2Krl:12:1 καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Ναθαν τὸν προφήτην πρὸς Δαυιδ, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Δύο ἦσαν ἄνδρες ἐν πόλει μιᾷ, εἷς πλούσιος καὶ εἷς πένης·
2Krl:12:1 And the Lord sent Nathan the prophet to David; and he went in to him, and said to him, There were two men in one city, one rich and the other poor. (2 Samuel 12:1 Brenton)
2Krl:12:1 Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: «W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. (2 Sm 12:1 BT_4)
2Krl:12:1 καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Ναθαν τὸν προφήτην πρὸς Δαυιδ, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Δύο ἦσαν ἄνδρες ἐν πόλει μιᾷ, εἷς πλούσιος καὶ εἷς πένης·
2Krl:12:1 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν πόλις, -εως, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πλούσιος -ία -ον καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πένη[τ]ς, -ητος, ὁ
2Krl:12:1 I też, nawet, mianowicie zamawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nathan Prorok Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Dwa By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Jeden Jeden Obfity I też, nawet, mianowicie Jeden Biedna osoba
2Krl:12:1 kai\ a)pe/steilen ku/rios to\n *naTan to\n profE/tEn pro\s *dauid, kai\ ei)sE=lTen pro\s au)to\n kai\ ei)=pen au)tO=| *du/o E)=san a)/ndres e)n po/lei mia=|, ei(=s plou/sios kai\ ei(=s pe/nEs·
2Krl:12:1 kai apesteilen kyrios ton naTan ton profEtEn pros dauid, kai eisElTen pros auton kai eipen autO dyo Esan andres en polei mia, heis plusios kai heis penEs·
2Krl:12:1 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N1M_ASM P N_ASM C VBI_AAI3S P RD_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM M V9_IAI3P N3_NPM P N3I_DSF A1A_DSF M_NSM A1A_NSM C M_NSM N3T_NSM
2Krl:12:1 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Nathan the prophet toward (+acc,+gen,+dat) David and also, even, namely to enter toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same two to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city one one abundant and also, even, namely one poor person
2Krl:12:1 and he/she/it-ORDER FORTH-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Nathan (indecl) the (acc) prophet (acc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) and he/she/it-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) two (nom, acc, gen) they-were men, husbands (nom|voc) in/among/by (+dat) city (dat) one (dat) one (nom) abundant ([Adj] nom) and one (nom) poor person (nom|voc)
2Krl:12:1 2Krl_12:1_1 2Krl_12:1_2 2Krl_12:1_3 2Krl_12:1_4 2Krl_12:1_5 2Krl_12:1_6 2Krl_12:1_7 2Krl_12:1_8 2Krl_12:1_9 2Krl_12:1_10 2Krl_12:1_11 2Krl_12:1_12 2Krl_12:1_13 2Krl_12:1_14 2Krl_12:1_15 2Krl_12:1_16 2Krl_12:1_17 2Krl_12:1_18 2Krl_12:1_19 2Krl_12:1_20 2Krl_12:1_21 2Krl_12:1_22 2Krl_12:1_23 2Krl_12:1_24 2Krl_12:1_25 2Krl_12:1_26 2Krl_12:1_27
2Krl:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:2 καὶ τῷ πλουσίῳ ἦν ποίμνια καὶ βουκόλια πολλὰ σφόδρα,
2Krl:12:2 And the rich man had very many flocks and herds. (2 Samuel 12:2 Brenton)
2Krl:12:2 Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła, (2 Sm 12:2 BT_4)
2Krl:12:2 καὶ τῷ πλουσίῳ ἦν ποίμνια καὶ βουκόλια πολλὰ σφόδρα,
2Krl:12:2 καί ὁ ἡ τό πλούσιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποίμνιον, -ου, τό καί   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
2Krl:12:2 I też, nawet, mianowicie Obfity By być Stado I też, nawet, mianowicie Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
2Krl:12:2 kai\ tO=| plousi/O| E)=n poi/mnia kai\ bouko/lia polla\ sfo/dra,
2Krl:12:2 kai tO plusiO En poimnia kai bukolia polla sfodra,
2Krl:12:2 C RA_DSM A1A_DSM V9_IAI3S N2N_APN C N2N_APN A1_APN D
2Krl:12:2 and also, even, namely the abundant to be flock and also, even, namely ć much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
2Krl:12:2 and the (dat) abundant ([Adj] dat) he/she/it-was flocks (nom|acc|voc) and   many (nom|acc) vehement,
2Krl:12:2 2Krl_12:2_1 2Krl_12:2_2 2Krl_12:2_3 2Krl_12:2_4 2Krl_12:2_5 2Krl_12:2_6 2Krl_12:2_7 2Krl_12:2_8 2Krl_12:2_9
2Krl:12:2 x x x x x x x x x
2Krl:12:3 καὶ τῷ πένητι οὐδὲν ἀλλ’ ἢ ἀμνὰς μία μικρά, ἣν ἐκτήσατο καὶ περιεποιήσατο καὶ ἐξέθρεψεν αὐτήν, καὶ ἡδρύνθη μετ’ αὐτοῦ καὶ μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, ἐκ τοῦ ἄρτου αὐτοῦ ἤσθιεν καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου αὐτοῦ ἔπινεν καὶ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ ἐκάθευδεν καὶ ἦν αὐτῷ ὡς θυγάτηρ·
2Krl:12:3 But the poor man had only one little ewe lamb, which he had purchased, and preserved, and reared; an it grew up with himself and his children in common; it ate of his bread and drank of his cup, and slept in his bosom, and was to him as a daughter. (2 Samuel 12:3 Brenton)
2Krl:12:3 biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka. (2 Sm 12:3 BT_4)
2Krl:12:3 καὶ τῷ πένητι οὐδὲν ἀλλ’ ἀμνὰς μία μικρά, ἣν ἐκτήσατο καὶ περιεποιήσατο καὶ ἐξέθρεψεν αὐτήν, καὶ ἡδρύνθη μετ’ αὐτοῦ καὶ μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, ἐκ τοῦ ἄρτου αὐτοῦ ἤσθιεν καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου αὐτοῦ ἔπινεν καὶ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ ἐκάθευδεν καὶ ἦν αὐτῷ ὡς θυγάτηρ·
2Krl:12:3 καί ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀλλά ἤ[1]   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μικρός -ά -όν ὅς ἥ ὅ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) καί περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) καί ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐκ ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
2Krl:12:3 I też, nawet, mianowicie Biedna osoba Nie jeden (nic, nikt) Ale Albo Jeden Mały [zobacz micro] Kto/, który/, który By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki I też, nawet, mianowicie By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) I też, nawet, mianowicie By karmić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo By jeść I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Filiżanka {Puchar} On/ona/to/to samo By pić I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca On/ona/to/to samo Do spania do spać I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Jak/jak Córka
2Krl:12:3 kai\ tO=| pe/nEti ou)de\n a)ll’ E)\ a)mna\s mi/a mikra/, E(\n e)ktE/sato kai\ periepoiE/sato kai\ e)Xe/TrePSen au)tE/n, kai\ E(dru/nTE met’ au)tou= kai\ meta\ tO=n ui(O=n au)tou= e)pi\ to\ au)to/, e)k tou= a)/rtou au)tou= E)/sTien kai\ e)k tou= potEri/ou au)tou= e)/pinen kai\ e)n tO=| ko/lpO| au)tou= e)ka/Teuden kai\ E)=n au)tO=| O(s Tuga/tEr·
2Krl:12:3 kai tO penEti uden all’ E amnas mia mikra, hEn ektEsato kai periepoiEsato kai eXeTrePSen autEn, kai hEdrynTE met’ autu kai meta tOn hyiOn autu epi to auto, ek tu artu autu EsTien kai ek tu potEriu autu epinen kai en tO kolpO autu ekaTeuden kai En autO hOs TygatEr·
2Krl:12:3 C RA_DSM N3T_DSM A3_ASN C C N3D_NSF A1A_APN A1A_APN RR_ASF VAI_AMI3S C VAI_AMI3S C VAI_AAI3S RD_ASF C VCI_API3S P RD_GSM C P RA_GPM N2_GPM RD_GSM P RA_ASN RD_ASN P RA_GSM N2_GSM RD_GSM V1I_IAI3S C P RA_GSN N2N_GSN RD_GSM V1I_IAI3S C P RA_DSM N2_DSM RD_GSM V1I_IAI3S C V9_IAI3S RD_DSM C N3_NSF
2Krl:12:3 and also, even, namely the poor person not one (nothing, no one) but or ć one small [see micro] who/whom/which to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms and also, even, namely to procure (keep) and also, even, namely to nurture he/she/it/same and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the son he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same to eat and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the cup he/she/it/same to drink and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bosom of the heart he/she/it/same to sleeping to be sleeping and also, even, namely to be he/she/it/same as/like daughter
2Krl:12:3 and the (dat) poor person (dat) not one (nom|acc) but or   one (nom) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-POSSESS-ed and he/she/it-was-PROCURE-ed and he/she/it-NURTURE-ed her/it/same (acc) and   after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and after (+acc), with (+gen) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) out of (+gen) the (gen) bread (gen) him/it/same (gen) he/she/it-was-EAT-ing and out of (+gen) the (gen) cup (gen) him/it/same (gen) he/she/it-was-DRINK-ing and in/among/by (+dat) the (dat) bosom (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was-SLEEPING-ing and he/she/it-was him/it/same (dat) as/like daughter (nom)
2Krl:12:3 2Krl_12:3_1 2Krl_12:3_2 2Krl_12:3_3 2Krl_12:3_4 2Krl_12:3_5 2Krl_12:3_6 2Krl_12:3_7 2Krl_12:3_8 2Krl_12:3_9 2Krl_12:3_10 2Krl_12:3_11 2Krl_12:3_12 2Krl_12:3_13 2Krl_12:3_14 2Krl_12:3_15 2Krl_12:3_16 2Krl_12:3_17 2Krl_12:3_18 2Krl_12:3_19 2Krl_12:3_20 2Krl_12:3_21 2Krl_12:3_22 2Krl_12:3_23 2Krl_12:3_24 2Krl_12:3_25 2Krl_12:3_26 2Krl_12:3_27 2Krl_12:3_28 2Krl_12:3_29 2Krl_12:3_30 2Krl_12:3_31 2Krl_12:3_32 2Krl_12:3_33 2Krl_12:3_34 2Krl_12:3_35 2Krl_12:3_36 2Krl_12:3_37 2Krl_12:3_38 2Krl_12:3_39 2Krl_12:3_40 2Krl_12:3_41 2Krl_12:3_42 2Krl_12:3_43 2Krl_12:3_44 2Krl_12:3_45 2Krl_12:3_46 2Krl_12:3_47 2Krl_12:3_48 2Krl_12:3_49 2Krl_12:3_50
2Krl:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:4 καὶ ἦλθεν πάροδος τῷ ἀνδρὶ τῷ πλουσίῳ, καὶ ἐφείσατο λαβεῖν ἐκ τῶν ποιμνίων αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν βουκολίων αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι τῷ ξένῳ ὁδοιπόρῳ ἐλθόντι πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλαβεν τὴν ἀμνάδα τοῦ πένητος καὶ ἐποίησεν αὐτὴν τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐλθόντι πρὸς αὐτόν.
2Krl:12:4 And a traveller came to the rich man, and he spared to take of his flocks and of his herds, to dress for the traveller that came to him; and he took the poor man's lamb, and dressed it for the man that came to him. (2 Samuel 12:4 Brenton)
2Krl:12:4 Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego». (2 Sm 12:4 BT_4)
2Krl:12:4 καὶ ἦλθεν πάροδος τῷ ἀνδρὶ τῷ πλουσίῳ, καὶ ἐφείσατο λαβεῖν ἐκ τῶν ποιμνίων αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν βουκολίων αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι τῷ ξένῳ ὁδοιπόρῳ ἐλθόντι πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλαβεν τὴν ἀμνάδα τοῦ πένητος καὶ ἐποίησεν αὐτὴν τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐλθόντι πρὸς αὐτόν.
2Krl:12:4 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πάρ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πλούσιος -ία -ον καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ξένος -η -ον   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:12:4 I też, nawet, mianowicie By przychodzić ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Obfity I też, nawet, mianowicie Zbywający {Oszczędzać} By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Stado On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By czynić/rób Obcy {Dziwny}/obcy By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Biedna osoba I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
2Krl:12:4 kai\ E)=lTen pa/rodos tO=| a)ndri\ tO=| plousi/O|, kai\ e)fei/sato labei=n e)k tO=n poimni/On au)tou= kai\ e)k tO=n boukoli/On au)tou= tou= poiE=sai tO=| Xe/nO| o(doipo/rO| e)lTo/nti pro\s au)to\n kai\ e)/laben tE\n a)mna/da tou= pe/nEtos kai\ e)poi/Esen au)tE\n tO=| a)ndri\ tO=| e)lTo/nti pro\s au)to/n.
2Krl:12:4 kai ElTen parodos tO andri tO plusiO, kai efeisato labein ek tOn poimniOn autu kai ek tOn bukoliOn autu tu poiEsai tO XenO hodoiporO elTonti pros auton kai elaben tEn amnada tu penEtos kai epoiEsen autEn tO andri tO elTonti pros auton.
2Krl:12:4 C VBI_AAI3S N2_NSF RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1A_DSM C VAI_AMI3S VB_AAN P RA_GPN N2_GPN RD_GSM C P RA_GPN N2_GPN RD_GSM RA_GSN VA_AAN RA_DSM A1_DSM A1B_DSM VB_AAPDSM P RD_ASM C VBI_AAI3S RA_ASF N3D_ASF RA_GSM N3T_GSM C VAI_AAI3S RD_ASF RA_DSM N3_DSM RA_DSM VB_AAPDSM P RD_ASM
2Krl:12:4 and also, even, namely to come ??? the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the abundant and also, even, namely to spare to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels the flock he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same the to do/make the strange/foreign ć to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć the poor person and also, even, namely to do/make he/she/it/same the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
2Krl:12:4 and he/she/it-COME-ed ??? (nom) the (dat) man, husband (dat) the (dat) abundant ([Adj] dat) and he/she/it-was-SPARE-ed to-TAKE HOLD OF out of (+gen) the (gen) flocks (gen) him/it/same (gen) and out of (+gen) the (gen)   him/it/same (gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (dat) strange/foreign ([Adj] dat)   upon COME-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   the (gen) poor person (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed her/it/same (acc) the (dat) man, husband (dat) the (dat) upon COME-ing (dat) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
2Krl:12:4 2Krl_12:4_1 2Krl_12:4_2 2Krl_12:4_3 2Krl_12:4_4 2Krl_12:4_5 2Krl_12:4_6 2Krl_12:4_7 2Krl_12:4_8 2Krl_12:4_9 2Krl_12:4_10 2Krl_12:4_11 2Krl_12:4_12 2Krl_12:4_13 2Krl_12:4_14 2Krl_12:4_15 2Krl_12:4_16 2Krl_12:4_17 2Krl_12:4_18 2Krl_12:4_19 2Krl_12:4_20 2Krl_12:4_21 2Krl_12:4_22 2Krl_12:4_23 2Krl_12:4_24 2Krl_12:4_25 2Krl_12:4_26 2Krl_12:4_27 2Krl_12:4_28 2Krl_12:4_29 2Krl_12:4_30 2Krl_12:4_31 2Krl_12:4_32 2Krl_12:4_33 2Krl_12:4_34 2Krl_12:4_35 2Krl_12:4_36 2Krl_12:4_37 2Krl_12:4_38 2Krl_12:4_39 2Krl_12:4_40 2Krl_12:4_41 2Krl_12:4_42
2Krl:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:5 καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Δαυιδ σφόδρα τῷ ἀνδρί, καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ναθαν Ζῇ κύριος, ὅτι υἱὸς θανάτου ὁ ἀνὴρ ὁ ποιήσας τοῦτο
2Krl:12:5 And David was greatly moved with anger against the man; and David said to Nathan, As the Lord lives, the man that did this thing shall surely die. (2 Samuel 12:5 Brenton)
2Krl:12:5 Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: «Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. (2 Sm 12:5 BT_4)
2Krl:12:5 καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Δαυιδ σφόδρα τῷ ἀνδρί, καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ναθαν Ζῇ κύριος, ὅτι υἱὸς θανάτου ἀνὴρ ποιήσας τοῦτο
2Krl:12:5 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ σφόδρα ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:12:5 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość David Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nathan Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Syn Śmierć; by zgładzać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:12:5 kai\ e)TumO/TE o)rgE=| *dauid sfo/dra tO=| a)ndri/, kai\ ei)=pen *dauid pro\s *naTan *DZE=| ku/rios, o(/ti ui(o\s Tana/tou o( a)nE\r o( poiE/sas tou=to
2Krl:12:5 kai eTymOTE orgE dauid sfodra tO andri, kai eipen dauid pros naTan DZE kyrios, hoti hyios Tanatu ho anEr ho poiEsas tuto
2Krl:12:5 C VCI_API3S N1_DSF N_NSM D RA_DSM N3_DSM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM V3_PAS3S N2_NSM C N2_NSM N2_GSM RA_NSM N3_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RD_ASN
2Krl:12:5 and also, even, namely to anger wrath fume, anger, rage David vehement, intense, keen, inveighingly, eager the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Nathan to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that son death; to put to death the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:12:5 and he/she/it-was-ANGER-ed wrath (dat) David (indecl) vehement, the (dat) man, husband (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Nathan (indecl) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that son (nom) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (nom) man, husband (nom) the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) this (nom|acc)
2Krl:12:5 2Krl_12:5_1 2Krl_12:5_2 2Krl_12:5_3 2Krl_12:5_4 2Krl_12:5_5 2Krl_12:5_6 2Krl_12:5_7 2Krl_12:5_8 2Krl_12:5_9 2Krl_12:5_10 2Krl_12:5_11 2Krl_12:5_12 2Krl_12:5_13 2Krl_12:5_14 2Krl_12:5_15 2Krl_12:5_16 2Krl_12:5_17 2Krl_12:5_18 2Krl_12:5_19 2Krl_12:5_20 2Krl_12:5_21 2Krl_12:5_22
2Krl:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:6 καὶ τὴν ἀμνάδα ἀποτείσει ἑπταπλασίονα ἀνθ’ ὧν ὅτι ἐποίησεν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ περὶ οὗ οὐκ ἐφείσατο.
2Krl:12:6 And he shall restore the lamb seven-fold, because he has not spared. (2 Samuel 12:6 Brenton)
2Krl:12:6 Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia». (2 Sm 12:6 BT_4)
2Krl:12:6 καὶ τὴν ἀμνάδα ἀποτείσει ἑπταπλασίονα ἀνθ’ ὧν ὅτι ἐποίησεν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ περὶ οὗ οὐκ ἐφείσατο.
2Krl:12:6 καί ὁ ἡ τό   ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ἑπτα·πλασίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος ἀντί ὅς ἥ ὅ ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί περί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)
2Krl:12:6 I też, nawet, mianowicie By odwdzięczać się Siedmiokrotnie Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Ponieważ/tamto By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać}
2Krl:12:6 kai\ tE\n a)mna/da a)potei/sei e(ptaplasi/ona a)nT’ O(=n o(/ti e)poi/Esen to\ r(E=ma tou=to kai\ peri\ ou(= ou)k e)fei/sato.
2Krl:12:6 kai tEn amnada apoteisei heptaplasiona anT’ hOn hoti epoiEsen to rEma tuto kai peri hu uk efeisato.
2Krl:12:6 C RA_ASF N3D_ASF VF_FAI3S A3N_APN P RR_GPM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN C P RR_GSM D VAI_AMI3S
2Krl:12:6 and also, even, namely the ć to repay sevenfold against (+gen) who/whom/which because/that to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely about (+acc,+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to spare
2Krl:12:6 and the (acc)   he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) sevenfold (nom|acc|voc), sevenfold (acc) against (+gen) who/whom/which (gen) because/that he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) and about (+acc,+gen) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-was-SPARE-ed
2Krl:12:6 2Krl_12:6_1 2Krl_12:6_2 2Krl_12:6_3 2Krl_12:6_4 2Krl_12:6_5 2Krl_12:6_6 2Krl_12:6_7 2Krl_12:6_8 2Krl_12:6_9 2Krl_12:6_10 2Krl_12:6_11 2Krl_12:6_12 2Krl_12:6_13 2Krl_12:6_14 2Krl_12:6_15 2Krl_12:6_16 2Krl_12:6_17
2Krl:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:7 καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ Σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ ὁ ποιήσας τοῦτο· τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ἐγώ εἰμι ἔχρισά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἐγώ εἰμι ἐρρυσάμην σε ἐκ χειρὸς Σαουλ
2Krl:12:7 And Nathan said to David, Thou art the man that has done this. Thus says the Lord God of Israel, I anointed thee to be king over Israel, and I rescued thee out the hand of Saul; (2 Samuel 12:7 Brenton)
2Krl:12:7 Natan oświadczył Dawidowi: «Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. (2 Sm 12:7 BT_4)
2Krl:12:7 καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ Σὺ εἶ ἀνὴρ ποιήσας τοῦτο· τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ Ἐγώ εἰμι ἔχρισά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἐγώ εἰμι ἐρρυσάμην σε ἐκ χειρὸς Σαουλ
2Krl:12:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Σαούλ, ὁ
2Krl:12:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nathan Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Ty By iść; by być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Ja By iść; by być Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Ja By iść; by być By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Saul
2Krl:12:7 kai\ ei)=pen *naTan pro\s *dauid *su\ ei)= o( a)nE\r o( poiE/sas tou=to· ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl *)egO/ ei)mi e)/CHrisa/ se ei)s basile/a e)pi\ *israEl, kai\ e)gO/ ei)mi e)rrusa/mEn se e)k CHeiro\s *saoul
2Krl:12:7 kai eipen naTan pros dauid sy ei ho anEr ho poiEsas tuto· tade legei kyrios ho Teos israEl egO eimi eCHrisa se eis basilea epi israEl, kai egO eimi errysamEn se ek CHeiros saul
2Krl:12:7 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RP_NSM V9_PAI2S RA_NSM N3_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RD_ASN RD_NPN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RP_NSM V9_PAI1S VAI_AAI1S RP_AS P N3V_ASM P N_GSF C RP_NS V9_PAI1S VAI_AMI1S RP_AS P N3_GSF N_GSM
2Krl:12:7 and also, even, namely to say/tell Nathan toward (+acc,+gen,+dat) David you to go; to be the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel I to go; to be to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. you; your/yours(sg) into (+acc) king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely I to go; to be to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels hand Saul
2Krl:12:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed Nathan (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (nom) man, husband (nom) the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-CHRISEN-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) king (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and I (nom) I-am-GO-ing; I-am I-was-DELIVER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) hand (gen) Saul (indecl)
2Krl:12:7 2Krl_12:7_1 2Krl_12:7_2 2Krl_12:7_3 2Krl_12:7_4 2Krl_12:7_5 2Krl_12:7_6 2Krl_12:7_7 2Krl_12:7_8 2Krl_12:7_9 2Krl_12:7_10 2Krl_12:7_11 2Krl_12:7_12 2Krl_12:7_13 2Krl_12:7_14 2Krl_12:7_15 2Krl_12:7_16 2Krl_12:7_17 2Krl_12:7_18 2Krl_12:7_19 2Krl_12:7_20 2Krl_12:7_21 2Krl_12:7_22 2Krl_12:7_23 2Krl_12:7_24 2Krl_12:7_25 2Krl_12:7_26 2Krl_12:7_27 2Krl_12:7_28 2Krl_12:7_29 2Krl_12:7_30 2Krl_12:7_31 2Krl_12:7_32 2Krl_12:7_33 2Krl_12:7_34
2Krl:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:8 καὶ ἔδωκά σοι τὸν οἶκον τοῦ κυρίου σου καὶ τὰς γυναῖκας τοῦ κυρίου σου ἐν τῷ κόλπῳ σου καὶ ἔδωκά σοι τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ Ιουδα· καὶ εἰ μικρόν ἐστιν, προσθήσω σοι κατὰ ταῦτα.
2Krl:12:8 and I gave thee the house of thy lord, and the wives of thy lord into thy bosom, and I gave to thee the house of Israel and Juda; and if that had been little, I would have given thee yet more. (2 Samuel 12:8 Brenton)
2Krl:12:8 Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. (2 Sm 12:8 BT_4)
2Krl:12:8 καὶ ἔδωκά σοι τὸν οἶκον τοῦ κυρίου σου καὶ τὰς γυναῖκας τοῦ κυρίου σου ἐν τῷ κόλπῳ σου καὶ ἔδωκά σοι τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ Ιουδα· καὶ εἰ μικρόν ἐστιν, προσθήσω σοι κατὰ ταῦτα.
2Krl:12:8 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό κόλπος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί εἰ μικρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:12:8 I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łono serca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dom Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jeżeli Mały [zobacz micro] By być By dodawać do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:12:8 kai\ e)/dOka/ soi to\n oi)=kon tou= kuri/ou sou kai\ ta\s gunai=kas tou= kuri/ou sou e)n tO=| ko/lpO| sou kai\ e)/dOka/ soi to\n oi)=kon *israEl kai\ *iouda· kai\ ei) mikro/n e)stin, prosTE/sO soi kata\ tau=ta.
2Krl:12:8 kai edOka soi ton oikon tu kyriu su kai tas gynaikas tu kyriu su en tO kolpO su kai edOka soi ton oikon israEl kai iuda· kai ei mikron estin, prosTEsO soi kata tauta.
2Krl:12:8 C VAI_AAI1S RP_DS RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_APF N3K_APF RA_GSM N2_GSM RP_GS P RA_DSM N2_DSM RP_GS C VAI_AAI1S RP_DS RA_ASM N2_ASM N_GSM C N_GSF C C A1A_ASM V9_PAI3S VF_FAI1S RP_DS P RD_APN
2Krl:12:8 and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) and also, even, namely the woman/wife the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bosom of the heart you; your/yours(sg) and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the house Israel and also, even, namely Judas/Judah and also, even, namely if small [see micro] to be to add to you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:12:8 and I-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) house (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) women/wives (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) bosom (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) house (acc) Israel (indecl) and Judas/Judah (gen, voc) and if small ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) these (nom|acc)
2Krl:12:8 2Krl_12:8_1 2Krl_12:8_2 2Krl_12:8_3 2Krl_12:8_4 2Krl_12:8_5 2Krl_12:8_6 2Krl_12:8_7 2Krl_12:8_8 2Krl_12:8_9 2Krl_12:8_10 2Krl_12:8_11 2Krl_12:8_12 2Krl_12:8_13 2Krl_12:8_14 2Krl_12:8_15 2Krl_12:8_16 2Krl_12:8_17 2Krl_12:8_18 2Krl_12:8_19 2Krl_12:8_20 2Krl_12:8_21 2Krl_12:8_22 2Krl_12:8_23 2Krl_12:8_24 2Krl_12:8_25 2Krl_12:8_26 2Krl_12:8_27 2Krl_12:8_28 2Krl_12:8_29 2Krl_12:8_30 2Krl_12:8_31 2Krl_12:8_32 2Krl_12:8_33 2Krl_12:8_34
2Krl:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:9 τί ὅτι ἐφαύλισας τὸν λόγον κυρίου τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ; τὸν Ουριαν τὸν Χετταῖον ἐπάταξας ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἔλαβες σεαυτῷ εἰς γυναῖκα καὶ αὐτὸν ἀπέκτεινας ἐν ῥομφαίᾳ υἱῶν Αμμων.
2Krl:12:9 Why hast thou set at nought the word of the Lord, to do that which is evil in his eyes? thou hast slain Urias the Chettite with the sword, and thou hast taken his wife to be thy wife, and thou hast slain him with the sword of the children of Ammon. (2 Samuel 12:9 Brenton)
2Krl:12:9 Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. (2 Sm 12:9 BT_4)
2Krl:12:9 τί ὅτι ἐφαύλισας τὸν λόγον κυρίου τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ; τὸν Ουριαν τὸν Χετταῖον ἐπάταξας ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἔλαβες σεαυτῷ εἰς γυναῖκα καὶ αὐτὸν ἀπέκτεινας ἐν ῥομφαίᾳ υἱῶν Αμμων.
2Krl:12:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
2Krl:12:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo Uriasz By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zabijać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada Syn Piasek
2Krl:12:9 ti/ o(/ti e)fau/lisas to\n lo/gon kuri/ou tou= poiE=sai to\ ponEro\n e)n o)fTalmoi=s au)tou=; to\n *ourian to\n *CHettai=on e)pa/taXas e)n r(omfai/a| kai\ tE\n gunai=ka au)tou= e)/labes seautO=| ei)s gunai=ka kai\ au)to\n a)pe/kteinas e)n r(omfai/a| ui(O=n *ammOn.
2Krl:12:9 ti hoti efaulisas ton logon kyriu tu poiEsai to ponEron en ofTalmois autu; ton urian ton CHettaion epataXas en romfaia kai tEn gynaika autu elabes seautO eis gynaika kai auton apekteinas en romfaia hyiOn ammOn.
2Krl:12:9 RI_ASN C VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_GSN VA_AAN RA_ASN A1A_ASN P N2_DPM RD_GSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM VAI_AAI2S P N1A_DSF C RA_ASF N3K_ASF RD_GSM VBI_AAI2S RD_DSM P N3K_ASF C RD_ASM VAI_AAI2S P N1A_DSF N2_GPM N_GS
2Krl:12:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same the Urias the ć to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely the woman/wife he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself into (+acc) woman/wife and also, even, namely he/she/it/same to kill in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword son sand
2Krl:12:9 who/what/why (nom|acc) because/that you(sg)-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen) the (acc) Urias (acc) the (acc)   you(sg)-SMITE-ed in/among/by (+dat) sword (dat) and the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) you(sg)-TAKE HOLD OF-ed yourself (dat) into (+acc) woman/wife (acc) and him/it/same (acc) you(sg)-KILL-ed in/among/by (+dat) sword (dat) sons (gen) sands (gen)
2Krl:12:9 2Krl_12:9_1 2Krl_12:9_2 2Krl_12:9_3 2Krl_12:9_4 2Krl_12:9_5 2Krl_12:9_6 2Krl_12:9_7 2Krl_12:9_8 2Krl_12:9_9 2Krl_12:9_10 2Krl_12:9_11 2Krl_12:9_12 2Krl_12:9_13 2Krl_12:9_14 2Krl_12:9_15 2Krl_12:9_16 2Krl_12:9_17 2Krl_12:9_18 2Krl_12:9_19 2Krl_12:9_20 2Krl_12:9_21 2Krl_12:9_22 2Krl_12:9_23 2Krl_12:9_24 2Krl_12:9_25 2Krl_12:9_26 2Krl_12:9_27 2Krl_12:9_28 2Krl_12:9_29 2Krl_12:9_30 2Krl_12:9_31 2Krl_12:9_32 2Krl_12:9_33 2Krl_12:9_34 2Krl_12:9_35
2Krl:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:10 καὶ νῦν οὐκ ἀποστήσεται ῥομφαία ἐκ τοῦ οἴκου σου ἕως αἰῶνος ἀνθ’ ὧν ὅτι ἐξουδένωσάς με καὶ ἔλαβες τὴν γυναῖκα τοῦ Ουριου τοῦ Χετταίου τοῦ εἶναί σοι εἰς γυναῖκα.
2Krl:12:10 Now therefore the sword shall not depart from thy house for ever, because thou has set me at nought, and thou hast taken the wife of Urias the Chettite, to be thy wife. (2 Samuel 12:10 Brenton)
2Krl:12:10 Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. (2 Sm 12:10 BT_4)
2Krl:12:10 καὶ νῦν οὐκ ἀποστήσεται ῥομφαία ἐκ τοῦ οἴκου σου ἕως αἰῶνος ἀνθ’ ὧν ὅτι ἐξουδένωσάς με καὶ ἔλαβες τὴν γυναῖκα τοῦ Ουριου τοῦ Χετταίου τοῦ εἶναί σοι εἰς γυναῖκα.
2Krl:12:10 καί νῦν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ ἀντί ὅς ἥ ὅ ὅτι ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό Οὐρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
2Krl:12:10 I też, nawet, mianowicie Teraz ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Szpada Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Ponieważ/tamto By umieszczać [na boku] od nikogo Ja I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Uriasz By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona
2Krl:12:10 kai\ nu=n ou)k a)postE/setai r(omfai/a e)k tou= oi)/kou sou e(/Os ai)O=nos a)nT’ O(=n o(/ti e)Xoude/nOsa/s me kai\ e)/labes tE\n gunai=ka tou= *ouriou tou= *CHettai/ou tou= ei)=nai/ soi ei)s gunai=ka.
2Krl:12:10 kai nyn uk apostEsetai romfaia ek tu oiku su heOs aiOnos anT’ hOn hoti eXudenOsas me kai elabes tEn gynaika tu uriu tu CHettaiu tu einai soi eis gynaika.
2Krl:12:10 C D D VF_FMI3S N1A_NSF P RA_GSM N2_GSM RP_GS C N3W_GSM P RR_GPM C VAI_AAI1S RP_AS C VBI_AAI2S RA_ASF N3K_ASF RA_GSM N_GSM RA_GSM N2_GSM RA_GSN V9_PAN RP_DS P N3K_ASF
2Krl:12:10 and also, even, namely now οὐχ before rough breathing to disengage sword out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell you; your/yours(sg) until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever against (+gen) who/whom/which because/that to set [apart] from nobody I and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the woman/wife the Urias the ć the to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) woman/wife
2Krl:12:10 and now not he/she/it-will-be-DISENGAGE-ed sword (nom|voc) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) against (+gen) who/whom/which (gen) because/that you(sg)-SET [APART] FROM NOBODY-ed, upon SET [APART] FROM NOBODY-ing (nom|voc) me (acc) and you(sg)-TAKE HOLD OF-ed the (acc) woman/wife (acc) the (gen) Urias (gen) the (gen)   the (gen) to-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) woman/wife (acc)
2Krl:12:10 2Krl_12:10_1 2Krl_12:10_2 2Krl_12:10_3 2Krl_12:10_4 2Krl_12:10_5 2Krl_12:10_6 2Krl_12:10_7 2Krl_12:10_8 2Krl_12:10_9 2Krl_12:10_10 2Krl_12:10_11 2Krl_12:10_12 2Krl_12:10_13 2Krl_12:10_14 2Krl_12:10_15 2Krl_12:10_16 2Krl_12:10_17 2Krl_12:10_18 2Krl_12:10_19 2Krl_12:10_20 2Krl_12:10_21 2Krl_12:10_22 2Krl_12:10_23 2Krl_12:10_24 2Krl_12:10_25 2Krl_12:10_26 2Krl_12:10_27 2Krl_12:10_28 2Krl_12:10_29
2Krl:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:11 τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐπὶ σὲ κακὰ ἐκ τοῦ οἴκου σου καὶ λήμψομαι τὰς γυναῖκάς σου κατ’ ὀφθαλμούς σου καὶ δώσω τῷ πλησίον σου, καὶ κοιμηθήσεται μετὰ τῶν γυναικῶν σου ἐναντίον τοῦ ἡλίου τούτου·
2Krl:12:11 Thus says the Lord, Behold, I will raise up against thee evil out of thy house, and I will take thy wives before thine eyes, and will give them to thy neighbour, and he shall lie with thy wives in the sight of this sun. (2 Samuel 12:11 Brenton)
2Krl:12:11 To mówi Pan: Oto Ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami - wobec tego słońca. (2 Sm 12:11 BT_4)
2Krl:12:11 τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐπὶ σὲ κακὰ ἐκ τοῦ οἴκου σου καὶ λήμψομαι τὰς γυναῖκάς σου κατ’ ὀφθαλμούς σου καὶ δώσω τῷ πλησίον σου, καὶ κοιμηθήσεται μετὰ τῶν γυναικῶν σου ἐναντίον τοῦ ἡλίου τούτου·
2Krl:12:11 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:12:11 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Niegodziwie by czynić źle Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:12:11 ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)Xegei/rO e)pi\ se\ kaka\ e)k tou= oi)/kou sou kai\ lE/mPSomai ta\s gunai=ka/s sou kat’ o)fTalmou/s sou kai\ dO/sO tO=| plEsi/on sou, kai\ koimETE/setai meta\ tO=n gunaikO=n sou e)nanti/on tou= E(li/ou tou/tou·
2Krl:12:11 tade legei kyrios idu egO eXegeirO epi se kaka ek tu oiku su kai lEmPSomai tas gynaikas su kat’ ofTalmus su kai dOsO tO plEsion su, kai koimETEsetai meta tOn gynaikOn su enantion tu hEliu tutu·
2Krl:12:11 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS VA_AAS1S P RP_AS A1_APN P RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF_FMI1S RA_APF N3K_APF RP_GS P N2_APM RP_GS C VF_FAI1S RA_DSM D RP_GS C VC_FPI3S P RA_GPM N3K_GPF RP_GS P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
2Krl:12:11 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) wickedly to do evil out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell you; your/yours(sg) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the woman/wife you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye you; your/yours(sg) and also, even, namely to give the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the woman/wife you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:12:11 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing, I-should-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) women/wives (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) women/wives (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Elijah (gen); sun (gen) this (gen)
2Krl:12:11 2Krl_12:11_1 2Krl_12:11_2 2Krl_12:11_3 2Krl_12:11_4 2Krl_12:11_5 2Krl_12:11_6 2Krl_12:11_7 2Krl_12:11_8 2Krl_12:11_9 2Krl_12:11_10 2Krl_12:11_11 2Krl_12:11_12 2Krl_12:11_13 2Krl_12:11_14 2Krl_12:11_15 2Krl_12:11_16 2Krl_12:11_17 2Krl_12:11_18 2Krl_12:11_19 2Krl_12:11_20 2Krl_12:11_21 2Krl_12:11_22 2Krl_12:11_23 2Krl_12:11_24 2Krl_12:11_25 2Krl_12:11_26 2Krl_12:11_27 2Krl_12:11_28 2Krl_12:11_29 2Krl_12:11_30 2Krl_12:11_31 2Krl_12:11_32 2Krl_12:11_33 2Krl_12:11_34 2Krl_12:11_35 2Krl_12:11_36
2Krl:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:12 ὅτι σὺ ἐποίησας κρυβῇ, κἀγὼ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐναντίον παντὸς Ισραηλ καὶ ἀπέναντι τούτου τοῦ ἡλίου.
2Krl:12:12 For thou didst it secretly, but I will do this thing in the sight of all Israel, and before the sun. (2 Samuel 12:12 Brenton)
2Krl:12:12 Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca». (2 Sm 12:12 BT_4)
2Krl:12:12 ὅτι σὺ ἐποίησας κρυβῇ, κἀγὼ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐναντίον παντὸς Ισραηλ καὶ ἀπέναντι τούτου τοῦ ἡλίου.
2Krl:12:12 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) κἀγώ (καὶ ἐγώ) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπ·έν·αντι οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
2Krl:12:12 Ponieważ/tamto Ty By czynić/rób By ukrywać się ukrywaj, kryj się I/też ja By czynić/rób Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
2Krl:12:12 o(/ti su\ e)poi/Esas krubE=|, ka)gO\ poiE/sO to\ r(E=ma tou=to e)nanti/on panto\s *israEl kai\ a)pe/nanti tou/tou tou= E(li/ou.
2Krl:12:12 hoti sy epoiEsas krybE, kagO poiEsO to rEma tuto enantion pantos israEl kai apenanti tutu tu hEliu.
2Krl:12:12 C RP_NS VAI_AAI2S D C+RPNS VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RD_ASN P A3_GSM N_GSM C D RD_GSM RA_GSM N2_GSM
2Krl:12:12 because/that you to do/make to hide conceal, skulk and/also I to do/make the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely opposite/in the presence of (+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
2Krl:12:12 because/that you(sg) (nom) you(sg)-DO/MAKE-ed he/she/it-should-be-HIDE-ed, you(sg)-are-being-HIDE-ed, he/she/it-should-be-HIDE-ing, you(sg)-should-be-being-HIDE-ed and/also I (nom) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) Israel (indecl) and opposite/in the presence of (+gen) this (gen) the (gen) Elijah (gen); sun (gen)
2Krl:12:12 2Krl_12:12_1 2Krl_12:12_2 2Krl_12:12_3 2Krl_12:12_4 2Krl_12:12_5 2Krl_12:12_6 2Krl_12:12_7 2Krl_12:12_8 2Krl_12:12_9 2Krl_12:12_10 2Krl_12:12_11 2Krl_12:12_12 2Krl_12:12_13 2Krl_12:12_14 2Krl_12:12_15 2Krl_12:12_16 2Krl_12:12_17
2Krl:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:13 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ Ναθαν Ἡμάρτηκα τῷ κυρίῳ. καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ καὶ κύριος παρεβίβασεν τὸ ἁμάρτημά σου, οὐ μὴ ἀποθάνῃς·
2Krl:12:13 And David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, And the Lord has put away thy sin; thou shalt not die. (2 Samuel 12:13 Brenton)
2Krl:12:13 Dawid rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem wobec Pana». Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpuszcza ci też twój grzech - nie umrzesz, (2 Sm 12:13 BT_4)
2Krl:12:13 καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ Ναθαν Ἡμάρτηκα τῷ κυρίῳ. καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ Καὶ κύριος παρεβίβασεν τὸ ἁμάρτημά σου, οὐ μὴ ἀποθάνῃς·
2Krl:12:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρα·βιβάζω [LXX] (παρα+βιβαζ-, -, παρα+βιβα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
2Krl:12:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Nathan By grzeszyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nathan Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Grzech Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać
2Krl:12:13 kai\ ei)=pen *dauid tO=| *naTan *(Ema/rtEka tO=| kuri/O|. kai\ ei)=pen *naTan pro\s *dauid *kai\ ku/rios parebi/basen to\ a(ma/rtEma/ sou, ou) mE\ a)poTa/nE|s·
2Krl:12:13 kai eipen dauid tO naTan hEmartEka tO kyriO. kai eipen naTan pros dauid kai kyrios parebibasen to hamartEma su, u mE apoTanEs·
2Krl:12:13 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VX_XAI1S RA_DSM N2_DSM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS D D VB_AAS2S
2Krl:12:13 and also, even, namely to say/tell David the Nathan to sin the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell Nathan toward (+acc,+gen,+dat) David and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? the sin you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to die
2Krl:12:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) the (dat) Nathan (indecl) I-have-SIN-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed Nathan (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-???-ed the (nom|acc) sin (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not you(sg)-should-DIE
2Krl:12:13 2Krl_12:13_1 2Krl_12:13_2 2Krl_12:13_3 2Krl_12:13_4 2Krl_12:13_5 2Krl_12:13_6 2Krl_12:13_7 2Krl_12:13_8 2Krl_12:13_9 2Krl_12:13_10 2Krl_12:13_11 2Krl_12:13_12 2Krl_12:13_13 2Krl_12:13_14 2Krl_12:13_15 2Krl_12:13_16 2Krl_12:13_17 2Krl_12:13_18 2Krl_12:13_19 2Krl_12:13_20 2Krl_12:13_21 2Krl_12:13_22
2Krl:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:14 πλὴν ὅτι παροξύνων παρώξυνας τοὺς ἐχθροὺς κυρίου ἐν τῷ ῥήματι τούτῳ, καί γε ὁ υἱός σου ὁ τεχθείς σοι θανάτῳ ἀποθανεῖται.
2Krl:12:14 Only because thou hast given great occasion of provocation to the enemies of the Lord by this thing, thy son also that is born to thee shall surely die. (2 Samuel 12:14 Brenton)
2Krl:12:14 lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze». (2 Sm 12:14 BT_4)
2Krl:12:14 πλὴν ὅτι παροξύνων παρώξυνας τοὺς ἐχθροὺς κυρίου ἐν τῷ ῥήματι τούτῳ, καί γε υἱός σου τεχθείς σοι θανάτῳ ἀποθανεῖται.
2Krl:12:14 πλήν ὅτι παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί γέ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θάνατος, -ου, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
2Krl:12:14 Z wyjątkiem Ponieważ/tamto By prowokować By prowokować Wrogi Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Syn Ty; twój/twój(sg) By rodzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Śmierć By umierać
2Krl:12:14 plE\n o(/ti paroXu/nOn parO/Xunas tou\s e)CHTrou\s kuri/ou e)n tO=| r(E/mati tou/tO|, kai/ ge o( ui(o/s sou o( teCHTei/s soi Tana/tO| a)poTanei=tai.
2Krl:12:14 plEn hoti paroXynOn parOXynas tus eCHTrus kyriu en tO rEmati tutO, kai ge ho hyios su ho teCHTeis soi TanatO apoTaneitai.
2Krl:12:14 D C V1_PAPNSM VAI_AAI2S RA_APM A1A_APM N2_GSM P RA_DSN N3M_DSN RD_DSM C x RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM VQ_APPNSM RP_DS N2_DSM VF2_FMI3S
2Krl:12:14 except because/that to provoke to provoke the hostile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ??? the son you; your/yours(sg) the to give birth you; your/yours(sg); to rub worn, rub death to die
2Krl:12:14 except because/that while PROVOKE-ing (nom) you(sg)-PROVOKE-ed the (acc) hostile ([Adj] acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) declaration (dat) this (dat) and ??? the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) upon being-GIVE-ed-BIRTH (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) death (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed
2Krl:12:14 2Krl_12:14_1 2Krl_12:14_2 2Krl_12:14_3 2Krl_12:14_4 2Krl_12:14_5 2Krl_12:14_6 2Krl_12:14_7 2Krl_12:14_8 2Krl_12:14_9 2Krl_12:14_10 2Krl_12:14_11 2Krl_12:14_12 2Krl_12:14_13 2Krl_12:14_14 2Krl_12:14_15 2Krl_12:14_16 2Krl_12:14_17 2Krl_12:14_18 2Krl_12:14_19 2Krl_12:14_20 2Krl_12:14_21
2Krl:12:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:15 καὶ ἀπῆλθεν Ναθαν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ ἔθραυσεν κύριος τὸ παιδίον, ὃ ἔτεκεν ἡ γυνὴ Ουριου τῷ Δαυιδ, καὶ ἠρρώστησεν.
2Krl:12:15 And Nathan departed to his house. And the Lord smote the child, which the wife of Urias the Chettite bore to David, and it was ill. (2 Samuel 12:15 Brenton)
2Krl:12:15 Natan udał się potem do swego domu. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. (2 Sm 12:15 BT_4)
2Krl:12:15 καὶ ἀπῆλθεν Ναθαν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. Καὶ ἔθραυσεν κύριος τὸ παιδίον, ἔτεκεν γυνὴ Ουριου τῷ Δαυιδ, καὶ ἠρρώστησεν.
2Krl:12:15 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί θραύω (θραυ-, θραυ·σ-, θραυ·σ-, -, τεθραυσ-, θραυσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Οὐρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί  
2Krl:12:15 I też, nawet, mianowicie By odchodzić Nathan Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By łamać złamanie, trzaskać, rozbijany do kawałków Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dziecko Kto/, który/, który By rodzić Kobiety/żona Uriasz David I też, nawet, mianowicie
2Krl:12:15 kai\ a)pE=lTen *naTan ei)s to\n oi)=kon au)tou=. *kai\ e)/Trausen ku/rios to\ paidi/on, o(\ e)/teken E( gunE\ *ouriou tO=| *dauid, kai\ E)rrO/stEsen.
2Krl:12:15 kai apElTen naTan eis ton oikon autu. kai eTrausen kyrios to paidion, ho eteken hE gynE uriu tO dauid, kai ErrOstEsen.
2Krl:12:15 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASN N2N_ASN RR_NSN VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF N_GSM RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S
2Krl:12:15 and also, even, namely to depart Nathan into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely to break fracture, snap, smashed into pieces lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the child who/whom/which to give birth the woman/wife Urias the David and also, even, namely ć
2Krl:12:15 and he/she/it-DEPART-ed Nathan (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-BREAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) child (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (nom) woman/wife (nom) Urias (gen) the (dat) David (indecl) and  
2Krl:12:15 2Krl_12:15_1 2Krl_12:15_2 2Krl_12:15_3 2Krl_12:15_4 2Krl_12:15_5 2Krl_12:15_6 2Krl_12:15_7 2Krl_12:15_8 2Krl_12:15_9 2Krl_12:15_10 2Krl_12:15_11 2Krl_12:15_12 2Krl_12:15_13 2Krl_12:15_14 2Krl_12:15_15 2Krl_12:15_16 2Krl_12:15_17 2Krl_12:15_18 2Krl_12:15_19 2Krl_12:15_20 2Krl_12:15_21
2Krl:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:16 καὶ ἐζήτησεν Δαυιδ τὸν θεὸν περὶ τοῦ παιδαρίου, καὶ ἐνήστευσεν Δαυιδ νηστείαν καὶ εἰσῆλθεν καὶ ηὐλίσθη ἐν σάκκῳ ἐπὶ τῆς γῆς.
2Krl:12:16 And David enquired of God concerning the child, and David fasted, and went in and lay all night upon the ground. (2 Samuel 12:16 Brenton)
2Krl:12:16 Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. (2 Sm 12:16 BT_4)
2Krl:12:16 καὶ ἐζήτησεν Δαυιδ τὸν θεὸν περὶ τοῦ παιδαρίου, καὶ ἐνήστευσεν Δαυιδ νηστείαν καὶ εἰσῆλθεν καὶ ηὐλίσθη ἐν σάκκῳ ἐπὶ τῆς γῆς.
2Krl:12:16 καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ περί ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ νηστεία, -ας, ἡ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐν σάκκος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krl:12:16 I też, nawet, mianowicie By szukać David Bóg  Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie Do mocno {szybko} David Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By spędzać {By wydawać} noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płótno workowe Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
2Krl:12:16 kai\ e)DZE/tEsen *dauid to\n Teo\n peri\ tou= paidari/ou, kai\ e)nE/steusen *dauid nEstei/an kai\ ei)sE=lTen kai\ Eu)li/sTE e)n sa/kkO| e)pi\ tE=s gE=s.
2Krl:12:16 kai eDZEtEsen dauid ton Teon peri tu paidariu, kai enEsteusen dauid nEsteian kai eisElTen kai EulisTE en sakkO epi tEs gEs.
2Krl:12:16 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM P RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3S N_NSM N1_ASF C VBI_AAI3S C VSI_API3S P N2_DSM P RA_GSF N1_GSF
2Krl:12:16 and also, even, namely to seek David the god [see theology] about (+acc,+gen) the child/young slave and also, even, namely to fast David fast and also, even, namely to enter and also, even, namely to spend the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sackcloth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
2Krl:12:16 and he/she/it-SEEK-ed David (indecl) the (acc) god (acc) about (+acc,+gen) the (gen) child/young slave (gen) and he/she/it-FAST-ed David (indecl) fast (acc) and he/she/it-ENTER-ed and he/she/it-was-SPEND-ed-THE-NIGHT in/among/by (+dat) sackcloth (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
2Krl:12:16 2Krl_12:16_1 2Krl_12:16_2 2Krl_12:16_3 2Krl_12:16_4 2Krl_12:16_5 2Krl_12:16_6 2Krl_12:16_7 2Krl_12:16_8 2Krl_12:16_9 2Krl_12:16_10 2Krl_12:16_11 2Krl_12:16_12 2Krl_12:16_13 2Krl_12:16_14 2Krl_12:16_15 2Krl_12:16_16 2Krl_12:16_17 2Krl_12:16_18 2Krl_12:16_19 2Krl_12:16_20 2Krl_12:16_21
2Krl:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:17 καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ αὐτὸν οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ τοῦ ἐγεῖραι αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἠθέλησεν καὶ οὐ συνέφαγεν αὐτοῖς ἄρτον.
2Krl:12:17 And the elders of his house arose and went to him to raise him up from the ground, but he would not rise, nor did he eat bread with them. (2 Samuel 12:17 Brenton)
2Krl:12:17 Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi: bronił się jednak; w ogóle z nimi nie jadał. (2 Sm 12:17 BT_4)
2Krl:12:17 καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ αὐτὸν οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ τοῦ ἐγεῖραι αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἠθέλησεν καὶ οὐ συνέφαγεν αὐτοῖς ἄρτον.
2Krl:12:17 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·εσθίω (συν+εσθι-, -, 2nd συν+φαγ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ
2Krl:12:17 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Starszy Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo By podnosić się On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By jeść razem On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
2Krl:12:17 kai\ a)ne/stEsan e)p’ au)to\n oi( presbu/teroi tou= oi)/kou au)tou= tou= e)gei=rai au)to\n a)po\ tE=s gE=s, kai\ ou)k E)Te/lEsen kai\ ou) sune/fagen au)toi=s a)/rton.
2Krl:12:17 kai anestEsan ep’ auton hoi presbyteroi tu oiku autu tu egeirai auton apo tEs gEs, kai uk ETelEsen kai u synefagen autois arton.
2Krl:12:17 C VHI_AAI3P P RD_ASM RA_NPM A1A_NPMC RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM P RA_GSF N1_GSF C D VAI_AAI3S C D VBI_AAI3S RD_DPM N2_ASM
2Krl:12:17 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the elder the house; to dwell he/she/it/same the to rise he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire and also, even, namely οὐχ before rough breathing to eat together he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
2Krl:12:17 and they-STand-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) the (gen) to-RISE, be-you(sg)-RISE-ed!, he/she/it-happens-to-RISE (opt) him/it/same (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and not he/she/it-WANT-ed and not he/she/it-EAT TOGETHER-ed them/same (dat) bread (acc)
2Krl:12:17 2Krl_12:17_1 2Krl_12:17_2 2Krl_12:17_3 2Krl_12:17_4 2Krl_12:17_5 2Krl_12:17_6 2Krl_12:17_7 2Krl_12:17_8 2Krl_12:17_9 2Krl_12:17_10 2Krl_12:17_11 2Krl_12:17_12 2Krl_12:17_13 2Krl_12:17_14 2Krl_12:17_15 2Krl_12:17_16 2Krl_12:17_17 2Krl_12:17_18 2Krl_12:17_19 2Krl_12:17_20 2Krl_12:17_21 2Krl_12:17_22 2Krl_12:17_23
2Krl:12:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:18 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπέθανε τὸ παιδάριον· καὶ ἐφοβήθησαν οἱ δοῦλοι Δαυιδ ἀναγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον, ὅτι εἶπαν Ἰδοὺ ἐν τῷ ἔτι τὸ παιδάριον ζῆν ἐλαλήσαμεν πρὸς αὐτόν, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν τῆς φωνῆς ἡμῶν· καὶ πῶς εἴπωμεν πρὸς αὐτὸν ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον; καὶ ποιήσει κακά.
2Krl:12:18 And it came to pass on the seventh day that the child died: and the servants of David were afraid to tell him that the child was dead; for they said, Behold, while the child was yet alive we spoke to him, and he hearkened not to our voice; and thou should we tell him that the child is dead?--so would he do himself harm. (2 Samuel 12:18 Brenton)
2Krl:12:18 W siódmym dniu dziecko zmarło. Słudzy Dawida obawiali się powiadomić go, że dziecko umarło. Twierdzili: «Jeżeli, gdy dziecko jeszcze żyło, przemawialiśmy do niego, a głosu naszego nie usłuchał, to jak możemy mu powiedzieć, że chłopiec umarł? Może uczynić sobie coś złego». (2 Sm 12:18 BT_4)
2Krl:12:18 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπέθανε τὸ παιδάριον· καὶ ἐφοβήθησαν οἱ δοῦλοι Δαυιδ ἀναγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον, ὅτι εἶπαν Ἰδοὺ ἐν τῷ ἔτι τὸ παιδάριον ζῆν ἐλαλήσαμεν πρὸς αὐτόν, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν τῆς φωνῆς ἡμῶν· καὶ πῶς εἴπωμεν πρὸς αὐτὸν ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον; καὶ ποιήσει κακά.
2Krl:12:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔτι ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πῶς[1] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
2Krl:12:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Siódmy I też, nawet, mianowicie By umierać Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By bać się Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić David By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Dziecka/młody niewolnik Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeszcze/jeszcze Dziecka/młody niewolnik Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Ja I też, nawet, mianowicie Jak By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Niegodziwie by czynić źle
2Krl:12:18 kai\ e)ge/neto e)n tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| kai\ a)pe/Tane to\ paida/rion· kai\ e)fobE/TEsan oi( dou=loi *dauid a)naggei=lai au)tO=| o(/ti te/TnEken to\ paida/rion, o(/ti ei)=pan *)idou\ e)n tO=| e)/ti to\ paida/rion DZE=n e)lalE/samen pro\s au)to/n, kai\ ou)k ei)sE/kousen tE=s fOnE=s E(mO=n· kai\ pO=s ei)/pOmen pro\s au)to\n o(/ti te/TnEken to\ paida/rion; kai\ poiE/sei kaka/.
2Krl:12:18 kai egeneto en tE hEmera tE hebdomE kai apeTane to paidarion· kai efobETEsan hoi duloi dauid anangeilai autO hoti teTnEken to paidarion, hoti eipan idu en tO eti to paidarion DZEn elalEsamen pros auton, kai uk eisEkusen tEs fOnEs hEmOn· kai pOs eipOmen pros auton hoti teTnEken to paidarion; kai poiEsei kaka.
2Krl:12:18 C VBI_AMI3S P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM VA_AAN RD_DSM C VX_XAI3S RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3P I P RA_DSM D RA_ASN N2N_ASN V3_PAN VAI_AAI1P P RD_ASM C D VAI_AAI3S RA_GSF N1_GSF RP_GP C D VB_AAS1P P RD_ASM C VX_XAI3S RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI3S A1_APN
2Krl:12:18 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the seventh and also, even, namely to die the child/young slave and also, even, namely to fear the slave; servile; to enslave David to proclaim proclaim, report he/she/it/same because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the child/young slave because/that to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the yet/still the child/young slave to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries I and also, even, namely how to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the child/young slave and also, even, namely doing/making; to do/make wickedly to do evil
2Krl:12:18 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) and he/she/it-DIE-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) and they-were-FEAR-ed the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) David (indecl) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) him/it/same (dat) because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) because/that they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) be-you(sg)-SEE-ed! in/among/by (+dat) the (dat) yet/still the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) to-be-EXISTS-ing we-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and not he/she/it-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) us (gen) and how we-should-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
2Krl:12:18 2Krl_12:18_1 2Krl_12:18_2 2Krl_12:18_3 2Krl_12:18_4 2Krl_12:18_5 2Krl_12:18_6 2Krl_12:18_7 2Krl_12:18_8 2Krl_12:18_9 2Krl_12:18_10 2Krl_12:18_11 2Krl_12:18_12 2Krl_12:18_13 2Krl_12:18_14 2Krl_12:18_15 2Krl_12:18_16 2Krl_12:18_17 2Krl_12:18_18 2Krl_12:18_19 2Krl_12:18_20 2Krl_12:18_21 2Krl_12:18_22 2Krl_12:18_23 2Krl_12:18_24 2Krl_12:18_25 2Krl_12:18_26 2Krl_12:18_27 2Krl_12:18_28 2Krl_12:18_29 2Krl_12:18_30 2Krl_12:18_31 2Krl_12:18_32 2Krl_12:18_33 2Krl_12:18_34 2Krl_12:18_35 2Krl_12:18_36 2Krl_12:18_37 2Krl_12:18_38 2Krl_12:18_39 2Krl_12:18_40 2Krl_12:18_41 2Krl_12:18_42 2Krl_12:18_43 2Krl_12:18_44 2Krl_12:18_45 2Krl_12:18_46 2Krl_12:18_47 2Krl_12:18_48 2Krl_12:18_49 2Krl_12:18_50 2Krl_12:18_51 2Krl_12:18_52
2Krl:12:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:19 καὶ συνῆκεν Δαυιδ ὅτι οἱ παῖδες αὐτοῦ ψιθυρίζουσιν, καὶ ἐνόησεν Δαυιδ ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον· καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ Εἰ τέθνηκεν τὸ παιδάριον; καὶ εἶπαν Τέθνηκεν.
2Krl:12:19 And David understood that his servants were whispering, and David perceived that the child was dead: and David said to his servants, Is the child dead? and they said, He is dead. (2 Samuel 12:19 Brenton)
2Krl:12:19 Gdy jednak Dawid zauważył, że słudzy jego rozmawiają szeptem, zrozumiał, że dziecko zmarło. Pytał więc sługi swoje: «Czy dziecko umarło?» Odpowiedzieli: «Umarło». (2 Sm 12:19 BT_4)
2Krl:12:19 καὶ συνῆκεν Δαυιδ ὅτι οἱ παῖδες αὐτοῦ ψιθυρίζουσιν, καὶ ἐνόησεν Δαυιδ ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον· καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ Εἰ τέθνηκεν τὸ παιδάριον; καὶ εἶπαν Τέθνηκεν.
2Krl:12:19 καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅτι θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰ θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)
2Krl:12:19 I też, nawet, mianowicie By rozumieć David Ponieważ/tamto Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spostrzegać wiedz David Ponieważ/tamto By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecka/służący On/ona/to/to samo Jeżeli By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Dziecka/młody niewolnik I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????]
2Krl:12:19 kai\ sunE=ken *dauid o(/ti oi( pai=des au)tou= PSiTuri/DZousin, kai\ e)no/Esen *dauid o(/ti te/TnEken to\ paida/rion· kai\ ei)=pen *dauid pro\s tou\s pai=das au)tou= *ei) te/TnEken to\ paida/rion; kai\ ei)=pan *te/TnEken.
2Krl:12:19 kai synEken dauid hoti hoi paides autu PSiTyriDZusin, kai enoEsen dauid hoti teTnEken to paidarion· kai eipen dauid pros tus paidas autu ei teTnEken to paidarion; kai eipan teTnEken.
2Krl:12:19 C VAI_AAI3S N_NS C RA_NPM N3D_NPM RD_GSM V1_PAI3P C VAI_AAI3S N_NSM C VX_XAI3S RA_ASN N2N_ASN C VBI_AAI3S N_NSM P RA_APM N3D_APM RD_GSM x VX_XAI3S RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3P VX_XAI3S
2Krl:12:19 and also, even, namely to understand David because/that the child/servant he/she/it/same ć and also, even, namely to discern know David because/that to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the child/young slave and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) the child/servant he/she/it/same if to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] the child/young slave and also, even, namely to say/tell to be dead die, be mortal [τεθνηκεν]
2Krl:12:19 and he/she/it-UNDERSTand-ed David (indecl) because/that the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen)   and he/she/it-DISCERN-ed David (indecl) because/that he/she/it-has-BE DEAD-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) if he/she/it-has-BE DEAD-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) he/she/it-has-BE DEAD-ed
2Krl:12:19 2Krl_12:19_1 2Krl_12:19_2 2Krl_12:19_3 2Krl_12:19_4 2Krl_12:19_5 2Krl_12:19_6 2Krl_12:19_7 2Krl_12:19_8 2Krl_12:19_9 2Krl_12:19_10 2Krl_12:19_11 2Krl_12:19_12 2Krl_12:19_13 2Krl_12:19_14 2Krl_12:19_15 2Krl_12:19_16 2Krl_12:19_17 2Krl_12:19_18 2Krl_12:19_19 2Krl_12:19_20 2Krl_12:19_21 2Krl_12:19_22 2Krl_12:19_23 2Krl_12:19_24 2Krl_12:19_25 2Krl_12:19_26 2Krl_12:19_27 2Krl_12:19_28 2Krl_12:19_29
2Krl:12:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:20 καὶ ἀνέστη Δαυιδ ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐλούσατο καὶ ἠλείψατο καὶ ἤλλαξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ· καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ᾔτησεν ἄρτον φαγεῖν, καὶ παρέθηκαν αὐτῷ ἄρτον, καὶ ἔφαγεν.
2Krl:12:20 Then David rose up from the earth, and washed, and anointed himself, and changed his raiment, and went into the house of God, and worshipped him; and went into his own house, and called for bread to eat, and they set bread before him and he ate. (2 Samuel 12:20 Brenton)
2Krl:12:20 Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swe ubranie i wszedłszy do domu Pańskiego oddał pokłon. Powróciwszy do domu zażądał, by mu podano posiłek, którym się pożywił. (2 Sm 12:20 BT_4)
2Krl:12:20 καὶ ἀνέστη Δαυιδ ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐλούσατο καὶ ἠλείψατο καὶ ἤλλαξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ· καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ᾔτησεν ἄρτον φαγεῖν, καὶ παρέθηκαν αὐτῷ ἄρτον, καὶ ἔφαγεν.
2Krl:12:20 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) καί ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) καί ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
2Krl:12:20 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych David Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By kąpać się I też, nawet, mianowicie By mazać I też, nawet, mianowicie By zmieniać się/zmieniaj się Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By jeść I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By jeść
2Krl:12:20 kai\ a)ne/stE *dauid e)k tE=s gE=s kai\ e)lou/sato kai\ E)lei/PSato kai\ E)/llaXen ta\ i(ma/tia au)tou= kai\ ei)sE=lTen ei)s to\n oi)=kon tou= Teou= kai\ proseku/nEsen au)tO=|· kai\ ei)sE=lTen ei)s to\n oi)=kon au)tou= kai\ E)/|tEsen a)/rton fagei=n, kai\ pare/TEkan au)tO=| a)/rton, kai\ e)/fagen.
2Krl:12:20 kai anestE dauid ek tEs gEs kai elusato kai EleiPSato kai EllaXen ta himatia autu kai eisElTen eis ton oikon tu Teu kai prosekynEsen autO· kai eisElTen eis ton oikon autu kai EtEsen arton fagein, kai pareTEkan autO arton, kai efagen.
2Krl:12:20 C VHI_AAI3S N_NSM P RA_GSF N1_GSF C VAI_AMI3S C VAI_AMI3S C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_DSM C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S N2_ASM VB_AAN C VAI_AAI3P RD_DSM N2_ASM C VBI_AAI3S
2Krl:12:20 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect David out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land and also, even, namely to bathe and also, even, namely to smear and also, even, namely to change/alter the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to enter into (+acc) the house the god [see theology] and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to enter into (+acc) the house he/she/it/same and also, even, namely to ask bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to eat and also, even, namely to submit for-consideration he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to eat
2Krl:12:20 and he/she/it-STand-ed-UP David (indecl) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-was-BATHE-ed and he/she/it-was-SMEAR-ed and he/she/it-CHANGE/ALTER-ed the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen) god (gen) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat) and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-ASK-ed bread (acc) to-will-EAT, to-EAT and they-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION him/it/same (dat) bread (acc) and he/she/it-EAT-ed
2Krl:12:20 2Krl_12:20_1 2Krl_12:20_2 2Krl_12:20_3 2Krl_12:20_4 2Krl_12:20_5 2Krl_12:20_6 2Krl_12:20_7 2Krl_12:20_8 2Krl_12:20_9 2Krl_12:20_10 2Krl_12:20_11 2Krl_12:20_12 2Krl_12:20_13 2Krl_12:20_14 2Krl_12:20_15 2Krl_12:20_16 2Krl_12:20_17 2Krl_12:20_18 2Krl_12:20_19 2Krl_12:20_20 2Krl_12:20_21 2Krl_12:20_22 2Krl_12:20_23 2Krl_12:20_24 2Krl_12:20_25 2Krl_12:20_26 2Krl_12:20_27 2Krl_12:20_28 2Krl_12:20_29 2Krl_12:20_30 2Krl_12:20_31 2Krl_12:20_32 2Krl_12:20_33 2Krl_12:20_34 2Krl_12:20_35 2Krl_12:20_36 2Krl_12:20_37 2Krl_12:20_38 2Krl_12:20_39 2Krl_12:20_40 2Krl_12:20_41
2Krl:12:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:21 καὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Τί τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὃ ἐποίησας; ἕνεκα τοῦ παιδαρίου ἔτι ζῶντος ἐνήστευες καὶ ἔκλαιες καὶ ἠγρύπνεις, καὶ ἡνίκα ἀπέθανεν τὸ παιδάριον, ἀνέστης καὶ ἔφαγες ἄρτον καὶ πέπωκας.
2Krl:12:21 And his servants said to him, What is this thing that thou hast done concerning the child? while it was yet living thou didst fast, and weep, and watch: and when the child was dead thou didst rise up, and didst eat bread, and drink. (2 Samuel 12:21 Brenton)
2Krl:12:21 Słudzy na to mu powiedzieli: «Co ma znaczyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło - płakałeś, lecz gdy zmarło - powstałeś i posiliłeś się». (2 Sm 12:21 BT_4)
2Krl:12:21 καὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Τί τὸ ῥῆμα τοῦτο, ἐποίησας; ἕνεκα τοῦ παιδαρίου ἔτι ζῶντος ἐνήστευες καὶ ἔκλαιες καὶ ἠγρύπνεις, καὶ ἡνίκα ἀπέθανεν τὸ παιδάριον, ἀνέστης καὶ ἔφαγες ἄρτον καὶ πέπωκας.
2Krl:12:21 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί ἀγρυπνέω (αγρυπν(ε)-, -, αγρυπνη·σ-, -, -, -) καί ἡνίκα ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
2Krl:12:21 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/służący On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By czynić/rób Z powodu dla, dla Dziecka/młody niewolnik Jeszcze/jeszcze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do mocno {szybko} I też, nawet, mianowicie By płakać I też, nawet, mianowicie By chcieć dla snu I też, nawet, mianowicie Kiedy By umierać Dziecka/młody niewolnik By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By pić
2Krl:12:21 kai\ ei)=pan oi( pai=des au)tou= pro\s au)to/n *ti/ to\ r(E=ma tou=to, o(\ e)poi/Esas; e(/neka tou= paidari/ou e)/ti DZO=ntos e)nE/steues kai\ e)/klaies kai\ E)gru/pneis, kai\ E(ni/ka a)pe/Tanen to\ paida/rion, a)ne/stEs kai\ e)/fages a)/rton kai\ pe/pOkas.
2Krl:12:21 kai eipan hoi paides autu pros auton ti to rEma tuto, ho epoiEsas; heneka tu paidariu eti DZOntos enEsteues kai eklaies kai Egrypneis, kai hEnika apeTanen to paidarion, anestEs kai efages arton kai pepOkas.
2Krl:12:21 C VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM RD_GSM P RD_ASM RI_NSN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN RR_NSN VAI_AAI2S P RA_GSN N2N_GSN D V3_PAPGSM V1I_IAI2S C V1I_IAI2S C V2I_IAI2S C D VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN VHI_AAI2S C VBI_AAI2S N2_ASM C VX_XAI2S
2Krl:12:21 and also, even, namely to say/tell the child/servant he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to do/make owing to for, for the sake of the child/young slave yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to fast and also, even, namely to weep and also, even, namely to want for sleep and also, even, namely when to die the child/young slave to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to drink
2Krl:12:21 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-DO/MAKE-ed owing to the (gen) child/young slave (gen) yet/still while EXISTS-ing (gen) you(sg)-were-FAST-ing and you(sg)-were-WEEP-ing and you(sg)-were-WANT-ing-FOR-SLEEP and when he/she/it-DIE-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) you(sg)-STand-ed-UP and you(sg)-EAT-ed bread (acc) and you(sg)-have-DRINK-ed
2Krl:12:21 2Krl_12:21_1 2Krl_12:21_2 2Krl_12:21_3 2Krl_12:21_4 2Krl_12:21_5 2Krl_12:21_6 2Krl_12:21_7 2Krl_12:21_8 2Krl_12:21_9 2Krl_12:21_10 2Krl_12:21_11 2Krl_12:21_12 2Krl_12:21_13 2Krl_12:21_14 2Krl_12:21_15 2Krl_12:21_16 2Krl_12:21_17 2Krl_12:21_18 2Krl_12:21_19 2Krl_12:21_20 2Krl_12:21_21 2Krl_12:21_22 2Krl_12:21_23 2Krl_12:21_24 2Krl_12:21_25 2Krl_12:21_26 2Krl_12:21_27 2Krl_12:21_28 2Krl_12:21_29 2Krl_12:21_30 2Krl_12:21_31 2Krl_12:21_32 2Krl_12:21_33 2Krl_12:21_34
2Krl:12:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:22 καὶ εἶπεν Δαυιδ Ἐν τῷ τὸ παιδάριον ἔτι ζῆν ἐνήστευσα καὶ ἔκλαυσα, ὅτι εἶπα Τίς οἶδεν εἰ ἐλεήσει με κύριος καὶ ζήσεται τὸ παιδάριον;
2Krl:12:22 And David said, While the child yet lived, I fasted and wept; for I said, Who knows if the Lord will pity me, and the child live? (2 Samuel 12:22 Brenton)
2Krl:12:22 Odrzekł: «Dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie: "Kto wie, może Pan nade mną się ulituje i dziecko będzie żyło?" (2 Sm 12:22 BT_4)
2Krl:12:22 καὶ εἶπεν Δαυιδ Ἐν τῷ τὸ παιδάριον ἔτι ζῆν ἐνήστευσα καὶ ἔκλαυσα, ὅτι εἶπα Τίς οἶδεν εἰ ἐλεήσει με κύριος καὶ ζήσεται τὸ παιδάριον;
2Krl:12:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ἔτι ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) εἰ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον)
2Krl:12:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziecka/młody niewolnik Jeszcze/jeszcze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do mocno {szybko} I też, nawet, mianowicie By płakać Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jeżeli By okazać miłosierdzie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Dziecka/młody niewolnik
2Krl:12:22 kai\ ei)=pen *dauid *)en tO=| to\ paida/rion e)/ti DZE=n e)nE/steusa kai\ e)/klausa, o(/ti ei)=pa *ti/s oi)=den ei) e)leE/sei me ku/rios kai\ DZE/setai to\ paida/rion;
2Krl:12:22 kai eipen dauid en tO to paidarion eti DZEn enEsteusa kai eklausa, hoti eipa tis oiden ei eleEsei me kyrios kai DZEsetai to paidarion;
2Krl:12:22 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_DSM RA_ASN N2N_ASN D V3_PAN VAI_AAI1S C VAI_AAI1S C VAI_AAI1S RI_NSM VX_XAI3S C VF_FAI3S RP_AS N2_NSM C VF_FMI3S RA_ASN N2N_ASN
2Krl:12:22 and also, even, namely to say/tell David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the child/young slave yet/still to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to fast and also, even, namely to weep because/that to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with if to show mercy I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) the child/young slave
2Krl:12:22 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) yet/still to-be-EXISTS-ing I-FAST-ed and I-WEEP-ed because/that I-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed if he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) me (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-will-be-EXISTS-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc)
2Krl:12:22 2Krl_12:22_1 2Krl_12:22_2 2Krl_12:22_3 2Krl_12:22_4 2Krl_12:22_5 2Krl_12:22_6 2Krl_12:22_7 2Krl_12:22_8 2Krl_12:22_9 2Krl_12:22_10 2Krl_12:22_11 2Krl_12:22_12 2Krl_12:22_13 2Krl_12:22_14 2Krl_12:22_15 2Krl_12:22_16 2Krl_12:22_17 2Krl_12:22_18 2Krl_12:22_19 2Krl_12:22_20 2Krl_12:22_21 2Krl_12:22_22 2Krl_12:22_23 2Krl_12:22_24
2Krl:12:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:23 καὶ νῦν τέθνηκεν· ἵνα τί τοῦτο ἐγὼ νηστεύω; μὴ δυνήσομαι ἐπιστρέψαι αὐτὸ ἔτι; ἐγὼ πορεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ αὐτὸς οὐκ ἀναστρέψει πρός με.
2Krl:12:23 But now it is dead, why should I fast thus? shall I be able to bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. (2 Samuel 12:23 Brenton)
2Krl:12:23 Tymczasem umarło. Po cóż mam pościć? Czyż zdołam je wskrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci». (2 Sm 12:23 BT_4)
2Krl:12:23 καὶ νῦν τέθνηκεν· ἵνα τί τοῦτο ἐγὼ νηστεύω; μὴ δυνήσομαι ἐπιστρέψαι αὐτὸ ἔτι; ἐγὼ πορεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ αὐτὸς οὐκ ἀναστρέψει πρός με.
2Krl:12:23 καί νῦν θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -) μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:12:23 I też, nawet, mianowicie Teraz By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Do mocno {szybko} Nie Do zdolnego By odwracać się dookoła On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze Ja By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
2Krl:12:23 kai\ nu=n te/TnEken· i(/na ti/ tou=to e)gO\ nEsteu/O; mE\ dunE/somai e)pistre/PSai au)to\ e)/ti; e)gO\ poreu/somai pro\s au)to/n, kai\ au)to\s ou)k a)nastre/PSei pro/s me.
2Krl:12:23 kai nyn teTnEken· hina ti tuto egO nEsteuO; mE dynEsomai epistrePSai auto eti; egO poreusomai pros auton, kai autos uk anastrePSei pros me.
2Krl:12:23 C D VX_XAI3S C RI_ASN RD_ASN RP_NS V1_PAI1S D VF_FMI1S VA_AAN RD_ASN D RP_NS VF_FMI1S P RD_ASM C RD_NSM D VF_FAI3S P RP_AS
2Krl:12:23 and also, even, namely now to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to fast not to able to turn around he/she/it/same yet/still I to go toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same οὐχ before rough breathing to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, toward (+acc,+gen,+dat) I
2Krl:12:23 and now he/she/it-has-BE DEAD-ed so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) I (nom) I-am-FAST-ing, I-should-be-FAST-ing not I-will-be-ABLE-ed to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) it/same (nom|acc) yet/still I (nom) I-will-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/it/same (nom) not he/she/it-will-UPSET, you(sg)-will-be-UPSET-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
2Krl:12:23 2Krl_12:23_1 2Krl_12:23_2 2Krl_12:23_3 2Krl_12:23_4 2Krl_12:23_5 2Krl_12:23_6 2Krl_12:23_7 2Krl_12:23_8 2Krl_12:23_9 2Krl_12:23_10 2Krl_12:23_11 2Krl_12:23_12 2Krl_12:23_13 2Krl_12:23_14 2Krl_12:23_15 2Krl_12:23_16 2Krl_12:23_17 2Krl_12:23_18 2Krl_12:23_19 2Krl_12:23_20 2Krl_12:23_21 2Krl_12:23_22 2Krl_12:23_23
2Krl:12:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:12:24 καὶ παρεκάλεσεν Δαυιδ Βηρσαβεε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν καὶ ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέλαβεν καὶ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαλωμων, καὶ κύριος ἠγάπησεν αὐτόν.
2Krl:12:24 And David comforted Bersabee his wife, and he went in to her, and lay with her; and she conceived and bore a son, and he called his named Solomon, and the Lord loved him. (2 Samuel 12:24 Brenton)
2Krl:12:24 Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batszeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała imię Salomon. A Pan umiłował go (2 Sm 12:24 BT_4)
2Krl:12:24 καὶ παρεκάλεσεν Δαυιδ Βηρσαβεε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν καὶ ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέλαβεν καὶ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαλωμων, καὶ κύριος ἠγάπησεν αὐτόν.
2Krl:12:24 καί παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:12:24 I też, nawet, mianowicie By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u David Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj I też, nawet, mianowicie By rodzić Syn I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Salomon I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kochać On/ona/to/to samo
2Krl:12:24 kai\ pareka/lesen *dauid *bErsabee tE\n gunai=ka au)tou= kai\ ei)sE=lTen pro\s au)tE\n kai\ e)koimE/TE met’ au)tE=s, kai\ sune/laben kai\ e)/teken ui(o/n, kai\ e)ka/lesen to\ o)/noma au)tou= *salOmOn, kai\ ku/rios E)ga/pEsen au)to/n.
2Krl:12:24 kai parekalesen dauid bErsabee tEn gynaika autu kai eisElTen pros