1Krl:24:1 καὶ ἀνέβη Δαυιδ ἐκεῖθεν καὶ ἐκάθισεν ἐν τοῖς στενοῖς Εγγαδδι.
1Krl:24:1 And David rose up from thence, and dwelt in the narrow passes of Engaddi. (1 Samuel 24:1 Brenton)
1Krl:24:1 Dawid odszedł stamtąd i zamieszkał w miejscach niedostępnych Engaddi. (1 Sm 24:1 BT_4)
1Krl:24:1 Καὶ ἀνέβη Δαυιδ ἐκεῖθεν καὶ ἐκάθισεν ἐν τοῖς στενοῖς Εγγαδδι.
1Krl:24:1 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐκεῖ·θεν καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό στενός -ή -όν  
1Krl:24:1 I też, nawet, mianowicie By podnosić David Stamtąd I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko
1Krl:24:1 *kai\ a)ne/bE *dauid e)kei=Ten kai\ e)ka/Tisen e)n toi=s stenoi=s *eggaddi.
1Krl:24:1 kai anebE dauid ekeiTen kai ekaTisen en tois stenois engaddi.
1Krl:24:1 C VZI_AAI3S N_NSM D C VAI_AAI3S P RA_DPM A1_DPM N_GS
1Krl:24:1 and also, even, namely to ascend David from there and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh ć
1Krl:24:1 and he/she/it-ASCEND-ed David (indecl) from there and he/she/it-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) the (dat) narrow ([Adj] dat)  
1Krl:24:1 1Krl_24:1_1 1Krl_24:1_2 1Krl_24:1_3 1Krl_24:1_4 1Krl_24:1_5 1Krl_24:1_6 1Krl_24:1_7 1Krl_24:1_8 1Krl_24:1_9 1Krl_24:1_10
1Krl:24:1 x x x x x x x x x x
1Krl:24:2 καὶ ἐγενήθη ὡς ἀνέστρεψεν Σαουλ ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων ὅτι Δαυιδ ἐν τῇ ἐρήμῳ Εγγαδδι.
1Krl:24:2 And it came to pass when Saul returned from pursuing after the Philistines, that it was reported to him, saying, David is in the wilderness of Engaddi. (1 Samuel 24:2 Brenton)
1Krl:24:2 Ale gdy Saul wrócił z wyprawy przeciw Filistynom, doniesiono mu: «Oto Dawid przebywa na pustyni Engaddi». (1 Sm 24:2 BT_4)
1Krl:24:2 καὶ ἐγενήθη ὡς ἀνέστρεψεν Σαουλ ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων ὅτι Δαυιδ ἐν τῇ ἐρήμῳ Εγγαδδι.
1Krl:24:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) Σαούλ, ὁ ἀπό ὄπισ·θεν ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον  
1Krl:24:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Saul Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od z tyłu Obcy I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie
1Krl:24:2 kai\ e)genE/TE O(s a)ne/strePSen *saoul a)po\ o)/pisTen tO=n a)llofu/lOn, kai\ a)pEgge/lE au)tO=| lego/ntOn o(/ti *dauid e)n tE=| e)rE/mO| *eggaddi.
1Krl:24:2 kai egenETE hOs anestrePSen saul apo opisTen tOn allofylOn, kai apEngelE autO legontOn hoti dauid en tE erEmO engaddi.
1Krl:24:2 C VCI_API3S C VAI_AAI3S N_NSM P D RA_GPM A1B_GPM C VDI_API3S RD_DSM V1_PAPGPM C N_NSM P RA_DSF N2_DSF N_GS
1Krl:24:2 and also, even, namely to become become, happen as/like to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, Saul from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from behind the foreign and also, even, namely to report – to report or tell. he/she/it/same to say/tell because/that David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness ć
1Krl:24:2 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-UPSET-ed Saul (indecl) away from (+gen) from behind the (gen) foreign ([Adj] gen) and he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed him/it/same (dat) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) because/that David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat)  
1Krl:24:2 1Krl_24:2_1 1Krl_24:2_2 1Krl_24:2_3 1Krl_24:2_4 1Krl_24:2_5 1Krl_24:2_6 1Krl_24:2_7 1Krl_24:2_8 1Krl_24:2_9 1Krl_24:2_10 1Krl_24:2_11 1Krl_24:2_12 1Krl_24:2_13 1Krl_24:2_14 1Krl_24:2_15 1Krl_24:2_16 1Krl_24:2_17 1Krl_24:2_18 1Krl_24:2_19
1Krl:24:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:3 καὶ ἔλαβεν μεθ’ ἑαυτοῦ τρεῖς χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκλεκτοὺς ἐκ παντὸς Ισραηλ καὶ ἐπορεύθη ζητεῖν τὸν Δαυιδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἐπὶ πρόσωπον Σαδαιεμ.
1Krl:24:3 And he took with him three thousand men, chosen out of all Israel, and went to seek David and his men in front of Saddaeem. (1 Samuel 24:3 Brenton)
1Krl:24:3 Zabrał więc Saul trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie Skał Dzikich Kóz. (1 Sm 24:3 BT_4)
1Krl:24:3 καὶ ἔλαβεν μεθ’ ἑαυτοῦ τρεῖς χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκλεκτοὺς ἐκ παντὸς Ισραηλ καὶ ἐπορεύθη ζητεῖν τὸν Δαυιδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἐπὶ πρόσωπον Σαδαιεμ.
1Krl:24:3 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) μετά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ·λεκτός -ή -όν ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό  
1Krl:24:3 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Trzy Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Wybierany [zobacz eklektyczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie By iść By szukać David I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz
1Krl:24:3 kai\ e)/laben meT’ e(autou= trei=s CHilia/das a)ndrO=n e)klektou\s e)k panto\s *israEl kai\ e)poreu/TE DZEtei=n to\n *dauid kai\ tou\s a)/ndras au)tou= e)pi\ pro/sOpon *sadaiem.
1Krl:24:3 kai elaben meT’ heautu treis CHiliadas andrOn eklektus ek pantos israEl kai eporeuTE DZEtein ton dauid kai tus andras autu epi prosOpon sadaiem.
1Krl:24:3 C VBI_AAI3S P RD_GSM A3_APF N3D_APF N3_GPM A1_APM P A3_GSM N_GSM C VCI_API3S V2_PAN RA_ASM N_ASM C RA_APM N3_APM RD_GSM P N2N_ASN N_GS
1Krl:24:3 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves three kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". selected [see eclectic] out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to go to seek the David and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face ć
1Krl:24:3 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed after (+acc), with (+gen) self (gen) three (acc, nom) kilos (acc) men, husbands (gen) selected ([Adj] acc) out of (+gen) every (gen) Israel (indecl) and he/she/it-was-GO-ed to-be-SEEK-ing the (acc) David (indecl) and the (acc) men, husbands (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc)  
1Krl:24:3 1Krl_24:3_1 1Krl_24:3_2 1Krl_24:3_3 1Krl_24:3_4 1Krl_24:3_5 1Krl_24:3_6 1Krl_24:3_7 1Krl_24:3_8 1Krl_24:3_9 1Krl_24:3_10 1Krl_24:3_11 1Krl_24:3_12 1Krl_24:3_13 1Krl_24:3_14 1Krl_24:3_15 1Krl_24:3_16 1Krl_24:3_17 1Krl_24:3_18 1Krl_24:3_19 1Krl_24:3_20 1Krl_24:3_21 1Krl_24:3_22 1Krl_24:3_23
1Krl:24:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:4 καὶ ἦλθεν εἰς τὰς ἀγέλας τῶν ποιμνίων τὰς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, καὶ ἦν ἐκεῖ σπήλαιον, καὶ Σαουλ εἰσῆλθεν παρασκευάσασθαι· καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐσώτερον τοῦ σπηλαίου ἐκάθηντο.
1Krl:24:4 And he came to the flocks of sheep that were by the way, and there was a cave there; and Saul went in to make preparation, and David and his men were sitting in the inner part of the cave. (1 Samuel 24:4 Brenton)
1Krl:24:4 I przybył Saul do pewnych zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi, Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. (1 Sm 24:4 BT_4)
1Krl:24:4 καὶ ἦλθεν εἰς τὰς ἀγέλας τῶν ποιμνίων τὰς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, καὶ ἦν ἐκεῖ σπήλαιον, καὶ Σαουλ εἰσῆλθεν παρασκευάσασθαι· καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐσώτερον τοῦ σπηλαίου ἐκάθηντο.
1Krl:24:4 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀγέλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ σπήλαιον, -ου, τό καί Σαούλ, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -)
1Krl:24:4 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Stado Stado Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By być Tam Kryjówka I też, nawet, mianowicie Saul By wchodzić By przygotowywać się I też, nawet, mianowicie David I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Wewnętrzny Kryjówka By siedzieć
1Krl:24:4 kai\ E)=lTen ei)s ta\s a)ge/las tO=n poimni/On ta\s e)pi\ tE=s o(dou=, kai\ E)=n e)kei= spE/laion, kai\ *saoul ei)sE=lTen paraskeua/sasTai· kai\ *dauid kai\ oi( a)/ndres au)tou= e)sO/teron tou= spElai/ou e)ka/TEnto.
1Krl:24:4 kai ElTen eis tas agelas tOn poimniOn tas epi tEs hodu, kai En ekei spElaion, kai saul eisElTen paraskeuasasTai· kai dauid kai hoi andres autu esOteron tu spElaiu ekaTEnto.
1Krl:24:4 C VBI_AAI3S P RA_APF N1_APF RA_GPN N2N_GPN RA_APF P RA_GSF N2_GSF C V9_IAI3S D N2N_ASN C N_NSM VBI_AAI3S VA_AMN C N_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM D RA_GSN N2N_GSN V5I_IMI3P
1Krl:24:4 and also, even, namely to come into (+acc) the herd the flock the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the way/road and also, even, namely to be there hideout and also, even, namely Saul to enter to prepare and also, even, namely David and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same inner the hideout to sit
1Krl:24:4 and he/she/it-COME-ed into (+acc) the (acc) herds (acc) the (gen) flocks (gen) the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) way/road (gen) and he/she/it-was there hideout (nom|acc|voc) and Saul (indecl) he/she/it-ENTER-ed to-be-PREPARE-ed and David (indecl) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) inner ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) hideout (gen) they-were-being-SIT-ed
1Krl:24:4 1Krl_24:4_1 1Krl_24:4_2 1Krl_24:4_3 1Krl_24:4_4 1Krl_24:4_5 1Krl_24:4_6 1Krl_24:4_7 1Krl_24:4_8 1Krl_24:4_9 1Krl_24:4_10 1Krl_24:4_11 1Krl_24:4_12 1Krl_24:4_13 1Krl_24:4_14 1Krl_24:4_15 1Krl_24:4_16 1Krl_24:4_17 1Krl_24:4_18 1Krl_24:4_19 1Krl_24:4_20 1Krl_24:4_21 1Krl_24:4_22 1Krl_24:4_23 1Krl_24:4_24 1Krl_24:4_25 1Krl_24:4_26 1Krl_24:4_27 1Krl_24:4_28 1Krl_24:4_29
1Krl:24:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:5 καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες Δαυιδ πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ ἡ ἡμέρα αὕτη, ἣν εἶπεν κύριος πρὸς σὲ παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὡς ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου. καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἀφεῖλεν τὸ πτερύγιον τῆς διπλοίδος τῆς Σαουλ λαθραίως.
1Krl:24:5 And the men of David said to him, Behold, this is the day of which the Lord spoke to thee, that he would deliver thine enemy into thy hands; and thou shalt do to him as it is good in thy sight. So David arose and cut off the skirt of Saul's garment secretly. (1 Samuel 24:5 Brenton)
1Krl:24:5 Ludzie Dawida rzekli do niego: «Właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Pan: Oto Ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wydaje słuszne». Dawid powstał i odciął po kryjomu połę płaszcza Saula. (1 Sm 24:5 BT_4)
1Krl:24:5 καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες Δαυιδ πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ ἡμέρα αὕτη, ἣν εἶπεν κύριος πρὸς σὲ παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὡς ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου. καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἀφεῖλεν τὸ πτερύγιον τῆς διπλοίδος τῆς Σαουλ λαθραίως.
1Krl:24:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό πτερύγιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ  
1Krl:24:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Wrogi Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo Jak/jak Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych David I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Koniec {Wskazówka} Saul
1Krl:24:5 kai\ ei)=pon oi( a)/ndres *dauid pro\s au)to/n *)idou\ E( E(me/ra au(/tE, E(\n ei)=pen ku/rios pro\s se\ paradou=nai to\n e)CHTro/n sou ei)s ta\s CHei=ra/s sou kai\ poiE/seis au)tO=| O(s a)gaTo\n e)n o)fTalmoi=s sou. kai\ a)ne/stE *dauid kai\ a)fei=len to\ pteru/gion tE=s diploi/dos tE=s *saoul laTrai/Os.
1Krl:24:5 kai eipon hoi andres dauid pros auton idu hE hEmera hautE, hEn eipen kyrios pros se paradunai ton eCHTron su eis tas CHeiras su kai poiEseis autO hOs agaTon en ofTalmois su. kai anestE dauid kai afeilen to pterygion tEs diploidos tEs saul laTraiOs.
1Krl:24:5 C VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N_GSM P RD_ASM I RA_NSF N1A_NSF RD_NSF RR_ASF VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AS VO_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_APF N3_APF RP_GS C VF_FAI2S RD_DSM C A1_ASM P N2_DPM RP_GS C VHI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3D_GSF RA_GSF N_GSF D
1Krl:24:5 and also, even, namely to say/tell the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". David toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the hostile you; your/yours(sg) into (+acc) the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely doing/making; to do/make he/she/it/same as/like good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye you; your/yours(sg) and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect David and also, even, namely to deprive the tip the ć the Saul ć
1Krl:24:5 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) day (nom|voc) this (nom) who/whom/which (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-Hand OVER the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE him/it/same (dat) as/like good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-STand-ed-UP David (indecl) and he/she/it-DEPRIVE-ed the (nom|acc) tip (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) Saul (indecl)  
1Krl:24:5 1Krl_24:5_1 1Krl_24:5_2 1Krl_24:5_3 1Krl_24:5_4 1Krl_24:5_5 1Krl_24:5_6 1Krl_24:5_7 1Krl_24:5_8 1Krl_24:5_9 1Krl_24:5_10 1Krl_24:5_11 1Krl_24:5_12 1Krl_24:5_13 1Krl_24:5_14 1Krl_24:5_15 1Krl_24:5_16 1Krl_24:5_17 1Krl_24:5_18 1Krl_24:5_19 1Krl_24:5_20 1Krl_24:5_21 1Krl_24:5_22 1Krl_24:5_23 1Krl_24:5_24 1Krl_24:5_25 1Krl_24:5_26 1Krl_24:5_27 1Krl_24:5_28 1Krl_24:5_29 1Krl_24:5_30 1Krl_24:5_31 1Krl_24:5_32 1Krl_24:5_33 1Krl_24:5_34 1Krl_24:5_35 1Krl_24:5_36 1Krl_24:5_37 1Krl_24:5_38 1Krl_24:5_39 1Krl_24:5_40 1Krl_24:5_41 1Krl_24:5_42 1Krl_24:5_43 1Krl_24:5_44
1Krl:24:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:6 καὶ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα καὶ ἐπάταξεν καρδία Δαυιδ αὐτόν, ὅτι ἀφεῖλεν τὸ πτερύγιον τῆς διπλοίδος αὐτοῦ,
1Krl:24:6 And it came to pass after this that David's heart smote him, because he had cut off the skirt of his garment. (1 Samuel 24:6 Brenton)
1Krl:24:6 Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. (1 Sm 24:6 BT_4)
1Krl:24:6 καὶ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα καὶ ἐπάταξεν καρδία Δαυιδ αὐτόν, ὅτι ἀφεῖλεν τὸ πτερύγιον τῆς διπλοίδος αὐτοῦ,
1Krl:24:6 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) καρδία, -ας, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό πτερύγιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:24:6 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By uderzać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) David On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By pozbawiać Koniec {Wskazówka} On/ona/to/to samo
1Krl:24:6 kai\ e)genE/TE meta\ tau=ta kai\ e)pa/taXen kardi/a *dauid au)to/n, o(/ti a)fei=len to\ pteru/gion tE=s diploi/dos au)tou=,
1Krl:24:6 kai egenETE meta tauta kai epataXen kardia dauid auton, hoti afeilen to pterygion tEs diploidos autu,
1Krl:24:6 C VCI_API3S P RD_APN C VAI_AAI3S N1A_NSF N_GSM RD_ASM C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3D_GSF RD_GSM
1Krl:24:6 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to smite heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) David he/she/it/same because/that to deprive the tip the ć he/she/it/same
1Krl:24:6 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-SMITE-ed heart (nom|voc) David (indecl) him/it/same (acc) because/that he/she/it-DEPRIVE-ed the (nom|acc) tip (nom|acc|voc) the (gen)   him/it/same (gen)
1Krl:24:6 1Krl_24:6_1 1Krl_24:6_2 1Krl_24:6_3 1Krl_24:6_4 1Krl_24:6_5 1Krl_24:6_6 1Krl_24:6_7 1Krl_24:6_8 1Krl_24:6_9 1Krl_24:6_10 1Krl_24:6_11 1Krl_24:6_12 1Krl_24:6_13 1Krl_24:6_14 1Krl_24:6_15 1Krl_24:6_16
1Krl:24:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:7 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ Μηδαμῶς μοι παρὰ κυρίου, εἰ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο τῷ κυρίῳ μου τῷ χριστῷ κυρίου ἐπενέγκαι χεῖρά μου ἐπ’ αὐτόν, ὅτι χριστὸς κυρίου ἐστὶν οὗτος·
1Krl:24:7 And David said to his men, The Lord forbid it me, that I should do this ting to my lord the anointed of the Lord, to lift my hand against him; for he is the anointed of the Lord. (1 Samuel 24:7 Brenton)
1Krl:24:7 Odezwał się też do swych ludzi: «Niech mię broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu panu i pomazańcowi Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pańskim». (1 Sm 24:7 BT_4)
1Krl:24:7 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ Μηδαμῶς μοι παρὰ κυρίου, εἰ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο τῷ κυρίῳ μου τῷ χριστῷ κυρίου ἐπενέγκαι χεῖρά μου ἐπ’ αὐτόν, ὅτι χριστὸς κυρίου ἐστὶν οὗτος·
1Krl:24:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό μηδαμῶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·φέρω (επι+φερ-, επ+οι·σ-, επ+ενεγκ·[σ]- or 2nd επ+ενεγκ-, -, -, επ+ενεχ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:24:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Na pewno nie Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przynosić na Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:24:7 kai\ ei)=pen *dauid pro\s tou\s a)/ndras au)tou= *mEdamO=s moi para\ kuri/ou, ei) poiE/sO to\ r(E=ma tou=to tO=| kuri/O| mou tO=| CHristO=| kuri/ou e)pene/gkai CHei=ra/ mou e)p’ au)to/n, o(/ti CHristo\s kuri/ou e)sti\n ou(=tos·
1Krl:24:7 kai eipen dauid pros tus andras autu mEdamOs moi para kyriu, ei poiEsO to rEma tuto tO kyriO mu tO CHristO kyriu epenenkai CHeira mu ep’ auton, hoti CHristos kyriu estin hutos·
1Krl:24:7 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_APM N3_APM RD_GSM D RP_DS P N2_GSM C VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN RA_DSM N2_DSM RP_GS RA_DSM A1_DSM N2_GSM VB_AAN N3_ASF RP_GS P RD_ASM C A1_NSM N2_GSM V9_PAI3S RD_NSM
1Krl:24:7 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same certainly not I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the Christ lit. 'anointed' lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bring upon hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same because/that Christ lit. 'anointed' lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:24:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) men, husbands (acc) him/it/same (gen) certainly not me (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) if I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) me (gen) the (dat) Christ (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-BRING-UPON, be-you(sg)-BRING-ed-UPON!, he/she/it-happens-to-BRING-UPON (opt) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) because/that Christ (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-is this (nom)
1Krl:24:7 1Krl_24:7_1 1Krl_24:7_2 1Krl_24:7_3 1Krl_24:7_4 1Krl_24:7_5 1Krl_24:7_6 1Krl_24:7_7 1Krl_24:7_8 1Krl_24:7_9 1Krl_24:7_10 1Krl_24:7_11 1Krl_24:7_12 1Krl_24:7_13 1Krl_24:7_14 1Krl_24:7_15 1Krl_24:7_16 1Krl_24:7_17 1Krl_24:7_18 1Krl_24:7_19 1Krl_24:7_20 1Krl_24:7_21 1Krl_24:7_22 1Krl_24:7_23 1Krl_24:7_24 1Krl_24:7_25 1Krl_24:7_26 1Krl_24:7_27 1Krl_24:7_28 1Krl_24:7_29 1Krl_24:7_30 1Krl_24:7_31 1Krl_24:7_32
1Krl:24:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:8 καὶ ἔπεισεν Δαυιδ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἐν λόγοις καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀναστάντας θανατῶσαι τὸν Σαουλ. καὶ ἀνέστη Σαουλ καὶ κατέβη εἰς τὴν ὁδόν.
1Krl:24:8 So David persuaded his men by his words, and did not suffer them to arise and slay Saul: and Saul arose and went his way. (1 Samuel 24:8 Brenton)
1Krl:24:8 Tak Dawid skarcił swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. (1 Sm 24:8 BT_4)
1Krl:24:8 καὶ ἔπεισεν Δαυιδ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἐν λόγοις καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀναστάντας θανατῶσαι τὸν Σαουλ. καὶ ἀνέστη Σαουλ καὶ κατέβη εἰς τὴν ὁδόν.
1Krl:24:8 καί πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν λόγος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Σαούλ, ὁ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
1Krl:24:8 I też, nawet, mianowicie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie David Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By zgładzać Saul I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Saul I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga
1Krl:24:8 kai\ e)/peisen *dauid tou\s a)/ndras au)tou= e)n lo/gois kai\ ou)k e)/dOken au)toi=s a)nasta/ntas TanatO=sai to\n *saoul. kai\ a)ne/stE *saoul kai\ kate/bE ei)s tE\n o(do/n.
1Krl:24:8 kai epeisen dauid tus andras autu en logois kai uk edOken autois anastantas TanatOsai ton saul. kai anestE saul kai katebE eis tEn hodon.
1Krl:24:8 C VAI_AAI3S N_NSM RA_APM N3_APM RD_GSM P N2_DPM C D VAI_AAI3S RD_DPM VH_AAPAPM VA_AAN RA_ASM N_ASM C VHI_AAI3S N_NSM C VZI_AAI3S P RA_ASF N2_ASF
1Krl:24:8 and also, even, namely to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence David the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect to put to death the Saul and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect Saul and also, even, namely to go down into (+acc) the way/road
1Krl:24:8 and he/she/it-PERSUADE/CONVINCE-ed David (indecl) the (acc) men, husbands (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) words (dat) and not he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) upon STand-ing-UP (acc) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) the (acc) Saul (indecl) and he/she/it-STand-ed-UP Saul (indecl) and he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) the (acc) way/road (acc)
1Krl:24:8 1Krl_24:8_1 1Krl_24:8_2 1Krl_24:8_3 1Krl_24:8_4 1Krl_24:8_5 1Krl_24:8_6 1Krl_24:8_7 1Krl_24:8_8 1Krl_24:8_9 1Krl_24:8_10 1Krl_24:8_11 1Krl_24:8_12 1Krl_24:8_13 1Krl_24:8_14 1Krl_24:8_15 1Krl_24:8_16 1Krl_24:8_17 1Krl_24:8_18 1Krl_24:8_19 1Krl_24:8_20 1Krl_24:8_21 1Krl_24:8_22 1Krl_24:8_23 1Krl_24:8_24
1Krl:24:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:9 καὶ ἀνέστη Δαυιδ ὀπίσω αὐτοῦ ἐκ τοῦ σπηλαίου, καὶ ἐβόησεν Δαυιδ ὀπίσω Σαουλ λέγων Κύριε βασιλεῦ· καὶ ἐπέβλεψεν Σαουλ εἰς τὰ ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἔκυψεν Δαυιδ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.
1Krl:24:9 And David rose up and went after him out of the cave: and David cried after Saul, saying, My lord, O king! and Saul looked behind him, and David bowed with his face to the ground, and did obeisance to him. (1 Samuel 24:9 Brenton)
1Krl:24:9 Powstał też i Dawid i wyszedłszy z jaskini zawołał za Saulem: «Panie mój, królu!» Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi oddając mu pokłon. (1 Sm 24:9 BT_4)
1Krl:24:9 καὶ ἀνέστη Δαυιδ ὀπίσω αὐτοῦ ἐκ τοῦ σπηλαίου, καὶ ἐβόησεν Δαυιδ ὀπίσω Σαουλ λέγων Κύριε βασιλεῦ· καὶ ἐπέβλεψεν Σαουλ εἰς τὰ ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἔκυψεν Δαυιδ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.
1Krl:24:9 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὀπίσω Σαούλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) Σαούλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό καί κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:24:9 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych David Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kryjówka I też, nawet, mianowicie By ryczeć David Z tyłu w tył, z tyłu, potem Saul By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Saul Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By schylać się na dół David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
1Krl:24:9 kai\ a)ne/stE *dauid o)pi/sO au)tou= e)k tou= spElai/ou, kai\ e)bo/Esen *dauid o)pi/sO *saoul le/gOn *ku/rie basileu=· kai\ e)pe/blePSen *saoul ei)s ta\ o)pi/sO au)tou=, kai\ e)/kuPSen *dauid e)pi\ pro/sOpon au)tou= e)pi\ tE\n gE=n kai\ proseku/nEsen au)tO=|.
1Krl:24:9 kai anestE dauid opisO autu ek tu spElaiu, kai eboEsen dauid opisO saul legOn kyrie basileu· kai epeblePSen saul eis ta opisO autu, kai ekyPSen dauid epi prosOpon autu epi tEn gEn kai prosekynEsen autO.
1Krl:24:9 C VHI_AAI3S N_NSM P RD_GSM P RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3S N_NSM P N_GSM V1_PAPNSM N2_VSM N3V_VSM C VAI_AAI3S N_NSM P RA_APN P RD_GSM C VAI_AAI3S N_NSM P N2N_ASN RD_GSM P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_DSM
1Krl:24:9 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect David behind back, behind, after he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the hideout and also, even, namely to bellow David behind back, behind, after Saul to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king and also, even, namely to look upon overlook, look attentively Saul into (+acc) the behind back, behind, after he/she/it/same and also, even, namely to stoop down David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
1Krl:24:9 and he/she/it-STand-ed-UP David (indecl) behind him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) hideout (gen) and he/she/it-BELLOW-ed David (indecl) behind Saul (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) king (voc) and he/she/it-LOOK UPON-ed Saul (indecl) into (+acc) the (nom|acc) behind him/it/same (gen) and he/she/it-STOOP DOWN-ed David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat)
1Krl:24:9 1Krl_24:9_1 1Krl_24:9_2 1Krl_24:9_3 1Krl_24:9_4 1Krl_24:9_5 1Krl_24:9_6 1Krl_24:9_7 1Krl_24:9_8 1Krl_24:9_9 1Krl_24:9_10 1Krl_24:9_11 1Krl_24:9_12 1Krl_24:9_13 1Krl_24:9_14 1Krl_24:9_15 1Krl_24:9_16 1Krl_24:9_17 1Krl_24:9_18 1Krl_24:9_19 1Krl_24:9_20 1Krl_24:9_21 1Krl_24:9_22 1Krl_24:9_23 1Krl_24:9_24 1Krl_24:9_25 1Krl_24:9_26 1Krl_24:9_27 1Krl_24:9_28 1Krl_24:9_29 1Krl_24:9_30 1Krl_24:9_31 1Krl_24:9_32 1Krl_24:9_33 1Krl_24:9_34 1Krl_24:9_35
1Krl:24:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:10 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Ἵνα τί ἀκούεις τῶν λόγων τοῦ λαοῦ λεγόντων Ἰδοὺ Δαυιδ ζητεῖ τὴν ψυχήν σου;
1Krl:24:10 And David said to Saul, Why dost thou hearken to the words of the people, saying, Behold, David seeks thy life? (1 Samuel 24:10 Brenton)
1Krl:24:10 Dawid odezwał się do Saula: «Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka twej zguby? (1 Sm 24:10 BT_4)
1Krl:24:10 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Ἵνα τί ἀκούεις τῶν λόγων τοῦ λαοῦ λεγόντων Ἰδοὺ Δαυιδ ζητεῖ τὴν ψυχήν σου;
1Krl:24:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Σαούλ, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:24:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ludzie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), David By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg)
1Krl:24:10 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *saoul *(/ina ti/ a)kou/eis tO=n lo/gOn tou= laou= lego/ntOn *)idou\ *dauid DZEtei= tE\n PSuCHE/n sou;
1Krl:24:10 kai eipen dauid pros saul hina ti akueis tOn logOn tu lau legontOn idu dauid DZEtei tEn PSyCHEn su;
1Krl:24:10 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C RI_ASN V1_PAI2S RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM V1_PAPGPM I N_NSM V2_PAI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS
1Krl:24:10 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Saul so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the people to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), David to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg)
1Krl:24:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-HEAR-ing the (gen) words (gen) the (gen) people (gen) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) be-you(sg)-SEE-ed! David (indecl) he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:24:10 1Krl_24:10_1 1Krl_24:10_2 1Krl_24:10_3 1Krl_24:10_4 1Krl_24:10_5 1Krl_24:10_6 1Krl_24:10_7 1Krl_24:10_8 1Krl_24:10_9 1Krl_24:10_10 1Krl_24:10_11 1Krl_24:10_12 1Krl_24:10_13 1Krl_24:10_14 1Krl_24:10_15 1Krl_24:10_16 1Krl_24:10_17 1Krl_24:10_18 1Krl_24:10_19
1Krl:24:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:11 ἰδοὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἑοράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου ὡς παρέδωκέν σε κύριος σήμερον εἰς χεῖρά μου ἐν τῷ σπηλαίῳ, καὶ οὐκ ἠβουλήθην ἀποκτεῖναί σε καὶ ἐφεισάμην σου καὶ εἶπα Οὐκ ἐποίσω χεῖρά μου ἐπὶ κύριόν μου, ὅτι χριστὸς κυρίου οὗτός ἐστιν.
1Krl:24:11 Behold, thine eyes have seen this day how that the Lord has delivered thee this day into my hands in the cave; and I would not slay thee, but spared thee, and said, I will not lift up my hand against my lord, for he is the Lord's anointed. (1 Samuel 24:11 Brenton)
1Krl:24:11 Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: Nie podniosę ręki na mego pana, bo jest pomazańcem Pańskim. (1 Sm 24:11 BT_4)
1Krl:24:11 ἰδοὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἑοράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου ὡς παρέδωκέν σε κύριος σήμερον εἰς χεῖρά μου ἐν τῷ σπηλαίῳ, καὶ οὐκ ἠβουλήθην ἀποκτεῖναί σε καὶ ἐφεισάμην σου καὶ εἶπα Οὐκ ἐποίσω χεῖρά μου ἐπὶ κύριόν μου, ὅτι χριστὸς κυρίου οὗτός ἐστιν.
1Krl:24:11 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σήμερον εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·φέρω (επι+φερ-, επ+οι·σ-, επ+ενεγκ·[σ]- or 2nd επ+ενεγκ-, -, -, επ+ενεχ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
1Krl:24:11 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ty; twój/twój(sg) Jak/jak By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzisiaj dzień Do (+przyspieszenie) Ręka Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kryjówka I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zabijać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zbywający {Oszczędzać} Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By przynosić na Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Ponieważ/tamto Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być
1Krl:24:11 i)dou\ e)n tE=| E(me/ra| tau/tE| e(ora/kasin oi( o)fTalmoi/ sou O(s pare/dOke/n se ku/rios sE/meron ei)s CHei=ra/ mou e)n tO=| spElai/O|, kai\ ou)k E)boulE/TEn a)poktei=nai/ se kai\ e)feisa/mEn sou kai\ ei)=pa *ou)k e)poi/sO CHei=ra/ mou e)pi\ ku/rio/n mou, o(/ti CHristo\s kuri/ou ou(=to/s e)stin.
1Krl:24:11 idu en tE hEmera tautE heorakasin hoi ofTalmoi su hOs paredOken se kyrios sEmeron eis CHeira mu en tO spElaiO, kai uk EbulETEn apokteinai se kai efeisamEn su kai eipa uk epoisO CHeira mu epi kyrion mu, hoti CHristos kyriu hutos estin.
1Krl:24:11 I P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VX_XAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM D P N3_ASF RP_GS P RA_DSN N2N_DSN C D VCI_API1S VA_AAN RP_AS C VAI_AMI1S RP_GS C VAI_AAI1S D VF_FAI1S N3_ASF RP_GS P N2_ASM RP_GS C A1_NSM N2_GSM RD_NSM V9_PAI3S
1Krl:24:11 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye you; your/yours(sg) as/like to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. today day into (+acc) hand I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hideout and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć to kill you; your/yours(sg) and also, even, namely to spare you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to bring upon hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I because/that Christ lit. 'anointed' lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be
1Krl:24:11 be-you(sg)-SEE-ed! in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat) they-have-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like he/she/it-Hand OVER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) today into (+acc) hand (acc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hideout (dat) and not   to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-was-SPARE-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-SAY/TELL-ed not I-will-BRING-UPON hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) because/that Christ (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) this (nom) he/she/it-is
1Krl:24:11 1Krl_24:11_1 1Krl_24:11_2 1Krl_24:11_3 1Krl_24:11_4 1Krl_24:11_5 1Krl_24:11_6 1Krl_24:11_7 1Krl_24:11_8 1Krl_24:11_9 1Krl_24:11_10 1Krl_24:11_11 1Krl_24:11_12 1Krl_24:11_13 1Krl_24:11_14 1Krl_24:11_15 1Krl_24:11_16 1Krl_24:11_17 1Krl_24:11_18 1Krl_24:11_19 1Krl_24:11_20 1Krl_24:11_21 1Krl_24:11_22 1Krl_24:11_23 1Krl_24:11_24 1Krl_24:11_25 1Krl_24:11_26 1Krl_24:11_27 1Krl_24:11_28 1Krl_24:11_29 1Krl_24:11_30 1Krl_24:11_31 1Krl_24:11_32 1Krl_24:11_33 1Krl_24:11_34 1Krl_24:11_35 1Krl_24:11_36 1Krl_24:11_37 1Krl_24:11_38 1Krl_24:11_39 1Krl_24:11_40 1Krl_24:11_41 1Krl_24:11_42
1Krl:24:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:12 καὶ ἰδοὺ τὸ πτερύγιον τῆς διπλοίδος σου ἐν τῇ χειρί μου· ἐγὼ ἀφῄρηκα τὸ πτερύγιον καὶ οὐκ ἀπέκταγκά σε. καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ σήμερον ὅτι οὐκ ἔστιν κακία ἐν τῇ χειρί μου οὐδὲ ἀσέβεια καὶ ἀθέτησις, καὶ οὐχ ἡμάρτηκα εἰς σέ· καὶ σὺ δεσμεύεις τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν.
1Krl:24:12 And behold, the skirt of thy mantle is in my hand, I cut off the skirt, and did not slay thee: know then and see to-day, there is no evil in my hand, nor impiety, nor rebellion; and I have not sinned against thee, yet thou layest snares for my soul to take it. (1 Samuel 24:12 Brenton)
1Krl:24:12 Zresztą zobacz, mój ojcze, połę twego płaszcza, którą mam w ręku. Przeto że uciąłem połę twego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je odebrać. (1 Sm 24:12 BT_4)
1Krl:24:12 καὶ ἰδοὺ τὸ πτερύγιον τῆς διπλοίδος σου ἐν τῇ χειρί μου· ἐγὼ ἀφῄρηκα τὸ πτερύγιον καὶ οὐκ ἀπέκταγκά σε. καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ σήμερον ὅτι οὐκ ἔστιν κακία ἐν τῇ χειρί μου οὐδὲ ἀσέβεια καὶ ἀθέτησις, καὶ οὐχ ἡμάρτηκα εἰς σέ· καὶ σὺ δεσμεύεις τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν.
1Krl:24:12 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πτερύγιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό πτερύγιον, -ου, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σήμερον ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κακία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) ἀ·σέβεια, -ας, ἡ καί ἀ·θέτησις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:24:12 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Koniec {Wskazówka} Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja Ja By pozbawiać Koniec {Wskazówka} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zabijać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzisiaj dzień Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Źle źle, złośliwość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Brak szacunku I też, nawet, mianowicie Nieuznawanie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By grzeszyć Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty By wiązać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
1Krl:24:12 kai\ i)dou\ to\ pteru/gion tE=s diploi/dos sou e)n tE=| CHeiri/ mou· e)gO\ a)fE/|rEka to\ pteru/gion kai\ ou)k a)pe/ktagka/ se. kai\ gnO=Ti kai\ i)de\ sE/meron o(/ti ou)k e)/stin kaki/a e)n tE=| CHeiri/ mou ou)de\ a)se/beia kai\ a)Te/tEsis, kai\ ou)CH E(ma/rtEka ei)s se/· kai\ su\ desmeu/eis tE\n PSuCHE/n mou labei=n au)tE/n.
1Krl:24:12 kai idu to pterygion tEs diploidos su en tE CHeiri mu· egO afErEka to pterygion kai uk apektanka se. kai gnOTi kai ide sEmeron hoti uk estin kakia en tE CHeiri mu ude asebeia kai aTetEsis, kai uCH hEmartEka eis se· kai sy desmeueis tEn PSyCHEn mu labein autEn.
1Krl:24:12 C I RA_NSN N2N_NSN RA_GSF N3D_GSF RP_GS P RA_DSF N3_DSF RP_GS RP_NS VX_XAI1S RA_ASN N2N_ASN C D VXI_XAI1S RP_AS C VZ_AAD2S C VB_AAD2S D C D V9_PAI3S N1A_NSF P RA_DSF N3_DSF RP_GS C N1A_NSF C N3I_NSF C D VX_XAI1S P RP_AS C RP_NS V1_PAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS VB_AAN RD_ASF
1Krl:24:12 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the tip the ć you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I I to deprive the tip and also, even, namely οὐχ before rough breathing to kill you; your/yours(sg) and also, even, namely to know i.e. recognize. and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), today day because/that οὐχ before rough breathing to be evil evil, malice in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) lack of deference and also, even, namely repudiation and also, even, namely οὐχ before rough breathing to sin into (+acc) you; your/yours(sg) and also, even, namely you to bind the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
1Krl:24:12 and be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) tip (nom|acc|voc) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) me (gen) I (nom) I-have-DEPRIVE-ed the (nom|acc) tip (nom|acc|voc) and not I-have-KILL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and do-KNOW-you(sg)! and do-SEE-you(sg)! today because/that not he/she/it-is evil (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) me (gen) neither/nor lack of deference (nom|voc) and repudiation (nom) and not I-have-SIN-ed into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and you(sg) (nom) you(sg)-are-BIND-ing the (acc) life (acc) me (gen) to-TAKE HOLD OF her/it/same (acc)
1Krl:24:12 1Krl_24:12_1 1Krl_24:12_2 1Krl_24:12_3 1Krl_24:12_4 1Krl_24:12_5 1Krl_24:12_6 1Krl_24:12_7 1Krl_24:12_8 1Krl_24:12_9 1Krl_24:12_10 1Krl_24:12_11 1Krl_24:12_12 1Krl_24:12_13 1Krl_24:12_14 1Krl_24:12_15 1Krl_24:12_16 1Krl_24:12_17 1Krl_24:12_18 1Krl_24:12_19 1Krl_24:12_20 1Krl_24:12_21 1Krl_24:12_22 1Krl_24:12_23 1Krl_24:12_24 1Krl_24:12_25 1Krl_24:12_26 1Krl_24:12_27 1Krl_24:12_28 1Krl_24:12_29 1Krl_24:12_30 1Krl_24:12_31 1Krl_24:12_32 1Krl_24:12_33 1Krl_24:12_34 1Krl_24:12_35 1Krl_24:12_36 1Krl_24:12_37 1Krl_24:12_38 1Krl_24:12_39 1Krl_24:12_40 1Krl_24:12_41 1Krl_24:12_42 1Krl_24:12_43 1Krl_24:12_44 1Krl_24:12_45 1Krl_24:12_46 1Krl_24:12_47 1Krl_24:12_48 1Krl_24:12_49
1Krl:24:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:13 δικάσαι κύριος ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, καὶ ἐκδικήσαι με κύριος ἐκ σοῦ· καὶ ἡ χείρ μου οὐκ ἔσται ἐπὶ σοί,
1Krl:24:13 The Lord judge between me and thee, and the Lord requite thee on thyself: but my hand shall not be upon thee. (1 Samuel 24:13 Brenton)
1Krl:24:13 Niechaj Pan dokona sądu między mną a tobą, niechaj Pan na tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw tobie. (1 Sm 24:13 BT_4)
1Krl:24:13 δικάσαι κύριος ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, καὶ ἐκδικήσαι με κύριος ἐκ σοῦ· καὶ χείρ μου οὐκ ἔσται ἐπὶ σοί,
1Krl:24:13 δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
1Krl:24:13 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ręka Ja ??? Przed przydechem mocnym By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
1Krl:24:13 dika/sai ku/rios a)na\ me/son e)mou= kai\ sou=, kai\ e)kdikE/sai me ku/rios e)k sou=· kai\ E( CHei/r mou ou)k e)/stai e)pi\ soi/,
1Krl:24:13 dikasai kyrios ana meson emu kai su, kai ekdikEsai me kyrios ek su· kai hE CHeir mu uk estai epi soi,
1Krl:24:13 VA_AMO2S N2_NSM P A1_ASN RP_GS C RP_GS C VA_AMO3S RP_AS N2_NSM P RP_GS C RA_NSF N3_NSF RP_GS D VF_FMI3S P RP_DS
1Krl:24:13 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely you; your/yours(sg) and also, even, namely to avenge/rectify I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) and also, even, namely the hand I οὐχ before rough breathing to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub
1Krl:24:13 to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-AVENGE/RECTIFY, be-you(sg)-AVENGE/RECTIFY-ed!, he/she/it-happens-to-AVENGE/RECTIFY (opt) me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) hand (nom|voc) me (gen) not he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
1Krl:24:13 1Krl_24:13_1 1Krl_24:13_2 1Krl_24:13_3 1Krl_24:13_4 1Krl_24:13_5 1Krl_24:13_6 1Krl_24:13_7 1Krl_24:13_8 1Krl_24:13_9 1Krl_24:13_10 1Krl_24:13_11 1Krl_24:13_12 1Krl_24:13_13 1Krl_24:13_14 1Krl_24:13_15 1Krl_24:13_16 1Krl_24:13_17 1Krl_24:13_18 1Krl_24:13_19 1Krl_24:13_20 1Krl_24:13_21
1Krl:24:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:14 καθὼς λέγεται ἡ παραβολὴ ἡ ἀρχαία Ἐξ ἀνόμων ἐξελεύσεται πλημμέλεια· καὶ ἡ χείρ μου οὐκ ἔσται ἐπὶ σέ.
1Krl:24:14 As the old proverb says, Transgression will proceed from the wicked ones: but my hand shall not be upon thee. (1 Samuel 24:14 Brenton)
1Krl:24:14 Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: "Od złych zło pochodzi", ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. (1 Sm 24:14 BT_4)
1Krl:24:14 καθὼς λέγεται παραβολὴ ἀρχαία Ἐξ ἀνόμων ἐξελεύσεται πλημμέλεια· καὶ χείρ μου οὐκ ἔσται ἐπὶ σέ.
1Krl:24:14 καθ·ώς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀρχαῖος -αία -ον ἐκ ἄ·νομος -ον ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:24:14 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić/opowiadaj Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask Starożytny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Na zewnątrz prawa By wychodzić ??? I też, nawet, mianowicie Ręka Ja ??? Przed przydechem mocnym By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
1Krl:24:14 kaTO\s le/getai E( parabolE\ E( a)rCHai/a *)eX a)no/mOn e)Xeleu/setai plEmme/leia· kai\ E( CHei/r mou ou)k e)/stai e)pi\ se/.
1Krl:24:14 kaTOs legetai hE parabolE hE arCHaia eX anomOn eXeleusetai plEmmeleia· kai hE CHeir mu uk estai epi se.
1Krl:24:14 D V1_PMI3S RA_NSF N1_NSF RA_NSF A1A_NSF P A1B_GPM VF_FMI3S N1A_NSF C RA_NSF N3_NSF RP_GS D VF_FMI3S P RP_AS
1Krl:24:14 as accordingly [according to how/in accordance with how] to say/tell the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance the ancient out of (+gen) ἐξ before vowels outside the law to come out ??? and also, even, namely the hand I οὐχ before rough breathing to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
1Krl:24:14 as accordingly he/she/it-is-being-SAY/TELL-ed the (nom) parable (nom|voc) the (nom) ancient ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) out of (+gen) outside the law ([Adj] gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT ??? (nom|voc) and the (nom) hand (nom|voc) me (gen) not he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
1Krl:24:14 1Krl_24:14_1 1Krl_24:14_2 1Krl_24:14_3 1Krl_24:14_4 1Krl_24:14_5 1Krl_24:14_6 1Krl_24:14_7 1Krl_24:14_8 1Krl_24:14_9 1Krl_24:14_10 1Krl_24:14_11 1Krl_24:14_12 1Krl_24:14_13 1Krl_24:14_14 1Krl_24:14_15 1Krl_24:14_16 1Krl_24:14_17 1Krl_24:14_18
1Krl:24:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:15 καὶ νῦν ὀπίσω τίνος σὺ ἐκπορεύῃ, βασιλεῦ Ισραηλ; ὀπίσω τίνος καταδιώκεις σύ; ὀπίσω κυνὸς τεθνηκότος καὶ ὀπίσω ψύλλου ἑνός.
1Krl:24:15 And now after whom dost thou come forth, O king of Israel? After whom dost thou pursue? After a dead dog, and after a flea? (1 Samuel 24:15 Brenton)
1Krl:24:15 Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem, za jedną pchłą? (1 Sm 24:15 BT_4)
1Krl:24:15 καὶ νῦν ὀπίσω τίνος σὺ ἐκπορεύῃ, βασιλεῦ Ισραηλ; ὀπίσω τίνος καταδιώκεις σύ; ὀπίσω κυνὸς τεθνηκότος καὶ ὀπίσω ψύλλου ἑνός.
1Krl:24:15 καί νῦν ὀπίσω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὀπίσω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀπίσω κύων, κυνός, ὁ θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) καί ὀπίσω   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
1Krl:24:15 I też, nawet, mianowicie Teraz Z tyłu w tył, z tyłu, potem Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By wychodzić Król Izrael Z tyłu w tył, z tyłu, potem Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ty Z tyłu w tył, z tyłu, potem Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem Jeden
1Krl:24:15 kai\ nu=n o)pi/sO ti/nos su\ e)kporeu/E|, basileu= *israEl; o)pi/sO ti/nos katadiO/keis su/; o)pi/sO kuno\s teTnEko/tos kai\ o)pi/sO PSu/llou e(no/s.
1Krl:24:15 kai nyn opisO tinos sy ekporeuE, basileu israEl; opisO tinos katadiOkeis sy; opisO kynos teTnEkotos kai opisO PSyllu henos.
1Krl:24:15 C D P RI_GSN RP_NS V1_PAS3S N3V_VSM N_GSM P RI_GSN V1_PAI2S RP_NS P N3_GSM VX_XAPGSM C P N2_GSM A3_GSM
1Krl:24:15 and also, even, namely now behind back, behind, after who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to go out king Israel behind back, behind, after who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to chase after chase, search for, prosecute you behind back, behind, after watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] and also, even, namely behind back, behind, after ć one
1Krl:24:15 and now behind who/what/why (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-GO-ed-OUT, you(sg)-should-be-being-GO-ed-OUT king (voc) Israel (indecl) behind who/what/why (gen) you(sg)-are-CHASE-ing-AFTER you(sg) (nom) behind watch-dog (gen) having BE DEAD-ed (gen) and behind   one (gen)
1Krl:24:15 1Krl_24:15_1 1Krl_24:15_2 1Krl_24:15_3 1Krl_24:15_4 1Krl_24:15_5 1Krl_24:15_6 1Krl_24:15_7 1Krl_24:15_8 1Krl_24:15_9 1Krl_24:15_10 1Krl_24:15_11 1Krl_24:15_12 1Krl_24:15_13 1Krl_24:15_14 1Krl_24:15_15 1Krl_24:15_16 1Krl_24:15_17 1Krl_24:15_18 1Krl_24:15_19
1Krl:24:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:16 γένοιτο κύριος εἰς κριτὴν καὶ δικαστὴν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ· ἴδοι κύριος καὶ κρίναι τὴν κρίσιν μου καὶ δικάσαι μοι ἐκ χειρός σου.
1Krl:24:16 The Lord be judge and umpire between me and thee, the Lord look upon and judge my cause, and rescue me out of thy hand. (1 Samuel 24:16 Brenton)
1Krl:24:16 Pan więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę, niech obroni mnie przed twoją ręką!» (1 Sm 24:16 BT_4)
1Krl:24:16 γένοιτο κύριος εἰς κριτὴν καὶ δικαστὴν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ· ἴδοι κύριος καὶ κρίναι τὴν κρίσιν μου καὶ δικάσαι μοι ἐκ χειρός σου.
1Krl:24:16 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] κριτής, -οῦ, ὁ καί δικαστής, -οῦ, ὁ ἀνά μέσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἀνά μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:24:16 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Sądź [zobacz krytyka] I też, nawet, mianowicie Sądź W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg)
1Krl:24:16 ge/noito ku/rios ei)s kritE\n kai\ dikastE\n a)na\ me/son e)mou= kai\ a)na\ me/son sou=· i)/doi ku/rios kai\ kri/nai tE\n kri/sin mou kai\ dika/sai moi e)k CHeiro/s sou.
1Krl:24:16 genoito kyrios eis kritEn kai dikastEn ana meson emu kai ana meson su· idoi kyrios kai krinai tEn krisin mu kai dikasai moi ek CHeiros su.
1Krl:24:16 VB_AMO3S N2_NSM P N1M_ASM C N1M_ASM P A1_ASN RP_GS C P A1_ASN RP_GS VB_AAO3S N2_NSM C VA_AAO3S RA_ASF N3I_ASF RP_GS C VA_AAN RP_DS P N3_GSF RP_GS
1Krl:24:16 to become become, happen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) judge [see critic] and also, even, namely judge up/each/by (+acc) middle I; my/mine and also, even, namely up/each/by (+acc) middle you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit I and also, even, namely to ??? I out of (+gen) ἐξ before vowels hand you; your/yours(sg)
1Krl:24:16 he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) judge (acc) and judge (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-happens-to-SEE (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and to-JUDGE, be-you(sg)-JUDGE-ed!, he/she/it-happens-to-JUDGE (opt) the (acc) judgment (acc) me (gen) and to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) me (dat) out of (+gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:24:16 1Krl_24:16_1 1Krl_24:16_2 1Krl_24:16_3 1Krl_24:16_4 1Krl_24:16_5 1Krl_24:16_6 1Krl_24:16_7 1Krl_24:16_8 1Krl_24:16_9 1Krl_24:16_10 1Krl_24:16_11 1Krl_24:16_12 1Krl_24:16_13 1Krl_24:16_14 1Krl_24:16_15 1Krl_24:16_16 1Krl_24:16_17 1Krl_24:16_18 1Krl_24:16_19 1Krl_24:16_20 1Krl_24:16_21 1Krl_24:16_22 1Krl_24:16_23 1Krl_24:16_24 1Krl_24:16_25 1Krl_24:16_26
1Krl:24:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:17 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν Δαυιδ τὰ ῥήματα ταῦτα λαλῶν πρὸς Σαουλ, καὶ εἶπεν Σαουλ Ἦ φωνή σου αὕτη, τέκνον Δαυιδ; καὶ ἦρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ Σαουλ καὶ ἔκλαυσεν.
1Krl:24:17 And it came to pass when David had finished speaking these words to Saul, that Saul said, Is this thy voice, Son David? And Saul lifted up his voice, and wept. (1 Samuel 24:17 Brenton)
1Krl:24:17 Kiedy Dawid przestał tak mówić do Saula, Saul zawołał: «Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie?» I zaczął Saul głośno płakać. (1 Sm 24:17 BT_4)
1Krl:24:17 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν Δαυιδ τὰ ῥήματα ταῦτα λαλῶν πρὸς Σαουλ, καὶ εἶπεν Σαουλ φωνή σου αὕτη, τέκνον Δαυιδ; καὶ ἦρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ Σαουλ καὶ ἔκλαυσεν.
1Krl:24:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ ἦ[2] φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Σαούλ, ὁ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
1Krl:24:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By uzupełniać David Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Naprawdę Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziecko David I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo Saul I też, nawet, mianowicie By płakać
1Krl:24:17 kai\ e)ge/neto O(s sunete/lesen *dauid ta\ r(E/mata tau=ta lalO=n pro\s *saoul, kai\ ei)=pen *saoul *)=E fOnE/ sou au(/tE, te/knon *dauid; kai\ E)=ren tE\n fOnE\n au)tou= *saoul kai\ e)/klausen.
1Krl:24:17 kai egeneto hOs synetelesen dauid ta rEmata tauta lalOn pros saul, kai eipen saul E fOnE su hautE, teknon dauid; kai Eren tEn fOnEn autu saul kai eklausen.
1Krl:24:17 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM RA_APN N3M_APN RD_APN V2_PAPNSM P N_ASM C VBI_AAI3S N_NSM VP_IAI3S N1_NSF RP_GS RD_NSF N2N_ASN N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM N_NSM C VAI_AAI3S
1Krl:24:17 and also, even, namely to become become, happen as/like to complete David the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to speak toward (+acc,+gen,+dat) Saul and also, even, namely to say/tell Saul truly sound/voice cries you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] child David and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise the sound/voice cries he/she/it/same Saul and also, even, namely to weep
1Krl:24:17 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-COMPLETE-ed David (indecl) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) while SPEAK-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) truly sound/voice (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom) child (nom|acc|voc) David (indecl) and he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) sound/voice (acc) him/it/same (gen) Saul (indecl) and he/she/it-WEEP-ed
1Krl:24:17 1Krl_24:17_1 1Krl_24:17_2 1Krl_24:17_3 1Krl_24:17_4 1Krl_24:17_5 1Krl_24:17_6 1Krl_24:17_7 1Krl_24:17_8 1Krl_24:17_9 1Krl_24:17_10 1Krl_24:17_11 1Krl_24:17_12 1Krl_24:17_13 1Krl_24:17_14 1Krl_24:17_15 1Krl_24:17_16 1Krl_24:17_17 1Krl_24:17_18 1Krl_24:17_19 1Krl_24:17_20 1Krl_24:17_21 1Krl_24:17_22 1Krl_24:17_23 1Krl_24:17_24 1Krl_24:17_25 1Krl_24:17_26 1Krl_24:17_27 1Krl_24:17_28
1Krl:24:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:18 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ Δίκαιος σὺ ὑπὲρ ἐμέ, ὅτι σὺ ἀνταπέδωκάς μοι ἀγαθά, ἐγὼ δὲ ἀνταπέδωκά σοι κακά.
1Krl:24:18 And Saul said to David, Thou art more righteous that I, for thou hast recompensed me good, but I have recompensed thee evil. (1 Samuel 24:18 Brenton)
1Krl:24:18 Mówił do Dawida: «Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem. (1 Sm 24:18 BT_4)
1Krl:24:18 καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ Δίκαιος σὺ ὑπὲρ ἐμέ, ὅτι σὺ ἀνταπέδωκάς μοι ἀγαθά, ἐγὼ δὲ ἀνταπέδωκά σοι κακά.
1Krl:24:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ δίκαιος -αία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑπέρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
1Krl:24:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Właśnie prawy, właśnie Ty Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ja; mój/mój Ponieważ/tamto Ty By spłacać nagrodę Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ja zaś By spłacać nagrodę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Niegodziwie by czynić źle
1Krl:24:18 kai\ ei)=pen *saoul pro\s *dauid *di/kaios su\ u(pe\r e)me/, o(/ti su\ a)ntape/dOka/s moi a)gaTa/, e)gO\ de\ a)ntape/dOka/ soi kaka/.
1Krl:24:18 kai eipen saul pros dauid dikaios sy hyper eme, hoti sy antapedOkas moi agaTa, egO de antapedOka soi kaka.
1Krl:24:18 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM A1A_NSM RP_NS P RP_AS C RP_NS VAI_AAI2S RP_DS A1_APN RP_NS x VAI_AAI1S RP_DS A1_APN
1Krl:24:18 and also, even, namely to say/tell Saul toward (+acc,+gen,+dat) David just righteous, just you above (+acc), on behalf of (+gen) I; my/mine because/that you to pay back reward I good inherently good, i.e. God-wrought. I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to pay back reward you; your/yours(sg); to rub worn, rub wickedly to do evil
1Krl:24:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) just ([Adj] nom) you(sg) (nom) above (+acc), on behalf of (+gen) me (acc); my/mine (voc) because/that you(sg) (nom) you(sg)-PAY BACK-ed--REWARD me (dat) good ([Adj] nom|acc|voc) I (nom) Yet I-PAY BACK-ed--REWARD you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
1Krl:24:18 1Krl_24:18_1 1Krl_24:18_2 1Krl_24:18_3 1Krl_24:18_4 1Krl_24:18_5 1Krl_24:18_6 1Krl_24:18_7 1Krl_24:18_8 1Krl_24:18_9 1Krl_24:18_10 1Krl_24:18_11 1Krl_24:18_12 1Krl_24:18_13 1Krl_24:18_14 1Krl_24:18_15 1Krl_24:18_16 1Krl_24:18_17 1Krl_24:18_18 1Krl_24:18_19
1Krl:24:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:19 καὶ σὺ ἀπήγγειλάς μοι σήμερον ἃ ἐποίησάς μοι ἀγαθά, ὡς ἀπέκλεισέν με κύριος σήμερον εἰς χεῖράς σου καὶ οὐκ ἀπέκτεινάς με·
1Krl:24:19 And thou hast told me to-day what good thou hast done me, how the Lord shut me up into thy hands to-day, and thou didst not slay me. (1 Samuel 24:19 Brenton)
1Krl:24:19 Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mię w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. (1 Sm 24:19 BT_4)
1Krl:24:19 καὶ σὺ ἀπήγγειλάς μοι σήμερον ἐποίησάς μοι ἀγαθά, ὡς ἀπέκλεισέν με κύριος σήμερον εἰς χεῖράς σου καὶ οὐκ ἀπέκτεινάς με·
1Krl:24:19 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὡς ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σήμερον εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:24:19 I też, nawet, mianowicie Ty By informować – informować albo opowiadać. Ja Dzisiaj dzień Kto/, który/, który By czynić/rób Ja Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Jak/jak Do ??? Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dzisiaj dzień Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zabijać Ja
1Krl:24:19 kai\ su\ a)pE/ggeila/s moi sE/meron a(/ e)poi/Esa/s moi a)gaTa/, O(s a)pe/kleise/n me ku/rios sE/meron ei)s CHei=ra/s sou kai\ ou)k a)pe/kteina/s me·
1Krl:24:19 kai sy apEngeilas moi sEmeron ha epoiEsas moi agaTa, hOs apekleisen me kyrios sEmeron eis CHeiras su kai uk apekteinas me·
1Krl:24:19 C RP_NS VAI_AAI2S RP_DS D RR_APN VAI_AAI2S RP_DS A1_APN C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM D P N3_APF RP_GS C D VAI_AAI2S RP_AS
1Krl:24:19 and also, even, namely you to report – to report or tell. I today day who/whom/which to do/make I good inherently good, i.e. God-wrought. as/like to ??? I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. today day into (+acc) hand you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to kill I
1Krl:24:19 and you(sg) (nom) you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) today who/whom/which (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed me (dat) good ([Adj] nom|acc|voc) as/like he/she/it-???-ed me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) today into (+acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-KILL-ed me (acc)
1Krl:24:19 1Krl_24:19_1 1Krl_24:19_2 1Krl_24:19_3 1Krl_24:19_4 1Krl_24:19_5 1Krl_24:19_6 1Krl_24:19_7 1Krl_24:19_8 1Krl_24:19_9 1Krl_24:19_10 1Krl_24:19_11 1Krl_24:19_12 1Krl_24:19_13 1Krl_24:19_14 1Krl_24:19_15 1Krl_24:19_16 1Krl_24:19_17 1Krl_24:19_18 1Krl_24:19_19 1Krl_24:19_20 1Krl_24:19_21
1Krl:24:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:20 καὶ ὅτι εἰ εὕροιτό τις τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ ἐν θλίψει καὶ ἐκπέμψαι αὐτὸν ἐν ὁδῷ ἀγαθῇ, καὶ κύριος ἀνταποτείσει αὐτῷ ἀγαθά, καθὼς πεποίηκας σήμερον.
1Krl:24:20 And if any one should find his enemy in distress, and should send him forth in a good way, then the Lord will reward him good, as thou has done this day. (1 Samuel 24:20 Brenton)
1Krl:24:20 Przecież jeżeli kto spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, coś mi dziś uczynił. (1 Sm 24:20 BT_4)
1Krl:24:20 καὶ ὅτι εἰ εὕροιτό τις τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ ἐν θλίψει καὶ ἐκπέμψαι αὐτὸν ἐν ὁδῷ ἀγαθῇ, καὶ κύριος ἀνταποτείσει αὐτῷ ἀγαθά, καθὼς πεποίηκας σήμερον.
1Krl:24:20 καί ὅτι εἰ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί ἐκ·πέμπω (εκ+πεμπ-, εκ+πεμψ-, εκ+πεμψ-, -, -, εκ+πεμφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καθ·ώς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σήμερον
1Krl:24:20 I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto Jeżeli By znajdować Jakiś/jakikolwiek Wrogi On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By czynić/rób Dzisiaj dzień
1Krl:24:20 kai\ o(/ti ei) eu(/roito/ tis to\n e)CHTro\n au)tou= e)n Tli/PSei kai\ e)kpe/mPSai au)to\n e)n o(dO=| a)gaTE=|, kai\ ku/rios a)ntapotei/sei au)tO=| a)gaTa/, kaTO\s pepoi/Ekas sE/meron.
1Krl:24:20 kai hoti ei heuroito tis ton eCHTron autu en TliPSei kai ekpemPSai auton en hodO agaTE, kai kyrios antapoteisei autO agaTa, kaTOs pepoiEkas sEmeron.
1Krl:24:20 C C C VB_AMO3S RI_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N3I_DSF C VA_AAN RD_ASM P N2_DSF A1_DSF C N2_NSM VF_FAI3S RD_DSM A1_APN D VX_XAI2S D
1Krl:24:20 and also, even, namely because/that if to find some/any the hostile he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought. as accordingly [according to how/in accordance with how] to do/make today day
1Krl:24:20 and because/that if he/she/it-happens-to-be-FIND-ed (opt) some/any (nom) the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) and to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) way/road (dat) good ([Adj] dat) and lord (nom); a lord ([Adj] nom)   him/it/same (dat) good ([Adj] nom|acc|voc) as accordingly you(sg)-have-DO/MAKE-ed today
1Krl:24:20 1Krl_24:20_1 1Krl_24:20_2 1Krl_24:20_3 1Krl_24:20_4 1Krl_24:20_5 1Krl_24:20_6 1Krl_24:20_7 1Krl_24:20_8 1Krl_24:20_9 1Krl_24:20_10 1Krl_24:20_11 1Krl_24:20_12 1Krl_24:20_13 1Krl_24:20_14 1Krl_24:20_15 1Krl_24:20_16 1Krl_24:20_17 1Krl_24:20_18 1Krl_24:20_19 1Krl_24:20_20 1Krl_24:20_21 1Krl_24:20_22 1Krl_24:20_23 1Krl_24:20_24
1Krl:24:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:21 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ γινώσκω ὅτι βασιλεύων βασιλεύσεις καὶ στήσεται ἐν χερσίν σου βασιλεία Ισραηλ.
1Krl:24:21 And now, behold, I know that thou shalt surely reign, and the kingdom of Israel shall be established in thy hand. (1 Samuel 24:21 Brenton)
1Krl:24:21 Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. (1 Sm 24:21 BT_4)
1Krl:24:21 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ γινώσκω ὅτι βασιλεύων βασιλεύσεις καὶ στήσεται ἐν χερσίν σου βασιλεία Ισραηλ.
1Krl:24:21 καί νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:24:21 I też, nawet, mianowicie Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By panować By panować I też, nawet, mianowicie By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) Królestwo; królewski Izrael
1Krl:24:21 kai\ nu=n i)dou\ e)gO\ ginO/skO o(/ti basileu/On basileu/seis kai\ stE/setai e)n CHersi/n sou basilei/a *israEl.
1Krl:24:21 kai nyn idu egO ginOskO hoti basileuOn basileuseis kai stEsetai en CHersin su basileia israEl.
1Krl:24:21 C D I RP_NS V1_PAI1S C V1_PAPNSM VF_FAI2S C VF_FMI3S P N3_DPF RP_GS N1A_NSF N_GSM
1Krl:24:21 and also, even, namely now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to know i.e. recognize. because/that to reign to reign and also, even, namely to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg) kingdom; royal Israel
1Krl:24:21 and now be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing because/that while REIGN-ing (nom) you(sg)-will-REIGN and he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) hands (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) Israel (indecl)
1Krl:24:21 1Krl_24:21_1 1Krl_24:21_2 1Krl_24:21_3 1Krl_24:21_4 1Krl_24:21_5 1Krl_24:21_6 1Krl_24:21_7 1Krl_24:21_8 1Krl_24:21_9 1Krl_24:21_10 1Krl_24:21_11 1Krl_24:21_12 1Krl_24:21_13 1Krl_24:21_14 1Krl_24:21_15
1Krl:24:21 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:22 καὶ νῦν ὄμοσόν μοι ἐν κυρίῳ ὅτι οὐκ ἐξολεθρεύσεις τὸ σπέρμα μου ὀπίσω μου καὶ οὐκ ἀφανιεῖς τὸ ὄνομά μου ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου.
1Krl:24:22 Now then swear to me by the Lord, that thou wilt not destroy my seed after me, that thou wilt not blot out my name from the house of my father. (1 Samuel 24:22 Brenton)
1Krl:24:22 Przysięgnij mi więc wobec Pana, że nie wyniszczysz mego potomstwa po mnie, że nie wytracisz też mego imienia z rodu mego ojca». (1 Sm 24:22 BT_4)
1Krl:24:22 καὶ νῦν ὄμοσόν μοι ἐν κυρίῳ ὅτι οὐκ ἐξολεθρεύσεις τὸ σπέρμα μου ὀπίσω μου καὶ οὐκ ἀφανιεῖς τὸ ὄνομά μου ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου.
1Krl:24:22 καί νῦν ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:24:22 I też, nawet, mianowicie Teraz By przysięgać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ja Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znikać Nazwisko {Imię} co do Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Ojciec Ja
1Krl:24:22 kai\ nu=n o)/moso/n moi e)n kuri/O| o(/ti ou)k e)XoleTreu/seis to\ spe/rma mou o)pi/sO mou kai\ ou)k a)faniei=s to\ o)/noma/ mou e)k tou= oi)/kou tou= patro/s mou.
1Krl:24:22 kai nyn omoson moi en kyriO hoti uk eXoleTreuseis to sperma mu opisO mu kai uk afanieis to onoma mu ek tu oiku tu patros mu.
1Krl:24:22 C D VA_AAD2S RP_DS P N2_DSM C D VF_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_GS C D VF2_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS
1Krl:24:22 and also, even, namely now to swear I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that οὐχ before rough breathing to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) I behind back, behind, after I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to disappear the name with regard to I out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the father I
1Krl:24:22 and now do-SWEAR-you(sg)!, going-to-SWEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (dat) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that not you(sg)-will-DESTROY UTTERLY the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) me (gen) behind me (gen) and not you(sg)-will-DISAPPEAR the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) father (gen) me (gen)
1Krl:24:22 1Krl_24:22_1 1Krl_24:22_2 1Krl_24:22_3 1Krl_24:22_4 1Krl_24:22_5 1Krl_24:22_6 1Krl_24:22_7 1Krl_24:22_8 1Krl_24:22_9 1Krl_24:22_10 1Krl_24:22_11 1Krl_24:22_12 1Krl_24:22_13 1Krl_24:22_14 1Krl_24:22_15 1Krl_24:22_16 1Krl_24:22_17 1Krl_24:22_18 1Krl_24:22_19 1Krl_24:22_20 1Krl_24:22_21 1Krl_24:22_22 1Krl_24:22_23 1Krl_24:22_24 1Krl_24:22_25 1Krl_24:22_26
1Krl:24:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:24:23 καὶ ὤμοσεν Δαυιδ τῷ Σαουλ. καὶ ἀπῆλθεν Σαουλ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἀνέβησαν εἰς τὴν Μεσσαρα στενήν.
1Krl:24:23 So David swore to Saul: and Saul departed to his place, and David and his men went up to the strong-hold of Messera. (1 Samuel 24:23 Brenton)
1Krl:24:23 I Dawid złożył przysięgę Saulowi. Saul powrócił do swego domu, a Dawid i jego ludzie weszli na górę na miejsce niedostępne. (1 Sm 24:23 BT_4)
1Krl:24:23 καὶ ὤμοσεν Δαυιδ τῷ Σαουλ. καὶ ἀπῆλθεν Σαουλ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἀνέβησαν εἰς τὴν Μεσσαρα στενήν.
1Krl:24:23 καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Σαούλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό   στενός -ή -όν
1Krl:24:23 I też, nawet, mianowicie By przysięgać David Saul I też, nawet, mianowicie By odchodzić Saul Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie David I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By podnosić Do (+przyspieszenie) Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko
1Krl:24:23 kai\ O)/mosen *dauid tO=| *saoul. kai\ a)pE=lTen *saoul ei)s to\n to/pon au)tou=, kai\ *dauid kai\ oi( a)/ndres au)tou= a)ne/bEsan ei)s tE\n *messara stenE/n.
1Krl:24:23 kai Omosen dauid tO saul. kai apElTen saul eis ton topon autu, kai dauid kai hoi andres autu anebEsan eis tEn messara stenEn.
1Krl:24:23 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C N_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM VZI_AAI3P P RA_ASF N_ASF A1_ASF
1Krl:24:23 and also, even, namely to swear David the Saul and also, even, namely to depart Saul into (+acc) the place he/she/it/same and also, even, namely David and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to ascend into (+acc) the ć narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh
1Krl:24:23 and he/she/it-SWEAR-ed David (indecl) the (dat) Saul (indecl) and he/she/it-DEPART-ed Saul (indecl) into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen) and David (indecl) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) they-ASCEND-ed into (+acc) the (acc)   narrow ([Adj] acc)
1Krl:24:23 1Krl_24:23_1 1Krl_24:23_2 1Krl_24:23_3 1Krl_24:23_4 1Krl_24:23_5 1Krl_24:23_6 1Krl_24:23_7 1Krl_24:23_8 1Krl_24:23_9 1Krl_24:23_10 1Krl_24:23_11 1Krl_24:23_12 1Krl_24:23_13 1Krl_24:23_14 1Krl_24:23_15 1Krl_24:23_16 1Krl_24:23_17 1Krl_24:23_18 1Krl_24:23_19 1Krl_24:23_20 1Krl_24:23_21 1Krl_24:23_22 1Krl_24:23_23
1Krl:24:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x