2Krn:12:1 καὶ ἐγένετο ὡς ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία Ροβοαμ καὶ ὡς κατεκρατήθη, ἐγκατέλιπεν τὰς ἐντολὰς κυρίου καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ.
2Krn:12:1 And it came to pass when the kingdom of Roboam was established, and when he had grown strong, that he forsook the commandments of the Lord, and all Israel with him. (2 Chronicles 12:1 Brenton)
2Krn:12:1 Gdy się utwierdziło i umocniło panowanie Roboama, opuścił on Prawo Pańskie, a z nim cały Izrael. (2 Krn 12:1 BT_4)
2Krn:12:1 Καὶ ἐγένετο ὡς ἡτοιμάσθη βασιλεία Ροβοαμ καὶ ὡς κατεκρατήθη, ἐγκατέλιπεν τὰς ἐντολὰς κυρίου καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ.
2Krn:12:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον Ῥοβοάμ, ὁ καί ὡς   ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:12:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Do gotowy Królestwo; królewski Rehoboam I też, nawet, mianowicie Jak/jak By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
2Krn:12:1 *kai\ e)ge/neto O(s E(toima/sTE E( basilei/a *roboam kai\ O(s katekratE/TE, e)gkate/lipen ta\s e)ntola\s kuri/ou kai\ pa=s *israEl met’ au)tou=.
2Krn:12:1 kai egeneto hOs hEtoimasTE hE basileia roboam kai hOs katekratETE, enkatelipen tas entolas kyriu kai pas israEl met’ autu.
2Krn:12:1 C VBI_AMI3S C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF N_GSM C C VCI_API3S VBI_AAI3S RA_APF N1_APF N2_GSM C A3_NSM N_NSM P RD_GSM
2Krn:12:1 and also, even, namely to become become, happen as/like to ready the kingdom; royal Rehoboam and also, even, namely as/like ć to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
2Krn:12:1 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was-READY-ed the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) Rehoboam (indecl) and as/like   he/she/it-GIVE UP-ed the (acc) precepts (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and every (nom|voc) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
2Krn:12:1 2Krn_12:1_1 2Krn_12:1_2 2Krn_12:1_3 2Krn_12:1_4 2Krn_12:1_5 2Krn_12:1_6 2Krn_12:1_7 2Krn_12:1_8 2Krn_12:1_9 2Krn_12:1_10 2Krn_12:1_11 2Krn_12:1_12 2Krn_12:1_13 2Krn_12:1_14 2Krn_12:1_15 2Krn_12:1_16 2Krn_12:1_17 2Krn_12:1_18 2Krn_12:1_19
2Krn:12:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:2 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ροβοαμ ἀνέβη Σουσακιμ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐπὶ Ιερουσαλημ, ὅτι ἥμαρτον ἐναντίον κυρίου,
2Krn:12:2 And it came to pass in the fifth year of the reign of Roboam, Susakim king of Egypt came up against Jerusalem, because they had sinned against the Lord, (2 Chronicles 12:2 Brenton)
2Krn:12:2 W piątym roku panowania króla Roboama nadciągnął Sziszak, król egipski, przeciw Jerozolimie, albowiem mieszkańcy jej okazali niewierność wobec Pana. (2 Krn 12:2 BT_4)
2Krn:12:2 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ροβοαμ ἀνέβη Σουσακιμ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐπὶ Ιερουσαλημ, ὅτι ἥμαρτον ἐναντίον κυρίου,
2Krn:12:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Ῥοβοάμ, ὁ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:12:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piąty Rok Królestwo Rehoboam By podnosić Król Egipt [kraj z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto By grzeszyć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:12:2 kai\ e)ge/neto e)n tO=| pe/mptO| e)/tei tE=s basilei/as *roboam a)ne/bE *sousakim basileu\s *ai)gu/ptou e)pi\ *ierousalEm, o(/ti E(/marton e)nanti/on kuri/ou,
2Krn:12:2 kai egeneto en tO pemptO etei tEs basileias roboam anebE susakim basileus aigyptu epi ierusalEm, hoti hEmarton enantion kyriu,
2Krn:12:2 C VBI_AMI3S P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N1A_GSF N_GSM VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GSF P N_ASF C VBI_AAI3P P N2_GSM
2Krn:12:2 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fifth year the kingdom Rehoboam to ascend ć king Egypt [country of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] because/that to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:12:2 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) fifth (dat) year (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) Rehoboam (indecl) he/she/it-ASCEND-ed   king (nom) Egypt (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) because/that I-SIN-ed, they-SIN-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:12:2 2Krn_12:2_1 2Krn_12:2_2 2Krn_12:2_3 2Krn_12:2_4 2Krn_12:2_5 2Krn_12:2_6 2Krn_12:2_7 2Krn_12:2_8 2Krn_12:2_9 2Krn_12:2_10 2Krn_12:2_11 2Krn_12:2_12 2Krn_12:2_13 2Krn_12:2_14 2Krn_12:2_15 2Krn_12:2_16 2Krn_12:2_17 2Krn_12:2_18 2Krn_12:2_19
2Krn:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:3 ἐν χιλίοις καὶ διακοσίοις ἅρμασιν καὶ ἑξήκοντα χιλιάσιν ἵππων, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ πλήθους τοῦ ἐλθόντος μετ’ αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου, Λίβυες, Τρωγλοδύται καὶ Αἰθίοπες.
2Krn:12:3 with twelve hundred chariots, and sixty thousand horses: and there was no number of the multitude that came with him from Egypt; Libyans, Trogodytes, and Ethiopians. (2 Chronicles 12:3 Brenton)
2Krn:12:3 Nadciągnął z tysiącem dwustu rydwanami i sześćdziesięciu tysiącami jeźdźców oraz niezliczonym tłumem ludzi, którzy z nim wyszli z Egiptu: z Libijczykami, Sukkijczykami i Kuszytami. (2 Krn 12:3 BT_4)
2Krn:12:3 ἐν χιλίοις καὶ διακοσίοις ἅρμασιν καὶ ἑξήκοντα χιλιάσιν ἵππων, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ πλήθους τοῦ ἐλθόντος μετ’ αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου, Λίβυες, Τρωγλοδύται καὶ Αἰθίοπες.
2Krn:12:3 ἐν χίλιοι -αι -α καί δια·κόσιοι -αι -α ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἑξή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἵππος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ     καί Αἰθίοψ, -οπος, ὁ
2Krn:12:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tysiąc I też, nawet, mianowicie Dwieście Wóz I też, nawet, mianowicie Sześćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] Koń I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Los (mnóstwo ) By przychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Etiopski
2Krn:12:3 e)n CHili/ois kai\ diakosi/ois a(/rmasin kai\ e(XE/konta CHilia/sin i(/ppOn, kai\ ou)k E)=n a)riTmo\s tou= plE/Tous tou= e)lTo/ntos met’ au)tou= e)X *ai)gu/ptou, *li/bues, *trOglodu/tai kai\ *ai)Ti/opes.
2Krn:12:3 en CHiliois kai diakosiois harmasin kai heXEkonta CHiliasin hippOn, kai uk En ariTmos tu plETus tu elTontos met’ autu eX aigyptu, libyes, trOglodytai kai aiTiopes.
2Krn:12:3 P A1A_DPN C A1A_DPN N3M_DPN C M N3D_DPF N2_GPM C D V9_IAI3S N2_NSM RA_GSN N3E_GSN RA_GSM VB_AAPGSM P RD_GSM P N2_GSF N_NPM N_NPM C N_NPM
2Krn:12:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among thousand and also, even, namely two hundred chariot and also, even, namely sixty kilo [unit of one thousand] horse and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] the lot (multitude ) the to come after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] ć ć and also, even, namely Ethiopian
2Krn:12:3 in/among/by (+dat) thousand (dat) and two hundred (dat) chariots (dat) and sixty kilos (dat) horses (gen) and not he/she/it-was number (nom) the (gen) lot (gen) the (gen) upon COME-ing (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) out of (+gen) Egypt (gen)     and Ethiopians (nom|voc)
2Krn:12:3 2Krn_12:3_1 2Krn_12:3_2 2Krn_12:3_3 2Krn_12:3_4 2Krn_12:3_5 2Krn_12:3_6 2Krn_12:3_7 2Krn_12:3_8 2Krn_12:3_9 2Krn_12:3_10 2Krn_12:3_11 2Krn_12:3_12 2Krn_12:3_13 2Krn_12:3_14 2Krn_12:3_15 2Krn_12:3_16 2Krn_12:3_17 2Krn_12:3_18 2Krn_12:3_19 2Krn_12:3_20 2Krn_12:3_21 2Krn_12:3_22 2Krn_12:3_23 2Krn_12:3_24 2Krn_12:3_25
2Krn:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:4 καὶ κατεκράτησαν τῶν πόλεων τῶν ὀχυρῶν, αἳ ἦσαν ἐν Ιουδα, καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:12:4 And they obtained possession of the strong cities, which were in Juda, and came to Jerusalem. (2 Chronicles 12:4 Brenton)
2Krn:12:4 I zdobył on warowne miasta Judy i doszedł aż do Jerozolimy. (2 Krn 12:4 BT_4)
2Krn:12:4 καὶ κατεκράτησαν τῶν πόλεων τῶν ὀχυρῶν, αἳ ἦσαν ἐν Ιουδα, καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ.
2Krn:12:4 καί   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:12:4 I też, nawet, mianowicie Miasto Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
2Krn:12:4 kai\ katekra/tEsan tO=n po/leOn tO=n o)CHurO=n, ai(\ E)=san e)n *iouda, kai\ E)=lTen ei)s *ierousalEm.
2Krn:12:4 kai katekratEsan tOn poleOn tOn oCHyrOn, hai Esan en iuda, kai ElTen eis ierusalEm.
2Krn:12:4 C VAI_AAI3P RA_GPF N3I_GPF RA_GPM A1A_GPM RR_NPF V9_IAI3P P N_DSM C VBI_AAI3S P N_ASF
2Krn:12:4 and also, even, namely ć the city the ć who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of]
2Krn:12:4 and   the (gen) cities (gen) the (gen)   who/whom/which (nom) they-were in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl)
2Krn:12:4 2Krn_12:4_1 2Krn_12:4_2 2Krn_12:4_3 2Krn_12:4_4 2Krn_12:4_5 2Krn_12:4_6 2Krn_12:4_7 2Krn_12:4_8 2Krn_12:4_9 2Krn_12:4_10 2Krn_12:4_11 2Krn_12:4_12 2Krn_12:4_13 2Krn_12:4_14
2Krn:12:4 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:5 καὶ Σαμαιας ὁ προφήτης ἦλθεν πρὸς Ροβοαμ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας Ιουδα τοὺς συναχθέντας εἰς Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου Σουσακιμ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ με, κἀγὼ ἐγκαταλείψω ὑμᾶς ἐν χειρὶ Σουσακιμ.
2Krn:12:5 And Samaias the prophet came to Roboam, and to the princes of Juda that were gathered to Jerusalem for fear of Susakim, and said to them, Thus said the Lord, Ye have left me, and I will leave you in the hand of Susakim. (2 Chronicles 12:5 Brenton)
2Krn:12:5 Wtedy to prorok Szemajasz udał się do Roboama i książąt judzkich, którzy się wycofali przed Sziszakiem do Jerozolimy, i rzekł im: «Tak mówi Pan: Wyście mnie opuścili i Ja także was opuszczam, oddając w ręce Sziszaka». (2 Krn 12:5 BT_4)
2Krn:12:5 καὶ Σαμαιας προφήτης ἦλθεν πρὸς Ροβοαμ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας Ιουδα τοὺς συναχθέντας εἰς Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου Σουσακιμ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ με, κἀγὼ ἐγκαταλείψω ὑμᾶς ἐν χειρὶ Σουσακιμ.
2Krn:12:5 καί   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Ῥοβοάμ, ὁ καί πρός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν  
2Krn:12:5 I też, nawet, mianowicie Prorok By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Rehoboam I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się Judasz/Juda By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja I/też ja By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka
2Krn:12:5 kai\ *samaias o( profE/tEs E)=lTen pro\s *roboam kai\ pro\s tou\s a)/rCHontas *iouda tou\s sunaCHTe/ntas ei)s *ierousalEm a)po\ prosO/pou *sousakim kai\ ei)=pen au)toi=s *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *(umei=s e)gkateli/pete/ me, ka)gO\ e)gkatalei/PSO u(ma=s e)n CHeiri\ *sousakim.
2Krn:12:5 kai samaias ho profEtEs ElTen pros roboam kai pros tus arCHontas iuda tus synaCHTentas eis ierusalEm apo prosOpu susakim kai eipen autois hutOs eipen kyrios ymeis enkatelipete me, kagO enkataleiPSO hymas en CHeiri susakim.
2Krn:12:5 C N1T_NSM RA_NSM N1M_NSM VBI_AAI3S P N_ASM C P RA_APM N3_APM N_GSM RA_APM VQ_APPAPM P N_ASF P N2N_GSN N_GSM C VBI_AAI3S RD_DPM D VBI_AAI3S N2_NSM RP_NP VBI_AAI2P RP_AS C+RPNS VF_FAI1S RP_AP P N3_DSF N_GSM
2Krn:12:5 and also, even, namely ć the prophet to come toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the ruler; to begin Judas/Judah the to gather together into (+acc) Jerusalem [city of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare I and/also I to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć
2Krn:12:5 and   the (nom) prophet (nom) he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam (indecl) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) Judas/Judah (gen, voc) the (acc) upon being-GATHER TOGETHER-ed (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) away from (+gen) face (gen)   and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(pl) (nom) you(pl)-GIVE UP-ed me (acc) and/also I (nom) I-will-GIVE UP you(pl) (acc) in/among/by (+dat) hand (dat)  
2Krn:12:5 2Krn_12:5_1 2Krn_12:5_2 2Krn_12:5_3 2Krn_12:5_4 2Krn_12:5_5 2Krn_12:5_6 2Krn_12:5_7 2Krn_12:5_8 2Krn_12:5_9 2Krn_12:5_10 2Krn_12:5_11 2Krn_12:5_12 2Krn_12:5_13 2Krn_12:5_14 2Krn_12:5_15 2Krn_12:5_16 2Krn_12:5_17 2Krn_12:5_18 2Krn_12:5_19 2Krn_12:5_20 2Krn_12:5_21 2Krn_12:5_22 2Krn_12:5_23 2Krn_12:5_24 2Krn_12:5_25 2Krn_12:5_26 2Krn_12:5_27 2Krn_12:5_28 2Krn_12:5_29 2Krn_12:5_30 2Krn_12:5_31 2Krn_12:5_32 2Krn_12:5_33 2Krn_12:5_34
2Krn:12:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:6 καὶ ᾐσχύνθησαν οἱ ἄρχοντες Ισραηλ καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπαν Δίκαιος ὁ κύριος.
2Krn:12:6 And the elders of Israel and the king were ashamed, and said, The Lord is righteous. (2 Chronicles 12:6 Brenton)
2Krn:12:6 Upokorzyli się wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli: «Sprawiedliwy jest Pan». (2 Krn 12:6 BT_4)
2Krn:12:6 καὶ ᾐσχύνθησαν οἱ ἄρχοντες Ισραηλ καὶ βασιλεὺς καὶ εἶπαν Δίκαιος κύριος.
2Krn:12:6 καί αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίκαιος -αία -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:12:6 I też, nawet, mianowicie By zawstydzać Władca; by zaczynać się Izrael I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Właśnie prawy, właśnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:12:6 kai\ E)|sCHu/nTEsan oi( a)/rCHontes *israEl kai\ o( basileu\s kai\ ei)=pan *di/kaios o( ku/rios.
2Krn:12:6 kai EsCHynTEsan hoi arCHontes israEl kai ho basileus kai eipan dikaios ho kyrios.
2Krn:12:6 C VCI_API3P RA_NPM N3_NPM N_GSM C RA_NSM N3V_NSM C VAI_AAI3P A1A_NSM RA_NSM N2_NSM
2Krn:12:6 and also, even, namely to put to shame the ruler; to begin Israel and also, even, namely the king and also, even, namely to say/tell just righteous, just the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:12:6 and they-were-PUT-ed-TO-SHAME the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) Israel (indecl) and the (nom) king (nom) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) just ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
2Krn:12:6 2Krn_12:6_1 2Krn_12:6_2 2Krn_12:6_3 2Krn_12:6_4 2Krn_12:6_5 2Krn_12:6_6 2Krn_12:6_7 2Krn_12:6_8 2Krn_12:6_9 2Krn_12:6_10 2Krn_12:6_11 2Krn_12:6_12 2Krn_12:6_13
2Krn:12:6 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:7 καὶ ἐν τῷ ἰδεῖν κύριον ὅτι ἐνετράπησαν, καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Σαμαιαν λέγων Ἐνετράπησαν, οὐ καταφθερῶ αὐτούς· καὶ δώσω αὐτοὺς ὡς μικρὸν εἰς σωτηρίαν, καὶ οὐ μὴ στάξῃ ὁ θυμός μου ἐν Ιερουσαλημ,
2Krn:12:7 And when the Lord saw that they repented, then came the word of the Lord to Samaias, saying, They have repented; I will not destroy them, but I will set them in safety for a little while, and my wrath shall not be poured out on Jerusalem. (2 Chronicles 12:7 Brenton)
2Krn:12:7 Widząc ich upokorzenie, Pan skierował te słowa do Szemajasza: «Ponieważ upokorzyli się, nie zniszczę ich i ześlę niebawem ocalenie, i mego gniewu nie wyleję na Jerozolimę za pośrednictwem Sziszaka. (2 Krn 12:7 BT_4)
2Krn:12:7 καὶ ἐν τῷ ἰδεῖν κύριον ὅτι ἐνετράπησαν, καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Σαμαιαν λέγων Ἐνετράπησαν, οὐ καταφθερῶ αὐτούς· καὶ δώσω αὐτοὺς ὡς μικρὸν εἰς σωτηρίαν, καὶ οὐ μὴ στάξῃ θυμός μου ἐν Ιερουσαλημ,
2Krn:12:7 καί ἐν ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·φθείρω (κατα+φθειρ-, κατα+φθερ(ε)·[σ]-, κατα+φθειρ·[σ]-, κατ+εφθαρ·κ-, κατ+εφθαρ-, κατα+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς μικρός -ά -όν εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:12:7 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By wstydzić się wstydził się I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mówić/opowiadaj By wstydzić się wstydził się ??? Przed przydechem mocnym By rujnować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Jak/jak Mały [zobacz micro] Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By spadać Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:12:7 kai\ e)n tO=| i)dei=n ku/rion o(/ti e)netra/pEsan, kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *samaian le/gOn *)enetra/pEsan, ou) katafTerO= au)tou/s· kai\ dO/sO au)tou\s O(s mikro\n ei)s sOtEri/an, kai\ ou) mE\ sta/XE| o( Tumo/s mou e)n *ierousalEm,
2Krn:12:7 kai en tO idein kyrion hoti enetrapEsan, kai egeneto logos kyriu pros samaian legOn enetrapEsan, u katafTerO autus· kai dOsO autus hOs mikron eis sOtErian, kai u mE staXE ho Tymos mu en ierusalEm,
2Krn:12:7 C P RA_DSN VB_AAN N2_ASM C VDI_API3P C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM V1_PAPNSM VDI_API3P D VF2_FAI1S RD_APM C VF_FAI1S RD_APM C A1A_ASM P N1A_ASF C D D VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P N_DSF
2Krn:12:7 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to shame shamed and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć to say/tell to shame shamed οὐχ before rough breathing to ruin he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same as/like small [see micro] into (+acc) salvation/deliverance and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to drop the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:12:7 and in/among/by (+dat) the (dat) to-SEE lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that they-were-SHAME-ed and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)   while SAY/TELL-ing (nom) they-were-SHAME-ed not I-will-RUIN them/same (acc) and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (acc) as/like small ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) salvation/deliverance (acc) and not not you(sg)-will-be-DROP-ed, he/she/it-should-DROP, you(sg)-should-be-DROP-ed the (nom) wrath (nom) me (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:12:7 2Krn_12:7_1 2Krn_12:7_2 2Krn_12:7_3 2Krn_12:7_4 2Krn_12:7_5 2Krn_12:7_6 2Krn_12:7_7 2Krn_12:7_8 2Krn_12:7_9 2Krn_12:7_10 2Krn_12:7_11 2Krn_12:7_12 2Krn_12:7_13 2Krn_12:7_14 2Krn_12:7_15 2Krn_12:7_16 2Krn_12:7_17 2Krn_12:7_18 2Krn_12:7_19 2Krn_12:7_20 2Krn_12:7_21 2Krn_12:7_22 2Krn_12:7_23 2Krn_12:7_24 2Krn_12:7_25 2Krn_12:7_26 2Krn_12:7_27 2Krn_12:7_28 2Krn_12:7_29 2Krn_12:7_30 2Krn_12:7_31 2Krn_12:7_32 2Krn_12:7_33 2Krn_12:7_34
2Krn:12:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:8 ὅτι ἔσονται εἰς παῖδας καὶ γνώσονται τὴν δουλείαν μου καὶ τὴν δουλείαν τῆς βασιλείας τῆς γῆς.
2Krn:12:8 Nevertheless they shall be servants, and know my service, and the service of the kings of the earth. (2 Chronicles 12:8 Brenton)
2Krn:12:8 Staną się jednak jego sługami, aby poznali różnicę między służbą u Mnie a służbą królestwom innych ziem». (2 Krn 12:8 BT_4)
2Krn:12:8 ὅτι ἔσονται εἰς παῖδας καὶ γνώσονται τὴν δουλείαν μου καὶ τὴν δουλείαν τῆς βασιλείας τῆς γῆς.
2Krn:12:8 ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Krn:12:8 Ponieważ/tamto By być Do (+przyspieszenie) Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Niewolnictwo Ja I też, nawet, mianowicie Niewolnictwo Królestwo Ziemi/ziemia
2Krn:12:8 o(/ti e)/sontai ei)s pai=das kai\ gnO/sontai tE\n doulei/an mou kai\ tE\n doulei/an tE=s basilei/as tE=s gE=s.
2Krn:12:8 hoti esontai eis paidas kai gnOsontai tEn duleian mu kai tEn duleian tEs basileias tEs gEs.
2Krn:12:8 C VF_FMI3P P N3D_APM C VF_FMI3P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF
2Krn:12:8 because/that to be into (+acc) child/servant and also, even, namely to know i.e. recognize. the slavery I and also, even, namely the slavery the kingdom the earth/land
2Krn:12:8 because/that they-will-be into (+acc) children/servants (acc) and they-will-be-KNOW-ed the (acc) slavery (acc) me (gen) and the (acc) slavery (acc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) earth/land (gen)
2Krn:12:8 2Krn_12:8_1 2Krn_12:8_2 2Krn_12:8_3 2Krn_12:8_4 2Krn_12:8_5 2Krn_12:8_6 2Krn_12:8_7 2Krn_12:8_8 2Krn_12:8_9 2Krn_12:8_10 2Krn_12:8_11 2Krn_12:8_12 2Krn_12:8_13 2Krn_12:8_14 2Krn_12:8_15 2Krn_12:8_16
2Krn:12:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:9 καὶ ἀνέβη Σουσακιμ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἔλαβεν τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, τὰ πάντα ἔλαβεν· καὶ ἔλαβεν τοὺς θυρεοὺς τοὺς χρυσοῦς, οὓς ἐποίησεν Σαλωμων,
2Krn:12:9 So Susakim king of Egypt went up against Jerusalem, and took the treasures that were in the house of the Lord, and the treasures that were in the king's house: he took all; and he took the golden shields which Solomon had made. (2 Chronicles 12:9 Brenton)
2Krn:12:9 Nadciągnął więc król egipski, Sziszak, przeciw Jerozolimie i zabrał kosztowności świątyni Pańskiej oraz kosztowności pałacu królewskiego; wszystko to zabrał. Zabrał również złote tarcze, które sporządził Salomon. (2 Krn 12:9 BT_4)
2Krn:12:9 καὶ ἀνέβη Σουσακιμ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἔλαβεν τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, τὰ πάντα ἔλαβεν· καὶ ἔλαβεν τοὺς θυρεοὺς τοὺς χρυσοῦς, οὓς ἐποίησεν Σαλωμων,
2Krn:12:9 καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θυρεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
2Krn:12:9 I też, nawet, mianowicie By podnosić Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Skarb W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Skarb W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kamień Złoty/złoty Kto/, który/, który By czynić/rób Salomon
2Krn:12:9 kai\ a)ne/bE *sousakim basileu\s *ai)gu/ptou kai\ e)/laben tou\s TEsaurou\s tou\s e)n oi)/kO| kuri/ou kai\ tou\s TEsaurou\s tou\s e)n oi)/kO| tou= basile/Os, ta\ pa/nta e)/laben· kai\ e)/laben tou\s Tureou\s tou\s CHrusou=s, ou(\s e)poi/Esen *salOmOn,
2Krn:12:9 kai anebE susakim basileus aigyptu kai elaben tus TEsaurus tus en oikO kyriu kai tus TEsaurus tus en oikO tu basileOs, ta panta elaben· kai elaben tus Tyreus tus CHrysus, hus epoiEsen salOmOn,
2Krn:12:9 C VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GSF C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_APM P N2_DSM N2_GSM C RA_APM N2_APM RA_APM P N2_DSM RA_GSM N3V_GSM RA_APN A3_APN VBI_AAI3S C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_APM A1C_APM RR_APM VAI_AAI3S N_NSM
2Krn:12:9 and also, even, namely to ascend ć king Egypt [country of] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the treasure the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the treasure the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the king the every all, each, every, the whole of to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the stone the gold/golden who/whom/which to do/make Solomon
2Krn:12:9 and he/she/it-ASCEND-ed   king (nom) Egypt (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) treasures (acc) the (acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) treasures (acc) the (acc) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) king (gen) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) stones (acc) the (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc)
2Krn:12:9 2Krn_12:9_1 2Krn_12:9_2 2Krn_12:9_3 2Krn_12:9_4 2Krn_12:9_5 2Krn_12:9_6 2Krn_12:9_7 2Krn_12:9_8 2Krn_12:9_9 2Krn_12:9_10 2Krn_12:9_11 2Krn_12:9_12 2Krn_12:9_13 2Krn_12:9_14 2Krn_12:9_15 2Krn_12:9_16 2Krn_12:9_17 2Krn_12:9_18 2Krn_12:9_19 2Krn_12:9_20 2Krn_12:9_21 2Krn_12:9_22 2Krn_12:9_23 2Krn_12:9_24 2Krn_12:9_25 2Krn_12:9_26 2Krn_12:9_27 2Krn_12:9_28 2Krn_12:9_29 2Krn_12:9_30 2Krn_12:9_31 2Krn_12:9_32 2Krn_12:9_33
2Krn:12:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:10 καὶ ἐποίησεν Ροβοαμ θυρεοὺς χαλκοῦς ἀντ αὐτῶν. καὶ κατέστησεν ἐπ’ αὐτὸν Σουσακιμ ἄρχοντας παρατρεχόντων τοὺς φυλάσσοντας τὸν πυλῶνα τοῦ βασιλέως·
2Krn:12:10 And king Roboam made brazen shields instead of them. And Susakim set over him captains of footmen, as keepers of the gate of the king. (2 Chronicles 12:10 Brenton)
2Krn:12:10 Wobec tego król Roboam zamiast nich sporządził tarcze z brązu i powierzył je dowódcom straży pilnującej wejścia do pałacu królewskiego. (2 Krn 12:10 BT_4)
2Krn:12:10 καὶ ἐποίησεν Ροβοαμ θυρεοὺς χαλκοῦς ἀντ αὐτῶν. καὶ κατέστησεν ἐπ’ αὐτὸν Σουσακιμ ἄρχοντας παρατρεχόντων τοὺς φυλάσσοντας τὸν πυλῶνα τοῦ βασιλέως·
2Krn:12:10 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ῥοβοάμ, ὁ θυρεός, -οῦ, ὁ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
2Krn:12:10 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Rehoboam Kamień Miedź albo brąz Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Władca; by zaczynać się By zabezpieczać się Brama Król
2Krn:12:10 kai\ e)poi/Esen *roboam Tureou\s CHalkou=s a)nt au)tO=n. kai\ kate/stEsen e)p’ au)to\n *sousakim a)/rCHontas paratreCHo/ntOn tou\s fula/ssontas to\n pulO=na tou= basile/Os·
2Krn:12:10 kai epoiEsen roboam Tyreus CHalkus ant autOn. kai katestEsen ep’ auton susakim arCHontas paratreCHontOn tus fylassontas ton pylOna tu basileOs·
2Krn:12:10 C VAI_AAI3S N_NSM N2_APM A1C_APM P RD_GPM C VAI_AAI3S P RD_ASM N_NSM N3_APM V1_PAPGPM RA_APM V1_PAPAPM RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3V_GSM
2Krn:12:10 and also, even, namely to do/make Rehoboam stone copper or bronze against (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć ruler; to begin ć the to guard the gate the king
2Krn:12:10 and he/she/it-DO/MAKE-ed Rehoboam (indecl) stones (acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc) against (+gen) them/same (gen) and he/she/it-ENABLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   rulers (acc); while BEGIN-ing (acc)   the (acc) while GUARD-ing (acc) the (acc) gate (acc) the (gen) king (gen)
2Krn:12:10 2Krn_12:10_1 2Krn_12:10_2 2Krn_12:10_3 2Krn_12:10_4 2Krn_12:10_5 2Krn_12:10_6 2Krn_12:10_7 2Krn_12:10_8 2Krn_12:10_9 2Krn_12:10_10 2Krn_12:10_11 2Krn_12:10_12 2Krn_12:10_13 2Krn_12:10_14 2Krn_12:10_15 2Krn_12:10_16 2Krn_12:10_17 2Krn_12:10_18 2Krn_12:10_19 2Krn_12:10_20
2Krn:12:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:11 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου, εἰσεπορεύοντο οἱ φυλάσσοντες καὶ οἱ παρατρέχοντες καὶ οἱ ἐπιστρέφοντες εἰς ἀπάντησιν τῶν παρατρεχόντων.
2Krn:12:11 And it came to pass, when the king went into the house of the Lord, the guards and the footmen went in, and they that returned to meet the footmen. (2 Chronicles 12:11 Brenton)
2Krn:12:11 Odtąd za każdym razem, kiedy król wchodził do świątyni Pańskiej, wchodziła straż, wnosiła je, a potem odnosiła do zbrojowni straży. (2 Krn 12:11 BT_4)
2Krn:12:11 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου, εἰσεπορεύοντο οἱ φυλάσσοντες καὶ οἱ παρατρέχοντες καὶ οἱ ἐπιστρέφοντες εἰς ἀπάντησιν τῶν παρατρεχόντων.
2Krn:12:11 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό  
2Krn:12:11 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wchodzić Króla Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wchodzić By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Spotykanie
2Krn:12:11 kai\ e)ge/neto e)n tO=| ei)selTei=n to\n basile/a ei)s oi)=kon kuri/ou, ei)seporeu/onto oi( fula/ssontes kai\ oi( paratre/CHontes kai\ oi( e)pistre/fontes ei)s a)pa/ntEsin tO=n paratreCHo/ntOn.
2Krn:12:11 kai egeneto en tO eiselTein ton basilea eis oikon kyriu, eiseporeuonto hoi fylassontes kai hoi paratreCHontes kai hoi epistrefontes eis apantEsin tOn paratreCHontOn.
2Krn:12:11 C VBI_AMI3S P RA_DSN VB_AAN RA_ASM N3V_ASM P N2_ASM N2_GSM V1I_IMI3P RA_NPM V1_PAPNPM C RA_NPM V1_PAPNPM C RA_NPM V1_PAPNPM P N3I_ASF RA_GPM V1_PAPGPM
2Krn:12:11 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to enter the king into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to enter the to guard and also, even, namely the ć and also, even, namely the to turn around into (+acc) meeting the ć
2Krn:12:11 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-ENTER the (acc) king (acc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-were-being-ENTER-ed the (nom) while GUARD-ing (nom|voc) and the (nom)   and the (nom) while TURN-ing-AROUND (nom|voc) into (+acc) meeting (acc) the (gen)  
2Krn:12:11 2Krn_12:11_1 2Krn_12:11_2 2Krn_12:11_3 2Krn_12:11_4 2Krn_12:11_5 2Krn_12:11_6 2Krn_12:11_7 2Krn_12:11_8 2Krn_12:11_9 2Krn_12:11_10 2Krn_12:11_11 2Krn_12:11_12 2Krn_12:11_13 2Krn_12:11_14 2Krn_12:11_15 2Krn_12:11_16 2Krn_12:11_17 2Krn_12:11_18 2Krn_12:11_19 2Krn_12:11_20 2Krn_12:11_21 2Krn_12:11_22 2Krn_12:11_23
2Krn:12:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:12 καὶ ἐν τῷ ἐντραπῆναι αὐτὸν ἀπεστράφη ἀπ’ αὐτοῦ ὀργὴ κυρίου καὶ οὐκ εἰς καταφθορὰν εἰς τέλος· καὶ γὰρ ἐν Ιουδα ἦσαν λόγοι ἀγαθοί.
2Krn:12:12 And when he repented, the anger of the Lord turned from him, and did not destroy him utterly; for there were good things in Juda. (2 Chronicles 12:12 Brenton)
2Krn:12:12 Gdy król się upokorzył, odwrócił się od niego gniew Pana i nie zniszczył go całkowicie. Zresztą i w Judzie były rzeczy dobre. (2 Krn 12:12 BT_4)
2Krn:12:12 καὶ ἐν τῷ ἐντραπῆναι αὐτὸν ἀπεστράφη ἀπ’ αὐτοῦ ὀργὴ κυρίου καὶ οὐκ εἰς καταφθορὰν εἰς τέλος· καὶ γὰρ ἐν Ιουδα ἦσαν λόγοι ἀγαθοί.
2Krn:12:12 καί ἐν ὁ ἡ τό ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1]   εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό καί γάρ ἐν Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
2Krn:12:12 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wstydzić się wstydził się On/ona/to/to samo By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judasz/Juda By być Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
2Krn:12:12 kai\ e)n tO=| e)ntrapE=nai au)to\n a)pestra/fE a)p’ au)tou= o)rgE\ kuri/ou kai\ ou)k ei)s katafTora\n ei)s te/los· kai\ ga\r e)n *iouda E)=san lo/goi a)gaToi/.
2Krn:12:12 kai en tO entrapEnai auton apestrafE ap’ autu orgE kyriu kai uk eis katafToran eis telos· kai gar en iuda Esan logoi agaToi.
2Krn:12:12 C P RA_DSN VD_APN RD_ASM VDI_API3S P RD_GSM N1_NSF N2_GSM C D P N1A_ASF P N3E_ASN C x P N_DSM V9_IAI3P N2_NPM A1_NPM
2Krn:12:12 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to shame shamed he/she/it/same to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) ć into (+acc) end (event, consummation) and also, even, namely for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Judas/Judah to be word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. good inherently good, i.e. God-wrought.
2Krn:12:12 and in/among/by (+dat) the (dat) to-be-SHAME-ed him/it/same (acc) he/she/it-was-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) him/it/same (gen) wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not into (+acc)   into (+acc) end (nom|acc|voc) and for in/among/by (+dat) Judas/Judah (gen, voc) they-were words (nom|voc) good ([Adj] nom|voc)
2Krn:12:12 2Krn_12:12_1 2Krn_12:12_2 2Krn_12:12_3 2Krn_12:12_4 2Krn_12:12_5 2Krn_12:12_6 2Krn_12:12_7 2Krn_12:12_8 2Krn_12:12_9 2Krn_12:12_10 2Krn_12:12_11 2Krn_12:12_12 2Krn_12:12_13 2Krn_12:12_14 2Krn_12:12_15 2Krn_12:12_16 2Krn_12:12_17 2Krn_12:12_18 2Krn_12:12_19 2Krn_12:12_20 2Krn_12:12_21 2Krn_12:12_22 2Krn_12:12_23
2Krn:12:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:13 καὶ κατίσχυσεν Ροβοαμ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐβασίλευσεν· καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἑνὸς ἐτῶν Ροβοαμ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ ἑπτακαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ ἐν τῇ πόλει, ᾗ ἐξελέξατο κύριος ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐκ πασῶν φυλῶν υἱῶν Ισραηλ· καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Νοομμα ἡ Αμμανῖτις.
2Krn:12:13 So king Roboam strengthened himself in Jerusalem, and reigned: and Roboam was forty and one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, in the city which the Lord chose out of all the tribes of the children of Israel to call his name there: and his mother's name was Noomma the Ammanitess. (2 Chronicles 12:13 Brenton)
2Krn:12:13 Umocnił się więc król Roboam w Jerozolimie i panował. Kiedy został królem, miał lat czterdzieści jeden, a siedemnaście lat panował w Jerozolimie, w mieście, które wybrał Pan ze wszystkich pokoleń izraelskich, aby tam umieścić swe Imię. Jego matce było na imię Naama, Ammonitka. (2 Krn 12:13 BT_4)
2Krn:12:13 Καὶ κατίσχυσεν Ροβοαμ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐβασίλευσεν· καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἑνὸς ἐτῶν Ροβοαμ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ ἑπτακαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ ἐν τῇ πόλει, ἐξελέξατο κύριος ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐκ πασῶν φυλῶν υἱῶν Ισραηλ· καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Νοομμα Αμμανῖτις.
2Krn:12:13 καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) Ῥοβοάμ, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔτο·ς, -ους, τό Ῥοβοάμ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἑπτα·καί·δεκα [LXX] ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπ·ονομάζω (επ+ονομαζ-, επ+ονομα·σ-, επ+ονομα·σ-, -, -, επ+ονομασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό  
2Krn:12:13 I też, nawet, mianowicie Do ??? Rehoboam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By panować I też, nawet, mianowicie Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Jeden Rok Rehoboam W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Siedemnaście Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Kto/, który/, który By wybierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać (nazwisko {imię}); by wypowiadać się (nazwisko {imię}), by nazywać, by wołać {by telefonować} Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Tam Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Szczep Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo
2Krn:12:13 *kai\ kati/sCHusen *roboam e)n *ierousalEm kai\ e)basi/leusen· kai\ tessara/konta kai\ e(no\s e)tO=n *roboam e)n tO=| basileu=sai au)to\n kai\ e(ptakai/deka e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm e)n tE=| po/lei, E(=| e)Xele/Xato ku/rios e)ponoma/sai to\ o)/noma au)tou= e)kei= e)k pasO=n fulO=n ui(O=n *israEl· kai\ o)/noma tE=s mEtro\s au)tou= *noomma E( *ammani=tis.
2Krn:12:13 kai katisCHysen roboam en ierusalEm kai ebasileusen· kai tessarakonta kai henos etOn roboam en tO basileusai auton kai heptakaideka etE ebasileusen en ierusalEm en tE polei, hE eXeleXato kyrios eponomasai to onoma autu ekei ek pasOn fylOn hyiOn israEl· kai onoma tEs mEtros autu noomma hE ammanitis.
2Krn:12:13 C VAI_AAI3S N_NSM P N_DSF C VAI_AAI3S C M C A3_GSN N3E_GPN N_GSM P RA_DSN VA_AAN RD_ASM C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF P RA_DSF N3I_DSF RR_DSF VAI_AMI3S N2_NSM VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM D P A1S_GPF N1_GPF N2_GPM N_GSM C N3M_NSN RA_GSF N3_GSF RD_GSM N_NSM RA_NSF N_NSM
2Krn:12:13 and also, even, namely to ??? Rehoboam in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to reign and also, even, namely forty and also, even, namely one year Rehoboam in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely seventeen year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city who/whom/which to select lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give (a name); to pronounce (a name), to name, to call the name with regard to he/she/it/same there out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of tribe son Israel and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć the ć
2Krn:12:13 and he/she/it-???-ed Rehoboam (indecl) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-REIGN-ed and forty and one (gen) years (gen) Rehoboam (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) him/it/same (acc) and seventeen years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-SELECT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-TO GIVE (A NAME);, be-you(sg)-TO GIVE (A NAME);-ed!, he/she/it-happens-to-TO GIVE (A NAME); (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) there out of (+gen) all (gen) tribes (gen) sons (gen) Israel (indecl) and name (nom|acc|voc) the (gen) mother (gen) him/it/same (gen)   the (nom)  
2Krn:12:13 2Krn_12:13_1 2Krn_12:13_2 2Krn_12:13_3 2Krn_12:13_4 2Krn_12:13_5 2Krn_12:13_6 2Krn_12:13_7 2Krn_12:13_8 2Krn_12:13_9 2Krn_12:13_10 2Krn_12:13_11 2Krn_12:13_12 2Krn_12:13_13 2Krn_12:13_14 2Krn_12:13_15 2Krn_12:13_16 2Krn_12:13_17 2Krn_12:13_18 2Krn_12:13_19 2Krn_12:13_20 2Krn_12:13_21 2Krn_12:13_22 2Krn_12:13_23 2Krn_12:13_24 2Krn_12:13_25 2Krn_12:13_26 2Krn_12:13_27 2Krn_12:13_28 2Krn_12:13_29 2Krn_12:13_30 2Krn_12:13_31 2Krn_12:13_32 2Krn_12:13_33 2Krn_12:13_34 2Krn_12:13_35 2Krn_12:13_36 2Krn_12:13_37 2Krn_12:13_38 2Krn_12:13_39 2Krn_12:13_40 2Krn_12:13_41 2Krn_12:13_42 2Krn_12:13_43 2Krn_12:13_44 2Krn_12:13_45 2Krn_12:13_46 2Krn_12:13_47
2Krn:12:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:14 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρόν, ὅτι οὐ κατεύθυνεν τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐκζητῆσαι τὸν κύριον.
2Krn:12:14 And he did evil, for he directed not his heart to seek the Lord. (2 Chronicles 12:14 Brenton)
2Krn:12:14 Jednakże postępował źle, albowiem nie skłonił swego serca, aby szukać Pana. (2 Krn 12:14 BT_4)
2Krn:12:14 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρόν, ὅτι οὐ κατεύθυνεν τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐκζητῆσαι τὸν κύριον.
2Krn:12:14 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:12:14 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By odszukiwać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:12:14 kai\ e)poi/Esen to\ ponEro/n, o(/ti ou) kateu/Tunen tE\n kardi/an au)tou= e)kDZEtE=sai to\n ku/rion.
2Krn:12:14 kai epoiEsen to ponEron, hoti u kateuTynen tEn kardian autu ekDZEtEsai ton kyrion.
2Krn:12:14 C VAI_AAI3S RA_ASN A1A_ASN C D VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM
2Krn:12:14 and also, even, namely to do/make the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος because/that οὐχ before rough breathing to lead keep straight, guide, direct, instruct the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to seek out the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:12:14 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that not he/she/it-was-LEAD-ing, he/she/it-LEAD-ed the (acc) heart (acc) him/it/same (gen) to-SEEK-OUT, be-you(sg)-SEEK-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-SEEK-OUT (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
2Krn:12:14 2Krn_12:14_1 2Krn_12:14_2 2Krn_12:14_3 2Krn_12:14_4 2Krn_12:14_5 2Krn_12:14_6 2Krn_12:14_7 2Krn_12:14_8 2Krn_12:14_9 2Krn_12:14_10 2Krn_12:14_11 2Krn_12:14_12 2Krn_12:14_13
2Krn:12:14 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:15 καὶ λόγοι Ροβοαμ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι οὐκ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐν τοῖς λόγοις Σαμαια τοῦ προφήτου καὶ Αδδω τοῦ ὁρῶντος καὶ πράξεις αὐτοῦ; καὶ ἐπολέμει Ροβοαμ τὸν Ιεροβοαμ πάσας τὰς ἡμέρας.
2Krn:12:15 And the acts of Roboam, the first and the last, behold, are they not written in the book of Samaia the prophet, and Addo the seer, with his achievements. (2 Chronicles 12:15 Brenton)
2Krn:12:15 A czyż dzieje Roboama, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w Dziejach proroka Szemajasza i "Widzącego" Iddo, w porządku rodowodu? Walki zaś Roboama z Jeroboamem trwały przez cały czas. (2 Krn 12:15 BT_4)
2Krn:12:15 καὶ λόγοι Ροβοαμ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι οὐκ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐν τοῖς λόγοις Σαμαια τοῦ προφήτου καὶ Αδδω τοῦ ὁρῶντος καὶ πράξεις αὐτοῦ; καὶ ἐπολέμει Ροβοαμ τὸν Ιεροβοαμ πάσας τὰς ἡμέρας.
2Krn:12:15 καί λόγος, -ου, ὁ Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί πρᾶξις, -εως, ἡ; πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
2Krn:12:15 I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Rehoboam Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Ostatni ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prorok I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Działalność; by działać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Rehoboam Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
2Krn:12:15 kai\ lo/goi *roboam oi( prO=toi kai\ oi( e)/sCHatoi ou)k i)dou\ gegramme/noi e)n toi=s lo/gois *samaia tou= profE/tou kai\ *addO tou= o(rO=ntos kai\ pra/Xeis au)tou=; kai\ e)pole/mei *roboam to\n *ieroboam pa/sas ta\s E(me/ras.
2Krn:12:15 kai logoi roboam hoi prOtoi kai hoi esCHatoi uk idu gegrammenoi en tois logois samaia tu profEtu kai addO tu horOntos kai praXeis autu; kai epolemei roboam ton ieroboam pasas tas hEmeras.
2Krn:12:15 C N2_NPM N_GSM RA_NPM A1_NPMS C RA_NPM A1_NPM D I VP_XMPNPM P RA_DPM N2_DPM N1T_GSM RA_GSM N1M_GSM C N_GSM RA_GSM V3_PAPGSM C N3I_NPF RD_GSM C V2I_IAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM A1S_APF RA_APF N1A_APF
2Krn:12:15 and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Rehoboam the first and also, even, namely the last οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć the prophet and also, even, namely ć the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely activity; to act he/she/it/same and also, even, namely to fight war Rehoboam the ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
2Krn:12:15 and words (nom|voc) Rehoboam (indecl) the (nom) first (nom|voc) and the (nom) last (nom|voc) not be-you(sg)-SEE-ed! having-been-WRITE-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) words (dat)   the (gen) prophet (gen) and   the (gen) while SEE-ing (gen) and activities (acc, nom|voc); you(sg)-will-ACT him/it/same (gen) and he/she/it-was-FIGHT-ing Rehoboam (indecl) the (acc)   all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
2Krn:12:15 2Krn_12:15_1 2Krn_12:15_2 2Krn_12:15_3 2Krn_12:15_4 2Krn_12:15_5 2Krn_12:15_6 2Krn_12:15_7 2Krn_12:15_8 2Krn_12:15_9 2Krn_12:15_10 2Krn_12:15_11 2Krn_12:15_12 2Krn_12:15_13 2Krn_12:15_14 2Krn_12:15_15 2Krn_12:15_16 2Krn_12:15_17 2Krn_12:15_18 2Krn_12:15_19 2Krn_12:15_20 2Krn_12:15_21 2Krn_12:15_22 2Krn_12:15_23 2Krn_12:15_24 2Krn_12:15_25 2Krn_12:15_26 2Krn_12:15_27 2Krn_12:15_28 2Krn_12:15_29 2Krn_12:15_30 2Krn_12:15_31 2Krn_12:15_32
2Krn:12:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:12:16 καὶ ἀπέθανεν Ροβοαμ καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Αβια υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:12:16 And Roboam made war with Jeroboam all his days. And Roboam died with his fathers, and was buried in the city of David: and Abia his son reigned in his stead. (2 Chronicles 12:16 Brenton)
2Krn:12:16 Po czym spoczął Roboam przy swoich przodkach i pogrzebany został w Mieście Dawidowym, a syn jego Abiasz został w jego miejsce królem. (2 Krn 12:16 BT_4)
2Krn:12:16 καὶ ἀπέθανεν Ροβοαμ καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Αβια υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
2Krn:12:16 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ῥοβοάμ, ὁ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Ἀβιά, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:12:16 I też, nawet, mianowicie By umierać Rehoboam I też, nawet, mianowicie By grzebać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By grzebać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David I też, nawet, mianowicie By panować Abijah Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
2Krn:12:16 kai\ a)pe/Tanen *roboam kai\ e)ta/fE meta\ tO=n pate/rOn au)tou= kai\ e)ta/fE e)n po/lei *dauid, kai\ e)basi/leusen *abia ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
2Krn:12:16 kai apeTanen roboam kai etafE meta tOn paterOn autu kai etafE en polei dauid, kai ebasileusen abia hyios autu ant autu.
2Krn:12:16 C VBI_AAI3S N_NSM C VDI_API3S P RA_GPM N3_GPM RD_GSM C VDI_API3S P N3I_DSF N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
2Krn:12:16 and also, even, namely to die Rehoboam and also, even, namely to bury after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father he/she/it/same and also, even, namely to bury in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David and also, even, namely to reign Abijah son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
2Krn:12:16 and he/she/it-DIE-ed Rehoboam (indecl) and he/she/it-was-BURY-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BURY-ed in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) and he/she/it-REIGN-ed Abijah (indecl) son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
2Krn:12:16 2Krn_12:16_1 2Krn_12:16_2 2Krn_12:16_3 2Krn_12:16_4 2Krn_12:16_5 2Krn_12:16_6 2Krn_12:16_7 2Krn_12:16_8 2Krn_12:16_9 2Krn_12:16_10 2Krn_12:16_11 2Krn_12:16_12 2Krn_12:16_13 2Krn_12:16_14 2Krn_12:16_15 2Krn_12:16_16 2Krn_12:16_17 2Krn_12:16_18 2Krn_12:16_19 2Krn_12:16_20 2Krn_12:16_21
2Krn:12:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x