2Krn:8:1 καὶ ἐγένετο μετὰ εἴκοσι ἔτη, ἐν οἷς ᾠκοδόμησεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ,
2Krn:8:1 And it came to pass after twenty years, in which Solomon built the house of the Lord, and his own house, (2 Chronicles 8:1 Brenton)
2Krn:8:1 Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których zbudował Salomon świątynię Pańską i pałac dla siebie, (2 Krn 8:1 BT_4)
2Krn:8:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ εἴκοσι ἔτη, ἐν οἷς ᾠκοδόμησεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ,
2Krn:8:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
2Krn:8:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ikona; dwadzieścia Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie Salomon Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Samo /nasz /twój /siebie
2Krn:8:1 *kai\ e)ge/neto meta\ ei)/kosi e)/tE, e)n oi(=s O)|kodo/mEsen *salOmOn to\n oi)=kon kuri/ou kai\ to\n oi)=kon e(autou=,
2Krn:8:1 kai egeneto meta eikosi etE, en hois OkodomEsen salOmOn ton oikon kyriu kai ton oikon heautu,
2Krn:8:1 C VBI_AMI3S P M N3E_APN P RR_DPM VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM
2Krn:8:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing icon; twenty year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to build/edify Solomon the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house self /our-/your-/themselves
2Krn:8:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) icons (dat); twenty years (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) house (acc) self (gen)
2Krn:8:1 2Krn_8:1_1 2Krn_8:1_2 2Krn_8:1_3 2Krn_8:1_4 2Krn_8:1_5 2Krn_8:1_6 2Krn_8:1_7 2Krn_8:1_8 2Krn_8:1_9 2Krn_8:1_10 2Krn_8:1_11 2Krn_8:1_12 2Krn_8:1_13 2Krn_8:1_14 2Krn_8:1_15 2Krn_8:1_16
2Krn:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:2 καὶ τὰς πόλεις, ἃς ἔδωκεν Χιραμ τῷ Σαλωμων, ᾠκοδόμησεν αὐτὰς Σαλωμων καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
2Krn:8:2 that Solomon rebuilt the cities which Chiram had given to Solomon, and caused the children of Israel to dwell in them. (2 Chronicles 8:2 Brenton)
2Krn:8:2 odbudował także te miasta, które Huram dał Salomonowi, i osiedlił tam Izraelitów. (2 Krn 8:2 BT_4)
2Krn:8:2 καὶ τὰς πόλεις, ἃς ἔδωκεν Χιραμ τῷ Σαλωμων, ᾠκοδόμησεν αὐτὰς Σαλωμων καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
2Krn:8:2 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:8:2 I też, nawet, mianowicie Miasto Kto/, który/, który By dawać Salomon By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Salomon I też, nawet, mianowicie By osiedlać Tam Syn Izrael
2Krn:8:2 kai\ ta\s po/leis, a(/s e)/dOken *CHiram tO=| *salOmOn, O)|kodo/mEsen au)ta\s *salOmOn kai\ katO/|kisen e)kei= tou\s ui(ou\s *israEl.
2Krn:8:2 kai tas poleis, has edOken CHiram tO salOmOn, OkodomEsen autas salOmOn kai katOkisen ekei tus hyius israEl.
2Krn:8:2 C RA_APF N3I_APF RR_APF VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N_DSM VAI_AAI3S RD_APF N_NSM C VAI_AAI3S D RA_APM N2_APM N_GSM
2Krn:8:2 and also, even, namely the city who/whom/which to give ć the Solomon to build/edify he/she/it/same Solomon and also, even, namely to domicile there the son Israel
2Krn:8:2 and the (acc) cities (acc, nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-GIVE-ed   the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed them/same (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and he/she/it-DOMICILE-ed there the (acc) sons (acc) Israel (indecl)
2Krn:8:2 2Krn_8:2_1 2Krn_8:2_2 2Krn_8:2_3 2Krn_8:2_4 2Krn_8:2_5 2Krn_8:2_6 2Krn_8:2_7 2Krn_8:2_8 2Krn_8:2_9 2Krn_8:2_10 2Krn_8:2_11 2Krn_8:2_12 2Krn_8:2_13 2Krn_8:2_14 2Krn_8:2_15 2Krn_8:2_16 2Krn_8:2_17
2Krn:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:3 καὶ ἦλθεν Σαλωμων εἰς Αιμαθ Σωβα καὶ κατίσχυσεν αὐτήν.
2Krn:8:3 And Solomon came to Baesoba, and fortified it. (2 Chronicles 8:3 Brenton)
2Krn:8:3 Udał się też Salomon do Chamat Soby i zdobył je. (2 Krn 8:3 BT_4)
2Krn:8:3 καὶ ἦλθεν Σαλωμων εἰς Αιμαθ Σωβα καὶ κατίσχυσεν αὐτήν.
2Krn:8:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰς[1]     καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:8:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Salomon Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo
2Krn:8:3 kai\ E)=lTen *salOmOn ei)s *aimaT *sOba kai\ kati/sCHusen au)tE/n.
2Krn:8:3 kai ElTen salOmOn eis aimaT sOba kai katisCHysen autEn.
2Krn:8:3 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASF N_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF
2Krn:8:3 and also, even, namely to come Solomon into (+acc) ć ć and also, even, namely to ??? he/she/it/same
2Krn:8:3 and he/she/it-COME-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) into (+acc)     and he/she/it-???-ed her/it/same (acc)
2Krn:8:3 2Krn_8:3_1 2Krn_8:3_2 2Krn_8:3_3 2Krn_8:3_4 2Krn_8:3_5 2Krn_8:3_6 2Krn_8:3_7 2Krn_8:3_8 2Krn_8:3_9
2Krn:8:3 x x x x x x x x x
2Krn:8:4 καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Θεδμορ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς, ἃς ᾠκοδόμησεν ἐν Ημαθ.
2Krn:8:4 And he built Thoedmor in the wilderness, and all the strong cities which he built in Emath. (2 Chronicles 8:4 Brenton)
2Krn:8:4 Odbudował ponadto Tadmor na pustyni i wszystkie miasta spichlerzy, które zbudował w Chamat. (2 Krn 8:4 BT_4)
2Krn:8:4 καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Θεδμορ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς, ἃς ᾠκοδόμησεν ἐν Ημαθ.
2Krn:8:4 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν  
2Krn:8:4 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
2Krn:8:4 kai\ O)|kodo/mEsen tE\n *Tedmor e)n tE=| e)rE/mO| kai\ pa/sas ta\s po/leis ta\s o)CHura/s, a(/s O)|kodo/mEsen e)n *EmaT.
2Krn:8:4 kai OkodomEsen tEn Tedmor en tE erEmO kai pasas tas poleis tas oCHyras, has OkodomEsen en EmaT.
2Krn:8:4 C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF P RA_DSF N2_DSF C A1S_APF RA_APF N3I_APF RA_APF A1A_APF RR_APF VAI_AAI3S P N_DSF
2Krn:8:4 and also, even, namely to build/edify the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the ć who/whom/which to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
2Krn:8:4 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc)   who/whom/which (acc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed in/among/by (+dat)  
2Krn:8:4 2Krn_8:4_1 2Krn_8:4_2 2Krn_8:4_3 2Krn_8:4_4 2Krn_8:4_5 2Krn_8:4_6 2Krn_8:4_7 2Krn_8:4_8 2Krn_8:4_9 2Krn_8:4_10 2Krn_8:4_11 2Krn_8:4_12 2Krn_8:4_13 2Krn_8:4_14 2Krn_8:4_15 2Krn_8:4_16 2Krn_8:4_17
2Krn:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:5 καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Βαιθωρων τὴν ἄνω καὶ τὴν Βαιθωρων τὴν κάτω, πόλεις ὀχυράς, τείχη, πύλαι καὶ μοχλοί,
2Krn:8:5 And he built Baethoron the upper, and Baethoron the lower, strong cities, --they had walls, gates, and bars; (2 Chronicles 8:5 Brenton)
2Krn:8:5 Odbudował także Bet-Choron górne i Bet-Choron dolne - warowne miasta, umocnione murami, bramami i zaworami, (2 Krn 8:5 BT_4)
2Krn:8:5 καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Βαιθωρων τὴν ἄνω καὶ τὴν Βαιθωρων τὴν κάτω, πόλεις ὀχυράς, τείχη, πύλαι καὶ μοχλοί,
2Krn:8:5 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄνω καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κάτω πόλις, -εως, ἡ   τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων πύλη, -ης, ἡ καί  
2Krn:8:5 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Powyżej I też, nawet, mianowicie Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny Miasto Ściana Brama I też, nawet, mianowicie
2Krn:8:5 kai\ O)|kodo/mEsen tE\n *baiTOrOn tE\n a)/nO kai\ tE\n *baiTOrOn tE\n ka/tO, po/leis o)CHura/s, tei/CHE, pu/lai kai\ moCHloi/,
2Krn:8:5 kai OkodomEsen tEn baiTOrOn tEn anO kai tEn baiTOrOn tEn katO, poleis oCHyras, teiCHE, pylai kai moCHloi,
2Krn:8:5 C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF RA_ASF D C RA_ASF N_ASF RA_ASF D N3I_APF A1A_APF N3E_APN N1_NPF C N2_NPM
2Krn:8:5 and also, even, namely to build/edify the ć the above and also, even, namely the ć the down adown, under, to the bottom, below, nether city ć wall gate and also, even, namely ć
2Krn:8:5 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc)   the (acc) above and the (acc)   the (acc) down cities (acc, nom|voc)   walls (nom|acc|voc) gates (nom|voc) and  
2Krn:8:5 2Krn_8:5_1 2Krn_8:5_2 2Krn_8:5_3 2Krn_8:5_4 2Krn_8:5_5 2Krn_8:5_6 2Krn_8:5_7 2Krn_8:5_8 2Krn_8:5_9 2Krn_8:5_10 2Krn_8:5_11 2Krn_8:5_12 2Krn_8:5_13 2Krn_8:5_14 2Krn_8:5_15 2Krn_8:5_16 2Krn_8:5_17
2Krn:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:6 καὶ τὴν Βααλαθ καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς, αἳ ἦσαν τῷ Σαλωμων, καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν ἁρμάτων καὶ τὰς πόλεις τῶν ἱππέων καὶ ὅσα ἐπεθύμησεν Σαλωμων κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ οἰκοδομῆσαι ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
2Krn:8:6 and Balaath, and all the strong cities which Solomon had, and all his chariot cities, and cities of horsemen, and all things that Solomon desired according to his desire of building, in Jerusalem, and in Libanus, and in all his kingdom. (2 Chronicles 8:6 Brenton)
2Krn:8:6 Baalat i wszystkie miasta spichlerzy, które należały do Salomona, i wszystkie miasta rydwanów oraz miasta konnicy, wszystko to, co podobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie i na Libanie oraz w każdym kraju będącym pod jego władzą. (2 Krn 8:6 BT_4)
2Krn:8:6 καὶ τὴν Βααλαθ καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς, αἳ ἦσαν τῷ Σαλωμων, καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν ἁρμάτων καὶ τὰς πόλεις τῶν ἱππέων καὶ ὅσα ἐπεθύμησεν Σαλωμων κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ οἰκοδομῆσαι ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.
2Krn:8:6 καί ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἱππεύς, -έως, ὁ καί ὅσος -η -ον ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ κατά ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:8:6 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Kto/, który/, który By być Salomon I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto Wóz I też, nawet, mianowicie Miasto Jeździec I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Salomon W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo On/ona/to/to samo
2Krn:8:6 kai\ tE\n *baalaT kai\ pa/sas ta\s po/leis ta\s o)CHura/s, ai(\ E)=san tO=| *salOmOn, kai\ pa/sas ta\s po/leis tO=n a(rma/tOn kai\ ta\s po/leis tO=n i(ppe/On kai\ o(/sa e)peTu/mEsen *salOmOn kata\ tE\n e)piTumi/an tou= oi)kodomE=sai e)n *ierousalEm kai\ e)n tO=| *liba/nO| kai\ e)n pa/sE| tE=| basilei/a| au)tou=.
2Krn:8:6 kai tEn baalaT kai pasas tas poleis tas oCHyras, hai Esan tO salOmOn, kai pasas tas poleis tOn harmatOn kai tas poleis tOn hippeOn kai hosa epeTymEsen salOmOn kata tEn epiTymian tu oikodomEsai en ierusalEm kai en tO libanO kai en pasE tE basileia autu.
2Krn:8:6 C RA_ASF N_ASF C A1S_APF RA_APF N3I_APF RA_APF A1A_APF RR_NPF V9_IAI3P RA_DSM N_DSM C A1S_APF RA_APF N3I_APF RA_GPN N3M_GPN C RA_APF N3I_APF RA_GPM N3V_GPM C A1_APN VAI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN VA_AAN P N_DSF C P RA_DSM N2_DSM C P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
2Krn:8:6 and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the ć who/whom/which to be the Solomon and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city the chariot and also, even, namely the city the horseman and also, even, namely as much/many as to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. Solomon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the desire lust, appetite, yearning the to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom he/she/it/same
2Krn:8:6 and the (acc)   and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (acc)   who/whom/which (nom) they-were the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen) chariots (gen) and the (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen) horsemans (gen) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-DESIRE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) desire (acc) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen)
2Krn:8:6 2Krn_8:6_1 2Krn_8:6_2 2Krn_8:6_3 2Krn_8:6_4 2Krn_8:6_5 2Krn_8:6_6 2Krn_8:6_7 2Krn_8:6_8 2Krn_8:6_9 2Krn_8:6_10 2Krn_8:6_11 2Krn_8:6_12 2Krn_8:6_13 2Krn_8:6_14 2Krn_8:6_15 2Krn_8:6_16 2Krn_8:6_17 2Krn_8:6_18 2Krn_8:6_19 2Krn_8:6_20 2Krn_8:6_21 2Krn_8:6_22 2Krn_8:6_23 2Krn_8:6_24 2Krn_8:6_25 2Krn_8:6_26 2Krn_8:6_27 2Krn_8:6_28 2Krn_8:6_29 2Krn_8:6_30 2Krn_8:6_31 2Krn_8:6_32 2Krn_8:6_33 2Krn_8:6_34 2Krn_8:6_35 2Krn_8:6_36 2Krn_8:6_37 2Krn_8:6_38 2Krn_8:6_39 2Krn_8:6_40 2Krn_8:6_41 2Krn_8:6_42 2Krn_8:6_43 2Krn_8:6_44 2Krn_8:6_45
2Krn:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:7 πᾶς ὁ λαὸς ὁ καταλειφθεὶς ἀπὸ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ Αμορραίου καὶ τοῦ Φερεζαίου καὶ τοῦ Ευαίου καὶ τοῦ Ιεβουσαίου, οἳ οὔκ εἰσιν ἐκ τοῦ Ισραηλ –
2Krn:8:7 As for all the people that was left of the Chettites, and the Amorites, and the Pherezites, and the Evites, and the Jebusites, who are not of Israel, (2 Chronicles 8:7 Brenton)
2Krn:8:7 A całą ludność, pozostałą z Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebusytów, która nie pochodzi z Izraela, (2 Krn 8:7 BT_4)
2Krn:8:7 πᾶς λαὸς καταλειφθεὶς ἀπὸ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ Αμορραίου καὶ τοῦ Φερεζαίου καὶ τοῦ Ευαίου καὶ τοῦ Ιεβουσαίου, οἳ οὔκ εἰσιν ἐκ τοῦ Ισραηλ
2Krn:8:7 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ  
2Krn:8:7 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael  
2Krn:8:7 pa=s o( lao\s o( kataleifTei\s a)po\ tou= *CHettai/ou kai\ tou= *amorrai/ou kai\ tou= *fereDZai/ou kai\ tou= *euai/ou kai\ tou= *iebousai/ou, oi(\ ou)/k ei)sin e)k tou= *israEl
2Krn:8:7 pas ho laos ho kataleifTeis apo tu CHettaiu kai tu amorraiu kai tu fereDZaiu kai tu euaiu kai tu iebusaiu, hoi uk eisin ek tu israEl
2Krn:8:7 A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM VV_APPNSM P RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM C RA_GSM N2_GSM RR_NPM D V9_PAI3P P RA_GSM N_GSM
2Krn:8:7 every all, each, every, the whole of the people the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć who/whom/which οὐχ before rough breathing to go; to be out of (+gen) ἐξ before vowels the Israel  
2Krn:8:7 every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) away from (+gen) the (gen)   and the (gen)   and the (gen)   and the (gen)   and the (gen)   who/whom/which (nom) not he/she/it-is-GO-ing; they-are out of (+gen) the (gen) Israel (indecl)  
2Krn:8:7 2Krn_8:7_1 2Krn_8:7_2 2Krn_8:7_3 2Krn_8:7_4 2Krn_8:7_5 2Krn_8:7_6 2Krn_8:7_7 2Krn_8:7_8 2Krn_8:7_9 2Krn_8:7_10 2Krn_8:7_11 2Krn_8:7_12 2Krn_8:7_13 2Krn_8:7_14 2Krn_8:7_15 2Krn_8:7_16 2Krn_8:7_17 2Krn_8:7_18 2Krn_8:7_19 2Krn_8:7_20 2Krn_8:7_21 2Krn_8:7_22 2Krn_8:7_23 2Krn_8:7_24 2Krn_8:7_25 2Krn_8:7_26 2Krn_8:7_27
2Krn:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:8 ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν αὐτῶν τῶν καταλειφθέντων μετ’ αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ, οὓς οὐκ ἐξωλέθρευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ – , καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς Σαλωμων εἰς φόρον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krn:8:8 but were of the children of them whom the children Israel destroyed not, that were left after them in the land, even them did Solomon make tributaries to this day. (2 Chronicles 8:8 Brenton)
2Krn:8:8 stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których Izraelici nie wytępili, Salomon zaciągnął do robót przymusowych po dziś dzień. (2 Krn 8:8 BT_4)
2Krn:8:8 ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν αὐτῶν τῶν καταλειφθέντων μετ’ αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ, οὓς οὐκ ἐξωλέθρευσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ , καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς Σαλωμων εἰς φόρον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
2Krn:8:8 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ     καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰς[1] φόρος, -ου, ὁ; φόρον, -ου, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:8:8 By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn On/ona/to/to samo By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Syn Izrael     I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Salomon Do (+przyspieszenie) Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)); Poddany (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:8:8 E)=san e)k tO=n ui(O=n au)tO=n tO=n kataleifTe/ntOn met’ au)tou\s e)n tE=| gE=|, ou(\s ou)k e)XOle/Treusan oi( ui(oi\ *israEl , kai\ a)nE/gagen au)tou\s *salOmOn ei)s fo/ron e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
2Krn:8:8 Esan ek tOn hyiOn autOn tOn kataleifTentOn met’ autus en tE gE, hus uk eXOleTreusan hoi hyioi israEl , kai anEgagen autus salOmOn eis foron heOs tEs hEmeras tautEs.
2Krn:8:8 V9_IAI3P P RA_GPM N2_GPM RD_GPM RA_GPM VV_APPGPM P RD_APM P RA_DSF N1_DSF RR_APM D VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM , C VBI_AAI3S RD_APM N_NSM P N2_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
2Krn:8:8 to be out of (+gen) ἐξ before vowels the son he/she/it/same the to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land who/whom/which οὐχ before rough breathing to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the son Israel     and also, even, namely to lead up he/she/it/same Solomon into (+acc) Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)); Tributary (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:8:8 they-were out of (+gen) the (gen) sons (gen) them/same (gen) the (gen) let-them-be-LEAVE-ed-BEHIND! (classical), upon being-LEAVE-ed-BEHIND (gen) after (+acc), with (+gen) them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) who/whom/which (acc) not they-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl)     and he/she/it-LEAD-ed-UP them/same (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) into (+acc) Tax (acc); Tributary (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
2Krn:8:8 2Krn_8:8_1 2Krn_8:8_2 2Krn_8:8_3 2Krn_8:8_4 2Krn_8:8_5 2Krn_8:8_6 2Krn_8:8_7 2Krn_8:8_8 2Krn_8:8_9 2Krn_8:8_10 2Krn_8:8_11 2Krn_8:8_12 2Krn_8:8_13 2Krn_8:8_14 2Krn_8:8_15 2Krn_8:8_16 2Krn_8:8_17 2Krn_8:8_18 2Krn_8:8_19 2Krn_8:8_20 2Krn_8:8_21 2Krn_8:8_22 2Krn_8:8_23 2Krn_8:8_24 2Krn_8:8_25 2Krn_8:8_26 2Krn_8:8_27 2Krn_8:8_28 2Krn_8:8_29 2Krn_8:8_30
2Krn:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:9 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐκ ἔδωκεν Σαλωμων εἰς παῖδας τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, ὅτι αὐτοὶ ἄνδρες πολεμισταὶ καὶ ἄρχοντες καὶ δυνατοὶ καὶ ἄρχοντες ἁρμάτων καὶ ἱππέων.
2Krn:8:9 But Solomon did not make any of the children of Israel servants in his kingdom; for, behold, they were warriors and rulers, and mighty men, and captains of chariots and horsemen. (2 Chronicles 8:9 Brenton)
2Krn:8:9 Z Izraelitów zaś nikogo nie przeznaczył Salomon do prac niewolniczych, gdyż oni byli jego wojownikami, wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy. (2 Krn 8:9 BT_4)
2Krn:8:9 καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐκ ἔδωκεν Σαλωμων εἰς παῖδας τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, ὅτι αὐτοὶ ἄνδρες πολεμισταὶ καὶ ἄρχοντες καὶ δυνατοὶ καὶ ἄρχοντες ἁρμάτων καὶ ἱππέων.
2Krn:8:9 καί ἐκ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰς[1] παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἱππεύς, -έως, ὁ
2Krn:8:9 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Izrael ??? Przed przydechem mocnym By dawać Salomon Do (+przyspieszenie) Dziecka/służący Królestwo On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Zdolny; by być efektywny I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Wóz I też, nawet, mianowicie Jeździec
2Krn:8:9 kai\ e)k tO=n ui(O=n *israEl ou)k e)/dOken *salOmOn ei)s pai=das tE=| basilei/a| au)tou=, o(/ti au)toi\ a)/ndres polemistai\ kai\ a)/rCHontes kai\ dunatoi\ kai\ a)/rCHontes a(rma/tOn kai\ i(ppe/On.
2Krn:8:9 kai ek tOn hyiOn israEl uk edOken salOmOn eis paidas tE basileia autu, hoti autoi andres polemistai kai arCHontes kai dynatoi kai arCHontes harmatOn kai hippeOn.
2Krn:8:9 C P RA_GPM N2_GPM N_GSM D VAI_AAI3S N_NSM P N3D_APM RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C RD_NPM N3_NPM N1M_NPM C N3_NPM C A1_NPM C N3_NPM N3M_GPN C N3V_GPM
2Krn:8:9 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the son Israel οὐχ before rough breathing to give Solomon into (+acc) child/servant the kingdom he/she/it/same because/that he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely ruler; to begin and also, even, namely capable; to be effective and also, even, namely ruler; to begin chariot and also, even, namely horseman
2Krn:8:9 and out of (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) not he/she/it-GIVE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) into (+acc) children/servants (acc) the (dat) kingdom (dat) him/it/same (gen) because/that they/same (nom) men, husbands (nom|voc)   and rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) and capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) and rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) chariots (gen) and horsemans (gen)
2Krn:8:9 2Krn_8:9_1 2Krn_8:9_2 2Krn_8:9_3 2Krn_8:9_4 2Krn_8:9_5 2Krn_8:9_6 2Krn_8:9_7 2Krn_8:9_8 2Krn_8:9_9 2Krn_8:9_10 2Krn_8:9_11 2Krn_8:9_12 2Krn_8:9_13 2Krn_8:9_14 2Krn_8:9_15 2Krn_8:9_16 2Krn_8:9_17 2Krn_8:9_18 2Krn_8:9_19 2Krn_8:9_20 2Krn_8:9_21 2Krn_8:9_22 2Krn_8:9_23 2Krn_8:9_24 2Krn_8:9_25 2Krn_8:9_26
2Krn:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:10 καὶ οὗτοι ἄρχοντες τῶν προστατῶν βασιλέως Σαλωμων· πεντήκοντα καὶ διακόσιοι ἐργοδιωκτοῦντες ἐν τῷ λαῷ.
2Krn:8:10 And these are the chiefs of the officers of king Solomon, two hundred and fifty overseeing the work among the people. (2 Chronicles 8:10 Brenton)
2Krn:8:10 Król Salomon miał dwustu pięćdziesięciu wyższych urzędników, którzy nadzorowali lud. (2 Krn 8:10 BT_4)
2Krn:8:10 καὶ οὗτοι ἄρχοντες τῶν προστατῶν βασιλέως Σαλωμων· πεντήκοντα καὶ διακόσιοι ἐργοδιωκτοῦντες ἐν τῷ λαῷ.
2Krn:8:10 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό προ·στάτης, -ου, ὁ [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ πεντή·κοντα καί δια·κόσιοι -αι -α   ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
2Krn:8:10 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; by zaczynać się ??? Król Salomon Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie Dwieście W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie
2Krn:8:10 kai\ ou(=toi a)/rCHontes tO=n prostatO=n basile/Os *salOmOn· pentE/konta kai\ diako/sioi e)rgodiOktou=ntes e)n tO=| laO=|.
2Krn:8:10 kai hutoi arCHontes tOn prostatOn basileOs salOmOn· pentEkonta kai diakosioi ergodiOktuntes en tO laO.
2Krn:8:10 C RD_NPM N3_NPM RA_GPM N1M_GPM N3V_GSM N_GSM M C A1A_NPM V2_PAPNPM P RA_DSM N2_DSM
2Krn:8:10 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ruler; to begin the ??? king Solomon fifty and also, even, namely two hundred ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people
2Krn:8:10 and these (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) ???s (gen) king (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) fifty and two hundred (nom|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) people (dat)
2Krn:8:10 2Krn_8:10_1 2Krn_8:10_2 2Krn_8:10_3 2Krn_8:10_4 2Krn_8:10_5 2Krn_8:10_6 2Krn_8:10_7 2Krn_8:10_8 2Krn_8:10_9 2Krn_8:10_10 2Krn_8:10_11 2Krn_8:10_12 2Krn_8:10_13 2Krn_8:10_14
2Krn:8:10 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:11 καὶ τὴν θυγατέρα Φαραω Σαλωμων ἀνήγαγεν ἐκ πόλεως Δαυιδ εἰς τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν αὐτῇ, ὅτι εἶπεν Οὐ κατοικήσει ἡ γυνή μου ἐν πόλει Δαυιδ τοῦ βασιλέως Ισραηλ, ὅτι ἅγιός ἐστιν οὗ εἰσῆλθεν ἐκεῖ κιβωτὸς κυρίου.
2Krn:8:11 And Solomon brought up the daughter of Pharao from the city of David to the house which he had built for her: for he said, My wife shall not dwell in the city of David, the king of Israel, for the place is holy into which the ark of the Lord has entered. (2 Chronicles 8:11 Brenton)
2Krn:8:11 Sprowadził też Salomon córkę faraona z Miasta Dawidowego do pałacu, który dla niej zbudował. Mówił bowiem: «Nie powinna kobieta przebywać w domu Dawida, króla izraelskiego, bo jest on miejscem świętym przez to, że weszła do niego Arka Pańska». (2 Krn 8:11 BT_4)
2Krn:8:11 Καὶ τὴν θυγατέρα Φαραω Σαλωμων ἀνήγαγεν ἐκ πόλεως Δαυιδ εἰς τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν αὐτῇ, ὅτι εἶπεν Οὐ κατοικήσει γυνή μου ἐν πόλει Δαυιδ τοῦ βασιλέως Ισραηλ, ὅτι ἅγιός ἐστιν οὗ εἰσῆλθεν ἐκεῖ κιβωτὸς κυρίου.
2Krn:8:11 καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Φαραώ, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐκ πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ κιβωτός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:8:11 I też, nawet, mianowicie Córka Faraon Salomon By prowadzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto David Do (+przyspieszenie) Dom Kto/, który/, który; by być By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Kobiety/żona Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto David Król Izrael Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wchodzić Tam Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:8:11 *kai\ tE\n Tugate/ra *faraO *salOmOn a)nE/gagen e)k po/leOs *dauid ei)s to\n oi)=kon, o(\n O)|kodo/mEsen au)tE=|, o(/ti ei)=pen *ou) katoikE/sei E( gunE/ mou e)n po/lei *dauid tou= basile/Os *israEl, o(/ti a(/gio/s e)stin ou(= ei)sE=lTen e)kei= kibOto\s kuri/ou.
2Krn:8:11 kai tEn Tygatera faraO salOmOn anEgagen ek poleOs dauid eis ton oikon, hon OkodomEsen autE, hoti eipen u katoikEsei hE gynE mu en polei dauid tu basileOs israEl, hoti hagios estin hu eisElTen ekei kibOtos kyriu.
2Krn:8:11 C RA_ASF N3_ASF N_GSM N_NSM VBI_AAI3S P N3I_GSF N_GSM P RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S RD_DSF C VBI_AAI3S D VF_FAI3S RA_NSF N3K_NSF RP_GS P N3I_DSF N_GSM RA_GSM N3V_GSM N_GSM C A1A_NSN V9_PAI3S RR_GSN VBI_AAI3S D N2_NSF N2_GSM
2Krn:8:11 and also, even, namely the daughter Pharaoh Solomon to lead up out of (+gen) ἐξ before vowels city David into (+acc) the house who/whom/which; to be to build/edify he/she/it/same because/that to say/tell οὐχ before rough breathing dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the woman/wife I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city David the king Israel because/that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enter there ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:8:11 and the (acc) daughter (acc) Pharaoh (indecl) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-LEAD-ed-UP out of (+gen) city (gen) David (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed her/it/same (dat) because/that he/she/it-SAY/TELL-ed not dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) the (nom) woman/wife (nom) me (gen) in/among/by (+dat) city (dat) David (indecl) the (gen) king (gen) Israel (indecl) because/that holy ([Adj] nom) he/she/it-is where; who/whom/which (gen) he/she/it-ENTER-ed there ark (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:8:11 2Krn_8:11_1 2Krn_8:11_2 2Krn_8:11_3 2Krn_8:11_4 2Krn_8:11_5 2Krn_8:11_6 2Krn_8:11_7 2Krn_8:11_8 2Krn_8:11_9 2Krn_8:11_10 2Krn_8:11_11 2Krn_8:11_12 2Krn_8:11_13 2Krn_8:11_14 2Krn_8:11_15 2Krn_8:11_16 2Krn_8:11_17 2Krn_8:11_18 2Krn_8:11_19 2Krn_8:11_20 2Krn_8:11_21 2Krn_8:11_22 2Krn_8:11_23 2Krn_8:11_24 2Krn_8:11_25 2Krn_8:11_26 2Krn_8:11_27 2Krn_8:11_28 2Krn_8:11_29 2Krn_8:11_30 2Krn_8:11_31 2Krn_8:11_32 2Krn_8:11_33 2Krn_8:11_34 2Krn_8:11_35 2Krn_8:11_36
2Krn:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:12 Τότε ἀνήνεγκεν Σαλωμων ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὃ ᾠκοδόμησεν ἀπέναντι τοῦ ναοῦ,
2Krn:8:12 Then Solomon offered up to the Lord whole-burnt-offerings on the altar which he had built to the Lord before the temple, (2 Chronicles 8:12 Brenton)
2Krn:8:12 Wówczas kazał Salomon składać Panu w ofierze całopalenia na ołtarzu Pańskim, który postawił przed sienią, (2 Krn 8:12 BT_4)
2Krn:8:12 Τότε ἀνήνεγκεν Σαλωμων ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ᾠκοδόμησεν ἀπέναντι τοῦ ναοῦ,
2Krn:8:12 τότε ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν)
2Krn:8:12 Wtedy By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Salomon Ofiara spalana [zobacz holokaust] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kto/, który/, który By budować/buduj moralnie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Świątynia {Skroń}
2Krn:8:12 *to/te a)nE/negken *salOmOn o(lokautO/mata tO=| kuri/O| e)pi\ to\ TusiastE/rion, o(\ O)|kodo/mEsen a)pe/nanti tou= naou=,
2Krn:8:12 tote anEnenken salOmOn holokautOmata tO kyriO epi to TysiastErion, ho OkodomEsen apenanti tu nau,
2Krn:8:12 D VAI_AAI3S N_NSM N3M_APN RA_DSM N2_DSM P RA_ASN N2N_ASN RR_NSM VAI_AAI3S D RA_GSM N2_GSM
2Krn:8:12 then to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state Solomon burnt offering [see holocaust] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. who/whom/which to build/edify opposite/in the presence of (+gen) the temple
2Krn:8:12 then he/she/it-BRING UP-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) burnt offerings (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed opposite/in the presence of (+gen) the (gen) temple (gen)
2Krn:8:12 2Krn_8:12_1 2Krn_8:12_2 2Krn_8:12_3 2Krn_8:12_4 2Krn_8:12_5 2Krn_8:12_6 2Krn_8:12_7 2Krn_8:12_8 2Krn_8:12_9 2Krn_8:12_10 2Krn_8:12_11 2Krn_8:12_12 2Krn_8:12_13 2Krn_8:12_14
2Krn:8:12 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:13 καὶ κατὰ τὸν λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ τοῦ ἀναφέρειν κατὰ τὰς ἐντολὰς Μωυσῆ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν τοῖς μησὶν καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν σκηνῶν.
2Krn:8:13 according to the daily rate, to offer up sacrifices according to the commandments of Moses, on the sabbaths, and at the new moons, and at the feasts, three times in the year, at the feast of unleavened bread, and at the feast of weeks, and at the feast of tabernacles. (2 Chronicles 8:13 Brenton)
2Krn:8:13 aby zgodnie z porządkiem każdego dnia według nakazu Mojżesza składać ofiary w szabaty, dni nowiu księżyca i w trzy uroczystości roku: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Namiotów. (2 Krn 8:13 BT_4)
2Krn:8:13 καὶ κατὰ τὸν λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ τοῦ ἀναφέρειν κατὰ τὰς ἐντολὰς Μωυσῆ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν τοῖς μησὶν καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν σκηνῶν.
2Krn:8:13 καί κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό καί ἐν ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον καί ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί ἐν ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος); σκηνόω (σκην(ο)-, σκηνω·σ-, σκηνω·σ-, -, -, -)
2Krn:8:13 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szabas I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miesiąc I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Trzy Okres czasu Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Przaśny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan; by osiedlać się {by decydować się} mieszkaj jak w namiocie, stań obozem
2Krn:8:13 kai\ kata\ to\n lo/gon E(me/ras e)n E(me/ra| tou= a)nafe/rein kata\ ta\s e)ntola\s *mousE= e)n toi=s sabba/tois kai\ e)n toi=s mEsi\n kai\ e)n tai=s e(ortai=s trei=s kairou\s tou= e)niautou=, e)n tE=| e(ortE=| tO=n a)DZu/mOn kai\ e)n tE=| e(ortE=| tO=n e(bdoma/dOn kai\ e)n tE=| e(ortE=| tO=n skEnO=n.
2Krn:8:13 kai kata ton logon hEmeras en hEmera tu anaferein kata tas entolas musE en tois sabbatois kai en tois mEsin kai en tais heortais treis kairus tu eniautu, en tE heortE tOn aDZymOn kai en tE heortE tOn hebdomadOn kai en tE heortE tOn skEnOn.
2Krn:8:13 C P RA_ASM N2_ASM N1A_GSF P N1A_DSF RA_GSN V1_PAN P RA_APF N1_APF N1M_GSM P RA_DPN N2N_DPN C P RA_DPM N3_DPM C P RA_DPF N1_DPF M_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM P RA_DSF N1_DSF RA_GPM A1B_GPM C P RA_DSF N1_DSF RA_GPF N3D_GPF C P RA_DSF N1_DSF RA_GPF N1_GPF
2Krn:8:13 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sabbath and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the month and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival three period of time the year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival the unleavened and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival the ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the festival the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth; to settle dwell as in a tent, encamp
2Krn:8:13 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) day (dat) the (gen) to-be-BRING UP-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) precepts (acc) Moses (gen, voc) in/among/by (+dat) the (dat) sabbaths (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) months (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) festivals (dat) three (acc, nom) periods of time (acc) the (gen) year (gen) in/among/by (+dat) the (dat) festival (dat) the (gen) unleavened ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) the (dat) festival (dat) the (gen)   and in/among/by (+dat) the (dat) festival (dat) the (gen) tents (gen); tents (gen); while SETTLE-ing (nom)
2Krn:8:13 2Krn_8:13_1 2Krn_8:13_2 2Krn_8:13_3 2Krn_8:13_4 2Krn_8:13_5 2Krn_8:13_6 2Krn_8:13_7 2Krn_8:13_8 2Krn_8:13_9 2Krn_8:13_10 2Krn_8:13_11 2Krn_8:13_12 2Krn_8:13_13 2Krn_8:13_14 2Krn_8:13_15 2Krn_8:13_16 2Krn_8:13_17 2Krn_8:13_18 2Krn_8:13_19 2Krn_8:13_20 2Krn_8:13_21 2Krn_8:13_22 2Krn_8:13_23 2Krn_8:13_24 2Krn_8:13_25 2Krn_8:13_26 2Krn_8:13_27 2Krn_8:13_28 2Krn_8:13_29 2Krn_8:13_30 2Krn_8:13_31 2Krn_8:13_32 2Krn_8:13_33 2Krn_8:13_34 2Krn_8:13_35 2Krn_8:13_36 2Krn_8:13_37 2Krn_8:13_38 2Krn_8:13_39 2Krn_8:13_40 2Krn_8:13_41 2Krn_8:13_42 2Krn_8:13_43 2Krn_8:13_44 2Krn_8:13_45
2Krn:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:14 καὶ ἔστησεν κατὰ τὴν κρίσιν Δαυιδ τὰς διαιρέσεις τῶν ἱερέων κατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐπὶ τὰς φυλακὰς αὐτῶν τοῦ αἰνεῖν καὶ λειτουργεῖν κατέναντι τῶν ἱερέων κατὰ τὸν λόγον ἡμέρας ἐν τῇ ἡμέρᾳ, καὶ οἱ πυλωροὶ κατὰ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν εἰς πύλην καὶ πύλην, ὅτι οὕτως ἐντολαὶ Δαυιδ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ·
2Krn:8:14 And he established, according to the order of his father David, the courses of the priests, and that according to their public ministrations: and the Levites were appointed over their charges, to praise and minister before the priests according to the daily order: and the porters were appointed according to their courses to the different gates: for thus were the commandments of David the man of God. (2 Chronicles 8:14 Brenton)
2Krn:8:14 Ustanowił też, według rozkładu ustalonego przez swego ojca Dawida, zmiany kapłanów w ich służbie i lewitów w ich obowiązkach, aby śpiewali hymny pochwalne i służyli kapłanom według porządku każdego dnia. Również ustanowił odźwiernych według ich zmian dla każdej bramy, bo takie było zarządzenie męża Bożego, Dawida. (2 Krn 8:14 BT_4)
2Krn:8:14 καὶ ἔστησεν κατὰ τὴν κρίσιν Δαυιδ τὰς διαιρέσεις τῶν ἱερέων κατὰ τὰς λειτουργίας αὐτῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐπὶ τὰς φυλακὰς αὐτῶν τοῦ αἰνεῖν καὶ λειτουργεῖν κατέναντι τῶν ἱερέων κατὰ τὸν λόγον ἡμέρας ἐν τῇ ἡμέρᾳ, καὶ οἱ πυλωροὶ κατὰ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν εἰς πύλην καὶ πύλην, ὅτι οὕτως ἐντολαὶ Δαυιδ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ·
2Krn:8:14 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ κατά ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ κατά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό   κατά ὁ ἡ τό δι·αίρεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πύλη, -ης, ἡ καί πύλη, -ης, ἡ ὅτι οὕτως/οὕτω ἐντολή, -ῆς, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
2Krn:8:14 I też, nawet, mianowicie By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość David Różnice rozłączają się, dzielą się Duchowny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Lewita Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się On/ona/to/to samo By chwalić I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Duchowny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Różnice rozłączają się, dzielą się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Brama I też, nawet, mianowicie Brama Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie David Ludzki Bóg 
2Krn:8:14 kai\ e)/stEsen kata\ tE\n kri/sin *dauid ta\s diaire/seis tO=n i(ere/On kata\ ta\s leitourgi/as au)tO=n, kai\ oi( *leui=tai e)pi\ ta\s fulaka\s au)tO=n tou= ai)nei=n kai\ leitourgei=n kate/nanti tO=n i(ere/On kata\ to\n lo/gon E(me/ras e)n tE=| E(me/ra|, kai\ oi( pulOroi\ kata\ ta\s diaire/seis au)tO=n ei)s pu/lEn kai\ pu/lEn, o(/ti ou(/tOs e)ntolai\ *dauid a)nTrO/pou tou= Teou=·
2Krn:8:14 kai estEsen kata tEn krisin dauid tas diaireseis tOn hiereOn kata tas leiturgias autOn, kai hoi leuitai epi tas fylakas autOn tu ainein kai leiturgein katenanti tOn hiereOn kata ton logon hEmeras en tE hEmera, kai hoi pylOroi kata tas diaireseis autOn eis pylEn kai pylEn, hoti hutOs entolai dauid anTrOpu tu Teu·
2Krn:8:14 C VAI_AAI3S P RA_ASF N3I_ASF N_GSM RA_APF N3I_APF RA_GPM N3V_GPM P RA_APF N1A_APF RD_GPM C RA_NPM N1M_NPM P RA_APF N1_APF RD_GPM RA_GSN V2_PAN C V2_PAN D RA_GPM N3V_GPM P RA_ASM N2_ASM N1A_GSF P RA_DSF N1A_DSF C RA_NPM N2_NPM P RA_APF N3I_APF RD_GPM P N1_ASF C N1_ASF C D N1_NPF N_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
2Krn:8:14 and also, even, namely to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit David the differences disunite, divide the priest down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the job/office [see liturgy] he/she/it/same and also, even, namely the Levite upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the guard; prison guard he/she/it/same the to praise and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] opposite/in the presence of (+gen) the priest down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day and also, even, namely the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the differences disunite, divide he/she/it/same into (+acc) gate and also, even, namely gate because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition David human the god [see theology]
2Krn:8:14 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) judgment (acc) David (indecl) the (acc) differences (acc, nom|voc) the (gen) priests (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) them/same (gen) and the (nom) Levites (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) guards (acc); prisons (acc) them/same (gen) the (gen) to-be-PRAISE-ing and to-be-OFFICIATE-ing opposite/in the presence of (+gen) the (gen) priests (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) word (acc) day (gen), days (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) and the (nom)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) differences (acc, nom|voc) them/same (gen) into (+acc) gate (acc) and gate (acc) because/that thusly/like this precepts (nom|voc) David (indecl) human (gen) the (gen) god (gen)
2Krn:8:14 2Krn_8:14_1 2Krn_8:14_2 2Krn_8:14_3 2Krn_8:14_4 2Krn_8:14_5 2Krn_8:14_6 2Krn_8:14_7 2Krn_8:14_8 2Krn_8:14_9 2Krn_8:14_10 2Krn_8:14_11 2Krn_8:14_12 2Krn_8:14_13 2Krn_8:14_14 2Krn_8:14_15 2Krn_8:14_16 2Krn_8:14_17 2Krn_8:14_18 2Krn_8:14_19 2Krn_8:14_20 2Krn_8:14_21 2Krn_8:14_22 2Krn_8:14_23 2Krn_8:14_24 2Krn_8:14_25 2Krn_8:14_26 2Krn_8:14_27 2Krn_8:14_28 2Krn_8:14_29 2Krn_8:14_30 2Krn_8:14_31 2Krn_8:14_32 2Krn_8:14_33 2Krn_8:14_34 2Krn_8:14_35 2Krn_8:14_36 2Krn_8:14_37 2Krn_8:14_38 2Krn_8:14_39 2Krn_8:14_40 2Krn_8:14_41 2Krn_8:14_42 2Krn_8:14_43 2Krn_8:14_44 2Krn_8:14_45 2Krn_8:14_46 2Krn_8:14_47 2Krn_8:14_48 2Krn_8:14_49 2Krn_8:14_50 2Krn_8:14_51 2Krn_8:14_52 2Krn_8:14_53
2Krn:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:15 οὐ παρῆλθον τὰς ἐντολὰς τοῦ βασιλέως περὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πάντα λόγον καὶ εἰς τοὺς θησαυρούς.
2Krn:8:15 They transgressed not the commandments of the king concerning the priests and the Levites with regard to everything else, and with regard to the treasures. (2 Chronicles 8:15 Brenton)
2Krn:8:15 Nie zostały zaniedbane pod żadnym względem nakazy króla odnoszące się do kapłanów i lewitów oraz do skarbów. (2 Krn 8:15 BT_4)
2Krn:8:15 οὐ παρῆλθον τὰς ἐντολὰς τοῦ βασιλέως περὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πάντα λόγον καὶ εἰς τοὺς θησαυρούς.
2Krn:8:15 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λόγος, -ου, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ
2Krn:8:15 ??? Przed przydechem mocnym By mijać mijaj, obok, albo przeszły Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Skarb
2Krn:8:15 ou) parE=lTon ta\s e)ntola\s tou= basile/Os peri\ tO=n i(ere/On kai\ tO=n *leuitO=n ei)s pa/nta lo/gon kai\ ei)s tou\s TEsaurou/s.
2Krn:8:15 u parElTon tas entolas tu basileOs peri tOn hiereOn kai tOn leuitOn eis panta logon kai eis tus TEsaurus.
2Krn:8:15 D VBI_AAI3P RA_APF N1_APF RA_GSM N3V_GSM P RA_GPM N3V_GPM C RA_GPM N1M_GPM P A3_ASM N2_ASM C P RA_APM N2_APM
2Krn:8:15 οὐχ before rough breathing to pass by go by, beside, or past the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition the king about (+acc,+gen) the priest and also, even, namely the Levite into (+acc) every all, each, every, the whole of word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely into (+acc) the treasure
2Krn:8:15 not I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed the (acc) precepts (acc) the (gen) king (gen) about (+acc,+gen) the (gen) priests (gen) and the (gen) Levites (gen) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) word (acc) and into (+acc) the (acc) treasures (acc)
2Krn:8:15 2Krn_8:15_1 2Krn_8:15_2 2Krn_8:15_3 2Krn_8:15_4 2Krn_8:15_5 2Krn_8:15_6 2Krn_8:15_7 2Krn_8:15_8 2Krn_8:15_9 2Krn_8:15_10 2Krn_8:15_11 2Krn_8:15_12 2Krn_8:15_13 2Krn_8:15_14 2Krn_8:15_15 2Krn_8:15_16 2Krn_8:15_17 2Krn_8:15_18 2Krn_8:15_19
2Krn:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:16 καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἡ ἐργασία ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐθεμελιώθη ἕως οὗ ἐτελείωσεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου.
2Krn:8:16 Now all the work had been prepared from the day when the foundation was laid, until Solomon finished the house of the Lord. (2 Chronicles 8:16 Brenton)
2Krn:8:16 W ten sposób zostały dokończone wszystkie dzieła Salomona od dnia założenia fundamentów świątyni Pańskiej aż do całkowitego jej ukończenia. (2 Krn 8:16 BT_4)
2Krn:8:16 καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἐργασία ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐθεμελιώθη ἕως οὗ ἐτελείωσεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου.
2Krn:8:16 καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:8:16 I też, nawet, mianowicie Do gotowy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Biznesowe/gonitwy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień Do ??? Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By osiągać zakończenie Salomon Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:8:16 kai\ E(toima/sTE pa=sa E( e)rgasi/a a)f’ E(=s E(me/ras e)TemeliO/TE e(/Os ou(= e)telei/Osen *salOmOn to\n oi)=kon kuri/ou.
2Krn:8:16 kai hEtoimasTE pasa hE ergasia af’ hEs hEmeras eTemeliOTE heOs hu eteleiOsen salOmOn ton oikon kyriu.
2Krn:8:16 C VCI_API3S A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF P RR_GSF N1A_GSF VCI_API3S P RR_GSM VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM N2_GSM
2Krn:8:16 and also, even, namely to ready every all, each, every, the whole of the business/pursuits from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to ??? until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to reach completion Solomon the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:8:16 and he/she/it-was-READY-ed every (nom|voc) the (nom) business/pursuits (nom|voc) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) he/she/it-was-???-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-REACH-ed-COMPLETION Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:8:16 2Krn_8:16_1 2Krn_8:16_2 2Krn_8:16_3 2Krn_8:16_4 2Krn_8:16_5 2Krn_8:16_6 2Krn_8:16_7 2Krn_8:16_8 2Krn_8:16_9 2Krn_8:16_10 2Krn_8:16_11 2Krn_8:16_12 2Krn_8:16_13 2Krn_8:16_14 2Krn_8:16_15 2Krn_8:16_16
2Krn:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:17 Τότε ᾤχετο Σαλωμων εἰς Γασιωνγαβερ καὶ εἰς τὴν Αιλαθ τὴν παραθαλασσίαν ἐν γῇ Ιδουμαίᾳ.
2Krn:8:17 Then Solomon went to Gasion Gaber, and to Aelath near the sea in the land of Idumea. (2 Chronicles 8:17 Brenton)
2Krn:8:17 Wówczas to udał się Salomon do Esjon-Geber i do Elat nad brzeg morza w kraju Edomu. (2 Krn 8:17 BT_4)
2Krn:8:17 Τότε ᾤχετο Σαλωμων εἰς Γασιωνγαβερ καὶ εἰς τὴν Αιλαθ τὴν παραθαλασσίαν ἐν γῇ Ιδουμαίᾳ.
2Krn:8:17 τότε   Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰς[1]   καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό παρα·θαλάσσιος -ία -ον ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰδουμαία, -ας, ἡ
2Krn:8:17 Wtedy Salomon Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Obok morskiego wybrzeża; okolica blisko brzegu jeziora W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Idumea [okręg z]
2Krn:8:17 *to/te O)/|CHeto *salOmOn ei)s *gasiOngaber kai\ ei)s tE\n *ailaT tE\n paraTalassi/an e)n gE=| *idoumai/a|.
2Krn:8:17 tote OCHeto salOmOn eis gasiOngaber kai eis tEn ailaT tEn paraTalassian en gE idumaia.
2Krn:8:17 D V1I_IMI3S N_NSM P N_AS C P RA_ASF N_ASF RA_ASF A1A_ASF P N1_DSF N_DSF
2Krn:8:17 then ć Solomon into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) the ć the beside the sea littoral; a region near a shore of a lake in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Idumea [district of]
2Krn:8:17 then   Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) into (+acc)   and into (+acc) the (acc)   the (acc) beside the sea ([Adj] acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Idumea (dat)
2Krn:8:17 2Krn_8:17_1 2Krn_8:17_2 2Krn_8:17_3 2Krn_8:17_4 2Krn_8:17_5 2Krn_8:17_6 2Krn_8:17_7 2Krn_8:17_8 2Krn_8:17_9 2Krn_8:17_10 2Krn_8:17_11 2Krn_8:17_12 2Krn_8:17_13 2Krn_8:17_14
2Krn:8:17 x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:8:18 καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ ἐν χειρὶ παίδων αὐτοῦ πλοῖα καὶ παῖδας εἰδότας θάλασσαν, καὶ ᾤχοντο μετὰ τῶν παίδων Σαλωμων εἰς Σωφιρα καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν τετρακόσια καὶ πεντήκοντα τάλαντα χρυσίου καὶ ἦλθον πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων.
2Krn:8:18 And Chiram sent by the hand of his servants ships, and servants skilled in naval affairs; and they went with the servants of Solomon to Sophira, and brought thence four hundred and fifty talents of gold, and they came to king Solomon. (2 Chronicles 8:18 Brenton)
2Krn:8:18 Wysłał mu wtedy Huram za pośrednictwem swoich sług okręty i załogę znającą morze tak, iż razem ze sługami Salomona dotarli do Ofiru, wzięli stamtąd czterysta pięćdziesiąt talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi. (2 Krn 8:18 BT_4)
2Krn:8:18 καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ ἐν χειρὶ παίδων αὐτοῦ πλοῖα καὶ παῖδας εἰδότας θάλασσαν, καὶ ᾤχοντο μετὰ τῶν παίδων Σαλωμων εἰς Σωφιρα καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν τετρακόσια καὶ πεντήκοντα τάλαντα χρυσίου καὶ ἦλθον πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων.
2Krn:8:18 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πλοῖον, -ου, τό καί παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) θάλασσα, -ης, ἡ καί   μετά ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰς[1]   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκεῖ·θεν τετρα·κόσιοι -αι -α καί πεντή·κοντα τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
2Krn:8:18 I też, nawet, mianowicie zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dziecka/służący On/ona/to/to samo Statek I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Morze I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący Salomon Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Stamtąd Czterysta I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Salomon
2Krn:8:18 kai\ a)pe/steilen *Hiram e)n CHeiri\ pai/dOn au)tou= ploi=a kai\ pai=das ei)do/tas Ta/lassan, kai\ O)/|CHonto meta\ tO=n pai/dOn *salOmOn ei)s *sOfira kai\ e)/labon e)kei=Ten tetrako/sia kai\ pentE/konta ta/lanta CHrusi/ou kai\ E)=lTon pro\s to\n basile/a *salOmOn.
2Krn:8:18 kai apesteilen Hiram en CHeiri paidOn autu ploia kai paidas eidotas Talassan, kai OCHonto meta tOn paidOn salOmOn eis sOfira kai elabon ekeiTen tetrakosia kai pentEkonta talanta CHrysiu kai ElTon pros ton basilea salOmOn.
2Krn:8:18 C VAI_AAI3S N_NSM P N3_DSF N3D_GPM RD_GSM N2N_APN C N3D_APM VBI_AAPAPM N1S_ASF C V1I_IMI3P P RA_GPM N3D_GPM N_GSM P N_ASF C VBI_AAI3P D A1A_APN C M N2N_APN N2N_GSN C VBI_AAI3P P RA_ASM N3V_ASM N_ASM
2Krn:8:18 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand child/servant he/she/it/same ship and also, even, namely child/servant to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with sea and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/servant Solomon into (+acc) ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from there four hundred and also, even, namely fifty talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the king Solomon
2Krn:8:18 and he/she/it-ORDER FORTH-ed   in/among/by (+dat) hand (dat) children/servants (gen) him/it/same (gen) ships (nom|acc|voc) and children/servants (acc) having PERCEIVE-ed (acc) sea (acc) and   after (+acc), with (+gen) the (gen) children/servants (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) into (+acc)   and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed from there four hundred (nom|acc|voc) and fifty talents (nom|acc|voc) piece of gold (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc)
2Krn:8:18 2Krn_8:18_1 2Krn_8:18_2 2Krn_8:18_3 2Krn_8:18_4 2Krn_8:18_5 2Krn_8:18_6 2Krn_8:18_7 2Krn_8:18_8 2Krn_8:18_9 2Krn_8:18_10 2Krn_8:18_11 2Krn_8:18_12 2Krn_8:18_13 2Krn_8:18_14 2Krn_8:18_15 2Krn_8:18_16 2Krn_8:18_17 2Krn_8:18_18 2Krn_8:18_19 2Krn_8:18_20 2Krn_8:18_21 2Krn_8:18_22 2Krn_8:18_23 2Krn_8:18_24 2Krn_8:18_25 2Krn_8:18_26 2Krn_8:18_27 2Krn_8:18_28 2Krn_8:18_29 2Krn_8:18_30 2Krn_8:18_31 2Krn_8:18_32 2Krn_8:18_33 2Krn_8:18_34
2Krn:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x