2Krl:11:1 καὶ ἐγένετο ἐπιστρέψαντος τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἐξοδίας τῶν βασιλέων καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ τὸν Ιωαβ καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸν πάντα Ισραηλ, καὶ διέφθειραν τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ διεκάθισαν ἐπὶ Ραββαθ· καὶ Δαυιδ ἐκάθισεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krl:11:1 And it came to pass when the time o the year for kings going out to battle had come round, that David sent Joab, and his servants with him, and all Israel; and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbath: but David remained at Jerusalem. (2 Samuel 11:1 Brenton)
2Krl:11:1 Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. (2 Sm 11:1 BT_4)
2Krl:11:1 Καὶ ἐγένετο ἐπιστρέψαντος τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἐξοδίας τῶν βασιλέων καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ τὸν Ιωαβ καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸν πάντα Ισραηλ, καὶ διέφθειραν τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ διεκάθισαν ἐπὶ Ραββαθ· καὶ Δαυιδ ἐκάθισεν ἐν Ιερουσαλημ.
2Krl:11:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί δια·καθίζω [LXX] (-, -, δια+καθι·σ-, -, -, -) ἐπί   καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krl:11:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By odwracać się dookoła Rok Do (+przyspieszenie) Okres czasu Król I też, nawet, mianowicie zamawiać David I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie By rujnować Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie David By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krl:11:1 *kai\ e)ge/neto e)pistre/PSantos tou= e)niautou= ei)s to\n kairo\n tE=s e)Xodi/as tO=n basile/On kai\ a)pe/steilen *dauid to\n *iOab kai\ tou\s pai=das au)tou= met’ au)tou= kai\ to\n pa/nta *israEl, kai\ die/fTeiran tou\s ui(ou\s *ammOn kai\ dieka/Tisan e)pi\ *rabbaT· kai\ *dauid e)ka/Tisen e)n *ierousalEm.
2Krl:11:1 kai egeneto epistrePSantos tu eniautu eis ton kairon tEs eXodias tOn basileOn kai apesteilen dauid ton iOab kai tus paidas autu met’ autu kai ton panta israEl, kai diefTeiran tus hyius ammOn kai diekaTisan epi rabbaT· kai dauid ekaTisen en ierusalEm.
2Krl:11:1 C VBI_AMI3S VA_AAPGSM RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF RA_GPM N3V_GPM C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM C RA_APM N3D_APM RD_GSM P RD_GSM C RA_ASM A3_ASM N_GSM C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM N_GS C VAI_AAI3P P N_AS C N_NSM VAI_AAI3S P N_DSF
2Krl:11:1 and also, even, namely to become become, happen to turn around the year into (+acc) the period of time the ć the king and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send David the ć and also, even, namely the child/servant he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to ruin the son sand and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely David to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krl:11:1 and he/she/it-was-BECOME-ed upon TURN-ing-AROUND (gen) the (gen) year (gen) into (+acc) the (acc) period of time (acc) the (gen)   the (gen) kings (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed David (indecl) the (acc)   and the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and they-RUIN-ed the (acc) sons (acc) sands (gen) and they-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   and David (indecl) he/she/it-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krl:11:1 2Krl_11:1_1 2Krl_11:1_2 2Krl_11:1_3 2Krl_11:1_4 2Krl_11:1_5 2Krl_11:1_6 2Krl_11:1_7 2Krl_11:1_8 2Krl_11:1_9 2Krl_11:1_10 2Krl_11:1_11 2Krl_11:1_12 2Krl_11:1_13 2Krl_11:1_14 2Krl_11:1_15 2Krl_11:1_16 2Krl_11:1_17 2Krl_11:1_18 2Krl_11:1_19 2Krl_11:1_20 2Krl_11:1_21 2Krl_11:1_22 2Krl_11:1_23 2Krl_11:1_24 2Krl_11:1_25 2Krl_11:1_26 2Krl_11:1_27 2Krl_11:1_28 2Krl_11:1_29 2Krl_11:1_30 2Krl_11:1_31 2Krl_11:1_32 2Krl_11:1_33 2Krl_11:1_34 2Krl_11:1_35 2Krl_11:1_36 2Krl_11:1_37 2Krl_11:1_38 2Krl_11:1_39 2Krl_11:1_40 2Krl_11:1_41
2Krl:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:2 καὶ ἐγένετο πρὸς ἑσπέραν καὶ ἀνέστη Δαυιδ ἀπὸ τῆς κοίτης αὐτοῦ καὶ περιεπάτει ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ εἶδεν γυναῖκα λουομένην ἀπὸ τοῦ δώματος, καὶ ἡ γυνὴ καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα.
2Krl:11:2 And it came to pass toward evening, that David arose off his couch, and walked on the roof of the king's house, and saw from the roof a woman bathing; and the woman was very beautiful to look upon. (2 Samuel 11:2 Brenton)
2Krl:11:2 Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. (2 Sm 11:2 BT_4)
2Krl:11:2 Καὶ ἐγένετο πρὸς ἑσπέραν καὶ ἀνέστη Δαυιδ ἀπὸ τῆς κοίτης αὐτοῦ καὶ περιεπάτει ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ εἶδεν γυναῖκα λουομένην ἀπὸ τοῦ δώματος, καὶ γυνὴ καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα.
2Krl:11:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός ἑσπέρα, -ας, ἡ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό σφόδρα
2Krl:11:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieczór I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych David Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kobiety/żona By kąpać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Zjawienie się {Wygląd} Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
2Krl:11:2 *kai\ e)ge/neto pro\s e(spe/ran kai\ a)ne/stE *dauid a)po\ tE=s koi/tEs au)tou= kai\ periepa/tei e)pi\ tou= dO/matos tou= oi)/kou tou= basile/Os kai\ ei)=den gunai=ka louome/nEn a)po\ tou= dO/matos, kai\ E( gunE\ kalE\ tO=| ei)/dei sfo/dra.
2Krl:11:2 kai egeneto pros hesperan kai anestE dauid apo tEs koitEs autu kai periepatei epi tu dOmatos tu oiku tu basileOs kai eiden gynaika luomenEn apo tu dOmatos, kai hE gynE kalE tO eidei sfodra.
2Krl:11:2 C VBI_AMI3S P N1A_ASF C VHI_AAI3S N_NSM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C V2I_IAI3S P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3S N3K_ASF V1_PMPASF P RA_GSN N3M_GSN C RA_NSF N3K_NSF A1_NSF RA_DSN N3E_DSN D
2Krl:11:2 and also, even, namely to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) evening and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect David from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bed [see coitus] he/she/it/same and also, even, namely to walk upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. the house; to dwell the king and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), woman/wife to bathe from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. and also, even, namely the woman/wife right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance vehement, intense, keen, inveighingly, eager
2Krl:11:2 and he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) evening (acc) and he/she/it-STand-ed-UP David (indecl) away from (+gen) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-WALK-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bedchamber (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and he/she/it-SEE-ed woman/wife (acc) while being-BATHE-ed (acc) away from (+gen) the (gen) bedchamber (gen) and the (nom) woman/wife (nom) right ([Adj] nom|voc) the (dat) appearance (dat) vehement,
2Krl:11:2 2Krl_11:2_1 2Krl_11:2_2 2Krl_11:2_3 2Krl_11:2_4 2Krl_11:2_5 2Krl_11:2_6 2Krl_11:2_7 2Krl_11:2_8 2Krl_11:2_9 2Krl_11:2_10 2Krl_11:2_11 2Krl_11:2_12 2Krl_11:2_13 2Krl_11:2_14 2Krl_11:2_15 2Krl_11:2_16 2Krl_11:2_17 2Krl_11:2_18 2Krl_11:2_19 2Krl_11:2_20 2Krl_11:2_21 2Krl_11:2_22 2Krl_11:2_23 2Krl_11:2_24 2Krl_11:2_25 2Krl_11:2_26 2Krl_11:2_27 2Krl_11:2_28 2Krl_11:2_29 2Krl_11:2_30 2Krl_11:2_31 2Krl_11:2_32 2Krl_11:2_33 2Krl_11:2_34
2Krl:11:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:3 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ καὶ ἐζήτησεν τὴν γυναῖκα, καὶ εἶπεν Οὐχὶ αὕτη Βηρσαβεε θυγάτηρ Ελιαβ γυνὴ Ουριου τοῦ Χετταίου;
2Krl:11:3 And David sent and enquired about the woman: and one said, Is not this Bersabee the daughter of Eliab, the wife of Urias the Chettite? (2 Samuel 11:3 Brenton)
2Krl:11:3 Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: «To jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty». (2 Sm 11:3 BT_4)
2Krl:11:3 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ καὶ ἐζήτησεν τὴν γυναῖκα, καὶ εἶπεν Οὐχὶ αὕτη Βηρσαβεε θυγάτηρ Ελιαβ γυνὴ Ουριου τοῦ Χετταίου;
2Krl:11:3 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐχί οὗτος αὕτη τοῦτο Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Οὐρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
2Krl:11:3 I też, nawet, mianowicie zamawiać David I też, nawet, mianowicie By szukać Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba Córka Kobiety/żona Uriasz
2Krl:11:3 kai\ a)pe/steilen *dauid kai\ e)DZE/tEsen tE\n gunai=ka, kai\ ei)=pen *ou)CHi\ au(/tE *bErsabee Tuga/tEr *eliab gunE\ *ouriou tou= *CHettai/ou;
2Krl:11:3 kai apesteilen dauid kai eDZEtEsen tEn gynaika, kai eipen uCHi hautE bErsabee TygatEr eliab gynE uriu tu CHettaiu;
2Krl:11:3 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASF N3K_ASF C VBI_AAI3S D RD_NSF N_NSF N3H_NSF N_GSF N3K_NSF N_GSM RA_GSM N2_GSM
2Krl:11:3 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send David and also, even, namely to seek the woman/wife and also, even, namely to say/tell not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba daughter ć woman/wife Urias the ć
2Krl:11:3 and he/she/it-ORDER FORTH-ed David (indecl) and he/she/it-SEEK-ed the (acc) woman/wife (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed not this (nom) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) daughter (nom)   woman/wife (nom) Urias (gen) the (gen)  
2Krl:11:3 2Krl_11:3_1 2Krl_11:3_2 2Krl_11:3_3 2Krl_11:3_4 2Krl_11:3_5 2Krl_11:3_6 2Krl_11:3_7 2Krl_11:3_8 2Krl_11:3_9 2Krl_11:3_10 2Krl_11:3_11 2Krl_11:3_12 2Krl_11:3_13 2Krl_11:3_14 2Krl_11:3_15 2Krl_11:3_16 2Krl_11:3_17 2Krl_11:3_18
2Krl:11:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:4 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ ἀγγέλους καὶ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς, καὶ αὐτὴ ἁγιαζομένη ἀπὸ ἀκαθαρσίας αὐτῆς καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
2Krl:11:4 And David sent messengers, and took her, and went in to her, and he lay with her: and she was purified from her uncleanness, and returned to her house. (2 Samuel 11:4 Brenton)
2Krl:11:4 Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. (2 Sm 11:4 BT_4)
2Krl:11:4 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ ἀγγέλους καὶ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς, καὶ αὐτὴ ἁγιαζομένη ἀπὸ ἀκαθαρσίας αὐτῆς καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
2Krl:11:4 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἀπό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:11:4 I też, nawet, mianowicie zamawiać David Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym uncleaness On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo
2Krl:11:4 kai\ a)pe/steilen *dauid a)gge/lous kai\ e)/laben au)tE/n, kai\ ei)sE=lTen pro\s au)to/n, kai\ e)koimE/TE met’ au)tE=s, kai\ au)tE\ a(giaDZome/nE a)po\ a)kaTarsi/as au)tE=s kai\ a)pe/strePSen ei)s to\n oi)=kon au)tE=s.
2Krl:11:4 kai apesteilen dauid angelus kai elaben autEn, kai eisElTen pros auton, kai ekoimETE met’ autEs, kai autE hagiaDZomenE apo akaTarsias autEs kai apestrePSen eis ton oikon autEs.
2Krl:11:4 C VAI_AAI3S N_NSM N2_APM C VBI_AAI3S RD_ASF C VBI_AAI3S P RD_ASM C VCI_API3S P RD_GSF C RD_NSF V1_PMPNSF P N1A_GSF RD_GSF C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSF
2Krl:11:4 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send David agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing uncleaness he/she/it/same and also, even, namely to turn away from into (+acc) the house he/she/it/same
2Krl:11:4 and he/she/it-ORDER FORTH-ed David (indecl) messengers/angels (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) her/it/same (gen) and she/it/same (nom) while being-CONSECRATE-ed (nom|voc) away from (+gen) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) the (acc) house (acc) her/it/same (gen)
2Krl:11:4 2Krl_11:4_1 2Krl_11:4_2 2Krl_11:4_3 2Krl_11:4_4 2Krl_11:4_5 2Krl_11:4_6 2Krl_11:4_7 2Krl_11:4_8 2Krl_11:4_9 2Krl_11:4_10 2Krl_11:4_11 2Krl_11:4_12 2Krl_11:4_13 2Krl_11:4_14 2Krl_11:4_15 2Krl_11:4_16 2Krl_11:4_17 2Krl_11:4_18 2Krl_11:4_19 2Krl_11:4_20 2Krl_11:4_21 2Krl_11:4_22 2Krl_11:4_23 2Krl_11:4_24 2Krl_11:4_25 2Krl_11:4_26 2Krl_11:4_27
2Krl:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:5 καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνή· καὶ ἀποστείλασα ἀπήγγειλεν τῷ Δαυιδ καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι ἐν γαστρὶ ἔχω.
2Krl:11:5 And the woman conceived; and she sent and told David, and said, I am with child. (2 Samuel 11:5 Brenton)
2Krl:11:5 Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: «Jestem brzemienna». (2 Sm 11:5 BT_4)
2Krl:11:5 καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν γυνή· καὶ ἀποστείλασα ἀπήγγειλεν τῷ Δαυιδ καὶ εἶπεν Ἐγώ εἰμι ἐν γαστρὶ ἔχω.
2Krl:11:5 καί ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
2Krl:11:5 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie zamawiać By informować – informować albo opowiadać. David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By mieć
2Krl:11:5 kai\ e)n gastri\ e)/laben E( gunE/· kai\ a)postei/lasa a)pE/ggeilen tO=| *dauid kai\ ei)=pen *)egO/ ei)mi e)n gastri\ e)/CHO.
2Krl:11:5 kai en gastri elaben hE gynE· kai aposteilasa apEngeilen tO dauid kai eipen egO eimi en gastri eCHO.
2Krl:11:5 C P N3_DSF VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF C VA_AAPNSF VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S RP_NSF V9_PAI1S P N3_DSF V1_PAI1S
2Krl:11:5 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the woman/wife and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to report – to report or tell. the David and also, even, namely to say/tell I to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to have
2Krl:11:5 and in/among/by (+dat) belly (dat) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) woman/wife (nom) and upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) David (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed I (nom) I-am-GO-ing; I-am in/among/by (+dat) belly (dat) I-am-HAVE-ing, I-should-be-HAVE-ing
2Krl:11:5 2Krl_11:5_1 2Krl_11:5_2 2Krl_11:5_3 2Krl_11:5_4 2Krl_11:5_5 2Krl_11:5_6 2Krl_11:5_7 2Krl_11:5_8 2Krl_11:5_9 2Krl_11:5_10 2Krl_11:5_11 2Krl_11:5_12 2Krl_11:5_13 2Krl_11:5_14 2Krl_11:5_15 2Krl_11:5_16 2Krl_11:5_17 2Krl_11:5_18
2Krl:11:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:6 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ πρὸς Ιωαβ λέγων Ἀπόστειλον πρός με τὸν Ουριαν τὸν Χετταῖον· καὶ ἀπέστειλεν Ιωαβ τὸν Ουριαν πρὸς Δαυιδ.
2Krl:11:6 And David sent to Joab, saying, Send me Urias the Chettite; and Joab sent Urias to David. (2 Samuel 11:6 Brenton)
2Krl:11:6 Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba: «Przyślij do mnie Uriasza Chetytę». Joab posłał więc Uriasza do Dawida. (2 Sm 11:6 BT_4)
2Krl:11:6 καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ πρὸς Ιωαβ λέγων Ἀπόστειλον πρός με τὸν Ουριαν τὸν Χετταῖον· καὶ ἀπέστειλεν Ιωαβ τὸν Ουριαν πρὸς Δαυιδ.
2Krl:11:6 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Krl:11:6 I też, nawet, mianowicie zamawiać David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mówić/opowiadaj zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Uriasz I też, nawet, mianowicie zamawiać Uriasz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David
2Krl:11:6 kai\ a)pe/steilen *dauid pro\s *iOab le/gOn *)apo/steilon pro/s me to\n *ourian to\n *CHettai=on· kai\ a)pe/steilen *iOab to\n *ourian pro\s *dauid.
2Krl:11:6 kai apesteilen dauid pros iOab legOn aposteilon pros me ton urian ton CHettaion· kai apesteilen iOab ton urian pros dauid.
2Krl:11:6 C VAI_AAI3S N_NSM P N_ASM V1_PAPNSM VB_AAD2S P RP_AS RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM P N_ASM
2Krl:11:6 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send David toward (+acc,+gen,+dat) ć to say/tell to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) I the Urias the ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć the Urias toward (+acc,+gen,+dat) David
2Krl:11:6 and he/she/it-ORDER FORTH-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   while SAY/TELL-ing (nom) do-ORDER FORTH-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (acc) Urias (acc) the (acc)   and he/she/it-ORDER FORTH-ed   the (acc) Urias (acc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl)
2Krl:11:6 2Krl_11:6_1 2Krl_11:6_2 2Krl_11:6_3 2Krl_11:6_4 2Krl_11:6_5 2Krl_11:6_6 2Krl_11:6_7 2Krl_11:6_8 2Krl_11:6_9 2Krl_11:6_10 2Krl_11:6_11 2Krl_11:6_12 2Krl_11:6_13 2Krl_11:6_14 2Krl_11:6_15 2Krl_11:6_16 2Krl_11:6_17 2Krl_11:6_18 2Krl_11:6_19 2Krl_11:6_20
2Krl:11:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:7 καὶ παραγίνεται Ουριας καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ εἰς εἰρήνην Ιωαβ καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ λαοῦ καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ πολέμου.
2Krl:11:7 And Urias arrived and went in to him, and David asked him how Joab was, and how the people were, and how the war went on. (2 Samuel 11:7 Brenton)
2Krl:11:7 Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki. (2 Sm 11:7 BT_4)
2Krl:11:7 καὶ παραγίνεται Ουριας καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ εἰς εἰρήνην Ιωαβ καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ λαοῦ καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ πολέμου.
2Krl:11:7 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) Οὐρίας, -ου, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ   καί εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
2Krl:11:7 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Uriasz I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pytać się David Do (+przyspieszenie) Pokój I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Pokój Ludzie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Pokój Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
2Krl:11:7 kai\ paragi/netai *ourias kai\ ei)sE=lTen pro\s au)to/n, kai\ e)pErO/tEsen *dauid ei)s ei)rE/nEn *iOab kai\ ei)s ei)rE/nEn tou= laou= kai\ ei)s ei)rE/nEn tou= pole/mou.
2Krl:11:7 kai paraginetai urias kai eisElTen pros auton, kai epErOtEsen dauid eis eirEnEn iOab kai eis eirEnEn tu lau kai eis eirEnEn tu polemu.
2Krl:11:7 C V1_PMI3S N_NSM C VBI_AAI3S P RD_ASM C VAI_AAI3S N_NSM P N1_ASF N_GSM C P N1_ASF RA_GSM N2_GSM C P N1_ASF RA_GSM N2_GSM
2Krl:11:7 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near Urias and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to question David into (+acc) peace ć and also, even, namely into (+acc) peace the people and also, even, namely into (+acc) peace the war [see polemic]; to fight war
2Krl:11:7 and he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING Urias (nom) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-QUESTION-ed David (indecl) into (+acc) peace (acc)   and into (+acc) peace (acc) the (gen) people (gen) and into (+acc) peace (acc) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
2Krl:11:7 2Krl_11:7_1 2Krl_11:7_2 2Krl_11:7_3 2Krl_11:7_4 2Krl_11:7_5 2Krl_11:7_6 2Krl_11:7_7 2Krl_11:7_8 2Krl_11:7_9 2Krl_11:7_10 2Krl_11:7_11 2Krl_11:7_12 2Krl_11:7_13 2Krl_11:7_14 2Krl_11:7_15 2Krl_11:7_16 2Krl_11:7_17 2Krl_11:7_18 2Krl_11:7_19 2Krl_11:7_20 2Krl_11:7_21 2Krl_11:7_22 2Krl_11:7_23
2Krl:11:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:8 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ Ουρια Κατάβηθι εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ νίψαι τοὺς πόδας σου· καὶ ἐξῆλθεν Ουριας ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐξῆλθεν ὀπίσω αὐτοῦ ἄρσις τοῦ βασιλέως.
2Krl:11:8 And David said to Urias, Go to thy house, and wash thy feet: and Urias departed from the house of the king, and a portion of meat from the king followed him. (2 Samuel 11:8 Brenton)
2Krl:11:8 Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: «Wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi!» Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla. (2 Sm 11:8 BT_4)
2Krl:11:8 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ Ουρια Κατάβηθι εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ νίψαι τοὺς πόδας σου· καὶ ἐξῆλθεν Ουριας ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐξῆλθεν ὀπίσω αὐτοῦ ἄρσις τοῦ βασιλέως.
2Krl:11:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Οὐρίας, -ου, ὁ ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:11:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Uriasz By schodzić Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By myć się Stopa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wychodzić Uriasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Król I też, nawet, mianowicie By wychodzić Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Król
2Krl:11:8 kai\ ei)=pen *dauid tO=| *ouria *kata/bETi ei)s to\n oi)=ko/n sou kai\ ni/PSai tou\s po/das sou· kai\ e)XE=lTen *ourias e)X oi)/kou tou= basile/Os, kai\ e)XE=lTen o)pi/sO au)tou= a)/rsis tou= basile/Os.
2Krl:11:8 kai eipen dauid tO uria katabETi eis ton oikon su kai niPSai tus podas su· kai eXElTen urias eX oiku tu basileOs, kai eXElTen opisO autu arsis tu basileOs.
2Krl:11:8 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VZ_APD2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS C VA_AAN RA_APM N3D_APM RP_GS C VBI_AAI3S N_NSM P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3S D RD_GSM N3I_NSF RA_GSM N3V_GSM
2Krl:11:8 and also, even, namely to say/tell David the Urias to go down into (+acc) the house you; your/yours(sg) and also, even, namely to wash the foot you; your/yours(sg) and also, even, namely to come out Urias out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell the king and also, even, namely to come out behind back, behind, after he/she/it/same ć the king
2Krl:11:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) the (dat) Urias (voc) do-GO DOWN-you(sg)! into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and to-WASH, be-you(sg)-WASH-ed!, he/she/it-happens-to-WASH (opt) the (acc) feet (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT Urias (nom) out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT behind him/it/same (gen)   the (gen) king (gen)
2Krl:11:8 2Krl_11:8_1 2Krl_11:8_2 2Krl_11:8_3 2Krl_11:8_4 2Krl_11:8_5 2Krl_11:8_6 2Krl_11:8_7 2Krl_11:8_8 2Krl_11:8_9 2Krl_11:8_10 2Krl_11:8_11 2Krl_11:8_12 2Krl_11:8_13 2Krl_11:8_14 2Krl_11:8_15 2Krl_11:8_16 2Krl_11:8_17 2Krl_11:8_18 2Krl_11:8_19 2Krl_11:8_20 2Krl_11:8_21 2Krl_11:8_22 2Krl_11:8_23 2Krl_11:8_24 2Krl_11:8_25 2Krl_11:8_26 2Krl_11:8_27 2Krl_11:8_28 2Krl_11:8_29
2Krl:11:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:9 καὶ ἐκοιμήθη Ουριας παρὰ τῇ θύρᾳ τοῦ βασιλέως μετὰ τῶν δούλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ οὐ κατέβη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
2Krl:11:9 And Urias slept at the door of the king with the servants of his lord, and went not down to his house. (2 Samuel 11:9 Brenton)
2Krl:11:9 Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. (2 Sm 11:9 BT_4)
2Krl:11:9 καὶ ἐκοιμήθη Ουριας παρὰ τῇ θύρᾳ τοῦ βασιλέως μετὰ τῶν δούλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ οὐ κατέβη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
2Krl:11:9 καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) Οὐρίας, -ου, ὁ παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μετά ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:11:9 I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Uriasz fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Król Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By schodzić Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo
2Krl:11:9 kai\ e)koimE/TE *ourias para\ tE=| Tu/ra| tou= basile/Os meta\ tO=n dou/lOn tou= kuri/ou au)tou= kai\ ou) kate/bE ei)s to\n oi)=kon au)tou=.
2Krl:11:9 kai ekoimETE urias para tE Tyra tu basileOs meta tOn dulOn tu kyriu autu kai u katebE eis ton oikon autu.
2Krl:11:9 C VCI_API3S N_NSM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N3V_GSM P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C D VZI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
2Krl:11:9 and also, even, namely to repose/sleep Urias frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the king after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the slave; slave girl; servile; to enslave the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go down into (+acc) the house he/she/it/same
2Krl:11:9 and he/she/it-was-REPOSE/SLEEP-ed Urias (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) door (dat) the (gen) king (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) and not he/she/it-GO DOWN-ed into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen)
2Krl:11:9 2Krl_11:9_1 2Krl_11:9_2 2Krl_11:9_3 2Krl_11:9_4 2Krl_11:9_5 2Krl_11:9_6 2Krl_11:9_7 2Krl_11:9_8 2Krl_11:9_9 2Krl_11:9_10 2Krl_11:9_11 2Krl_11:9_12 2Krl_11:9_13 2Krl_11:9_14 2Krl_11:9_15 2Krl_11:9_16 2Krl_11:9_17 2Krl_11:9_18 2Krl_11:9_19 2Krl_11:9_20 2Krl_11:9_21
2Krl:11:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:10 καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Δαυιδ λέγοντες ὅτι Οὐ κατέβη Ουριας εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ουριαν Οὐχὶ ἐξ ὁδοῦ σὺ ἔρχῃ; τί ὅτι οὐ κατέβης εἰς τὸν οἶκόν σου;
2Krl:11:10 And they brought David word, saying, Urias has not gone down to his house. And David said to Urias, Art thou not come from a journey? why hast thou not gone down to thy house? (2 Samuel 11:10 Brenton)
2Krl:11:10 Przekazano wiadomość Dawidowi: «Uriasz nie wstąpił do swego domu». Pytał więc Dawid Uriasza: «Czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie wstępujesz do własnego domu?» (2 Sm 11:10 BT_4)
2Krl:11:10 καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Δαυιδ λέγοντες ὅτι Οὐ κατέβη Ουριας εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ουριαν Οὐχὶ ἐξ ὁδοῦ σὺ ἔρχῃ; τί ὅτι οὐ κατέβης εἰς τὸν οἶκόν σου;
2Krl:11:10 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) Οὐρίας, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Οὐρίας, -ου, ὁ οὐχί ἐκ ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:11:10 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj David By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By schodzić Uriasz Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Uriasz Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Ty By przychodzić Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By schodzić Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg)
2Krl:11:10 kai\ a)nE/ggeilan tO=| *dauid le/gontes o(/ti *ou) kate/bE *ourias ei)s to\n oi)=kon au)tou=. kai\ ei)=pen *dauid pro\s *ourian *ou)CHi\ e)X o(dou= su\ e)/rCHE|; ti/ o(/ti ou) kate/bEs ei)s to\n oi)=ko/n sou;
2Krl:11:10 kai anEngeilan tO dauid legontes hoti u katebE urias eis ton oikon autu. kai eipen dauid pros urian uCHi eX hodu sy erCHE; ti hoti u katebEs eis ton oikon su;
2Krl:11:10 C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM V1_PAPNPM C D VZI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D P N2_GSF RP_NS V1_PMS2S RI_ASN C D VZI_AAI2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS
2Krl:11:10 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the David to say/tell because/that οὐχ before rough breathing to go down Urias into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Urias not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] out of (+gen) ἐξ before vowels way/road you to come who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that οὐχ before rough breathing to go down into (+acc) the house you; your/yours(sg)
2Krl:11:10 and they-PROCLAIM-ed the (dat) David (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) because/that not he/she/it-GO DOWN-ed Urias (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Urias (acc) not out of (+gen) way/road (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-being-COME-ed, you(sg)-should-be-being-COME-ed who/what/why (nom|acc) because/that not you(sg)-GO DOWN-ed into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krl:11:10 2Krl_11:10_1 2Krl_11:10_2 2Krl_11:10_3 2Krl_11:10_4 2Krl_11:10_5 2Krl_11:10_6 2Krl_11:10_7 2Krl_11:10_8 2Krl_11:10_9 2Krl_11:10_10 2Krl_11:10_11 2Krl_11:10_12 2Krl_11:10_13 2Krl_11:10_14 2Krl_11:10_15 2Krl_11:10_16 2Krl_11:10_17 2Krl_11:10_18 2Krl_11:10_19 2Krl_11:10_20 2Krl_11:10_21 2Krl_11:10_22 2Krl_11:10_23 2Krl_11:10_24 2Krl_11:10_25 2Krl_11:10_26 2Krl_11:10_27 2Krl_11:10_28 2Krl_11:10_29 2Krl_11:10_30 2Krl_11:10_31
2Krl:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:11 καὶ εἶπεν Ουριας πρὸς Δαυιδ Ἡ κιβωτὸς καὶ Ισραηλ καὶ Ιουδας κατοικοῦσιν ἐν σκηναῖς, καὶ ὁ κύριός μου Ιωαβ καὶ οἱ δοῦλοι τοῦ κυρίου μου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἀγροῦ παρεμβάλλουσιν· καὶ ἐγὼ εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν μου φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ κοιμηθῆναι μετὰ τῆς γυναικός μου; πῶς; ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο.
2Krl:11:11 And Urias said to David, The ark, and Israel, and Juda dwell in tents; and my lord Joab, and the servants of my lord, are encamped in the open fields; and shall I go into my house to eat and drink, and lie with my wife? how should I do this? as thy soul lives, I will not do this thing. (2 Samuel 11:11 Brenton)
2Krl:11:11 Uriasz odpowiedział Dawidowi: «Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach, podobnie też i pan mój, Joab, wraz ze sługami mego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Na życie Pana i na twoje, czegoś podobnego nie uczynię». (2 Sm 11:11 BT_4)
2Krl:11:11 καὶ εἶπεν Ουριας πρὸς Δαυιδ κιβωτὸς καὶ Ισραηλ καὶ Ιουδας κατοικοῦσιν ἐν σκηναῖς, καὶ κύριός μου Ιωαβ καὶ οἱ δοῦλοι τοῦ κυρίου μου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἀγροῦ παρεμβάλλουσιν· καὶ ἐγὼ εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν μου φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ κοιμηθῆναι μετὰ τῆς γυναικός μου; πῶς; ζῇ ψυχή σου, εἰ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο.
2Krl:11:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Οὐρίας, -ου, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πῶς[1] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:11:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Uriasz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pole By stanąć obozem I też, nawet, mianowicie Ja By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Ja By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Ja Jak Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Jeżeli By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:11:11 kai\ ei)=pen *ourias pro\s *dauid *(E kibOto\s kai\ *israEl kai\ *ioudas katoikou=sin e)n skEnai=s, kai\ o( ku/rio/s mou *iOab kai\ oi( dou=loi tou= kuri/ou mou e)pi\ pro/sOpon tou= a)grou= paremba/llousin· kai\ e)gO\ ei)seleu/somai ei)s to\n oi)=ko/n mou fagei=n kai\ piei=n kai\ koimETE=nai meta\ tE=s gunaiko/s mou; pO=s; DZE=| E( PSuCHE/ sou, ei) poiE/sO to\ r(E=ma tou=to.
2Krl:11:11 kai eipen urias pros dauid hE kibOtos kai israEl kai iudas katoikusin en skEnais, kai ho kyrios mu iOab kai hoi duloi tu kyriu mu epi prosOpon tu agru paremballusin· kai egO eiseleusomai eis ton oikon mu fagein kai piein kai koimETEnai meta tEs gynaikos mu; pOs; DZE hE PSyCHE su, ei poiEsO to rEma tuto.
2Krl:11:11 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RA_NSF N2_NSF C N_NSM C N1T_NSM V2_PAI3P P N1_DPF C RA_NSM N2_NSM RP_GS N_GSM C RA_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM RP_GS P N2N_ASN RA_GSM N2_GSM V1_PAI3P C RP_NS VF_FMI1S P RA_ASM N2_ASM RP_GS VB_AAN C VB_AAN C VC_APN P RA_GSF N3K_GSF RP_GS D V3_PAS3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
2Krl:11:11 and also, even, namely to say/tell Urias toward (+acc,+gen,+dat) David the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely Israel and also, even, namely Judas/Judah to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I ć and also, even, namely the slave; servile; to enslave the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the field to encamp and also, even, namely I to enter into (+acc) the house I to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the woman/wife I how to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) if to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:11:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed Urias (nom) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) the (nom) ark (nom) and Israel (indecl) and Judas/Judah (nom) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) in/among/by (+dat) tents (dat) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen)   and the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) they-are-ENCAMP-ing, while ENCAMP-ing (dat) and I (nom) I-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) me (gen) to-will-EAT, to-EAT and to-will-DRINK, to-DRINK and to-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) woman/wife (gen) me (gen) how he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
2Krl:11:11 2Krl_11:11_1 2Krl_11:11_2 2Krl_11:11_3 2Krl_11:11_4 2Krl_11:11_5 2Krl_11:11_6 2Krl_11:11_7 2Krl_11:11_8 2Krl_11:11_9 2Krl_11:11_10 2Krl_11:11_11 2Krl_11:11_12 2Krl_11:11_13 2Krl_11:11_14 2Krl_11:11_15 2Krl_11:11_16 2Krl_11:11_17 2Krl_11:11_18 2Krl_11:11_19 2Krl_11:11_20 2Krl_11:11_21 2Krl_11:11_22 2Krl_11:11_23 2Krl_11:11_24 2Krl_11:11_25 2Krl_11:11_26 2Krl_11:11_27 2Krl_11:11_28 2Krl_11:11_29 2Krl_11:11_30 2Krl_11:11_31 2Krl_11:11_32 2Krl_11:11_33 2Krl_11:11_34 2Krl_11:11_35 2Krl_11:11_36 2Krl_11:11_37 2Krl_11:11_38 2Krl_11:11_39 2Krl_11:11_40 2Krl_11:11_41 2Krl_11:11_42 2Krl_11:11_43 2Krl_11:11_44 2Krl_11:11_45 2Krl_11:11_46 2Krl_11:11_47 2Krl_11:11_48 2Krl_11:11_49 2Krl_11:11_50 2Krl_11:11_51 2Krl_11:11_52 2Krl_11:11_53 2Krl_11:11_54 2Krl_11:11_55 2Krl_11:11_56
2Krl:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:12 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ουριαν Κάθισον ἐνταῦθα καί γε σήμερον, καὶ αὔριον ἐξαποστελῶ σε· καὶ ἐκάθισεν Ουριας ἐν Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ τῇ ἐπαύριον.
2Krl:11:12 And David said to Urias, Remain here to-day also, and to-morrow I will let thee go. So Urias remained in Jerusalem that day and the day following. (2 Samuel 11:12 Brenton)
2Krl:11:12 Dawid więc rzekł do Uriasza: «Pozostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odeślę». Uriasz został więc w Jerozolimie w tym dniu. Nazajutrz (2 Sm 11:12 BT_4)
2Krl:11:12 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ουριαν Κάθισον ἐνταῦθα καί γε σήμερον, καὶ αὔριον ἐξαποστελῶ σε· καὶ ἐκάθισεν Ουριας ἐν Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ τῇ ἐπαύριον.
2Krl:11:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Οὐρίας, -ου, ὁ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -)   καί γέ σήμερον καί αὔριον ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) Οὐρίας, -ου, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον
2Krl:11:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Uriasz By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź I też, nawet, mianowicie ??? Dzisiaj dzień I też, nawet, mianowicie Następny dnia/jutro Do ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Uriasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień]
2Krl:11:12 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *ourian *ka/Tison e)ntau=Ta kai/ ge sE/meron, kai\ au)/rion e)XapostelO= se· kai\ e)ka/Tisen *ourias e)n *ierousalEm e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| kai\ tE=| e)pau/rion.
2Krl:11:12 kai eipen dauid pros urian kaTison entauTa kai ge sEmeron, kai aurion eXapostelO se· kai ekaTisen urias en ierusalEm en tE hEmera ekeinE kai tE epaurion.
2Krl:11:12 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM VA_AAD2S D C x D C D VF2_FAI1S RP_AS C VAI_AAI3S N_NSM P N_DSF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C RA_DSF D
2Krl:11:12 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Urias to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge ć and also, even, namely ??? today day and also, even, namely next day/tomorrow to ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge Urias in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely the tomorrow [with article means the next day]
2Krl:11:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Urias (acc) do-SIT DOWN-you(sg)!, going-to-SIT DOWN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)   and ??? today and next day/tomorrow I-will-??? you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-SIT DOWN-ed Urias (nom) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and the (dat) tomorrow
2Krl:11:12 2Krl_11:12_1 2Krl_11:12_2 2Krl_11:12_3 2Krl_11:12_4 2Krl_11:12_5 2Krl_11:12_6 2Krl_11:12_7 2Krl_11:12_8 2Krl_11:12_9 2Krl_11:12_10 2Krl_11:12_11 2Krl_11:12_12 2Krl_11:12_13 2Krl_11:12_14 2Krl_11:12_15 2Krl_11:12_16 2Krl_11:12_17 2Krl_11:12_18 2Krl_11:12_19 2Krl_11:12_20 2Krl_11:12_21 2Krl_11:12_22 2Krl_11:12_23 2Krl_11:12_24 2Krl_11:12_25 2Krl_11:12_26
2Krl:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:13 καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Δαυιδ, καὶ ἔφαγεν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ἔπιεν, καὶ ἐμέθυσεν αὐτόν· καὶ ἐξῆλθεν ἑσπέρας τοῦ κοιμηθῆναι ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ μετὰ τῶν δούλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ οὐ κατέβη.
2Krl:11:13 And David called him, and he ate before him and drank, and he made him drunk: and he went out in the evening to lie upon his bed with the servants of his lord, and went not down to his house. (2 Samuel 11:13 Brenton)
2Krl:11:13 Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana, a do domu swojego nie wstąpił. (2 Sm 11:13 BT_4)
2Krl:11:13 καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Δαυιδ, καὶ ἔφαγεν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ἔπιεν, καὶ ἐμέθυσεν αὐτόν· καὶ ἐξῆλθεν ἑσπέρας τοῦ κοιμηθῆναι ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ μετὰ τῶν δούλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ οὐ κατέβη.
2Krl:11:13 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἑσπέρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
2Krl:11:13 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo David I też, nawet, mianowicie By jeść W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Wieczór By dawać wytchnienie/snowi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By schodzić
2Krl:11:13 kai\ e)ka/lesen au)to\n *dauid, kai\ e)/fagen e)nO/pion au)tou= kai\ e)/pien, kai\ e)me/Tusen au)to/n· kai\ e)XE=lTen e(spe/ras tou= koimETE=nai e)pi\ tE=s koi/tEs au)tou= meta\ tO=n dou/lOn tou= kuri/ou au)tou=, kai\ ei)s to\n oi)=kon au)tou= ou) kate/bE.
2Krl:11:13 kai ekalesen auton dauid, kai efagen enOpion autu kai epien, kai emeTysen auton· kai eXElTen hesperas tu koimETEnai epi tEs koitEs autu meta tOn dulOn tu kyriu autu, kai eis ton oikon autu u katebE.
2Krl:11:13 C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM C VBI_AAI3S P RD_GSM C VBI_AAI3S C VAI_AAI3P RD_ASM C VBI_AAI3S N1A_GSF RA_GSN VC_APN P RA_GSF N1_GSF RD_GSM P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C P RA_ASM N2_ASM RD_GSM D VZI_AAI3S
2Krl:11:13 and also, even, namely to call call he/she/it/same David and also, even, namely to eat in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely to drink and also, even, namely to get drunk he/she/it/same and also, even, namely to come out evening the to repose/sleep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the slave; slave girl; servile; to enslave the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) the house he/she/it/same οὐχ before rough breathing to go down
2Krl:11:13 and he/she/it-CALL-ed him/it/same (acc) David (indecl) and he/she/it-EAT-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-DRINK-ed and he/she/it-GET-ed-DRUNK him/it/same (acc) and he/she/it-COME-ed-OUT evening (gen), evenings (acc) the (gen) to-be-REPOSE/SLEEP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) him/it/same (gen) and into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) not he/she/it-GO DOWN-ed
2Krl:11:13 2Krl_11:13_1 2Krl_11:13_2 2Krl_11:13_3 2Krl_11:13_4 2Krl_11:13_5 2Krl_11:13_6 2Krl_11:13_7 2Krl_11:13_8 2Krl_11:13_9 2Krl_11:13_10 2Krl_11:13_11 2Krl_11:13_12 2Krl_11:13_13 2Krl_11:13_14 2Krl_11:13_15 2Krl_11:13_16 2Krl_11:13_17 2Krl_11:13_18 2Krl_11:13_19 2Krl_11:13_20 2Krl_11:13_21 2Krl_11:13_22 2Krl_11:13_23 2Krl_11:13_24 2Krl_11:13_25 2Krl_11:13_26 2Krl_11:13_27 2Krl_11:13_28 2Krl_11:13_29 2Krl_11:13_30 2Krl_11:13_31 2Krl_11:13_32 2Krl_11:13_33 2Krl_11:13_34 2Krl_11:13_35
2Krl:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:14 καὶ ἐγένετο πρωῒ καὶ ἔγραψεν Δαυιδ βιβλίον πρὸς Ιωαβ καὶ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ Ουριου.
2Krl:11:14 And the morning came, and David wrote a letter to Joab, and sent it by the hand of Urias. (2 Samuel 11:14 Brenton)
2Krl:11:14 Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. (2 Sm 11:14 BT_4)
2Krl:11:14 καὶ ἐγένετο πρωῒ καὶ ἔγραψεν Δαυιδ βιβλίον πρὸς Ιωαβ καὶ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ Ουριου.
2Krl:11:14 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρωΐ καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) πρός   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Οὐρίας, -ου, ὁ
2Krl:11:14 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wcześnie I też, nawet, mianowicie By pisać David Książka Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) I też, nawet, mianowicie zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Uriasz
2Krl:11:14 kai\ e)ge/neto prOi\+ kai\ e)/graPSen *dauid bibli/on pro\s *iOab kai\ a)pe/steilen e)n CHeiri\ *ouriou.
2Krl:11:14 kai egeneto prO+i kai egraPSen dauid biblion pros iOab kai apesteilen en CHeiri uriu.
2Krl:11:14 C VBI_AMI3S D C VAI_AAI3S N_NSM N2N_ASN P N_ASM C VAI_AAI3S P N3_DSF N_GSM
2Krl:11:14 and also, even, namely to become become, happen early and also, even, namely to write David book toward (+acc,+gen,+dat) ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand Urias
2Krl:11:14 and he/she/it-was-BECOME-ed early and he/she/it-WRITE-ed David (indecl) book (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-ORDER FORTH-ed in/among/by (+dat) hand (dat) Urias (gen)
2Krl:11:14 2Krl_11:14_1 2Krl_11:14_2 2Krl_11:14_3 2Krl_11:14_4 2Krl_11:14_5 2Krl_11:14_6 2Krl_11:14_7 2Krl_11:14_8 2Krl_11:14_9 2Krl_11:14_10 2Krl_11:14_11 2Krl_11:14_12 2Krl_11:14_13 2Krl_11:14_14
2Krl:11:14 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:15 καὶ ἔγραψεν ἐν τῷ βιβλίῳ λέγων Εἰσάγαγε τὸν Ουριαν ἐξ ἐναντίας τοῦ πολέμου τοῦ κραταιοῦ, καὶ ἀποστραφήσεσθε ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται καὶ ἀποθανεῖται.
2Krl:11:15 And he wrote in the letter, saying, Station Urias in front of the severe part of the fight, and retreat from behind him, so shall he be wounded and die. (2 Samuel 11:15 Brenton)
2Krl:11:15 W liście napisał: «Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpicie go, aby został ugodzony i zginął». (2 Sm 11:15 BT_4)
2Krl:11:15 καὶ ἔγραψεν ἐν τῷ βιβλίῳ λέγων Εἰσάγαγε τὸν Ουριαν ἐξ ἐναντίας τοῦ πολέμου τοῦ κραταιοῦ, καὶ ἀποστραφήσεσθε ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται καὶ ἀποθανεῖται.
2Krl:11:15 καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό κραταιός -ά -όν; κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὄπισ·θεν αὐτός αὐτή αὐτό καί πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
2Krl:11:15 I też, nawet, mianowicie By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka By mówić/opowiadaj By prowadzić do Uriasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Poruszaj się kołysać berło; by stawać się silnym I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od z tyłu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie By umierać
2Krl:11:15 kai\ e)/graPSen e)n tO=| bibli/O| le/gOn *ei)sa/gage to\n *ourian e)X e)nanti/as tou= pole/mou tou= krataiou=, kai\ a)postrafE/sesTe a)po\ o)/pisTen au)tou=, kai\ plEgE/setai kai\ a)poTanei=tai.
2Krl:11:15 kai egraPSen en tO bibliO legOn eisagage ton urian eX enantias tu polemu tu krataiu, kai apostrafEsesTe apo opisTen autu, kai plEgEsetai kai apoTaneitai.
2Krl:11:15 C VAI_AAI3S P RA_DSN N2N_DSN V1_PAPNSM VB_AAI3S RA_ASM N_ASM P A1A_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1A_GSM C VD_FPI2P P D RD_GSM C VD_FPI3S C VF2_FMI3S
2Krl:11:15 and also, even, namely to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the book to say/tell to lead into the Urias out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, the war [see polemic]; to fight war the sway to sway the scepter; to become strong and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing from behind he/she/it/same and also, even, namely to strike and also, even, namely to die
2Krl:11:15 and he/she/it-WRITE-ed in/among/by (+dat) the (dat) book (dat) while SAY/TELL-ing (nom) do-LEAD-you(sg)-INTO! the (acc) Urias (acc) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! the (gen) sway ([Adj] gen); be-you(sg)-BECOME STRONG-ing!, be-you(sg)-being-BECOME STRONG-ed! and you(pl)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) from behind him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-STRIKE-ed and he/she/it-will-be-DIE-ed
2Krl:11:15 2Krl_11:15_1 2Krl_11:15_2 2Krl_11:15_3 2Krl_11:15_4 2Krl_11:15_5 2Krl_11:15_6 2Krl_11:15_7 2Krl_11:15_8 2Krl_11:15_9 2Krl_11:15_10 2Krl_11:15_11 2Krl_11:15_12 2Krl_11:15_13 2Krl_11:15_14 2Krl_11:15_15 2Krl_11:15_16 2Krl_11:15_17 2Krl_11:15_18 2Krl_11:15_19 2Krl_11:15_20 2Krl_11:15_21 2Krl_11:15_22 2Krl_11:15_23 2Krl_11:15_24
2Krl:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:16 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ φυλάσσειν Ιωαβ ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ ἔθηκεν τὸν Ουριαν εἰς τὸν τόπον, οὗ ᾔδει ὅτι ἄνδρες δυνάμεως ἐκεῖ.
2Krl:11:16 And it came to pass while Joab was watching against the city, that he set Urias in a place where he knew that valiant men were. (2 Samuel 11:16 Brenton)
2Krl:11:16 Joab obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczyli tam najsilniejsi wojownicy. (2 Sm 11:16 BT_4)
2Krl:11:16 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ φυλάσσειν Ιωαβ ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ ἔθηκεν τὸν Ουριαν εἰς τὸν τόπον, οὗ ᾔδει ὅτι ἄνδρες δυνάμεως ἐκεῖ.
2Krl:11:16 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ δύναμις, -εως, ἡ ἐκεῖ
2Krl:11:16 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zabezpieczać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Uriasz Do (+przyspieszenie) Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zdolność Tam
2Krl:11:16 kai\ e)genE/TE e)n tO=| fula/ssein *iOab e)pi\ tE\n po/lin kai\ e)/TEken to\n *ourian ei)s to\n to/pon, ou(= E)/|dei o(/ti a)/ndres duna/meOs e)kei=.
2Krl:11:16 kai egenETE en tO fylassein iOab epi tEn polin kai eTEken ton urian eis ton topon, hu Edei hoti andres dynameOs ekei.
2Krl:11:16 C VCI_API3S P RA_DSN V1_PAN N_NSM P RA_ASF N3I_ASF C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM P RA_ASM N2_ASM RR_GSM N3E_DSN C N3_NPM N3I_GSF D
2Krl:11:16 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to guard ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the Urias into (+acc) the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ability there
2Krl:11:16 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GUARD-ing   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) and he/she/it-PLACE-ed the (acc) Urias (acc) into (+acc) the (acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-had-PERCEIVE-ed because/that men, husbands (nom|voc) ability (gen) there
2Krl:11:16 2Krl_11:16_1 2Krl_11:16_2 2Krl_11:16_3 2Krl_11:16_4 2Krl_11:16_5 2Krl_11:16_6 2Krl_11:16_7 2Krl_11:16_8 2Krl_11:16_9 2Krl_11:16_10 2Krl_11:16_11 2Krl_11:16_12 2Krl_11:16_13 2Krl_11:16_14 2Krl_11:16_15 2Krl_11:16_16 2Krl_11:16_17 2Krl_11:16_18 2Krl_11:16_19 2Krl_11:16_20 2Krl_11:16_21 2Krl_11:16_22
2Krl:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:17 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως καὶ ἐπολέμουν μετὰ Ιωαβ, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐκ τῶν δούλων Δαυιδ, καὶ ἀπέθανεν καί γε Ουριας ὁ Χετταῖος.
2Krl:11:17 And the men of the city went out, and fought with Joab: and some of the people of the servants of David fell, and Urias the Chettite died also. (2 Samuel 11:17 Brenton)
2Krl:11:17 Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida; zginął też Uriasz Chetyta. (2 Sm 11:17 BT_4)
2Krl:11:17 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως καὶ ἐπολέμουν μετὰ Ιωαβ, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐκ τῶν δούλων Δαυιδ, καὶ ἀπέθανεν καί γε Ουριας Χετταῖος.
2Krl:11:17 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά   καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί γέ Οὐρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
2Krl:11:17 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Miasto I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić David I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie ??? Uriasz
2Krl:11:17 kai\ e)XE=lTon oi( a)/ndres tE=s po/leOs kai\ e)pole/moun meta\ *iOab, kai\ e)/pesan e)k tou= laou= e)k tO=n dou/lOn *dauid, kai\ a)pe/Tanen kai/ ge *ourias o( *CHettai=os.
2Krl:11:17 kai eXElTon hoi andres tEs poleOs kai epolemun meta iOab, kai epesan ek tu lau ek tOn dulOn dauid, kai apeTanen kai ge urias ho CHettaios.
2Krl:11:17 C VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RA_GSF N3I_GSF C V2I_IAI3P P N_ASM C VAI_AAI3P P RA_GSM N2_GSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3S C x N_NSM RA_NSM N2_NSM
2Krl:11:17 and also, even, namely to come out the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the city and also, even, namely to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. out of (+gen) ἐξ before vowels the people out of (+gen) ἐξ before vowels the slave; slave girl; servile; to enslave David and also, even, namely to die and also, even, namely ??? Urias the ć
2Krl:11:17 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen) city (gen) and I-was-FIGHT-ing, they-were-FIGHT-ing after (+acc), with (+gen)   and they-FALL-ed out of (+gen) the (gen) people (gen) out of (+gen) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) David (indecl) and he/she/it-DIE-ed and ??? Urias (nom) the (nom)  
2Krl:11:17 2Krl_11:17_1 2Krl_11:17_2 2Krl_11:17_3 2Krl_11:17_4 2Krl_11:17_5 2Krl_11:17_6 2Krl_11:17_7 2Krl_11:17_8 2Krl_11:17_9 2Krl_11:17_10 2Krl_11:17_11 2Krl_11:17_12 2Krl_11:17_13 2Krl_11:17_14 2Krl_11:17_15 2Krl_11:17_16 2Krl_11:17_17 2Krl_11:17_18 2Krl_11:17_19 2Krl_11:17_20 2Krl_11:17_21 2Krl_11:17_22 2Krl_11:17_23 2Krl_11:17_24 2Krl_11:17_25 2Krl_11:17_26
2Krl:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:18 καὶ ἀπέστειλεν Ιωαβ καὶ ἀπήγγειλεν τῷ βασιλεῖ πάντας τοὺς λόγους τοῦ πολέμου
2Krl:11:18 And Joab sent, and reported to David all the events of the war, so as to tell them to the king. (2 Samuel 11:18 Brenton)
2Krl:11:18 Joab przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki. (2 Sm 11:18 BT_4)
2Krl:11:18 καὶ ἀπέστειλεν Ιωαβ καὶ ἀπήγγειλεν τῷ βασιλεῖ πάντας τοὺς λόγους τοῦ πολέμου
2Krl:11:18 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
2Krl:11:18 I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną
2Krl:11:18 kai\ a)pe/steilen *iOab kai\ a)pE/ggeilen tO=| basilei= pa/ntas tou\s lo/gous tou= pole/mou
2Krl:11:18 kai apesteilen iOab kai apEngeilen tO basilei pantas tus logus tu polemu
2Krl:11:18 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM
2Krl:11:18 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć and also, even, namely to report – to report or tell. the king every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the war [see polemic]; to fight war
2Krl:11:18 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   and he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) king (dat) all (acc) the (acc) words (acc) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed!
2Krl:11:18 2Krl_11:18_1 2Krl_11:18_2 2Krl_11:18_3 2Krl_11:18_4 2Krl_11:18_5 2Krl_11:18_6 2Krl_11:18_7 2Krl_11:18_8 2Krl_11:18_9 2Krl_11:18_10 2Krl_11:18_11 2Krl_11:18_12
2Krl:11:18 x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:19 καὶ ἐνετείλατο τῷ ἀγγέλῳ λέγων Ἐν τῷ συντελέσαι σε πάντας τοὺς λόγους τοῦ πολέμου λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα
2Krl:11:19 And he charged the messenger, saying, When thou hast finished reporting all the events of the war to the king, (2 Samuel 11:19 Brenton)
2Krl:11:19 Posłańcowi dał następujące wyjaśnienie: «Jeśliby po opowiedzeniu królowi całego przebiegu walki do końca (2 Sm 11:19 BT_4)
2Krl:11:19 καὶ ἐνετείλατο τῷ ἀγγέλῳ λέγων Ἐν τῷ συντελέσαι σε πάντας τοὺς λόγους τοῦ πολέμου λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα
2Krl:11:19 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krl:11:19 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By uzupełniać Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król
2Krl:11:19 kai\ e)netei/lato tO=| a)gge/lO| le/gOn *)en tO=| suntele/sai se pa/ntas tou\s lo/gous tou= pole/mou lalE=sai pro\s to\n basile/a
2Krl:11:19 kai eneteilato tO angelO legOn en tO syntelesai se pantas tus logus tu polemu lalEsai pros ton basilea
2Krl:11:19 C VAI_AMI3S RA_DSM N2_DSM V1_PAPNSM P RA_DSN VA_AAN RP_AS A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM VA_AAN P RA_ASM N3V_ASM
2Krl:11:19 and also, even, namely to enjoin command the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to complete you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the war [see polemic]; to fight war to speak toward (+acc,+gen,+dat) the king
2Krl:11:19 and he/she/it-was-ENJOIN-ed the (dat) messenger/angel (dat) while SAY/TELL-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (acc) the (acc) words (acc) the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)
2Krl:11:19 2Krl_11:19_1 2Krl_11:19_2 2Krl_11:19_3 2Krl_11:19_4 2Krl_11:19_5 2Krl_11:19_6 2Krl_11:19_7 2Krl_11:19_8 2Krl_11:19_9 2Krl_11:19_10 2Krl_11:19_11 2Krl_11:19_12 2Krl_11:19_13 2Krl_11:19_14 2Krl_11:19_15 2Krl_11:19_16 2Krl_11:19_17 2Krl_11:19_18
2Krl:11:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:20 καὶ ἔσται ἐὰν ἀναβῇ ὁ θυμὸς τοῦ βασιλέως καὶ εἴπῃ σοι Τί ὅτι ἠγγίσατε πρὸς τὴν πόλιν πολεμῆσαι; οὐκ ᾔδειτε ὅτι τοξεύσουσιν ἀπάνωθεν τοῦ τείχους;
2Krl:11:20 then it shall come to pass if the anger of the king shall arise, and he shall say to thee, Why did ye draw nigh to the city to fight? knew ye not that they would shoot from off the wall? (2 Samuel 11:20 Brenton)
2Krl:11:20 król wpadł w gniew i zapytywał cię: "Dlaczego zbliżyliście się tak do miasta, by toczyć walkę? Czyż nie wiedzieliście, że strzelają z muru? (2 Sm 11:20 BT_4)
2Krl:11:20 καὶ ἔσται ἐὰν ἀναβῇ θυμὸς τοῦ βασιλέως καὶ εἴπῃ σοι Τί ὅτι ἠγγίσατε πρὸς τὴν πόλιν πολεμῆσαι; οὐκ ᾔδειτε ὅτι τοξεύσουσιν ἀπάνωθεν τοῦ τείχους;
2Krl:11:20 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) πρός ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι     ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
2Krl:11:20 I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By podnosić Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Miasto By walczyć z wojną ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Ściana
2Krl:11:20 kai\ e)/stai e)a\n a)nabE=| o( Tumo\s tou= basile/Os kai\ ei)/pE| soi *ti/ o(/ti E)ggi/sate pro\s tE\n po/lin polemE=sai; ou)k E)/|deite o(/ti toXeu/sousin a)pa/nOTen tou= tei/CHous;
2Krl:11:20 kai estai ean anabE ho Tymos tu basileOs kai eipE soi ti hoti Engisate pros tEn polin polemEsai; uk Edeite hoti toXeususin apanOTen tu teiCHus;
2Krl:11:20 C VF_FMI3S C VZ_AAS3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM C VB_AAS3S RP_DS RI_NSN C VAI_AAI2P P RA_ASF N3I_ASF VA_AAN D VXI_YAI2P C VF_FAI3P D RA_GSN N3E_GSN
2Krl:11:20 and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ascend the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. the king and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) toward (+acc,+gen,+dat) the city to fight war οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that ć ć the wall
2Krl:11:20 and he/she/it-will-be if-ever he/she/it-should-ASCEND the (nom) wrath (nom) the (gen) king (gen) and he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/what/why (nom|acc) because/that you(pl)-NEAR-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) not you(pl)-had-PERCEIVE-ed because/that     the (gen) wall (gen)
2Krl:11:20 2Krl_11:20_1 2Krl_11:20_2 2Krl_11:20_3 2Krl_11:20_4 2Krl_11:20_5 2Krl_11:20_6 2Krl_11:20_7 2Krl_11:20_8 2Krl_11:20_9 2Krl_11:20_10 2Krl_11:20_11 2Krl_11:20_12 2Krl_11:20_13 2Krl_11:20_14 2Krl_11:20_15 2Krl_11:20_16 2Krl_11:20_17 2Krl_11:20_18 2Krl_11:20_19 2Krl_11:20_20 2Krl_11:20_21 2Krl_11:20_22 2Krl_11:20_23 2Krl_11:20_24 2Krl_11:20_25
2Krl:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:11:21 τίς ἐπάταξεν τὸν Αβιμελεχ υἱὸν Ιεροβααλ; οὐχὶ γυνὴ ἔρριψεν ἐπ’ αὐτὸν κλάσμα μύλου ἐπάνωθεν τοῦ τείχους καὶ ἀπέθανεν ἐν Θαμασι; ἵνα τί προσηγάγετε πρὸς τὸ τεῖχος; καὶ ἐρεῖς καί γε Ουριας ὁ δοῦλός σου ὁ Χετταῖος ἀπέθανεν.
2Krl:11:21 Who smote Abimelech the son of Jerobaal son of Ner? did not a woman cast a piece of a millstone upon him from above the wall, and he died in Thamasi? why did ye draw near to the wall? then thou shalt say, Thy servant Urias the Chettite is also dead. (2 Samuel 11:21 Brenton)
2Krl:11:21 Kto zabił Abimeleka, syna Jerubbaala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemuż podchodziliście aż pod mury?" - powiesz: Sługa twój, Uriasz Chetyta, zginął również». (2 Sm 11:21 BT_4)
2Krl:11:21 τίς ἐπάταξεν τὸν Αβιμελεχ υἱὸν Ιεροβααλ; οὐχὶ γυνὴ ἔρριψεν ἐπ’ αὐτὸν κλάσμα μύλου ἐπάνωθεν τοῦ τείχους καὶ ἀπέθανεν ἐν Θαμασι; ἵνα τί προσηγάγετε πρὸς τὸ τεῖχος; καὶ ἐρεῖς Καί γε Ουριας δοῦλός σου Χετταῖος ἀπέθανεν.
2Krl:11:21 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Αβιμελεχ, ὁ [LXX] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   οὐχί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κλάσμα[τ], -ατος, τό μύλος, -ου, ὁ v.l. μυλών, -ῶνος, ὁ   ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν   ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί γέ Οὐρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
2Krl:11:21 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By uderzać Abimelech Syn Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Kobiety/żona By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Łamany mięsa fragment Młyn Ściana I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ściana</