Syr:29:1 Ὁ ποιῶν ἔλεος δανιεῖ τῷ πλησίον, καὶ ὁ ἐπισχύων τῇ χειρὶ αὐτοῦ τηρεῖ ἐντολάς.
Syr:29:1 He that is merciful will lend unto his neighbour; and he that strengtheneth his hand keepeth the commandments. (Sirach 29:1 Brenton)
Syr:29:1 Kto jest miłosierny, pożycza bliźniemu, a kto wspomaga go swą ręką, wypełnia przykazania. (Syr 29:1 BT_4)
Syr:29:1 ποιῶν ἔλεος δανιεῖ τῷ πλησίον, καὶ ἐπισχύων τῇ χειρὶ αὐτοῦ τηρεῖ ἐντολάς.
Syr:29:1 ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ἐπ·ισχύω (επ+ισχυ-, -, επ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-) ἐντολή, -ῆς, ἡ
Syr:29:1 Jaki rodzaj; by czynić/rób Litość By pożyczać (pożyczaj) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie By nalegać Ręka On/ona/to/to samo By utrzymywać się dotrzymuj, przestrzegaj {obserwuj}, utrzymuj zegarek wszędzie {skończony} Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie
Syr:29:1 *(o poiO=n e)/leos daniei= tO=| plEsi/on, kai\ o( e)pisCHu/On tE=| CHeiri\ au)tou= tErei= e)ntola/s.
Syr:29:1 o poiOn eleos daniei tO plEsion, kai ho episCHyOn tE CHeiri autu tErei entolas.
Syr:29:1 RA_NSM V2_PAPNSM N3E_ASN VF2_FAI3S RA_DSM D C RA_NSM V1_PAPNSM RA_DSF N3_DSF RD_GSM V2_PAI3S N1A_APF
Syr:29:1 the what kind; to do/make mercy to lend (borrow) the neighbor one near, close to; near and also, even, namely the to insist the hand he/she/it/same to keep abide by, observe, keep watch over precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition
Syr:29:1 the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) mercy (nom, nom|acc|voc) he/she/it-will-LEND, you(sg)-will-be-LEND-ed (classical) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) while INSIST-ing (nom) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) he/she/it-is-KEEP-ing, you(sg)-are-being-KEEP-ed (classical), be-you(sg)-KEEP-ing! precepts (acc)
Syr:29:1 Syr_29:1_1 Syr_29:1_2 Syr_29:1_3 Syr_29:1_4 Syr_29:1_5 Syr_29:1_6 Syr_29:1_7 Syr_29:1_8 Syr_29:1_9 Syr_29:1_10 Syr_29:1_11 Syr_29:1_12 Syr_29:1_13 Syr_29:1_14
Syr:29:1 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:2 δάνεισον τῷ πλησίον ἐν καιρῷ χρείας αὐτοῦ καὶ πάλιν ἀπόδος τῷ πλησίον εἰς τὸν καιρόν·
Syr:29:2 Lend to thy neighbour in time of his need, and pay thou thy neighbour again in due season. (Sirach 29:2 Brenton)
Syr:29:2 Pożycz bliźniemu, gdy jest w potrzebie, a także oddaj mu w swoim czasie; (Syr 29:2 BT_4)
Syr:29:2 δάνεισον τῷ πλησίον ἐν καιρῷ χρείας αὐτοῦ καὶ πάλιν ἀπόδος τῷ πλησίον εἰς τὸν καιρόν·
Syr:29:2 δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) χρεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πάλιν ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
Syr:29:2 By pożyczać (pożyczaj) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Potrzebuje On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Do (+przyspieszenie) Okres czasu
Syr:29:2 da/neison tO=| plEsi/on e)n kairO=| CHrei/as au)tou= kai\ pa/lin a)po/dos tO=| plEsi/on ei)s to\n kairo/n·
Syr:29:2 daneison tO plEsion en kairO CHreias autu kai palin apodos tO plEsion eis ton kairon·
Syr:29:2 VA_AAD2S RA_DSM D P N2_DSM N1A_GSF RD_GSM C D VO_AAD2S RA_DSM D P RA_ASM N2_ASM
Syr:29:2 to lend (borrow) the neighbor one near, close to; near in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time need he/she/it/same and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to give back restore, assign, impute, convey, refer the neighbor one near, close to; near into (+acc) the period of time
Syr:29:2 do-LEND-you(sg)! the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) period of time (dat) need (gen), needs (acc) him/it/same (gen) and again do-GIVE BACK-you(sg)! the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) period of time (acc)
Syr:29:2 Syr_29:2_1 Syr_29:2_2 Syr_29:2_3 Syr_29:2_4 Syr_29:2_5 Syr_29:2_6 Syr_29:2_7 Syr_29:2_8 Syr_29:2_9 Syr_29:2_10 Syr_29:2_11 Syr_29:2_12 Syr_29:2_13 Syr_29:2_14 Syr_29:2_15
Syr:29:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:3 στερέωσον λόγον καὶ πιστώθητι μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρήσεις τὴν χρείαν σου.
Syr:29:3 Keep thy word, and deal faithfully with him, and thou shalt always find the thing that is necessary for thee. (Sirach 29:3 Brenton)
Syr:29:3 dotrzymaj słowa, bądź godny jego zaufania, a zawsze znajdziesz to, czego będziesz potrzebował. (Syr 29:3 BT_4)
Syr:29:3 στερέωσον λόγον καὶ πιστώθητι μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρήσεις τὴν χρείαν σου.
Syr:29:3 στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) λόγος, -ου, ὁ καί πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό χρεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:29:3 By stężać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By działać na wierze (pewność) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu By znajdować Potrzebuje Ty; twój/twój(sg)
Syr:29:3 stere/Oson lo/gon kai\ pistO/TEti met’ au)tou=, kai\ e)n panti\ kairO=| eu(rE/seis tE\n CHrei/an sou.
Syr:29:3 stereOson logon kai pistOTEti met’ autu, kai en panti kairO heurEseis tEn CHreian su.
Syr:29:3 VA_AAD2S N2_ASM C VC_APD2S P RD_GSM C P A3_DSM N2_DSM VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Syr:29:3 to solidify word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely to act on faith (assurance) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time to find the need you; your/yours(sg)
Syr:29:3 do-SOLIDIFY-you(sg)!, going-to-SOLIDIFY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) word (acc) and be-you(sg)-ACT-ed-ON-FAITH! after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) you(sg)-will-FIND the (acc) need (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:29:3 Syr_29:3_1 Syr_29:3_2 Syr_29:3_3 Syr_29:3_4 Syr_29:3_5 Syr_29:3_6 Syr_29:3_7 Syr_29:3_8 Syr_29:3_9 Syr_29:3_10 Syr_29:3_11 Syr_29:3_12 Syr_29:3_13 Syr_29:3_14
Syr:29:3 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:4 πολλοὶ ὡς εὕρεμα ἐνόμισαν δάνος καὶ παρέσχον κόπον τοῖς βοηθήσασιν αὐτοῖς.
Syr:29:4 Many, when a thing was lent them, reckoned it to be found, and put them to trouble that helped them. (Sirach 29:4 Brenton)
Syr:29:4 Wielu uważa pożyczkę za rzecz znalezioną i sprawia kłopot tym, którzy ich wspomogli. (Syr 29:4 BT_4)
Syr:29:4 πολλοὶ ὡς εὕρεμα ἐνόμισαν δάνος καὶ παρέσχον κόπον τοῖς βοηθήσασιν αὐτοῖς.
Syr:29:4 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὡς   νομίζω (νομιζ-, -, νομι·σ-, -, -, -)   καί παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -) κόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:29:4 Dużo Jak/jak By przyjmować I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Praca trudzą się By pomagać On/ona/to/to samo
Syr:29:4 polloi\ O(s eu(/rema e)no/misan da/nos kai\ pare/sCHon ko/pon toi=s boETE/sasin au)toi=s.
Syr:29:4 polloi hOs heurema enomisan danos kai paresCHon kopon tois boETEsasin autois.
Syr:29:4 A1_NPM C N3M_ASN VAI_AAI3P N3E_ASN C VBI_AAI3P N2_ASM RA_DPM VA_AAPDPM RD_DPM
Syr:29:4 much as/like ć to assume ć and also, even, namely to provide labor toil the to help he/she/it/same
Syr:29:4 many (nom) as/like   they-ASSUME-ed   and I-PROVIDE-ed, they-PROVIDE-ed labor (acc) the (dat) upon HELP-ing (dat) them/same (dat)
Syr:29:4 Syr_29:4_1 Syr_29:4_2 Syr_29:4_3 Syr_29:4_4 Syr_29:4_5 Syr_29:4_6 Syr_29:4_7 Syr_29:4_8 Syr_29:4_9 Syr_29:4_10 Syr_29:4_11
Syr:29:4 x x x x x x x x x x x
Syr:29:5 ἕως οὗ λάβῃ, καταφιλήσει χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν χρημάτων τοῦ πλησίον ταπεινώσει φωνήν· καὶ ἐν καιρῷ ἀποδόσεως παρελκύσει χρόνον καὶ ἀποδώσει λόγους ἀκηδίας καὶ τὸν καιρὸν αἰτιάσεται.
Syr:29:5 Till he hath received, he will kiss a man's hand; and for his neighbour's money he will speak submissly: but when he should repay, he will prolong the time, and return words of grief, and complain of the time. (Sirach 29:5 Brenton)
Syr:29:5 Do czasu, zanim otrzyma, całuje jego ręce i o bogactwach bliźniego mówi cichym głosem; ale się ociąga, gdy przyjdzie pora zwrotu, i oddaje w zamian słowa niezadowolenia i na złe czasy się skarży. (Syr 29:5 BT_4)
Syr:29:5 ἕως οὗ λάβῃ, καταφιλήσει χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῶν χρημάτων τοῦ πλησίον ταπεινώσει φωνήν· καὶ ἐν καιρῷ ἀποδόσεως παρελκύσει χρόνον καὶ ἀποδώσει λόγους ἀκηδίας καὶ τὸν καιρὸν αἰτιάσεται.
Syr:29:5 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) κατα·φιλέω (κατα+φιλ(ε)-, κατα+φιλη·σ-, κατα+φιλη·σ-, -, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό χρῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ καί ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)     χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) λόγος, -ου, ὁ   καί ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αἰτιάομαι [LXX] (αιτι(α)-, αιτια·σ-, -, -, -, -)
Syr:29:5 Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć By całować pieszczotę, zakochany pocałunek Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Głębokość; do niżej Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Okres czasu Do ???
Syr:29:5 e(/Os ou(= la/bE|, katafilE/sei CHei=ras au)tou= kai\ e)pi\ tO=n CHrEma/tOn tou= plEsi/on tapeinO/sei fOnE/n· kai\ e)n kairO=| a)podo/seOs parelku/sei CHro/non kai\ a)podO/sei lo/gous a)kEdi/as kai\ to\n kairo\n ai)tia/setai.
Syr:29:5 heOs hu labE, katafilEsei CHeiras autu kai epi tOn CHrEmatOn tu plEsion tapeinOsei fOnEn· kai en kairO apodoseOs parelkysei CHronon kai apodOsei logus akEdias kai ton kairon aitiasetai.
Syr:29:5 C RR_GSM VB_AAS3S VF_FAI3S N3_APF RD_GSM C P RA_GPN N3M_GPN RA_GSM D VF_FAI3S N1_ASF C P N2_DSM N3I_GSF VF_FAI3S N2_ASM C VF_FAI3S N2_APM N1A_GSF C RA_ASM N2_ASM VF_FMI3S
Syr:29:5 until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand to kiss caress, amorous kiss hand he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the means (wealth, necessities, {time related, expose?}) the neighbor one near, close to; near depth; to lower sound/voice cries and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time ć ć time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć and also, even, namely the period of time to ???
Syr:29:5 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed he/she/it-will-KISS, you(sg)-will-be-KISS-ed (classical) hands (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) meanses (gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) sound/voice (acc) and in/among/by (+dat) period of time (dat)     time (acc) and he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) words (acc)   and the (acc) period of time (acc) he/she/it-will-be-???-ed
Syr:29:5 Syr_29:5_1 Syr_29:5_2 Syr_29:5_3 Syr_29:5_4 Syr_29:5_5 Syr_29:5_6 Syr_29:5_7 Syr_29:5_8 Syr_29:5_9 Syr_29:5_10 Syr_29:5_11 Syr_29:5_12 Syr_29:5_13 Syr_29:5_14 Syr_29:5_15 Syr_29:5_16 Syr_29:5_17 Syr_29:5_18 Syr_29:5_19 Syr_29:5_20 Syr_29:5_21 Syr_29:5_22 Syr_29:5_23 Syr_29:5_24 Syr_29:5_25 Syr_29:5_26 Syr_29:5_27 Syr_29:5_28
Syr:29:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:6 ἐὰν ἰσχύσῃ, μόλις κομίσεται τὸ ἥμισυ καὶ λογιεῖται αὐτὸ ὡς εὕρεμα· εἰ δὲ μή, ἀπεστέρησεν αὐτὸν τῶν χρημάτων αὐτοῦ, καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάν· κατάρας καὶ λοιδορίας ἀποδώσει αὐτῷ καὶ ἀντὶ δόξης ἀποδώσει αὐτῷ ἀτιμίαν.
Syr:29:6 If he prevail, he shall hardly receive the half, and he will count as if he had found it: if not, he hath deprived him of his money, and he hath gotten him an enemy without cause: he payeth him with cursings and railings; and for honour he will pay him disgrace. (Sirach 29:6 Brenton)
Syr:29:6 Jeśli zaś zdoła, zwróci zaledwie połowę, i należy uważać to za rzecz znalezioną; a jeśli nie będzie mógł, pozbawi go pieniędzy, uczyni go sobie bez powodu wrogiem, odda mu przekleństwa i obelgi i zamiast czci, zapłaci mu zelżywością. (Syr 29:6 BT_4)
Syr:29:6 ἐὰν ἰσχύσῃ, μόλις κομίσεται τὸ ἥμισυ καὶ λογιεῖται αὐτὸ ὡς εὕρεμα· εἰ δὲ μή, ἀπεστέρησεν αὐτὸν τῶν χρημάτων αὐτοῦ, καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάν· κατάρας καὶ λοιδορίας ἀποδώσει αὐτῷ καὶ ἀντὶ δόξης ἀποδώσει αὐτῷ ἀτιμίαν.
Syr:29:6 ἐάν (εἰ ἄν) ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) μόλις (cf. μόγις) κομίζω (κομιζ-, κομι(ε)·[σ]-/κομι·σ-, κομι·σ-, -, κεκομισ-, -) ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς   εἰ δέ μή ἀπο·στερέω (απο+στερ(ε)-, απο+στερη·σ-, απο+στερη·σ-, -, απ+εστερη-, απο+στερη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χρῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐχθρός -ά -όν δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) κατ·άρα, -ας, ἡ καί λοιδορία, -ας, ἡ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀντί δόξα, -ης, ἡ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·τιμία, -ας, ἡ
Syr:29:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mieć siła Z trudnością By stręczyć do nierządu Pół I też, nawet, mianowicie Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi On/ona/to/to samo Jak/jak Jeżeli zaś Nie By okradać [wstrzymuj co jest byłe winnym] On/ona/to/to samo Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki On/ona/to/to samo Wrogi Swobodnie; dar Klnij I też, nawet, mianowicie Nadużywaj By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Przeciw (+informacja) Sławy/wzbudzanie grozy By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Hańba
Syr:29:6 e)a\n i)sCHu/sE|, mo/lis komi/setai to\ E(/misu kai\ logiei=tai au)to\ O(s eu(/rema· ei) de\ mE/, a)peste/rEsen au)to\n tO=n CHrEma/tOn au)tou=, kai\ e)ktE/sato au)to\n e)CHTro\n dOrea/n· kata/ras kai\ loidori/as a)podO/sei au)tO=| kai\ a)nti\ do/XEs a)podO/sei au)tO=| a)timi/an.
Syr:29:6 ean isCHysE, molis komisetai to hEmisy kai logieitai auto hOs heurema· ei de mE, apesterEsen auton tOn CHrEmatOn autu, kai ektEsato auton eCHTron dOrean· kataras kai loidorias apodOsei autO kai anti doXEs apodOsei autO atimian.
Syr:29:6 C VA_AAS3S D VF_FMI3S RA_ASN A3U_ASN C VF2_FMI3S RD_ASN C N3M_ASN C x D VAI_AAI3S RD_ASM RA_GPN N3M_GPN RD_GSM C VAI_AMI3S RD_ASM A1A_ASM N1A_ASF N1A_APF C N1A_APF VF_FAI3S RD_DSM C P N1S_GSF VF_FAI3S RD_DSM N1A_ASF
Syr:29:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to have strength with difficulty to procure the half and also, even, namely to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks he/she/it/same as/like ć if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to defraud [withhold what is owed] he/she/it/same the means (wealth, necessities, {time related, expose?}) he/she/it/same and also, even, namely to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms he/she/it/same hostile freely; gift curse and also, even, namely abuse to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same and also, even, namely against (+gen) glory/awesomeness to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same dishonor
Syr:29:6 if-ever you(sg)-will-be-HAVE-ed-STRENGTH, he/she/it-should-HAVE-STRENGTH, you(sg)-should-be-HAVE-ed-STRENGTH with difficulty he/she/it-will-be-PROCURE-ed the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) and he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed it/same (nom|acc) as/like   if Yet not he/she/it-DEFRAUD-ed him/it/same (acc) the (gen) meanses (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-POSSESS-ed him/it/same (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) freely; gift (acc) curse (gen), curses (acc) and abuse (gen), abuses (acc) he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) him/it/same (dat) and against (+gen) glory/awesomeness (gen) he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) him/it/same (dat) dishonor (acc)
Syr:29:6 Syr_29:6_1 Syr_29:6_2 Syr_29:6_3 Syr_29:6_4 Syr_29:6_5 Syr_29:6_6 Syr_29:6_7 Syr_29:6_8 Syr_29:6_9 Syr_29:6_10 Syr_29:6_11 Syr_29:6_12 Syr_29:6_13 Syr_29:6_14 Syr_29:6_15 Syr_29:6_16 Syr_29:6_17 Syr_29:6_18 Syr_29:6_19 Syr_29:6_20 Syr_29:6_21 Syr_29:6_22 Syr_29:6_23 Syr_29:6_24 Syr_29:6_25 Syr_29:6_26 Syr_29:6_27 Syr_29:6_28 Syr_29:6_29 Syr_29:6_30 Syr_29:6_31 Syr_29:6_32 Syr_29:6_33 Syr_29:6_34 Syr_29:6_35
Syr:29:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:7 πολλοὶ οὐ χάριν πονηρίας ἀπέστρεψαν, ἀποστερηθῆναι δωρεὰν εὐλαβήθησαν.
Syr:29:7 Many therefore have refused to lend for other men's ill dealing, fearing to be defrauded. (Sirach 29:7 Brenton)
Syr:29:7 Wielu się więc powstrzymuje nie z powodu złego usposobienia, ale z obawy, by nie tracić na próżno. (Syr 29:7 BT_4)
Syr:29:7 πολλοὶ οὐ χάριν πονηρίας ἀπέστρεψαν, ἀποστερηθῆναι δωρεὰν εὐλαβήθησαν.
Syr:29:7 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα πονηρία, -ας, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπο·στερέω (απο+στερ(ε)-, απο+στερη·σ-, απο+στερη·σ-, -, απ+εστερη-, απο+στερη·θ-) δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-)
Syr:29:7 Dużo ??? Przed przydechem mocnym Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Bezeceństwo By odwracać się od By okradać [wstrzymuj co jest byłe winnym] Swobodnie; dar By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć)
Syr:29:7 polloi\ ou) CHa/rin ponEri/as a)pe/strePSan, a)posterETE=nai dOrea\n eu)labE/TEsan.
Syr:29:7 polloi u CHarin ponErias apestrePSan, aposterETEnai dOrean eulabETEsan.
Syr:29:7 A1_NPM D N3_ASF N1A_GSF VAI_AAI3P VC_APN N1A_ASF VC_API3P
Syr:29:7 much οὐχ before rough breathing for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] wickedness to turn away from to defraud [withhold what is owed] freely; gift to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence)
Syr:29:7 many (nom) not for; grace (acc) wickedness (gen), wickednesss (acc) they-TURN-ed-AWAY-FROM to-be-DEFRAUD-ed freely; gift (acc) they-were-BEWARE-ed
Syr:29:7 Syr_29:7_1 Syr_29:7_2 Syr_29:7_3 Syr_29:7_4 Syr_29:7_5 Syr_29:7_6 Syr_29:7_7 Syr_29:7_8
Syr:29:7 x x x x x x x x
Syr:29:8 Πλὴν ἐπὶ ταπεινῷ μακροθύμησον καὶ ἐπ’ ἐλεημοσύνῃ μὴ παρελκύσῃς αὐτόν.
Syr:29:8 Yet have thou patience with a man in poor estate, and delay not to shew him mercy. (Sirach 29:8 Brenton)
Syr:29:8 Poza tym bądź dla biednego łaskawy i nie daj mu długo czekać na jałmużnę! (Syr 29:8 BT_4)
Syr:29:8 Πλὴν ἐπὶ ταπεινῷ μακροθύμησον καὶ ἐπ’ ἐλεημοσύνῃ μὴ παρελκύσῃς αὐτόν.
Syr:29:8 πλήν ἐπί ταπεινός -ή -όν μακρο·θυμέω (μακροθυμ(ε)-, μακροθυμη·σ-, μακροθυμη·σ-, -, -, -) καί ἐπί ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ μή   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:29:8 Z wyjątkiem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj By być samo-kontrolowany to jest by być "długi" emotioned: Emocjonalnie stały, nie mercurical w usposobieniu. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jałmużny/miłosierność Nie On/ona/to/to samo
Syr:29:8 *plE\n e)pi\ tapeinO=| makroTu/mEson kai\ e)p’ e)leEmosu/nE| mE\ parelku/sE|s au)to/n.
Syr:29:8 plEn epi tapeinO makroTymEson kai ep’ eleEmosynE mE parelkysEs auton.
Syr:29:8 D P A1_DSM VA_AAD2S C P N1_DSF D VA_AAS2S RD_ASM
Syr:29:8 except upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate to be self-controlled i.e. to be "long" emotioned: emotionally stable, not mercurical in temper. and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing alms/mercifulness not ć he/she/it/same
Syr:29:8 except upon/over (+acc,+gen,+dat) poor ([Adj] dat) do-BE SELF-CONTROLLED-you(sg)!, going-to-BE SELF-CONTROLLED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) alms/mercifulness (dat) not   him/it/same (acc)
Syr:29:8 Syr_29:8_1 Syr_29:8_2 Syr_29:8_3 Syr_29:8_4 Syr_29:8_5 Syr_29:8_6 Syr_29:8_7 Syr_29:8_8 Syr_29:8_9 Syr_29:8_10
Syr:29:8 x x x x x x x x x x
Syr:29:9 χάριν ἐντολῆς ἀντιλαβοῦ πένητος καὶ κατὰ τὴν ἔνδειαν αὐτοῦ μὴ ἀποστρέψῃς αὐτὸν κενόν.
Syr:29:9 Help the poor for the commandment's sake, and turn him not away because of his poverty. (Sirach 29:9 Brenton)
Syr:29:9 Zgodnie z przykazaniem przyjdź z pomocą biednemu i stosownie do jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami! (Syr 29:9 BT_4)
Syr:29:9 χάριν ἐντολῆς ἀντιλαβοῦ πένητος καὶ κατὰ τὴν ἔνδειαν αὐτοῦ μὴ ἀποστρέψῃς αὐτὸν κενόν.
Syr:29:9 χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐντολή, -ῆς, ἡ ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί κατά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό μή ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κενός -ή -όν
Syr:29:9 Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie By zbaczać bliski [anty biorą] Biedna osoba I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nie By odwracać się od On/ona/to/to samo Pusty/pozbawiony
Syr:29:9 CHa/rin e)ntolE=s a)ntilabou= pe/nEtos kai\ kata\ tE\n e)/ndeian au)tou= mE\ a)postre/PSE|s au)to\n keno/n.
Syr:29:9 CHarin entolEs antilabu penEtos kai kata tEn endeian autu mE apostrePSEs auton kenon.
Syr:29:9 N3_ASF N1_GSF VB_AMD2S N3T_GSM C P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM D VA_AAS2S RD_ASM A1_ASM
Syr:29:9 for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition to deflect toward [anti-take] poor person and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same not to turn away from he/she/it/same empty/devoid
Syr:29:9 for; grace (acc) precept (gen) be-you(sg)-DEFLECT-ed-TOWARD! poor person (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   him/it/same (gen) not you(sg)-should-TURN-AWAY-FROM him/it/same (acc) empty/devoid ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:29:9 Syr_29:9_1 Syr_29:9_2 Syr_29:9_3 Syr_29:9_4 Syr_29:9_5 Syr_29:9_6 Syr_29:9_7 Syr_29:9_8 Syr_29:9_9 Syr_29:9_10 Syr_29:9_11 Syr_29:9_12 Syr_29:9_13
Syr:29:9 x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:10 ἀπόλεσον ἀργύριον δι’ ἀδελφὸν καὶ φίλον, καὶ μὴ ἰωθήτω ὑπὸ τὸν λίθον εἰς ἀπώλειαν.
Syr:29:10 Lose thy money for thy brother and thy friend, and let it not rust under a stone to be lost. (Sirach 29:10 Brenton)
Syr:29:10 Strać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niżby miały zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem. (Syr 29:10 BT_4)
Syr:29:10 ἀπόλεσον ἀργύριον δι’ ἀδελφὸν καὶ φίλον, καὶ μὴ ἰωθήτω ὑπὸ τὸν λίθον εἰς ἀπώλειαν.
Syr:29:10 ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) διά ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί φίλος -η -ον καί μή   ὑπό ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Syr:29:10 By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Kawałek srebra Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brat I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie Nie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie
Syr:29:10 a)po/leson a)rgu/rion di’ a)delfo\n kai\ fi/lon, kai\ mE\ i)OTE/tO u(po\ to\n li/Ton ei)s a)pO/leian.
Syr:29:10 apoleson argyrion di’ adelfon kai filon, kai mE iOTEtO hypo ton liTon eis apOleian.
Syr:29:10 VA_AAD2S N2N_ASN P N2_ASM C A1_ASM C D VC_APD3S P RA_ASM N2_ASM P N1A_ASF
Syr:29:10 to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing piece of silver because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) brother and also, even, namely friend companion and also, even, namely not ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the stone into (+acc) annihilation, destruction
Syr:29:10 do-LOSE/DESTROY-you(sg)!, going-to-LOSE/DESTROY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) piece of silver (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) brother (acc) and friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not   under (+acc), by (+gen) the (acc) stone (acc) into (+acc) annihilation, destruction (acc)
Syr:29:10 Syr_29:10_1 Syr_29:10_2 Syr_29:10_3 Syr_29:10_4 Syr_29:10_5 Syr_29:10_6 Syr_29:10_7 Syr_29:10_8 Syr_29:10_9 Syr_29:10_10 Syr_29:10_11 Syr_29:10_12 Syr_29:10_13 Syr_29:10_14
Syr:29:10 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:11 θὲς τὸν θησαυρόν σου κατ’ ἐντολὰς ὑψίστου, καὶ λυσιτελήσει σοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον.
Syr:29:11 Lay up thy treasure according to the commandments of the most High, and it shall bring thee more profit than gold. (Sirach 29:11 Brenton)
Syr:29:11 Umieść skarb twój według przykazań Najwyższego, a korzystniejsze to będzie dla ciebie niż złoto. (Syr 29:11 BT_4)
Syr:29:11 θὲς τὸν θησαυρόν σου κατ’ ἐντολὰς ὑψίστου, καὶ λυσιτελήσει σοι μᾶλλον τὸ χρυσίον.
Syr:29:11 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ἐντολή, -ῆς, ἡ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί λυσι·τελέω (λυσιτελ(ε)-, λυσιτελη·σ-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μᾶλλον ἤ[1] ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Syr:29:11 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Skarb Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Najwyższy I też, nawet, mianowicie Do Korzystnego (korzystny) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Bardziej/raczej (zamiast tego) Albo Kawałek złota
Syr:29:11 Te\s to\n TEsauro/n sou kat’ e)ntola\s u(PSi/stou, kai\ lusitelE/sei soi ma=llon E)\ to\ CHrusi/on.
Syr:29:11 Tes ton TEsauron su kat’ entolas hyPSistu, kai lysitelEsei soi mallon E to CHrysion.
Syr:29:11 VE_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1A_APF A1_GSM C VF_FAI3S RP_DS D C RA_ASN N2N_ASN
Syr:29:11 to place lay, put, set, situate, station the treasure you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition highest and also, even, namely to Profitable (advantageous) you; your/yours(sg); to rub worn, rub more/rather (instead) or the piece of gold
Syr:29:11 do-PLACE-you(sg)! the (acc) treasure (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) precepts (acc) highest ([Adj] gen) and he/she/it-will-PROFITABLE, you(sg)-will-be-PROFITABLE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) more/rather or the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc)
Syr:29:11 Syr_29:11_1 Syr_29:11_2 Syr_29:11_3 Syr_29:11_4 Syr_29:11_5 Syr_29:11_6 Syr_29:11_7 Syr_29:11_8 Syr_29:11_9 Syr_29:11_10 Syr_29:11_11 Syr_29:11_12 Syr_29:11_13 Syr_29:11_14
Syr:29:11 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:12 σύγκλεισον ἐλεημοσύνην ἐν τοῖς ταμιείοις σου, καὶ αὕτη ἐξελεῖταί σε ἐκ πάσης κακώσεως·
Syr:29:12 Shut up alms in thy storehouses: and it shall deliver thee from all affliction. (Sirach 29:12 Brenton)
Syr:29:12 Zamknij jałmużnę w spichlerzach twoich, a ona wybawi cię z każdego nieszczęścia. (Syr 29:12 BT_4)
Syr:29:12 σύγκλεισον ἐλεημοσύνην ἐν τοῖς ταμιείοις σου, καὶ αὕτη ἐξελεῖταί σε ἐκ πάσης κακώσεως·
Syr:29:12 συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κάκωσις, -εως, ἡ
Syr:29:12 By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Jałmużny/miłosierność W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wyjmować Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Złe traktowanie
Syr:29:12 su/gkleison e)leEmosu/nEn e)n toi=s tamiei/ois sou, kai\ au(/tE e)Xelei=tai/ se e)k pa/sEs kakO/seOs·
Syr:29:12 synkleison eleEmosynEn en tois tamieiois su, kai hautE eXeleitai se ek pasEs kakOseOs·
Syr:29:12 VA_AAD2S N1_ASF P RA_DPN N2N_DPN RP_GS C RD_NSF VF2_FMI3S RP_AS P A1S_GSF N3I_GSF
Syr:29:12 to lump together shut with, turn off, close down, cover over alms/mercifulness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the storeroom you; your/yours(sg) and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take out you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of mistreatment
Syr:29:12 do-CLOSED-you(sg)!, going-to-CLOSED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) alms/mercifulness (acc) in/among/by (+dat) the (dat) storerooms (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and this (nom) he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) every (gen) mistreatment (gen)
Syr:29:12 Syr_29:12_1 Syr_29:12_2 Syr_29:12_3 Syr_29:12_4 Syr_29:12_5 Syr_29:12_6 Syr_29:12_7 Syr_29:12_8 Syr_29:12_9 Syr_29:12_10 Syr_29:12_11 Syr_29:12_12 Syr_29:12_13
Syr:29:12 x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:13 ὑπὲρ ἀσπίδα κράτους καὶ ὑπὲρ δόρυ ὁλκῆς κατέναντι ἐχθροῦ πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ.
Syr:29:13 It shall fight for thee against thine enemies better than a mighty shield and strong spear. (Sirach 29:13 Brenton)
Syr:29:13 Lepiej niż tarcza mocna, niżeli ciężka włócznia za ciebie walczyć będzie z wrogiem. (Syr 29:13 BT_4)
Syr:29:13 ὑπὲρ ἀσπίδα κράτους καὶ ὑπὲρ δόρυ ὁλκῆς κατέναντι ἐχθροῦ πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ.
Syr:29:13 ὑπέρ ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ κράτο·ς, -ους, τό καί ὑπέρ δόρυ, δόρατος, τό   κατ·έν·αντι ἐχθρός -ά -όν πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:29:13 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Osika Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Włócznia Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Wrogi By walczyć z wojną Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg)
Syr:29:13 u(pe\r a)spi/da kra/tous kai\ u(pe\r do/ru o(lkE=s kate/nanti e)CHTrou= polemE/sei u(pe\r sou=.
Syr:29:13 hyper aspida kratus kai hyper dory holkEs katenanti eCHTru polemEsei hyper su.
Syr:29:13 P N3D_ASF N3E_GSN C P N3_ASN N1_GSF D A1A_GSM VF_FAI3S P RP_GS
Syr:29:13 above (+acc), on behalf of (+gen) asp sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power and also, even, namely above (+acc), on behalf of (+gen) spear ć opposite/in the presence of (+gen) hostile to fight war above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg)
Syr:29:13 above (+acc), on behalf of (+gen) asp (acc) sway (gen) and above (+acc), on behalf of (+gen) spear (nom|acc|voc)   opposite/in the presence of (+gen) hostile ([Adj] gen) he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:29:13 Syr_29:13_1 Syr_29:13_2 Syr_29:13_3 Syr_29:13_4 Syr_29:13_5 Syr_29:13_6 Syr_29:13_7 Syr_29:13_8 Syr_29:13_9 Syr_29:13_10 Syr_29:13_11 Syr_29:13_12
Syr:29:13 x x x x x x x x x x x x
Syr:29:14 Ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐγγυήσεται τὸν πλησίον, καὶ ὁ ἀπολωλεκὼς αἰσχύνην ἐγκαταλείψει αὐτόν.
Syr:29:14 An honest man is surety for his neighbour: but he that is impudent will forsake him. (Sirach 29:14 Brenton)
Syr:29:14 Człowiek dobry ręczyć będzie za bliźniego, i byłby bezwstydny, gdyby go odtrącił. (Syr 29:14 BT_4)
Syr:29:14 Ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐγγυήσεται τὸν πλησίον, καὶ ἀπολωλεκὼς αἰσχύνην ἐγκαταλείψει αὐτόν.
Syr:29:14 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)   ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό   αἰσχύνη, -ης, ἡ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:29:14 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie ??? By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo
Syr:29:14 *)anE\r a)gaTo\s e)gguE/setai to\n plEsi/on, kai\ o( a)polOlekO\s ai)sCHu/nEn e)gkatalei/PSei au)to/n.
Syr:29:14 anEr agaTos engyEsetai ton plEsion, kai ho apolOlekOs aisCHynEn enkataleiPSei auton.
Syr:29:14 N3_NSM A1_NSM V3_FPI3S RA_ASM D C RA_NSM VX_XAPNSM N1_ASF VF_FAI3S RD_ASM
Syr:29:14 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". good inherently good, i.e. God-wrought. ć the neighbor one near, close to; near and also, even, namely the ć ??? to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same
Syr:29:14 man, husband (nom) good ([Adj] nom)   the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom)   ??? (acc) he/she/it-will-GIVE UP, you(sg)-will-be-GIVE UP-ed (classical) him/it/same (acc)
Syr:29:14 Syr_29:14_1 Syr_29:14_2 Syr_29:14_3 Syr_29:14_4 Syr_29:14_5 Syr_29:14_6 Syr_29:14_7 Syr_29:14_8 Syr_29:14_9 Syr_29:14_10 Syr_29:14_11
Syr:29:14 x x x x x x x x x x x
Syr:29:15 χάριτας ἐγγύου μὴ ἐπιλάθῃ· ἔδωκεν γὰρ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ σοῦ.
Syr:29:15 Forget not the friendship of thy surety, for he hath given his life for thee. (Sirach 29:15 Brenton)
Syr:29:15 Nie zapominaj dobrodziejstw poręczyciela, dał bowiem życie swoje za ciebie. (Syr 29:15 BT_4)
Syr:29:15 χάριτας ἐγγύου μὴ ἐπιλάθῃ· ἔδωκεν γὰρ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ σοῦ.
Syr:29:15 χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἔγγυος -ον μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:29:15 Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Poręczyciel (ślubowanie, sponsor) Nie By zaniedbywać By dawać Dla odtąd, jak Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg)
Syr:29:15 CHa/ritas e)ggu/ou mE\ e)pila/TE|· e)/dOken ga\r tE\n PSuCHE\n au)tou= u(pe\r sou=.
Syr:29:15 CHaritas engyu mE epilaTE· edOken gar tEn PSyCHEn autu hyper su.
Syr:29:15 N3T_APF A1B_GSN D VB_AAS3S VAI_AAI3S x RA_ASF N1_ASF RD_GSM P RP_GS
Syr:29:15 favor/grace [see charity] guarantor (pledge, sponsor) not to neglect to give for since, as the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg)
Syr:29:15 graces (acc) guarantor ([Adj] gen) not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed he/she/it-GIVE-ed for the (acc) life (acc) him/it/same (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:29:15 Syr_29:15_1 Syr_29:15_2 Syr_29:15_3 Syr_29:15_4 Syr_29:15_5 Syr_29:15_6 Syr_29:15_7 Syr_29:15_8 Syr_29:15_9 Syr_29:15_10 Syr_29:15_11
Syr:29:15 x x x x x x x x x x x
Syr:29:16 ἀγαθὰ ἐγγύου ἀνατρέψει ἁμαρτωλός, καὶ ἀχάριστος ἐν διανοίᾳ ἐγκαταλείψει ῥυσάμενον.
Syr:29:16 A sinner will overthrow the good estate of his surety: (Sirach 29:16 Brenton)
Syr:29:16 Grzesznik za nic sobie ma dobrodziejstwa poręczyciela i bez wdzięczności w sercu odtrąca swego wybawcę. (Syr 29:16 BT_4)
Syr:29:16 ἀγαθὰ ἐγγύου ἀνατρέψει ἁμαρτωλός, καὶ ἀχάριστος ἐν διανοίᾳ ἐγκαταλείψει ῥυσάμενον.
Syr:29:16 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἔγγυος -ον ἀνα·τρέπω (ανα+τρεπ-, ανα+τρεψ-, ανα+τρεψ-, -, -, ανα+τραπ·[θ]-) ἁ·μαρτωλός -όν καί ἀ·χάριστος -ον ἐν διά·νοια, -ας, ἡ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Syr:29:16 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Poręczyciel (ślubowanie, sponsor) By wyprowadzać z równowagi przewrót, wywracać się, przewracać się, obalać , wywracać się, wywracać się Grzeszny I też, nawet, mianowicie Niewdzięczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poznania umysł, umysłowość, cel, plan By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Syr:29:16 a)gaTa\ e)ggu/ou a)natre/PSei a(martOlo/s, kai\ a)CHa/ristos e)n dianoi/a| e)gkatalei/PSei r(usa/menon.
Syr:29:16 agaTa engyu anatrePSei hamartOlos, kai aCHaristos en dianoia enkataleiPSei rysamenon.
Syr:29:16 A1_APN A1B_GSN VF_FAI3S A1B_NSM C A1B_NSM P N1A_DSF VF_FAI3S VA_AMPASM
Syr:29:16 good inherently good, i.e. God-wrought. guarantor (pledge, sponsor) to upset overthrow, upturn, overturn, subvert , tip over, capsize sinful and also, even, namely ungrateful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cognition intellect, mentality, purpose, plan to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Syr:29:16 good ([Adj] nom|acc|voc) guarantor ([Adj] gen) he/she/it-will-UPSET, you(sg)-will-be-UPSET-ed (classical) sinful ([Adj] nom) and ungrateful ([Adj] nom) in/among/by (+dat) cognition (dat) he/she/it-will-GIVE UP, you(sg)-will-be-GIVE UP-ed (classical) upon being-DELIVER-ed (acc, nom|acc|voc)
Syr:29:16 Syr_29:16_1 Syr_29:16_2 Syr_29:16_3 Syr_29:16_4 Syr_29:16_5 Syr_29:16_6 Syr_29:16_7 Syr_29:16_8 Syr_29:16_9 Syr_29:16_10
Syr:29:16 x x x x x x x x x x
Syr:29:17 ἐγγύη πολλοὺς ἀπώλεσεν κατευθύνοντας καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς ὡς κῦμα θαλάσσης·
Syr:29:17 And he that is of an unthankful mind will leave him in danger that delivered him. (Sirach 29:17 Brenton)
Syr:29:17 Ręczenie zgubiło wielu uczciwych i wstrząsnęło nimi jak morska fala. (Syr 29:17 BT_4)
Syr:29:17 ἐγγύη πολλοὺς ἀπώλεσεν κατευθύνοντας καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς ὡς κῦμα θαλάσσης·
Syr:29:17   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς κῦμα[τ], -ατος, τό θάλασσα, -ης, ἡ
Syr:29:17 Dużo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) On/ona/to/to samo Jak/jak Fala puchną, unoszą się Morze
Syr:29:17 e)ggu/E pollou\s a)pO/lesen kateuTu/nontas kai\ e)sa/leusen au)tou\s O(s ku=ma Tala/ssEs·
Syr:29:17 engyE pollus apOlesen kateuTynontas kai esaleusen autus hOs kyma TalassEs·
Syr:29:17 A1_NSF A1_APM VAI_AAI3S V1_PAPAPM C VAI_AAI3S RD_APM C N3M_NSN N1S_GSF
Syr:29:17 ć much to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to lead keep straight, guide, direct, instruct and also, even, namely to shake (tremor) he/she/it/same as/like wave swell, waft sea
Syr:29:17   many (acc) he/she/it-LOSE/DESTROY-ed while LEAD-ing (acc) and he/she/it-SHAKE-ed them/same (acc) as/like wave (nom|acc|voc) sea (gen)
Syr:29:17 Syr_29:17_1 Syr_29:17_2 Syr_29:17_3 Syr_29:17_4 Syr_29:17_5 Syr_29:17_6 Syr_29:17_7 Syr_29:17_8 Syr_29:17_9 Syr_29:17_10
Syr:29:17 x x x x x x x x x x
Syr:29:18 ἄνδρας δυνατοὺς ἀπῴκισεν, καὶ ἐπλανήθησαν ἐν ἔθνεσιν ἀλλοτρίοις.
Syr:29:18 Suretiship hath undone many of good estate, and shaken them as a wave of the sea: mighty men hath it driven from their houses, so that they wandered among strange nations. (Sirach 29:18 Brenton)
Syr:29:18 Ludzi możnych wypędziło z kraju, tak że zabłądzili między obce narody. (Syr 29:18 BT_4)
Syr:29:18 ἄνδρας δυνατοὺς ἀπῴκισεν, καὶ ἐπλανήθησαν ἐν ἔθνεσιν ἀλλοτρίοις.
Syr:29:18 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δυνατός -ή -όν ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀλλότριος -ία -ον
Syr:29:18 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolny By deportować wypędzaj, kolonizuj I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Innego/inni
Syr:29:18 a)/ndras dunatou\s a)pO/|kisen, kai\ e)planE/TEsan e)n e)/Tnesin a)llotri/ois.
Syr:29:18 andras dynatus apOkisen, kai eplanETEsan en eTnesin allotriois.
Syr:29:18 N3_APM A1_APM VAI_AAI3S C VCI_API3P P N3E_DPN A1A_DPN
Syr:29:18 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". capable to deport banish, colonize and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic] of another/others
Syr:29:18 men, husbands (acc) capable ([Adj] acc) he/she/it-???-ed and they-were-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY in/among/by (+dat) nations (dat) of another/others (dat)
Syr:29:18 Syr_29:18_1 Syr_29:18_2 Syr_29:18_3 Syr_29:18_4 Syr_29:18_5 Syr_29:18_6 Syr_29:18_7 Syr_29:18_8
Syr:29:18 x x x x x x x x
Syr:29:19 ἁμαρτωλὸς ἐμπεσὼν εἰς ἐγγύην καὶ διώκων ἐργολαβίας ἐμπεσεῖται εἰς κρίσεις.
Syr:29:19 A wicked man transgressing the commandments of the Lord shall fall into suretiship: and he that undertaketh and followeth other men's business for gain shall fall into suits. (Sirach 29:19 Brenton)
Syr:29:19 Grzesznik, który narzuca się z ręczeniem, goniąc za zyskiem, popadnie pod wyroki sądowe. (Syr 29:19 BT_4)
Syr:29:19 ἁμαρτωλὸς ἐμπεσὼν εἰς ἐγγύην καὶ διώκων ἐργολαβίας ἐμπεσεῖται εἰς κρίσεις.
Syr:29:19 ἁ·μαρτωλός -όν ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1]   καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)   ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ
Syr:29:19 Grzeszny By spadać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę By spadać Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Syr:29:19 a(martOlo\s e)mpesO\n ei)s e)ggu/En kai\ diO/kOn e)rgolabi/as e)mpesei=tai ei)s kri/seis.
Syr:29:19 hamartOlos empesOn eis engyEn kai diOkOn ergolabias empeseitai eis kriseis.
Syr:29:19 A1B_NSM VB_AAPNSM P N1_ASF C V1_PAPNSM N1A_APF VF_FMI3S P N3I_APF
Syr:29:19 sinful to fall into (+acc) ć and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial ć to fall into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Syr:29:19 sinful ([Adj] nom) going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom) into (+acc)   and while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom)   he/she/it-will-be-FALL-ed into (+acc) judgments (acc, nom|voc)
Syr:29:19 Syr_29:19_1 Syr_29:19_2 Syr_29:19_3 Syr_29:19_4 Syr_29:19_5 Syr_29:19_6 Syr_29:19_7 Syr_29:19_8 Syr_29:19_9 Syr_29:19_10
Syr:29:19 x x x x x x x x x x
Syr:29:20 ἀντιλαβοῦ τοῦ πλησίον κατὰ δύναμίν σου καὶ πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐμπέσῃς.
Syr:29:20 Help thy neighbour according to thy power, and beware that thou thyself fall not into the same. (Sirach 29:20 Brenton)
Syr:29:20 Pomagaj bliźniemu według swej możności, a uważaj na siebie, abyś i ty nie upadł. (Syr 29:20 BT_4)
Syr:29:20 ἀντιλαβοῦ τοῦ πλησίον κατὰ δύναμίν σου καὶ πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐμπέσῃς.
Syr:29:20 ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] κατά δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ μή ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -)
Syr:29:20 By zbaczać bliski [anty biorą] Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zdolność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Siebie Nie By spadać
Syr:29:20 a)ntilabou= tou= plEsi/on kata\ du/nami/n sou kai\ pro/seCHe seautO=| mE\ e)mpe/sE|s.
Syr:29:20 antilabu tu plEsion kata dynamin su kai proseCHe seautO mE empesEs.
Syr:29:20 VB_AMD2S RA_GSM D P N3I_ASF RP_GS C V1_PAD2S RD_DSM D VA_AAS2S
Syr:29:20 to deflect toward [anti-take] the neighbor one near, close to; near down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing ability you; your/yours(sg) and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. yourself not to fall
Syr:29:20 be-you(sg)-DEFLECT-ed-TOWARD! the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) ability (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and be-you(sg)-PAY HEED-ing! yourself (dat) not you(sg)-should-FALL
Syr:29:20 Syr_29:20_1 Syr_29:20_2 Syr_29:20_3 Syr_29:20_4 Syr_29:20_5 Syr_29:20_6 Syr_29:20_7 Syr_29:20_8 Syr_29:20_9 Syr_29:20_10 Syr_29:20_11
Syr:29:20 x x x x x x x x x x x
Syr:29:21 Ἀρχὴ ζωῆς ὕδωρ καὶ ἄρτος καὶ ἱμάτιον καὶ οἶκος καλύπτων ἀσχημοσύνην.
Syr:29:21 The chief thing for life is water, and bread, and clothing, and an house to cover shame. (Sirach 29:21 Brenton)
Syr:29:21 Pierwsze potrzeby życia: woda, chleb, odzienie i dom, by osłonić nagość. (Syr 29:21 BT_4)
Syr:29:21 Ἀρχὴ ζωῆς ὕδωρ καὶ ἄρτος καὶ ἱμάτιον καὶ οἶκος καλύπτων ἀσχημοσύνην.
Syr:29:21 ἀρχή, -ῆς, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἄρτος, -ου, ὁ καί ἱμάτιον, -ου, τό καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ἀ·σχημο·σύνη, -ης, ἡ
Syr:29:21 Początek Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Woda I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Ubierająca część garderoby, płaszcz I też, nawet, mianowicie Dom By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany un-schema-ness
Syr:29:21 *)arCHE\ DZOE=s u(/dOr kai\ a)/rtos kai\ i(ma/tion kai\ oi)=kos kalu/ptOn a)sCHEmosu/nEn.
Syr:29:21 arCHE DZOEs hydOr kai artos kai himation kai oikos kalyptOn asCHEmosynEn.
Syr:29:21 N1_NSF N1_GSF N3_NSN C N2_NSM C N2N_NSN C N2_NSM V1_PAPNSM N1_ASF
Syr:29:21 beginning life being, living, spirit; alive water and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely clothing garment, cloak and also, even, namely house to cover cloak, veiled, muffled un-schema-ness
Syr:29:21 beginning (nom|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) water (nom|acc|voc) and bread (nom) and clothing (nom|acc|voc) and house (nom) while COVER-ing (nom) un-schema-ness (acc)
Syr:29:21 Syr_29:21_1 Syr_29:21_2 Syr_29:21_3 Syr_29:21_4 Syr_29:21_5 Syr_29:21_6 Syr_29:21_7 Syr_29:21_8 Syr_29:21_9 Syr_29:21_10 Syr_29:21_11
Syr:29:21 x x x x x x x x x x x
Syr:29:22 κρείσσων βίος πτωχοῦ ὑπὸ σκέπην δοκῶν ἢ ἐδέσματα λαμπρὰ ἐν ἀλλοτρίοις.
Syr:29:22 Better is the life of a poor man in a mean cottage, than delicate fare in another man's house. (Sirach 29:22 Brenton)
Syr:29:22 Lepsze jest życie biednego pod dachem z tarcic niż wspaniałe uczty u obcych. (Syr 29:22 BT_4)
Syr:29:22 κρείσσων βίος πτωχοῦ ὑπὸ σκέπην δοκῶν ἐδέσματα λαμπρὰ ἐν ἀλλοτρίοις.
Syr:29:22 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος βίος, -ου, ὁ πτωχός -ή -όν ὑπό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] δοκός, -οῦ, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἤ[1]   λαμπρός -ά -όν ἐν ἀλλότριος -ία -ον
Syr:29:22 Lepiej Życie Biedny Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Schronienie Belka; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Albo Jasno W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Innego/inni
Syr:29:22 krei/ssOn bi/os ptOCHou= u(po\ ske/pEn dokO=n E)\ e)de/smata lampra\ e)n a)llotri/ois.
Syr:29:22 kreissOn bios ptOCHu hypo skepEn dokOn E edesmata lampra en allotriois.
Syr:29:22 A3C_NSM N2_NSM N2_GSM P N1_ASF N2_GPF C N3M_NPN A1A_APN P A1A_DPM
Syr:29:22 better life poor under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing shelter beam; to expect to seem, to please, to seem good to or ć bright in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among of another/others
Syr:29:22 better ([Adj] nom) life (nom) poor ([Adj] gen) under (+acc), by (+gen) shelter (acc) beams (gen); while GLORY-ing (nom) or   bright ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in/among/by (+dat) of another/others (dat)
Syr:29:22 Syr_29:22_1 Syr_29:22_2 Syr_29:22_3 Syr_29:22_4 Syr_29:22_5 Syr_29:22_6 Syr_29:22_7 Syr_29:22_8 Syr_29:22_9 Syr_29:22_10 Syr_29:22_11
Syr:29:22 x x x x x x x x x x x
Syr:29:23 ἐπὶ μικρῷ καὶ μεγάλῳ εὐδοκίαν ἔχε, καὶ ὀνειδισμὸν παροικίας οὐ μὴ ἀκούσῃς.
Syr:29:23 Be it little or much, hold thee contented, that thou hear not the reproach of thy house. (Sirach 29:23 Brenton)
Syr:29:23 Bądź zadowolony, czy masz mało czy dużo, a nie posłyszysz wymówek, że jesteś przybyszem. (Syr 29:23 BT_4)
Syr:29:23 ἐπὶ μικρῷ καὶ μεγάλῳ εὐδοκίαν ἔχε, καὶ ὀνειδισμὸν παροικίας οὐ μὴ ἀκούσῃς.
Syr:29:23 ἐπί μικρός -ά -όν καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εὐ·δοκία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ παρ·οικία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Syr:29:23 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] I też, nawet, mianowicie Wielki Życzliwość By mieć I też, nawet, mianowicie Obrażaj Nie należące od mieszkania blisko, przebywanie, tymczasowe miejsce zamieszkania w obcej ziemi ??? Przed przydechem mocnym Nie By słyszeć
Syr:29:23 e)pi\ mikrO=| kai\ mega/lO| eu)doki/an e)/CHe, kai\ o)neidismo\n paroiki/as ou) mE\ a)kou/sE|s.
Syr:29:23 epi mikrO kai megalO eudokian eCHe, kai oneidismon paroikias u mE akusEs.
Syr:29:23 P A1A_DSN C A1_DSN N1A_ASF V1_PAD2S C N2_ASM N1A_GSF D D VA_AAS2S
Syr:29:23 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing small [see micro] and also, even, namely great good will to have and also, even, namely insult not belonging from dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land οὐχ before rough breathing not to hear
Syr:29:23 upon/over (+acc,+gen,+dat) small ([Adj] dat) and great ([Adj] dat) good will (acc) be-you(sg)-HAVE-ing! and insult (acc) not belonging from (gen), not belonging froms (acc) not not you(sg)-should-HEAR
Syr:29:23 Syr_29:23_1 Syr_29:23_2 Syr_29:23_3 Syr_29:23_4 Syr_29:23_5 Syr_29:23_6 Syr_29:23_7 Syr_29:23_8 Syr_29:23_9 Syr_29:23_10 Syr_29:23_11 Syr_29:23_12
Syr:29:23 x x x x x x x x x x x x
Syr:29:24 ζωὴ πονηρὰ ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν, καὶ οὗ παροικήσεις, οὐκ ἀνοίξεις στόμα·
Syr:29:24 For it is a miserable life to go from house to house: for where thou art a stranger, thou darest not open thy mouth. (Sirach 29:24 Brenton)
Syr:29:24 Przykre to życie chodzić od domu do domu, a tam, gdzie mieszkasz jako obcy, ust nie otworzysz. (Syr 29:24 BT_4)
Syr:29:24 ζωὴ πονηρὰ ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν, καὶ οὗ παροικήσεις, οὐκ ἀνοίξεις στόμα·
Syr:29:24 ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] πονηρός -ά -όν ἐκ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) στόμα[τ], -ατος, τό
Syr:29:24 Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) ??? Przed przydechem mocnym Otwarcie; by otwierać Ust/żołądka por
Syr:29:24 DZOE\ ponEra\ e)X oi)ki/as ei)s oi)ki/an, kai\ ou(= paroikE/seis, ou)k a)noi/Xeis sto/ma·
Syr:29:24 DZOE ponEra eX oikias eis oikian, kai hu paroikEseis, uk anoiXeis stoma·
Syr:29:24 N1_NSF A1A_NSF P N1A_GSF P N1A_ASF C D VF_FAI2S D VF_FAI2S N3M_ASN
Syr:29:24 life being, living, spirit; alive wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος out of (+gen) ἐξ before vowels house into (+acc) house and also, even, namely where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) οὐχ before rough breathing opening; to open up mouth/maw stoma
Syr:29:24 life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) out of (+gen) house (gen), houses (acc) into (+acc) house (acc) and where; who/whom/which (gen) you(sg)-will-DWELL--NEAR not openings (acc, nom|voc); you(sg)-will-OPEN-UP mouth/maw (nom|acc|voc)
Syr:29:24 Syr_29:24_1 Syr_29:24_2 Syr_29:24_3 Syr_29:24_4 Syr_29:24_5 Syr_29:24_6 Syr_29:24_7 Syr_29:24_8 Syr_29:24_9 Syr_29:24_10 Syr_29:24_11 Syr_29:24_12
Syr:29:24 x x x x x x x x x x x x
Syr:29:25 ξενιεῖς καὶ ποτιεῖς εἰς ἀχάριστα καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις πικρὰ ἀκούσῃ
Syr:29:25 Thou shalt entertain, and feast, and have no thanks: moreover thou shalt hear bitter words: (Sirach 29:25 Brenton)
Syr:29:25 Choć przyjmiesz kogoś do stołu i dasz pić, bez otrzymania podzięki posłyszysz przykre słowa: (Syr 29:25 BT_4)
Syr:29:25 ξενιεῖς καὶ ποτιεῖς εἰς ἀχάριστα καὶ πρὸς ἐπὶ τούτοις πικρὰ ἀκούσῃ
Syr:29:25 ξενίζω (ξενιζ-, ξενι(ε)·[σ]-, ξενι·σ-, -, -, ξενισ·θ-) καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) εἰς[1] ἀ·χάριστος -ον καί πρός ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο πικρός -ά -όν ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Syr:29:25 Do “bardziej obcego {dziwniejszego} ize” (bardziej obcy {dziwniejszy} przyjmują [obserwuj jak obcy {dziwny}/obcy człowiek]) I też, nawet, mianowicie By dawać pić Do (+przyspieszenie) Niewdzięczny I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Gorzki Niechętny; by słyszeć
Syr:29:25 Xeniei=s kai\ potiei=s ei)s a)CHa/rista kai\ pro\s e)pi\ tou/tois pikra\ a)kou/sE|
Syr:29:25 Xenieis kai potieis eis aCHarista kai pros epi tutois pikra akusE
Syr:29:25 VF2_FAI2S C VF_FAI2S P A1B_APN C P P RD_DPN A1A_APN VF_FMI2S
Syr:29:25 to “stranger-ize” (stranger-receive [regard as strange/a stranger]) and also, even, namely to give to drink into (+acc) ungrateful and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] bitter unwilling; to hear
Syr:29:25 you(sg)-will-“STRANGER-IZE” and you(sg)-will-GIVE-TO-DRINK into (+acc) ungrateful ([Adj] nom|acc|voc) and toward (+acc,+gen,+dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) these (dat) bitter ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed
Syr:29:25 Syr_29:25_1 Syr_29:25_2 Syr_29:25_3 Syr_29:25_4 Syr_29:25_5 Syr_29:25_6 Syr_29:25_7 Syr_29:25_8 Syr_29:25_9 Syr_29:25_10 Syr_29:25_11
Syr:29:25 x x x x x x x x x x x
Syr:29:26 Πάρελθε, πάροικε, κόσμησον τράπεζαν, καὶ εἴ τι ἐν τῇ χειρί σου, ψώμισόν με·
Syr:29:26 Come, thou stranger, and furnish a table, and feed me of that thou hast ready. (Sirach 29:26 Brenton)
Syr:29:26 «Chodź, przybyszu, przygotuj stół, a jeśli co masz w ręku, nakarm mnie! (Syr 29:26 BT_4)
Syr:29:26 Πάρελθε, πάροικε, κόσμησον τράπεζαν, καὶ εἴ τι ἐν τῇ χειρί σου, ψώμισόν με·
Syr:29:26 παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πάρ·οικος -ον κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) τράπεζα, -ης, ἡ καί εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:29:26 By mijać mijaj, obok, albo przeszły ??? By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Stołowy I też, nawet, mianowicie Jeżeli Jakiś/jakikolwiek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) Do ??? Ja
Syr:29:26 *pa/relTe, pa/roike, ko/smEson tra/peDZan, kai\ ei)/ ti e)n tE=| CHeiri/ sou, PSO/miso/n me·
Syr:29:26 parelTe, paroike, kosmEson trapeDZan, kai ei ti en tE CHeiri su, PSOmison me·
Syr:29:26 VB_AAD2S VB_AAD2S VA_AAD2S N1S_ASF C C RI_NSN P RA_DSF N3_DSF RP_GS VA_AAD2S RP_AS
Syr:29:26 to pass by go by, beside, or past ??? to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) table and also, even, namely if some/any in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand you; your/yours(sg) to ??? I
Syr:29:26 do-PASS BY-you(sg)! ??? ([Adj] voc) do-SET IN ORDER-you(sg)!, going-to-SET IN ORDER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) table (acc) and if some/any (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Syr:29:26 Syr_29:26_1 Syr_29:26_2 Syr_29:26_3 Syr_29:26_4 Syr_29:26_5 Syr_29:26_6 Syr_29:26_7 Syr_29:26_8 Syr_29:26_9 Syr_29:26_10 Syr_29:26_11 Syr_29:26_12 Syr_29:26_13
Syr:29:26 x x x x x x x x x x x x x
Syr:29:27 ἔξελθε, πάροικε, ἀπὸ προσώπου δόξης, ἐπεξένωταί μοι ὁ ἀδελφός, χρεία τῆς οἰκίας.
Syr:29:27 Give place, thou stranger, to an honourable man; my brother cometh to be lodged, and I have need of mine house. (Sirach 29:27 Brenton)
Syr:29:27 Przybyszu, zrób miejsce godniejszemu, brat w gościnę przybył do mnie, potrzebuję mieszkania». (Syr 29:27 BT_4)
Syr:29:27 ἔξελθε, πάροικε, ἀπὸ προσώπου δόξης, ἐπεξένωταί μοι ἀδελφός, χρεία τῆς οἰκίας.
Syr:29:27 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πάρ·οικος -ον ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό δόξα, -ης, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί χρεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
Syr:29:27 By wychodzić ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Sławy/wzbudzanie grozy Ja Brat Potrzebuje Dom
Syr:29:27 e)/XelTe, pa/roike, a)po\ prosO/pou do/XEs, e)peXe/nOtai/ moi o( a)delfo/s, CHrei/a tE=s oi)ki/as.
Syr:29:27 eXelTe, paroike, apo prosOpu doXEs, epeXenOtai moi ho adelfos, CHreia tEs oikias.
Syr:29:27 VB_AAD2S VB_AAD2S P N2N_GSN N1S_GSF VM_XMI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM N1A_NSF RA_GSF N1A_GSF
Syr:29:27 to come out ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face glory/awesomeness ć I the brother need the house
Syr:29:27 do-COME-you(sg)-OUT! ??? ([Adj] voc) away from (+gen) face (gen) glory/awesomeness (gen)   me (dat) the (nom) brother (nom) need (nom|voc) the (gen) house (gen), houses (acc)
Syr:29:27 Syr_29:27_1 Syr_29:27_2 Syr_29:27_3 Syr_29:27_4 Syr_29:27_5 Syr_29:27_6 Syr_29:27_7 Syr_29:27_8 Syr_29:27_9 Syr_29:27_10 Syr_29:27_11 Syr_29:27_12
Syr:29:27 x x x x x x x x x x x x
Syr:29:28 βαρέα ταῦτα ἀνθρώπῳ ἔχοντι φρόνησιν, ἐπιτίμησις οἰκίας καὶ ὀνειδισμὸς δανειστοῦ.
Syr:29:28 These things are grievous to a man of understanding; the upbraiding of houseroom, and reproaching of the lender. (Sirach 29:28 Brenton)
Syr:29:28 Ciężkie są dla człowieka rozumnego obelgi wierzyciela i wymawianie gościny. (Syr 29:28 BT_4)
Syr:29:28 βαρέα ταῦτα ἀνθρώπῳ ἔχοντι φρόνησιν, ἐπιτίμησις οἰκίας καὶ ὀνειδισμὸς δανειστοῦ.
Syr:29:28 βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως οὗτος αὕτη τοῦτο ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φρόνησις, -εως, ἡ   οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ δαν(ε)ιστής, -οῦ, ὁ
Syr:29:28 Ciężko To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzki By mieć Przypatrywanie się Dom I też, nawet, mianowicie Obrażaj Lichwiarz
Syr:29:28 bare/a tau=ta a)nTrO/pO| e)/CHonti fro/nEsin, e)piti/mEsis oi)ki/as kai\ o)neidismo\s daneistou=.
Syr:29:28 barea tauta anTrOpO eCHonti fronEsin, epitimEsis oikias kai oneidismos daneistu.
Syr:29:28 A3U_NPN RD_NPN N2_DSM V1_PAPDSM N3I_ASF N3I_NSF N1A_GSF C N2_NSM N1M_GSM
Syr:29:28 heavy this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] human to have contemplation ć house and also, even, namely insult money lender
Syr:29:28 heavy ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) human (dat) while HAVE-ing (dat) contemplation (acc)   house (gen), houses (acc) and insult (nom) money lender (gen)
Syr:29:28 Syr_29:28_1 Syr_29:28_2 Syr_29:28_3 Syr_29:28_4 Syr_29:28_5 Syr_29:28_6 Syr_29:28_7 Syr_29:28_8 Syr_29:28_9 Syr_29:28_10
Syr:29:28 x x x x x x x x x x