2Krn:4:1 καὶ ἐποίησεν τὸ θυσιαστήριον χαλκοῦν, πήχεων εἴκοσι μῆκος καὶ τὸ εὖρος πήχεων εἴκοσι, ὕψος πήχεων δέκα.
2Krn:4:1 And he made a brazen altar, the length of it twenty cubits, and the breadth twenty cubits, and the height ten cubits. (2 Chronicles 4:1 Brenton)
2Krn:4:1 Uczynił też ołtarz z brązu, długi na dwadzieścia łokci, szeroki na dwadzieścia łokci, a na dziesięć łokci wysoki. (2 Krn 4:1 BT_4)
2Krn:4:1 Καὶ ἐποίησεν τὸ θυσιαστήριον χαλκοῦν, πήχεων εἴκοσι μῆκος καὶ τὸ εὖρος πήχεων εἴκοσι, ὕψος πήχεων δέκα.
2Krn:4:1 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι μῆκο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δέκα
2Krn:4:1 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Miedź albo brąz Łokieć Ikona; dwadzieścia Długość I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Łokieć Ikona; dwadzieścia Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Łokieć Dziesięć
2Krn:4:1 *kai\ e)poi/Esen to\ TusiastE/rion CHalkou=n, pE/CHeOn ei)/kosi mE=kos kai\ to\ eu)=ros pE/CHeOn ei)/kosi, u(/PSos pE/CHeOn de/ka.
2Krn:4:1 kai epoiEsen to TysiastErion CHalkun, pECHeOn eikosi mEkos kai to euros pECHeOn eikosi, hyPSos pECHeOn deka.
2Krn:4:1 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN A1C_ASM N3E_GPM M N3E_ASN C RA_NSN N2_NSN N3E_GPM M N3E_ASN N3E_GPM M
2Krn:4:1 and also, even, namely to do/make the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. copper or bronze cubit icon; twenty length and also, even, namely the find width cubit icon; twenty height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance cubit ten
2Krn:4:1 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) cubits (gen) icons (dat); twenty length (nom|acc|voc) and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) cubits (gen) icons (dat); twenty height (nom|acc|voc) cubits (gen) ten
2Krn:4:1 2Krn_4:1_1 2Krn_4:1_2 2Krn_4:1_3 2Krn_4:1_4 2Krn_4:1_5 2Krn_4:1_6 2Krn_4:1_7 2Krn_4:1_8 2Krn_4:1_9 2Krn_4:1_10 2Krn_4:1_11 2Krn_4:1_12 2Krn_4:1_13 2Krn_4:1_14 2Krn_4:1_15 2Krn_4:1_16
2Krn:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:2 καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν χυτήν, πήχεων δέκα τὴν διαμέτρησιν, στρογγύλην κυκλόθεν, καὶ πήχεων πέντε τὸ ὕψος καὶ τὸ κύκλωμα πήχεων τριάκοντα.
2Krn:4:2 And he made the molten sea, in diameter ten cubits, entirely round, and the height of it five cubits, and the circumference thirty cubits. (2 Chronicles 4:2 Brenton)
2Krn:4:2 Następnie sporządził odlew okrągłego "morza" o średnicy dziesięciu łokci, o wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci. (2 Krn 4:2 BT_4)
2Krn:4:2 καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν χυτήν, πήχεων δέκα τὴν διαμέτρησιν, στρογγύλην κυκλόθεν, καὶ πήχεων πέντε τὸ ὕψος καὶ τὸ κύκλωμα πήχεων τριάκοντα.
2Krn:4:2 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ   πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δέκα ὁ ἡ τό     κυκλό·θεν καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πέντε ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων καί ὁ ἡ τό   πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν τριά·κοντα
2Krn:4:2 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Morze Łokieć Dziesięć Dookoła I też, nawet, mianowicie Łokieć Pięć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja I też, nawet, mianowicie Łokieć Trzydzieści
2Krn:4:2 kai\ e)poi/Esen tE\n Ta/lassan CHutE/n, pE/CHeOn de/ka tE\n diame/trEsin, stroggu/lEn kuklo/Ten, kai\ pE/CHeOn pe/nte to\ u(/PSos kai\ to\ ku/klOma pE/CHeOn tria/konta.
2Krn:4:2 kai epoiEsen tEn Talassan CHytEn, pECHeOn deka tEn diametrEsin, strongylEn kykloTen, kai pECHeOn pente to hyPSos kai to kyklOma pECHeOn triakonta.
2Krn:4:2 C VAI_AAI3S RA_ASF N1S_ASF A1_ASF N3E_GPM M RA_ASF N3I_ASF A1_ASF D C N3E_GPM M RA_ASN N3E_ASN C RA_NSN N3M_NSN N3E_GPM M
2Krn:4:2 and also, even, namely to do/make the sea ć cubit ten the ć ć around and also, even, namely cubit five the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance and also, even, namely the ć cubit thirty
2Krn:4:2 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) sea (acc)   cubits (gen) ten the (acc)     around and cubits (gen) five the (nom|acc) height (nom|acc|voc) and the (nom|acc)   cubits (gen) thirty
2Krn:4:2 2Krn_4:2_1 2Krn_4:2_2 2Krn_4:2_3 2Krn_4:2_4 2Krn_4:2_5 2Krn_4:2_6 2Krn_4:2_7 2Krn_4:2_8 2Krn_4:2_9 2Krn_4:2_10 2Krn_4:2_11 2Krn_4:2_12 2Krn_4:2_13 2Krn_4:2_14 2Krn_4:2_15 2Krn_4:2_16 2Krn_4:2_17 2Krn_4:2_18 2Krn_4:2_19 2Krn_4:2_20 2Krn_4:2_21
2Krn:4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:3 καὶ ὁμοίωμα μόσχων ὑποκάτωθεν αὐτῆς· κύκλῳ κυκλοῦσιν αὐτήν, πήχεις δέκα περιέχουσιν τὸν λουτῆρα κυκλόθεν· δύο γένη ἐχώνευσαν τοὺς μόσχους ἐν τῇ χωνεύσει αὐτῶν,
2Krn:4:3 And beneath it the likeness of calves, they compass it round about: ten cubits compass the laver round about, they cast the calves two rows in their casting, (2 Chronicles 4:3 Brenton)
2Krn:4:3 Pod nim były dokoła odlewy rozchylonych kielichów kwiatowych, dziesięć na jeden łokieć, opasujących to "morze" w krąg; w jego odlewie były razem odlane dwa rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych. (2 Krn 4:3 BT_4)
2Krn:4:3 καὶ ὁμοίωμα μόσχων ὑποκάτωθεν αὐτῆς· κύκλῳ κυκλοῦσιν αὐτήν, πήχεις δέκα περιέχουσιν τὸν λουτῆρα κυκλόθεν· δύο γένη ἐχώνευσαν τοὺς μόσχους ἐν τῇ χωνεύσει αὐτῶν,
2Krn:4:3 καί ὁμοίωμα[τ], -ατος, τό μόσχος, -ου, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δέκα περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λουτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] κυκλό·θεν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο γένο·ς, -ους, τό   ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:4:3 I też, nawet, mianowicie Podobieństwo podobne, podobieństwo Cielęcia/wół On/ona/to/to samo W kole By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo Łokieć Dziesięć Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Miska {Basen} Dookoła Dwa Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Cielęcia/wół W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
2Krn:4:3 kai\ o(moi/Oma mo/sCHOn u(poka/tOTen au)tE=s· ku/klO| kuklou=sin au)tE/n, pE/CHeis de/ka perie/CHousin to\n loutE=ra kuklo/Ten· du/o ge/nE e)CHO/neusan tou\s mo/sCHous e)n tE=| CHOneu/sei au)tO=n,
2Krn:4:3 kai homoiOma mosCHOn hypokatOTen autEs· kyklO kyklusin autEn, pECHeis deka perieCHusin ton lutEra kykloTen· dyo genE eCHOneusan tus mosCHus en tE CHOneusei autOn,
2Krn:4:3 C N3M_NSN N2_GPM D RD_GSF N2_DSM V4_PAI3P RD_ASF N3E_NPM M V1_PAI3P RA_ASM N3_ASM D M N3E_APN VAI_AAI3P RA_APM N2_APM P RA_DSF N3I_DSF RD_GPM
2Krn:4:3 and also, even, namely resemblance similar, likeness calf/ox ć he/she/it/same in a circle to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same cubit ten to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents the basin around two race race, class, kind ć the calf/ox in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
2Krn:4:3 and resemblance (nom|acc|voc) calves/oxen (gen)   her/it/same (gen) in a circle they-are-ENCIRCLE-ing, while ENCIRCLE-ing (dat) her/it/same (acc) cubits (acc, nom|voc) ten they-are-CONTAINED-ing, while CONTAINED-ing (dat) the (acc) basin (acc) around two (nom, acc, gen) races (nom|acc|voc)   the (acc) calves/oxen (acc) in/among/by (+dat) the (dat)   them/same (gen)
2Krn:4:3 2Krn_4:3_1 2Krn_4:3_2 2Krn_4:3_3 2Krn_4:3_4 2Krn_4:3_5 2Krn_4:3_6 2Krn_4:3_7 2Krn_4:3_8 2Krn_4:3_9 2Krn_4:3_10 2Krn_4:3_11 2Krn_4:3_12 2Krn_4:3_13 2Krn_4:3_14 2Krn_4:3_15 2Krn_4:3_16 2Krn_4:3_17 2Krn_4:3_18 2Krn_4:3_19 2Krn_4:3_20 2Krn_4:3_21 2Krn_4:3_22 2Krn_4:3_23
2Krn:4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:4 ᾗ ἐποίησαν αὐτούς, δώδεκα μόσχους, οἱ τρεῖς βλέποντες βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖς βλέποντες δυσμὰς καὶ οἱ τρεῖς βλέποντες νότον καὶ οἱ τρεῖς βλέποντες κατ’ ἀνατολάς, καὶ ἡ θάλασσα ἐπ’ αὐτῶν ἄνω, ἦσαν τὰ ὀπίσθια αὐτῶν ἔσω.
2Krn:4:4 wherein they made them twelve calves, --three looking northwards, and three westwards, and three southwards, and three eastwards: and the sea was upon them above, and their hinder parts were inward. (2 Chronicles 4:4 Brenton)
2Krn:4:4 Stało ono na dwunastu wołach. Trzy zwracały się ku północy, trzy ku zachodowi, trzy ku południowi, trzy na wschód. Morze to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady zwracały się do wewnątrz. (2 Krn 4:4 BT_4)
2Krn:4:4 ἐποίησαν αὐτούς, δώδεκα μόσχους, οἱ τρεῖς βλέποντες βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖς βλέποντες δυσμὰς καὶ οἱ τρεῖς βλέποντες νότον καὶ οἱ τρεῖς βλέποντες κατ’ ἀνατολάς, καὶ θάλασσα ἐπ’ αὐτῶν ἄνω, ἦσαν τὰ ὀπίσθια αὐτῶν ἔσω.
2Krn:4:4 ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δώ·δεκα/δεκα·δύο μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) δυσμή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἄνω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἔσω
2Krn:4:4 Kto/, który/, który By czynić/rób On/ona/to/to samo Dwanaście Cielęcia/wół Trzy By widzieć Na północ I też, nawet, mianowicie Trzy By widzieć Na zachód I też, nawet, mianowicie Trzy By widzieć Na południe I też, nawet, mianowicie Trzy By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Morze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed iksem On/ona/to/ten sam Powyżej By być On/ona/to/to samo Wewnątrz
2Krn:4:4 E(=| e)poi/Esan au)tou/s, dO/deka mo/sCHous, oi( trei=s ble/pontes borra=n kai\ oi( trei=s ble/pontes dusma\s kai\ oi( trei=s ble/pontes no/ton kai\ oi( trei=s ble/pontes kat’ a)natola/s, kai\ E( Ta/lassa e)p’ au)tO=n a)/nO, E)=san ta\ o)pi/sTia au)tO=n e)/sO.
2Krn:4:4 hE epoiEsan autus, dOdeka mosCHus, hoi treis blepontes borran kai hoi treis blepontes dysmas kai hoi treis blepontes noton kai hoi treis blepontes kat’ anatolas, kai hE Talassa ep’ autOn anO, Esan ta opisTia autOn esO.
2Krn:4:4 RR_DSF VAI_AAI3P RD_APM M N2_APM RA_NPM M_NPM V1_PAPNPM N1T_ASM C RA_NPM M_NPM V1_PAPNPM N1_APF C RA_NPM M_NPM V1_PAPNPM N2_ASM C RA_NPM M_NPM V1_PAPNPM P N1_APF C RA_NSF N1S_NSF P RD_GPM D V9_IAI3P RA_NPN A1A_NPN RD_GPM D
2Krn:4:4 who/whom/which to do/make he/she/it/same twelve calf/ox the three to see north and also, even, namely the three to see west and also, even, namely the three to see south and also, even, namely the three to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely the sea upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same above to be the ć he/she/it/same inside
2Krn:4:4 who/whom/which (dat) they-DO/MAKE-ed them/same (acc) twelve calves/oxen (acc) the (nom) three (acc, nom) while SEE-ing (nom|voc) north (acc) and the (nom) three (acc, nom) while SEE-ing (nom|voc) wests (acc) and the (nom) three (acc, nom) while SEE-ing (nom|voc) south (acc) and the (nom) three (acc, nom) while SEE-ing (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and the (nom) sea (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) above they-were the (nom|acc)   them/same (gen) inside
2Krn:4:4 2Krn_4:4_1 2Krn_4:4_2 2Krn_4:4_3 2Krn_4:4_4 2Krn_4:4_5 2Krn_4:4_6 2Krn_4:4_7 2Krn_4:4_8 2Krn_4:4_9 2Krn_4:4_10 2Krn_4:4_11 2Krn_4:4_12 2Krn_4:4_13 2Krn_4:4_14 2Krn_4:4_15 2Krn_4:4_16 2Krn_4:4_17 2Krn_4:4_18 2Krn_4:4_19 2Krn_4:4_20 2Krn_4:4_21 2Krn_4:4_22 2Krn_4:4_23 2Krn_4:4_24 2Krn_4:4_25 2Krn_4:4_26 2Krn_4:4_27 2Krn_4:4_28 2Krn_4:4_29 2Krn_4:4_30 2Krn_4:4_31 2Krn_4:4_32 2Krn_4:4_33 2Krn_4:4_34 2Krn_4:4_35 2Krn_4:4_36
2Krn:4:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:5 καὶ τὸ πάχος αὐτῆς παλαιστής, καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς χεῖλος ποτηρίου, διαγεγλυμμένα βλαστοὺς κρίνου, χωροῦσαν μετρητὰς τρισχιλίους· καὶ ἐξετέλεσεν.
2Krn:4:5 And its thickness was a hand-breadth, and its brim as the brim of a cup, graven with flowers of lilies, holding three thousand measures: and he finished it. (2 Chronicles 4:5 Brenton)
2Krn:4:5 Grubość jego była na szerokość dłoni, a brzeg jego był wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność wynosiła tysiąc bat. (2 Krn 4:5 BT_4)
2Krn:4:5 καὶ τὸ πάχος αὐτῆς παλαιστής, καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς χεῖλος ποτηρίου, διαγεγλυμμένα βλαστοὺς κρίνου, χωροῦσαν μετρητὰς τρισχιλίους· καὶ ἐξετέλεσεν.
2Krn:4:5 καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό ὡς χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ποτήριον, -ου, τό   βλαστός[1], -οῦ, ὁ [LXX] κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) μετρητής, -οῦ, ὁ τρισ·χίλιοι -αι -α καί ἐκ·τελέω (-, -, εκ+τελε·σ-, εκ+τετελε·κ-, -, -)
2Krn:4:5 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Warga On/ona/to/to samo Jak/jak Warga Filiżanka {Puchar} Pąk Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj By kierować się {By robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Miara Trzy tysiące I też, nawet, mianowicie Do ???
2Krn:4:5 kai\ to\ pa/CHos au)tE=s palaistE/s, kai\ to\ CHei=los au)tE=s O(s CHei=los potEri/ou, diageglumme/na blastou\s kri/nou, CHOrou=san metrEta\s trisCHili/ous· kai\ e)Xete/lesen.
2Krn:4:5 kai to paCHos autEs palaistEs, kai to CHeilos autEs hOs CHeilos potEriu, diageglymmena blastus krinu, CHOrusan metrEtas trisCHilius· kai eXetelesen.
2Krn:4:5 C RA_NSN N3E_NSM RD_GSF N1_GSF C RA_NSN N3E_NSN RD_GSF x N3E_ASN N2N_GSN VP_XPPAPN N2_APM N2N_GSN V2_PAPASF N1M_APM A1A_APM C VAI_AAI3S
2Krn:4:5 and also, even, namely the ć he/she/it/same ć and also, even, namely the lip he/she/it/same as/like lip cup ć bud lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room measure three thousand and also, even, namely to ???
2Krn:4:5 and the (nom|acc)   her/it/same (gen)   and the (nom|acc) lip (nom|acc|voc) her/it/same (gen) as/like lip (nom|acc|voc) cup (gen)   buds (acc) lily (gen); be-you(sg)-being-JUDGE-ed! while MAKE-ing-ROOM-FOR (acc) measures (acc) three thousand (acc) and he/she/it-???-ed
2Krn:4:5 2Krn_4:5_1 2Krn_4:5_2 2Krn_4:5_3 2Krn_4:5_4 2Krn_4:5_5 2Krn_4:5_6 2Krn_4:5_7 2Krn_4:5_8 2Krn_4:5_9 2Krn_4:5_10 2Krn_4:5_11 2Krn_4:5_12 2Krn_4:5_13 2Krn_4:5_14 2Krn_4:5_15 2Krn_4:5_16 2Krn_4:5_17 2Krn_4:5_18 2Krn_4:5_19 2Krn_4:5_20
2Krn:4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:6 καὶ ἐποίησεν λουτῆρας δέκα καὶ ἔθηκεν τοὺς πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ τοὺς πέντε ἐξ ἀριστερῶν τοῦ πλύνειν ἐν αὐτοῖς τὰ ἔργα τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἀποκλύζειν ἐν αὐτοῖς. καὶ ἡ θάλασσα εἰς τὸ νίπτεσθαι τοὺς ἱερεῖς ἐν αὐτῇ.
2Krn:4:6 And he made ten lavers, and set five on the right hand, and five on the left, to wash in them the instruments of the whole-burnt-offerings, and to rinse the vessels in them; and the sea was for the priests to wash in. (2 Chronicles 4:6 Brenton)
2Krn:4:6 Zrobił też dziesięć kadzi i postawił ich pięć po prawej stronie, a pięć po lewej, aby obmywać w nich to, co przygotowano na całopalenie. "Morze" natomiast służyło kapłanom do mycia się w nim. (2 Krn 4:6 BT_4)
2Krn:4:6 καὶ ἐποίησεν λουτῆρας δέκα καὶ ἔθηκεν τοὺς πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ τοὺς πέντε ἐξ ἀριστερῶν τοῦ πλύνειν ἐν αὐτοῖς τὰ ἔργα τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἀποκλύζειν ἐν αὐτοῖς. καὶ θάλασσα εἰς τὸ νίπτεσθαι τοὺς ἱερεῖς ἐν αὐτῇ.
2Krn:4:6 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) λουτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] δέκα καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό πέντε ἐκ δεξιός -ά -όν καί ὁ ἡ τό πέντε ἐκ ἀριστερός -ά -όν ὁ ἡ τό πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό νίπτω (νιπτ-, νιψ-, νιψ-, -, νενιπτ-, νιφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:4:6 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Miska {Basen} Dziesięć I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Pięć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo I też, nawet, mianowicie Pięć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Opuszczał {Lewy} By myć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Praca Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Morze Do (+przyspieszenie) By myć się Duchowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
2Krn:4:6 kai\ e)poi/Esen loutE=ras de/ka kai\ e)/TEken tou\s pe/nte e)k deXiO=n kai\ tou\s pe/nte e)X a)risterO=n tou= plu/nein e)n au)toi=s ta\ e)/rga tO=n o(lokautOma/tOn kai\ a)poklu/DZein e)n au)toi=s. kai\ E( Ta/lassa ei)s to\ ni/ptesTai tou\s i(erei=s e)n au)tE=|.
2Krn:4:6 kai epoiEsen lutEras deka kai eTEken tus pente ek deXiOn kai tus pente eX aristerOn tu plynein en autois ta erga tOn holokautOmatOn kai apoklyDZein en autois. kai hE Talassa eis to niptesTai tus hiereis en autE.
2Krn:4:6 C VAI_AAI3S N3_APM M C VAI_AAI3S RA_APM M P A1A_GPM C RA_APM M P A1A_GPM RA_GSN V1_PAN P RD_DPM RA_APN N2N_APN RA_GPN N3M_GPN C V1_PAN P RD_DPM C RA_NSF N1S_NSF P RA_ASN V1_PMN RA_APM N3V_APM P RD_DSF
2Krn:4:6 and also, even, namely to do/make basin ten and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the five out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely the five out of (+gen) ἐξ before vowels left the to wash in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the work the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the sea into (+acc) the to wash the priest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
2Krn:4:6 and he/she/it-DO/MAKE-ed basins (acc) ten and he/she/it-PLACE-ed the (acc) five out of (+gen) right ([Adj] gen) and the (acc) five out of (+gen) left ([Adj] gen) the (gen) to-be-WASH-ing, to-will-WASH in/among/by (+dat) them/same (dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) burnt offerings (gen) and   in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (nom) sea (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) to-be-being-WASH-ed the (acc) priests (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
2Krn:4:6 2Krn_4:6_1 2Krn_4:6_2 2Krn_4:6_3 2Krn_4:6_4 2Krn_4:6_5 2Krn_4:6_6 2Krn_4:6_7 2Krn_4:6_8 2Krn_4:6_9 2Krn_4:6_10 2Krn_4:6_11 2Krn_4:6_12 2Krn_4:6_13 2Krn_4:6_14 2Krn_4:6_15 2Krn_4:6_16 2Krn_4:6_17 2Krn_4:6_18 2Krn_4:6_19 2Krn_4:6_20 2Krn_4:6_21 2Krn_4:6_22 2Krn_4:6_23 2Krn_4:6_24 2Krn_4:6_25 2Krn_4:6_26 2Krn_4:6_27 2Krn_4:6_28 2Krn_4:6_29 2Krn_4:6_30 2Krn_4:6_31 2Krn_4:6_32 2Krn_4:6_33 2Krn_4:6_34 2Krn_4:6_35 2Krn_4:6_36 2Krn_4:6_37
2Krn:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:7 καὶ ἐποίησεν τὰς λυχνίας τὰς χρυσᾶς δέκα κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν.
2Krn:4:7 And he made the ten golden candlesticks according to their pattern, and he put them in the temple, five on the right hand, and five on the left. (2 Chronicles 4:7 Brenton)
2Krn:4:7 Sporządził także dziesięć złotych świeczników, zgodnie z przepisami o nich, i umieścił je w Miejscu Świętym, pięć po prawej stronie, pięć po lewej. (2 Krn 4:7 BT_4)
2Krn:4:7 καὶ ἐποίησεν τὰς λυχνίας τὰς χρυσᾶς δέκα κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν.
2Krn:4:7 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν δέκα κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) πέντε ἐκ δεξιός -ά -όν καί πέντε ἐκ ἀριστερός -ά -όν
2Krn:4:7 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób lampstand Złoty/złoty Dziesięć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} Pięć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo I też, nawet, mianowicie Pięć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Opuszczał {Lewy}
2Krn:4:7 kai\ e)poi/Esen ta\s luCHni/as ta\s CHrusa=s de/ka kata\ to\ kri/ma au)tO=n kai\ e)/TEken e)n tO=| naO=|, pe/nte e)k deXiO=n kai\ pe/nte e)X a)risterO=n.
2Krn:4:7 kai epoiEsen tas lyCHnias tas CHrysas deka kata to krima autOn kai eTEken en tO naO, pente ek deXiOn kai pente eX aristerOn.
2Krn:4:7 C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF RA_APF A1C_APF M P RA_ASN N3M_ASN RD_GPM C VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM M P A1A_GPM C M P A1A_GPM
2Krn:4:7 and also, even, namely to do/make the lampstand the gold/golden ten down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the temple five out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely five out of (+gen) ἐξ before vowels left
2Krn:4:7 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) lampstand (gen), lampstands (acc) the (acc) gold/golden ([Adj] acc) ten down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) them/same (gen) and he/she/it-PLACE-ed in/among/by (+dat) the (dat) temple (dat) five out of (+gen) right ([Adj] gen) and five out of (+gen) left ([Adj] gen)
2Krn:4:7 2Krn_4:7_1 2Krn_4:7_2 2Krn_4:7_3 2Krn_4:7_4 2Krn_4:7_5 2Krn_4:7_6 2Krn_4:7_7 2Krn_4:7_8 2Krn_4:7_9 2Krn_4:7_10 2Krn_4:7_11 2Krn_4:7_12 2Krn_4:7_13 2Krn_4:7_14 2Krn_4:7_15 2Krn_4:7_16 2Krn_4:7_17 2Krn_4:7_18 2Krn_4:7_19 2Krn_4:7_20 2Krn_4:7_21 2Krn_4:7_22 2Krn_4:7_23
2Krn:4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:8 καὶ ἐποίησεν τραπέζας δέκα καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ εὐωνύμων. καὶ ἐποίησεν φιάλας χρυσᾶς ἑκατόν.
2Krn:4:8 And he made ten tables, and put them in the temple, five on the right hand, and five on the left: and he made a hundred golden bowls. (2 Chronicles 4:8 Brenton)
2Krn:4:8 Sporządził ponadto dziesięć stołów i kazał je umieścić w Miejscu Świętym, pięć z prawej strony, pięć z lewej, a ponadto sto złotych kropielnic. (2 Krn 4:8 BT_4)
2Krn:4:8 καὶ ἐποίησεν τραπέζας δέκα καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ εὐωνύμων. καὶ ἐποίησεν φιάλας χρυσᾶς ἑκατόν.
2Krn:4:8 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τράπεζα, -ης, ἡ δέκα καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) πέντε ἐκ δεξιός -ά -όν καί πέντε ἐκ εὐ·ώνυμος -ον καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) φιάλη, -ης, ἡ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ἑκατόν
2Krn:4:8 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Stołowy Dziesięć I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} Pięć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo I też, nawet, mianowicie Pięć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym' I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Miska Złoty/złoty Sto
2Krn:4:8 kai\ e)poi/Esen trape/DZas de/ka kai\ e)/TEken e)n tO=| naO=|, pe/nte e)k deXiO=n kai\ pe/nte e)X eu)Onu/mOn. kai\ e)poi/Esen fia/las CHrusa=s e(kato/n.
2Krn:4:8 kai epoiEsen trapeDZas deka kai eTEken en tO naO, pente ek deXiOn kai pente eX euOnymOn. kai epoiEsen fialas CHrysas hekaton.
2Krn:4:8 C VAI_AAI3S N1S_APF M C VAI_AAI3S P RA_DSM N2_DSM M P A1A_GPM C M P A1B_GPM C VAI_AAI3S N1_APF A1C_APF M
2Krn:4:8 and also, even, namely to do/make table ten and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the temple five out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely five out of (+gen) ἐξ before vowels unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’ and also, even, namely to do/make bowl gold/golden hundred
2Krn:4:8 and he/she/it-DO/MAKE-ed tables (acc) ten and he/she/it-PLACE-ed in/among/by (+dat) the (dat) temple (dat) five out of (+gen) right ([Adj] gen) and five out of (+gen) unlucky left ([Adj] gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed bowls (acc) gold/golden ([Adj] acc) hundred
2Krn:4:8 2Krn_4:8_1 2Krn_4:8_2 2Krn_4:8_3 2Krn_4:8_4 2Krn_4:8_5 2Krn_4:8_6 2Krn_4:8_7 2Krn_4:8_8 2Krn_4:8_9 2Krn_4:8_10 2Krn_4:8_11 2Krn_4:8_12 2Krn_4:8_13 2Krn_4:8_14 2Krn_4:8_15 2Krn_4:8_16 2Krn_4:8_17 2Krn_4:8_18 2Krn_4:8_19 2Krn_4:8_20 2Krn_4:8_21
2Krn:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:9 καὶ ἐποίησεν τὴν αὐλὴν τῶν ἱερέων καὶ τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην καὶ θύρας τῇ αὐλῇ καὶ θυρώματα αὐτῶν κατακεχαλκωμένα χαλκῷ.
2Krn:4:9 Also he made the priests' court, and the great court, and doors to the court, and their panels were overlaid with brass. (2 Chronicles 4:9 Brenton)
2Krn:4:9 Wybudował nadto dziedziniec kapłański i wielki dziedziniec oraz bramy do niego wiodące, które pokrył brązem. (2 Krn 4:9 BT_4)
2Krn:4:9 καὶ ἐποίησεν τὴν αὐλὴν τῶν ἱερέων καὶ τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην καὶ θύρας τῇ αὐλῇ καὶ θυρώματα αὐτῶν κατακεχαλκωμένα χαλκῷ.
2Krn:4:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) καί   αὐτός αὐτή αὐτό   χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
2Krn:4:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Duchowny I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wielki I też, nawet, mianowicie Drzwi brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Miedź albo brąz; miedź albo brąz
2Krn:4:9 kai\ e)poi/Esen tE\n au)lE\n tO=n i(ere/On kai\ tE\n au)lE\n tE\n mega/lEn kai\ Tu/ras tE=| au)lE=| kai\ TurO/mata au)tO=n katakeCHalkOme/na CHalkO=|.
2Krn:4:9 kai epoiEsen tEn aulEn tOn hiereOn kai tEn aulEn tEn megalEn kai Tyras tE aulE kai TyrOmata autOn katakeCHalkOmena CHalkO.
2Krn:4:9 C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RA_GPM N3V_GPM C RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1_ASF C N1A_APF RA_DSF N1_DSF C N3M_APN RD_GPM VX_XPPAPN A1C_DSM
2Krn:4:9 and also, even, namely to do/make the courtyard sheep-fold, palace, house the priest and also, even, namely the courtyard sheep-fold, palace, house the great and also, even, namely door gate the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute and also, even, namely ć he/she/it/same ć copper or bronze; copper or bronze
2Krn:4:9 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) courtyard (acc) the (gen) priests (gen) and the (acc) courtyard (acc) the (acc) great ([Adj] acc) and door (gen), doors (acc) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed and   them/same (gen)   copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat)
2Krn:4:9 2Krn_4:9_1 2Krn_4:9_2 2Krn_4:9_3 2Krn_4:9_4 2Krn_4:9_5 2Krn_4:9_6 2Krn_4:9_7 2Krn_4:9_8 2Krn_4:9_9 2Krn_4:9_10 2Krn_4:9_11 2Krn_4:9_12 2Krn_4:9_13 2Krn_4:9_14 2Krn_4:9_15 2Krn_4:9_16 2Krn_4:9_17 2Krn_4:9_18 2Krn_4:9_19 2Krn_4:9_20
2Krn:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:10 καὶ τὴν θάλασσαν ἔθηκεν ἀπὸ γωνίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν ὡς πρὸς ἀνατολὰς κατέναντι.
2Krn:4:10 And he set the sea at the corner of the house on the right, as it were fronting the east. (2 Chronicles 4:10 Brenton)
2Krn:4:10 "Morze" zaś ustawił z prawej strony na południowy wschód. (2 Krn 4:10 BT_4)
2Krn:4:10 καὶ τὴν θάλασσαν ἔθηκεν ἀπὸ γωνίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν ὡς πρὸς ἀνατολὰς κατέναντι.
2Krn:4:10 καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἀπό γωνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐκ δεξιός -ά -όν ὡς πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ κατ·έν·αντι
2Krn:4:10 I też, nawet, mianowicie Morze By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kąt Dom; by mieszkać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo Jak/jak Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja)
2Krn:4:10 kai\ tE\n Ta/lassan e)/TEken a)po\ gOni/as tou= oi)/kou e)k deXiO=n O(s pro\s a)natola\s kate/nanti.
2Krn:4:10 kai tEn Talassan eTEken apo gOnias tu oiku ek deXiOn hOs pros anatolas katenanti.
2Krn:4:10 C RA_ASF N1S_ASF VAI_AAI3S P N1A_GSF RA_GSM N2_GSM P A1A_GPM x P N1_APF D
2Krn:4:10 and also, even, namely the sea to place lay, put, set, situate, station from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing corner the house; to dwell out of (+gen) ἐξ before vowels right as/like toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh opposite/in the presence of (+gen)
2Krn:4:10 and the (acc) sea (acc) he/she/it-PLACE-ed away from (+gen) corner (gen), quarters (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! out of (+gen) right ([Adj] gen) as/like toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) opposite/in the presence of (+gen)
2Krn:4:10 2Krn_4:10_1 2Krn_4:10_2 2Krn_4:10_3 2Krn_4:10_4 2Krn_4:10_5 2Krn_4:10_6 2Krn_4:10_7 2Krn_4:10_8 2Krn_4:10_9 2Krn_4:10_10 2Krn_4:10_11 2Krn_4:10_12 2Krn_4:10_13 2Krn_4:10_14
2Krn:4:10 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:11 καὶ ἐποίησεν Χιραμ τὰς κρεάγρας καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ. καὶ συνετέλεσεν Χιραμ ποιῆσαι πᾶσαν τὴν ἐργασίαν, ἣν ἐποίησεν Σαλωμων τῷ βασιλεῖ ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ,
2Krn:4:11 And Chiram made the fleshhooks, and the fire-pans, and the grate of the altar, and all its instruments: and Chiram finished doing all the work which he wrought for king Solomon in the house of God: (2 Chronicles 4:11 Brenton)
2Krn:4:11 Zrobił też Huram kotły, łopatki i kropielnice. Tak ukończył pracę, którą miał wykonać w świątyni Boga dla króla Salomona, a mianowicie: (2 Krn 4:11 BT_4)
2Krn:4:11 καὶ ἐποίησεν Χιραμ τὰς κρεάγρας καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ. καὶ συνετέλεσεν Χιραμ ποιῆσαι πᾶσαν τὴν ἐργασίαν, ἣν ἐποίησεν Σαλωμων τῷ βασιλεῖ ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ,
2Krn:4:11 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Krn:4:11 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uzupełniać By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Biznesowe/gonitwy Kto/, który/, który By czynić/rób Salomon Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg 
2Krn:4:11 kai\ e)poi/Esen *CHiram ta\s krea/gras kai\ ta\ purei=a kai\ tE\n e)sCHa/ran tou= TusiastEri/ou kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tou=. kai\ sunete/lesen *CHiram poiE=sai pa=san tE\n e)rgasi/an, E(\n e)poi/Esen *salOmOn tO=| basilei= e)n oi)/kO| tou= Teou=,
2Krn:4:11 kai epoiEsen CHiram tas kreagras kai ta pyreia kai tEn esCHaran tu TysiastEriu kai panta ta skeuE autu. kai synetelesen CHiram poiEsai pasan tEn ergasian, hEn epoiEsen salOmOn tO basilei en oikO tu Teu,
2Krn:4:11 C VAI_AAI3S N_NSM RA_APF N1A_APF C RA_APN N2N_APN C RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N2N_GSN C A3_APN RA_APN N3E_APN RD_GSM C VAI_AAI3S N_NSM VA_AAN A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N3V_DSM P N2_DSM RA_GSM N2_GSM
2Krn:4:11 and also, even, namely to do/make ć the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely to complete ć to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the business/pursuits who/whom/which to do/make Solomon the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house the god [see theology]
2Krn:4:11 and he/she/it-DO/MAKE-ed   the (acc)   and the (nom|acc)   and the (acc)   the (gen) sanctuary (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-COMPLETE-ed   to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) business/pursuits (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (dat) king (dat) in/among/by (+dat) house (dat) the (gen) god (gen)
2Krn:4:11 2Krn_4:11_1 2Krn_4:11_2 2Krn_4:11_3 2Krn_4:11_4 2Krn_4:11_5 2Krn_4:11_6 2Krn_4:11_7 2Krn_4:11_8 2Krn_4:11_9 2Krn_4:11_10 2Krn_4:11_11 2Krn_4:11_12 2Krn_4:11_13 2Krn_4:11_14 2Krn_4:11_15 2Krn_4:11_16 2Krn_4:11_17 2Krn_4:11_18 2Krn_4:11_19 2Krn_4:11_20 2Krn_4:11_21 2Krn_4:11_22 2Krn_4:11_23 2Krn_4:11_24 2Krn_4:11_25 2Krn_4:11_26 2Krn_4:11_27 2Krn_4:11_28 2Krn_4:11_29 2Krn_4:11_30 2Krn_4:11_31 2Krn_4:11_32 2Krn_4:11_33 2Krn_4:11_34
2Krn:4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:12 στύλους δύο καὶ ἐπ’ αὐτῶν γωλαθ τῇ χωθαρεθ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ δίκτυα δύο συγκαλύψαι τὰς κεφαλὰς τῶν χωθαρεθ, ἅ ἐστιν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων,
2Krn:4:12 two pillars, and upon them an embossed work for the chapiters on the heads of the two pillars, and two nets to cover the heads of the chapiters which are on the heads of the pillars; (2 Chronicles 4:12 Brenton)
2Krn:4:12 dwie kolumny z owalnymi głowicami na szczycie tych kolumn, następnie dwie siatki do pokrycia dwóch owalnych głowic na szczycie tych kolumn, (2 Krn 4:12 BT_4)
2Krn:4:12 στύλους δύο καὶ ἐπ’ αὐτῶν γωλαθ τῇ χωθαρεθ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ δίκτυα δύο συγκαλύψαι τὰς κεφαλὰς τῶν χωθαρεθ, ἐστιν ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων,
2Krn:4:12 στῦλος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί δίκτυον, -ου, τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ
2Krn:4:12 Filar Dwa I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Filar Dwa I też, nawet, mianowicie Czysty Dwa Do ??? Głowa Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Filar
2Krn:4:12 stu/lous du/o kai\ e)p’ au)tO=n gOlaT tE=| CHOTareT e)pi\ tO=n kefalO=n tO=n stu/lOn du/o kai\ di/ktua du/o sugkalu/PSai ta\s kefala\s tO=n CHOTareT, a(/ e)stin e)pi\ tO=n kefalO=n tO=n stu/lOn,
2Krn:4:12 stylus dyo kai ep’ autOn gOlaT tE CHOTareT epi tOn kefalOn tOn stylOn dyo kai diktya dyo synkalyPSai tas kefalas tOn CHOTareT, ha estin epi tOn kefalOn tOn stylOn,
2Krn:4:12 N2_APM M_NDM C P RD_GPM N_AS RA_DSF N_DSF P RA_GPF N1_GPF RA_GPM N2_GPM M C N2N_APN M VA_AAN RA_APF N1_APF RA_GPM N_GPM RR_APN V9_PAI3S P RA_GPF N1_GPF RA_GPM N2_GPM
2Krn:4:12 pillar two and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the pillar two and also, even, namely net two to ??? the head the ć who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the pillar
2Krn:4:12 pillars (acc) two (nom, acc, gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen)   the (dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) heads (gen) the (gen) pillars (gen) two (nom, acc, gen) and nets (nom|acc|voc) two (nom, acc, gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) heads (acc) the (gen)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) heads (gen) the (gen) pillars (gen)
2Krn:4:12 2Krn_4:12_1 2Krn_4:12_2 2Krn_4:12_3 2Krn_4:12_4 2Krn_4:12_5 2Krn_4:12_6 2Krn_4:12_7 2Krn_4:12_8 2Krn_4:12_9 2Krn_4:12_10 2Krn_4:12_11 2Krn_4:12_12 2Krn_4:12_13 2Krn_4:12_14 2Krn_4:12_15 2Krn_4:12_16 2Krn_4:12_17 2Krn_4:12_18 2Krn_4:12_19 2Krn_4:12_20 2Krn_4:12_21 2Krn_4:12_22 2Krn_4:12_23 2Krn_4:12_24 2Krn_4:12_25 2Krn_4:12_26 2Krn_4:12_27 2Krn_4:12_28 2Krn_4:12_29
2Krn:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:13 καὶ κώδωνας χρυσοῦς τετρακοσίους εἰς τὰ δύο δίκτυα καὶ δύο γένη ῥοίσκων ἐν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ τοῦ συγκαλύψαι τὰς δύο γωλαθ τῶν χωθαρεθ, ἅ ἐστιν ἐπάνω τῶν στύλων.
2Krn:4:13 and four hundred golden bells for the two nets, and two rows of pomegranates in each net, to cover the two embossed rims of the chapiters which are upon the pillars. (2 Chronicles 4:13 Brenton)
2Krn:4:13 dalej czterysta jabłek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzędy jabłek granatu na każdej siatce do pokrycia dwóch owalnych głowic, które były na tych kolumnach, (2 Krn 4:13 BT_4)
2Krn:4:13 καὶ κώδωνας χρυσοῦς τετρακοσίους εἰς τὰ δύο δίκτυα καὶ δύο γένη ῥοίσκων ἐν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ τοῦ συγκαλύψαι τὰς δύο γωλαθ τῶν χωθαρεθ, ἐστιν ἐπάνω τῶν στύλων.
2Krn:4:13 καί   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν τετρα·κόσιοι -αι -α εἰς[1] ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δίκτυον, -ου, τό καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο γένο·ς, -ους, τό   ἐν ὁ ἡ τό δίκτυον, -ου, τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπ·άνω ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ
2Krn:4:13 I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty Czterysta Do (+przyspieszenie) Dwa Czysty I też, nawet, mianowicie Dwa Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czysty Jeden Do ??? Dwa Kto/, który/, który By być Wyższy przedtem, na górze Filar
2Krn:4:13 kai\ kO/dOnas CHrusou=s tetrakosi/ous ei)s ta\ du/o di/ktua kai\ du/o ge/nE r(oi/skOn e)n tO=| diktu/O| tO=| e(ni\ tou= sugkalu/PSai ta\s du/o gOlaT tO=n CHOTareT, a(/ e)stin e)pa/nO tO=n stu/lOn.
2Krn:4:13 kai kOdOnas CHrysus tetrakosius eis ta dyo diktya kai dyo genE roiskOn en tO diktyO tO heni tu synkalyPSai tas dyo gOlaT tOn CHOTareT, ha estin epanO tOn stylOn.
2Krn:4:13 C N3N_APM A1C_APM A1A_APM P RA_APN M N2N_APN C M N3E_APN N2_GPM P RA_DSN N2N_DSN RA_DSM A3_DSM RA_GSN VA_AAN RA_APF M N_APF RA_GPN N_GPN RR_APN V9_PAI3S D RA_GPM N2_GPM
2Krn:4:13 and also, even, namely ć gold/golden four hundred into (+acc) the two net and also, even, namely two race race, class, kind ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the net the one the to ??? the two ć the ć who/whom/which to be upper before, overhead the pillar
2Krn:4:13 and   gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) four hundred (acc) into (+acc) the (nom|acc) two (nom, acc, gen) nets (nom|acc|voc) and two (nom, acc, gen) races (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) net (dat) the (dat) one (dat) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) two (nom, acc, gen)   the (gen)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upper the (gen) pillars (gen)
2Krn:4:13 2Krn_4:13_1 2Krn_4:13_2 2Krn_4:13_3 2Krn_4:13_4 2Krn_4:13_5 2Krn_4:13_6 2Krn_4:13_7 2Krn_4:13_8 2Krn_4:13_9 2Krn_4:13_10 2Krn_4:13_11 2Krn_4:13_12 2Krn_4:13_13 2Krn_4:13_14 2Krn_4:13_15 2Krn_4:13_16 2Krn_4:13_17 2Krn_4:13_18 2Krn_4:13_19 2Krn_4:13_20 2Krn_4:13_21 2Krn_4:13_22 2Krn_4:13_23 2Krn_4:13_24 2Krn_4:13_25 2Krn_4:13_26 2Krn_4:13_27 2Krn_4:13_28 2Krn_4:13_29
2Krn:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:14 καὶ τὰς μεχωνωθ ἐποίησεν δέκα καὶ τοὺς λουτῆρας ἐποίησεν ἐπὶ τῶν μεχωνωθ
2Krn:4:14 And he made the ten bases, and he made the lavers upon the bases; (2 Chronicles 4:14 Brenton)
2Krn:4:14 i dziesięć kadzi na podstawach; (2 Krn 4:14 BT_4)
2Krn:4:14 καὶ τὰς μεχωνωθ ἐποίησεν δέκα καὶ τοὺς λουτῆρας ἐποίησεν ἐπὶ τῶν μεχωνωθ
2Krn:4:14 καί ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέκα καί ὁ ἡ τό λουτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό  
2Krn:4:14 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dziesięć I też, nawet, mianowicie Miska {Basen} By czynić/rób Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
2Krn:4:14 kai\ ta\s meCHOnOT e)poi/Esen de/ka kai\ tou\s loutE=ras e)poi/Esen e)pi\ tO=n meCHOnOT
2Krn:4:14 kai tas meCHOnOT epoiEsen deka kai tus lutEras epoiEsen epi tOn meCHOnOT
2Krn:4:14 C RA_APF N_APF VAI_AAI3S M C RA_APM N3_APM VAI_AAI3S P RA_GPM N_GPF
2Krn:4:14 and also, even, namely the ć to do/make ten and also, even, namely the basin to do/make upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
2Krn:4:14 and the (acc)   he/she/it-DO/MAKE-ed ten and the (acc) basins (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)  
2Krn:4:14 2Krn_4:14_1 2Krn_4:14_2 2Krn_4:14_3 2Krn_4:14_4 2Krn_4:14_5 2Krn_4:14_6 2Krn_4:14_7 2Krn_4:14_8 2Krn_4:14_9 2Krn_4:14_10 2Krn_4:14_11 2Krn_4:14_12
2Krn:4:14 x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:15 καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺς μόσχους τοὺς δώδεκα ὑποκάτω αὐτῆς
2Krn:4:15 and the one sea, and the twelve calves under it; (2 Chronicles 4:15 Brenton)
2Krn:4:15 również jedno "morze" i dwanaście wołów pod nim, (2 Krn 4:15 BT_4)
2Krn:4:15 καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺς μόσχους τοὺς δώδεκα ὑποκάτω αὐτῆς
2Krn:4:15 καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δώ·δεκα/δεκα·δύο ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:4:15 I też, nawet, mianowicie Morze Jeden I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Dwanaście Poniżej On/ona/to/to samo
2Krn:4:15 kai\ tE\n Ta/lassan mi/an kai\ tou\s mo/sCHous tou\s dO/deka u(poka/tO au)tE=s
2Krn:4:15 kai tEn Talassan mian kai tus mosCHus tus dOdeka hypokatO autEs
2Krn:4:15 C RA_ASF N1S_ASF A1A_ASF C RA_APM N2_APM RA_APM M D RD_GSF
2Krn:4:15 and also, even, namely the sea one and also, even, namely the calf/ox the twelve below he/she/it/same
2Krn:4:15 and the (acc) sea (acc) one (acc) and the (acc) calves/oxen (acc) the (acc) twelve below her/it/same (gen)
2Krn:4:15 2Krn_4:15_1 2Krn_4:15_2 2Krn_4:15_3 2Krn_4:15_4 2Krn_4:15_5 2Krn_4:15_6 2Krn_4:15_7 2Krn_4:15_8 2Krn_4:15_9 2Krn_4:15_10 2Krn_4:15_11
2Krn:4:15 x x x x x x x x x x x
2Krn:4:16 καὶ τοὺς ποδιστῆρας καὶ τοὺς ἀναλημπτῆρας καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς κρεάγρας καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν, ἃ ἐποίησεν Χιραμ καὶ ἀνήνεγκεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν οἴκῳ κυρίου χαλκοῦ καθαροῦ.
2Krn:4:16 and the foot-baths, and the buckets, and the caldrons, and the flesh-hooks, and all their furniture (which Chiram made, and brought to king Solomon in the house of the Lord) of pure brass. (2 Chronicles 4:16 Brenton)
2Krn:4:16 kotły, łopatki, widełki do mięsa i wszystkie naczynia sporządził Huram-Abi dla króla Salomona i dla domu Pańskiego, z polerowanego brązu. (2 Krn 4:16 BT_4)
2Krn:4:16 καὶ τοὺς ποδιστῆρας καὶ τοὺς ἀναλημπτῆρας καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς κρεάγρας καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν, ἐποίησεν Χιραμ καὶ ἀνήνεγκεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν οἴκῳ κυρίου χαλκοῦ καθαροῦ.
2Krn:4:16 καί ὁ ἡ τό ποδιστήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό ἀνα·λη(μ)πτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καθαρός -ά -όν
2Krn:4:16 I też, nawet, mianowicie Obmycie stóp I też, nawet, mianowicie Szufla I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Król Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miedź albo brąz; miedź albo brąz Czysty
2Krn:4:16 kai\ tou\s podistE=ras kai\ tou\s a)nalEmptE=ras kai\ tou\s le/bEtas kai\ ta\s krea/gras kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tO=n, a(/ e)poi/Esen *CHiram kai\ a)nE/negken tO=| basilei= *salOmOn e)n oi)/kO| kuri/ou CHalkou= kaTarou=.
2Krn:4:16 kai tus podistEras kai tus analEmptEras kai tus lebEtas kai tas kreagras kai panta ta skeuE autOn, ha epoiEsen CHiram kai anEnenken tO basilei salOmOn en oikO kyriu CHalku kaTaru.
2Krn:4:16 C RA_APM N3R_APM C RA_APM N3R_APM C RA_APM N3T_APM C RA_APF N1A_APF C A3_APN RA_APN N3E_APN RD_GPN RR_APN VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM N_DSM P N2_DSM N2_GSM A1C_GSM A1A_GSN
2Krn:4:16 and also, even, namely the foot-bath and also, even, namely the shovel and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same who/whom/which to do/make ć and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the king Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. copper or bronze; copper or bronze clean
2Krn:4:16 and the (acc) foot-baths (acc) and the (acc) shovel (acc) and the (acc)   and the (acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed   and he/she/it-BRING UP-ed the (dat) king (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) clean ([Adj] gen)
2Krn:4:16 2Krn_4:16_1 2Krn_4:16_2 2Krn_4:16_3 2Krn_4:16_4 2Krn_4:16_5 2Krn_4:16_6 2Krn_4:16_7 2Krn_4:16_8 2Krn_4:16_9 2Krn_4:16_10 2Krn_4:16_11 2Krn_4:16_12 2Krn_4:16_13 2Krn_4:16_14 2Krn_4:16_15 2Krn_4:16_16 2Krn_4:16_17 2Krn_4:16_18 2Krn_4:16_19 2Krn_4:16_20 2Krn_4:16_21 2Krn_4:16_22 2Krn_4:16_23 2Krn_4:16_24 2Krn_4:16_25 2Krn_4:16_26 2Krn_4:16_27 2Krn_4:16_28 2Krn_4:16_29 2Krn_4:16_30
2Krn:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:17 ἐν τῷ περιχώρῳ τοῦ Ιορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ πάχει τῆς γῆς ἐν οἴκῳ Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Σιρδαθα.
2Krn:4:17 In the country round about Jordan the king cast them, in the clay ground in the house of Socchoth, and between that and Saredatha. (2 Chronicles 4:17 Brenton)
2Krn:4:17 Król polecił je odlać nad Jordanem w dolinie między Sukkot i Seredata. (2 Krn 4:17 BT_4)
2Krn:4:17 ἐν τῷ περιχώρῳ τοῦ Ιορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ βασιλεὺς ἐν τῷ πάχει τῆς γῆς ἐν οἴκῳ Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Σιρδαθα.
2Krn:4:17 ἐν ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό παχύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί ἀνά μέσος -η -ον  
2Krn:4:17 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sąsiadowanie Jordan [rzeka z] On/ona/to/to samo Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzielny gruby płyn Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni
2Krn:4:17 e)n tO=| periCHO/rO| tou= *iorda/nou e)CHO/neusen au)ta\ o( basileu\s e)n tO=| pa/CHei tE=s gE=s e)n oi)/kO| *sokCHOT kai\ a)na\ me/son *sirdaTa.
2Krn:4:17 en tO periCHOrO tu iordanu eCHOneusen auta ho basileus en tO paCHei tEs gEs en oikO sokCHOT kai ana meson sirdaTa.
2Krn:4:17 P RA_DSM A1B_DSM RA_GSM N1M_GSM VAI_AAI3S RD_APN RA_NSM N3V_NSM P RA_DSN N3E_DSN RA_GSF N1_GSF P N2_DSM N_GSM C P A1_ASN N_GSM
2Krn:4:17 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the neighboring the Jordan [river of] ć he/she/it/same the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the stout thick liquid the earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć
2Krn:4:17 in/among/by (+dat) the (dat) neighboring ([Adj] dat) the (gen) Jordan (gen)   they/them/same (nom|acc) the (nom) king (nom) in/among/by (+dat) the (dat) stout ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen) in/among/by (+dat) house (dat)   and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
2Krn:4:17 2Krn_4:17_1 2Krn_4:17_2 2Krn_4:17_3 2Krn_4:17_4 2Krn_4:17_5 2Krn_4:17_6 2Krn_4:17_7 2Krn_4:17_8 2Krn_4:17_9 2Krn_4:17_10 2Krn_4:17_11 2Krn_4:17_12 2Krn_4:17_13 2Krn_4:17_14 2Krn_4:17_15 2Krn_4:17_16 2Krn_4:17_17 2Krn_4:17_18 2Krn_4:17_19 2Krn_4:17_20 2Krn_4:17_21
2Krn:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:18 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων πάντα τὰ σκεύη ταῦτα εἰς πλῆθος σφόδρα, ὅτι οὐκ ἐξέλιπεν ὁλκὴ τοῦ χαλκοῦ.
2Krn:4:18 So Solomon made all these vessels in great abundance, for the quantity of brass failed not. (2 Chronicles 4:18 Brenton)
2Krn:4:18 Sporządził zaś Salomon wszystkich tych naczyń takie mnóstwo, iż nie można było obliczyć wagi ich brązu. (2 Krn 4:18 BT_4)
2Krn:4:18 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων πάντα τὰ σκεύη ταῦτα εἰς πλῆθος σφόδρα, ὅτι οὐκ ἐξέλιπεν ὁλκὴ τοῦ χαλκοῦ.
2Krn:4:18 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό σφόδρα ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)   ὁ ἡ τό χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
2Krn:4:18 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Salomon Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Miedź albo brąz; miedź albo brąz
2Krn:4:18 kai\ e)poi/Esen *salOmOn pa/nta ta\ skeu/E tau=ta ei)s plE=Tos sfo/dra, o(/ti ou)k e)Xe/lipen o(lkE\ tou= CHalkou=.
2Krn:4:18 kai epoiEsen salOmOn panta ta skeuE tauta eis plETos sfodra, hoti uk eXelipen holkE tu CHalku.
2Krn:4:18 C VAI_AAI3S N_NSM A3_APN RA_APN N3E_APN RD_APN P N3E_ASN D C D VBI_AAI3S N1_NSF RA_GSM A1C_GSM
2Krn:4:18 and also, even, namely to do/make Solomon every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) lot (multitude ) vehement, intense, keen, inveighingly, eager because/that οὐχ before rough breathing to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) ć the copper or bronze; copper or bronze
2Krn:4:18 and he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) these (nom|acc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) vehement, because/that not he/she/it-FAIL-ed   the (gen) copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen)
2Krn:4:18 2Krn_4:18_1 2Krn_4:18_2 2Krn_4:18_3 2Krn_4:18_4 2Krn_4:18_5 2Krn_4:18_6 2Krn_4:18_7 2Krn_4:18_8 2Krn_4:18_9 2Krn_4:18_10 2Krn_4:18_11 2Krn_4:18_12 2Krn_4:18_13 2Krn_4:18_14 2Krn_4:18_15 2Krn_4:18_16
2Krn:4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:19 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων πάντα τὰ σκεύη οἴκου κυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὰς τραπέζας [καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἄρτοι προθέσεως]
2Krn:4:19 And Solomon made all the vessels of the house of the Lord, and the golden altar, and the tables, and upon them were to be the loaves of shewbread; (2 Chronicles 4:19 Brenton)
2Krn:4:19 Sporządził też Salomon wszystkie naczynia, które są w domu Bożym, i złoty ołtarz, stoły na chleby pokładne, (2 Krn 4:19 BT_4)
2Krn:4:19 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων πάντα τὰ σκεύη οἴκου κυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὰς τραπέζας [καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἄρτοι προθέσεως]
2Krn:4:19 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ πρό·θεσις, -εως, ἡ
2Krn:4:19 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Salomon Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie Stołowy I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Obecności/cel
2Krn:4:19 kai\ e)poi/Esen *salOmOn pa/nta ta\ skeu/E oi)/kou kuri/ou kai\ to\ TusiastE/rion to\ CHrusou=n kai\ ta\s trape/DZas [kai\ e)p’ au)tO=n a)/rtoi proTe/seOs]
2Krn:4:19 kai epoiEsen salOmOn panta ta skeuE oiku kyriu kai to TysiastErion to CHrysun kai tas trapeDZas [kai ep’ autOn artoi proTeseOs]
2Krn:4:19 C VAI_AAI3S N_NSM A3_APN RA_APN N3E_APN N2_GSM N2_GSM C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN C RA_APF N1S_APF C P RD_GPM N2_NPM N3I_GSF
2Krn:4:19 and also, even, namely to do/make Solomon every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the gold/golden; to gild and also, even, namely the table and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. presence/purpose
2Krn:4:19 and he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) and the (acc) tables (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) [loaves of] bread (nom|voc) presence/purpose (gen)
2Krn:4:19 2Krn_4:19_1 2Krn_4:19_2 2Krn_4:19_3 2Krn_4:19_4 2Krn_4:19_5 2Krn_4:19_6 2Krn_4:19_7 2Krn_4:19_8 2Krn_4:19_9 2Krn_4:19_10 2Krn_4:19_11 2Krn_4:19_12 2Krn_4:19_13 2Krn_4:19_14 2Krn_4:19_15 2Krn_4:19_16 2Krn_4:19_17 2Krn_4:19_18 2Krn_4:19_19 2Krn_4:19_20 2Krn_4:19_21
2Krn:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:20 καὶ τὰς λυχνίας καὶ τοὺς λύχνους τοῦ φωτὸς κατὰ τὸ κρίμα καὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβιρ χρυσίου καθαροῦ
2Krn:4:20 also the candlesticks, and the lamps to give light according to the pattern, and in front of the oracle, of pure gold. (2 Chronicles 4:20 Brenton)
2Krn:4:20 świeczniki i ich lampy ze szczerego złota, by je zgodnie z przepisem zapalano przed sanktuarium. (2 Krn 4:20 BT_4)
2Krn:4:20 καὶ τὰς λυχνίας καὶ τοὺς λύχνους τοῦ φωτὸς κατὰ τὸ κρίμα καὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβιρ χρυσίου καθαροῦ
2Krn:4:20 καί ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό καί κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν
2Krn:4:20 I też, nawet, mianowicie lampstand I też, nawet, mianowicie Lampa Lekki {Jasny} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Kawałek złota Czysty
2Krn:4:20 kai\ ta\s luCHni/as kai\ tou\s lu/CHnous tou= fOto\s kata\ to\ kri/ma kai\ kata\ pro/sOpon tou= dabir CHrusi/ou kaTarou=
2Krn:4:20 kai tas lyCHnias kai tus lyCHnus tu fOtos kata to krima kai kata prosOpon tu dabir CHrysiu kaTaru
2Krn:4:20 C RA_APF N1A_APF C RA_APM N2_APM RA_GSN N3T_GSN P RA_ASN N3M_ASN C P N2N_ASN RA_GSM N_GSN N2N_GSN A1A_GSN
2Krn:4:20 and also, even, namely the lampstand and also, even, namely the lamp the light down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the ć piece of gold clean
2Krn:4:20 and the (acc) lampstand (gen), lampstands (acc) and the (acc) lamps (acc) the (gen) light (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen)   piece of gold (gen) clean ([Adj] gen)
2Krn:4:20 2Krn_4:20_1 2Krn_4:20_2 2Krn_4:20_3 2Krn_4:20_4 2Krn_4:20_5 2Krn_4:20_6 2Krn_4:20_7 2Krn_4:20_8 2Krn_4:20_9 2Krn_4:20_10 2Krn_4:20_11 2Krn_4:20_12 2Krn_4:20_13 2Krn_4:20_14 2Krn_4:20_15 2Krn_4:20_16 2Krn_4:20_17 2Krn_4:20_18
2Krn:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:21 καὶ λαβίδες αὐτῶν καὶ οἱ λύχνοι αὐτῶν καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς θυίσκας καὶ τὰ πυρεῖα χρυσίου καθαροῦ·
2Krn:4:21 And their snuffers, and their lamps were made, and he made the bowls, and the censers, and the fire-pans, of pure gold. (2 Chronicles 4:21 Brenton)
2Krn:4:21 Ponadto kwiaty, lampy i szczypce ze złota, i to z najlepszego złota. (2 Krn 4:21 BT_4)
2Krn:4:21 καὶ λαβίδες αὐτῶν καὶ οἱ λύχνοι αὐτῶν καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς θυίσκας καὶ τὰ πυρεῖα χρυσίου καθαροῦ·
2Krn:4:21 καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φιάλη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καθαρός -ά -όν
2Krn:4:21 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Lampa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miska I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Czysty
2Krn:4:21 kai\ labi/des au)tO=n kai\ oi( lu/CHnoi au)tO=n kai\ ta\s fia/las kai\ ta\s Tui/skas kai\ ta\ purei=a CHrusi/ou kaTarou=·
2Krn:4:21 kai labides autOn kai hoi lyCHnoi autOn kai tas fialas kai tas Tyiskas kai ta pyreia CHrysiu kaTaru·
2Krn:4:21 C N3D_NPF RD_GPN C RA_NPM N2_NPM RD_GPN C RA_APF N1_APF C RA_APF N1_APF C RA_APN N2N_APN N2N_GSN A1A_GSN
2Krn:4:21 and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely the lamp he/she/it/same and also, even, namely the bowl and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć piece of gold clean
2Krn:4:21 and   them/same (gen) and the (nom) lamps (nom|voc) them/same (gen) and the (acc) bowls (acc) and the (acc)   and the (nom|acc)   piece of gold (gen) clean ([Adj] gen)
2Krn:4:21 2Krn_4:21_1 2Krn_4:21_2 2Krn_4:21_3 2Krn_4:21_4 2Krn_4:21_5 2Krn_4:21_6 2Krn_4:21_7 2Krn_4:21_8 2Krn_4:21_9 2Krn_4:21_10 2Krn_4:21_11 2Krn_4:21_12 2Krn_4:21_13 2Krn_4:21_14 2Krn_4:21_15 2Krn_4:21_16 2Krn_4:21_17 2Krn_4:21_18
2Krn:4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:4:22 καὶ ἡ θύρα τοῦ οἴκου ἡ ἐσωτέρα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, εἰς τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς.
2Krn:4:22 And there was the inner door of the house opening into the holy of holies, and he made the inner doors of the temple of gold. So all the work which Solomon wrought for the house of the Lord was finished. (2 Chronicles 4:22 Brenton)
2Krn:4:22 A te nożyce do knotów, kropielnice, czasze i popielnice były ze szczerego złota. U wejścia do świątyni zawiasy bram wewnętrznych do Miejsca Najświętszego - oraz bramy świątyni do głównej budowli były także złote. (2 Krn 4:22 BT_4)
2Krn:4:22 καὶ θύρα τοῦ οἴκου ἐσωτέρα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, εἰς τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς.
2Krn:4:22 καί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰς[1] ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν
2Krn:4:22 I też, nawet, mianowicie Drzwi brama Dom; by mieszkać Wewnętrzny Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Do (+przyspieszenie) Drzwi brama Dom; by mieszkać Świątynia {Skroń} Złoty/złoty
2Krn:4:22 kai\ E( Tu/ra tou= oi)/kou E( e)sOte/ra ei)s ta\ a(/gia tO=n a(gi/On, ei)s ta\s Tu/ras tou= oi)/kou tou= naou= CHrusa=s.
2Krn:4:22 kai hE Tyra tu oiku hE esOtera eis ta hagia tOn hagiOn, eis tas Tyras tu oiku tu nau CHrysas.
2Krn:4:22 C RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM RA_NSF A1A_APNC P RA_APN A1A_APN RA_GPN A1A_GPN P RA_APF N1A_APF RA_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM A1C_APF
2Krn:4:22 and also, even, namely the door gate the house; to dwell the inner into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) into (+acc) the door gate the house; to dwell the temple gold/golden
2Krn:4:22 and the (nom) door (nom|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (nom) inner ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) temple (gen) gold/golden ([Adj] acc)
2Krn:4:22 2Krn_4:22_1 2Krn_4:22_2 2Krn_4:22_3 2Krn_4:22_4 2Krn_4:22_5 2Krn_4:22_6 2Krn_4:22_7 2Krn_4:22_8 2Krn_4:22_9 2Krn_4:22_10 2Krn_4:22_11 2Krn_4:22_12 2Krn_4:22_13 2Krn_4:22_14 2Krn_4:22_15 2Krn_4:22_16 2Krn_4:22_17 2Krn_4:22_18 2Krn_4:22_19 2Krn_4:22_20
2Krn:4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x