2Krl:23:1 καὶ οὗτοι οἱ λόγοι Δαυιδ οἱ ἔσχατοι Πιστὸς Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι, καὶ πιστὸς ἀνήρ, ὃν ἀνέστησεν κύριος ἐπὶ χριστὸν θεοῦ Ιακωβ, καὶ εὐπρεπεῖς ψαλμοὶ Ισραηλ.
2Krl:23:1 And these are the last words of David. Faithful is David the son of Jessae, and faithful the man whom the Lord raised up to be the anointed of the God of Jacob, and beautiful are the psalms of Israel. (2 Samuel 23:1 Brenton)
2Krl:23:1 Oto ostatnie słowa Dawida. Wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego, śpiewaka psalmów Izraela: (2 Sm 23:1 BT_4)
2Krl:23:1 Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι Δαυιδ οἱ ἔσχατοι Πιστὸς Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι, καὶ πιστὸς ἀνήρ, ὃν ἀνέστησεν κύριος ἐπὶ χριστὸν θεοῦ Ιακωβ, καὶ εὐπρεπεῖς ψαλμοὶ Ισραηλ.
2Krl:23:1 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον πιστός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεσσαί, ὁ καί πιστός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ καί   ψαλμός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Krl:23:1 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. David Ostatni Wierny trusthworthy David Syn Jesse I też, nawet, mianowicie Wierny trusthworthy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który; by być By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Bóg  Jacob I też, nawet, mianowicie Psalm Izrael
2Krl:23:1 *kai\ ou(=toi oi( lo/goi *dauid oi( e)/sCHatoi *pisto\s *dauid ui(o\s *iessai, kai\ pisto\s a)nE/r, o(\n a)ne/stEsen ku/rios e)pi\ CHristo\n Teou= *iakOb, kai\ eu)prepei=s PSalmoi\ *israEl.
2Krl:23:1 kai hutoi hoi logoi dauid hoi esCHatoi pistos dauid hyios iessai, kai pistos anEr, hon anestEsen kyrios epi CHriston Teu iakOb, kai euprepeis PSalmoi israEl.
2Krl:23:1 C RD_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM A1_NPM A1_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM C A1_NSM N3_NSM RR_ASM VAI_AAI3S N2_NSM P A1_ASM N2_GSM N_GSM C A3H_NPM N2_NPM N_GSM
2Krl:23:1 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. David the last faithful trusthworthy David son Jesse and also, even, namely faithful trusthworthy man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which; to be to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Christ lit. 'anointed' god [see theology] Jacob and also, even, namely ć psalm Israel
2Krl:23:1 and these (nom) the (nom) words (nom|voc) David (indecl) the (nom) last (nom|voc) faithful ([Adj] nom) David (indecl) son (nom) Jesse (indecl) and faithful ([Adj] nom) man, husband (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-STand-ed-UP lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) Christ (acc) god (gen) Jacob (indecl) and   psalms (nom|voc) Israel (indecl)
2Krl:23:1 2Krl_23:1_1 2Krl_23:1_2 2Krl_23:1_3 2Krl_23:1_4 2Krl_23:1_5 2Krl_23:1_6 2Krl_23:1_7 2Krl_23:1_8 2Krl_23:1_9 2Krl_23:1_10 2Krl_23:1_11 2Krl_23:1_12 2Krl_23:1_13 2Krl_23:1_14 2Krl_23:1_15 2Krl_23:1_16 2Krl_23:1_17 2Krl_23:1_18 2Krl_23:1_19 2Krl_23:1_20 2Krl_23:1_21 2Krl_23:1_22 2Krl_23:1_23 2Krl_23:1_24 2Krl_23:1_25
2Krl:23:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:2 πνεῦμα κυρίου ἐλάλησεν ἐν ἐμοί, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ἐπὶ γλώσσης μου·
2Krl:23:2 The Spirit of the Lord spoke by me, and his word was upon my tongue. (2 Samuel 23:2 Brenton)
2Krl:23:2 «Duch Pański mówi przez mnie i Jego słowo jest na moim języku. (2 Sm 23:2 BT_4)
2Krl:23:2 πνεῦμα κυρίου ἐλάλησεν ἐν ἐμοί, καὶ λόγος αὐτοῦ ἐπὶ γλώσσης μου·
2Krl:23:2 πνεῦμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krl:23:2 Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język Ja
2Krl:23:2 pneu=ma kuri/ou e)la/lEsen e)n e)moi/, kai\ o( lo/gos au)tou= e)pi\ glO/ssEs mou·
2Krl:23:2 pneuma kyriu elalEsen en emoi, kai ho logos autu epi glOssEs mu·
2Krl:23:2 N3M_ASN N2_GSM VAI_AAI3S P RP_DS C RA_NSM N2_NSM RD_GSM P N1S_GSF RP_GS
2Krl:23:2 spirit breath, spiritual utterance, wind lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tongue by metonymy, a language I
2Krl:23:2 spirit (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and the (nom) word (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) tongue (gen) me (gen)
2Krl:23:2 2Krl_23:2_1 2Krl_23:2_2 2Krl_23:2_3 2Krl_23:2_4 2Krl_23:2_5 2Krl_23:2_6 2Krl_23:2_7 2Krl_23:2_8 2Krl_23:2_9 2Krl_23:2_10 2Krl_23:2_11 2Krl_23:2_12
2Krl:23:2 x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:3 λέγει ὁ θεὸς Ισραηλ, ἐμοὶ ἐλάλησεν φύλαξ Ισραηλ Παραβολὴν εἰπόν Ἐν ἀνθρώπῳ πῶς κραταιώσητε φόβον θεοῦ;
2Krl:23:3 The God of Israel says, A watchman out of Israel spoke to me a parable: I said among men, How will ye strengthen the fear of the anointed? (2 Samuel 23:3 Brenton)
2Krl:23:3 Bóg Jakuba przemówił, mówił do mnie On - Skała Izraela. "Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni, (2 Sm 23:3 BT_4)
2Krl:23:3 λέγει θεὸς Ισραηλ, ἐμοὶ ἐλάλησεν φύλαξ Ισραηλ Παραβολὴν εἰπόν Ἐν ἀνθρώπῳ πῶς κραταιώσητε φόβον θεοῦ;
2Krl:23:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) φύλαξ, -ακος, ὁ Ἰσραήλ, ὁ παρα·βολή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ πῶς[1] κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) φόβος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ
2Krl:23:3 By mówić/opowiadaj Bóg  Izrael Ja; mój/mój By mówić Zabezpieczaj się Izrael Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki Jak By stawać się silnym Obawa [zobacz fobię] Bóg 
2Krl:23:3 le/gei o( Teo\s *israEl, e)moi\ e)la/lEsen fu/laX *israEl *parabolE\n ei)po/n *)en a)nTrO/pO| pO=s krataiO/sEte fo/bon Teou=;
2Krl:23:3 legei ho Teos israEl, emoi elalEsen fylaX israEl parabolEn eipon en anTrOpO pOs krataiOsEte fobon Teu;
2Krl:23:3 V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM RP_DS VAI_AAI3S N3K_NSM N_GSM N1_ASF VBI_AAI1S P N2_DSM D VA_AAS2P N2_ASM N2_GSM
2Krl:23:3 to say/tell the god [see theology] Israel I; my/mine to speak guard Israel parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human how to become strong fear [see phobia] god [see theology]
2Krl:23:3 he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) god (nom) Israel (indecl) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-SPEAK-ed guard (nom|voc) Israel (indecl) parable (acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) human (dat) how you(pl)-should-BECOME STRONG fear (acc) god (gen)
2Krl:23:3 2Krl_23:3_1 2Krl_23:3_2 2Krl_23:3_3 2Krl_23:3_4 2Krl_23:3_5 2Krl_23:3_6 2Krl_23:3_7 2Krl_23:3_8 2Krl_23:3_9 2Krl_23:3_10 2Krl_23:3_11 2Krl_23:3_12 2Krl_23:3_13 2Krl_23:3_14 2Krl_23:3_15 2Krl_23:3_16
2Krl:23:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:4 καὶ ἐν θεῷ φωτὶ πρωίας ἀνατείλαι ἥλιος, τὸ πρωῒ οὐ παρῆλθεν ἐκ φέγγους καὶ ὡς ἐξ ὑετοῦ χλόης ἀπὸ γῆς.
2Krl:23:4 And in the morning light of God, let the sun arise in the morning, from the light of which the Lord passed on, and as it were from the rain of the tender grass upon the earth. (2 Samuel 23:4 Brenton)
2Krl:23:4 jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce, bezchmurnego poranka, co uperla po deszczu ruń ziemi". (2 Sm 23:4 BT_4)
2Krl:23:4 καὶ ἐν θεῷ φωτὶ πρωίας ἀνατείλαι ἥλιος, τὸ πρωῒ οὐ παρῆλθεν ἐκ φέγγους καὶ ὡς ἐξ ὑετοῦ χλόης ἀπὸ γῆς.
2Krl:23:4 καί ἐν θεός, -οῦ, ὁ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό πρωΐα, -ας, ἡ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ φέγγο·ς, -ους, τό καί ὡς ἐκ ὑετός, -ου, ὁ Χλόη, -ης, ἡ ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krl:23:4 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  Lekki {Jasny} Ranek By podnosić się wiosnę {sprężynę} Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Wcześnie ??? Przed przydechem mocnym By mijać mijaj, obok, albo przeszły Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami ??? I też, nawet, mianowicie Jak/jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Deszcz Chloe Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
2Krl:23:4 kai\ e)n TeO=| fOti\ prOi/as a)natei/lai E(/lios, to\ prOi\+ ou) parE=lTen e)k fe/ggous kai\ O(s e)X u(etou= CHlo/Es a)po\ gE=s.
2Krl:23:4 kai en TeO fOti prOias anateilai hElios, to prO+i u parElTen ek fengus kai hOs eX hyetu CHloEs apo gEs.
2Krl:23:4 C P N2_DSM N3T_DSN AIA_GSF VA_AAN N2_NSM RA_ASN D D VBI_AAI3S P N3E_GSN C C P N2_GSM N1_GSF P N1_GSF
2Krl:23:4 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among god [see theology] light morning to rise spring up sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the early οὐχ before rough breathing to pass by go by, beside, or past out of (+gen) ἐξ before vowels ??? and also, even, namely as/like out of (+gen) ἐξ before vowels rain Chloe from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land
2Krl:23:4 and in/among/by (+dat) god (dat) light (dat) morning (gen), mornings (acc) to-TO RISE, be-you(sg)-TO RISE-ed!, he/she/it-happens-to-TO RISE (opt) sun (nom) the (nom|acc) early not he/she/it-PASS BY-ed out of (+gen) ??? (gen) and as/like out of (+gen) rain (gen) Chloe (gen) away from (+gen) earth/land (gen)
2Krl:23:4 2Krl_23:4_1 2Krl_23:4_2 2Krl_23:4_3 2Krl_23:4_4 2Krl_23:4_5 2Krl_23:4_6 2Krl_23:4_7 2Krl_23:4_8 2Krl_23:4_9 2Krl_23:4_10 2Krl_23:4_11 2Krl_23:4_12 2Krl_23:4_13 2Krl_23:4_14 2Krl_23:4_15 2Krl_23:4_16 2Krl_23:4_17 2Krl_23:4_18 2Krl_23:4_19 2Krl_23:4_20
2Krl:23:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:5 οὐ γὰρ οὕτως ὁ οἶκός μου μετὰ ἰσχυροῦ; διαθήκην γὰρ αἰώνιον ἔθετό μοι, ἑτοίμην ἐν παντὶ καιρῷ, πεφυλαγμένην, ὅτι πᾶσα σωτηρία μου καὶ πᾶν θέλημα, ὅτι οὐ μὴ βλαστήσῃ ὁ παράνομος.
2Krl:23:5 For my house is not so with the Mighty One: for he has made an everlasting covenant with me, ready, guarded at every time; for all my salvation and all my desire is, that the wicked should not flourish. (2 Samuel 23:5 Brenton)
2Krl:23:5 Czy nie podobnie postępuje Bóg z moim domem? Albowiem przymierze wieczne zawarł ze mną, we wszystkim ustalone i zabezpieczone. Czyż nie da rozwoju temu, co mi do zbawienia służy, i każdemu pragnieniu? (2 Sm 23:5 BT_4)
2Krl:23:5 οὐ γὰρ οὕτως οἶκός μου μετὰ ἰσχυροῦ; διαθήκην γὰρ αἰώνιον ἔθετό μοι, ἑτοίμην ἐν παντὶ καιρῷ, πεφυλαγμένην, ὅτι πᾶσα σωτηρία μου καὶ πᾶν θέλημα, ὅτι οὐ μὴ βλαστήσῃ παράνομος.
2Krl:23:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά ἰσχυρός -ά -όν δια·θήκη, -ης, ἡ γάρ αἰώνιος -ία -ον τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕτοιμος -η -ον ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θέλημα[τ], -ατος, τό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή βλαστάνω/βλαστάω (βλασταν-/βλαστ(α)-, βλαστη·σ-, βλαστη·σ-, βεβλαστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό  
2Krl:23:5 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Dom Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Potężny silny, potężny, silny, Konwencja Dla odtąd, jak aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja Gotowy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu By zabezpieczać się Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By kiełkować
2Krl:23:5 ou) ga\r ou(/tOs o( oi)=ko/s mou meta\ i)sCHurou=; diaTE/kEn ga\r ai)O/nion e)/Teto/ moi, e(toi/mEn e)n panti\ kairO=|, pefulagme/nEn, o(/ti pa=sa sOtEri/a mou kai\ pa=n Te/lEma, o(/ti ou) mE\ blastE/sE| o( para/nomos.
2Krl:23:5 u gar hutOs ho oikos mu meta isCHyru; diaTEkEn gar aiOnion eTeto moi, hetoimEn en panti kairO, pefylagmenEn, hoti pasa sOtEria mu kai pan TelEma, hoti u mE blastEsE ho paranomos.
2Krl:23:5 D x D RA_NSM N2_NSM RP_GS P A1A_GSM N1_ASF x A1B_ASF VEI_AMI3S RP_DS A1_ASF P A3_DSM N2_DSM VK_XPPASF C A1S_NSF N1A_NSF RP_GS C A3_NSN N3M_NSN C D D VA_AAS3S RA_NSM A1B_NSM
2Krl:23:5 οὐχ before rough breathing for since, as thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the house I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing mighty forceful, powerful, strong, covenant for since, as aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to place lay, put, set, situate, station I ready in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time to guard because/that every all, each, every, the whole of salvation/deliverance; saving I and also, even, namely every all, each, every, the whole of will desire, will, wish because/that οὐχ before rough breathing not to sprout the ć
2Krl:23:5 not for thusly/like this the (nom) house (nom) me (gen) after (+acc), with (+gen) mighty ([Adj] gen) covenant (acc) for aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-PLACE-ed me (dat) ready ([Adj] acc) in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) having-been-GUARD-ed (acc) because/that every (nom|voc) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) me (gen) and every (nom|acc|voc) will (nom|acc|voc) because/that not not you(sg)-will-be-SPROUT-ed, he/she/it-should-SPROUT, you(sg)-should-be-SPROUT-ed the (nom)  
2Krl:23:5 2Krl_23:5_1 2Krl_23:5_2 2Krl_23:5_3 2Krl_23:5_4 2Krl_23:5_5 2Krl_23:5_6 2Krl_23:5_7 2Krl_23:5_8 2Krl_23:5_9 2Krl_23:5_10 2Krl_23:5_11 2Krl_23:5_12 2Krl_23:5_13 2Krl_23:5_14 2Krl_23:5_15 2Krl_23:5_16 2Krl_23:5_17 2Krl_23:5_18 2Krl_23:5_19 2Krl_23:5_20 2Krl_23:5_21 2Krl_23:5_22 2Krl_23:5_23 2Krl_23:5_24 2Krl_23:5_25 2Krl_23:5_26 2Krl_23:5_27 2Krl_23:5_28 2Krl_23:5_29 2Krl_23:5_30 2Krl_23:5_31
2Krl:23:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:6 ὥσπερ ἄκανθα ἐξωσμένη πάντες αὐτοί, ὅτι οὐ χειρὶ λημφθήσονται,
2Krl:23:6 All these are as a thorn thrust forth, for they shall not be taken with the hand, (2 Samuel 23:6 Brenton)
2Krl:23:6 Ludzie źli są jak ciernie precz wyrzucane, których się ręką nie bierze. (2 Sm 23:6 BT_4)
2Krl:23:6 ὥσπερ ἄκανθα ἐξωσμένη πάντες αὐτοί, ὅτι οὐ χειρὶ λημφθήσονται,
2Krl:23:6 ὥσ·περ ἄκανθα, -ης, ἡ ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
2Krl:23:6 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Cierń (roślina {fabryka} ciernia) By wyganiać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Ręka By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
2Krl:23:6 O(/sper a)/kanTa e)XOsme/nE pa/ntes au)toi/, o(/ti ou) CHeiri\ lEmfTE/sontai,
2Krl:23:6 hOsper akanTa eXOsmenE pantes autoi, hoti u CHeiri lEmfTEsontai,
2Krl:23:6 D N1A_NSF VT_XPPNSF A3_NPM RD_NPM C D N3_DSF VV_FPI3P
2Krl:23:6 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" thorn (thorn plant) to expel every all, each, every, the whole of he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing hand to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
2Krl:23:6 just as thorn (nom|voc) having-been-EXPEL-ed (nom|voc) all (nom|voc) they/same (nom) because/that not hand (dat) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed
2Krl:23:6 2Krl_23:6_1 2Krl_23:6_2 2Krl_23:6_3 2Krl_23:6_4 2Krl_23:6_5 2Krl_23:6_6 2Krl_23:6_7 2Krl_23:6_8 2Krl_23:6_9
2Krl:23:6 x x x x x x x x x
2Krl:23:7 καὶ ἀνὴρ οὐ κοπιάσει ἐν αὐτοῖς, καὶ πλῆρες σιδήρου καὶ ξύλον δόρατος, καὶ ἐν πυρὶ καύσει καυθήσονται αἰσχύνῃ αὐτῶν.
2Krl:23:7 and a man shall not labour among them; and one shall have that which is fully armed with iron, and the staff of a spear, an he shall burn them with fire, and they shall be burnt in their shame. (2 Samuel 23:7 Brenton)
2Krl:23:7 Kto zaś je musi dotknąć, chwyta za żelazo lub drzewce dzidy. I w ogniu doszczętnie się spalają...» (2 Sm 23:7 BT_4)
2Krl:23:7 καὶ ἀνὴρ οὐ κοπιάσει ἐν αὐτοῖς, καὶ πλῆρες σιδήρου καὶ ξύλον δόρατος, καὶ ἐν πυρὶ καύσει καυθήσονται αἰσχύνῃ αὐτῶν.
2Krl:23:7 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί πλήρης -ες σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί ξύλον, -ου, τό δόρυ, δόρατος, τό καί ἐν πῦρ, -ρός, τό καῦσις, -εως, ἡ; καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) αἰσχύνη, -ης, ἡ; αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:23:7 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". ??? Przed przydechem mocnym By trudzić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pełny Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Włócznia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Palenie; do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium ???; by zawstydzać On/ona/to/to samo
2Krl:23:7 kai\ a)nE\r ou) kopia/sei e)n au)toi=s, kai\ plE=res sidE/rou kai\ Xu/lon do/ratos, kai\ e)n puri\ kau/sei kauTE/sontai ai)sCHu/nE| au)tO=n.
2Krl:23:7 kai anEr u kopiasei en autois, kai plEres sidEru kai Xylon doratos, kai en pyri kausei kauTEsontai aisCHynE autOn.
2Krl:23:7 C N3_NSM D VF_FAI3S P RD_DPM C A3H_NSN N2_GSM C N2N_NSN N3_GSN C P N3_DSN VF_FAI3S VC_FPI3P N1_DSF RD_GPM
2Krl:23:7 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". οὐχ before rough breathing to toil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely full iron; iron and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. spear and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire burning; to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate ???; to put to shame he/she/it/same
2Krl:23:7 and man, husband (nom) not he/she/it-will-TOIL, you(sg)-will-be-TOIL-ed (classical) in/among/by (+dat) them/same (dat) and full ([Adj] nom|acc|voc, voc) iron (gen); iron ([Adj] gen) and tree/wooden thing (nom|acc|voc) spear (gen) and in/among/by (+dat) fire (dat) burning (dat); he/she/it-will-CALCINATED, you(sg)-will-be-CALCINATED-ed (classical) they-will-be-CALCINATED-ed ??? (dat); you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-SHAME, he/she/it-should-be-PUT-ing-TO-SHAME, you(sg)-should-be-being-PUT-ed-TO-SHAME, he/she/it-should-PUT-TO-SHAME, you(sg)-should-be-PUT-ed-TO-SHAME them/same (gen)
2Krl:23:7 2Krl_23:7_1 2Krl_23:7_2 2Krl_23:7_3 2Krl_23:7_4 2Krl_23:7_5 2Krl_23:7_6 2Krl_23:7_7 2Krl_23:7_8 2Krl_23:7_9 2Krl_23:7_10 2Krl_23:7_11 2Krl_23:7_12 2Krl_23:7_13 2Krl_23:7_14 2Krl_23:7_15 2Krl_23:7_16 2Krl_23:7_17 2Krl_23:7_18 2Krl_23:7_19
2Krl:23:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:8 Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ· Ιεβοσθε ὁ Χαναναῖος ἄρχων τοῦ τρίτου ἐστίν, Αδινων ὁ Ασωναῖος. οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ ὀκτακοσίους τραυματίας εἰς ἅπαξ. –
2Krl:23:8 These are the names of the mighty men of David: Jebosthe the Chananite is a captain of the third part: Adinon the Asonite, he drew his sword against eight hundred soldiers at once. (2 Samuel 23:8 Brenton)
2Krl:23:8 Oto są imiona bohaterów Dawidowych: Iszbaal Chakmonita, przywódca trzech, ten właśnie, który wymachiwał włócznią nad ośmiuset w jednym spotkaniu. (2 Sm 23:8 BT_4)
2Krl:23:8 Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ· Ιεβοσθε Χαναναῖος ἄρχων τοῦ τρίτου ἐστίν, Αδινων Ασωναῖος. οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ ὀκτακοσίους τραυματίας εἰς ἅπαξ.
2Krl:23:8 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX]   εἰς[1] ἅπαξ  
2Krl:23:8 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Zdolny; by być efektywny David Kananeńczyk Władca; początek; by zaczynać się Trzeci By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Szpada On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osiemset Do (+przyspieszenie) Raz  
2Krl:23:8 *tau=ta ta\ o)no/mata tO=n dunatO=n *dauid· *iebosTe o( *CHananai=os a)/rCHOn tou= tri/tou e)sti/n, *adinOn o( *asOnai=os. ou(=tos e)spa/sato tE\n r(omfai/an au)tou= e)pi\ o)ktakosi/ous traumati/as ei)s a(/paX.
2Krl:23:8 tauta ta onomata tOn dynatOn dauid· iebosTe ho CHananaios arCHOn tu tritu estin, adinOn ho asOnaios. hutos espasato tEn romfaian autu epi oktakosius traumatias eis hapaX.
2Krl:23:8 RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM A1_GPM N_GSM N_NSM RA_NSM N2_NSM N3W_NSM RA_GSN A1_GSN V9_PAI3S N_NSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM VAI_AMI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P A1A_APM N1T_NSM P D
2Krl:23:8 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the capable; to be effective David ć the Canaanite ruler; beginning; to begin the third to be ć the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? the sword he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing eight hundred ć into (+acc) once  
2Krl:23:8 these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) David (indecl)   the (nom) Canaanite ([Adj] nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) third (gen) he/she/it-is   the (nom)   this (nom) he/she/it-was-???-ed the (acc) sword (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) eight hundred (acc)   into (+acc) once  
2Krl:23:8 2Krl_23:8_1 2Krl_23:8_2 2Krl_23:8_3 2Krl_23:8_4 2Krl_23:8_5 2Krl_23:8_6 2Krl_23:8_7 2Krl_23:8_8 2Krl_23:8_9 2Krl_23:8_10 2Krl_23:8_11 2Krl_23:8_12 2Krl_23:8_13 2Krl_23:8_14 2Krl_23:8_15 2Krl_23:8_16 2Krl_23:8_17 2Krl_23:8_18 2Krl_23:8_19 2Krl_23:8_20 2Krl_23:8_21 2Krl_23:8_22 2Krl_23:8_23 2Krl_23:8_24 2Krl_23:8_25 2Krl_23:8_26 2Krl_23:8_27
2Krl:23:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:9 καὶ μετ’ αὐτὸν Ελεαζαρ υἱὸς πατραδέλφου αὐτοῦ υἱὸς Σουσίτου ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς. οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Σερραν, καὶ ἐν τῷ ὀνειδίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον, καὶ ἀνέβησαν ἀνὴρ Ισραηλ·
2Krl:23:9 And after him Eleanan the son of his uncle, son of Dudi who was among the three mighty men with David; and when he defied the Philistines they were gathered there to war, and the men of Israel went up. (2 Samuel 23:9 Brenton)
2Krl:23:9 Po nim jest Eleazar, syn Dodo, Achochita - jeden z trzech bohaterów. Był on z Dawidem w Pas-Dammim, gdy Filistyni urągali zgromadzeni do bitwy. Kiedy Izraelici zaczęli się cofać, (2 Sm 23:9 BT_4)
2Krl:23:9 καὶ μετ’ αὐτὸν Ελεαζαρ υἱὸς πατραδέλφου αὐτοῦ υἱὸς Σουσίτου ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς. οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Σερραν, καὶ ἐν τῷ ὀνειδίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον, καὶ ἀνέβησαν ἀνὴρ Ισραηλ·
2Krl:23:9 καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλεάζαρ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐν ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν   καί ἐν ὁ ἡ τό ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐκεῖ εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ
2Krl:23:9 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Eleazar Syn On/ona/to/to samo Syn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy Zdolny; by być efektywny To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić lekceważąco [pogarda?] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obcy By zbierać się razem Tam Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By podnosić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael
2Krl:23:9 kai\ met’ au)to\n *eleaDZar ui(o\s patrade/lfou au)tou= ui(o\s *sousi/tou e)n toi=s trisi\n dunatoi=s. ou(=tos E)=n meta\ *dauid e)n *serran, kai\ e)n tO=| o)neidi/sai au)to\n e)n toi=s a)llofu/lois sunE/CHTEsan e)kei= ei)s po/lemon, kai\ a)ne/bEsan a)nE\r *israEl·
2Krl:23:9 kai met’ auton eleaDZar hyios patradelfu autu hyios susitu en tois trisin dynatois. hutos En meta dauid en serran, kai en tO oneidisai auton en tois allofylois synECHTEsan ekei eis polemon, kai anebEsan anEr israEl·
2Krl:23:9 C P RD_ASM N_NSM N2_NSM N2_GSM RD_GSM N2_NSM N1M_GSM P RA_DPM A3_DPM A1_DPM RD_NSM V9_IAI3S P N_ASM P N_DS C P RA_DSM VA_AAN RD_ASM P RA_DPM A1B_DPM VQI_API3P D P N2_ASM C VZI_AAI3P N3_NSM N_GSM
2Krl:23:9 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same Eleazar son ć he/she/it/same son ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three capable; to be effective this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to disparage [scorn?] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the foreign to gather together there into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to ascend man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel
2Krl:23:9 and after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) Eleazar (indecl) son (nom)   him/it/same (gen) son (nom)   in/among/by (+dat) the (dat) three (dat) capable ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) this (nom) he/she/it-was after (+acc), with (+gen) David (indecl) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) the (dat) to-DISPARAGE, be-you(sg)-DISPARAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DISPARAGE (opt) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) foreign ([Adj] dat) they-were-GATHER TOGETHER-ed there into (+acc) war (acc) and they-ASCEND-ed man, husband (nom) Israel (indecl)
2Krl:23:9 2Krl_23:9_1 2Krl_23:9_2 2Krl_23:9_3 2Krl_23:9_4 2Krl_23:9_5 2Krl_23:9_6 2Krl_23:9_7 2Krl_23:9_8 2Krl_23:9_9 2Krl_23:9_10 2Krl_23:9_11 2Krl_23:9_12 2Krl_23:9_13 2Krl_23:9_14 2Krl_23:9_15 2Krl_23:9_16 2Krl_23:9_17 2Krl_23:9_18 2Krl_23:9_19 2Krl_23:9_20 2Krl_23:9_21 2Krl_23:9_22 2Krl_23:9_23 2Krl_23:9_24 2Krl_23:9_25 2Krl_23:9_26 2Krl_23:9_27 2Krl_23:9_28 2Krl_23:9_29 2Krl_23:9_30 2Krl_23:9_31 2Krl_23:9_32 2Krl_23:9_33 2Krl_23:9_34 2Krl_23:9_35
2Krl:23:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:10 αὐτὸς ἀνέστη καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις, ἕως οὗ ἐκοπίασεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ καὶ προσεκολλήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν μάχαιραν, καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· καὶ ὁ λαὸς ἐκάθητο ὀπίσω αὐτοῦ πλὴν ἐκδιδύσκειν. –
2Krl:23:10 He arose an smote the Philistines, until his hand was weary, and his hand clave to the sword: and the Lord wrought a great salvation in that day, and the people rested behind him only to strip the slain. (2 Samuel 23:10 Brenton)
2Krl:23:10 on wtedy powstał i bił się z Filistynami, dopóki nie omdlała mu ręka i przywarła do miecza. W tym dniu właśnie Pan sprawił wielkie zwycięstwo. Wojsko wróciło tylko po to, by zabrać łupy. (2 Sm 23:10 BT_4)
2Krl:23:10 αὐτὸς ἀνέστη καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις, ἕως οὗ ἐκοπίασεν χεὶρ αὐτοῦ καὶ προσεκολλήθη χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν μάχαιραν, καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· καὶ λαὸς ἐκάθητο ὀπίσω αὐτοῦ πλὴν ἐκδιδύσκειν.
2Krl:23:10 αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σωτηρία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό πλήν    
2Krl:23:10 On/ona/to/to samo By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By uderzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obcy Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By trudzić się Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Ręka On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Ludzie By siedzieć Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Z wyjątkiem  
2Krl:23:10 au)to\s a)ne/stE kai\ e)pa/taXen e)n toi=s a)llofu/lois, e(/Os ou(= e)kopi/asen E( CHei\r au)tou= kai\ prosekollE/TE E( CHei\r au)tou= pro\s tE\n ma/CHairan, kai\ e)poi/Esen ku/rios sOtEri/an mega/lEn e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|· kai\ o( lao\s e)ka/TEto o)pi/sO au)tou= plE\n e)kdidu/skein.
2Krl:23:10 autos anestE kai epataXen en tois allofylois, heOs hu ekopiasen hE CHeir autu kai prosekollETE hE CHeir autu pros tEn maCHairan, kai epoiEsen kyrios sOtErian megalEn en tE hEmera ekeinE· kai ho laos ekaTEto opisO autu plEn ekdidyskein.
2Krl:23:10 RD_NSM VHI_AAI3S C VAI_AAI3S P RA_DPM A1B_DPM C RR_GSM VAI_AAI3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM C VCI_API3S RA_NSF N3_NSF RD_GSM P RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S N2_NSM N1A_ASF A1_ASF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF C RA_NSM N2_NSM V1I_IMI3S D RD_GSM D V1_PAN
2Krl:23:10 he/she/it/same to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to smite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the foreign until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to toil the hand he/she/it/same and also, even, namely to ??? the hand he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. salvation/deliverance great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely the people to sit behind back, behind, after he/she/it/same except ć  
2Krl:23:10 he/it/same (nom) he/she/it-STand-ed-UP and he/she/it-SMITE-ed in/among/by (+dat) the (dat) foreign ([Adj] dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-TOIL-ed the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-???-ed the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sacrificial knife (acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) salvation/deliverance (acc) great ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) and the (nom) people (nom) he/she/it-was-being-SIT-ed behind him/it/same (gen) except    
2Krl:23:10 2Krl_23:10_1 2Krl_23:10_2 2Krl_23:10_3 2Krl_23:10_4 2Krl_23:10_5 2Krl_23:10_6 2Krl_23:10_7 2Krl_23:10_8 2Krl_23:10_9 2Krl_23:10_10 2Krl_23:10_11 2Krl_23:10_12 2Krl_23:10_13 2Krl_23:10_14 2Krl_23:10_15 2Krl_23:10_16 2Krl_23:10_17 2Krl_23:10_18 2Krl_23:10_19 2Krl_23:10_20 2Krl_23:10_21 2Krl_23:10_22 2Krl_23:10_23 2Krl_23:10_24 2Krl_23:10_25 2Krl_23:10_26 2Krl_23:10_27 2Krl_23:10_28 2Krl_23:10_29 2Krl_23:10_30 2Krl_23:10_31 2Krl_23:10_32 2Krl_23:10_33 2Krl_23:10_34 2Krl_23:10_35 2Krl_23:10_36 2Krl_23:10_37 2Krl_23:10_38 2Krl_23:10_39
2Krl:23:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:11 καὶ μετ’ αὐτὸν Σαμαια υἱὸς Ασα ὁ Αρουχαῖος. καὶ συνήχθησαν οἱ ἀλλόφυλοι εἰς Θηρία, καὶ ἦν ἐκεῖ μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης φακοῦ, καὶ ὁ λαὸς ἔφυγεν ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων·
2Krl:23:11 And after him Samaia the son of Asa the Arachite: and the Philistines were gathered to Theria; and there was there a portion of ground full of lentiles; and the people fled before the Philistines. (2 Samuel 23:11 Brenton)
2Krl:23:11 Po nim jest Szamma, syn Agego z Hararu. Pewnego razu zebrali się Filistyni w Lechi. Była tam działka pola pełna soczewicy. Kiedy wojsko uciekało przed Filistynami, (2 Sm 23:11 BT_4)
2Krl:23:11 καὶ μετ’ αὐτὸν Σαμαια υἱὸς Ασα Αρουχαῖος. καὶ συνήχθησαν οἱ ἀλλόφυλοι εἰς Θηρία, καὶ ἦν ἐκεῖ μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης φακοῦ, καὶ λαὸς ἔφυγεν ἐκ προσώπου ἀλλοφύλων·
2Krl:23:11 καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ὁ ἡ τό   καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον εἰς[1] θηρίον, -ου, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ πλήρης -ες   καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀλλό·φυλος -ον
2Krl:23:11 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Syn Asa(pH) I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Obcy Do (+przyspieszenie) Zwierzę I też, nawet, mianowicie By być Tam Część Pole Pełny I też, nawet, mianowicie Ludzie By uciekać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Obcy
2Krl:23:11 kai\ met’ au)to\n *samaia ui(o\s *asa o( *arouCHai=os. kai\ sunE/CHTEsan oi( a)llo/fuloi ei)s *TEri/a, kai\ E)=n e)kei= meri\s tou= a)grou= plE/rEs fakou=, kai\ o( lao\s e)/fugen e)k prosO/pou a)llofu/lOn·
2Krl:23:11 kai met’ auton samaia hyios asa ho aruCHaios. kai synECHTEsan hoi allofyloi eis TEria, kai En ekei meris tu agru plErEs faku, kai ho laos efygen ek prosOpu allofylOn·
2Krl:23:11 C P RD_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N2_NSM C VQI_API3P RA_NPM A1B_NPM P N_AS C V9_IAI3S D N3D_NSF RA_GSM N2_GSM A3H_NSF N2_GSM C RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S P N2N_GSN A1B_GPM
2Krl:23:11 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć son Asa(ph) the ć and also, even, namely to gather together the foreign into (+acc) beast and also, even, namely to be there part the field full ć and also, even, namely the people to flee out of (+gen) ἐξ before vowels face foreign
2Krl:23:11 and after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc)   son (nom) Asa(ph) (indecl) the (nom)   and they-were-GATHER TOGETHER-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) into (+acc) beasts (nom|acc|voc) and he/she/it-was there ??? (nom) the (gen) field (gen) full ([Adj] nom)   and the (nom) people (nom) he/she/it-FLEE-ed out of (+gen) face (gen) foreign ([Adj] gen)
2Krl:23:11 2Krl_23:11_1 2Krl_23:11_2 2Krl_23:11_3 2Krl_23:11_4 2Krl_23:11_5 2Krl_23:11_6 2Krl_23:11_7 2Krl_23:11_8 2Krl_23:11_9 2Krl_23:11_10 2Krl_23:11_11 2Krl_23:11_12 2Krl_23:11_13 2Krl_23:11_14 2Krl_23:11_15 2Krl_23:11_16 2Krl_23:11_17 2Krl_23:11_18 2Krl_23:11_19 2Krl_23:11_20 2Krl_23:11_21 2Krl_23:11_22 2Krl_23:11_23 2Krl_23:11_24 2Krl_23:11_25 2Krl_23:11_26 2Krl_23:11_27 2Krl_23:11_28 2Krl_23:11_29
2Krl:23:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:12 καὶ ἐστηλώθη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἐξείλατο αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην. –
2Krl:23:12 And he stood firm in the midst of the portion, and rescued it, and smote the Philistines; and the Lord wrought a great deliverance. (2 Samuel 23:12 Brenton)
2Krl:23:12 on pozostał na środku działki, oswobodził ją i pobił Filistynów. Pan sprawił wtedy wielkie zwycięstwo. (2 Sm 23:12 BT_4)
2Krl:23:12 καὶ ἐστηλώθη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἐξείλατο αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην.
2Krl:23:12 καί στηλόω [LXX] (-, -, στηλω·σ-, -, εστηλω-, στηλω·θ-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σωτηρία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α  
2Krl:23:12 I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Część I też, nawet, mianowicie By wyjmować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uderzać Obcy I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zbawienia/wyzwolenie Wielki  
2Krl:23:12 kai\ e)stElO/TE e)n me/sO| tE=s meri/dos kai\ e)Xei/lato au)tE\n kai\ e)pa/taXen tou\s a)llofu/lous, kai\ e)poi/Esen ku/rios sOtEri/an mega/lEn.
2Krl:23:12 kai estElOTE en mesO tEs meridos kai eXeilato autEn kai epataXen tus allofylus, kai epoiEsen kyrios sOtErian megalEn.
2Krl:23:12 C VCI_API3S P A1_DSN RA_GSF N3D_GSF C VAI_AMI3S RD_ASF C VAI_AAI3S RA_APM A1B_APM C VAI_AAI3S N2_NSM N1A_ASF A1_ASF
2Krl:23:12 and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the part and also, even, namely to take out he/she/it/same and also, even, namely to smite the foreign and also, even, namely to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. salvation/deliverance great  
2Krl:23:12 and he/she/it-was-???-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) ??? (gen) and he/she/it-was-TAKE OUT-ed her/it/same (acc) and he/she/it-SMITE-ed the (acc) foreign ([Adj] acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) salvation/deliverance (acc) great ([Adj] acc)  
2Krl:23:12 2Krl_23:12_1 2Krl_23:12_2 2Krl_23:12_3 2Krl_23:12_4 2Krl_23:12_5 2Krl_23:12_6 2Krl_23:12_7 2Krl_23:12_8 2Krl_23:12_9 2Krl_23:12_10 2Krl_23:12_11 2Krl_23:12_12 2Krl_23:12_13 2Krl_23:12_14 2Krl_23:12_15 2Krl_23:12_16 2Krl_23:12_17 2Krl_23:12_18 2Krl_23:12_19
2Krl:23:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:13 καὶ κατέβησαν τρεῖς ἀπὸ τῶν τριάκοντα καὶ ἦλθον εἰς Κασων πρὸς Δαυιδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ, καὶ τάγμα τῶν ἀλλοφύλων παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι Ραφαιμ·
2Krl:23:13 And three out of the thirty went down, and came to Cason to David, to the cave of Odollam; and there was an army of the Philistines, and they encamped in the valley of Raphain. (2 Samuel 23:13 Brenton)
2Krl:23:13 Owi trzej spośród trzydziestu zeszli po skale i przybyli do Dawida do jaskini Adullam, podczas gdy oddział Filistynów rozbił obóz w dolinie Refaim. (2 Sm 23:13 BT_4)
2Krl:23:13 καὶ κατέβησαν τρεῖς ἀπὸ τῶν τριάκοντα καὶ ἦλθον εἰς Κασων πρὸς Δαυιδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ, καὶ τάγμα τῶν ἀλλοφύλων παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι Ραφαιμ·
2Krl:23:13 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἀπό ὁ ἡ τό τριά·κοντα καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό   καί τάγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό    
2Krl:23:13 I też, nawet, mianowicie By schodzić Trzy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzydzieści I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Do (+przyspieszenie) Kryjówka I też, nawet, mianowicie Dzielenie {Dział} Obcy By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krl:23:13 kai\ kate/bEsan trei=s a)po\ tO=n tria/konta kai\ E)=lTon ei)s *kasOn pro\s *dauid ei)s to\ spE/laion *odollam, kai\ ta/gma tO=n a)llofu/lOn parene/balon e)n tE=| koila/di *rafaim·
2Krl:23:13 kai katebEsan treis apo tOn triakonta kai ElTon eis kasOn pros dauid eis to spElaion odollam, kai tagma tOn allofylOn parenebalon en tE koiladi rafaim·
2Krl:23:13 C VZI_AAI3P M_NPM P RA_GPM M C VBI_AAI3P P N_AS P N_ASM P RA_ASN N2N_ASN N_GSM C N3M_ASN RA_GPM A1B_GPM VBI_AAI3P P RA_DSF N3D_DSF N_GPM
2Krl:23:13 and also, even, namely to go down three from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the thirty and also, even, namely to come into (+acc) ć toward (+acc,+gen,+dat) David into (+acc) the hideout ć and also, even, namely division the foreign to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć
2Krl:23:13 and they-GO DOWN-ed three (acc, nom) away from (+gen) the (gen) thirty and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc)   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) into (+acc) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc)   and division (nom|acc|voc) the (gen) foreign ([Adj] gen) I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed in/among/by (+dat) the (dat)    
2Krl:23:13 2Krl_23:13_1 2Krl_23:13_2 2Krl_23:13_3 2Krl_23:13_4 2Krl_23:13_5 2Krl_23:13_6 2Krl_23:13_7 2Krl_23:13_8 2Krl_23:13_9 2Krl_23:13_10 2Krl_23:13_11 2Krl_23:13_12 2Krl_23:13_13 2Krl_23:13_14 2Krl_23:13_15 2Krl_23:13_16 2Krl_23:13_17 2Krl_23:13_18 2Krl_23:13_19 2Krl_23:13_20 2Krl_23:13_21 2Krl_23:13_22 2Krl_23:13_23 2Krl_23:13_24 2Krl_23:13_25
2Krl:23:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:14 καὶ Δαυιδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ, καὶ τὸ ὑπόστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ.
2Krl:23:14 And David was then in the strong hold, and the garrison of the Philistines was then in Bethleem. (2 Samuel 23:14 Brenton)
2Krl:23:14 Dawid był wtedy w twierdzy, a załoga filistyńska była wtedy w Betlejem. (2 Sm 23:14 BT_4)
2Krl:23:14 καὶ Δαυιδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ, καὶ τὸ ὑπόστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ.
2Krl:23:14 καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τότε ἐν ὁ ἡ τό περι·οχή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον τότε ἐν  
2Krl:23:14 I też, nawet, mianowicie David Wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród pericope I też, nawet, mianowicie Obcy Wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krl:23:14 kai\ *dauid to/te e)n tE=| perioCHE=|, kai\ to\ u(po/stEma tO=n a)llofu/lOn to/te e)n *baiTleem.
2Krl:23:14 kai dauid tote en tE perioCHE, kai to hypostEma tOn allofylOn tote en baiTleem.
2Krl:23:14 C N_NSM D P RA_DSF N1_DSF C RA_NSN N3M_NSN RA_GPM A1B_GPM D P N_DS
2Krl:23:14 and also, even, namely David then in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pericope and also, even, namely the ć the foreign then in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
2Krl:23:14 and David (indecl) then in/among/by (+dat) the (dat) pericope (dat) and the (nom|acc)   the (gen) foreign ([Adj] gen) then in/among/by (+dat)  
2Krl:23:14 2Krl_23:14_1 2Krl_23:14_2 2Krl_23:14_3 2Krl_23:14_4 2Krl_23:14_5 2Krl_23:14_6 2Krl_23:14_7 2Krl_23:14_8 2Krl_23:14_9 2Krl_23:14_10 2Krl_23:14_11 2Krl_23:14_12 2Krl_23:14_13 2Krl_23:14_14
2Krl:23:14 x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:15 καὶ ἐπεθύμησεν Δαυιδ καὶ εἶπεν Τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ; τὸ δὲ σύστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ.
2Krl:23:15 And David longed, and said, Who will give me water to drink out of the well that is in Bethleem by the gate? now the band of the Philistines was then in Bethleem. (2 Samuel 23:15 Brenton)
2Krl:23:15 Dawid poczuł pragnienie i rzekł: «Kto mi da się napić wody z betlejemskiej studni, która jest przy bramie?» (2 Sm 23:15 BT_4)
2Krl:23:15 καὶ ἐπεθύμησεν Δαυιδ καὶ εἶπεν Τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ; τὸ δὲ σύστημα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ.
2Krl:23:15 καί ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον τότε ἐν  
2Krl:23:15 I też, nawet, mianowicie By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać pić Ja Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama zaś Obcy Wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krl:23:15 kai\ e)peTu/mEsen *dauid kai\ ei)=pen *ti/s potiei= me u(/dOr e)k tou= la/kkou tou= e)n *baiTleem tou= e)n tE=| pu/lE|; to\ de\ su/stEma tO=n a)llofu/lOn to/te e)n *baiTleem.
2Krl:23:15 kai epeTymEsen dauid kai eipen tis potiei me hydOr ek tu lakku tu en baiTleem tu en tE pylE; to de systEma tOn allofylOn tote en baiTleem.
2Krl:23:15 C VAI_AAI3S N_NSM C VBI_AAI3S RI_NSM VF_FAI3S RP_AS N3_ASN P RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DS RA_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_NSN x N3M_NSN RA_GPM A1B_GPM D P N_DS
2Krl:23:15 and also, even, namely to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. David and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give to drink I water out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the foreign then in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
2Krl:23:15 and he/she/it-DESIRE-ed David (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-GIVE-TO-DRINK, you(sg)-will-be-GIVE-ed-TO-DRINK (classical) me (acc) water (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen)   the (gen) in/among/by (+dat)   the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) the (nom|acc) Yet   the (gen) foreign ([Adj] gen) then in/among/by (+dat)  
2Krl:23:15 2Krl_23:15_1 2Krl_23:15_2 2Krl_23:15_3 2Krl_23:15_4 2Krl_23:15_5 2Krl_23:15_6 2Krl_23:15_7 2Krl_23:15_8 2Krl_23:15_9 2Krl_23:15_10 2Krl_23:15_11 2Krl_23:15_12 2Krl_23:15_13 2Krl_23:15_14 2Krl_23:15_15 2Krl_23:15_16 2Krl_23:15_17 2Krl_23:15_18 2Krl_23:15_19 2Krl_23:15_20 2Krl_23:15_21 2Krl_23:15_22 2Krl_23:15_23 2Krl_23:15_24 2Krl_23:15_25 2Krl_23:15_26 2Krl_23:15_27
2Krl:23:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:16 καὶ διέρρηξαν οἱ τρεῖς δυνατοὶ ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ καὶ ἔλαβαν καὶ παρεγένοντο πρὸς Δαυιδ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτὸ καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ
2Krl:23:16 And the three mighty men broke through the host of the Philistines, and drew water out of the well that was in Bethleem in the gate: and they took it, and brought it to David, and he would not drink it, but poured it out before the Lord. (2 Samuel 23:16 Brenton)
2Krl:23:16 Przedarli się wtedy ci trzej bohaterowie przez obóz filistyński i zaczerpnęli wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Zabrali ją z sobą i przynieśli Dawidowi. On jednak pić jej nie chciał, lecz wylał ją w ofierze dla Pana. (2 Sm 23:16 BT_4)
2Krl:23:16 καὶ διέρρηξαν οἱ τρεῖς δυνατοὶ ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ καὶ ἔλαβαν καὶ παρεγένοντο πρὸς Δαυιδ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτὸ καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ
2Krl:23:16 καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί   ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krl:23:16 I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Trzy Zdolny; by być efektywny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia Obcy I też, nawet, mianowicie Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By pić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krl:23:16 kai\ die/rrEXan oi( trei=s dunatoi\ e)n tE=| parembolE=| tO=n a)llofu/lOn kai\ u(dreu/santo u(/dOr e)k tou= la/kkou tou= e)n *baiTleem tou= e)n tE=| pu/lE| kai\ e)/laban kai\ parege/nonto pro\s *dauid, kai\ ou)k E)Te/lEsen piei=n au)to\ kai\ e)/speisen au)to\ tO=| kuri/O|
2Krl:23:16 kai dierrEXan hoi treis dynatoi en tE parembolE tOn allofylOn kai hydreusanto hydOr ek tu lakku tu en baiTleem tu en tE pylE kai elaban kai paregenonto pros dauid, kai uk ETelEsen piein auto kai espeisen auto tO kyriO
2Krl:23:16 C VAI_AAI3P RA_NPM M_NPM A1_NPM P RA_DSF N1_DSF RA_GPM A1B_GPM C VAI_AMI3P N3_ASN P RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DS RA_GSM P RA_DSF N1_DSF C VBI_AAI3P C VBI_AMI3P P N_ASM C D VAI_AAI3S VB_AAN RD_ASN C VAI_AAI3S RD_ASN RA_DSM N2_DSM
2Krl:23:16 and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the three capable; to be effective in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army the foreign and also, even, namely ć water out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near toward (+acc,+gen,+dat) David and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to drink he/she/it/same and also, even, namely to pour pour out as a libation he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krl:23:16 and they-RUPTURE-ed the (nom) three (acc, nom) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) the (gen) foreign ([Adj] gen) and   water (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen)   the (gen) in/among/by (+dat)   the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) gate (dat) and they-TAKE HOLD OF-ed and they-were-COME-ed-INTO-BEING toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) and not he/she/it-WANT-ed to-will-DRINK, to-DRINK it/same (nom|acc) and he/she/it-POUR-ed it/same (nom|acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
2Krl:23:16 2Krl_23:16_1 2Krl_23:16_2 2Krl_23:16_3 2Krl_23:16_4 2Krl_23:16_5 2Krl_23:16_6 2Krl_23:16_7 2Krl_23:16_8 2Krl_23:16_9 2Krl_23:16_10 2Krl_23:16_11 2Krl_23:16_12 2Krl_23:16_13 2Krl_23:16_14 2Krl_23:16_15 2Krl_23:16_16 2Krl_23:16_17 2Krl_23:16_18 2Krl_23:16_19 2Krl_23:16_20 2Krl_23:16_21 2Krl_23:16_22 2Krl_23:16_23 2Krl_23:16_24 2Krl_23:16_25 2Krl_23:16_26 2Krl_23:16_27 2Krl_23:16_28 2Krl_23:16_29 2Krl_23:16_30 2Krl_23:16_31 2Krl_23:16_32 2Krl_23:16_33 2Krl_23:16_34 2Krl_23:16_35 2Krl_23:16_36 2Krl_23:16_37 2Krl_23:16_38 2Krl_23:16_39
2Krl:23:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:17 καὶ εἶπεν Ἵλεώς μοι, κύριε, τοῦ ποιῆσαι τοῦτο· εἰ αἷμα τῶν ἀνδρῶν τῶν πορευθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν πίομαι; καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτό. ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί.
2Krl:23:17 And he said, O Lord, forbid that I should do this, that I should drink of the blood of the men who went at the risk of their lives: and he would not drink it. These things did these three mighty men. (2 Samuel 23:17 Brenton)
2Krl:23:17 Powiedział: «Niechaj mnie Pan strzeże od uczynienia tej rzeczy! Czyż mam pić krew ludzi, którzy z narażeniem życia podjęli tę wyprawę?» I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci trzej bohaterowie. (2 Sm 23:17 BT_4)
2Krl:23:17 καὶ εἶπεν Ἵλεώς μοι, κύριε, τοῦ ποιῆσαι τοῦτο· εἰ αἷμα τῶν ἀνδρῶν τῶν πορευθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν πίομαι; καὶ οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν αὐτό. ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί.
2Krl:23:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἵλεως -ων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
2Krl:23:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli Krew Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By pić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By pić On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Trzy Zdolny; by być efektywny
2Krl:23:17 kai\ ei)=pen *(/ileO/s moi, ku/rie, tou= poiE=sai tou=to· ei) ai(=ma tO=n a)ndrO=n tO=n poreuTe/ntOn e)n tai=s PSuCHai=s au)tO=n pi/omai; kai\ ou)k E)Te/lEsen piei=n au)to/. tau=ta e)poi/Esan oi( trei=s dunatoi/.
2Krl:23:17 kai eipen hileOs moi, kyrie, tu poiEsai tuto· ei haima tOn andrOn tOn poreuTentOn en tais PSyCHais autOn piomai; kai uk ETelEsen piein auto. tauta epoiEsan hoi treis dynatoi.
2Krl:23:17 C VBI_AAI3S A3_NSM RP_DS N2_VSM RA_GSN VA_AAN RD_ASN C N3M_ASN RA_GPM N3_GPM RA_GPM VC_APPGPM P RA_DPF N1_DPF RD_GPM VF_FMI1S C D VAI_AAI3S VB_AAN RD_ASN RD_APN VAI_AAI3P RA_NPM M_NPM A1_NPM
2Krl:23:17 and also, even, namely to say/tell merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if blood the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to drink and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire to drink he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make the three capable; to be effective
2Krl:23:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed merciful ([Adj] acc, nom|voc) me (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) this (nom|acc) if blood (nom|acc|voc) the (gen) men, husbands (gen) the (gen) let-them-be-GO-ed! (classical), upon being-GO-ed (gen) in/among/by (+dat) the (dat) lifes (dat) them/same (gen) I-will-be-DRINK-ed and not he/she/it-WANT-ed to-will-DRINK, to-DRINK it/same (nom|acc) these (nom|acc) they-DO/MAKE-ed the (nom) three (acc, nom) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)
2Krl:23:17 2Krl_23:17_1 2Krl_23:17_2 2Krl_23:17_3 2Krl_23:17_4 2Krl_23:17_5 2Krl_23:17_6 2Krl_23:17_7 2Krl_23:17_8 2Krl_23:17_9 2Krl_23:17_10 2Krl_23:17_11 2Krl_23:17_12 2Krl_23:17_13 2Krl_23:17_14 2Krl_23:17_15 2Krl_23:17_16 2Krl_23:17_17 2Krl_23:17_18 2Krl_23:17_19 2Krl_23:17_20 2Krl_23:17_21 2Krl_23:17_22 2Krl_23:17_23 2Krl_23:17_24 2Krl_23:17_25 2Krl_23:17_26 2Krl_23:17_27 2Krl_23:17_28 2Krl_23:17_29
2Krl:23:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:18 καὶ Αβεσσα ἀδελφὸς Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας, αὐτὸς ἄρχων ἐν τοῖς τρισίν. καὶ αὐτὸς ἐξήγειρεν τὸ δόρυ αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας, καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισίν·
2Krl:23:18 And Abessa the brother of Joab the son of Saruia, he was chief among the three, and he lifted up his spear against three hundred whom he slew; and he had a name among three. (2 Samuel 23:18 Brenton)
2Krl:23:18 Abiszaj, brat Joaba, syn Serui, był przywódcą trzydziestu. Wymachiwał on włócznią nad trzystu zabitymi i zażywał sławy u trzydziestu. (2 Sm 23:18 BT_4)
2Krl:23:18 Καὶ Αβεσσα ἀδελφὸς Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας, αὐτὸς ἄρχων ἐν τοῖς τρισίν. καὶ αὐτὸς ἐξήγειρεν τὸ δόρυ αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας, καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισίν·
2Krl:23:18 καί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί τρια·κόσιοι -αι -α   καί αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Krl:23:18 I też, nawet, mianowicie Brat Syn On/ona/to/to samo Władca; początek; by zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? Włócznia On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzysta I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy
2Krl:23:18 *kai\ *abessa a)delfo\s *iOab ui(o\s *sarouias, au)to\s a)/rCHOn e)n toi=s trisi/n. kai\ au)to\s e)XE/geiren to\ do/ru au)tou= e)pi\ triakosi/ous traumati/as, kai\ au)tO=| o)/noma e)n toi=s trisi/n·
2Krl:23:18 kai abessa adelfos iOab hyios saruias, autos arCHOn en tois trisin. kai autos eXEgeiren to dory autu epi triakosius traumatias, kai autO onoma en tois trisin·
2Krl:23:18 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM RD_NSM V1_PAPNSM P RA_DPM A3_DPM C RD_NSM V1I_IAI3S RA_ASN N3_ASN RD_GSM P A1A_APM N1T_NSM C RD_DSM N3M_NSN P RA_DPM A3_DPM
2Krl:23:18 and also, even, namely ć brother ć son ć he/she/it/same ruler; beginning; to begin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three and also, even, namely he/she/it/same to ??? the spear he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing three hundred ć and also, even, namely he/she/it/same name with regard to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three
2Krl:23:18 and   brother (nom)   son (nom)   he/it/same (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) three (dat) and he/it/same (nom) he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed the (nom|acc) spear (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) three hundred (acc)   and him/it/same (dat) name (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) three (dat)
2Krl:23:18 2Krl_23:18_1 2Krl_23:18_2 2Krl_23:18_3 2Krl_23:18_4 2Krl_23:18_5 2Krl_23:18_6 2Krl_23:18_7 2Krl_23:18_8 2Krl_23:18_9 2Krl_23:18_10 2Krl_23:18_11 2Krl_23:18_12 2Krl_23:18_13 2Krl_23:18_14 2Krl_23:18_15 2Krl_23:18_16 2Krl_23:18_17 2Krl_23:18_18 2Krl_23:18_19 2Krl_23:18_20 2Krl_23:18_21 2Krl_23:18_22 2Krl_23:18_23 2Krl_23:18_24 2Krl_23:18_25 2Krl_23:18_26
2Krl:23:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:19 ἐκ τῶν τριῶν ἐκείνων ἔνδοξος, καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα, καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἦλθεν. –
2Krl:23:19 Of those three he was most honourable, and he became a chief over them, but he reached not to the first three. (2 Samuel 23:19 Brenton)
2Krl:23:19 Bardziej od trzydziestu był poważany i był ich dowódcą, lecz nie dorównywał owym trzem. (2 Sm 23:19 BT_4)
2Krl:23:19 ἐκ τῶν τριῶν ἐκείνων ἔνδοξος, καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα, καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἦλθεν.
2Krl:23:19 ἐκ ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐκεῖνος -η -ο ἔν·δοξος -ον καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)  
2Krl:23:19 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Trzy Tamto Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Trzy ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić  
2Krl:23:19 e)k tO=n triO=n e)kei/nOn e)/ndoXos, kai\ e)ge/neto au)toi=s ei)s a)/rCHonta, kai\ e(/Os tO=n triO=n ou)k E)=lTen.
2Krl:23:19 ek tOn triOn ekeinOn endoXos, kai egeneto autois eis arCHonta, kai heOs tOn triOn uk ElTen.
2Krl:23:19 P RA_GPM A3_GPM RD_GPM A1B_NSM C VBI_AMI3S RD_DPM P N3W_ASM C C RA_GPM A3_GPM D VBI_AAI3S
2Krl:23:19 out of (+gen) ἐξ before vowels the three that glorious illustrious, renowned and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same into (+acc) ruler; to begin and also, even, namely until; dawn the three οὐχ before rough breathing to come  
2Krl:23:19 out of (+gen) the (gen) three (gen) those (gen) glorious ([Adj] nom) and he/she/it-was-BECOME-ed them/same (dat) into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) three (gen) not he/she/it-COME-ed  
2Krl:23:19 2Krl_23:19_1 2Krl_23:19_2 2Krl_23:19_3 2Krl_23:19_4 2Krl_23:19_5 2Krl_23:19_6 2Krl_23:19_7 2Krl_23:19_8 2Krl_23:19_9 2Krl_23:19_10 2Krl_23:19_11 2Krl_23:19_12 2Krl_23:19_13 2Krl_23:19_14 2Krl_23:19_15 2Krl_23:19_16 2Krl_23:19_17
2Krl:23:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:20 καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε, ἀνὴρ αὐτὸς πολλοστὸς ἔργοις ἀπὸ Καβεσεηλ. καὶ αὐτὸς ἐπάταξεν τοὺς δύο υἱοὺς αριηλ τοῦ Μωαβ· καὶ αὐτὸς κατέβη καὶ ἐπάταξε τὸν λέοντα ἐν μέσῳ τοῦ λάκκου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χιόνος·
2Krl:23:20 And Banaeas the son of Jodae, he was abundant in mighty deeds, from Cabeseel, and he smote the two sons of Ariel of Moab: and he went down and smote a lion in the midst of a pit on a snowy day. (2 Samuel 23:20 Brenton)
2Krl:23:20 Benajasz, syn Jojady z Kabseel, był mężem walecznym, wielkim w czynach. Pobił on dwóch synów Ariela z Moabu. On też zszedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. (2 Sm 23:20 BT_4)
2Krl:23:20 καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε, ἀνὴρ αὐτὸς πολλοστὸς ἔργοις ἀπὸ Καβεσεηλ. καὶ αὐτὸς ἐπάταξεν τοὺς δύο υἱοὺς αριηλ τοῦ Μωαβ· καὶ αὐτὸς κατέβη καὶ ἐπάταξε τὸν λέοντα ἐν μέσῳ τοῦ λάκκου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χιόνος·
2Krl:23:20 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό   ἔργον, -ου, τό ἀπό   καί αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   καί αὐτός αὐτή αὐτό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό χιών, -όνος, ἡ
2Krl:23:20 I też, nawet, mianowicie Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Praca Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By uderzać Dwa Syn I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By schodzić I też, nawet, mianowicie By uderzać Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Śnieg
2Krl:23:20 kai\ *banaias ui(o\s *iOdae, a)nE\r au)to\s pollosto\s e)/rgois a)po\ *kabeseEl. kai\ au)to\s e)pa/taXen tou\s du/o ui(ou\s ariEl tou= *mOab· kai\ au)to\s kate/bE kai\ e)pa/taXe to\n le/onta e)n me/sO| tou= la/kkou e)n tE=| E(me/ra| tE=s CHio/nos·
2Krl:23:20 kai banaias hyios iOdae, anEr autos pollostos ergois apo kabeseEl. kai autos epataXen tus dyo hyius ariEl tu mOab· kai autos katebE kai epataXe ton leonta en mesO tu lakku en tE hEmera tEs CHionos·
2Krl:23:20 C N_NSM N2_NSM N_GSM N3_NSM RD_NSM A1_NSM N2N_DPN P N_GSM C RD_NSM VAI_AAI3S RA_APM M_ADM N2_APM N_GSM RA_GSM N_GS C RD_NSM VZI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASM N3_ASM P A1_DSN RA_GSM N2_GSM P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N3N_GSF
2Krl:23:20 and also, even, namely ć son ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same ć work from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely he/she/it/same to smite the two son ć the ć and also, even, namely he/she/it/same to go down and also, even, namely to smite the lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the snow
2Krl:23:20 and   son (nom)   man, husband (nom) he/it/same (nom)   works (dat) away from (+gen)   and he/it/same (nom) he/she/it-SMITE-ed the (acc) two (nom, acc, gen) sons (acc)   the (gen)   and he/it/same (nom) he/she/it-GO DOWN-ed and he/she/it-SMITE-ed the (acc) lion (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen)   in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (gen) snow (gen)
2Krl:23:20 2Krl_23:20_1 2Krl_23:20_2 2Krl_23:20_3 2Krl_23:20_4 2Krl_23:20_5 2Krl_23:20_6 2Krl_23:20_7 2Krl_23:20_8 2Krl_23:20_9 2Krl_23:20_10 2Krl_23:20_11 2Krl_23:20_12 2Krl_23:20_13 2Krl_23:20_14 2Krl_23:20_15 2Krl_23:20_16 2Krl_23:20_17 2Krl_23:20_18 2Krl_23:20_19 2Krl_23:20_20 2Krl_23:20_21 2Krl_23:20_22 2Krl_23:20_23 2Krl_23:20_24 2Krl_23:20_25 2Krl_23:20_26 2Krl_23:20_27 2Krl_23:20_28 2Krl_23:20_29 2Krl_23:20_30 2Krl_23:20_31 2Krl_23:20_32 2Krl_23:20_33 2Krl_23:20_34 2Krl_23:20_35
2Krl:23:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:21 αὐτὸς ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον, ἄνδρα ὁρατόν, ἐν δὲ τῇ χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου δόρυ ὡς ξύλον διαβάθρας, καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ καὶ ἥρπασεν τὸ δόρυ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ.
2Krl:23:21 He smote an Egyptian, a wonderful man, and in the hand of the Egyptian was a spear as the side of a ladder; and he went down to him with a staff, and snatched the spear from the Egyptian's hand, and slew him with his own spear. (2 Samuel 23:21 Brenton)
2Krl:23:21 Zabił on także Egipcjanina ogromnego wzrostu. Egipcjanin trzymał w ręku dzidę, podczas gdy on poszedł na niego z kijem. Wyrwawszy dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go jego własną dzidą. (2 Sm 23:21 BT_4)
2Krl:23:21 αὐτὸς ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον, ἄνδρα ὁρατόν, ἐν δὲ τῇ χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου δόρυ ὡς ξύλον διαβάθρας, καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ καὶ ἥρπασεν τὸ δόρυ ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ.
2Krl:23:21 αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁρατός -ή -όν ἐν δέ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον δόρυ, δόρατος, τό ὡς ξύλον, -ου, τό   καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ καί ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:23:21 On/ona/to/to samo By uderzać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Egipski Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Widoczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Ręka Egipski Włócznia Jak/jak Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By schodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź I też, nawet, mianowicie By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Włócznia Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Egipski I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Włócznia On/ona/to/to samo
2Krl:23:21 au)to\s e)pa/taXen to\n a)/ndra to\n *ai)gu/ption, a)/ndra o(rato/n, e)n de\ tE=| CHeiri\ tou= *ai)gupti/ou do/ru O(s Xu/lon diaba/Tras, kai\ kate/bE pro\s au)to\n e)n r(a/bdO| kai\ E(/rpasen to\ do/ru e)k tE=s CHeiro\s tou= *ai)gupti/ou kai\ a)pe/kteinen au)to\n e)n tO=| do/rati au)tou=.
2Krl:23:21 autos epataXen ton andra ton aigyption, andra horaton, en de tE CHeiri tu aigyptiu dory hOs Xylon diabaTras, kai katebE pros auton en rabdO kai hErpasen to dory ek tEs CHeiros tu aigyptiu kai apekteinen auton en tO dorati autu.
2Krl:23:21 RD_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N3_ASM RA_ASM N2_ASM N3_ASM A1_ASM P x RA_DSF N3_DSF RA_GSM N2_GSM N3_NSN C N2N_NSN N1A_GSF C VZI_AAI3S P RD_ASM P N2_DSF C VAI_AAI3S RA_ASN N3_ASN P RA_GSF N3_GSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_DSM N3_DSN RD_GSM
2Krl:23:21 he/she/it/same to smite the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the Egyptian man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". visible in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the hand the Egyptian spear as/like tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely to go down toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge and also, even, namely to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin the spear out of (+gen) ἐξ before vowels the hand the Egyptian and also, even, namely to kill he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the spear he/she/it/same
2Krl:23:21 he/it/same (nom) he/she/it-SMITE-ed the (acc) man, husband (acc) the (acc) Egyptian ([Adj] acc, nom|acc|voc) man, husband (acc) visible ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Yet the (dat) hand (dat) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) spear (nom|acc|voc) as/like tree/wooden thing (nom|acc|voc)   and he/she/it-GO DOWN-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) hooked staff (dat) and he/she/it-SNATCH-ed the (nom|acc) spear (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) hand (gen) the (gen) Egyptian ([Adj] gen) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) spear (dat) him/it/same (gen)
2Krl:23:21 2Krl_23:21_1 2Krl_23:21_2 2Krl_23:21_3 2Krl_23:21_4 2Krl_23:21_5 2Krl_23:21_6 2Krl_23:21_7 2Krl_23:21_8 2Krl_23:21_9 2Krl_23:21_10 2Krl_23:21_11 2Krl_23:21_12 2Krl_23:21_13 2Krl_23:21_14 2Krl_23:21_15 2Krl_23:21_16 2Krl_23:21_17 2Krl_23:21_18 2Krl_23:21_19 2Krl_23:21_20 2Krl_23:21_21 2Krl_23:21_22 2Krl_23:21_23 2Krl_23:21_24 2Krl_23:21_25 2Krl_23:21_26 2Krl_23:21_27 2Krl_23:21_28 2Krl_23:21_29 2Krl_23:21_30 2Krl_23:21_31 2Krl_23:21_32 2Krl_23:21_33 2Krl_23:21_34 2Krl_23:21_35 2Krl_23:21_36 2Krl_23:21_37 2Krl_23:21_38 2Krl_23:21_39 2Krl_23:21_40
2Krl:23:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:22 ταῦτα ἐποίησεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε, καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς δυνατοῖς·
2Krl:23:22 These things did Banaeas the son of Jodae, and he had a name among the three mighty men. (2 Samuel 23:22 Brenton)
2Krl:23:22 Tego dokonał Benajasz, syn Jojady. Miał on sławę wśród trzydziestu bohaterów. (2 Sm 23:22 BT_4)
2Krl:23:22 ταῦτα ἐποίησεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε, καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς δυνατοῖς·
2Krl:23:22 οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
2Krl:23:22 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Syn I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy Zdolny; by być efektywny
2Krl:23:22 tau=ta e)poi/Esen *banaias ui(o\s *iOdae, kai\ au)tO=| o)/noma e)n toi=s trisi\n toi=s dunatoi=s·
2Krl:23:22 tauta epoiEsen banaias hyios iOdae, kai autO onoma en tois trisin tois dynatois·
2Krl:23:22 RD_APN VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C RD_DSM N3M_NSN P RA_DPM A3_DPM RA_DPM A1_DPM
2Krl:23:22 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make ć son ć and also, even, namely he/she/it/same name with regard to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the three the capable; to be effective
2Krl:23:22 these (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   son (nom)   and him/it/same (dat) name (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) three (dat) the (dat) capable ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt)
2Krl:23:22 2Krl_23:22_1 2Krl_23:22_2 2Krl_23:22_3 2Krl_23:22_4 2Krl_23:22_5 2Krl_23:22_6 2Krl_23:22_7 2Krl_23:22_8 2Krl_23:22_9 2Krl_23:22_10 2Krl_23:22_11 2Krl_23:22_12 2Krl_23:22_13
2Krl:23:22 x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:23 ἐκ τῶν τριῶν ἔνδοξος, καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ ἦλθεν· καὶ ἔταξεν αὐτὸν Δαυιδ εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ.
2Krl:23:23 He was honourable among the second three, but he reached not to the first three: and David made him his reporter. And these are the names of King David's mighty men. (2 Samuel 23:23 Brenton)
2Krl:23:23 Był on bardziej poważany niż trzydziestu, lecz nie dorównywał owym trzem. Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. (2 Sm 23:23 BT_4)
2Krl:23:23 ἐκ τῶν τριῶν ἔνδοξος, καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ ἦλθεν· καὶ ἔταξεν αὐτὸν Δαυιδ εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ.
2Krl:23:23 ἐκ ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔν·δοξος -ον καί πρός ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀκοή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krl:23:23 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Trzy Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Trzy ??? Przed przydechem mocnym By przychodzić I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład On/ona/to/to samo David Do (+przyspieszenie) Słyszenie On/ona/to/to samo
2Krl:23:23 e)k tO=n triO=n e)/ndoXos, kai\ pro\s tou\s trei=s ou)k E)=lTen· kai\ e)/taXen au)to\n *dauid ei)s ta\s a)koa\s au)tou=.
2Krl:23:23 ek tOn triOn endoXos, kai pros tus treis uk ElTen· kai etaXen auton dauid eis tas akoas autu.
2Krl:23:23 P RA_GPM A3_GPM A1B_NSM C P RA_APM M_APM D VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM P RA_APF N1_APF RD_GSM
2Krl:23:23 out of (+gen) ἐξ before vowels the three glorious illustrious, renowned and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the three οὐχ before rough breathing to come and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness he/she/it/same David into (+acc) the hearing he/she/it/same
2Krl:23:23 out of (+gen) the (gen) three (gen) glorious ([Adj] nom) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) three (acc, nom) not he/she/it-COME-ed and he/she/it-ORDER-ed him/it/same (acc) David (indecl) into (+acc) the (acc) hearings (acc) him/it/same (gen)
2Krl:23:23 2Krl_23:23_1 2Krl_23:23_2 2Krl_23:23_3 2Krl_23:23_4 2Krl_23:23_5 2Krl_23:23_6 2Krl_23:23_7 2Krl_23:23_8 2Krl_23:23_9 2Krl_23:23_10 2Krl_23:23_11 2Krl_23:23_12 2Krl_23:23_13 2Krl_23:23_14 2Krl_23:23_15 2Krl_23:23_16 2Krl_23:23_17 2Krl_23:23_18
2Krl:23:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:24 καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ βασιλέως· Ασαηλ ἀδελφὸς Ιωαβ [οὗτος ἐν τοῖς τριάκοντα], Ελεαναν υἱὸς Δουδι πατραδέλφου αὐτοῦ ἐν Βαιθλεεμ,
2Krl:23:24 Asael Joab's brother; he was among the thirty. Eleanan son of Dudi his uncle in Bethleem. (2 Samuel 23:24 Brenton)
2Krl:23:24 Do tych trzydziestu należał również Asahel, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem, (2 Sm 23:24 BT_4)
2Krl:23:24 Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Δαυιδ βασιλέως· Ασαηλ ἀδελφὸς Ιωαβ [οὗτος ἐν τοῖς τριάκοντα], Ελεαναν υἱὸς Δουδι πατραδέλφου αὐτοῦ ἐν Βαιθλεεμ,
2Krl:23:24 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό τριά·κοντα   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     αὐτός αὐτή αὐτό ἐν  
2Krl:23:24 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Zdolny; by być efektywny David Król Brat To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzydzieści Syn On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krl:23:24 *kai\ tau=ta ta\ o)no/mata tO=n dunatO=n *dauid basile/Os· *asaEl a)delfo\s *iOab [ou(=tos e)n toi=s tria/konta], *eleanan ui(o\s *doudi patrade/lfou au)tou= e)n *baiTleem,
2Krl:23:24 kai tauta ta onomata tOn dynatOn dauid basileOs· asaEl adelfos iOab [hutos en tois triakonta], eleanan hyios dudi patradelfu autu en baiTleem,
2Krl:23:24 C RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM A1_GPM N_GSM N3V_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM RD_NSM P RA_DPM M N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM RD_GSM P N_DS
2Krl:23:24 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the capable; to be effective David king ć brother ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the thirty ć son ć ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
2Krl:23:24 and these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom) David (indecl) king (gen)   brother (nom)   this (nom) in/among/by (+dat) the (dat) thirty   son (nom)     him/it/same (gen) in/among/by (+dat)  
2Krl:23:24 2Krl_23:24_1 2Krl_23:24_2 2Krl_23:24_3 2Krl_23:24_4 2Krl_23:24_5 2Krl_23:24_6 2Krl_23:24_7 2Krl_23:24_8 2Krl_23:24_9 2Krl_23:24_10 2Krl_23:24_11 2Krl_23:24_12 2Krl_23:24_13 2Krl_23:24_14 2Krl_23:24_15 2Krl_23:24_16 2Krl_23:24_17 2Krl_23:24_18 2Krl_23:24_19 2Krl_23:24_20 2Krl_23:24_21 2Krl_23:24_22
2Krl:23:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:25 Σαμαι ὁ Αρουδαῖος, Ελικα ὁ Αρωδαῖος,
2Krl:23:25 Saema the Rudaean. (2 Samuel 23:25 Brenton)
2Krl:23:25 Szamma z Charod, Elika z Charod, (2 Sm 23:25 BT_4)
2Krl:23:25 Σαμαι Αρουδαῖος, Ελικα Αρωδαῖος,
2Krl:23:25   ὁ ἡ τό   ἕλιξ[2], -ικος, ἡ [LXX]; ἕλιξ[1] ἕλιξ [EXTRA], gen. sg. -ικος ὁ ἡ τό  
2Krl:23:25 Spiralny/wąs [zobacz spiralę]; zwijany
2Krl:23:25 *samai o( *aroudai=os, *elika o( *arOdai=os,
2Krl:23:25 samai ho arudaios, elika ho arOdaios,
2Krl:23:25 N_NSM RA_NSM N2_GSM N_NSM RA_NSM N2_NSM
2Krl:23:25 ć the ć spiral/tendril [see helix]; coiled the ć
2Krl:23:25   the (nom)   spiral/tendril (acc); coiled ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom)  
2Krl:23:25 2Krl_23:25_1 2Krl_23:25_2 2Krl_23:25_3 2Krl_23:25_4 2Krl_23:25_5 2Krl_23:25_6
2Krl:23:25 x x x x x x
2Krl:23:26 Ελλης ὁ Φελωθι, Ιρας υἱὸς Εκκας ὁ Θεκωίτης,
2Krl:23:26 Selles the Kelothite: Iras the son of Isca the Thecoite. (2 Samuel 23:26 Brenton)
2Krl:23:26 Cheles Peletyta, Ira, syn Ikkesza z Tekoa, (2 Sm 23:26 BT_4)
2Krl:23:26 Ελλης Φελωθι, Ιρας υἱὸς Εκκας Θεκωίτης,
2Krl:23:26   ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό  
2Krl:23:26 Syn
2Krl:23:26 *ellEs o( *felOTi, *iras ui(o\s *ekkas o( *TekOi/tEs,
2Krl:23:26 ellEs ho felOTi, iras hyios ekkas ho TekOitEs,
2Krl:23:26 N_NSM RA_NSM N_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM
2Krl:23:26 ć the ć ć son ć the ć
2Krl:23:26   the (nom)     son (nom)   the (nom)  
2Krl:23:26 2Krl_23:26_1 2Krl_23:26_2 2Krl_23:26_3 2Krl_23:26_4 2Krl_23:26_5 2Krl_23:26_6 2Krl_23:26_7 2Krl_23:26_8
2Krl:23:26 x x x x x x x x
2Krl:23:27 Αβιεζερ ὁ Αναθωθίτης ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ασωθίτου,
2Krl:23:27 Abiezer the Anothite, of the sons of the Anothite. (2 Samuel 23:27 Brenton)
2Krl:23:27 Abiezer z Anatot, Sibbekaj z Chuszy, (2 Sm 23:27 BT_4)
2Krl:23:27 Αβιεζερ Αναθωθίτης ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ασωθίτου,
2Krl:23:27   ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό  
2Krl:23:27 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn
2Krl:23:27 *abieDZer o( *anaTOTi/tEs e)k tO=n ui(O=n tou= *asOTi/tou,
2Krl:23:27 abieDZer ho anaTOTitEs ek tOn hyiOn tu asOTitu,
2Krl:23:27 N_NSM RA_NSM N1M_NSM P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N1M_GSM
2Krl:23:27 ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the son the ć
2Krl:23:27   the (nom)   out of (+gen) the (gen) sons (gen) the (gen)  
2Krl:23:27 2Krl_23:27_1 2Krl_23:27_2 2Krl_23:27_3 2Krl_23:27_4 2Krl_23:27_5 2Krl_23:27_6 2Krl_23:27_7 2Krl_23:27_8
2Krl:23:27 x x x x x x x x
2Krl:23:28 Σελμων ὁ Αωίτης, Μοορε ὁ Νετωφαθίτης,
2Krl:23:28 Ellon the Aoite; Noere the Netophatite. (2 Samuel 23:28 Brenton)
2Krl:23:28 Salmon z Achoach, Maheraj z Netofy, (2 Sm 23:28 BT_4)
2Krl:23:28 Σελμων Αωίτης, Μοορε Νετωφαθίτης,
2Krl:23:28   ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό  
2Krl:23:28
2Krl:23:28 *selmOn o( *aOi/tEs, *moore o( *netOfaTi/tEs,
2Krl:23:28 selmOn ho aOitEs, moore ho netOfaTitEs,
2Krl:23:28 N_NSM RA_NSM N1M_NSM N_NSM RA_NSM N1M_NSM
2Krl:23:28 ć the ć ć the ć
2Krl:23:28   the (nom)     the (nom)  
2Krl:23:28 2Krl_23:28_1 2Krl_23:28_2 2Krl_23:28_3 2Krl_23:28_4 2Krl_23:28_5 2Krl_23:28_6
2Krl:23:28 x x x x x x
2Krl:23:29 Ελα υἱὸς Βαανα ὁ Νετωφαθίτης, Εθθι υἱὸς Ριβα ἐκ Γαβαεθ υἱὸς Βενιαμιν,
2Krl:23:29 Esthai the son of Riba of Gabaeth, son of Benjamin the Ephrathite; Asmoth the Bardiamite; Emasu the Salabonite: (2 Samuel 23:29 Brenton)
2Krl:23:29 Cheleb, syn Baany z Netofy, Ittaj, syn Ribaja z Gibea, z potomków Beniamina, (2 Sm 23:29 BT_4)
2Krl:23:29 Ελα υἱὸς Βαανα Νετωφαθίτης, Εθθι υἱὸς Ριβα ἐκ Γαβαεθ υἱὸς Βενιαμιν,
2Krl:23:29   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
2Krl:23:29 Syn Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Beniamin
2Krl:23:29 *ela ui(o\s *baana o( *netOfaTi/tEs, *eTTi ui(o\s *riba e)k *gabaeT ui(o\s *beniamin,
2Krl:23:29 ela hyios baana ho netOfaTitEs, eTTi hyios riba ek gabaeT hyios beniamin,
2Krl:23:29 N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM P N_GS N2_NSM N_GSM
2Krl:23:29 ć son ć the ć ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć son Benjamin
2Krl:23:29   son (nom)   the (nom)     son (nom)   out of (+gen)   son (nom) Benjamin (indecl)
2Krl:23:29 2Krl_23:29_1 2Krl_23:29_2 2Krl_23:29_3 2Krl_23:29_4 2Krl_23:29_5 2Krl_23:29_6 2Krl_23:29_7 2Krl_23:29_8 2Krl_23:29_9 2Krl_23:29_10 2Krl_23:29_11 2Krl_23:29_12
2Krl:23:29 x x x x x x x x x x x x
2Krl:23:30 Βαναιας ὁ Φαραθωνίτης, Ουρι ἐκ Ναχαλιγαιας,
2Krl:23:30 Adroi of the brooks. (2 Samuel 23:30 Brenton)
2Krl:23:30 Benajasz z Pireatonu, Hiddaj z Potoków Gaasz, (2 Sm 23:30 BT_4)
2Krl:23:30 Βαναιας Φαραθωνίτης, Ουρι ἐκ Ναχαλιγαιας,
2Krl:23:30   ὁ ἡ τό     ἐκ  
2Krl:23:30 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
2Krl:23:30 *banaias o( *faraTOni/tEs, *ouri e)k *naCHaligaias,
2Krl:23:30 banaias ho faraTOnitEs, uri ek naCHaligaias,
2Krl:23:30 N_NSM RA_NSM N1M_NSM N_NSM P N_GS
2Krl:23:30 ć the ć ć out of (+gen) ἐξ before vowels ć
2Krl:23:30   the (nom)     out of (+gen)  
2Krl:23:30 2Krl_23:30_1 2Krl_23:30_2 2Krl_23:30_3 2Krl_23:30_4 2Krl_23:30_5 2Krl_23:30_6
2Krl:23:30 x x x x x x
2Krl:23:31 Αβιηλ υἱὸς τοῦ Αραβωθίτου, Αζμωθ ὁ Βαρσαμίτης,
2Krl:23:31 Gadabiel son of the Arabothaeite. (2 Samuel 23:31 Brenton)
2Krl:23:31 Abi-Albon z Araby, Azmawet z Bachurim, (2 Sm 23:31 BT_4)
2Krl:23:31 Αβιηλ υἱὸς τοῦ Αραβωθίτου, Αζμωθ Βαρσαμίτης,
2Krl:23:31   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό  
2Krl:23:31 Syn
2Krl:23:31 *abiEl ui(o\s tou= *arabOTi/tou, *aDZmOT o( *barsami/tEs,
2Krl:23:31 abiEl hyios tu arabOTitu, aDZmOT ho barsamitEs,
2Krl:23:31 N_NSM N2_NSM RA_GSM N1M_GSM N_NSM RA_NSM N1M_NSM
2Krl:23:31 ć son the ć ć the ć
2Krl:23:31   son (nom) the (gen)     the (nom)  
2Krl:23:31 2Krl_23:31_1 2Krl_23:31_2 2Krl_23:31_3 2Krl_23:31_4 2Krl_23:31_5 2Krl_23:31_6 2Krl_23:31_7
2Krl:23:31 x x x x x x x
2Krl:23:32 Ελιασου ὁ Σαλαβωνίτης, υἱοὶ Ιασαν, Ιωναθαν,
2Krl:23:32 the sons of Asan, Jonathan; (2 Samuel 23:32 Brenton)
2Krl:23:32 Eliachba z Szaalbim, Jaszen, syn Jonatana, (2 Sm 23:32 BT_4)
2Krl:23:32 Ελιασου Σαλαβωνίτης, υἱοὶ Ιασαν, Ιωναθαν,
2Krl:23:32   ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί    
2Krl:23:32 Syn
2Krl:23:32 *eliasou o( *salabOni/tEs, ui(oi\ *iasan, *iOnaTan,
2Krl:23:32 eliasu ho salabOnitEs, hyioi iasan, iOnaTan,
2Krl:23:32 N_NSM RA_NSM N1M_NSM N2_NPM N_GSM N_NSM
2Krl:23:32 ć the ć son ć ć
2Krl:23:32   the (nom)   sons (nom|voc)    
2Krl:23:32 2Krl_23:32_1 2Krl_23:32_2 2Krl_23:32_3 2Krl_23:32_4 2Krl_23:32_5 2Krl_23:32_6
2Krl:23:32 x x x x x x
2Krl:23:33 Σαμμα ὁ Αρωδίτης, Αχιαν υἱὸς Σαραδ ὁ Αραουρίτης,
2Krl:23:33 Samnan the Arodite; Amnan the son of Arai the Saraurite. (2 Samuel 23:33 Brenton)
2Krl:23:33 Szamma z Hararu, Achiam, syn Szarara z Araru, (2 Sm 23:33 BT_4)
2Krl:23:33 Σαμμα Αρωδίτης, Αχιαν υἱὸς Σαραδ Αραουρίτης,
2Krl:23:33   ὁ ἡ τό     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό  
2Krl:23:33 Syn
2Krl:23:33 *samma o( *arOdi/tEs, *aCHian ui(o\s *sarad o( *araouri/tEs,
2Krl:23:33 samma ho arOditEs, aCHian hyios sarad ho arauritEs,
2Krl:23:33 N_NSM RA_NSM N1M_NSM N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM N1M_NSM
2Krl:23:33 ć the ć ć son ć the ć
2Krl:23:33   the (nom)     son (nom)   the (nom)  
2Krl:23:33 2Krl_23:33_1 2Krl_23:33_2 2Krl_23:33_3 2Krl_23:33_4 2Krl_23:33_5 2Krl_23:33_6 2Krl_23:33_7 2Krl_23:33_8
2Krl:23:33 x x x x x x x x