1Ezd:2:1 Βασιλεύοντος Κύρου Περσῶν ἔτους πρώτου εἰς συντέλειαν ῥήματος κυρίου ἐν στόματι Ιερεμιου ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ ἐκήρυξεν ἐν ὅλῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἅμα διὰ γραπτῶν λέγων
1Ezd:2:1 In the first year of Cyrus king of the Persians, that the word of the Lord might be accomplished, that he had promised by the mouth of Jeremy; (1 Esdras 2:1 Brenton)
1Ezd:2:1  
1Ezd:2:1 Βασιλεύοντος Κύρου Περσῶν ἔτους πρώτου εἰς συντέλειαν ῥήματος κυρίου ἐν στόματι Ιερεμιου ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ ἐκήρυξεν ἐν ὅλῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἅμα διὰ γραπτῶν λέγων
1Ezd:2:1 βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)     ἔτο·ς, -ους, τό πρῶτος -η -ον εἰς[1] συν·τέλεια, -ας, ἡ ῥῆμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν στόμα[τ], -ατος, τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἅμα διά γραπτός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Ezd:2:1 By panować Rok Po pierwsze Do (+przyspieszenie) Zakończenie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Jeremiasz By podnosić się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Król I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W tym samym czasie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pisany By mówić/opowiadaj
1Ezd:2:1 *basileu/ontos *ku/rou *persO=n e)/tous prO/tou ei)s sunte/leian r(E/matos kuri/ou e)n sto/mati *ieremiou E)/geiren ku/rios to\ pneu=ma *ku/rou basile/Os *persO=n, kai\ e)kE/ruXen e)n o(/lE| tE=| basilei/a| au)tou= kai\ a(/ma dia\ graptO=n le/gOn
1Ezd:2:1 basileuontos kyru persOn etus prOtu eis synteleian rEmatos kyriu en stomati ieremiu Egeiren kyrios to pneuma kyru basileOs persOn, kai ekEryXen en holE tE basileia autu kai hama dia graptOn legOn
1Ezd:2:1 V1_PAPGSM N2_GSM N1M_GPM N3E_GSN A1_GSN P N1A_ASF N3M_GSN N2_GSM P N3M_DSN N1T_GSM VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN N2_GSM N3V_GSM N1M_GPM C VAI_AAI3S P A1_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C D P N2N_GPN V1_PAPNSM
1Ezd:2:1 to reign ć ć year first into (+acc) completion declaration statement, utterance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mouth/maw stoma Jeremiah to rise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the spirit breath, spiritual utterance, wind ć king ć and also, even, namely to proclaim announce, preach in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the kingdom he/she/it/same and also, even, namely at the same time because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) written to say/tell
1Ezd:2:1 while REIGN-ing (gen)     year (gen) first (gen) into (+acc) completion (acc) declaration (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) mouth/maw (dat) Jeremiah (gen) he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc)   king (gen)   and he/she/it-PROCLAIM-ed in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen) and at the same time because of (+acc), through (+gen) written ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom)
1Ezd:2:1 1Ezd_2:1_1 1Ezd_2:1_2 1Ezd_2:1_3 1Ezd_2:1_4 1Ezd_2:1_5 1Ezd_2:1_6 1Ezd_2:1_7 1Ezd_2:1_8 1Ezd_2:1_9 1Ezd_2:1_10 1Ezd_2:1_11 1Ezd_2:1_12 1Ezd_2:1_13 1Ezd_2:1_14 1Ezd_2:1_15 1Ezd_2:1_16 1Ezd_2:1_17 1Ezd_2:1_18 1Ezd_2:1_19 1Ezd_2:1_20 1Ezd_2:1_21 1Ezd_2:1_22 1Ezd_2:1_23 1Ezd_2:1_24 1Ezd_2:1_25 1Ezd_2:1_26 1Ezd_2:1_27 1Ezd_2:1_28 1Ezd_2:1_29 1Ezd_2:1_30 1Ezd_2:1_31
1Ezd:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:2 Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς Περσῶν Κῦρος Ἐμὲ ἀνέδειξεν βασιλέα τῆς οἰκουμένης ὁ κύριος τοῦ Ισραηλ, κύριος ὁ ὕψιστος, καὶ ἐσήμηνέν μοι οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ τῇ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ.
1Ezd:2:2 The Lord raised up the spirit of Cyrus the king of the Persians, and he made proclamation through all his kingdom, and also by writing, (1 Esdras 2:2 Brenton)
1Ezd:2:2  
1Ezd:2:2 Τάδε λέγει βασιλεὺς Περσῶν Κῦρος Ἐμὲ ἀνέδειξεν βασιλέα τῆς οἰκουμένης κύριος τοῦ Ισραηλ, κύριος ὕψιστος, καὶ ἐσήμηνέν μοι οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ τῇ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ.
1Ezd:2:2 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ     ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀνα·δείκνυμι (-, -, ανα+δειξ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) καί σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
1Ezd:2:2 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Król Ja; mój/mój Do ??? Król Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy I też, nawet, mianowicie By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj Ja By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski
1Ezd:2:2 *ta/de le/gei o( basileu\s *persO=n *ku=ros *)eme\ a)ne/deiXen basile/a tE=s oi)koume/nEs o( ku/rios tou= *israEl, ku/rios o( u(/PSistos, kai\ e)sE/mEne/n moi oi)kodomE=sai au)tO=| oi)=kon e)n *ierousalEm tE=| e)n tE=| *ioudai/a|.
1Ezd:2:2 tade legei ho basileus persOn kyros eme anedeiXen basilea tEs oikumenEs ho kyrios tu israEl, kyrios ho hyPSistos, kai esEmEnen moi oikodomEsai autO oikon en ierusalEm tE en tE iudaia.
1Ezd:2:2 RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM N1M_GPM N2_NSM RP_AS VAI_AAI3S N3V_ASM RA_GSF V2_PMPGSF RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM C VAI_AAI3S RP_DS VA_AAN RD_DSM N2_ASM P N_DSF RA_DSF P RA_DSF N1A_DSF
1Ezd:2:2 such things [definite article + δέ] to say/tell the king ć ć I; my/mine to ??? king the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the highest and also, even, namely to indicate signify, indicate, declare I to build/edify he/she/it/same house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish
1Ezd:2:2 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) king (nom)     me (acc); my/mine (voc) he/she/it-???-ed king (acc) the (gen) inhabited Roman world (gen); while being-DWELL-ed (gen) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) Israel (indecl) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) highest ([Adj] nom) and he/she/it-INDICATE-ed me (dat) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) him/it/same (dat) house (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) the (dat) in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat)
1Ezd:2:2 1Ezd_2:2_1 1Ezd_2:2_2 1Ezd_2:2_3 1Ezd_2:2_4 1Ezd_2:2_5 1Ezd_2:2_6 1Ezd_2:2_7 1Ezd_2:2_8 1Ezd_2:2_9 1Ezd_2:2_10 1Ezd_2:2_11 1Ezd_2:2_12 1Ezd_2:2_13 1Ezd_2:2_14 1Ezd_2:2_15 1Ezd_2:2_16 1Ezd_2:2_17 1Ezd_2:2_18 1Ezd_2:2_19 1Ezd_2:2_20 1Ezd_2:2_21 1Ezd_2:2_22 1Ezd_2:2_23 1Ezd_2:2_24 1Ezd_2:2_25 1Ezd_2:2_26 1Ezd_2:2_27 1Ezd_2:2_28 1Ezd_2:2_29 1Ezd_2:2_30
1Ezd:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:3 εἴ τίς ἐστιν οὖν ὑμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ, ἔστω ὁ κύριος αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἀναβὰς εἰς τὴν Ιερουσαλημ τὴν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ οἰκοδομείτω τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τοῦ Ισραηλ [οὗτος ὁ κύριος ὁ κατασκηνώσας ἐν Ιερουσαλημ].
1Ezd:2:3 Saying, Thus saith Cyrus king of the Persians; The Lord of Israel, the most high Lord, hath made me king of the whole world, (1 Esdras 2:3 Brenton)
1Ezd:2:3  
1Ezd:2:3 εἴ τίς ἐστιν οὖν ὑμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ, ἔστω κύριος αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἀναβὰς εἰς τὴν Ιερουσαλημ τὴν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ οἰκοδομείτω τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τοῦ Ισραηλ [οὗτος κύριος κατασκηνώσας ἐν Ιερουσαλημ].
1Ezd:2:3 εἰ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὖν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Ezd:2:3 Jeżeli Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Dlatego/wtedy Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo By powodować stać; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By osiedlać się {By decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
1Ezd:2:3 ei)/ ti/s e)stin ou)=n u(mO=n e)k tou= e)/Tnous au)tou=, e)/stO o( ku/rios au)tou= met’ au)tou=, kai\ a)naba\s ei)s tE\n *ierousalEm tE\n e)n tE=| *ioudai/a| oi)kodomei/tO to\n oi)=kon tou= kuri/ou tou= *israEl [ou(=tos o( ku/rios o( kataskEnO/sas e)n *ierousalEm].
1Ezd:2:3 ei tis estin un hymOn ek tu eTnus autu, estO ho kyrios autu met’ autu, kai anabas eis tEn ierusalEm tEn en tE iudaia oikodomeitO ton oikon tu kyriu tu israEl [hutos ho kyrios ho kataskEnOsas en ierusalEm].
1Ezd:2:3 C RI_NSM V9_PAI3S x RP_GP P RA_GSN N3E_GSN RD_GSM V9_PAD3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM C VZ_AAPNSM P RA_ASF N_ASF RA_ASF P RA_DSF N1A_DSF V2_PAD3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GSM RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM P N_DSF
1Ezd:2:3 if who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be therefore/then you out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] he/she/it/same to cause to stand; to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to ascend into (+acc) the Jerusalem [city of] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish to build/edify the house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
1Ezd:2:3 if who/what/why (nom) he/she/it-is therefore/then you(pl) (gen) out of (+gen) the (gen) nation (gen) him/it/same (gen) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and upon ASCEND-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) Jerusalem (indecl) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat) let-him/her/it-be-BUILD/EDIFY-ing! the (acc) house (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) Israel (indecl) this (nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon SETTLE-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
1Ezd:2:3 1Ezd_2:3_1 1Ezd_2:3_2 1Ezd_2:3_3 1Ezd_2:3_4 1Ezd_2:3_5 1Ezd_2:3_6 1Ezd_2:3_7 1Ezd_2:3_8 1Ezd_2:3_9 1Ezd_2:3_10 1Ezd_2:3_11 1Ezd_2:3_12 1Ezd_2:3_13 1Ezd_2:3_14 1Ezd_2:3_15 1Ezd_2:3_16 1Ezd_2:3_17 1Ezd_2:3_18 1Ezd_2:3_19 1Ezd_2:3_20 1Ezd_2:3_21 1Ezd_2:3_22 1Ezd_2:3_23 1Ezd_2:3_24 1Ezd_2:3_25 1Ezd_2:3_26 1Ezd_2:3_27 1Ezd_2:3_28 1Ezd_2:3_29 1Ezd_2:3_30 1Ezd_2:3_31 1Ezd_2:3_32 1Ezd_2:3_33 1Ezd_2:3_34 1Ezd_2:3_35 1Ezd_2:3_36 1Ezd_2:3_37 1Ezd_2:3_38
1Ezd:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:4 ὅσοι οὖν κατὰ τόπους οἰκοῦσιν, βοηθείτωσαν αὐτῷ οἱ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ ἐν δόσεσιν μεθ’ ἵππων καὶ κτηνῶν σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς κατ’ εὐχὰς προστεθειμένοις εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου τὸ ἐν Ιερουσαλημ. –
1Ezd:2:4 And commanded me to build him an house at Jerusalem in Jewry. (1 Esdras 2:4 Brenton)
1Ezd:2:4  
1Ezd:2:4 ὅσοι οὖν κατὰ τόπους οἰκοῦσιν, βοηθείτωσαν αὐτῷ οἱ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ ἐν δόσεσιν μεθ’ ἵππων καὶ κτηνῶν σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς κατ’ εὐχὰς προστεθειμένοις εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου τὸ ἐν Ιερουσαλημ.
1Ezd:2:4 ὅσος -η -ον οὖν κατά τόπος, -ου, ὁ οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἐν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον) μετά ἵππος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό σύν ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ὁ ἡ τό κατά εὐχή, -ῆς, ἡ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.  
1Ezd:2:4 Tyleż/wiele jak Dlatego/wtedy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miejsce By mieszkać By pomagać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek złota I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dawanie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Razem z/włączając (+dat) Inny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ślub By dodawać do Do (+przyspieszenie) Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]  
1Ezd:2:4 o(/soi ou)=n kata\ to/pous oi)kou=sin, boETei/tOsan au)tO=| oi( e)n tO=| to/pO| au)tou= e)n CHrusi/O| kai\ e)n a)rguri/O| e)n do/sesin meT’ i(/ppOn kai\ ktEnO=n su\n toi=s a)/llois toi=s kat’ eu)CHa\s prosteTeime/nois ei)s to\ i(ero\n tou= kuri/ou to\ e)n *ierousalEm.
1Ezd:2:4 hosoi un kata topus oikusin, boETeitOsan autO hoi en tO topO autu en CHrysiO kai en argyriO en dosesin meT’ hippOn kai ktEnOn syn tois allois tois kat’ euCHas prosteTeimenois eis to hieron tu kyriu to en ierusalEm.
1Ezd:2:4 A1_NPM x P N2_APM V2_PAI3P V2_PAD3P RD_DSM RA_NPM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM P N2N_DSN C P N2N_DSN P N3I_DPF P N2_GPM C N3E_GPN P RA_DPN RD_DPN RA_DPN P N1_APF VT_XMPDPM P RA_ASN A1A_ASN RA_GSM N2_GSM RA_ASN P N_DSF
1Ezd:2:4 as much/many as therefore/then down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing place to dwell to help he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of gold and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among giving after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing horse and also, even, namely Animal (beast) together with/including (+dat) the other the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing vow to add to into (+acc) the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]  
1Ezd:2:4 as much/many as (nom) therefore/then down/according to/as per (+acc), against (+gen) places (acc) they-are-DWELL-ing, while DWELL-ing (dat) let-them-be-HELP-ing! him/it/same (dat) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) piece of gold (dat) and in/among/by (+dat) piece of silver (dat) in/among/by (+dat) givings (dat) after (+acc), with (+gen) horses (gen) and Animals (gen) together with/including (+dat) the (dat) other (dat) the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) vows (acc) having-been-ADD-ed-TO (dat) into (+acc) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)  
1Ezd:2:4 1Ezd_2:4_1 1Ezd_2:4_2 1Ezd_2:4_3 1Ezd_2:4_4 1Ezd_2:4_5 1Ezd_2:4_6 1Ezd_2:4_7 1Ezd_2:4_8 1Ezd_2:4_9 1Ezd_2:4_10 1Ezd_2:4_11 1Ezd_2:4_12 1Ezd_2:4_13 1Ezd_2:4_14 1Ezd_2:4_15 1Ezd_2:4_16 1Ezd_2:4_17 1Ezd_2:4_18 1Ezd_2:4_19 1Ezd_2:4_20 1Ezd_2:4_21 1Ezd_2:4_22 1Ezd_2:4_23 1Ezd_2:4_24 1Ezd_2:4_25 1Ezd_2:4_26 1Ezd_2:4_27 1Ezd_2:4_28 1Ezd_2:4_29 1Ezd_2:4_30 1Ezd_2:4_31 1Ezd_2:4_32 1Ezd_2:4_33 1Ezd_2:4_34 1Ezd_2:4_35 1Ezd_2:4_36 1Ezd_2:4_37 1Ezd_2:4_38 1Ezd_2:4_39
1Ezd:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:5 καὶ καταστάντες οἱ ἀρχίφυλοι τῶν πατριῶν τῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν φυλῆς καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πάντων ὧν ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα ἀναβῆναι οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ κυρίῳ τὸν ἐν Ιερουσαλημ,
1Ezd:2:5 If therefore there be any of you that are of his people, let the Lord, even his Lord, be with him, and let him go up to Jerusalem that is in Judea, and build the house of the Lord of Israel: for he is the Lord that dwelleth in Jerusalem. (1 Esdras 2:5 Brenton)
1Ezd:2:5  
1Ezd:2:5 καὶ καταστάντες οἱ ἀρχίφυλοι τῶν πατριῶν τῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν φυλῆς καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πάντων ὧν ἤγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα ἀναβῆναι οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ κυρίῳ τὸν ἐν Ιερουσαλημ,
1Ezd:2:5 καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Ezd:2:5 I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały patrilineage Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin Szczep I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By podnosić się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By podnosić By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
1Ezd:2:5 kai\ katasta/ntes oi( a)rCHi/fuloi tO=n patriO=n tE=s *iouda kai\ *beniamin fulE=s kai\ oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai kai\ pa/ntOn O(=n E)/geiren ku/rios to\ pneu=ma a)nabE=nai oi)kodomE=sai oi)=kon tO=| kuri/O| to\n e)n *ierousalEm,
1Ezd:2:5 kai katastantes hoi arCHifyloi tOn patriOn tEs iuda kai beniamin fylEs kai hoi hiereis kai hoi leuitai kai pantOn hOn Egeiren kyrios to pneuma anabEnai oikodomEsai oikon tO kyriO ton en ierusalEm,
1Ezd:2:5 C VH_AAPNPM RA_NPM N2_NPM RA_GPF N1A_GPF RA_GSF N_GSM C N_GSM N1_GSF C RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM C A3_GPM RR_GPM VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN VB_AAN VA_AAN N2_ASM RA_DSM N2_DSM RA_ASM P N_DSF
1Ezd:2:5 and also, even, namely to enable lay, render widowed the ć the patrilineage the Judas/Judah and also, even, namely Benjamin tribe and also, even, namely the priest and also, even, namely the Levite and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which to rise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the spirit breath, spiritual utterance, wind to ascend to build/edify house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
1Ezd:2:5 and upon ENABLE-ing (nom|voc) the (nom)   the (gen) patrilineages (gen) the (gen) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) tribe (gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) and all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-was-RISE-ing, he/she/it-RISE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) to-ASCEND to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
1Ezd:2:5 1Ezd_2:5_1 1Ezd_2:5_2 1Ezd_2:5_3 1Ezd_2:5_4 1Ezd_2:5_5 1Ezd_2:5_6 1Ezd_2:5_7 1Ezd_2:5_8 1Ezd_2:5_9 1Ezd_2:5_10 1Ezd_2:5_11 1Ezd_2:5_12 1Ezd_2:5_13 1Ezd_2:5_14 1Ezd_2:5_15 1Ezd_2:5_16 1Ezd_2:5_17 1Ezd_2:5_18 1Ezd_2:5_19 1Ezd_2:5_20 1Ezd_2:5_21 1Ezd_2:5_22 1Ezd_2:5_23 1Ezd_2:5_24 1Ezd_2:5_25 1Ezd_2:5_26 1Ezd_2:5_27 1Ezd_2:5_28 1Ezd_2:5_29 1Ezd_2:5_30 1Ezd_2:5_31 1Ezd_2:5_32
1Ezd:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:6 καὶ οἱ περικύκλῳ αὐτῶν ἐβοήθησαν ἐν πᾶσιν, ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ, ἵπποις καὶ κτήνεσιν καὶ εὐχαῖς ὡς πλείσταις πολλῶν, ὧν ὁ νοῦς ἠγέρθη.
1Ezd:2:6 Whosoever then dwell in the places about, let them help him, those, I say, that are his neighbours, with gold, and with silver, (1 Esdras 2:6 Brenton)
1Ezd:2:6  
1Ezd:2:6 καὶ οἱ περικύκλῳ αὐτῶν ἐβοήθησαν ἐν πᾶσιν, ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ, ἵπποις καὶ κτήνεσιν καὶ εὐχαῖς ὡς πλείσταις πολλῶν, ὧν νοῦς ἠγέρθη.
1Ezd:2:6 καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-); βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἵππος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό καί εὐχή, -ῆς, ἡ ὡς πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
1Ezd:2:6 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By ryczeć; by pomagać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Koń I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Ślub Jak/jak Najwięcej Dużo Kto/, który/, który Umysł By podnosić się
1Ezd:2:6 kai\ oi( periku/klO| au)tO=n e)boE/TEsan e)n pa=sin, a)rguri/O| kai\ CHrusi/O|, i(/ppois kai\ ktE/nesin kai\ eu)CHai=s O(s plei/stais pollO=n, O(=n o( nou=s E)ge/rTE.
1Ezd:2:6 kai hoi perikyklO autOn eboETEsan en pasin, argyriO kai CHrysiO, hippois kai ktEnesin kai euCHais hOs pleistais pollOn, hOn ho nus EgerTE.
1Ezd:2:6 C RA_NPM D RD_GPM VCI_API3P P A3_DPN N2N_DSN C N2N_DSN N2_DPM C N3E_DPN C N1_DPF C A1_DPFS A1_GPN RR_GPN RA_NSM N2C_NSM VCI_API3S
1Ezd:2:6 and also, even, namely the ć he/she/it/same to bellow; to help in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of piece of silver and also, even, namely piece of gold horse and also, even, namely Animal (beast) and also, even, namely vow as/like most much who/whom/which the mind to rise
1Ezd:2:6 and the (nom)   them/same (gen) they-were-BELLOW-ed; they-HELP-ed in/among/by (+dat) all (dat) piece of silver (dat) and piece of gold (dat) horses (dat) and Animals (dat) and vows (dat) as/like most (dat) many (gen) who/whom/which (gen) the (nom) mind (nom) he/she/it-was-RISE-ed
1Ezd:2:6 1Ezd_2:6_1 1Ezd_2:6_2 1Ezd_2:6_3 1Ezd_2:6_4 1Ezd_2:6_5 1Ezd_2:6_6 1Ezd_2:6_7 1Ezd_2:6_8 1Ezd_2:6_9 1Ezd_2:6_10 1Ezd_2:6_11 1Ezd_2:6_12 1Ezd_2:6_13 1Ezd_2:6_14 1Ezd_2:6_15 1Ezd_2:6_16 1Ezd_2:6_17 1Ezd_2:6_18 1Ezd_2:6_19 1Ezd_2:6_20 1Ezd_2:6_21 1Ezd_2:6_22
1Ezd:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:7 καὶ ὁ βασιλεὺς Κῦρος ἐξήνεγκεν τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ κυρίου, ἃ μετήγαγεν Ναβουχοδονοσορ ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ ἑαυτοῦ εἰδωλίῳ·
1Ezd:2:7 With gifts, with horses, and with cattle, and other things, which have been set forth by vow, for the temple of the Lord at Jerusalem. (1 Esdras 2:7 Brenton)
1Ezd:2:7  
1Ezd:2:7 καὶ βασιλεὺς Κῦρος ἐξήνεγκεν τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ κυρίου, μετήγαγεν Ναβουχοδονοσορ ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ ἑαυτοῦ εἰδωλίῳ·
1Ezd:2:7 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ μετ·άγω (μετ+αγ-, -, μετ+αξ- or 2nd μετ+αγαγ-, -, -, μετ+αχ·θ-)   ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰδωλεῖον and εἰδώλιον, -ου, τό
1Ezd:2:7 I też, nawet, mianowicie Król By wykonywać ródź Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By kierować [prowadź od jednego miejsca do innego] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Świątynia {Skroń} idola
1Ezd:2:7 kai\ o( basileu\s *ku=ros e)XE/negken ta\ i(era\ skeu/E tou= kuri/ou, a(/ metE/gagen *nabouCHodonosor e)X *ierousalEm kai\ a)pErei/sato au)ta\ e)n tO=| e(autou= ei)dOli/O|·
1Ezd:2:7 kai ho basileus kyros eXEnenken ta hiera skeuE tu kyriu, ha metEgagen nabuCHodonosor eX ierusalEm kai apEreisato auta en tO heautu eidOliO·
1Ezd:2:7 C RA_NSM N3V_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_APN A1A_APN N3E_APN RA_GSM N2_GSM RR_APN VBI_AAI3S N_NSM P N_GSF C VAI_AMI3S RD_APN P RA_DSN RD_GSM N2N_DSN
1Ezd:2:7 and also, even, namely the king ć to carry out bring forth the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ vessel; vessel hardware, utensils, implement the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to guide [lead from one place to another] ć out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the self /our-/your-/themselves idol's temple
1Ezd:2:7 and the (nom) king (nom)   he/she/it-CARRY OUT-ed the (nom|acc) sanctuaries (nom|acc|voc); sacred ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-GUIDE-ed   out of (+gen) Jerusalem (indecl) and   they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) self (gen) idol's temple (dat)
1Ezd:2:7 1Ezd_2:7_1 1Ezd_2:7_2 1Ezd_2:7_3 1Ezd_2:7_4 1Ezd_2:7_5 1Ezd_2:7_6 1Ezd_2:7_7 1Ezd_2:7_8 1Ezd_2:7_9 1Ezd_2:7_10 1Ezd_2:7_11 1Ezd_2:7_12 1Ezd_2:7_13 1Ezd_2:7_14 1Ezd_2:7_15 1Ezd_2:7_16 1Ezd_2:7_17 1Ezd_2:7_18 1Ezd_2:7_19 1Ezd_2:7_20 1Ezd_2:7_21 1Ezd_2:7_22
1Ezd:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:8 ἐξενέγκας δὲ αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς Περσῶν παρέδωκεν αὐτὰ Μιθριδάτῃ τῷ ἑαυτοῦ γαζοφύλακι, διὰ δὲ τούτου παρεδόθησαν Σαναβασσάρῳ προστάτῃ τῆς Ιουδαίας.
1Ezd:2:8 Then the chief of the families of Judea and of the tribe of Benjamin stood up; the priests also, and the Levites, and all they whose mind the Lord had moved to go up, and to build an house for the Lord at Jerusalem, (1 Esdras 2:8 Brenton)
1Ezd:2:8  
1Ezd:2:8 ἐξενέγκας δὲ αὐτὰ Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν παρέδωκεν αὐτὰ Μιθριδάτῃ τῷ ἑαυτοῦ γαζοφύλακι, διὰ δὲ τούτου παρεδόθησαν Σαναβασσάρῳ προστάτῃ τῆς Ιουδαίας.
1Ezd:2:8 ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γαζο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] διά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)   προ·στάτης, -ου, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
1Ezd:2:8 By wykonywać ródź zaś On/ona/to/to samo Król By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie ??? Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę ??? Judea [okolica z]; żydowski
1Ezd:2:8 e)Xene/gkas de\ au)ta\ *ku=ros o( basileu\s *persO=n pare/dOken au)ta\ *miTrida/tE| tO=| e(autou= gaDZofu/laki, dia\ de\ tou/tou paredo/TEsan *sanabassa/rO| prosta/tE| tE=s *ioudai/as.
1Ezd:2:8 eXenenkas de auta kyros ho basileus persOn paredOken auta miTridatE tO heautu gaDZofylaki, dia de tutu paredoTEsan sanabassarO prostatE tEs iudaias.
1Ezd:2:8 VA_AAPNSM x RD_APN N2_NSM RA_NSM N3V_NSM N_GPM VAI_AAI3S RD_APN N1M_DSM RA_DSM RD_GSM N3K_DSM P x RD_GSM VCI_API3P N2_DSM N1M_DSM RA_GSF N1A_GSF
1Ezd:2:8 to carry out bring forth δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same ć the king ć to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same ć the self /our-/your-/themselves ??? because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine ć ??? the Judea [region of]; Jewish
1Ezd:2:8 upon CARRY OUT-ing (nom|voc) Yet they/them/same (nom|acc)   the (nom) king (nom)   he/she/it-Hand OVER-ed they/them/same (nom|acc)   the (dat) self (gen) ??? (dat) because of (+acc), through (+gen) Yet this (gen) they-were-Hand OVER-ed   ??? (dat) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen)
1Ezd:2:8 1Ezd_2:8_1 1Ezd_2:8_2 1Ezd_2:8_3 1Ezd_2:8_4 1Ezd_2:8_5 1Ezd_2:8_6 1Ezd_2:8_7 1Ezd_2:8_8 1Ezd_2:8_9 1Ezd_2:8_10 1Ezd_2:8_11 1Ezd_2:8_12 1Ezd_2:8_13 1Ezd_2:8_14 1Ezd_2:8_15 1Ezd_2:8_16 1Ezd_2:8_17 1Ezd_2:8_18 1Ezd_2:8_19 1Ezd_2:8_20 1Ezd_2:8_21
1Ezd:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:9 ὁ δὲ τούτων ἀριθμὸς ἦν· σπονδεῖα χρυσᾶ χίλια, σπονδεῖα ἀργυρᾶ χίλια, θυίσκαι ἀργυραῖ εἴκοσι ἐννέα,
1Ezd:2:9 And they that dwelt round about them, and helped them in all things with silver and gold, with horses and cattle, and with very many free gifts of a great number whose minds were stirred up thereto. (1 Esdras 2:9 Brenton)
1Ezd:2:9  
1Ezd:2:9 δὲ τούτων ἀριθμὸς ἦν· σπονδεῖα χρυσᾶ χίλια, σπονδεῖα ἀργυρᾶ χίλια, θυίσκαι ἀργυραῖ εἴκοσι ἐννέα,
1Ezd:2:9 ὁ ἡ τό δέ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀριθμός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν χίλιοι -αι -α   ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος χίλιοι -αι -α   ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἐννέα
1Ezd:2:9 zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] By być Złoty/złoty Tysiąc Srebrny Tysiąc Srebrny Ikona; dwadzieścia Dziewięć
1Ezd:2:9 o( de\ tou/tOn a)riTmo\s E)=n· spondei=a CHrusa= CHi/lia, spondei=a a)rgura= CHi/lia, Tui/skai a)rgurai= ei)/kosi e)nne/a,
1Ezd:2:9 ho de tutOn ariTmos En· spondeia CHrysa CHilia, spondeia argyra CHilia, Tyiskai argyrai eikosi ennea,
1Ezd:2:9 RA_NSM x RD_GPN N2_NSM V9_IAI3S N2N_NPN A1C_NPN A1A_NPN N2N_NPN A1C_NPN A1A_NPN N1_NPF A1C_NPF M M
1Ezd:2:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] number [see arithmetic] to be ć gold/golden thousand ć silver thousand ć silver icon; twenty nine
1Ezd:2:9 the (nom) Yet these (gen) number (nom) he/she/it-was   gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc)   silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc)   silver ([Adj] nom|voc) icons (dat); twenty nine
1Ezd:2:9 1Ezd_2:9_1 1Ezd_2:9_2 1Ezd_2:9_3 1Ezd_2:9_4 1Ezd_2:9_5 1Ezd_2:9_6 1Ezd_2:9_7 1Ezd_2:9_8 1Ezd_2:9_9 1Ezd_2:9_10 1Ezd_2:9_11 1Ezd_2:9_12 1Ezd_2:9_13 1Ezd_2:9_14 1Ezd_2:9_15
1Ezd:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:10 φιάλαι χρυσαῖ τριάκοντα, ἀργυραῖ δισχίλιαι τετρακόσιαι δέκα καὶ ἄλλα σκεύη χίλια.
1Ezd:2:10 King Cyrus also brought forth the holy vessels, which Nabuchodonosor had carried away from Jerusalem, and had set up in his temple of idols. (1 Esdras 2:10 Brenton)
1Ezd:2:10  
1Ezd:2:10 φιάλαι χρυσαῖ τριάκοντα, ἀργυραῖ δισχίλιαι τετρακόσιαι δέκα καὶ ἄλλα σκεύη χίλια.
1Ezd:2:10 φιάλη, -ης, ἡ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν τριά·κοντα ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος δισ·χίλιοι -αι -α τετρα·κόσιοι -αι -α δέκα καί ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ χίλιοι -αι -α
1Ezd:2:10 Miska Złoty/złoty Trzydzieści Srebrny Dwa tysiące Czterysta Dziesięć I też, nawet, mianowicie Inny Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Tysiąc
1Ezd:2:10 fia/lai CHrusai= tria/konta, a)rgurai= disCHi/liai tetrako/siai de/ka kai\ a)/lla skeu/E CHi/lia.
1Ezd:2:10 fialai CHrysai triakonta, argyrai disCHiliai tetrakosiai deka kai alla skeuE CHilia.
1Ezd:2:10 N1_NPF A1C_NPF M A1C_NPF A1A_NPF A1A_NPF M C A1_NPN N3E_NPN A1A_NPN
1Ezd:2:10 bowl gold/golden thirty silver two thousand four hundred ten and also, even, namely other vessel; vessel hardware, utensils, implement thousand
1Ezd:2:10 bowls (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|voc) thirty silver ([Adj] nom|voc) two thousand (nom|voc) four hundred (nom|voc) ten and other (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc)
1Ezd:2:10 1Ezd_2:10_1 1Ezd_2:10_2 1Ezd_2:10_3 1Ezd_2:10_4 1Ezd_2:10_5 1Ezd_2:10_6 1Ezd_2:10_7 1Ezd_2:10_8 1Ezd_2:10_9 1Ezd_2:10_10 1Ezd_2:10_11
1Ezd:2:10 x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:11 τὰ δὲ πάντα σκεύη διεκομίσθη, χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, πεντακισχίλια τετρακόσια ἑξήκοντα ἐννέα, ἀνηνέχθη δὲ ὑπὸ Σαναβασσάρου ἅμα τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Ιεροσόλυμα.
1Ezd:2:11 Now when Cyrus king of the Persians had brought them forth, he delivered them to Mithridates his treasurer: (1 Esdras 2:11 Brenton)
1Ezd:2:11  
1Ezd:2:11 τὰ δὲ πάντα σκεύη διεκομίσθη, χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, πεντακισχίλια τετρακόσια ἑξήκοντα ἐννέα, ἀνηνέχθη δὲ ὑπὸ Σαναβασσάρου ἅμα τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Ιεροσόλυμα.
1Ezd:2:11 ὁ ἡ τό δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος πεντα·κισ·χίλιοι -αι -α τετρα·κόσιοι -αι -α ἑξή·κοντα ἐννέα ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) δέ ὑπό   ἅμα ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Ezd:2:11 zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Srebrny Pięć tysięcy Czterysta Sześćdziesiąt Dziewięć By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj zaś Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tym samym czasie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeńcy Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
1Ezd:2:11 ta\ de\ pa/nta skeu/E diekomi/sTE, CHrusa= kai\ a)rgura=, pentakisCHi/lia tetrako/sia e(XE/konta e)nne/a, a)nEne/CHTE de\ u(po\ *sanabassa/rou a(/ma toi=s e)k tE=s ai)CHmalOsi/as e)k *babulO=nos ei)s *ieroso/luma.
1Ezd:2:11 ta de panta skeuE diekomisTE, CHrysa kai argyra, pentakisCHilia tetrakosia heXEkonta ennea, anEneCHTE de hypo sanabassaru hama tois ek tEs aiCHmalOsias ek babylOnos eis ierosolyma.
1Ezd:2:11 RA_NPN x A3_NPN N3E_NPN VSI_API3S A1C_NPN C A1C_NPN A1A_NPN A1A_NPN M M VQI_API3S x P N2_GSM D RA_DPM P RA_GSF N1A_GSF P N3W_GSF P N_ASF
1Ezd:2:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of vessel; vessel hardware, utensils, implement ć gold/golden and also, even, namely silver five thousand four hundred sixty nine to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć at the same time the out of (+gen) ἐξ before vowels the captives out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon into (+acc) Jerusalem [city of]
1Ezd:2:11 the (nom|acc) Yet all (nom|acc|voc), every (acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc)   gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) and silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) five thousand (nom|acc|voc) four hundred (nom|acc|voc) sixty nine he/she/it-was-BRING UP-ed Yet under (+acc), by (+gen)   at the same time the (dat) out of (+gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) out of (+gen) Babylon (gen) into (+acc) Jerusalem (nom|acc|voc), Jerusalem (nom|voc)
1Ezd:2:11 1Ezd_2:11_1 1Ezd_2:11_2 1Ezd_2:11_3 1Ezd_2:11_4 1Ezd_2:11_5 1Ezd_2:11_6 1Ezd_2:11_7 1Ezd_2:11_8 1Ezd_2:11_9 1Ezd_2:11_10 1Ezd_2:11_11 1Ezd_2:11_12 1Ezd_2:11_13 1Ezd_2:11_14 1Ezd_2:11_15 1Ezd_2:11_16 1Ezd_2:11_17 1Ezd_2:11_18 1Ezd_2:11_19 1Ezd_2:11_20 1Ezd_2:11_21 1Ezd_2:11_22 1Ezd_2:11_23 1Ezd_2:11_24 1Ezd_2:11_25
1Ezd:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:12 Ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ Ἀρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέως χρόνοις κατέγραψεν αὐτῷ κατὰ τῶν κατοικούντων ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ Βεσλεμος καὶ Μιθραδάτης καὶ Ταβελλιος καὶ Ραουμος καὶ Βεελτέεμος καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι, οἰκοῦντες δὲ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τόποις, τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολήν
1Ezd:2:12 And by him they were delivered to Sanabassar the governor of Judea. (1 Esdras 2:12 Brenton)
1Ezd:2:12  
1Ezd:2:12 Ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ Ἀρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέως χρόνοις κατέγραψεν αὐτῷ κατὰ τῶν κατοικούντων ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ Βεσλεμος καὶ Μιθραδάτης καὶ Ταβελλιος καὶ Ραουμος καὶ Βεελτέεμος καὶ Σαμσαῖος γραμματεὺς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι, οἰκοῦντες δὲ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τόποις, τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολήν
1Ezd:2:12 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἐπί   ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) κατα·γράφω (κατα+γραφ-, -, κατα+γραψ-, -, κατα+γεγραφ-, κατα+γραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.   καί   καί   καί   καί   καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δέ ἐν Σαμάρεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ
1Ezd:2:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By zapisywać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? By mieszkać zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie Inny Miejsce List [list apostolski]
1Ezd:2:12 *)en de\ toi=s e)pi\ *)artaXe/rXou tou= *persO=n basile/Os CHro/nois kate/graPSen au)tO=| kata\ tO=n katoikou/ntOn e)n tE=| *ioudai/a| kai\ *ierousalEm *beslemos kai\ *miTrada/tEs kai\ *tabellios kai\ *raoumos kai\ *beelte/emos kai\ *samsai=os o( grammateu\s kai\ oi( loipoi\ oi( tou/tois suntasso/menoi, oi)kou=ntes de\ e)n *samarei/a| kai\ toi=s a)/llois to/pois, tE\n u(pogegramme/nEn e)pistolE/n
1Ezd:2:12 en de tois epi artaXerXu tu persOn basileOs CHronois kategraPSen autO kata tOn katoikuntOn en tE iudaia kai ierusalEm beslemos kai miTradatEs kai tabellios kai raumos kai beelteemos kai samsaios ho grammateus kai hoi loipoi hoi tutois syntassomenoi, oikuntes de en samareia kai tois allois topois, tEn hypogegrammenEn epistolEn
1Ezd:2:12 P x RA_DPM P N1M_GSM RA_GSM N_GPM N3V_GSM N2_DPM VAI_AAI3S RD_DSM P RA_GPM V2_PAPGPM P RA_DSF N1A_DSF C N_DSF N_NSM C N1M_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM A1_NPM RA_NPM RD_DPM V1_PMPNPM V2_PAPNPM x P N1A_DSF C RA_DPM RD_DPM N2_DPM RA_ASF VP_XMPASF N1_ASF
1Ezd:2:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the ć king time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to write down he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely Jerusalem [city of] ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć the scribe and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? to dwell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Samaria [region of] and also, even, namely the other place the ć letter [epistle]
1Ezd:2:12 in/among/by (+dat) Yet the (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (gen)   king (gen) times (dat) he/she/it-WRITE-ed-DOWN him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) let-them-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN! (classical), while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (gen) in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat) and Jerusalem (indecl)   and   and   and   and   and   the (nom) scribe (nom) and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) the (nom) these (dat) while being-???-ed (nom|voc) while DWELL-ing (nom|voc) Yet in/among/by (+dat) Samaria (dat) and the (dat) other (dat) places (dat) the (acc)   letter (acc)
1Ezd:2:12 1Ezd_2:12_1 1Ezd_2:12_2 1Ezd_2:12_3 1Ezd_2:12_4 1Ezd_2:12_5 1Ezd_2:12_6 1Ezd_2:12_7 1Ezd_2:12_8 1Ezd_2:12_9 1Ezd_2:12_10 1Ezd_2:12_11 1Ezd_2:12_12 1Ezd_2:12_13 1Ezd_2:12_14 1Ezd_2:12_15 1Ezd_2:12_16 1Ezd_2:12_17 1Ezd_2:12_18 1Ezd_2:12_19 1Ezd_2:12_20 1Ezd_2:12_21 1Ezd_2:12_22 1Ezd_2:12_23 1Ezd_2:12_24 1Ezd_2:12_25 1Ezd_2:12_26 1Ezd_2:12_27 1Ezd_2:12_28 1Ezd_2:12_29 1Ezd_2:12_30 1Ezd_2:12_31 1Ezd_2:12_32 1Ezd_2:12_33 1Ezd_2:12_34 1Ezd_2:12_35 1Ezd_2:12_36 1Ezd_2:12_37 1Ezd_2:12_38 1Ezd_2:12_39 1Ezd_2:12_40 1Ezd_2:12_41 1Ezd_2:12_42 1Ezd_2:12_43 1Ezd_2:12_44 1Ezd_2:12_45 1Ezd_2:12_46 1Ezd_2:12_47 1Ezd_2:12_48 1Ezd_2:12_49
1Ezd:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:13 Βασιλεῖ Ἀρταξέρξῃ κυρίῳ οἱ παῖδές σου Ραουμος ὁ τὰ προσπίπτοντα καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῆς βουλῆς αὐτῶν κριταὶ οἱ ἐν Κοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ·
1Ezd:2:13 And this was the number of them; A thousand golden cups, and a thousand of silver, censers of silver twenty nine, vials of gold thirty, and of silver two thousand four hundred and ten, and a thousand other vessels. (1 Esdras 2:13 Brenton)
1Ezd:2:13  
1Ezd:2:13 Βασιλεῖ Ἀρταξέρξῃ κυρίῳ οἱ παῖδές σου Ραουμος τὰ προσπίπτοντα καὶ Σαμσαῖος γραμματεὺς καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῆς βουλῆς αὐτῶν κριταὶ οἱ ἐν Κοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ·
1Ezd:2:13 βασιλεύς, -έως, ὁ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κριτής, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν   Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX]
1Ezd:2:13 Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By powalić/spadek {jesień} przedtem I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Planu/zamiar On/ona/to/to samo Sądź [zobacz krytyka] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony
1Ezd:2:13 *basilei= *)artaXe/rXE| kuri/O| oi( pai=de/s sou *raoumos o( ta\ prospi/ptonta kai\ *samsai=os o( grammateu\s kai\ oi( e)pi/loipoi tE=s boulE=s au)tO=n kritai\ oi( e)n *koi/lE| *suri/a| kai\ *foini/kE|·
1Ezd:2:13 basilei artaXerXE kyriO hoi paides su raumos ho ta prospiptonta kai samsaios ho grammateus kai hoi epiloipoi tEs bulEs autOn kritai hoi en koilE syria kai foinikE·
1Ezd:2:13 N3V_DSM N1M_DSM N2_DSM RA_NPM N3D_NPM RP_GS N_NSM RA_NSM RA_APN V1_PAPAPN C N_NSM RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM A1B_NPM RA_GSF N1_GSF RD_GPM N1M_NPM RA_NPM P N1_DSF N1A_DSF C N1_DSF
1Ezd:2:13 king ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the child/servant you; your/yours(sg) ć the the to prostrate/fall before and also, even, namely ć the scribe and also, even, namely the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) the plan/intention he/she/it/same judge [see critic] the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red
1Ezd:2:13 king (dat)   lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   the (nom) the (nom|acc) while PROSTRATE/FALL-ing-BEFORE (acc, nom|acc|voc) and   the (nom) scribe (nom) and the (nom) Remain ([Adj] nom|voc) the (gen) plan/intention (gen) them/same (gen) judges (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat)   Syria (dat) and Phoenicia (dat); purple-red ([Adj] dat)
1Ezd:2:13 1Ezd_2:13_1 1Ezd_2:13_2 1Ezd_2:13_3 1Ezd_2:13_4 1Ezd_2:13_5 1Ezd_2:13_6 1Ezd_2:13_7 1Ezd_2:13_8 1Ezd_2:13_9 1Ezd_2:13_10 1Ezd_2:13_11 1Ezd_2:13_12 1Ezd_2:13_13 1Ezd_2:13_14 1Ezd_2:13_15 1Ezd_2:13_16 1Ezd_2:13_17 1Ezd_2:13_18 1Ezd_2:13_19 1Ezd_2:13_20 1Ezd_2:13_21 1Ezd_2:13_22 1Ezd_2:13_23 1Ezd_2:13_24 1Ezd_2:13_25 1Ezd_2:13_26 1Ezd_2:13_27
1Ezd:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:14 καὶ νῦν γνωστὸν ἔστω τῷ κυρίῳ βασιλεῖ διότι οἱ Ιουδαῖοι ἀναβάντες παρ’ ὑμῶν πρὸς ἡμᾶς, ἐλθόντες εἰς Ιερουσαλημ, τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσιν, τάς τε ἀγορὰς αὐτῆς καὶ τὰ τείχη θεραπεύουσιν καὶ ναὸν ὑποβάλλονται.
1Ezd:2:14 So all the vessels of gold and of silver, which were carried away, were five thousand four hundred threescore and nine. (1 Esdras 2:14 Brenton)
1Ezd:2:14  
1Ezd:2:14 καὶ νῦν γνωστὸν ἔστω τῷ κυρίῳ βασιλεῖ διότι οἱ Ιουδαῖοι ἀναβάντες παρ’ ὑμῶν πρὸς ἡμᾶς, ἐλθόντες εἰς Ιερουσαλημ, τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσιν, τάς τε ἀγορὰς αὐτῆς καὶ τὰ τείχη θεραπεύουσιν καὶ ναὸν ὑποβάλλονται.
1Ezd:2:14 καί νῦν γνωστός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ δι·ότι ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   καί πονηρός -ά -όν οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τέ ἀγορά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) καί ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὑπο·βάλλω (υπο+βαλλ-, -, 2nd υπο+βαλ-, -, -, -)
1Ezd:2:14 I też, nawet, mianowicie Teraz Znany By powodować stać; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Z powodu tego: Tamto Żydowski By podnosić fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Miasto I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By budować/buduj moralnie I [umieszczona z tyłu współrzędna] Rynek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ściana By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować I też, nawet, mianowicie Świątynia {Skroń} Do ???
1Ezd:2:14 kai\ nu=n gnOsto\n e)/stO tO=| kuri/O| basilei= dio/ti oi( *ioudai=oi a)naba/ntes par’ u(mO=n pro\s E(ma=s, e)lTo/ntes ei)s *ierousalEm, tE\n po/lin tE\n a)posta/tin kai\ ponEra\n oi)kodomou=sin, ta/s te a)gora\s au)tE=s kai\ ta\ tei/CHE Terapeu/ousin kai\ nao\n u(poba/llontai.
1Ezd:2:14 kai nyn gnOston estO tO kyriO basilei dioti hoi iudaioi anabantes par’ hymOn pros hEmas, elTontes eis ierusalEm, tEn polin tEn apostatin kai ponEran oikodomusin, tas te agoras autEs kai ta teiCHE Terapeuusin kai naon hypoballontai.
1Ezd:2:14 C D A1_NSN V9_PAD3S RA_DSM N2_DSM N3V_DSM C RA_NPM N2_NPM VB_AAPNPM P RP_GP P RP_AP VB_AAPNPM P N_ASF RA_ASF N3I_ASF RA_ASF N3I_ASF C A1A_ASF V2_PAI3P RA_APF x N1A_APF RD_GSF C RA_APN N3E_APN V1_PAI3P C N2_ASM V1_PMI3P
1Ezd:2:14 and also, even, namely now known to cause to stand; to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king because of this: that the Jewish to ascend frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you toward (+acc,+gen,+dat) I to come into (+acc) Jerusalem [city of] the city the ć and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to build/edify the and [postpositive coordinate] market he/she/it/same and also, even, namely the wall to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat and also, even, namely temple to ???
1Ezd:2:14 and now known ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) king (dat) because of this: that the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) upon ASCEND-ing (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) upon COME-ing (nom|voc) into (+acc) Jerusalem (indecl) the (acc) city (acc) the (acc)   and wicked ([Adj] acc) they-are-BUILD/EDIFY-ing, while BUILD/EDIFY-ing (dat) the (acc) and [postpositive coordinate] market (gen), markets (acc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) they-are-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO, while TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO (dat) and temple (acc) they-are-being-???-ed
1Ezd:2:14 1Ezd_2:14_1 1Ezd_2:14_2 1Ezd_2:14_3 1Ezd_2:14_4 1Ezd_2:14_5 1Ezd_2:14_6 1Ezd_2:14_7 1Ezd_2:14_8 1Ezd_2:14_9 1Ezd_2:14_10 1Ezd_2:14_11 1Ezd_2:14_12 1Ezd_2:14_13 1Ezd_2:14_14 1Ezd_2:14_15 1Ezd_2:14_16 1Ezd_2:14_17 1Ezd_2:14_18 1Ezd_2:14_19 1Ezd_2:14_20 1Ezd_2:14_21 1Ezd_2:14_22 1Ezd_2:14_23 1Ezd_2:14_24 1Ezd_2:14_25 1Ezd_2:14_26 1Ezd_2:14_27 1Ezd_2:14_28 1Ezd_2:14_29 1Ezd_2:14_30 1Ezd_2:14_31 1Ezd_2:14_32 1Ezd_2:14_33 1Ezd_2:14_34 1Ezd_2:14_35 1Ezd_2:14_36
1Ezd:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:15 ἐὰν οὖν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη συντελεσθῇ, φορολογίαν οὐ μὴ ὑπομείνωσιν δοῦναι, ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσιν ἀντιστήσονται.
1Ezd:2:15 These were brought back by Sanabassar, together with them of the captivity, from Babylon to Jerusalem. (1 Esdras 2:15 Brenton)
1Ezd:2:15  
1Ezd:2:15 ἐὰν οὖν πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη συντελεσθῇ, φορολογίαν οὐ μὴ ὑπομείνωσιν δοῦναι, ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσιν ἀντιστήσονται.
1Ezd:2:15 ἐάν (εἰ ἄν) οὖν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀλλά καί βασιλεύς, -έως, ὁ ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -)
1Ezd:2:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dlatego/wtedy Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Ściana By uzupełniać ??? Przed przydechem mocnym Nie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać By dawać Ale I też, nawet, mianowicie Król By przeciwstawiać
1Ezd:2:15 e)a\n ou)=n E( po/lis au(/tE oi)kodomETE=| kai\ ta\ tei/CHE suntelesTE=|, forologi/an ou) mE\ u(pomei/nOsin dou=nai, a)lla\ kai\ basileu=sin a)ntistE/sontai.
1Ezd:2:15 ean un hE polis hautE oikodomETE kai ta teiCHE syntelesTE, forologian u mE hypomeinOsin dunai, alla kai basileusin antistEsontai.
1Ezd:2:15 C x RA_NSF N3I_NSF RD_NSF VC_APS3S C RA_NPN N3E_NPN VS_APS3S N1A_ASF D D VA_AAS3P VO_AAN C D N3V_DPM VF_FMI3P
1Ezd:2:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] therefore/then the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify and also, even, namely the wall to complete ć οὐχ before rough breathing not to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain to give but and also, even, namely king to oppose
1Ezd:2:15 if-ever therefore/then the (nom) city (nom) this (nom) he/she/it-should-be-BUILD/EDIFY-ed and the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) he/she/it-should-be-COMPLETE-ed   not not they-should-ENDURE to-GIVE but and kings (dat) they-will-be-OPPOSE-ed
1Ezd:2:15 1Ezd_2:15_1 1Ezd_2:15_2 1Ezd_2:15_3 1Ezd_2:15_4 1Ezd_2:15_5 1Ezd_2:15_6 1Ezd_2:15_7 1Ezd_2:15_8 1Ezd_2:15_9 1Ezd_2:15_10 1Ezd_2:15_11 1Ezd_2:15_12 1Ezd_2:15_13 1Ezd_2:15_14 1Ezd_2:15_15 1Ezd_2:15_16 1Ezd_2:15_17 1Ezd_2:15_18 1Ezd_2:15_19
1Ezd:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:16 καὶ ἐπεὶ ἐνεργεῖται τὰ κατὰ τὸν ναόν, καλῶς ἔχειν ὑπολαμβάνομεν μὴ ὑπεριδεῖν τὸ τοιοῦτο, ἀλλὰ προσφωνῆσαι τῷ κυρίῳ βασιλεῖ, ὅπως, ἂν φαίνηταί σοι, ἐπισκεφθῇ ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν πατέρων σου βιβλίοις·
1Ezd:2:16 But in the time of Artaxerxes king of the Persians Belemus, and Mithridates, and Tabellius, and Rathumus, and Beeltethmus, and Semellius the secretary, with others that were in commission with them, dwelling in Samaria and other places, wrote unto him against them that dwelt in Judea and Jerusalem these letters following; (1 Esdras 2:16 Brenton)
1Ezd:2:16  
1Ezd:2:16 καὶ ἐπεὶ ἐνεργεῖται τὰ κατὰ τὸν ναόν, καλῶς ἔχειν ὑπολαμβάνομεν μὴ ὑπεριδεῖν τὸ τοιοῦτο, ἀλλὰ προσφωνῆσαι τῷ κυρίῳ βασιλεῖ, ὅπως, ἂν φαίνηταί σοι, ἐπισκεφθῇ ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν πατέρων σου βιβλίοις·
1Ezd:2:16 καί ἐπεί ἐν·εργέω (εν+εργ(ε)-, -, εν+εργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) καλῶς ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) μή ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὁ ἡ τό τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἀλλά προσ·φωνέω (προσ+φων(ε)-, -, προσ+φωνη·σ-, -, -, προσ+φωνη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ ὅπως ἄν φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)
1Ezd:2:16 I też, nawet, mianowicie Odtąd/inaczej [inaczej, np., By działać (działanie, czynny, efektywny (produkowanie))działaj, narzędzie, przystępuj, poszukuj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Świątynia {Skroń} Dobrze/słusznie By mieć By zaprzyjaźniać się Nie By przeoczać {By górować} Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Ale By adresować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By bywać [zobacz sceptyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ojciec Ty; twój/twój(sg) Książka
1Ezd:2:16 kai\ e)pei\ e)nergei=tai ta\ kata\ to\n nao/n, kalO=s e)/CHein u(polamba/nomen mE\ u(peridei=n to\ toiou=to, a)lla\ prosfOnE=sai tO=| kuri/O| basilei=, o(/pOs, a)/n fai/nEtai/ soi, e)piskefTE=| e)n toi=s a)po\ tO=n pate/rOn sou bibli/ois·
1Ezd:2:16 kai epei energeitai ta kata ton naon, kalOs eCHein hypolambanomen mE hyperidein to toiuto, alla prosfOnEsai tO kyriO basilei, hopOs, an fainEtai soi, episkefTE en tois apo tOn paterOn su bibliois·
1Ezd:2:16 C C V2_PMI3S RA_APN P RA_ASM N2_ASM D V1_PAN V1_PAI1P D VB_AAN RA_ASN A1_ASN C VA_AAN RA_DSM N2_DSM N3V_DSM C x V1_PMS3S RP_DS VV_APS3S P RA_DPN P RA_GPM N3_GPM RP_GS N2N_DPN
1Ezd:2:16 and also, even, namely since/otherwise [otherwise, e.g., to operate (operating, active, effective (producing))act, implement, proceed, prospect the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the temple well/rightly to have to take up not to overlook the such as this kind such, like [τοσαυτην] but to address the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to appear look, shew, peer, seem, show you; your/yours(sg); to rub worn, rub to visit [see skeptical] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the father you; your/yours(sg) book
1Ezd:2:16 and since he/she/it-is-being-OPERATE-ed the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) temple (acc) well/rightly to-be-HAVE-ing we-are-TAKE UP-ing not to-OVERLOOK the (nom|acc) such as this kind (nom|acc) but to-ADDRESS, be-you(sg)-ADDRESS-ed!, he/she/it-happens-to-ADDRESS (opt) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) king (dat) this is how ever he/she/it-should-be-being-APPEAR-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-should-be-VISIT-ed in/among/by (+dat) the (dat) away from (+gen) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) books (dat)
1Ezd:2:16 1Ezd_2:16_1 1Ezd_2:16_2 1Ezd_2:16_3 1Ezd_2:16_4 1Ezd_2:16_5 1Ezd_2:16_6 1Ezd_2:16_7 1Ezd_2:16_8 1Ezd_2:16_9 1Ezd_2:16_10 1Ezd_2:16_11 1Ezd_2:16_12 1Ezd_2:16_13 1Ezd_2:16_14 1Ezd_2:16_15 1Ezd_2:16_16 1Ezd_2:16_17 1Ezd_2:16_18 1Ezd_2:16_19 1Ezd_2:16_20 1Ezd_2:16_21 1Ezd_2:16_22 1Ezd_2:16_23 1Ezd_2:16_24 1Ezd_2:16_25 1Ezd_2:16_26 1Ezd_2:16_27 1Ezd_2:16_28 1Ezd_2:16_29 1Ezd_2:16_30 1Ezd_2:16_31
1Ezd:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:17 καὶ εὑρήσεις ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τὰ γεγραμμένα περὶ τούτων καὶ γνώσῃ ὅτι ἡ πόλις ἦν ἐκείνη ἀποστάτις καὶ βασιλεῖς καὶ πόλεις ἐνοχλοῦσα καὶ οἱ Ιουδαῖοι ἀποστάται καὶ πολιορκίας συνιστάμενοι ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ αἰῶνος, δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ἡ πόλις αὕτη ἠρημώθη.
1Ezd:2:17 To king Artaxerxes our lord, Thy servants, Rathumus the storywriter, and Semellius the scribe, and the rest of their council, and the judges that are in Celosyria and Phenice. (1 Esdras 2:17 Brenton)
1Ezd:2:17  
1Ezd:2:17 καὶ εὑρήσεις ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τὰ γεγραμμένα περὶ τούτων καὶ γνώσῃ ὅτι πόλις ἦν ἐκείνη ἀποστάτις καὶ βασιλεῖς καὶ πόλεις ἐνοχλοῦσα καὶ οἱ Ιουδαῖοι ἀποστάται καὶ πολιορκίας συνιστάμενοι ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ αἰῶνος, δι’ ἣν αἰτίαν καὶ πόλις αὕτη ἠρημώθη.
1Ezd:2:17 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) περί οὗτος αὕτη τοῦτο καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖνος -η -ο   καί βασιλεύς, -έως, ὁ καί πόλις, -εως, ἡ ἐν·οχλέω (εν+οχλ(ε)-, -, εν+οχλη·σ-, -, -, +εν+οχλη·θ-) καί ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἀπο·στάτης, -ου, ὁ [LXX] καί   συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι ἐκ αἰών, -ῶνος, ὁ διά ὅς ἥ ὅ αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
1Ezd:2:17 I też, nawet, mianowicie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pisać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Miasto By być Tamto I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Miasto By dokuczać (wciskany, zakłopotany) I też, nawet, mianowicie Żydowski Apostata I też, nawet, mianowicie By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Podstawa; podstawowy I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By leżeć odłogiem
1Ezd:2:17 kai\ eu(rE/seis e)n toi=s u(pomnEmatismoi=s ta\ gegramme/na peri\ tou/tOn kai\ gnO/sE| o(/ti E( po/lis E)=n e)kei/nE a)posta/tis kai\ basilei=s kai\ po/leis e)noCHlou=sa kai\ oi( *ioudai=oi a)posta/tai kai\ poliorki/as sunista/menoi e)n au)tE=| e)/ti e)X ai)O=nos, di’ E(\n ai)ti/an kai\ E( po/lis au(/tE E)rEmO/TE.
1Ezd:2:17 kai heurEseis en tois hypomnEmatismois ta gegrammena peri tutOn kai gnOsE hoti hE polis En ekeinE apostatis kai basileis kai poleis enoCHlusa kai hoi iudaioi apostatai kai poliorkias synistamenoi en autE eti eX aiOnos, di’ hEn aitian kai hE polis hautE ErEmOTE.
1Ezd:2:17 C VF_FAI2S P RA_DPM N2_DPM RA_APN VP_XMPAPN P RD_GPN C VF_FMI2S C RA_NSF N3I_NSF V9_IAI3S RD_NSF N3I_NSF C N3V_NPM C N3I_NPF V2_PAPNSF C RA_NPM N2_NPM N1M_NPM C N1A_GSF V6_PMPNPM P RD_DSF D P N3W_GSM P RR_ASF N1A_ASF C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF VCI_API3S
1Ezd:2:17 and also, even, namely to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the to write about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that the city to be that ć and also, even, namely king and also, even, namely city to annoy (crowded in, troubled) and also, even, namely the Jewish apostate and also, even, namely ć to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same yet/still out of (+gen) ἐξ before vowels eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which basis; basic and also, even, namely the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lay waste
1Ezd:2:17 and you(sg)-will-FIND in/among/by (+dat) the (dat)   the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) about (+acc,+gen) these (gen) and you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that the (nom) city (nom) he/she/it-was that (nom)   and kings (acc, nom|voc) and cities (acc, nom|voc) while ANNOY-ing (nom|voc) and the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) apostates (nom|voc) and   while being-STand WITH-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) yet/still out of (+gen) eon (gen) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (acc) basis (acc); basic ([Adj] acc) and the (nom) city (nom) this (nom) he/she/it-was-LAY-ed-WASTE
1Ezd:2:17 1Ezd_2:17_1 1Ezd_2:17_2 1Ezd_2:17_3 1Ezd_2:17_4 1Ezd_2:17_5 1Ezd_2:17_6 1Ezd_2:17_7 1Ezd_2:17_8 1Ezd_2:17_9 1Ezd_2:17_10 1Ezd_2:17_11 1Ezd_2:17_12 1Ezd_2:17_13 1Ezd_2:17_14 1Ezd_2:17_15 1Ezd_2:17_16 1Ezd_2:17_17 1Ezd_2:17_18 1Ezd_2:17_19 1Ezd_2:17_20 1Ezd_2:17_21 1Ezd_2:17_22 1Ezd_2:17_23 1Ezd_2:17_24 1Ezd_2:17_25 1Ezd_2:17_26 1Ezd_2:17_27 1Ezd_2:17_28 1Ezd_2:17_29 1Ezd_2:17_30 1Ezd_2:17_31 1Ezd_2:17_32 1Ezd_2:17_33 1Ezd_2:17_34 1Ezd_2:17_35 1Ezd_2:17_36 1Ezd_2:17_37 1Ezd_2:17_38 1Ezd_2:17_39 1Ezd_2:17_40 1Ezd_2:17_41 1Ezd_2:17_42
1Ezd:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:18 νῦν οὖν ὑποδείκνυμέν σοι, κύριε βασιλεῦ, διότι, ἐὰν ἡ πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ ταύτης τείχη ἀνασταθῇ, κάθοδός σοι οὐκέτι ἔσται εἰς Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην. –
1Ezd:2:18 Be it now known to the lord king, that the Jews that are up from you to us, being come into Jerusalem, that rebellious and wicked city, do build the marketplaces, and repair the walls of it and do lay the foundation of the temple. (1 Esdras 2:18 Brenton)
1Ezd:2:18  
1Ezd:2:18 νῦν οὖν ὑποδείκνυμέν σοι, κύριε βασιλεῦ, διότι, ἐὰν πόλις αὕτη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ ταύτης τείχη ἀνασταθῇ, κάθοδός σοι οὐκέτι ἔσται εἰς Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην.
1Ezd:2:18 νῦν οὖν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ δι·ότι ἐάν (εἰ ἄν) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX]  
1Ezd:2:18 Teraz Dlatego/wtedy Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Z powodu tego: Tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ściana By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Już nie By być Do (+przyspieszenie) Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony  
1Ezd:2:18 nu=n ou)=n u(podei/knume/n soi, ku/rie basileu=, dio/ti, e)a\n E( po/lis au(/tE oi)kodomETE=| kai\ ta\ tau/tEs tei/CHE a)nastaTE=|, ka/Todo/s soi ou)ke/ti e)/stai ei)s *koi/lEn *suri/an kai\ *foini/kEn.
1Ezd:2:18 nyn un hypodeiknymen soi, kyrie basileu, dioti, ean hE polis hautE oikodomETE kai ta tautEs teiCHE anastaTE, kaTodos soi uketi estai eis koilEn syrian kai foinikEn.
1Ezd:2:18 D x V5_PAI1P RP_DS N2_VSM N3V_VSM C C RA_NSF N3I_NSF RD_NSF VC_APS3S C RA_NPN RD_GSF N3E_NPN VC_APS3S N2_NSF RP_DS D VF_FMI3S P N1_ASF N1A_ASF C N1_ASF
1Ezd:2:18 now therefore/then ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king because of this: that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify and also, even, namely the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] wall to stand up put up, raise, resurrect ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub no longer to be into (+acc) ć Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red  
1Ezd:2:18 now therefore/then   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) king (voc) because of this: that if-ever the (nom) city (nom) this (nom) he/she/it-should-be-BUILD/EDIFY-ed and the (nom|acc) this (gen) walls (nom|acc|voc) he/she/it-should-be-STand-ed-UP   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) no longer he/she/it-will-be into (+acc)   Syria (acc) and Phoenicia (acc); purple-red ([Adj] acc)  
1Ezd:2:18 1Ezd_2:18_1 1Ezd_2:18_2 1Ezd_2:18_3 1Ezd_2:18_4 1Ezd_2:18_5 1Ezd_2:18_6 1Ezd_2:18_7 1Ezd_2:18_8 1Ezd_2:18_9 1Ezd_2:18_10 1Ezd_2:18_11 1Ezd_2:18_12 1Ezd_2:18_13 1Ezd_2:18_14 1Ezd_2:18_15 1Ezd_2:18_16 1Ezd_2:18_17 1Ezd_2:18_18 1Ezd_2:18_19 1Ezd_2:18_20 1Ezd_2:18_21 1Ezd_2:18_22 1Ezd_2:18_23 1Ezd_2:18_24 1Ezd_2:18_25 1Ezd_2:18_26 1Ezd_2:18_27
1Ezd:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:19 τότε ἀντέγραψεν ὁ βασιλεὺς Ραούμῳ τῷ γράφοντι τὰ προσπίπτοντα καὶ Βεελτεέμῳ καὶ Σαμσαίῳ γραμματεῖ καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς συντασσομένοις καὶ οἰκοῦσιν ἐν τῇ Σαμαρείᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ τὰ ὑπογεγραμμένα
1Ezd:2:19 Now if this city and the walls thereof be made up again, they will not only refuse to give tribute, but also rebel against kings. (1 Esdras 2:19 Brenton)
1Ezd:2:19  
1Ezd:2:19 τότε ἀντέγραψεν βασιλεὺς Ραούμῳ τῷ γράφοντι τὰ προσπίπτοντα καὶ Βεελτεέμῳ καὶ Σαμσαίῳ γραμματεῖ καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς συντασσομένοις καὶ οἰκοῦσιν ἐν τῇ Σαμαρείᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ τὰ ὑπογεγραμμένα
1Ezd:2:19 τότε   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) καί   καί   γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) καί οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό Σαμάρεια, -ας, ἡ καί Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ὁ ἡ τό  
1Ezd:2:19 Wtedy Król By pisać By powalić/spadek {jesień} przedtem I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Do ??? I też, nawet, mianowicie By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samaria [okolica z] I też, nawet, mianowicie Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony
1Ezd:2:19 to/te a)nte/graPSen o( basileu\s *raou/mO| tO=| gra/fonti ta\ prospi/ptonta kai\ *beeltee/mO| kai\ *samsai/O| grammatei= kai\ toi=s loipoi=s toi=s suntassome/nois kai\ oi)kou=sin e)n tE=| *samarei/a| kai\ *suri/a| kai\ *foini/kE| ta\ u(pogegramme/na
1Ezd:2:19 tote antegraPSen ho basileus raumO tO grafonti ta prospiptonta kai beelteemO kai samsaiO grammatei kai tois loipois tois syntassomenois kai oikusin en tE samareia kai syria kai foinikE ta hypogegrammena
1Ezd:2:19 D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_DSM RA_DSM V1_PAPDSM RA_APN V1_PAPAPN C N2_DSM C N2_DSM N3V_DSM C RA_DPM A1_DPM RA_DPM V1_PMPDPM C V2_PAPDPM P RA_DSF N1A_DSF C N1A_DSF C N1_DSF RA_APN VP_XMPAPN
1Ezd:2:19 then ć the king ć the to write the to prostrate/fall before and also, even, namely ć and also, even, namely ć scribe and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the to ??? and also, even, namely to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Samaria [region of] and also, even, namely Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red the ć
1Ezd:2:19 then   the (nom) king (nom)   the (dat) while WRITE-ing (dat) the (nom|acc) while PROSTRATE/FALL-ing-BEFORE (acc, nom|acc|voc) and   and   scribe (dat) and the (dat) remaining ([Adj] dat) the (dat) while being-???-ed (dat) and they-are-DWELL-ing, while DWELL-ing (dat) in/among/by (+dat) the (dat) Samaria (dat) and Syria (dat) and Phoenicia (dat); purple-red ([Adj] dat) the (nom|acc)  
1Ezd:2:19 1Ezd_2:19_1 1Ezd_2:19_2 1Ezd_2:19_3 1Ezd_2:19_4 1Ezd_2:19_5 1Ezd_2:19_6 1Ezd_2:19_7 1Ezd_2:19_8 1Ezd_2:19_9 1Ezd_2:19_10 1Ezd_2:19_11 1Ezd_2:19_12 1Ezd_2:19_13 1Ezd_2:19_14 1Ezd_2:19_15 1Ezd_2:19_16 1Ezd_2:19_17 1Ezd_2:19_18 1Ezd_2:19_19 1Ezd_2:19_20 1Ezd_2:19_21 1Ezd_2:19_22 1Ezd_2:19_23 1Ezd_2:19_24 1Ezd_2:19_25 1Ezd_2:19_26 1Ezd_2:19_27 1Ezd_2:19_28 1Ezd_2:19_29 1Ezd_2:19_30
1Ezd:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:20 Ἀνέγνων τὴν ἐπιστολήν, ἣν πεπόμφατε πρός με.
1Ezd:2:20 And forasmuch as the things pertaining to the temple are now in hand, we think it meet not to neglect such a matter, (1 Esdras 2:20 Brenton)
1Ezd:2:20  
1Ezd:2:20 Ἀνέγνων τὴν ἐπιστολήν, ἣν πεπόμφατε πρός με.
1Ezd:2:20 ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Ezd:2:20 By czytać List [list apostolski] Kto/, który/, który By posyłać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
1Ezd:2:20 *)ane/gnOn tE\n e)pistolE/n, E(\n pepo/mfate pro/s me.
1Ezd:2:20 anegnOn tEn epistolEn, hEn pepomfate pros me.
1Ezd:2:20 VZI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RR_ASF VX_XAI3S P RP_AS
1Ezd:2:20 to read the letter [epistle] who/whom/which to send toward (+acc,+gen,+dat) I
1Ezd:2:20 I-READ-ed the (acc) letter (acc) who/whom/which (acc) you(pl)-have-SEND-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
1Ezd:2:20 1Ezd_2:20_1 1Ezd_2:20_2 1Ezd_2:20_3 1Ezd_2:20_4 1Ezd_2:20_5 1Ezd_2:20_6 1Ezd_2:20_7
1Ezd:2:20 x x x x x x x
1Ezd:2:21 ἐπέταξα οὖν ἐπισκέψασθαι, καὶ εὑρέθη ὅτι ἐστὶν ἡ πόλις ἐκείνη ἐξ αἰῶνος βασιλεῦσιν ἀντιπαρατάσσουσα καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀποστάσεις καὶ πολέμους ἐν αὐτῇ συντελοῦντες
1Ezd:2:21 But to speak unto our lord the king, to the intent that, if it be thy pleasure it may be sought out in the books of thy fathers: (1 Esdras 2:21 Brenton)
1Ezd:2:21  
1Ezd:2:21 ἐπέταξα οὖν ἐπισκέψασθαι, καὶ εὑρέθη ὅτι ἐστὶν πόλις ἐκείνη ἐξ αἰῶνος βασιλεῦσιν ἀντιπαρατάσσουσα καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀποστάσεις καὶ πολέμους ἐν αὐτῇ συντελοῦντες
1Ezd:2:21 ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) οὖν ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐκ αἰών, -ῶνος, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπό·στασις, -εως, ἡ [LXX] καί πόλεμος, -ου, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
1Ezd:2:21 By mówić co by robić Dlatego/wtedy By bywać [zobacz sceptyczny] I też, nawet, mianowicie By znajdować Ponieważ/tamto By być Miasto Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Król I też, nawet, mianowicie Ludzki ??? I też, nawet, mianowicie Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By uzupełniać
1Ezd:2:21 e)pe/taXa ou)=n e)piske/PSasTai, kai\ eu(re/TE o(/ti e)sti\n E( po/lis e)kei/nE e)X ai)O=nos basileu=sin a)ntiparata/ssousa kai\ oi( a)/nTrOpoi a)posta/seis kai\ pole/mous e)n au)tE=| suntelou=ntes
1Ezd:2:21 epetaXa un episkePSasTai, kai heureTE hoti estin hE polis ekeinE eX aiOnos basileusin antiparatassusa kai hoi anTrOpoi apostaseis kai polemus en autE synteluntes
1Ezd:2:21 VAI_AAI1S x VA_AMN C VC_API3S C V9_PAI3S RA_NSF N3I_NSF RD_NSF P N3W_GSM N3V_DPM V1_PAPNSF C RA_NPM N2_NPM N3I_APF C N2_APM P RD_DSF V2_PAPNPM
1Ezd:2:21 to tell what to do therefore/then to visit [see skeptical] and also, even, namely to find because/that to be the city that out of (+gen) ἐξ before vowels eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever king ć and also, even, namely the human ??? and also, even, namely war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to complete
1Ezd:2:21 I-TELL-ed-WHAT-TO-DO therefore/then to-be-VISIT-ed and he/she/it-was-FIND-ed because/that he/she/it-is the (nom) city (nom) that (nom) out of (+gen) eon (gen) kings (dat)   and the (nom) humans (nom|voc) ???s (acc, nom|voc) and wars (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) while COMPLETE-ing (nom|voc)
1Ezd:2:21 1Ezd_2:21_1 1Ezd_2:21_2 1Ezd_2:21_3 1Ezd_2:21_4 1Ezd_2:21_5 1Ezd_2:21_6 1Ezd_2:21_7 1Ezd_2:21_8 1Ezd_2:21_9 1Ezd_2:21_10 1Ezd_2:21_11 1Ezd_2:21_12 1Ezd_2:21_13 1Ezd_2:21_14 1Ezd_2:21_15 1Ezd_2:21_16 1Ezd_2:21_17 1Ezd_2:21_18 1Ezd_2:21_19 1Ezd_2:21_20 1Ezd_2:21_21 1Ezd_2:21_22 1Ezd_2:21_23
1Ezd:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:22 καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ καὶ σκληροὶ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ κυριεύοντες καὶ φορολογοῦντες Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην.
1Ezd:2:22 And thou shalt find in the chronicles what is written concerning these things, and shalt understand that that city was rebellious, troubling both kings and cities: (1 Esdras 2:22 Brenton)
1Ezd:2:22  
1Ezd:2:22 καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ καὶ σκληροὶ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ κυριεύοντες καὶ φορολογοῦντες Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην.
1Ezd:2:22 καί βασιλεύς, -έως, ὁ ἰσχυρός -ά -όν καί σκληρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) καί     Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX]
1Ezd:2:22 I też, nawet, mianowicie Król Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na I też, nawet, mianowicie Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony
1Ezd:2:22 kai\ basilei=s i)sCHuroi\ kai\ sklEroi\ E)=san e)n *ierousalEm kurieu/ontes kai\ forologou=ntes *koi/lEn *suri/an kai\ *foini/kEn.
1Ezd:2:22 kai basileis isCHyroi kai sklEroi Esan en ierusalEm kyrieuontes kai forologuntes koilEn syrian kai foinikEn.
1Ezd:2:22 C N3V_NPM A1A_NPM C A1A_NPM V9_IAI3P P N_DSF V1_PAPNPM C V2_PAPNPM N1_ASF N1A_ASF C N1_ASF
1Ezd:2:22 and also, even, namely king mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely hard rigid, stiff to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon and also, even, namely ć ć Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red
1Ezd:2:22 and kings (acc, nom|voc) mighty ([Adj] nom|voc) and hard ([Adj] nom|voc) they-were in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) while BE-ing-LORD-OF/OVER (nom|voc) and     Syria (acc) and Phoenicia (acc); purple-red ([Adj] acc)
1Ezd:2:22 1Ezd_2:22_1 1Ezd_2:22_2 1Ezd_2:22_3 1Ezd_2:22_4 1Ezd_2:22_5 1Ezd_2:22_6 1Ezd_2:22_7 1Ezd_2:22_8 1Ezd_2:22_9 1Ezd_2:22_10 1Ezd_2:22_11 1Ezd_2:22_12 1Ezd_2:22_13 1Ezd_2:22_14 1Ezd_2:22_15
1Ezd:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:23 νῦν οὖν ἐπέταξα ἀποκωλῦσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους τοῦ οἰκοδομῆσαι τὴν πόλιν
1Ezd:2:23 And that the Jews were rebellious, and raised always wars therein; for the which cause even this city was made desolate. (1 Esdras 2:23 Brenton)
1Ezd:2:23  
1Ezd:2:23 νῦν οὖν ἐπέταξα ἀποκωλῦσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους τοῦ οἰκοδομῆσαι τὴν πόλιν
1Ezd:2:23 νῦν οὖν ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-)   ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
1Ezd:2:23 Teraz Dlatego/wtedy By mówić co by robić Ludzki Tamto By budować/buduj moralnie Miasto
1Ezd:2:23 nu=n ou)=n e)pe/taXa a)pokOlu=sai tou\s a)nTrO/pous e)kei/nous tou= oi)kodomE=sai tE\n po/lin
1Ezd:2:23 nyn un epetaXa apokOlysai tus anTrOpus ekeinus tu oikodomEsai tEn polin
1Ezd:2:23 D x VAI_AAI1S VA_AAN RA_APM N2_APM RD_APM RA_GSN VA_AAN RA_ASF N3I_ASF
1Ezd:2:23 now therefore/then to tell what to do ć the human that the to build/edify the city
1Ezd:2:23 now therefore/then I-TELL-ed-WHAT-TO-DO   the (acc) humans (acc) those (acc) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) the (acc) city (acc)
1Ezd:2:23 1Ezd_2:23_1 1Ezd_2:23_2 1Ezd_2:23_3 1Ezd_2:23_4 1Ezd_2:23_5 1Ezd_2:23_6 1Ezd_2:23_7 1Ezd_2:23_8 1Ezd_2:23_9 1Ezd_2:23_10 1Ezd_2:23_11
1Ezd:2:23 x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:24 καὶ προνοηθῆναι ὅπως μηθὲν παρὰ ταῦτα γένηται καὶ μὴ προβῇ ἐπὶ πλεῖον τὰ τῆς κακίας εἰς τὸ βασιλεῖς ἐνοχλῆσαι. –
1Ezd:2:24 Wherefore now we do declare unto thee, O lord the king, that if this city be built again, and the walls thereof set up anew, thou shalt from henceforth have no passage into Celosyria and Phenice. (1 Esdras 2:24 Brenton)
1Ezd:2:24  
1Ezd:2:24 καὶ προνοηθῆναι ὅπως μηθὲν παρὰ ταῦτα γένηται καὶ μὴ προβῇ ἐπὶ πλεῖον τὰ τῆς κακίας εἰς τὸ βασιλεῖς ἐνοχλῆσαι.
1Ezd:2:24 καί προ·νοέω (προ+νο(ε)-, -, προ+νοη·σ-, -, -, προ+νοη·θ-) ὅπως μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν παρά οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί μή προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -) ἐπί πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν·οχλέω (εν+οχλ(ε)-, -, εν+οχλη·σ-, -, -, +εν+οχλη·θ-)  
1Ezd:2:24 I też, nawet, mianowicie By kierować się {By robić dla} do dodatków {przydziałów} Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie jeden fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Nie By posuwać naprzód Postęp {Zaliczkę}, krok naprzód, iść na przodzie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Więcej Źle źle, złośliwość Do (+przyspieszenie) Król By dokuczać (wciskany, zakłopotany)  
1Ezd:2:24 kai\ pronoETE=nai o(/pOs mETe\n para\ tau=ta ge/nEtai kai\ mE\ probE=| e)pi\ plei=on ta\ tE=s kaki/as ei)s to\ basilei=s e)noCHlE=sai.
1Ezd:2:24 kai pronoETEnai hopOs mETen para tauta genEtai kai mE probE epi pleion ta tEs kakias eis to basileis enoCHlEsai.
1Ezd:2:24 C VC_APN C A3_ASN P RD_APN VB_AMS3S C D VZ_AAS3S P A3C_ASN RA_APN RA_GSF N1A_GSF P RA_ASN N3V_NPM VA_AAN
1Ezd:2:24 and also, even, namely to make allowances for so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not one frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen and also, even, namely not to Advance Advance, step forward, go ahead of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing more the the evil evil, malice into (+acc) the king to annoy (crowded in, troubled)  
1Ezd:2:24 and to-be-MAKE-ed-ALLOWANCES-FOR this is how not one (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc) he/she/it-should-be-BECOME-ed and not he/she/it-should-ADVANCE upon/over (+acc,+gen,+dat) more (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) the (gen) evil (gen), wickedness (acc) into (+acc) the (nom|acc) kings (acc, nom|voc) to-ANNOY, be-you(sg)-ANNOY-ed!, he/she/it-happens-to-ANNOY (opt)  
1Ezd:2:24 1Ezd_2:24_1 1Ezd_2:24_2 1Ezd_2:24_3 1Ezd_2:24_4 1Ezd_2:24_5 1Ezd_2:24_6 1Ezd_2:24_7 1Ezd_2:24_8 1Ezd_2:24_9 1Ezd_2:24_10 1Ezd_2:24_11 1Ezd_2:24_12 1Ezd_2:24_13 1Ezd_2:24_14 1Ezd_2:24_15 1Ezd_2:24_16 1Ezd_2:24_17 1Ezd_2:24_18 1Ezd_2:24_19 1Ezd_2:24_20
1Ezd:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:25 τότε ἀναγνωσθέντων τῶν παρὰ τοῦ βασιλέως Ἀρταξέρξου γραφέντων ὁ Ραουμος καὶ Σαμσαῖος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι ἀναζεύξαντες κατὰ σπουδὴν εἰς Ιερουσαλημ μεθ’ ἵππου καὶ ὄχλου παρατάξεως ἤρξαντο κωλύειν τοὺς οἰκοδομοῦντας.
1Ezd:2:25 Then the king wrote back again to Rathumus the storywriter, to Beeltethmus, to Semellius the scribe, and to the rest that were in commission, and dwellers in Samaria and Syria and Phenice, after this manner; (1 Esdras 2:25 Brenton)
1Ezd:2:25  
1Ezd:2:25 τότε ἀναγνωσθέντων τῶν παρὰ τοῦ βασιλέως Ἀρταξέρξου γραφέντων Ραουμος καὶ Σαμσαῖος γραμματεὺς καὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι ἀναζεύξαντες κατὰ σπουδὴν εἰς Ιερουσαλημ μεθ’ ἵππου καὶ ὄχλου παρατάξεως ἤρξαντο κωλύειν τοὺς οἰκοδομοῦντας.
1Ezd:2:25 τότε ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-)   κατά σπουδή, -ῆς, ἡ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μετά ἵππος, -ου, ὁ καί ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-)   ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
1Ezd:2:25 Wtedy By czytać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król By pisać I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pilności/pośpiech Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony By zaczynać się By przeszkadzać By budować/buduj moralnie
1Ezd:2:25 to/te a)nagnOsTe/ntOn tO=n para\ tou= basile/Os *)artaXe/rXou grafe/ntOn o( *raoumos kai\ *samsai=os o( grammateu\s kai\ oi( tou/tois suntasso/menoi a)naDZeu/Xantes kata\ spoudE\n ei)s *ierousalEm meT’ i(/ppou kai\ o)/CHlou parata/XeOs E)/rXanto kOlu/ein tou\s oi)kodomou=ntas.
1Ezd:2:25 tote anagnOsTentOn tOn para tu basileOs artaXerXu grafentOn ho raumos kai samsaios ho grammateus kai hoi tutois syntassomenoi anaDZeuXantes kata spudEn eis ierusalEm meT’ hippu kai oCHlu parataXeOs ErXanto kOlyein tus oikodomuntas.
1Ezd:2:25 D VS_APPGPM RA_GPM P RA_GSM N3V_GSM N1M_GSM VD_APPGPM RA_NSM N2_NSM C N2_NSM RA_NSM N3V_NSM C RA_NPM RD_DPM V1_PMPNPM VA_AAPNPM P N1_ASF P N_ASF P N2_GSM C N2_GSM N3I_GSF VAI_AMI3P V1_PAN RA_APM V2_PAPAPM
1Ezd:2:25 then to read the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king ć to write the ć and also, even, namely ć the scribe and also, even, namely the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing diligence/haste into (+acc) Jerusalem [city of] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing horse and also, even, namely crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded ć to begin to hinder the to build/edify
1Ezd:2:25 then let-them-be-READ-ed! (classical), upon being-READ-ed (gen) the (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen)   let-them-be-WRITE-ed! (classical), upon being-WRITE-ed (gen) the (nom)   and   the (nom) scribe (nom) and the (nom) these (dat) while being-???-ed (nom|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) diligence/haste (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) after (+acc), with (+gen) horse (gen) and crowd (gen); be-you(sg)-being-TROUBLE-ed!   they-were-BEGIN-ed to-be-HINDER-ing the (acc) while BUILD/EDIFY-ing (acc)
1Ezd:2:25 1Ezd_2:25_1 1Ezd_2:25_2 1Ezd_2:25_3 1Ezd_2:25_4 1Ezd_2:25_5 1Ezd_2:25_6 1Ezd_2:25_7 1Ezd_2:25_8 1Ezd_2:25_9 1Ezd_2:25_10 1Ezd_2:25_11 1Ezd_2:25_12 1Ezd_2:25_13 1Ezd_2:25_14 1Ezd_2:25_15 1Ezd_2:25_16 1Ezd_2:25_17 1Ezd_2:25_18 1Ezd_2:25_19 1Ezd_2:25_20 1Ezd_2:25_21 1Ezd_2:25_22 1Ezd_2:25_23 1Ezd_2:25_24 1Ezd_2:25_25 1Ezd_2:25_26 1Ezd_2:25_27 1Ezd_2:25_28 1Ezd_2:25_29 1Ezd_2:25_30 1Ezd_2:25_31 1Ezd_2:25_32
1Ezd:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:2:26 καὶ ἤργει ἡ οἰκοδομὴ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ μέχρι τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως.
1Ezd:2:26 I have read the epistle which ye have sent unto me: therefore I commanded to make diligent search, and it hath been found that that city was from the beginning practising against kings; (1 Esdras 2:26 Brenton)
1Ezd:2:26  
1Ezd:2:26 καὶ ἤργει οἰκοδομὴ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ μέχρι τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως.
1Ezd:2:26 καί ἀργέω (αργ(ε)-, -, αργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ
1Ezd:2:26 I też, nawet, mianowicie By opuszczać się Oddziaływanie moralne