Rt:4:1 καὶ Βοος ἀνέβη ἐπὶ τὴν πύλην καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀγχιστευτὴς παρεπορεύετο, ὃν εἶπεν Βοος. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βοος Ἐκκλίνας κάθισον ὧδε, κρύφιε· καὶ ἐξέκλινεν καὶ ἐκάθισεν.
Rt:4:1 And Booz went up to the gate, and sat there; and behold, the relative passed by, of whom Booz spoke: and Booz said to him, Turn aside, sit down here, such a one: and he turned aside and sat down. (Ruth 4:1 Brenton)
Rt:4:1 Booz tymczasem wszedł do bramy miasta i usiadł tam. A oto przechodził krewny, o którym mówił Booz. Zawołał Booz: «Podejdź, człowieku, usiądź tutaj!» Tamten podszedł i usiadł. (Rt 4:1 BT_4)
Rt:4:1 Καὶ Βοος ἀνέβη ἐπὶ τὴν πύλην καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ ἀγχιστευτὴς παρεπορεύετο, ὃν εἶπεν Βοος. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βοος Ἐκκλίνας κάθισον ὧδε, κρύφιε· καὶ ἐξέκλινεν καὶ ἐκάθισεν.
Rt:4:1 καί βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐκεῖ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό   παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὧδε κρύφιος -α -ον [LXX] καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)
Rt:4:1 I też, nawet, mianowicie Wół; Boaz By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tam I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do ??? Kto/, który/, który; by być By mówić/opowiadaj Wół; Boaz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Wół; Boaz By cofać się/unikaj By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tutaj Ukradkowy ????????, ??????, I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Rt:4:1 *kai\ *boos a)ne/bE e)pi\ tE\n pu/lEn kai\ e)ka/Tisen e)kei=, kai\ i)dou\ o( a)gCHisteutE\s pareporeu/eto, o(\n ei)=pen *boos. kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *boos *)ekkli/nas ka/Tison O(=de, kru/fie· kai\ e)Xe/klinen kai\ e)ka/Tisen.
Rt:4:1 kai boos anebE epi tEn pylEn kai ekaTisen ekei, kai idu ho anCHisteutEs pareporeueto, hon eipen boos. kai eipen pros auton boos ekklinas kaTison hOde, kryfie· kai eXeklinen kai ekaTisen.
Rt:4:1 C N_NSM VZI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S D C I RA_NSM N1M_NSM V1I_IMI3S RR_ASM VBI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM VA_AAPNSM VA_AAD2S D A1A_VSM C V1I_IAI3S C VAI_AAI3S
Rt:4:1 and also, even, namely ox; Boaz to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge there and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ć to ??? who/whom/which; to be to say/tell ox; Boaz and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ox; Boaz to recoil/avoid to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge here surreptitious λαθραίος, κρυφός, and also, even, namely to recoil/avoid and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Rt:4:1 and ox (gen); Boaz (indecl) he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) and he/she/it-SIT DOWN-ed there and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom)   he/she/it-was-being-???-ed who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SAY/TELL-ed ox (gen); Boaz (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) ox (gen); Boaz (indecl) upon RECOIL/AVOID-ing (nom|voc) do-SIT DOWN-you(sg)!, going-to-SIT DOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) here surreptitious ([Adj] voc) and he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed and he/she/it-SIT DOWN-ed
Rt:4:1 Rt_4:1_1 Rt_4:1_2 Rt_4:1_3 Rt_4:1_4 Rt_4:1_5 Rt_4:1_6 Rt_4:1_7 Rt_4:1_8 Rt_4:1_9 Rt_4:1_10 Rt_4:1_11 Rt_4:1_12 Rt_4:1_13 Rt_4:1_14 Rt_4:1_15 Rt_4:1_16 Rt_4:1_17 Rt_4:1_18 Rt_4:1_19 Rt_4:1_20 Rt_4:1_21 Rt_4:1_22 Rt_4:1_23 Rt_4:1_24 Rt_4:1_25 Rt_4:1_26 Rt_4:1_27 Rt_4:1_28 Rt_4:1_29 Rt_4:1_30
Rt:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:2 καὶ ἔλαβεν Βοος δέκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τῆς πόλεως καὶ εἶπεν Καθίσατε ὧδε· καὶ ἐκάθισαν.
Rt:4:2 And Booz took ten men of the elders of the city, and said, Sit ye here; and they sat down. (Ruth 4:2 Brenton)
Rt:4:2 Wtedy Booz wziął dziesięciu mężów ze starszyzny miasta, powiedział do nich: «Usiądźcie tu!» I usiedli. (Rt 4:2 BT_4)
Rt:4:2 καὶ ἔλαβεν Βοος δέκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τῆς πόλεως καὶ εἶπεν Καθίσατε ὧδε· καὶ ἐκάθισαν.
Rt:4:2 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ δέκα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ὧδε καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)
Rt:4:2 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Wół; Boaz Dziesięć Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Starszy Miasto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Tutaj I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Rt:4:2 kai\ e)/laben *boos de/ka a)/ndras a)po\ tO=n presbute/rOn tE=s po/leOs kai\ ei)=pen *kaTi/sate O(=de· kai\ e)ka/Tisan.
Rt:4:2 kai elaben boos deka andras apo tOn presbyterOn tEs poleOs kai eipen kaTisate hOde· kai ekaTisan.
Rt:4:2 C VBI_AAI3S N_NSM M N3_APM P RA_GPM A1A_GPMC RA_GSF N3I_GSF C VBI_AAI3S VA_AAD2P D C VAI_AAI3P
Rt:4:2 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ox; Boaz ten man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the elder the city and also, even, namely to say/tell to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge here and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
Rt:4:2 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed ox (gen); Boaz (indecl) ten men, husbands (acc) away from (+gen) the (gen) elder ([Adj] gen) the (gen) city (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SIT DOWN-you(pl)! here and they-SIT DOWN-ed
Rt:4:2 Rt_4:2_1 Rt_4:2_2 Rt_4:2_3 Rt_4:2_4 Rt_4:2_5 Rt_4:2_6 Rt_4:2_7 Rt_4:2_8 Rt_4:2_9 Rt_4:2_10 Rt_4:2_11 Rt_4:2_12 Rt_4:2_13 Rt_4:2_14 Rt_4:2_15 Rt_4:2_16
Rt:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:3 καὶ εἶπεν Βοος τῷ ἀγχιστεῖ Τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, ἥ ἐστιν τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν τοῦ Αβιμελεχ, ἣ δέδοται Νωεμιν τῇ ἐπιστρεφούσῃ ἐξ ἀγροῦ Μωαβ,
Rt:4:3 And Booz said to the relative, The matter regards the portion of the field which was our brother Elimelech's which was given to Noemin, now returning out of the land of Moab; (Ruth 4:3 Brenton)
Rt:4:3 Przemówił do tamtego krewnego: «Pole, które należało do naszego krewnego, Elimeleka, sprzedaje Noemi, która wróciła z ziemi Moabu. (Rt 4:3 BT_4)
Rt:4:3 καὶ εἶπεν Βοος τῷ ἀγχιστεῖ Τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ, ἐστιν τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν τοῦ Αβιμελεχ, δέδοται Νωεμιν τῇ ἐπιστρεφούσῃ ἐξ ἀγροῦ Μωαβ,
Rt:4:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Αβιμελεχ, ὁ [LXX] ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκ ἀγρός, -οῦ, ὁ  
Rt:4:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wół; Boaz Część Pole Kto/, który/, który By być Brat Ja Abimelech Kto/, który/, który By dawać By odwracać się dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pole
Rt:4:3 kai\ ei)=pen *boos tO=| a)gCHistei= *tE\n meri/da tou= a)grou=, E(/ e)stin tou= a)delfou= E(mO=n tou= *abimeleCH, E(\ de/dotai *nOemin tE=| e)pistrefou/sE| e)X a)grou= *mOab,
Rt:4:3 kai eipen boos tO anCHistei tEn merida tu agru, hE estin tu adelfu hEmOn tu abimeleCH, hE dedotai nOemin tE epistrefusE eX agru mOab,
Rt:4:3 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N3U_DSM RA_ASF N3D_ASF RA_GSM N2_GSM RR_NSF V9_PAI3S RA_GSM N2_GSM RP_GPM RA_GSM N_GSM RR_NSF VM_XMI3S N_DSF RA_DSF V1_PAPDSF P N2_GSM N_GS
Rt:4:3 and also, even, namely to say/tell ox; Boaz the ć the part the field who/whom/which to be the brother I the Abimelech who/whom/which to give ć the to turn around out of (+gen) ἐξ before vowels field ć
Rt:4:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed ox (gen); Boaz (indecl) the (dat)   the (acc) ??? (acc) the (gen) field (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is the (gen) brother (gen) us (gen) the (gen) Abimelech (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-has-been-GIVE-ed   the (dat) while TURN-ing-AROUND (dat) out of (+gen) field (gen)  
Rt:4:3 Rt_4:3_1 Rt_4:3_2 Rt_4:3_3 Rt_4:3_4 Rt_4:3_5 Rt_4:3_6 Rt_4:3_7 Rt_4:3_8 Rt_4:3_9 Rt_4:3_10 Rt_4:3_11 Rt_4:3_12 Rt_4:3_13 Rt_4:3_14 Rt_4:3_15 Rt_4:3_16 Rt_4:3_17 Rt_4:3_18 Rt_4:3_19 Rt_4:3_20 Rt_4:3_21 Rt_4:3_22 Rt_4:3_23 Rt_4:3_24
Rt:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:4 κἀγὼ εἶπα Ἀποκαλύψω τὸ οὖς σου λέγων Κτῆσαι ἐναντίον τῶν καθημένων καὶ ἐναντίον τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ μου· εἰ ἀγχιστεύεις, ἀγχίστευε· εἰ δὲ μὴ ἀγχιστεύεις, ἀνάγγειλόν μοι καὶ γνώσομαι· ὅτι οὐκ ἔστιν πάρεξ σοῦ τοῦ ἀγχιστεῦσαι, κἀγώ εἰμι μετὰ σέ. ὁ δὲ εἶπεν Ἐγώ εἰμι ἀγχιστεύσω.
Rt:4:4 and I said, I will inform thee, saying, Buy it before those that sit, and before the elders of my people: if thou wilt redeem it, redeem it, but if thou wilt not redeem it, tell me, and I shall know; for there is no one beside thee to do the office of a kinsman, and I am after thee: and he said, I am here, I will redeem it. (Ruth 4:4 Brenton)
Rt:4:4 Uważałem, że należy cię o tym zawiadomić i powiedzieć ci wobec tych, którzy tutaj siedzą, i wobec starszyzny mojego narodu: jeśli chcesz nabyć to pole jako krewny, kupuj, a jeśli nie chcesz, daj mi znać, abym wiedział, gdyż nie ma nikogo przed tobą, kto by je mógł wykupić jako krewny, ja bowiem idę po tobie». Odpowiedział ów krewny: «Ja wykupię». (Rt 4:4 BT_4)
Rt:4:4 κἀγὼ εἶπα Ἀποκαλύψω τὸ οὖς σου λέγων Κτῆσαι ἐναντίον τῶν καθημένων καὶ ἐναντίον τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ μου· εἰ ἀγχιστεύεις, ἀγχίστευε· εἰ δὲ μὴ ἀγχιστεύεις, ἀνάγγειλόν μοι καὶ γνώσομαι· ὅτι οὐκ ἔστιν πάρεξ σοῦ τοῦ ἀγχιστεῦσαι, κἀγώ εἰμι μετὰ σέ. δὲ εἶπεν Ἐγώ εἰμι ἀγχιστεύσω.
Rt:4:4 κἀγώ (καὶ ἐγώ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) καί ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ     εἰ δέ μή   ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   κἀγώ (καὶ ἐγώ) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Rt:4:4 I/też ja By mówić/opowiadaj By odkrywać się/objawiaj Ucho Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, By siedzieć I też, nawet, mianowicie Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Starszy Ludzie Ja Jeżeli Jeżeli zaś Nie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg) I/też ja By iść; by być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) zaś By mówić/opowiadaj Ja By iść; by być
Rt:4:4 ka)gO\ ei)=pa *)apokalu/PSO to\ ou)=s sou le/gOn *ktE=sai e)nanti/on tO=n kaTEme/nOn kai\ e)nanti/on tO=n presbute/rOn tou= laou= mou· ei) a)gCHisteu/eis, a)gCHi/steue· ei) de\ mE\ a)gCHisteu/eis, a)na/ggeilo/n moi kai\ gnO/somai· o(/ti ou)k e)/stin pa/reX sou= tou= a)gCHisteu=sai, ka)gO/ ei)mi meta\ se/. o( de\ ei)=pen *)egO/ ei)mi a)gCHisteu/sO.
Rt:4:4 kagO eipa apokalyPSO to us su legOn ktEsai enantion tOn kaTEmenOn kai enantion tOn presbyterOn tu lau mu· ei anCHisteueis, anCHisteue· ei de mE anCHisteueis, anangeilon moi kai gnOsomai· hoti uk estin pareX su tu anCHisteusai, kagO eimi meta se. ho de eipen egO eimi anCHisteusO.
Rt:4:4 C+RPNSM VAI_AAI1S VF_FAI1S RA_ASN N3_ASN RP_GSM V1_PAPNSM VA_AMD2S A1A_P RA_GPM V5_PMPGPM C A1A_P RA_GPM A1A_GPMC RA_GSM N2_GSM RP_GSM C V1_PAI2S V1_PAD2S C x D V1_PAI2S VA_AAD2S RP_DSM C VF_FMI1S C D V9_PAI3S P RP_GSM RA_GSN VA_AAN C+RPNSM V9_PAI1S P RP_ASM RA_NSM x VBI_AAI3S RP_NSM V9_PAI1S VF_FAI1S
Rt:4:4 and/also I to say/tell to uncover/reveal the ear you; your/yours(sg) to say/tell to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the to sit and also, even, namely in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the elder the people I if ć ć if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not ć to proclaim proclaim, report I and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that οὐχ before rough breathing to be ć you; your/yours(sg) the ć and/also I to go; to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell I to go; to be ć
Rt:4:4 and/also I (nom) I-SAY/TELL-ed I-will-UNCOVER/REVEAL, I-should-UNCOVER/REVEAL the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-POSSESS-ed! in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) while being-SIT-ed (gen) and in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) elder ([Adj] gen) the (gen) people (gen) me (gen) if     if Yet not   do-PROCLAIM-you(sg)! me (dat) and I-will-be-KNOW-ed because/that not he/she/it-is   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen)   and/also I (nom) I-am-GO-ing; I-am after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-am-GO-ing; I-am  
Rt:4:4 Rt_4:4_1 Rt_4:4_2 Rt_4:4_3 Rt_4:4_4 Rt_4:4_5 Rt_4:4_6 Rt_4:4_7 Rt_4:4_8 Rt_4:4_9 Rt_4:4_10 Rt_4:4_11 Rt_4:4_12 Rt_4:4_13 Rt_4:4_14 Rt_4:4_15 Rt_4:4_16 Rt_4:4_17 Rt_4:4_18 Rt_4:4_19 Rt_4:4_20 Rt_4:4_21 Rt_4:4_22 Rt_4:4_23 Rt_4:4_24 Rt_4:4_25 Rt_4:4_26 Rt_4:4_27 Rt_4:4_28 Rt_4:4_29 Rt_4:4_30 Rt_4:4_31 Rt_4:4_32 Rt_4:4_33 Rt_4:4_34 Rt_4:4_35 Rt_4:4_36 Rt_4:4_37 Rt_4:4_38 Rt_4:4_39 Rt_4:4_40 Rt_4:4_41 Rt_4:4_42 Rt_4:4_43 Rt_4:4_44 Rt_4:4_45 Rt_4:4_46
Rt:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:5 καὶ εἶπεν Βοος Ἐν ἡμέρᾳ τοῦ κτήσασθαί σε τὸν ἀγρὸν ἐκ χειρὸς Νωεμιν καὶ παρὰ Ρουθ τῆς Μωαβίτιδος γυναικὸς τοῦ τεθνηκότος, καὶ αὐτὴν κτήσασθαί σε δεῖ ὥστε ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ.
Rt:4:5 And Booz said, In the day of thy buying the field of the hand of Noemin and of Ruth the Moabitess the wife of the deceased, thou must also buy her, so as to raise up the name of the dead upon his inheritance. (Ruth 4:5 Brenton)
Rt:4:5 «W dniu, kiedy wykupisz pole z rąk Noemi - dodał Booz - weźmiesz również i Rut Moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie». (Rt 4:5 BT_4)
Rt:4:5 καὶ εἶπεν Βοος Ἐν ἡμέρᾳ τοῦ κτήσασθαί σε τὸν ἀγρὸν ἐκ χειρὸς Νωεμιν καὶ παρὰ Ρουθ τῆς Μωαβίτιδος γυναικὸς τοῦ τεθνηκότος, καὶ αὐτὴν κτήσασθαί σε δεῖ ὥστε ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ.
Rt:4:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   καί παρά Ῥούθ, ἡ ὁ ἡ τό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὥστε ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Rt:4:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wół; Boaz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Ty; twój/twój(sg) Pole Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ruth Kobiety/żona By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Ty; twój/twój(sg) By wiązać; by potrzebować/wymagać Tak tamto By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Nazwisko {Imię} co do By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzictwo On/ona/to/to samo
Rt:4:5 kai\ ei)=pen *boos *)en E(me/ra| tou= ktE/sasTai/ se to\n a)gro\n e)k CHeiro\s *nOemin kai\ para\ *rouT tE=s *mOabi/tidos gunaiko\s tou= teTnEko/tos, kai\ au)tE\n ktE/sasTai/ se dei= O(/ste a)nastE=sai to\ o)/noma tou= teTnEko/tos e)pi\ tE=s klEronomi/as au)tou=.
Rt:4:5 kai eipen boos en hEmera tu ktEsasTai se ton agron ek CHeiros nOemin kai para ruT tEs mOabitidos gynaikos tu teTnEkotos, kai autEn ktEsasTai se dei hOste anastEsai to onoma tu teTnEkotos epi tEs klEronomias autu.
Rt:4:5 C VBI_AAI3S N_NSM P N1A_DSF RA_GSN VA_AMN RP_ASM RA_ASM N2_ASM P N3_GSF N_GSM C P N_GSF RA_GSF A3_GSF N3K_GSF RA_GSM VX_XAPGSM C RD_ASF VA_AMN RP_ASM V2_PAI3S C VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM VX_XAPGSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Rt:4:5 and also, even, namely to say/tell ox; Boaz in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms you; your/yours(sg) the field out of (+gen) ἐξ before vowels hand ć and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together Ruth the ć woman/wife the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] and also, even, namely he/she/it/same to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms you; your/yours(sg) to bind; to need/require so that to stand up put up, raise, resurrect the name with regard to the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the inheritance he/she/it/same
Rt:4:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed ox (gen); Boaz (indecl) in/among/by (+dat) day (dat) the (gen) to-be-POSSESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) field (acc) out of (+gen) hand (gen)   and frοm beside (+acc,+gen,+dat) Ruth (indecl) the (gen)   woman/wife (gen) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) and her/it/same (acc) to-be-POSSESS-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed (classical) so that to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) him/it/same (gen)
Rt:4:5 Rt_4:5_1 Rt_4:5_2 Rt_4:5_3 Rt_4:5_4 Rt_4:5_5 Rt_4:5_6 Rt_4:5_7 Rt_4:5_8 Rt_4:5_9 Rt_4:5_10 Rt_4:5_11 Rt_4:5_12 Rt_4:5_13 Rt_4:5_14 Rt_4:5_15 Rt_4:5_16 Rt_4:5_17 Rt_4:5_18 Rt_4:5_19 Rt_4:5_20 Rt_4:5_21 Rt_4:5_22 Rt_4:5_23 Rt_4:5_24 Rt_4:5_25 Rt_4:5_26 Rt_4:5_27 Rt_4:5_28 Rt_4:5_29 Rt_4:5_30 Rt_4:5_31 Rt_4:5_32 Rt_4:5_33 Rt_4:5_34 Rt_4:5_35 Rt_4:5_36
Rt:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:6 καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιστεύς Οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι ἐμαυτῷ, μήποτε διαφθείρω τὴν κληρονομίαν μου· ἀγχίστευσον σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου, ὅτι οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι.
Rt:4:6 And the kinsman said, I shall not be able to redeem it for myself, lest I mar my own inheritance; do thou redeem my right for thyself, for I shall not be able to redeem it. (Ruth 4:6 Brenton)
Rt:4:6 Krewny ów odpowiedział: «Nie mogę skorzystać z prawa wykupu, nie ponosząc szkody na swoim majątku. Wypełnij ty moje prawo krewnego, bo ja nie mogę go wypełnić». (Rt 4:6 BT_4)
Rt:4:6 καὶ εἶπεν ἀγχιστεύς Οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι ἐμαυτῷ, μήποτε διαφθείρω τὴν κληρονομίαν μου· ἀγχίστευσον σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου, ὅτι οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι.
Rt:4:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)   ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μήποτε (μή ποτέ) δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)  
Rt:4:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Siebie Nigdy By rujnować Dziedzictwo Ja Siebie Ja Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego
Rt:4:6 kai\ ei)=pen o( a)gCHisteu/s *ou) dunE/somai a)gCHisteu=sai e)mautO=|, mE/pote diafTei/rO tE\n klEronomi/an mou· a)gCHi/steuson seautO=| tE\n a)gCHistei/an mou, o(/ti ou) dunE/somai a)gCHisteu=sai.
Rt:4:6 kai eipen ho anCHisteus u dynEsomai anCHisteusai emautO, mEpote diafTeirO tEn klEronomian mu· anCHisteuson seautO tEn anCHisteian mu, hoti u dynEsomai anCHisteusai.
Rt:4:6 C VBI_AAI3S RA_NSM N3U_NSM D VF_FMI1S VA_AAN RD_DSM D V1_PAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GSM VA_AAD2S RD_DSM RA_ASF N1A_ASF RP_GSM C D VF_FMI1S VA_AAN
Rt:4:6 and also, even, namely to say/tell the ć οὐχ before rough breathing to able ć myself never to ruin the inheritance I ć yourself the ć I because/that οὐχ before rough breathing to able ć
Rt:4:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom)   not I-will-be-ABLE-ed   myself (dat) never I-am-RUIN-ing, I-should-be-RUIN-ing, I-should-RUIN the (acc) inheritance (acc) me (gen)   yourself (dat) the (acc)   me (gen) because/that not I-will-be-ABLE-ed  
Rt:4:6 Rt_4:6_1 Rt_4:6_2 Rt_4:6_3 Rt_4:6_4 Rt_4:6_5 Rt_4:6_6 Rt_4:6_7 Rt_4:6_8 Rt_4:6_9 Rt_4:6_10 Rt_4:6_11 Rt_4:6_12 Rt_4:6_13 Rt_4:6_14 Rt_4:6_15 Rt_4:6_16 Rt_4:6_17 Rt_4:6_18 Rt_4:6_19 Rt_4:6_20 Rt_4:6_21 Rt_4:6_22
Rt:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:7 καὶ τοῦτο τὸ δικαίωμα ἔμπροσθεν ἐν τῷ Ισραηλ ἐπὶ τὴν ἀγχιστείαν καὶ ἐπὶ τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ στῆσαι πᾶν λόγον, καὶ ὑπελύετο ὁ ἀνὴρ τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἐδίδου τῷ πλησίον αὐτοῦ τῷ ἀγχιστεύοντι τὴν ἀγχιστείαν αὐτοῦ, καὶ τοῦτο ἦν μαρτύριον ἐν Ισραηλ.
Rt:4:7 And this was in former time the ordinance in Israel for redemption, and for a bargain, to confirm every word: A man loosed his shoe, and gave it to his neighbour that redeemed his right; and this was a testimony in Israel. (Ruth 4:7 Brenton)
Rt:4:7 A taki był dawniej zwyczaj w Izraelu co do prawa wykupu i co do zmiany: aby zatwierdzić całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał i dawał drugiej stronie. Taki był sposób zaświadczania w Izraelu. (Rt 4:7 BT_4)
Rt:4:7 καὶ τοῦτο τὸ δικαίωμα ἔμπροσθεν ἐν τῷ Ισραηλ ἐπὶ τὴν ἀγχιστείαν καὶ ἐπὶ τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ στῆσαι πᾶν λόγον, καὶ ὑπελύετο ἀνὴρ τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἐδίδου τῷ πλησίον αὐτοῦ τῷ ἀγχιστεύοντι τὴν ἀγχιστείαν αὐτοῦ, καὶ τοῦτο ἦν μαρτύριον ἐν Ισραηλ.
Rt:4:7 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό ἀντ·άλλαγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λόγος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μαρτύριον, -ου, τὁ ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Rt:4:7 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przedtem/w przodzie z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Usługa za usługę By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sandał On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Świadectwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Rt:4:7 kai\ tou=to to\ dikai/Oma e)/mprosTen e)n tO=| *israEl e)pi\ tE\n a)gCHistei/an kai\ e)pi\ to\ a)nta/llagma tou= stE=sai pa=n lo/gon, kai\ u(pelu/eto o( a)nE\r to\ u(po/dEma au)tou= kai\ e)di/dou tO=| plEsi/on au)tou= tO=| a)gCHisteu/onti tE\n a)gCHistei/an au)tou=, kai\ tou=to E)=n martu/rion e)n *israEl.
Rt:4:7 kai tuto to dikaiOma emprosTen en tO israEl epi tEn anCHisteian kai epi to antallagma tu stEsai pan logon, kai hypelyeto ho anEr to hypodEma autu kai edidu tO plEsion autu tO anCHisteuonti tEn anCHisteian autu, kai tuto En martyrion en israEl.
Rt:4:7 C RD_NSN RA_NSN N3M_NSN D P RA_DSM N_NSM P RA_ASF N1A_ASF C P RA_ASN N3M_ASN RA_GSN VA_AAN A3_ASM N2_ASM C V1I_IMI3S RA_NSM N3_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C V8I_IMI3S RA_DSM D RD_GSM RA_DSM V1_PAPDSM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C RD_NSN V9_IAI3S N2N_NSN P N_DSM
Rt:4:7 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ??? before/in front of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the quid pro quo the to cause to stand every all, each, every, the whole of word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the sandal he/she/it/same and also, even, namely to give the neighbor one near, close to; near he/she/it/same the ć the ć he/she/it/same and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be testimony in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Rt:4:7 and this (nom|acc) the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) before/in front of in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) quid pro quo (nom|acc|voc) the (gen) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) every (nom|acc|voc) word (acc) and   the (nom) man, husband (nom) the (nom|acc) sandal (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-GIVE-ing the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (dat)   the (acc)   him/it/same (gen) and this (nom|acc) he/she/it-was testimony (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Rt:4:7 Rt_4:7_1 Rt_4:7_2 Rt_4:7_3 Rt_4:7_4 Rt_4:7_5 Rt_4:7_6 Rt_4:7_7 Rt_4:7_8 Rt_4:7_9 Rt_4:7_10 Rt_4:7_11 Rt_4:7_12 Rt_4:7_13 Rt_4:7_14 Rt_4:7_15 Rt_4:7_16 Rt_4:7_17 Rt_4:7_18 Rt_4:7_19 Rt_4:7_20 Rt_4:7_21 Rt_4:7_22 Rt_4:7_23 Rt_4:7_24 Rt_4:7_25 Rt_4:7_26 Rt_4:7_27 Rt_4:7_28 Rt_4:7_29 Rt_4:7_30 Rt_4:7_31 Rt_4:7_32 Rt_4:7_33 Rt_4:7_34 Rt_4:7_35 Rt_4:7_36 Rt_4:7_37 Rt_4:7_38 Rt_4:7_39 Rt_4:7_40 Rt_4:7_41 Rt_4:7_42
Rt:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:8 καὶ εἶπεν ὁ ἀγχιστεὺς τῷ Βοος Κτῆσαι σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου· καὶ ὑπελύσατο τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ.
Rt:4:8 And the kinsman said to Booz, Buy my right for thyself: and he took off his shoe and gave it to him. (Ruth 4:8 Brenton)
Rt:4:8 Powiedział ów krewny do Booza: «Nabądź dla siebie moje prawo wykupu», i zdjął swój sandał. (Rt 4:8 BT_4)
Rt:4:8 καὶ εἶπεν ἀγχιστεὺς τῷ Βοος Κτῆσαι σεαυτῷ τὴν ἀγχιστείαν μου· καὶ ὑπελύσατο τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ.
Rt:4:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό ὑπό·δημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Rt:4:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wół; Boaz By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Siebie Ja I też, nawet, mianowicie Sandał On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo
Rt:4:8 kai\ ei)=pen o( a)gCHisteu\s tO=| *boos *ktE=sai seautO=| tE\n a)gCHistei/an mou· kai\ u(pelu/sato to\ u(po/dEma au)tou= kai\ e)/dOken au)tO=|.
Rt:4:8 kai eipen ho anCHisteus tO boos ktEsai seautO tEn anCHisteian mu· kai hypelysato to hypodEma autu kai edOken autO.
Rt:4:8 C VBI_AAI3S RA_NSM N3U_NSM RA_DSM N_DSM VA_AMD2S RD_DSM RA_ASF N1A_ASF RP_GSM C VAI_AMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM
Rt:4:8 and also, even, namely to say/tell the ć the ox; Boaz to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms yourself the ć I and also, even, namely ć the sandal he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same
Rt:4:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom)   the (dat) ox (gen); Boaz (indecl) be-you(sg)-POSSESS-ed! yourself (dat) the (acc)   me (gen) and   the (nom|acc) sandal (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (dat)
Rt:4:8 Rt_4:8_1 Rt_4:8_2 Rt_4:8_3 Rt_4:8_4 Rt_4:8_5 Rt_4:8_6 Rt_4:8_7 Rt_4:8_8 Rt_4:8_9 Rt_4:8_10 Rt_4:8_11 Rt_4:8_12 Rt_4:8_13 Rt_4:8_14 Rt_4:8_15 Rt_4:8_16 Rt_4:8_17 Rt_4:8_18 Rt_4:8_19
Rt:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:9 καὶ εἶπεν Βοος τοῖς πρεσβυτέροις καὶ παντὶ τῷ λαῷ Μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον ὅτι κέκτημαι πάντα τὰ τοῦ Αβιμελεχ καὶ πάντα, ὅσα ὑπάρχει τῷ Χελαιων καὶ τῷ Μααλων, ἐκ χειρὸς Νωεμιν·
Rt:4:9 And Booz said to the elders and to all the people, Ye are this day witnesses, that I have bought all that was Elimelech's, and all that belonged to Chelaion and Maalon, of the hand of Noemin. (Ruth 4:9 Brenton)
Rt:4:9 Wtedy powiedział Booz do starszyzny i do całego ludu: «Świadkami jesteście, że nabyłem z rąk Noemi to wszystko, co należało do Elimeleka, i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. (Rt 4:9 BT_4)
Rt:4:9 καὶ εἶπεν Βοος τοῖς πρεσβυτέροις καὶ παντὶ τῷ λαῷ Μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον ὅτι κέκτημαι πάντα τὰ τοῦ Αβιμελεχ καὶ πάντα, ὅσα ὑπάρχει τῷ Χελαιων καὶ τῷ Μααλων, ἐκ χειρὸς Νωεμιν·
Rt:4:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον ὅτι κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Αβιμελεχ, ὁ [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν  
Rt:4:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Wół; Boaz Starszy I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Dowód Ty Dzisiaj dzień Ponieważ/tamto By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Abimelech I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka
Rt:4:9 kai\ ei)=pen *boos toi=s presbute/rois kai\ panti\ tO=| laO=| *ma/rtures u(mei=s sE/meron o(/ti ke/ktEmai pa/nta ta\ tou= *abimeleCH kai\ pa/nta, o(/sa u(pa/rCHei tO=| *CHelaiOn kai\ tO=| *maalOn, e)k CHeiro\s *nOemin·
Rt:4:9 kai eipen boos tois presbyterois kai panti tO laO martyres hymeis sEmeron hoti kektEmai panta ta tu abimeleCH kai panta, hosa hyparCHei tO CHelaiOn kai tO maalOn, ek CHeiros nOemin·
Rt:4:9 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM A1A_DPMC C A3_DSM RA_DSM N2_DSM N3_NPM RP_NPM D C VM_XMI1S A3_APN RA_APN RA_GSM N_GSM C A3_APN A1_NPN V1_PAI3S RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM P N3_GSF N_GSF
Rt:4:9 and also, even, namely to say/tell ox; Boaz the elder and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people witness you today day because/that to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms every all, each, every, the whole of the the Abimelech and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control the ć and also, even, namely the ć out of (+gen) ἐξ before vowels hand ć
Rt:4:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed ox (gen); Boaz (indecl) the (dat) elder ([Adj] dat) and every (dat) the (dat) people (dat) witnesses (nom|voc) you(pl) (nom) today because/that I-have-been-POSSESS-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) the (gen) Abimelech (indecl) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) the (dat)   and the (dat)   out of (+gen) hand (gen)  
Rt:4:9 Rt_4:9_1 Rt_4:9_2 Rt_4:9_3 Rt_4:9_4 Rt_4:9_5 Rt_4:9_6 Rt_4:9_7 Rt_4:9_8 Rt_4:9_9 Rt_4:9_10 Rt_4:9_11 Rt_4:9_12 Rt_4:9_13 Rt_4:9_14 Rt_4:9_15 Rt_4:9_16 Rt_4:9_17 Rt_4:9_18 Rt_4:9_19 Rt_4:9_20 Rt_4:9_21 Rt_4:9_22 Rt_4:9_23 Rt_4:9_24 Rt_4:9_25 Rt_4:9_26 Rt_4:9_27 Rt_4:9_28 Rt_4:9_29 Rt_4:9_30
Rt:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:10 καί γε Ρουθ τὴν Μωαβῖτιν τὴν γυναῖκα Μααλων κέκτημαι ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα τοῦ ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐξολεθρευθήσεται τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς λαοῦ αὐτοῦ· μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον.
Rt:4:10 Moreover I have bought for myself for a wife Ruth the Moabitess, the wife of Maalon, to raise up the name of the dead upon his inheritance; so the name of the dead shall not be destroyed from among his brethren, and from the tribe of his people: ye are this day witnesses. (Ruth 4:10 Brenton)
Rt:4:10 A także nabyłem dla siebie za żonę Rut Moabitkę, żonę Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj jesteście dla mnie świadkami tej sprawy». (Rt 4:10 BT_4)
Rt:4:10 καί γε Ρουθ τὴν Μωαβῖτιν τὴν γυναῖκα Μααλων κέκτημαι ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα τοῦ ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐξολεθρευθήσεται τὸ ὄνομα τοῦ τεθνηκότος ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς λαοῦ αὐτοῦ· μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον.
Rt:4:10 καί γέ Ῥούθ, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἐπί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σήμερον
Rt:4:10 I też, nawet, mianowicie ??? Ruth Kobiety/żona By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Siebie Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Nazwisko {Imię} co do By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziedzictwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Nazwisko {Imię} co do By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brat; siostra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Ludzie On/ona/to/to samo Dowód Ty Dzisiaj dzień
Rt:4:10 kai/ ge *rouT tE\n *mOabi=tin tE\n gunai=ka *maalOn ke/ktEmai e)mautO=| ei)s gunai=ka tou= a)nastE=sai to\ o)/noma tou= teTnEko/tos e)pi\ tE=s klEronomi/as au)tou=, kai\ ou)k e)XoleTreuTE/setai to\ o)/noma tou= teTnEko/tos e)k tO=n a)delfO=n au)tou= kai\ e)k tE=s fulE=s laou= au)tou=· ma/rtures u(mei=s sE/meron.
Rt:4:10 kai ge ruT tEn mOabitin tEn gynaika maalOn kektEmai emautO eis gynaika tu anastEsai to onoma tu teTnEkotos epi tEs klEronomias autu, kai uk eXoleTreuTEsetai to onoma tu teTnEkotos ek tOn adelfOn autu kai ek tEs fylEs lau autu· martyres hymeis sEmeron.
Rt:4:10 C x N_ASF RA_ASF A3_ASF RA_ASF N3K_ASF N_GSM VM_XMI1S RD_DSM P N3K_ASF RA_GSN VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RA_GSM VX_XAPGSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C D VC_FPI3S RA_NSN N3M_NSN RA_GSM VX_XAPGSM P RA_GPM N2_GPM RD_GSM C P RA_GSF N1_GSF N2_GSM RD_GSM N3_NPM RP_NPM D
Rt:4:10 and also, even, namely ??? Ruth the ć the woman/wife ć to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms myself into (+acc) woman/wife the to stand up put up, raise, resurrect the name with regard to the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the inheritance he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the name with regard to the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] out of (+gen) ἐξ before vowels the brother; sister he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe people he/she/it/same witness you today day
Rt:4:10 and ??? Ruth (indecl) the (acc)   the (acc) woman/wife (acc)   I-have-been-POSSESS-ed myself (dat) into (+acc) woman/wife (acc) the (gen) to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) out of (+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) and out of (+gen) the (gen) tribe (gen) people (gen) him/it/same (gen) witnesses (nom|voc) you(pl) (nom) today
Rt:4:10 Rt_4:10_1 Rt_4:10_2 Rt_4:10_3 Rt_4:10_4 Rt_4:10_5 Rt_4:10_6 Rt_4:10_7 Rt_4:10_8 Rt_4:10_9 Rt_4:10_10 Rt_4:10_11 Rt_4:10_12 Rt_4:10_13 Rt_4:10_14 Rt_4:10_15 Rt_4:10_16 Rt_4:10_17 Rt_4:10_18 Rt_4:10_19 Rt_4:10_20 Rt_4:10_21 Rt_4:10_22 Rt_4:10_23 Rt_4:10_24 Rt_4:10_25 Rt_4:10_26 Rt_4:10_27 Rt_4:10_28 Rt_4:10_29 Rt_4:10_30 Rt_4:10_31 Rt_4:10_32 Rt_4:10_33 Rt_4:10_34 Rt_4:10_35 Rt_4:10_36 Rt_4:10_37 Rt_4:10_38 Rt_4:10_39 Rt_4:10_40 Rt_4:10_41 Rt_4:10_42
Rt:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:11 καὶ εἴποσαν πᾶς ὁ λαὸς οἱ ἐν τῇ πύλῃ Μάρτυρες. καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἴποσαν Δῴη κύριος τὴν γυναῖκά σου τὴν εἰσπορευομένην εἰς τὸν οἶκόν σου ὡς Ραχηλ καὶ ὡς Λειαν, αἳ ᾠκοδόμησαν ἀμφότεραι τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ἐποίησαν δύναμιν ἐν Εφραθα, καὶ ἔσται ὄνομα ἐν Βαιθλεεμ·
Rt:4:11 And all the people who were in the gate said, We are witnesses: and the elders said, The Lord make thy wife who goes into thy house, as Rachel and as Lia, who both together built the house of Israel, and wrought mightily in Ephratha, and there shall be a name to thee in Bethleem. (Ruth 4:11 Brenton)
Rt:4:11 Cały lud zebrany w bramie zawołał: «Jesteśmy świadkami!» a starsi dodali: «Niech Pan uczyni kobietę, która wejdzie do twego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie niewiasty zbudowały dom Izraela. Stań się możnym w Efrata, zdobądź sobie imię w Betlejem! (Rt 4:11 BT_4)
Rt:4:11 καὶ εἴποσαν πᾶς λαὸς οἱ ἐν τῇ πύλῃ Μάρτυρες. καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἴποσαν Δῴη κύριος τὴν γυναῖκά σου τὴν εἰσπορευομένην εἰς τὸν οἶκόν σου ὡς Ραχηλ καὶ ὡς Λειαν, αἳ ᾠκοδόμησαν ἀμφότεραι τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ἐποίησαν δύναμιν ἐν Εφραθα, καὶ ἔσται ὄνομα ἐν Βαιθλεεμ·
Rt:4:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς Ῥαχήλ, ἡ καί ὡς λεῖος -α -ον ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύναμις, -εως, ἡ ἐν   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐν  
Rt:4:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Dowód I też, nawet, mianowicie Starszy By mówić/opowiadaj By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Rachela I też, nawet, mianowicie Jak/jak Gładka/pozioma/równina Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie Obaj Dom Izrael I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Zdolność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By być Nazwisko {Imię} co do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Rt:4:11 kai\ ei)/posan pa=s o( lao\s oi( e)n tE=| pu/lE| *ma/rtures. kai\ oi( presbu/teroi ei)/posan *dO/|E ku/rios tE\n gunai=ka/ sou tE\n ei)sporeuome/nEn ei)s to\n oi)=ko/n sou O(s *raHEl kai\ O(s *leian, ai(\ O)|kodo/mEsan a)mfo/terai to\n oi)=kon *israEl kai\ e)poi/Esan du/namin e)n *efraTa, kai\ e)/stai o)/noma e)n *baiTleem·
Rt:4:11 kai eiposan pas ho laos hoi en tE pylE martyres. kai hoi presbyteroi eiposan dOE kyrios tEn gynaika su tEn eisporeuomenEn eis ton oikon su hOs raHEl kai hOs leian, hai OkodomEsan amfoterai ton oikon israEl kai epoiEsan dynamin en efraTa, kai estai onoma en baiTleem·
Rt:4:11 C VBI_AAI3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NPM P RA_DSF N1_DSF N3_NPM C RA_NPM A1A_NPMC VBI_AAI3P VO_AAO3S N2_NSM RA_ASF N3K_ASF RP_GSM RA_ASF V1_PMPASF P RA_ASM N2_ASM RP_GSM C N_ASF C C N_ASF RR_NPF VAI_AAI3P A1A_NPF RA_ASM N2_ASM N_GSM C VAI_AAI3P N3I_ASF P N_DS C VF_FMI3S N3M_NSN P N_DS
Rt:4:11 and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate witness and also, even, namely the elder to say/tell to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the woman/wife you; your/yours(sg) the to enter into (+acc) the house you; your/yours(sg) as/like Rachel and also, even, namely as/like smooth/level/plain who/whom/which to build/edify both the house Israel and also, even, namely to do/make ability in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to be name with regard to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Rt:4:11 and they-SAY/TELL-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) witnesses (nom|voc) and the (nom) elder ([Adj] nom|voc) they-SAY/TELL-ed he/she/it-happens-to-GIVE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) woman/wife (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) while being-ENTER-ed (acc) into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like Rachel (indecl) and as/like smooth/level/plain ([Adj] acc) who/whom/which (nom) they-BUILD/EDIFY-ed both (nom|voc) the (acc) house (acc) Israel (indecl) and they-DO/MAKE-ed ability (acc) in/among/by (+dat)   and he/she/it-will-be name (nom|acc|voc) in/among/by (+dat)  
Rt:4:11 Rt_4:11_1 Rt_4:11_2 Rt_4:11_3 Rt_4:11_4 Rt_4:11_5 Rt_4:11_6 Rt_4:11_7 Rt_4:11_8 Rt_4:11_9 Rt_4:11_10 Rt_4:11_11 Rt_4:11_12 Rt_4:11_13 Rt_4:11_14 Rt_4:11_15 Rt_4:11_16 Rt_4:11_17 Rt_4:11_18 Rt_4:11_19 Rt_4:11_20 Rt_4:11_21 Rt_4:11_22 Rt_4:11_23 Rt_4:11_24 Rt_4:11_25 Rt_4:11_26 Rt_4:11_27 Rt_4:11_28 Rt_4:11_29 Rt_4:11_30 Rt_4:11_31 Rt_4:11_32 Rt_4:11_33 Rt_4:11_34 Rt_4:11_35 Rt_4:11_36 Rt_4:11_37 Rt_4:11_38 Rt_4:11_39 Rt_4:11_40 Rt_4:11_41 Rt_4:11_42 Rt_4:11_43 Rt_4:11_44 Rt_4:11_45 Rt_4:11_46
Rt:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:12 καὶ γένοιτο ὁ οἶκός σου ὡς ὁ οἶκος Φαρες, ὃν ἔτεκεν Θαμαρ τῷ Ιουδα, ἐκ τοῦ σπέρματος, οὗ δώσει κύριός σοι ἐκ τῆς παιδίσκης ταύτης.
Rt:4:12 And let thy house be as the house of Phares, whom Thamar bore to Juda, of the seed which the Lord shall give thee of this handmaid. (Ruth 4:12 Brenton)
Rt:4:12 Niech stanie się dom twój przez potomstwo, które da ci Pan z tej młodej kobiety, jak dom Peresa, którego Tamar zrodziła Judzie». (Rt 4:12 BT_4)
Rt:4:12 καὶ γένοιτο οἶκός σου ὡς οἶκος Φαρες, ὃν ἔτεκεν Θαμαρ τῷ Ιουδα, ἐκ τοῦ σπέρματος, οὗ δώσει κύριός σοι ἐκ τῆς παιδίσκης ταύτης.
Rt:4:12 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Φαρές, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) Θαμάρ v.l. Θάμαρ, ἡ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) οὗτος αὕτη τοῦτο
Rt:4:12 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dom Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Dom Perez Kto/, który/, który; by być By rodzić Tamar Judasz/Juda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Haruj jak niewolnik dziewczyna To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Rt:4:12 kai\ ge/noito o( oi)=ko/s sou O(s o( oi)=kos *fares, o(\n e)/teken *Tamar tO=| *iouda, e)k tou= spe/rmatos, ou(= dO/sei ku/rio/s soi e)k tE=s paidi/skEs tau/tEs.
Rt:4:12 kai genoito ho oikos su hOs ho oikos fares, hon eteken Tamar tO iuda, ek tu spermatos, hu dOsei kyrios soi ek tEs paidiskEs tautEs.
Rt:4:12 C VB_AMO3S RA_NSM N2_NSM RP_GSM C RA_NSM N2_NSM N_GSM RR_ASM VBI_AAI3S N_NSF RA_DSM N_DSM P RA_GSN N3M_GSN RR_GSN VF_FAI3S N2_NSM RP_DSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSF
Rt:4:12 and also, even, namely to become become, happen the house you; your/yours(sg) as/like the house Perez who/whom/which; to be to give birth Tamar the Judas/Judah out of (+gen) ἐξ before vowels the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg); to rub worn, rub out of (+gen) ἐξ before vowels the slave girl this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Rt:4:12 and he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) the (nom) house (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom) house (nom) Perez (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH Tamar (indecl) the (dat) Judas/Judah (gen, voc) out of (+gen) the (gen) seed (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) out of (+gen) the (gen) slave girl (gen) this (gen)
Rt:4:12 Rt_4:12_1 Rt_4:12_2 Rt_4:12_3 Rt_4:12_4 Rt_4:12_5 Rt_4:12_6 Rt_4:12_7 Rt_4:12_8 Rt_4:12_9 Rt_4:12_10 Rt_4:12_11 Rt_4:12_12 Rt_4:12_13 Rt_4:12_14 Rt_4:12_15 Rt_4:12_16 Rt_4:12_17 Rt_4:12_18 Rt_4:12_19 Rt_4:12_20 Rt_4:12_21 Rt_4:12_22 Rt_4:12_23 Rt_4:12_24 Rt_4:12_25
Rt:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:13 καὶ ἔλαβεν Βοος τὴν Ρουθ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἔδωκεν αὐτῇ κύριος κύησιν, καὶ ἔτεκεν υἱόν.
Rt:4:13 And Booz took Ruth, and she became his wife, and he went in to her; and the Lord gave her conception, and she bore a son. (Ruth 4:13 Brenton)
Rt:4:13 Booz zaślubił więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. (Rt 4:13 BT_4)
Rt:4:13 καὶ ἔλαβεν Βοος τὴν Ρουθ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτήν, καὶ ἔδωκεν αὐτῇ κύριος κύησιν, καὶ ἔτεκεν υἱόν.
Rt:4:13 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὁ ἡ τό Ῥούθ, ἡ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Rt:4:13 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Wół; Boaz Ruth I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn
Rt:4:13 kai\ e)/laben *boos tE\n *rouT, kai\ e)genE/TE au)tO=| ei)s gunai=ka, kai\ ei)sE=lTen pro\s au)tE/n, kai\ e)/dOken au)tE=| ku/rios ku/Esin, kai\ e)/teken ui(o/n.
Rt:4:13 kai elaben boos tEn ruT, kai egenETE autO eis gynaika, kai eisElTen pros autEn, kai edOken autE kyrios kyEsin, kai eteken hyion.
Rt:4:13 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N_ASF C VCI_API3S RD_DSM P N3K_ASF C VBI_AAI3S P RD_ASF C VAI_AAI3S RD_DSF N2_NSM N3I_ASF C VBI_AAI3S N2_ASM
Rt:4:13 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ox; Boaz the Ruth and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) woman/wife and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć and also, even, namely to give birth son
Rt:4:13 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed ox (gen); Boaz (indecl) the (acc) Ruth (indecl) and he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) into (+acc) woman/wife (acc) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and he/she/it-GIVE-ed her/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH son (acc)
Rt:4:13 Rt_4:13_1 Rt_4:13_2 Rt_4:13_3 Rt_4:13_4 Rt_4:13_5 Rt_4:13_6 Rt_4:13_7 Rt_4:13_8 Rt_4:13_9 Rt_4:13_10 Rt_4:13_11 Rt_4:13_12 Rt_4:13_13 Rt_4:13_14 Rt_4:13_15 Rt_4:13_16 Rt_4:13_17 Rt_4:13_18 Rt_4:13_19 Rt_4:13_20 Rt_4:13_21 Rt_4:13_22
Rt:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:14 καὶ εἶπαν αἱ γυναῖκες πρὸς Νωεμιν Εὐλογητὸς κύριος, ὃς οὐ κατέλυσέ σοι σήμερον τὸν ἀγχιστέα, καὶ καλέσαι τὸ ὄνομά σου ἐν Ισραηλ,
Rt:4:14 And the woman said to Noemin, Blessed is the Lord, who has not suffered a redeemer to fail thee this day, even to make thy name famous in Israel. (Ruth 4:14 Brenton)
Rt:4:14 Kobiety mówiły do Noemi: «Niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci powinowatego z prawem wykupu. Imię jego będzie wspominane w Izraelu. (Rt 4:14 BT_4)
Rt:4:14 καὶ εἶπαν αἱ γυναῖκες πρὸς Νωεμιν Εὐλογητὸς κύριος, ὃς οὐ κατέλυσέ σοι σήμερον τὸν ἀγχιστέα, καὶ καλέσαι τὸ ὄνομά σου ἐν Ισραηλ,
Rt:4:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πρός   εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σήμερον ὁ ἡ τό   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν Ἰσραήλ, ὁ
Rt:4:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Rt:4:14 kai\ ei)=pan ai( gunai=kes pro\s *nOemin *eu)logEto\s ku/rios, o(\s ou) kate/luse/ soi sE/meron to\n a)gCHiste/a, kai\ kale/sai to\ o)/noma/ sou e)n *israEl,
Rt:4:14 kai eipan hai gynaikes pros nOemin eulogEtos kyrios, hos u katelyse soi sEmeron ton anCHistea, kai kalesai to onoma su en israEl,
Rt:4:14 C VAI_AAI3P RA_NPF N3K_NPF P N_ASF A1_NSM N2_NSM RR_NSM D VAI_AAI3S RP_DSF D RA_ASM N3U_ASM C VA_AAO3S RA_NSN N3M_NSN RP_GSF P N_DSM
Rt:4:14 and also, even, namely to say/tell the woman/wife toward (+acc,+gen,+dat) ć blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which οὐχ before rough breathing to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end you; your/yours(sg); to rub worn, rub today day the ć and also, even, namely to call call the name with regard to you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
Rt:4:14 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) women/wives (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat)   blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-ABOLISH-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) today the (acc)   and to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
Rt:4:14 Rt_4:14_1 Rt_4:14_2 Rt_4:14_3 Rt_4:14_4 Rt_4:14_5 Rt_4:14_6 Rt_4:14_7 Rt_4:14_8 Rt_4:14_9 Rt_4:14_10 Rt_4:14_11 Rt_4:14_12 Rt_4:14_13 Rt_4:14_14 Rt_4:14_15 Rt_4:14_16 Rt_4:14_17 Rt_4:14_18 Rt_4:14_19 Rt_4:14_20 Rt_4:14_21 Rt_4:14_22
Rt:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:15 καὶ ἔσται σοι εἰς ἐπιστρέφοντα ψυχὴν καὶ τοῦ διαθρέψαι τὴν πολιάν σου, ὅτι ἡ νύμφη σου ἡ ἀγαπήσασά σε ἔτεκεν αὐτόν, ἥ ἐστιν ἀγαθή σοι ὑπὲρ ἑπτὰ υἱούς.
Rt:4:15 And he shall be to thee a restorer of thy soul, and one to cherish thy old age; for thy daughter-in-law which has loved thee, who is better to thee than seven sons, has born him. (Ruth 4:15 Brenton)
Rt:4:15 On będzie dla ciebie pociechą, będzie cię utrzymywał w twojej starości. Zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż siedmiu synów». (Rt 4:15 BT_4)
Rt:4:15 καὶ ἔσται σοι εἰς ἐπιστρέφοντα ψυχὴν καὶ τοῦ διαθρέψαι τὴν πολιάν σου, ὅτι νύμφη σου ἀγαπήσασά σε ἔτεκεν αὐτόν, ἐστιν ἀγαθή σοι ὑπὲρ ἑπτὰ υἱούς.
Rt:4:15 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὑπέρ ἑπτά υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Rt:4:15 I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) By odwracać się dookoła Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Panny młodej/synowa Ty; twój/twój(sg) By kochać Ty; twój/twój(sg) By rodzić On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Siedem Syn
Rt:4:15 kai\ e)/stai soi ei)s e)pistre/fonta PSuCHE\n kai\ tou= diaTre/PSai tE\n polia/n sou, o(/ti E( nu/mfE sou E( a)gapE/sasa/ se e)/teken au)to/n, E(/ e)stin a)gaTE/ soi u(pe\r e(pta\ ui(ou/s.
Rt:4:15 kai estai soi eis epistrefonta PSyCHEn kai tu diaTrePSai tEn polian su, hoti hE nymfE su hE agapEsasa se eteken auton, hE estin agaTE soi hyper hepta hyius.
Rt:4:15 C VF_FMI3S RP_DSF P V1_PAPASM N1_ASF C RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1A_ASF RP_GSF C RA_NSF N1_NSF RP_GSF RA_NSF VA_AAPNSF RP_ASF VBI_AAI3S RD_ASM RR_NSF V9_PAI3S A1_NSF RP_DSF P M N2_APM
Rt:4:15 and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) to turn around life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person and also, even, namely the ć the ć you; your/yours(sg) because/that the bride/daughter-in-law you; your/yours(sg) the to love you; your/yours(sg) to give birth he/she/it/same who/whom/which to be good inherently good, i.e. God-wrought. you; your/yours(sg); to rub worn, rub above (+acc), on behalf of (+gen) seven son
Rt:4:15 and he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) while TURN-ing-AROUND (acc, nom|acc|voc) life (acc) and the (gen)   the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that the (nom) bride/daughter-in-law (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) upon LOVE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-is good ([Adj] nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) above (+acc), on behalf of (+gen) seven sons (acc)
Rt:4:15 Rt_4:15_1 Rt_4:15_2 Rt_4:15_3 Rt_4:15_4 Rt_4:15_5 Rt_4:15_6 Rt_4:15_7 Rt_4:15_8 Rt_4:15_9 Rt_4:15_10 Rt_4:15_11 Rt_4:15_12 Rt_4:15_13 Rt_4:15_14 Rt_4:15_15 Rt_4:15_16 Rt_4:15_17 Rt_4:15_18 Rt_4:15_19 Rt_4:15_20 Rt_4:15_21 Rt_4:15_22 Rt_4:15_23 Rt_4:15_24 Rt_4:15_25 Rt_4:15_26 Rt_4:15_27 Rt_4:15_28
Rt:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:16 καὶ ἔλαβεν Νωεμιν τὸ παιδίον καὶ ἔθηκεν εἰς τὸν κόλπον αὐτῆς καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς τιθηνόν.
Rt:4:16 And Noemin took the child and laid it in her bosom, and became a nurse to it. (Ruth 4:16 Brenton)
Rt:4:16 Wzięła Noemi dziecko i położyła je na swym łonie. Ona też je wychowywała. (Rt 4:16 BT_4)
Rt:4:16 καὶ ἔλαβεν Νωεμιν τὸ παιδίον καὶ ἔθηκεν εἰς τὸν κόλπον αὐτῆς καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς τιθηνόν.
Rt:4:16 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]  
Rt:4:16 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dziecko I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Łono serca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie)
Rt:4:16 kai\ e)/laben *nOemin to\ paidi/on kai\ e)/TEken ei)s to\n ko/lpon au)tE=s kai\ e)genE/TE au)tO=| ei)s tiTEno/n.
Rt:4:16 kai elaben nOemin to paidion kai eTEken eis ton kolpon autEs kai egenETE autO eis tiTEnon.
Rt:4:16 C VBI_AAI3S N_NSF RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSF C VCI_API3S RD_DSM P N2_ASM
Rt:4:16 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the child and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station into (+acc) the bosom of the heart he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) ć
Rt:4:16 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (nom|acc) child (nom|acc|voc) and he/she/it-PLACE-ed into (+acc) the (acc) bosom (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed him/it/same (dat) into (+acc)  
Rt:4:16 Rt_4:16_1 Rt_4:16_2 Rt_4:16_3 Rt_4:16_4 Rt_4:16_5 Rt_4:16_6 Rt_4:16_7 Rt_4:16_8 Rt_4:16_9 Rt_4:16_10 Rt_4:16_11 Rt_4:16_12 Rt_4:16_13 Rt_4:16_14 Rt_4:16_15 Rt_4:16_16
Rt:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:17 καὶ ἐκάλεσαν αὐτοῦ αἱ γείτονες ὄνομα λέγουσαι Ἐτέχθη υἱὸς τῇ Νωεμιν· καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ωβηδ· οὗτος πατὴρ Ιεσσαι πατρὸς Δαυιδ.
Rt:4:17 And the neighbours gave it a name, saying, A son has been born to Noemin; and they called his name Obed; this is the father of Jessae the father of David. (Ruth 4:17 Brenton)
Rt:4:17 Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: «Narodził się syn dla Noemi», nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. (Rt 4:17 BT_4)
Rt:4:17 καὶ ἐκάλεσαν αὐτοῦ αἱ γείτονες ὄνομα λέγουσαι Ἐτέχθη υἱὸς τῇ Νωεμιν· καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ωβηδ· οὗτος πατὴρ Ιεσσαι πατρὸς Δαυιδ.
Rt:4:17 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γείτων, -ονος, ὁ and ἡ ὄνομα[τ], -ατος, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Ἰεσσαί, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Rt:4:17 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo Sąsiad Nazwisko {Imię} co do By mówić/opowiadaj By rodzić Syn I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Obed To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ojciec Jesse Ojciec David
Rt:4:17 kai\ e)ka/lesan au)tou= ai( gei/tones o)/noma le/gousai *)ete/CHTE ui(o\s tE=| *nOemin· kai\ e)ka/lesan to\ o)/noma au)tou= *ObEd· ou(=tos patE\r *iessai patro\s *dauid.
Rt:4:17 kai ekalesan autu hai geitones onoma legusai eteCHTE hyios tE nOemin· kai ekalesan to onoma autu ObEd· hutos patEr iessai patros dauid.
Rt:4:17 C VAI_AAI3P RD_GSM RA_NPF N3N_NPF N3M_ASN V1_PAPNPF VCI_API3S N2_NSM RA_DSF N_DSF C VAI_AAI3P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM RD_NSM N3_NSM N_GSM N3_GSM N_GSM
Rt:4:17 and also, even, namely to call call he/she/it/same the neighbor name with regard to to say/tell to give birth son the ć and also, even, namely to call call the name with regard to he/she/it/same Obed this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] father Jesse father David
Rt:4:17 and they-CALL-ed him/it/same (gen) the (nom) neighbors (nom|voc) name (nom|acc|voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-was-GIVE-ed-BIRTH son (nom) the (dat)   and they-CALL-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Obed (indecl) this (nom) father (nom) Jesse (indecl) father (gen) David (indecl)
Rt:4:17 Rt_4:17_1 Rt_4:17_2 Rt_4:17_3 Rt_4:17_4 Rt_4:17_5 Rt_4:17_6 Rt_4:17_7 Rt_4:17_8 Rt_4:17_9 Rt_4:17_10 Rt_4:17_11 Rt_4:17_12 Rt_4:17_13 Rt_4:17_14 Rt_4:17_15 Rt_4:17_16 Rt_4:17_17 Rt_4:17_18 Rt_4:17_19 Rt_4:17_20 Rt_4:17_21 Rt_4:17_22
Rt:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rt:4:18 καὶ αὗται αἱ γενέσεις Φαρες· Φαρες ἐγέννησεν τὸν Εσρων,
Rt:4:18 And these are the generations of Phares: Phares begot Esrom: (Ruth 4:18 Brenton)
Rt:4:18 A oto potomkowie Peresa. Peres był ojcem Chesrona. (Rt 4:18 BT_4)
Rt:4:18 Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Φαρες· Φαρες ἐγέννησεν τὸν Εσρων,
Rt:4:18 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) Φαρές, ὁ Φαρές, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
Rt:4:18 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ród Perez Perez By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
Rt:4:18 *kai\ au(=tai ai( gene/seis *fares· *fares e)ge/nnEsen to\n *esrOn,
Rt:4:18 kai hautai hai geneseis fares· fares egennEsen ton esrOn,
Rt:4:18 C RD_NPF RA_NPF N3I_NPF N_GSM N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rt:4:18 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lineage Perez Perez to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
Rt:4:18 and these (nom) the (nom) lineages (acc, nom|voc) Perez (indecl) Perez (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
Rt:4:18 Rt_4:18_1 Rt_4:18_2 Rt_4:18_3 Rt_4:18_4 Rt_4:18_5 Rt_4:18_6 Rt_4:18_7 Rt_4:18_8 Rt_4:18_9
Rt:4:18 x x x x x x x x x
Rt:4:19 Εσρων δὲ ἐγέννησεν τὸν Αρραν, καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Αμιναδαβ,
Rt:4:19 Esrom begot Aram; and Aram begot Aminadab. (Ruth 4:19 Brenton)
Rt:4:19 Chesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Amminadaba. (Rt 4:19 BT_4)
Rt:4:19 Εσρων δὲ ἐγέννησεν τὸν Αρραν, καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Αμιναδαβ,
Rt:4:19   δέ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀμιναδάβ, ὁ
Rt:4:19   zaś By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Amminadab
Rt:4:19 *esrOn de\ e)ge/nnEsen to\n *arran, kai\ *arran e)ge/nnEsen to\n *aminadab,
Rt:4:19 esrOn de egennEsen ton arran, kai arran egennEsen ton aminadab,
Rt:4:19 N_NSM x VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rt:4:19   δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Amminadab
Rt:4:19   Yet he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc) Amminadab (indecl)
Rt:4:19 Rt_4:19_1 Rt_4:19_2 Rt_4:19_3 Rt_4:19_4 Rt_4:19_5 Rt_4:19_6 Rt_4:19_7 Rt_4:19_8 Rt_4:19_9 Rt_4:19_10
Rt:4:19 x x x x x x x x x x
Rt:4:20 καὶ Αμιναδαβ ἐγέννησεν τὸν Ναασσων, καὶ Ναασσων ἐγέννησεν τὸν Σαλμαν,
Rt:4:20 And Aminadab begot Naasson; and Naasson begot Salmon. (Ruth 4:20 Brenton)
Rt:4:20 Amminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Szalmona. (Rt 4:20 BT_4)
Rt:4:20 καὶ Αμιναδαβ ἐγέννησεν τὸν Ναασσων, καὶ Ναασσων ἐγέννησεν τὸν Σαλμαν,
Rt:4:20 καί Ἀμιναδάβ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ναασσών, ὁ καί Ναασσών, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Σαλμών/Σαλμάν, ὁ
Rt:4:20 I też, nawet, mianowicie Amminadab By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Nahshon I też, nawet, mianowicie Nahshon By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Łososiowy
Rt:4:20 kai\ *aminadab e)ge/nnEsen to\n *naassOn, kai\ *naassOn e)ge/nnEsen to\n *salman,
Rt:4:20 kai aminadab egennEsen ton naassOn, kai naassOn egennEsen ton salman,
Rt:4:20 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rt:4:20 and also, even, namely Amminadab to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Nahshon and also, even, namely Nahshon to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Salmon
Rt:4:20 and Amminadab (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Nahshon (indecl) and Nahshon (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Salmon (indecl)
Rt:4:20 Rt_4:20_1 Rt_4:20_2 Rt_4:20_3 Rt_4:20_4 Rt_4:20_5 Rt_4:20_6 Rt_4:20_7 Rt_4:20_8 Rt_4:20_9 Rt_4:20_10
Rt:4:20 x x x x x x x x x x
Rt:4:21 καὶ Σαλμαν ἐγέννησεν τὸν Βοος, καὶ Βοος ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ,
Rt:4:21 And Salmon begot Booz; and Booz begot Obed. (Ruth 4:21 Brenton)
Rt:4:21 Szalmon był ojcem Booza, Booz był ojcem Obeda. (Rt 4:21 BT_4)
Rt:4:21 καὶ Σαλμαν ἐγέννησεν τὸν Βοος, καὶ Βοος ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ,
Rt:4:21 καί Σαλμών/Σαλμάν, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ καί βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ
Rt:4:21 I też, nawet, mianowicie Łososiowy By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Wół; Boaz I też, nawet, mianowicie Wół; Boaz By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Obed
Rt:4:21 kai\ *salman e)ge/nnEsen to\n *boos, kai\ *boos e)ge/nnEsen to\n *ObEd,
Rt:4:21 kai salman egennEsen ton boos, kai boos egennEsen ton ObEd,
Rt:4:21 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rt:4:21 and also, even, namely Salmon to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ox; Boaz and also, even, namely ox; Boaz to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Obed
Rt:4:21 and Salmon (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) ox (gen); Boaz (indecl) and ox (gen); Boaz (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Obed (indecl)
Rt:4:21 Rt_4:21_1 Rt_4:21_2 Rt_4:21_3 Rt_4:21_4 Rt_4:21_5 Rt_4:21_6 Rt_4:21_7 Rt_4:21_8 Rt_4:21_9 Rt_4:21_10
Rt:4:21 x x x x x x x x x x
Rt:4:22 καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιεσσαι, καὶ Ιεσσαι ἐγέννησεν τὸν Δαυιδ.
Rt:4:22 And Obed begot Jessae; and Jessae begot David. (Ruth 4:22 Brenton)
Rt:4:22 Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida. (Rt 4:22 BT_4)
Rt:4:22 καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιεσσαι, καὶ Ιεσσαι ἐγέννησεν τὸν Δαυιδ.
Rt:4:22 καί Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰεσσαί, ὁ καί Ἰεσσαί, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Rt:4:22 I też, nawet, mianowicie Obed By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Jesse I też, nawet, mianowicie Jesse By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z David
Rt:4:22 kai\ *ObEd e)ge/nnEsen to\n *iessai, kai\ *iessai e)ge/nnEsen to\n *dauid.
Rt:4:22 kai ObEd egennEsen ton iessai, kai iessai egennEsen ton dauid.
Rt:4:22 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
Rt:4:22 and also, even, namely Obed to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Jesse and also, even, namely Jesse to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the David
Rt:4:22 and Obed (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Jesse (indecl) and Jesse (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) David (indecl)
Rt:4:22 Rt_4:22_1 Rt_4:22_2 Rt_4:22_3 Rt_4:22_4 Rt_4:22_5 Rt_4:22_6 Rt_4:22_7 Rt_4:22_8 Rt_4:22_9 Rt_4:22_10
Rt:4:22 x x x x x x x x x x