Rdz:34:1 Ἐξῆλθεν δὲ Δινα ἡ θυγάτηρ Λειας, ἣν ἔτεκεν τῷ Ιακωβ, καταμαθεῖν τὰς θυγατέρας τῶν ἐγχωρίων.
Rdz:34:1 And Dina, the daughter of Lea, whom she bore to Jacob, went forth to observe the daughters of the inhabitants. (Genesis 34:1 Brenton)
Rdz:34:1 Pewnego razu Dina, córka Jakuba, którą urodziła mu Lea wyszła, aby popatrzeć na kobiety tego kraju. (Rdz 34:1 BT_4)
Rdz:34:1 Ἐξῆλθεν δὲ Δινα θυγάτηρ Λειας, ἣν ἔτεκεν τῷ Ιακωβ, καταμαθεῖν τὰς θυγατέρας τῶν ἐγχωρίων.
Rdz:34:1 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ λεῖος -α -ον ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ κατα·μανθάνω (κατα+μανθαν-, -, 2nd κατα+μαθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό  
Rdz:34:1 ujawnić się zaś - córka gładka / poziom / plain który / którego / których urodzić Jakub aby dowiedzieć się co się w, wiedzieć o córka -
Rdz:34:1 *)eXE=lTen de\ *dina E( Tuga/tEr *leias, E(\n e)/teken tO=| *iakOb, katamaTei=n ta\s Tugate/ras tO=n e)gCHOri/On.
Rdz:34:1 eXElTen de dina hE TygatEr leias, hEn eteken tO iakOb, katamaTein tas Tygateras tOn enCHOriOn.
Rdz:34:1 VBI_AAI3S x N_NSF RA_NSF N3_NSF N_GSF RR_ASF VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM VB_AAN RA_APF N3_APF RA_GPF A1_GPF
Rdz:34:1 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the daughter smooth/level/plain who/whom/which to give birth the Jacob to learn at getting into, know about the daughter the ć
Rdz:34:1 he/she/it-COME-ed-OUT Yet   the (nom) daughter (nom) smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Jacob (indecl) to-LEARN the (acc) daughters (acc) the (gen)  
Rdz:34:1 Rdz_34:1_1 Rdz_34:1_2 Rdz_34:1_3 Rdz_34:1_4 Rdz_34:1_5 Rdz_34:1_6 Rdz_34:1_7 Rdz_34:1_8 Rdz_34:1_9 Rdz_34:1_10 Rdz_34:1_11 Rdz_34:1_12 Rdz_34:1_13 Rdz_34:1_14 Rdz_34:1_15
Rdz:34:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:2 καὶ εἶδεν αὐτὴν Συχεμ ὁ υἱὸς Εμμωρ ὁ Χορραῖος ὁ ἄρχων τῆς γῆς καὶ λαβὼν αὐτὴν ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς καὶ ἐταπείνωσεν αὐτήν.
Rdz:34:2 And Sychem the son of Emmor the Evite, the ruler of the land, saw her, and took her and lay with her, and humbled her. (Genesis 34:2 Brenton)
Rdz:34:2 A gdy ją zobaczył Sychem, syn Chamora Chiwwity, księcia tego kraju, porwał ją i położywszy się z nią, zadał jej gwałt. (Rdz 34:2 BT_4)
Rdz:34:2 καὶ εἶδεν αὐτὴν Συχεμ υἱὸς Εμμωρ Χορραῖος ἄρχων τῆς γῆς καὶ λαβὼν αὐτὴν ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς καὶ ἐταπείνωσεν αὐτήν.
Rdz:34:2 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Συχέμ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:34:2 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), on / ona / on / sama Sychem syn Hamor - Władca; począwszy; zaczynać się ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem on / ona / on / sama spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie obniżyć on / ona / on / sama
Rdz:34:2 kai\ ei)=den au)tE\n *suCHem o( ui(o\s *emmOr o( *CHorrai=os o( a)/rCHOn tE=s gE=s kai\ labO\n au)tE\n e)koimE/TE met’ au)tE=s kai\ e)tapei/nOsen au)tE/n.
Rdz:34:2 kai eiden autEn syCHem ho hyios emmOr ho CHorraios ho arCHOn tEs gEs kai labOn autEn ekoimETE met’ autEs kai etapeinOsen autEn.
Rdz:34:2 C VBI_AAI3S RD_ASF N_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3_NSM RA_GSF N1_GSF C VB_AAPNSM RD_ASF VCI_API3S P RD_GSF C VAI_AAI3S RD_ASF
Rdz:34:2 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same Shechem the son Hamor the ć the ruler; beginning; to begin the earth/land and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to lower he/she/it/same
Rdz:34:2 and he/she/it-SEE-ed her/it/same (acc) Shechem (indecl) the (nom) son (nom) Hamor (indecl) the (nom)   the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) earth/land (gen) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) her/it/same (acc) he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) and he/she/it-LOWER-ed her/it/same (acc)
Rdz:34:2 Rdz_34:2_1 Rdz_34:2_2 Rdz_34:2_3 Rdz_34:2_4 Rdz_34:2_5 Rdz_34:2_6 Rdz_34:2_7 Rdz_34:2_8 Rdz_34:2_9 Rdz_34:2_10 Rdz_34:2_11 Rdz_34:2_12 Rdz_34:2_13 Rdz_34:2_14 Rdz_34:2_15 Rdz_34:2_16 Rdz_34:2_17 Rdz_34:2_18 Rdz_34:2_19 Rdz_34:2_20 Rdz_34:2_21 Rdz_34:2_22
Rdz:34:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:3 καὶ προσέσχεν τῇ ψυχῇ Δινας τῆς θυγατρὸς Ιακωβ καὶ ἠγάπησεν τὴν παρθένον καὶ ἐλάλησεν κατὰ τὴν διάνοιαν τῆς παρθένου αὐτῇ.
Rdz:34:3 And he was attached to the soul of Dina the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and he spoke kindly to the damsel. (Genesis 34:3 Brenton)
Rdz:34:3 I całym sercem pokochał Dinę, córkę Jakuba, i czule do niej przemawiał. (Rdz 34:3 BT_4)
Rdz:34:3 καὶ προσέσχεν τῇ ψυχῇ Δινας τῆς θυγατρὸς Ιακωβ καὶ ἠγάπησεν τὴν παρθένον καὶ ἐλάλησεν κατὰ τὴν διάνοιαν τῆς παρθένου αὐτῇ.
Rdz:34:3 καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-)   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰακώβ, ὁ καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κατά ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:34:3 a także, nawet, a mianowicie by zwracać uwagę Reck [z negatywną lub pytania] archaiczny zwracać uwagę na coś.(To recks) to jest ważne. samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby; ochłodzić - córka Jakub a także, nawet, a mianowicie kochać dziewica a także, nawet, a mianowicie mówić w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem poznanie intelekt, mentalność, cel, plan dziewica on / ona / on / sama
Rdz:34:3 kai\ prose/sCHen tE=| PSuCHE=| *dinas tE=s Tugatro\s *iakOb kai\ E)ga/pEsen tE\n parTe/non kai\ e)la/lEsen kata\ tE\n dia/noian tE=s parTe/nou au)tE=|.
Rdz:34:3 kai prosesCHen tE PSyCHE dinas tEs Tygatros iakOb kai EgapEsen tEn parTenon kai elalEsen kata tEn dianoian tEs parTenu autE.
Rdz:34:3 C VBI_AAI3S RA_DSF N1_DSF N_GSF RA_GSF N3_GSF N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N2_ASF C VAI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N2_GSF RD_DSF
Rdz:34:3 and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool ć the daughter Jacob and also, even, namely to love the virgin and also, even, namely to speak down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the cognition intellect, mentality, purpose, plan the virgin he/she/it/same
Rdz:34:3 and he/she/it-PAY HEED-ed the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed   the (gen) daughter (gen) Jacob (indecl) and he/she/it-LOVE-ed the (acc) virgin (acc) and he/she/it-SPEAK-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) cognition (acc) the (gen) virgin (gen) her/it/same (dat)
Rdz:34:3 Rdz_34:3_1 Rdz_34:3_2 Rdz_34:3_3 Rdz_34:3_4 Rdz_34:3_5 Rdz_34:3_6 Rdz_34:3_7 Rdz_34:3_8 Rdz_34:3_9 Rdz_34:3_10 Rdz_34:3_11 Rdz_34:3_12 Rdz_34:3_13 Rdz_34:3_14 Rdz_34:3_15 Rdz_34:3_16 Rdz_34:3_17 Rdz_34:3_18 Rdz_34:3_19 Rdz_34:3_20
Rdz:34:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:4 εἶπεν δὲ Συχεμ πρὸς Εμμωρ τὸν πατέρα αὐτοῦ λέγων Λαβέ μοι τὴν παιδίσκην ταύτην εἰς γυναῖκα.
Rdz:34:4 Sychem spoke to Emmor his father, saying, Take for me this damsel to wife. (Genesis 34:4 Brenton)
Rdz:34:4 Potem zaś Sychem prosił swego ojca Chamora: «Weź tę dzieweczkę dla mnie za żonę!» (Rdz 34:4 BT_4)
Rdz:34:4 εἶπεν δὲ Συχεμ πρὸς Εμμωρ τὸν πατέρα αὐτοῦ λέγων Λαβέ μοι τὴν παιδίσκην ταύτην εἰς γυναῖκα.
Rdz:34:4 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Συχέμ, ὁ and ἡ πρός Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Rdz:34:4 powiedzieć / powiedzieć zaś Sychem w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Hamor ojciec on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem JA niewolnica Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] do (+ acc) kobieta / żona
Rdz:34:4 ei)=pen de\ *suCHem pro\s *emmOr to\n pate/ra au)tou= le/gOn *labe/ moi tE\n paidi/skEn tau/tEn ei)s gunai=ka.
Rdz:34:4 eipen de syCHem pros emmOr ton patera autu legOn labe moi tEn paidiskEn tautEn eis gynaika.
Rdz:34:4 VBI_AAI3S x N_NSM P N_ASM RA_ASM N3_ASM RD_GSM V1_PAPNSM VB_AAD2S RP_DS RA_ASF N1_ASF RD_ASF P N3K_ASF
Rdz:34:4 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Shechem toward (+acc,+gen,+dat) Hamor the father he/she/it/same to say/tell to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I the slave girl this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) woman/wife
Rdz:34:4 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Shechem (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Hamor (indecl) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! me (dat) the (acc) slave girl (acc) this (acc) into (+acc) woman/wife (acc)
Rdz:34:4 Rdz_34:4_1 Rdz_34:4_2 Rdz_34:4_3 Rdz_34:4_4 Rdz_34:4_5 Rdz_34:4_6 Rdz_34:4_7 Rdz_34:4_8 Rdz_34:4_9 Rdz_34:4_10 Rdz_34:4_11 Rdz_34:4_12 Rdz_34:4_13 Rdz_34:4_14 Rdz_34:4_15 Rdz_34:4_16
Rdz:34:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:5 Ιακωβ δὲ ἤκουσεν ὅτι ἐμίανεν ὁ υἱὸς Εμμωρ Διναν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν μετὰ τῶν κτηνῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ, παρεσιώπησεν δὲ Ιακωβ ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτούς.
Rdz:34:5 And Jacob heard that the son of Emmor had defiled Dina his daughter (now his sons were with his cattle in the plain). And Jacob was silent until they came. (Genesis 34:5 Brenton)
Rdz:34:5 Gdy Jakub dowiedział się, że Sychem zhańbił jego córkę Dinę - synowie jego byli przy trzodach na pastwisku - nic nie powiedział, czekając, aż wrócą. (Rdz 34:5 BT_4)
Rdz:34:5 Ιακωβ δὲ ἤκουσεν ὅτι ἐμίανεν υἱὸς Εμμωρ Διναν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν μετὰ τῶν κτηνῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ, παρεσιώπησεν δὲ Ιακωβ ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτούς.
Rdz:34:5 Ἰακώβ, ὁ δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὅτι μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό     δέ Ἰακώβ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:34:5 Jakub zaś słyszeć dlatego, że zanieczyszczać syn Hamor - córka on / ona / on / sama zaś syn on / ona / on / sama być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Zwierzę (bestia) on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - - zaś Jakub aż do; świt przyjść on / ona / on / sama
Rdz:34:5 *iakOb de\ E)/kousen o(/ti e)mi/anen o( ui(o\s *emmOr *dinan tE\n Tugate/ra au)tou=· oi( de\ ui(oi\ au)tou= E)=san meta\ tO=n ktEnO=n au)tou= e)n tO=| pedi/O|, paresiO/pEsen de\ *iakOb e(/Os tou= e)lTei=n au)tou/s.
Rdz:34:5 iakOb de Ekusen hoti emianen ho hyios emmOr dinan tEn Tygatera autu· hoi de hyioi autu Esan meta tOn ktEnOn autu en tO pediO, paresiOpEsen de iakOb heOs tu elTein autus.
Rdz:34:5 N_NSM x VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM N_ASF RA_ASF N3_ASF RD_GSM RA_NPM x N2_NPM RD_GSM V9_IAI3P P RA_GPN N3E_GPN RD_GSM P RA_DSN N2N_DSN VAI_AAI3S x N_NSM P RA_GSN VB_AAN RD_APM
Rdz:34:5 Jacob δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear because/that to pollute the son Hamor ć the daughter he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son he/she/it/same to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the Animal (beast) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob until; dawn the to come he/she/it/same
Rdz:34:5 Jacob (indecl) Yet he/she/it-HEAR-ed because/that he/she/it-POLLUTE-ed the (nom) son (nom) Hamor (indecl)   the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) the (nom) Yet sons (nom|voc) him/it/same (gen) they-were after (+acc), with (+gen) the (gen) Animals (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)     Yet Jacob (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-COME them/same (acc)
Rdz:34:5 Rdz_34:5_1 Rdz_34:5_2 Rdz_34:5_3 Rdz_34:5_4 Rdz_34:5_5 Rdz_34:5_6 Rdz_34:5_7 Rdz_34:5_8 Rdz_34:5_9 Rdz_34:5_10 Rdz_34:5_11 Rdz_34:5_12 Rdz_34:5_13 Rdz_34:5_14 Rdz_34:5_15 Rdz_34:5_16 Rdz_34:5_17 Rdz_34:5_18 Rdz_34:5_19 Rdz_34:5_20 Rdz_34:5_21 Rdz_34:5_22 Rdz_34:5_23 Rdz_34:5_24 Rdz_34:5_25 Rdz_34:5_26 Rdz_34:5_27 Rdz_34:5_28 Rdz_34:5_29 Rdz_34:5_30 Rdz_34:5_31
Rdz:34:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:6 ἐξῆλθεν δὲ Εμμωρ ὁ πατὴρ Συχεμ πρὸς Ιακωβ λαλῆσαι αὐτῷ.
Rdz:34:6 And Emmor the father of Sychem went forth to Jacob, to speak to him. (Genesis 34:6 Brenton)
Rdz:34:6 Chamor, ojciec Sychema, wybrał się do Jakuba, aby z nim porozmawiać. (Rdz 34:6 BT_4)
Rdz:34:6 ἐξῆλθεν δὲ Εμμωρ πατὴρ Συχεμ πρὸς Ιακωβ λαλῆσαι αὐτῷ.
Rdz:34:6 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Συχέμ, ὁ and ἡ πρός Ἰακώβ, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:34:6 ujawnić się zaś Hamor ojciec Sychem w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Jakub mówić on / ona / on / sama
Rdz:34:6 e)XE=lTen de\ *emmOr o( patE\r *suCHem pro\s *iakOb lalE=sai au)tO=|.
Rdz:34:6 eXElTen de emmOr ho patEr syCHem pros iakOb lalEsai autO.
Rdz:34:6 VBI_AAI3S x N_NSM RA_NSM N3_NSM N_GSM P N_ASM VA_AAN RD_DSM
Rdz:34:6 to come out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Hamor the father Shechem toward (+acc,+gen,+dat) Jacob to speak he/she/it/same
Rdz:34:6 he/she/it-COME-ed-OUT Yet Hamor (indecl) the (nom) father (nom) Shechem (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Jacob (indecl) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) him/it/same (dat)
Rdz:34:6 Rdz_34:6_1 Rdz_34:6_2 Rdz_34:6_3 Rdz_34:6_4 Rdz_34:6_5 Rdz_34:6_6 Rdz_34:6_7 Rdz_34:6_8 Rdz_34:6_9 Rdz_34:6_10
Rdz:34:6 x x x x x x x x x x
Rdz:34:7 οἱ δὲ υἱοὶ Ιακωβ ἦλθον ἐκ τοῦ πεδίου· ὡς δὲ ἤκουσαν, κατενύχθησαν οἱ ἄνδρες, καὶ λυπηρὸν ἦν αὐτοῖς σφόδρα ὅτι ἄσχημον ἐποίησεν ἐν Ισραηλ κοιμηθεὶς μετὰ τῆς θυγατρὸς Ιακωβ, καὶ οὐχ οὕτως ἔσται.
Rdz:34:7 And the sons of Jacob came from the plain; and when they heard, the men were deeply pained, and it was very grievous to them, because the man wrought folly in Israel, having lain with the daughter of Jacob, and so it must not be. (Genesis 34:7 Brenton)
Rdz:34:7 Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola. I gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodził za zbrodnię: zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością. (Rdz 34:7 BT_4)
Rdz:34:7 οἱ δὲ υἱοὶ Ιακωβ ἦλθον ἐκ τοῦ πεδίου· ὡς δὲ ἤκουσαν, κατενύχθησαν οἱ ἄνδρες, καὶ λυπηρὸν ἦν αὐτοῖς σφόδρα ὅτι ἄσχημον ἐποίησεν ἐν Ισραηλ κοιμηθεὶς μετὰ τῆς θυγατρὸς Ιακωβ, καὶ οὐχ οὕτως ἔσται.
Rdz:34:7 ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό   ὡς δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα ὅτι ἀ·σχήμων -ον, gen. sg. -ονος ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰακώβ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Rdz:34:7 zaś syn Jakub przyjść z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - tak jak zaś się pochodzić przyszedłem. Przyjechałem .; słyszeć do ??? mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". a także, nawet, a mianowicie - być on / ona / on / sama gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny dlatego, że unpresentable robić / zrobić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Izrael spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem córka Jakub a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem thusly / jak ten [οὕτως przed samogłosek i spółgłosek; οὕτω przed spółgłoskami tylko] być
Rdz:34:7 oi( de\ ui(oi\ *iakOb E)=lTon e)k tou= pedi/ou· O(s de\ E)/kousan, katenu/CHTEsan oi( a)/ndres, kai\ lupEro\n E)=n au)toi=s sfo/dra o(/ti a)/sCHEmon e)poi/Esen e)n *israEl koimETei\s meta\ tE=s Tugatro\s *iakOb, kai\ ou)CH ou(/tOs e)/stai.
Rdz:34:7 hoi de hyioi iakOb ElTon ek tu pediu· hOs de Ekusan, katenyCHTEsan hoi andres, kai lypEron En autois sfodra hoti asCHEmon epoiEsen en israEl koimETeis meta tEs Tygatros iakOb, kai uCH hutOs estai.
Rdz:34:7 RA_NPM x N2_NPM N_GSM VBI_AAI3P P RA_GSN N2N_GSN C x VAI_AAI3P VQI_API3P RA_NPM N3_NPM C A1A_NSN V9_IAI3S RD_DPM D C A3N_ASN VAI_AAI3S P N_DSM VC_APPNSM P RA_GSF N3_GSF N_GSM C D D VF_FMI3S
Rdz:34:7 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Jacob to come out of (+gen) ἐξ before vowels the ć as/like δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived.; to hear to ??? the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely ć to be he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager because/that unpresentable to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the daughter Jacob and also, even, namely οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be
Rdz:34:7 the (nom) Yet sons (nom|voc) Jacob (indecl) I-COME-ed, they-COME-ed out of (+gen) the (gen)   as/like Yet while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed they-were-???-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) and   he/she/it-was them/same (dat) vehement, because/that unpresentable ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Israel (indecl) upon being-REPOSE/SLEEP-ed (nom|voc) after (+acc), with (+gen) the (gen) daughter (gen) Jacob (indecl) and not thusly/like this he/she/it-will-be
Rdz:34:7 Rdz_34:7_1 Rdz_34:7_2 Rdz_34:7_3 Rdz_34:7_4 Rdz_34:7_5 Rdz_34:7_6 Rdz_34:7_7 Rdz_34:7_8 Rdz_34:7_9 Rdz_34:7_10 Rdz_34:7_11 Rdz_34:7_12 Rdz_34:7_13 Rdz_34:7_14 Rdz_34:7_15 Rdz_34:7_16 Rdz_34:7_17 Rdz_34:7_18 Rdz_34:7_19 Rdz_34:7_20 Rdz_34:7_21 Rdz_34:7_22 Rdz_34:7_23 Rdz_34:7_24 Rdz_34:7_25 Rdz_34:7_26 Rdz_34:7_27 Rdz_34:7_28 Rdz_34:7_29 Rdz_34:7_30 Rdz_34:7_31 Rdz_34:7_32 Rdz_34:7_33
Rdz:34:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:8 καὶ ἐλάλησεν Εμμωρ αὐτοῖς λέγων Συχεμ ὁ υἱός μου προείλατο τῇ ψυχῇ τὴν θυγατέρα ὑμῶν· δότε οὖν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα.
Rdz:34:8 And Emmor spoke to them, saying, Sychem my son has chosen in his heart your daughter; give her therefore to him for a wife, (Genesis 34:8 Brenton)
Rdz:34:8 Chamor zaś tak do nich mówił: «Sychem, syn mój, całym sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcież mu ją więc za żonę. (Rdz 34:8 BT_4)
Rdz:34:8 καὶ ἐλάλησεν Εμμωρ αὐτοῖς λέγων Συχεμ υἱός μου προείλατο τῇ ψυχῇ τὴν θυγατέρα ὑμῶν· δότε οὖν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα.
Rdz:34:8 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Συχέμ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) οὖν αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Rdz:34:8 a także, nawet, a mianowicie mówić Hamor on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć Sychem syn JA do przesądza samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby; ochłodzić córka ty dawać Dlatego też /, a następnie on / ona / on / sama on / ona / on / sama kobieta / żona
Rdz:34:8 kai\ e)la/lEsen *emmOr au)toi=s le/gOn *suCHem o( ui(o/s mou proei/lato tE=| PSuCHE=| tE\n Tugate/ra u(mO=n· do/te ou)=n au)tE\n au)tO=| gunai=ka.
Rdz:34:8 kai elalEsen emmOr autois legOn syCHem ho hyios mu proeilato tE PSyCHE tEn Tygatera hymOn· dote un autEn autO gynaika.
Rdz:34:8 C VAI_AAI3S N_NSM RD_DPM V1_PAPNSM N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VAI_AMI3S RA_DSF N1_DSF RA_ASF N3_ASF RP_GP VO_AAD2P x RD_ASF RD_DSM N3K_ASF
Rdz:34:8 and also, even, namely to speak Hamor he/she/it/same to say/tell Shechem the son I to predetermine the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool the daughter you to give therefore/then he/she/it/same he/she/it/same woman/wife
Rdz:34:8 and he/she/it-SPEAK-ed Hamor (indecl) them/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) Shechem (indecl) the (nom) son (nom) me (gen) he/she/it-was-PREDETERMINE-ed the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed the (acc) daughter (acc) you(pl) (gen) do-GIVE-you(pl)! therefore/then her/it/same (acc) him/it/same (dat) woman/wife (acc)
Rdz:34:8 Rdz_34:8_1 Rdz_34:8_2 Rdz_34:8_3 Rdz_34:8_4 Rdz_34:8_5 Rdz_34:8_6 Rdz_34:8_7 Rdz_34:8_8 Rdz_34:8_9 Rdz_34:8_10 Rdz_34:8_11 Rdz_34:8_12 Rdz_34:8_13 Rdz_34:8_14 Rdz_34:8_15 Rdz_34:8_16 Rdz_34:8_17 Rdz_34:8_18 Rdz_34:8_19 Rdz_34:8_20
Rdz:34:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:9 ἐπιγαμβρεύσασθε ἡμῖν· τὰς θυγατέρας ὑμῶν δότε ἡμῖν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν λάβετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν.
Rdz:34:9 and intermarry with us. Give us your daughters, and take our daughters for your sons. (Genesis 34:9 Brenton)
Rdz:34:9 Spowinowaćcie się z nami; córki wasze dacie nam za żony, a córki nasze weźmiecie sobie. (Rdz 34:9 BT_4)
Rdz:34:9 ἐπιγαμβρεύσασθε ἡμῖν· τὰς θυγατέρας ὑμῶν δότε ἡμῖν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν λάβετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν.
Rdz:34:9 ἐπι·γαμβρεύω (επι+γαμβρευ-, επι+γαμβρευ·σ-, επι+γαμβρευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:34:9 do ??? JA córka ty dawać JA a także, nawet, a mianowicie córka JA chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem syn ty
Rdz:34:9 e)pigambreu/sasTe E(mi=n· ta\s Tugate/ras u(mO=n do/te E(mi=n kai\ ta\s Tugate/ras E(mO=n la/bete toi=s ui(oi=s u(mO=n.
Rdz:34:9 epigambreusasTe hEmin· tas Tygateras hymOn dote hEmin kai tas Tygateras hEmOn labete tois hyiois hymOn.
Rdz:34:9 VA_AMI2P RP_DP RA_APF N3_APF RP_GP VO_AAD2P RP_DP C RA_APF N3_APF RP_GP VB_AAD2P RA_DPM N2_DPM RP_GP
Rdz:34:9 to ??? I the daughter you to give I and also, even, namely the daughter I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the son you
Rdz:34:9 be-you(pl)-???-ed! us (dat) the (acc) daughters (acc) you(pl) (gen) do-GIVE-you(pl)! us (dat) and the (acc) daughters (acc) us (gen) do-TAKE HOLD OF-you(pl)! the (dat) sons (dat) you(pl) (gen)
Rdz:34:9 Rdz_34:9_1 Rdz_34:9_2 Rdz_34:9_3 Rdz_34:9_4 Rdz_34:9_5 Rdz_34:9_6 Rdz_34:9_7 Rdz_34:9_8 Rdz_34:9_9 Rdz_34:9_10 Rdz_34:9_11 Rdz_34:9_12 Rdz_34:9_13 Rdz_34:9_14 Rdz_34:9_15
Rdz:34:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:10 καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖτε, καὶ ἡ γῆ ἰδοὺ πλατεῖα ἐναντίον ὑμῶν· κατοικεῖτε καὶ ἐμπορεύεσθε ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἐγκτήσασθε ἐν αὐτῇ.
Rdz:34:10 And dwell in the midst of us; and, behold, the land is spacious before you, dwell in it, and trade, and get possessions in it. (Genesis 34:10 Brenton)
Rdz:34:10 Będziecie mieszkali z nami i kraj ten będzie dla was. Możecie w nim się osiedlać, poruszać się swobodnie oraz nabywać sobie tę ziemię na własność». (Rdz 34:10 BT_4)
Rdz:34:10 καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖτε, καὶ γῆ ἰδοὺ πλατεῖα ἐναντίον ὑμῶν· κατοικεῖτε καὶ ἐμπορεύεσθε ἐπ’ αὐτῆς καὶ ἐγκτήσασθε ἐν αὐτῇ.
Rdz:34:10 καί ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί ἐμ·πορεύομαι (εν+πορευ-, εν+πορευ·σ-, εν+πορευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:34:10 a także, nawet, a mianowicie w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między JA do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), szeroka szeroka; szeroka, ponieważ kozy nie prowadzi blisko siebie w stadzie, jak owce w stadzie zrobić, Il. 2,274, Od. 14,101, 103 .; szeroki przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) a także, nawet, a mianowicie aby zysk spacer, oszukiwać, aby zysk, pochylaj, kupiec, zrobić handlu na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między on / ona / on / sama
Rdz:34:10 kai\ e)n E(mi=n katoikei=te, kai\ E( gE= i)dou\ platei=a e)nanti/on u(mO=n· katoikei=te kai\ e)mporeu/esTe e)p’ au)tE=s kai\ e)gktE/sasTe e)n au)tE=|.
Rdz:34:10 kai en hEmin katoikeite, kai hE gE idu plateia enantion hymOn· katoikeite kai emporeuesTe ep’ autEs kai enktEsasTe en autE.
Rdz:34:10 C P RP_DP V2_PAI2P C RA_NSF N1_NSF I A3U_NSF P RP_GP V2_PAD2P C V1_PMD2P P RD_GSF C VA_AMD2P P RD_DSF
Rdz:34:10 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely the earth/land to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely to make gain of walk, cheat, make gain of, overreach, a merchant, to make a trade of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Rdz:34:10 and in/among/by (+dat) us (dat) you(pl)-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, be-you(pl)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! and the (nom) earth/land (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! broad (nom|voc); wide ([Adj] nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) you(pl)-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, be-you(pl)-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! and you(pl)-are-being-MAKE GAIN OF-ed, be-you(pl)-being-MAKE GAIN OF-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and   in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Rdz:34:10 Rdz_34:10_1 Rdz_34:10_2 Rdz_34:10_3 Rdz_34:10_4 Rdz_34:10_5 Rdz_34:10_6 Rdz_34:10_7 Rdz_34:10_8 Rdz_34:10_9 Rdz_34:10_10 Rdz_34:10_11 Rdz_34:10_12 Rdz_34:10_13 Rdz_34:10_14 Rdz_34:10_15 Rdz_34:10_16 Rdz_34:10_17 Rdz_34:10_18 Rdz_34:10_19 Rdz_34:10_20
Rdz:34:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:11 εἶπεν δὲ Συχεμ πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς Εὕροιμι χάριν ἐναντίον ὑμῶν, καὶ ὃ ἐὰν εἴπητε, δώσομεν.
Rdz:34:11 And Sychem said to her father and to her brothers, I would find grace before you, and we will give whatever ye shall name. (Genesis 34:11 Brenton)
Rdz:34:11 Sychem rzekł też do ojca i braci Diny: «Darzcie mnie tylko życzliwością, a dam, czegokolwiek zażądacie ode mnie. (Rdz 34:11 BT_4)
Rdz:34:11 εἶπεν δὲ Συχεμ πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς Εὕροιμι χάριν ἐναντίον ὑμῶν, καὶ ἐὰν εἴπητε, δώσομεν.
Rdz:34:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Συχέμ, ὁ and ἡ πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Rdz:34:11 powiedzieć / powiedzieć zaś Sychem w kierunku (+ ACC +, + gen dat) ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie w kierunku (+ ACC +, + gen dat) brat on / ona / on / sama znaleźć ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty a także, nawet, a mianowicie który / którego / których jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] powiedzieć / powiedzieć dawać
Rdz:34:11 ei)=pen de\ *suCHem pro\s to\n pate/ra au)tE=s kai\ pro\s tou\s a)delfou\s au)tE=s *eu(/roimi CHa/rin e)nanti/on u(mO=n, kai\ o(\ e)a\n ei)/pEte, dO/somen.
Rdz:34:11 eipen de syCHem pros ton patera autEs kai pros tus adelfus autEs heuroimi CHarin enantion hymOn, kai ho ean eipEte, dOsomen.
Rdz:34:11 VBI_AAI3S x N_NSM P RA_ASM N3_ASM RD_GSF C P RA_APM N2_APM RD_GSF VB_AAO1S N3_ASF P RP_GP C RR_ASN C VBI_AAS2P VF_FAI1P
Rdz:34:11 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Shechem toward (+acc,+gen,+dat) the father he/she/it/same and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you and also, even, namely who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell to give
Rdz:34:11 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Shechem (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) father (acc) her/it/same (gen) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) her/it/same (gen) I-happen-to-FIND (opt) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) and who/whom/which (nom|acc) if-ever you(pl)-should-SAY/TELL we-will-GIVE
Rdz:34:11 Rdz_34:11_1 Rdz_34:11_2 Rdz_34:11_3 Rdz_34:11_4 Rdz_34:11_5 Rdz_34:11_6 Rdz_34:11_7 Rdz_34:11_8 Rdz_34:11_9 Rdz_34:11_10 Rdz_34:11_11 Rdz_34:11_12 Rdz_34:11_13 Rdz_34:11_14 Rdz_34:11_15 Rdz_34:11_16 Rdz_34:11_17 Rdz_34:11_18 Rdz_34:11_19 Rdz_34:11_20 Rdz_34:11_21
Rdz:34:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:12 πληθύνατε τὴν φερνὴν σφόδρα, καὶ δώσω, καθότι ἂν εἴπητέ μοι, καὶ δώσετέ μοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα.
Rdz:34:12 Multiply your demand of dowry very much, and I will give accordingly as ye shall say to me, only ye shall give me this damsel for a wife. (Genesis 34:12 Brenton)
Rdz:34:12 Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi powiecie, byleście tylko dali mi dziewczynę za żonę». (Rdz 34:12 BT_4)
Rdz:34:12 πληθύνατε τὴν φερνὴν σφόδρα, καὶ δώσω, καθότι ἂν εἴπητέ μοι, καὶ δώσετέ μοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα.
Rdz:34:12 πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό   σφόδρα καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καθότι ἄν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Rdz:34:12 aby zwiększyć / pomnożyć - gwałtowny, intensywny, chętni, inveighingly, chętny a także, nawet, a mianowicie dawać jako kiedykolwiek (jeśli w ogóle) powiedzieć / powiedzieć JA a także, nawet, a mianowicie dawać JA Dziecko / sługa Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] do (+ acc) kobieta / żona
Rdz:34:12 plETu/nate tE\n fernE\n sfo/dra, kai\ dO/sO, kaTo/ti a)/n ei)/pEte/ moi, kai\ dO/sete/ moi tE\n pai=da tau/tEn ei)s gunai=ka.
Rdz:34:12 plETynate tEn fernEn sfodra, kai dOsO, kaToti an eipEte moi, kai dOsete moi tEn paida tautEn eis gynaika.
Rdz:34:12 VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF D C VF_FAI1S D x VBI_AAS2P RP_DS C VF_FAI2P RP_DS RA_ASF N3D_ASM RD_ASF P N3K_ASF
Rdz:34:12 to increase/multiply the ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to give as ever (if ever) to say/tell I and also, even, namely to give I the child/servant this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) woman/wife
Rdz:34:12 do-INCREASE/MULTIPLY-you(pl)! the (acc)   vehement, and I-will-GIVE, I-should-GIVE as ever you(pl)-should-SAY/TELL me (dat) and you(pl)-will-GIVE me (dat) the (acc) child/servant (acc) this (acc) into (+acc) woman/wife (acc)
Rdz:34:12 Rdz_34:12_1 Rdz_34:12_2 Rdz_34:12_3 Rdz_34:12_4 Rdz_34:12_5 Rdz_34:12_6 Rdz_34:12_7 Rdz_34:12_8 Rdz_34:12_9 Rdz_34:12_10 Rdz_34:12_11 Rdz_34:12_12 Rdz_34:12_13 Rdz_34:12_14 Rdz_34:12_15 Rdz_34:12_16 Rdz_34:12_17 Rdz_34:12_18
Rdz:34:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:13 ἀπεκρίθησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ τῷ Συχεμ καὶ Εμμωρ τῷ πατρὶ αὐτοῦ μετὰ δόλου καὶ ἐλάλησαν αὐτοῖς, ὅτι ἐμίαναν Διναν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν,
Rdz:34:13 And the sons of Jacob answered to Sychem and Emmor his father craftily, and spoke to them, because they had defiled Dina their sister. (Genesis 34:13 Brenton)
Rdz:34:13 Wtedy synowie Jakuba, odpowiadając podstępnie Sychemowi i jego ojcu Chamorowi - mówili tak dlatego, że zhańbił ich siostrę Dinę - (Rdz 34:13 BT_4)
Rdz:34:13 ἀπεκρίθησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ τῷ Συχεμ καὶ Εμμωρ τῷ πατρὶ αὐτοῦ μετὰ δόλου καὶ ἐλάλησαν αὐτοῖς, ὅτι ἐμίαναν Διναν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν,
Rdz:34:13 ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό Συχέμ, ὁ and ἡ καί Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)   ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:34:13 odpowiadać zaś syn Jakub Sychem a także, nawet, a mianowicie Hamor ojciec; ojczyzna on / ona / on / sama po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem craft zdrady, podstępu, chytrości; do ??? a także, nawet, a mianowicie mówić on / ona / on / sama dlatego, że zanieczyszczać - siostra on / ona / on / sama
Rdz:34:13 a)pekri/TEsan de\ oi( ui(oi\ *iakOb tO=| *suCHem kai\ *emmOr tO=| patri\ au)tou= meta\ do/lou kai\ e)la/lEsan au)toi=s, o(/ti e)mi/anan *dinan tE\n a)delfE\n au)tO=n,
Rdz:34:13 apekriTEsan de hoi hyioi iakOb tO syCHem kai emmOr tO patri autu meta dolu kai elalEsan autois, hoti emianan dinan tEn adelfEn autOn,
Rdz:34:13 VCI_API3P x RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_DSM N_DSM C N_DSM RA_DSM N3_DSM RD_GSM P N2_GSM C VAI_AAI3P RD_DPM C VAI_AAI3P N_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GPM
Rdz:34:13 to answer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son Jacob the Shechem and also, even, namely Hamor the father; fatherland he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing guile craft, deceit, subtilty; to ??? and also, even, namely to speak he/she/it/same because/that to pollute ć the sister he/she/it/same
Rdz:34:13 they-were-ANSWER-ed Yet the (nom) sons (nom|voc) Jacob (indecl) the (dat) Shechem (indecl) and Hamor (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) guile (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed! and they-SPEAK-ed them/same (dat) because/that they-POLLUTE-ed   the (acc) sister (acc) them/same (gen)
Rdz:34:13 Rdz_34:13_1 Rdz_34:13_2 Rdz_34:13_3 Rdz_34:13_4 Rdz_34:13_5 Rdz_34:13_6 Rdz_34:13_7 Rdz_34:13_8 Rdz_34:13_9 Rdz_34:13_10 Rdz_34:13_11 Rdz_34:13_12 Rdz_34:13_13 Rdz_34:13_14 Rdz_34:13_15 Rdz_34:13_16 Rdz_34:13_17 Rdz_34:13_18 Rdz_34:13_19 Rdz_34:13_20 Rdz_34:13_21 Rdz_34:13_22 Rdz_34:13_23
Rdz:34:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:14 καὶ εἶπαν αὐτοῖς Συμεων καὶ Λευι οἱ ἀδελφοὶ Δινας υἱοὶ δὲ Λειας Οὐ δυνησόμεθα ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο, δοῦναι τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν ἀνθρώπῳ, ὃς ἔχει ἀκροβυστίαν· ἔστιν γὰρ ὄνειδος ἡμῖν.
Rdz:34:14 And Symeon and Levi, the brothers of Dina, said to them, We shall not be able to do this thing, to give our sister to a man who is uncircumcised, for it is a reproach to us. (Genesis 34:14 Brenton)
Rdz:34:14 rzekli do nich: «Nie możemy uczynić tego, byśmy mieli wydać naszą siostrę za człowieka nieobrzezanego, bo byłoby to dla nas hańbą. (Rdz 34:14 BT_4)
Rdz:34:14 καὶ εἶπαν αὐτοῖς Συμεων καὶ Λευι οἱ ἀδελφοὶ Δινας υἱοὶ δὲ Λειας Οὐ δυνησόμεθα ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο, δοῦναι τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν ἀνθρώπῳ, ὃς ἔχει ἀκροβυστίαν· ἔστιν γὰρ ὄνειδος ἡμῖν.
Rdz:34:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Συμεών, ὁ καί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ λεῖος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὄνειδο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:34:14 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Symeon / Simeon a także, nawet, a mianowicie Levi brat - syn zaś gładka / poziom / plain οὐχ przed nierównym oddechem na stanie robić / zrobić oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] dawać siostra JA człowiek który / którego / których mieć napletka napletka; Zwykle, stan posiadania napletka: nieobrzezania być na, ponieważ, jak zarzut JA
Rdz:34:14 kai\ ei)=pan au)toi=s *sumeOn kai\ *leui oi( a)delfoi\ *dinas ui(oi\ de\ *leias *ou) dunEso/meTa poiE=sai to\ r(E=ma tou=to, dou=nai tE\n a)delfE\n E(mO=n a)nTrO/pO|, o(\s e)/CHei a)krobusti/an· e)/stin ga\r o)/neidos E(mi=n.
Rdz:34:14 kai eipan autois symeOn kai leui hoi adelfoi dinas hyioi de leias u dynEsomeTa poiEsai to rEma tuto, dunai tEn adelfEn hEmOn anTrOpO, hos eCHei akrobystian· estin gar oneidos hEmin.
Rdz:34:14 C VAI_AAI3P RD_DPM N_NSM C N_NSM RA_NPM N2_NPM N_GSF N2_NPM x N_GSF D VF_FMI1P VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN VO_AAN RA_ASF N1_ASF RP_GP N2_DSM RR_NSM V1_PAI3S N1A_ASF V9_PAI3S x N3E_NSN RP_DP
Rdz:34:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Symeon/Simeon and also, even, namely Levi the brother ć son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] smooth/level/plain οὐχ before rough breathing to able to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give the sister I human who/whom/which to have foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision to be for since, as reproach I
Rdz:34:14 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) them/same (dat) Symeon/Simeon (indecl) and Levi (indecl), Levi (voc) the (nom) brothers (nom|voc)   sons (nom|voc) Yet smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) not we-will-be-ABLE-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) to-GIVE the (acc) sister (acc) us (gen) human (dat) who/whom/which (nom) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) foreskin (acc) he/she/it-is for reproach (nom|acc|voc) us (dat)
Rdz:34:14 Rdz_34:14_1 Rdz_34:14_2 Rdz_34:14_3 Rdz_34:14_4 Rdz_34:14_5 Rdz_34:14_6 Rdz_34:14_7 Rdz_34:14_8 Rdz_34:14_9 Rdz_34:14_10 Rdz_34:14_11 Rdz_34:14_12 Rdz_34:14_13 Rdz_34:14_14 Rdz_34:14_15 Rdz_34:14_16 Rdz_34:14_17 Rdz_34:14_18 Rdz_34:14_19 Rdz_34:14_20 Rdz_34:14_21 Rdz_34:14_22 Rdz_34:14_23 Rdz_34:14_24 Rdz_34:14_25 Rdz_34:14_26 Rdz_34:14_27 Rdz_34:14_28 Rdz_34:14_29 Rdz_34:14_30
Rdz:34:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:15 ἐν τούτῳ ὁμοιωθησόμεθα ὑμῖν καὶ κατοικήσομεν ἐν ὑμῖν, ἐὰν γένησθε ὡς ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ περιτμηθῆναι ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν,
Rdz:34:15 Only on these terms will we conform to you, and dwell among you, if ye also will be as we are, in that every male of you be circumcised. (Genesis 34:15 Brenton)
Rdz:34:15 Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na waszą prośbę, jeśli staniecie się takimi jak my: każdy z waszych mężczyzn zostanie obrzezany. (Rdz 34:15 BT_4)
Rdz:34:15 ἐν τούτῳ ὁμοιωθησόμεθα ὑμῖν καὶ κατοικήσομεν ἐν ὑμῖν, ἐὰν γένησθε ὡς ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ περιτμηθῆναι ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν,
Rdz:34:15 ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Rdz:34:15 w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] upodobnić ty a także, nawet, a mianowicie do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ty jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] stać się stać, stanie, tak jak JA a także, nawet, a mianowicie ty w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między obrzezać ty każdy wszystkim, każde, każde, całość -
Rdz:34:15 e)n tou/tO| o(moiOTEso/meTa u(mi=n kai\ katoikE/somen e)n u(mi=n, e)a\n ge/nEsTe O(s E(mei=s kai\ u(mei=s e)n tO=| peritmETE=nai u(mO=n pa=n a)rseniko/n,
Rdz:34:15 en tutO homoiOTEsomeTa hymin kai katoikEsomen en hymin, ean genEsTe hOs hEmeis kai hymeis en tO peritmETEnai hymOn pan arsenikon,
Rdz:34:15 P RD_DSM VC_FPI1P RP_DP C VF_FAI1P P RP_DP C VB_AMS2P C RP_NP C RP_NP P RA_DSN VC_APN RP_GP A3_ASN A1_ASN
Rdz:34:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to liken you and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen as/like I and also, even, namely you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to circumcise you every all, each, every, the whole of ć
Rdz:34:15 in/among/by (+dat) this (dat) we-will-be-LIKEN-ed you(pl) (dat) and we-will-RESIDE/SETTLE-DOWN in/among/by (+dat) you(pl) (dat) if-ever you(pl)-should-be-BECOME-ed as/like we (nom) and you(pl) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-CIRCUMCISE-ed you(pl) (gen) every (nom|acc|voc)  
Rdz:34:15 Rdz_34:15_1 Rdz_34:15_2 Rdz_34:15_3 Rdz_34:15_4 Rdz_34:15_5 Rdz_34:15_6 Rdz_34:15_7 Rdz_34:15_8 Rdz_34:15_9 Rdz_34:15_10 Rdz_34:15_11 Rdz_34:15_12 Rdz_34:15_13 Rdz_34:15_14 Rdz_34:15_15 Rdz_34:15_16 Rdz_34:15_17 Rdz_34:15_18 Rdz_34:15_19 Rdz_34:15_20
Rdz:34:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:16 καὶ δώσομεν τὰς θυγατέρας ἡμῶν ὑμῖν καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων ὑμῶν λημψόμεθα ἡμῖν γυναῖκας καὶ οἰκήσομεν παρ’ ὑμῖν καὶ ἐσόμεθα ὡς γένος ἕν.
Rdz:34:16 And we will give our daughters to you, and we will take of your daughters for wives to us, and we will dwell with you, and we will be as one race. (Genesis 34:16 Brenton)
Rdz:34:16 Wtedy tylko damy wam nasze córki i córki wasze będziemy brali sobie za żony, zamieszkamy razem z wami i staniemy się jednym ludem. (Rdz 34:16 BT_4)
Rdz:34:16 καὶ δώσομεν τὰς θυγατέρας ἡμῶν ὑμῖν καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων ὑμῶν λημψόμεθα ἡμῖν γυναῖκας καὶ οἰκήσομεν παρ’ ὑμῖν καὶ ἐσόμεθα ὡς γένος ἕν.
Rdz:34:16 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς γένο·ς, -ους, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Rdz:34:16 a także, nawet, a mianowicie dawać córka JA ty a także, nawet, a mianowicie od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem córka ty chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem JA kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie mieszkać frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz ty a także, nawet, a mianowicie być tak jak rasa rasy, klasy, rodzaju jeden
Rdz:34:16 kai\ dO/somen ta\s Tugate/ras E(mO=n u(mi=n kai\ a)po\ tO=n Tugate/rOn u(mO=n lEmPSo/meTa E(mi=n gunai=kas kai\ oi)kE/somen par’ u(mi=n kai\ e)so/meTa O(s ge/nos e(/n.
Rdz:34:16 kai dOsomen tas Tygateras hEmOn hymin kai apo tOn TygaterOn hymOn lEmPSomeTa hEmin gynaikas kai oikEsomen par’ hymin kai esomeTa hOs genos hen.
Rdz:34:16 C VF_FAI1P RA_APF N3_APF RP_GP RP_DP C P RA_GPF N3_GPF RP_GP VF_FMI1P RP_DP N3K_APF C VF_FAI1P P RP_DP C VF_FMI1P C N3E_NSN A3_NSN
Rdz:34:16 and also, even, namely to give the daughter I you and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter you to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I woman/wife and also, even, namely to dwell frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you and also, even, namely to be as/like race race, class, kind one
Rdz:34:16 and we-will-GIVE the (acc) daughters (acc) us (gen) you(pl) (dat) and away from (+gen) the (gen) daughters (gen) you(pl) (gen) we-will-be-TAKE HOLD OF-ed us (dat) women/wives (acc) and we-will-DWELL frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(pl) (dat) and we-will-be as/like race (nom|acc|voc) one (nom|acc)
Rdz:34:16 Rdz_34:16_1 Rdz_34:16_2 Rdz_34:16_3 Rdz_34:16_4 Rdz_34:16_5 Rdz_34:16_6 Rdz_34:16_7 Rdz_34:16_8 Rdz_34:16_9 Rdz_34:16_10 Rdz_34:16_11 Rdz_34:16_12 Rdz_34:16_13 Rdz_34:16_14 Rdz_34:16_15 Rdz_34:16_16 Rdz_34:16_17 Rdz_34:16_18 Rdz_34:16_19 Rdz_34:16_20 Rdz_34:16_21 Rdz_34:16_22 Rdz_34:16_23
Rdz:34:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:17 ἐὰν δὲ μὴ εἰσακούσητε ἡμῶν τοῦ περιτέμνεσθαι, λαβόντες τὰς θυγατέρας ἡμῶν ἀπελευσόμεθα.
Rdz:34:17 But if ye will not hearken to us to be circumcised, we will take our daughter and depart. (Genesis 34:17 Brenton)
Rdz:34:17 Jeśli zaś nie usłuchacie i nie poddacie się obrzezaniu, weźmiemy naszą dziewczynę i odejdziemy». (Rdz 34:17 BT_4)
Rdz:34:17 ἐὰν δὲ μὴ εἰσακούσητε ἡμῶν τοῦ περιτέμνεσθαι, λαβόντες τὰς θυγατέρας ἡμῶν ἀπελευσόμεθα.
Rdz:34:17 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Rdz:34:17 jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] zaś nie do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) JA obrzezać chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem córka JA odejść
Rdz:34:17 e)a\n de\ mE\ ei)sakou/sEte E(mO=n tou= perite/mnesTai, labo/ntes ta\s Tugate/ras E(mO=n a)peleuso/meTa.
Rdz:34:17 ean de mE eisakusEte hEmOn tu peritemnesTai, labontes tas Tygateras hEmOn apeleusomeTa.
Rdz:34:17 C x D VA_AAS2P RP_GP RA_GSN V1_PMN VB_AAPNPM RA_APF N3_APF RP_GP VF_FMI1P
Rdz:34:17 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to heard (being heard, listen into, hearken) I the to circumcise to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the daughter I to depart
Rdz:34:17 if-ever Yet not you(pl)-should-HEARD us (gen) the (gen) to-be-being-CIRCUMCISE-ed upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) the (acc) daughters (acc) us (gen) we-will-be-DEPART-ed
Rdz:34:17 Rdz_34:17_1 Rdz_34:17_2 Rdz_34:17_3 Rdz_34:17_4 Rdz_34:17_5 Rdz_34:17_6 Rdz_34:17_7 Rdz_34:17_8 Rdz_34:17_9 Rdz_34:17_10 Rdz_34:17_11 Rdz_34:17_12
Rdz:34:17 x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:18 καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι ἐναντίον Εμμωρ καὶ ἐναντίον Συχεμ τοῦ υἱοῦ Εμμωρ.
Rdz:34:18 And the words pleased Emmor, and Sychem the son of Emmor. (Genesis 34:18 Brenton)
Rdz:34:18 Chamorowi i Sychemowi, jego synowi, podobały się te słowa. (Rdz 34:18 BT_4)
Rdz:34:18 καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι ἐναντίον Εμμωρ καὶ ἐναντίον Συχεμ τοῦ υἱοῦ Εμμωρ.
Rdz:34:18 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον Συχέμ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ
Rdz:34:18 a także, nawet, a mianowicie proszę Słowo Logos jest mówienie, powiedzenie, słowo jako wyraz myśli; różnicować z akt mówienia. Choć jest wyrazem, to koncentruje się na myśli, z którego wypływa wyrażenie. przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Hamor a także, nawet, a mianowicie przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, Sychem syn Hamor
Rdz:34:18 kai\ E)/resan oi( lo/goi e)nanti/on *emmOr kai\ e)nanti/on *suCHem tou= ui(ou= *emmOr.
Rdz:34:18 kai Eresan hoi logoi enantion emmOr kai enantion syCHem tu hyiu emmOr.
Rdz:34:18 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM P N_GSM C P N_GSM RA_GSM N2_GSM N_GSM
Rdz:34:18 and also, even, namely to please the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Hamor and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, Shechem the son Hamor
Rdz:34:18 and they-PLEASE-ed the (nom) words (nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Hamor (indecl) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) Shechem (indecl) the (gen) son (gen) Hamor (indecl)
Rdz:34:18 Rdz_34:18_1 Rdz_34:18_2 Rdz_34:18_3 Rdz_34:18_4 Rdz_34:18_5 Rdz_34:18_6 Rdz_34:18_7 Rdz_34:18_8 Rdz_34:18_9 Rdz_34:18_10 Rdz_34:18_11 Rdz_34:18_12
Rdz:34:18 x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:19 καὶ οὐκ ἐχρόνισεν ὁ νεανίσκος τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· ἐνέκειτο γὰρ τῇ θυγατρὶ Ιακωβ· αὐτὸς δὲ ἦν ἐνδοξότατος πάντων τῶν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Rdz:34:19 And the young man delayed not to do this thing, for he was much attached to Jacob's daughter, and he was the most honourable of all in his father's house. (Genesis 34:19 Brenton)
Rdz:34:19 Młodzieniec ów nie wahał się tego uczynić bezzwłocznie, bo bardzo miłował córkę Jakuba; był zaś najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca. (Rdz 34:19 BT_4)
Rdz:34:19 καὶ οὐκ ἐχρόνισεν νεανίσκος τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· ἐνέκειτο γὰρ τῇ θυγατρὶ Ιακωβ· αὐτὸς δὲ ἦν ἐνδοξότατος πάντων τῶν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
Rdz:34:19 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο   γάρ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰακώβ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·δοξό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἔν·δοξος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:34:19 a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem do odpoczynku młody człowiek robić / zrobić oświadczenie oświadczenie, wypowiedź Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] - na, ponieważ, jak córka Jakub on / ona / on / sama zaś być ??? każdy wszystkim, każde, każde, całość w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom ojciec on / ona / on / sama
Rdz:34:19 kai\ ou)k e)CHro/nisen o( neani/skos tou= poiE=sai to\ r(E=ma tou=to· e)ne/keito ga\r tE=| Tugatri\ *iakOb· au)to\s de\ E)=n e)ndoXo/tatos pa/ntOn tO=n e)n tO=| oi)/kO| tou= patro\s au)tou=.
Rdz:34:19 kai uk eCHronisen ho neaniskos tu poiEsai to rEma tuto· enekeito gar tE Tygatri iakOb· autos de En endoXotatos pantOn tOn en tO oikO tu patros autu.
Rdz:34:19 C D VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSN VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN V5I_IMI3S x RA_DSF N3_DSF N_GSM RD_NSM x V9_IAI3S A1B_NSMS A3_GPM RA_GPM P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM
Rdz:34:19 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to linger the young man the to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć for since, as the daughter Jacob he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be ??? every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the father he/she/it/same
Rdz:34:19 and not he/she/it-LINGER-ed the (nom) young man (nom) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)   for the (dat) daughter (dat) Jacob (indecl) he/it/same (nom) Yet he/she/it-was ??? ([Adj] nom) all (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) father (gen) him/it/same (gen)
Rdz:34:19 Rdz_34:19_1 Rdz_34:19_2 Rdz_34:19_3 Rdz_34:19_4 Rdz_34:19_5 Rdz_34:19_6 Rdz_34:19_7 Rdz_34:19_8 Rdz_34:19_9 Rdz_34:19_10 Rdz_34:19_11 Rdz_34:19_12 Rdz_34:19_13 Rdz_34:19_14 Rdz_34:19_15 Rdz_34:19_16 Rdz_34:19_17 Rdz_34:19_18 Rdz_34:19_19 Rdz_34:19_20 Rdz_34:19_21 Rdz_34:19_22 Rdz_34:19_23 Rdz_34:19_24 Rdz_34:19_25 Rdz_34:19_26 Rdz_34:19_27
Rdz:34:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:20 ἦλθεν δὲ Εμμωρ καὶ Συχεμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ πρὸς τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ ἐλάλησαν πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως αὐτῶν λέγοντες
Rdz:34:20 And Emmor and Sychem his son came to the gate of their city, and spoke to the men of their city, saying, (Genesis 34:20 Brenton)
Rdz:34:20 Wszedłszy więc do bramy miasta, Chamor i jego syn Sychem tak przemówili do mieszkańców: (Rdz 34:20 BT_4)
Rdz:34:20 ἦλθεν δὲ Εμμωρ καὶ Συχεμ υἱὸς αὐτοῦ πρὸς τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ ἐλάλησαν πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως αὐτῶν λέγοντες
Rdz:34:20 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ καί Συχέμ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Rdz:34:20 przyjść zaś Hamor a także, nawet, a mianowicie Sychem syn on / ona / on / sama w kierunku (+ ACC +, + gen dat) brama miasto on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie mówić w kierunku (+ ACC +, + gen dat) mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". miasto on / ona / on / sama powiedzieć / powiedzieć
Rdz:34:20 E)=lTen de\ *emmOr kai\ *suCHem o( ui(o\s au)tou= pro\s tE\n pu/lEn tE=s po/leOs au)tO=n kai\ e)la/lEsan pro\s tou\s a)/ndras tE=s po/leOs au)tO=n le/gontes
Rdz:34:20 ElTen de emmOr kai syCHem ho hyios autu pros tEn pylEn tEs poleOs autOn kai elalEsan pros tus andras tEs poleOs autOn legontes
Rdz:34:20 VBI_AAI3S x N_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C VAI_AAI3P P RA_APM N3_APM RA_GSF N3I_GSF RD_GPM V1_PAPNPM
Rdz:34:20 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Hamor and also, even, namely Shechem the son he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the gate the city he/she/it/same and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city he/she/it/same to say/tell
Rdz:34:20 he/she/it-COME-ed Yet Hamor (indecl) and Shechem (indecl) the (nom) son (nom) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) the (gen) city (gen) them/same (gen) and they-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) men, husbands (acc) the (gen) city (gen) them/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Rdz:34:20 Rdz_34:20_1 Rdz_34:20_2 Rdz_34:20_3 Rdz_34:20_4 Rdz_34:20_5 Rdz_34:20_6 Rdz_34:20_7 Rdz_34:20_8 Rdz_34:20_9 Rdz_34:20_10 Rdz_34:20_11 Rdz_34:20_12 Rdz_34:20_13 Rdz_34:20_14 Rdz_34:20_15 Rdz_34:20_16 Rdz_34:20_17 Rdz_34:20_18 Rdz_34:20_19 Rdz_34:20_20 Rdz_34:20_21 Rdz_34:20_22 Rdz_34:20_23
Rdz:34:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:21 Οἱ ἄνθρωποι οὗτοι εἰρηνικοί εἰσιν μεθ’ ἡμῶν· οἰκείτωσαν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐμπορευέσθωσαν αὐτήν, ἡ δὲ γῆ ἰδοὺ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν. τὰς θυγατέρας αὐτῶν λημψόμεθα ἡμῖν γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν δώσομεν αὐτοῖς.
Rdz:34:21 These men are peaceable, let them dwell with us upon the land, and let them trade in it, and behold the land is extensive before them; we will take their daughters to us for wives, and we will give them our daughters. (Genesis 34:21 Brenton)
Rdz:34:21 «Ludzie ci są przyjaźnie do nas usposobieni. Niechaj mieszkają w kraju i niech się w nim poruszają swobodnie. Przecież jest on dla nich przestronny. Córki ich będziemy brali sobie za żony, córki zaś nasze będziemy im oddawali. (Rdz 34:21 BT_4)
Rdz:34:21 Οἱ ἄνθρωποι οὗτοι εἰρηνικοί εἰσιν μεθ’ ἡμῶν· οἰκείτωσαν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐμπορευέσθωσαν αὐτήν, δὲ γῆ ἰδοὺ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν. τὰς θυγατέρας αὐτῶν λημψόμεθα ἡμῖν γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν δώσομεν αὐτοῖς.
Rdz:34:21 ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰρηνικός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐμ·πορεύομαι (εν+πορευ-, εν+πορευ·σ-, εν+πορευ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:34:21 człowiek Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] spokojny iść; być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA mieszkać na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia a także, nawet, a mianowicie aby zysk spacer, oszukiwać, aby zysk, pochylaj, kupiec, zrobić handlu on / ona / on / sama zaś ziemia / Ziemia zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), szeroka szeroka; szeroka, ponieważ kozy nie prowadzi blisko siebie w stadzie, jak owce w stadzie zrobić, Il. 2,274, Od. 14,101, 103 .; szeroki przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, on / ona / on / sama córka on / ona / on / sama chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem JA kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie córka JA dawać on / ona / on / sama
Rdz:34:21 *oi( a)/nTrOpoi ou(=toi ei)rEnikoi/ ei)sin meT’ E(mO=n· oi)kei/tOsan e)pi\ tE=s gE=s kai\ e)mporeue/sTOsan au)tE/n, E( de\ gE= i)dou\ platei=a e)nanti/on au)tO=n. ta\s Tugate/ras au)tO=n lEmPSo/meTa E(mi=n gunai=kas kai\ ta\s Tugate/ras E(mO=n dO/somen au)toi=s.
Rdz:34:21 hoi anTrOpoi hutoi eirEnikoi eisin meT’ hEmOn· oikeitOsan epi tEs gEs kai emporeuesTOsan autEn, hE de gE idu plateia enantion autOn. tas Tygateras autOn lEmPSomeTa hEmin gynaikas kai tas Tygateras hEmOn dOsomen autois.
Rdz:34:21 RA_NPM N2_NPM RD_NPM A1_NPM V9_PAI3P P RP_GP V2_PAD3P P RA_GSF N1_GSF C V1_PMD3P RD_ASF RA_NSF x N1_NSF I A3U_NSF P RD_GPM RA_APF N3_APF RD_GPM VF_FMI1P RP_DP N3K_APF C RA_APF N3_APF RP_GP VF_FAI1P RD_DPM
Rdz:34:21 the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] peaceful to go; to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I to dwell upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to make gain of walk, cheat, make gain of, overreach, a merchant, to make a trade of he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same the daughter he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I woman/wife and also, even, namely the daughter I to give he/she/it/same
Rdz:34:21 the (nom) humans (nom|voc) these (nom) peaceful ([Adj] nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are after (+acc), with (+gen) us (gen) let-them-be-DWELL-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) and let-them-be-being-MAKE GAIN OF-ed! her/it/same (acc) the (nom) Yet earth/land (nom|voc) be-you(sg)-SEE-ed! broad (nom|voc); wide ([Adj] nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) the (acc) daughters (acc) them/same (gen) we-will-be-TAKE HOLD OF-ed us (dat) women/wives (acc) and the (acc) daughters (acc) us (gen) we-will-GIVE them/same (dat)
Rdz:34:21 Rdz_34:21_1 Rdz_34:21_2 Rdz_34:21_3 Rdz_34:21_4 Rdz_34:21_5 Rdz_34:21_6 Rdz_34:21_7 Rdz_34:21_8 Rdz_34:21_9 Rdz_34:21_10 Rdz_34:21_11 Rdz_34:21_12 Rdz_34:21_13 Rdz_34:21_14 Rdz_34:21_15 Rdz_34:21_16 Rdz_34:21_17 Rdz_34:21_18 Rdz_34:21_19 Rdz_34:21_20 Rdz_34:21_21 Rdz_34:21_22 Rdz_34:21_23 Rdz_34:21_24 Rdz_34:21_25 Rdz_34:21_26 Rdz_34:21_27 Rdz_34:21_28 Rdz_34:21_29 Rdz_34:21_30 Rdz_34:21_31 Rdz_34:21_32 Rdz_34:21_33
Rdz:34:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:22 μόνον ἐν τούτῳ ὁμοιωθήσονται ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κατοικεῖν μεθ’ ἡμῶν ὥστε εἶναι λαὸν ἕνα, ἐν τῷ περιτέμνεσθαι ἡμῶν πᾶν ἀρσενικόν, καθὰ καὶ αὐτοὶ περιτέτμηνται.
Rdz:34:22 Only on these terms will the men conform to us to dwell with us so as to be one people, if every male of us be circumcised, as they also are circumcised. (Genesis 34:22 Brenton)
Rdz:34:22 Pod tym jednak warunkiem godzą się oni mieszkać wśród nas, stając się jednym ludem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna, tak jak oni są obrzezani. (Rdz 34:22 BT_4)
Rdz:34:22 μόνον ἐν τούτῳ ὁμοιωθήσονται ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κατοικεῖν μεθ’ ἡμῶν ὥστε εἶναι λαὸν ἕνα, ἐν τῷ περιτέμνεσθαι ἡμῶν πᾶν ἀρσενικόν, καθὰ καὶ αὐτοὶ περιτέτμηνται.
Rdz:34:22 μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥστε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαός, -οῦ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν ὁ ἡ τό περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   καθά (καθ’ ἅ) καί αὐτός αὐτή αὐτό περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-)
Rdz:34:22 tylko; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] upodobnić JA człowiek do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA tak żeby być ludzie jeden w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między obrzezać JA każdy wszystkim, każde, każde, całość - zgodnie z którym a także, nawet, a mianowicie on / ona / on / sama obrzezać
Rdz:34:22 mo/non e)n tou/tO| o(moiOTE/sontai E(mi=n oi( a)/nTrOpoi tou= katoikei=n meT’ E(mO=n O(/ste ei)=nai lao\n e(/na, e)n tO=| perite/mnesTai E(mO=n pa=n a)rseniko/n, kaTa\ kai\ au)toi\ perite/tmEntai.
Rdz:34:22 monon en tutO homoiOTEsontai hEmin hoi anTrOpoi tu katoikein meT’ hEmOn hOste einai laon hena, en tO peritemnesTai hEmOn pan arsenikon, kaTa kai autoi peritetmEntai.
Rdz:34:22 D P RD_DSM VC_FPI3P RP_DP RA_NPM N2_NPM RA_GSN V2_PAN P RP_GP C V9_PAN N2_ASM A3_ASM P RA_DSN V1_PMN RP_GP A3_ASN A1_ASN D C RD_NPM VM_XMI3P
Rdz:34:22 only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to liken I the human the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I so that to be people one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to circumcise I every all, each, every, the whole of ć according to which and also, even, namely he/she/it/same to circumcise
Rdz:34:22 only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) this (dat) they-will-be-LIKEN-ed us (dat) the (nom) humans (nom|voc) the (gen) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN after (+acc), with (+gen) us (gen) so that to-be people (acc) one (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-CIRCUMCISE-ed us (gen) every (nom|acc|voc)   according to which and they/same (nom) they-have-been-CIRCUMCISE-ed
Rdz:34:22 Rdz_34:22_1 Rdz_34:22_2 Rdz_34:22_3 Rdz_34:22_4 Rdz_34:22_5 Rdz_34:22_6 Rdz_34:22_7 Rdz_34:22_8 Rdz_34:22_9 Rdz_34:22_10 Rdz_34:22_11 Rdz_34:22_12 Rdz_34:22_13 Rdz_34:22_14 Rdz_34:22_15 Rdz_34:22_16 Rdz_34:22_17 Rdz_34:22_18 Rdz_34:22_19 Rdz_34:22_20 Rdz_34:22_21 Rdz_34:22_22 Rdz_34:22_23 Rdz_34:22_24 Rdz_34:22_25
Rdz:34:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:23 καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν καὶ τὰ τετράποδα οὐχ ἡμῶν ἔσται; μόνον ἐν τούτῳ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς, καὶ οἰκήσουσιν μεθ’ ἡμῶν.
Rdz:34:23 And shall not their cattle and their herds, and their possessions, be ours? only in this let us conform to them, and they will dwell with us. (Genesis 34:23 Brenton)
Rdz:34:23 Czyż wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko ich bydło nie będzie należało do nas? Byleśmy tylko przystali na ich żądanie, a wtedy pozostaną z nami». (Rdz 34:23 BT_4)
Rdz:34:23 καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν καὶ τὰ τετράποδα οὐχ ἡμῶν ἔσται; μόνον ἐν τούτῳ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς, καὶ οἰκήσουσιν μεθ’ ἡμῶν.
Rdz:34:23 καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἐν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:34:23 a także, nawet, a mianowicie Zwierzę (bestia) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie być w mocy [być] w mocy [z], na przykład gdy posiadanie jest w kontroli on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie czworonożny οὐχ przed nierównym oddechem JA być tylko; Jedynym wyjątkiem, sola, tylko, sam (patrz κατάμόνος G2651 siebie, tylko, tylko, sam) w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] upodobnić on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie mieszkać po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA
Rdz:34:23 kai\ ta\ ktE/nE au)tO=n kai\ ta\ u(pa/rCHonta au)tO=n kai\ ta\ tetra/poda ou)CH E(mO=n e)/stai; mo/non e)n tou/tO| o(moiOTO=men au)toi=s, kai\ oi)kE/sousin meT’ E(mO=n.
Rdz:34:23 kai ta ktEnE autOn kai ta hyparCHonta autOn kai ta tetrapoda uCH hEmOn estai; monon en tutO homoiOTOmen autois, kai oikEsusin meT’ hEmOn.
Rdz:34:23 C RA_NPN N3E_NPN RD_GPM C RA_NPN V1_PAPNPN RD_GPM C RA_NPN A1B_NPN D RP_GP VF_FMI3S D P RD_DSM VC_APS1P RD_DPM C VF_FAI3P P RP_GP
Rdz:34:23 and also, even, namely the Animal (beast) he/she/it/same and also, even, namely the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same and also, even, namely the four-footed οὐχ before rough breathing I to be only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to liken he/she/it/same and also, even, namely to dwell after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I
Rdz:34:23 and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) four-footed ([Adj] acc, nom|acc|voc) not us (gen) he/she/it-will-be only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) this (dat) we-should-be-LIKEN-ed them/same (dat) and they-will-DWELL, going-to-DWELL (fut ptcp) (dat) after (+acc), with (+gen) us (gen)
Rdz:34:23 Rdz_34:23_1 Rdz_34:23_2 Rdz_34:23_3 Rdz_34:23_4 Rdz_34:23_5 Rdz_34:23_6 Rdz_34:23_7 Rdz_34:23_8 Rdz_34:23_9 Rdz_34:23_10 Rdz_34:23_11 Rdz_34:23_12 Rdz_34:23_13 Rdz_34:23_14 Rdz_34:23_15 Rdz_34:23_16 Rdz_34:23_17 Rdz_34:23_18 Rdz_34:23_19 Rdz_34:23_20 Rdz_34:23_21 Rdz_34:23_22 Rdz_34:23_23
Rdz:34:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:24 καὶ εἰσήκουσαν Εμμωρ καὶ Συχεμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πάντες οἱ ἐκπορευόμενοι τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ περιετέμοντο τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτῶν, πᾶς ἄρσην.
Rdz:34:24 And all that went in at the gate of their city hearkened to Emmor and Sychem his son, and they were circumcised in the flesh of their foreskin every male. (Genesis 34:24 Brenton)
Rdz:34:24 I usłuchali Chamora oraz jego syna Sychema wszyscy, którzy przechodzili przez bramę swego miasta. Każdy zatem mężczyzna, który był tam, poddał się obrzezaniu. (Rdz 34:24 BT_4)
Rdz:34:24 καὶ εἰσήκουσαν Εμμωρ καὶ Συχεμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πάντες οἱ ἐκπορευόμενοι τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ περιετέμοντο τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτῶν, πᾶς ἄρσην.
Rdz:34:24 καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ καί Συχέμ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος
Rdz:34:24 a także, nawet, a mianowicie do słyszał (bycia wysłuchanym, słuchać się, wysłuchaj) Hamor a także, nawet, a mianowicie Sychem syn on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość wychodzić brama miasto on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie obrzezać ciało napletka napletka; Zwykle, stan posiadania napletka: nieobrzezania on / ona / on / sama każdy wszystkim, każde, każde, całość męski
Rdz:34:24 kai\ ei)sE/kousan *emmOr kai\ *suCHem tou= ui(ou= au)tou= pa/ntes oi( e)kporeuo/menoi tE\n pu/lEn tE=s po/leOs au)tO=n kai\ periete/monto tE\n sa/rka tE=s a)krobusti/as au)tO=n, pa=s a)/rsEn.
Rdz:34:24 kai eisEkusan emmOr kai syCHem tu hyiu autu pantes hoi ekporeuomenoi tEn pylEn tEs poleOs autOn kai perietemonto tEn sarka tEs akrobystias autOn, pas arsEn.
Rdz:34:24 C VAI_AAI3P N_GSM C N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C VBI_AMI3P RA_ASF N3K_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GPM A3_NSM A3_NSM
Rdz:34:24 and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) Hamor and also, even, namely Shechem the son he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to go out the gate the city he/she/it/same and also, even, namely to circumcise the flesh the foreskin The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision he/she/it/same every all, each, every, the whole of male
Rdz:34:24 and they-HEARD-ed Hamor (indecl) and Shechem (indecl) the (gen) son (gen) him/it/same (gen) all (nom|voc) the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom|voc) the (acc) gate (acc) the (gen) city (gen) them/same (gen) and they-were-CIRCUMCISE-ed the (acc) flesh (acc) the (gen) foreskin (gen), foreskins (acc) them/same (gen) every (nom|voc) male ([Adj] nom)
Rdz:34:24 Rdz_34:24_1 Rdz_34:24_2 Rdz_34:24_3 Rdz_34:24_4 Rdz_34:24_5 Rdz_34:24_6 Rdz_34:24_7 Rdz_34:24_8 Rdz_34:24_9 Rdz_34:24_10 Rdz_34:24_11 Rdz_34:24_12 Rdz_34:24_13 Rdz_34:24_14 Rdz_34:24_15 Rdz_34:24_16 Rdz_34:24_17 Rdz_34:24_18 Rdz_34:24_19 Rdz_34:24_20 Rdz_34:24_21 Rdz_34:24_22 Rdz_34:24_23 Rdz_34:24_24 Rdz_34:24_25
Rdz:34:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:25 ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὅτε ἦσαν ἐν τῷ πόνῳ, ἔλαβον οἱ δύο υἱοὶ Ιακωβ Συμεων καὶ Λευι οἱ ἀδελφοὶ Δινας ἕκαστος τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν ἀσφαλῶς καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν·
Rdz:34:25 And it came to pass on the third day, when they were in pain, the two sons of Jacob, Symeon and Levi, Dina's brethren, took each man his sword, and came upon the city securely, and slew every male. (Genesis 34:25 Brenton)
Rdz:34:25 A gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wymordowali wszystkich mężczyzn. (Rdz 34:25 BT_4)
Rdz:34:25 ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὅτε ἦσαν ἐν τῷ πόνῳ, ἔλαβον οἱ δύο υἱοὶ Ιακωβ Συμεων καὶ Λευι οἱ ἀδελφοὶ Δινας ἕκαστος τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν ἀσφαλῶς καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν·
Rdz:34:25 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὅτε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ Συμεών, ὁ καί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἀ·σφαλῶς καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Rdz:34:25 stać się stać, stanie, zaś w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dzień trzeci kiedy być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między praca chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem dwa syn Jakub Symeon / Simeon a także, nawet, a mianowicie Levi brat - każdy rzeźba-nóż ofiarny nóż, duży nóż lub sztylet, nóż do krojenia mięsa, HDT, strych.;metaph. "διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός" on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wejść do (+ acc) miasto bezpiecznie a także, nawet, a mianowicie zabić każdy wszystkim, każde, każde, całość -
Rdz:34:25 e)ge/neto de\ e)n tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|, o(/te E)=san e)n tO=| po/nO|, e)/labon oi( du/o ui(oi\ *iakOb *sumeOn kai\ *leui oi( a)delfoi\ *dinas e(/kastos tE\n ma/CHairan au)tou= kai\ ei)sE=lTon ei)s tE\n po/lin a)sfalO=s kai\ a)pe/kteinan pa=n a)rseniko/n·
Rdz:34:25 egeneto de en tE hEmera tE tritE, hote Esan en tO ponO, elabon hoi dyo hyioi iakOb symeOn kai leui hoi adelfoi dinas hekastos tEn maCHairan autu kai eisElTon eis tEn polin asfalOs kai apekteinan pan arsenikon·
Rdz:34:25 VBI_AMI3S x P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF D V9_IAI3P P RA_DSM N2_DSM VBI_AAI3P RA_NPM M N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM RA_NPM N2_NPM N_GSF A1_NSM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VBI_AAI3P P RA_ASF N3I_ASF D C VAI_AAI3P A3_ASN A1_ASN
Rdz:34:25 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the third when to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the labor to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the two son Jacob Symeon/Simeon and also, even, namely Levi the brother ć each the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” he/she/it/same and also, even, namely to enter into (+acc) the city securely and also, even, namely to kill every all, each, every, the whole of ć
Rdz:34:25 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) when they-were in/among/by (+dat) the (dat) labor (dat) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom) two (nom, acc, gen) sons (nom|voc) Jacob (indecl) Symeon/Simeon (indecl) and Levi (indecl), Levi (voc) the (nom) brothers (nom|voc)   each (of two) (nom) the (acc) sacrificial knife (acc) him/it/same (gen) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) city (acc) securely and they-KILL-ed every (nom|acc|voc)  
Rdz:34:25 Rdz_34:25_1 Rdz_34:25_2 Rdz_34:25_3 Rdz_34:25_4 Rdz_34:25_5 Rdz_34:25_6 Rdz_34:25_7 Rdz_34:25_8 Rdz_34:25_9 Rdz_34:25_10 Rdz_34:25_11 Rdz_34:25_12 Rdz_34:25_13 Rdz_34:25_14 Rdz_34:25_15 Rdz_34:25_16 Rdz_34:25_17 Rdz_34:25_18 Rdz_34:25_19 Rdz_34:25_20 Rdz_34:25_21 Rdz_34:25_22 Rdz_34:25_23 Rdz_34:25_24 Rdz_34:25_25 Rdz_34:25_26 Rdz_34:25_27 Rdz_34:25_28 Rdz_34:25_29 Rdz_34:25_30 Rdz_34:25_31 Rdz_34:25_32 Rdz_34:25_33 Rdz_34:25_34 Rdz_34:25_35 Rdz_34:25_36 Rdz_34:25_37
Rdz:34:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:26 τόν τε Εμμωρ καὶ Συχεμ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀπέκτειναν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ ἔλαβον τὴν Διναν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Συχεμ καὶ ἐξῆλθον.
Rdz:34:26 And they slew Emmor and Sychem his son with the edge of the sword, and took Dina out of the house of Sychem, and went forth. (Genesis 34:26 Brenton)
Rdz:34:26 Zabili mieczem również Chamora i jego syna Sychema i odeszli. (Rdz 34:26 BT_4)
Rdz:34:26 τόν τε Εμμωρ καὶ Συχεμ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀπέκτειναν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ ἔλαβον τὴν Διναν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Συχεμ καὶ ἐξῆλθον.
Rdz:34:26 ὁ ἡ τό τέ Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ καί Συχέμ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν στόμα[τ], -ατος, τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό Συχέμ, ὁ and ἡ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Rdz:34:26 i [postpositive współrzędnych] Hamor a także, nawet, a mianowicie Sychem syn on / ona / on / sama zabić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między usta / maw stomia rzeźba-nóż ofiarny nóż, duży nóż lub sztylet, nóż do krojenia mięsa, HDT, strych.;metaph. "διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός" a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem - z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami dom; mieszkać Sychem a także, nawet, a mianowicie ujawnić się
Rdz:34:26 to/n te *emmOr kai\ *suCHem to\n ui(o\n au)tou= a)pe/kteinan e)n sto/mati maCHai/ras kai\ e)/labon tE\n *dinan e)k tou= oi)/kou tou= *suCHem kai\ e)XE=lTon.
Rdz:34:26 ton te emmOr kai syCHem ton hyion autu apekteinan en stomati maCHairas kai elabon tEn dinan ek tu oiku tu syCHem kai eXElTon.
Rdz:34:26 RA_ASM x N_ASM C N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VAI_AAI3P P N3M_DSN N1A_GSF C VBI_AAI3P RA_ASF N_ASF P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GSM C VBI_AAI3P
Rdz:34:26 the and [postpositive coordinate] Hamor and also, even, namely Shechem the son he/she/it/same to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the Shechem and also, even, namely to come out
Rdz:34:26 the (acc) and [postpositive coordinate] Hamor (indecl) and Shechem (indecl) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) they-KILL-ed in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) Shechem (indecl) and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT
Rdz:34:26 Rdz_34:26_1 Rdz_34:26_2 Rdz_34:26_3 Rdz_34:26_4 Rdz_34:26_5 Rdz_34:26_6 Rdz_34:26_7 Rdz_34:26_8 Rdz_34:26_9 Rdz_34:26_10 Rdz_34:26_11 Rdz_34:26_12 Rdz_34:26_13 Rdz_34:26_14 Rdz_34:26_15 Rdz_34:26_16 Rdz_34:26_17 Rdz_34:26_18 Rdz_34:26_19 Rdz_34:26_20 Rdz_34:26_21 Rdz_34:26_22 Rdz_34:26_23
Rdz:34:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:27 οἱ δὲ υἱοὶ Ιακωβ εἰσῆλθον ἐπὶ τοὺς τραυματίας καὶ διήρπασαν τὴν πόλιν, ἐν ᾗ ἐμίαναν Διναν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν,
Rdz:34:27 But the sons of Jacob came upon the wounded, and ravaged the city wherein they had defiled Dina their sister. (Genesis 34:27 Brenton)
Rdz:34:27 Wtedy pozostali synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, że zhańbiono ich siostrę. (Rdz 34:27 BT_4)
Rdz:34:27 οἱ δὲ υἱοὶ Ιακωβ εἰσῆλθον ἐπὶ τοὺς τραυματίας καὶ διήρπασαν τὴν πόλιν, ἐν ἐμίαναν Διναν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν,
Rdz:34:27 ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό   καί δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)   ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:34:27 zaś syn Jakub wejść na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem - a także, nawet, a mianowicie do spoliate rob, grabieży, grabieże, zniszczenia, ruiny miasto w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których zanieczyszczać - siostra on / ona / on / sama
Rdz:34:27 oi( de\ ui(oi\ *iakOb ei)sE=lTon e)pi\ tou\s traumati/as kai\ diE/rpasan tE\n po/lin, e)n E(=| e)mi/anan *dinan tE\n a)delfE\n au)tO=n,
Rdz:34:27 hoi de hyioi iakOb eisElTon epi tus traumatias kai diErpasan tEn polin, en hE emianan dinan tEn adelfEn autOn,
Rdz:34:27 RA_NPM x N2_NPM N_GSM VBI_AAI3P P RA_APM N1_APM C VAI_AAI3P RA_ASF N3I_ASF P RR_DSF VAI_AAI3P N_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GPM
Rdz:34:27 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son Jacob to enter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to pollute ć the sister he/she/it/same
Rdz:34:27 the (nom) Yet sons (nom|voc) Jacob (indecl) I-ENTER-ed, they-ENTER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and they-SPOLIATE-ed the (acc) city (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-POLLUTE-ed   the (acc) sister (acc) them/same (gen)
Rdz:34:27 Rdz_34:27_1 Rdz_34:27_2 Rdz_34:27_3 Rdz_34:27_4 Rdz_34:27_5 Rdz_34:27_6 Rdz_34:27_7 Rdz_34:27_8 Rdz_34:27_9 Rdz_34:27_10 Rdz_34:27_11 Rdz_34:27_12 Rdz_34:27_13 Rdz_34:27_14 Rdz_34:27_15 Rdz_34:27_16 Rdz_34:27_17 Rdz_34:27_18 Rdz_34:27_19
Rdz:34:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:28 καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶν καὶ τοὺς βόας αὐτῶν καὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν, ὅσα τε ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσα ἦν ἐν τῷ πεδίῳ, ἔλαβον.
Rdz:34:28 And their sheep, and their oxen, and their asses they took, and all things whatsoever were in the city, and whatsoever were in the plain. (Genesis 34:28 Brenton)
Rdz:34:28 Zabrali trzody, bydło i osły - wszystko, co było w mieście i na polu. (Rdz 34:28 BT_4)
Rdz:34:28 καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶν καὶ τοὺς βόας αὐτῶν καὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν, ὅσα τε ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσα ἦν ἐν τῷ πεδίῳ, ἔλαβον.
Rdz:34:28 καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὄνος, -ου, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον τέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Rdz:34:28 a także, nawet, a mianowicie owiec (owczarnia) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie wół; larum on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie ass / osioł on / ona / on / sama tyle, / aż i [postpositive współrzędnych] być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między miasto a także, nawet, a mianowicie tyle, / aż być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem
Rdz:34:28 kai\ ta\ pro/bata au)tO=n kai\ tou\s bo/as au)tO=n kai\ tou\s o)/nous au)tO=n, o(/sa te E)=n e)n tE=| po/lei kai\ o(/sa E)=n e)n tO=| pedi/O|, e)/labon.
Rdz:34:28 kai ta probata autOn kai tus boas autOn kai tus onus autOn, hosa te En en tE polei kai hosa En en tO pediO, elabon.
Rdz:34:28 C RA_APN N2N_APN RD_GPM C RA_APM N3_APM RD_GPM C RA_APM N2_APM RD_GPM A1_NPN x V9_IAI3S P RA_DSF N3I_DSF C A1_NPN V9_IAI3S P RA_DSN N2N_DSN VBI_AAI3P
Rdz:34:28 and also, even, namely the sheep (sheepfold) he/she/it/same and also, even, namely the ox; outcry he/she/it/same and also, even, namely the ass/donkey he/she/it/same as much/many as and [postpositive coordinate] to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city and also, even, namely as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Rdz:34:28 and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) oxen (acc); outcries (acc) them/same (gen) and the (acc) asses/donkeys (acc) them/same (gen) as much/many as (nom|acc) and [postpositive coordinate] he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat)   I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed
Rdz:34:28 Rdz_34:28_1 Rdz_34:28_2 Rdz_34:28_3 Rdz_34:28_4 Rdz_34:28_5 Rdz_34:28_6 Rdz_34:28_7 Rdz_34:28_8 Rdz_34:28_9 Rdz_34:28_10 Rdz_34:28_11 Rdz_34:28_12 Rdz_34:28_13 Rdz_34:28_14 Rdz_34:28_15 Rdz_34:28_16 Rdz_34:28_17 Rdz_34:28_18 Rdz_34:28_19 Rdz_34:28_20 Rdz_34:28_21 Rdz_34:28_22 Rdz_34:28_23 Rdz_34:28_24 Rdz_34:28_25
Rdz:34:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:34:29 καὶ πάντα τὰ σώματα αὐτῶν καὶ πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ᾐχμαλώτευσαν, καὶ διήρπασαν ὅσα τε ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσα ἦν ἐν ταῖς οἰκίαις.
Rdz:34:29 And they took captive all the persons of them, and all their store, and their wives, and plundered both whatever things there were in the city, and whatever things there were in the houses. (Genesis 34:29 Brenton)
Rdz:34:29 Całe ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolę, zrabowawszy wszystko, co znaleźli w domach. (Rdz 34:29 BT_4)
Rdz:34:29 καὶ πάντα τὰ σώματα αὐτῶν καὶ πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ᾐχμαλώτευσαν, καὶ διήρπασαν ὅσα τε ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσα ἦν ἐν ταῖς οἰκίαις.
Rdz:34:29 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) καί δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ὅσος -η -ον τέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
Rdz:34:29 a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość ciało on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie kobieta / żona on / ona / on / sama łapać, chwytać a także, nawet, a mianowicie do spoliate rob, grabieży, grabieże, zniszczenia, ruiny tyle, / aż i [postpositive współrzędnych] być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między miasto a także, nawet, a mianowicie tyle, / aż być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dom
Rdz:34:29 kai\ pa/nta ta\ sO/mata au)tO=n kai\ pa=san tE\n a)poskeuE\n au)tO=n kai\ ta\s gunai=kas au)tO=n E)|CHmalO/teusan, kai\ diE/rpasan o(/sa te E)=n e)n tE=| po/lei kai\ o(/sa E)=n e)n tai=s oi)ki/ais.
Rdz:34:29 kai panta ta sOmata autOn kai pasan tEn aposkeuEn autOn kai tas gynaikas autOn ECHmalOteusan, kai diErpasan hosa te En en tE polei kai hosa En en tais oikiais.
Rdz:34:29 C A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GPM C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RD_GPM C RA_APF N3K_APF RD_GPM VAI_AAI3P C VAI_AAI3P A1_APN x V9_IAI3S P RA_DSF N3I_DSF C A1_APN V9_IAI3S P RA_DPF N1A_DPF
Rdz:34:29 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the