2Krn:11:1 καὶ ἦλθεν Ροβοαμ εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐξεκκλησίασεν τὸν Ιουδαν καὶ Βενιαμιν, ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδας νεανίσκων ποιούντων πόλεμον, καὶ ἐπολέμει πρὸς Ισραηλ τοῦ ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν τῷ Ροβοαμ.
2Krn:11:1 And Roboam came to Jerusalem; and he assembled Juda and Benjamin, a hundred and eighty thousand young men fit for war, and he waged war with Israel to recover the kingdom to Roboam. (2 Chronicles 11:1 Brenton)
2Krn:11:1 Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał pokolenie Judy i Beniamina, to jest sto osiemdziesiąt tysięcy wyborowych wojowników, aby wszcząć wojnę z Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi. (2 Krn 11:1 BT_4)
2Krn:11:1 Καὶ ἦλθεν Ροβοαμ εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐξεκκλησίασεν τὸν Ιουδαν καὶ Βενιαμιν, ἑκατὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδας νεανίσκων ποιούντων πόλεμον, καὶ ἐπολέμει πρὸς Ισραηλ τοῦ ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν τῷ Ροβοαμ.
2Krn:11:1 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ῥοβοάμ, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ ἑκατόν ὀγδοή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ῥοβοάμ, ὁ
2Krn:11:1 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Rehoboam Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin Sto Osiemdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] Młody człowiek By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izrael By odwracać się dookoła Królestwo Rehoboam
2Krn:11:1 *kai\ E)=lTen *roboam ei)s *ierousalEm kai\ e)XekklEsi/asen to\n *ioudan kai\ *beniamin, e(kato\n o)gdoE/konta CHilia/das neani/skOn poiou/ntOn po/lemon, kai\ e)pole/mei pro\s *israEl tou= e)pistre/PSai tE\n basilei/an tO=| *roboam.
2Krn:11:1 kai ElTen roboam eis ierusalEm kai eXekklEsiasen ton iudan kai beniamin, hekaton ogdoEkonta CHiliadas neaniskOn poiuntOn polemon, kai epolemei pros israEl tu epistrePSai tEn basileian tO roboam.
2Krn:11:1 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASF C VAI_AAI3S RA_ASM N1T_ASM C N_ASM M M N3D_APF N2_GPM V2_PAPGPM N2_ASM C V2I_IAI3S P N_ASM RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1A_ASF RA_DSM N_DSM
2Krn:11:1 and also, even, namely to come Rehoboam into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely ć the Judas/Judah and also, even, namely Benjamin hundred eighty kilo [unit of one thousand] young man to do/make war [see polemic] and also, even, namely to fight war toward (+acc,+gen,+dat) Israel the to turn around the kingdom the Rehoboam
2Krn:11:1 and he/she/it-COME-ed Rehoboam (indecl) into (+acc) Jerusalem (indecl) and   the (acc) Judas/Judah (acc) and Benjamin (indecl) hundred eighty kilos (acc) young men (gen) let-them-be-DO/MAKE-ing! (classical), while DO/MAKE-ing (gen) war (acc) and he/she/it-was-FIGHT-ing toward (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) the (acc) kingdom (acc) the (dat) Rehoboam (indecl)
2Krn:11:1 2Krn_11:1_1 2Krn_11:1_2 2Krn_11:1_3 2Krn_11:1_4 2Krn_11:1_5 2Krn_11:1_6 2Krn_11:1_7 2Krn_11:1_8 2Krn_11:1_9 2Krn_11:1_10 2Krn_11:1_11 2Krn_11:1_12 2Krn_11:1_13 2Krn_11:1_14 2Krn_11:1_15 2Krn_11:1_16 2Krn_11:1_17 2Krn_11:1_18 2Krn_11:1_19 2Krn_11:1_20 2Krn_11:1_21 2Krn_11:1_22 2Krn_11:1_23 2Krn_11:1_24 2Krn_11:1_25 2Krn_11:1_26 2Krn_11:1_27
2Krn:11:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:2 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Σαμαιαν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ λέγων
2Krn:11:2 And the Word of the Lord came to Samaias the man of God, saying, (2 Chronicles 11:2 Brenton)
2Krn:11:2 Wówczas Pan skierował słowo do Szemajasza, męża Bożego: (2 Krn 11:2 BT_4)
2Krn:11:2 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Σαμαιαν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ λέγων
2Krn:11:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός   ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Krn:11:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzki Bóg  By mówić/opowiadaj
2Krn:11:2 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *samaian a)/nTrOpon tou= Teou= le/gOn
2Krn:11:2 kai egeneto logos kyriu pros samaian anTrOpon tu Teu legOn
2Krn:11:2 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM
2Krn:11:2 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć human the god [see theology] to say/tell
2Krn:11:2 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)   human (acc) the (gen) god (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
2Krn:11:2 2Krn_11:2_1 2Krn_11:2_2 2Krn_11:2_3 2Krn_11:2_4 2Krn_11:2_5 2Krn_11:2_6 2Krn_11:2_7 2Krn_11:2_8 2Krn_11:2_9 2Krn_11:2_10
2Krn:11:2 x x x x x x x x x x
2Krn:11:3 Εἰπὸν πρὸς Ροβοαμ τὸν τοῦ Σαλωμων καὶ πρὸς πάντα Ιουδαν καὶ Βενιαμιν λέγων
2Krn:11:3 Speak to Roboam the son of Solomon, and to all Juda and Benjamin, saying, (2 Chronicles 11:3 Brenton)
2Krn:11:3 «Powiedz królowi judzkiemu, Roboamowi, synowi Salomona, i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminie, oznajmiając: (2 Krn 11:3 BT_4)
2Krn:11:3 Εἰπὸν πρὸς Ροβοαμ τὸν τοῦ Σαλωμων καὶ πρὸς πάντα Ιουδαν καὶ Βενιαμιν λέγων
2Krn:11:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
2Krn:11:3 By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Rehoboam Salomon I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin By mówić/opowiadaj
2Krn:11:3 *ei)po\n pro\s *roboam to\n tou= *salOmOn kai\ pro\s pa/nta *ioudan kai\ *beniamin le/gOn
2Krn:11:3 eipon pros roboam ton tu salOmOn kai pros panta iudan kai beniamin legOn
2Krn:11:3 VBI_AAD2S P N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM C P A3_ASM N1T_ASM C N_ASM V1_PAPNSM
2Krn:11:3 to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam the the Solomon and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of Judas/Judah and also, even, namely Benjamin to say/tell
2Krn:11:3 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) Rehoboam (indecl) the (acc) the (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) Judas/Judah (acc) and Benjamin (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
2Krn:11:3 2Krn_11:3_1 2Krn_11:3_2 2Krn_11:3_3 2Krn_11:3_4 2Krn_11:3_5 2Krn_11:3_6 2Krn_11:3_7 2Krn_11:3_8 2Krn_11:3_9 2Krn_11:3_10 2Krn_11:3_11 2Krn_11:3_12 2Krn_11:3_13
2Krn:11:3 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:4 Τάδε λέγει κύριος Οὐκ ἀναβήσεσθε καὶ οὐ πολεμήσετε πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν· ἀποστρέφετε ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι παρ’ ἐμοῦ ἐγένετο τὸ ῥῆμα τοῦτο. καὶ ἐπήκουσαν τοῦ λόγου κυρίου καὶ ἀπεστράφησαν τοῦ μὴ πορευθῆναι ἐπὶ Ιεροβοαμ.
2Krn:11:4 Thus saith the Lord, Ye shall not go up, and ye shall not war against your brethren: return every one to his home; for this thing is of me. And they hearkened to the word of the Lord, and returned from going against Jeroboam. (2 Chronicles 11:4 Brenton)
2Krn:11:4 Tak mówi Pan: Nie wyruszajcie do walki z waszymi braćmi. Niech każdy wróci do swego domu, bo przeze Mnie zostało zrządzone to, co się stało». Posłuchali rozkazu Pańskiego i zawrócili z drogi przeciw Jeroboamowi. (2 Krn 11:4 BT_4)
2Krn:11:4 Τάδε λέγει κύριος Οὐκ ἀναβήσεσθε καὶ οὐ πολεμήσετε πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν· ἀποστρέφετε ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι παρ’ ἐμοῦ ἐγένετο τὸ ῥῆμα τοῦτο. καὶ ἐπήκουσαν τοῦ λόγου κυρίου καὶ ἀπεστράφησαν τοῦ μὴ πορευθῆναι ἐπὶ Ιεροβοαμ.
2Krn:11:4 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί  
2Krn:11:4 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By podnosić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat Ty By odwracać się od Każdy Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Nie By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
2Krn:11:4 *ta/de le/gei ku/rios *ou)k a)nabE/sesTe kai\ ou) polemE/sete pro\s tou\s a)delfou\s u(mO=n· a)postre/fete e(/kastos ei)s to\n oi)=kon au)tou=, o(/ti par’ e)mou= e)ge/neto to\ r(E=ma tou=to. kai\ e)pE/kousan tou= lo/gou kuri/ou kai\ a)pestra/fEsan tou= mE\ poreuTE=nai e)pi\ *ieroboam.
2Krn:11:4 tade legei kyrios uk anabEsesTe kai u polemEsete pros tus adelfus hymOn· apostrefete hekastos eis ton oikon autu, hoti par’ emu egeneto to rEma tuto. kai epEkusan tu logu kyriu kai apestrafEsan tu mE poreuTEnai epi ieroboam.
2Krn:11:4 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM D VF_FMI2P C D VF_FAI2P P RA_APM N2_APM RP_GP V1_PAD2P A1_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C P RP_GS VBI_AMI3S RA_NSN N3M_NSN RD_NSN C VAI_AAI3P RA_GSM N2_GSM N2_GSM C VDI_API3P RA_GSN D VC_APN P N_ASM
2Krn:11:4 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to ascend and also, even, namely οὐχ before rough breathing to fight war toward (+acc,+gen,+dat) the brother you to turn away from each into (+acc) the house he/she/it/same because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to become become, happen the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to turn away from the not to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
2Krn:11:4 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not you(pl)-will-be-ASCEND-ed and not you(pl)-will-FIGHT toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) you(pl) (gen) you(pl)-are-TURN-ing-AWAY-FROM, be-you(pl)-TURN-ing-AWAY-FROM! each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc) and they-HEAR-ed the (gen) word (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-were-TURN-ed-AWAY-FROM the (gen) not to-be-GO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)  
2Krn:11:4 2Krn_11:4_1 2Krn_11:4_2 2Krn_11:4_3 2Krn_11:4_4 2Krn_11:4_5 2Krn_11:4_6 2Krn_11:4_7 2Krn_11:4_8 2Krn_11:4_9 2Krn_11:4_10 2Krn_11:4_11 2Krn_11:4_12 2Krn_11:4_13 2Krn_11:4_14 2Krn_11:4_15 2Krn_11:4_16 2Krn_11:4_17 2Krn_11:4_18 2Krn_11:4_19 2Krn_11:4_20 2Krn_11:4_21 2Krn_11:4_22 2Krn_11:4_23 2Krn_11:4_24 2Krn_11:4_25 2Krn_11:4_26 2Krn_11:4_27 2Krn_11:4_28 2Krn_11:4_29 2Krn_11:4_30 2Krn_11:4_31 2Krn_11:4_32 2Krn_11:4_33 2Krn_11:4_34 2Krn_11:4_35 2Krn_11:4_36 2Krn_11:4_37
2Krn:11:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:5 καὶ κατῴκησεν Ροβοαμ εἰς Ιερουσαλημ καὶ ᾠκοδόμησεν πόλεις τειχήρεις ἐν τῇ Ιουδαίᾳ.
2Krn:11:5 And Roboam dwelt in Jerusalem, and he built walled cities in Judea. (2 Chronicles 11:5 Brenton)
2Krn:11:5 Roboam osiadł w Jerozolimie i wybudował umocnione twierdze w Judzie. (2 Krn 11:5 BT_4)
2Krn:11:5 Καὶ κατῴκησεν Ροβοαμ εἰς Ιερουσαλημ καὶ ᾠκοδόμησεν πόλεις τειχήρεις ἐν τῇ Ιουδαίᾳ.
2Krn:11:5 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Ῥοβοάμ, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) πόλις, -εως, ἡ   ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
2Krn:11:5 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Rehoboam Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski
2Krn:11:5 *kai\ katO/|kEsen *roboam ei)s *ierousalEm kai\ O)|kodo/mEsen po/leis teiCHE/reis e)n tE=| *ioudai/a|.
2Krn:11:5 kai katOkEsen roboam eis ierusalEm kai OkodomEsen poleis teiCHEreis en tE iudaia.
2Krn:11:5 C VAI_AAI3S N_NSM P N_ASM C VAI_AAI3S N3I_APF A3H_APF P RA_DSF N1A_DSF
2Krn:11:5 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) Rehoboam into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely to build/edify city ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish
2Krn:11:5 and he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN Rehoboam (indecl) into (+acc) Jerusalem (indecl) and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed cities (acc, nom|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat)
2Krn:11:5 2Krn_11:5_1 2Krn_11:5_2 2Krn_11:5_3 2Krn_11:5_4 2Krn_11:5_5 2Krn_11:5_6 2Krn_11:5_7 2Krn_11:5_8 2Krn_11:5_9 2Krn_11:5_10 2Krn_11:5_11 2Krn_11:5_12
2Krn:11:5 x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:6 καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Βαιθλεεμ καὶ τὴν Αιταμ καὶ τὴν Θεκωε
2Krn:11:6 And he built Bethleem, and Aetan and Thecoe, (2 Chronicles 11:6 Brenton)
2Krn:11:6 Odbudował także Betlejem, Etam, Tekoa, (2 Krn 11:6 BT_4)
2Krn:11:6 καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Βαιθλεεμ καὶ τὴν Αιταμ καὶ τὴν Θεκωε
2Krn:11:6 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
2Krn:11:6 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Krn:11:6 kai\ O)|kodo/mEsen tE\n *baiTleem kai\ tE\n *aitam kai\ tE\n *TekOe
2Krn:11:6 kai OkodomEsen tEn baiTleem kai tEn aitam kai tEn TekOe
2Krn:11:6 C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF
2Krn:11:6 and also, even, namely to build/edify the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
2Krn:11:6 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
2Krn:11:6 2Krn_11:6_1 2Krn_11:6_2 2Krn_11:6_3 2Krn_11:6_4 2Krn_11:6_5 2Krn_11:6_6 2Krn_11:6_7 2Krn_11:6_8 2Krn_11:6_9 2Krn_11:6_10
2Krn:11:6 x x x x x x x x x x
2Krn:11:7 καὶ τὴν Βαιθσουρα καὶ τὴν Σοκχωθ καὶ τὴν Οδολλαμ
2Krn:11:7 and Baethsura, and Sochoth, and Odollam, (2 Chronicles 11:7 Brenton)
2Krn:11:7 Bet-Sur, Soko, Adullam, (2 Krn 11:7 BT_4)
2Krn:11:7 καὶ τὴν Βαιθσουρα καὶ τὴν Σοκχωθ καὶ τὴν Οδολλαμ
2Krn:11:7 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
2Krn:11:7 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Krn:11:7 kai\ tE\n *baiTsoura kai\ tE\n *sokCHOT kai\ tE\n *odollam
2Krn:11:7 kai tEn baiTsura kai tEn sokCHOT kai tEn odollam
2Krn:11:7 C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF
2Krn:11:7 and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
2Krn:11:7 and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
2Krn:11:7 2Krn_11:7_1 2Krn_11:7_2 2Krn_11:7_3 2Krn_11:7_4 2Krn_11:7_5 2Krn_11:7_6 2Krn_11:7_7 2Krn_11:7_8 2Krn_11:7_9
2Krn:11:7 x x x x x x x x x
2Krn:11:8 καὶ τὴν Γεθ καὶ τὴν Μαρισαν καὶ τὴν Ζιφ
2Krn:11:8 and Geth, and Marisa, and Ziph, (2 Chronicles 11:8 Brenton)
2Krn:11:8 Gat, Mareszę, Zif, (2 Krn 11:8 BT_4)
2Krn:11:8 καὶ τὴν Γεθ καὶ τὴν Μαρισαν καὶ τὴν Ζιφ
2Krn:11:8 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
2Krn:11:8 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Krn:11:8 kai\ tE\n *geT kai\ tE\n *marisan kai\ tE\n *DZif
2Krn:11:8 kai tEn geT kai tEn marisan kai tEn DZif
2Krn:11:8 C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF
2Krn:11:8 and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
2Krn:11:8 and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
2Krn:11:8 2Krn_11:8_1 2Krn_11:8_2 2Krn_11:8_3 2Krn_11:8_4 2Krn_11:8_5 2Krn_11:8_6 2Krn_11:8_7 2Krn_11:8_8 2Krn_11:8_9
2Krn:11:8 x x x x x x x x x
2Krn:11:9 καὶ τὴν Αδωραιμ καὶ τὴν Λαχις καὶ τὴν Αζηκα
2Krn:11:9 and Adorai, and Lachis, and Azeca, (2 Chronicles 11:9 Brenton)
2Krn:11:9 Adoraim, Lakisz, Azekę, (2 Krn 11:9 BT_4)
2Krn:11:9 καὶ τὴν Αδωραιμ καὶ τὴν Λαχις καὶ τὴν Αζηκα
2Krn:11:9 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
2Krn:11:9 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Krn:11:9 kai\ tE\n *adOraim kai\ tE\n *laCHis kai\ tE\n *aDZEka
2Krn:11:9 kai tEn adOraim kai tEn laCHis kai tEn aDZEka
2Krn:11:9 C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF
2Krn:11:9 and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
2Krn:11:9 and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
2Krn:11:9 2Krn_11:9_1 2Krn_11:9_2 2Krn_11:9_3 2Krn_11:9_4 2Krn_11:9_5 2Krn_11:9_6 2Krn_11:9_7 2Krn_11:9_8 2Krn_11:9_9
2Krn:11:9 x x x x x x x x x
2Krn:11:10 καὶ τὴν Σαραα καὶ τὴν Αιαλων καὶ τὴν Χεβρων, ἥ ἐστιν τοῦ Ιουδα καὶ Βενιαμιν, πόλεις τειχήρεις.
2Krn:11:10 and Saraa, and Aelom, and Chebron, which belong to Juda and Benjamin, walled cities. (2 Chronicles 11:10 Brenton)
2Krn:11:10 Sorea, Ajjalon, Hebron; były to miasta warowne w Judzie i Beniaminie. (2 Krn 11:10 BT_4)
2Krn:11:10 καὶ τὴν Σαραα καὶ τὴν Αιαλων καὶ τὴν Χεβρων, ἐστιν τοῦ Ιουδα καὶ Βενιαμιν, πόλεις τειχήρεις.
2Krn:11:10 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ πόλις, -εως, ἡ  
2Krn:11:10 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin Miasto
2Krn:11:10 kai\ tE\n *saraa kai\ tE\n *aialOn kai\ tE\n *CHebrOn, E(/ e)stin tou= *iouda kai\ *beniamin, po/leis teiCHE/reis.
2Krn:11:10 kai tEn saraa kai tEn aialOn kai tEn CHebrOn, hE estin tu iuda kai beniamin, poleis teiCHEreis.
2Krn:11:10 C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF C RA_ASF N_ASF RR_NSF V9_PAI3S RA_GSM N_GSM C N_GSM N3I_APF A3H_APF
2Krn:11:10 and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć who/whom/which to be the Judas/Judah and also, even, namely Benjamin city ć
2Krn:11:10 and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   who/whom/which (nom) he/she/it-is the (gen) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) cities (acc, nom|voc)  
2Krn:11:10 2Krn_11:10_1 2Krn_11:10_2 2Krn_11:10_3 2Krn_11:10_4 2Krn_11:10_5 2Krn_11:10_6 2Krn_11:10_7 2Krn_11:10_8 2Krn_11:10_9 2Krn_11:10_10 2Krn_11:10_11 2Krn_11:10_12 2Krn_11:10_13 2Krn_11:10_14 2Krn_11:10_15 2Krn_11:10_16 2Krn_11:10_17
2Krn:11:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:11 καὶ ὠχύρωσεν αὐτὰς τείχεσιν καὶ ἔδωκεν ἐν αὐταῖς ἡγουμένους καὶ παραθέσεις βρωμάτων, ἔλαιον καὶ οἶνον,
2Krn:11:11 And he fortified them with walls, and placed in them captains, and stores of provisions, oil and wine, (2 Chronicles 11:11 Brenton)
2Krn:11:11 Wzmocniwszy twierdze, dał im dowódców oraz zapasy żywności, oliwy i wina. (2 Krn 11:11 BT_4)
2Krn:11:11 καὶ ὠχύρωσεν αὐτὰς τείχεσιν καὶ ἔδωκεν ἐν αὐταῖς ἡγουμένους καὶ παραθέσεις βρωμάτων, ἔλαιον καὶ οἶνον,
2Krn:11:11 καί   αὐτός αὐτή αὐτό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) καί   βρῶμα[τ], -ατος, τό ἔλαιον, -ου, τό καί οἶνος, -ου, ὁ
2Krn:11:11 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ściana I też, nawet, mianowicie By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By uważać I też, nawet, mianowicie Żywność Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Wino
2Krn:11:11 kai\ O)CHu/rOsen au)ta\s tei/CHesin kai\ e)/dOken e)n au)tai=s E(goume/nous kai\ paraTe/seis brOma/tOn, e)/laion kai\ oi)=non,
2Krn:11:11 kai OCHyrOsen autas teiCHesin kai edOken en autais hEgumenus kai paraTeseis brOmatOn, elaion kai oinon,
2Krn:11:11 C VAI_AAI3S RD_APF N3E_DPN C VAI_AAI3S P RD_DPF V2_PMPAPM C N3I_APF N3M_GPN N2N_ASN C N2_ASM
2Krn:11:11 and also, even, namely ć he/she/it/same wall and also, even, namely to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to deem and also, even, namely ć food olive oil and also, even, namely wine
2Krn:11:11 and   them/same (acc) walls (dat) and he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) while being-DEEM-ed (acc) and   foods (gen) olive oil (nom|acc|voc) and wine (acc)
2Krn:11:11 2Krn_11:11_1 2Krn_11:11_2 2Krn_11:11_3 2Krn_11:11_4 2Krn_11:11_5 2Krn_11:11_6 2Krn_11:11_7 2Krn_11:11_8 2Krn_11:11_9 2Krn_11:11_10 2Krn_11:11_11 2Krn_11:11_12 2Krn_11:11_13 2Krn_11:11_14 2Krn_11:11_15
2Krn:11:11 x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:12 κατὰ πόλιν καὶ κατὰ πόλιν θυρεοὺς καὶ δόρατα, καὶ κατίσχυσεν αὐτὰς εἰς πλῆθος σφόδρα· καὶ ἦσαν αὐτῷ Ιουδα καὶ Βενιαμιν. –
2Krn:11:12 shields and spears in every several city, and he fortified them very strongly, and he had on his side Juda and Benjamin. (2 Chronicles 11:12 Brenton)
2Krn:11:12 W każdym takim mieście złożył tarcze i dzidy oraz bardzo je umocnił. Należały do niego tylko Juda i Beniamin. (2 Krn 11:12 BT_4)
2Krn:11:12 κατὰ πόλιν καὶ κατὰ πόλιν θυρεοὺς καὶ δόρατα, καὶ κατίσχυσεν αὐτὰς εἰς πλῆθος σφόδρα· καὶ ἦσαν αὐτῷ Ιουδα καὶ Βενιαμιν.
2Krn:11:12 κατά πόλις, -εως, ἡ καί κατά πόλις, -εως, ἡ θυρεός, -οῦ, ὁ καί δόρυ, δόρατος, τό καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό σφόδρα καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ  
2Krn:11:12 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miasto Kamień I też, nawet, mianowicie Włócznia I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin  
2Krn:11:12 kata\ po/lin kai\ kata\ po/lin Tureou\s kai\ do/rata, kai\ kati/sCHusen au)ta\s ei)s plE=Tos sfo/dra· kai\ E)=san au)tO=| *iouda kai\ *beniamin.
2Krn:11:12 kata polin kai kata polin Tyreus kai dorata, kai katisCHysen autas eis plETos sfodra· kai Esan autO iuda kai beniamin.
2Krn:11:12 P N3I_ASF C P N3I_ASF N3E_APN C N3_APN C VAI_AAI3S RD_APF P N3E_ASN D C V9_IAI3P RD_DSM N_NSM C N_NSM
2Krn:11:12 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing city and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing city stone and also, even, namely spear and also, even, namely to ??? he/she/it/same into (+acc) lot (multitude ) vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to be he/she/it/same Judas/Judah and also, even, namely Benjamin  
2Krn:11:12 down/according to/as per (+acc), against (+gen) city (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) city (acc) stones (acc) and spears (nom|acc|voc) and he/she/it-???-ed them/same (acc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) vehement, and they-were him/it/same (dat) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl)  
2Krn:11:12 2Krn_11:12_1 2Krn_11:12_2 2Krn_11:12_3 2Krn_11:12_4 2Krn_11:12_5 2Krn_11:12_6 2Krn_11:12_7 2Krn_11:12_8 2Krn_11:12_9 2Krn_11:12_10 2Krn_11:12_11 2Krn_11:12_12 2Krn_11:12_13 2Krn_11:12_14 2Krn_11:12_15 2Krn_11:12_16 2Krn_11:12_17 2Krn_11:12_18 2Krn_11:12_19 2Krn_11:12_20 2Krn_11:12_21
2Krn:11:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:13 καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται, οἳ ἦσαν ἐν παντὶ Ισραηλ, συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἐκ πάντων τῶν ὁρίων·
2Krn:11:13 And the priests and the Levites who were in all Israel were gathered to him out of all the coasts. (2 Chronicles 11:13 Brenton)
2Krn:11:13 Kapłani i lewici, którzy znajdowali się w całym Izraelu, garnęli się do niego ze wszystkich stron. (2 Krn 11:13 BT_4)
2Krn:11:13 καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται, οἳ ἦσαν ἐν παντὶ Ισραηλ, συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἐκ πάντων τῶν ὁρίων·
2Krn:11:13 καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)
2Krn:11:13 I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By zbierać się razem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz
2Krn:11:13 kai\ oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai, oi(\ E)=san e)n panti\ *israEl, sunE/CHTEsan pro\s au)to\n e)k pa/ntOn tO=n o(ri/On·
2Krn:11:13 kai hoi hiereis kai hoi leuitai, hoi Esan en panti israEl, synECHTEsan pros auton ek pantOn tOn horiOn·
2Krn:11:13 C RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM RR_NPM V9_IAI3P P A3_DSM N_DSM VQI_API3P P RD_ASM P A3_GPM RA_GPN N2N_GPN
2Krn:11:13 and also, even, namely the priest and also, even, namely the Levite who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of Israel to gather together toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the boundary; to ordain/mark off
2Krn:11:13 and the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) who/whom/which (nom) they-were in/among/by (+dat) every (dat) Israel (indecl) they-were-GATHER TOGETHER-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) out of (+gen) all (gen) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom)
2Krn:11:13 2Krn_11:13_1 2Krn_11:13_2 2Krn_11:13_3 2Krn_11:13_4 2Krn_11:13_5 2Krn_11:13_6 2Krn_11:13_7 2Krn_11:13_8 2Krn_11:13_9 2Krn_11:13_10 2Krn_11:13_11 2Krn_11:13_12 2Krn_11:13_13 2Krn_11:13_14 2Krn_11:13_15 2Krn_11:13_16 2Krn_11:13_17 2Krn_11:13_18
2Krn:11:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:14 ὅτι ἐγκατέλιπον οἱ Λευῖται τὰ σκηνώματα τῆς κατασχέσεως αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς Ιουδαν εἰς Ιερουσαλημ, ὅτι ἐξέβαλεν αὐτοὺς Ιεροβοαμ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τοῦ μὴ λειτουργεῖν κυρίῳ
2Krn:11:14 For the Levites left the tents of their possession, and went to Juda to Jerusalem, because Jeroboam and his sons had ejected them so that they should not minister to the Lord. (2 Chronicles 11:14 Brenton)
2Krn:11:14 Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa Pańskiego. (2 Krn 11:14 BT_4)
2Krn:11:14 ὅτι ἐγκατέλιπον οἱ Λευῖται τὰ σκηνώματα τῆς κατασχέσεως αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς Ιουδαν εἰς Ιερουσαλημ, ὅτι ἐξέβαλεν αὐτοὺς Ιεροβοαμ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τοῦ μὴ λειτουργεῖν κυρίῳ
2Krn:11:14 ὅτι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:11:14 Ponieważ/tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Lewita Mieszkanie, zamieszkiwanie Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Nie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:11:14 o(/ti e)gkate/lipon oi( *leui=tai ta\ skEnO/mata tE=s katasCHe/seOs au)tO=n kai\ e)poreu/TEsan pro\s *ioudan ei)s *ierousalEm, o(/ti e)Xe/balen au)tou\s *ieroboam kai\ oi( ui(oi\ au)tou= tou= mE\ leitourgei=n kuri/O|
2Krn:11:14 hoti enkatelipon hoi leuitai ta skEnOmata tEs katasCHeseOs autOn kai eporeuTEsan pros iudan eis ierusalEm, hoti eXebalen autus ieroboam kai hoi hyioi autu tu mE leiturgein kyriO
2Krn:11:14 C VBI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM RA_APN N3M_APN RA_GSF N3I_GSF RD_GPM C VCI_API3P P N1T_ASM P N_ASF C VBI_AAI3S RD_APM N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_GSN D V2_PAN N2_DSM
2Krn:11:14 because/that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the Levite the lodging, habitation the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah into (+acc) Jerusalem [city of] because/that to disperse/extract he/she/it/same ć and also, even, namely the son he/she/it/same the not to officiate [see liturgy, liturgist] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:11:14 because/that I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (nom) Levites (nom|voc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) the (gen) possession (gen) them/same (gen) and they-were-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) Judas/Judah (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl) because/that he/she/it-DISPERSE/EXTRACT-ed them/same (acc)   and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) the (gen) not to-be-OFFICIATE-ing lord (dat); a lord ([Adj] dat)
2Krn:11:14 2Krn_11:14_1 2Krn_11:14_2 2Krn_11:14_3 2Krn_11:14_4 2Krn_11:14_5 2Krn_11:14_6 2Krn_11:14_7 2Krn_11:14_8 2Krn_11:14_9 2Krn_11:14_10 2Krn_11:14_11 2Krn_11:14_12 2Krn_11:14_13 2Krn_11:14_14 2Krn_11:14_15 2Krn_11:14_16 2Krn_11:14_17 2Krn_11:14_18 2Krn_11:14_19 2Krn_11:14_20 2Krn_11:14_21 2Krn_11:14_22 2Krn_11:14_23 2Krn_11:14_24 2Krn_11:14_25 2Krn_11:14_26 2Krn_11:14_27
2Krn:11:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:15 καὶ κατέστησεν ἑαυτῷ ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν καὶ τοῖς εἰδώλοις καὶ τοῖς ματαίοις καὶ τοῖς μόσχοις, ἃ ἐποίησεν Ιεροβοαμ,
2Krn:11:15 And he made for himself priests of the high places, and for the idols, and for the vanities, and for the calves which Jeroboam made. (2 Chronicles 11:15 Brenton)
2Krn:11:15 Sam sobie ustanawiał kapłanów na wyżynach dla czczenia kozłów i cielców, które sporządził. (2 Krn 11:15 BT_4)
2Krn:11:15 καὶ κατέστησεν ἑαυτῷ ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν καὶ τοῖς εἰδώλοις καὶ τοῖς ματαίοις καὶ τοῖς μόσχοις, ἐποίησεν Ιεροβοαμ,
2Krn:11:15 καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν καί ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) καί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)  
2Krn:11:15 I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Samo /nasz /twój /siebie Duchowny Podniesiony I też, nawet, mianowicie Idol I też, nawet, mianowicie Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Kto/, który/, który By czynić/rób
2Krn:11:15 kai\ kate/stEsen e(autO=| i(erei=s tO=n u(PSElO=n kai\ toi=s ei)dO/lois kai\ toi=s matai/ois kai\ toi=s mo/sCHois, a(/ e)poi/Esen *ieroboam,
2Krn:11:15 kai katestEsen heautO hiereis tOn hyPSElOn kai tois eidOlois kai tois mataiois kai tois mosCHois, ha epoiEsen ieroboam,
2Krn:11:15 C VAI_AAI3S RD_DSM N3V_APM RA_GPM A1_GPM C RA_DPN N2N_DPN C RA_DPM A1A_DPM C RA_DPM N2_DPM RR_APN VAI_AAI3S N_NSM
2Krn:11:15 and also, even, namely to enable lay, render widowed self /our-/your-/themselves priest the elevated and also, even, namely the idol and also, even, namely the foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart and also, even, namely the calf/ox who/whom/which to do/make ć
2Krn:11:15 and he/she/it-ENABLE-ed self (dat) priests (acc, nom|voc) the (gen) elevated ([Adj] gen) and the (dat) idols (dat) and the (dat) foolish, vain ([Adj] dat); you(sg)-are-FOOLISH-ing, you(sg)-should-be-FOOLISH-ing, you(sg)-happen-to-be-FOOLISH-ing (opt) and the (dat) calves/oxen (dat) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed  
2Krn:11:15 2Krn_11:15_1 2Krn_11:15_2 2Krn_11:15_3 2Krn_11:15_4 2Krn_11:15_5 2Krn_11:15_6 2Krn_11:15_7 2Krn_11:15_8 2Krn_11:15_9 2Krn_11:15_10 2Krn_11:15_11 2Krn_11:15_12 2Krn_11:15_13 2Krn_11:15_14 2Krn_11:15_15 2Krn_11:15_16 2Krn_11:15_17 2Krn_11:15_18
2Krn:11:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:16 καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ φυλῶν Ισραηλ, οἳ ἔδωκαν καρδίαν αὐτῶν τοῦ ζητῆσαι κύριον θεὸν Ισραηλ, καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ θῦσαι κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν
2Krn:11:16 And he cast out from the tribes of Israel those who set their heart to seek the Lord God of Israel: and they came to Jerusalem, to sacrifice to the Lord God of their fathers. (2 Chronicles 11:16 Brenton)
2Krn:11:16 Przybywali więc do Jerozolimy za lewitami ze wszystkich pokoleń izraelskich ci, którzy oddawali swe serce szukaniu Pana, Boga Izraela, aby składać ofiary Panu, Bogu swych ojców. (2 Krn 11:16 BT_4)
2Krn:11:16 καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ φυλῶν Ισραηλ, οἳ ἔδωκαν καρδίαν αὐτῶν τοῦ ζητῆσαι κύριον θεὸν Ισραηλ, καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ θῦσαι κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν
2Krn:11:16 καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:11:16 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szczep Izrael Kto/, który/, który By dawać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo
2Krn:11:16 kai\ e)Xe/balen au)tou\s a)po\ fulO=n *israEl, oi(\ e)/dOkan kardi/an au)tO=n tou= DZEtE=sai ku/rion Teo\n *israEl, kai\ E)=lTon ei)s *ierousalEm Tu=sai kuri/O| TeO=| tO=n pate/rOn au)tO=n
2Krn:11:16 kai eXebalen autus apo fylOn israEl, hoi edOkan kardian autOn tu DZEtEsai kyrion Teon israEl, kai ElTon eis ierusalEm Tysai kyriO TeO tOn paterOn autOn
2Krn:11:16 C VBI_AAI3S RD_APM P N1_GPF N_GSM RR_NPM VAI_AAI3P N1A_ASF RD_GPF RA_GSN VA_AAN N2_ASM N2_ASM N_GSM C VBI_AAI3P P N_ASF VA_AAN N2_DSM N2_DSM RA_GPM N3_GPM RD_GPM
2Krn:11:16 and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tribe Israel who/whom/which to give heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the to seek lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of] to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] the father he/she/it/same
2Krn:11:16 and he/she/it-DISPERSE/EXTRACT-ed them/same (acc) away from (+gen) tribes (gen) Israel (indecl) who/whom/which (nom) they-GIVE-ed heart (acc) them/same (gen) the (gen) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) god (acc) Israel (indecl) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) Jerusalem (indecl) to-SACRIFICE, be-you(sg)-SACRIFICE-ed!, he/she/it-happens-to-SACRIFICE (opt) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) the (gen) fathers (gen) them/same (gen)
2Krn:11:16 2Krn_11:16_1 2Krn_11:16_2 2Krn_11:16_3 2Krn_11:16_4 2Krn_11:16_5 2Krn_11:16_6 2Krn_11:16_7 2Krn_11:16_8 2Krn_11:16_9 2Krn_11:16_10 2Krn_11:16_11 2Krn_11:16_12 2Krn_11:16_13 2Krn_11:16_14 2Krn_11:16_15 2Krn_11:16_16 2Krn_11:16_17 2Krn_11:16_18 2Krn_11:16_19 2Krn_11:16_20 2Krn_11:16_21 2Krn_11:16_22 2Krn_11:16_23 2Krn_11:16_24 2Krn_11:16_25
2Krn:11:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:17 καὶ κατίσχυσαν τὴν βασιλείαν Ιουδα καὶ κατίσχυσαν Ροβοαμ τὸν τοῦ Σαλωμων εἰς ἔτη τρία, ὅτι ἐπορεύθη ἐν ταῖς ὁδοῖς Δαυιδ καὶ Σαλωμων ἔτη τρία.
2Krn:11:17 And they strengthened the kingdom of Juda; and Juda strengthened Roboam the son of Solomon for three years, for he walked three years in the ways of David and Solomon. (2 Chronicles 11:17 Brenton)
2Krn:11:17 Przez trzy lata wzmocnili oni królestwo judzkie i wspierali Roboama, syna Salomona, albowiem przez trzy lata postępowali drogą Dawida i Salomona. (2 Krn 11:17 BT_4)
2Krn:11:17 καὶ κατίσχυσαν τὴν βασιλείαν Ιουδα καὶ κατίσχυσαν Ροβοαμ τὸν τοῦ Σαλωμων εἰς ἔτη τρία, ὅτι ἐπορεύθη ἐν ταῖς ὁδοῖς Δαυιδ καὶ Σαλωμων ἔτη τρία.
2Krn:11:17 καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰς[1] ἔτο·ς, -ους, τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὅτι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Krn:11:17 I też, nawet, mianowicie Do ??? Królestwo Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Do ??? Rehoboam Salomon Do (+przyspieszenie) Rok Trzy Ponieważ/tamto By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga David I też, nawet, mianowicie Salomon Rok Trzy
2Krn:11:17 kai\ kati/sCHusan tE\n basilei/an *iouda kai\ kati/sCHusan *roboam to\n tou= *salOmOn ei)s e)/tE tri/a, o(/ti e)poreu/TE e)n tai=s o(doi=s *dauid kai\ *salOmOn e)/tE tri/a.
2Krn:11:17 kai katisCHysan tEn basileian iuda kai katisCHysan roboam ton tu salOmOn eis etE tria, hoti eporeuTE en tais hodois dauid kai salOmOn etE tria.
2Krn:11:17 C VA_AAPASN RA_ASF N1A_ASF N_GSM C VA_AAPASN N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM P N3E_APN A3_APN C VCI_API3S P RA_DPF N2_DPF N_GSM C N_GSM N3E_APN A3_APN
2Krn:11:17 and also, even, namely to ??? the kingdom Judas/Judah and also, even, namely to ??? Rehoboam the the Solomon into (+acc) year three because/that to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road David and also, even, namely Solomon year three
2Krn:11:17 and they-???-ed, upon ???-ing (nom|acc|voc) the (acc) kingdom (acc) Judas/Judah (gen, voc) and they-???-ed, upon ???-ing (nom|acc|voc) Rehoboam (indecl) the (acc) the (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) into (+acc) years (nom|acc|voc) three (nom|acc) because/that he/she/it-was-GO-ed in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) David (indecl) and Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) years (nom|acc|voc) three (nom|acc)
2Krn:11:17 2Krn_11:17_1 2Krn_11:17_2 2Krn_11:17_3 2Krn_11:17_4 2Krn_11:17_5 2Krn_11:17_6 2Krn_11:17_7 2Krn_11:17_8 2Krn_11:17_9 2Krn_11:17_10 2Krn_11:17_11 2Krn_11:17_12 2Krn_11:17_13 2Krn_11:17_14 2Krn_11:17_15 2Krn_11:17_16 2Krn_11:17_17 2Krn_11:17_18 2Krn_11:17_19 2Krn_11:17_20 2Krn_11:17_21 2Krn_11:17_22 2Krn_11:17_23 2Krn_11:17_24
2Krn:11:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:18 καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Ροβοαμ γυναῖκα τὴν Μολλαθ θυγατέρα Ιεριμουθ υἱοῦ Δαυιδ, Αβαιαν θυγατέρα Ελιαβ τοῦ Ιεσσαι,
2Krn:11:18 And Roboam took to himself for a wife, Moolath daughter of Jerimuth the son of David, and Abigaia daughter of Heliab the son of Jessae. (2 Chronicles 11:18 Brenton)
2Krn:11:18 Potem wziął sobie Roboam za żonę Machalat, córkę Jerimota, syna Dawida, i Abihail, córkę Eliaba, syna Jessego. (2 Krn 11:18 BT_4)
2Krn:11:18 Καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Ροβοαμ γυναῖκα τὴν Μολλαθ θυγατέρα Ιεριμουθ υἱοῦ Δαυιδ, Αβαιαν θυγατέρα Ελιαβ τοῦ Ιεσσαι,
2Krn:11:18 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ Ῥοβοάμ, ὁ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ὁ ἡ τό Ἰεσσαί, ὁ
2Krn:11:18 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samo /nasz /twój /siebie Rehoboam Kobiety/żona Córka Syn David Córka Jesse
2Krn:11:18 *kai\ e)/laben e(autO=| *roboam gunai=ka tE\n *mollaT Tugate/ra *ierimouT ui(ou= *dauid, *abaian Tugate/ra *eliab tou= *iessai,
2Krn:11:18 kai elaben heautO roboam gynaika tEn mollaT Tygatera ierimuT hyiu dauid, abaian Tygatera eliab tu iessai,
2Krn:11:18 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM N3K_ASF RA_ASF N_ASF N3_ASF N_GSM N2_GSM N_GSM N_GSF N3_ASF N_GSM RA_GSM N_GSM
2Krn:11:18 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves Rehoboam woman/wife the ć daughter ć son David ć daughter ć the Jesse
2Krn:11:18 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed self (dat) Rehoboam (indecl) woman/wife (acc) the (acc)   daughter (acc)   son (gen) David (indecl)   daughter (acc)   the (gen) Jesse (indecl)
2Krn:11:18 2Krn_11:18_1 2Krn_11:18_2 2Krn_11:18_3 2Krn_11:18_4 2Krn_11:18_5 2Krn_11:18_6 2Krn_11:18_7 2Krn_11:18_8 2Krn_11:18_9 2Krn_11:18_10 2Krn_11:18_11 2Krn_11:18_12 2Krn_11:18_13 2Krn_11:18_14 2Krn_11:18_15 2Krn_11:18_16
2Krn:11:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:19 καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱοὺς τὸν Ιαους καὶ τὸν Σαμαριαν καὶ τὸν Ροολλαμ.
2Krn:11:19 And she bore him sons; Jeus, and Samoria, and Zaam. (2 Chronicles 11:19 Brenton)
2Krn:11:19 Urodziła mu ona synów: Jeusza, Szemariasza i Zahama. (2 Krn 11:19 BT_4)
2Krn:11:19 καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱοὺς τὸν Ιαους καὶ τὸν Σαμαριαν καὶ τὸν Ροολλαμ.
2Krn:11:19 καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
2Krn:11:19 I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Krn:11:19 kai\ e)/teken au)tO=| ui(ou\s to\n *iaous kai\ to\n *samarian kai\ to\n *roollam.
2Krn:11:19 kai eteken autO hyius ton iaus kai ton samarian kai ton roollam.
2Krn:11:19 C VBI_AAI3S RD_DSM N2_APM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
2Krn:11:19 and also, even, namely to give birth he/she/it/same son the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
2Krn:11:19 and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) sons (acc) the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
2Krn:11:19 2Krn_11:19_1 2Krn_11:19_2 2Krn_11:19_3 2Krn_11:19_4 2Krn_11:19_5 2Krn_11:19_6 2Krn_11:19_7 2Krn_11:19_8 2Krn_11:19_9 2Krn_11:19_10 2Krn_11:19_11 2Krn_11:19_12
2Krn:11:19 x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:20 καὶ μετὰ ταῦτα ἔλαβεν ἑαυτῷ τὴν Μααχα θυγατέρα Αβεσσαλωμ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Αβια καὶ τὸν Ιεθθι καὶ τὸν Ζιζα καὶ τὸν Εμμωθ.
2Krn:11:20 And afterwards he took to himself Maacha the daughter of Abessalom; and she bore him Abia, and Jetthi, and Zeza, and Salemoth. (2 Chronicles 11:20 Brenton)
2Krn:11:20 Po niej pojął Maakę, córkę Absaloma. Urodziła mu ona Abiasza i Attaja, Zizę i Szelomita. (2 Krn 11:20 BT_4)
2Krn:11:20 καὶ μετὰ ταῦτα ἔλαβεν ἑαυτῷ τὴν Μααχα θυγατέρα Αβεσσαλωμ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Αβια καὶ τὸν Ιεθθι καὶ τὸν Ζιζα καὶ τὸν Εμμωθ.
2Krn:11:20 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἀβιά, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
2Krn:11:20 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samo /nasz /twój /siebie Córka I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo Abijah I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
2Krn:11:20 kai\ meta\ tau=ta e)/laben e(autO=| tE\n *maaCHa Tugate/ra *abessalOm, kai\ e)/teken au)tO=| to\n *abia kai\ to\n *ieTTi kai\ to\n *DZiDZa kai\ to\n *emmOT.
2Krn:11:20 kai meta tauta elaben heautO tEn maaCHa Tygatera abessalOm, kai eteken autO ton abia kai ton ieTTi kai ton DZiDZa kai ton emmOT.
2Krn:11:20 C P RD_APN VBI_AAI3S RD_DSM RA_ASF N_ASF N3_ASF N_GSM C VBI_AAI3S RD_DSM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
2Krn:11:20 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves the ć daughter ć and also, even, namely to give birth he/she/it/same the Abijah and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć
2Krn:11:20 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed self (dat) the (acc)   daughter (acc)   and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (acc) Abijah (indecl) and the (acc)   and the (acc)   and the (acc)  
2Krn:11:20 2Krn_11:20_1 2Krn_11:20_2 2Krn_11:20_3 2Krn_11:20_4 2Krn_11:20_5 2Krn_11:20_6 2Krn_11:20_7 2Krn_11:20_8 2Krn_11:20_9 2Krn_11:20_10 2Krn_11:20_11 2Krn_11:20_12 2Krn_11:20_13 2Krn_11:20_14 2Krn_11:20_15 2Krn_11:20_16 2Krn_11:20_17 2Krn_11:20_18 2Krn_11:20_19 2Krn_11:20_20 2Krn_11:20_21 2Krn_11:20_22 2Krn_11:20_23
2Krn:11:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:21 καὶ ἠγάπησεν Ροβοαμ τὴν Μααχαν θυγατέρα Αβεσσαλωμ ὑπὲρ πάσας τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τὰς παλλακὰς αὐτοῦ, ὅτι γυναῖκας δέκα ὀκτὼ εἶχεν καὶ παλλακὰς τριάκοντα· καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς εἴκοσι ὀκτὼ καὶ θυγατέρας ἑξήκοντα.
2Krn:11:21 And Roboam loved Maacha the daughter of Abessalom more than all his wives and all his concubines: for he had eighteen wives and sixty concubines; and he begot twenty-eight sons, and sixty daughters. (2 Chronicles 11:21 Brenton)
2Krn:11:21 Ze wszystkich zaś swoich żon i nałożnic miał bowiem osiemnaście żon i sześćdziesiąt nałożnic Roboam najbardziej ukochał Maakę, córkę Absaloma. Łącznie był on ojcem dwudziestu ośmiu synów i sześćdziesięciu córek. (2 Krn 11:21 BT_4)
2Krn:11:21 καὶ ἠγάπησεν Ροβοαμ τὴν Μααχαν θυγατέρα Αβεσσαλωμ ὑπὲρ πάσας τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τὰς παλλακὰς αὐτοῦ, ὅτι γυναῖκας δέκα ὀκτὼ εἶχεν καὶ παλλακὰς τριάκοντα· καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς εἴκοσι ὀκτὼ καὶ θυγατέρας ἑξήκοντα.
2Krn:11:21 καί ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι δέκα ὀκτώ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί   τριά·κοντα καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὀκτώ καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἑξή·κοντα
2Krn:11:21 I też, nawet, mianowicie By kochać Rehoboam Córka Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Kobiety/żona Dziesięć Osiem By mieć I też, nawet, mianowicie Trzydzieści I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Syn Ikona; dwadzieścia Osiem I też, nawet, mianowicie Córka Sześćdziesiąt
2Krn:11:21 kai\ E)ga/pEsen *roboam tE\n *maaCHan Tugate/ra *abessalOm u(pe\r pa/sas ta\s gunai=kas au)tou= kai\ ta\s pallaka\s au)tou=, o(/ti gunai=kas de/ka o)ktO\ ei)=CHen kai\ pallaka\s tria/konta· kai\ e)ge/nnEsen ui(ou\s ei)/kosi o)ktO\ kai\ Tugate/ras e(XE/konta.
2Krn:11:21 kai EgapEsen roboam tEn maaCHan Tygatera abessalOm hyper pasas tas gynaikas autu kai tas pallakas autu, hoti gynaikas deka oktO eiCHen kai pallakas triakonta· kai egennEsen hyius eikosi oktO kai Tygateras heXEkonta.
2Krn:11:21 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N_ASF N3_ASF N_GSM P A1S_APF RA_APF N3K_APF RD_GSM C RA_APF N1_APF RD_GSM C N3K_APF M M V1I_IAI3S C N1_APF M C VAI_AAI3S N2_APM M M C N3_APF M
2Krn:11:21 and also, even, namely to love Rehoboam the ć daughter ć above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same because/that woman/wife ten eight to have and also, even, namely ć thirty and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son icon; twenty eight and also, even, namely daughter sixty
2Krn:11:21 and he/she/it-LOVE-ed Rehoboam (indecl) the (acc)   daughter (acc)   above (+acc), on behalf of (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) women/wives (acc) him/it/same (gen) and the (acc)   him/it/same (gen) because/that women/wives (acc) ten eight he/she/it-was-HAVE-ing and   thirty and he/she/it-FATHER-ed sons (acc) icons (dat); twenty eight and daughters (acc) sixty
2Krn:11:21 2Krn_11:21_1 2Krn_11:21_2 2Krn_11:21_3 2Krn_11:21_4 2Krn_11:21_5 2Krn_11:21_6 2Krn_11:21_7 2Krn_11:21_8 2Krn_11:21_9 2Krn_11:21_10 2Krn_11:21_11 2Krn_11:21_12 2Krn_11:21_13 2Krn_11:21_14 2Krn_11:21_15 2Krn_11:21_16 2Krn_11:21_17 2Krn_11:21_18 2Krn_11:21_19 2Krn_11:21_20 2Krn_11:21_21 2Krn_11:21_22 2Krn_11:21_23 2Krn_11:21_24 2Krn_11:21_25 2Krn_11:21_26 2Krn_11:21_27 2Krn_11:21_28 2Krn_11:21_29 2Krn_11:21_30 2Krn_11:21_31 2Krn_11:21_32
2Krn:11:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:22 καὶ κατέστησεν εἰς ἄρχοντα Ροβοαμ τὸν Αβια τὸν τῆς Μααχα εἰς ἡγούμενον ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, ὅτι βασιλεῦσαι διενοεῖτο αὐτόν·
2Krn:11:22 And he made Abia the son of Maacha chief, even a leader among his brethren, for he intended to make him king. (2 Chronicles 11:22 Brenton)
2Krn:11:22 Na pierwszym miejscu postawił Roboam syna Maaki, Abiasza, aby był dowódcą wśród swoich braci, jego bowiem zamierzał ustanowić królem. (2 Krn 11:22 BT_4)
2Krn:11:22 καὶ κατέστησεν εἰς ἄρχοντα Ροβοαμ τὸν Αβια τὸν τῆς Μααχα εἰς ἡγούμενον ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, ὅτι βασιλεῦσαι διενοεῖτο αὐτόν·
2Krn:11:22 καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ῥοβοάμ, ὁ ὁ ἡ τό Ἀβιά, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   εἰς[1] ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:11:22 I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się Rehoboam Abijah Do (+przyspieszenie) By uważać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brat On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By panować By zamierzać On/ona/to/to samo
2Krn:11:22 kai\ kate/stEsen ei)s a)/rCHonta *roboam to\n *abia to\n tE=s *maaCHa ei)s E(gou/menon e)n toi=s a)delfoi=s au)tou=, o(/ti basileu=sai dienoei=to au)to/n·
2Krn:11:22 kai katestEsen eis arCHonta roboam ton abia ton tEs maaCHa eis hEgumenon en tois adelfois autu, hoti basileusai dienoeito auton·
2Krn:11:22 C VAI_AAI3S P N3_ASM N_ASM RA_ASM N_GSM RA_ASM RA_GSF N_GSF P V2_PMPASM P RA_DPM N2_DPM RD_GSM C VA_AAN V2I_IMI3S RD_ASM
2Krn:11:22 and also, even, namely to enable lay, render widowed into (+acc) ruler; to begin Rehoboam the Abijah the the ć into (+acc) to deem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the brother he/she/it/same because/that to reign to purpose he/she/it/same
2Krn:11:22 and he/she/it-ENABLE-ed into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) Rehoboam (indecl) the (acc) Abijah (indecl) the (acc) the (gen)   into (+acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) brothers (dat) him/it/same (gen) because/that to-REIGN, be-you(sg)-REIGN-ed!, he/she/it-happens-to-REIGN (opt) he/she/it-was-being-PURPOSE-ed him/it/same (acc)
2Krn:11:22 2Krn_11:22_1 2Krn_11:22_2 2Krn_11:22_3 2Krn_11:22_4 2Krn_11:22_5 2Krn_11:22_6 2Krn_11:22_7 2Krn_11:22_8 2Krn_11:22_9 2Krn_11:22_10 2Krn_11:22_11 2Krn_11:22_12 2Krn_11:22_13 2Krn_11:22_14 2Krn_11:22_15 2Krn_11:22_16 2Krn_11:22_17 2Krn_11:22_18 2Krn_11:22_19 2Krn_11:22_20
2Krn:11:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:11:23 καὶ ηὐξήθη παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν ταῖς ὀχυραῖς καὶ ἔδωκεν αὐταῖς τροφὰς πλῆθος πολὺ καὶ ᾐτήσατο πλῆθος γυναικῶν.
2Krn:11:23 And he was exalted beyond all his other sons in all the coasts of Juda and Benjamin, and in the strong cities; and he gave them provisions in great abundance: and he desired many wives. (2 Chronicles 11:23 Brenton)
2Krn:11:23 Następnie postąpił roztropnie, ponieważ rozesłał wszystkich swoich synów po ziemi Judy i Beniamina, do wszystkich obwarowanych miast. Dał im wówczas mnóstwo żywności i postarał się dla nich o wiele żon. (2 Krn 11:23 BT_4)
2Krn:11:23 καὶ ηὐξήθη παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν ταῖς ὀχυραῖς καὶ ἔδωκεν αὐταῖς τροφὰς πλῆθος πολὺ καὶ ᾐτήσατο πλῆθος γυναικῶν.
2Krn:11:23 καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τροφή, -ῆς, ἡ πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) πλῆθο·ς, -ους, τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
2Krn:11:23 I też, nawet, mianowicie By stawać się fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Beniamin I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Żywność Los (mnóstwo ) Dużo I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} Los (mnóstwo ) Kobiety/żona
2Krn:11:23 kai\ Eu)XE/TE para\ pa/ntas tou\s ui(ou\s au)tou= e)n pa=sin toi=s o(ri/ois *iouda kai\ *beniamin kai\ e)n tai=s po/lesin tai=s o)CHurai=s kai\ e)/dOken au)tai=s trofa\s plE=Tos polu\ kai\ E)|tE/sato plE=Tos gunaikO=n.
2Krn:11:23 kai EuXETE para pantas tus hyius autu en pasin tois horiois iuda kai beniamin kai en tais polesin tais oCHyrais kai edOken autais trofas plETos poly kai EtEsato plETos gynaikOn.
2Krn:11:23 C VCI_API3S P A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSM P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN N_GSM C N_GSM C P RA_DPF N3I_DPF RA_DPF A1A_DPF C VAI_AAI3S RD_DPF N1_APF N3E_ASN A3U_ASN C VAI_AMI3S N3E_ASN N3K_GPF
2Krn:11:23 and also, even, namely to grow frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the son he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the boundary; to ordain/mark off Judas/Judah and also, even, namely Benjamin and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city the ć and also, even, namely to give he/she/it/same food lot (multitude ) much and also, even, namely to ask lot (multitude ) woman/wife
2Krn:11:23 and he/she/it-was-GROW-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) Judas/Judah (gen, voc) and Benjamin (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) the (dat)   and he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) foods (acc) lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) and he/she/it-was-ASK-ed lot (nom|acc|voc) women/wives (gen)
2Krn:11:23 2Krn_11:23_1 2Krn_11:23_2 2Krn_11:23_3 2Krn_11:23_4 2Krn_11:23_5 2Krn_11:23_6 2Krn_11:23_7 2Krn_11:23_8 2Krn_11:23_9 2Krn_11:23_10 2Krn_11:23_11 2Krn_11:23_12 2Krn_11:23_13 2Krn_11:23_14 2Krn_11:23_15 2Krn_11:23_16 2Krn_11:23_17 2Krn_11:23_18 2Krn_11:23_19 2Krn_11:23_20 2Krn_11:23_21 2Krn_11:23_22 2Krn_11:23_23 2Krn_11:23_24 2Krn_11:23_25 2Krn_11:23_26 2Krn_11:23_27 2Krn_11:23_28 2Krn_11:23_29 2Krn_11:23_30
2Krn:11:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x