2Krl:21:1 καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν ταῖς ἡμέραις Δαυιδ τρία ἔτη, ἐνιαυτὸς ἐχόμενος ἐνιαυτοῦ, καὶ ἐζήτησεν Δαυιδ τὸ πρόσωπον τοῦ κυρίου. καὶ εἶπεν κύριος Ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀδικία διὰ τὸ αὐτὸν θανάτῳ αἱμάτων περὶ οὗ ἐθανάτωσεν τοὺς Γαβαωνίτας.
2Krl:21:1 And there was a famine in the days of David three years, year after year; and David sought the face of the Lord. And the Lord said, There is guilt upon Saul and his house because of his bloody murder, whereby he slew the Gabaonites. (2 Samuel 21:1 Brenton)
2Krl:21:1 W czasach Dawida nastał głód, trwający przez trzy lata z rzędu. Dawid więc radził się Pana. A Pan dał mu taką odpowiedź: «Krew pozostaje na Saulu i jego domu: bo wymordował Gibeonitów». (2 Sm 21:1 BT_4)
2Krl:21:1 Καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν ταῖς ἡμέραις Δαυιδ τρία ἔτη, ἐνιαυτὸς ἐχόμενος ἐνιαυτοῦ, καὶ ἐζήτησεν Δαυιδ τὸ πρόσωπον τοῦ κυρίου. καὶ εἶπεν κύριος Ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀδικία διὰ τὸ αὐτὸν θανάτῳ αἱμάτων περὶ οὗ ἐθανάτωσεν τοὺς Γαβαωνίτας.
2Krl:21:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Σαούλ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·δικία, -ας, ἡ διά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό θάνατος, -ου, ὁ αἷμα[τ], -ατος, τό περί οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό  
2Krl:21:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Głodu głód W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień David Trzy Rok Rok By mieć Rok I też, nawet, mianowicie By szukać David Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Saul I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom On/ona/to/to samo Zły uczynki Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Śmierć Krew Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zgładzać
2Krl:21:1 *kai\ e)ge/neto limo\s e)n tai=s E(me/rais *dauid tri/a e)/tE, e)niauto\s e)CHo/menos e)niautou=, kai\ e)DZE/tEsen *dauid to\ pro/sOpon tou= kuri/ou. kai\ ei)=pen ku/rios *)epi\ *saoul kai\ e)pi\ to\n oi)=kon au)tou= a)diki/a dia\ to\ au)to\n Tana/tO| ai(ma/tOn peri\ ou(= e)Tana/tOsen tou\s *gabaOni/tas.
2Krl:21:1 kai egeneto limos en tais hEmerais dauid tria etE, eniautos eCHomenos eniautu, kai eDZEtEsen dauid to prosOpon tu kyriu. kai eipen kyrios epi saul kai epi ton oikon autu adikia dia to auton TanatO haimatOn peri hu eTanatOsen tus gabaOnitas.
2Krl:21:1 C VBI_AMI3S N2_NSM P RA_DPF N1A_DPF N_GSM A3_APN N3E_APN N2_NSM V1_PMPNSM N2_GSM C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM C P RA_ASM N2_ASM RD_GSM N1A_NSF P RA_ASN RD_ASM N2_DSM N3M_GPN P RR_GSN VAI_AAI3S RA_APM N1M_APM
2Krl:21:1 and also, even, namely to become become, happen famine hunger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day David three year year to have year and also, even, namely to seek David the face the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Saul and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house he/she/it/same wrongdoing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the he/she/it/same death blood about (+acc,+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to put to death the ć
2Krl:21:1 and he/she/it-was-BECOME-ed famine (nom) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) David (indecl) three (nom|acc) years (nom|acc|voc) year (nom) while being-HAVE-ed (nom) year (gen) and he/she/it-SEEK-ed David (indecl) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) wrongdoing (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) the (nom|acc) him/it/same (acc) death (dat) bloods (gen) about (+acc,+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH the (acc)  
2Krl:21:1 2Krl_21:1_1 2Krl_21:1_2 2Krl_21:1_3 2Krl_21:1_4 2Krl_21:1_5 2Krl_21:1_6 2Krl_21:1_7 2Krl_21:1_8 2Krl_21:1_9 2Krl_21:1_10 2Krl_21:1_11 2Krl_21:1_12 2Krl_21:1_13 2Krl_21:1_14 2Krl_21:1_15 2Krl_21:1_16 2Krl_21:1_17 2Krl_21:1_18 2Krl_21:1_19 2Krl_21:1_20 2Krl_21:1_21 2Krl_21:1_22 2Krl_21:1_23 2Krl_21:1_24 2Krl_21:1_25 2Krl_21:1_26 2Krl_21:1_27 2Krl_21:1_28 2Krl_21:1_29 2Krl_21:1_30 2Krl_21:1_31 2Krl_21:1_32 2Krl_21:1_33 2Krl_21:1_34 2Krl_21:1_35 2Krl_21:1_36 2Krl_21:1_37 2Krl_21:1_38 2Krl_21:1_39 2Krl_21:1_40
2Krl:21:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:2 καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ τοὺς Γαβαωνίτας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· καὶ οἱ Γαβαωνῖται οὐχ υἱοὶ Ισραηλ εἰσίν, ὅτι ἀλλ’ ἢ ἐκ τοῦ λείμματος τοῦ Αμορραίου, καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὤμοσαν αὐτοῖς· καὶ ἐζήτησεν Σαουλ πατάξαι αὐτοὺς ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ Ιουδα.
2Krl:21:2 And King David called the Gabaonites, and said to them; --(now the Gabaonites are not the children of Israel, but are of the remnant of the Amorite, and the children of Israel had sworn to them: but Saul sought to smite them in his zeal for the children of Israel and Juda.) (2 Samuel 21:2 Brenton)
2Krl:21:2 Król wezwał do siebie Gibeonitów i rozmawiał z nimi. Gibeonici nie wywodzili się z Izraelitów, lecz z resztek Amorytów. Chociaż Izraelici przysięgali im, jednak Saul starał się ich wyniszczyć z powodu gorliwości o Izraela i Judę. (2 Sm 21:2 BT_4)
2Krl:21:2 καὶ ἐκάλεσεν βασιλεὺς Δαυιδ τοὺς Γαβαωνίτας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· καὶ οἱ Γαβαωνῖται οὐχ υἱοὶ Ισραηλ εἰσίν, ὅτι ἀλλ’ ἐκ τοῦ λείμματος τοῦ Αμορραίου, καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὤμοσαν αὐτοῖς· καὶ ἐζήτησεν Σαουλ πατάξαι αὐτοὺς ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ Ιουδα.
2Krl:21:2 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτι ἀλλά ἤ[1] ἐκ ὁ ἡ τό λεῖμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) Σαούλ, ὁ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krl:21:2 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Król David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Syn Izrael By iść; by być Ponieważ/tamto Ale Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Reszta I też, nawet, mianowicie Syn Izrael By przysięgać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By szukać Saul By uderzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do gorliwości On/ona/to/to samo Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda
2Krl:21:2 kai\ e)ka/lesen o( basileu\s *dauid tou\s *gabaOni/tas kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s· kai\ oi( *gabaOni=tai ou)CH ui(oi\ *israEl ei)si/n, o(/ti a)ll’ E)\ e)k tou= lei/mmatos tou= *amorrai/ou, kai\ oi( ui(oi\ *israEl O)/mosan au)toi=s· kai\ e)DZE/tEsen *saoul pata/Xai au)tou\s e)n tO=| DZElO=sai au)to\n tou\s ui(ou\s *israEl kai\ *iouda.
2Krl:21:2 kai ekalesen ho basileus dauid tus gabaOnitas kai eipen pros autus· kai hoi gabaOnitai uCH hyioi israEl eisin, hoti all’ E ek tu leimmatos tu amorraiu, kai hoi hyioi israEl Omosan autois· kai eDZEtEsen saul pataXai autus en tO DZElOsai auton tus hyius israEl kai iuda.
2Krl:21:2 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM RA_APM N1M_APM C VBI_AAI3S P RD_APM C RA_NPM N1M_NPM D N2_NPM N_GSM V9_PAI3P C C C P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM VAI_AAI3P RD_DPM C VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN RD_APM P RA_DSM VA_AAN RD_ASM RA_APM N2_APM N_GSM C N_GSM
2Krl:21:2 and also, even, namely to call call the king David the ć and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely the ć οὐχ before rough breathing son Israel to go; to be because/that but or out of (+gen) ἐξ before vowels the remnant the ć and also, even, namely the son Israel to swear he/she/it/same and also, even, namely to seek Saul to smite he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to zeal he/she/it/same the son Israel and also, even, namely Judas/Judah
2Krl:21:2 and he/she/it-CALL-ed the (nom) king (nom) David (indecl) the (acc)   and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and the (nom)   not sons (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-is-GO-ing; they-are because/that but or out of (+gen) the (gen) ??? (gen) the (gen)   and the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) they-SWEAR-ed them/same (dat) and he/she/it-SEEK-ed Saul (indecl) to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-ZEAL, be-you(sg)-ZEAL-ed!, he/she/it-happens-to-ZEAL (opt) him/it/same (acc) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) and Judas/Judah (gen, voc)
2Krl:21:2 2Krl_21:2_1 2Krl_21:2_2 2Krl_21:2_3 2Krl_21:2_4 2Krl_21:2_5 2Krl_21:2_6 2Krl_21:2_7 2Krl_21:2_8 2Krl_21:2_9 2Krl_21:2_10 2Krl_21:2_11 2Krl_21:2_12 2Krl_21:2_13 2Krl_21:2_14 2Krl_21:2_15 2Krl_21:2_16 2Krl_21:2_17 2Krl_21:2_18 2Krl_21:2_19 2Krl_21:2_20 2Krl_21:2_21 2Krl_21:2_22 2Krl_21:2_23 2Krl_21:2_24 2Krl_21:2_25 2Krl_21:2_26 2Krl_21:2_27 2Krl_21:2_28 2Krl_21:2_29 2Krl_21:2_30 2Krl_21:2_31 2Krl_21:2_32 2Krl_21:2_33 2Krl_21:2_34 2Krl_21:2_35 2Krl_21:2_36 2Krl_21:2_37 2Krl_21:2_38 2Krl_21:2_39 2Krl_21:2_40 2Krl_21:2_41 2Krl_21:2_42 2Krl_21:2_43 2Krl_21:2_44 2Krl_21:2_45 2Krl_21:2_46
2Krl:21:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:3 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τοὺς Γαβαωνίτας Τί ποιήσω ὑμῖν καὶ ἐν τίνι ἐξιλάσομαι καὶ εὐλογήσετε τὴν κληρονομίαν κυρίου;
2Krl:21:3 And David said to the Gabaonites, What shall I do to you? and wherewithal shall I make atonement, that ye may bless the inheritance of the Lord? (2 Samuel 21:3 Brenton)
2Krl:21:3 Dawid zapytał Gibeonitów: «Co wam winienem uczynić i czym was ułagodzić, abyście błogosławili dziedzictwo Pańskie?» (2 Sm 21:3 BT_4)
2Krl:21:3 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τοὺς Γαβαωνίτας Τί ποιήσω ὑμῖν καὶ ἐν τίνι ἐξιλάσομαι καὶ εὐλογήσετε τὴν κληρονομίαν κυρίου;
2Krl:21:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός ὁ ἡ τό   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:21:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) I też, nawet, mianowicie By błogosławić Dziedzictwo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:21:3 kai\ ei)=pen *dauid pro\s tou\s *gabaOni/tas *ti/ poiE/sO u(mi=n kai\ e)n ti/ni e)Xila/somai kai\ eu)logE/sete tE\n klEronomi/an kuri/ou;
2Krl:21:3 kai eipen dauid pros tus gabaOnitas ti poiEsO hymin kai en tini eXilasomai kai eulogEsete tEn klEronomian kyriu;
2Krl:21:3 C VBI_AAI3S N_NSM P RA_APM N1M_APM RI_ASN VF_FAI1S RP_DP C P RI_DSN VF_FMI1S C VF_FAI2P RA_ASF N1A_ASF N2_GSM
2Krl:21:3 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) the ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make you and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) and also, even, namely to bless the inheritance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:21:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc)   who/what/why (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(pl) (dat) and in/among/by (+dat) who/what/why (dat) I-will-be-ATONE-ed and you(pl)-will-BLESS the (acc) inheritance (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krl:21:3 2Krl_21:3_1 2Krl_21:3_2 2Krl_21:3_3 2Krl_21:3_4 2Krl_21:3_5 2Krl_21:3_6 2Krl_21:3_7 2Krl_21:3_8 2Krl_21:3_9 2Krl_21:3_10 2Krl_21:3_11 2Krl_21:3_12 2Krl_21:3_13 2Krl_21:3_14 2Krl_21:3_15 2Krl_21:3_16 2Krl_21:3_17 2Krl_21:3_18
2Krl:21:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:4 καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ Γαβαωνῖται Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀργύριον καὶ χρυσίον μετὰ Σαουλ καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀνὴρ θανατῶσαι ἐν Ισραηλ. καὶ εἶπεν Τί ὑμεῖς λέγετε καὶ ποιήσω ὑμῖν;
2Krl:21:4 And the Gabaonites said to him, We have no question about silver or gold with Saul and with his house; and there is no man for us to put to death in Israel. (2 Samuel 21:4 Brenton)
2Krl:21:4 Oświadczyli mu Gibeonici: «Z Saulem i jego domem, nie chodzi nam o srebro ani złoto. Nie chcemy również spowodować śmierci żadnego człowieka w Izraelu». Zapytał: «Co powiecie, to wam uczynię». (2 Sm 21:4 BT_4)
2Krl:21:4 καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ Γαβαωνῖται Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀργύριον καὶ χρυσίον μετὰ Σαουλ καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀνὴρ θανατῶσαι ἐν Ισραηλ. καὶ εἶπεν Τί ὑμεῖς λέγετε καὶ ποιήσω ὑμῖν;
2Krl:21:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) μετά Σαούλ, ὁ καί μετά ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐν Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Krl:21:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Saul I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zgładzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty
2Krl:21:4 kai\ ei)=pan au)tO=| oi( *gabaOni=tai *ou)k e)/stin E(mi=n a)rgu/rion kai\ CHrusi/on meta\ *saoul kai\ meta\ tou= oi)/kou au)tou=, kai\ ou)k e)/stin E(mi=n a)nE\r TanatO=sai e)n *israEl. kai\ ei)=pen *ti/ u(mei=s le/gete kai\ poiE/sO u(mi=n;
2Krl:21:4 kai eipan autO hoi gabaOnitai uk estin hEmin argyrion kai CHrysion meta saul kai meta tu oiku autu, kai uk estin hEmin anEr TanatOsai en israEl. kai eipen ti hymeis legete kai poiEsO hymin;
2Krl:21:4 C VAI_AAI3P RD_DSM RA_NPM N1M_NPM D V9_PAI3S RP_DP N2N_NSN C N2N_NSN P N_GSM C P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C D V9_PAI3S RP_DP N3_NSM VA_AAN P N_DSM C VBI_AAI3S RI_ASN RP_NP V1_PAI2P C VF_FAI1S RP_DP
2Krl:21:4 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the ć οὐχ before rough breathing to be I piece of silver and also, even, namely piece of gold after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Saul and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be I man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to put to death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to say/tell and also, even, namely to do/make you
2Krl:21:4 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) him/it/same (dat) the (nom)   not he/she/it-is us (dat) piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) Saul (indecl) and after (+acc), with (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and not he/she/it-is us (dat) man, husband (nom) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) in/among/by (+dat) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom|acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing! and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(pl) (dat)
2Krl:21:4 2Krl_21:4_1 2Krl_21:4_2 2Krl_21:4_3 2Krl_21:4_4 2Krl_21:4_5 2Krl_21:4_6 2Krl_21:4_7 2Krl_21:4_8 2Krl_21:4_9 2Krl_21:4_10 2Krl_21:4_11 2Krl_21:4_12 2Krl_21:4_13 2Krl_21:4_14 2Krl_21:4_15 2Krl_21:4_16 2Krl_21:4_17 2Krl_21:4_18 2Krl_21:4_19 2Krl_21:4_20 2Krl_21:4_21 2Krl_21:4_22 2Krl_21:4_23 2Krl_21:4_24 2Krl_21:4_25 2Krl_21:4_26 2Krl_21:4_27 2Krl_21:4_28 2Krl_21:4_29 2Krl_21:4_30 2Krl_21:4_31 2Krl_21:4_32 2Krl_21:4_33 2Krl_21:4_34
2Krl:21:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:5 καὶ εἶπαν πρὸς τὸν βασιλέα Ὁ ἀνὴρ συνετέλεσεν ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐδίωξεν ἡμᾶς, ὃς παρελογίσατο ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς· ἀφανίσωμεν αὐτὸν τοῦ μὴ ἑστάναι αὐτὸν ἐν παντὶ ὁρίῳ Ισραηλ·
2Krl:21:5 And he said, What say ye? speak, and I will do it for you. And they said to the king, The man who would have made an end of us, and persecuted us, who plotted against us to destroy us, let us utterly destroy him, so that he shall have no standing in all the coasts of Israel. (2 Samuel 21:5 Brenton)
2Krl:21:5 Odpowiedzieli królowi: «Z powodu człowieka, który nas niszczył i zamierzał naszą zgubę, żebyśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela, (2 Sm 21:5 BT_4)
2Krl:21:5 καὶ εἶπαν πρὸς τὸν βασιλέα ἀνὴρ συνετέλεσεν ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐδίωξεν ἡμᾶς, ὃς παρελογίσατο ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς· ἀφανίσωμεν αὐτὸν τοῦ μὴ ἑστάναι αὐτὸν ἐν παντὶ ὁρίῳ Ισραηλ·
2Krl:21:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅριον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ
2Krl:21:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By uzupełniać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Ja Kto/, który/, który By oszukiwać bezrozumny, nie opierany na przyczynie ?r dowód, oszukują, oszukują By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ja By znikać On/ona/to/to samo Nie By powodować stać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica Izrael
2Krl:21:5 kai\ ei)=pan pro\s to\n basile/a *(o a)nE\r sunete/lesen e)f’ E(ma=s kai\ e)di/OXen E(ma=s, o(\s parelogi/sato e)XoleTreu=sai E(ma=s· a)fani/sOmen au)to\n tou= mE\ e(sta/nai au)to\n e)n panti\ o(ri/O| *israEl·
2Krl:21:5 kai eipan pros ton basilea o anEr synetelesen ef’ hEmas kai ediOXen hEmas, hos parelogisato eXoleTreusai hEmas· afanisOmen auton tu mE hestanai auton en panti horiO israEl·
2Krl:21:5 C VAI_AAI3P P RA_ASM N3V_ASM RA_NSM N3_NSM VAI_AAI3S P RP_AP C VAI_AAI3S RP_AP RR_NSM VAI_AMI3S VA_AAN RP_AP VA_AAS1P RD_ASM RA_GSM D VXI_XAN RD_ASM P A3_DSN N2N_DSN N_GSM
2Krl:21:5 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the king the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to complete upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely to prosecute/pursue prosecute: put on trial I who/whom/which to delude unreasoning, not based on reason οr evidence, deceive, delude to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination I to disappear he/she/it/same the not to cause to stand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of boundary Israel
2Krl:21:5 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) the (nom) man, husband (nom) he/she/it-COMPLETE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and he/she/it-PROSECUTE/PURSUE-ed us (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-was-DELUDE-ed to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) us (acc) we-should-DISAPPEAR him/it/same (acc) the (gen) not to-have-CAUSE-ed-TO-STand him/it/same (acc) in/among/by (+dat) every (dat) boundary (dat) Israel (indecl)
2Krl:21:5 2Krl_21:5_1 2Krl_21:5_2 2Krl_21:5_3 2Krl_21:5_4 2Krl_21:5_5 2Krl_21:5_6 2Krl_21:5_7 2Krl_21:5_8 2Krl_21:5_9 2Krl_21:5_10 2Krl_21:5_11 2Krl_21:5_12 2Krl_21:5_13 2Krl_21:5_14 2Krl_21:5_15 2Krl_21:5_16 2Krl_21:5_17 2Krl_21:5_18 2Krl_21:5_19 2Krl_21:5_20 2Krl_21:5_21 2Krl_21:5_22 2Krl_21:5_23 2Krl_21:5_24 2Krl_21:5_25 2Krl_21:5_26 2Krl_21:5_27
2Krl:21:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:6 δότω ἡμῖν ἑπτὰ ἄνδρας ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐξηλιάσωμεν αὐτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν Γαβαων Σαουλ ἐκλεκτοὺς κυρίου. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Ἐγὼ δώσω.
2Krl:21:6 Let one give us seven men of his sons, and let us hang them up in the sun to the Lord in Gabaon of Saul, as chosen out for the Lord. And the king said, I will give them. (2 Samuel 21:6 Brenton)
2Krl:21:6 niech wydadzą nam siedmiu mężczyzn z jego potomków. Powiesimy ich wobec Pana na wzgórzu Saula, który był wybrańcem Pańskim». Król odpowiedział: «Wydam ich wam». (2 Sm 21:6 BT_4)
2Krl:21:6 δότω ἡμῖν ἑπτὰ ἄνδρας ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐξηλιάσωμεν αὐτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν Γαβαων Σαουλ ἐκλεκτοὺς κυρίου. καὶ εἶπεν βασιλεύς Ἐγὼ δώσω.
2Krl:21:6 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἑπτά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ηλιάζω [LXX] (-, -, εξ+ηλια·σ-, -, εξ+ηλιασ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν   Σαούλ, ὁ ἐκ·λεκτός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
2Krl:21:6 By dawać Ja Siedem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wisieć w słońcu On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Saul Wybierany [zobacz eklektyczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Ja By dawać
2Krl:21:6 do/tO E(mi=n e(pta\ a)/ndras e)k tO=n ui(O=n au)tou=, kai\ e)XElia/sOmen au)tou\s tO=| kuri/O| e)n *gabaOn *saoul e)klektou\s kuri/ou. kai\ ei)=pen o( basileu/s *)egO\ dO/sO.
2Krl:21:6 dotO hEmin hepta andras ek tOn hyiOn autu, kai eXEliasOmen autus tO kyriO en gabaOn saul eklektus kyriu. kai eipen ho basileus egO dOsO.
2Krl:21:6 VO_AAD3S RP_DP M N3_APM P RA_GPM N2_GPM RD_GSM C VS_AAS1P RD_APM RA_DSM N2_DSM P N_DS N_GSM A1_APM N2_GSM C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RP_NS VF_FAI1S
2Krl:21:6 to give I seven man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels the son he/she/it/same and also, even, namely to hang in the sun he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć Saul selected [see eclectic] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell the king I to give
2Krl:21:6 let-him/her/it-GIVE! us (dat) seven men, husbands (acc) out of (+gen) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) and we-should-HANG-IN-THE-SUN them/same (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat)   Saul (indecl) selected ([Adj] acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) I (nom) I-will-GIVE, I-should-GIVE
2Krl:21:6 2Krl_21:6_1 2Krl_21:6_2 2Krl_21:6_3 2Krl_21:6_4 2Krl_21:6_5 2Krl_21:6_6 2Krl_21:6_7 2Krl_21:6_8 2Krl_21:6_9 2Krl_21:6_10 2Krl_21:6_11 2Krl_21:6_12 2Krl_21:6_13 2Krl_21:6_14 2Krl_21:6_15 2Krl_21:6_16 2Krl_21:6_17 2Krl_21:6_18 2Krl_21:6_19 2Krl_21:6_20 2Krl_21:6_21 2Krl_21:6_22 2Krl_21:6_23 2Krl_21:6_24
2Krl:21:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:7 καὶ ἐφείσατο ὁ βασιλεὺς ἐπὶ Μεμφιβοσθε υἱὸν Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ διὰ τὸν ὅρκον κυρίου τὸν ἀνὰ μέσον αὐτῶν, ἀνὰ μέσον Δαυιδ καὶ ἀνὰ μέσον Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ.
2Krl:21:7 But the king spared Memphibosthe son of Jonathan the son of Saul, because of the oath of the Lord that was between them, even between David and Jonathan the son of Saul. (2 Samuel 21:7 Brenton)
2Krl:21:7 Król oszczędził jednak Meribbaala, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysięgi złożonej wobec Pana wiążącej Dawida i Jonatana, syna Saula. (2 Sm 21:7 BT_4)
2Krl:21:7 καὶ ἐφείσατο βασιλεὺς ἐπὶ Μεμφιβοσθε υἱὸν Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ διὰ τὸν ὅρκον κυρίου τὸν ἀνὰ μέσον αὐτῶν, ἀνὰ μέσον Δαυιδ καὶ ἀνὰ μέσον Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ.
2Krl:21:7 καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ διά ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀνά μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά μέσος -η -ον Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀνά μέσος -η -ον   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σαούλ, ὁ
2Krl:21:7 I też, nawet, mianowicie Zbywający {Oszczędzać} Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Syn Saul Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Przysięga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni David I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Syn Saul
2Krl:21:7 kai\ e)fei/sato o( basileu\s e)pi\ *memfibosTe ui(o\n *iOnaTan ui(ou= *saoul dia\ to\n o(/rkon kuri/ou to\n a)na\ me/son au)tO=n, a)na\ me/son *dauid kai\ a)na\ me/son *iOnaTan ui(ou= *saoul.
2Krl:21:7 kai efeisato ho basileus epi memfibosTe hyion iOnaTan hyiu saul dia ton horkon kyriu ton ana meson autOn, ana meson dauid kai ana meson iOnaTan hyiu saul.
2Krl:21:7 C VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM P N_ASM N2_ASM N_GSM N2_GSM N_GSM P RA_ASM N2_ASM N2_GSM RA_ASM P A1_ASN RD_GPM P A1_ASN N_GSM C P A1_ASN N_GSM N2_GSM N_GSM
2Krl:21:7 and also, even, namely to spare the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć son ć son Saul because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the oath lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the up/each/by (+acc) middle he/she/it/same up/each/by (+acc) middle David and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć son Saul
2Krl:21:7 and he/she/it-was-SPARE-ed the (nom) king (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat)   son (acc)   son (gen) Saul (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (acc) oath (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) David (indecl) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   son (gen) Saul (indecl)
2Krl:21:7 2Krl_21:7_1 2Krl_21:7_2 2Krl_21:7_3 2Krl_21:7_4 2Krl_21:7_5 2Krl_21:7_6 2Krl_21:7_7 2Krl_21:7_8 2Krl_21:7_9 2Krl_21:7_10 2Krl_21:7_11 2Krl_21:7_12 2Krl_21:7_13 2Krl_21:7_14 2Krl_21:7_15 2Krl_21:7_16 2Krl_21:7_17 2Krl_21:7_18 2Krl_21:7_19 2Krl_21:7_20 2Krl_21:7_21 2Krl_21:7_22 2Krl_21:7_23 2Krl_21:7_24 2Krl_21:7_25 2Krl_21:7_26 2Krl_21:7_27
2Krl:21:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:8 καὶ ἔλαβεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο υἱοὺς Ρεσφα θυγατρὸς Αια, οὓς ἔτεκεν τῷ Σαουλ, τὸν Ερμωνι καὶ τὸν Μεμφιβοσθε, καὶ τοὺς πέντε υἱοὺς Μιχολ θυγατρὸς Σαουλ, οὓς ἔτεκεν τῷ Εσριηλ υἱῷ Βερζελλι τῷ Μοουλαθι,
2Krl:21:8 And the king took the two sons of Respha the daughter of Aia, whom she bore to Saul, Hermonoi and Memphibosthe, and the five sons of Michol daughter of Saul, whom she bore to Esdriel son of Berzelli the Moulathite. (2 Samuel 21:8 Brenton)
2Krl:21:8 Król wziął dwóch synów Rispy, córki Ajji, których zrodziła dla Saula: Armoniego, Meribbaala, pięciu synów Merab, córki Saula, których zrodziła dla Adriela, syna Barzillaja z Mecholi. (2 Sm 21:8 BT_4)
2Krl:21:8 καὶ ἔλαβεν βασιλεὺς τοὺς δύο υἱοὺς Ρεσφα θυγατρὸς Αια, οὓς ἔτεκεν τῷ Σαουλ, τὸν Ερμωνι καὶ τὸν Μεμφιβοσθε, καὶ τοὺς πέντε υἱοὺς Μιχολ θυγατρὸς Σαουλ, οὓς ἔτεκεν τῷ Εσριηλ υἱῷ Βερζελλι τῷ Μοουλαθι,
2Krl:21:8 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό πέντε υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σαούλ, ὁ ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό  
2Krl:21:8 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Król Dwa Syn Córka Kto/, który/, który By rodzić Saul I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pięć Syn Córka Saul Kto/, który/, który By rodzić Syn
2Krl:21:8 kai\ e)/laben o( basileu\s tou\s du/o ui(ou\s *resfa Tugatro\s *aia, ou(\s e)/teken tO=| *saoul, to\n *ermOni kai\ to\n *memfibosTe, kai\ tou\s pe/nte ui(ou\s *miCHol Tugatro\s *saoul, ou(\s e)/teken tO=| *esriEl ui(O=| *berDZelli tO=| *mooulaTi,
2Krl:21:8 kai elaben ho basileus tus dyo hyius resfa Tygatros aia, hus eteken tO saul, ton ermOni kai ton memfibosTe, kai tus pente hyius miCHol Tygatros saul, hus eteken tO esriEl hyiO berDZelli tO moulaTi,
2Krl:21:8 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_APM M_ADM N2_APM N_GSF N3_GSF N_GS RR_APM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_APM M N2_APM N_GSF N3_GSF N_GSM RR_APM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM N2_DSM N_GSM RA_DSM N_DSM
2Krl:21:8 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the king the two son ć daughter ć who/whom/which to give birth the Saul the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the five son ć daughter Saul who/whom/which to give birth the ć son ć the ć
2Krl:21:8 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) king (nom) the (acc) two (nom, acc, gen) sons (acc)   daughter (gen)   who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat) Saul (indecl) the (acc)   and the (acc)   and the (acc) five sons (acc)   daughter (gen) Saul (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH the (dat)   son (dat)   the (dat)  
2Krl:21:8 2Krl_21:8_1 2Krl_21:8_2 2Krl_21:8_3 2Krl_21:8_4 2Krl_21:8_5 2Krl_21:8_6 2Krl_21:8_7 2Krl_21:8_8 2Krl_21:8_9 2Krl_21:8_10 2Krl_21:8_11 2Krl_21:8_12 2Krl_21:8_13 2Krl_21:8_14 2Krl_21:8_15 2Krl_21:8_16 2Krl_21:8_17 2Krl_21:8_18 2Krl_21:8_19 2Krl_21:8_20 2Krl_21:8_21 2Krl_21:8_22 2Krl_21:8_23 2Krl_21:8_24 2Krl_21:8_25 2Krl_21:8_26 2Krl_21:8_27 2Krl_21:8_28 2Krl_21:8_29 2Krl_21:8_30 2Krl_21:8_31 2Krl_21:8_32 2Krl_21:8_33 2Krl_21:8_34
2Krl:21:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:9 καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν Γαβαωνιτῶν, καὶ ἐξηλίασαν αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει ἔναντι κυρίου, καὶ ἔπεσαν οἱ ἑπτὰ αὐτοὶ ἐπὶ τὸ αὐτό· καὶ αὐτοὶ δὲ ἐθανατώθησαν ἐν ἡμέραις θερισμοῦ ἐν πρώτοις ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν.
2Krl:21:9 And he gave them into the hand of the Gabaonites, and they hanged them up to the sun in the mountain before the lord: and they fell, even the seven together: moreover they were put to death in the days of harvest at the commencement, in the beginning of barley-harvest. (2 Samuel 21:9 Brenton)
2Krl:21:9 Oddał ich w ręce Gibeonitów. Powiesili ich oni na wzgórzu wobec Pana. Razem zginęło ich siedmiu. Zostali straceni w pierwsze dni żniw: był to początek żniw jęczmienia. (2 Sm 21:9 BT_4)
2Krl:21:9 καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν Γαβαωνιτῶν, καὶ ἐξηλίασαν αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει ἔναντι κυρίου, καὶ ἔπεσαν οἱ ἑπτὰ αὐτοὶ ἐπὶ τὸ αὐτό· καὶ αὐτοὶ δὲ ἐθανατώθησαν ἐν ἡμέραις θερισμοῦ ἐν πρώτοις ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν.
2Krl:21:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό   καί ἐξ·ηλιάζω [LXX] (-, -, εξ+ηλια·σ-, -, εξ+ηλιασ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἑπτά αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό δέ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θερισμός, -οῦ, ὁ ἐν πρῶτος -η -ον ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) θερισμός, -οῦ, ὁ κριθή, -ῆς, ἡ
2Krl:21:9 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka I też, nawet, mianowicie By wisieć w słońcu On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Siedem On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo zaś By zgładzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Żniwa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Żniwa Jęczmień
2Krl:21:9 kai\ e)/dOken au)tou\s e)n CHeiri\ tO=n *gabaOnitO=n, kai\ e)XEli/asan au)tou\s e)n tO=| o)/rei e)/nanti kuri/ou, kai\ e)/pesan oi( e(pta\ au)toi\ e)pi\ to\ au)to/· kai\ au)toi\ de\ e)TanatO/TEsan e)n E(me/rais Terismou= e)n prO/tois e)n a)rCHE=| Terismou= kriTO=n.
2Krl:21:9 kai edOken autus en CHeiri tOn gabaOnitOn, kai eXEliasan autus en tO orei enanti kyriu, kai epesan hoi hepta autoi epi to auto· kai autoi de eTanatOTEsan en hEmerais Terismu en prOtois en arCHE Terismu kriTOn.
2Krl:21:9 C VAI_AAI3S RD_APM P N3_DSF RA_GPM N1M_GPM C VAI_AAI3P RD_APM P RA_DSN N3E_DSN P N2_GSM C VAI_AAI3P RA_NPM M RD_NPM P RA_ASN RD_ASN C RD_NPM x VCI_API3P P N1A_DPF N2_GSM P A1_DPNS P N1_DSF N2_GSM N1_GPF
2Krl:21:9 and also, even, namely to give he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the ć and also, even, namely to hang in the sun he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the seven he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to put to death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day harvest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin harvest barley
2Krl:21:9 and he/she/it-GIVE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen)   and they-HANG-ed-IN-THE-SUN, upon HANG-ing-IN-THE-SUN (nom|acc|voc) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-FALL-ed the (nom) seven they/same (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and they/same (nom) Yet they-were-PUT-ed-TO-DEATH in/among/by (+dat) days (dat) harvest (gen) in/among/by (+dat) first (dat) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed harvest (gen) barley (gen)
2Krl:21:9 2Krl_21:9_1 2Krl_21:9_2 2Krl_21:9_3 2Krl_21:9_4 2Krl_21:9_5 2Krl_21:9_6 2Krl_21:9_7 2Krl_21:9_8 2Krl_21:9_9 2Krl_21:9_10 2Krl_21:9_11 2Krl_21:9_12 2Krl_21:9_13 2Krl_21:9_14 2Krl_21:9_15 2Krl_21:9_16 2Krl_21:9_17 2Krl_21:9_18 2Krl_21:9_19 2Krl_21:9_20 2Krl_21:9_21 2Krl_21:9_22 2Krl_21:9_23 2Krl_21:9_24 2Krl_21:9_25 2Krl_21:9_26 2Krl_21:9_27 2Krl_21:9_28 2Krl_21:9_29 2Krl_21:9_30 2Krl_21:9_31 2Krl_21:9_32 2Krl_21:9_33 2Krl_21:9_34 2Krl_21:9_35 2Krl_21:9_36
2Krl:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:10 καὶ ἔλαβεν Ρεσφα θυγάτηρ Αια τὸν σάκκον καὶ ἔπηξεν αὑτῇ πρὸς τὴν πέτραν ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν, ἕως ἔσταξεν ἐπ’ αὐτοὺς ὕδωρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐκ ἔδωκεν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καταπαῦσαι ἐπ’ αὐτοὺς ἡμέρας καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ νυκτός. –
2Krl:21:10 And Respha the daughter of Aia took sackcloth, and fixed it for herself on the rock in the beginning of barley harvest, until water dropped upon them out of heaven: and she did not suffer the birds of the air to rest upon them by day, nor the beasts of the field by night. (2 Samuel 21:10 Brenton)
2Krl:21:10 Rispa, córka Ajji, wzięła worek i rozłożywszy go na kamieniu, od początku żniw aż do zroszenia ich deszczem z nieba, nie dozwalała, by ptactwo z powietrza rzucało się na nich w ciągu dnia, a dzikie zwierzęta w nocy. (2 Sm 21:10 BT_4)
2Krl:21:10 καὶ ἔλαβεν Ρεσφα θυγάτηρ Αια τὸν σάκκον καὶ ἔπηξεν αὑτῇ πρὸς τὴν πέτραν ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν, ἕως ἔσταξεν ἐπ’ αὐτοὺς ὕδωρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐκ ἔδωκεν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καταπαῦσαι ἐπ’ αὐτοὺς ἡμέρας καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ νυκτός.
2Krl:21:10 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ὁ ἡ τό σάκκος, -ου, ὁ καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-); πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πρός ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) θερισμός, -οῦ, ὁ κριθή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ νύξ, -υκτός, ἡ  
2Krl:21:10 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Córka Płótna workowego I też, nawet, mianowicie Do na prowadź; by upadać Samo /nasz /twój /siebie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Skała W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Żniwa Jęczmień Aż; świtaj By spadać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Ptak Nieba/niebo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dzień I też, nawet, mianowicie Zwierzę Pole Noc  
2Krl:21:10 kai\ e)/laben *resfa Tuga/tEr *aia to\n sa/kkon kai\ e)/pEXen au(tE=| pro\s tE\n pe/tran e)n a)rCHE=| Terismou= kriTO=n, e(/Os e)/staXen e)p’ au)tou\s u(/dOr e)k tou= ou)ranou=, kai\ ou)k e)/dOken ta\ peteina\ tou= ou)ranou= katapau=sai e)p’ au)tou\s E(me/ras kai\ ta\ TEri/a tou= a)grou= nukto/s.
2Krl:21:10 kai elaben resfa TygatEr aia ton sakkon kai epEXen hautE pros tEn petran en arCHE Terismu kriTOn, heOs estaXen ep’ autus hydOr ek tu uranu, kai uk edOken ta peteina tu uranu katapausai ep’ autus hEmeras kai ta TEria tu agru nyktos.
2Krl:21:10 C VBI_AAI3S N_NSF N3_NSF N_GS RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RD_DSF P RA_ASF N1A_ASF P N1_DSF N2_GSM N1_GPF C VAI_AAI3S P RD_APM N3_NSN P RA_GSM N2_GSM C D VAI_AAI3S RA_APN A1_APN RA_GSM N2_GSM VA_AAN P RD_APM N1A_GSF C RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM N3_GSF
2Krl:21:10 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć daughter ć the sackcloth and also, even, namely to upon-lead; to pitch self /our-/your-/themselves toward (+acc,+gen,+dat) the rock in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin harvest barley until; dawn to drop upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same water out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give the bird the sky/heaven to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same day and also, even, namely the beast the field night  
2Krl:21:10 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   daughter (nom)   the (acc) sackcloth (acc) and he/she/it-UPON-LEAD-ed; he/she/it-PITCH-ed self (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rock (acc) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed harvest (gen) barley (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-DROP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) water (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and not he/she/it-GIVE-ed the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) day (gen), days (acc) and the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) night (gen)  
2Krl:21:10 2Krl_21:10_1 2Krl_21:10_2 2Krl_21:10_3 2Krl_21:10_4 2Krl_21:10_5 2Krl_21:10_6 2Krl_21:10_7 2Krl_21:10_8 2Krl_21:10_9 2Krl_21:10_10 2Krl_21:10_11 2Krl_21:10_12 2Krl_21:10_13 2Krl_21:10_14 2Krl_21:10_15 2Krl_21:10_16 2Krl_21:10_17 2Krl_21:10_18 2Krl_21:10_19 2Krl_21:10_20 2Krl_21:10_21 2Krl_21:10_22 2Krl_21:10_23 2Krl_21:10_24 2Krl_21:10_25 2Krl_21:10_26 2Krl_21:10_27 2Krl_21:10_28 2Krl_21:10_29 2Krl_21:10_30 2Krl_21:10_31 2Krl_21:10_32 2Krl_21:10_33 2Krl_21:10_34 2Krl_21:10_35 2Krl_21:10_36 2Krl_21:10_37 2Krl_21:10_38 2Krl_21:10_39 2Krl_21:10_40 2Krl_21:10_41 2Krl_21:10_42 2Krl_21:10_43
2Krl:21:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:11 καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυιδ ὅσα ἐποίησεν Ρεσφα θυγάτηρ Αια παλλακὴ Σαουλ, καὶ ἐξελύθησαν, καὶ κατέλαβεν αὐτοὺς Δαν υἱὸς Ιωα ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν γιγάντων,
2Krl:21:11 And it was told David what Respha the daughter of Aia the concubine of Saul had done, [and they were faint, and Dan, the son of Joa of the offspring of the giants overtook them.] (2 Samuel 21:11 Brenton)
2Krl:21:11 Zawiadomiono Dawida o tym, co zrobiła Rispa, córka Ajji, nałożnica Saula. (2 Sm 21:11 BT_4)
2Krl:21:11 καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυιδ ὅσα ἐποίησεν Ρεσφα θυγάτηρ Αια παλλακὴ Σαουλ, καὶ ἐξελύθησαν, καὶ κατέλαβεν αὐτοὺς Δαν υἱὸς Ιωα ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν γιγάντων,
2Krl:21:11 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ     Σαούλ, ὁ καί ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό  
2Krl:21:11 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. David Tyleż/wiele jak By czynić/rób Córka Saul I też, nawet, mianowicie By zaniechać (bądź słaby) I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
2Krl:21:11 kai\ a)pEgge/lE tO=| *dauid o(/sa e)poi/Esen *resfa Tuga/tEr *aia pallakE\ *saoul, kai\ e)Xelu/TEsan, kai\ kate/laben au)tou\s *dan ui(o\s *iOa e)k tO=n a)pogo/nOn tO=n giga/ntOn,
2Krl:21:11 kai apEngelE tO dauid hosa epoiEsen resfa TygatEr aia pallakE saul, kai eXelyTEsan, kai katelaben autus dan hyios iOa ek tOn apogonOn tOn gigantOn,
2Krl:21:11 C VDI_API3S RA_DSM N_DSM A1_APN VAI_AAI3S N_NSF N3_NSF N_GS N1_NSF N_GSM C VCI_API3P C VBI_AAI3S RD_APM N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GPM A1B_GPM RA_GPM N3_GPM
2Krl:21:11 and also, even, namely to report – to report or tell. the David as much/many as to do/make ć daughter ć ć Saul and also, even, namely to give up (be faint) and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the ć
2Krl:21:11 and he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) David (indecl) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   daughter (nom)     Saul (indecl) and they-were-GIVE-ed-UP and he/she/it-COMPREHEND-ed them/same (acc)   son (nom)   out of (+gen) the (gen)   the (gen)  
2Krl:21:11 2Krl_21:11_1 2Krl_21:11_2 2Krl_21:11_3 2Krl_21:11_4 2Krl_21:11_5 2Krl_21:11_6 2Krl_21:11_7 2Krl_21:11_8 2Krl_21:11_9 2Krl_21:11_10 2Krl_21:11_11 2Krl_21:11_12 2Krl_21:11_13 2Krl_21:11_14 2Krl_21:11_15 2Krl_21:11_16 2Krl_21:11_17 2Krl_21:11_18 2Krl_21:11_19 2Krl_21:11_20 2Krl_21:11_21 2Krl_21:11_22 2Krl_21:11_23 2Krl_21:11_24
2Krl:21:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:12 καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ ἔλαβεν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ παρὰ τῶν ἀνδρῶν υἱῶν Ιαβις Γαλααδ, οἳ ἔκλεψαν αὐτοὺς ἐκ τῆς πλατείας Βαιθσαν, ὅτι ἔστησαν αὐτοὺς ἐκεῖ οἱ ἀλλόφυλοι ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐπάταξαν οἱ ἀλλόφυλοι τὸν Σαουλ ἐν Γελβουε,
2Krl:21:12 And David went and took the bones of Saul, and the bones of Jonathan his son, from the men of the sons of Jabis Galaad, who stole them from the street of Baethsan; for the Philistines set them there in the day in which the Philistines smote Saul in Gelbue. (2 Samuel 21:12 Brenton)
2Krl:21:12 Dawid podążył, aby od obywateli Jabesz w Gileadzie zabrać kości Saula i kości Jonatana - jego syna, które wzięli po kryjomu z placu w Bet-Szean, gdzie zostali powieszeni przez Filistynów, wtedy gdy Filistyni zadali klęskę Saulowi na wzgórzu Gilboa. (2 Sm 21:12 BT_4)
2Krl:21:12 καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ ἔλαβεν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ παρὰ τῶν ἀνδρῶν υἱῶν Ιαβις Γαλααδ, οἳ ἔκλεψαν αὐτοὺς ἐκ τῆς πλατείας Βαιθσαν, ὅτι ἔστησαν αὐτοὺς ἐκεῖ οἱ ἀλλόφυλοι ἐν ἡμέρᾳ, ἐπάταξαν οἱ ἀλλόφυλοι τὸν Σαουλ ἐν Γελβουε,
2Krl:21:12 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὅς ἥ ὅ κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως   ὅτι ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ ἐν  
2Krl:21:12 I też, nawet, mianowicie By iść David I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kość Saul I też, nawet, mianowicie Kość Syn On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Syn Kto/, który/, który By kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Ponieważ/tamto By powodować stać On/ona/to/to samo Tam Obcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Kto/, który/, który By uderzać Obcy Saul W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krl:21:12 kai\ e)poreu/TE *dauid kai\ e)/laben ta\ o)sta= *saoul kai\ ta\ o)sta= *iOnaTan tou= ui(ou= au)tou= para\ tO=n a)ndrO=n ui(O=n *iabis *galaad, oi(\ e)/klePSan au)tou\s e)k tE=s platei/as *baiTsan, o(/ti e)/stEsan au)tou\s e)kei= oi( a)llo/fuloi e)n E(me/ra|, E(=| e)pa/taXan oi( a)llo/fuloi to\n *saoul e)n *gelboue,
2Krl:21:12 kai eporeuTE dauid kai elaben ta osta saul kai ta osta iOnaTan tu hyiu autu para tOn andrOn hyiOn iabis galaad, hoi eklePSan autus ek tEs plateias baiTsan, hoti estEsan autus ekei hoi allofyloi en hEmera, hE epataXan hoi allofyloi ton saul en gelbue,
2Krl:21:12 C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN N_GSM C RA_APN N2N_APN N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM P RA_GPM N3_GPM N2_GPM N_GS N_GS RR_NPM VAI_AAI3P RD_APM P RA_GSF A3U_GSF N_GS C VHI_AAI3P RD_APM D RA_NPM A1B_NPM P N1A_DSF RR_DSF VAI_AAI3P RA_NPM A1B_NPM RA_ASM N_ASM P N_DSM
2Krl:21:12 and also, even, namely to go David and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the bone Saul and also, even, namely the bone ć the son he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". son ć ć who/whom/which to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide ć because/that to cause to stand he/she/it/same there the foreign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day who/whom/which to smite the foreign the Saul in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
2Krl:21:12 and he/she/it-was-GO-ed David (indecl) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) Saul (indecl) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc)   the (gen) son (gen) him/it/same (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) men, husbands (gen) sons (gen)     who/whom/which (nom) they-STEAL-ed them/same (acc) out of (+gen) the (gen) broad (gen), broads (acc); wide ([Adj] acc, gen)   because/that they-CAUSE-ed-TO-STand them/same (acc) there the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) day (dat) who/whom/which (dat) they-SMITE-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) the (acc) Saul (indecl) in/among/by (+dat)  
2Krl:21:12 2Krl_21:12_1 2Krl_21:12_2 2Krl_21:12_3 2Krl_21:12_4 2Krl_21:12_5 2Krl_21:12_6 2Krl_21:12_7 2Krl_21:12_8 2Krl_21:12_9 2Krl_21:12_10 2Krl_21:12_11 2Krl_21:12_12 2Krl_21:12_13 2Krl_21:12_14 2Krl_21:12_15 2Krl_21:12_16 2Krl_21:12_17 2Krl_21:12_18 2Krl_21:12_19 2Krl_21:12_20 2Krl_21:12_21 2Krl_21:12_22 2Krl_21:12_23 2Krl_21:12_24 2Krl_21:12_25 2Krl_21:12_26 2Krl_21:12_27 2Krl_21:12_28 2Krl_21:12_29 2Krl_21:12_30 2Krl_21:12_31 2Krl_21:12_32 2Krl_21:12_33 2Krl_21:12_34 2Krl_21:12_35 2Krl_21:12_36 2Krl_21:12_37 2Krl_21:12_38 2Krl_21:12_39 2Krl_21:12_40 2Krl_21:12_41 2Krl_21:12_42 2Krl_21:12_43 2Krl_21:12_44
2Krl:21:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:13 καὶ ἀνήνεγκεν ἐκεῖθεν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ συνήγαγεν τὰ ὀστᾶ τῶν ἐξηλιασμένων.
2Krl:21:13 And he carried up thence the bones of Saul and the bones of Jonathan his son, and gathered the bones of them that had been hanged. (2 Samuel 21:13 Brenton)
2Krl:21:13 Zabrał stąd kości Saula i kości jego syna Jonatana, pozbierano również kości powieszonych. (2 Sm 21:13 BT_4)
2Krl:21:13 καὶ ἀνήνεγκεν ἐκεῖθεν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ συνήγαγεν τὰ ὀστᾶ τῶν ἐξηλιασμένων.
2Krl:21:13 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐκεῖ·θεν ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐξ·ηλιάζω [LXX] (-, -, εξ+ηλια·σ-, -, εξ+ηλιασ-, -)
2Krl:21:13 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Stamtąd Kość Saul I też, nawet, mianowicie Kość Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Kość By wisieć w słońcu
2Krl:21:13 kai\ a)nE/negken e)kei=Ten ta\ o)sta= *saoul kai\ ta\ o)sta= *iOnaTan tou= ui(ou= au)tou= kai\ sunE/gagen ta\ o)sta= tO=n e)XEliasme/nOn.
2Krl:21:13 kai anEnenken ekeiTen ta osta saul kai ta osta iOnaTan tu hyiu autu kai synEgagen ta osta tOn eXEliasmenOn.
2Krl:21:13 C VAI_AAI3S D RA_APN N2N_APN N_GSM C RA_APN N2N_APN N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3S RA_APN N2N_APN RA_GPM VT_XPPGPM
2Krl:21:13 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state from there the bone Saul and also, even, namely the bone ć the son he/she/it/same and also, even, namely to gather together the bone the to hang in the sun
2Krl:21:13 and he/she/it-BRING UP-ed from there the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) Saul (indecl) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc)   the (gen) son (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) the (gen) having-been-HANG-ed-IN-THE-SUN (gen)
2Krl:21:13 2Krl_21:13_1 2Krl_21:13_2 2Krl_21:13_3 2Krl_21:13_4 2Krl_21:13_5 2Krl_21:13_6 2Krl_21:13_7 2Krl_21:13_8 2Krl_21:13_9 2Krl_21:13_10 2Krl_21:13_11 2Krl_21:13_12 2Krl_21:13_13 2Krl_21:13_14 2Krl_21:13_15 2Krl_21:13_16 2Krl_21:13_17 2Krl_21:13_18 2Krl_21:13_19
2Krl:21:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:14 καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τῶν ἡλιασθέντων ἐν γῇ Βενιαμιν ἐν τῇ πλευρᾷ ἐν τῷ τάφῳ Κις τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν πάντα, ὅσα ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς. – καὶ ἐπήκουσεν ὁ θεὸς τῇ γῇ μετὰ ταῦτα.
2Krl:21:14 And they buried the bones of Saul and the bones of Jonathan his son, and the bones of them that had been hanged, in the land of Benjamin in the hill, in the sepulchre of Cis his father; and they did all things that the king commanded: and after this God hearkened to the prayers of the land. (2 Samuel 21:14 Brenton)
2Krl:21:14 Pogrzebano kości Saula i jego syna Jonatana jak również kości powieszonych w krainie Beniamina w Selam, w grobie jego ojca - Kisza. Zrobiono wszystko tak, jak król zarządził. Potem dopiero Bóg okazał się dla kraju łaskawy. (2 Sm 21:14 BT_4)
2Krl:21:14 καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τῶν ἡλιασθέντων ἐν γῇ Βενιαμιν ἐν τῇ πλευρᾷ ἐν τῷ τάφῳ Κις τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν πάντα, ὅσα ἐνετείλατο βασιλεύς. καὶ ἐπήκουσεν θεὸς τῇ γῇ μετὰ ταῦτα.
2Krl:21:14 καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό Σαούλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἐν ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό τάφος, -ου, ὁ Κίς, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μετά οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krl:21:14 I też, nawet, mianowicie By grzebać Kość Saul I też, nawet, mianowicie Kość Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Beniamin W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żebro W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poważny Grafit pierwotny Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Król   I też, nawet, mianowicie By słyszeć Bóg  Ziemi/ziemia Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krl:21:14 kai\ e)/TaPSan ta\ o)sta= *saoul kai\ ta\ o)sta= *iOnaTan tou= ui(ou= au)tou= kai\ tO=n E(liasTe/ntOn e)n gE=| *beniamin e)n tE=| pleura=| e)n tO=| ta/fO| *kis tou= patro\s au)tou= kai\ e)poi/Esan pa/nta, o(/sa e)netei/lato o( basileu/s. kai\ e)pE/kousen o( Teo\s tE=| gE=| meta\ tau=ta.
2Krl:21:14 kai eTaPSan ta osta saul kai ta osta iOnaTan tu hyiu autu kai tOn hEliasTentOn en gE beniamin en tE pleura en tO tafO kis tu patros autu kai epoiEsan panta, hosa eneteilato ho basileus. kai epEkusen ho Teos tE gE meta tauta.
2Krl:21:14 C VAI_AAI3P RA_APN N2N_APN N_GSM C RA_APN N2N_APN N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_GPM VC_APPGPM P N1_DSF N_GSM P RA_DSF N1A_DSF P RA_DSM N2_DSM N_GSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VAI_AAI3P A3_APN A1_APN VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSF N1_DSF P RD_APN
2Krl:21:14 and also, even, namely to bury the bone Saul and also, even, namely the bone ć the son he/she/it/same and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Benjamin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the rib in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the grave Kish the father he/she/it/same and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command the king   and also, even, namely to hear the god [see theology] the earth/land after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krl:21:14 and they-BURY-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) Saul (indecl) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc)   the (gen) son (gen) him/it/same (gen) and the (gen)   in/among/by (+dat) earth/land (dat) Benjamin (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) rib (dat) in/among/by (+dat) the (dat) grave (dat) Kish (indecl) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and they-DO/MAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed the (nom) king (nom)   and he/she/it-HEAR-ed the (nom) god (nom) the (dat) earth/land (dat) after (+acc), with (+gen) these (nom|acc)
2Krl:21:14 2Krl_21:14_1 2Krl_21:14_2 2Krl_21:14_3 2Krl_21:14_4 2Krl_21:14_5 2Krl_21:14_6 2Krl_21:14_7 2Krl_21:14_8 2Krl_21:14_9 2Krl_21:14_10 2Krl_21:14_11 2Krl_21:14_12 2Krl_21:14_13 2Krl_21:14_14 2Krl_21:14_15 2Krl_21:14_16 2Krl_21:14_17 2Krl_21:14_18 2Krl_21:14_19 2Krl_21:14_20 2Krl_21:14_21 2Krl_21:14_22 2Krl_21:14_23 2Krl_21:14_24 2Krl_21:14_25 2Krl_21:14_26 2Krl_21:14_27 2Krl_21:14_28 2Krl_21:14_29 2Krl_21:14_30 2Krl_21:14_31 2Krl_21:14_32 2Krl_21:14_33 2Krl_21:14_34 2Krl_21:14_35 2Krl_21:14_36 2Krl_21:14_37 2Krl_21:14_38 2Krl_21:14_39 2Krl_21:14_40 2Krl_21:14_41 2Krl_21:14_42 2Krl_21:14_43 2Krl_21:14_44
2Krl:21:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:15 καὶ ἐγενήθη ἔτι πόλεμος τοῖς ἀλλοφύλοις μετὰ Ισραηλ. καὶ κατέβη Δαυιδ καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐξελύθη Δαυιδ.
2Krl:21:15 And there was yet war between the Philistines and Israel: and David went down and his servants with him, and they fought with the Philistines, and David went. (2 Samuel 21:15 Brenton)
2Krl:21:15 Znowu doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. Wyruszył Dawid ze swymi sługami, i walczyli z Filistynami. Dawid poczuł zmęczenie. (2 Sm 21:15 BT_4)
2Krl:21:15 Καὶ ἐγενήθη ἔτι πόλεμος τοῖς ἀλλοφύλοις μετὰ Ισραηλ. καὶ κατέβη Δαυιδ καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐξελύθη Δαυιδ.
2Krl:21:15 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔτι πόλεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον μετά Ἰσραήλ, ὁ καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Krl:21:15 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeszcze/jeszcze Wojna [zobacz polemiczny] Obcy Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By schodzić David I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Obcy I też, nawet, mianowicie By zaniechać (bądź słaby) David
2Krl:21:15 *kai\ e)genE/TE e)/ti po/lemos toi=s a)llofu/lois meta\ *israEl. kai\ kate/bE *dauid kai\ oi( pai=des au)tou= met’ au)tou= kai\ e)pole/mEsan meta\ tO=n a)llofu/lOn, kai\ e)Xelu/TE *dauid.
2Krl:21:15 kai egenETE eti polemos tois allofylois meta israEl. kai katebE dauid kai hoi paides autu met’ autu kai epolemEsan meta tOn allofylOn, kai eXelyTE dauid.
2Krl:21:15 C VCI_API3S D N2_NSM RA_DPM A1B_DPM P N_GSM C VZI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N3D_NPM RD_GSM P RD_GSM C VAI_AAI3P P RA_GPM A1B_GPM C VCI_API3S N_NSM
2Krl:21:15 and also, even, namely to become become, happen yet/still war [see polemic] the foreign after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to go down David and also, even, namely the child/servant he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the foreign and also, even, namely to give up (be faint) David
2Krl:21:15 and he/she/it-was-BECOME-ed yet/still war (nom) the (dat) foreign ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) Israel (indecl) and he/she/it-GO DOWN-ed David (indecl) and the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and they-FIGHT-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) and he/she/it-was-GIVE-ed-UP David (indecl)
2Krl:21:15 2Krl_21:15_1 2Krl_21:15_2 2Krl_21:15_3 2Krl_21:15_4 2Krl_21:15_5 2Krl_21:15_6 2Krl_21:15_7 2Krl_21:15_8 2Krl_21:15_9 2Krl_21:15_10 2Krl_21:15_11 2Krl_21:15_12 2Krl_21:15_13 2Krl_21:15_14 2Krl_21:15_15 2Krl_21:15_16 2Krl_21:15_17 2Krl_21:15_18 2Krl_21:15_19 2Krl_21:15_20 2Krl_21:15_21 2Krl_21:15_22 2Krl_21:15_23 2Krl_21:15_24 2Krl_21:15_25
2Krl:21:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:16 καὶ Ιεσβι, ὃς ἦν ἐν τοῖς ἐκγόνοις τοῦ Ραφα καὶ ὁ σταθμὸς τοῦ δόρατος αὐτοῦ τριακοσίων σίκλων ὁλκὴ χαλκοῦ καὶ αὐτὸς περιεζωσμένος κορύνην, καὶ διενοεῖτο πατάξαι τὸν Δαυιδ.
2Krl:21:16 And Jesbi, who was of the progeny of Rapha, and the head of whose spear was three hundred shekels of brass in weight, who also was girt with a club, even he thought to smite David. (2 Samuel 21:16 Brenton)
2Krl:21:16 Tymczasem niejaki Iszbo-be-Nob, pochodzący od Rafy, którego włócznia ważyła trzysta syklów brązu, przypasawszy nowy miecz mówił, że chce zabić Dawida. (2 Sm 21:16 BT_4)
2Krl:21:16 καὶ Ιεσβι, ὃς ἦν ἐν τοῖς ἐκγόνοις τοῦ Ραφα καὶ σταθμὸς τοῦ δόρατος αὐτοῦ τριακοσίων σίκλων ὁλκὴ χαλκοῦ καὶ αὐτὸς περιεζωσμένος κορύνην, καὶ διενοεῖτο πατάξαι τὸν Δαυιδ.
2Krl:21:16 καί   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό τρια·κόσιοι -αι -α     χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί αὐτός αὐτή αὐτό περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -)   καί δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Krl:21:16 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wnuki I też, nawet, mianowicie Włócznia On/ona/to/to samo Trzysta Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} I też, nawet, mianowicie By zamierzać By uderzać David
2Krl:21:16 kai\ *iesbi, o(\s E)=n e)n toi=s e)kgo/nois tou= *rafa kai\ o( staTmo\s tou= do/ratos au)tou= triakosi/On si/klOn o(lkE\ CHalkou= kai\ au)to\s perieDZOsme/nos koru/nEn, kai\ dienoei=to pata/Xai to\n *dauid.
2Krl:21:16 kai iesbi, hos En en tois ekgonois tu rafa kai ho staTmos tu doratos autu triakosiOn siklOn holkE CHalku kai autos perieDZOsmenos korynEn, kai dienoeito pataXai ton dauid.
2Krl:21:16 C N_NSM RR_NSM V9_IAI3S P RA_DPM A1B_DPM RA_GSM N_GSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSN RD_GSM A1A_GPM N2_GPM N1_NSF A1C_GSM C RD_NSM VT_XPPNSM N1_ASF C V2I_IMI3S VA_AAN RA_ASM N_ASM
2Krl:21:16 and also, even, namely ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the grandchildren the ć and also, even, namely the ć the spear he/she/it/same three hundred ć ć copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely he/she/it/same to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone ć and also, even, namely to purpose to smite the David
2Krl:21:16 and   who/whom/which (nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) grandchildren ([Adj] dat) the (gen)   and the (nom)   the (gen) spear (gen) him/it/same (gen) three hundred (gen)     copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) and he/it/same (nom) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (nom)   and he/she/it-was-being-PURPOSE-ed to-SMITE, be-you(sg)-SMITE-ed!, he/she/it-happens-to-SMITE (opt) the (acc) David (indecl)
2Krl:21:16 2Krl_21:16_1 2Krl_21:16_2 2Krl_21:16_3 2Krl_21:16_4 2Krl_21:16_5 2Krl_21:16_6 2Krl_21:16_7 2Krl_21:16_8 2Krl_21:16_9 2Krl_21:16_10 2Krl_21:16_11 2Krl_21:16_12 2Krl_21:16_13 2Krl_21:16_14 2Krl_21:16_15 2Krl_21:16_16 2Krl_21:16_17 2Krl_21:16_18 2Krl_21:16_19 2Krl_21:16_20 2Krl_21:16_21 2Krl_21:16_22 2Krl_21:16_23 2Krl_21:16_24 2Krl_21:16_25 2Krl_21:16_26 2Krl_21:16_27 2Krl_21:16_28
2Krl:21:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:17 καὶ ἐβοήθησεν αὐτῷ Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν. τότε ὤμοσαν οἱ ἄνδρες Δαυιδ λέγοντες Οὐκ ἐξελεύσῃ ἔτι μεθ’ ἡμῶν εἰς πόλεμον καὶ οὐ μὴ σβέσῃς τὸν λύχνον Ισραηλ. –
2Krl:21:17 And Abessa the son of Saruia helped him and smote the Philistine, and slew him. Then the men of David swore, saying, Thou shalt not any longer go out with us to battle, and thou shalt not quench the lamp of Israel. (2 Samuel 21:17 Brenton)
2Krl:21:17 Ale Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą. Uderzył Filistyna i zabił go. Wtedy ludzie Dawida zaklinali go, mówiąc: «Nie pójdziesz z nami dalej do walki, abyś nie zagasił światła Izraela». (2 Sm 21:17 BT_4)
2Krl:21:17 καὶ ἐβοήθησεν αὐτῷ Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν. τότε ὤμοσαν οἱ ἄνδρες Δαυιδ λέγοντες Οὐκ ἐξελεύσῃ ἔτι μεθ’ ἡμῶν εἰς πόλεμον καὶ οὐ μὴ σβέσῃς τὸν λύχνον Ισραηλ.
2Krl:21:17 καί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τότε ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔτι μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) Ἰσραήλ, ὁ  
2Krl:21:17 I też, nawet, mianowicie By pomagać On/ona/to/to samo Syn I też, nawet, mianowicie By uderzać Obcy I też, nawet, mianowicie By zgładzać On/ona/to/to samo Wtedy By przysięgać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". David By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Jeszcze/jeszcze Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By gasić Lampa Izrael  
2Krl:21:17 kai\ e)boE/TEsen au)tO=| *abessa ui(o\s *sarouias kai\ e)pa/taXen to\n a)llo/fulon kai\ e)Tana/tOsen au)to/n. to/te O)/mosan oi( a)/ndres *dauid le/gontes *ou)k e)Xeleu/sE| e)/ti meT’ E(mO=n ei)s po/lemon kai\ ou) mE\ sbe/sE|s to\n lu/CHnon *israEl.
2Krl:21:17 kai eboETEsen autO abessa hyios saruias kai epataXen ton allofylon kai eTanatOsen auton. tote Omosan hoi andres dauid legontes uk eXeleusE eti meT’ hEmOn eis polemon kai u mE sbesEs ton lyCHnon israEl.
2Krl:21:17 C VAI_AAI3S RD_DSM N_NSM N2_NSM N_GS C VAI_AAI3S RA_ASM A1B_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM D VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM N_GSM V1_PAPNPM D VF_FMI2S D P RP_GP P N2_ASM C D D VA_AAS2S RA_ASM N2_ASM N_GSM
2Krl:21:17 and also, even, namely to help he/she/it/same ć son ć and also, even, namely to smite the foreign and also, even, namely to put to death he/she/it/same then to swear the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". David to say/tell οὐχ before rough breathing to come out yet/still after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to extinguish the lamp Israel  
2Krl:21:17 and he/she/it-HELP-ed him/it/same (dat)   son (nom)   and he/she/it-SMITE-ed the (acc) foreign ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH him/it/same (acc) then they-SWEAR-ed the (nom) men, husbands (nom|voc) David (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) not you(sg)-will-be-COME-ed-OUT yet/still after (+acc), with (+gen) us (gen) into (+acc) war (acc) and not not you(sg)-should-EXTINGUISH the (acc) lamp (acc) Israel (indecl)  
2Krl:21:17 2Krl_21:17_1 2Krl_21:17_2 2Krl_21:17_3 2Krl_21:17_4 2Krl_21:17_5 2Krl_21:17_6 2Krl_21:17_7 2Krl_21:17_8 2Krl_21:17_9 2Krl_21:17_10 2Krl_21:17_11 2Krl_21:17_12 2Krl_21:17_13 2Krl_21:17_14 2Krl_21:17_15 2Krl_21:17_16 2Krl_21:17_17 2Krl_21:17_18 2Krl_21:17_19 2Krl_21:17_20 2Krl_21:17_21 2Krl_21:17_22 2Krl_21:17_23 2Krl_21:17_24 2Krl_21:17_25 2Krl_21:17_26 2Krl_21:17_27 2Krl_21:17_28 2Krl_21:17_29 2Krl_21:17_30 2Krl_21:17_31 2Krl_21:17_32 2Krl_21:17_33 2Krl_21:17_34
2Krl:21:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:18 καὶ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. τότε ἐπάταξεν Σεβοχα ὁ Αστατωθι τὸν Σεφ τὸν ἐν τοῖς ἐκγόνοις τοῦ Ραφα. –
2Krl:21:18 And after this there was a battle again with the Philistines in Geth: then Sebocha the Astatothite slew Seph of the progeny of Rapha. (2 Samuel 21:18 Brenton)
2Krl:21:18 Jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami w Gob. Sibbekaj Chuszatyta zabił wtedy Safa, pochodzącego od Rafy. (2 Sm 21:18 BT_4)
2Krl:21:18 καὶ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. τότε ἐπάταξεν Σεβοχα Αστατωθι τὸν Σεφ τὸν ἐν τοῖς ἐκγόνοις τοῦ Ραφα.
2Krl:21:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἔτι πόλεμος, -ου, ὁ ἐν   μετά ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον τότε πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό    
2Krl:21:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeszcze/jeszcze Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Obcy Wtedy By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wnuki  
2Krl:21:18 kai\ e)genE/TE meta\ tau=ta e)/ti po/lemos e)n *geT meta\ tO=n a)llofu/lOn. to/te e)pa/taXen *seboCHa o( *astatOTi to\n *sef to\n e)n toi=s e)kgo/nois tou= *rafa.
2Krl:21:18 kai egenETE meta tauta eti polemos en geT meta tOn allofylOn. tote epataXen seboCHa ho astatOTi ton sef ton en tois ekgonois tu rafa.
2Krl:21:18 C VCI_API3S P RD_APN D N2_NSM P N_DS P RA_GPM A1B_GPM D VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM RA_ASM P RA_DPM A1B_DPM RA_GSM N_GSM
2Krl:21:18 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] yet/still war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the foreign then to smite ć the ć the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the grandchildren the ć  
2Krl:21:18 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) yet/still war (nom) in/among/by (+dat)   after (+acc), with (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) then he/she/it-SMITE-ed   the (nom)   the (acc)   the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) grandchildren ([Adj] dat) the (gen)    
2Krl:21:18 2Krl_21:18_1 2Krl_21:18_2 2Krl_21:18_3 2Krl_21:18_4 2Krl_21:18_5 2Krl_21:18_6 2Krl_21:18_7 2Krl_21:18_8 2Krl_21:18_9 2Krl_21:18_10 2Krl_21:18_11 2Krl_21:18_12 2Krl_21:18_13 2Krl_21:18_14 2Krl_21:18_15 2Krl_21:18_16 2Krl_21:18_17 2Krl_21:18_18 2Krl_21:18_19 2Krl_21:18_20 2Krl_21:18_21 2Krl_21:18_22 2Krl_21:18_23 2Krl_21:18_24 2Krl_21:18_25
2Krl:21:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:19 καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος ἐν Γοβ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐπάταξεν Ελεαναν υἱὸς Αριωργιμ ὁ Βαιθλεεμίτης τὸν Γολιαθ τὸν Γεθθαῖον, καὶ τὸ ξύλον τοῦ δόρατος αὐτοῦ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων. –
2Krl:21:19 And there was a battle in Rom with the Philistines; and Eleanan son of Ariorgim the Bethleemite slew Goliath the Gittite; and the staff of his spear was as a weaver's beam. (2 Samuel 21:19 Brenton)
2Krl:21:19 Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gob, Elchanan z Betlejem, syn Jaira, zabił Goliata z Gat, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki. (2 Sm 21:19 BT_4)
2Krl:21:19 καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν Γοβ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐπάταξεν Ελεαναν υἱὸς Αριωργιμ Βαιθλεεμίτης τὸν Γολιαθ τὸν Γεθθαῖον, καὶ τὸ ξύλον τοῦ δόρατος αὐτοῦ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων.
2Krl:21:19 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ἐν   μετά ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς   ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -)  
2Krl:21:19 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Obcy I też, nawet, mianowicie By uderzać Syn I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Włócznia On/ona/to/to samo Jak/jak Do ???  
2Krl:21:19 kai\ e)ge/neto o( po/lemos e)n *gob meta\ tO=n a)llofu/lOn. kai\ e)pa/taXen *eleanan ui(o\s *ariOrgim o( *baiTleemi/tEs to\n *goliaT to\n *geTTai=on, kai\ to\ Xu/lon tou= do/ratos au)tou= O(s a)nti/on u(faino/ntOn.
2Krl:21:19 kai egeneto ho polemos en gob meta tOn allofylOn. kai epataXen eleanan hyios ariOrgim ho baiTleemitEs ton goliaT ton geTTaion, kai to Xylon tu doratos autu hOs antion hyfainontOn.
2Krl:21:19 C VBI_AMI3S RA_NSM N2_NSM P N_DS P RA_GPM A1B_GPM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_G RA_NSM N1M_NSM RA_ASM N_ASM RA_ASM N2_ASM C RA_NSN N2N_NSN RA_GSN N3_GSN RD_GSM C N2N_NSN V1_PAPGPM
2Krl:21:19 and also, even, namely to become become, happen the war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the foreign and also, even, namely to smite ć son ć the ć the ć the ć and also, even, namely the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the spear he/she/it/same as/like ć to ???  
2Krl:21:19 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) war (nom) in/among/by (+dat)   after (+acc), with (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) and he/she/it-SMITE-ed   son (nom)   the (nom)   the (acc)   the (acc)   and the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) the (gen) spear (gen) him/it/same (gen) as/like   let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen)  
2Krl:21:19 2Krl_21:19_1 2Krl_21:19_2 2Krl_21:19_3 2Krl_21:19_4 2Krl_21:19_5 2Krl_21:19_6 2Krl_21:19_7 2Krl_21:19_8 2Krl_21:19_9 2Krl_21:19_10 2Krl_21:19_11 2Krl_21:19_12 2Krl_21:19_13 2Krl_21:19_14 2Krl_21:19_15 2Krl_21:19_16 2Krl_21:19_17 2Krl_21:19_18 2Krl_21:19_19 2Krl_21:19_20 2Krl_21:19_21 2Krl_21:19_22 2Krl_21:19_23 2Krl_21:19_24 2Krl_21:19_25 2Krl_21:19_26 2Krl_21:19_27 2Krl_21:19_28 2Krl_21:19_29 2Krl_21:19_30
2Krl:21:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:20 καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ. καὶ ἦν ἀνὴρ μαδων, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἓξ καὶ ἕξ, εἴκοσι τέσσαρες ἀριθμῷ, καί γε αὐτὸς ἐτέχθη τῷ Ραφα.
2Krl:21:20 And there was yet a battle in Geth: and there was a man of stature, and the fingers of his hands and the toes of his feet were six on each, four and twenty in number: and he also was born to Rapha. (2 Samuel 21:20 Brenton)
2Krl:21:20 I jedna jeszcze odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi - razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy. (2 Sm 21:20 BT_4)
2Krl:21:20 καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ. καὶ ἦν ἀνὴρ μαδων, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἓξ καὶ ἕξ, εἴκοσι τέσσαρες ἀριθμῷ, καί γε αὐτὸς ἐτέχθη τῷ Ραφα.
2Krl:21:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔτι πόλεμος, -ου, ὁ ἐν   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἕξ καί ἕξ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἀριθμός, -οῦ, ὁ καί γέ αὐτός αὐτή αὐτό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) ὁ ἡ τό  
2Krl:21:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeszcze/jeszcze Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Stopa On/ona/to/to samo Sześć I też, nawet, mianowicie Sześć Ikona; dwadzieścia Cztery Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo By rodzić
2Krl:21:20 kai\ e)ge/neto e)/ti po/lemos e)n *geT. kai\ E)=n a)nE\r madOn, kai\ oi( da/ktuloi tO=n CHeirO=n au)tou= kai\ oi( da/ktuloi tO=n podO=n au)tou= e(\X kai\ e(/X, ei)/kosi te/ssares a)riTmO=|, kai/ ge au)to\s e)te/CHTE tO=| *rafa.
2Krl:21:20 kai egeneto eti polemos en geT. kai En anEr madOn, kai hoi daktyloi tOn CHeirOn autu kai hoi daktyloi tOn podOn autu heX kai heX, eikosi tessares ariTmO, kai ge autos eteCHTE tO rafa.
2Krl:21:20 C VBI_AMI3S D N2_NSM P N_DS C V9_IAI3S N3_NSM N_GS C RA_NPM N2_NPM RA_GPF N3_GPF RD_GSM C RA_NPM N2_NPM RA_GPM N3D_GPM RD_GSM M C M M A3_NPM N2_DSM D x RD_NSM VQI_API3S RA_DSM N_DSM
2Krl:21:20 and also, even, namely to become become, happen yet/still war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely the finger [see ptero-dactyl, winged finger] the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely the finger [see ptero-dactyl, winged finger] the foot he/she/it/same six and also, even, namely six icon; twenty four number [see arithmetic] and also, even, namely ??? he/she/it/same to give birth the ć
2Krl:21:20 and he/she/it-was-BECOME-ed yet/still war (nom) in/among/by (+dat)   and he/she/it-was man, husband (nom)   and the (nom) fingers (nom|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) and the (nom) fingers (nom|voc) the (gen) feet (gen) him/it/same (gen) six and six icons (dat); twenty four (nom) number (dat) and ??? he/it/same (nom) he/she/it-was-GIVE-ed-BIRTH the (dat)  
2Krl:21:20 2Krl_21:20_1 2Krl_21:20_2 2Krl_21:20_3 2Krl_21:20_4 2Krl_21:20_5 2Krl_21:20_6 2Krl_21:20_7 2Krl_21:20_8 2Krl_21:20_9 2Krl_21:20_10 2Krl_21:20_11 2Krl_21:20_12 2Krl_21:20_13 2Krl_21:20_14 2Krl_21:20_15 2Krl_21:20_16 2Krl_21:20_17 2Krl_21:20_18 2Krl_21:20_19 2Krl_21:20_20 2Krl_21:20_21 2Krl_21:20_22 2Krl_21:20_23 2Krl_21:20_24 2Krl_21:20_25 2Krl_21:20_26 2Krl_21:20_27 2Krl_21:20_28 2Krl_21:20_29 2Krl_21:20_30 2Krl_21:20_31 2Krl_21:20_32 2Krl_21:20_33 2Krl_21:20_34
2Krl:21:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:21 καὶ ὠνείδισεν τὸν Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ιωναθαν υἱὸς Σεμει ἀδελφοῦ Δαυιδ. –
2Krl:21:21 And he defied Israel, and Jonathan son of Semei brother of David, smote him. (2 Samuel 21:21 Brenton)
2Krl:21:21 Kiedy urągał Izraelitom, zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. (2 Sm 21:21 BT_4)
2Krl:21:21 καὶ ὠνείδισεν τὸν Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ιωναθαν υἱὸς Σεμει ἀδελφοῦ Δαυιδ.
2Krl:21:21 καί ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ  
2Krl:21:21 I też, nawet, mianowicie By mówić lekceważąco [pogarda?] Izrael I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Syn Semein Brat David  
2Krl:21:21 kai\ O)nei/disen to\n *israEl, kai\ e)pa/taXen au)to\n *iOnaTan ui(o\s *semei a)delfou= *dauid.
2Krl:21:21 kai Oneidisen ton israEl, kai epataXen auton iOnaTan hyios semei adelfu dauid.
2Krl:21:21 C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM
2Krl:21:21 and also, even, namely to disparage [scorn?] the Israel and also, even, namely to smite he/she/it/same ć son Semein brother David  
2Krl:21:21 and he/she/it-DISPARAGE-ed the (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc)   son (nom) Semein (indecl) brother (gen) David (indecl)  
2Krl:21:21 2Krl_21:21_1 2Krl_21:21_2 2Krl_21:21_3 2Krl_21:21_4 2Krl_21:21_5 2Krl_21:21_6 2Krl_21:21_7 2Krl_21:21_8 2Krl_21:21_9 2Krl_21:21_10 2Krl_21:21_11 2Krl_21:21_12 2Krl_21:21_13
2Krl:21:21 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:21:22 οἱ τέσσαρες οὗτοι ἐτέχθησαν ἀπόγονοι τῶν γιγάντων ἐν Γεθ τῷ Ραφα οἶκος, καὶ ἔπεσαν ἐν χειρὶ Δαυιδ καὶ ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ.
2Krl:21:22 These four were born descendants of the giants in Geth, the family of Rapha; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants. (2 Samuel 21:22 Brenton)
2Krl:21:22 Ci czterej pochodzili od Rafy z Gat. Polegli oni z ręki Dawida i jego sług. (2 Sm 21:22 BT_4)
2Krl:21:22 οἱ τέσσαρες οὗτοι ἐτέχθησαν ἀπόγονοι τῶν γιγάντων ἐν Γεθ τῷ Ραφα οἶκος, καὶ ἔπεσαν ἐν χειρὶ Δαυιδ καὶ ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ.
2Krl:21:22 ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν οὗτος αὕτη τοῦτο τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)   ὁ ἡ τό   ἐν   ὁ ἡ τό   οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:21:22 Cztery To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By rodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka David I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Haruj jak niewolnik; haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo
2Krl:21:22 oi( te/ssares ou(=toi e)te/CHTEsan a)po/gonoi tO=n giga/ntOn e)n *geT tO=| *rafa oi)=kos, kai\ e)/pesan e)n CHeiri\ *dauid kai\ e)n CHeiri\ tO=n dou/lOn au)tou=.
2Krl:21:22 hoi tessares hutoi eteCHTEsan apogonoi tOn gigantOn en geT tO rafa oikos, kai epesan en CHeiri dauid kai en CHeiri tOn dulOn autu.
2Krl:21:22 RA_NPM A3_NPM RD_NPM VQI_API3P A1B_NPM RA_GPM N3_GPM P N_DS RA_DSM N_DSM N2_NSM C VAI_AAI3P P N3_DSF N_GSM C P N3_DSF RA_GPM N2_GPM RD_GSM
2Krl:21:22 the four this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give birth ć the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the ć house and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand David and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the slave; slave girl; servile; to enslave he/she/it/same
2Krl:21:22 the (nom) four (nom) these (nom) they-were-GIVE-ed-BIRTH   the (gen)   in/among/by (+dat)   the (dat)   house (nom) and they-FALL-ed in/among/by (+dat) hand (dat) David (indecl) and in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) slaves (gen); slave girls (gen); servile ([Adj] gen); while ENSLAVE-ing (nom) him/it/same (gen)
2Krl:21:22 2Krl_21:22_1 2Krl_21:22_2 2Krl_21:22_3 2Krl_21:22_4 2Krl_21:22_5 2Krl_21:22_6 2Krl_21:22_7 2Krl_21:22_8 2Krl_21:22_9 2Krl_21:22_10 2Krl_21:22_11 2Krl_21:22_12 2Krl_21:22_13 2Krl_21:22_14 2Krl_21:22_15 2Krl_21:22_16 2Krl_21:22_17 2Krl_21:22_18 2Krl_21:22_19 2Krl_21:22_20 2Krl_21:22_21 2Krl_21:22_22 2Krl_21:22_23
2Krl:21:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x