μοιχάω (μοιχ(α)-, -, -, -, -, -) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό συν·τίθημι (-, -, συν+θη·κ- or 2nd ath. συν+θ(ε)-, -, συν+τεθει-, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   μετά ὅρκος, -ου, ὁ περί οὗτος αὕτη τοῦτο
Pss:8:10 By dopuścić się zdrady małżeńskiej Każdy Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By zgadzać się niech montuje, decyduj się, decyduj się, wyrażaj zgodę do Samo /nasz /twój /siebie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Przysięga Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Pss:8:10 e)moiCHO=nto e(/kastos tE\n gunai=ka tou= plEsi/on au)tou=, sune/Tento au(toi=s sunTE/kas meta\ o(/rkou peri\ tou/tOn.
Pss:8:10 emoiCHOnto hekastos tEn gynaika tu plEsion autu, syneTento hautois synTEkas meta horku peri tutOn.
Pss:8:10 V3I_IMI3P A1_NSM RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D RD_GSM VE1_AMI3P RD_DPM N1_APF P N2_GSM P RD_GPM
Pss:8:10 to commit adultery each the woman/wife the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to agree put together, resolve, determine, assent to self /our-/your-/themselves ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing oath about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Pss:8:10 they-were-being-COMMIT-ed-ADULTERY each (of two) (nom) the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) they-were-AGREE-ed selves (dat)   after (+acc), with (+gen) oath (gen) about (+acc,+gen) these (gen)
Pss:8:10 Pss_8:10_1 Pss_8:10_2 Pss_8:10_3 Pss_8:10_4 Pss_8:10_5 Pss_8:10_6 Pss_8:10_7 Pss_8:10_8 Pss_8:10_9 Pss_8:10_10 Pss_8:10_11 Pss_8:10_12 Pss_8:10_13 Pss_8:10_14
Pss:8:10 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:11 τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ διηρπάζοσαν ὡς μὴ ὄντος κληρονόμου λυτρουμένου.
Pss:8:11 translation by G. Buchanan Gray) 12 (11) They plundered the sanctuary of God, as though there was no avenger.
Pss:8:11  
Pss:8:11 τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ διηρπάζοσαν ὡς μὴ ὄντος κληρονόμου λυτρουμένου.
Pss:8:11 ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ὡς μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κληρο·νόμος, -ου, ὁ; κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)
Pss:8:11 Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Bóg  By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Jak/jak Nie By być Spadkobierca (spadkobierca legalny); by dziedziczyć By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu
Pss:8:11 ta\ a(/gia tou= Teou= diErpa/DZosan O(s mE\ o)/ntos klErono/mou lutroume/nou.
Pss:8:11 ta hagia tu Teu diErpaDZosan hOs mE ontos klEronomu lytrumenu.
Pss:8:11 RA_APN A1A_APN RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3P C D V9_PAPGSM N2_GSM V4_PMPGSM
Pss:8:11 the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the god [see theology] to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin as/like not to be heir (rightful heir); to inherit to redeem to be released, upon payment of ransom
Pss:8:11 the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) god (gen) they-were-SPOLIATE-ing as/like not while being (gen) heir (gen); be-you(sg)-being-INHERIT-ed! while being-REDEEM-ed (gen)
Pss:8:11 Pss_8:11_1 Pss_8:11_2 Pss_8:11_3 Pss_8:11_4 Pss_8:11_5 Pss_8:11_6 Pss_8:11_7 Pss_8:11_8 Pss_8:11_9 Pss_8:11_10
Pss:8:11 x x x x x x x x x x
Pss:8:12 ἐπατοῦσαν τὸ θυσιαστήριον κυρίου ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας καὶ ἐν ἀφέδρῳ αἵματος ἐμίαναν τὰς θυσίας ὡς κρέα βέβηλα.
Pss:8:12 translation by G. Buchanan Gray) 13 (12) They trode the altar of the Lord, (coming straight) from all manner of uncleanness; And with menstrual blood they defiled the sacrifices, as (though these were) common flesh.
Pss:8:12  
Pss:8:12 ἐπατοῦσαν τὸ θυσιαστήριον κυρίου ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας καὶ ἐν ἀφέδρῳ αἵματος ἐμίαναν τὰς θυσίας ὡς κρέα βέβηλα.
Pss:8:12 πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ καί ἐν   αἷμα[τ], -ατος, τό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὡς κρέας, κρέως, τό βέβηλος -ον
Pss:8:12 By stąpać ciężko Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z uncleaness I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew By zanieczyszczać Ofiara gnębią, poświęcają Jak/jak Mięso desecrative
Pss:8:12 e)patou=san to\ TusiastE/rion kuri/ou a)po\ pa/sEs a)kaTarsi/as kai\ e)n a)fe/drO| ai(/matos e)mi/anan ta\s Tusi/as O(s kre/a be/bEla.
Pss:8:12 epatusan to TysiastErion kyriu apo pasEs akaTarsias kai en afedrO haimatos emianan tas Tysias hOs krea bebEla.
Pss:8:12 VBI_AAI3P RA_ASN N2N_ASN N2_GSM P A1S_GSF N1A_GSF C P N2_DSF N3M_GSN VAI_AAI3P RA_APF N1A_GSF C N3_NPN A1B_NPN
Pss:8:12 to stomp the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of uncleaness and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć blood to pollute the sacrifice victimize, immolate as/like meat desecrative
Pss:8:12 they-were-STOMP-ing the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen) every (gen) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) and in/among/by (+dat)   blood (gen) they-POLLUTE-ed the (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) as/like meats (nom|acc|voc) desecrative ([Adj] nom|acc|voc)
Pss:8:12 Pss_8:12_1 Pss_8:12_2 Pss_8:12_3 Pss_8:12_4 Pss_8:12_5 Pss_8:12_6 Pss_8:12_7 Pss_8:12_8 Pss_8:12_9 Pss_8:12_10 Pss_8:12_11 Pss_8:12_12 Pss_8:12_13 Pss_8:12_14 Pss_8:12_15 Pss_8:12_16 Pss_8:12_17
Pss:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:13 οὐ παρέλιπον ἁμαρτίαν, ἣν οὐκ ἐποίησαν ὑπὲρ τὰ ἔθνη.
Pss:8:13 translation by G. Buchanan Gray) 14 (13) They left no sin undone, wherein they surpassed not the heathen.
Pss:8:13  
Pss:8:13 οὐ παρέλιπον ἁμαρτίαν, ἣν οὐκ ἐποίησαν ὑπὲρ τὰ ἔθνη.
Pss:8:13 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Pss:8:13 ??? Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Naród [zobacz etniczny]
Pss:8:13 ou) pare/lipon a(marti/an, E(\n ou)k e)poi/Esan u(pe\r ta\ e)/TnE.
Pss:8:13 u parelipon hamartian, hEn uk epoiEsan hyper ta eTnE.
Pss:8:13 D VBI_AAI3P N1A_ASF RR_ASF D VAI_AAI3P P RA_APN N3E_APN
Pss:8:13 οὐχ before rough breathing ć sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. who/whom/which οὐχ before rough breathing to do/make above (+acc), on behalf of (+gen) the nation [see ethnic]
Pss:8:13 not   sin (acc) who/whom/which (acc) not they-DO/MAKE-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
Pss:8:13 Pss_8:13_1 Pss_8:13_2 Pss_8:13_3 Pss_8:13_4 Pss_8:13_5 Pss_8:13_6 Pss_8:13_7 Pss_8:13_8 Pss_8:13_9
Pss:8:13 x x x x x x x x x
Pss:8:14 Διὰ τοῦτο ἐκέρασεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα πλανήσεως, ἐπότισεν αὐτοὺς ποτήριον οἴνου ἀκράτου εἰς μέθην.
Pss:8:14 translation by G. Buchanan Gray) 15 (14) Therefore God mingled for them a spirit of wandering; And gave them to drink a cup of undiluted wine, that they might become drunken.
Pss:8:14  
Pss:8:14 Διὰ τοῦτο ἐκέρασεν αὐτοῖς θεὸς πνεῦμα πλανήσεως, ἐπότισεν αὐτοὺς ποτήριον οἴνου ἀκράτου εἰς μέθην.
Pss:8:14 διά οὗτος αὕτη τοῦτο κεράννυμι (ath. κεραννυ-, -, κερα·σ-, -, κεκερασ-, κερασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πνεῦμα[τ], -ατος, τό   ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποτήριον, -ου, τό οἶνος, -ου, ὁ ἄ·κρατος -ον εἰς[1] μέθη, -ης, ἡ
Pss:8:14 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mieszać się [woda i wino] On/ona/to/to samo Bóg  Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By dawać pić On/ona/to/to samo Filiżanka {Puchar} Wino Nie zmieszany (nie rozpuszczona, pełna siła) Do (+przyspieszenie) Zadurzenie alkoholem
Pss:8:14 *dia\ tou=to e)ke/rasen au)toi=s o( Teo\s pneu=ma planE/seOs, e)po/tisen au)tou\s potE/rion oi)/nou a)kra/tou ei)s me/TEn.
Pss:8:14 dia tuto ekerasen autois ho Teos pneuma planEseOs, epotisen autus potErion oinu akratu eis meTEn.
Pss:8:14 P RD_ASN VEI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM N3M_ASN N3I_GSF VAI_AAI3S RD_APM N2N_ASN N2_GSM A1B_GSM P N1_ASF
Pss:8:14 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to mix [water and wine] he/she/it/same the god [see theology] spirit breath, spiritual utterance, wind ć to give to drink he/she/it/same cup wine unmixed (undiluted, full strength) into (+acc) intoxication
Pss:8:14 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-MIX-ed them/same (dat) the (nom) god (nom) spirit (nom|acc|voc)   he/she/it-GIVE-ed-TO-DRINK them/same (acc) cup (nom|acc|voc) wine (gen) unmixed ([Adj] gen) into (+acc) intoxication (acc)
Pss:8:14 Pss_8:14_1 Pss_8:14_2 Pss_8:14_3 Pss_8:14_4 Pss_8:14_5 Pss_8:14_6 Pss_8:14_7 Pss_8:14_8 Pss_8:14_9 Pss_8:14_10 Pss_8:14_11 Pss_8:14_12 Pss_8:14_13 Pss_8:14_14 Pss_8:14_15
Pss:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:15 ἤγαγεν τὸν ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς, τὸν παίοντα κραταιῶς, ἔκρινεν τὸν πόλεμον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ τὴν γῆν αὐτῆς.
Pss:8:15 translation by G. Buchanan Gray) 16 (15) He brought him that is from the end of the earth, that smiteth mightily; 17 He decreed (?) war against Jerusalem, and against her land.
Pss:8:15  
Pss:8:15 ἤγαγεν τὸν ἀπ’ ἐσχάτου τῆς γῆς, τὸν παίοντα κραταιῶς, ἔκρινεν τὸν πόλεμον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ τὴν γῆν αὐτῆς.
Pss:8:15 ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπό ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -)   κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:8:15 By prowadzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Ziemi/ziemia Do ??? By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Wojna [zobacz polemiczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Pss:8:15 E)/gagen to\n a)p’ e)sCHa/tou tE=s gE=s, to\n pai/onta krataiO=s, e)/krinen to\n po/lemon e)pi\ *ierousalEm kai\ tE\n gE=n au)tE=s.
Pss:8:15 Egagen ton ap’ esCHatu tEs gEs, ton paionta krataiOs, ekrinen ton polemon epi ierusalEm kai tEn gEn autEs.
Pss:8:15 VBI_AAI3S RA_ASM P A1_GSM RA_GSF N1_GSF RA_ASM V1_PAPASN D VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P N_DS C RA_ASF N1_ASF RD_GSF
Pss:8:15 to lead the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing last the earth/land the to ??? ć to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the war [see polemic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely the earth/land he/she/it/same
Pss:8:15 he/she/it-LEAD-ed the (acc) away from (+gen) last (gen) the (gen) earth/land (gen) the (acc) while ???-ing (acc, nom|acc|voc)   he/she/it-was-JUDGE-ing, he/she/it-JUDGE-ed the (acc) war (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and the (acc) earth/land (acc) her/it/same (gen)
Pss:8:15 Pss_8:15_1 Pss_8:15_2 Pss_8:15_3 Pss_8:15_4 Pss_8:15_5 Pss_8:15_6 Pss_8:15_7 Pss_8:15_8 Pss_8:15_9 Pss_8:15_10 Pss_8:15_11 Pss_8:15_12 Pss_8:15_13 Pss_8:15_14 Pss_8:15_15 Pss_8:15_16 Pss_8:15_17 Pss_8:15_18
Pss:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:16 ἀπήντησαν αὐτῷ οἱ ἄρχοντες τῆς γῆς μετὰ χαρᾶς, εἶπαν αὐτῷ Ἐπευκτὴ ἡ ὁδός σου, δεῦτε εἰσέλθατε μετ’ εἰρήνης.
Pss:8:16 translation by G. Buchanan Gray) 18 (16) The princes of the land went to meet him with joy: they said unto him: Blessed be thy way! Come ye, enter ye in with peace.
Pss:8:16  
Pss:8:16 ἀπήντησαν αὐτῷ οἱ ἄρχοντες τῆς γῆς μετὰ χαρᾶς, εἶπαν αὐτῷ Ἐπευκτὴ ὁδός σου, δεῦτε εἰσέλθατε μετ’ εἰρήνης.
Pss:8:16 ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μετά χαρά, -ᾶς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δεῦτε εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά εἰρήνη, -ης, ἡ
Pss:8:16 By spotykać On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się Ziemi/ziemia Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Radość By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Przychodź By wchodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pokój
Pss:8:16 a)pE/ntEsan au)tO=| oi( a)/rCHontes tE=s gE=s meta\ CHara=s, ei)=pan au)tO=| *)epeuktE\ E( o(do/s sou, deu=te ei)se/lTate met’ ei)rE/nEs.
Pss:8:16 apEntEsan autO hoi arCHontes tEs gEs meta CHaras, eipan autO epeuktE hE hodos su, deute eiselTate met’ eirEnEs.
Pss:8:16 VAI_AAI3P RD_DSM RA_NPM N RA_GSF N1_GSF P N1A_GSF VAI_AAI3P RD_DSM A1_NSF RA_NSF N2_NSF RP_GS D VB_AAI2P P N1_GSF
Pss:8:16 to encounter he/she/it/same the ruler; to begin the earth/land after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing joy to say/tell he/she/it/same ć the way/road you; your/yours(sg) come to enter after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace
Pss:8:16 they-ENCOUNTER-ed him/it/same (dat) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) after (+acc), with (+gen) joy (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat)   the (nom) way/road (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) come do-ENTER-you(pl)! after (+acc), with (+gen) peace (gen)
Pss:8:16 Pss_8:16_1 Pss_8:16_2 Pss_8:16_3 Pss_8:16_4 Pss_8:16_5 Pss_8:16_6 Pss_8:16_7 Pss_8:16_8 Pss_8:16_9 Pss_8:16_10 Pss_8:16_11 Pss_8:16_12 Pss_8:16_13 Pss_8:16_14 Pss_8:16_15 Pss_8:16_16 Pss_8:16_17 Pss_8:16_18
Pss:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:17 ὡμάλισαν ὁδοὺς τραχείας ἀπὸ εἰσόδου αὐτοῦ, ἤνοιξαν πύλας ἐπὶ Ιερουσαλημ, ἐστεφάνωσαν τείχη αὐτῆς.
Pss:8:17 translation by G. Buchanan Gray) 19 (17) They made the rough ways even, before his entering in; They opened the gates to Jerusalem, they crowned its walls.
Pss:8:17  
Pss:8:17 ὡμάλισαν ὁδοὺς τραχείας ἀπὸ εἰσόδου αὐτοῦ, ἤνοιξαν πύλας ἐπὶ Ιερουσαλημ, ἐστεφάνωσαν τείχη αὐτῆς.
Pss:8:17 ὁμαλίζω [LXX] (-, ομαλι(ε)·[σ]-, ομαλι·σ-, -, ωμαλισ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ τραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἀπό εἴσ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) πύλη, -ης, ἡ ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:8:17 By spłaszczać się wyrównuj Drogi {Sposobu}/droga Szorstko Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wejście {Pozycja} On/ona/to/to samo By otwierać Brama Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] By koronować Ściana On/ona/to/to samo
Pss:8:17 O(ma/lisan o(dou\s traCHei/as a)po\ ei)so/dou au)tou=, E)/noiXan pu/las e)pi\ *ierousalEm, e)stefa/nOsan tei/CHE au)tE=s.
Pss:8:17 hOmalisan hodus traCHeias apo eisodu autu, EnoiXan pylas epi ierusalEm, estefanOsan teiCHE autEs.
Pss:8:17 VAI_AAI3P N2_APF A3U_GSF P N2_GSF RD_GSM VAI_AAI3P N1_APF P N_DS VAI_AAI3P N3E_APN RD_GSF
Pss:8:17 to flatten make even way/road rough from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing entry he/she/it/same to open up gate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] to crown wall he/she/it/same
Pss:8:17 they-???-ed ways/roads (acc) rough ([Adj] acc, gen) away from (+gen) entry (gen) him/it/same (gen) they-OPEN-ed-UP gates (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) they-CROWN-ed walls (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Pss:8:17 Pss_8:17_1 Pss_8:17_2 Pss_8:17_3 Pss_8:17_4 Pss_8:17_5 Pss_8:17_6 Pss_8:17_7 Pss_8:17_8 Pss_8:17_9 Pss_8:17_10 Pss_8:17_11 Pss_8:17_12 Pss_8:17_13
Pss:8:17 x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:18 Εἰσῆλθεν ὡς πατὴρ εἰς οἶκον υἱῶν αὐτοῦ μετ’ εἰρήνης, ἔστησεν τοὺς πόδας αὐτοῦ μετὰ ἀσφαλείας πολλῆς.
Pss:8:18 translation by G. Buchanan Gray) 20 (18) As a father (entereth) the house of his sons, (so) he entered (JerusaIem) in peace; He established his feet (there) in great safety.
Pss:8:18  
Pss:8:18 Εἰσῆλθεν ὡς πατὴρ εἰς οἶκον υἱῶν αὐτοῦ μετ’ εἰρήνης, ἔστησεν τοὺς πόδας αὐτοῦ μετὰ ἀσφαλείας πολλῆς.
Pss:8:18 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὡς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό μετά εἰρήνη, -ης, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Pss:8:18 By wchodzić Jak/jak Ojciec Do (+przyspieszenie) Dom Syn On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pokój By powodować stać Stopa On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bezpieczeństwo Dużo
Pss:8:18 *ei)sE=lTen O(s patE\r ei)s oi)=kon ui(O=n au)tou= met’ ei)rE/nEs, e)/stEsen tou\s po/das au)tou= meta\ a)sfalei/as pollE=s.
Pss:8:18 eisElTen hOs patEr eis oikon hyiOn autu met’ eirEnEs, estEsen tus podas autu meta asfaleias pollEs.
Pss:8:18 VBI_AAI3S C N3_NSM P N2_ASM N2_GPM RD_GSM P N1_GSF VAI_AAI3S RA_APM N3D_APM RD_GSM P N1A_GSF A1_GSF
Pss:8:18 to enter as/like father into (+acc) house son he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace to cause to stand the foot he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing security much
Pss:8:18 he/she/it-ENTER-ed as/like father (nom) into (+acc) house (acc) sons (gen) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) peace (gen) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) feet (acc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) security (gen), securities (acc) much (gen)
Pss:8:18 Pss_8:18_1 Pss_8:18_2 Pss_8:18_3 Pss_8:18_4 Pss_8:18_5 Pss_8:18_6 Pss_8:18_7 Pss_8:18_8 Pss_8:18_9 Pss_8:18_10 Pss_8:18_11 Pss_8:18_12 Pss_8:18_13 Pss_8:18_14 Pss_8:18_15 Pss_8:18_16
Pss:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:19 κατελάβετο τὰς πυργοβάρεις αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ, ὅτι ὁ θεὸς ἤγαγεν αὐτὸν μετὰ ἀσφαλείας ἐν τῇ πλανήσει αὐτῶν.
Pss:8:19 translation by G. Buchanan Gray) 21 (19) He captured her fortresses and the wall of Jerusalem; 22 For God Himself led him in safety, while they wandered.
Pss:8:19  
Pss:8:19 κατελάβετο τὰς πυργοβάρεις αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος Ιερουσαλημ, ὅτι θεὸς ἤγαγεν αὐτὸν μετὰ ἀσφαλείας ἐν τῇ πλανήσει αὐτῶν.
Pss:8:19 κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:8:19 By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ściana Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto Bóg  By prowadzić On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bezpieczeństwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] On/ona/to/to samo
Pss:8:19 katela/beto ta\s purgoba/reis au)tE=s kai\ to\ tei=CHos *ierousalEm, o(/ti o( Teo\s E)/gagen au)to\n meta\ a)sfalei/as e)n tE=| planE/sei au)tO=n.
Pss:8:19 katelabeto tas pyrgobareis autEs kai to teiCHos ierusalEm, hoti ho Teos Egagen auton meta asfaleias en tE planEsei autOn.
Pss:8:19 VBI_AMI3S RA_APF N3V_APF RD_GSF C RA_ASN N3E_ASN N_GS C RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S RD_ASM P N1A_GSF P RA_DSF N3I_DSF RD_GPM
Pss:8:19 to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the ć he/she/it/same and also, even, namely the wall Jerusalem [city of] because/that the god [see theology] to lead he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing security in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to wander/cause to stray [see planet] he/she/it/same
Pss:8:19 he/she/it-was-COMPREHEND-ed the (acc)   her/it/same (gen) and the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) because/that the (nom) god (nom) he/she/it-LEAD-ed him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) security (gen), securities (acc) in/among/by (+dat) the (dat) he/she/it-will-WandER/CAUSE-TO-STRAY, you(sg)-will-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (classical) them/same (gen)
Pss:8:19 Pss_8:19_1 Pss_8:19_2 Pss_8:19_3 Pss_8:19_4 Pss_8:19_5 Pss_8:19_6 Pss_8:19_7 Pss_8:19_8 Pss_8:19_9 Pss_8:19_10 Pss_8:19_11 Pss_8:19_12 Pss_8:19_13 Pss_8:19_14 Pss_8:19_15 Pss_8:19_16 Pss_8:19_17 Pss_8:19_18 Pss_8:19_19
Pss:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:20 ἀπώλεσεν ἄρχοντας αὐτῶν καὶ πᾶν σοφὸν ἐν βουλῇ, ἐξέχεεν τὸ αἷμα τῶν οἰκούντων Ιερουσαλημ ὡς ὕδωρ ἀκαθαρσίας.
Pss:8:20 translation by G. Buchanan Gray) 23 (20) He destroyed their princes and every one wise in counsel; He poured out the blood of the inhabitants of Jerusalem, like the water of uncleanness.
Pss:8:20  
Pss:8:20 ἀπώλεσεν ἄρχοντας αὐτῶν καὶ πᾶν σοφὸν ἐν βουλῇ, ἐξέχεεν τὸ αἷμα τῶν οἰκούντων Ιερουσαλημ ὡς ὕδωρ ἀκαθαρσίας.
Pss:8:20 ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σοφός -ή -όν ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ
Pss:8:20 By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj By wylewać się Krew By mieszkać Jerozolima [miasto z] Jak/jak Woda uncleaness
Pss:8:20 a)pO/lesen a)/rCHontas au)tO=n kai\ pa=n sofo\n e)n boulE=|, e)Xe/CHeen to\ ai(=ma tO=n oi)kou/ntOn *ierousalEm O(s u(/dOr a)kaTarsi/as.
Pss:8:20 apOlesen arCHontas autOn kai pan sofon en bulE, eXeCHeen to haima tOn oikuntOn ierusalEm hOs hydOr akaTarsias.
Pss:8:20 VAI_AAI3S N RD_GPM C A3_NSN A1_ASM P N1_DSF V2I_IAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GPM V2_PAPGPM N_GS C N3_NSN N1A_APF
Pss:8:20 to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing ruler; to begin he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend to pour out the blood the to dwell Jerusalem [city of] as/like water uncleaness
Pss:8:20 he/she/it-LOSE/DESTROY-ed rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) them/same (gen) and every (nom|acc|voc) wise ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed he/she/it-was-POUR-ing-OUT, he/she/it-POUR-ed-OUT the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (gen) let-them-be-DWELL-ing! (classical), while DWELL-ing (gen) Jerusalem (indecl) as/like water (nom|acc|voc) uncleaness (gen), uncleanesss (acc)
Pss:8:20 Pss_8:20_1 Pss_8:20_2 Pss_8:20_3 Pss_8:20_4 Pss_8:20_5 Pss_8:20_6 Pss_8:20_7 Pss_8:20_8 Pss_8:20_9 Pss_8:20_10 Pss_8:20_11 Pss_8:20_12 Pss_8:20_13 Pss_8:20_14 Pss_8:20_15 Pss_8:20_16 Pss_8:20_17
Pss:8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:21 ἀπήγαγεν τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν, ἃ ἐγέννησαν ἐν βεβηλώσει.
Pss:8:21 translation by G. Buchanan Gray) 24 (21) He led away their sons and daughters, whom they had begotten in defilement.
Pss:8:21  
Pss:8:21 ἀπήγαγεν τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν, ἐγέννησαν ἐν βεβηλώσει.
Pss:8:21 ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ἐν βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-)
Pss:8:21 By odciągać Syn I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć)
Pss:8:21 a)pE/gagen tou\s ui(ou\s kai\ ta\s Tugate/ras au)tO=n, a(/ e)ge/nnEsan e)n bebElO/sei.
Pss:8:21 apEgagen tus hyius kai tas Tygateras autOn, ha egennEsan en bebElOsei.
Pss:8:21 VBI_AAI3S RA_APM N2_APM C RA_APF N3_APF RD_GPM RR_APN VAI_AAI3P P N3I_DSF
Pss:8:21 to lead away the son and also, even, namely the daughter he/she/it/same who/whom/which to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate)
Pss:8:21 he/she/it-LEAD-ed-AWAY the (acc) sons (acc) and the (acc) daughters (acc) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) they-FATHER-ed in/among/by (+dat) he/she/it-will-DEFILE, you(sg)-will-be-DEFILE-ed (classical), (fut perf) (classical)
Pss:8:21 Pss_8:21_1 Pss_8:21_2 Pss_8:21_3 Pss_8:21_4 Pss_8:21_5 Pss_8:21_6 Pss_8:21_7 Pss_8:21_8 Pss_8:21_9 Pss_8:21_10 Pss_8:21_11
Pss:8:21 x x x x x x x x x x x
Pss:8:22 Ἐποίησαν κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν καθὼς οἱ πατέρες αὐτῶν, ἐμίαναν Ιερουσαλημ καὶ τὰ ἡγιασμένα τῷ ὀνόματι τοῦ θεοῦ.
Pss:8:22 translation by G. Buchanan Gray) 25 (22) They did according to their uncleanness, even as their fathers (had done): 26 They defiled Jerusalem and the things that had been hallowed to the name of God.
Pss:8:22  
Pss:8:22 Ἐποίησαν κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν καθὼς οἱ πατέρες αὐτῶν, ἐμίαναν Ιερουσαλημ καὶ τὰ ἡγιασμένα τῷ ὀνόματι τοῦ θεοῦ.
Pss:8:22 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:8:22 By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym uncleaness On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Ojciec On/ona/to/to samo By zanieczyszczać Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Nazwisko {Imię} co do Bóg 
Pss:8:22 *)epoi/Esan kata\ ta\s a)kaTarsi/as au)tO=n kaTO\s oi( pate/res au)tO=n, e)mi/anan *ierousalEm kai\ ta\ E(giasme/na tO=| o)no/mati tou= Teou=.
Pss:8:22 epoiEsan kata tas akaTarsias autOn kaTOs hoi pateres autOn, emianan ierusalEm kai ta hEgiasmena tO onomati tu Teu.
Pss:8:22 VAI_AAI3P P RA_APF N1A_GSF RD_GPM D RA_NPM N3_NPM RD_GPM VAI_AAI3P N_AS C RA_APN VT_XMPAPN RA_DSN N3M_DSN RA_GSM N2_GSM
Pss:8:22 to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the uncleaness he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] the father he/she/it/same to pollute Jerusalem [city of] and also, even, namely the to consecrate sanctify, hallow, become holy the name with regard to the god [see theology]
Pss:8:22 they-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) them/same (gen) as accordingly the (nom) fathers (nom|voc) them/same (gen) they-POLLUTE-ed Jerusalem (indecl) and the (nom|acc) having-been-CONSECRATE-ed (nom|acc|voc) the (dat) name (dat) the (gen) god (gen)
Pss:8:22 Pss_8:22_1 Pss_8:22_2 Pss_8:22_3 Pss_8:22_4 Pss_8:22_5 Pss_8:22_6 Pss_8:22_7 Pss_8:22_8 Pss_8:22_9 Pss_8:22_10 Pss_8:22_11 Pss_8:22_12 Pss_8:22_13 Pss_8:22_14 Pss_8:22_15 Pss_8:22_16 Pss_8:22_17 Pss_8:22_18
Pss:8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:23 ἐδικαιώθη ὁ θεὸς ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν τῆς γῆς, καὶ οἱ ὅσιοι τοῦ θεοῦ ὡς ἀρνία ἐν ἀκακίᾳ ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Pss:8:23 translation by G. Buchanan Gray) 27 (23) (But) God hath shown Himself righteous in His judgements upon the nations of the earth; 28 And the pious (servants) of God are like innocent lambs in their midst.
Pss:8:23  
Pss:8:23 ἐδικαιώθη θεὸς ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν τῆς γῆς, καὶ οἱ ὅσιοι τοῦ θεοῦ ὡς ἀρνία ἐν ἀκακίᾳ ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Pss:8:23 δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὡς ἀρνίον, -ου, τό (Dimin. of ἀρήν) ἐν   ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:8:23 By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Święty Bóg  Jak/jak Jagnię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo
Pss:8:23 e)dikaiO/TE o( Teo\s e)n toi=s kri/masin au)tou= e)n toi=s e)/Tnesin tE=s gE=s, kai\ oi( o(/sioi tou= Teou= O(s a)rni/a e)n a)kaki/a| e)n me/sO| au)tO=n.
Pss:8:23 edikaiOTE ho Teos en tois krimasin autu en tois eTnesin tEs gEs, kai hoi hosioi tu Teu hOs arnia en akakia en mesO autOn.
Pss:8:23 VCI_API3S RA_NSM N2_NSM P RA_DPN N3M_DPN RD_GSM P RA_DPN N3E_DPN RA_GSF N1_GSF C RA_NPM A1A_NPM RA_GSM N2_GSM C N2N_NPN P N1A_NSF P A1_DSM RD_GPM
Pss:8:23 to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the earth/land and also, even, namely the holy the god [see theology] as/like lamb in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same
Pss:8:23 he/she/it-was-MAKE RIGHTEOUS-ed the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sentences (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (gen) earth/land (gen) and the (nom) holy ([Adj] nom|voc) the (gen) god (gen) as/like lambs (nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) them/same (gen)
Pss:8:23 Pss_8:23_1 Pss_8:23_2 Pss_8:23_3 Pss_8:23_4 Pss_8:23_5 Pss_8:23_6 Pss_8:23_7 Pss_8:23_8 Pss_8:23_9 Pss_8:23_10 Pss_8:23_11 Pss_8:23_12 Pss_8:23_13 Pss_8:23_14 Pss_8:23_15 Pss_8:23_16 Pss_8:23_17 Pss_8:23_18 Pss_8:23_19 Pss_8:23_20 Pss_8:23_21 Pss_8:23_22 Pss_8:23_23 Pss_8:23_24
Pss:8:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:24 αἰνετὸς κύριος ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν ἐν δικαιοσύνῃ αὐτοῦ.
Pss:8:24 translation by G. Buchanan Gray) 29 (24) Worthy to be praised is the Lord that judgeth the whole earth in His righteousness.
Pss:8:24  
Pss:8:24 αἰνετὸς κύριος κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν ἐν δικαιοσύνῃ αὐτοῦ.
Pss:8:24   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Pss:8:24 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo
Pss:8:24 ai)neto\s ku/rios o( kri/nOn pa=san tE\n gE=n e)n dikaiosu/nE| au)tou=.
Pss:8:24 ainetos kyrios ho krinOn pasan tEn gEn en dikaiosynE autu.
Pss:8:24 A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2N_GPN A1S_ASF RA_ASF N1_ASF P N1_DSF RD_GSM
Pss:8:24 ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same
Pss:8:24   lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) in/among/by (+dat) righteousness (dat) him/it/same (gen)
Pss:8:24 Pss_8:24_1 Pss_8:24_2 Pss_8:24_3 Pss_8:24_4 Pss_8:24_5 Pss_8:24_6 Pss_8:24_7 Pss_8:24_8 Pss_8:24_9 Pss_8:24_10
Pss:8:24 x x x x x x x x x x
Pss:8:25 Ἰδοὺ δή, ὁ θεός, ἔδειξας ἡμῖν τὸ κρίμα σου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν τὰ κρίματά σου, ὁ θεός.
Pss:8:25 translation by G. Buchanan Gray) 30 (25) Behold, now, O God, Thou hast shown us Thy judgement in Thy righteousness; 31 Our eyes have seen Thy judgements, O God.
Pss:8:25  
Pss:8:25 Ἰδοὺ δή, θεός, ἔδειξας ἡμῖν τὸ κρίμα σου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν τὰ κρίματά σου, θεός.
Pss:8:25 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Pss:8:25 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Bóg  By być widocznym Ja Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ja Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Bóg 
Pss:8:25 *)idou\ dE/, o( Teo/s, e)/deiXas E(mi=n to\ kri/ma sou e)n tE=| dikaiosu/nE| sou, ei)/dosan oi( o)fTalmoi\ E(mO=n ta\ kri/mata/ sou, o( Teo/s.
Pss:8:25 idu dE, ho Teos, edeiXas hEmin to krima su en tE dikaiosynE su, eidosan hoi ofTalmoi hEmOn ta krimata su, ho Teos.
Pss:8:25 V1_PMD2S x RA_NSM N2_NSM VAI_AAI2S RP_DP RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_DSF N1_DSF RP_GS VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GP RA_APN N3M_APN RP_GS RA_NSM N2_NSM
Pss:8:25 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed the god [see theology] to show I the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye I the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) the god [see theology]
Pss:8:25 be-you(sg)-SEE-ed! indeed the (nom) god (nom) you(sg)-SHOW-ed us (dat) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) us (gen) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom)
Pss:8:25 Pss_8:25_1 Pss_8:25_2 Pss_8:25_3 Pss_8:25_4 Pss_8:25_5 Pss_8:25_6 Pss_8:25_7 Pss_8:25_8 Pss_8:25_9 Pss_8:25_10 Pss_8:25_11 Pss_8:25_12 Pss_8:25_13 Pss_8:25_14 Pss_8:25_15 Pss_8:25_16 Pss_8:25_17 Pss_8:25_18 Pss_8:25_19 Pss_8:25_20 Pss_8:25_21 Pss_8:25_22
Pss:8:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:26 ἐδικαιώσαμεν τὸ ὄνομά σου τὸ ἔντιμον εἰς αἰῶνας, ὅτι σὺ ὁ θεὸς τῆς δικαιοσύνης κρίνων τὸν Ισραηλ ἐν παιδείᾳ.
Pss:8:26 translation by G. Buchanan Gray) (26) We have justified Thy name that is honoured for ever; 32 For Thou art the God of righteousness, judging Israel with chastening.
Pss:8:26  
Pss:8:26 ἐδικαιώσαμεν τὸ ὄνομά σου τὸ ἔντιμον εἰς αἰῶνας, ὅτι σὺ θεὸς τῆς δικαιοσύνης κρίνων τὸν Ισραηλ ἐν παιδείᾳ.
Pss:8:26 δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔν·τιμος -ον εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν παιδεία, -ας, ἡ
Pss:8:26 By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ponieważ/tamto Ty Bóg  Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi.
Pss:8:26 e)dikaiO/samen to\ o)/noma/ sou to\ e)/ntimon ei)s ai)O=nas, o(/ti su\ o( Teo\s tE=s dikaiosu/nEs kri/nOn to\n *israEl e)n paidei/a|.
Pss:8:26 edikaiOsamen to onoma su to entimon eis aiOnas, hoti sy ho Teos tEs dikaiosynEs krinOn ton israEl en paideia.
Pss:8:26 VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_ASN A1B_ASM P N3W_APM C RP_NS RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF V1_PAPNSM RA_ASM N_AS P N1A_DSF
Pss:8:26 to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous the name with regard to you; your/yours(sg) the upright respectable, equitable, honest, honorable into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because/that you the god [see theology] the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
Pss:8:26 we-MAKE RIGHTEOUS-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) upright ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) eons (acc) because/that you(sg) (nom) the (nom) god (nom) the (gen) righteousness (gen) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) the (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) chastisement (dat)
Pss:8:26 Pss_8:26_1 Pss_8:26_2 Pss_8:26_3 Pss_8:26_4 Pss_8:26_5 Pss_8:26_6 Pss_8:26_7 Pss_8:26_8 Pss_8:26_9 Pss_8:26_10 Pss_8:26_11 Pss_8:26_12 Pss_8:26_13 Pss_8:26_14 Pss_8:26_15 Pss_8:26_16 Pss_8:26_17 Pss_8:26_18 Pss_8:26_19
Pss:8:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:27 ἐπίστρεψον, ὁ θεός, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς καὶ οἰκτίρησον ἡμᾶς·
Pss:8:27 translation by G. Buchanan Gray) 33 (27) Turn, O God, Thy mercy upon us, and have pity upon us;
Pss:8:27  
Pss:8:27 ἐπίστρεψον, θεός, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς καὶ οἰκτίρησον ἡμᾶς·
Pss:8:27 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:8:27 By odwracać się dookoła Bóg  Litość Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Ja
Pss:8:27 e)pi/strePSon, o( Teo/s, to\ e)/leo/s sou e)f’ E(ma=s kai\ oi)kti/rEson E(ma=s·
Pss:8:27 epistrePSon, ho Teos, to eleos su ef’ hEmas kai oiktirEson hEmas·
Pss:8:27 VF_FAPASN RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3E_ASN RP_GS P RP_AP C VF_FAPASN RP_AP
Pss:8:27 to turn around the god [see theology] the mercy you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely to compassion feelings of compassion; pity I
Pss:8:27 do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom) god (nom) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and do-COMPASSION-you(sg)!, going-to-COMPASSION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (acc)
Pss:8:27 Pss_8:27_1 Pss_8:27_2 Pss_8:27_3 Pss_8:27_4 Pss_8:27_5 Pss_8:27_6 Pss_8:27_7 Pss_8:27_8 Pss_8:27_9 Pss_8:27_10 Pss_8:27_11
Pss:8:27 x x x x x x x x x x x
Pss:8:28 συνάγαγε τὴν διασπορὰν Ισραηλ μετὰ ἐλέους καὶ χρηστότητος, ὅτι ἡ πίστις σου μεθ’ ἡμῶν.
Pss:8:28 translation by G. Buchanan Gray) 34 (28) Gather together the dispersed of Israel, with mercy and goodness; 35 For Thy faithfulness is with us.
Pss:8:28  
Pss:8:28 συνάγαγε τὴν διασπορὰν Ισραηλ μετὰ ἐλέους καὶ χρηστότητος, ὅτι πίστις σου μεθ’ ἡμῶν.
Pss:8:28 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό δια·σπορά, -ᾶς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ μετά ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὅτι ὁ ἡ τό πίστις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:8:28 By zbierać się razem diaspora Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Litość I też, nawet, mianowicie Wspaniałomyślność Ponieważ/tamto Wiara(pełność) Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja
Pss:8:28 suna/gage tE\n diaspora\n *israEl meta\ e)le/ous kai\ CHrEsto/tEtos, o(/ti E( pi/stis sou meT’ E(mO=n.
Pss:8:28 synagage tEn diasporan israEl meta eleus kai CHrEstotEtos, hoti hE pistis su meT’ hEmOn.
Pss:8:28 VB_AAD2S RA_ASF N1A_ASF N_AS P N3E_GSN C N3T_GSF C RA_NSF N3I_NSF RP_GS P RP_GP
Pss:8:28 to gather together the diaspora Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing mercy and also, even, namely magnanimousness because/that the faith(fulness) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I
Pss:8:28 do-GATHER TOGETHER-you(sg)! the (acc) diaspora (acc) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) mercy (gen), mercies (acc) and magnanimousness (gen) because/that the (nom) faith(fulness) (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) us (gen)
Pss:8:28 Pss_8:28_1 Pss_8:28_2 Pss_8:28_3 Pss_8:28_4 Pss_8:28_5 Pss_8:28_6 Pss_8:28_7 Pss_8:28_8 Pss_8:28_9 Pss_8:28_10 Pss_8:28_11 Pss_8:28_12 Pss_8:28_13 Pss_8:28_14
Pss:8:28 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:29 καὶ ἡμεῖς ἐσκληρύναμεν τὸν τράχηλον ἡμῶν, καὶ σὺ παιδευτὴς ἡμῶν εἶ.
Pss:8:29 translation by G. Buchanan Gray) (29) And (though) we have stiffened our neck, yet Thou art our chastener;
Pss:8:29  
Pss:8:29 καὶ ἡμεῖς ἐσκληρύναμεν τὸν τράχηλον ἡμῶν, καὶ σὺ παιδευτὴς ἡμῶν εἶ.
Pss:8:29 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παιδευτής, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Pss:8:29 I też, nawet, mianowicie Ja By twardnieć Gardło Ja I też, nawet, mianowicie Ty Korektor Ja By iść; by być
Pss:8:29 kai\ E(mei=s e)sklEru/namen to\n tra/CHElon E(mO=n, kai\ su\ paideutE\s E(mO=n ei)=.
Pss:8:29 kai hEmeis esklErynamen ton traCHElon hEmOn, kai sy paideutEs hEmOn ei.
Pss:8:29 C RP_NP VAI_AAI1P RA_ASM N2_ASM RP_GP C RP_NS N1M_NSM RP_GP V9_PAI2S
Pss:8:29 and also, even, namely I to harden the throat I and also, even, namely you corrector I to go; to be
Pss:8:29 and we (nom) we-HARDEN-ed the (acc) throat (acc) us (gen) and you(sg) (nom) corrector (nom) us (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Pss:8:29 Pss_8:29_1 Pss_8:29_2 Pss_8:29_3 Pss_8:29_4 Pss_8:29_5 Pss_8:29_6 Pss_8:29_7 Pss_8:29_8 Pss_8:29_9 Pss_8:29_10 Pss_8:29_11
Pss:8:29 x x x x x x x x x x x
Pss:8:30 μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς, ὁ θεὸς ἡμῶν, ἵνα μὴ καταπίωσιν ἡμᾶς ἔθνη ὡς μὴ ὄντος λυτρουμένου.
Pss:8:30 translation by G. Buchanan Gray) 36 (30) Overlook us not, O our God, lest the nations swallow us up, as though there were none to deliver.
Pss:8:30  
Pss:8:30 μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς, θεὸς ἡμῶν, ἵνα μὴ καταπίωσιν ἡμᾶς ἔθνη ὡς μὴ ὄντος λυτρουμένου.
Pss:8:30 μή ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα μή κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὡς μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)
Pss:8:30 Nie By przeoczać {By górować} Ja Bóg  Ja żeby / ażeby / bo Nie By przełykać Ja Naród [zobacz etniczny] Jak/jak Nie By być By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu
Pss:8:30 mE\ u(peri/dE|s E(ma=s, o( Teo\s E(mO=n, i(/na mE\ katapi/Osin E(ma=s e)/TnE O(s mE\ o)/ntos lutroume/nou.
Pss:8:30 mE hyperidEs hEmas, ho Teos hEmOn, hina mE katapiOsin hEmas eTnE hOs mE ontos lytrumenu.
Pss:8:30 D VB_AAS2S RP_AP RA_NSM N2_NSM RP_GP C D VB_AAS3P RP_AP N3E_APN C D V9_PAPGSM V4_PMPGSM
Pss:8:30 not to overlook I the god [see theology] I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to swallow I nation [see ethnic] as/like not to be to redeem to be released, upon payment of ransom
Pss:8:30 not you(sg)-should-OVERLOOK us (acc) the (nom) god (nom) us (gen) so that / in order to /because not they-should-SWALLOW us (acc) nations (nom|acc|voc) as/like not while being (gen) while being-REDEEM-ed (gen)
Pss:8:30 Pss_8:30_1 Pss_8:30_2 Pss_8:30_3 Pss_8:30_4 Pss_8:30_5 Pss_8:30_6 Pss_8:30_7 Pss_8:30_8 Pss_8:30_9 Pss_8:30_10 Pss_8:30_11 Pss_8:30_12 Pss_8:30_13 Pss_8:30_14 Pss_8:30_15
Pss:8:30 x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:31 καὶ σὺ ὁ θεὸς ἡμῶν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐπὶ σὲ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, κύριε·
Pss:8:31 translation by G. Buchanan Gray) 37 (31) But Thou art our God from the beginning, And upon Thee is our hope (set), O Lord;
Pss:8:31  
Pss:8:31 καὶ σὺ θεὸς ἡμῶν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐπὶ σὲ ἐλπὶς ἡμῶν, κύριε·
Pss:8:31 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ καί ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Pss:8:31 I też, nawet, mianowicie Ty Bóg  Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Miej nadzieję/oczekiwanie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Pss:8:31 kai\ su\ o( Teo\s E(mO=n a)p’ a)rCHE=s, kai\ e)pi\ se\ E( e)lpi\s E(mO=n, ku/rie·
Pss:8:31 kai sy ho Teos hEmOn ap’ arCHEs, kai epi se hE elpis hEmOn, kyrie·
Pss:8:31 C RP_NS RA_NSM N2_NSM RP_GP P N1_GSF C P RP_AS RA_NSF N3D_NSF RP_GP N2_VSM
Pss:8:31 and also, even, namely you the god [see theology] I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the hope/expectation I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Pss:8:31 and you(sg) (nom) the (nom) god (nom) us (gen) away from (+gen) beginning (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) hope/expectation (nom) us (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Pss:8:31 Pss_8:31_1 Pss_8:31_2 Pss_8:31_3 Pss_8:31_4 Pss_8:31_5 Pss_8:31_6 Pss_8:31_7 Pss_8:31_8 Pss_8:31_9 Pss_8:31_10 Pss_8:31_11 Pss_8:31_12 Pss_8:31_13 Pss_8:31_14
Pss:8:31 x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:32 καὶ ἡμεῖς οὐκ ἀφεξόμεθά σου, ὅτι χρηστὰ τὰ κρίματά σου ἐφ’ ἡμᾶς.
Pss:8:32 translation by G. Buchanan Gray) 38 (32) And we will not depart from Thee, For good are Thy judgements upon us.
Pss:8:32  
Pss:8:32 καὶ ἡμεῖς οὐκ ἀφεξόμεθά σου, ὅτι χρηστὰ τὰ κρίματά σου ἐφ’ ἡμᾶς.
Pss:8:32 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι χρηστός -ή -όν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Pss:8:32 I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By powstrzymywać się Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
Pss:8:32 kai\ E(mei=s ou)k a)feXo/meTa/ sou, o(/ti CHrEsta\ ta\ kri/mata/ sou e)f’ E(ma=s.
Pss:8:32 kai hEmeis uk afeXomeTa su, hoti CHrEsta ta krimata su ef’ hEmas.
Pss:8:32 C RP_NP D VF_FMI1P RP_GS C A1_APN RA_APN N3M_APN RP_GS P RP_AP
Pss:8:32 and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to abstain you; your/yours(sg) because/that magnanimous the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
Pss:8:32 and we (nom) not we-will-be-ABSTAIN-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that magnanimous ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc)
Pss:8:32 Pss_8:32_1 Pss_8:32_2 Pss_8:32_3 Pss_8:32_4 Pss_8:32_5 Pss_8:32_6 Pss_8:32_7 Pss_8:32_8 Pss_8:32_9 Pss_8:32_10 Pss_8:32_11 Pss_8:32_12
Pss:8:32 x x x x x x x x x x x x
Pss:8:33 ἡμῖν καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν ἡ εὐδοκία εἰς τὸν αἰῶνα· κύριε σωτὴρ ἡμῶν, οὐ σαλευθησόμεθα ἔτι τὸν αἰῶνα χρόνον.
Pss:8:33 translation by G. Buchanan Gray) 39 (33) Ours and our children's be Thy good pleasure for ever O Lord our Saviour, we shall never more be moved.
Pss:8:33  
Pss:8:33 ἡμῖν καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν εὐδοκία εἰς τὸν αἰῶνα· κύριε σωτὴρ ἡμῶν, οὐ σαλευθησόμεθα ἔτι τὸν αἰῶνα χρόνον.
Pss:8:33 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Pss:8:33 Ja I też, nawet, mianowicie Dziecko Ja Życzliwość Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawiciela wybawca Ja ??? Przed przydechem mocnym By trząść się (drżenie) Jeszcze/jeszcze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
Pss:8:33 E(mi=n kai\ toi=s te/knois E(mO=n E( eu)doki/a ei)s to\n ai)O=na· ku/rie sOtE\r E(mO=n, ou) saleuTEso/meTa e)/ti to\n ai)O=na CHro/non.
Pss:8:33 hEmin kai tois teknois hEmOn hE eudokia eis ton aiOna· kyrie sOtEr hEmOn, u saleuTEsomeTa eti ton aiOna CHronon.
Pss:8:33 RP_DP C RA_DPN N2N_DPN RP_GP RA_NSF N1A_NSF P RA_ASM N3W_ASM N2_VSM N3_NSM RP_GP D VC_FPI1P D RA_ASM N3W_ASM N2_ASM
Pss:8:33 I and also, even, namely the child I the good will into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Savior rescuer I οὐχ before rough breathing to shake (tremor) yet/still the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Pss:8:33 us (dat) and the (dat) children (dat) us (gen) the (nom) good will (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) Savior (nom|voc) us (gen) not we-will-be-SHAKE-ed yet/still the (acc) eon (acc) time (acc)
Pss:8:33 Pss_8:33_1 Pss_8:33_2 Pss_8:33_3 Pss_8:33_4 Pss_8:33_5 Pss_8:33_6 Pss_8:33_7 Pss_8:33_8 Pss_8:33_9 Pss_8:33_10 Pss_8:33_11 Pss_8:33_12 Pss_8:33_13 Pss_8:33_14 Pss_8:33_15 Pss_8:33_16 Pss_8:33_17 Pss_8:33_18 Pss_8:33_19
Pss:8:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Pss:8:34 αἰνετὸς κύριος ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ ἐν στόματι ὁσίων, καὶ εὐλογημένος Ισραηλ ὑπὸ κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα.
Pss:8:34 translation by G. Buchanan Gray) 40 (34) The Lord is worthy to be praised for His judgements with the mouth of His pious ones; And blessed be Israel of the Lord for ever
Pss:8:34  
Pss:8:34 αἰνετὸς κύριος ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτοῦ ἐν στόματι ὁσίων, καὶ εὐλογημένος Ισραηλ ὑπὸ κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα.
Pss:8:34   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν στόμα[τ], -ατος, τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Pss:8:34 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Święty I też, nawet, mianowicie By błogosławić Izrael Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Pss:8:34 ai)neto\s ku/rios e)n toi=s kri/masin au)tou= e)n sto/mati o(si/On, kai\ eu)logEme/nos *israEl u(po\ kuri/ou ei)s to\n ai)O=na.
Pss:8:34 ainetos kyrios en tois krimasin autu en stomati hosiOn, kai eulogEmenos israEl hypo kyriu eis ton aiOna.
Pss:8:34 A1_NSM N2_NSM P RA_DPN N3M_DPN RD_GSM P N3M_DSN A1A_GPM C VM_XMPNSM N_GS P N2_GSM P RA_ASM N3W_ASM
Pss:8:34 ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma holy and also, even, namely to bless Israel under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Pss:8:34   lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) sentences (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) holy ([Adj] gen) and having-been-BLESS-ed (nom) Israel (indecl) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Pss:8:34 Pss_8:34_1 Pss_8:34_2 Pss_8:34_3 Pss_8:34_4 Pss_8:34_5 Pss_8:34_6 Pss_8:34_7 Pss_8:34_8 Pss_8:34_9 Pss_8:34_10 Pss_8:34_11 Pss_8:34_12 Pss_8:34_13 Pss_8:34_14 Pss_8:34_15 Pss_8:34_16 Pss_8:34_17
Pss:8:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x