2Krl:10:1 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἀπέθανεν βασιλεὺς υἱῶν Αμμων, καὶ ἐβασίλευσεν Αννων υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krl:10:1 And it came to pass after this that the king of the children of Ammon died, and Annon his son reigned in his stead. (2 Samuel 10:1 Brenton)
2Krl:10:1 Potem umarł król Ammonitów,a syn jego Chanun został w jego miejsce królem. (2 Sm 10:1 BT_4)
2Krl:10:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἀπέθανεν βασιλεὺς υἱῶν Αμμων, καὶ ἐβασίλευσεν Αννων υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krl:10:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:10:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By umierać Król Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
2Krl:10:1 *kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ a)pe/Tanen basileu\s ui(O=n *ammOn, kai\ e)basi/leusen *annOn ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
2Krl:10:1 kai egeneto meta tauta kai apeTanen basileus hyiOn ammOn, kai ebasileusen annOn hyios autu ant autu.
2Krl:10:1 C VBI_AMI3S P RD_APN C VBI_AAI3S N3V_NSM N2_GPM N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
2Krl:10:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to die king son sand and also, even, namely to reign ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
2Krl:10:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-DIE-ed king (nom) sons (gen) sands (gen) and he/she/it-REIGN-ed   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
2Krl:10:1 2Krl_10:1_1 2Krl_10:1_2 2Krl_10:1_3 2Krl_10:1_4 2Krl_10:1_5 2Krl_10:1_6 2Krl_10:1_7 2Krl_10:1_8 2Krl_10:1_9 2Krl_10:1_10 2Krl_10:1_11 2Krl_10:1_12 2Krl_10:1_13 2Krl_10:1_14 2Krl_10:1_15 2Krl_10:1_16
2Krl:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ Ποιήσω ἔλεος μετὰ Αννων υἱοῦ Ναας, ὃν τρόπον ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἔλεος· καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ παρακαλέσαι αὐτὸν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ παρεγένοντο οἱ παῖδες Δαυιδ εἰς τὴν γῆν υἱῶν Αμμων.
2Krl:10:2 And David said, I will shew mercy to Annon the son of Naas, as his father dealt mercifully with me. And David sent to comfort him concerning his father by the hand of his servants; and the servants of David came into the land of the children of Ammon. (2 Samuel 10:2 Brenton)
2Krl:10:2 Wtedy Dawid pomyślał sobie: Okażę życzliwość Chanunowi, synowi Nachasza, tak jak jego ojciec okazywał mi życzliwość. Dawid wysłał więc za pośrednictwem sług słowa pociechy z powodu śmierci ojca. Gdy słudzy Dawida przybyli do ziemi Ammonitów, (2 Sm 10:2 BT_4)
2Krl:10:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ Ποιήσω ἔλεος μετὰ Αννων υἱοῦ Ναας, ὃν τρόπον ἐποίησεν πατὴρ αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἔλεος· καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ παρακαλέσαι αὐτὸν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ παρεγένοντο οἱ παῖδες Δαυιδ εἰς τὴν γῆν υἱῶν Αμμων.
2Krl:10:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μετά   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό περί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
2Krl:10:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David By czynić/rób Litość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Litość I też, nawet, mianowicie zamawiać David By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Dziecka/służący David Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Syn Piasek
2Krl:10:2 kai\ ei)=pen *dauid *poiE/sO e)/leos meta\ *annOn ui(ou= *naas, o(\n tro/pon e)poi/Esen o( patE\r au)tou= met’ e)mou= e)/leos· kai\ a)pe/steilen *dauid parakale/sai au)to\n e)n CHeiri\ tO=n dou/lOn au)tou= peri\ tou= patro\s au)tou=. kai\ parege/nonto oi( pai=des *dauid ei)s tE\n gE=n ui(O=n *ammOn.
2Krl:10:2 kai eipen dauid poiEsO eleos meta annOn hyiu naas, hon tropon epoiEsen ho patEr autu met’ emu eleos· kai apesteilen dauid parakalesai auton en CHeiri tOn dulOn autu peri tu patros autu. kai paregenonto hoi paides dauid eis tEn gEn hyiOn ammOn.
2Krl:10:2 C VBI_AAI3S N_NSM VF_FAI1S N2_NSM P N_GSM N2_GSM N_GSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSM P RP_GS N2_NSM C VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN RD_ASM P N3_DSF RA_GPM N2_GPM RD_GSM P RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VBI_AMI3P RA_NPM N3D_NPM N_GSM P RA_ASF N1_ASF N2_GPM N_GSM
2Krl:10:2 and also, even, namely to say/tell David to do/make mercy after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć son ć who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make the father he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine mercy and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send David to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the slave; slave girl; servile; to enslave he/she/it/same about (+acc,+gen) the father he/she/it/same and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the child/servant David into (+acc) the earth/land son sand
2Krl:10:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE mercy (nom, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen)   son (gen)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) father (nom) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed David (indecl) to-PETITION, be-you(sg)-PETITION-ed!, he/she/it-happens-to-PETITION (opt) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) him/it/same (gen) about (+acc,+gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and they-were-COME-ed-INTO-BEING the (nom) children/servants (nom|voc) David (indecl) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) sons (gen) sands (gen)
2Krl:10:2 2Krl_10:2_1 2Krl_10:2_2 2Krl_10:2_3 2Krl_10:2_4 2Krl_10:2_5 2Krl_10:2_6 2Krl_10:2_7 2Krl_10:2_8 2Krl_10:2_9 2Krl_10:2_10 2Krl_10:2_11 2Krl_10:2_12 2Krl_10:2_13 2Krl_10:2_14 2Krl_10:2_15 2Krl_10:2_16 2Krl_10:2_17 2Krl_10:2_18 2Krl_10:2_19 2Krl_10:2_20 2Krl_10:2_21 2Krl_10:2_22 2Krl_10:2_23 2Krl_10:2_24 2Krl_10:2_25 2Krl_10:2_26 2Krl_10:2_27 2Krl_10:2_28 2Krl_10:2_29 2Krl_10:2_30 2Krl_10:2_31 2Krl_10:2_32 2Krl_10:2_33 2Krl_10:2_34 2Krl_10:2_35 2Krl_10:2_36 2Krl_10:2_37 2Krl_10:2_38 2Krl_10:2_39 2Krl_10:2_40 2Krl_10:2_41 2Krl_10:2_42
2Krl:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:3 καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντες υἱῶν Αμμων πρὸς Αννων τὸν κύριον αὐτῶν Μὴ παρὰ τὸ δοξάζειν Δαυιδ τὸν πατέρα σου ἐνώπιόν σου, ὅτι ἀπέστειλέν σοι παρακαλοῦντας; ἀλλ’ οὐχὶ ὅπως ἐρευνήσωσιν τὴν πόλιν καὶ κατασκοπήσωσιν αὐτὴν καὶ τοῦ κατασκέψασθαι αὐτὴν ἀπέστειλεν Δαυιδ τοὺς παῖδας αὐτοῦ πρὸς σέ;
2Krl:10:3 And the princes of the children of Ammon said to Annon their lord, Is it to honour thy father before thee that David has sent comforters to thee? Has not David rather sent his servants to thee that they should search the city, and spy it out and examine it? (2 Samuel 10:3 Brenton)
2Krl:10:3 książęta ammoniccy odezwali się do Chanuna swojego pana: «Może sądzisz, że Dawid przez cześć dla twojego ojca przysłał do ciebie pocieszycieli? A może raczej Dawid wysłał sługi swoje do ciebie po to, aby miasto dokładnie poznać i aby je potem zburzyć?» (2 Sm 10:3 BT_4)
2Krl:10:3 καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντες υἱῶν Αμμων πρὸς Αννων τὸν κύριον αὐτῶν Μὴ παρὰ τὸ δοξάζειν Δαυιδ τὸν πατέρα σου ἐνώπιόν σου, ὅτι ἀπέστειλέν σοι παρακαλοῦντας; ἀλλ’ οὐχὶ ὅπως ἐρευνήσωσιν τὴν πόλιν καὶ κατασκοπήσωσιν αὐτὴν καὶ τοῦ κατασκέψασθαι αὐτὴν ἀπέστειλεν Δαυιδ τοὺς παῖδας αὐτοῦ πρὸς σέ;
2Krl:10:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ πρός   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό μή παρά ὁ ἡ τό δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἀλλά οὐχί ὅπως ἐραυνάω v.l. ἐρευνάω (εραυν(α)-/ερευν(α)-, εραυνη·σ-/ερευνη·σ-, εραυνη·σ-/ερευνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί κατα·σκοπέω (-, -, κατα+σκοπη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:10:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/mów Władca; by zaczynać się Syn Piasek Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Nie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By chwalić/wychwalaj/chwałę David Ojciec Ty; twój/twój(sg) W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto zamawiać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ale Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By badać Miasto I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo zamawiać David Dziecka/służący On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
2Krl:10:3 kai\ ei)=pon oi( a)/rCHontes ui(O=n *ammOn pro\s *annOn to\n ku/rion au)tO=n *mE\ para\ to\ doXa/DZein *dauid to\n pate/ra sou e)nO/pio/n sou, o(/ti a)pe/steile/n soi parakalou=ntas; a)ll’ ou)CHi\ o(/pOs e)reunE/sOsin tE\n po/lin kai\ kataskopE/sOsin au)tE\n kai\ tou= kataske/PSasTai au)tE\n a)pe/steilen *dauid tou\s pai=das au)tou= pro\s se/;
2Krl:10:3 kai eipon hoi arCHontes hyiOn ammOn pros annOn ton kyrion autOn mE para to doXaDZein dauid ton patera su enOpion su, hoti apesteilen soi parakaluntas; all’ uCHi hopOs ereunEsOsin tEn polin kai kataskopEsOsin autEn kai tu kataskePSasTai autEn apesteilen dauid tus paidas autu pros se;
2Krl:10:3 C VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N2_GPM N_GSM P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GPM D P RA_ASN V1_PAN N_NSM RA_ASM N3_ASM RP_GS D RP_GS C VAI_AAI3S RP_DS V2_PAPAPM C D C VA_AAS3P RA_ASF N3I_ASF C VA_AAS3P RD_ASF C RA_GSN VA_AMN RD_ASF VAI_AAI3S N_NSM RA_APM N3D_APM RD_GSM P RP_AS
2Krl:10:3 and also, even, namely to say/tell the ruler; to begin son sand toward (+acc,+gen,+dat) ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same not frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the to glorify/extol/praise David the father you; your/yours(sg) in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) because/that to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg); to rub worn, rub to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with but not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to search the city and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send David the child/servant he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
2Krl:10:3 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) sons (gen) sands (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) not frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) to-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing David (indecl) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that he/she/it-ORDER FORTH-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while PETITION-ing (acc) but not this is how they-should-SEARCH the (acc) city (acc) and they-should-??? her/it/same (acc) and the (gen)   her/it/same (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed David (indecl) the (acc) children/servants (acc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
2Krl:10:3 2Krl_10:3_1 2Krl_10:3_2 2Krl_10:3_3 2Krl_10:3_4 2Krl_10:3_5 2Krl_10:3_6 2Krl_10:3_7 2Krl_10:3_8 2Krl_10:3_9 2Krl_10:3_10 2Krl_10:3_11 2Krl_10:3_12 2Krl_10:3_13 2Krl_10:3_14 2Krl_10:3_15 2Krl_10:3_16 2Krl_10:3_17 2Krl_10:3_18 2Krl_10:3_19 2Krl_10:3_20 2Krl_10:3_21 2Krl_10:3_22 2Krl_10:3_23 2Krl_10:3_24 2Krl_10:3_25 2Krl_10:3_26 2Krl_10:3_27 2Krl_10:3_28 2Krl_10:3_29 2Krl_10:3_30 2Krl_10:3_31 2Krl_10:3_32 2Krl_10:3_33 2Krl_10:3_34 2Krl_10:3_35 2Krl_10:3_36 2Krl_10:3_37 2Krl_10:3_38 2Krl_10:3_39 2Krl_10:3_40 2Krl_10:3_41 2Krl_10:3_42 2Krl_10:3_43 2Krl_10:3_44 2Krl_10:3_45
2Krl:10:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:4 καὶ ἔλαβεν Αννων τοὺς παῖδας Δαυιδ καὶ ἐξύρησεν τοὺς πώγωνας αὐτῶν καὶ ἀπέκοψεν τοὺς μανδύας αὐτῶν ἐν τῷ ἡμίσει ἕως τῶν ἰσχίων αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς.
2Krl:10:4 And Annon took the servants of David, and shaved their beards, and cut off their garments in the midst as far as their haunches, and sent them away. (2 Samuel 10:4 Brenton)
2Krl:10:4 Chanun więc, pochwyciwszy sługi Dawida, ogolił im połowę brody, obciął im szaty do połowy, aż do pośladków i odesłał ich. (2 Sm 10:4 BT_4)
2Krl:10:4 καὶ ἔλαβεν Αννων τοὺς παῖδας Δαυιδ καὶ ἐξύρησεν τοὺς πώγωνας αὐτῶν καὶ ἀπέκοψεν τοὺς μανδύας αὐτῶν ἐν τῷ ἡμίσει ἕως τῶν ἰσχίων αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς.
2Krl:10:4 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κόπτω (-, απο+κοψ-, απο+κοψ-, -, απο+κεκοπτ-, απο+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:10:4 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dziecka/służący David I też, nawet, mianowicie By golić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By urywać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pół Aż; świtaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo
2Krl:10:4 kai\ e)/laben *annOn tou\s pai=das *dauid kai\ e)Xu/rEsen tou\s pO/gOnas au)tO=n kai\ a)pe/koPSen tou\s mandu/as au)tO=n e)n tO=| E(mi/sei e(/Os tO=n i)sCHi/On au)tO=n kai\ e)Xape/steilen au)tou/s.
2Krl:10:4 kai elaben annOn tus paidas dauid kai eXyrEsen tus pOgOnas autOn kai apekoPSen tus mandyas autOn en tO hEmisei heOs tOn isCHiOn autOn kai eXapesteilen autus.
2Krl:10:4 C VBI_AAI3S N_NSM RA_APM N3D_APM N_GSM C VAI_AAI3S RA_APM N3W_APM RD_GPM C VAI_AAI3S RA_APM N1T_APM RD_GPM P RA_DSM A3U_DSM C RA_GPM N2N_GPN RD_GPM C VAI_AAI3S RD_APM
2Krl:10:4 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the child/servant David and also, even, namely to shave the ć he/she/it/same and also, even, namely to sever the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the half until; dawn the ć he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same
2Krl:10:4 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (acc) children/servants (acc) David (indecl) and he/she/it-SHAVE-ed the (acc)   them/same (gen) and he/she/it-SEVER-ed the (acc)   them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) half (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)   them/same (gen) and he/she/it-???-ed them/same (acc)
2Krl:10:4 2Krl_10:4_1 2Krl_10:4_2 2Krl_10:4_3 2Krl_10:4_4 2Krl_10:4_5 2Krl_10:4_6 2Krl_10:4_7 2Krl_10:4_8 2Krl_10:4_9 2Krl_10:4_10 2Krl_10:4_11 2Krl_10:4_12 2Krl_10:4_13 2Krl_10:4_14 2Krl_10:4_15 2Krl_10:4_16 2Krl_10:4_17 2Krl_10:4_18 2Krl_10:4_19 2Krl_10:4_20 2Krl_10:4_21 2Krl_10:4_22 2Krl_10:4_23 2Krl_10:4_24 2Krl_10:4_25 2Krl_10:4_26
2Krl:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:5 καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Δαυιδ ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἀπέστειλεν εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν, ὅτι ἦσαν οἱ ἄνδρες ἠτιμασμένοι σφόδρα· καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Καθίσατε ἐν Ιεριχω ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς πώγωνας ὑμῶν, καὶ ἐπιστραφήσεσθε. –
2Krl:10:5 And they brought David word concerning the men; and he sent to meet them, for the men were greatly dishonoured: and the king said, Remain in Jericho till your beards have grown, and then ye shall return. (2 Samuel 10:5 Brenton)
2Krl:10:5 Oznajmiono o tym Dawidowi, a on wyprawił na ich spotkanie posłów, bo ci ludzie zostali bardzo znieważeni. Polecił im król: «Zostańcie w Jerychu, aż wam brody odrosną, a potem wrócicie». (2 Sm 10:5 BT_4)
2Krl:10:5 καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Δαυιδ ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἀπέστειλεν εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν, ὅτι ἦσαν οἱ ἄνδρες ἠτιμασμένοι σφόδρα· καὶ εἶπεν βασιλεύς Καθίσατε ἐν Ιεριχω ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς πώγωνας ὑμῶν, καὶ ἐπιστραφήσεσθε.
2Krl:10:5 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὑπέρ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1]   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν Ἰεριχώ, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)  
2Krl:10:5 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj David Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do hańby Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerycho Aż; świtaj By podnosić się wiosnę {sprężynę} Ty I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła  
2Krl:10:5 kai\ a)nE/ggeilan tO=| *dauid u(pe\r tO=n a)ndrO=n, kai\ a)pe/steilen ei)s a)pantE\n au)tO=n, o(/ti E)=san oi( a)/ndres E)timasme/noi sfo/dra· kai\ ei)=pen o( basileu/s *kaTi/sate e)n *ieriCHO e(/Os tou= a)natei=lai tou\s pO/gOnas u(mO=n, kai\ e)pistrafE/sesTe.
2Krl:10:5 kai anEngeilan tO dauid hyper tOn andrOn, kai apesteilen eis apantEn autOn, hoti Esan hoi andres Etimasmenoi sfodra· kai eipen ho basileus kaTisate en ieriCHO heOs tu anateilai tus pOgOnas hymOn, kai epistrafEsesTe.
2Krl:10:5 C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM P RA_GPM N3_GPM C VAI_AAI3S P N1_ASF RD_GPM C V9_IAI3P RA_NPM N3_NPM VT_XMPNPM D C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAD2P P N_DS C RA_GSN VA_AAN RA_APM N3W_APM RP_GP C VD_FPI2P
2Krl:10:5 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the David above (+acc), on behalf of (+gen) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) ć he/she/it/same because/that to be the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to dishonor vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell the king to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jericho until; dawn the to rise spring up the ć you and also, even, namely to turn around  
2Krl:10:5 and they-PROCLAIM-ed the (dat) David (indecl) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) men, husbands (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed into (+acc)   them/same (gen) because/that they-were the (nom) men, husbands (nom|voc) having-been-DISHONOR-ed (nom|voc) vehement, and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) do-SIT DOWN-you(pl)! in/among/by (+dat) Jericho (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-TO RISE, be-you(sg)-TO RISE-ed!, he/she/it-happens-to-TO RISE (opt) the (acc)   you(pl) (gen) and you(pl)-will-be-TURN-ed-AROUND  
2Krl:10:5 2Krl_10:5_1 2Krl_10:5_2 2Krl_10:5_3 2Krl_10:5_4 2Krl_10:5_5 2Krl_10:5_6 2Krl_10:5_7 2Krl_10:5_8 2Krl_10:5_9 2Krl_10:5_10 2Krl_10:5_11 2Krl_10:5_12 2Krl_10:5_13 2Krl_10:5_14 2Krl_10:5_15 2Krl_10:5_16 2Krl_10:5_17 2Krl_10:5_18 2Krl_10:5_19 2Krl_10:5_20 2Krl_10:5_21 2Krl_10:5_22 2Krl_10:5_23 2Krl_10:5_24 2Krl_10:5_25 2Krl_10:5_26 2Krl_10:5_27 2Krl_10:5_28 2Krl_10:5_29 2Krl_10:5_30 2Krl_10:5_31 2Krl_10:5_32 2Krl_10:5_33 2Krl_10:5_34
2Krl:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:6 καὶ εἶδαν οἱ υἱοὶ Αμμων ὅτι κατῃσχύνθησαν ὁ λαὸς Δαυιδ, καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ ἐμισθώσαντο τὴν Συρίαν Βαιθροωβ, εἴκοσι χιλιάδας πεζῶν, καὶ τὸν βασιλέα Μααχα, χιλίους ἄνδρας, καὶ Ιστωβ, δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν.
2Krl:10:6 And the children of Ammon saw that the people of David were ashamed; and the children of Ammon sent, and hired the Syrians of Baethraam, and the Syrians of Suba, and Roob, twenty thousand footmen, and the king of Amalec with a thousand men, and Istob with twelve thousand men. (2 Samuel 10:6 Brenton)
2Krl:10:6 Gdy Ammonici spostrzegli, że Dawid ich znienawidził, skierowali posłów, by najęli Aramejczyków z Bet-Rechobot i Aramejczyków z Soby: dwadzieścia tysięcy piechoty i około tysiąca ludzi od króla Maaki, ze szczepu zaś Tob dwanaście tysięcy ludzi. (2 Sm 10:6 BT_4)
2Krl:10:6 καὶ εἶδαν οἱ υἱοὶ Αμμων ὅτι κατῃσχύνθησαν λαὸς Δαυιδ, καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ ἐμισθώσαντο τὴν Συρίαν Βαιθροωβ, εἴκοσι χιλιάδας πεζῶν, καὶ τὸν βασιλέα Μααχα, χιλίους ἄνδρας, καὶ Ιστωβ, δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν.
2Krl:10:6 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ὅτι κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ   εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ πεζός -ή -όν καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   χίλιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί   δώ·δεκα/δεκα·δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
2Krl:10:6 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Piasek Ponieważ/tamto By upokarzać Ludzie David I też, nawet, mianowicie zamawiać Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By najmować Syria [Rzymska prowincja z] Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Chodzenie lądem I też, nawet, mianowicie Król Tysiąc Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Dwanaście Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
2Krl:10:6 kai\ ei)=dan oi( ui(oi\ *ammOn o(/ti katE|sCHu/nTEsan o( lao\s *dauid, kai\ a)pe/steilan oi( ui(oi\ *ammOn kai\ e)misTO/santo tE\n *suri/an *baiTroOb, ei)/kosi CHilia/das peDZO=n, kai\ to\n basile/a *maaCHa, CHili/ous a)/ndras, kai\ *istOb, dO/deka CHilia/das a)ndrO=n.
2Krl:10:6 kai eidan hoi hyioi ammOn hoti katEsCHynTEsan ho laos dauid, kai apesteilan hoi hyioi ammOn kai emisTOsanto tEn syrian baiTroOb, eikosi CHiliadas peDZOn, kai ton basilea maaCHa, CHilius andras, kai istOb, dOdeka CHiliadas andrOn.
2Krl:10:6 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VCI_API3P RA_NSM N2_NSM N_GSM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AMI3P RA_ASF N1A_ASF N_GS M N3D_APF A1_GPM C RA_ASM N3V_ASM N_GS A1A_APM N3_APM C N_GS M N3D_APF N3_GPM
2Krl:10:6 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the son sand because/that to humiliate the people David and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the son sand and also, even, namely to hire the Syria [Roman province of] ć icon; twenty kilo [unit of one thousand] going by land and also, even, namely the king ć thousand man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely ć twelve kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
2Krl:10:6 and they-SEE-ed the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) because/that they-were-HUMILIATE-ed the (nom) people (nom) David (indecl) and they-ORDER FORTH-ed the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) and they-were-HIRE-ed the (acc) Syria (acc)   icons (dat); twenty kilos (acc) going by land ([Adj] gen) and the (acc) king (acc)   thousand (acc) men, husbands (acc) and   twelve kilos (acc) men, husbands (gen)
2Krl:10:6 2Krl_10:6_1 2Krl_10:6_2 2Krl_10:6_3 2Krl_10:6_4 2Krl_10:6_5 2Krl_10:6_6 2Krl_10:6_7 2Krl_10:6_8 2Krl_10:6_9 2Krl_10:6_10 2Krl_10:6_11 2Krl_10:6_12 2Krl_10:6_13 2Krl_10:6_14 2Krl_10:6_15 2Krl_10:6_16 2Krl_10:6_17 2Krl_10:6_18 2Krl_10:6_19 2Krl_10:6_20 2Krl_10:6_21 2Krl_10:6_22 2Krl_10:6_23 2Krl_10:6_24 2Krl_10:6_25 2Krl_10:6_26 2Krl_10:6_27 2Krl_10:6_28 2Krl_10:6_29 2Krl_10:6_30 2Krl_10:6_31 2Krl_10:6_32 2Krl_10:6_33 2Krl_10:6_34
2Krl:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:7 καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἀπέστειλεν τὸν Ιωαβ καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν, τοὺς δυνατούς.
2Krl:10:7 And David heard, and sent Joab and all his host, even the mighty men. (2 Samuel 10:7 Brenton)
2Krl:10:7 Usłyszawszy o tym Dawid wyprawił Joaba wraz z całym wojskiem, ludźmi walecznymi. (2 Sm 10:7 BT_4)
2Krl:10:7 καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἀπέστειλεν τὸν Ιωαβ καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν, τοὺς δυνατούς.
2Krl:10:7 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν
2Krl:10:7 I też, nawet, mianowicie By słyszeć David I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Zdolny
2Krl:10:7 kai\ E)/kousen *dauid kai\ a)pe/steilen to\n *iOab kai\ pa=san tE\n du/namin, tou\s dunatou/s.
2Krl:10:7 kai Ekusen dauid kai apesteilen ton iOab kai pasan tEn dynamin, tus dynatus.
2Krl:10:7 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RA_APM A1_APM
2Krl:10:7 and also, even, namely to hear David and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability the capable
2Krl:10:7 and he/she/it-HEAR-ed David (indecl) and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (acc)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) ability (acc) the (acc) capable ([Adj] acc)
2Krl:10:7 2Krl_10:7_1 2Krl_10:7_2 2Krl_10:7_3 2Krl_10:7_4 2Krl_10:7_5 2Krl_10:7_6 2Krl_10:7_7 2Krl_10:7_8 2Krl_10:7_9 2Krl_10:7_10 2Krl_10:7_11 2Krl_10:7_12 2Krl_10:7_13
2Krl:10:7 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:8 καὶ ἐξῆλθαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρετάξαντο πόλεμον παρὰ τῇ θύρᾳ τῆς πύλης, καὶ Συρία Σουβα καὶ Ροωβ καὶ Ιστωβ καὶ Μααχα μόνοι ἐν ἀγρῷ.
2Krl:10:8 And the children of Ammon went forth, and set the battle in array by the door of the gate: those of Syria, Suba, and Roob, and Istob, and Amalec, being by themselves in the field. (2 Samuel 10:8 Brenton)
2Krl:10:8 Ammonici wystąpili i uszykowali się do bitwy u wejścia do bramy miasta, natomiast Aramejczycy z Soby i z Rechobot oraz ludzie z Tob i Maaki stanęli osobno, w polu. (2 Sm 10:8 BT_4)
2Krl:10:8 καὶ ἐξῆλθαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρετάξαντο πόλεμον παρὰ τῇ θύρᾳ τῆς πύλης, καὶ Συρία Σουβα καὶ Ροωβ καὶ Ιστωβ καὶ Μααχα μόνοι ἐν ἀγρῷ.
2Krl:10:8 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) πόλεμος, -ου, ὁ παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί Συρία, -ας, ἡ   καί   καί   καί   μόνος -η -ον ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ
2Krl:10:8 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Wojna [zobacz polemiczny] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Brama I też, nawet, mianowicie Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole
2Krl:10:8 kai\ e)XE=lTan oi( ui(oi\ *ammOn kai\ pareta/Xanto po/lemon para\ tE=| Tu/ra| tE=s pu/lEs, kai\ *suri/a *souba kai\ *roOb kai\ *istOb kai\ *maaCHa mo/noi e)n a)grO=|.
2Krl:10:8 kai eXElTan hoi hyioi ammOn kai paretaXanto polemon para tE Tyra tEs pylEs, kai syria suba kai roOb kai istOb kai maaCHa monoi en agrO.
2Krl:10:8 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GS C VAI_AMI3P N2_ASM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N1_GSF C N1A_NSF N_GS C N_GS C N_NS C N_NS A1_NPM P N2_DSM
2Krl:10:8 and also, even, namely to come out the son sand and also, even, namely to mobilize war [see polemic] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the gate and also, even, namely Syria [Roman province of] ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field
2Krl:10:8 and they-COME-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) and they-were-MOBILIZE-ed war (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (dat) door (dat) the (gen) gate (gen) and Syria (nom|voc)   and   and   and   sole ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) field (dat)
2Krl:10:8 2Krl_10:8_1 2Krl_10:8_2 2Krl_10:8_3 2Krl_10:8_4 2Krl_10:8_5 2Krl_10:8_6 2Krl_10:8_7 2Krl_10:8_8 2Krl_10:8_9 2Krl_10:8_10 2Krl_10:8_11 2Krl_10:8_12 2Krl_10:8_13 2Krl_10:8_14 2Krl_10:8_15 2Krl_10:8_16 2Krl_10:8_17 2Krl_10:8_18 2Krl_10:8_19 2Krl_10:8_20 2Krl_10:8_21 2Krl_10:8_22 2Krl_10:8_23 2Krl_10:8_24 2Krl_10:8_25
2Krl:10:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:9 καὶ εἶδεν Ιωαβ ὅτι ἐγενήθη πρὸς αὐτὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ πολέμου, ἐκ τοῦ κατὰ πρόσωπον ἐξ ἐναντίας καὶ ἐκ τοῦ ὄπισθεν, καὶ ἐπέλεξεν ἐκ πάντων τῶν νεανίσκων Ισραηλ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας Συρίας.
2Krl:10:9 And Joab saw that the front of the battle was against him from that which was opposed in front and from behind, and he chose out some of all the young men of Israel, and they set themselves in array against Syria. (2 Samuel 10:9 Brenton)
2Krl:10:9 Gdy Joab spostrzegł, że walka zagraża mu z przodu i od tyłu, dobrał sobie ludzi spośród wszystkich najdzielniejszych w Izraelu i ustawił w szyku naprzeciw Aramejczyków. (2 Sm 10:9 BT_4)
2Krl:10:9 καὶ εἶδεν Ιωαβ ὅτι ἐγενήθη πρὸς αὐτὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ πολέμου, ἐκ τοῦ κατὰ πρόσωπον ἐξ ἐναντίας καὶ ἐκ τοῦ ὄπισθεν, καὶ ἐπέλεξεν ἐκ πάντων τῶν νεανίσκων Ισραηλ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας Συρίας.
2Krl:10:9 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐκ ἐν·αντίος -α -ον καί ἐκ ὁ ἡ τό ὄπισ·θεν καί ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι Ἰσραήλ, ὁ καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον Συρία, -ας, ἡ
2Krl:10:9 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Od z tyłu I też, nawet, mianowicie By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Młody człowiek Izrael I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Syria [Rzymska prowincja z]
2Krl:10:9 kai\ ei)=den *iOab o(/ti e)genE/TE pro\s au)to\n a)ntipro/sOpon tou= pole/mou, e)k tou= kata\ pro/sOpon e)X e)nanti/as kai\ e)k tou= o)/pisTen, kai\ e)pe/leXen e)k pa/ntOn tO=n neani/skOn *israEl, kai\ pareta/Xanto e)X e)nanti/as *suri/as.
2Krl:10:9 kai eiden iOab hoti egenETE pros auton antiprosOpon tu polemu, ek tu kata prosOpon eX enantias kai ek tu opisTen, kai epeleXen ek pantOn tOn neaniskOn israEl, kai paretaXanto eX enantias syrias.
2Krl:10:9 C VBI_AAI3S N_NSM C VCI_API3S P RD_ASM A1B_ASM RA_GSM N2_GSM P RA_GSM P N2N_ASN P A1A_GSF C P RA_GSM D C VAI_AAI3S P A3_GPM RA_GPM N2_GPM N_GSM C VAI_AMI3P P A1A_GSF N1A_GSF
2Krl:10:9 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć because/that to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć the war [see polemic]; to fight war out of (+gen) ἐξ before vowels the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the from behind and also, even, namely to choose (select, (to call {call upon by name})single out) out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the young man Israel and also, even, namely to mobilize out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, Syria [Roman province of]
2Krl:10:9 and he/she/it-SEE-ed   because/that he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   the (gen) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! out of (+gen) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) and out of (+gen) the (gen) from behind and he/she/it-CHOOSE-ed out of (+gen) all (gen) the (gen) young men (gen) Israel (indecl) and they-were-MOBILIZE-ed out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) Syria (gen)
2Krl:10:9 2Krl_10:9_1 2Krl_10:9_2 2Krl_10:9_3 2Krl_10:9_4 2Krl_10:9_5 2Krl_10:9_6 2Krl_10:9_7 2Krl_10:9_8 2Krl_10:9_9 2Krl_10:9_10 2Krl_10:9_11 2Krl_10:9_12 2Krl_10:9_13 2Krl_10:9_14 2Krl_10:9_15 2Krl_10:9_16 2Krl_10:9_17 2Krl_10:9_18 2Krl_10:9_19 2Krl_10:9_20 2Krl_10:9_21 2Krl_10:9_22 2Krl_10:9_23 2Krl_10:9_24 2Krl_10:9_25 2Krl_10:9_26 2Krl_10:9_27 2Krl_10:9_28 2Krl_10:9_29 2Krl_10:9_30 2Krl_10:9_31 2Krl_10:9_32
2Krl:10:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:10 καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔδωκεν ἐν χειρὶ Αβεσσα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας υἱῶν Αμμων.
2Krl:10:10 And the rest of the people he gave into the hand of Abessa his brother, and they set the battle in array opposite to the children of Ammon. (2 Samuel 10:10 Brenton)
2Krl:10:10 Pozostałych zaś ludzi powierzył w ręce swego brata Abiszaja, aby ich ustawił naprzeciw Ammonitów. (2 Sm 10:10 BT_4)
2Krl:10:10 καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔδωκεν ἐν χειρὶ Αβεσσα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας υἱῶν Αμμων.
2Krl:10:10 καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
2Krl:10:10 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Ludzie By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Syn Piasek
2Krl:10:10 kai\ to\ kata/loipon tou= laou= e)/dOken e)n CHeiri\ *abessa tou= a)delfou= au)tou=, kai\ pareta/Xanto e)X e)nanti/as ui(O=n *ammOn.
2Krl:10:10 kai to kataloipon tu lau edOken en CHeiri abessa tu adelfu autu, kai paretaXanto eX enantias hyiOn ammOn.
2Krl:10:10 C RA_ASN A1B_ASN RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S P N3_DSF N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AMI3P P A1A_GSF N2_GPM N_GS
2Krl:10:10 and also, even, namely the remaining the people to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć the brother he/she/it/same and also, even, namely to mobilize out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, son sand
2Krl:10:10 and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat) hand (dat)   the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) and they-were-MOBILIZE-ed out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) sons (gen) sands (gen)
2Krl:10:10 2Krl_10:10_1 2Krl_10:10_2 2Krl_10:10_3 2Krl_10:10_4 2Krl_10:10_5 2Krl_10:10_6 2Krl_10:10_7 2Krl_10:10_8 2Krl_10:10_9 2Krl_10:10_10 2Krl_10:10_11 2Krl_10:10_12 2Krl_10:10_13 2Krl_10:10_14 2Krl_10:10_15 2Krl_10:10_16 2Krl_10:10_17 2Krl_10:10_18
2Krl:10:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:11 καὶ εἶπεν Ἐὰν κραταιωθῇ Συρία ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς σωτηρίαν, καὶ ἐὰν υἱοὶ Αμμων κραταιωθῶσιν ὑπὲρ σέ, καὶ ἐσόμεθα τοῦ σῶσαί σε·
2Krl:10:11 And he said, If Syria be too strong for me, then shall ye help me: and if the children of Ammon be too strong for thee, then will we be ready to help thee. (2 Samuel 10:11 Brenton)
2Krl:10:11 I rzekł: «Jeśli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi na pomoc, jeśli zaś Ammonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ci przyjdę na pomoc. (2 Sm 10:11 BT_4)
2Krl:10:11 καὶ εἶπεν Ἐὰν κραταιωθῇ Συρία ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς σωτηρίαν, καὶ ἐὰν υἱοὶ Αμμων κραταιωθῶσιν ὑπὲρ σέ, καὶ ἐσόμεθα τοῦ σῶσαί σε·
2Krl:10:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) Συρία, -ας, ἡ ὑπέρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ καί ἐάν (εἰ ἄν) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krl:10:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się silnym Syria [Rzymska prowincja z] Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Syn Piasek By stawać się silnym Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg)
2Krl:10:11 kai\ ei)=pen *)ea\n krataiOTE=| *suri/a u(pe\r e)me/, kai\ e)/sesTe/ moi ei)s sOtEri/an, kai\ e)a\n ui(oi\ *ammOn krataiOTO=sin u(pe\r se/, kai\ e)so/meTa tou= sO=sai/ se·
2Krl:10:11 kai eipen ean krataiOTE syria hyper eme, kai esesTe moi eis sOtErian, kai ean hyioi ammOn krataiOTOsin hyper se, kai esomeTa tu sOsai se·
2Krl:10:11 C VBI_AAI3S D VC_APS3S N1A_NSF P RP_AS C VF_FMI2P RP_DS P N1A_ASF C C N2_NPM N_GS VC_APS3P P RP_AS C VF_FMI1P RA_GSN VA_AAN RP_AS
2Krl:10:11 and also, even, namely to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become strong Syria [Roman province of] above (+acc), on behalf of (+gen) I; my/mine and also, even, namely to be I into (+acc) salvation/deliverance and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] son sand to become strong above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg) and also, even, namely to be the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg)
2Krl:10:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed if-ever he/she/it-should-be-BECOME STRONG-ed Syria (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) me (acc); my/mine (voc) and you(pl)-will-be me (dat) into (+acc) salvation/deliverance (acc) and if-ever sons (nom|voc) sands (gen) they-should-be-BECOME STRONG-ed above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and we-will-be the (gen) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
2Krl:10:11 2Krl_10:11_1 2Krl_10:11_2 2Krl_10:11_3 2Krl_10:11_4 2Krl_10:11_5 2Krl_10:11_6 2Krl_10:11_7 2Krl_10:11_8 2Krl_10:11_9 2Krl_10:11_10 2Krl_10:11_11 2Krl_10:11_12 2Krl_10:11_13 2Krl_10:11_14 2Krl_10:11_15 2Krl_10:11_16 2Krl_10:11_17 2Krl_10:11_18 2Krl_10:11_19 2Krl_10:11_20 2Krl_10:11_21 2Krl_10:11_22 2Krl_10:11_23 2Krl_10:11_24
2Krl:10:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:12 ἀνδρίζου καὶ κραταιωθῶμεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ περὶ τῶν πόλεων τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ κύριος ποιήσει τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.
2Krl:10:12 Be thou courageous, and let us be strong for our people, and for the sake of the cities of our God, and the Lord shall do that which is good in his eyes. (2 Samuel 10:12 Brenton)
2Krl:10:12 Odwagi! Okażmy męstwo w walce za nasz naród i za miasta Boga naszego! A niech Pan uczyni to, co uzna za słuszne!» (2 Sm 10:12 BT_4)
2Krl:10:12 ἀνδρίζου καὶ κραταιωθῶμεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ περὶ τῶν πόλεων τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ κύριος ποιήσει τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.
2Krl:10:12 ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ὑπέρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί περί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:10:12 Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Miasto Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Robienie/robienie; by czynić/rób Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo
2Krl:10:12 a)ndri/DZou kai\ krataiOTO=men u(pe\r tou= laou= E(mO=n kai\ peri\ tO=n po/leOn tou= Teou= E(mO=n, kai\ ku/rios poiE/sei to\ a)gaTo\n e)n o)fTalmoi=s au)tou=.
2Krl:10:12 andriDZu kai krataiOTOmen hyper tu lau hEmOn kai peri tOn poleOn tu Teu hEmOn, kai kyrios poiEsei to agaTon en ofTalmois autu.
2Krl:10:12 V1_PMD2S C VC_APS1P P RA_GSM N2_GSM RP_GP C P RA_GPF N3I_GPF RA_GSM N2_GSM RP_GP C N2_NSM VF_FAI3S RA_ASN A1_ASN P N2_DPM RD_GSM
2Krl:10:12 to man up and also, even, namely to become strong above (+acc), on behalf of (+gen) the people I and also, even, namely about (+acc,+gen) the city the god [see theology] I and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. doing/making; to do/make the good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same
2Krl:10:12 be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! and we-should-be-BECOME STRONG-ed above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) people (gen) us (gen) and about (+acc,+gen) the (gen) cities (gen) the (gen) god (gen) us (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen)
2Krl:10:12 2Krl_10:12_1 2Krl_10:12_2 2Krl_10:12_3 2Krl_10:12_4 2Krl_10:12_5 2Krl_10:12_6 2Krl_10:12_7 2Krl_10:12_8 2Krl_10:12_9 2Krl_10:12_10 2Krl_10:12_11 2Krl_10:12_12 2Krl_10:12_13 2Krl_10:12_14 2Krl_10:12_15 2Krl_10:12_16 2Krl_10:12_17 2Krl_10:12_18 2Krl_10:12_19 2Krl_10:12_20 2Krl_10:12_21 2Krl_10:12_22
2Krl:10:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:13 καὶ προσῆλθεν Ιωαβ καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον πρὸς Συρίαν, καὶ ἔφυγαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.
2Krl:10:13 And Joab and his people with him advanced to battle against Syria, and they fled from before him. (2 Samuel 10:13 Brenton)
2Krl:10:13 Zbliżył się Joab i lud, który był z nim, aby walczyć z Aramejczykami: lecz oni uciekli przed nim. (2 Sm 10:13 BT_4)
2Krl:10:13 καὶ προσῆλθεν Ιωαβ καὶ λαὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον πρὸς Συρίαν, καὶ ἔφυγαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.
2Krl:10:13 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ πρός Συρία, -ας, ἡ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:10:13 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
2Krl:10:13 kai\ prosE=lTen *iOab kai\ o( lao\s au)tou= met’ au)tou= ei)s po/lemon pro\s *suri/an, kai\ e)/fugan a)po\ prosO/pou au)tou=.
2Krl:10:13 kai prosElTen iOab kai ho laos autu met’ autu eis polemon pros syrian, kai efygan apo prosOpu autu.
2Krl:10:13 C VBI_AAI3S N_NSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM P N2_ASM P N1A_ASF C VBI_AAI3P P N2N_GSN RD_GSM
2Krl:10:13 and also, even, namely to approach ć and also, even, namely the people he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) war [see polemic] toward (+acc,+gen,+dat) Syria [Roman province of] and also, even, namely to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
2Krl:10:13 and he/she/it-APPROACH-ed   and the (nom) people (nom) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) into (+acc) war (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Syria (acc) and they-FLEE-ed away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen)
2Krl:10:13 2Krl_10:13_1 2Krl_10:13_2 2Krl_10:13_3 2Krl_10:13_4 2Krl_10:13_5 2Krl_10:13_6 2Krl_10:13_7 2Krl_10:13_8 2Krl_10:13_9 2Krl_10:13_10 2Krl_10:13_11 2Krl_10:13_12 2Krl_10:13_13 2Krl_10:13_14 2Krl_10:13_15 2Krl_10:13_16 2Krl_10:13_17 2Krl_10:13_18
2Krl:10:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:14 καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων εἶδαν ὅτι ἔφυγεν Συρία, καὶ ἔφυγαν ἀπὸ προσώπου Αβεσσα καὶ εἰσῆλθαν εἰς τὴν πόλιν. καὶ ἀνέστρεψεν Ιωαβ ἀπὸ τῶν υἱῶν Αμμων καὶ παρεγένοντο εἰς Ιερουσαλημ. –
2Krl:10:14 And the children of Ammon saw that the Syrians were fled, and they fled from before Abessa, and entered into the city: and Joab returned from the children of Ammon, and came to Jerusalem. (2 Samuel 10:14 Brenton)
2Krl:10:14 Ammonici widząc, że Aramejczycy uciekli, również i sami uciekli przed Abiszajem i wycofali się do miasta. A Joab odstąpił od Ammonitów i wrócił do Jerozolimy. (2 Sm 10:14 BT_4)
2Krl:10:14 καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων εἶδαν ὅτι ἔφυγεν Συρία, καὶ ἔφυγαν ἀπὸ προσώπου Αβεσσα καὶ εἰσῆλθαν εἰς τὴν πόλιν. καὶ ἀνέστρεψεν Ιωαβ ἀπὸ τῶν υἱῶν Αμμων καὶ παρεγένοντο εἰς Ιερουσαλημ.
2Krl:10:14 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) Συρία, -ας, ἡ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό   καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-)   ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.  
2Krl:10:14 I też, nawet, mianowicie Syn Piasek By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By uciekać Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]  
2Krl:10:14 kai\ oi( ui(oi\ *ammOn ei)=dan o(/ti e)/fugen *suri/a, kai\ e)/fugan a)po\ prosO/pou *abessa kai\ ei)sE=lTan ei)s tE\n po/lin. kai\ a)ne/strePSen *iOab a)po\ tO=n ui(O=n *ammOn kai\ parege/nonto ei)s *ierousalEm.
2Krl:10:14 kai hoi hyioi ammOn eidan hoti efygen syria, kai efygan apo prosOpu abessa kai eisElTan eis tEn polin. kai anestrePSen iOab apo tOn hyiOn ammOn kai paregenonto eis ierusalEm.
2Krl:10:14 C RA_NPM N2_NPM N_GS VBI_AAI3P C VBI_AAI3S N1A_NSF C VBI_AAI3P P N2N_GSN N_GS C VBI_AAI3P P RA_ASF N3I_ASF C VAI_AAI3S N_NSM P RA_GPM N2_GPM N_GS C VBI_AMI3P P N_ASF
2Krl:10:14 and also, even, namely the son sand to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to flee Syria [Roman province of] and also, even, namely to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć and also, even, namely to enter into (+acc) the city and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son sand and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) Jerusalem [city of]  
2Krl:10:14 and the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) they-SEE-ed because/that he/she/it-FLEE-ed Syria (nom|voc) and they-FLEE-ed away from (+gen) face (gen)   and they-ENTER-ed into (+acc) the (acc) city (acc) and he/she/it-UPSET-ed   away from (+gen) the (gen) sons (gen) sands (gen) and they-were-COME-ed-INTO-BEING into (+acc) Jerusalem (indecl)  
2Krl:10:14 2Krl_10:14_1 2Krl_10:14_2 2Krl_10:14_3 2Krl_10:14_4 2Krl_10:14_5 2Krl_10:14_6 2Krl_10:14_7 2Krl_10:14_8 2Krl_10:14_9 2Krl_10:14_10 2Krl_10:14_11 2Krl_10:14_12 2Krl_10:14_13 2Krl_10:14_14 2Krl_10:14_15 2Krl_10:14_16 2Krl_10:14_17 2Krl_10:14_18 2Krl_10:14_19 2Krl_10:14_20 2Krl_10:14_21 2Krl_10:14_22 2Krl_10:14_23 2Krl_10:14_24 2Krl_10:14_25 2Krl_10:14_26 2Krl_10:14_27 2Krl_10:14_28 2Krl_10:14_29 2Krl_10:14_30
2Krl:10:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:15 καὶ εἶδεν Συρία ὅτι ἔπταισεν ἔμπροσθεν Ισραηλ, καὶ συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό.
2Krl:10:15 And the Syrians saw that they were worsted before Israel, and they gathered themselves together. (2 Samuel 10:15 Brenton)
2Krl:10:15 Aramejczycy widząc, że zostali pobici przez Izraelitów, skupili swe siły. (2 Sm 10:15 BT_4)
2Krl:10:15 καὶ εἶδεν Συρία ὅτι ἔπταισεν ἔμπροσθεν Ισραηλ, καὶ συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό.
2Krl:10:15 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Συρία, -ας, ἡ ὅτι πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε Ἰσραήλ, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:10:15 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syria [Rzymska prowincja z] Ponieważ/tamto By potykać się Przedtem/w przodzie z Izrael I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
2Krl:10:15 kai\ ei)=den *suri/a o(/ti e)/ptaisen e)/mprosTen *israEl, kai\ sunE/CHTEsan e)pi\ to\ au)to/.
2Krl:10:15 kai eiden syria hoti eptaisen emprosTen israEl, kai synECHTEsan epi to auto.
2Krl:10:15 C VBI_AAI3S N1A_NSF C VAI_AAI3S P N_GSM C VQI_API3P P RA_ASN RD_ASN
2Krl:10:15 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syria [Roman province of] because/that to stumble before/in front of Israel and also, even, namely to gather together upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same
2Krl:10:15 and he/she/it-SEE-ed Syria (nom|voc) because/that he/she/it-STUMBLE-ed before/in front of Israel (indecl) and they-were-GATHER TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)
2Krl:10:15 2Krl_10:15_1 2Krl_10:15_2 2Krl_10:15_3 2Krl_10:15_4 2Krl_10:15_5 2Krl_10:15_6 2Krl_10:15_7 2Krl_10:15_8 2Krl_10:15_9 2Krl_10:15_10 2Krl_10:15_11 2Krl_10:15_12
2Krl:10:15 x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:16 καὶ ἀπέστειλεν Αδρααζαρ καὶ συνήγαγεν τὴν Συρίαν τὴν ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ Χαλαμακ, καὶ παρεγένοντο Αιλαμ, καὶ Σωβακ ἄρχων τῆς δυνάμεως Αδρααζαρ ἔμπροσθεν αὐτῶν.
2Krl:10:16 And Adraazar sent and gathered the Syrians from the other side of the river Chalamak, and they came to Aelam; and Sobac the captain of the host of Adraazar was at their head. (2 Samuel 10:16 Brenton)
2Krl:10:16 Hadadezer przez posłów zarządził sprowadzenie Aramejczyków, będących po drugiej stronie rzeki. Ci nadciągnęli do Chelam na czele z dowódcą wojsk Hadadezera, Szobakiem. (2 Sm 10:16 BT_4)
2Krl:10:16 καὶ ἀπέστειλεν Αδρααζαρ καὶ συνήγαγεν τὴν Συρίαν τὴν ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ Χαλαμακ, καὶ παρεγένοντο Αιλαμ, καὶ Σωβακ ἄρχων τῆς δυνάμεως Αδρααζαρ ἔμπροσθεν αὐτῶν.
2Krl:10:16 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ   καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)   καί   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ   ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:10:16 I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Syria [Rzymska prowincja z] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W poprzek Rzeka I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się Zdolność Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
2Krl:10:16 kai\ a)pe/steilen *adraaDZar kai\ sunE/gagen tE\n *suri/an tE\n e)k tou= pe/ran tou= potamou= *CHalamak, kai\ parege/nonto *ailam, kai\ *sObak a)/rCHOn tE=s duna/meOs *adraaDZar e)/mprosTen au)tO=n.
2Krl:10:16 kai apesteilen adraaDZar kai synEgagen tEn syrian tEn ek tu peran tu potamu CHalamak, kai paregenonto ailam, kai sObak arCHOn tEs dynameOs adraaDZar emprosTen autOn.
2Krl:10:16 C VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RA_ASF P RA_GSM D RA_GSM N2_GSM N_GS C VBI_AMI3P N_AS C N_GSM V1_PAPNSM RA_GSF N3I_GSF N_DSM P RD_GPM
2Krl:10:16 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć and also, even, namely to gather together the Syria [Roman province of] the out of (+gen) ἐξ before vowels the across the river ć and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near ć and also, even, namely ć ruler; beginning; to begin the ability ć before/in front of he/she/it/same
2Krl:10:16 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (acc) Syria (acc) the (acc) out of (+gen) the (gen) across the (gen) river (gen)   and they-were-COME-ed-INTO-BEING   and   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) ability (gen)   before/in front of them/same (gen)
2Krl:10:16 2Krl_10:16_1 2Krl_10:16_2 2Krl_10:16_3 2Krl_10:16_4 2Krl_10:16_5 2Krl_10:16_6 2Krl_10:16_7 2Krl_10:16_8 2Krl_10:16_9 2Krl_10:16_10 2Krl_10:16_11 2Krl_10:16_12 2Krl_10:16_13 2Krl_10:16_14 2Krl_10:16_15 2Krl_10:16_16 2Krl_10:16_17 2Krl_10:16_18 2Krl_10:16_19 2Krl_10:16_20 2Krl_10:16_21 2Krl_10:16_22 2Krl_10:16_23 2Krl_10:16_24 2Krl_10:16_25
2Krl:10:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:17 καὶ ἀνηγγέλη τῷ Δαυιδ, καὶ συνήγαγεν τὸν πάντα Ισραηλ καὶ διέβη τὸν Ιορδάνην καὶ παρεγένοντο εἰς Αιλαμ· καὶ παρετάξατο Συρία ἀπέναντι Δαυιδ καὶ ἐπολέμησαν μετ’ αὐτοῦ.
2Krl:10:17 And it was reported to David, and he gathered all Israel, and went over Jordan, and came to Aelam: and the Syrians set the battle in array against David, and fought with him. (2 Samuel 10:17 Brenton)
2Krl:10:17 Dawid, gdy go o tym zawiadomiono, zebrał wszystkich Izraelitów, a przeprawiwszy się przez Jordan przybył do Chelam. Aramejczycy ustawili szyki przeciw Dawidowi i walczyli z nim. (2 Sm 10:17 BT_4)
2Krl:10:17 καὶ ἀνηγγέλη τῷ Δαυιδ, καὶ συνήγαγεν τὸν πάντα Ισραηλ καὶ διέβη τὸν Ιορδάνην καὶ παρεγένοντο εἰς Αιλαμ· καὶ παρετάξατο Συρία ἀπέναντι Δαυιδ καὶ ἐπολέμησαν μετ’ αὐτοῦ.
2Krl:10:17 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1]   καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) Συρία, -ας, ἡ ἀπ·έν·αντι Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:10:17 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj David I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie By przechodzić Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Syria [Rzymska prowincja z] Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) David I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
2Krl:10:17 kai\ a)nEgge/lE tO=| *dauid, kai\ sunE/gagen to\n pa/nta *israEl kai\ die/bE to\n *iorda/nEn kai\ parege/nonto ei)s *ailam· kai\ pareta/Xato *suri/a a)pe/nanti *dauid kai\ e)pole/mEsan met’ au)tou=.
2Krl:10:17 kai anEngelE tO dauid, kai synEgagen ton panta israEl kai diebE ton iordanEn kai paregenonto eis ailam· kai paretaXato syria apenanti dauid kai epolemEsan met’ autu.
2Krl:10:17 C VDI_API3S RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S RA_ASM A3_ASM N_GSM C VZI_AAI3S RA_ASM N1M_ASM C VBI_AMI3P P N_AS C VAI_AMI3S N1A_NSF D N_GSM C VAI_AAI3P P RD_GSM
2Krl:10:17 and also, even, namely to proclaim proclaim, report the David and also, even, namely to gather together the every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to cross over the Jordan [river of] and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) ć and also, even, namely to mobilize Syria [Roman province of] opposite/in the presence of (+gen) David and also, even, namely to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
2Krl:10:17 and he/she/it-was-PROCLAIM-ed the (dat) David (indecl) and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and he/she/it-CROSS-ed-OVER the (acc) Jordan (acc) and they-were-COME-ed-INTO-BEING into (+acc)   and he/she/it-was-MOBILIZE-ed Syria (nom|voc) opposite/in the presence of (+gen) David (indecl) and they-FIGHT-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
2Krl:10:17 2Krl_10:17_1 2Krl_10:17_2 2Krl_10:17_3 2Krl_10:17_4 2Krl_10:17_5 2Krl_10:17_6 2Krl_10:17_7 2Krl_10:17_8 2Krl_10:17_9 2Krl_10:17_10 2Krl_10:17_11 2Krl_10:17_12 2Krl_10:17_13 2Krl_10:17_14 2Krl_10:17_15 2Krl_10:17_16 2Krl_10:17_17 2Krl_10:17_18 2Krl_10:17_19 2Krl_10:17_20 2Krl_10:17_21 2Krl_10:17_22 2Krl_10:17_23 2Krl_10:17_24 2Krl_10:17_25 2Krl_10:17_26
2Krl:10:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:18 καὶ ἔφυγεν Συρία ἀπὸ προσώπου Ισραηλ, καὶ ἀνεῖλεν Δαυιδ ἐκ τῆς Συρίας ἑπτακόσια ἅρματα καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδας ἱππέων· καὶ τὸν Σωβακ τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐπάταξεν, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.
2Krl:10:18 And Syria fled from before Israel, and David destroyed of Syria seven hundred chariots, and forty thousand horsemen, and he smote Sobac the captain of his host, and he died there. (2 Samuel 10:18 Brenton)
2Krl:10:18 Lecz Aramejczycy uciekli przed Izraelitami, a Dawid zabił im siedemset zaprzęgowych koni i czterdzieści tysięcy jeźdźców. Zadał też rany Szobakowi, dowódcy jego wojska, tak iż tam zmarł. (2 Sm 10:18 BT_4)
2Krl:10:18 καὶ ἔφυγεν Συρία ἀπὸ προσώπου Ισραηλ, καὶ ἀνεῖλεν Δαυιδ ἐκ τῆς Συρίας ἑπτακόσια ἅρματα καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδας ἱππέων· καὶ τὸν Σωβακ τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐπάταξεν, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.
2Krl:10:18 καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) Συρία, -ας, ἡ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό Συρία, -ας, ἡ ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἅρμα[τ], -ατος, τό καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἱππεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ
2Krl:10:18 I też, nawet, mianowicie By uciekać Syria [Rzymska prowincja z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Izrael I też, nawet, mianowicie By zabijać (zabijaj) David Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syria [Rzymska prowincja z] Siedemset Wóz I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Kilo [jednostka tysiąc] Jeździec I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Zdolność On/ona/to/to samo By uderzać I też, nawet, mianowicie By umierać Tam
2Krl:10:18 kai\ e)/fugen *suri/a a)po\ prosO/pou *israEl, kai\ a)nei=len *dauid e)k tE=s *suri/as e(ptako/sia a(/rmata kai\ tessara/konta CHilia/das i(ppe/On· kai\ to\n *sObak to\n a)/rCHonta tE=s duna/meOs au)tou= e)pa/taXen, kai\ a)pe/Tanen e)kei=.
2Krl:10:18 kai efygen syria apo prosOpu israEl, kai aneilen dauid ek tEs syrias heptakosia harmata kai tessarakonta CHiliadas hippeOn· kai ton sObak ton arCHonta tEs dynameOs autu epataXen, kai apeTanen ekei.
2Krl:10:18 C VBI_AAI3S N1A_NSF P N2N_GSN N_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_GSF N1A_GSF A1_APN N3M_APN C M N3D_APF N3V_GPM C RA_ASM N_ASM RA_ASM N3_ASM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM VAI_AAI3S C VBI_AAI3S D
2Krl:10:18 and also, even, namely to flee Syria [Roman province of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Israel and also, even, namely to kill (slay) David out of (+gen) ἐξ before vowels the Syria [Roman province of] seven hundred chariot and also, even, namely forty kilo [unit of one thousand] horseman and also, even, namely the ć the ruler; to begin the ability he/she/it/same to smite and also, even, namely to die there
2Krl:10:18 and he/she/it-FLEE-ed Syria (nom|voc) away from (+gen) face (gen) Israel (indecl) and he/she/it-KILL-ed David (indecl) out of (+gen) the (gen) Syria (gen) seven hundred (nom|acc|voc) chariots (nom|acc|voc) and forty kilos (acc) horsemans (gen) and the (acc)   the (acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) ability (gen) him/it/same (gen) he/she/it-SMITE-ed and he/she/it-DIE-ed there
2Krl:10:18 2Krl_10:18_1 2Krl_10:18_2 2Krl_10:18_3 2Krl_10:18_4 2Krl_10:18_5 2Krl_10:18_6 2Krl_10:18_7 2Krl_10:18_8 2Krl_10:18_9 2Krl_10:18_10 2Krl_10:18_11 2Krl_10:18_12 2Krl_10:18_13 2Krl_10:18_14 2Krl_10:18_15 2Krl_10:18_16 2Krl_10:18_17 2Krl_10:18_18 2Krl_10:18_19 2Krl_10:18_20 2Krl_10:18_21 2Krl_10:18_22 2Krl_10:18_23 2Krl_10:18_24 2Krl_10:18_25 2Krl_10:18_26 2Krl_10:18_27 2Krl_10:18_28 2Krl_10:18_29 2Krl_10:18_30
2Krl:10:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:10:19 καὶ εἶδαν πάντες οἱ βασιλεῖς οἱ δοῦλοι Αδρααζαρ ὅτι ἔπταισαν ἔμπροσθεν Ισραηλ, καὶ ηὐτομόλησαν μετὰ Ισραηλ καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς. καὶ ἐφοβήθη Συρία τοῦ σῶσαι ἔτι τοὺς υἱοὺς Αμμων.
2Krl:10:19 And all the kings the servants of Adraazar saw that they were put to the worse before Israel, and they went over to Israel, and served them: and Syria was afraid to help the children of Ammon any more. (2 Samuel 10:19 Brenton)
2Krl:10:19 Wszyscy królowie zależni od Hadadezera, widząc, że zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli z nimi pokój i stali się ich poddanymi. Aramejczycy już bali się odtąd iść na pomoc Ammonitom. (2 Sm 10:19 BT_4)
2Krl:10:19 καὶ εἶδαν πάντες οἱ βασιλεῖς οἱ δοῦλοι Αδρααζαρ ὅτι ἔπταισαν ἔμπροσθεν Ισραηλ, καὶ ηὐτομόλησαν μετὰ Ισραηλ καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς. καὶ ἐφοβήθη Συρία τοῦ σῶσαι ἔτι τοὺς υἱοὺς Αμμων.
2Krl:10:19 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-)   ὅτι πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε Ἰσραήλ, ὁ καί   μετά Ἰσραήλ, ὁ καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) Συρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
2Krl:10:19 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ponieważ/tamto By potykać się Przedtem/w przodzie z Izrael I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By bać się Syria [Rzymska prowincja z] By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Jeszcze/jeszcze Syn Piasek
2Krl:10:19 kai\ ei)=dan pa/ntes oi( basilei=s oi( dou=loi *adraaDZar o(/ti e)/ptaisan e)/mprosTen *israEl, kai\ Eu)tomo/lEsan meta\ *israEl kai\ e)dou/leusan au)toi=s. kai\ e)fobE/TE *suri/a tou= sO=sai e)/ti tou\s ui(ou\s *ammOn.
2Krl:10:19 kai eidan pantes hoi basileis hoi duloi adraaDZar hoti eptaisan emprosTen israEl, kai EutomolEsan meta israEl kai eduleusan autois. kai efobETE syria tu sOsai eti tus hyius ammOn.
2Krl:10:19 C VBI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N3V_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3P P N_GSM C VAI_AAI3P P N_GSM C VAI_AAI3P RD_DPM C VCI_API3S N1A_NSF RA_GSN VA_AAN D RA_APM N2_APM N_GS
2Krl:10:19 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the king the slave; servile; to enslave ć because/that to stumble before/in front of Israel and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely to fear Syria [Roman province of] the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save yet/still the son sand
2Krl:10:19 and they-SEE-ed all (nom|voc) the (nom) kings (acc, nom|voc) the (nom) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt)   because/that they-STUMBLE-ed before/in front of Israel (indecl) and   after (+acc), with (+gen) Israel (indecl) and they-OBEY-ed them/same (dat) and he/she/it-was-FEAR-ed Syria (nom|voc) the (gen) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt) yet/still the (acc) sons (acc) sands (gen)
2Krl:10:19 2Krl_10:19_1 2Krl_10:19_2 2Krl_10:19_3 2Krl_10:19_4 2Krl_10:19_5 2Krl_10:19_6 2Krl_10:19_7 2Krl_10:19_8 2Krl_10:19_9 2Krl_10:19_10 2Krl_10:19_11 2Krl_10:19_12 2Krl_10:19_13 2Krl_10:19_14 2Krl_10:19_15 2Krl_10:19_16 2Krl_10:19_17 2Krl_10:19_18 2Krl_10:19_19 2Krl_10:19_20 2Krl_10:19_21 2Krl_10:19_22 2Krl_10:19_23 2Krl_10:19_24 2Krl_10:19_25 2Krl_10:19_26 2Krl_10:19_27 2Krl_10:19_28
2Krl:10:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x