Rdz:23:1 Ἐγένετο δὲ ἡ ζωὴ Σαρρας ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτά.
Rdz:23:1 And the life of Sarrha was an hundred and twenty-seven years. (Genesis 23:1 Brenton)
Rdz:23:1 Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. (Rdz 23:1 BT_4)
Rdz:23:1 Ἐγένετο δὲ ζωὴ Σαρρας ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτά.
Rdz:23:1 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] Σάρρα, -ας, ἡ ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά
Rdz:23:1 stać się stać, stanie, zaś istota życia, życia, ducha; żywy Sarah rok sto ikona; dwadzieścia siedem
Rdz:23:1 *)ege/neto de\ E( DZOE\ *sarras e)/tE e(kato\n ei)/kosi e(pta/.
Rdz:23:1 egeneto de hE DZOE sarras etE hekaton eikosi hepta.
Rdz:23:1 VBI_AMI3S x RA_NSF N1_NSF N_GSF N3E_NPN M M M
Rdz:23:1 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the life being, living, spirit; alive Sarah year hundred icon; twenty seven
Rdz:23:1 he/she/it-was-BECOME-ed Yet the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) Sarah (gen) years (nom|acc|voc) hundred icons (dat); twenty seven
Rdz:23:1 Rdz_23:1_1 Rdz_23:1_2 Rdz_23:1_3 Rdz_23:1_4 Rdz_23:1_5 Rdz_23:1_6 Rdz_23:1_7 Rdz_23:1_8 Rdz_23:1_9
Rdz:23:1 x x x x x x x x x
Rdz:23:2 καὶ ἀπέθανεν Σαρρα ἐν πόλει Αρβοκ, ἥ ἐστιν ἐν τῷ κοιλώματι [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] ἐν γῇ Χανααν. ἦλθεν δὲ Αβρααμ κόψασθαι Σαρραν καὶ πενθῆσαι.
Rdz:23:2 And Sarrha died in the city of Arboc, which is in the valley, this is Chebron in the land of Chanaan; and Abraam came to lament for Sarrha and to mourn. (Genesis 23:2 Brenton)
Rdz:23:2 Zmarła ona w Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakać. (Rdz 23:2 BT_4)
Rdz:23:2 καὶ ἀπέθανεν Σαρρα ἐν πόλει Αρβοκ, ἐστιν ἐν τῷ κοιλώματι [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] ἐν γῇ Χανααν. ἦλθεν δὲ Αβρααμ κόψασθαι Σαρραν καὶ πενθῆσαι.
Rdz:23:2 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Σάρρα, -ας, ἡ ἐν πόλις, -εως, ἡ   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Ἀβραάμ, ὁ κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) Σάρρα, -ας, ἡ καί πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)
Rdz:23:2 a także, nawet, a mianowicie umrzeć Sarah w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między miasto ? który / którego / których być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ? to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być ? w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan przyjść zaś Abraham odciąć cięcie, slash, chip, diamentowa Sarah a także, nawet, a mianowicie smucić
Rdz:23:2 kai\ a)pe/Tanen *sarra e)n po/lei *arbok, E(/ e)stin e)n tO=| koilO/mati [au(/tE e)sti\n *CHebrOn] e)n gE=| *CHanaan. E)=lTen de\ *abraam ko/PSasTai *sarran kai\ penTE=sai.
Rdz:23:2 kai apeTanen sarra en polei arbok, hE estin en tO koilOmati [hautE estin CHebrOn] en gE CHanaan. ElTen de abraam koPSasTai sarran kai penTEsai.
Rdz:23:2 C VBI_AAI3S N_NSF P N3I_DSF N_S RR_NSF V9_PAI3S P RA_DSN N3M_DSN RD_NSF V9_PAI3S N_NS P N1_DSF N_S VBI_AAI3S x N_NSM VA_AMN N_ASF C VA_AAN
Rdz:23:2 and also, even, namely to die Sarah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham to cut off cut, slash, chip, skive Sarah and also, even, namely to grieve
Rdz:23:2 and he/she/it-DIE-ed Sarah (nom|voc) in/among/by (+dat) city (dat)   who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat)   this (nom) he/she/it-is   in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) he/she/it-COME-ed Yet Abraham (indecl) to-be-CUT OFF-ed Sarah (acc) and to-GRIEVE, be-you(sg)-GRIEVE-ed!, he/she/it-happens-to-GRIEVE (opt)
Rdz:23:2 Rdz_23:2_1 Rdz_23:2_2 Rdz_23:2_3 Rdz_23:2_4 Rdz_23:2_5 Rdz_23:2_6 Rdz_23:2_7 Rdz_23:2_8 Rdz_23:2_9 Rdz_23:2_10 Rdz_23:2_11 Rdz_23:2_12 Rdz_23:2_13 Rdz_23:2_14 Rdz_23:2_15 Rdz_23:2_16 Rdz_23:2_17 Rdz_23:2_18 Rdz_23:2_19 Rdz_23:2_20 Rdz_23:2_21 Rdz_23:2_22 Rdz_23:2_23 Rdz_23:2_24
Rdz:23:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:3 καὶ ἀνέστη Αβρααμ ἀπὸ τοῦ νεκροῦ αὐτοῦ καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς Χετ λέγων
Rdz:23:3 And Abraam stood up from before his dead; and Abraam spoke to the sons of Chet, saying, (Genesis 23:3 Brenton)
Rdz:23:3 A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chetytów z taką prośbą: (Rdz 23:3 BT_4)
Rdz:23:3 καὶ ἀνέστη Αβρααμ ἀπὸ τοῦ νεκροῦ αὐτοῦ καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς Χετ λέγων
Rdz:23:3 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:23:3 a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić Abraham od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem martwy on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć syn ? powiedzieć / powiedzieć
Rdz:23:3 kai\ a)ne/stE *abraam a)po\ tou= nekrou= au)tou= kai\ ei)=pen toi=s ui(oi=s *CHet le/gOn
Rdz:23:3 kai anestE abraam apo tu nekru autu kai eipen tois hyiois CHet legOn
Rdz:23:3 C VHI_AAI3S N_NSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S RA_DPM N2_DPM N_GSM V1_PAPNSM
Rdz:23:3 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Abraham from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dead he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the son ć to say/tell
Rdz:23:3 and he/she/it-STand-ed-UP Abraham (indecl) away from (+gen) the (gen) dead ([Adj] gen) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) sons (dat)   while SAY/TELL-ing (nom)
Rdz:23:3 Rdz_23:3_1 Rdz_23:3_2 Rdz_23:3_3 Rdz_23:3_4 Rdz_23:3_5 Rdz_23:3_6 Rdz_23:3_7 Rdz_23:3_8 Rdz_23:3_9 Rdz_23:3_10 Rdz_23:3_11 Rdz_23:3_12 Rdz_23:3_13
Rdz:23:3 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:4 Πάροικος καὶ παρεπίδημος ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν· δότε οὖν μοι κτῆσιν τάφου μεθ’ ὑμῶν, καὶ θάψω τὸν νεκρόν μου ἀπ’ ἐμοῦ.
Rdz:23:4 I am a sojourner and a stranger among you, give me therefore possession of a burying-place among you, and I will bury my dead away from me. (Genesis 23:4 Brenton)
Rdz:23:4 «Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą». (Rdz 23:4 BT_4)
Rdz:23:4 Πάροικος καὶ παρεπίδημος ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν· δότε οὖν μοι κτῆσιν τάφου μεθ’ ὑμῶν, καὶ θάψω τὸν νεκρόν μου ἀπ’ ἐμοῦ.
Rdz:23:4 πάρ·οικος -ον καί παρ·επί·δημος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) οὖν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   τάφος, -ου, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Rdz:23:4 ??? a także, nawet, a mianowicie Emigranci dziwniejsze / Emigrant JA iść; być po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty dawać Dlatego też /, a następnie JA ? grób po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem ty a także, nawet, a mianowicie pochować martwy JA od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem JA; mój / moja
Rdz:23:4 *pa/roikos kai\ parepi/dEmos e)gO/ ei)mi meT’ u(mO=n· do/te ou)=n moi ktE=sin ta/fou meT’ u(mO=n, kai\ Ta/PSO to\n nekro/n mou a)p’ e)mou=.
Rdz:23:4 paroikos kai parepidEmos egO eimi meT’ hymOn· dote un moi ktEsin tafu meT’ hymOn, kai TaPSO ton nekron mu ap’ emu.
Rdz:23:4 A1B_NSM C A1B_NSM RP_NS V9_PAI1S P RP_GP VO_AAD2P x RP_DS N3I_ASF N2_GSM P RP_GP C VA_AAS1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RP_GS
Rdz:23:4 ??? and also, even, namely stranger/emigrant emigrants I to go; to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you to give therefore/then I ć grave after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you and also, even, namely to bury the dead I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Rdz:23:4 ??? ([Adj] nom) and stranger/emigrant ([Adj] nom) I (nom) I-am-GO-ing; I-am after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) do-GIVE-you(pl)! therefore/then me (dat)   grave (gen) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) and I-will-BURY, I-should-BURY the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Rdz:23:4 Rdz_23:4_1 Rdz_23:4_2 Rdz_23:4_3 Rdz_23:4_4 Rdz_23:4_5 Rdz_23:4_6 Rdz_23:4_7 Rdz_23:4_8 Rdz_23:4_9 Rdz_23:4_10 Rdz_23:4_11 Rdz_23:4_12 Rdz_23:4_13 Rdz_23:4_14 Rdz_23:4_15 Rdz_23:4_16 Rdz_23:4_17 Rdz_23:4_18 Rdz_23:4_19 Rdz_23:4_20 Rdz_23:4_21
Rdz:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:5 ἀπεκρίθησαν δὲ οἱ υἱοὶ Χετ πρὸς Αβρααμ λέγοντες
Rdz:23:5 And the sons of Chet answered to Abraam, saying, Not so, Sir, (Genesis 23:5 Brenton)
Rdz:23:5 Chetyci dali taką odpowiedź Abrahamowi: (Rdz 23:5 BT_4)
Rdz:23:5 ἀπεκρίθησαν δὲ οἱ υἱοὶ Χετ πρὸς Αβρααμ λέγοντες
Rdz:23:5 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πρός Ἀβραάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:23:5 odpowiedzieć zaś syn ? kierunku (wg, gen, dat) Abraham powiedzieć / powiedzieć
Rdz:23:5 a)pekri/TEsan de\ oi( ui(oi\ *CHet pro\s *abraam le/gontes
Rdz:23:5 apekriTEsan de hoi hyioi CHet pros abraam legontes
Rdz:23:5 VCI_API3P x RA_NPM N2_NPM N_GSM P N_ASM V1_PAPNPM
Rdz:23:5 to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son ć toward (+acc,+gen,+dat) Abraham to say/tell
Rdz:23:5 they-were-ANSWER-ed Yet the (nom) sons (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Rdz:23:5 Rdz_23:5_1 Rdz_23:5_2 Rdz_23:5_3 Rdz_23:5_4 Rdz_23:5_5 Rdz_23:5_6 Rdz_23:5_7 Rdz_23:5_8
Rdz:23:5 x x x x x x x x
Rdz:23:6 Μή, κύριε· ἄκουσον δὲ ἡμῶν. βασιλεὺς παρὰ θεοῦ εἶ σὺ ἐν ἡμῖν· ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς μνημείοις ἡμῶν θάψον τὸν νεκρόν σου· οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν τὸ μνημεῖον αὐτοῦ κωλύσει ἀπὸ σοῦ τοῦ θάψαι τὸν νεκρόν σου ἐκεῖ.
Rdz:23:6 but hear us; thou art in the midst of us a king from God; bury thy dead in our choice sepulchres, for not one of us will by any means withhold his sepulchre from thee, so that thou shouldest not bury thy dead there. (Genesis 23:6 Brenton)
Rdz:23:6 «Posłuchaj nas, panie! Uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga; pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twej zmarłej». (Rdz 23:6 BT_4)
Rdz:23:6 Μή, κύριε· ἄκουσον δὲ ἡμῶν. βασιλεὺς παρὰ θεοῦ εἶ σὺ ἐν ἡμῖν· ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς μνημείοις ἡμῶν θάψον τὸν νεκρόν σου· οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν τὸ μνημεῖον αὐτοῦ κωλύσει ἀπὸ σοῦ τοῦ θάψαι τὸν νεκρόν σου ἐκεῖ.
Rdz:23:6 μή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ παρά θεός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα) αὐτός αὐτή αὐτό κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκεῖ
Rdz:23:6 nie panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. słyszeć zaś JA król fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz Bóg  iść; być ty w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między JA w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między wybrane [zobacz eklektyczny] grób JA pochować martwy ty; twój / twoje (SG) nie jeden (nic, nikt) na, ponieważ, jak JA grób on / ona / on / sama utrudniać od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) pochować martwy ty; twój / twoje (SG) tam
Rdz:23:6 *mE/, ku/rie· a)/kouson de\ E(mO=n. basileu\s para\ Teou= ei)= su\ e)n E(mi=n· e)n toi=s e)klektoi=s mnEmei/ois E(mO=n Ta/PSon to\n nekro/n sou· ou)dei\s ga\r E(mO=n to\ mnEmei=on au)tou= kOlu/sei a)po\ sou= tou= Ta/PSai to\n nekro/n sou e)kei=.
Rdz:23:6 mE, kyrie· akuson de hEmOn. basileus para Teu ei sy en hEmin· en tois eklektois mnEmeiois hEmOn TaPSon ton nekron su· udeis gar hEmOn to mnEmeion autu kOlysei apo su tu TaPSai ton nekron su ekei.
Rdz:23:6 D N2_VSM VA_AAD2S x RP_GP N3V_NSM P N2_GSM V9_PAI2S RP_NS P RP_DP P RA_DPN A1_DPN N2N_DPN RP_GP VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS A3_NSM x RP_GP RA_ASN N2N_ASN RD_GSM VF_FAI3S P RP_GS RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS D
Rdz:23:6 not lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I king frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together god [see theology] to go; to be you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the selected [see eclectic] tomb I to bury the dead you; your/yours(sg) not one (nothing, no one) for since, as I the tomb he/she/it/same to hinder from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the to bury the dead you; your/yours(sg) there
Rdz:23:6 not lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Yet us (gen) king (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) god (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) in/among/by (+dat) us (dat) in/among/by (+dat) the (dat) selected ([Adj] dat) tombs (dat) us (gen) do-BURY-you(sg)!, going-to-BURY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not one (nom) for us (gen) the (nom|acc) tomb (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-HINDER, you(sg)-will-be-HINDER-ed (classical) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-BURY, be-you(sg)-BURY-ed!, he/she/it-happens-to-BURY (opt) the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) there
Rdz:23:6 Rdz_23:6_1 Rdz_23:6_2 Rdz_23:6_3 Rdz_23:6_4 Rdz_23:6_5 Rdz_23:6_6 Rdz_23:6_7 Rdz_23:6_8 Rdz_23:6_9 Rdz_23:6_10 Rdz_23:6_11 Rdz_23:6_12 Rdz_23:6_13 Rdz_23:6_14 Rdz_23:6_15 Rdz_23:6_16 Rdz_23:6_17 Rdz_23:6_18 Rdz_23:6_19 Rdz_23:6_20 Rdz_23:6_21 Rdz_23:6_22 Rdz_23:6_23 Rdz_23:6_24 Rdz_23:6_25 Rdz_23:6_26 Rdz_23:6_27 Rdz_23:6_28 Rdz_23:6_29 Rdz_23:6_30 Rdz_23:6_31 Rdz_23:6_32 Rdz_23:6_33 Rdz_23:6_34 Rdz_23:6_35 Rdz_23:6_36
Rdz:23:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:7 ἀναστὰς δὲ Αβρααμ προσεκύνησεν τῷ λαῷ τῆς γῆς, τοῖς υἱοῖς Χετ,
Rdz:23:7 And Abraam rose up and did obeisance to the people of the land, to the sons of Chet. (Genesis 23:7 Brenton)
Rdz:23:7 Wtedy Abraham powstał i, oddawszy pokłon zgromadzonym Chetytom, zaczął do nich tak mówić: (Rdz 23:7 BT_4)
Rdz:23:7 ἀναστὰς δὲ Αβρααμ προσεκύνησεν τῷ λαῷ τῆς γῆς, τοῖς υἱοῖς Χετ,
Rdz:23:7 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δέ Ἀβραάμ, ὁ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Rdz:23:7 wstać znosić, podnieść, wskrzesić zaś Abraham do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie ludzie ziemia / Ziemia syn ?
Rdz:23:7 a)nasta\s de\ *abraam proseku/nEsen tO=| laO=| tE=s gE=s, toi=s ui(oi=s *CHet,
Rdz:23:7 anastas de abraam prosekynEsen tO laO tEs gEs, tois hyiois CHet,
Rdz:23:7 VH_AAPNSM x N_NSM VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1_GSF RA_DPM N2_DPM N_GSM
Rdz:23:7 to stand up put up, raise, resurrect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Abraham to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the people the earth/land the son ć
Rdz:23:7 upon STand-ing-UP (nom|voc) Yet Abraham (indecl) he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) people (dat) the (gen) earth/land (gen) the (dat) sons (dat)  
Rdz:23:7 Rdz_23:7_1 Rdz_23:7_2 Rdz_23:7_3 Rdz_23:7_4 Rdz_23:7_5 Rdz_23:7_6 Rdz_23:7_7 Rdz_23:7_8 Rdz_23:7_9 Rdz_23:7_10 Rdz_23:7_11
Rdz:23:7 x x x x x x x x x x x
Rdz:23:8 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς Αβρααμ λέγων Εἰ ἔχετε τῇ ψυχῇ ὑμῶν ὥστε θάψαι τὸν νεκρόν μου ἀπὸ προσώπου μου, ἀκούσατέ μου καὶ λαλήσατε περὶ ἐμοῦ Εφρων τῷ τοῦ Σααρ,
Rdz:23:8 And Abraam spoke to them, saying, If ye have it in your mind that I should bury my dead out of my sight, hearken to me, and speak for me to Ephron the son Saar. (Genesis 23:8 Brenton)
Rdz:23:8 «Jeśli godzicie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie! Proście za mną Efrona, syna Sochara, (Rdz 23:8 BT_4)
Rdz:23:8 καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς Αβρααμ λέγων Εἰ ἔχετε τῇ ψυχῇ ὑμῶν ὥστε θάψαι τὸν νεκρόν μου ἀπὸ προσώπου μου, ἀκούσατέ μου καὶ λαλήσατε περὶ ἐμοῦ Εφρων τῷ τοῦ Σααρ,
Rdz:23:8 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Ἀβραάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὥστε θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
Rdz:23:8 a także, nawet, a mianowicie mówić kierunku (wg, gen, dat) on / ona / on / sama Abraham powiedzieć / powiedzieć Jeśli mieć Życie samo A. życie ????? ?. ?? ????? ??? Il. 5. 296, itd; psyche = umysł osoby; ochłodzić ty tak żeby pochować martwy JA od (G575)? począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu (z tytułu). ??? przed gładkiej oddechu ??? przed nierównym oddechem twarz JA słyszeć JA a także, nawet, a mianowicie mówić o (wg, gen) JA; mój / moja ? ?
Rdz:23:8 kai\ e)la/lEsen pro\s au)tou\s *abraam le/gOn *ei) e)/CHete tE=| PSuCHE=| u(mO=n O(/ste Ta/PSai to\n nekro/n mou a)po\ prosO/pou mou, a)kou/sate/ mou kai\ lalE/sate peri\ e)mou= *efrOn tO=| tou= *saar,
Rdz:23:8 kai elalEsen pros autus abraam legOn ei eCHete tE PSyCHE hymOn hOste TaPSai ton nekron mu apo prosOpu mu, akusate mu kai lalEsate peri emu efrOn tO tu saar,
Rdz:23:8 C VAI_AAI3S P RD_APM N_NSM V1_PAPNSM C V1_PAI2P RA_DSF N1_DSF RP_GP C VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2N_GSN RP_GS VA_AAD2P RP_GS C VA_AAD2P P RP_GS N_DSM RA_DSM RA_GSM N_GSM
Rdz:23:8 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same Abraham to say/tell if to have the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you so that to bury the dead I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face I to hear I and also, even, namely to speak about (+acc,+gen) I; my/mine ć the the ć
Rdz:23:8 and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) Abraham (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) if you(pl)-are-HAVE-ing, be-you(pl)-HAVE-ing! the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(pl) (gen) so that to-BURY, be-you(sg)-BURY-ed!, he/she/it-happens-to-BURY (opt) the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) face (gen) me (gen) do-HEAR-you(pl)! me (gen) and do-SPEAK-you(pl)! about (+acc,+gen) me (gen); my/mine (gen)   the (dat) the (gen)  
Rdz:23:8 Rdz_23:8_1 Rdz_23:8_2 Rdz_23:8_3 Rdz_23:8_4 Rdz_23:8_5 Rdz_23:8_6 Rdz_23:8_7 Rdz_23:8_8 Rdz_23:8_9 Rdz_23:8_10 Rdz_23:8_11 Rdz_23:8_12 Rdz_23:8_13 Rdz_23:8_14 Rdz_23:8_15 Rdz_23:8_16 Rdz_23:8_17 Rdz_23:8_18 Rdz_23:8_19 Rdz_23:8_20 Rdz_23:8_21 Rdz_23:8_22 Rdz_23:8_23 Rdz_23:8_24 Rdz_23:8_25 Rdz_23:8_26 Rdz_23:8_27 Rdz_23:8_28 Rdz_23:8_29
Rdz:23:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:9 καὶ δότω μοι τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, ὅ ἐστιν αὐτῷ, τὸ ὂν ἐν μέρει τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ· ἀργυρίου τοῦ ἀξίου δότω μοι αὐτὸ ἐν ὑμῖν εἰς κτῆσιν μνημείου.
Rdz:23:9 And let him give me the double cave which he has, which is in a part of his field, let him give it me for the money it is worth for possession of a burying-place among you. (Genesis 23:9 Brenton)
Rdz:23:9 żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola; za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was grób na własność». (Rdz 23:9 BT_4)
Rdz:23:9 καὶ δότω μοι τὸ σπήλαιον τὸ διπλοῦν, ἐστιν αὐτῷ, τὸ ὂν ἐν μέρει τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ· ἀργυρίου τοῦ ἀξίου δότω μοι αὐτὸ ἐν ὑμῖν εἰς κτῆσιν μνημείου.
Rdz:23:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό ἄξιος -ία -ον; ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1]   μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα)
Rdz:23:9 a także, nawet, a mianowicie dawać JA kryjówka podwójne / podwójny który / którego / których być on / ona / on / sama który / którego / których; być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między regiony częścią / szt pole on / ona / on / sama kawałek srebra kwalifikują się opłaca; wartościowe; uznać, godzien dawać JA on / ona / on / sama w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ty do (acc) ? grób
Rdz:23:9 kai\ do/tO moi to\ spE/laion to\ diplou=n, o(/ e)stin au)tO=|, to\ o)\n e)n me/rei tou= a)grou= au)tou=· a)rguri/ou tou= a)Xi/ou do/tO moi au)to\ e)n u(mi=n ei)s ktE=sin mnEmei/ou.
Rdz:23:9 kai dotO moi to spElaion to diplun, ho estin autO, to on en merei tu agru autu· argyriu tu aXiu dotO moi auto en hymin eis ktEsin mnEmeiu.
Rdz:23:9 C VO_AAD3S RP_DS RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN RR_NSN V9_PAI3S RD_DSM RA_ASN V9_PAPASN P N3E_DSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N2N_GSN RA_GSN A1A_GSN VO_AAD3S RP_DS RD_ASN P RP_DP P N3I_ASF N2N_GSN
Rdz:23:9 and also, even, namely to give I the hideout the double/twofold who/whom/which to be he/she/it/same the who/whom/which; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among part/piece regions the field he/she/it/same piece of silver the eligible worthwhile; valuable; to deem worthy to give I he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you into (+acc) ć tomb
Rdz:23:9 and let-him/her/it-GIVE! me (dat) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) the (nom|acc) double/twofold (acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is him/it/same (dat) the (nom|acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) part/piece (dat) the (gen) field (gen) him/it/same (gen) piece of silver (gen) the (gen) eligible ([Adj] gen); be-you(sg)-DEEM-ing-WORTHY!, be-you(sg)-being-DEEM-ed-WORTHY! let-him/her/it-GIVE! me (dat) it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) you(pl) (dat) into (+acc)   tomb (gen)
Rdz:23:9 Rdz_23:9_1 Rdz_23:9_2 Rdz_23:9_3 Rdz_23:9_4 Rdz_23:9_5 Rdz_23:9_6 Rdz_23:9_7 Rdz_23:9_8 Rdz_23:9_9 Rdz_23:9_10 Rdz_23:9_11 Rdz_23:9_12 Rdz_23:9_13 Rdz_23:9_14 Rdz_23:9_15 Rdz_23:9_16 Rdz_23:9_17 Rdz_23:9_18 Rdz_23:9_19 Rdz_23:9_20 Rdz_23:9_21 Rdz_23:9_22 Rdz_23:9_23 Rdz_23:9_24 Rdz_23:9_25 Rdz_23:9_26 Rdz_23:9_27 Rdz_23:9_28
Rdz:23:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:10 Εφρων δὲ ἐκάθητο ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Χετ· ἀποκριθεὶς δὲ Εφρων ὁ Χετταῖος πρὸς Αβρααμ εἶπεν ἀκουόντων τῶν υἱῶν Χετ καὶ πάντων τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὴν πόλιν λέγων
Rdz:23:10 Now Ephron was sitting in the midst of the children of Chet, and Ephron the Chettite answered Abraam and spoke in the hearing of the sons of Chet, and of all who entered the city, saying, (Genesis 23:10 Brenton)
Rdz:23:10 Efron Chetyta, który siedział wśród swych współplemieńców, odpowiedział Abrahamowi wobec nich i wobec wszystkich wchodzących w bramę miasta: (Rdz 23:10 BT_4)
Rdz:23:10 Εφρων δὲ ἐκάθητο ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Χετ· ἀποκριθεὶς δὲ Εφρων Χετταῖος πρὸς Αβρααμ εἶπεν ἀκουόντων τῶν υἱῶν Χετ καὶ πάντων τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὴν πόλιν λέγων
Rdz:23:10   δέ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ   ὁ ἡ τό   πρός Ἀβραάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:23:10 ? zaś usiąść w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między środkowy syn ? odpowiedzieć zaś ? ? kierunku (wg, gen, dat) Abraham powiedzieć / powiedzieć słyszeć syn ? a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość wejść do (acc) miasto powiedzieć / powiedzieć
Rdz:23:10 *efrOn de\ e)ka/TEto e)n me/sO| tO=n ui(O=n *CHet· a)pokriTei\s de\ *efrOn o( *CHettai=os pro\s *abraam ei)=pen a)kouo/ntOn tO=n ui(O=n *CHet kai\ pa/ntOn tO=n ei)sporeuome/nOn ei)s tE\n po/lin le/gOn
Rdz:23:10 efrOn de ekaTEto en mesO tOn hyiOn CHet· apokriTeis de efrOn ho CHettaios pros abraam eipen akuontOn tOn hyiOn CHet kai pantOn tOn eisporeuomenOn eis tEn polin legOn
Rdz:23:10 N_NSM x V1I_IMI3S P A1_DSM RA_GPM N2_GPM N_GSM VC_APPNSM x N_NSM RA_NSM N2_NSM P N_ASM VBI_AAI3S V1_PAPGPM RA_GPM N2_GPM N_GSM C A3_GPM RA_GPM V1_PMPGPM P RA_ASF N3I_ASF V1_PAPNSM
Rdz:23:10 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the son ć to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć toward (+acc,+gen,+dat) Abraham to say/tell to hear the son ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to enter into (+acc) the city to say/tell
Rdz:23:10   Yet he/she/it-was-being-SIT-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) sons (gen)   upon being-ANSWER-ed (nom|voc) Yet   the (nom)   toward (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed let-them-be-HEAR-ing! (classical), while HEAR-ing (gen) the (gen) sons (gen)   and all (gen) the (gen) while being-ENTER-ed (gen) into (+acc) the (acc) city (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Rdz:23:10 Rdz_23:10_1 Rdz_23:10_2 Rdz_23:10_3 Rdz_23:10_4 Rdz_23:10_5 Rdz_23:10_6 Rdz_23:10_7 Rdz_23:10_8 Rdz_23:10_9 Rdz_23:10_10 Rdz_23:10_11 Rdz_23:10_12 Rdz_23:10_13 Rdz_23:10_14 Rdz_23:10_15 Rdz_23:10_16 Rdz_23:10_17 Rdz_23:10_18 Rdz_23:10_19 Rdz_23:10_20 Rdz_23:10_21 Rdz_23:10_22 Rdz_23:10_23 Rdz_23:10_24 Rdz_23:10_25 Rdz_23:10_26 Rdz_23:10_27 Rdz_23:10_28
Rdz:23:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:11 Παρ ἐμοὶ γενοῦ, κύριε, καὶ ἄκουσόν μου. τὸν ἀγρὸν καὶ τὸ σπήλαιον τὸ ἐν αὐτῷ σοι δίδωμι· ἐναντίον πάντων τῶν πολιτῶν μου δέδωκά σοι· θάψον τὸν νεκρόν σου.
Rdz:23:11 Attend to me, my lord, and hear me, I give to thee the field and the cave which is in it; I have given it thee before all my country men; bury thy dead. (Genesis 23:11 Brenton)
Rdz:23:11 «Nie, panie mój, posłuchaj mnie: pole to i pieczarę, która na nim się znajduje, daję ci; w obecności moich współbraci daję ci ją, pochowaj swą zmarłą». (Rdz 23:11 BT_4)
Rdz:23:11 Παρ ἐμοὶ γενοῦ, κύριε, καὶ ἄκουσόν μου. τὸν ἀγρὸν καὶ τὸ σπήλαιον τὸ ἐν αὐτῷ σοι δίδωμι· ἐναντίον πάντων τῶν πολιτῶν μου δέδωκά σοι· θάψον τὸν νεκρόν σου.
Rdz:23:11 παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πολίτης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:23:11 fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz JA; mój / moja stać się stać, stanie, panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. a także, nawet, a mianowicie słyszeć JA pole a także, nawet, a mianowicie kryjówka w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dawać z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, każdy wszystkim, każde, każde, całość obywatel JA dawać ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub pochować martwy ty; twój / twoje (SG)
Rdz:23:11 *par e)moi\ genou=, ku/rie, kai\ a)/kouso/n mou. to\n a)gro\n kai\ to\ spE/laion to\ e)n au)tO=| soi di/dOmi· e)nanti/on pa/ntOn tO=n politO=n mou de/dOka/ soi· Ta/PSon to\n nekro/n sou.
Rdz:23:11 par emoi genu, kyrie, kai akuson mu. ton agron kai to spElaion to en autO soi didOmi· enantion pantOn tOn politOn mu dedOka soi· TaPSon ton nekron su.
Rdz:23:11 P RP_DS VB_AMD2S N2_VSM C VA_AAD2S RP_GS RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN P RD_DSM RP_DS V8_PAI1S P A3_GPM RA_GPM N1M_GPM RP_GS VX_XAI1S RP_DS VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS
Rdz:23:11 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to become become, happen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to hear I the field and also, even, namely the hideout the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the citizen I to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub to bury the dead you; your/yours(sg)
Rdz:23:11 frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) be-you(sg)-BECOME-ed! lord (voc); a lord ([Adj] voc) and do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) the (acc) field (acc) and the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-am-GIVE-ing in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (gen) the (gen) citizens (gen) me (gen) I-have-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) do-BURY-you(sg)!, going-to-BURY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:23:11 Rdz_23:11_1 Rdz_23:11_2 Rdz_23:11_3 Rdz_23:11_4 Rdz_23:11_5 Rdz_23:11_6 Rdz_23:11_7 Rdz_23:11_8 Rdz_23:11_9 Rdz_23:11_10 Rdz_23:11_11 Rdz_23:11_12 Rdz_23:11_13 Rdz_23:11_14 Rdz_23:11_15 Rdz_23:11_16 Rdz_23:11_17 Rdz_23:11_18 Rdz_23:11_19 Rdz_23:11_20 Rdz_23:11_21 Rdz_23:11_22 Rdz_23:11_23 Rdz_23:11_24 Rdz_23:11_25 Rdz_23:11_26 Rdz_23:11_27 Rdz_23:11_28
Rdz:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:12 καὶ προσεκύνησεν Αβρααμ ἐναντίον τοῦ λαοῦ τῆς γῆς
Rdz:23:12 And Abraam did obeisance before the people of the land. (Genesis 23:12 Brenton)
Rdz:23:12 Ale Abraham, oddawszy pokłon Chetytom, (Rdz 23:12 BT_4)
Rdz:23:12 καὶ προσεκύνησεν Αβρααμ ἐναντίον τοῦ λαοῦ τῆς γῆς
Rdz:23:12 καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) Ἀβραάμ, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Rdz:23:12 a także, nawet, a mianowicie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie Abraham z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ludzie ziemia / Ziemia
Rdz:23:12 kai\ proseku/nEsen *abraam e)nanti/on tou= laou= tE=s gE=s
Rdz:23:12 kai prosekynEsen abraam enantion tu lau tEs gEs
Rdz:23:12 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF
Rdz:23:12 and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself Abraham in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the people the earth/land
Rdz:23:12 and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE Abraham (indecl) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) the (gen) earth/land (gen)
Rdz:23:12 Rdz_23:12_1 Rdz_23:12_2 Rdz_23:12_3 Rdz_23:12_4 Rdz_23:12_5 Rdz_23:12_6 Rdz_23:12_7 Rdz_23:12_8
Rdz:23:12 x x x x x x x x
Rdz:23:13 καὶ εἶπεν τῷ Εφρων εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ τῆς γῆς Ἐπειδὴ πρὸς ἐμοῦ εἶ, ἄκουσόν μου· τὸ ἀργύριον τοῦ ἀγροῦ λαβὲ παρ’ ἐμοῦ, καὶ θάψω τὸν νεκρόν μου ἐκεῖ.
Rdz:23:13 And he said in the ears of Ephron before the people of the land, Since thou art on my side, hear me; take the price of the field from me, and I will bury my dead there. (Genesis 23:13 Brenton)
Rdz:23:13 oświadczył Efronowi wobec zebranych: «Raczej ty zechciej mnie posłuchać: daję pieniądze za to pole, przyjmij ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam moją zmarłą». (Rdz 23:13 BT_4)
Rdz:23:13 καὶ εἶπεν τῷ Εφρων εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ τῆς γῆς Ἐπειδὴ πρὸς ἐμοῦ εἶ, ἄκουσόν μου· τὸ ἀργύριον τοῦ ἀγροῦ λαβὲ παρ’ ἐμοῦ, καὶ θάψω τὸν νεκρόν μου ἐκεῖ.
Rdz:23:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπει·δή πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ
Rdz:23:13 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć ? do (acc) ucho ludzie ziemia / Ziemia ??? kierunku (wg, gen, dat) JA; mój / moja iść; być słyszeć JA kawałek srebra pole chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie pochować martwy JA tam
Rdz:23:13 kai\ ei)=pen tO=| *efrOn ei)s ta\ O)=ta tou= laou= tE=s gE=s *)epeidE\ pro\s e)mou= ei)=, a)/kouso/n mou· to\ a)rgu/rion tou= a)grou= labe\ par’ e)mou=, kai\ Ta/PSO to\n nekro/n mou e)kei=.
Rdz:23:13 kai eipen tO efrOn eis ta Ota tu lau tEs gEs epeidE pros emu ei, akuson mu· to argyrion tu agru labe par’ emu, kai TaPSO ton nekron mu ekei.
Rdz:23:13 C VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM P RA_APN N3T_APN RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF C P RP_GS V9_PAI2S VA_AAD2S RP_GS RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM VB_AAD2S P RP_GS C VA_AAS1S RA_ASM N2_ASM RP_GS D
Rdz:23:13 and also, even, namely to say/tell the ć into (+acc) the ear the people the earth/land ??? toward (+acc,+gen,+dat) I; my/mine to go; to be to hear I the piece of silver the field to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine and also, even, namely to bury the dead I there
Rdz:23:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat)   into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) the (gen) people (gen) the (gen) earth/land (gen) ??? toward (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) and I-will-BURY, I-should-BURY the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) there
Rdz:23:13 Rdz_23:13_1 Rdz_23:13_2 Rdz_23:13_3 Rdz_23:13_4 Rdz_23:13_5 Rdz_23:13_6 Rdz_23:13_7 Rdz_23:13_8 Rdz_23:13_9 Rdz_23:13_10 Rdz_23:13_11 Rdz_23:13_12 Rdz_23:13_13 Rdz_23:13_14 Rdz_23:13_15 Rdz_23:13_16 Rdz_23:13_17 Rdz_23:13_18 Rdz_23:13_19 Rdz_23:13_20 Rdz_23:13_21 Rdz_23:13_22 Rdz_23:13_23 Rdz_23:13_24 Rdz_23:13_25 Rdz_23:13_26 Rdz_23:13_27 Rdz_23:13_28 Rdz_23:13_29 Rdz_23:13_30
Rdz:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:14 ἀπεκρίθη δὲ Εφρων τῷ Αβρααμ λέγων
Rdz:23:14 But Ephron answered Abraam, saying, (Genesis 23:14 Brenton)
Rdz:23:14 Efron dał na to Abrahamowi taką odpowiedź: (Rdz 23:14 BT_4)
Rdz:23:14 ἀπεκρίθη δὲ Εφρων τῷ Αβρααμ λέγων
Rdz:23:14 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ   ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:23:14 odpowiedzieć zaś ? Abraham powiedzieć / powiedzieć
Rdz:23:14 a)pekri/TE de\ *efrOn tO=| *abraam le/gOn
Rdz:23:14 apekriTE de efrOn tO abraam legOn
Rdz:23:14 VCI_API3S x N_NSM RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM
Rdz:23:14 to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the Abraham to say/tell
Rdz:23:14 he/she/it-was-ANSWER-ed Yet   the (dat) Abraham (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Rdz:23:14 Rdz_23:14_1 Rdz_23:14_2 Rdz_23:14_3 Rdz_23:14_4 Rdz_23:14_5 Rdz_23:14_6
Rdz:23:14 x x x x x x
Rdz:23:15 Οὐχί, κύριε· ἀκήκοα. γῆ τετρακοσίων διδράχμων ἀργυρίου, ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ τί ἂν εἴη τοῦτο; σὺ δὲ τὸν νεκρόν σου θάψον.
Rdz:23:15 Nay, my lord, I have heard indeed, the land is worth four hundred silver didrachms, but what can this be between me and thee? nay, do thou bury thy dead. (Genesis 23:15 Brenton)
Rdz:23:15 «Panie mój, posłuchaj mnie: ziemia warta czterysta syklów srebra - suma niewielka dla mnie i dla ciebie - pochowaj swoją zmarłą!» (Rdz 23:15 BT_4)
Rdz:23:15 Οὐχί, κύριε· ἀκήκοα. γῆ τετρακοσίων διδράχμων ἀργυρίου, ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ τί ἂν εἴη τοῦτο; σὺ δὲ τὸν νεκρόν σου θάψον.
Rdz:23:15 οὐχί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τετρα·κόσιοι -αι -α δί·δραχμον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἄν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-)
Rdz:23:15 nie [forma wzmocniona od ?? / ??? / ???] panie? ??????, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind. , Soph. Itd: głowa rodziny, panem domu, Aesch. Itd: później ????? Była to forma szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. słyszeć ziemia / Ziemia czterysta podwójne drachma kawałek srebra w górę / każdy / przez (acc) środkowy JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie ty; twój / twoje (SG) kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. kiedykolwiek (jeśli w ogóle) być to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] ty zaś martwy ty; twój / twoje (SG) pochować
Rdz:23:15 *ou)CHi/, ku/rie· a)kE/koa. gE= tetrakosi/On didra/CHmOn a)rguri/ou, a)na\ me/son e)mou= kai\ sou= ti/ a)/n ei)/E tou=to; su\ de\ to\n nekro/n sou Ta/PSon.
Rdz:23:15 uCHi, kyrie· akEkoa. gE tetrakosiOn didraCHmOn argyriu, ana meson emu kai su ti an eiE tuto; sy de ton nekron su TaPSon.
Rdz:23:15 D N2_VSM VX_XAI1S N1_NSF A1A_GPN N2N_GPN N2N_GSN P A1_ASM RP_GS C RP_GS RI_NSN x V9_PAO3S RD_NSN RP_NS x RA_ASM N2_ASM RP_GS VA_AAD2S
Rdz:23:15 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hear earth/land four hundred double drachma piece of silver up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ever (if ever) to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the dead you; your/yours(sg) to bury
Rdz:23:15 not lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-have-HEAR-ed earth/land (nom|voc) four hundred (gen) double drachmas (gen) piece of silver (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/what/why (nom|acc) ever he/she/it-happens-to-be (opt) this (nom|acc) you(sg) (nom) Yet the (acc) dead ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-BURY-you(sg)!, going-to-BURY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Rdz:23:15 Rdz_23:15_1 Rdz_23:15_2 Rdz_23:15_3 Rdz_23:15_4 Rdz_23:15_5 Rdz_23:15_6 Rdz_23:15_7 Rdz_23:15_8 Rdz_23:15_9 Rdz_23:15_10 Rdz_23:15_11 Rdz_23:15_12 Rdz_23:15_13 Rdz_23:15_14 Rdz_23:15_15 Rdz_23:15_16 Rdz_23:15_17 Rdz_23:15_18 Rdz_23:15_19 Rdz_23:15_20 Rdz_23:15_21 Rdz_23:15_22
Rdz:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:16 καὶ ἤκουσεν Αβρααμ τοῦ Εφρων, καὶ ἀπεκατέστησεν Αβρααμ τῷ Εφρων τὸ ἀργύριον, ὃ ἐλάλησεν εἰς τὰ ὦτα τῶν υἱῶν Χετ, τετρακόσια δίδραχμα ἀργυρίου δοκίμου ἐμπόροις.
Rdz:23:16 And Abraam hearkened to Ephron, and Abraam rendered to Ephron the money, which he mentioned in the ears of the sons of Chet, four hundred didrachms of silver approved with merchants. (Genesis 23:16 Brenton)
Rdz:23:16 Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności Chetytów: czterysta syklów srebra, jakie były wówczas w obiegu. (Rdz 23:16 BT_4)
Rdz:23:16 καὶ ἤκουσεν Αβρααμ τοῦ Εφρων, καὶ ἀπεκατέστησεν Αβρααμ τῷ Εφρων τὸ ἀργύριον, ἐλάλησεν εἰς τὰ ὦτα τῶν υἱῶν Χετ, τετρακόσια δίδραχμα ἀργυρίου δοκίμου ἐμπόροις.
Rdz:23:16 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό   καί ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τετρα·κόσιοι -αι -α δί·δραχμον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) δόκιμος -ον ἔμ·πορος, -ου, ὁ
Rdz:23:16 a także, nawet, a mianowicie słyszeć Abraham ? a także, nawet, a mianowicie przywrócić Abraham ? kawałek srebra który / którego / których mówić do (acc) ucho syn ? czterysta podwójne drachma kawałek srebra Test esej, wypróbować, próba udowodnienia kupiec
Rdz:23:16 kai\ E)/kousen *abraam tou= *efrOn, kai\ a)pekate/stEsen *abraam tO=| *efrOn to\ a)rgu/rion, o(\ e)la/lEsen ei)s ta\ O)=ta tO=n ui(O=n *CHet, tetrako/sia di/draCHma a)rguri/ou doki/mou e)mpo/rois.
Rdz:23:16 kai Ekusen abraam tu efrOn, kai apekatestEsen abraam tO efrOn to argyrion, ho elalEsen eis ta Ota tOn hyiOn CHet, tetrakosia didraCHma argyriu dokimu emporois.
Rdz:23:16 C VAI_AAI3S N_NSM RA_GSM N_GSM C VHI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM RA_ASN N2N_ASN RR_ASN VAI_AAI3S P RA_APN N3T_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM A1A_APN N2N_APN N2N_GSN A1B_GSM N2_DPM
Rdz:23:16 and also, even, namely to hear Abraham the ć and also, even, namely to restore Abraham the ć the piece of silver who/whom/which to speak into (+acc) the ear the son ć four hundred double drachma piece of silver assay essay, try out, attempt, prove merchant
Rdz:23:16 and he/she/it-HEAR-ed Abraham (indecl) the (gen)   and he/she/it-RESTORE-ed Abraham (indecl) the (dat)   the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed into (+acc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen)   four hundred (nom|acc|voc) double drachmas (nom|acc|voc) piece of silver (gen) assay ([Adj] gen) merchants (dat)
Rdz:23:16 Rdz_23:16_1 Rdz_23:16_2 Rdz_23:16_3 Rdz_23:16_4 Rdz_23:16_5 Rdz_23:16_6 Rdz_23:16_7 Rdz_23:16_8 Rdz_23:16_9 Rdz_23:16_10 Rdz_23:16_11 Rdz_23:16_12 Rdz_23:16_13 Rdz_23:16_14 Rdz_23:16_15 Rdz_23:16_16 Rdz_23:16_17 Rdz_23:16_18 Rdz_23:16_19 Rdz_23:16_20 Rdz_23:16_21 Rdz_23:16_22 Rdz_23:16_23 Rdz_23:16_24 Rdz_23:16_25
Rdz:23:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:17 καὶ ἔστη ὁ ἀγρὸς Εφρων, ὃς ἦν ἐν τῷ διπλῷ σπηλαίῳ, ὅς ἐστιν κατὰ πρόσωπον Μαμβρη, ὁ ἀγρὸς καὶ τὸ σπήλαιον, ὃ ἦν ἐν αὐτῷ, καὶ πᾶν δένδρον, ὃ ἦν ἐν τῷ ἀγρῷ, ὅ ἐστιν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ κύκλῳ,
Rdz:23:17 And the field of Ephron, which was in Double Cave, which is opposite Mambre, the field and the cave, which was in it, and every tree which was in the field, and whatever is in its borders round about, were made sure in its borders round about, were made sure (Genesis 23:17 Brenton)
Rdz:23:17 Tak więc posiadłość Efrona w Makpela, w pobliżu Mamre, czyli pole i znajdująca się na nim pieczara, oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy stały się (Rdz 23:17 BT_4)
Rdz:23:17 καὶ ἔστη ἀγρὸς Εφρων, ὃς ἦν ἐν τῷ διπλῷ σπηλαίῳ, ὅς ἐστιν κατὰ πρόσωπον Μαμβρη, ἀγρὸς καὶ τὸ σπήλαιον, ἦν ἐν αὐτῷ, καὶ πᾶν δένδρον, ἦν ἐν τῷ ἀγρῷ, ἐστιν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ κύκλῳ,
Rdz:23:17 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος; δι·πλόω (διπλ(ω)-, -, διπλω·σ-, -, -, -) σπήλαιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό   ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δένδρον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ
Rdz:23:17 a także, nawet, a mianowicie spowodować stać pole ? który / którego / których być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między podwójne / dwojakie; podwoić kryjówka który / którego / których być w dół / w zależności /, jak na (ACC), przed (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem twarz ? pole a także, nawet, a mianowicie kryjówka który / którego / których być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość drzewo który / którego / których być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między pole który / którego / których być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między Granica; wyświęcanie / odznaczać on / ona / on / sama w kole
Rdz:23:17 kai\ e)/stE o( a)gro\s *efrOn, o(\s E)=n e)n tO=| diplO=| spElai/O|, o(/s e)stin kata\ pro/sOpon *mambrE, o( a)gro\s kai\ to\ spE/laion, o(\ E)=n e)n au)tO=|, kai\ pa=n de/ndron, o(\ E)=n e)n tO=| a)grO=|, o(/ e)stin e)n toi=s o(ri/ois au)tou= ku/klO|,
Rdz:23:17 kai estE ho agros efrOn, hos En en tO diplO spElaiO, hos estin kata prosOpon mambrE, ho agros kai to spElaion, ho En en autO, kai pan dendron, ho En en tO agrO, ho estin en tois horiois autu kyklO,
Rdz:23:17 C VHI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM RR_NSM V9_IAI3S P RA_DSN A1C_DSN N2N_DSN RR_NSM V9_PAI3S P N2N_ASN N_GS RA_NSM N2_NSM C RA_NSN N2N_NSN RR_NSN V9_IAI3S P RD_DSM C A3_NSN N2N_NSN RR_NSN V9_IAI3S P RA_DSM N2_DSM RR_NSN V9_PAI3S P RA_DPN N2N_DPN RD_GSM N2_DSM
Rdz:23:17 and also, even, namely to cause to stand the field ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the double/twofold; to double hideout who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face ć the field and also, even, namely the hideout who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of tree who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the field who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same in a circle
Rdz:23:17 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) field (nom)   who/whom/which (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) double/twofold (dat); he/she/it-is-DOUBLE-ing, you(sg)-are-being-DOUBLE-ed, you(sg)-are-being-DOUBLE-ed (classical), he/she/it-should-be-DOUBLE-ing, you(sg)-should-be-being-DOUBLE-ed, he/she/it-happens-to-be-DOUBLE-ing (opt) hideout (dat) who/whom/which (nom) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)   the (nom) field (nom) and the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and every (nom|acc|voc) tree (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) field (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) him/it/same (gen) in a circle
Rdz:23:17 Rdz_23:17_1 Rdz_23:17_2 Rdz_23:17_3 Rdz_23:17_4 Rdz_23:17_5 Rdz_23:17_6 Rdz_23:17_7 Rdz_23:17_8 Rdz_23:17_9 Rdz_23:17_10 Rdz_23:17_11 Rdz_23:17_12 Rdz_23:17_13 Rdz_23:17_14 Rdz_23:17_15 Rdz_23:17_16 Rdz_23:17_17 Rdz_23:17_18 Rdz_23:17_19 Rdz_23:17_20 Rdz_23:17_21 Rdz_23:17_22 Rdz_23:17_23 Rdz_23:17_24 Rdz_23:17_25 Rdz_23:17_26 Rdz_23:17_27 Rdz_23:17_28 Rdz_23:17_29 Rdz_23:17_30 Rdz_23:17_31 Rdz_23:17_32 Rdz_23:17_33 Rdz_23:17_34 Rdz_23:17_35 Rdz_23:17_36 Rdz_23:17_37 Rdz_23:17_38 Rdz_23:17_39 Rdz_23:17_40
Rdz:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:18 τῷ Αβρααμ εἰς κτῆσιν ἐναντίον τῶν υἱῶν Χετ καὶ πάντων τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὴν πόλιν.
Rdz:23:18 to Abraam for a possession, before the sons of Chet, and all that entered into the city. (Genesis 23:18 Brenton)
Rdz:23:18 własnością Abrahama w obecności Chetytów i wszystkich, którzy wchodzili w bramę ich miasta. (Rdz 23:18 BT_4)
Rdz:23:18 τῷ Αβρααμ εἰς κτῆσιν ἐναντίον τῶν υἱῶν Χετ καὶ πάντων τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὴν πόλιν.
Rdz:23:18 ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ εἰς[1]   ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Rdz:23:18 Abraham do (acc) ? z przodu (gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, syn ? a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość wejść do (acc) miasto
Rdz:23:18 tO=| *abraam ei)s ktE=sin e)nanti/on tO=n ui(O=n *CHet kai\ pa/ntOn tO=n ei)sporeuome/nOn ei)s tE\n po/lin.
Rdz:23:18 tO abraam eis ktEsin enantion tOn hyiOn CHet kai pantOn tOn eisporeuomenOn eis tEn polin.
Rdz:23:18 RA_DSM N_DSM P N3I_ASF P RA_GPM N2_GPM N_GSM C A3_GPM RA_GPM V1_PMPGPM P RA_ASF N3I_ASF
Rdz:23:18 the Abraham into (+acc) ć in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the son ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to enter into (+acc) the city
Rdz:23:18 the (dat) Abraham (indecl) into (+acc)   in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) sons (gen)   and all (gen) the (gen) while being-ENTER-ed (gen) into (+acc) the (acc) city (acc)
Rdz:23:18 Rdz_23:18_1 Rdz_23:18_2 Rdz_23:18_3 Rdz_23:18_4 Rdz_23:18_5 Rdz_23:18_6 Rdz_23:18_7 Rdz_23:18_8 Rdz_23:18_9 Rdz_23:18_10 Rdz_23:18_11 Rdz_23:18_12 Rdz_23:18_13 Rdz_23:18_14 Rdz_23:18_15
Rdz:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:19 μετὰ ταῦτα ἔθαψεν Αβρααμ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀγροῦ τῷ διπλῷ, ὅ ἐστιν ἀπέναντι Μαμβρη [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] ἐν τῇ γῇ Χανααν.
Rdz:23:19 After this Abraam buried Sarrha his wife in the Double Cave of the field, which is opposite Mambre, this is Chebron in the land of Chanaan. (Genesis 23:19 Brenton)
Rdz:23:19 A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. (Rdz 23:19 BT_4)
Rdz:23:19 μετὰ ταῦτα ἔθαψεν Αβρααμ Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀγροῦ τῷ διπλῷ, ἐστιν ἀπέναντι Μαμβρη [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] ἐν τῇ γῇ Χανααν.
Rdz:23:19 μετά οὗτος αὕτη τοῦτο θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) Ἀβραάμ, ὁ Σάρρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος; δι·πλόω (διπλ(ω)-, -, διπλω·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ
Rdz:23:19 po (acc), z (gen) ???? przed gładkiej oddychaniu, ???? przed nierównym oddechem to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] pochować Abraham Sarah kobieta / żona on / ona / on / sama w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między kryjówka pole podwójne / dwojakie; podwoić który / którego / których być przeciwnie / w obecności (gen) ? to [????? ????? Oznacza to, że jest i. e. , Ja. e. ] być ? w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan
Rdz:23:19 meta\ tau=ta e)/TaPSen *abraam *sarran tE\n gunai=ka au)tou= e)n tO=| spElai/O| tou= a)grou= tO=| diplO=|, o(/ e)stin a)pe/nanti *mambrE [au(/tE e)sti\n *CHebrOn] e)n tE=| gE=| *CHanaan.
Rdz:23:19 meta tauta eTaPSen abraam sarran tEn gynaika autu en tO spElaiO tu agru tO diplO, ho estin apenanti mambrE [hautE estin CHebrOn] en tE gE CHanaan.
Rdz:23:19 P RD_APN VAI_AAI3S N_NSM N_ASF RA_ASF N3K_ASF RD_GSM P RA_DSN N2N_DSN RA_GSM N2_GSM RA_DSN A1C_DSN RR_NSN V9_PAI3S P N_NS RD_NSF V9_PAI3S N_NS P RA_DSF N1_DSF N_S
Rdz:23:19 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bury Abraham Sarah the woman/wife he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout the field the double/twofold; to double who/whom/which to be opposite/in the presence of (+gen) ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land Canaan
Rdz:23:19 after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-BURY-ed Abraham (indecl) Sarah (acc) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hideout (dat) the (gen) field (gen) the (dat) double/twofold (dat); he/she/it-is-DOUBLE-ing, you(sg)-are-being-DOUBLE-ed, you(sg)-are-being-DOUBLE-ed (classical), he/she/it-should-be-DOUBLE-ing, you(sg)-should-be-being-DOUBLE-ed, he/she/it-happens-to-be-DOUBLE-ing (opt) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is opposite/in the presence of (+gen)   this (nom) he/she/it-is   in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) Canaan (indecl)
Rdz:23:19 Rdz_23:19_1 Rdz_23:19_2 Rdz_23:19_3 Rdz_23:19_4 Rdz_23:19_5 Rdz_23:19_6 Rdz_23:19_7 Rdz_23:19_8 Rdz_23:19_9 Rdz_23:19_10 Rdz_23:19_11 Rdz_23:19_12 Rdz_23:19_13 Rdz_23:19_14 Rdz_23:19_15 Rdz_23:19_16 Rdz_23:19_17 Rdz_23:19_18 Rdz_23:19_19 Rdz_23:19_20 Rdz_23:19_21 Rdz_23:19_22 Rdz_23:19_23 Rdz_23:19_24 Rdz_23:19_25 Rdz_23:19_26
Rdz:23:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:23:20 καὶ ἐκυρώθη ὁ ἀγρὸς καὶ τὸ σπήλαιον, ὃ ἦν ἐν αὐτῷ, τῷ Αβρααμ εἰς κτῆσιν τάφου παρὰ τῶν υἱῶν Χετ.
Rdz:23:20 So the field and the cave which was in it were made sure to Abraam for possession of a burying place, by the sons of Chet. (Genesis 23:20 Brenton)
Rdz:23:20 Odtąd pole i znajdująca się na nim pieczara przeszły od Chetytów do Abrahama jako tytuł własności grobu. (Rdz 23:20 BT_4)
Rdz:23:20 καὶ ἐκυρώθη ἀγρὸς καὶ τὸ σπήλαιον, ἦν ἐν αὐτῷ, τῷ Αβρααμ εἰς κτῆσιν τάφου παρὰ τῶν υἱῶν Χετ.
Rdz:23:20 καί κυρόω (-, -, κυρω·σ-, -, κεκυρω-, κυρω·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ εἰς[1]   τάφος, -ου, ὁ παρά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Rdz:23:20 a także, nawet, a mianowicie do ??? pole a także, nawet, a mianowicie kryjówka który / którego / których być w / z / przez (DAT) - ?? zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; ?? pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama Abraham do (acc) ? grób fr? m obok (acc, gen, dat) ???? przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II. razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz syn ?
Rdz:23:20 kai\ e)kurO/TE o( a)gro\s kai\ to\ spE/laion, o(\ E)=n e)n au)tO=|, tO=| *abraam ei)s ktE=sin ta/fou para\ tO=n ui(O=n *CHet.
Rdz:23:20 kai ekyrOTE ho agros kai to spElaion, ho En en autO, tO abraam eis ktEsin tafu para tOn hyiOn CHet.
Rdz:23:20 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM C RA_NSN N2N_NSN RR_NSN V9_IAI3S P RD_DSM RA_DSM N_DSM P N3I_ASF N2_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM
Rdz:23:20 and also, even, namely to ??? the field and also, even, namely the hideout who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the Abraham into (+acc) ć grave frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the son ć
Rdz:23:20 and he/she/it-was-???-ed the (nom) field (nom) and the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (dat) Abraham (indecl) into (+acc)   grave (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) sons (gen)  
Rdz:23:20 Rdz_23:20_1 Rdz_23:20_2 Rdz_23:20_3 Rdz_23:20_4 Rdz_23:20_5 Rdz_23:20_6 Rdz_23:20_7 Rdz_23:20_8 Rdz_23:20_9 Rdz_23:20_10 Rdz_23:20_11 Rdz_23:20_12 Rdz_23:20_13 Rdz_23:20_14 Rdz_23:20_15 Rdz_23:20_16 Rdz_23:20_17 Rdz_23:20_18 Rdz_23:20_19 Rdz_23:20_20
Rdz:23:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x