Syr:30:1 Ὁ ἀγαπῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐνδελεχήσει μάστιγας αὐτῷ, ἵνα εὐφρανθῇ ἐπ’ ἐσχάτων αὐτοῦ·
Syr:30:1 He that loveth his son causeth him oft to feel the rod, that he may have joy of him in the end. (Sirach 30:1 Brenton)
Syr:30:1 Kto miłuje swego syna, często używa na niego rózgi, aby na końcu mógł się nim cieszyć. (Syr 30:1 BT_4)
Syr:30:1 ἀγαπῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐνδελεχήσει μάστιγας αὐτῷ, ἵνα εὐφρανθῇ ἐπ’ ἐσχάτων αὐτοῦ·
Syr:30:1 ὁ ἡ τό ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   μάστιξ, -ιγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί ἔσχατος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:30:1 Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga; by kochać Syn On/ona/to/to samo Smagająca/nieszczęścia/choroba On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni On/ona/to/to samo
Syr:30:1 *(o a)gapO=n to\n ui(o\n au)tou= e)ndeleCHE/sei ma/stigas au)tO=|, i(/na eu)franTE=| e)p’ e)sCHa/tOn au)tou=·
Syr:30:1 o agapOn ton hyion autu endeleCHEsei mastigas autO, hina eufranTE ep’ esCHatOn autu·
Syr:30:1 RA_NSM V3_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VF_FAI3S N3G_APF RD_DSM C VC_APS3S P A1_GPN RD_GSM
Syr:30:1 the love especially love of God for man and of man for God; to love the son he/she/it/same ć scourging/affliction/malady he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last he/she/it/same
Syr:30:1 the (nom) loves (gen); while LOVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) the (acc) son (acc) him/it/same (gen)   scourgings/afflictions/maladies (acc) him/it/same (dat) so that / in order to /because he/she/it-should-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) him/it/same (gen)
Syr:30:1 Syr_30:1_1 Syr_30:1_2 Syr_30:1_3 Syr_30:1_4 Syr_30:1_5 Syr_30:1_6 Syr_30:1_7 Syr_30:1_8 Syr_30:1_9 Syr_30:1_10 Syr_30:1_11 Syr_30:1_12 Syr_30:1_13
Syr:30:1 x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:2 ὁ παιδεύων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται ἐπ’ αὐτῷ καὶ ἀνὰ μέσον γνωρίμων ἐπ’ αὐτῷ καυχήσεται·
Syr:30:2 He that chastiseth his son shall have joy in him, and shall rejoice of him among his acquaintance. (Sirach 30:2 Brenton)
Syr:30:2 Kto wychowuje swego syna, będzie miał z niego pociechę i dumny będzie z niego między znajomymi. (Syr 30:2 BT_4)
Syr:30:2 παιδεύων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται ἐπ’ αὐτῷ καὶ ἀνὰ μέσον γνωρίμων ἐπ’ αὐτῷ καυχήσεται·
Syr:30:2 ὁ ἡ τό παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνά μέσος -η -ον   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -)
Syr:30:2 Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Syn On/ona/to/to samo By mieć korzyść z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By napawać się
Syr:30:2 o( paideu/On to\n ui(o\n au)tou= o)nE/setai e)p’ au)tO=| kai\ a)na\ me/son gnOri/mOn e)p’ au)tO=| kauCHE/setai·
Syr:30:2 ho paideuOn ton hyion autu onEsetai ep’ autO kai ana meson gnOrimOn ep’ autO kauCHEsetai·
Syr:30:2 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VF_FMI3S P RD_DSM C P A1_ASM A1B_GPM P RD_DSM VF_FMI3S
Syr:30:2 the to chastened correct, discipline, train, teach, educate, the son he/she/it/same to have benefit of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to gloat
Syr:30:2 the (nom) while CHASTENED-ing (nom) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-HAVE BENEFIT OF-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-GLOAT-ed
Syr:30:2 Syr_30:2_1 Syr_30:2_2 Syr_30:2_3 Syr_30:2_4 Syr_30:2_5 Syr_30:2_6 Syr_30:2_7 Syr_30:2_8 Syr_30:2_9 Syr_30:2_10 Syr_30:2_11 Syr_30:2_12 Syr_30:2_13 Syr_30:2_14 Syr_30:2_15
Syr:30:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:3 ὁ διδάσκων τὸν υἱὸν αὐτοῦ παραζηλώσει τὸν ἐχθρὸν καὶ ἔναντι φίλων ἐπ’ αὐτῷ ἀγαλλιάσεται.
Syr:30:3 He that teacheth his son grieveth the enemy: and before his friends he shall rejoice of him. (Sirach 30:3 Brenton)
Syr:30:3 Kto kształci swego syna, budzi zazdrość u wroga, a wobec przyjaciół będzie nim się cieszył. (Syr 30:3 BT_4)
Syr:30:3 διδάσκων τὸν υἱὸν αὐτοῦ παραζηλώσει τὸν ἐχθρὸν καὶ ἔναντι φίλων ἐπ’ αὐτῷ ἀγαλλιάσεται.
Syr:30:3 ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό παρα·ζηλόω (παρα+ζηλ(ο)-, παραζηλω·σ-, παρα+ζηλω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν καί ἔν·αντι φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
Syr:30:3 By uczyć Syn On/ona/to/to samo By robić zazdrosny Wrogi I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By radować się (zadowolona, wielka radość)
Syr:30:3 o( dida/skOn to\n ui(o\n au)tou= paraDZElO/sei to\n e)CHTro\n kai\ e)/nanti fi/lOn e)p’ au)tO=| a)gallia/setai.
Syr:30:3 ho didaskOn ton hyion autu paraDZElOsei ton eCHTron kai enanti filOn ep’ autO agalliasetai.
Syr:30:3 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM VF_FAI3S RA_ASM A1A_ASM C P A1_GPM P RD_DSM VF_FMI3S
Syr:30:3 the to teach the son he/she/it/same to make jealous the hostile and also, even, namely before (+gen) friend companion; to kiss buss, lip, osculate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to exult (glad, great joy)
Syr:30:3 the (nom) while TEACH-ing (nom) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-MAKE-JEALOUS, you(sg)-will-be-MAKE-ed-JEALOUS (classical) the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) and before (+gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-EXULT-ed
Syr:30:3 Syr_30:3_1 Syr_30:3_2 Syr_30:3_3 Syr_30:3_4 Syr_30:3_5 Syr_30:3_6 Syr_30:3_7 Syr_30:3_8 Syr_30:3_9 Syr_30:3_10 Syr_30:3_11 Syr_30:3_12 Syr_30:3_13 Syr_30:3_14
Syr:30:3 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:4 ἐτελεύτησεν αὐτοῦ ὁ πατήρ, καὶ ὧς οὐκ ἀπέθανεν· ὅμοιον γὰρ αὐτῷ κατέλιπεν μετ’ αὐτόν.
Syr:30:4 Though his father die, yet he is as though he were not dead: for he hath left one behind him that is like himself. (Sirach 30:4 Brenton)
Syr:30:4 Skończył życie jego ojciec, ale jakby nie umarł, gdyż podobnego sobie zostawił. (Syr 30:4 BT_4)
Syr:30:4 ἐτελεύτησεν αὐτοῦ πατήρ, καὶ ὧς οὐκ ἀπέθανεν· ὅμοιον γὰρ αὐτῷ κατέλιπεν μετ’ αὐτόν.
Syr:30:4 τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ὡς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὅμοιος -α -ον γάρ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:30:4 By kończyć się On/ona/to/to samo Ojciec I też, nawet, mianowicie Jak/jak ??? Przed przydechem mocnym By umierać Podobny Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Syr:30:4 e)teleu/tEsen au)tou= o( patE/r, kai\ O(=s ou)k a)pe/Tanen· o(/moion ga\r au)tO=| kate/lipen met’ au)to/n.
Syr:30:4 eteleutEsen autu ho patEr, kai hOs uk apeTanen· homoion gar autO katelipen met’ auton.
Syr:30:4 VAI_AAI3S RD_GSM RA_NSM N3_NSM C C D VBI_AAI3S A1A_ASM x RD_DSM VBI_AAI3S P RD_ASM
Syr:30:4 to end he/she/it/same the father and also, even, namely as/like οὐχ before rough breathing to die similar for since, as he/she/it/same to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Syr:30:4 he/she/it-END-ed him/it/same (gen) the (nom) father (nom) and as/like not he/she/it-DIE-ed similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) for him/it/same (dat) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc)
Syr:30:4 Syr_30:4_1 Syr_30:4_2 Syr_30:4_3 Syr_30:4_4 Syr_30:4_5 Syr_30:4_6 Syr_30:4_7 Syr_30:4_8 Syr_30:4_9 Syr_30:4_10 Syr_30:4_11 Syr_30:4_12 Syr_30:4_13 Syr_30:4_14
Syr:30:4 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:5 ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶδεν καὶ εὐφράνθη καὶ ἐν τῇ τελευτῇ αὐτοῦ οὐκ ἐλυπήθη·
Syr:30:5 While he lived, he saw and rejoiced in him: and when he died, he was not sorrowful. (Sirach 30:5 Brenton)
Syr:30:5 W czasie życia swego widział go i doznał radości, a i przy śmierci swej nie został zasmucony. (Syr 30:5 BT_4)
Syr:30:5 ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶδεν καὶ εὐφράνθη καὶ ἐν τῇ τελευτῇ αὐτοῦ οὐκ ἐλυπήθη·
Syr:30:5 ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό τελευτή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-)
Syr:30:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koniec On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By smucić się
Syr:30:5 e)n tE=| DZOE=| au)tou= ei)=den kai\ eu)fra/nTE kai\ e)n tE=| teleutE=| au)tou= ou)k e)lupE/TE·
Syr:30:5 en tE DZOE autu eiden kai eufranTE kai en tE teleutE autu uk elypETE·
Syr:30:5 P RA_DSF N1_DSF RD_GSM VBI_AAI3S C VC_API3S C P RA_DSF N1_DSF RD_GSM D VCI_API3S
Syr:30:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to celebrate/be merry and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the end he/she/it/same οὐχ before rough breathing to sorrow
Syr:30:5 in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) him/it/same (gen) he/she/it-SEE-ed and he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and in/among/by (+dat) the (dat) end (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-was-SORROW-ed
Syr:30:5 Syr_30:5_1 Syr_30:5_2 Syr_30:5_3 Syr_30:5_4 Syr_30:5_5 Syr_30:5_6 Syr_30:5_7 Syr_30:5_8 Syr_30:5_9 Syr_30:5_10 Syr_30:5_11 Syr_30:5_12 Syr_30:5_13 Syr_30:5_14
Syr:30:5 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:6 ἐναντίον ἐχθρῶν κατέλιπεν ἔκδικον καὶ τοῖς φίλοις ἀνταποδιδόντα χάριν.
Syr:30:6 He left behind him an avenger against his enemies, and one that shall requite kindness to his friends. (Sirach 30:6 Brenton)
Syr:30:6 Przeciwnikom zostawił mściciela, a przyjaciołom tego, który im okaże wdzięczność. (Syr 30:6 BT_4)
Syr:30:6 ἐναντίον ἐχθρῶν κατέλιπεν ἔκδικον καὶ τοῖς φίλοις ἀνταποδιδόντα χάριν.
Syr:30:6 ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἔκ·δικος -ον καί ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
Syr:30:6 Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Wrogość; wrogi By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Karanie I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się By spłacać nagrodę Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie]
Syr:30:6 e)nanti/on e)CHTrO=n kate/lipen e)/kdikon kai\ toi=s fi/lois a)ntapodido/nta CHa/rin.
Syr:30:6 enantion eCHTrOn katelipen ekdikon kai tois filois antapodidonta CHarin.
Syr:30:6 P A1A_GPM VBI_AAI3S A1_ASM C RA_DPM A1_DPM V8_PAPASM N3_ASF
Syr:30:6 in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, enmity; hostile to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up punishing and also, even, namely the friend companion; to kiss buss, lip, osculate to pay back reward for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity]
Syr:30:6 in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND punishing ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) while PAY BACK-ing--REWARD (acc, nom|acc|voc) for; grace (acc)
Syr:30:6 Syr_30:6_1 Syr_30:6_2 Syr_30:6_3 Syr_30:6_4 Syr_30:6_5 Syr_30:6_6 Syr_30:6_7 Syr_30:6_8 Syr_30:6_9
Syr:30:6 x x x x x x x x x
Syr:30:7 περιψύχων υἱὸν καταδεσμεύσει τραύματα αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ πάσῃ βοῇ ταραχθήσεται σπλάγχνα αὐτοῦ.
Syr:30:7 He that maketh too much of his son shall bind up his wounds; and his bowels will be troubled at every cry. (Sirach 30:7 Brenton)
Syr:30:7 Rozpieszcza syna swego ten, kto opatruje każdą jego ranę i komu na każdy jego głos wzruszają się wnętrzności. (Syr 30:7 BT_4)
Syr:30:7 περιψύχων υἱὸν καταδεσμεύσει τραύματα αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ πάσῃ βοῇ ταραχθήσεται σπλάγχνα αὐτοῦ.
Syr:30:7   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τραῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βοή, -ῆς, ἡ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) σπλάγχνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:30:7 Syn Uraz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Krzyk {Aukcja} By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery On/ona/to/to samo
Syr:30:7 periPSu/CHOn ui(o\n katadesmeu/sei trau/mata au)tou=, kai\ e)pi\ pa/sE| boE=| taraCHTE/setai spla/gCHna au)tou=.
Syr:30:7 periPSyCHOn hyion katadesmeusei traumata autu, kai epi pasE boE taraCHTEsetai splanCHna autu.
Syr:30:7 V1_PAPNSM N2_ASM VF_FAI3S N3M_APN RD_GSM C P A1S_DSF N1_DSF VQ_FPI3S N2N_NPN RD_GSM
Syr:30:7 ć son ć trauma he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle outcry to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir viscus bowels, innards, guts he/she/it/same
Syr:30:7   son (acc)   traumas (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed outcry (dat) he/she/it-will-be-UNSETTLE-ed viscera (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:30:7 Syr_30:7_1 Syr_30:7_2 Syr_30:7_3 Syr_30:7_4 Syr_30:7_5 Syr_30:7_6 Syr_30:7_7 Syr_30:7_8 Syr_30:7_9 Syr_30:7_10 Syr_30:7_11 Syr_30:7_12
Syr:30:7 x x x x x x x x x x x x
Syr:30:8 ἵππος ἀδάμαστος ἐκβαίνει σκληρός, καὶ υἱὸς ἀνειμένος ἐκβαίνει προαλής.
Syr:30:8 An horse not broken becometh headstrong: and a child left to himself will be wilful. (Sirach 30:8 Brenton)
Syr:30:8 Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu sobie staje się zuchwały. (Syr 30:8 BT_4)
Syr:30:8 ἵππος ἀδάμαστος ἐκβαίνει σκληρός, καὶ υἱὸς ἀνειμένος ἐκβαίνει προαλής.
Syr:30:8 ἵππος, -ου, ὁ   ἐκ·βαίνω (εκ+βαιν-, -, 2nd ath. εκ+β(η)-/ath. εκ+β(α)-, -, -, -) σκληρός -ά -όν καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) ἐκ·βαίνω (εκ+βαιν-, -, 2nd ath. εκ+β(η)-/ath. εκ+β(α)-, -, -, -)  
Syr:30:8 Koń By wychodzić (podchodź poza) Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny I też, nawet, mianowicie Syn By pozwalać iść z By wychodzić (podchodź poza)
Syr:30:8 i(/ppos a)da/mastos e)kbai/nei sklEro/s, kai\ ui(o\s a)neime/nos e)kbai/nei proalE/s.
Syr:30:8 hippos adamastos ekbainei sklEros, kai hyios aneimenos ekbainei proalEs.
Syr:30:8 N2_NSM A1B_NSM V1_PAI3S A1A_NSM C N2_NSM VM_XMPNSM V1_PAI3S A3H_NSM
Syr:30:8 horse ć to go out (come up out) hard rigid, stiff and also, even, namely son to let go of to go out (come up out) ć
Syr:30:8 horse (nom)   he/she/it-is-GO OUT-ing, you(sg)-are-being-GO OUT-ed (classical) hard ([Adj] nom) and son (nom) having-been-LET-ed-GO-OF (nom) he/she/it-is-GO OUT-ing, you(sg)-are-being-GO OUT-ed (classical)  
Syr:30:8 Syr_30:8_1 Syr_30:8_2 Syr_30:8_3 Syr_30:8_4 Syr_30:8_5 Syr_30:8_6 Syr_30:8_7 Syr_30:8_8 Syr_30:8_9
Syr:30:8 x x x x x x x x x
Syr:30:9 τιθήνησον τέκνον, καὶ ἐκθαμβήσει σε· σύμπαιξον αὐτῷ, καὶ λυπήσει σε.
Syr:30:9 Cocker thy child, and he shall make thee afraid: play with him, and he will bring thee to heaviness. (Sirach 30:9 Brenton)
Syr:30:9 Pieść dziecko, a wprawi cię w osłupienie, baw się nim, a sprawi ci smutek. (Syr 30:9 BT_4)
Syr:30:9 τιθήνησον τέκνον, καὶ ἐκθαμβήσει σε· σύμπαιξον αὐτῷ, καὶ λυπήσει σε.
Syr:30:9   τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί ἐκ·θαμβέω (εκ+θαμβ(ε)-, εκ+θαμβη·σ-, -, -, -, εκ+θαμβη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   αὐτός αὐτή αὐτό καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:30:9 Dziecko I też, nawet, mianowicie By zdumiewać ?? Z ??µß? Zdziwienie blask,[jak od jasnego światła] Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By smucić się Ty; twój/twój(sg)
Syr:30:9 tiTE/nEson te/knon, kai\ e)kTambE/sei se· su/mpaiXon au)tO=|, kai\ lupE/sei se.
Syr:30:9 tiTEnEson teknon, kai ekTambEsei se· sympaiXon autO, kai lypEsei se.
Syr:30:9 VA_AAD2S N2N_ASN C VF_FAI3S RP_AS VA_AAD2S RD_DSM C VF_FAI3S RP_AS
Syr:30:9 ć child and also, even, namely to astound ἐκ out of θαμβώ astoundment a glare,[like from bright light] you; your/yours(sg) ć he/she/it/same and also, even, namely to sorrow you; your/yours(sg)
Syr:30:9   child (nom|acc|voc) and he/she/it-will-ASTOUND, you(sg)-will-be-ASTOUND-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   him/it/same (dat) and he/she/it-will-SORROW, you(sg)-will-be-SORROW-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Syr:30:9 Syr_30:9_1 Syr_30:9_2 Syr_30:9_3 Syr_30:9_4 Syr_30:9_5 Syr_30:9_6 Syr_30:9_7 Syr_30:9_8 Syr_30:9_9 Syr_30:9_10
Syr:30:9 x x x x x x x x x x
Syr:30:10 μὴ συγγελάσῃς αὐτῷ, ἵνα μὴ συνοδυνηθῇς, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων γομφιάσεις τοὺς ὀδόντας σου.
Syr:30:10 Laugh not with him, lest thou have sorrow with him, and lest thou gnash thy teeth in the end. (Sirach 30:10 Brenton)
Syr:30:10 Nie śmiej się razem z nim, abyś nie został wraz z nim zasmucony i abyś na koniec nie zgrzytał zębami. (Syr 30:10 BT_4)
Syr:30:10 μὴ συγγελάσῃς αὐτῷ, ἵνα μὴ συνοδυνηθῇς, καὶ ἐπ’ ἐσχάτων γομφιάσεις τοὺς ὀδόντας σου.
Syr:30:10 μή   αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή   καί ἐπί ἔσχατος -η -ον   ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:30:10 Nie On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Ty; twój/twój(sg)
Syr:30:10 mE\ suggela/sE|s au)tO=|, i(/na mE\ sunodunETE=|s, kai\ e)p’ e)sCHa/tOn gomfia/seis tou\s o)do/ntas sou.
Syr:30:10 mE syngelasEs autO, hina mE synodynETEs, kai ep’ esCHatOn gomfiaseis tus odontas su.
Syr:30:10 D VA_AAS2S RD_DSM C D VA_AAS2S C P A1_GPN VF_FAI2S RA_APM N3_APM RP_GS
Syr:30:10 not ć he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last ć the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike you; your/yours(sg)
Syr:30:10 not   him/it/same (dat) so that / in order to /because not   and upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen)   the (acc) teeth (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:30:10 Syr_30:10_1 Syr_30:10_2 Syr_30:10_3 Syr_30:10_4 Syr_30:10_5 Syr_30:10_6 Syr_30:10_7 Syr_30:10_8 Syr_30:10_9 Syr_30:10_10 Syr_30:10_11 Syr_30:10_12 Syr_30:10_13
Syr:30:10 x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:11 μὴ δῷς αὐτῷ ἐξουσίαν ἐν νεότητι·
Syr:30:11 Give him no liberty in his youth, and wink not at his follies. (Sirach 30:11 Brenton)
Syr:30:11 W młodości nie dawaj mu zbytniej swobody, (Syr 30:11 BT_4)
Syr:30:11 μὴ δῷς αὐτῷ ἐξουσίαν ἐν νεότητι·
Syr:30:11 μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Syr:30:11 Nie By dawać On/ona/to/to samo Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę]
Syr:30:11 mE\ dO=|s au)tO=| e)Xousi/an e)n neo/tEti·
Syr:30:11 mE dOs autO eXusian en neotEti·
Syr:30:11 D VO_AAS2S RD_DSM N1A_ASF P N3T_DSF
Syr:30:11 not to give he/she/it/same authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte]
Syr:30:11 not you(sg)-should-GIVE him/it/same (dat) authority (acc) in/among/by (+dat) youth (dat)
Syr:30:11 Syr_30:11_1 Syr_30:11_2 Syr_30:11_3 Syr_30:11_4 Syr_30:11_5 Syr_30:11_6
Syr:30:11 x x x x x x
Syr:30:12 θλάσον τὰς πλευρὰς αὐτοῦ, ὡς ἔστιν νήπιος, μήποτε σκληρυνθεὶς ἀπειθήσῃ σοι.
Syr:30:12 Bow down his neck while he is young, and beat him on the sides while he is a child, lest he wax stubborn, and be disobedient unto thee, and so bring sorrow to thine heart. (Sirach 30:12 Brenton)
Syr:30:12 okładaj razami boki jego, gdy jest jeszcze młody, aby, gdy zmężnieje, nie odmówił ci posłuchu. (Syr 30:12 BT_4)
Syr:30:12 θλάσον τὰς πλευρὰς αὐτοῦ, ὡς ἔστιν νήπιος, μήποτε σκληρυνθεὶς ἀπειθήσῃ σοι.
Syr:30:12 θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-) ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νήπιος -ία -ον μήποτε (μή ποτέ) σκληρύνω (σκληρυν-, σκληρυν(ε)·[σ]-, σκληρυν·[σ]-, -, -, σκληρυν·θ-) ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:30:12 By gnieść się Żebro On/ona/to/to samo Jak/jak By być Noworodek Nigdy By twardnieć By być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:30:12 Tla/son ta\s pleura\s au)tou=, O(s e)/stin nE/pios, mE/pote sklErunTei\s a)peiTE/sE| soi.
Syr:30:12 Tlason tas pleuras autu, hOs estin nEpios, mEpote sklErynTeis apeiTEsE soi.
Syr:30:12 VA_AAD2S RA_APF N1A_APF RD_GSM C V9_PAI3S A1A_NSM D VC_APPNSM VA_AAS3S RP_DS
Syr:30:12 to crush the rib he/she/it/same as/like to be infant never to harden to disobey when related to the gospel, to disbelieve you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:30:12 do-CRUSH-you(sg)!, going-to-CRUSH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) rib (gen), ribs (acc) him/it/same (gen) as/like he/she/it-is infant ([Adj] nom) never upon being-HARDEN-ed (nom|voc) you(sg)-will-be-DISOBEY-ed, he/she/it-should-DISOBEY, you(sg)-should-be-DISOBEY-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:30:12 Syr_30:12_1 Syr_30:12_2 Syr_30:12_3 Syr_30:12_4 Syr_30:12_5 Syr_30:12_6 Syr_30:12_7 Syr_30:12_8 Syr_30:12_9 Syr_30:12_10 Syr_30:12_11
Syr:30:12 x x x x x x x x x x x
Syr:30:13 παίδευσον τὸν υἱόν σου καὶ ἔργασαι ἐν αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνῃ αὐτοῦ προσκόψῃς.
Syr:30:13 Chastise thy son, and hold him to labour, lest his lewd behaviour be an offence unto thee. (Sirach 30:13 Brenton)
Syr:30:13 Wychowuj syna swego i używaj do pracy, abyś nie został zaskoczony jego bezczelnością. (Syr 30:13 BT_4)
Syr:30:13 παίδευσον τὸν υἱόν σου καὶ ἔργασαι ἐν αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνῃ αὐτοῦ προσκόψῃς.
Syr:30:13 παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα μή ἐν ὁ ἡ τό ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -)
Syr:30:13 Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród un-schema-ness On/ona/to/to samo By potykać się
Syr:30:13 pai/deuson to\n ui(o/n sou kai\ e)/rgasai e)n au)tO=|, i(/na mE\ e)n tE=| a)sCHEmosu/nE| au)tou= prosko/PSE|s.
Syr:30:13 paideuson ton hyion su kai ergasai en autO, hina mE en tE asCHEmosynE autu proskoPSEs.
Syr:30:13 VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VA_AMD2S P RD_DSM C D P RA_DSF N1_DSF RD_GSM VA_AAS2S
Syr:30:13 to chastened correct, discipline, train, teach, educate, the son you; your/yours(sg) and also, even, namely to work/strive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the un-schema-ness he/she/it/same to stumble
Syr:30:13 do-CHASTENED-you(sg)!, going-to-CHASTENED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) son (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-WORK/STRIVE-ed, be-you(sg)-WORK/STRIVE-ed! in/among/by (+dat) him/it/same (dat) so that / in order to /because not in/among/by (+dat) the (dat) un-schema-ness (dat) him/it/same (gen) you(sg)-should-STUMBLE
Syr:30:13 Syr_30:13_1 Syr_30:13_2 Syr_30:13_3 Syr_30:13_4 Syr_30:13_5 Syr_30:13_6 Syr_30:13_7 Syr_30:13_8 Syr_30:13_9 Syr_30:13_10 Syr_30:13_11 Syr_30:13_12 Syr_30:13_13 Syr_30:13_14 Syr_30:13_15
Syr:30:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:14 Κρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς καὶ ἰσχύων τῇ ἕξει ἢ πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα αὐτοῦ.
Syr:30:14 Better is the poor, being sound and strong of constitution, than a rich man that is afflicted in his body. (Sirach 30:14 Brenton)
Syr:30:14 Więcej wart biedny a zdrowy o silnej postawie, niż bogaty a ukarany na swym ciele chorobą. (Syr 30:14 BT_4)
Syr:30:14 Κρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς καὶ ἰσχύων τῇ ἕξει πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα αὐτοῦ.
Syr:30:14 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος πτωχός -ή -όν ὑγιής -ές καί ἰσχύς, -ύος, ἡ; ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἕξις, -εως, ἡ; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -); ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -) ἤ[1] πλούσιος -ία -ον μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-) εἰς[1] σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:30:14 Lepiej Biedny Zdrowy I też, nawet, mianowicie Siła; by mieć siła Dojrzałość ({będzie} później, zwyczaj, praktyka?); by mieć; by być pozwalany; by odchodzić Albo Obfity By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić Do (+przyspieszenie) Ciało On/ona/to/to samo
Syr:30:14 *krei/ssOn ptOCHo\s u(giE\s kai\ i)sCHu/On tE=| e(/Xei E)\ plou/sios memastigOme/nos ei)s sO=ma au)tou=.
Syr:30:14 kreissOn ptOCHos hygiEs kai isCHyOn tE heXei E plusios memastigOmenos eis sOma autu.
Syr:30:14 A3C_NSM N2_NSM A3H_NSM C V1_PAPNSM RA_DSF N3I_DSF C A1A_NSM VM_XMPNSM P N3M_ASN RD_GSM
Syr:30:14 better poor healthy and also, even, namely strength; to have strength the maturity ({shall} afterward, habit, practice?); to have; to be permitted; to depart or abundant to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste into (+acc) body he/she/it/same
Syr:30:14 better ([Adj] nom) poor ([Adj] nom) healthy ([Adj] nom) and strengths (gen); while HAVE-ing-STRENGTH (nom) the (dat) maturity (dat); he/she/it-will-HAVE, you(sg)-will-be-HAVE-ed (classical); you(sg)-are-BE-ing-PERMITTED; you(sg)-are-DEPART-ing or abundant ([Adj] nom) having-been-CASTIGATE-ed (nom) into (+acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:30:14 Syr_30:14_1 Syr_30:14_2 Syr_30:14_3 Syr_30:14_4 Syr_30:14_5 Syr_30:14_6 Syr_30:14_7 Syr_30:14_8 Syr_30:14_9 Syr_30:14_10 Syr_30:14_11 Syr_30:14_12 Syr_30:14_13
Syr:30:14 x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:15 ὑγίεια καὶ εὐεξία βελτίων παντὸς χρυσίου, καὶ σῶμα εὔρωστον ἢ ὄλβος ἀμέτρητος.
Syr:30:15 Health and good estate of body are above all gold, and a strong body above infinite wealth. (Sirach 30:15 Brenton)
Syr:30:15 Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto, a mocne ciało niż niezmierny majątek. (Syr 30:15 BT_4)
Syr:30:15 ὑγίεια καὶ εὐεξία βελτίων παντὸς χρυσίου, καὶ σῶμα εὔρωστον ὄλβος ἀμέτρητος.
Syr:30:15   καί   βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί σῶμα[τ], -ατος, τό   ἤ[1]    
Syr:30:15 I też, nawet, mianowicie Lepiej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Ciało Albo
Syr:30:15 u(gi/eia kai\ eu)eXi/a belti/On panto\s CHrusi/ou, kai\ sO=ma eu)/rOston E)\ o)/lbos a)me/trEtos.
Syr:30:15 hygieia kai eueXia beltiOn pantos CHrysiu, kai sOma eurOston E olbos ametrEtos.
Syr:30:15 N1A_NSF C N1A_NSF A3C_NSF A3_GSN N2N_GSN C N3M_NSN A1B_NSN C N2_NSM A1B_NSM
Syr:30:15 ć and also, even, namely ć better every all, each, every, the whole of piece of gold and also, even, namely body ć or ć ć
Syr:30:15   and   better ([Adj] nom) every (gen) piece of gold (gen) and body (nom|acc|voc)   or    
Syr:30:15 Syr_30:15_1 Syr_30:15_2 Syr_30:15_3 Syr_30:15_4 Syr_30:15_5 Syr_30:15_6 Syr_30:15_7 Syr_30:15_8 Syr_30:15_9 Syr_30:15_10 Syr_30:15_11 Syr_30:15_12
Syr:30:15 x x x x x x x x x x x x
Syr:30:16 οὐκ ἔστιν πλοῦτος βελτίων ὑγιείας σώματος, καὶ οὐκ ἔστιν εὐφροσύνη ὑπὲρ χαρὰν καρδίας.
Syr:30:16 There is no riches above a sound body, and no joy above the joy of the heart. (Sirach 30:16 Brenton)
Syr:30:16 Nie ma większego bogactwa nad zdrowie ciała i nie ma zadowolenia nad radość serca. (Syr 30:16 BT_4)
Syr:30:16 οὐκ ἔστιν πλοῦτος βελτίων ὑγιείας σώματος, καὶ οὐκ ἔστιν εὐφροσύνη ὑπὲρ χαρὰν καρδίας.
Syr:30:16 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός)   σῶμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὑπέρ χαρά, -ᾶς, ἡ καρδία, -ας, ἡ
Syr:30:16 ??? Przed przydechem mocnym By być Bogactwa/obfitość Lepiej Ciało I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Wesołość Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Radość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Syr:30:16 ou)k e)/stin plou=tos belti/On u(giei/as sO/matos, kai\ ou)k e)/stin eu)frosu/nE u(pe\r CHara\n kardi/as.
Syr:30:16 uk estin plutos beltiOn hygieias sOmatos, kai uk estin eufrosynE hyper CHaran kardias.
Syr:30:16 D V9_PAI3S N2_NSM A3C_NSM N1A_GSF N3M_GSN C D V9_PAI3S N1_NSF P N1A_ASF N1A_GSF
Syr:30:16 οὐχ before rough breathing to be wealth/abundance better ć body and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be cheerfulness above (+acc), on behalf of (+gen) joy heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Syr:30:16 not he/she/it-is wealth/abundance (nom, nom|acc|voc) better ([Adj] nom)   body (gen) and not he/she/it-is cheerfulness (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) joy (acc) heart (gen), hearts (acc)
Syr:30:16 Syr_30:16_1 Syr_30:16_2 Syr_30:16_3 Syr_30:16_4 Syr_30:16_5 Syr_30:16_6 Syr_30:16_7 Syr_30:16_8 Syr_30:16_9 Syr_30:16_10 Syr_30:16_11 Syr_30:16_12 Syr_30:16_13
Syr:30:16 x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:17 κρείσσων θάνατος ὑπὲρ ζωὴν πικρὰν καὶ ἀνάπαυσις αἰῶνος ἢ ἀρρώστημα ἔμμονον.
Syr:30:17 Death is better than a bitter life or continual sickness. (Sirach 30:17 Brenton)
Syr:30:17 Lepsza jest śmierć niż przykre życie i lepszy wieczny odpoczynek niż stała choroba. (Syr 30:17 BT_4)
Syr:30:17 κρείσσων θάνατος ὑπὲρ ζωὴν πικρὰν καὶ ἀνάπαυσις αἰῶνος ἀρρώστημα ἔμμονον.
Syr:30:17 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος θάνατος, -ου, ὁ ὑπέρ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] πικρός -ά -όν καί ἀνά·παυσις, -εως, ἡ αἰών, -ῶνος, ὁ ἤ[1]    
Syr:30:17 Lepiej Śmierć Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Gorzki I też, nawet, mianowicie Odpoczynek {Reszta} Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Albo
Syr:30:17 krei/ssOn Ta/natos u(pe\r DZOE\n pikra\n kai\ a)na/pausis ai)O=nos E)\ a)rrO/stEma e)/mmonon.
Syr:30:17 kreissOn Tanatos hyper DZOEn pikran kai anapausis aiOnos E arrOstEma emmonon.
Syr:30:17 A3C_NSM N2_NSM P N1_ASF A1A_ASF C N3I_NSF N3W_GSM C N3M_NSN A1B_NSN
Syr:30:17 better death above (+acc), on behalf of (+gen) life being, living, spirit; alive bitter and also, even, namely rest eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever or ć ć
Syr:30:17 better ([Adj] nom) death (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) life (acc); alive ([Adj] acc) bitter ([Adj] acc) and rest (nom) eon (gen) or    
Syr:30:17 Syr_30:17_1 Syr_30:17_2 Syr_30:17_3 Syr_30:17_4 Syr_30:17_5 Syr_30:17_6 Syr_30:17_7 Syr_30:17_8 Syr_30:17_9 Syr_30:17_10 Syr_30:17_11
Syr:30:17 x x x x x x x x x x x
Syr:30:18 ἀγαθὰ ἐκκεχυμένα ἐπὶ στόματι κεκλεισμένῳ θέματα βρωμάτων παρακείμενα ἐπὶ τάφῳ.
Syr:30:18 Delicates poured upon a mouth shut up are as messes of meat set upon a grave. (Sirach 30:18 Brenton)
Syr:30:18 Łakocie położone przed zamkniętymi ustami to stosy żywności leżące na grobie. (Syr 30:18 BT_4)
Syr:30:18 ἀγαθὰ ἐκκεχυμένα ἐπὶ στόματι κεκλεισμένῳ θέματα βρωμάτων παρακείμενα ἐπὶ τάφῳ.
Syr:30:18 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-)   βρῶμα[τ], -ατος, τό παρά·κει·μαι (ath. παρα+κει-, -, -, -, -, -) ἐπί τάφος, -ου, ὁ
Syr:30:18 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por By zamykać się Żywność Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poważny
Syr:30:18 a)gaTa\ e)kkeCHume/na e)pi\ sto/mati kekleisme/nO| Te/mata brOma/tOn parakei/mena e)pi\ ta/fO|.
Syr:30:18 agaTa ekkeCHymena epi stomati kekleismenO Temata brOmatOn parakeimena epi tafO.
Syr:30:18 A1_NPN VM_XMPNPN P N3M_DSN VT_XMPDSN N3M_NPN N3M_GPN V5_PMPNPN P N2_DSM
Syr:30:18 good inherently good, i.e. God-wrought. to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma to shut ć food to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing grave
Syr:30:18 good ([Adj] nom|acc|voc) having-been-POUR-ed-OUT (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (dat) having-been-SHUT-ed (dat)   foods (gen) while being-???-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) grave (dat)
Syr:30:18 Syr_30:18_1 Syr_30:18_2 Syr_30:18_3 Syr_30:18_4 Syr_30:18_5 Syr_30:18_6 Syr_30:18_7 Syr_30:18_8 Syr_30:18_9 Syr_30:18_10
Syr:30:18 x x x x x x x x x x
Syr:30:19 τί συμφέρει κάρπωσις εἰδώλῳ; οὔτε γὰρ ἔδεται οὔτε μὴ ὀσφρανθῇ· οὕτως ὁ ἐκδιωκόμενος ὑπὸ κυρίου.
Syr:30:19 What good doeth the offering unto an idol? for neither can it eat nor smell: so is he that is persecuted of the Lord. (Sirach 30:19 Brenton)
Syr:30:19 Na cóż się przyda ofiara z owoców bożkowi? Nie będzie przecież jadł ani czuł zapachu - tak jest z tym, kogo Pan doświadcza. (Syr 30:19 BT_4)
Syr:30:19 τί συμφέρει κάρπωσις εἰδώλῳ; οὔτε γὰρ ἔδεται οὔτε μὴ ὀσφρανθῇ· οὕτως ἐκδιωκόμενος ὑπὸ κυρίου.
Syr:30:19 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -)   εἴδωλον, -ου, τό οὔτε (οὐ τέ) γάρ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) οὔτε (οὐ τέ) μή   οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-) ὑπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Syr:30:19 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do korzystnego łącz, trwać przy, Idol Ani nie Dla odtąd, jak By jeść Ani nie Nie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By ścigać poza/z dala Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Syr:30:19 ti/ sumfe/rei ka/rpOsis ei)dO/lO|; ou)/te ga\r e)/detai ou)/te mE\ o)sfranTE=|· ou(/tOs o( e)kdiOko/menos u(po\ kuri/ou.
Syr:30:19 ti symferei karpOsis eidOlO; ute gar edetai ute mE osfranTE· hutOs ho ekdiOkomenos hypo kyriu.
Syr:30:19 RI_ASN V1_PAI3S N3I_NSF N2N_DSN C x VF_FMI3S C D VC_APS3S D RA_NSM V1_PMPNSM P N2_GSM
Syr:30:19 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to advantageous bring together, bear with, ć idol nor not for since, as to eat nor not not ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the to chase out/away under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Syr:30:19 who/what/why (nom|acc) he/she/it-is-ADVANTAGEOUS-ing, you(sg)-are-being-ADVANTAGEOUS-ed (classical)   idol (dat) nor for he/she/it-will-be-EAT-ed nor not   thusly/like this the (nom) while being-CHASE-ed-OUT/AWAY (nom) under (+acc), by (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Syr:30:19 Syr_30:19_1 Syr_30:19_2 Syr_30:19_3 Syr_30:19_4 Syr_30:19_5 Syr_30:19_6 Syr_30:19_7 Syr_30:19_8 Syr_30:19_9 Syr_30:19_10 Syr_30:19_11 Syr_30:19_12 Syr_30:19_13 Syr_30:19_14 Syr_30:19_15
Syr:30:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:20 βλέπων ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ στενάζων ὥσπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρθένον καὶ στενάζων.
Syr:30:20 He seeth with his eyes and groaneth, as an eunuch that embraceth a virgin and sigheth. (Sirach 30:20 Brenton)
Syr:30:20 Patrzy oczami i wzdycha, jak wzdycha eunuch obejmujący dziewicę. (Syr 30:20 BT_4)
Syr:30:20 βλέπων ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ στενάζων ὥσπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρθένον καὶ στενάζων.
Syr:30:20 βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) ὥσ·περ εὐν·οῦχος, -ου, ὁ   παρθένος, -ου, ἡ καί στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -)
Syr:30:20 By widzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko I też, nawet, mianowicie By wzdychać/jęk Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Eunuch Dziewiczy I też, nawet, mianowicie By wzdychać/jęk
Syr:30:20 ble/pOn e)n o)fTalmoi=s kai\ stena/DZOn O(/sper eu)nou=CHos perilamba/nOn parTe/non kai\ stena/DZOn.
Syr:30:20 blepOn en ofTalmois kai stenaDZOn hOsper eunuCHos perilambanOn parTenon kai stenaDZOn.
Syr:30:20 V1_PAPNSM P N2_DPM C V1_PAPNSM D N2_NSM V1_PAPNSM N2_ASF C V1_PAPNSM
Syr:30:20 to see in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye and also, even, namely to sigh/groan just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" eunuch ć virgin and also, even, namely to sigh/groan
Syr:30:20 while SEE-ing (nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) and while SIGH/GROAN-ing (nom) just as eunuch (nom)   virgin (acc) and while SIGH/GROAN-ing (nom)
Syr:30:20 Syr_30:20_1 Syr_30:20_2 Syr_30:20_3 Syr_30:20_4 Syr_30:20_5 Syr_30:20_6 Syr_30:20_7 Syr_30:20_8 Syr_30:20_9 Syr_30:20_10 Syr_30:20_11
Syr:30:20 x x x x x x x x x x x
Syr:30:21 Μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου καὶ μὴ θλίψῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ σου.
Syr:30:21 Give not over thy mind to heaviness, and afflict not thyself in thine own counsel. (Sirach 30:21 Brenton)
Syr:30:21 Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami. (Syr 30:21 BT_4)
Syr:30:21 Μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν ψυχήν σου καὶ μὴ θλίψῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ σου.
Syr:30:21 μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] λύπη, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:30:21 Nie By dawać Do (+przyspieszenie) Smutek Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj Ty; twój/twój(sg)
Syr:30:21 *mE\ dO=|s ei)s lu/pEn tE\n PSuCHE/n sou kai\ mE\ Tli/PSE|s seauto\n e)n boulE=| sou.
Syr:30:21 mE dOs eis lypEn tEn PSyCHEn su kai mE TliPSEs seauton en bulE su.
Syr:30:21 D VO_AAS2S P N1_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS C D VA_AAS2S RD_ASM P N1_DSF RP_GS
Syr:30:21 not to give into (+acc) sorrow the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely not to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief yourself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend you; your/yours(sg)
Syr:30:21 not you(sg)-should-GIVE into (+acc) sorrow (acc) the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-DISTRESS yourself (acc) in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:30:21 Syr_30:21_1 Syr_30:21_2 Syr_30:21_3 Syr_30:21_4 Syr_30:21_5 Syr_30:21_6 Syr_30:21_7 Syr_30:21_8 Syr_30:21_9 Syr_30:21_10 Syr_30:21_11 Syr_30:21_12 Syr_30:21_13 Syr_30:21_14
Syr:30:21 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:22 εὐφροσύνη καρδίας ζωὴ ἀνθρώπου, καὶ ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μακροημέρευσις.
Syr:30:22 The gladness of the heart is the life of man, and the joyfulness of a man prolongeth his days. (Sirach 30:22 Brenton)
Syr:30:22 Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. (Syr 30:22 BT_4)
Syr:30:22 εὐφροσύνη καρδίας ζωὴ ἀνθρώπου, καὶ ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μακροημέρευσις.
Syr:30:22 εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καρδία, -ας, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
Syr:30:22 Wesołość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ludzki I też, nawet, mianowicie exhultation Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Syr:30:22 eu)frosu/nE kardi/as DZOE\ a)nTrO/pou, kai\ a)galli/ama a)ndro\s makroEme/reusis.
Syr:30:22 eufrosynE kardias DZOE anTrOpu, kai agalliama andros makroEmereusis.
Syr:30:22 N1_NSF N1A_GSF N1_NSF N2_GSM C N3M_NSN N3_GSM N3I_NSF
Syr:30:22 cheerfulness heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) life being, living, spirit; alive human and also, even, namely exhultation man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
Syr:30:22 cheerfulness (nom|voc) heart (gen), hearts (acc) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) human (gen) and exhultation (nom|acc|voc) man, husband (gen)  
Syr:30:22 Syr_30:22_1 Syr_30:22_2 Syr_30:22_3 Syr_30:22_4 Syr_30:22_5 Syr_30:22_6 Syr_30:22_7 Syr_30:22_8
Syr:30:22 x x x x x x x x
Syr:30:23 ἀπάτα τὴν ψυχήν σου καὶ παρακάλει τὴν καρδίαν σου καὶ λύπην μακρὰν ἀπόστησον ἀπὸ σοῦ· πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ἡ λύπη, καὶ οὐκ ἔστιν ὠφέλεια ἐν αὐτῇ.
Syr:30:23 Love thine own soul, and comfort thy heart, remove sorrow far from thee: for sorrow hath killed many, and there is no profit therein. (Sirach 30:23 Brenton)
Syr:30:23 Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce, i oddal długotrwały smutek od siebie; bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. (Syr 30:23 BT_4)
Syr:30:23 ἀπάτα τὴν ψυχήν σου καὶ παρακάλει τὴν καρδίαν σου καὶ λύπην μακρὰν ἀπόστησον ἀπὸ σοῦ· πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν λύπη, καὶ οὐκ ἔστιν ὠφέλεια ἐν αὐτῇ.
Syr:30:23 ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λύπη, -ῆς, ἡ μακράν; μακρός -ά -όν ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γάρ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λύπη, -ῆς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὠφέλεια, -ας, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:30:23 By oszukiwać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Smutek Daleko; daleko [zobacz makro] By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Dużo Dla odtąd, jak By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Smutek I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Korzyść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:30:23 a)pa/ta tE\n PSuCHE/n sou kai\ paraka/lei tE\n kardi/an sou kai\ lu/pEn makra\n a)po/stEson a)po\ sou=· pollou\s ga\r a)pO/lesen E( lu/pE, kai\ ou)k e)/stin O)fe/leia e)n au)tE=|.
Syr:30:23 apata tEn PSyCHEn su kai parakalei tEn kardian su kai lypEn makran apostEson apo su· pollus gar apOlesen hE lypE, kai uk estin Ofeleia en autE.
Syr:30:23 V3_PAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS C V2_PAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C N1_ASF D VA_AAD2S P RP_GS A1_APM x VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF C D V9_PAI3S N1A_NSF P RD_DSF
Syr:30:23 to deceive the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) and also, even, namely to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely sorrow far; far [see macro] to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) much for since, as to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the sorrow and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be benefit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Syr:30:23 be-you(sg)-DECEIVE-ing! the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-is-PETITION-ing, you(sg)-are-being-PETITION-ed (classical), be-you(sg)-PETITION-ing! the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and sorrow (acc) far; far ([Adj] acc) do-DISENGAGE-you(sg)!, going-to-DISENGAGE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) many (acc) for he/she/it-LOSE/DESTROY-ed the (nom) sorrow (nom|voc) and not he/she/it-is benefit (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Syr:30:23 Syr_30:23_1 Syr_30:23_2 Syr_30:23_3 Syr_30:23_4 Syr_30:23_5 Syr_30:23_6 Syr_30:23_7 Syr_30:23_8 Syr_30:23_9 Syr_30:23_10 Syr_30:23_11 Syr_30:23_12 Syr_30:23_13 Syr_30:23_14 Syr_30:23_15 Syr_30:23_16 Syr_30:23_17 Syr_30:23_18 Syr_30:23_19 Syr_30:23_20 Syr_30:23_21 Syr_30:23_22 Syr_30:23_23 Syr_30:23_24 Syr_30:23_25 Syr_30:23_26
Syr:30:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:30:24 ζῆλος καὶ θυμὸς ἐλαττοῦσιν ἡμέρας, καὶ πρὸ καιροῦ γῆρας ἄγει μέριμνα.
Syr:30:24 Envy and wrath shorten the life, and carefulness bringeth age before the time. (Sirach 30:24 Brenton)
Syr:30:24 Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość. (Syr 30:24 BT_4)
Syr:30:24 ζῆλος καὶ θυμὸς ἐλαττοῦσιν ἡμέρας, καὶ πρὸ καιροῦ γῆρας ἄγει μέριμνα.
Syr:30:24 ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ καί πρό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) μέριμνα, -ης, ἡ; μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -)
Syr:30:24 Gorliwości/ferwor I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. By robić niższy Dzień I też, nawet, mianowicie Przedtem (+informacja) Okres czasu Starość By prowadzić Niepokój się; by być niespokojny
Syr:30:24 DZE=los kai\ Tumo\s e)lattou=sin E(me/ras, kai\ pro\ kairou= gE=ras a)/gei me/rimna.
Syr:30:24 DZElos kai Tymos elattusin hEmeras, kai pro kairu gEras agei merimna.
Syr:30:24 N2_NSM C N2_NSM V4_PAI3P N1A_APF C P N2_GSM N3_ASN V1_PAI3S N1A_NSF
Syr:30:24 zeal/fervor and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. to make inferior day and also, even, namely before (+gen) period of time old age to lead worry; to be anxious
Syr:30:24 zeal/fervor (nom, nom|acc|voc) and wrath (nom) they-are-MAKE-ing-INFERIOR, while MAKE-ing-INFERIOR (dat) day (gen), days (acc) and before (+gen) period of time (gen) old age (nom|acc|voc) he/she/it-is-LEAD-ing, you(sg)-are-being-LEAD-ed (classical) worry (nom|voc); be-you(sg)-BE ANXIOUS-ing!
Syr:30:24 Syr_30:24_1 Syr_30:24_2 Syr_30:24_3 Syr_30:24_4 Syr_30:24_5 Syr_30:24_6 Syr_30:24_7 Syr_30:24_8 Syr_30:24_9 Syr_30:24_10 Syr_30:24_11
Syr:30:24 x x x x x x x x x x x
Syr:30:25 λαμπρὰ καρδία καὶ ἀγαθὴ ἐπὶ ἐδέσμασιν τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται.
Syr:30:25 A cheerful and good heart will have a care of his meat and diet. (Sirach 30:25 Brenton)
Syr:30:25 Gdy serce pogodne - dobry apetyt, zatroszczy się ono o pokarmy. (Syr 30:25 BT_4)
Syr:30:25 λαμπρὰ καρδία καὶ ἀγαθὴ ἐπὶ ἐδέσμασιν τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται.
Syr:30:25 λαμπρός -ά -όν καρδία, -ας, ἡ καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐπί   ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·μελέομαι (επι+μελ(ε)-, επι+μελη·σ-, -, -, -, επι+μελη·θ-)
Syr:30:25 Jasno Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żywność On/ona/to/to samo By troszczyć się o
Syr:30:25 lampra\ kardi/a kai\ a)gaTE\ e)pi\ e)de/smasin tO=n brOma/tOn au)tE=s e)pimelE/setai.
Syr:30:25 lampra kardia kai agaTE epi edesmasin tOn brOmatOn autEs epimelEsetai.
Syr:30:25 A1A_NSF N1A_NSF C A1_NSF P N3M_DPN RA_GPN N3M_GPN RD_GSF VF_FMI3S
Syr:30:25 bright heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the food he/she/it/same to care for
Syr:30:25 bright ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) heart (nom|voc) and good ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (gen) foods (gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-CARE-ed-FOR
Syr:30:25 Syr_30:25_1 Syr_30:25_2 Syr_30:25_3 Syr_30:25_4 Syr_30:25_5 Syr_30:25_6 Syr_30:25_7 Syr_30:25_8 Syr_30:25_9 Syr_30:25_10
Syr:30:25 x x x x x x x x x x