1Ezd:3:1 καὶ βασιλεὺς Δαρεῖος ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ὑπ’ αὐτὸν καὶ πᾶσιν τοῖς οἰκογενέσιν αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μεγιστᾶσιν τῆς Μηδίας καὶ τῆς Περσίδος
1Ezd:3:1 Now when Darius reigned, he made a great feast unto all his subjects, and unto all his household, and unto all the princes of Media and Persia, (1 Esdras 3:1 Brenton)
1Ezd:3:1  
1Ezd:3:1 Καὶ βασιλεὺς Δαρεῖος ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ὑπ’ αὐτὸν καὶ πᾶσιν τοῖς οἰκογενέσιν αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μεγιστᾶσιν τῆς Μηδίας καὶ τῆς Περσίδος
1Ezd:3:1 καί βασιλεύς, -έως, ὁ   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δοχή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ
1Ezd:3:1 I też, nawet, mianowicie Król By czynić/rób Święto (przyjęcie) Wielki Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Urzędnik mający władzę sędziowską I też, nawet, mianowicie Persis
1Ezd:3:1 *kai\ basileu\s *darei=os e)poi/Esen doCHE\n mega/lEn pa=sin toi=s u(p’ au)to\n kai\ pa=sin toi=s oi)kogene/sin au)tou= kai\ pa=sin toi=s megista=sin tE=s *mEdi/as kai\ tE=s *persi/dos
1Ezd:3:1 kai basileus dareios epoiEsen doCHEn megalEn pasin tois hyp’ auton kai pasin tois oikogenesin autu kai pasin tois megistasin tEs mEdias kai tEs persidos
1Ezd:3:1 C N3V_NSM N2_NSM VAI_AAI3S N1_ASF A1_ASF A3_DPM RA_DPM P RD_ASM C A3_DPM RA_DPM A3H_DPM RD_GSM C A3_DPM RA_DPM N3_DPM RA_GSF N_GSF C RA_GSF N_GSF
1Ezd:3:1 and also, even, namely king ć to do/make feast (reception) great every all, each, every, the whole of the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the magistrate the ć and also, even, namely the Persis
1Ezd:3:1 and king (nom)   he/she/it-DO/MAKE-ed feast (acc) great ([Adj] acc) all (dat) the (dat) under (+acc), by (+gen) him/it/same (acc) and all (dat) the (dat)   him/it/same (gen) and all (dat) the (dat) magistrates (dat) the (gen)   and the (gen) Persis (gen)
1Ezd:3:1 1Ezd_3:1_1 1Ezd_3:1_2 1Ezd_3:1_3 1Ezd_3:1_4 1Ezd_3:1_5 1Ezd_3:1_6 1Ezd_3:1_7 1Ezd_3:1_8 1Ezd_3:1_9 1Ezd_3:1_10 1Ezd_3:1_11 1Ezd_3:1_12 1Ezd_3:1_13 1Ezd_3:1_14 1Ezd_3:1_15 1Ezd_3:1_16 1Ezd_3:1_17 1Ezd_3:1_18 1Ezd_3:1_19 1Ezd_3:1_20 1Ezd_3:1_21 1Ezd_3:1_22 1Ezd_3:1_23 1Ezd_3:1_24
1Ezd:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:2 καὶ πᾶσιν τοῖς σατράπαις καὶ στρατηγοῖς καὶ τοπάρχαις τοῖς ὑπ’ αὐτὸν ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς μέχρι τῆς Αἰθιοπίας ἐν ταῖς ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις.
1Ezd:3:2 And to all the governors and captains and lieutenants that were under him, from India unto Ethiopia, of an hundred twenty and seven provinces. (1 Esdras 3:2 Brenton)
1Ezd:3:2  
1Ezd:3:2 καὶ πᾶσιν τοῖς σατράπαις καὶ στρατηγοῖς καὶ τοπάρχαις τοῖς ὑπ’ αὐτὸν ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς μέχρι τῆς Αἰθιοπίας ἐν ταῖς ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις.
1Ezd:3:2 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   καί στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί   ὁ ἡ τό ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά  
1Ezd:3:2 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie stategist I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Etiopia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sto Ikona; dwadzieścia Siedem
1Ezd:3:2 kai\ pa=sin toi=s satra/pais kai\ stratEgoi=s kai\ topa/rCHais toi=s u(p’ au)to\n a)po\ tE=s *)indikE=s me/CHri tE=s *ai)Tiopi/as e)n tai=s e(kato\n ei)/kosi e(pta\ satrapei/ais.
1Ezd:3:2 kai pasin tois satrapais kai stratEgois kai toparCHais tois hyp’ auton apo tEs indikEs meCHri tEs aiTiopias en tais hekaton eikosi hepta satrapeiais.
1Ezd:3:2 C A3_DPM RA_DPM N1M_DPM C N2_DPM C N1M_DPM RA_DPM P RD_ASM P RA_GSF N1_GSF P RA_GSF N1A_GSF P RA_DPF M M M N1A_DPF
1Ezd:3:2 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć and also, even, namely stategist and also, even, namely ć the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the Ethiopia in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hundred icon; twenty seven ć
1Ezd:3:2 and all (dat) the (dat)   and stategists (dat) and   the (dat) under (+acc), by (+gen) him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen)   until the (gen) Ethiopia (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hundred icons (dat); twenty seven  
1Ezd:3:2 1Ezd_3:2_1 1Ezd_3:2_2 1Ezd_3:2_3 1Ezd_3:2_4 1Ezd_3:2_5 1Ezd_3:2_6 1Ezd_3:2_7 1Ezd_3:2_8 1Ezd_3:2_9 1Ezd_3:2_10 1Ezd_3:2_11 1Ezd_3:2_12 1Ezd_3:2_13 1Ezd_3:2_14 1Ezd_3:2_15 1Ezd_3:2_16 1Ezd_3:2_17 1Ezd_3:2_18 1Ezd_3:2_19 1Ezd_3:2_20 1Ezd_3:2_21 1Ezd_3:2_22 1Ezd_3:2_23
1Ezd:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:3 καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐπίοσαν καὶ ἐμπλησθέντες ἀνέλυσαν, ὁ δὲ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἀνέλυσεν εἰς τὸν κοιτῶνα καὶ ἐκοιμήθη καὶ ἔξυπνος ἐγένετο.
1Ezd:3:3 And when they had eaten and drunken, and being satisfied were gone home, then Darius the king went into his bedchamber, and slept, and soon after awaked. (1 Esdras 3:3 Brenton)
1Ezd:3:3  
1Ezd:3:3 καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐπίοσαν καὶ ἐμπλησθέντες ἀνέλυσαν, δὲ Δαρεῖος βασιλεὺς ἀνέλυσεν εἰς τὸν κοιτῶνα καὶ ἐκοιμήθη καὶ ἔξυπνος ἐγένετο.
1Ezd:3:3 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-) ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀνα·λύω (ανα+λυ-, -, ανα+λυ·σ-, ανα+λελυ·κ-, -, ανα+λυ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κοιτών, -ῶνος, ὁ καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) καί ἔξ·υπνος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
1Ezd:3:3 I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze By odłączać/przerwę wolny [zobacz analizuj: Do deconstruct albo rozkładaj się (by identyfikować) części od całego] zaś Król By odłączać/przerwę wolny [zobacz analizuj: Do deconstruct albo rozkładaj się (by identyfikować) części od całego] Do (+przyspieszenie) Sypialnia I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi I też, nawet, mianowicie Budź się By stawać się stawaj się, zdarzaj się
1Ezd:3:3 kai\ e)fa/gosan kai\ e)pi/osan kai\ e)mplEsTe/ntes a)ne/lusan, o( de\ *darei=os o( basileu\s a)ne/lusen ei)s to\n koitO=na kai\ e)koimE/TE kai\ e)/Xupnos e)ge/neto.
1Ezd:3:3 kai efagosan kai epiosan kai emplEsTentes anelysan, ho de dareios ho basileus anelysen eis ton koitOna kai ekoimETE kai eXypnos egeneto.
1Ezd:3:3 C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P C VS_APPNPM VAI_AAI3P RA_NSM x N2_NSM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S P RA_ASM N3W_ASM C VCI_API3S C A1B_NSM VBI_AMI3S
1Ezd:3:3 and also, even, namely to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to satisfy fill up to detach/break free [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole] the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the king to detach/break free [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole] into (+acc) the bedroom and also, even, namely to repose/sleep and also, even, namely awake to become become, happen
1Ezd:3:3 and they-EAT-ed and they-DRINK-ed and upon being-SATISFY-ed (nom|voc) they-DETACH/BREAK-ed-FREE the (nom) Yet   the (nom) king (nom) he/she/it-DETACH/BREAK-ed-FREE into (+acc) the (acc) bedroom (acc) and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed and awake ([Adj] nom) he/she/it-was-BECOME-ed
1Ezd:3:3 1Ezd_3:3_1 1Ezd_3:3_2 1Ezd_3:3_3 1Ezd_3:3_4 1Ezd_3:3_5 1Ezd_3:3_6 1Ezd_3:3_7 1Ezd_3:3_8 1Ezd_3:3_9 1Ezd_3:3_10 1Ezd_3:3_11 1Ezd_3:3_12 1Ezd_3:3_13 1Ezd_3:3_14 1Ezd_3:3_15 1Ezd_3:3_16 1Ezd_3:3_17 1Ezd_3:3_18 1Ezd_3:3_19 1Ezd_3:3_20 1Ezd_3:3_21
1Ezd:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:4 τότε οἱ τρεῖς νεανίσκοι οἱ σωματοφύλακες οἱ φυλύσσοντες τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως εἶπαν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον
1Ezd:3:4 Then three young men, that were of the guard that kept the king's body, spake one to another; (1 Esdras 3:4 Brenton)
1Ezd:3:4  
1Ezd:3:4 τότε οἱ τρεῖς νεανίσκοι οἱ σωματοφύλακες οἱ φυλύσσοντες τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως εἶπαν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον
1Ezd:3:4 τότε ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ὁ ἡ τό σωματο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πρός ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
1Ezd:3:4 Wtedy Trzy Młody człowiek Ciało zabezpieczają się By zabezpieczać się Ciało Król By mówić/opowiadaj Inny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Inny
1Ezd:3:4 to/te oi( trei=s neani/skoi oi( sOmatofu/lakes oi( fulu/ssontes to\ sO=ma tou= basile/Os ei)=pan e(/teros pro\s to\n e(/teron
1Ezd:3:4 tote hoi treis neaniskoi hoi sOmatofylakes hoi fylyssontes to sOma tu basileOs eipan heteros pros ton heteron
1Ezd:3:4 D RA_NPM M_NPM N2_NPM RA_NPM N3K_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3V_GSM VAI_AAI3P A1A_NSM P RA_ASM A1A_ASM
1Ezd:3:4 then the three young man the body guard the to guard the body the king to say/tell other toward (+acc,+gen,+dat) the other
1Ezd:3:4 then the (nom) three (acc, nom) young men (nom|voc) the (nom) body guards (nom|voc) the (nom) while GUARD-ing (nom|voc) the (nom|acc) body (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) other (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) other (acc, nom|acc)
1Ezd:3:4 1Ezd_3:4_1 1Ezd_3:4_2 1Ezd_3:4_3 1Ezd_3:4_4 1Ezd_3:4_5 1Ezd_3:4_6 1Ezd_3:4_7 1Ezd_3:4_8 1Ezd_3:4_9 1Ezd_3:4_10 1Ezd_3:4_11 1Ezd_3:4_12 1Ezd_3:4_13 1Ezd_3:4_14 1Ezd_3:4_15 1Ezd_3:4_16 1Ezd_3:4_17
1Ezd:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:5 Εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν ἕνα λόγον, ὃς ὑπερισχύσει· καὶ οὗ ἂν φανῇ τὸ ῥῆμα αὐτοῦ σοφώτερον τοῦ ἑτέρου, δώσει αὐτῷ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς δωρεὰς μεγάλας καὶ ἐπινίκια μεγάλα
1Ezd:3:5 Let every one of us speak a sentence: he that shall overcome, and whose sentence shall seem wiser than the others, unto him shall the king Darius give great gifts, and great things in token of victory: (1 Esdras 3:5 Brenton)
1Ezd:3:5  
1Ezd:3:5 Εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν ἕνα λόγον, ὃς ὑπερισχύσει· καὶ οὗ ἂν φανῇ τὸ ῥῆμα αὐτοῦ σοφώτερον τοῦ ἑτέρου, δώσει αὐτῷ Δαρεῖος βασιλεὺς δωρεὰς μεγάλας καὶ ἐπινίκια μεγάλα
1Ezd:3:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἕκαστος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ   καί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἄν φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό σοφώ·τερος -α -ον (Comp. of σοφός) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί   μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
1Ezd:3:5 By mówić/opowiadaj Każdy Ja Jeden Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo Bardziej mądry Inny By dawać On/ona/to/to samo Król Dar Wielki I też, nawet, mianowicie Wielki
1Ezd:3:5 *ei)/pOmen e(/kastos E(mO=n e(/na lo/gon, o(\s u(perisCHu/sei· kai\ ou(= a)/n fanE=| to\ r(E=ma au)tou= sofO/teron tou= e(te/rou, dO/sei au)tO=| *darei=os o( basileu\s dOrea\s mega/las kai\ e)pini/kia mega/la
1Ezd:3:5 eipOmen hekastos hEmOn hena logon, hos hyperisChysei· kai hu an fanE to rEma autu sofOteron tu heteru, dOsei autO dareios ho basileus dOreas megalas kai epinikia megala
1Ezd:3:5 VB_AAS1P A1_NSM RP_GP A3_ASM N2_ASM RR_NSM VF_FAI3S C RR_GSM x VD_APS3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM A1_ASMC RA_GSM A1A_GSM VF_FAI3S RD_DSM N2_NSM RA_NSM N3V_NSM N1A_APF A1_APF C A1B_APN A1_APN
1Ezd:3:5 to say/tell each I one word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which ć and also, even, namely where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which ever (if ever) to appear look, shew, peer, seem, show the declaration statement, utterance he/she/it/same wiser the other to give he/she/it/same ć the king gift great and also, even, namely ć great
1Ezd:3:5 we-should-SAY/TELL each (of two) (nom) us (gen) one (acc) word (acc) who/whom/which (nom)   and where; who/whom/which (gen) ever you(sg)-will-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-APPEAR, you(sg)-should-be-APPEAR-ed, he/she/it-should-be-APPEAR-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) him/it/same (gen) wiser ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) other (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) him/it/same (dat)   the (nom) king (nom) gift (gen), gifts (acc) great ([Adj] acc) and   great ([Adj] nom|acc|voc)
1Ezd:3:5 1Ezd_3:5_1 1Ezd_3:5_2 1Ezd_3:5_3 1Ezd_3:5_4 1Ezd_3:5_5 1Ezd_3:5_6 1Ezd_3:5_7 1Ezd_3:5_8 1Ezd_3:5_9 1Ezd_3:5_10 1Ezd_3:5_11 1Ezd_3:5_12 1Ezd_3:5_13 1Ezd_3:5_14 1Ezd_3:5_15 1Ezd_3:5_16 1Ezd_3:5_17 1Ezd_3:5_18 1Ezd_3:5_19 1Ezd_3:5_20 1Ezd_3:5_21 1Ezd_3:5_22 1Ezd_3:5_23 1Ezd_3:5_24 1Ezd_3:5_25 1Ezd_3:5_26 1Ezd_3:5_27
1Ezd:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:6 καὶ πορφύραν περιβαλέσθαι καὶ ἐν χρυσώμασιν πίνειν καὶ ἐπὶ χρυσῷ καθεύδειν καὶ ἅρμα χρυσοχάλινον καὶ κίδαριν βυσσίνην καὶ μανιάκην περὶ τὸν τράχηλον,
1Ezd:3:6 As, to be clothed in purple, to drink in gold, and to sleep upon gold, and a chariot with bridles of gold, and an headtire of fine linen, and a chain about his neck: (1 Esdras 3:6 Brenton)
1Ezd:3:6  
1Ezd:3:6 καὶ πορφύραν περιβαλέσθαι καὶ ἐν χρυσώμασιν πίνειν καὶ ἐπὶ χρυσῷ καθεύδειν καὶ ἅρμα χρυσοχάλινον καὶ κίδαριν βυσσίνην καὶ μανιάκην περὶ τὸν τράχηλον,
1Ezd:3:6 καί πορφύρα, -ας, ἡ; πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) καί ἐν   πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἐπί χρυσός, -οῦ, ὁ; χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) καί ἅρμα[τ], -ατος, τό   καί   βύσσινος -η -ον καί   περί ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ
1Ezd:3:6 I też, nawet, mianowicie Purpurowy [materiał]; purpurowy By ozdabiać z [rozrzucaj] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pić I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Złoty; złoty/złoty Do spania do spać I też, nawet, mianowicie Wóz I też, nawet, mianowicie Zrobiony z świetnego płótna I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Gardło
1Ezd:3:6 kai\ porfu/ran peribale/sTai kai\ e)n CHrusO/masin pi/nein kai\ e)pi\ CHrusO=| kaTeu/dein kai\ a(/rma CHrusoCHa/linon kai\ ki/darin bussi/nEn kai\ mania/kEn peri\ to\n tra/CHElon,
1Ezd:3:6 kai porfyran peribalesTai kai en CHrysOmasin pinein kai epi CHrysO kaTeudein kai harma CHrysoCHalinon kai kidarin byssinEn kai maniakEn peri ton traCHElon,
1Ezd:3:6 C N1A_ASF VB_AMN C P N3M_DPN V1_PAN C P N2_DSM V1_PAN C N3M_ASN A1B_ASN C N3I_ASF A1_ASF C N1M_ASM P RA_ASM N2_ASM
1Ezd:3:6 and also, even, namely purple [cloth]; purple to adorn with [throw around] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to drink and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gold; gold/golden to sleeping to be sleeping and also, even, namely chariot ć and also, even, namely ć made of fine linen and also, even, namely ć about (+acc,+gen) the throat
1Ezd:3:6 and purple (acc); purple ([Adj] acc) to-be-ADORN-ed-WITH and in/among/by (+dat)   to-be-DRINK-ing and upon/over (+acc,+gen,+dat) gold (dat); gold/golden ([Adj] dat) to-be-SLEEPING-ing and chariot (nom|acc|voc)   and   made of fine linen ([Adj] acc) and   about (+acc,+gen) the (acc) throat (acc)
1Ezd:3:6 1Ezd_3:6_1 1Ezd_3:6_2 1Ezd_3:6_3 1Ezd_3:6_4 1Ezd_3:6_5 1Ezd_3:6_6 1Ezd_3:6_7 1Ezd_3:6_8 1Ezd_3:6_9 1Ezd_3:6_10 1Ezd_3:6_11 1Ezd_3:6_12 1Ezd_3:6_13 1Ezd_3:6_14 1Ezd_3:6_15 1Ezd_3:6_16 1Ezd_3:6_17 1Ezd_3:6_18 1Ezd_3:6_19 1Ezd_3:6_20 1Ezd_3:6_21 1Ezd_3:6_22
1Ezd:3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:7 καὶ δεύτερος καθιεῖται Δαρείου διὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ συγγενὴς Δαρείου κληθήσεται.
1Ezd:3:7 And he shall sit next to Darius because of his wisdom, and shall be called Darius his cousin. (1 Esdras 3:7 Brenton)
1Ezd:3:7  
1Ezd:3:7 καὶ δεύτερος καθιεῖται Δαρείου διὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ συγγενὴς Δαρείου κληθήσεται.
1Ezd:3:7 καί δεύτερος -α -ον καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)   διά ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν   καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
1Ezd:3:7 I też, nawet, mianowicie Drugi By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Przyjaciela krewny; przyjaciel, łódź podwodna ????? Napis Delos (3. Cent. B.C.) By nazywać rozmowę
1Ezd:3:7 kai\ deu/teros kaTiei=tai *darei/ou dia\ tE\n sofi/an au)tou= kai\ suggenE\s *darei/ou klETE/setai.
1Ezd:3:7 kai deuteros kaTieitai dareiu dia tEn sofian autu kai syngenEs dareiu klETEsetai.
1Ezd:3:7 C A1A_NSM VF2_FMI3S N2_GSM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C A3H_NSM N2_GSM VC_FPI3S
1Ezd:3:7 and also, even, namely second to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same and also, even, namely friend kinsman; friend, sub φιλος Inscription of Delos (3rd Cent. B.C.) ć to call call
1Ezd:3:7 and second (nom) he/she/it-is-being-SET-ed; he/she/it-will-be-SIT DOWN-ed   because of (+acc), through (+gen) the (acc) sapience (acc) him/it/same (gen) and friend ([Adj] nom)   he/she/it-will-be-CALL-ed
1Ezd:3:7 1Ezd_3:7_1 1Ezd_3:7_2 1Ezd_3:7_3 1Ezd_3:7_4 1Ezd_3:7_5 1Ezd_3:7_6 1Ezd_3:7_7 1Ezd_3:7_8 1Ezd_3:7_9 1Ezd_3:7_10 1Ezd_3:7_11 1Ezd_3:7_12
1Ezd:3:7 x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:8 καὶ τότε γράψαντες ἕκαστος τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐσφραγίσαντο καὶ ἔθηκαν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον Δαρείου τοῦ βασιλέως καὶ εἶπαν
1Ezd:3:8 And then every one wrote his sentence, sealed it, and laid it under king Darius his pillow; (1 Esdras 3:8 Brenton)
1Ezd:3:8  
1Ezd:3:8 καὶ τότε γράψαντες ἕκαστος τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐσφραγίσαντο καὶ ἔθηκαν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον Δαρείου τοῦ βασιλέως καὶ εἶπαν
1Ezd:3:8 καί τότε γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λόγος, -ου, ὁ σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό προσ·κεφάλαιον, -ου, τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Ezd:3:8 I też, nawet, mianowicie Wtedy By pisać Każdy Samo /nasz /twój /siebie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By pieczętować I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poduszka Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
1Ezd:3:8 kai\ to/te gra/PSantes e(/kastos to\n e(autou= lo/gon e)sfragi/santo kai\ e)/TEkan u(po\ to\ proskefa/laion *darei/ou tou= basile/Os kai\ ei)=pan
1Ezd:3:8 kai tote graPSantes hekastos ton heautu logon esfragisanto kai eTEkan hypo to proskefalaion dareiu tu basileOs kai eipan
1Ezd:3:8 C D VA_AAPNPM A1_NSM RA_ASM RD_GSM N2_ASM VAI_AMI3P C VAI_AAI3P P RA_ASN N2N_ASN N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3P
1Ezd:3:8 and also, even, namely then to write each the self /our-/your-/themselves word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to seal and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the pillow ć the king and also, even, namely to say/tell
1Ezd:3:8 and then upon WRITE-ing (nom|voc) each (of two) (nom) the (acc) self (gen) word (acc) they-were-SEAL-ed and they-PLACE-ed under (+acc), by (+gen) the (nom|acc) pillow (nom|acc|voc)   the (gen) king (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc)
1Ezd:3:8 1Ezd_3:8_1 1Ezd_3:8_2 1Ezd_3:8_3 1Ezd_3:8_4 1Ezd_3:8_5 1Ezd_3:8_6 1Ezd_3:8_7 1Ezd_3:8_8 1Ezd_3:8_9 1Ezd_3:8_10 1Ezd_3:8_11 1Ezd_3:8_12 1Ezd_3:8_13 1Ezd_3:8_14 1Ezd_3:8_15 1Ezd_3:8_16 1Ezd_3:8_17 1Ezd_3:8_18
1Ezd:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:9 Ὅταν ἐγερθῇ ὁ βασιλεύς, δώσουσιν αὐτῷ τὸ γράμμα, καὶ ὃν ἂν κρίνῃ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ τρεῖς μεγιστᾶνες τῆς Περσίδος ὅτι ὁ λόγος αὐτοῦ σοφώτερος, αὐτῷ δοθήσεται τὸ νῖκος καθὼς γέγραπται.
1Ezd:3:9 And said that, when the king is risen, some will give him the writings; and of whose side the king and the three princes of Persia shall judge that his sentence is the wisest, to him shall the victory be given, as was appointed. (1 Esdras 3:9 Brenton)
1Ezd:3:9  
1Ezd:3:9 Ὅταν ἐγερθῇ βασιλεύς, δώσουσιν αὐτῷ τὸ γράμμα, καὶ ὃν ἂν κρίνῃ βασιλεὺς καὶ οἱ τρεῖς μεγιστᾶνες τῆς Περσίδος ὅτι λόγος αὐτοῦ σοφώτερος, αὐτῷ δοθήσεται τὸ νῖκος καθὼς γέγραπται.
1Ezd:3:9 ὅταν (ὅτε ἄν) ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γράμμα[τ], -ατος, τό καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὅτι ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σοφώ·τερος -α -ον (Comp. of σοφός) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό νῖκο·ς, -ους, τό καθ·ώς γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
1Ezd:3:9 Ilekroć By podnosić się Król By dawać On/ona/to/to samo Tekst I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Król I też, nawet, mianowicie Trzy Urzędnik mający władzę sędziowską Persis Ponieważ/tamto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Bardziej mądry On/ona/to/to samo By dawać Zwycięstwo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By pisać
1Ezd:3:9 *(/otan e)gerTE=| o( basileu/s, dO/sousin au)tO=| to\ gra/mma, kai\ o(\n a)/n kri/nE| o( basileu\s kai\ oi( trei=s megista=nes tE=s *persi/dos o(/ti o( lo/gos au)tou= sofO/teros, au)tO=| doTE/setai to\ ni=kos kaTO\s ge/graptai.
1Ezd:3:9 hotan egerTE ho basileus, dOsusin autO to gramma, kai hon an krinE ho basileus kai hoi treis megistanes tEs persidos hoti ho logos autu sofOteros, autO doTEsetai to nikos kaTOs gegraptai.
1Ezd:3:9 D VC_APS3S RA_NSM N3V_NSM VF_FAI3P RD_DSM RA_ASN N3M_ASN C RR_ASM x VA_AAS3S RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM M_NPM N3_NPM RA_GSF N_GSF C RA_NSM N2_NSM RD_GSM A1_NSM RD_DSM VC_FPI3S RA_ASN N3E_ASN C VP_XMI3S
1Ezd:3:9 whenever to rise the king to give he/she/it/same the text and also, even, namely who/whom/which; to be ever (if ever) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the king and also, even, namely the three magistrate the Persis because/that the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same wiser he/she/it/same to give the victory as accordingly [according to how/in accordance with how] to write
1Ezd:3:9 whenever he/she/it-should-be-RISE-ed the (nom) king (nom) they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) him/it/same (dat) the (nom|acc) text (nom|acc|voc) and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever you(sg)-are-being-JUDGE-ed, he/she/it-should-be-JUDGE-ing, you(sg)-should-be-being-JUDGE-ed, you(sg)-will-be-JUDGE-ed, he/she/it-should-JUDGE, you(sg)-should-be-JUDGE-ed the (nom) king (nom) and the (nom) three (acc, nom) magistrates (nom|voc) the (gen) Persis (gen) because/that the (nom) word (nom) him/it/same (gen) wiser ([Adj] nom) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-GIVE-ed the (nom|acc) victory (nom|acc|voc) as accordingly he/she/it-has-been-WRITE-ed
1Ezd:3:9 1Ezd_3:9_1 1Ezd_3:9_2 1Ezd_3:9_3 1Ezd_3:9_4 1Ezd_3:9_5 1Ezd_3:9_6 1Ezd_3:9_7 1Ezd_3:9_8 1Ezd_3:9_9 1Ezd_3:9_10 1Ezd_3:9_11 1Ezd_3:9_12 1Ezd_3:9_13 1Ezd_3:9_14 1Ezd_3:9_15 1Ezd_3:9_16 1Ezd_3:9_17 1Ezd_3:9_18 1Ezd_3:9_19 1Ezd_3:9_20 1Ezd_3:9_21 1Ezd_3:9_22 1Ezd_3:9_23 1Ezd_3:9_24 1Ezd_3:9_25 1Ezd_3:9_26 1Ezd_3:9_27 1Ezd_3:9_28 1Ezd_3:9_29 1Ezd_3:9_30 1Ezd_3:9_31
1Ezd:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:10 ὁ εἷς ἔγραψεν Ὑπερισχύει ὁ οἶνος.
1Ezd:3:10 The first wrote, Wine is the strongest. (1 Esdras 3:10 Brenton)
1Ezd:3:10  
1Ezd:3:10 εἷς ἔγραψεν Ὑπερισχύει οἶνος.
1Ezd:3:10 ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ
1Ezd:3:10 Jeden By pisać Wino
1Ezd:3:10 o( ei(=s e)/graPSen *(uperisCHu/ei o( oi)=nos.
1Ezd:3:10 ho heis egraPSen yperisCHyei ho oinos.
1Ezd:3:10 RA_NSM M_NSM VAI_AAI3S V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM
1Ezd:3:10 the one to write ć the wine
1Ezd:3:10 the (nom) one (nom) he/she/it-WRITE-ed   the (nom) wine (nom)
1Ezd:3:10 1Ezd_3:10_1 1Ezd_3:10_2 1Ezd_3:10_3 1Ezd_3:10_4 1Ezd_3:10_5 1Ezd_3:10_6
1Ezd:3:10 x x x x x x
1Ezd:3:11 ὁ ἕτερος ἔγραψεν Ὑπερισχύει ὁ βασιλεύς.
1Ezd:3:11 The second wrote, The king is strongest. (1 Esdras 3:11 Brenton)
1Ezd:3:11  
1Ezd:3:11 ἕτερος ἔγραψεν Ὑπερισχύει βασιλεύς.
1Ezd:3:11 ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Ezd:3:11 Inny By pisać Król
1Ezd:3:11 o( e(/teros e)/graPSen *(uperisCHu/ei o( basileu/s.
1Ezd:3:11 ho heteros egraPSen yperisCHyei ho basileus.
1Ezd:3:11 RA_NSM A1A_NSM VAI_AAI3S V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM
1Ezd:3:11 the other to write ć the king
1Ezd:3:11 the (nom) other (nom) he/she/it-WRITE-ed   the (nom) king (nom)
1Ezd:3:11 1Ezd_3:11_1 1Ezd_3:11_2 1Ezd_3:11_3 1Ezd_3:11_4 1Ezd_3:11_5 1Ezd_3:11_6
1Ezd:3:11 x x x x x x
1Ezd:3:12 ὁ τρίτος ἔγραψεν Ὑπερισχύουσιν αἱ γυναῖκες, ὑπὲρ δὲ πάντα νικᾷ ἡ ἀλήθεια.
1Ezd:3:12 The third wrote, Women are strongest: but above all things Truth beareth away the victory. (1 Esdras 3:12 Brenton)
1Ezd:3:12  
1Ezd:3:12 τρίτος ἔγραψεν Ὑπερισχύουσιν αἱ γυναῖκες, ὑπὲρ δὲ πάντα νικᾷ ἀλήθεια.
1Ezd:3:12 ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὑπέρ δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
1Ezd:3:12 Trzeci By pisać Kobiety/żona Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj PRAWDA
1Ezd:3:12 o( tri/tos e)/graPSen *(uperisCHu/ousin ai( gunai=kes, u(pe\r de\ pa/nta nika=| E( a)lE/Teia.
1Ezd:3:12 ho tritos egraPSen yperisCHyusin hai gynaikes, hyper de panta nika hE alETeia.
1Ezd:3:12 RA_NSM A1_NSM VAI_AAI3S V1_PAI3P RA_NPF N3K_NPF P x A3_APN V3_PAI3S RA_NSF N1A_NSF
1Ezd:3:12 the third to write ć the woman/wife above (+acc), on behalf of (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail the truth
1Ezd:3:12 the (nom) third (nom) he/she/it-WRITE-ed   the (nom) women/wives (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) Yet all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-is-BE-ing-VICTORIOUS-(OVER), you(sg)-are-being-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER), you(sg)-are-being-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER) (classical), he/she/it-should-be-BE-ing-VICTORIOUS-(OVER), you(sg)-should-be-being-BE-ed-VICTORIOUS-(OVER) the (nom) truth (nom|voc)
1Ezd:3:12 1Ezd_3:12_1 1Ezd_3:12_2 1Ezd_3:12_3 1Ezd_3:12_4 1Ezd_3:12_5 1Ezd_3:12_6 1Ezd_3:12_7 1Ezd_3:12_8 1Ezd_3:12_9 1Ezd_3:12_10 1Ezd_3:12_11 1Ezd_3:12_12
1Ezd:3:12 x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:13 καὶ ὅτε ἐξηγέρθη ὁ βασιλεύς, λαβόντες τὸ γράμμα ἔδωκαν αὐτῷ, καὶ ἀνέγνω.
1Ezd:3:13 Now when the king was risen up, they took their writings, and delivered them unto him, and so he read them: (1 Esdras 3:13 Brenton)
1Ezd:3:13  
1Ezd:3:13 καὶ ὅτε ἐξηγέρθη βασιλεύς, λαβόντες τὸ γράμμα ἔδωκαν αὐτῷ, καὶ ἀνέγνω.
1Ezd:3:13 καί ὅτε ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γράμμα[τ], -ατος, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-)
1Ezd:3:13 I też, nawet, mianowicie Kiedy Do ??? Król By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Tekst By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czytać
1Ezd:3:13 kai\ o(/te e)XEge/rTE o( basileu/s, labo/ntes to\ gra/mma e)/dOkan au)tO=|, kai\ a)ne/gnO.
1Ezd:3:13 kai hote eXEgerTE ho basileus, labontes to gramma edOkan autO, kai anegnO.
1Ezd:3:13 C D VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM VB_AAPNPM RA_ASN N3M_ASN VAI_AAI3P RD_DSN C VZI_AAI3S
1Ezd:3:13 and also, even, namely when to ??? the king to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the text to give he/she/it/same and also, even, namely to read
1Ezd:3:13 and when he/she/it-was-???-ed the (nom) king (nom) upon TAKE HOLD OF-ing (nom|voc) the (nom|acc) text (nom|acc|voc) they-GIVE-ed him/it/same (dat) and he/she/it-READ-ed
1Ezd:3:13 1Ezd_3:13_1 1Ezd_3:13_2 1Ezd_3:13_3 1Ezd_3:13_4 1Ezd_3:13_5 1Ezd_3:13_6 1Ezd_3:13_7 1Ezd_3:13_8 1Ezd_3:13_9 1Ezd_3:13_10 1Ezd_3:13_11 1Ezd_3:13_12
1Ezd:3:13 x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:14 καὶ ἐξαποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοὺς μεγιστᾶνας τῆς Περσίδος καὶ τῆς Μηδίας καὶ σατράπας καὶ στρατηγοὺς καὶ τοπάρχας καὶ ὑπάτους καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χρηματιστηρίῳ, καὶ ἀνεγνώσθη τὸ γράμμα ἐνώπιον αὐτῶν.
1Ezd:3:14 And sending forth he called all the princes of Persia and Media, and the governors, and the captains, and the lieutenants, and the chief officers; (1 Esdras 3:14 Brenton)
1Ezd:3:14  
1Ezd:3:14 καὶ ἐξαποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοὺς μεγιστᾶνας τῆς Περσίδος καὶ τῆς Μηδίας καὶ σατράπας καὶ στρατηγοὺς καὶ τοπάρχας καὶ ὑπάτους καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χρηματιστηρίῳ, καὶ ἀνεγνώσθη τὸ γράμμα ἐνώπιον αὐτῶν.
1Ezd:3:14 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ ὁ ἡ τό Περσί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί   καί στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί   καί   καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό γράμμα[τ], -ατος, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
1Ezd:3:14 I też, nawet, mianowicie Do ??? By nazywać rozmowę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Urzędnik mający władzę sędziowską Persis I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie stategist I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By czytać Tekst W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
1Ezd:3:14 kai\ e)Xapostei/las e)ka/lesen pa/ntas tou\s megista=nas tE=s *persi/dos kai\ tE=s *mEdi/as kai\ satra/pas kai\ stratEgou\s kai\ topa/rCHas kai\ u(pa/tous kai\ e)ka/Tisen e)n tO=| CHrEmatistEri/O|, kai\ a)negnO/sTE to\ gra/mma e)nO/pion au)tO=n.
1Ezd:3:14 kai eXaposteilas ekalesen pantas tus megistanas tEs persidos kai tEs mEdias kai satrapas kai stratEgus kai toparCHas kai hypatus kai ekaTisen en tO CHrEmatistEriO, kai anegnOsTE to gramma enOpion autOn.
1Ezd:3:14 C VA_AAPNSM VAI_AAI3S A3_APM RA_APM N3_APM RA_GSF N_GSF C RA_GSF N_GSF C N1M_APM C N2_APM C N1M_APM C N2_APM C VAI_AAI3S P RA_DSN N2N_DSN C VSI_API3S RA_ASN N3M_ASN P RD_GPM
1Ezd:3:14 and also, even, namely to ??? to call call every all, each, every, the whole of the magistrate the Persis and also, even, namely the ć and also, even, namely ć and also, even, namely stategist and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to read the text in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
1Ezd:3:14 and upon ???-ing (nom|voc) he/she/it-CALL-ed all (acc) the (acc) magistrates (acc) the (gen) Persis (gen) and the (gen)   and   and stategists (acc) and   and   and he/she/it-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) the (dat)   and he/she/it-was-READ-ed the (nom|acc) text (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen)
1Ezd:3:14 1Ezd_3:14_1 1Ezd_3:14_2 1Ezd_3:14_3 1Ezd_3:14_4 1Ezd_3:14_5 1Ezd_3:14_6 1Ezd_3:14_7 1Ezd_3:14_8 1Ezd_3:14_9 1Ezd_3:14_10 1Ezd_3:14_11 1Ezd_3:14_12 1Ezd_3:14_13 1Ezd_3:14_14 1Ezd_3:14_15 1Ezd_3:14_16 1Ezd_3:14_17 1Ezd_3:14_18 1Ezd_3:14_19 1Ezd_3:14_20 1Ezd_3:14_21 1Ezd_3:14_22 1Ezd_3:14_23 1Ezd_3:14_24 1Ezd_3:14_25 1Ezd_3:14_26 1Ezd_3:14_27 1Ezd_3:14_28 1Ezd_3:14_29 1Ezd_3:14_30
1Ezd:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:15 καὶ εἶπεν Καλέσατε τοὺς νεανίσκους, καὶ αὐτοὶ δηλώσουσιν τοὺς λόγους αὐτῶν· καὶ ἐκλήθησαν καὶ εἰσήλθοσαν.
1Ezd:3:15 And sat him down in the royal seat of judgment; and the writings were read before them. (1 Esdras 3:15 Brenton)
1Ezd:3:15  
1Ezd:3:15 καὶ εἶπεν Καλέσατε τοὺς νεανίσκους, καὶ αὐτοὶ δηλώσουσιν τοὺς λόγους αὐτῶν· καὶ ἐκλήθησαν καὶ εἰσήλθοσαν.
1Ezd:3:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί αὐτός αὐτή αὐτό δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
1Ezd:3:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By nazywać rozmowę Młody człowiek I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By wyjawiać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie By wchodzić
1Ezd:3:15 kai\ ei)=pen *kale/sate tou\s neani/skous, kai\ au)toi\ dElO/sousin tou\s lo/gous au)tO=n· kai\ e)klE/TEsan kai\ ei)sE/lTosan.
1Ezd:3:15 kai eipen kalesate tus neaniskus, kai autoi dElOsusin tus logus autOn· kai eklETEsan kai eisElTosan.
1Ezd:3:15 C VBI_AAI3S VA_AAD2P RA_APM N2_APM C RD_NPM VF_FAI3P RA_APM N2_APM RD_GPM C VCI_API3P C VBI_AAI3P
1Ezd:3:15 and also, even, namely to say/tell to call call the young man and also, even, namely he/she/it/same to disclose the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely to call call and also, even, namely to enter
1Ezd:3:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed do-CALL-you(pl)! the (acc) young men (acc) and they/same (nom) they-will-DISCLOSE, going-to-DISCLOSE (fut ptcp) (dat) the (acc) words (acc) them/same (gen) and they-were-CALL-ed and they-ENTER-ed
1Ezd:3:15 1Ezd_3:15_1 1Ezd_3:15_2 1Ezd_3:15_3 1Ezd_3:15_4 1Ezd_3:15_5 1Ezd_3:15_6 1Ezd_3:15_7 1Ezd_3:15_8 1Ezd_3:15_9 1Ezd_3:15_10 1Ezd_3:15_11 1Ezd_3:15_12 1Ezd_3:15_13 1Ezd_3:15_14 1Ezd_3:15_15
1Ezd:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:16 καὶ εἶπαν αὐτοῖς Ἀπαγγείλατε ἡμῖν περὶ τῶν γεγραμμένων.
1Ezd:3:16 And he said, Call the young men, and they shall declare their own sentences. So they were called, and came in. (1 Esdras 3:16 Brenton)
1Ezd:3:16  
1Ezd:3:16 καὶ εἶπαν αὐτοῖς Ἀπαγγείλατε ἡμῖν περὶ τῶν γεγραμμένων.
1Ezd:3:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
1Ezd:3:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać. Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) By pisać
1Ezd:3:16 kai\ ei)=pan au)toi=s *)apaggei/late E(mi=n peri\ tO=n gegramme/nOn.
1Ezd:3:16 kai eipan autois apangeilate hEmin peri tOn gegrammenOn.
1Ezd:3:16 C VAI_AAI3P RD_DPM VA_AAD2P RP_DP P RA_GPN VP_XMPGPN
1Ezd:3:16 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to report – to report or tell. I about (+acc,+gen) the to write
1Ezd:3:16 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) them/same (dat) do-DELIVER A MESSAGE-you(pl)! us (dat) about (+acc,+gen) the (gen) having-been-WRITE-ed (gen)
1Ezd:3:16 1Ezd_3:16_1 1Ezd_3:16_2 1Ezd_3:16_3 1Ezd_3:16_4 1Ezd_3:16_5 1Ezd_3:16_6 1Ezd_3:16_7 1Ezd_3:16_8
1Ezd:3:16 x x x x x x x x
1Ezd:3:17 καὶ ἤρξατο ὁ πρῶτος ὁ εἴπας περὶ τῆς ἰσχύος τοῦ οἴνου καὶ ἔφη οὕτως
1Ezd:3:17 And he said unto them, Declare unto us your mind concerning the writings. Then began the first, who had spoken of the strength of wine; (1 Esdras 3:17 Brenton)
1Ezd:3:17  
1Ezd:3:17 Καὶ ἤρξατο πρῶτος εἴπας περὶ τῆς ἰσχύος τοῦ οἴνου καὶ ἔφη οὕτως
1Ezd:3:17 καί ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) περί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) οὕτως/οὕτω
1Ezd:3:17 I też, nawet, mianowicie By zaczynać się Po pierwsze By mówić/opowiadaj Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Siła Wino I też, nawet, mianowicie By mówić thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
1Ezd:3:17 *kai\ E)/rXato o( prO=tos o( ei)/pas peri\ tE=s i)sCHu/os tou= oi)/nou kai\ e)/fE ou(/tOs
1Ezd:3:17 kai ErXato ho prOtos ho eipas peri tEs isCHyos tu oinu kai efE hutOs
1Ezd:3:17 C VAI_AMI3S RA_NSM A1_NSM RA_NSM VAI_AAPNSM P RA_GSF N3U_GSF RA_GSM N2_GSM C V6I_IAI3S D
1Ezd:3:17 and also, even, namely to begin the first the to say/tell about (+acc,+gen) the strength the wine and also, even, namely to say thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
1Ezd:3:17 and he/she/it-was-BEGIN-ed the (nom) first (nom) the (nom) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) about (+acc,+gen) the (gen) strength (gen) the (gen) wine (gen) and he/she/it-was-SAY-ing thusly/like this
1Ezd:3:17 1Ezd_3:17_1 1Ezd_3:17_2 1Ezd_3:17_3 1Ezd_3:17_4 1Ezd_3:17_5 1Ezd_3:17_6 1Ezd_3:17_7 1Ezd_3:17_8 1Ezd_3:17_9 1Ezd_3:17_10 1Ezd_3:17_11 1Ezd_3:17_12 1Ezd_3:17_13 1Ezd_3:17_14
1Ezd:3:17 x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:18 Ἄνδρες, πῶς ὑπερισχύει ὁ οἶνος; πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πίνοντας αὐτὸν πλανᾷ τὴν διάνοιαν.
1Ezd:3:18 And he said thus, O ye men, how exceeding strong is wine! it causeth all men to err that drink it: (1 Esdras 3:18 Brenton)
1Ezd:3:18  
1Ezd:3:18 Ἄνδρες, πῶς ὑπερισχύει οἶνος; πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πίνοντας αὐτὸν πλανᾷ τὴν διάνοιαν.
1Ezd:3:18 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πῶς[1]   ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ
1Ezd:3:18 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jak Wino Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By pić On/ona/to/to samo By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Poznania umysł, umysłowość, cel, plan
1Ezd:3:18 *)/andres, pO=s u(perisCHu/ei o( oi)=nos; pa/ntas tou\s a)nTrO/pous tou\s pi/nontas au)to\n plana=| tE\n dia/noian.
1Ezd:3:18 andres, pOs hyperisChyei ho oinos; pantas tus anTrOpus tus pinontas auton plana tEn dianoian.
1Ezd:3:18 N3_VPM D V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM A3_APM RA_APM N2_APM RA_APM V1_PAPAPM RD_ASM V3_PAI3S RA_ASF N1A_ASF
1Ezd:3:18 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". how ć the wine every all, each, every, the whole of the human the to drink he/she/it/same to wander/cause to stray [see planet] the cognition intellect, mentality, purpose, plan
1Ezd:3:18 men, husbands (nom|voc) how   the (nom) wine (nom) all (acc) the (acc) humans (acc) the (acc) while DRINK-ing (acc) him/it/same (acc) he/she/it-is-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, you(sg)-are-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY, you(sg)-are-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (classical), he/she/it-should-be-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, you(sg)-should-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (acc) cognition (acc)
1Ezd:3:18 1Ezd_3:18_1 1Ezd_3:18_2 1Ezd_3:18_3 1Ezd_3:18_4 1Ezd_3:18_5 1Ezd_3:18_6 1Ezd_3:18_7 1Ezd_3:18_8 1Ezd_3:18_9 1Ezd_3:18_10 1Ezd_3:18_11 1Ezd_3:18_12 1Ezd_3:18_13 1Ezd_3:18_14
1Ezd:3:18 x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:19 τοῦ τε βασιλέως καὶ τοῦ ὀρφανοῦ ποιεῖ τὴν διάνοιαν μίαν, τήν τε τοῦ οἰκέτου καὶ τὴν τοῦ ἐλευθέρου, τήν τε τοῦ πένητος καὶ τὴν τοῦ πλουσίου.
1Ezd:3:19 It maketh the mind of the king and of the fatherless child to be all one; of the bondman and of the freeman, of the poor man and of the rich: (1 Esdras 3:19 Brenton)
1Ezd:3:19  
1Ezd:3:19 τοῦ τε βασιλέως καὶ τοῦ ὀρφανοῦ ποιεῖ τὴν διάνοιαν μίαν, τήν τε τοῦ οἰκέτου καὶ τὴν τοῦ ἐλευθέρου, τήν τε τοῦ πένητος καὶ τὴν τοῦ πλουσίου.
1Ezd:3:19 ὁ ἡ τό τέ βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀρφανός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό τέ ὁ ἡ τό οἰκέτης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐλεύθερος -έρα -ον; ἐλευθερόω (ελευθερ(ο)-, ελευθερω·σ-, ελευθερω·σ-, -, -, ελευθερω·θ-) ὁ ἡ τό τέ ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πλούσιος -ία -ον
1Ezd:3:19 I [umieszczona z tyłu współrzędna] Król I też, nawet, mianowicie Osierocony By czynić/rób Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Jeden I [umieszczona z tyłu współrzędna] Rodziny niewolnik I też, nawet, mianowicie Uwalniany; by uwalniać I [umieszczona z tyłu współrzędna] Biedna osoba I też, nawet, mianowicie Obfity
1Ezd:3:19 tou= te basile/Os kai\ tou= o)rfanou= poiei= tE\n dia/noian mi/an, tE/n te tou= oi)ke/tou kai\ tE\n tou= e)leuTe/rou, tE/n te tou= pe/nEtos kai\ tE\n tou= plousi/ou.
1Ezd:3:19 tu te basileOs kai tu orfanu poiei tEn dianoian mian, tEn te tu oiketu kai tEn tu eleuTeru, tEn te tu penEtos kai tEn tu plusiu.
1Ezd:3:19 RA_GSM x N3V_GSM C RA_GSM A1_GSM V2_PAI3S RA_ASF N1A_ASF A1A_ASF RA_ASF x RA_GSM N1M_GSM C RA_ASF RA_GSM A1A_GSM RA_ASF x RA_GSM N3T_GSM C RA_ASF RA_GSM A1A_GSM
1Ezd:3:19 the and [postpositive coordinate] king and also, even, namely the orphaned to do/make the cognition intellect, mentality, purpose, plan one the and [postpositive coordinate] the household slave and also, even, namely the the liberated; to liberate the and [postpositive coordinate] the poor person and also, even, namely the the abundant
1Ezd:3:19 the (gen) and [postpositive coordinate] king (gen) and the (gen) orphaned ([Adj] gen) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! the (acc) cognition (acc) one (acc) the (acc) and [postpositive coordinate] the (gen) household slave (gen) and the (acc) the (gen) liberated ([Adj] gen); be-you(sg)-LIBERATE-ing!, be-you(sg)-being-LIBERATE-ed! the (acc) and [postpositive coordinate] the (gen) poor person (gen) and the (acc) the (gen) abundant ([Adj] gen)
1Ezd:3:19 1Ezd_3:19_1 1Ezd_3:19_2 1Ezd_3:19_3 1Ezd_3:19_4 1Ezd_3:19_5 1Ezd_3:19_6 1Ezd_3:19_7 1Ezd_3:19_8 1Ezd_3:19_9 1Ezd_3:19_10 1Ezd_3:19_11 1Ezd_3:19_12 1Ezd_3:19_13 1Ezd_3:19_14 1Ezd_3:19_15 1Ezd_3:19_16 1Ezd_3:19_17 1Ezd_3:19_18 1Ezd_3:19_19 1Ezd_3:19_20 1Ezd_3:19_21 1Ezd_3:19_22 1Ezd_3:19_23 1Ezd_3:19_24 1Ezd_3:19_25 1Ezd_3:19_26
1Ezd:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:20 καὶ πᾶσαν διάνοιαν μεταστρέφει εἰς εὐωχίαν καὶ εὐφροσύνην καὶ οὐ μέμνηται πᾶσαν λύπην καὶ πᾶν ὀφείλημα.
1Ezd:3:20 It turneth also every thought into jollity and mirth, so that a man remembereth neither sorrow nor debt: (1 Esdras 3:20 Brenton)
1Ezd:3:20  
1Ezd:3:20 καὶ πᾶσαν διάνοιαν μεταστρέφει εἰς εὐωχίαν καὶ εὐφροσύνην καὶ οὐ μέμνηται πᾶσαν λύπην καὶ πᾶν ὀφείλημα.
1Ezd:3:20 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) διά·νοια, -ας, ἡ μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) εἰς[1]   καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) λύπη, -ῆς, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὀφείλημα[τ], -ατος, τό
1Ezd:3:20 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Poznania umysł, umysłowość, cel, plan By przekształcać Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Wesołość I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Smutek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dług
1Ezd:3:20 kai\ pa=san dia/noian metastre/fei ei)s eu)OCHi/an kai\ eu)frosu/nEn kai\ ou) me/mnEtai pa=san lu/pEn kai\ pa=n o)fei/lEma.
1Ezd:3:20 kai pasan dianoian metastrefei eis euOCHian kai eufrosynEn kai u memnEtai pasan lypEn kai pan ofeilEma.
1Ezd:3:20 C A1S_ASF N1A_ASF V1_PAI3S P N1A_ASF C N1_ASF C D VM_XMI3S A1S_ASF N1_ASF C A3_ASN N3M_ASN
1Ezd:3:20 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle cognition intellect, mentality, purpose, plan to transform into (+acc) ć and also, even, namely cheerfulness and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of every all, each, every, the whole of; to sprinkle sorrow and also, even, namely every all, each, every, the whole of debt
1Ezd:3:20 and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) cognition (acc) he/she/it-is-TRANSFORM-ing, you(sg)-are-being-TRANSFORM-ed (classical) into (+acc)   and cheerfulness (acc) and not he/she/it-has-been-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) sorrow (acc) and every (nom|acc|voc) debt (nom|acc|voc)
1Ezd:3:20 1Ezd_3:20_1 1Ezd_3:20_2 1Ezd_3:20_3 1Ezd_3:20_4 1Ezd_3:20_5 1Ezd_3:20_6 1Ezd_3:20_7 1Ezd_3:20_8 1Ezd_3:20_9 1Ezd_3:20_10 1Ezd_3:20_11 1Ezd_3:20_12 1Ezd_3:20_13 1Ezd_3:20_14 1Ezd_3:20_15 1Ezd_3:20_16
1Ezd:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:21 καὶ πάσας καρδίας ποιεῖ πλουσίας καὶ οὐ μέμνηται βασιλέα οὐδὲ σατράπην καὶ πάντα διὰ ταλάντων ποιεῖ λαλεῖν.
1Ezd:3:21 And it maketh every heart rich, so that a man remembereth neither king nor governor; and it maketh to speak all things by talents: (1 Esdras 3:21 Brenton)
1Ezd:3:21  
1Ezd:3:21 καὶ πάσας καρδίας ποιεῖ πλουσίας καὶ οὐ μέμνηται βασιλέα οὐδὲ σατράπην καὶ πάντα διὰ ταλάντων ποιεῖ λαλεῖν.
1Ezd:3:21 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) καρδία, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πλούσιος -ία -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ οὐδέ (οὐ δέ)   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός διά τάλαντον, -ου, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
1Ezd:3:21 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By czynić/rób Obfity I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Król ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] By czynić/rób By mówić
1Ezd:3:21 kai\ pa/sas kardi/as poiei= plousi/as kai\ ou) me/mnEtai basile/a ou)de\ satra/pEn kai\ pa/nta dia\ tala/ntOn poiei= lalei=n.
1Ezd:3:21 kai pasas kardias poiei plusias kai u memnEtai basilea ude satrapEn kai panta dia talantOn poiei lalein.
1Ezd:3:21 C A1S_APF N1A_APF V2_PAI3S A1A_APF C D VM_XMI3S N3V_ASM C N1M_ASM C A3_ASM P N2_GPN V2_PAI3S V2_PAN
1Ezd:3:21 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to do/make abundant and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of king οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) talent [Greek monetary unit of weight] to do/make to speak
1Ezd:3:21 and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) heart (gen), hearts (acc) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! abundant ([Adj] acc, gen) and not he/she/it-has-been-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF king (acc) neither/nor   and all (nom|acc|voc), every (acc) because of (+acc), through (+gen) talents (gen) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! to-be-SPEAK-ing
1Ezd:3:21 1Ezd_3:21_1 1Ezd_3:21_2 1Ezd_3:21_3 1Ezd_3:21_4 1Ezd_3:21_5 1Ezd_3:21_6 1Ezd_3:21_7 1Ezd_3:21_8 1Ezd_3:21_9 1Ezd_3:21_10 1Ezd_3:21_11 1Ezd_3:21_12 1Ezd_3:21_13 1Ezd_3:21_14 1Ezd_3:21_15 1Ezd_3:21_16 1Ezd_3:21_17
1Ezd:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:22 καὶ οὐ μέμνηται, ὅταν πίνωσιν, φιλιάζειν φίλοις καὶ ἀδελφοῖς, καὶ μετ’ οὐ πολὺ σπῶνται μαχαίρας·
1Ezd:3:22 And when they are in their cups, they forget their love both to friends and brethren, and a little after draw out swords: (1 Esdras 3:22 Brenton)
1Ezd:3:22  
1Ezd:3:22 καὶ οὐ μέμνηται, ὅταν πίνωσιν, φιλιάζειν φίλοις καὶ ἀδελφοῖς, καὶ μετ’ οὐ πολὺ σπῶνται μαχαίρας·
1Ezd:3:22 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅταν (ὅτε ἄν) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)   φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί καί μετά οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία)
1Ezd:3:22 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Ilekroć By pić Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się I też, nawet, mianowicie Brat I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym ??? Przed przydechem mocnym Dużo Do ??? Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????”
1Ezd:3:22 kai\ ou) me/mnEtai, o(/tan pi/nOsin, filia/DZein fi/lois kai\ a)delfoi=s, kai\ met’ ou) polu\ spO=ntai maCHai/ras·
1Ezd:3:22 kai u memnEtai, hotan pinOsin, filiaDZein filois kai adelfois, kai met’ u poly spOntai maCHairas·
1Ezd:3:22 C D VM_XMI3S D V1_PAS3P V1_PAN A1_DPM C N2_DPM C P D A1P_ASN V3_PMI3P N1A_APF
1Ezd:3:22 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of whenever to drink ć friend companion; to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely brother and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing οὐχ before rough breathing much to ??? sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
1Ezd:3:22 and not he/she/it-has-been-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF whenever they-should-be-DRINK-ing   friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) and brothers (dat) and after (+acc), with (+gen) not much (nom|acc) they-are-being-???-ed, they-should-be-being-???-ed sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc)
1Ezd:3:22 1Ezd_3:22_1 1Ezd_3:22_2 1Ezd_3:22_3 1Ezd_3:22_4 1Ezd_3:22_5 1Ezd_3:22_6 1Ezd_3:22_7 1Ezd_3:22_8 1Ezd_3:22_9 1Ezd_3:22_10 1Ezd_3:22_11 1Ezd_3:22_12 1Ezd_3:22_13 1Ezd_3:22_14 1Ezd_3:22_15
1Ezd:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:3:23 καὶ ὅταν ἀπὸ τοῦ οἴνου γενηθῶσιν, οὐ μέμνηται ἃ ἔπραξαν.
1Ezd:3:23 But when they are from the wine, they remember not what they have done. (1 Esdras 3:23 Brenton)
1Ezd:3:23  
1Ezd:3:23 καὶ ὅταν ἀπὸ τοῦ οἴνου γενηθῶσιν, οὐ μέμνηται ἔπραξαν.
1Ezd:3:23 καί ὅταν (ὅτε ἄν) ἀπό ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅς ἥ ὅ πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
1Ezd:3:23 I też, nawet, mianowicie Ilekroć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino By stawać się stawaj się, zdarzaj się ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Kto/, który/, który By działać
1Ezd:3:23 kai\ o(/tan a)po\ tou= oi)/nou genETO=sin, ou) me/mnEtai a(/ e)/praXan.
1Ezd:3:23 kai hotan apo tu oinu genETOsin, u memnEtai ha epraXan.
1Ezd:3:23 C D P RA_GSM N2_GSM VC_APS3P D VM_XMI3S RR_APN VAI_AAI3P
1Ezd:3:23 and also, even, namely whenever from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wine to become become, happen οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of who/whom/which to act
1Ezd:3:23 and whenever away from (+gen) the (gen) wine (gen) they-should-be-BECOME-ed not he/she/it-has-been-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF who/whom/which (nom|acc) they-ACT-ed
1Ezd:3:23 1Ezd_3:23_1 1Ezd_3:23_2 1Ezd_3:23_3 1Ezd_3:23_4 1Ezd_3:23_5 1Ezd_3:23_6 1Ezd_3:23_7 1Ezd_3:23_8 1Ezd_3:23_9 1Ezd_3:23_10
1Ezd:3:23 x x x x x x x x x x
1Ezd:3:24 ὦ ἄνδρες, οὐχ ὑπερισχύει ὁ οἶνος, ὅτι οὕτως ἀναγκάζει ποιεῖν; καὶ ἐσίγησεν οὕτως εἴπας.
1Ezd:3:24 O ye men, is not wine the strongest, that enforceth to do thus? And when he had so spoken, he held his peace. (1 Esdras 3:24 Brenton)
1Ezd:3:24  
1Ezd:3:24 ἄνδρες, οὐχ ὑπερισχύει οἶνος, ὅτι οὕτως ἀναγκάζει ποιεῖν; καὶ ἐσίγησεν οὕτως εἴπας.
1Ezd:3:24 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ ὅτι οὕτως/οὕτω ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Ezd:3:24 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ??? Przed przydechem mocnym Wino Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By zmuszać By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Nie by musieć żaden dźwięk być cichy thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj
1Ezd:3:24 O)= a)/ndres, ou)CH u(perisCHu/ei o( oi)=nos, o(/ti ou(/tOs a)nagka/DZei poiei=n; kai\ e)si/gEsen ou(/tOs ei)/pas.
1Ezd:3:24 O andres, uCH hyperisChyei ho oinos, hoti hutOs anankaDZei poiein; kai esigEsen hutOs eipas.
1Ezd:3:24 I N3_VPM D V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM C D V1_PAI3S V2_PAN C VAI_AAI3S D VA_AAPNSM
1Ezd:3:24 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". οὐχ before rough breathing ć the wine because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to compel to do/make and also, even, namely to have no sound to be silent thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell
1Ezd:3:24 O!; omega; I-should-be men, husbands (nom|voc) not   the (nom) wine (nom) because/that thusly/like this he/she/it-is-COMPEL-ing, you(sg)-are-being-COMPEL-ed (classical) to-be-DO/MAKE-ing and he/she/it-TO HAVE NO SOUND-ed thusly/like this you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc)
1Ezd:3:24 1Ezd_3:24_1 1Ezd_3:24_2 1Ezd_3:24_3 1Ezd_3:24_4 1Ezd_3:24_5 1Ezd_3:24_6 1Ezd_3:24_7 1Ezd_3:24_8 1Ezd_3:24_9 1Ezd_3:24_10 1Ezd_3:24_11 1Ezd_3:24_12 1Ezd_3:24_13 1Ezd_3:24_14
1Ezd:3:24 x x x x x x x x x x x x x x