Rdz:33:1 Ἀναβλέψας δὲ Ιακωβ εἶδεν καὶ ἰδοὺ Ησαυ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐρχόμενος καὶ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ. καὶ ἐπιδιεῖλεν Ιακωβ τὰ παιδία ἐπὶ Λειαν καὶ Ραχηλ καὶ τὰς δύο παιδίσκας
Rdz:33:1 And Jacob lifted up his eyes, and beheld, and lo! Esau his brother coming, and four hundred men with him; and Jacob divided the children to Lea and to Rachel, and the two handmaidens. (Genesis 33:1 Brenton)
Rdz:33:1 Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaw nadciąga z czterystu ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice, (Rdz 33:1 BT_4)
Rdz:33:1 Ἀναβλέψας δὲ Ιακωβ εἶδεν καὶ ἰδοὺ Ησαυ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐρχόμενος καὶ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ. καὶ ἐπιδιεῖλεν Ιακωβ τὰ παιδία ἐπὶ Λειαν καὶ Ραχηλ καὶ τὰς δύο παιδίσκας
Rdz:33:1 ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) δέ Ἰακώβ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἠσαῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί τετρα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί   Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐπί λεῖος -α -ον καί Ῥαχήλ, ἡ καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη)
Rdz:33:1 zobaczyć (patrz, otrzymują wzroku) zaś Jakub zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), a także, nawet, a mianowicie zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), Ezaw brat on / ona / on / sama przyjść a także, nawet, a mianowicie czterysta mężczyzna, mąż zazwyczaj "człowiek", w odróżnieniu od kobiety, bestia, boga, itp .;czasem, "mąż". po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - Jakub dziecko na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem gładka / poziom / plain a także, nawet, a mianowicie Rachel a także, nawet, a mianowicie dwa niewolnica
Rdz:33:1 *)anable/PSas de\ *iakOb ei)=den kai\ i)dou\ *Esau o( a)delfo\s au)tou= e)rCHo/menos kai\ tetrako/sioi a)/ndres met’ au)tou=. kai\ e)pidiei=len *iakOb ta\ paidi/a e)pi\ *leian kai\ *raCHEl kai\ ta\s du/o paidi/skas
Rdz:33:1 anablePSas de iakOb eiden kai idu Esau ho adelfos autu erCHomenos kai tetrakosioi andres met’ autu. kai epidieilen iakOb ta paidia epi leian kai raCHEl kai tas dyo paidiskas
Rdz:33:1 VA_AAPNSM x N_NSM VBI_AAI3S C I N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM V1_PMPNSM C A1A_NPM N3_NPM P RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM RA_APN N2N_APN P N_ASF C N_ASF C RA_APF M N1_APF
Rdz:33:1 to see (look, receive sight) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Esau the brother he/she/it/same to come and also, even, namely four hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely ć Jacob the child upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing smooth/level/plain and also, even, namely Rachel and also, even, namely the two slave girl
Rdz:33:1 upon SEE-ing (nom|voc) Yet Jacob (indecl) he/she/it-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! Esau (indecl) the (nom) brother (nom) him/it/same (gen) while being-COME-ed (nom) and four hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and   Jacob (indecl) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) smooth/level/plain ([Adj] acc) and Rachel (indecl) and the (acc) two (nom, acc, gen) slave girls (acc)
Rdz:33:1 Rdz_33:1_1 Rdz_33:1_2 Rdz_33:1_3 Rdz_33:1_4 Rdz_33:1_5 Rdz_33:1_6 Rdz_33:1_7 Rdz_33:1_8 Rdz_33:1_9 Rdz_33:1_10 Rdz_33:1_11 Rdz_33:1_12 Rdz_33:1_13 Rdz_33:1_14 Rdz_33:1_15 Rdz_33:1_16 Rdz_33:1_17 Rdz_33:1_18 Rdz_33:1_19 Rdz_33:1_20 Rdz_33:1_21 Rdz_33:1_22 Rdz_33:1_23 Rdz_33:1_24 Rdz_33:1_25 Rdz_33:1_26 Rdz_33:1_27 Rdz_33:1_28 Rdz_33:1_29
Rdz:33:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:2 καὶ ἐποίησεν τὰς δύο παιδίσκας καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πρώτοις καὶ Λειαν καὶ τὰ παιδία αὐτῆς ὀπίσω καὶ Ραχηλ καὶ Ιωσηφ ἐσχάτους.
Rdz:33:2 And he put the two handmaidens and their children with the first, and Lea and her children behind, and Rachel and Joseph last. (Genesis 33:2 Brenton)
Rdz:33:2 uszykował niewolnice z ich dziećmi na przedzie, Leę z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachelę i Józefa. (Rdz 33:2 BT_4)
Rdz:33:2 καὶ ἐποίησεν τὰς δύο παιδίσκας καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πρώτοις καὶ Λειαν καὶ τὰ παιδία αὐτῆς ὀπίσω καὶ Ραχηλ καὶ Ιωσηφ ἐσχάτους.
Rdz:33:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πρῶτος -η -ον καί λεῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό ὀπίσω καί Ῥαχήλ, ἡ καί Ἰωσήφ, ὁ ἔσχατος -η -ον
Rdz:33:2 a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić dwa niewolnica a także, nawet, a mianowicie syn on / ona / on / sama w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między pierwszy a także, nawet, a mianowicie gładka / poziom / plain a także, nawet, a mianowicie dziecko on / ona / on / sama za plecami, z tyłu, po a także, nawet, a mianowicie Rachel a także, nawet, a mianowicie Joseph ostatni
Rdz:33:2 kai\ e)poi/Esen ta\s du/o paidi/skas kai\ tou\s ui(ou\s au)tO=n e)n prO/tois kai\ *leian kai\ ta\ paidi/a au)tE=s o)pi/sO kai\ *raCHEl kai\ *iOsEf e)sCHa/tous.
Rdz:33:2 kai epoiEsen tas dyo paidiskas kai tus hyius autOn en prOtois kai leian kai ta paidia autEs opisO kai raCHEl kai iOsEf esCHatus.
Rdz:33:2 C VAI_AAI3S RA_APF M N1_APF C RA_APM N2_APM RD_GPM P A1_DPMS C N_ASF C RA_APN N2N_APN RD_GSF P C N_ASF C N_ASM A1_APM
Rdz:33:2 and also, even, namely to do/make the two slave girl and also, even, namely the son he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first and also, even, namely smooth/level/plain and also, even, namely the child he/she/it/same behind back, behind, after and also, even, namely Rachel and also, even, namely Joseph last
Rdz:33:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) two (nom, acc, gen) slave girls (acc) and the (acc) sons (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) first (dat) and smooth/level/plain ([Adj] acc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen) behind and Rachel (indecl) and Joseph (indecl) last (acc)
Rdz:33:2 Rdz_33:2_1 Rdz_33:2_2 Rdz_33:2_3 Rdz_33:2_4 Rdz_33:2_5 Rdz_33:2_6 Rdz_33:2_7 Rdz_33:2_8 Rdz_33:2_9 Rdz_33:2_10 Rdz_33:2_11 Rdz_33:2_12 Rdz_33:2_13 Rdz_33:2_14 Rdz_33:2_15 Rdz_33:2_16 Rdz_33:2_17 Rdz_33:2_18 Rdz_33:2_19 Rdz_33:2_20 Rdz_33:2_21 Rdz_33:2_22 Rdz_33:2_23
Rdz:33:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:3 αὐτὸς δὲ προῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτάκις ἕως τοῦ ἐγγίσαι τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
Rdz:33:3 But he advanced himself before them, and did reverence to the ground seven times, until he drew near to his brother. (Genesis 33:3 Brenton)
Rdz:33:3 Sam zaś, idąc przed wszystkimi, siedem razy oddał pokłon swemu bratu, zanim się do niego zbliżył. (Rdz 33:3 BT_4)
Rdz:33:3 αὐτὸς δὲ προῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτάκις ἕως τοῦ ἐγγίσαι τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
Rdz:33:3 αὐτός αὐτή αὐτό δέ προ·έρχομαι (προ+ερχ-, προ+ελευ·σ-, 2nd προ+ελθ-, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἑπτά·κις/ἑπτά·κι ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Rdz:33:3 on / ona / on / sama zaś do ??? Przed / z przodu on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem ziemia / Ziemia siedem razy aż do; świt się w pobliżu (zbliżyć, być nieuchronne, na wyciągnięcie ręki, w pobliżu, przychodzić, (podejście)) brat on / ona / on / sama
Rdz:33:3 au)to\s de\ proE=lTen e)/mprosTen au)tO=n kai\ proseku/nEsen e)pi\ tE\n gE=n e(pta/kis e(/Os tou= e)ggi/sai tou= a)delfou= au)tou=.
Rdz:33:3 autos de proElTen emprosTen autOn kai prosekynEsen epi tEn gEn heptakis heOs tu engisai tu adelfu autu.
Rdz:33:3 RD_NSM x VBI_AAI3S P RD_GPM C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF D P RA_GSN VA_AAN RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Rdz:33:3 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? before/in front of he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land seven times until; dawn the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the brother he/she/it/same
Rdz:33:3 he/it/same (nom) Yet he/she/it-???-ed before/in front of them/same (gen) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) seven times until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-NEAR, be-you(sg)-NEAR-ed!, he/she/it-happens-to-NEAR (opt) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen)
Rdz:33:3 Rdz_33:3_1 Rdz_33:3_2 Rdz_33:3_3 Rdz_33:3_4 Rdz_33:3_5 Rdz_33:3_6 Rdz_33:3_7 Rdz_33:3_8 Rdz_33:3_9 Rdz_33:3_10 Rdz_33:3_11 Rdz_33:3_12 Rdz_33:3_13 Rdz_33:3_14 Rdz_33:3_15 Rdz_33:3_16 Rdz_33:3_17
Rdz:33:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:4 καὶ προσέδραμεν Ησαυ εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ προσέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι.
Rdz:33:4 And Esau ran on to meet him, and embraced him, and fell on his neck, and kissed him; and they both wept. (Genesis 33:4 Brenton)
Rdz:33:4 Ezaw pospieszył na jego spotkanie i objąwszy go za szyję ucałował go; i rozpłakali się obaj. Gdy Ezaw spostrzegłszy kobiety i dzieci, zapytał: (Rdz 33:4 BT_4)
Rdz:33:4 καὶ προσέδραμεν Ησαυ εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ προσέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι.
Rdz:33:4 καί προσ·τρέχω (προσ+τρεχ-, -, 2nd προσ+δραμ-, -, -, -) Ἠσαῦ, ὁ εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α
Rdz:33:4 a także, nawet, a mianowicie do ??? Ezaw do (+ acc) spotkanie on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie - on / ona / on / sama całować wargi, buss, stykać się a także, nawet, a mianowicie bić pokłony przed / spadek na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem gardło on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie płakać obie
Rdz:33:4 kai\ prose/dramen *Esau ei)s suna/ntEsin au)tO=| kai\ perilabO\n au)to\n e)fi/lEsen kai\ prose/pesen e)pi\ to\n tra/CHElon au)tou=, kai\ e)/klausan a)mfo/teroi.
Rdz:33:4 kai prosedramen Esau eis synantEsin autO kai perilabOn auton efilEsen kai prosepesen epi ton traCHElon autu, kai eklausan amfoteroi.
Rdz:33:4 C VBI_AAI3S N_NSM P N3I_ASF RD_DSM C VB_AAPNSM RD_ASM VAI_AAI3S C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3P A1A_NPM
Rdz:33:4 and also, even, namely to ??? Esau into (+acc) meeting he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely to prostrate/fall before upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throat he/she/it/same and also, even, namely to weep both
Rdz:33:4 and he/she/it-???-ed Esau (indecl) into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat) and   him/it/same (acc) he/she/it-KISS-ed and he/she/it-PROSTRATE/FALL-ed-BEFORE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) throat (acc) him/it/same (gen) and they-WEEP-ed both (nom|voc)
Rdz:33:4 Rdz_33:4_1 Rdz_33:4_2 Rdz_33:4_3 Rdz_33:4_4 Rdz_33:4_5 Rdz_33:4_6 Rdz_33:4_7 Rdz_33:4_8 Rdz_33:4_9 Rdz_33:4_10 Rdz_33:4_11 Rdz_33:4_12 Rdz_33:4_13 Rdz_33:4_14 Rdz_33:4_15 Rdz_33:4_16 Rdz_33:4_17 Rdz_33:4_18 Rdz_33:4_19
Rdz:33:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:5 καὶ ἀναβλέψας εἶδεν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία καὶ εἶπεν Τί ταῦτά σοί ἐστιν; ὁ δὲ εἶπεν Τὰ παιδία, οἷς ἠλέησεν ὁ θεὸς τὸν παῖδά σου.
Rdz:33:5 And Esau looked up and saw the women and the children, and said, What are these to thee? And he said, The children with which God has mercifully blessed thy servant. (Genesis 33:5 Brenton)
Rdz:33:5 «A ci kim są dla ciebie?», Jakub odpowiedział: «To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę». (Rdz 33:5 BT_4)
Rdz:33:5 καὶ ἀναβλέψας εἶδεν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία καὶ εἶπεν Τί ταῦτά σοί ἐστιν; δὲ εἶπεν Τὰ παιδία, οἷς ἠλέησεν θεὸς τὸν παῖδά σου.
Rdz:33:5 καί ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅς ἥ ὅ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Rdz:33:5 a także, nawet, a mianowicie zobaczyć (patrz, otrzymują wzroku) zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), kobieta / żona a także, nawet, a mianowicie dziecko a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub być zaś powiedzieć / powiedzieć dziecko który / którego / których okazać miłosierdzie Bóg  Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG)
Rdz:33:5 kai\ a)nable/PSas ei)=den ta\s gunai=kas kai\ ta\ paidi/a kai\ ei)=pen *ti/ tau=ta/ soi/ e)stin; o( de\ ei)=pen *ta\ paidi/a, oi(=s E)le/Esen o( Teo\s to\n pai=da/ sou.
Rdz:33:5 kai anablePSas eiden tas gynaikas kai ta paidia kai eipen ti tauta soi estin; ho de eipen ta paidia, hois EleEsen ho Teos ton paida su.
Rdz:33:5 C VA_AAPNSM VBI_AAI3S RA_APF N3K_APF C RA_APN N2N_APN C VBI_AAI3S RI_NSN RD_NPN RP_DS V9_PAI3S RA_NSM x VBI_AAI3S RA_NPN N2N_NPN RR_DPM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N3D_ASM RP_GS
Rdz:33:5 and also, even, namely to see (look, receive sight) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the woman/wife and also, even, namely the child and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell the child who/whom/which to show mercy the god [see theology] the child/servant you; your/yours(sg)
Rdz:33:5 and upon SEE-ing (nom|voc) he/she/it-SEE-ed the (acc) women/wives (acc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) these (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom|acc) children (nom|acc|voc) who/whom/which (dat) he/she/it-SHOW-ed-MERCY the (nom) god (nom) the (acc) child/servant (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Rdz:33:5 Rdz_33:5_1 Rdz_33:5_2 Rdz_33:5_3 Rdz_33:5_4 Rdz_33:5_5 Rdz_33:5_6 Rdz_33:5_7 Rdz_33:5_8 Rdz_33:5_9 Rdz_33:5_10 Rdz_33:5_11 Rdz_33:5_12 Rdz_33:5_13 Rdz_33:5_14 Rdz_33:5_15 Rdz_33:5_16 Rdz_33:5_17 Rdz_33:5_18 Rdz_33:5_19 Rdz_33:5_20 Rdz_33:5_21 Rdz_33:5_22 Rdz_33:5_23 Rdz_33:5_24 Rdz_33:5_25 Rdz_33:5_26
Rdz:33:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:6 καὶ προσήγγισαν αἱ παιδίσκαι καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν,
Rdz:33:6 And the maid-servants and their children drew near and did reverence. (Genesis 33:6 Brenton)
Rdz:33:6 Wtedy zbliżyły się niewolnice ze swymi dziećmi i oddały pokłon. (Rdz 33:6 BT_4)
Rdz:33:6 καὶ προσήγγισαν αἱ παιδίσκαι καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν,
Rdz:33:6 καί προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Rdz:33:6 a także, nawet, a mianowicie zbliżać się niewolnica a także, nawet, a mianowicie dziecko on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie
Rdz:33:6 kai\ prosE/ggisan ai( paidi/skai kai\ ta\ te/kna au)tO=n kai\ proseku/nEsan,
Rdz:33:6 kai prosEngisan hai paidiskai kai ta tekna autOn kai prosekynEsan,
Rdz:33:6 C VAI_AAI3P RA_NPF N1_NPF C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM C VAI_AAI3P
Rdz:33:6 and also, even, namely to come near the slave girl and also, even, namely the child he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Rdz:33:6 and they-COME-ed-NEAR the (nom) slave girls (nom|voc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE
Rdz:33:6 Rdz_33:6_1 Rdz_33:6_2 Rdz_33:6_3 Rdz_33:6_4 Rdz_33:6_5 Rdz_33:6_6 Rdz_33:6_7 Rdz_33:6_8 Rdz_33:6_9 Rdz_33:6_10
Rdz:33:6 x x x x x x x x x x
Rdz:33:7 καὶ προσήγγισεν Λεια καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ προσεκύνησαν, καὶ μετὰ ταῦτα προσήγγισεν Ραχηλ καὶ Ιωσηφ καὶ προσεκύνησαν.
Rdz:33:7 And Lea and her children drew near and did reverence; and after this drew near Rachel and Joseph, and did reverence. (Genesis 33:7 Brenton)
Rdz:33:7 Potem przystąpiła Lea z dziećmi i oddała pokłon, a wreszcie Józef z Rachelą, którzy też oddali pokłon. (Rdz 33:7 BT_4)
Rdz:33:7 καὶ προσήγγισεν Λεια καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ προσεκύνησαν, καὶ μετὰ ταῦτα προσήγγισεν Ραχηλ καὶ Ιωσηφ καὶ προσεκύνησαν.
Rdz:33:7 καί προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -) λεῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -) Ῥαχήλ, ἡ καί Ἰωσήφ, ὁ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Rdz:33:7 a także, nawet, a mianowicie zbliżać się gładka / poziom / plain a także, nawet, a mianowicie dziecko on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie a także, nawet, a mianowicie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] zbliżać się Rachel a także, nawet, a mianowicie Joseph a także, nawet, a mianowicie do kultu - na cześć [kogoś / coś], jak lepsza siebie
Rdz:33:7 kai\ prosE/ggisen *leia kai\ ta\ te/kna au)tE=s kai\ proseku/nEsan, kai\ meta\ tau=ta prosE/ggisen *raCHEl kai\ *iOsEf kai\ proseku/nEsan.
Rdz:33:7 kai prosEngisen leia kai ta tekna autEs kai prosekynEsan, kai meta tauta prosEngisen raCHEl kai iOsEf kai prosekynEsan.
Rdz:33:7 C VAI_AAI3S N_NSF C RA_NPN N2N_NPN RD_GSF C VAI_AAI3P C P RD_APN VAI_AAI3S N_NSF C N_NSM C VAI_AAI3P
Rdz:33:7 and also, even, namely to come near smooth/level/plain and also, even, namely the child he/she/it/same and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come near Rachel and also, even, namely Joseph and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Rdz:33:7 and he/she/it-COME-ed-NEAR smooth/level/plain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-COME-ed-NEAR Rachel (indecl) and Joseph (indecl) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE
Rdz:33:7 Rdz_33:7_1 Rdz_33:7_2 Rdz_33:7_3 Rdz_33:7_4 Rdz_33:7_5 Rdz_33:7_6 Rdz_33:7_7 Rdz_33:7_8 Rdz_33:7_9 Rdz_33:7_10 Rdz_33:7_11 Rdz_33:7_12 Rdz_33:7_13 Rdz_33:7_14 Rdz_33:7_15 Rdz_33:7_16 Rdz_33:7_17 Rdz_33:7_18
Rdz:33:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:8 καὶ εἶπεν Τί ταῦτά σοί ἐστιν, πᾶσαι αἱ παρεμβολαὶ αὗται, αἷς ἀπήντηκα; ὁ δὲ εἶπεν Ἵνα εὕρῃ ὁ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου, κύριε.
Rdz:33:8 And he said, What are these things to thee, all these companies that I have met? And he said, That thy servant might find grace in thy sight, my lord. (Genesis 33:8 Brenton)
Rdz:33:8 Ezaw zapytał: «Dla kogo są te wszystkie stada, które spotkałem?» Jakub odpowiedział: «Obyś mnie darzył życzliwością, panie mój!» (Rdz 33:8 BT_4)
Rdz:33:8 καὶ εἶπεν Τί ταῦτά σοί ἐστιν, πᾶσαι αἱ παρεμβολαὶ αὗται, αἷς ἀπήντηκα; δὲ εἶπεν Ἵνα εὕρῃ παῖς σου χάριν ἐναντίον σου, κύριε.
Rdz:33:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵνα εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:33:8 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub być każdy wszystkim, każde, każde, całość; do posypania obóz obóz, koszary, wojsko Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] który / którego / których spotkać zaś powiedzieć / powiedzieć żeby / ażeby / bo znaleźć Dziecko / sługa ty; twój / twoje (SG) ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:33:8 kai\ ei)=pen *ti/ tau=ta/ soi/ e)stin, pa=sai ai( parembolai\ au(=tai, ai(=s a)pE/ntEka; o( de\ ei)=pen *(/ina eu(/rE| o( pai=s sou CHa/rin e)nanti/on sou, ku/rie.
Rdz:33:8 kai eipen ti tauta soi estin, pasai hai parembolai hautai, hais apEntEka; ho de eipen hina heurE ho pais su CHarin enantion su, kyrie.
Rdz:33:8 C VBI_AAI3S RI_NSN RD_NPN RP_DS V9_PAI3S A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_NPF RR_DPF VX_XAI1S RA_NSM x VBI_AAI3S C VB_AAS3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS N3_ASF P RP_GS N2_VSM
Rdz:33:8 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be every all, each, every, the whole of; to sprinkle the camp camp, barracks, army this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to encounter the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to find the child/servant you; your/yours(sg) for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:33:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) these (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) camps (nom|voc) these (nom) who/whom/which (dat) I-have-ENCOUNTER-ed the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed so that / in order to /because he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Rdz:33:8 Rdz_33:8_1 Rdz_33:8_2 Rdz_33:8_3 Rdz_33:8_4 Rdz_33:8_5 Rdz_33:8_6 Rdz_33:8_7 Rdz_33:8_8 Rdz_33:8_9 Rdz_33:8_10 Rdz_33:8_11 Rdz_33:8_12 Rdz_33:8_13 Rdz_33:8_14 Rdz_33:8_15 Rdz_33:8_16 Rdz_33:8_17 Rdz_33:8_18 Rdz_33:8_19 Rdz_33:8_20 Rdz_33:8_21 Rdz_33:8_22 Rdz_33:8_23 Rdz_33:8_24
Rdz:33:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:9 εἶπεν δὲ Ησαυ Ἔστιν μοι πολλά, ἄδελφε· ἔστω σοι τὰ σά.
Rdz:33:9 And Esau said, I have much, my brother; keep thine own. (Genesis 33:9 Brenton)
Rdz:33:9 Na to Ezaw: «Mam ja dużo, bracie mój, niechaj przy tobie zostanie to, co jest twoje». (Rdz 33:9 BT_4)
Rdz:33:9 εἶπεν δὲ Ησαυ Ἔστιν μοι πολλά, ἄδελφε· ἔστω σοι τὰ σά.
Rdz:33:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἠσαῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό σός -ή -όν
Rdz:33:9 powiedzieć / powiedzieć zaś Ezaw być JA dużo brat spowodować stać; być ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub twój / twoje (SG)
Rdz:33:9 ei)=pen de\ *Esau *)/estin moi polla/, a)/delfe· e)/stO soi ta\ sa/.
Rdz:33:9 eipen de Esau estin moi polla, adelfe· estO soi ta sa.
Rdz:33:9 VBI_AAI3S x N_NSM V9_PAI3S RP_DS A1_NPN N2_VSM V9_PAD3S RP_DS RA_NPN A1_NPN
Rdz:33:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Esau to be I much brother to cause to stand; to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub the your/yours(sg)
Rdz:33:9 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Esau (indecl) he/she/it-is me (dat) many (nom|acc) brother (voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) your/yours(sg) (nom|acc|voc)
Rdz:33:9 Rdz_33:9_1 Rdz_33:9_2 Rdz_33:9_3 Rdz_33:9_4 Rdz_33:9_5 Rdz_33:9_6 Rdz_33:9_7 Rdz_33:9_8 Rdz_33:9_9 Rdz_33:9_10 Rdz_33:9_11
Rdz:33:9 x x x x x x x x x x x
Rdz:33:10 εἶπεν δὲ Ιακωβ Εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, δέξαι τὰ δῶρα διὰ τῶν ἐμῶν χειρῶν· ἕνεκεν τούτου εἶδον τὸ πρόσωπόν σου, ὡς ἄν τις ἴδοι πρόσωπον θεοῦ, καὶ εὐδοκήσεις με·
Rdz:33:10 And Jacob said, If I have found grace in thy sight, receive the gifts through my hands; therefore have I seen thy face, as if any one should see the face of God, and thou shalt be well-pleased with me. (Genesis 33:10 Brenton)
Rdz:33:10 Jakub rzekł: «Ależ nie! Jeśli mnie darzysz życzliwością, przyjmij ode mnie ten mój dar. Bo przecież gdym ujrzał twe oblicze, było ono obliczem jakby istoty nadziemskiej i okazałeś mi wielką życzliwość. (Rdz 33:10 BT_4)
Rdz:33:10 εἶπεν δὲ Ιακωβ Εἰ εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, δέξαι τὰ δῶρα διὰ τῶν ἐμῶν χειρῶν· ἕνεκεν τούτου εἶδον τὸ πρόσωπόν σου, ὡς ἄν τις ἴδοι πρόσωπον θεοῦ, καὶ εὐδοκήσεις με·
Rdz:33:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἰακώβ, ὁ εἰ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) διά ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἄν τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό θεός, -οῦ, ὁ καί εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Rdz:33:10 powiedzieć / powiedzieć zaś Jakub gdyby znaleźć ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) otrzymać prezent δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) mój / moja ręcznie; gorzej na skutek, na rzecz Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), twarz ty; twój / twoje (SG) tak jak kiedykolwiek (jeśli w ogóle) niektóre / każda zobaczyć wzroku psychicznego, dostrzec, dostrzegać, Aby zobaczyć, spójrz, oto przyszłość; aoryst pasywny βλεπω:. ἑώρακα użyto później Gr, PPetr.2p.55 (iii pne), SIG685.74 (ii pne), twarz Bóg  a także, nawet, a mianowicie dobrze, że εὖ dobrze δοκέω myślę; Myślę, że dobrze lub methinks JA
Rdz:33:10 ei)=pen de\ *iakOb *ei) eu(/rEka CHa/rin e)nanti/on sou, de/Xai ta\ dO=ra dia\ tO=n e)mO=n CHeirO=n· e(/neken tou/tou ei)=don to\ pro/sOpo/n sou, O(s a)/n tis i)/doi pro/sOpon Teou=, kai\ eu)dokE/seis me·
Rdz:33:10 eipen de iakOb ei heurEka CHarin enantion su, deXai ta dOra dia tOn emOn CHeirOn· heneken tutu eidon to prosOpon su, hOs an tis idoi prosOpon Teu, kai eudokEseis me·
Rdz:33:10 VBI_AAI3S x N_NSM C VX_XAI1S N3_ASF P RP_GS VA_AMD2S RA_APN N2N_APN P RA_GPM A1_GPM N3_GPF P RD_GSM VBI_AAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS C x RI_NSM VB_AAO3S N2N_ASN N2_GSM C VF_FAI2S RP_AS
Rdz:33:10 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Jacob if to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) to receive the gift because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the my/mine hand; worse owing to for, for the sake of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the face you; your/yours(sg) as/like ever (if ever) some/any to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), face god [see theology] and also, even, namely to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks I
Rdz:33:10 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Jacob (indecl) if I-have-FIND-ed for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-RECEIVE-ed! the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen) my/mine (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) owing to this (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like ever some/any (nom) he/she/it-happens-to-SEE (opt) face (nom|acc|voc) god (gen) and you(sg)-will-THINK-WELL me (acc)
Rdz:33:10 Rdz_33:10_1 Rdz_33:10_2 Rdz_33:10_3 Rdz_33:10_4 Rdz_33:10_5 Rdz_33:10_6 Rdz_33:10_7 Rdz_33:10_8 Rdz_33:10_9 Rdz_33:10_10 Rdz_33:10_11 Rdz_33:10_12 Rdz_33:10_13 Rdz_33:10_14 Rdz_33:10_15 Rdz_33:10_16 Rdz_33:10_17 Rdz_33:10_18 Rdz_33:10_19 Rdz_33:10_20 Rdz_33:10_21 Rdz_33:10_22 Rdz_33:10_23 Rdz_33:10_24 Rdz_33:10_25 Rdz_33:10_26 Rdz_33:10_27 Rdz_33:10_28 Rdz_33:10_29 Rdz_33:10_30
Rdz:33:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:11 λαβὲ τὰς εὐλογίας μου, ἃς ἤνεγκά σοι, ὅτι ἠλέησέν με ὁ θεὸς καὶ ἔστιν μοι πάντα. καὶ ἐβιάσατο αὐτόν, καὶ ἔλαβεν.
Rdz:33:11 Receive my blessings, which I have brought thee, because God has had mercy on me, and I have all things; and he constrained him, and he took them. (Genesis 33:11 Brenton)
Rdz:33:11 Przyjmij więc dar mój, który dla ciebie przeznaczyłem; Bóg obdarzył mnie sowicie: mam wszystko!» I tak nalegał na niego, aż wreszcie przyjął. (Rdz 33:11 BT_4)
Rdz:33:11 λαβὲ τὰς εὐλογίας μου, ἃς ἤνεγκά σοι, ὅτι ἠλέησέν με θεὸς καὶ ἔστιν μοι πάντα. καὶ ἐβιάσατο αὐτόν, καὶ ἔλαβεν.
Rdz:33:11 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
Rdz:33:11 chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem ??? JA który / którego / których przynieść (inf = ενεγκειν) Ramię, niedźwiedzia lub przewożenia rzeczy, przynieś, przynieś, przyniósł, porwać, rodzi ty; twój / twoje (SG); pocierać lekko uszkodzone, rub dlatego, że okazać miłosierdzie JA Bóg  a także, nawet, a mianowicie być JA każdy wszystkim, każde, każde, całość a także, nawet, a mianowicie cierpieć rewolta (wymusić) on / ona / on / sama a także, nawet, a mianowicie chwycić uchwycenia, sprzęgła, czepiać się, chwytać, odbierać, położył ręce na, wziąć przemocą, porwać, bóstwa, wykorzystać, posiadać, połów, dowiedzieć się, wykrywania, wyprzedzać, rozumiem
Rdz:33:11 labe\ ta\s eu)logi/as mou, a(/s E)/negka/ soi, o(/ti E)le/Ese/n me o( Teo\s kai\ e)/stin moi pa/nta. kai\ e)bia/sato au)to/n, kai\ e)/laben.
Rdz:33:11 labe tas eulogias mu, has Enenka soi, hoti EleEsen me ho Teos kai estin moi panta. kai ebiasato auton, kai elaben.
Rdz:33:11 VB_AAD2S RA_APF N1A_APF RP_GS RR_APF VAI_AAI1S RP_DS C VAI_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM C V9_PAI3S RP_DS A3_NPN C VAI_AMI3S RD_ASM C VBI_AAI3S
Rdz:33:11 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ??? I who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that to show mercy I the god [see theology] and also, even, namely to be I every all, each, every, the whole of and also, even, namely to suffer voilence (be forced) he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
Rdz:33:11 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) ??? (gen), ???s (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-BRING-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that he/she/it-SHOW-ed-MERCY me (acc) the (nom) god (nom) and he/she/it-is me (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) and he/she/it-was-SUFFER VOILENCE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed
Rdz:33:11 Rdz_33:11_1 Rdz_33:11_2 Rdz_33:11_3 Rdz_33:11_4 Rdz_33:11_5 Rdz_33:11_6 Rdz_33:11_7 Rdz_33:11_8 Rdz_33:11_9 Rdz_33:11_10 Rdz_33:11_11 Rdz_33:11_12 Rdz_33:11_13 Rdz_33:11_14 Rdz_33:11_15 Rdz_33:11_16 Rdz_33:11_17 Rdz_33:11_18 Rdz_33:11_19 Rdz_33:11_20 Rdz_33:11_21
Rdz:33:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:12 καὶ εἶπεν Ἀπάραντες πορευσόμεθα ἐπ’ εὐθεῖαν.
Rdz:33:12 And he said, Let us depart, and proceed right onward. (Genesis 33:12 Brenton)
Rdz:33:12 Po czym Ezaw rzekł: «Ruszajmy w drogę i chodźmy; będę szedł razem z tobą». (Rdz 33:12 BT_4)
Rdz:33:12 καὶ εἶπεν Ἀπάραντες πορευσόμεθα ἐπ’ εὐθεῖαν.
Rdz:33:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
Rdz:33:12 a także, nawet, a mianowicie powiedzieć / powiedzieć zabrać iść na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem skłonny
Rdz:33:12 kai\ ei)=pen *)apa/rantes poreuso/meTa e)p’ eu)Tei=an.
Rdz:33:12 kai eipen aparantes poreusomeTa ep’ euTeian.
Rdz:33:12 C VBI_AAI3S VA_AAPNPM VF_FMI1P P A3U_ASF
Rdz:33:12 and also, even, namely to say/tell to take away to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing willing
Rdz:33:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed upon TAKE-ing-AWAY (nom|voc) we-will-be-GO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) straight ([Adj] acc)
Rdz:33:12 Rdz_33:12_1 Rdz_33:12_2 Rdz_33:12_3 Rdz_33:12_4 Rdz_33:12_5 Rdz_33:12_6
Rdz:33:12 x x x x x x
Rdz:33:13 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ὁ κύριός μου γινώσκει ὅτι τὰ παιδία ἁπαλώτερα καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες λοχεύονται ἐπ’ ἐμέ· ἐὰν οὖν καταδιώξω αὐτοὺς ἡμέραν μίαν, ἀποθανοῦνται πάντα τὰ κτήνη.
Rdz:33:13 And he said to him, My lord knows, that the children are very tender, and the flocks and the herds with me are with young; if then I shall drive them hard one day, all the cattle will die. (Genesis 33:13 Brenton)
Rdz:33:13 Jakub odpowiedział: «Wiesz, panie mój, że mam dzieci wątłe, a owce i krowy karmią młode; jeśli je będę pędził choćby dzień jeden, padnie mi cała trzoda. (Rdz 33:13 BT_4)
Rdz:33:13 εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριός μου γινώσκει ὅτι τὰ παιδία ἁπαλώτερα καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες λοχεύονται ἐπ’ ἐμέ· ἐὰν οὖν καταδιώξω αὐτοὺς ἡμέραν μίαν, ἀποθανοῦνται πάντα τὰ κτήνη.
Rdz:33:13 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἁπαλώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἁπαλός) καί ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ   ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐάν (εἰ ἄν) οὖν κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό
Rdz:33:13 powiedzieć / powiedzieć zaś on / ona / on / sama panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA wiedzieć, tj rozpoznać. dlatego, że dziecko więcej ofert a także, nawet, a mianowicie owiec (owczarnia) a także, nawet, a mianowicie wół; Boaz - na / przez (+ ACC, +, + gen dat) ἐπ "przed gładkiej oddychaniu, ἐφ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja jeśli w historii [ἐὰν μή (jeśli w historii nie) oznacza chyba, chyba] Dlatego też /, a następnie gonić pościg, szukać, ścigać on / ona / on / sama dzień jeden umrzeć każdy wszystkim, każde, każde, całość Zwierzę (bestia)
Rdz:33:13 ei)=pen de\ au)tO=| *(o ku/rio/s mou ginO/skei o(/ti ta\ paidi/a a(palO/tera kai\ ta\ pro/bata kai\ ai( bo/es loCHeu/ontai e)p’ e)me/· e)a\n ou)=n katadiO/XO au)tou\s E(me/ran mi/an, a)poTanou=ntai pa/nta ta\ ktE/nE.
Rdz:33:13 eipen de autO o kyrios mu ginOskei hoti ta paidia hapalOtera kai ta probata kai hai boes loCHeuontai ep’ eme· ean un katadiOXO autus hEmeran mian, apoTanuntai panta ta ktEnE.
Rdz:33:13 VBI_AAI3S x RD_DSM RA_NSM N2_NSM RP_GS V1_PAI3S C RA_NPN N2N_NPN A1_NPNC C RA_NPN N2N_NPN C RA_NPF N3_NPF V1_PMI3P P RP_AS C x VA_AAS1S RD_APM N1A_ASF A1A_ASF VF2_FMI3P A3_NPN RA_NPN N3E_NPN
Rdz:33:13 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I to know i.e. recognize. because/that the child more tender and also, even, namely the sheep (sheepfold) and also, even, namely the ox; Boaz ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] therefore/then to chase after chase, search for, prosecute he/she/it/same day one to die every all, each, every, the whole of the Animal (beast)
Rdz:33:13 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet him/it/same (dat) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) because/that the (nom|acc) children (nom|acc|voc) more tender ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom|acc) sheep (nom|acc|voc) and the (nom) oxen (nom|voc); Boaz (indecl)   upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) if-ever therefore/then I-will-CHASE-AFTER, I-should-CHASE-AFTER them/same (acc) day (acc) one (acc) they-will-be-DIE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc)
Rdz:33:13 Rdz_33:13_1 Rdz_33:13_2 Rdz_33:13_3 Rdz_33:13_4 Rdz_33:13_5 Rdz_33:13_6 Rdz_33:13_7 Rdz_33:13_8 Rdz_33:13_9 Rdz_33:13_10 Rdz_33:13_11 Rdz_33:13_12 Rdz_33:13_13 Rdz_33:13_14 Rdz_33:13_15 Rdz_33:13_16 Rdz_33:13_17 Rdz_33:13_18 Rdz_33:13_19 Rdz_33:13_20 Rdz_33:13_21 Rdz_33:13_22 Rdz_33:13_23 Rdz_33:13_24 Rdz_33:13_25 Rdz_33:13_26 Rdz_33:13_27 Rdz_33:13_28 Rdz_33:13_29 Rdz_33:13_30
Rdz:33:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:14 προελθέτω ὁ κύριός μου ἔμπροσθεν τοῦ παιδός, ἐγὼ δὲ ἐνισχύσω ἐν τῇ ὁδῷ κατὰ σχολὴν τῆς πορεύσεως τῆς ἐναντίον μου καὶ κατὰ πόδα τῶν παιδαρίων ἕως τοῦ με ἐλθεῖν πρὸς τὸν κύριόν μου εἰς Σηιρ.
Rdz:33:14 Let my lord go on before his servant, and I shall have strength on the road according to the ease of the journey before me, and according to the strength of the children, until I come to my lord to Seir. (Genesis 33:14 Brenton)
Rdz:33:14 Idź więc, panie mój, przed sługą swym, ja zaś będę szedł powoli, tak jak będzie mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę, i jak będą szły dzieci, aż przyjdę do ciebie, panie mój, do Seiru». (Rdz 33:14 BT_4)
Rdz:33:14 προελθέτω κύριός μου ἔμπροσθεν τοῦ παιδός, ἐγὼ δὲ ἐνισχύσω ἐν τῇ ὁδῷ κατὰ σχολὴν τῆς πορεύσεως τῆς ἐναντίον μου καὶ κατὰ πόδα τῶν παιδαρίων ἕως τοῦ με ἐλθεῖν πρὸς τὸν κύριόν μου εἰς Σηιρ.
Rdz:33:14 προ·έρχομαι (προ+ερχ-, προ+ελευ·σ-, 2nd προ+ελθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ κατά σχολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατά πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]  
Rdz:33:14 do ??? panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA Przed / z przodu Dziecko / sługa JA zaś wzmocnić w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między Sposób / droga w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem Aula - przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, JA a także, nawet, a mianowicie w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem stopa dziecko / młody niewolnik aż do; świt JA przyjść w kierunku (+ ACC +, + gen dat) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest. JA do (+ acc) -
Rdz:33:14 proelTe/tO o( ku/rio/s mou e)/mprosTen tou= paido/s, e)gO\ de\ e)nisCHu/sO e)n tE=| o(dO=| kata\ sCHolE\n tE=s poreu/seOs tE=s e)nanti/on mou kai\ kata\ po/da tO=n paidari/On e(/Os tou= me e)lTei=n pro\s to\n ku/rio/n mou ei)s *sEir.
Rdz:33:14 proelTetO ho kyrios mu emprosTen tu paidos, egO de enisCHysO en tE hodO kata sCHolEn tEs poreuseOs tEs enantion mu kai kata poda tOn paidariOn heOs tu me elTein pros ton kyrion mu eis sEir.
Rdz:33:14 VB_AAD3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_GSM N3D_GSM RP_NS x VF_FAI1S P RA_DSF N2_DSF P N1_ASF RA_GSF N3I_GSF RA_GSF P RP_GS C P N3D_ASM RA_GPN N2N_GPN P RA_GSN RP_AS VB_AAN P RA_ASM N2_ASM RP_GS P N_AS
Rdz:33:14 to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I before/in front of the child/servant I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to strengthen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lecture hall the ć the in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing foot the child/young slave until; dawn the I to come toward (+acc,+gen,+dat) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I into (+acc) ć
Rdz:33:14 let-him/her/it-???! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) before/in front of the (gen) child/servant (gen) I (nom) Yet I-will-STRENGTHEN, you(sg)-were-STRENGTHEN-ed, I-should-STRENGTHEN in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) lecture hall (acc) the (gen)   the (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) foot (acc) the (gen) children/young slaves (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) me (acc) to-COME toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) into (+acc)  
Rdz:33:14 Rdz_33:14_1 Rdz_33:14_2 Rdz_33:14_3 Rdz_33:14_4 Rdz_33:14_5 Rdz_33:14_6 Rdz_33:14_7 Rdz_33:14_8 Rdz_33:14_9 Rdz_33:14_10 Rdz_33:14_11 Rdz_33:14_12 Rdz_33:14_13 Rdz_33:14_14 Rdz_33:14_15 Rdz_33:14_16 Rdz_33:14_17 Rdz_33:14_18 Rdz_33:14_19 Rdz_33:14_20 Rdz_33:14_21 Rdz_33:14_22 Rdz_33:14_23 Rdz_33:14_24 Rdz_33:14_25 Rdz_33:14_26 Rdz_33:14_27 Rdz_33:14_28 Rdz_33:14_29 Rdz_33:14_30 Rdz_33:14_31 Rdz_33:14_32 Rdz_33:14_33 Rdz_33:14_34 Rdz_33:14_35
Rdz:33:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:15 εἶπεν δὲ Ησαυ Καταλείψω μετὰ σοῦ ἀπὸ τοῦ λαοῦ τοῦ μετ’ ἐμοῦ. ὁ δὲ εἶπεν Ἵνα τί τοῦτο; ἱκανὸν ὅτι εὗρον χάριν ἐναντίον σου, κύριε.
Rdz:33:15 And Esau said, I will leave with thee some of the people who are with me. And he said, Why so? it is enough that I have found favour before thee, my lord. (Genesis 33:15 Brenton)
Rdz:33:15 Ezaw zapytał: «Może ci zostawić kilku moich ludzi, którzy są ze mną?» A na to Jakub: «Na cóż mi oni, skoro ty, panie mój, darzysz mnie życzliwością». (Rdz 33:15 BT_4)
Rdz:33:15 εἶπεν δὲ Ησαυ Καταλείψω μετὰ σοῦ ἀπὸ τοῦ λαοῦ τοῦ μετ’ ἐμοῦ. δὲ εἶπεν Ἵνα τί τοῦτο; ἱκανὸν ὅτι εὗρον χάριν ἐναντίον σου, κύριε.
Rdz:33:15 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Ἠσαῦ, ὁ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ἱκανός -ή -όν ὅτι εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Rdz:33:15 powiedzieć / powiedzieć zaś Ezaw zostawić zostawić, by pozostać, pozostawać w tyle, porzucić, opuścić, porzucić po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem ty; twój / twoje (SG) od (G575) - począwszy od (pochodzi, od [początku], w kolejności od), z dala / out z (spośród), wysłany przez, removingly z, receptively z, wynikające / wyprodukowane z lub z powodu ( z tytułu). ἀπ "przed gładkiej oddychaniu, ἀφ" przed nierównym oddechem ludzie po (+ acc), z (+ gen) μετ "przed gładką oddychanie, μεθ" przed nierównym oddechem JA; mój / moja zaś powiedzieć / powiedzieć żeby / ażeby / bo kto / co / dlaczego zaimek pytający: kto? co? czemu? itd. Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] obszerny dlatego, że znaleźć ze względu na [wg. z χάρις używane przysłówkowo] prep. dla; przysługa / Łaska [zobacz miłości] przed (+ gen); wbrew przeciwnie, niekorzystne, przeciw, ty; twój / twoje (SG) panie ὁ Κύριος, = Hebr. Jahwe; panem panie, łac. Dominus, bogów, Pind, Soph, itp .: głową rodziny, panem domu, Aesch, etc: -.... później κύριε był formą szacunku adres, jak nasz Panie, NTest.
Rdz:33:15 ei)=pen de\ *Esau *katalei/PSO meta\ sou= a)po\ tou= laou= tou= met’ e)mou=. o( de\ ei)=pen *(/ina ti/ tou=to; i(kano\n o(/ti eu(=ron CHa/rin e)nanti/on sou, ku/rie.
Rdz:33:15 eipen de Esau kataleiPSO meta su apo tu lau tu met’ emu. ho de eipen hina ti tuto; hikanon hoti heuron CHarin enantion su, kyrie.
Rdz:33:15 VBI_AAI3S x N_NSM VF_FAI1S P RP_GS P RA_GSM N2_GSM RA_GSM P RP_GS RA_NSM x VBI_AAI3S C RI_NSN RD_NSN A1_NSN C VB_AAI3P N3_ASF P RP_GS N2_VSM
Rdz:33:15 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Esau to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ample because/that to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Rdz:33:15 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet Esau (indecl) I-will-LEAVE-BEHIND, I-should-LEAVE-BEHIND after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) the (gen) people (gen) the (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) ample ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for; grace (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Rdz:33:15 Rdz_33:15_1 Rdz_33:15_2 Rdz_33:15_3 Rdz_33:15_4 Rdz_33:15_5 Rdz_33:15_6 Rdz_33:15_7 Rdz_33:15_8 Rdz_33:15_9 Rdz_33:15_10 Rdz_33:15_11 Rdz_33:15_12 Rdz_33:15_13 Rdz_33:15_14 Rdz_33:15_15 Rdz_33:15_16 Rdz_33:15_17 Rdz_33:15_18 Rdz_33:15_19 Rdz_33:15_20 Rdz_33:15_21 Rdz_33:15_22 Rdz_33:15_23 Rdz_33:15_24 Rdz_33:15_25
Rdz:33:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:16 ἀπέστρεψεν δὲ Ησαυ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς Σηιρ.
Rdz:33:16 And Esau returned on that day on his journey to Seir. (Genesis 33:16 Brenton)
Rdz:33:16 Ezaw udał się tego dnia w drogę powrotną do Seiru. (Rdz 33:16 BT_4)
Rdz:33:16 ἀπέστρεψεν δὲ Ησαυ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς Σηιρ.
Rdz:33:16 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) δέ Ἠσαῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]  
Rdz:33:16 odwrócić się od zaś Ezaw w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między dzień że do (+ acc) Sposób / droga on / ona / on / sama do (+ acc) -
Rdz:33:16 a)pe/strePSen de\ *Esau e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| ei)s tE\n o(do\n au)tou= ei)s *sEir.
Rdz:33:16 apestrePSen de Esau en tE hEmera ekeinE eis tEn hodon autu eis sEir.
Rdz:33:16 VAI_AAI3S x N_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P RA_ASF N2_ASF RD_GSM P N_AS
Rdz:33:16 to turn away from δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Esau in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that into (+acc) the way/road he/she/it/same into (+acc) ć
Rdz:33:16 he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM Yet Esau (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) into (+acc) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) into (+acc)  
Rdz:33:16 Rdz_33:16_1 Rdz_33:16_2 Rdz_33:16_3 Rdz_33:16_4 Rdz_33:16_5 Rdz_33:16_6 Rdz_33:16_7 Rdz_33:16_8 Rdz_33:16_9 Rdz_33:16_10 Rdz_33:16_11 Rdz_33:16_12 Rdz_33:16_13
Rdz:33:16 x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:17 καὶ Ιακωβ ἀπαίρει εἰς Σκηνάς· καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ οἰκίας καὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτοῦ ἐποίησεν σκηνάς· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Σκηναί.
Rdz:33:17 And Jacob departs to his tents; and he made for himself there habitations, and for his cattle he made booths; therefore he called the name of that place, Booths. (Genesis 33:17 Brenton)
Rdz:33:17 Jakub wyruszył do Sukkot, gdzie zbudował sobie dom, a dla swych stad postawił szałasy. Dlatego nazwano tę miejscowość Sukkot. (Rdz 33:17 BT_4)
Rdz:33:17 Καὶ Ιακωβ ἀπαίρει εἰς Σκηνάς· καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ οἰκίας καὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτοῦ ἐποίησεν σκηνάς· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Σκηναί.
Rdz:33:17 καί Ἰακώβ, ὁ ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) εἰς[1] σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐκεῖ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) διά οὗτος αὕτη τοῦτο καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Rdz:33:17 a także, nawet, a mianowicie Jakub zabrać do (+ acc) Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska a także, nawet, a mianowicie robić / zrobić self / our- / your- / się tam dom a także, nawet, a mianowicie Zwierzę (bestia) on / ona / on / sama robić / zrobić Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska δι powodu (+ acc), poprzez (+ gen) "przed samogłoskami. "Do" (+ gen). Korzystanie z tego "do" może przewozić poczucie "z powodu" (+ acc) Ten [τοῦτ 'ἔστιν oznacza, że ​​jest, to znaczy, tj] zadzwonić połączenia w odniesieniu do nazwy miejsce że Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska
Rdz:33:17 *kai\ *iakOb a)pai/rei ei)s *skEna/s· kai\ e)poi/Esen e(autO=| e)kei= oi)ki/as kai\ toi=s ktE/nesin au)tou= e)poi/Esen skEna/s· dia\ tou=to e)ka/lesen to\ o)/noma tou= to/pou e)kei/nou *skEnai/.
Rdz:33:17 kai iakOb apairei eis skEnas· kai epoiEsen heautO ekei oikias kai tois ktEnesin autu epoiEsen skEnas· dia tuto ekalesen to onoma tu topu ekeinu skEnai.
Rdz:33:17 C N_NSM V1_PAI3S P N1_APF C VAI_AAI3S RD_DSM D N1A_APF C RA_DPN N3E_DPN RD_GSM VAI_AAI3S N1_APF P RD_ASN VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM N1_NPF
Rdz:33:17 and also, even, namely Jacob to take away into (+acc) tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves there house and also, even, namely the Animal (beast) he/she/it/same to do/make tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to call call the name with regard to the place that tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Rdz:33:17 and Jacob (indecl) he/she/it-is-TAKE-ing-AWAY, you(sg)-are-being-TAKE-ed-AWAY (classical) into (+acc) tents (acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed self (dat) there house (gen), houses (acc) and the (dat) Animals (dat) him/it/same (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed tents (acc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) place (gen) that (gen) tents (nom|voc)
Rdz:33:17 Rdz_33:17_1 Rdz_33:17_2 Rdz_33:17_3 Rdz_33:17_4 Rdz_33:17_5 Rdz_33:17_6 Rdz_33:17_7 Rdz_33:17_8 Rdz_33:17_9 Rdz_33:17_10 Rdz_33:17_11 Rdz_33:17_12 Rdz_33:17_13 Rdz_33:17_14 Rdz_33:17_15 Rdz_33:17_16 Rdz_33:17_17 Rdz_33:17_18 Rdz_33:17_19 Rdz_33:17_20 Rdz_33:17_21 Rdz_33:17_22 Rdz_33:17_23 Rdz_33:17_24 Rdz_33:17_25
Rdz:33:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:18 καὶ ἦλθεν Ιακωβ εἰς Σαλημ πόλιν Σικιμων, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ὅτε ἦλθεν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας Συρίας, καὶ παρενέβαλεν κατὰ πρόσωπον τῆς πόλεως.
Rdz:33:18 And Jacob came to Salem, a city of Secima, which is in the land of Chanaan, when he departed out of Mesopotamia of Syria, and took up a position in front of the city. (Genesis 33:18 Brenton)
Rdz:33:18 Wreszcie Jakub po powrocie z Paddan-Aram dotarł szczęśliwie do Sychem w Kanaanie. Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta, (Rdz 33:18 BT_4)
Rdz:33:18 καὶ ἦλθεν Ιακωβ εἰς Σαλημ πόλιν Σικιμων, ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ὅτε ἦλθεν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας Συρίας, καὶ παρενέβαλεν κατὰ πρόσωπον τῆς πόλεως.
Rdz:33:18 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰακώβ, ὁ εἰς[1] Σαλήμ, ὁ πόλις, -εως, ἡ   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ ὅτε ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό Μεσοποταμία, -ας, ἡ Συρία, -ας, ἡ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Rdz:33:18 a także, nawet, a mianowicie przyjść Jakub do (+ acc) Salem miasto - który / którego / których być w / z / przez (+ DAT) - εν, aby zobaczyć się z; prep. w w; adv. w którym, poprzez; σε pron. ci i prep. w, w, między ziemia / Ziemia Canaan kiedy przyjść z (+ gen) ἐξ przed samogłoskami Mezopotamia Syria [prowincja rzymska] a także, nawet, a mianowicie z obozem w dół / w zależności / jak na (+ ACC), przed (+ gen) κατ "przed gładkiej oddychaniu, καθ" przed nierównym oddechem twarz miasto
Rdz:33:18 kai\ E)=lTen *iakOb ei)s *salEm po/lin *sikimOn, E(/ e)stin e)n gE=| *CHanaan, o(/te E)=lTen e)k tE=s *mesopotami/as *suri/as, kai\ parene/balen kata\ pro/sOpon tE=s po/leOs.
Rdz:33:18 kai ElTen iakOb eis salEm polin sikimOn, hE estin en gE CHanaan, hote ElTen ek tEs mesopotamias syrias, kai parenebalen kata prosOpon tEs poleOs.
Rdz:33:18 C VBI_AAI3S N_NSM P N_AS N3I_ASF N2_GPM RR_NSF V9_PAI3S P N1_DSF N_S D VBI_AAI3S P RA_GSF N1A_GSF N1A_GSF C VBI_AAI3S P N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF
Rdz:33:18 and also, even, namely to come Jacob into (+acc) Salem city ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Canaan when to come out of (+gen) ἐξ before vowels the Mesopotamia Syria [Roman province of] and also, even, namely to encamp down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the city
Rdz:33:18 and he/she/it-COME-ed Jacob (indecl) into (+acc) Salem (indecl) city (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is in/among/by (+dat) earth/land (dat) Canaan (indecl) when he/she/it-COME-ed out of (+gen) the (gen) Mesopotamia (gen) Syria (gen) and he/she/it-ENCAMP-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) city (gen)
Rdz:33:18 Rdz_33:18_1 Rdz_33:18_2 Rdz_33:18_3 Rdz_33:18_4 Rdz_33:18_5 Rdz_33:18_6 Rdz_33:18_7 Rdz_33:18_8 Rdz_33:18_9 Rdz_33:18_10 Rdz_33:18_11 Rdz_33:18_12 Rdz_33:18_13 Rdz_33:18_14 Rdz_33:18_15 Rdz_33:18_16 Rdz_33:18_17 Rdz_33:18_18 Rdz_33:18_19 Rdz_33:18_20 Rdz_33:18_21 Rdz_33:18_22 Rdz_33:18_23 Rdz_33:18_24
Rdz:33:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:19 καὶ ἐκτήσατο τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, οὗ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, παρὰ Εμμωρ πατρὸς Συχεμ ἑκατὸν ἀμνῶν
Rdz:33:19 And he bought the portion of the field, where he pitched his tent, of Emmor the father of Sychem, for a hundred lambs. (Genesis 33:19 Brenton)
Rdz:33:19 nabył od synów Chamora, ojca Sychema, za sto kesitów kawał pola, na którym rozbił swe namioty. (Rdz 33:19 BT_4)
Rdz:33:19 καὶ ἐκτήσατο τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, οὗ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, παρὰ Εμμωρ πατρὸς Συχεμ ἑκατὸν ἀμνῶν
Rdz:33:19 καί κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό παρά Ἑμμώρ v.l. Ἐμμόρ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Συχέμ, ὁ and ἡ ἑκατόν ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον)
Rdz:33:19 a także, nawet, a mianowicie posiadać κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση czasowość; posiadają; domeny i mienia Mówi się, że warunki współzależne część pole gdzie ἕως οὗ oznacza "aż gdzie (w czasie)", to znaczy "do czasu, gdy", "do czasu" lub "do tego stopnia, że"; który / którego / których spowodować stać tam Namiot miszkan, "rezydencja" lub "mieszkania miejsce, tabernakulum, scena, stoiska on / ona / on / sama frοm obok (+ acc, + gen, + DAT) παρ "przed samogłoskami I. obok, w pobliżu, przez, II.razem, III. przeszłości, poza. 1. z czasowników nadchodzi, będzie, itp, z boku, do, z czasownikami od złożenia, badania, itd., U boku, w pobliżu, wraz Hamor ojciec Sychem sto jagnięcina
Rdz:33:19 kai\ e)ktE/sato tE\n meri/da tou= a)grou=, ou(= e)/stEsen e)kei= tE\n skEnE\n au)tou=, para\ *emmOr patro\s *suCHem e(kato\n a)mnO=n
Rdz:33:19 kai ektEsato tEn merida tu agru, hu estEsen ekei tEn skEnEn autu, para emmOr patros syCHem hekaton amnOn
Rdz:33:19 C VAI_AMI3S RA_ASF N3D_ASF RA_GSM N2_GSM D VAI_AAI3S D RA_ASF N1_ASF RD_GSM P N_DSM N3_GSM N_GSM M N2_GPM
Rdz:33:19 and also, even, namely to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms the part the field where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to cause to stand there the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together Hamor father Shechem hundred lamb
Rdz:33:19 and he/she/it-was-POSSESS-ed the (acc) ??? (acc) the (gen) field (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand there the (acc) tent (acc) him/it/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) Hamor (indecl) father (gen) Shechem (indecl) hundred lambs (gen)
Rdz:33:19 Rdz_33:19_1 Rdz_33:19_2 Rdz_33:19_3 Rdz_33:19_4 Rdz_33:19_5 Rdz_33:19_6 Rdz_33:19_7 Rdz_33:19_8 Rdz_33:19_9 Rdz_33:19_10 Rdz_33:19_11 Rdz_33:19_12 Rdz_33:19_13 Rdz_33:19_14 Rdz_33:19_15 Rdz_33:19_16 Rdz_33:19_17 Rdz_33:19_18
Rdz:33:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rdz:33:20 καὶ ἔστησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν θεὸν Ισραηλ.
Rdz:33:20 And he set up there an alter, and called on the God of Israel. (Genesis 33:20 Brenton)
Rdz:33:20 Tam też ustawił ołtarz i nazwał go imieniem Boga, Boga Izraela. (Rdz 33:20 BT_4)
Rdz:33:20 καὶ ἔστησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν θεὸν Ισραηλ.
Rdz:33:20 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκεῖ θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Rdz:33:20 a także, nawet, a mianowicie spowodować stać tam Sanktuarium nie ołtarz, ale "ME (oryg." święte miejsce): od OFR. Sanctuaire, od L. sanctuarium od Sanctus "święty". a także, nawet, a mianowicie do wezwania Bóg  Izrael
Rdz:33:20 kai\ e)/stEsen e)kei= TusiastE/rion kai\ e)pekale/sato to\n Teo\n *israEl.
Rdz:33:20 kai estEsen ekei TysiastErion kai epekalesato ton Teon israEl.
Rdz:33:20 C VAI_AAI3S D N2N_ASN C VAI_AMI3S RA_ASM N2_ASM N_GSM
Rdz:33:20 and also, even, namely to cause to stand there sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to call upon the god [see theology] Israel
Rdz:33:20 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand there sanctuary (nom|acc|voc) and he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (acc) god (acc) Israel (indecl)
Rdz:33:20 Rdz_33:20_1 Rdz_33:20_2 Rdz_33:20_3 Rdz_33:20_4 Rdz_33:20_5 Rdz_33:20_6 Rdz_33:20_7 Rdz_33:20_8 Rdz_33:20_9
Rdz:33:20 x x x x x x x x x