Za:12:1 Λῆμμα λόγου κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ· λέγει κύριος ἐκτείνων οὐρανὸν καὶ θεμελιῶν γῆν καὶ πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ
Za:12:1 The burden of the word of the Lord for Israel; saith the Lord, that stretches out the sky, and lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him. (Zechariah 12:1 Brenton)
Za:12:1 Wyrok. Słowo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka. (Za 12:1 BT_4)
Za:12:1 Λῆμμα λόγου κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ· λέγει κύριος ἐκτείνων οὐρανὸν καὶ θεμελιῶν γῆν καὶ πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ
Za:12:1   λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Za:12:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By rozszerzać się Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Za:12:1 *lE=mma lo/gou kuri/ou e)pi\ to\n *israEl· le/gei ku/rios e)ktei/nOn ou)rano\n kai\ TemeliO=n gE=n kai\ pla/ssOn pneu=ma a)nTrO/pou e)n au)tO=|
Za:12:1 lEmma logu kyriu epi ton israEl· legei kyrios ekteinOn uranon kai TemeliOn gEn kai plassOn pneuma anTrOpu en autO
Za:12:1 N3M_NSN N2_GSM N2_GSM P RA_ASM N_ASM V1_PAI3S N2_NSM V1_PAPNSM N2_ASM C V4_PAPNSM N1_ASF C V1_PAPNSM N3M_ASN N2_GSM P RD_DSM
Za:12:1 ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to extend sky/heaven and also, even, namely foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? earth/land and also, even, namely to mold [see plastic] spirit breath, spiritual utterance, wind human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Za:12:1   word (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) while EXTEND-ing (nom) sky/heaven (acc) and foundations (gen); while ???-ing (nom) earth/land (acc) and while MOLD-ing (nom) spirit (nom|acc|voc) human (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Za:12:1 Za_12:1_1 Za_12:1_2 Za_12:1_3 Za_12:1_4 Za_12:1_5 Za_12:1_6 Za_12:1_7 Za_12:1_8 Za_12:1_9 Za_12:1_10 Za_12:1_11 Za_12:1_12 Za_12:1_13 Za_12:1_14 Za_12:1_15 Za_12:1_16 Za_12:1_17 Za_12:1_18 Za_12:1_19
Za:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:2 Ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὴν Ιερουσαλημ ὡς πρόθυρα σαλευόμενα πᾶσι τοῖς λαοῖς κύκλῳ, καὶ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ἔσται περιοχὴ ἐπὶ Ιερουσαλημ.
Za:12:2 Behold, I will make Jerusalem as trembling door-posts to all the nations round about, and in Judea there shall be a siege against Jerusalem. (Zechariah 12:2 Brenton)
Za:12:2 Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. (Za 12:2 BT_4)
Za:12:2 Ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὴν Ιερουσαλημ ὡς πρόθυρα σαλευόμενα πᾶσι τοῖς λαοῖς κύκλῳ, καὶ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ἔσται περιοχὴ ἐπὶ Ιερουσαλημ.
Za:12:2 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὡς   σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κύκλῳ καί ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περι·οχή, -ῆς, ἡ ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Za:12:2 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Jerozolima [miasto z] Jak/jak By trząść się (drżenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W kole I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski By być pericope Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z]
Za:12:2 *)idou\ e)gO\ ti/TEmi tE\n *ierousalEm O(s pro/Tura saleuo/mena pa=si toi=s laoi=s ku/klO|, kai\ e)n tE=| *ioudai/a| e)/stai perioCHE\ e)pi\ *ierousalEm.
Za:12:2 idu egO tiTEmi tEn ierusalEm hOs proTyra saleuomena pasi tois laois kyklO, kai en tE iudaia estai perioCHE epi ierusalEm.
Za:12:2 I RP_NS V7_PAI1S RA_ASF N_ASF C N2N_APN V1_PMPAPN A3_DPM RA_DPM N2_DPM N2_DSM C P RA_DSF N1A_DSF V9_FMI3S N1_NSF P N_ASF
Za:12:2 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to place lay, put, set, situate, station the Jerusalem [city of] as/like ć to shake (tremor) every all, each, every, the whole of the people in a circle and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish to be pericope upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of]
Za:12:2 be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-PLACE-ing the (acc) Jerusalem (indecl) as/like   while being-SHAKE-ed (nom|acc|voc) all (dat) the (dat) peoples (dat) in a circle and in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat) he/she/it-will-be pericope (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl)
Za:12:2 Za_12:2_1 Za_12:2_2 Za_12:2_3 Za_12:2_4 Za_12:2_5 Za_12:2_6 Za_12:2_7 Za_12:2_8 Za_12:2_9 Za_12:2_10 Za_12:2_11 Za_12:2_12 Za_12:2_13 Za_12:2_14 Za_12:2_15 Za_12:2_16 Za_12:2_17 Za_12:2_18 Za_12:2_19 Za_12:2_20
Za:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:3 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τὴν Ιερουσαλημ λίθον καταπατούμενον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν· πᾶς ὁ καταπατῶν αὐτὴν ἐμπαίζων ἐμπαίξεται, καὶ ἐπισυναχθήσονται ἐπ’ αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.
Za:12:3 And it shall come to pass in that day that I will make Jerusalem a trodden stone to all the nations: every one that tramples on it shall utterly mock at it, and all the nations of the earth shall be gathered together against it. (Zechariah 12:3 Brenton)
Za:12:3 W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu. (Za 12:3 BT_4)
Za:12:3 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τὴν Ιερουσαλημ λίθον καταπατούμενον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν· πᾶς καταπατῶν αὐτὴν ἐμπαίζων ἐμπαίξεται, καὶ ἐπισυναχθήσονται ἐπ’ αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.
Za:12:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. λίθος, -ου, ὁ κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) καί ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Za:12:3 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Jerozolima [miasto z] Kamień By deptać/stąpanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By deptać/stąpanie On/ona/to/to samo By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia
Za:12:3 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| TE/somai tE\n *ierousalEm li/Ton katapatou/menon pa=sin toi=s e)/Tnesin· pa=s o( katapatO=n au)tE\n e)mpai/DZOn e)mpai/Xetai, kai\ e)pisunaCHTE/sontai e)p’ au)tE\n pa/nta ta\ e)/TnE tE=s gE=s.
Za:12:3 kai estai en tE hEmera ekeinE TEsomai tEn ierusalEm liTon katapatumenon pasin tois eTnesin· pas ho katapatOn autEn empaiDZOn empaiXetai, kai episynaCHTEsontai ep’ autEn panta ta eTnE tEs gEs.
Za:12:3 C V9_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI1S RA_ASF N_ASF N2_ASM V2_PMPASM A3_DPN RA_DPN N3E_DPN A3_NSM RA_NSM V2_PAPNSM RD_ASF V1_PAPNSM VF_FMI3S C VQ_FPI3P P RD_ASF A3_NSN RA_NPN N3E_NPN RA_GSF N1_GSF
Za:12:3 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to place lay, put, set, situate, station the Jerusalem [city of] stone to trample/tread every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] every all, each, every, the whole of the to trample/tread he/she/it/same to mock in sport deride, jeer to mock in sport deride, jeer and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the earth/land
Za:12:3 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) I-will-be-PLACE-ed the (acc) Jerusalem (indecl) stone (acc) while being-TRAMPLE/TREAD-ed (acc, nom|acc|voc) all (dat) the (dat) nations (dat) every (nom|voc) the (nom) while TRAMPLE/TREAD-ing (nom) her/it/same (acc) while MOCK IN SPORT-ing- (nom) he/she/it-will-be-MOCK IN SPORT-ed- and they-will-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Za:12:3 Za_12:3_1 Za_12:3_2 Za_12:3_3 Za_12:3_4 Za_12:3_5 Za_12:3_6 Za_12:3_7 Za_12:3_8 Za_12:3_9 Za_12:3_10 Za_12:3_11 Za_12:3_12 Za_12:3_13 Za_12:3_14 Za_12:3_15 Za_12:3_16 Za_12:3_17 Za_12:3_18 Za_12:3_19 Za_12:3_20 Za_12:3_21 Za_12:3_22 Za_12:3_23 Za_12:3_24 Za_12:3_25 Za_12:3_26 Za_12:3_27 Za_12:3_28 Za_12:3_29
Za:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:4 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, πατάξω πάντα ἵππον ἐν ἐκστάσει καὶ τὸν ἀναβάτην αὐτοῦ ἐν παραφρονήσει, ἐπὶ δὲ τὸν οἶκον Ιουδα διανοίξω τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ πάντας τοὺς ἵππους τῶν λαῶν πατάξω ἐν ἀποτυφλώσει.
Za:12:4 In that day, saith the Lord Almighty, I will smite every horse with amazement, and his rider with madness: but I will open mine eyes upon the house of Juda, and I will smite all the horses of the nations with blindness. (Zechariah 12:4 Brenton)
Za:12:4 W owym dniu - wyrocznia Pana - porażę każdego konia trwogą, a jeźdźca obłędem. Lecz na naród judzki spojrzę łaskawie, wszystkie zaś konie pogan porażę ślepotą. (Za 12:4 BT_4)
Za:12:4 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, πατάξω πάντα ἵππον ἐν ἐκστάσει καὶ τὸν ἀναβάτην αὐτοῦ ἐν παραφρονήσει, ἐπὶ δὲ τὸν οἶκον Ιουδα διανοίξω τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ πάντας τοὺς ἵππους τῶν λαῶν πατάξω ἐν ἀποτυφλώσει.
Za:12:4 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἵππος, -ου, ὁ ἐν ἔκ·στασις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ἐπί δέ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν  
Za:12:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Koń W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdziwienia/zachwytu I też, nawet, mianowicie Konia jeźdźcy On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Dom Judasz/Juda By otwierać wszystek  droga {sposób} Oko Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Koń Ludzie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Za:12:4 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, le/gei ku/rios pantokra/tOr, pata/XO pa/nta i(/ppon e)n e)ksta/sei kai\ to\n a)naba/tEn au)tou= e)n parafronE/sei, e)pi\ de\ to\n oi)=kon *iouda dianoi/XO tou\s o)fTalmou/s mou kai\ pa/ntas tou\s i(/ppous tO=n laO=n pata/XO e)n a)potuflO/sei.
Za:12:4 en tE hEmera ekeinE, legei kyrios pantokratOr, pataXO panta hippon en ekstasei kai ton anabatEn autu en parafronEsei, epi de ton oikon iuda dianoiXO tus ofTalmus mu kai pantas tus hippus tOn laOn pataXO en apotyflOsei.
Za:12:4 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM VF_FAI1S A3_ASM N2_ASM P N3I_DSF C RA_ASM N1M_ASM RD_GSM P N3I_DSF P x RA_ASM N2_ASM N_GSM VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS C A3_APM RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM VF_FAI1S P N3I_DSF
Za:12:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to smite every all, each, every, the whole of horse in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among astoundment/ecstasy and also, even, namely the horse riders he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the house Judas/Judah to open up-all-the-way the eye I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the horse the people to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Za:12:4 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) I-will-SMITE, I-should-SMITE all (nom|acc|voc), every (acc) horse (acc) in/among/by (+dat) astoundment/ecstasy (dat) and the (acc) horse riders (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (acc) house (acc) Judas/Judah (gen, voc) I-will-OPEN-UP-ALL-THE-WAY, I-should-OPEN-UP-ALL-THE-WAY the (acc) eyes (acc) me (gen) and all (acc) the (acc) horses (acc) the (gen) peoples (gen) I-will-SMITE, I-should-SMITE in/among/by (+dat)  
Za:12:4 Za_12:4_1 Za_12:4_2 Za_12:4_3 Za_12:4_4 Za_12:4_5 Za_12:4_6 Za_12:4_7 Za_12:4_8 Za_12:4_9 Za_12:4_10 Za_12:4_11 Za_12:4_12 Za_12:4_13 Za_12:4_14 Za_12:4_15 Za_12:4_16 Za_12:4_17 Za_12:4_18 Za_12:4_19 Za_12:4_20 Za_12:4_21 Za_12:4_22 Za_12:4_23 Za_12:4_24 Za_12:4_25 Za_12:4_26 Za_12:4_27 Za_12:4_28 Za_12:4_29 Za_12:4_30 Za_12:4_31 Za_12:4_32 Za_12:4_33 Za_12:4_34 Za_12:4_35 Za_12:4_36
Za:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:5 καὶ ἐροῦσιν οἱ χιλίαρχοι Ιουδα ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν Εὑρήσομεν ἑαυτοῖς τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ ἐν κυρίῳ παντοκράτορι θεῷ αὐτῶν.
Za:12:5 And the captains of thousands of Juda shall say in their hearts, We shall find for ourselves the inhabitants of Jerusalem in the Lord Almighty their God. (Zechariah 12:5 Brenton)
Za:12:5 Wówczas przywódcy judzcy pomyślą sobie: Potężną pomoc otrzymują mieszkańcy Jeruzalem od swego Boga, Pana Zastępów. (Za 12:5 BT_4)
Za:12:5 καὶ ἐροῦσιν οἱ χιλίαρχοι Ιουδα ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν Εὑρήσομεν ἑαυτοῖς τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ ἐν κυρίῳ παντοκράτορι θεῷ αὐτῶν.
Za:12:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό χιλί·αρχος, -ου, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Za:12:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By znajdować Samo /nasz /twój /siebie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  On/ona/to/to samo
Za:12:5 kai\ e)rou=sin oi( CHili/arCHoi *iouda e)n tai=s kardi/ais au)tO=n *eu(rE/somen e(autoi=s tou\s katoikou=ntas *ierousalEm e)n kuri/O| pantokra/tori TeO=| au)tO=n.
Za:12:5 kai erusin hoi CHiliarCHoi iuda en tais kardiais autOn heurEsomen heautois tus katoikuntas ierusalEm en kyriO pantokratori TeO autOn.
Za:12:5 C VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM VF_FAI1P RD_DPM RA_APM V2_PAPAPM N_ASF P N2_DSM N3R_DSM N2_DSM RD_GPM
Za:12:5 and also, even, namely to say/tell the chiliarch [leader of a thousand soldiers] Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to find self /our-/your-/themselves the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all god [see theology] he/she/it/same
Za:12:5 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (nom) chiliarchs (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) the (dat) hearts (dat) them/same (gen) we-will-FIND selves (dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Almighty ruler of all (dat) god (dat) them/same (gen)
Za:12:5 Za_12:5_1 Za_12:5_2 Za_12:5_3 Za_12:5_4 Za_12:5_5 Za_12:5_6 Za_12:5_7 Za_12:5_8 Za_12:5_9 Za_12:5_10 Za_12:5_11 Za_12:5_12 Za_12:5_13 Za_12:5_14 Za_12:5_15 Za_12:5_16 Za_12:5_17 Za_12:5_18 Za_12:5_19
Za:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:6 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τοὺς χιλιάρχους Ιουδα ὡς δαλὸν πυρὸς ἐν ξύλοις καὶ ὡς λαμπάδα πυρὸς ἐν καλάμῃ, καὶ καταφάγονται ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων πάντας τοὺς λαοὺς κυκλόθεν, καὶ κατοικήσει Ιερουσαλημ ἔτι καθ’ ἑαυτήν.
Za:12:6 In that day I will make the captains of thousands of Juda as a firebrand among wood, and as a torch of fire in stubble; and they shall devour on the right hand and on the left all the nations round about: and Jerusalem shall dwell again by herself, even in Jerusalem. (Zechariah 12:6 Brenton)
Za:12:6 W owym dniu sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu i jak żagiew płonąca wśród snopów; i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. (Za 12:6 BT_4)
Za:12:6 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τοὺς χιλιάρχους Ιουδα ὡς δαλὸν πυρὸς ἐν ξύλοις καὶ ὡς λαμπάδα πυρὸς ἐν καλάμῃ, καὶ καταφάγονται ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων πάντας τοὺς λαοὺς κυκλόθεν, καὶ κατοικήσει Ιερουσαλημ ἔτι καθ’ ἑαυτήν.
Za:12:6 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό χιλί·αρχος, -ου, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὡς   πῦρ, -ρός, τό ἐν ξύλον, -ου, τό καί ὡς λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) πῦρ, -ρός, τό ἐν καλάμη, -ης, ἡ καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκ δεξιός -ά -όν καί ἐκ εὐ·ώνυμος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κυκλό·θεν καί κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἔτι κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Za:12:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tysiącznik [prowadzący tysiąc żołnierzy] Judasz/Juda Jak/jak Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Jak/jak Lampa Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słoma I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym' Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Dookoła I też, nawet, mianowicie Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] Jeszcze/jeszcze W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie
Za:12:6 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| TE/somai tou\s CHilia/rCHous *iouda O(s dalo\n puro\s e)n Xu/lois kai\ O(s lampa/da puro\s e)n kala/mE|, kai\ katafa/gontai e)k deXiO=n kai\ e)X eu)Onu/mOn pa/ntas tou\s laou\s kuklo/Ten, kai\ katoikE/sei *ierousalEm e)/ti kaT’ e(autE/n.
Za:12:6 en tE hEmera ekeinE TEsomai tus CHiliarCHus iuda hOs dalon pyros en Xylois kai hOs lampada pyros en kalamE, kai katafagontai ek deXiOn kai eX euOnymOn pantas tus laus kykloTen, kai katoikEsei ierusalEm eti kaT’ heautEn.
Za:12:6 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI1S RA_APM N2_APM N_GSM C N2_ASM N3R_GSN P N2N_DPN C C N3D_ASF N3R_GSN P N1_DSF C VF_FMI3P P A1A_GPN C P A1B_GPN A3_APM RA_APM N2_APM D C VF_FAI3S N_ASF D P RD_ASF
Za:12:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to place lay, put, set, situate, station the chiliarch [leader of a thousand soldiers] Judas/Judah as/like ć fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely as/like lamp fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among straw and also, even, namely to devour be eaten away, eat away out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’ every all, each, every, the whole of the people around and also, even, namely dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] yet/still down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves
Za:12:6 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) I-will-be-PLACE-ed the (acc) chiliarchs (acc) Judas/Judah (gen, voc) as/like   fire (gen) in/among/by (+dat) trees/wooden things (dat) and as/like lamp (acc) fire (gen) in/among/by (+dat) straw (dat) and they-will-be-DEVOUR-ed out of (+gen) right ([Adj] gen) and out of (+gen) unlucky left ([Adj] gen) all (acc) the (acc) peoples (acc) around and dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) Jerusalem (indecl) yet/still down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc)
Za:12:6 Za_12:6_1 Za_12:6_2 Za_12:6_3 Za_12:6_4 Za_12:6_5 Za_12:6_6 Za_12:6_7 Za_12:6_8 Za_12:6_9 Za_12:6_10 Za_12:6_11 Za_12:6_12 Za_12:6_13 Za_12:6_14 Za_12:6_15 Za_12:6_16 Za_12:6_17 Za_12:6_18 Za_12:6_19 Za_12:6_20 Za_12:6_21 Za_12:6_22 Za_12:6_23 Za_12:6_24 Za_12:6_25 Za_12:6_26 Za_12:6_27 Za_12:6_28 Za_12:6_29 Za_12:6_30 Za_12:6_31 Za_12:6_32 Za_12:6_33 Za_12:6_34 Za_12:6_35 Za_12:6_36
Za:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:7 καὶ σώσει κύριος τὰ σκηνώματα Ιουδα καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς, ὅπως μὴ μεγαλύνηται καύχημα οἴκου Δαυιδ καὶ ἔπαρσις τῶν κατοικούντων Ιερουσαλημ ἐπὶ τὸν Ιουδαν.
Za:12:7 And the Lord shall save the tabernacles of Juda as at the beginning, that the boast of the house of David, and the pride of the inhabitants of Jerusalem, may not magnify themselves against Juda. (Zechariah 12:7 Brenton)
Za:12:7 Najpierw wesprze Pan rody judzkie, aby sława domu Dawida i sława mieszkańców Jeruzalem nie przewyższała Judy. (Za 12:7 BT_4)
Za:12:7 καὶ σώσει κύριος τὰ σκηνώματα Ιουδα καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς, ὅπως μὴ μεγαλύνηται καύχημα οἴκου Δαυιδ καὶ ἔπαρσις τῶν κατοικούντων Ιερουσαλημ ἐπὶ τὸν Ιουδαν.
Za:12:7 καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καθ·ώς ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὅπως μή μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καύχημα[τ], -ατος, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἔπ·αρσις, -εως, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐπί ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Za:12:7 I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mieszkanie, zamieszkiwanie Judasz/Juda Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By powiększać/chwałę Chwal się (chwal się, chełp się, ) Dom; by mieszkać David I też, nawet, mianowicie ??? By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judasz/Juda
Za:12:7 kai\ sO/sei ku/rios ta\ skEnO/mata *iouda kaTO\s a)p’ a)rCHE=s, o(/pOs mE\ megalu/nEtai kau/CHEma oi)/kou *dauid kai\ e)/parsis tO=n katoikou/ntOn *ierousalEm e)pi\ to\n *ioudan.
Za:12:7 kai sOsei kyrios ta skEnOmata iuda kaTOs ap’ arCHEs, hopOs mE megalynEtai kauCHEma oiku dauid kai eparsis tOn katoikuntOn ierusalEm epi ton iudan.
Za:12:7 C VF_FAI3S N2_NSM RA_APN N3M_APN N_GSM D P N1_GSF C D VA_AMS3S N3M_ASN N2_GSM N_GSM C N3I_NSF RA_GPM V2_PAPGPM N_ASF P RA_ASM N1T_ASM
Za:12:7 and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the lodging, habitation Judas/Judah as accordingly [according to how/in accordance with how] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to magnify/laud boast (vaunt, brag, ) house; to dwell David and also, even, namely ??? the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Judas/Judah
Za:12:7 and he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) Judas/Judah (gen, voc) as accordingly away from (+gen) beginning (gen) this is how not he/she/it-should-be-being-MAGNIFY/LAUD-ed, he/she/it-should-be-MAGNIFY/LAUD-ed boast (nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! David (indecl) and ??? (nom) the (gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) Jerusalem (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Judas/Judah (acc)
Za:12:7 Za_12:7_1 Za_12:7_2 Za_12:7_3 Za_12:7_4 Za_12:7_5 Za_12:7_6 Za_12:7_7 Za_12:7_8 Za_12:7_9 Za_12:7_10 Za_12:7_11 Za_12:7_12 Za_12:7_13 Za_12:7_14 Za_12:7_15 Za_12:7_16 Za_12:7_17 Za_12:7_18 Za_12:7_19 Za_12:7_20 Za_12:7_21 Za_12:7_22 Za_12:7_23
Za:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:8 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπερασπιεῖ κύριος ὑπὲρ τῶν κατοικούντων Ιερουσαλημ, καὶ ἔσται ὁ ἀσθενῶν ἐν αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς οἶκος Δαυιδ, ὁ δὲ οἶκος Δαυιδ ὡς οἶκος θεοῦ, ὡς ἄγγελος κυρίου ἐνώπιον αὐτῶν.
Za:12:8 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall defend the inhabitants of Jerusalem; and the weak one among them in that day shall be as David, and the house of David as the house of God, as the angel of the Lord before them. (Zechariah 12:8 Brenton)
Za:12:8 W owym dniu Pan będzie obroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na ich czele. (Za 12:8 BT_4)
Za:12:8 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπερασπιεῖ κύριος ὑπὲρ τῶν κατοικούντων Ιερουσαλημ, καὶ ἔσται ἀσθενῶν ἐν αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς οἶκος Δαυιδ, δὲ οἶκος Δαυιδ ὡς οἶκος θεοῦ, ὡς ἄγγελος κυρίου ἐνώπιον αὐτῶν.
Za:12:8 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπέρ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·σθενής -ές; ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὡς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δέ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὡς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ ὡς ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Za:12:8 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By być Słaby; by chorować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tamto Dzień Jak/jak Dom David zaś Dom David Jak/jak Dom Bóg  Jak/jak Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Za:12:8 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| u(peraspiei= ku/rios u(pe\r tO=n katoikou/ntOn *ierousalEm, kai\ e)/stai o( a)sTenO=n e)n au)toi=s e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| O(s oi)=kos *dauid, o( de\ oi)=kos *dauid O(s oi)=kos Teou=, O(s a)/ggelos kuri/ou e)nO/pion au)tO=n.
Za:12:8 kai estai en tE hEmera ekeinE hyperaspiei kyrios hyper tOn katoikuntOn ierusalEm, kai estai ho asTenOn en autois en ekeinE tE hEmera hOs oikos dauid, ho de oikos dauid hOs oikos Teu, hOs angelos kyriu enOpion autOn.
Za:12:8 C V9_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF2_FAI3S N2_NSM P RA_GPM V2_PAPGPM N_ASF C V9_FMI3S RA_NSM V2_PAPNSM P RD_DPM P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF C N2_NSM N_GSM RA_NSM x N2_NSM N_NSM C N2_NSM N2_GSM C N2_NSM N2_GSM P RD_GPM
Za:12:8 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. above (+acc), on behalf of (+gen) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] and also, even, namely to be the weak; to ail in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among that the day as/like house David the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] house David as/like house god [see theology] as/like agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Za:12:8 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)   lord (nom); a lord ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) Jerusalem (indecl) and he/she/it-will-be the (nom) weak ([Adj] gen); while AIL-ing (nom) in/among/by (+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) that (dat) the (dat) day (dat) as/like house (nom) David (indecl) the (nom) Yet house (nom) David (indecl) as/like house (nom) god (gen) as/like messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
Za:12:8 Za_12:8_1 Za_12:8_2 Za_12:8_3 Za_12:8_4 Za_12:8_5 Za_12:8_6 Za_12:8_7 Za_12:8_8 Za_12:8_9 Za_12:8_10 Za_12:8_11 Za_12:8_12 Za_12:8_13 Za_12:8_14 Za_12:8_15 Za_12:8_16 Za_12:8_17 Za_12:8_18 Za_12:8_19 Za_12:8_20 Za_12:8_21 Za_12:8_22 Za_12:8_23 Za_12:8_24 Za_12:8_25 Za_12:8_26 Za_12:8_27 Za_12:8_28 Za_12:8_29 Za_12:8_30 Za_12:8_31 Za_12:8_32 Za_12:8_33 Za_12:8_34 Za_12:8_35 Za_12:8_36 Za_12:8_37
Za:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:9 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ζητήσω τοῦ ἐξᾶραι πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπερχόμενα ἐπὶ Ιερουσαλημ.
Za:12:9 And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. (Zechariah 12:9 Brenton)
Za:12:9 W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. (Za 12:9 BT_4)
Za:12:9 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ζητήσω τοῦ ἐξᾶραι πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπερχόμενα ἐπὶ Ιερουσαλημ.
Za:12:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Za:12:9 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By szukać By usuwać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z]
Za:12:9 kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| DZEtE/sO tou= e)Xa=rai pa/nta ta\ e)/TnE ta\ e)perCHo/mena e)pi\ *ierousalEm.
Za:12:9 kai estai en tE hEmera ekeinE DZEtEsO tu eXarai panta ta eTnE ta eperCHomena epi ierusalEm.
Za:12:9 C V9_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FAI1S RA_GSN VA_AAN A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN V1_PMPAPN P N_ASF
Za:12:9 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to seek the to remove every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of]
Za:12:9 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) I-will-SEEK, I-should-SEEK the (gen) to-REMOVE, be-you(sg)-REMOVE-ed!, he/she/it-happens-to-REMOVE (opt) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-ONCOMING-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl)
Za:12:9 Za_12:9_1 Za_12:9_2 Za_12:9_3 Za_12:9_4 Za_12:9_5 Za_12:9_6 Za_12:9_7 Za_12:9_8 Za_12:9_9 Za_12:9_10 Za_12:9_11 Za_12:9_12 Za_12:9_13 Za_12:9_14 Za_12:9_15 Za_12:9_16
Za:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:10 καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυιδ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ πνεῦμα χάριτος καὶ οἰκτιρμοῦ, καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ’ ὧν κατωρχήσαντο καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν κοπετὸν ὡς ἐπ’ ἀγαπητὸν καὶ ὀδυνηθήσονται ὀδύνην ὡς ἐπὶ πρωτοτόκῳ.
Za:12:10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and compassion: and they shall look upon me, because they have mocked me, and they shall make lamentation for him, as for a beloved friend, and they shall grieve intensely, as for a firstborn son. (Zechariah 12:10 Brenton)
Za:12:10 Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. (Za 12:10 BT_4)
Za:12:10 καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυιδ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ πνεῦμα χάριτος καὶ οἰκτιρμοῦ, καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ’ ὧν κατωρχήσαντο καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν κοπετὸν ὡς ἐπ’ ἀγαπητὸν καὶ ὀδυνηθήσονται ὀδύνην ὡς ἐπὶ πρωτοτόκῳ.
Za:12:10 καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πνεῦμα[τ], -ατος, τό χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα καί οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντί ὅς ἥ ὅ κατ·ορχέομαι [LXX] (-, -, κατ+ορχη·σ-, -, -, -) καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κοπετός, -οῦ, ὁ ὡς ἐπί ἀγαπητός -ή -όν καί ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) ὀδύνη, -ης, ἡ ὡς ἐπί πρωτό·τοκος -ον
Za:12:10 I też, nawet, mianowicie By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom David I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Jerozolima [miasto z] Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda} I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By robić taniec zwycięstwa I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Opłakiwanie Jak/jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi/kochany I też, nawet, mianowicie By zadawać ból cierpieniu Ból Jak/jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym firstborn
Za:12:10 kai\ e)kCHeO= e)pi\ to\n oi)=kon *dauid kai\ e)pi\ tou\s katoikou=ntas *ierousalEm pneu=ma CHa/ritos kai\ oi)ktirmou=, kai\ e)pible/PSontai pro/s me a)nT’ O(=n katOrCHE/santo kai\ ko/PSontai e)p’ au)to\n kopeto\n O(s e)p’ a)gapEto\n kai\ o)dunETE/sontai o)du/nEn O(s e)pi\ prOtoto/kO|.
Za:12:10 kai ekCHeO epi ton oikon dauid kai epi tus katoikuntas ierusalEm pneuma CHaritos kai oiktirmu, kai epiblePSontai pros me anT’ hOn katOrCHEsanto kai koPSontai ep’ auton kopeton hOs ep’ agapEton kai odynETEsontai odynEn hOs epi prOtotokO.
Za:12:10 C VF2_FAI1S P RA_ASM N2_ASM N_GSM C P RA_APM V2_PAPAPM N_ASF N3M_ASN N3T_GSF C N2_GSM C VF_FMI3P P RP_AS P RR_GPN VAI_AMI3P C VF_FMI3P P RD_ASM N2_ASM C P A1_ASM C VC_FPI3P N1_ASF C P A1B_DSM
Za:12:10 and also, even, namely to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house David and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Jerusalem [city of] spirit breath, spiritual utterance, wind favor/grace [see charity] and also, even, namely compassion/pity and also, even, namely to look upon overlook, look attentively toward (+acc,+gen,+dat) I against (+gen) who/whom/which to do a victory dance and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same mourning as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing dear/beloved and also, even, namely to pain suffering pain as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing firstborn
Za:12:10 and I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) David (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) Jerusalem (indecl) spirit (nom|acc|voc) grace (gen) and compassion/pity (gen) and they-will-be-LOOK UPON-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) against (+gen) who/whom/which (gen) they-were-DO-ed-A-VICTORY-DANCE and they-will-be-CUT OFF-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) mourning (acc) as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) dear/beloved ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-be-PAIN-ed pain (acc) as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) firstborn ([Adj] dat)
Za:12:10 Za_12:10_1 Za_12:10_2 Za_12:10_3 Za_12:10_4 Za_12:10_5 Za_12:10_6 Za_12:10_7 Za_12:10_8 Za_12:10_9 Za_12:10_10 Za_12:10_11 Za_12:10_12 Za_12:10_13 Za_12:10_14 Za_12:10_15 Za_12:10_16 Za_12:10_17 Za_12:10_18 Za_12:10_19 Za_12:10_20 Za_12:10_21 Za_12:10_22 Za_12:10_23 Za_12:10_24 Za_12:10_25 Za_12:10_26 Za_12:10_27 Za_12:10_28 Za_12:10_29 Za_12:10_30 Za_12:10_31 Za_12:10_32 Za_12:10_33 Za_12:10_34 Za_12:10_35 Za_12:10_36
Za:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:11 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μεγαλυνθήσεται ὁ κοπετὸς ἐν Ιερουσαλημ ὡς κοπετὸς ῥοῶνος ἐν πεδίῳ ἐκκοπτομένου,
Za:12:11 In that day the lamentation in Jerusalem shall be very great, as the mourning for the pomegranate grove cut down in the plain. (Zechariah 12:11 Brenton)
Za:12:11 W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. (Za 12:11 BT_4)
Za:12:11 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μεγαλυνθήσεται κοπετὸς ἐν Ιερουσαλημ ὡς κοπετὸς ῥοῶνος ἐν πεδίῳ ἐκκοπτομένου,
Za:12:11 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό κοπετός, -οῦ, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὡς κοπετός, -οῦ, ὁ   ἐν   ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-)
Za:12:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By powiększać/chwałę Opłakiwanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Jak/jak Opłakiwanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By ścinać/precz wykorzeniaj
Za:12:11 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| megalunTE/setai o( kopeto\s e)n *ierousalEm O(s kopeto\s r(oO=nos e)n pedi/O| e)kkoptome/nou,
Za:12:11 en tE hEmera ekeinE megalynTEsetai ho kopetos en ierusalEm hOs kopetos roOnos en pediO ekkoptomenu,
Za:12:11 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VC_FPI3P RA_NSM N2_NSM P N_DSF C N2_NSM N3_GSM P N2N_DSN V1_PMPGSM
Za:12:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to magnify/laud the mourning in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] as/like mourning ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to cut down/off extirpate
Za:12:11 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-will-be-MAGNIFY/LAUD-ed the (nom) mourning (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) as/like mourning (nom)   in/among/by (+dat)   while being-EXTIRPATE-ed (gen)
Za:12:11 Za_12:11_1 Za_12:11_2 Za_12:11_3 Za_12:11_4 Za_12:11_5 Za_12:11_6 Za_12:11_7 Za_12:11_8 Za_12:11_9 Za_12:11_10 Za_12:11_11 Za_12:11_12 Za_12:11_13 Za_12:11_14 Za_12:11_15
Za:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:12 καὶ κόψεται ἡ γῆ κατὰ φυλὰς φυλάς, φυλὴ καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς, φυλὴ οἴκου Δαυιδ καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς, φυλὴ οἴκου Ναθαν καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς,
Za:12:12 And the land shall lament in separate families, the family of the house of David by itself, and their wives by themselves; the family of the house of Nathan by itself, and their wives by themselves; (Zechariah 12:12 Brenton)
Za:12:12 I płakać będzie cały kraj, każda rodzina oddzielnie. Rodziny z domu Dawida oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. (Za 12:12 BT_4)
Za:12:12 καὶ κόψεται γῆ κατὰ φυλὰς φυλάς, φυλὴ καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς, φυλὴ οἴκου Δαυιδ καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς, φυλὴ οἴκου Ναθαν καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς,
Za:12:12 καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατά φυλή, -ῆς, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ φυλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ φυλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Za:12:12 I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Ziemi/ziemia W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Szczep Szczep Szczep W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Szczep Dom; by mieszkać David W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Szczep Dom; by mieszkać Nathan W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie
Za:12:12 kai\ ko/PSetai E( gE= kata\ fula\s fula/s, fulE\ kaT’ e(autE\n kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kaT’ e(auta/s, fulE\ oi)/kou *dauid kaT’ e(autE\n kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kaT’ e(auta/s, fulE\ oi)/kou *naTan kaT’ e(autE\n kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kaT’ e(auta/s,
Za:12:12 kai koPSetai hE gE kata fylas fylas, fylE kaT’ heautEn kai hai gynaikes autOn kaT’ heautas, fylE oiku dauid kaT’ heautEn kai hai gynaikes autOn kaT’ heautas, fylE oiku naTan kaT’ heautEn kai hai gynaikes autOn kaT’ heautas,
Za:12:12 C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF P N1_APF N1_APF N1_NSF P RD_ASF C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM P RD_APF N1_NSF N2_GSM N_GSM P RD_ASF C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM P RD_APF N1_NSF N2_GSM N_GSM P RD_ASF C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM P RD_APF
Za:12:12 and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive the earth/land down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing tribe tribe tribe down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves tribe house; to dwell David down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves tribe house; to dwell Nathan down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves
Za:12:12 and he/she/it-will-be-CUT OFF-ed the (nom) earth/land (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) tribes (acc) tribes (acc) tribe (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) selves (acc) tribe (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! David (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) selves (acc) tribe (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Nathan (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) selves (acc)
Za:12:12 Za_12:12_1 Za_12:12_2 Za_12:12_3 Za_12:12_4 Za_12:12_5 Za_12:12_6 Za_12:12_7 Za_12:12_8 Za_12:12_9 Za_12:12_10 Za_12:12_11 Za_12:12_12 Za_12:12_13 Za_12:12_14 Za_12:12_15 Za_12:12_16 Za_12:12_17 Za_12:12_18 Za_12:12_19 Za_12:12_20 Za_12:12_21 Za_12:12_22 Za_12:12_23 Za_12:12_24 Za_12:12_25 Za_12:12_26 Za_12:12_27 Za_12:12_28 Za_12:12_29 Za_12:12_30 Za_12:12_31 Za_12:12_32 Za_12:12_33 Za_12:12_34 Za_12:12_35 Za_12:12_36 Za_12:12_37 Za_12:12_38
Za:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:13 φυλὴ οἴκου Λευι καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς, φυλὴ τοῦ Συμεων καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς,
Za:12:13 the family of the house of Levi by itself, and their wives by themselves; the family of Symeon by itself, and their wives by themselves; (Zechariah 12:13 Brenton)
Za:12:13 Rodziny z domu Lewiego oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Szimejego oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. (Za 12:13 BT_4)
Za:12:13 φυλὴ οἴκου Λευι καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς, φυλὴ τοῦ Συμεων καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς,
Za:12:13 φυλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Συμεών, ὁ κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Za:12:13 Szczep Dom; by mieszkać Lewi W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Szczep Symeon/Symeon W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie
Za:12:13 fulE\ oi)/kou *leui kaT’ e(autE\n kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kaT’ e(auta/s, fulE\ tou= *sumeOn kaT’ e(autE\n kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kaT’ e(auta/s,
Za:12:13 fylE oiku leui kaT’ heautEn kai hai gynaikes autOn kaT’ heautas, fylE tu symeOn kaT’ heautEn kai hai gynaikes autOn kaT’ heautas,
Za:12:13 N1_NSF N2_GSM N_GSM P RD_ASF C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM P RD_APF N1_NSF RA_GSM N_GSM P RD_ASF C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM P RD_APF
Za:12:13 tribe house; to dwell Levi down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves tribe the Symeon/Simeon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves
Za:12:13 tribe (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Levi (indecl), Levi (voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) selves (acc) tribe (nom|voc) the (gen) Symeon/Simeon (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) selves (acc)
Za:12:13 Za_12:13_1 Za_12:13_2 Za_12:13_3 Za_12:13_4 Za_12:13_5 Za_12:13_6 Za_12:13_7 Za_12:13_8 Za_12:13_9 Za_12:13_10 Za_12:13_11 Za_12:13_12 Za_12:13_13 Za_12:13_14 Za_12:13_15 Za_12:13_16 Za_12:13_17 Za_12:13_18 Za_12:13_19 Za_12:13_20 Za_12:13_21 Za_12:13_22
Za:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:12:14 πᾶσαι αἱ φυλαὶ αἱ ὑπολελειμμέναι φυλὴ καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς.
Za:12:14 all the families that are left, each family by itself, and their wives by themselves. (Zechariah 12:14 Brenton)
Za:12:14 I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie - i ich niewiasty oddzielnie. (Za 12:14 BT_4)
Za:12:14 πᾶσαι αἱ φυλαὶ αἱ ὑπολελειμμέναι φυλὴ καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’ ἑαυτάς.
Za:12:14 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Za:12:14 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Szczep By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Szczep W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie
Za:12:14 pa=sai ai( fulai\ ai( u(poleleimme/nai fulE\ kaT’ e(autE\n kai\ ai( gunai=kes au)tO=n kaT’ e(auta/s.
Za:12:14 pasai hai fylai hai hypoleleimmenai fylE kaT’ heautEn kai hai gynaikes autOn kaT’ heautas.
Za:12:14 A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RA_NPF VP_XMPNPF N1_NSF P RD_ASF C RA_NPF N3K_NPF RD_GPM P RD_APF
Za:12:14 every all, each, every, the whole of; to sprinkle the tribe the to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) tribe down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves
Za:12:14 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) tribes (nom|voc) the (nom) having-been-REMAIN-ed (nom|voc) tribe (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) and the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) selves (acc)
Za:12:14 Za_12:14_1 Za_12:14_2 Za_12:14_3 Za_12:14_4 Za_12:14_5 Za_12:14_6 Za_12:14_7 Za_12:14_8 Za_12:14_9 Za_12:14_10 Za_12:14_11 Za_12:14_12 Za_12:14_13 Za_12:14_14
Za:12:14 x x x x x x x x x x x x x x