Rdz:35:1 Εἶπεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Ιακωβ Ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς τὸν τόπον Βαιθηλ καὶ οἴκει ἐκεῖ καὶ ποίησον ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ὀφθέντι σοι ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν σε ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Rdz:35:1 And God said to Jacob, Arise, go up to the place, Baethel, and dwell there; and make there an altar to the God that appeared to thee, when thou fleddest from the face of Esau thy brother. (Genesis 35:1 Brenton)
Rdz:35:1 Rzekł Bóg do Jakuba: «Idź do Betel i tam zamieszkaj. Wznieś też tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem». (Rdz 35:1 BT_4)
Rdz:35:1 Εἶπεν δὲ θεὸς πρὸς Ιακωβ Ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς τὸν τόπον Βαιθηλ καὶ οἴκει ἐκεῖ καὶ ποίησον ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ὀφθέντι σοι ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν σε ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Rdz:35:1 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πρός Ἰακώβ, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ   καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐκεῖ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκεῖ θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:35:1 powiedzieć / powiedzieć zaś Bóg  w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Jakub wstać znosić, podnieść, wskrzesić wznieść do (+ acc) miejsce - a także, nawet, a mianowicie mieszkać tam a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić tam Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". Bóg  zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - ty; twój / twoje (SG) od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem twarz Ezaw brat ty; twój / twoje (SG)
Rdz:35:1 *ei)=pen de\ o( Teo\s pro\s *iakOb *)anasta\s a)na/bETi ei)s to\n to/pon *baiTEl kai\ oi)/kei e)kei= kai\ poi/Eson e)kei= TusiastE/rion tO=| TeO=| tO=| o)fTe/nti soi e)n tO=| a)podidra/skein se a)po\ prosO/pou *Esau tou= a)delfou= sou.
Rdz:35:1 eipen de ho Teos pros iakOb anastas anabETi eis ton topon baiTEl kai oikei ekei kai poiEson ekei TysiastErion tO TeO tO ofTenti soi en tO apodidraskein se apo prosOpu Esau tu adelfu su.
Rdz:35:1 VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM P N_ASM VH_AAPNSM VZ_AAD2S P RA_ASM N2_ASM N_S C V2_PAD2S D C VA_AAD2S D N2N_ASN RA_DSM N2_DSM RA_DSM VV_APPDSM RP_DS P RA_DSN V1_PAN RP_AS P N2N_GSN N_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Rdz:35:1 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] toward (+acc,+gen,+dat) Jacob to stand up put up, raise, resurrect to ascend into (+acc) the place ć and also, even, namely to dwell there and also, even, namely to do/make there sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the god [see theology] the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Esau the brother you; your/yours(sg)
Rdz:35:1 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) god (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jacob (indecl) upon STand-ing-UP (nom|voc) do-ASCEND-you(sg)! into (+acc) the (acc) place (acc)   and he/she/it-is-DWELL-ing, you(sg)-are-being-DWELL-ed (classical), be-you(sg)-DWELL-ing! there and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) there sanctuary (nom|acc|voc) the (dat) god (dat) the (dat) upon being-SEE-ed (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) the (dat)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) face (gen) Esau (indecl) the (gen) brother (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:35:1 Rdz_35:1_1 Rdz_35:1_2 Rdz_35:1_3 Rdz_35:1_4 Rdz_35:1_5 Rdz_35:1_6 Rdz_35:1_7 Rdz_35:1_8 Rdz_35:1_9 Rdz_35:1_10 Rdz_35:1_11 Rdz_35:1_12 Rdz_35:1_13 Rdz_35:1_14 Rdz_35:1_15 Rdz_35:1_16 Rdz_35:1_17 Rdz_35:1_18 Rdz_35:1_19 Rdz_35:1_20 Rdz_35:1_21 Rdz_35:1_22 Rdz_35:1_23 Rdz_35:1_24 Rdz_35:1_25 Rdz_35:1_26 Rdz_35:1_27 Rdz_35:1_28 Rdz_35:1_29 Rdz_35:1_30 Rdz_35:1_31 Rdz_35:1_32 Rdz_35:1_33 Rdz_35:1_34
Rdz:35:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:2 εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ Ἄρατε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς μεθ’ ὑμῶν ἐκ μέσου ὑμῶν καὶ καθαρίσασθε καὶ ἀλλάξατε τὰς στολὰς ὑμῶν,
Rdz:35:2 And Jacob said to his house, and to all that were with him, Remove the strange gods that are with you from the midst of you, and purify yourselves, and change your clothes. (Genesis 35:2 Brenton)
Rdz:35:2 Rzekł więc Jakub do swych domowników i do wszystkich, którzy z nim byli: «Usuńcie spośród was wizerunki obcych bogów, jakie macie; oczyśćcie się i zmieńcie szaty. (Rdz 35:2 BT_4)
Rdz:35:2 εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ Ἄρατε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς μεθ’ ὑμῶν ἐκ μέσου ὑμῶν καὶ καθαρίσασθε καὶ ἀλλάξατε τὰς στολὰς ὑμῶν,
Rdz:35:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Rdz:35:2 powiedzieć / powiedzieć zaś Jakub dom on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama podnieść / odebrać podjąć, dźwigać, podnosić Bóg  innego / innych po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami średnie; być połowa zrobić ty a także, nawet, a mianowicie oczyszczenie oczyścić a także, nawet, a mianowicie zmianę / zmieniać jednolita tablica, kostium, kostium ty
Rdz:35:2 ei)=pen de\ *iakOb tO=| oi)/kO| au)tou= kai\ pa=sin toi=s met’ au)tou= *)/arate tou\s Teou\s tou\s a)llotri/ous tou\s meT’ u(mO=n e)k me/sou u(mO=n kai\ kaTari/sasTe kai\ a)lla/Xate ta\s stola\s u(mO=n,
Rdz:35:2 eipen de iakOb tO oikO autu kai pasin tois met’ autu arate tus Teus tus allotrius tus meT’ hymOn ek mesu hymOn kai kaTarisasTe kai allaXate tas stolas hymOn,
Rdz:35:2 VBI_AAI3S x N_NSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM C A3_DPM RA_DPM P RD_GSM VA_AAD2P RA_APM N2_APM RA_APM A1A_APM RA_APM P RP_GP P A1_GSM RP_GP C VA_AMD2P C VA_AAD2P RA_APF N1_APF RP_GP
Rdz:35:2 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob the house he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to lift/pick up take up, tote, raise the god [see theology] the of another/others the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done you and also, even, namely to purify cleanse and also, even, namely to change/alter the array uniform, costume, suit you
Rdz:35:2 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Jacob (indecl) the (dat) house (dat) him/it/same (gen) and all (dat) the (dat) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) do-LIFT/PICK-you(pl)-UP! the (acc) gods (acc) the (acc) of another/others (acc) the (acc) after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! you(pl) (gen) and be-you(pl)-PURIFIED-ed! and do-CHANGE/ALTER-you(pl)! the (acc) arraies (acc) you(pl) (gen)
Rdz:35:2 Rdz_35:2_1 Rdz_35:2_2 Rdz_35:2_3 Rdz_35:2_4 Rdz_35:2_5 Rdz_35:2_6 Rdz_35:2_7 Rdz_35:2_8 Rdz_35:2_9 Rdz_35:2_10 Rdz_35:2_11 Rdz_35:2_12 Rdz_35:2_13 Rdz_35:2_14 Rdz_35:2_15 Rdz_35:2_16 Rdz_35:2_17 Rdz_35:2_18 Rdz_35:2_19 Rdz_35:2_20 Rdz_35:2_21 Rdz_35:2_22 Rdz_35:2_23 Rdz_35:2_24 Rdz_35:2_25 Rdz_35:2_26 Rdz_35:2_27 Rdz_35:2_28 Rdz_35:2_29
Rdz:35:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:3 καὶ ἀναστάντες ἀναβῶμεν εἰς Βαιθηλ καὶ ποιήσωμεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ἐπακούσαντί μοι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὃς ἦν μετ’ ἐμοῦ καὶ διέσωσέν με ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθην.
Rdz:35:3 And let us rise and go up to Baethel, and let us there make an alter to God who hearkened to me in the day of calamity, who was with me, and preserved me throughout in the journey, by which I went. (Genesis 35:3 Brenton)
Rdz:35:3 Pójdziemy bowiem do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie mej niedoli i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem». (Rdz 35:3 BT_4)
Rdz:35:3 καὶ ἀναστάντες ἀναβῶμεν εἰς Βαιθηλ καὶ ποιήσωμεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ἐπακούσαντί μοι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὃς ἦν μετ’ ἐμοῦ καὶ διέσωσέν με ἐν τῇ ὁδῷ, ἐπορεύθην.
Rdz:35:3 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκεῖ θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
Rdz:35:3 a także, nawet, a mianowicie wstać znosić, podnieść, wskrzesić wznieść do (+ acc) - a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić tam Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". Bóg  słyszeć JA w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dzień ściskając przeciwności, próba, problemy, trudności który / którego / których być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja a także, nawet, a mianowicie aby zachowana JA w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Sposób / droga który / którego / których iść
Rdz:35:3 kai\ a)nasta/ntes a)nabO=men ei)s *baiTEl kai\ poiE/sOmen e)kei= TusiastE/rion tO=| TeO=| tO=| e)pakou/santi/ moi e)n E(me/ra| Tli/PSeOs, o(\s E)=n met’ e)mou= kai\ die/sOse/n me e)n tE=| o(dO=|, E(=| e)poreu/TEn.
Rdz:35:3 kai anastantes anabOmen eis baiTEl kai poiEsOmen ekei TysiastErion tO TeO tO epakusanti moi en hEmera TliPSeOs, hos En met’ emu kai diesOsen me en tE hodO, hE eporeuTEn.
Rdz:35:3 C VH_AAPNPM VZ_AAS1P P N_AS C VA_AAS1P D N2N_ASN RA_DSM N2_DSM RA_DSM VA_AAPDSM RP_DS P N1A_DSF N3I_GSF RR_NSM V9_IAI3S P RP_GS C VAI_AAI3S RP_AS P RA_DSF N2_DSF RR_DSF VCI_API1S
Rdz:35:3 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect to ascend into (+acc) ć and also, even, namely to do/make there sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the god [see theology] the to hear I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty who/whom/which to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to preserved I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road who/whom/which to go
Rdz:35:3 and upon STand-ing-UP (nom|voc) we-should-ASCEND into (+acc)   and we-should-DO/MAKE there sanctuary (nom|acc|voc) the (dat) god (dat) the (dat) upon HEAR-ing (dat) me (dat) in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) and he/she/it-PRESERVED-ed me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) who/whom/which (dat) I-was-GO-ed
Rdz:35:3 Rdz_35:3_1 Rdz_35:3_2 Rdz_35:3_3 Rdz_35:3_4 Rdz_35:3_5 Rdz_35:3_6 Rdz_35:3_7 Rdz_35:3_8 Rdz_35:3_9 Rdz_35:3_10 Rdz_35:3_11 Rdz_35:3_12 Rdz_35:3_13 Rdz_35:3_14 Rdz_35:3_15 Rdz_35:3_16 Rdz_35:3_17 Rdz_35:3_18 Rdz_35:3_19 Rdz_35:3_20 Rdz_35:3_21 Rdz_35:3_22 Rdz_35:3_23 Rdz_35:3_24 Rdz_35:3_25 Rdz_35:3_26 Rdz_35:3_27 Rdz_35:3_28 Rdz_35:3_29
Rdz:35:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:4 καὶ ἔδωκαν τῷ Ιακωβ τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἳ ἦσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐνώτια τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν, καὶ κατέκρυψεν αὐτὰ Ιακωβ ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Σικιμοις καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Rdz:35:4 And they gave to Jacob the strange gods, which were in their hands, and the ear-rings which were in their ears, and Jacob hid them under the turpentine tree which is in Secima, and destroyed them to this day. (Genesis 35:4 Brenton)
Rdz:35:4 Oddali więc Jakubowi wszystkie wizerunki obcych bogów, jakie posiadali, oraz kolczyki, które nosili w uszach, i Jakub zakopał je pod terebintem w pobliżu Sychem. (Rdz 35:4 BT_4)
Rdz:35:4 καὶ ἔδωκαν τῷ Ιακωβ τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἳ ἦσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐνώτια τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν, καὶ κατέκρυψεν αὐτὰ Ιακωβ ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Σικιμοις καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Rdz:35:4 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλότριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ ὑπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν   καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ
Rdz:35:4 a także, nawet, a mianowicie dawać Jakub Bóg  innego / innych który / którego / których być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ręka on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ucho on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do ??? on / ona / on / sama Jakub pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - a także, nawet, a mianowicie do utraty / zniszczenia [dosłownie lub w przenośni: - zniszczenie, śmierć, utratę, mar, zginie. ale także poprzez unicestwienie lub ginie on / ona / on / sama aż do; świt dziś dzień dzień
Rdz:35:4 kai\ e)/dOkan tO=| *iakOb tou\s Teou\s tou\s a)llotri/ous, oi(\ E)=san e)n tai=s CHersi\n au)tO=n, kai\ ta\ e)nO/tia ta\ e)n toi=s O)si\n au)tO=n, kai\ kate/kruPSen au)ta\ *iakOb u(po\ tE\n tere/minTon tE\n e)n *sikimois kai\ a)pO/lesen au)ta\ e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras.
Rdz:35:4 kai edOkan tO iakOb tus Teus tus allotrius, hoi Esan en tais CHersin autOn, kai ta enOtia ta en tois Osin autOn, kai katekryPSen auta iakOb hypo tEn tereminTon tEn en sikimois kai apOlesen auta heOs tEs sEmeron hEmeras.
Rdz:35:4 C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM RA_APM N2_APM RA_APM A1A_APM RR_NPM V9_IAI3P P RA_DPF N3_DPF RD_GPM C RA_APN N2N_APN RA_APN P RA_DPN N3T_DPN RD_GPM C VAI_AAI3S RD_APN N_NSM P RA_ASF N2_ASF RA_ASF P N2_DPM C VAI_AAI3S RD_APN P RA_GSF D N1A_GSF
Rdz:35:4 and also, even, namely to give the Jacob the god [see theology] the of another/others who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same Jacob under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same until; dawn the today day day
Rdz:35:4 and they-GIVE-ed the (dat) Jacob (indecl) the (acc) gods (acc) the (acc) of another/others (acc) who/whom/which (nom) they-were in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen) and the (nom|acc)   the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) them/same (gen) and he/she/it-???-ed they/them/same (nom|acc) Jacob (indecl) under (+acc), by (+gen) the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat)   and he/she/it-LOSE/DESTROY-ed they/them/same (nom|acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc)
Rdz:35:4 Rdz_35:4_1 Rdz_35:4_2 Rdz_35:4_3 Rdz_35:4_4 Rdz_35:4_5 Rdz_35:4_6 Rdz_35:4_7 Rdz_35:4_8 Rdz_35:4_9 Rdz_35:4_10 Rdz_35:4_11 Rdz_35:4_12 Rdz_35:4_13 Rdz_35:4_14 Rdz_35:4_15 Rdz_35:4_16 Rdz_35:4_17 Rdz_35:4_18 Rdz_35:4_19 Rdz_35:4_20 Rdz_35:4_21 Rdz_35:4_22 Rdz_35:4_23 Rdz_35:4_24 Rdz_35:4_25 Rdz_35:4_26 Rdz_35:4_27 Rdz_35:4_28 Rdz_35:4_29 Rdz_35:4_30 Rdz_35:4_31 Rdz_35:4_32 Rdz_35:4_33 Rdz_35:4_34 Rdz_35:4_35 Rdz_35:4_36 Rdz_35:4_37 Rdz_35:4_38 Rdz_35:4_39
Rdz:35:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:5 καὶ ἐξῆρεν Ισραηλ ἐκ Σικιμων, καὶ ἐγένετο φόβος θεοῦ ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῶν, καὶ οὐ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Rdz:35:5 So Israel departed from Secima, and the fear of God was upon the cities round about them, and they did not pursue after the children of Israel. (Genesis 35:5 Brenton)
Rdz:35:5 A gdy wyruszyli w drogę, padł wielki strach na okoliczne miasta, tak że nikt nie ścigał synów Jakuba. (Rdz 35:5 BT_4)
Rdz:35:5 καὶ ἐξῆρεν Ισραηλ ἐκ Σικιμων, καὶ ἐγένετο φόβος θεοῦ ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῶν, καὶ οὐ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Rdz:35:5 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐκ   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) φόβος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Rdz:35:5 a także, nawet, a mianowicie usuwać Izrael z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - a także, nawet, a mianowicie stać się stać, stanie, Strach [zobacz fobii] Bóg  na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem miasto w kole on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie οὐχ przed nierównym oddechem gonić pościg, szukać, ścigać za plecami, z tyłu, po syn Izrael
Rdz:35:5 kai\ e)XE=ren *israEl e)k *sikimOn, kai\ e)ge/neto fo/bos Teou= e)pi\ ta\s po/leis ta\s ku/klO| au)tO=n, kai\ ou) katedi/OXan o)pi/sO tO=n ui(O=n *israEl.
Rdz:35:5 kai eXEren israEl ek sikimOn, kai egeneto fobos Teu epi tas poleis tas kyklO autOn, kai u katediOXan opisO tOn hyiOn israEl.
Rdz:35:5 C VAI_AAI3S N_NSM P N2_DPM C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RA_APF N3I_APF RA_APF N2_DSM RD_GPM C D VAI_AAI3P P RA_GPM N2_GPM N_GSM
Rdz:35:5 and also, even, namely to remove Israel out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to become become, happen fear [see phobia] god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city the in a circle he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after the son Israel
Rdz:35:5 and he/she/it-REMOVE-ed Israel (indecl) out of (+gen)   and he/she/it-was-BECOME-ed fear (nom) god (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc) in a circle them/same (gen) and not they-CHASE-ed-AFTER behind the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Rdz:35:5 Rdz_35:5_1 Rdz_35:5_2 Rdz_35:5_3 Rdz_35:5_4 Rdz_35:5_5 Rdz_35:5_6 Rdz_35:5_7 Rdz_35:5_8 Rdz_35:5_9 Rdz_35:5_10 Rdz_35:5_11 Rdz_35:5_12 Rdz_35:5_13 Rdz_35:5_14 Rdz_35:5_15 Rdz_35:5_16 Rdz_35:5_17 Rdz_35:5_18 Rdz_35:5_19 Rdz_35:5_20 Rdz_35:5_21 Rdz_35:5_22
Rdz:35:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:6 ἦλθεν δὲ Ιακωβ εἰς Λουζα, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ἥ ἐστιν Βαιθηλ, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαός, ὃς ἦν μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:35:6 And Jacob came to Luza, which is in the land of Chanaan, which is Baethel, he and all the people that were with him. (Genesis 35:6 Brenton)
Rdz:35:6 Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi swymi ludźmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel. (Rdz 35:6 BT_4)
Rdz:35:6 ἦλθεν δὲ Ιακωβ εἰς Λουζα, ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ἐστιν Βαιθηλ, αὐτὸς καὶ πᾶς λαός, ὃς ἦν μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:35:6 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Ἰακώβ, ὁ εἰς[1]   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:35:6 przyjść zaś Jakub do (+ acc) - który / którego / których być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan który / którego / których być - on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie każdy wszystkim, każde, każde, całość ludzie który / którego / których być po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:35:6 E)=lTen de\ *iakOb ei)s *louDZa, E(/ e)stin e)n gE=| *CHanaan, E(/ e)stin *baiTEl, au)to\s kai\ pa=s o( lao/s, o(\s E)=n met’ au)tou=.
Rdz:35:6 ElTen de iakOb eis luDZa, hE estin en gE CHanaan, hE estin baiTEl, autos kai pas ho laos, hos En met’ autu.
Rdz:35:6 VBI_AAI3S x N_NSM P N_ASF RR_NSF V9_PAI3S P N1_DSF N_S RR_NSF V9_PAI3S N_NS RD_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM V9_IAI3S P RD_GSM
Rdz:35:6 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob into (+acc) ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan who/whom/which to be ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people who/whom/which to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:35:6 he/she/it-COME-ed Yet Jacob (indecl) into (+acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-is   he/it/same (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-was after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Rdz:35:6 Rdz_35:6_1 Rdz_35:6_2 Rdz_35:6_3 Rdz_35:6_4 Rdz_35:6_5 Rdz_35:6_6 Rdz_35:6_7 Rdz_35:6_8 Rdz_35:6_9 Rdz_35:6_10 Rdz_35:6_11 Rdz_35:6_12 Rdz_35:6_13 Rdz_35:6_14 Rdz_35:6_15 Rdz_35:6_16 Rdz_35:6_17 Rdz_35:6_18 Rdz_35:6_19 Rdz_35:6_20 Rdz_35:6_21 Rdz_35:6_22
Rdz:35:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:7 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Βαιθηλ· ἐκεῖ γὰρ ἐπεφάνη αὐτῷ ὁ θεὸς ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
Rdz:35:7 And he built there an altar, and called the name of the place Baethel; for there God appeared to him, when he fled from the face of his brother Esau. (Genesis 35:7 Brenton)
Rdz:35:7 zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El-Betel. - Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swym bratem. (Rdz 35:7 BT_4)
Rdz:35:7 καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Βαιθηλ· ἐκεῖ γὰρ ἐπεφάνη αὐτῷ θεὸς ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
Rdz:35:7 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐκεῖ θυσιαστήριον, -ου, τό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ   ἐκεῖ γάρ ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:35:7 a także, nawet, a mianowicie na budowę / pouczać tam Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy miejsce - tam na, ponieważ, jak pokazywać on / ona / on / sama Bóg  w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - on / ona / on / sama od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem twarz Ezaw brat on / ona / on / sama
Rdz:35:7 kai\ O)|kodo/mEsen e)kei= TusiastE/rion kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma tou= to/pou *baiTEl· e)kei= ga\r e)pefa/nE au)tO=| o( Teo\s e)n tO=| a)podidra/skein au)to\n a)po\ prosO/pou *Esau tou= a)delfou= au)tou=.
Rdz:35:7 kai OkodomEsen ekei TysiastErion kai ekalesen to onoma tu topu baiTEl· ekei gar epefanE autO ho Teos en tO apodidraskein auton apo prosOpu Esau tu adelfu autu.
Rdz:35:7 C VAI_AAI3S D N2N_ASN C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM N_AS D x VDI_API3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM P N2N_GSN N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Rdz:35:7 and also, even, namely to build/edify there sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to call call the name with regard to the place ć there for since, as to show he/she/it/same the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Esau the brother he/she/it/same
Rdz:35:7 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed there sanctuary (nom|acc|voc) and he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen)   there for he/she/it-was-SHOW-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (acc) away from (+gen) face (gen) Esau (indecl) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen)
Rdz:35:7 Rdz_35:7_1 Rdz_35:7_2 Rdz_35:7_3 Rdz_35:7_4 Rdz_35:7_5 Rdz_35:7_6 Rdz_35:7_7 Rdz_35:7_8 Rdz_35:7_9 Rdz_35:7_10 Rdz_35:7_11 Rdz_35:7_12 Rdz_35:7_13 Rdz_35:7_14 Rdz_35:7_15 Rdz_35:7_16 Rdz_35:7_17 Rdz_35:7_18 Rdz_35:7_19 Rdz_35:7_20 Rdz_35:7_21 Rdz_35:7_22 Rdz_35:7_23 Rdz_35:7_24 Rdz_35:7_25 Rdz_35:7_26 Rdz_35:7_27
Rdz:35:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:8 ἀπέθανεν δὲ Δεββωρα ἡ τροφὸς Ρεβεκκας κατώτερον Βαιθηλ ὑπὸ τὴν βάλανον, καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα αὐτῆς Βάλανος πένθους.
Rdz:35:8 And Deborrha, Rebecca's nurse, died, and was buried below Baethel under the oak; and Jacob called its name, The Oak of Mourning. (Genesis 35:8 Brenton)
Rdz:35:8 Wtedy to zmarła Debora, piastunka Rebeki, i pochowano ją w pobliżu Betel pod terebintem, który dlatego otrzymał nazwę Terebint Płaczu. (Rdz 35:8 BT_4)
Rdz:35:8 ἀπέθανεν δὲ Δεββωρα τροφὸς Ρεβεκκας κατώτερον Βαιθηλ ὑπὸ τὴν βάλανον, καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα αὐτῆς Βάλανος πένθους.
Rdz:35:8 ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) δέ   ὁ ἡ τό τροφός, -οῦ, ἡ Ῥεβέκκα, -ας, ἡ κατώ·τερος -α -ον (Comp. Adj. of κάτω)   ὑπό ὁ ἡ τό   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   πένθο·ς, -ους, τό
Rdz:35:8 umrzeć zaś - mamka Rebecca głębiej - pod (+ ACC), przez (+ gen) ὑπ "przed gładką oddychanie, ὑφ" przed nierównym oddechem - a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia Jakub w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama - smutek
Rdz:35:8 a)pe/Tanen de\ *debbOra E( trofo\s *rebekkas katO/teron *baiTEl u(po\ tE\n ba/lanon, kai\ e)ka/lesen *iakOb to\ o)/noma au)tE=s *ba/lanos pe/nTous.
Rdz:35:8 apeTanen de debbOra hE trofos rebekkas katOteron baiTEl hypo tEn balanon, kai ekalesen iakOb to onoma autEs balanos penTus.
Rdz:35:8 VBI_AAI3S x N_NSF RA_NSF N2_NSF N_GSF P N_GS P RA_ASF N2_ASF C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSF N2_NSF N3E_GSN
Rdz:35:8 to die δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the wet nurse Rebecca deeper ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely to call call Jacob the name with regard to he/she/it/same ć grief
Rdz:35:8 he/she/it-DIE-ed Yet   the (nom) wet nurse (nom) Rebecca (gen) deeper ([Adj] acc, nom|acc|voc)   under (+acc), by (+gen) the (acc)   and he/she/it-CALL-ed Jacob (indecl) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen)   grief (gen)
Rdz:35:8 Rdz_35:8_1 Rdz_35:8_2 Rdz_35:8_3 Rdz_35:8_4 Rdz_35:8_5 Rdz_35:8_6 Rdz_35:8_7 Rdz_35:8_8 Rdz_35:8_9 Rdz_35:8_10 Rdz_35:8_11 Rdz_35:8_12 Rdz_35:8_13 Rdz_35:8_14 Rdz_35:8_15 Rdz_35:8_16 Rdz_35:8_17 Rdz_35:8_18 Rdz_35:8_19
Rdz:35:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:9 Ὤφθη δὲ ὁ θεὸς Ιακωβ ἔτι ἐν Λουζα, ὅτε παρεγένετο ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας, καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν ὁ θεός.
Rdz:35:9 And God appeared to Jacob once more in Luza, when he came out of Mesopotamia of Syria, and God blessed him. (Genesis 35:9 Brenton)
Rdz:35:9 Bóg ukazał się jeszcze Jakubowi po jego powrocie z Paddan-Aram i błogosławiąc mu (Rdz 35:9 BT_4)
Rdz:35:9 Ὤφθη δὲ θεὸς Ιακωβ ἔτι ἐν Λουζα, ὅτε παρεγένετο ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας, καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν θεός.
Rdz:35:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ ἔτι ἐν   ὅτε παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐκ Μεσοποταμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Rdz:35:9 zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), zaś Bóg  Jakub ale nadal w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - kiedy aby wejść w życie od powstała, aby być pod ręką, aby być obok, przez lub w pobliżu: z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Mezopotamia Syria [prowincja rzymska] a także, nawet, a mianowicie błogosławić on / ona / on / sama Bóg 
Rdz:35:9 *)/OfTE de\ o( Teo\s *iakOb e)/ti e)n *louDZa, o(/te parege/neto e)k *mesopotami/as tE=s *suri/as, kai\ Eu)lo/gEsen au)to\n o( Teo/s.
Rdz:35:9 OfTE de ho Teos iakOb eti en luDZa, hote paregeneto ek mesopotamias tEs syrias, kai EulogEsen auton ho Teos.
Rdz:35:9 VVI_API3S x RA_NSM N2_NSM N_DSM D P N_DS D VBI_AMI3S P N1A_GSF RA_GSF N1A_GSF C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM
Rdz:35:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] Jacob yet/still in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć when to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near out of (+gen) ἐξ before vowels Mesopotamia the Syria [Roman province of] and also, even, namely to bless he/she/it/same the god [see theology]
Rdz:35:9 he/she/it-was-SEE-ed Yet the (nom) god (nom) Jacob (indecl) yet/still in/among/by (+dat)   when he/she/it-was-COME-ed-INTO-BEING out of (+gen) Mesopotamia (gen) the (gen) Syria (gen) and he/she/it-BLESS-ed him/it/same (acc) the (nom) god (nom)
Rdz:35:9 Rdz_35:9_1 Rdz_35:9_2 Rdz_35:9_3 Rdz_35:9_4 Rdz_35:9_5 Rdz_35:9_6 Rdz_35:9_7 Rdz_35:9_8 Rdz_35:9_9 Rdz_35:9_10 Rdz_35:9_11 Rdz_35:9_12 Rdz_35:9_13 Rdz_35:9_14 Rdz_35:9_15 Rdz_35:9_16 Rdz_35:9_17 Rdz_35:9_18 Rdz_35:9_19
Rdz:35:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:10 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός Τὸ ὄνομά σου Ιακωβ· οὐ κληθήσεται ἔτι Ιακωβ, ἀλλ’ Ισραηλ ἔσται τὸ ὄνομά σου.
Rdz:35:10 And God said to him, Thy name shall not be called Jacob, but Israel shall be thy name; and he called his name Israel. (Genesis 35:10 Brenton)
Rdz:35:10 powiedział do niego: «Imię twe jest Jakub, ale odtąd nie będą cię zwać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael». I tak otrzymał imię Izrael. (Rdz 35:10 BT_4)
Rdz:35:10 καὶ εἶπεν αὐτῷ θεός Τὸ ὄνομά σου Ιακωβ· οὐ κληθήσεται ἔτι Ιακωβ, ἀλλ’ Ισραηλ ἔσται τὸ ὄνομά σου.
Rdz:35:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰακώβ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἔτι Ἰακώβ, ὁ ἀλλά Ἰσραήλ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:35:10 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama Bóg  w odniesieniu do nazwy ty; twój / twoje (SG) Jakub οὐχ przed nierównym oddechem zadzwonić połączenia ale nadal Jakub ale Izrael być w odniesieniu do nazwy ty; twój / twoje (SG)
Rdz:35:10 kai\ ei)=pen au)tO=| o( Teo/s *to\ o)/noma/ sou *iakOb· ou) klETE/setai e)/ti *iakOb, a)ll’ *israEl e)/stai to\ o)/noma/ sou.
Rdz:35:10 kai eipen autO ho Teos to onoma su iakOb· u klETEsetai eti iakOb, all’ israEl estai to onoma su.
Rdz:35:10 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM RA_NSN N3M_NSN RP_GS N_NSM D VC_FPI3S D N_NSM C N_NSM VF_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS
Rdz:35:10 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the god [see theology] the name with regard to you; your/yours(sg) Jacob οὐχ before rough breathing to call call yet/still Jacob but Israel to be the name with regard to you; your/yours(sg)
Rdz:35:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) god (nom) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jacob (indecl) not he/she/it-will-be-CALL-ed yet/still Jacob (indecl) but Israel (indecl) he/she/it-will-be the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:35:10 Rdz_35:10_1 Rdz_35:10_2 Rdz_35:10_3 Rdz_35:10_4 Rdz_35:10_5 Rdz_35:10_6 Rdz_35:10_7 Rdz_35:10_8 Rdz_35:10_9 Rdz_35:10_10 Rdz_35:10_11 Rdz_35:10_12 Rdz_35:10_13 Rdz_35:10_14 Rdz_35:10_15 Rdz_35:10_16 Rdz_35:10_17 Rdz_35:10_18 Rdz_35:10_19
Rdz:35:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:11 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός Ἐγὼ ὁ θεός σου· αὐξάνου καὶ πληθύνου· ἔθνη καὶ συναγωγαὶ ἐθνῶν ἔσονται ἐκ σοῦ, καὶ βασιλεῖς ἐκ τῆς ὀσφύος σου ἐξελεύσονται.
Rdz:35:11 And God said to him, I am thy God; increase and multiply; for nations and gatherings of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins. (Genesis 35:11 Brenton)
Rdz:35:11 Po czym Bóg rzekł do niego: «Ja jestem Bóg wszechmocny. Bądź płodny i rozmnażaj się. Niechaj powstanie z ciebie naród i wiele narodów, i niechaj królowie zrodzą się z ciebie. (Rdz 35:11 BT_4)
Rdz:35:11 εἶπεν δὲ αὐτῷ θεός Ἐγὼ θεός σου· αὐξάνου καὶ πληθύνου· ἔθνη καὶ συναγωγαὶ ἐθνῶν ἔσονται ἐκ σοῦ, καὶ βασιλεῖς ἐκ τῆς ὀσφύος σου ἐξελεύσονται.
Rdz:35:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Rdz:35:11 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama Bóg  JA Bóg  ty; twój / twoje (SG) rosnąć a także, nawet, a mianowicie aby zwiększyć / pomnożyć Naród [zobacz etnicznej] a także, nawet, a mianowicie zebranie Naród [zobacz etnicznej] być z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami ty; twój / twoje (SG) a także, nawet, a mianowicie król z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami polędwica ty; twój / twoje (SG) ujawnić się
Rdz:35:11 ei)=pen de\ au)tO=| o( Teo/s *)egO\ o( Teo/s sou· au)Xa/nou kai\ plETu/nou· e)/TnE kai\ sunagOgai\ e)TnO=n e)/sontai e)k sou=, kai\ basilei=s e)k tE=s o)sfu/os sou e)Xeleu/sontai.
Rdz:35:11 eipen de autO ho Teos egO ho Teos su· auXanu kai plETynu· eTnE kai synagOgai eTnOn esontai ek su, kai basileis ek tEs osfyos su eXeleusontai.
Rdz:35:11 VBI_AAI3S x RD_DSM RA_NSM N2_NSM RP_NS RA_NSM N2_NSM RP_GS V1_PMD2S C V1_PMD2S N3E_NPN C N1_NPF N3E_GPN VF_FMI3P P RP_GS C N3V_NPM P RA_GSF N3_GSF RP_GS VF_FMI3P
Rdz:35:11 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the god [see theology] I the god [see theology] you; your/yours(sg) to grow and also, even, namely to increase/multiply nation [see ethnic] and also, even, namely gathering nation [see ethnic] to be out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) and also, even, namely king out of (+gen) ἐξ before vowels the loin you; your/yours(sg) to come out
Rdz:35:11 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) the (nom) god (nom) I (nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-being-GROW-ed! and be-you(sg)-being-INCREASE/MULTIPLY-ed! nations (nom|acc|voc) and gatherings (nom|voc) nations (gen) they-will-be out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and kings (acc, nom|voc) out of (+gen) the (gen) loin (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-COME-ed-OUT
Rdz:35:11 Rdz_35:11_1 Rdz_35:11_2 Rdz_35:11_3 Rdz_35:11_4 Rdz_35:11_5 Rdz_35:11_6 Rdz_35:11_7 Rdz_35:11_8 Rdz_35:11_9 Rdz_35:11_10 Rdz_35:11_11 Rdz_35:11_12 Rdz_35:11_13 Rdz_35:11_14 Rdz_35:11_15 Rdz_35:11_16 Rdz_35:11_17 Rdz_35:11_18 Rdz_35:11_19 Rdz_35:11_20 Rdz_35:11_21 Rdz_35:11_22 Rdz_35:11_23 Rdz_35:11_24 Rdz_35:11_25 Rdz_35:11_26
Rdz:35:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:12 καὶ τὴν γῆν, ἣν δέδωκα Αβρααμ καὶ Ισαακ, σοὶ δέδωκα αὐτήν· σοὶ ἔσται, καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ δώσω τὴν γῆν ταύτην.
Rdz:35:12 And the land which I gave to Abraam and Isaac, I have given it to thee; and it shall come to pass that I will give this land also to thy seed after thee. (Genesis 35:12 Brenton)
Rdz:35:12 Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję tobie; i twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj». (Rdz 35:12 BT_4)
Rdz:35:12 καὶ τὴν γῆν, ἣν δέδωκα Αβρααμ καὶ Ισαακ, σοὶ δέδωκα αὐτήν· σοὶ ἔσται, καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ δώσω τὴν γῆν ταύτην.
Rdz:35:12 καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο
Rdz:35:12 a także, nawet, a mianowicie ziemia / Ziemia który / którego / których dawać Abraham a także, nawet, a mianowicie Isaac ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dawać on / ona / on / sama ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub być a także, nawet, a mianowicie sperma, nasiona, kiełki (Kiełbik, bud) ty; twój / twoje (SG) po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) dawać ziemia / Ziemia Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj]
Rdz:35:12 kai\ tE\n gE=n, E(\n de/dOka *abraam kai\ *isaak, soi\ de/dOka au)tE/n· soi\ e)/stai, kai\ tO=| spe/rmati/ sou meta\ se\ dO/sO tE\n gE=n tau/tEn.
Rdz:35:12 kai tEn gEn, hEn dedOka abraam kai isaak, soi dedOka autEn· soi estai, kai tO spermati su meta se dOsO tEn gEn tautEn.
Rdz:35:12 C RA_ASF N1_ASF RR_ASF VX_XAI1S N_DSM C N_DSM RP_DS VX_XAI1S RD_ASF RP_DS VF_FMI3S C RA_DSN N3M_DSN RP_GS P RP_AS VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_ASF
Rdz:35:12 and also, even, namely the earth/land who/whom/which to give Abraham and also, even, namely Isaac you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give he/she/it/same you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to give the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rdz:35:12 and the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-have-GIVE-ed Abraham (indecl) and Isaac (indecl) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-have-GIVE-ed her/it/same (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be and the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) this (acc)
Rdz:35:12 Rdz_35:12_1 Rdz_35:12_2 Rdz_35:12_3 Rdz_35:12_4 Rdz_35:12_5 Rdz_35:12_6 Rdz_35:12_7 Rdz_35:12_8 Rdz_35:12_9 Rdz_35:12_10 Rdz_35:12_11 Rdz_35:12_12 Rdz_35:12_13 Rdz_35:12_14 Rdz_35:12_15 Rdz_35:12_16 Rdz_35:12_17 Rdz_35:12_18 Rdz_35:12_19 Rdz_35:12_20 Rdz_35:12_21 Rdz_35:12_22 Rdz_35:12_23
Rdz:35:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:13 ἀνέβη δὲ ὁ θεὸς ἀπ’ αὐτοῦ ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:35:13 And God went up from him from the place where he spoke with him. (Genesis 35:13 Brenton)
Rdz:35:13 Potem Bóg oddalił się od niego z tego miejsca, na którym do niego przemawiał. (Rdz 35:13 BT_4)
Rdz:35:13 ἀνέβη δὲ θεὸς ἀπ’ αὐτοῦ ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ.
Rdz:35:13 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:35:13 wznieść zaś Bóg  od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami miejsce gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których mówić po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama
Rdz:35:13 a)ne/bE de\ o( Teo\s a)p’ au)tou= e)k tou= to/pou, ou(= e)la/lEsen met’ au)tou=.
Rdz:35:13 anebE de ho Teos ap’ autu ek tu topu, hu elalEsen met’ autu.
Rdz:35:13 VZI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM P RD_GSM P RA_GSM N2_GSM D VAI_AAI3S P RD_GSM
Rdz:35:13 to ascend δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Rdz:35:13 he/she/it-ASCEND-ed Yet the (nom) god (nom) away from (+gen) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) place (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-SPEAK-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Rdz:35:13 Rdz_35:13_1 Rdz_35:13_2 Rdz_35:13_3 Rdz_35:13_4 Rdz_35:13_5 Rdz_35:13_6 Rdz_35:13_7 Rdz_35:13_8 Rdz_35:13_9 Rdz_35:13_10 Rdz_35:13_11 Rdz_35:13_12 Rdz_35:13_13
Rdz:35:13 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:14 καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ, στήλην λιθίνην, καὶ ἔσπεισεν ἐπ’ αὐτὴν σπονδὴν καὶ ἐπέχεεν ἐπ’ αὐτὴν ἔλαιον.
Rdz:35:14 And Jacob set up a pillar in the place where God spoke with him, even a pillar of stone; and offered a libation upon it, and poured oil upon it. (Genesis 35:14 Brenton)
Rdz:35:14 A Jakub ustawił stelę na tym miejscu, gdzie Bóg do niego mówił, stelę kamienną. I składając ofiarę płynną wylał na nią oliwę. (Rdz 35:14 BT_4)
Rdz:35:14 καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐν τῷ τόπῳ, ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ, στήλην λιθίνην, καὶ ἔσπεισεν ἐπ’ αὐτὴν σπονδὴν καὶ ἐπέχεεν ἐπ’ αὐτὴν ἔλαιον.
Rdz:35:14 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Ἰακώβ, ὁ   ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό   λίθινος -ίνη -ον καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔλαιον, -ου, τό
Rdz:35:14 a także, nawet, a mianowicie spowodować stać Jakub - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między miejsce który / którego / których mówić po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama - kamień a także, nawet, a mianowicie wlać wylać jako libacja na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama - a także, nawet, a mianowicie do ??? na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama oliwa z oliwek
Rdz:35:14 kai\ e)/stEsen *iakOb stE/lEn e)n tO=| to/pO|, O(=| e)la/lEsen met’ au)tou=, stE/lEn liTi/nEn, kai\ e)/speisen e)p’ au)tE\n spondE\n kai\ e)pe/CHeen e)p’ au)tE\n e)/laion.
Rdz:35:14 kai estEsen iakOb stElEn en tO topO, hO elalEsen met’ autu, stElEn liTinEn, kai espeisen ep’ autEn spondEn kai epeCHeen ep’ autEn elaion.
Rdz:35:14 C VAI_AAI3S N_NSM N1_ASF P RA_DSM N2_DSM RR_DSM VAI_AAI3S P RD_GSM N1_ASF A1_ASF C VAI_AAI3S P RD_ASF N1_ASF C V2I_IAI3S P RD_ASF N2N_ASN
Rdz:35:14 and also, even, namely to cause to stand Jacob ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place who/whom/which to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć stone and also, even, namely to pour pour out as a libation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same olive oil
Rdz:35:14 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Jacob (indecl)   in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-SPEAK-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)   stone ([Adj] acc) and he/she/it-POUR-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)   and he/she/it-was-???-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) olive oil (nom|acc|voc)
Rdz:35:14 Rdz_35:14_1 Rdz_35:14_2 Rdz_35:14_3 Rdz_35:14_4 Rdz_35:14_5 Rdz_35:14_6 Rdz_35:14_7 Rdz_35:14_8 Rdz_35:14_9 Rdz_35:14_10 Rdz_35:14_11 Rdz_35:14_12 Rdz_35:14_13 Rdz_35:14_14 Rdz_35:14_15 Rdz_35:14_16 Rdz_35:14_17 Rdz_35:14_18 Rdz_35:14_19 Rdz_35:14_20 Rdz_35:14_21 Rdz_35:14_22 Rdz_35:14_23
Rdz:35:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:15 καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου, ἐν ᾧ ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ ἐκεῖ ὁ θεός, Βαιθηλ.
Rdz:35:15 And Jacob called the name of the place in which God spoke with him, Baethel. (Genesis 35:15 Brenton)
Rdz:35:15 Jakub dał więc temu miejscu, na którym przemawiał do niego Bóg, nazwę Betel. (Rdz 35:15 BT_4)
Rdz:35:15 καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου, ἐν ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ ἐκεῖ θεός, Βαιθηλ.
Rdz:35:15 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐν ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ  
Rdz:35:15 a także, nawet, a mianowicie zadzwonić połączenia Jakub w odniesieniu do nazwy miejsce w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między który / którego / których mówić po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama tam Bóg  -
Rdz:35:15 kai\ e)ka/lesen *iakOb to\ o)/noma tou= to/pou, e)n O(=| e)la/lEsen met’ au)tou= e)kei= o( Teo/s, *baiTEl.
Rdz:35:15 kai ekalesen iakOb to onoma tu topu, en hO elalEsen met’ autu ekei ho Teos, baiTEl.
Rdz:35:15 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM P RR_DSM VAI_AAI3S P RD_GSM D RA_NSM N2_NSM N_AS
Rdz:35:15 and also, even, namely to call call Jacob the name with regard to the place in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to speak after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same there the god [see theology] ć
Rdz:35:15 and he/she/it-CALL-ed Jacob (indecl) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-SPEAK-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) there the (nom) god (nom)  
Rdz:35:15 Rdz_35:15_1 Rdz_35:15_2 Rdz_35:15_3 Rdz_35:15_4 Rdz_35:15_5 Rdz_35:15_6 Rdz_35:15_7 Rdz_35:15_8 Rdz_35:15_9 Rdz_35:15_10 Rdz_35:15_11 Rdz_35:15_12 Rdz_35:15_13 Rdz_35:15_14 Rdz_35:15_15 Rdz_35:15_16
Rdz:35:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:16 Ἀπάρας δὲ Ιακωβ ἐκ Βαιθηλ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐπέκεινα τοῦ πύργου Γαδερ. ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν χαβραθα εἰς γῆν ἐλθεῖν Εφραθα, ἔτεκεν Ραχηλ καὶ ἐδυστόκησεν ἐν τῷ τοκετῷ.
Rdz:35:16 [And Jacob removed from Baethel, and pitched his tent beyond the tower of Gader,]and it came to pass when he drew nigh to Chabratha, to enter into Ephratha, Rachel travailed; and in her travail she was in hard labour. (Genesis 35:16 Brenton)
Rdz:35:16 A gdy wyruszyli z Betel i mieli jeszcze w drodze przed sobą pewną przestrzeń, aby dojść do Efrata, Rachela zaczęła rodzić; poród jednak był ciężki. (Rdz 35:16 BT_4)
Rdz:35:16 Ἀπάρας δὲ Ιακωβ ἐκ Βαιθηλ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐπέκεινα τοῦ πύργου Γαδερ. ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν χαβραθα εἰς γῆν ἐλθεῖν Εφραθα, ἔτεκεν Ραχηλ καὶ ἐδυστόκησεν ἐν τῷ τοκετῷ.
Rdz:35:16 ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ ἐκ   ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·έκεινα ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἡνίκα ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)   εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) Ῥαχήλ, ἡ καί   ἐν ὁ ἡ τό  
Rdz:35:16 zabrać zaś Jakub z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami - do po-ołowiu; rozbić Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska on / ona / on / sama poza wieża - stać się stać, stanie, zaś kiedy się w pobliżu (zbliżyć, być nieuchronne, na wyciągnięcie ręki, w pobliżu, przychodzić, (podejście)) - do (+ acc) ziemia / Ziemia przyjść - urodzić Rachel a także, nawet, a mianowicie - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między -
Rdz:35:16 *)apa/ras de\ *iakOb e)k *baiTEl e)/pEXen tE\n skEnE\n au)tou= e)pe/keina tou= pu/rgou *gader. e)ge/neto de\ E(ni/ka E)/ggisen CHabraTa ei)s gE=n e)lTei=n *efraTa, e)/teken *raCHEl kai\ e)dusto/kEsen e)n tO=| toketO=|.
Rdz:35:16 aparas de iakOb ek baiTEl epEXen tEn skEnEn autu epekeina tu pyrgu gader. egeneto de hEnika Engisen CHabraTa eis gEn elTein efraTa, eteken raCHEl kai edystokEsen en tO toketO.
Rdz:35:16 VA_AAPNSM x N_NSM P N_GS VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM D RA_GSM N2_GSM N_GS VBI_AMI3S x D VAI_AAI3S N_DS P N1_ASF VB_AAN N_S VBI_AAI3S N_NSF C VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM
Rdz:35:16 to take away δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob out of (+gen) ἐξ before vowels ć to upon-lead; to pitch the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same beyond the tower ć to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] when to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) ć into (+acc) earth/land to come ć to give birth Rachel and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Rdz:35:16 upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) Yet Jacob (indecl) out of (+gen)   he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed the (acc) tent (acc) him/it/same (gen) beyond the (gen) tower (gen)   he/she/it-was-BECOME-ed Yet when he/she/it-NEAR-ed   into (+acc) earth/land (acc) to-COME   he/she/it-GIVE-ed-BIRTH Rachel (indecl) and   in/among/by (+dat) the (dat)  
Rdz:35:16 Rdz_35:16_1 Rdz_35:16_2 Rdz_35:16_3 Rdz_35:16_4 Rdz_35:16_5 Rdz_35:16_6 Rdz_35:16_7 Rdz_35:16_8 Rdz_35:16_9 Rdz_35:16_10 Rdz_35:16_11 Rdz_35:16_12 Rdz_35:16_13 Rdz_35:16_14 Rdz_35:16_15 Rdz_35:16_16 Rdz_35:16_17 Rdz_35:16_18 Rdz_35:16_19 Rdz_35:16_20 Rdz_35:16_21 Rdz_35:16_22 Rdz_35:16_23 Rdz_35:16_24 Rdz_35:16_25 Rdz_35:16_26 Rdz_35:16_27 Rdz_35:16_28 Rdz_35:16_29
Rdz:35:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:17 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ σκληρῶς αὐτὴν τίκτειν εἶπεν αὐτῇ ἡ μαῖα Θάρσει, καὶ γὰρ οὗτός σοί ἐστιν υἱός.
Rdz:35:17 And it came to pass in her hard labour, that the midwife said to her, Be of good courage, for thou shalt also have this son. (Genesis 35:17 Brenton)
Rdz:35:17 I kiedy urodziła w wielkich bólach, rzekła do niej położna: «Już nie lękaj się, bo oto masz syna!» (Rdz 35:17 BT_4)
Rdz:35:17 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ σκληρῶς αὐτὴν τίκτειν εἶπεν αὐτῇ μαῖα Θάρσει, καὶ γὰρ οὗτός σοί ἐστιν υἱός.
Rdz:35:17 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) καί γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Rdz:35:17 stać się stać, stanie, zaś w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między - on / ona / on / sama urodzić powiedzieć / powiedzieć on / ona / on / sama - Serce / komfort / zachętą; podjąć serca złotówki w górę, czuję zachęcać (przeciwieństwo nadziei) a także, nawet, a mianowicie na, ponieważ, jak Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub być syn
Rdz:35:17 e)ge/neto de\ e)n tO=| sklErO=s au)tE\n ti/ktein ei)=pen au)tE=| E( mai=a *Ta/rsei, kai\ ga\r ou(=to/s soi/ e)stin ui(o/s.
Rdz:35:17 egeneto de en tO sklErOs autEn tiktein eipen autE hE maia Tarsei, kai gar hutos soi estin hyios.
Rdz:35:17 VBI_AMI3S x P RA_DSM D RD_ASF V1_PAN VBI_AAI3S RD_DSF RA_NSF N1A_NSF V2_PAD2S C x RD_NSM RP_DS V9_PAI3S N2_NSM
Rdz:35:17 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same to give birth to say/tell he/she/it/same the ć heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) and also, even, namely for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be son
Rdz:35:17 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat)   her/it/same (acc) to-be-GIVE-ing-BIRTH he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) the (nom)   heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! and for this (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is son (nom)
Rdz:35:17 Rdz_35:17_1 Rdz_35:17_2 Rdz_35:17_3 Rdz_35:17_4 Rdz_35:17_5 Rdz_35:17_6 Rdz_35:17_7 Rdz_35:17_8 Rdz_35:17_9 Rdz_35:17_10 Rdz_35:17_11 Rdz_35:17_12 Rdz_35:17_13 Rdz_35:17_14 Rdz_35:17_15 Rdz_35:17_16 Rdz_35:17_17 Rdz_35:17_18
Rdz:35:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:18 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἀφιέναι αὐτὴν τὴν ψυχήν – ἀπέθνῃσκεν γάρ – ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Υἱὸς ὀδύνης μου· ὁ δὲ πατὴρ ἐκάλεσεν αὐτὸν Βενιαμιν.
Rdz:35:18 And it came to pass in her giving up the ghost (for she was dying), that she called his name, The son of my pain; but his father called his name Benjamin. (Genesis 35:18 Brenton)
Rdz:35:18 Ona jednak, gdy życie z niej uchodziło, bo konała, nazwała swego syna Benoni; lecz ojciec dał mu imię Beniamin. (Rdz 35:18 BT_4)
Rdz:35:18 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἀφιέναι αὐτὴν τὴν ψυχήν ἀπέθνῃσκεν γάρ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Υἱὸς ὀδύνης μου· δὲ πατὴρ ἐκάλεσεν αὐτὸν Βενιαμιν.
Rdz:35:18 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή   ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) γάρ   καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὀδύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δέ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Rdz:35:18 stać się stać, stanie, zaś w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między puścić on / ona / on / sama samo życie A. życie "λύθη ψ. τε μένος τε "Il.5.296 itp; psyche = umysł osoby - umrzeć na, ponieważ, jak - zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy on / ona / on / sama syn ból JA zaś ojciec zadzwonić połączenia on / ona / on / sama Benzoes
Rdz:35:18 e)ge/neto de\ e)n tO=| a)fie/nai au)tE\n tE\n PSuCHE/n a)pe/TnE|sken ga/r e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *ui(o\s o)du/nEs mou· o( de\ patE\r e)ka/lesen au)to\n *beniamin.
Rdz:35:18 egeneto de en tO afienai autEn tEn PSyCHEn apeTnEsken gar ekalesen to onoma autu yios odynEs mu· ho de patEr ekalesen auton beniamin.
Rdz:35:18 VBI_AMI3S x P RA_DSN V7_PAN RD_ASF RA_ASF N1_ASF V1I_IAI3S x VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N2_NSM N1_GSF RP_GS RA_NSM x N3_NSM VAI_AAI3S RD_ASM N_ASM
Rdz:35:18 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to let go of he/she/it/same the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person   to die for since, as   to call call the name with regard to he/she/it/same son pain I the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] father to call call he/she/it/same Benjamin
Rdz:35:18 he/she/it-was-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) to-be-LET-ing-GO-OF her/it/same (acc) the (acc) life (acc)   he/she/it-was-DIE-ing for   he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) son (nom) pain (gen) me (gen) the (nom) Yet father (nom) he/she/it-CALL-ed him/it/same (acc) Benjamin (indecl)
Rdz:35:18 Rdz_35:18_1 Rdz_35:18_2 Rdz_35:18_3 Rdz_35:18_4 Rdz_35:18_5 Rdz_35:18_6 Rdz_35:18_7 Rdz_35:18_8 Rdz_35:18_9 Rdz_35:18_10 Rdz_35:18_11 Rdz_35:18_12 Rdz_35:18_13 Rdz_35:18_14 Rdz_35:18_15 Rdz_35:18_16 Rdz_35:18_17 Rdz_35:18_18 Rdz_35:18_19 Rdz_35:18_20 Rdz_35:18_21 Rdz_35:18_22 Rdz_35:18_23 Rdz_35:18_24 Rdz_35:18_25
Rdz:35:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:19 ἀπέθανεν δὲ Ραχηλ καὶ ἐτάφη ἐν τῇ ὁδῷ Εφραθα [αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ].
Rdz:35:19 So Rachel died, and was buried in the way of the course of Ephratha, this is Bethleem. (Genesis 35:19 Brenton)
Rdz:35:19 A Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. (Rdz 35:19 BT_4)
Rdz:35:19 ἀπέθανεν δὲ Ραχηλ καὶ ἐτάφη ἐν τῇ ὁδῷ Εφραθα [αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ].
Rdz:35:19 ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) δέ Ῥαχήλ, ἡ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Βηθλέεμ, ἡ
Rdz:35:19 umrzeć zaś Rachel a także, nawet, a mianowicie pochować w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Sposób / droga - Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] być Betlejem
Rdz:35:19 a)pe/Tanen de\ *raCHEl kai\ e)ta/fE e)n tE=| o(dO=| *efraTa [au(/tE e)sti\n *bETleem].
Rdz:35:19 apeTanen de raCHEl kai etafE en tE hodO efraTa [hautE estin bETleem].
Rdz:35:19 VBI_AAI3S x N_NSF C VDI_API3S P RA_DSF N2_DSF N_GS RD_NSF V9_PAI3S N_NS
Rdz:35:19 to die δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be Bethlehem
Rdz:35:19 he/she/it-DIE-ed Yet Rachel (indecl) and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat)   this (nom) he/she/it-is Bethlehem (indecl)
Rdz:35:19 Rdz_35:19_1 Rdz_35:19_2 Rdz_35:19_3 Rdz_35:19_4 Rdz_35:19_5 Rdz_35:19_6 Rdz_35:19_7 Rdz_35:19_8 Rdz_35:19_9 Rdz_35:19_10 Rdz_35:19_11 Rdz_35:19_12
Rdz:35:19 x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:20 καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐπὶ τοῦ μνημείου αὐτῆς· αὕτη ἐστὶν στήλη μνημείου Ραχηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Rdz:35:20 And Jacob set up a pillar on her tomb; this is the pillar on the tomb of Rachel, until this day. (Genesis 35:20 Brenton)
Rdz:35:20 Jakub ustawił stelę na jej grobie. - Kamień tan stoi na grobie Racheli po dziś dzień. (Rdz 35:20 BT_4)
Rdz:35:20 καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐπὶ τοῦ μνημείου αὐτῆς· αὕτη ἐστὶν στήλη μνημείου Ραχηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
Rdz:35:20 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Ἰακώβ, ὁ   ἐπί ὁ ἡ τό μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   μνημεῖον, -ου, τό (cf. μνῆμα) Ῥαχήλ, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ
Rdz:35:20 a także, nawet, a mianowicie spowodować stać Jakub - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem grób on / ona / on / sama Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] być - grób Rachel aż do; świt dziś dzień dzień
Rdz:35:20 kai\ e)/stEsen *iakOb stE/lEn e)pi\ tou= mnEmei/ou au)tE=s· au(/tE e)sti\n stE/lE mnEmei/ou *raCHEl e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras.
Rdz:35:20 kai estEsen iakOb stElEn epi tu mnEmeiu autEs· hautE estin stElE mnEmeiu raCHEl heOs tEs sEmeron hEmeras.
Rdz:35:20 C VAI_AAI3S N_NSM N1_ASF P RA_GSN N2N_GSN RD_GSF RD_NSF V9_PAI3S N1_NSF N2N_GSN N_GSF P RA_GSF D N1A_GSF
Rdz:35:20 and also, even, namely to cause to stand Jacob ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tomb he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć tomb Rachel until; dawn the today day day
Rdz:35:20 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Jacob (indecl)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tomb (gen) her/it/same (gen) this (nom) he/she/it-is   tomb (gen) Rachel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc)
Rdz:35:20 Rdz_35:20_1 Rdz_35:20_2 Rdz_35:20_3 Rdz_35:20_4 Rdz_35:20_5 Rdz_35:20_6 Rdz_35:20_7 Rdz_35:20_8 Rdz_35:20_9 Rdz_35:20_10 Rdz_35:20_11 Rdz_35:20_12 Rdz_35:20_13 Rdz_35:20_14 Rdz_35:20_15 Rdz_35:20_16 Rdz_35:20_17
Rdz:35:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:22 Ἐγένετο δὲ ἡνίκα κατῴκησεν Ισραηλ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ, ἐπορεύθη Ρουβην καὶ ἐκοιμήθη μετὰ Βαλλας τῆς παλλακῆς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἤκουσεν Ισραηλ, καὶ πονηρὸν ἐφάνη ἐναντίον αὐτοῦ. Ἦσαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα.
Rdz:35:22 And it came to pass when Israel dwelt in that land, that Ruben went and lay with Balla, the concubine of his father Jacob; and Israel heard, and the thing appeared grievous before him. And the sons of Jacob were twelve. (Genesis 35:22 Brenton)
Rdz:35:22 A gdy przebywał w tej okolicy, Ruben zbliżył się do Bilhy, drugorzędnej żony ojca swego, i obcował z nią; Izrael dowiedział się o tym. Synów Jakuba było dwunastu: (Rdz 35:22 BT_4)
Rdz:35:22 Ἐγένετο δὲ ἡνίκα κατῴκησεν Ισραηλ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ, ἐπορεύθη Ρουβην καὶ ἐκοιμήθη μετὰ Βαλλας τῆς παλλακῆς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἤκουσεν Ισραηλ, καὶ πονηρὸν ἐφάνη ἐναντίον αὐτοῦ. Ἦσαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα.
Rdz:35:22 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἡνίκα κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκεῖνος -η -ο πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ καί πονηρός -ά -όν φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ δώ·δεκα/δεκα·δύο
Rdz:35:22 stać się stać, stanie, zaś kiedy do przebywania / ustatkować mieszkać na stałe, w najsilniejszym sensie - stąd mieszkać lub ustatkować dokładnie, perwersyjnie i pełną kontrolę, aby być dokładnie w domu (patrz Ef 3:17, Kol 1:19, 2: 9) ( kontrastują z παροικέω) Izrael w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia że iść Reuben a także, nawet, a mianowicie spoczywać / uśpienia po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem - - ojciec on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie słyszeć Izrael a także, nawet, a mianowicie zły wietrzenie (podnosząc, radując się lub proponujące) twardy, uciążliwego, pracy. Od αἴρω και πόνος do stawienia się wygląd, shew peer, wydaje, pokaż przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, on / ona / on / sama być zaś syn Jakub dwanaście
Rdz:35:22 *)ege/neto de\ E(ni/ka katO/|kEsen *israEl e)n tE=| gE=| e)kei/nE|, e)poreu/TE *roubEn kai\ e)koimE/TE meta\ *ballas tE=s pallakE=s tou= patro\s au)tou=· kai\ E)/kousen *israEl, kai\ ponEro\n e)fa/nE e)nanti/on au)tou=. *)=Esan de\ oi( ui(oi\ *iakOb dO/deka.
Rdz:35:22 egeneto de hEnika katOkEsen israEl en tE gE ekeinE, eporeuTE rubEn kai ekoimETE meta ballas tEs pallakEs tu patros autu· kai Ekusen israEl, kai ponEron efanE enantion autu. Esan de hoi hyioi iakOb dOdeka.
Rdz:35:22 VBI_AMI3S x D VAI_AAI3S N_NSM P RA_DSF N1_DSF RD_DSF VCI_API3S N_NSM C VCI_API3S P N_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VAI_AAI3S N_NSM C A1A_NSN VDI_API3S P RD_GSM V9_IAI3P x RA_NPM N2_NPM N_GSM M
Rdz:35:22 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] when to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land that to go Reuben and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć the ć the father he/she/it/same and also, even, namely to hear Israel and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to appear look, shew, peer, seem, show in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the son Jacob twelve
Rdz:35:22 he/she/it-was-BECOME-ed Yet when he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) that (dat) he/she/it-was-GO-ed Reuben (indecl) and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen)   the (gen)   the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-HEAR-ed Israel (indecl) and wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-APPEAR-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) they-were Yet the (nom) sons (nom|voc) Jacob (indecl) twelve
Rdz:35:22 Rdz_35:22_1 Rdz_35:22_2 Rdz_35:22_3 Rdz_35:22_4 Rdz_35:22_5 Rdz_35:22_6 Rdz_35:22_7 Rdz_35:22_8 Rdz_35:22_9 Rdz_35:22_10 Rdz_35:22_11 Rdz_35:22_12 Rdz_35:22_13 Rdz_35:22_14 Rdz_35:22_15 Rdz_35:22_16 Rdz_35:22_17 Rdz_35:22_18 Rdz_35:22_19 Rdz_35:22_20 Rdz_35:22_21 Rdz_35:22_22 Rdz_35:22_23 Rdz_35:22_24 Rdz_35:22_25 Rdz_35:22_26 Rdz_35:22_27 Rdz_35:22_28 Rdz_35:22_29 Rdz_35:22_30 Rdz_35:22_31 Rdz_35:22_32 Rdz_35:22_33 Rdz_35:22_34
Rdz:35:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:23 υἱοὶ Λειας· πρωτότοκος Ιακωβ Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδας, Ισσαχαρ, Ζαβουλων.
Rdz:35:23 The sons of Lea, the first-born of Jacob; Ruben, Symeon, Levi, Judas, Issachar, Zabulon. (Genesis 35:23 Brenton)
Rdz:35:23 Synowie Lei: pierworodny syn Jakuba Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zabulon. (Rdz 35:23 BT_4)
Rdz:35:23 υἱοὶ Λειας· πρωτότοκος Ιακωβ Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδας, Ισσαχαρ, Ζαβουλων.
Rdz:35:23 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λεῖος -α -ον πρωτό·τοκος -ον Ἰακώβ, ὁ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ Συμεών, ὁ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ Ζαβουλών, ὁ
Rdz:35:23 syn gładka / poziom / plain Pierworodny Jakub Reuben Symeon / Simeon Levi Judasz / Juda Isaschar Zabulona
Rdz:35:23 ui(oi\ *leias· prOto/tokos *iakOb *roubEn, *sumeOn, *leui, *ioudas, *issaCHar, *DZaboulOn.
Rdz:35:23 hyioi leias· prOtotokos iakOb rubEn, symeOn, leui, iudas, issaCHar, DZabulOn.
Rdz:35:23 N2_NPM N_GSF A1B_NSM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM
Rdz:35:23 son smooth/level/plain firstborn Jacob Reuben Symeon/Simeon Levi Judas/Judah Issachar Zebulun
Rdz:35:23 sons (nom|voc) smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) firstborn ([Adj] nom) Jacob (indecl) Reuben (indecl) Symeon/Simeon (indecl) Levi (indecl), Levi (voc) Judas/Judah (nom) Issachar (indecl) Zebulun (indecl)
Rdz:35:23 Rdz_35:23_1 Rdz_35:23_2 Rdz_35:23_3 Rdz_35:23_4 Rdz_35:23_5 Rdz_35:23_6 Rdz_35:23_7 Rdz_35:23_8 Rdz_35:23_9 Rdz_35:23_10
Rdz:35:23 x x x x x x x x x x
Rdz:35:24 υἱοὶ δὲ Ραχηλ· Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν.
Rdz:35:24 And the sons of Rachel; Joseph and Benjamin. (Genesis 35:24 Brenton)
Rdz:35:24 Synowie Racheli: Józef i Beniamin. (Rdz 35:24 BT_4)
Rdz:35:24 υἱοὶ δὲ Ραχηλ· Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν.
Rdz:35:24 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ Ῥαχήλ, ἡ Ἰωσήφ, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Rdz:35:24 syn zaś Rachel Joseph a także, nawet, a mianowicie Benzoes
Rdz:35:24 ui(oi\ de\ *raCHEl· *iOsEf kai\ *beniamin.
Rdz:35:24 hyioi de raCHEl· iOsEf kai beniamin.
Rdz:35:24 N2_NPM x N_GSF N_NSM C N_NSM
Rdz:35:24 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Rachel Joseph and also, even, namely Benjamin
Rdz:35:24 sons (nom|voc) Yet Rachel (indecl) Joseph (indecl) and Benjamin (indecl)
Rdz:35:24 Rdz_35:24_1 Rdz_35:24_2 Rdz_35:24_3 Rdz_35:24_4 Rdz_35:24_5 Rdz_35:24_6
Rdz:35:24 x x x x x x
Rdz:35:25 υἱοὶ δὲ Βαλλας παιδίσκης Ραχηλ· Δαν καὶ Νεφθαλι.
Rdz:35:25 And the sons of Balla, the hand-maid of Rachel; Dan and Nephthalim. (Genesis 35:25 Brenton)
Rdz:35:25 Synowie Bilhy, niewolnicy Racheli: Dan i Neftali, (Rdz 35:25 BT_4)
Rdz:35:25 υἱοὶ δὲ Βαλλας παιδίσκης Ραχηλ· Δαν καὶ Νεφθαλι.
Rdz:35:25 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ   παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) Ῥαχήλ, ἡ   καί  
Rdz:35:25 syn zaś - niewolnica Rachel - a także, nawet, a mianowicie -
Rdz:35:25 ui(oi\ de\ *ballas paidi/skEs *raCHEl· *dan kai\ *nefTali.
Rdz:35:25 hyioi de ballas paidiskEs raCHEl· dan kai nefTali.
Rdz:35:25 N2_NPM x N_GSF N1_GSF N_GSF N_NSM C N_NSM
Rdz:35:25 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć slave girl Rachel ć and also, even, namely ć
Rdz:35:25 sons (nom|voc) Yet   slave girl (gen) Rachel (indecl)   and  
Rdz:35:25 Rdz_35:25_1 Rdz_35:25_2 Rdz_35:25_3 Rdz_35:25_4 Rdz_35:25_5 Rdz_35:25_6 Rdz_35:25_7 Rdz_35:25_8
Rdz:35:25 x x x x x x x x
Rdz:35:26 υἱοὶ δὲ Ζελφας παιδίσκης Λειας· Γαδ καὶ Ασηρ. οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ, οἳ ἐγένοντο αὐτῷ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας
Rdz:35:26 And the sons of Zelpha, the hand-maid of Lea; Gad and Aser. These are the sons of Jacob, which were born to him in Mesopotamia of Syria. (Genesis 35:26 Brenton)
Rdz:35:26 oraz synowie Zilpy, niewolnicy Lei: Gad i Aser. Są to synowie Jakuba, którzy mu się urodzili w Paddan-Aram. (Rdz 35:26 BT_4)
Rdz:35:26 υἱοὶ δὲ Ζελφας παιδίσκης Λειας· Γαδ καὶ Ασηρ. οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ, οἳ ἐγένοντο αὐτῷ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας
Rdz:35:26 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δέ   παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) λεῖος -α -ον Γάδ, ὁ καί Ἀσήρ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Μεσοποταμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ
Rdz:35:26 syn zaś - niewolnica gładka / poziom / plain Gad a także, nawet, a mianowicie Asher Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] syn Jakub który / którego / których stać się stać, stanie, on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Mezopotamia Syria [prowincja rzymska]
Rdz:35:26 ui(oi\ de\ *DZelfas paidi/skEs *leias· *gad kai\ *asEr. ou(=toi ui(oi\ *iakOb, oi(\ e)ge/nonto au)tO=| e)n *mesopotami/a| tE=s *suri/as
Rdz:35:26 hyioi de DZelfas paidiskEs leias· gad kai asEr. hutoi hyioi iakOb, hoi egenonto autO en mesopotamia tEs syrias
Rdz:35:26 N2_NPM x N_GSF N1_GSF N_GSF N_NSM C N_NSM RD_NPM N2_NPM N_GSM RR_NPM VBI_AMI3P RD_DSM P N1A_DSF RA_GSF N1A_GSF
Rdz:35:26 son δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć slave girl smooth/level/plain Gad and also, even, namely Asher this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son Jacob who/whom/which to become become, happen he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Mesopotamia the Syria [Roman province of]
Rdz:35:26 sons (nom|voc) Yet   slave girl (gen) smooth/level/plain ([Adj] acc, gen) Gad (indecl) and Asher (indecl) these (nom) sons (nom|voc) Jacob (indecl) who/whom/which (nom) they-were-BECOME-ed him/it/same (dat) in/among/by (+dat) Mesopotamia (dat) the (gen) Syria (gen)
Rdz:35:26 Rdz_35:26_1 Rdz_35:26_2 Rdz_35:26_3 Rdz_35:26_4 Rdz_35:26_5 Rdz_35:26_6 Rdz_35:26_7 Rdz_35:26_8 Rdz_35:26_9 Rdz_35:26_10 Rdz_35:26_11 Rdz_35:26_12 Rdz_35:26_13 Rdz_35:26_14 Rdz_35:26_15 Rdz_35:26_16 Rdz_35:26_17 Rdz_35:26_18
Rdz:35:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:27 Ἦλθεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς Μαμβρη εἰς πόλιν τοῦ πεδίου [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] ἐν γῇ Χανααν, οὗ παρῴκησεν Αβρααμ καὶ Ισαακ.
Rdz:35:27 And Jacob came to Isaac his father to Mambre, to a city of the plain; this is Chebron in the land of Chanaan, where Abraam and Isaac sojourned. (Genesis 35:27 Brenton)
Rdz:35:27 A potem Jakub przybył do ojca swego, Izaaka, do Mamre, do Kiriat-Arba, czyli do Hebronu, gdzie niegdyś mieszkał Abraham, a potem i Izaak. (Rdz 35:27 BT_4)
Rdz:35:27 Ἦλθεν δὲ Ιακωβ πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς Μαμβρη εἰς πόλιν τοῦ πεδίου [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] ἐν γῇ Χανααν, οὗ παρῴκησεν Αβρααμ καὶ Ισαακ.
Rdz:35:27 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ Ἰακώβ, ὁ πρός Ἰσαάκ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   εἰς[1] πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) Ἀβραάμ, ὁ καί Ἰσαάκ, ὁ
Rdz:35:27 przyjść zaś Jakub w kierunku (+ ACC +, + gen dat) Isaac ojciec on / ona / on / sama do (+ acc) - do (+ acc) miasto - Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] być - w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których mieszkać w pobliżu zamieszkać tymczasowo, przez krótki czas, pobyt (kontrast z κατοικέω) Abraham a także, nawet, a mianowicie Isaac
Rdz:35:27 *)=ElTen de\ *iakOb pro\s *isaak to\n pate/ra au)tou= ei)s *mambrE ei)s po/lin tou= pedi/ou [au(/tE e)sti\n *CHebrOn] e)n gE=| *CHanaan, ou(= parO/|kEsen *abraam kai\ *isaak.
Rdz:35:27 ElTen de iakOb pros isaak ton patera autu eis mambrE eis polin tu pediu [hautE estin CHebrOn] en gE CHanaan, hu parOkEsen abraam kai isaak.
Rdz:35:27 VBI_AAI3S x N_NSM P N_ASM RA_ASM N3_ASM RD_GSM P N_AS P N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN RD_NSF V9_PAI3S N_NS P N1_DSF N_S D VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM
Rdz:35:27 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob toward (+acc,+gen,+dat) Isaac the father he/she/it/same into (+acc) ć into (+acc) city the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) Abraham and also, even, namely Isaac
Rdz:35:27 he/she/it-COME-ed Yet Jacob (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Isaac (indecl) the (acc) father (acc) him/it/same (gen) into (+acc)   into (+acc) city (acc) the (gen)   this (nom) he/she/it-is   in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) where; who/whom/which (gen) he/she/it-DWELL-ed--NEAR Abraham (indecl) and Isaac (indecl)
Rdz:35:27 Rdz_35:27_1 Rdz_35:27_2 Rdz_35:27_3 Rdz_35:27_4 Rdz_35:27_5 Rdz_35:27_6 Rdz_35:27_7 Rdz_35:27_8 Rdz_35:27_9 Rdz_35:27_10 Rdz_35:27_11 Rdz_35:27_12 Rdz_35:27_13 Rdz_35:27_14 Rdz_35:27_15 Rdz_35:27_16 Rdz_35:27_17 Rdz_35:27_18 Rdz_35:27_19 Rdz_35:27_20 Rdz_35:27_21 Rdz_35:27_22 Rdz_35:27_23 Rdz_35:27_24 Rdz_35:27_25
Rdz:35:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:35:28 ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ισαακ, ἃς ἔζησεν, ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήκοντα·
Rdz:35:28 And the days of Isaac which he lived were an hundred and eighty years. (Genesis 35:28 Brenton)
Rdz:35:28 Izaak miał wtedy sto osiemdziesiąt lat. (Rdz 35:28 BT_4)
Rdz:35:28 ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ισαακ, ἃς ἔζησεν, ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήκοντα·
Rdz:35:28 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰσαάκ, ὁ ὅς ἥ ὅ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν ὀγδοή·κοντα
Rdz:35:28 stać się stać, stanie, zaś dzień Isaac który / którego / których do istnieje mieszkać, żyją, żyją (ζω ζαω) rok sto osiemdziesiąt
Rdz:35:28 e)ge/nonto de\ ai( E(me/rai *isaak, a(/s e)/DZEsen, e)/tE e(kato\n o)gdoE/konta·
Rdz:35:28 egenonto de hai hEmerai isaak, has eDZEsen, etE hekaton ogdoEkonta·
Rdz:35:28 VBI_AMI3P x RA_NPF N1A_NPF N_GSM RR_APF VAI_AAI3S N3E_NPN M M
Rdz:35:28 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day Isaac who/whom/which to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) year hundred eighty
Rdz:35:28 they-were-BECOME-ed Yet the (nom) days (nom|voc) Isaac (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-EXISTS-ed years (nom|acc|voc) hundred eighty
Rdz:35:28 Rdz_35:28_1 Rdz_35:28_2 Rdz_35:28_3 Rdz_35:28_4 Rdz_35:28_5 Rdz_35:28_6 Rdz_35:28_7 Rdz_35:28_8 Rdz_35:28_9 Rdz_35:28_10
Rdz:35:28 x x x x x x x x x x
Rdz:35:29 καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ησαυ καὶ Ιακωβ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.
Rdz:35:29 And Isaac gave up the ghost and died, and was laid to his family, old and full of days; and Esau and Jacob his sons buried him. (Genesis 35:29 Brenton)
Rdz:35:29 Izaak, doszedłszy do kresu swego życia, zmarł w późnej starości. I pochowali go jego synowie Ezaw i Jakub. (Rdz 35:29 BT_4)
Rdz:35:29 καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ησαυ καὶ Ιακωβ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.
Rdz:35:29 καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί πλήρης -ες ἡμέρα, -ας -ἡ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἠσαῦ, ὁ καί Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:35:29 a także, nawet, a mianowicie na niepowodzenie (zmarłego; nie, będzie chciał, pustynia, porzucić, zamknąć, pominięte) umrzeć a także, nawet, a mianowicie dodać do w kierunku (+ ACC +, + gen dat) rasa rasy, klasy, rodzaju on / ona / on / sama starszy a także, nawet, a mianowicie pełny dzień a także, nawet, a mianowicie pochować on / ona / on / sama Ezaw a także, nawet, a mianowicie Jakub syn on / ona / on / sama
Rdz:35:29 kai\ e)klipO\n a)pe/Tanen kai\ prosete/TE pro\s to\ ge/nos au)tou= presbu/teros kai\ plE/rEs E(merO=n, kai\ e)/TaPSan au)to\n *Esau kai\ *iakOb oi( ui(oi\ au)tou=.
Rdz:35:29 kai eklipOn apeTanen kai proseteTE pros to genos autu presbyteros kai plErEs hEmerOn, kai eTaPSan auton Esau kai iakOb hoi hyioi autu.
Rdz:35:29 C VB_AAPNSM VBI_AAI3S C VCI_API3S P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM A1A_NSMC C A3H_NSM N1A_GPF C VAI_AAI3P RD_ASM N_NSM C N_NSM RA_NPM N2_NPM RD_GSM
Rdz:35:29 and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) to die and also, even, namely to add to toward (+acc,+gen,+dat) the race race, class, kind he/she/it/same elder and also, even, namely full day and also, even, namely to bury he/she/it/same Esau and also, even, namely Jacob the son he/she/it/same
Rdz:35:29 and upon FAIL-ing (nom) he/she/it-DIE-ed and he/she/it-was-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) him/it/same (gen) elder ([Adj] nom) and full ([Adj] nom) days (gen) and they-BURY-ed him/it/same (acc) Esau (indecl) and Jacob (indecl) the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen)
Rdz:35:29 Rdz_35:29_1 Rdz_35:29_2 Rdz_35:29_3 Rdz_35:29_4 Rdz_35:29_5 Rdz_35:29_6 Rdz_35:29_7 Rdz_35:29_8 Rdz_35:29_9 Rdz_35:29_10 Rdz_35:29_11 Rdz_35:29_12 Rdz_35:29_13 Rdz_35:29_14 Rdz_35:29_15 Rdz_35:29_16 Rdz_35:29_17 Rdz_35:29_18 Rdz_35:29_19 Rdz_35:29_20 Rdz_35:29_21 Rdz_35:29_22
Rdz:35:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x