2Krn:9:1 καὶ βασίλισσα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ ἦλθεν τοῦ πειράσαι Σαλωμων ἐν αἰνίγμασιν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἀρώματα καὶ χρυσίον εἰς πλῆθος καὶ λίθον τίμιον καὶ ἦλθεν πρὸς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν πάντα, ὅσα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῆς.
2Krn:9:1 And the queen of Saba heard of the name of Solomon, and she came to Jerusalem with a very large force, to prove Solomon with hard questions, and she had camels bearing spices in abundance, and gold, and precious stones: and she came to Solomon, and told him all that was in her mind. (2 Chronicles 9:1 Brenton)
2Krn:9:1 Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos o Salomonie, przybyła, aby przez roztrząsanie trudnych zagadnień osobiście przekonać się w Jerozolimie o mądrości Salomona. Przybyła ze świetnym orszakiem i wielbłądami dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co postanowiła. (2 Krn 9:1 BT_4)
2Krn:9:1 Καὶ βασίλισσα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ ἦλθεν τοῦ πειράσαι Σαλωμων ἐν αἰνίγμασιν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἀρώματα καὶ χρυσίον εἰς πλῆθος καὶ λίθον τίμιον καὶ ἦλθεν πρὸς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν πάντα, ὅσα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῆς.
2Krn:9:1 καί βασίλισσα, -ης, ἡ   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν αἴνιγμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν δύναμις, -εως, ἡ βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως σφόδρα καί κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) ἄρωμα[τ], -ατος, τό καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό καί λίθος, -ου, ὁ τίμιος -α -ον καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:9:1 I też, nawet, mianowicie Królowa By słyszeć Nazwisko {Imię} co do Salomon I też, nawet, mianowicie By przychodzić spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zagadka [zobacz zagadkę] Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Ciężko Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Wielbłąd By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Aromatyczny [zioło albo korzenie] I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Kamień Cenny I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Salomon I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo
2Krn:9:1 *kai\ basi/lissa *saba E)/kousen to\ o)/noma *salOmOn kai\ E)=lTen tou= peira/sai *salOmOn e)n ai)ni/gmasin ei)s *ierousalEm e)n duna/mei barei/a| sfo/dra kai\ ka/mEloi ai)/rousai a)rO/mata kai\ CHrusi/on ei)s plE=Tos kai\ li/Ton ti/mion kai\ E)=lTen pro\s *salOmOn kai\ e)la/lEsen pro\s au)to\n pa/nta, o(/sa e)n tE=| PSuCHE=| au)tE=s.
2Krn:9:1 kai basilissa saba Ekusen to onoma salOmOn kai ElTen tu peirasai salOmOn en ainigmasin eis ierusalEm en dynamei bareia sfodra kai kamEloi airusai arOmata kai CHrysion eis plETos kai liTon timion kai ElTen pros salOmOn kai elalEsen pros auton panta, hosa en tE PSyCHE autEs.
2Krn:9:1 C N1A_NSF N_NSF VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN N_GSM C VBI_AAI3S RA_GSN VA_AAN N_ASM P N3M_DPN P N_ASF P N3I_DSF A3U_DSF D C N2_NPM VA_AAN N3M_APN C N2N_ASN P N3E_ASN C N2_ASM A1A_ASM C VBI_AAI3S P N_ASM C VAI_AAI3S P RD_ASM A3_ASM A1_APN P RA_DSF N1_DSF RD_GSF
2Krn:9:1 and also, even, namely queen ć to hear the name with regard to Solomon and also, even, namely to come the to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among riddle [see enigma] into (+acc) Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability heavy vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely camel to lift/pick up take up, tote, raise; to choose aromatic [herb or spice] and also, even, namely piece of gold into (+acc) lot (multitude ) and also, even, namely stone precious and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) Solomon and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of as much/many as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same
2Krn:9:1 and queen (nom|voc)   he/she/it-HEAR-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and he/she/it-COME-ed the (gen) you(sg)-are-being-TRY/ATTEMPT-ed, to-TRY/ATTEMPT, be-you(sg)-TRY/ATTEMPT-ed!, he/she/it-happens-to-TRY/ATTEMPT (opt); to-PROVE/TEST, be-you(sg)-PROVE/TEST-ed!, he/she/it-happens-to-PROVE/TEST (opt) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat) riddles (dat) into (+acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) ability (dat) heavy ([Adj] dat) vehement, and camels (nom|voc) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc); while CHOOSE-ing (nom|voc) aromatics (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) and stone (acc) precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed her/it/same (gen)
2Krn:9:1 2Krn_9:1_1 2Krn_9:1_2 2Krn_9:1_3 2Krn_9:1_4 2Krn_9:1_5 2Krn_9:1_6 2Krn_9:1_7 2Krn_9:1_8 2Krn_9:1_9 2Krn_9:1_10 2Krn_9:1_11 2Krn_9:1_12 2Krn_9:1_13 2Krn_9:1_14 2Krn_9:1_15 2Krn_9:1_16 2Krn_9:1_17 2Krn_9:1_18 2Krn_9:1_19 2Krn_9:1_20 2Krn_9:1_21 2Krn_9:1_22 2Krn_9:1_23 2Krn_9:1_24 2Krn_9:1_25 2Krn_9:1_26 2Krn_9:1_27 2Krn_9:1_28 2Krn_9:1_29 2Krn_9:1_30 2Krn_9:1_31 2Krn_9:1_32 2Krn_9:1_33 2Krn_9:1_34 2Krn_9:1_35 2Krn_9:1_36 2Krn_9:1_37 2Krn_9:1_38 2Krn_9:1_39 2Krn_9:1_40 2Krn_9:1_41 2Krn_9:1_42 2Krn_9:1_43 2Krn_9:1_44 2Krn_9:1_45
2Krn:9:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:2 καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς, καὶ οὐ παρῆλθεν λόγος ἀπὸ Σαλωμων, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ.
2Krn:9:2 And Solomon told her all her words; and there passed not a word from Solomon which he told her not. (2 Chronicles 9:2 Brenton)
2Krn:9:2 Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień dotyczących wszystkich zagadnień, przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia nieznanego Salomonowi, którego by jej nie wyjaśnił. (2 Krn 9:2 BT_4)
2Krn:9:2 καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς, καὶ οὐ παρῆλθεν λόγος ἀπὸ Σαλωμων, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ.
2Krn:9:2 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λόγος, -ου, ὁ ἀπό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:9:2 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo Salomon Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mijać mijaj, obok, albo przeszły Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Salomon Kto/, który/, który; by być ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo
2Krn:9:2 kai\ a)nE/ggeilen au)tE=| *salOmOn pa/ntas tou\s lo/gous au)tE=s, kai\ ou) parE=lTen lo/gos a)po\ *salOmOn, o(\n ou)k a)pE/ggeilen au)tE=|.
2Krn:9:2 kai anEngeilen autE salOmOn pantas tus logus autEs, kai u parElTen logos apo salOmOn, hon uk apEngeilen autE.
2Krn:9:2 C VAI_AAI3S RD_DSF N_NSM A3_APM RA_APM N2_APM RD_GSF C D VBI_AAI3S N2_NSM P N_GSM RR_ASM D VAI_AAI3S RD_DSF
2Krn:9:2 and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same Solomon every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to pass by go by, beside, or past word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Solomon who/whom/which; to be οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. he/she/it/same
2Krn:9:2 and he/she/it-PROCLAIM-ed her/it/same (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) all (acc) the (acc) words (acc) her/it/same (gen) and not he/she/it-PASS BY-ed word (nom) away from (+gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) not he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed her/it/same (dat)
2Krn:9:2 2Krn_9:2_1 2Krn_9:2_2 2Krn_9:2_3 2Krn_9:2_4 2Krn_9:2_5 2Krn_9:2_6 2Krn_9:2_7 2Krn_9:2_8 2Krn_9:2_9 2Krn_9:2_10 2Krn_9:2_11 2Krn_9:2_12 2Krn_9:2_13 2Krn_9:2_14 2Krn_9:2_15 2Krn_9:2_16 2Krn_9:2_17 2Krn_9:2_18
2Krn:9:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:3 καὶ εἶδεν βασίλισσα Σαβα τὴν σοφίαν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν,
2Krn:9:3 And the queen of Saba saw the wisdom of Solomon, and the house which he had built, (2 Chronicles 9:3 Brenton)
2Krn:9:3 Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, (2 Krn 9:3 BT_4)
2Krn:9:3 καὶ εἶδεν βασίλισσα Σαβα τὴν σοφίαν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν,
2Krn:9:3 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) βασίλισσα, -ης, ἡ   ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
2Krn:9:3 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Królowa Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Salomon I też, nawet, mianowicie Dom Kto/, który/, który; by być By budować/buduj moralnie
2Krn:9:3 kai\ ei)=den basi/lissa *saba tE\n sofi/an *salOmOn kai\ to\n oi)=kon, o(\n O)|kodo/mEsen,
2Krn:9:3 kai eiden basilissa saba tEn sofian salOmOn kai ton oikon, hon OkodomEsen,
2Krn:9:3 C VBI_AAI3S N1A_NSF N_NSF RA_ASF N1A_ASF N_GSM C RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S
2Krn:9:3 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), queen ć the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] Solomon and also, even, namely the house who/whom/which; to be to build/edify
2Krn:9:3 and he/she/it-SEE-ed queen (nom|voc)   the (acc) sapience (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and the (acc) house (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed
2Krn:9:3 2Krn_9:3_1 2Krn_9:3_2 2Krn_9:3_3 2Krn_9:3_4 2Krn_9:3_5 2Krn_9:3_6 2Krn_9:3_7 2Krn_9:3_8 2Krn_9:3_9 2Krn_9:3_10 2Krn_9:3_11 2Krn_9:3_12
2Krn:9:3 x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:4 καὶ τὰ βρώματα τῶν τραπεζῶν καὶ καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ ἱματισμὸν αὐτῶν καὶ οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ στολισμὸν αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα, ἃ ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο.
2Krn:9:4 and the meat of the tables, and the sitting of his servants, and the standing of his ministers, and their raiment; and his cupbearers, and their apparel; and the whole-burnt-offerings which he offered up in the house of the Lord; then she was in ecstasy. (2 Chronicles 9:4 Brenton)
2Krn:9:4 jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących mu, jego szaty, jego podczaszych i ich ubiory, i jego całopalenia, które składał w świątyni Pańskiej - wówczas wpadła w zachwyt. (2 Krn 9:4 BT_4)
2Krn:9:4 καὶ τὰ βρώματα τῶν τραπεζῶν καὶ καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ ἱματισμὸν αὐτῶν καὶ οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ στολισμὸν αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα, ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο.
2Krn:9:4 καί ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ καί καθ·έδρα, -ας, ἡ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί στάσις, -εως, ἡ; ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) λειτουργός, -οῦ, ὁ; λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἱματισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐκ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
2Krn:9:4 I też, nawet, mianowicie Żywność Stołowy I też, nawet, mianowicie Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stacji/miejsce; by powodować stać Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant; by pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ofiara spalana [zobacz holokaust] Kto/, który/, który By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Samo /nasz /twój /siebie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
2Krn:9:4 kai\ ta\ brO/mata tO=n trapeDZO=n kai\ kaTe/dran pai/dOn au)tou= kai\ sta/sin leitourgO=n au)tou= kai\ i(matismo\n au)tO=n kai\ oi)noCHo/ous au)tou= kai\ stolismo\n au)tO=n kai\ ta\ o(lokautO/mata, a(/ a)ne/feren e)n oi)/kO| kuri/ou, kai\ e)X e(autE=s e)ge/neto.
2Krn:9:4 kai ta brOmata tOn trapeDZOn kai kaTedran paidOn autu kai stasin leiturgOn autu kai himatismon autOn kai oinoCHous autu kai stolismon autOn kai ta holokautOmata, ha aneferen en oikO kyriu, kai eX heautEs egeneto.
2Krn:9:4 C RA_APN N3M_APN RA_GPF N1S_GPF C N1A_ASF N3D_GPM RD_GSM C N3I_ASF N2_GPM RD_GSM C N2_ASM RD_GPM C N2_APM RD_GSM C N2_ASM RD_GPM C RA_APN N3M_APN RR_APN V1I_IAI3S P N2_DSM N2_GSM C P RD_GSF VBI_AMI3S
2Krn:9:4 and also, even, namely the food the table and also, even, namely chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair child/servant he/she/it/same and also, even, namely station/place; to cause to stand public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy; to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same and also, even, namely toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely the burnt offering [see holocaust] who/whom/which to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels self /our-/your-/themselves to become become, happen
2Krn:9:4 and the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) the (gen) tables (gen) and chair (acc) children/servants (gen) him/it/same (gen) and station/place (acc); upon CAUSE-ing-TO-STand (dat) functionaries (gen); while OFFICIATE-ing (nom) him/it/same (gen) and toilet (acc) them/same (gen) and   him/it/same (gen) and   them/same (gen) and the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-BRING UP-ing in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and out of (+gen) self (gen) he/she/it-was-BECOME-ed
2Krn:9:4 2Krn_9:4_1 2Krn_9:4_2 2Krn_9:4_3 2Krn_9:4_4 2Krn_9:4_5 2Krn_9:4_6 2Krn_9:4_7 2Krn_9:4_8 2Krn_9:4_9 2Krn_9:4_10 2Krn_9:4_11 2Krn_9:4_12 2Krn_9:4_13 2Krn_9:4_14 2Krn_9:4_15 2Krn_9:4_16 2Krn_9:4_17 2Krn_9:4_18 2Krn_9:4_19 2Krn_9:4_20 2Krn_9:4_21 2Krn_9:4_22 2Krn_9:4_23 2Krn_9:4_24 2Krn_9:4_25 2Krn_9:4_26 2Krn_9:4_27 2Krn_9:4_28 2Krn_9:4_29 2Krn_9:4_30 2Krn_9:4_31 2Krn_9:4_32 2Krn_9:4_33 2Krn_9:4_34
2Krn:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:5 καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Ἀληθινὸς ὁ λόγος, ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τῶν λόγων σου καὶ περὶ τῆς σοφίας σου,
2Krn:9:5 And she said to the king, It was a true report which I heard in my land concerning thy words, and concerning thy wisdom. (2 Chronicles 9:5 Brenton)
2Krn:9:5 Dlatego przemówiła do króla: «Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twej mądrości. (2 Krn 9:5 BT_4)
2Krn:9:5 καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Ἀληθινὸς λόγος, ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τῶν λόγων σου καὶ περὶ τῆς σοφίας σου,
2Krn:9:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀ·ληθινός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί περί ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:9:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Prawdziwy Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ty; twój/twój(sg)
2Krn:9:5 kai\ ei)=pen pro\s to\n basile/a *)alETino\s o( lo/gos, o(\n E)/kousa e)n tE=| gE=| mou peri\ tO=n lo/gOn sou kai\ peri\ tE=s sofi/as sou,
2Krn:9:5 kai eipen pros ton basilea alETinos ho logos, hon Ekusa en tE gE mu peri tOn logOn su kai peri tEs sofias su,
2Krn:9:5 C VBI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI1S P RA_DSF N1_DSF RP_GS P RA_GPM N2_GPM RP_GS C P RA_GSF N1A_GSF RP_GS
2Krn:9:5 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the king true the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to have come I have come. I have arrived.; to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land I about (+acc,+gen) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) and also, even, namely about (+acc,+gen) the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] you; your/yours(sg)
2Krn:9:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) true ([Adj] nom) the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) me (gen) about (+acc,+gen) the (gen) words (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and about (+acc,+gen) the (gen) sapience (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krn:9:5 2Krn_9:5_1 2Krn_9:5_2 2Krn_9:5_3 2Krn_9:5_4 2Krn_9:5_5 2Krn_9:5_6 2Krn_9:5_7 2Krn_9:5_8 2Krn_9:5_9 2Krn_9:5_10 2Krn_9:5_11 2Krn_9:5_12 2Krn_9:5_13 2Krn_9:5_14 2Krn_9:5_15 2Krn_9:5_16 2Krn_9:5_17 2Krn_9:5_18 2Krn_9:5_19 2Krn_9:5_20 2Krn_9:5_21 2Krn_9:5_22 2Krn_9:5_23
2Krn:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:6 καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς λόγοις, ἕως οὗ ἦλθον καὶ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἀπηγγέλη μοι ἥμισυ τοῦ πλήθους τῆς σοφίας σου, προσέθηκας ἐπὶ τὴν ἀκοήν, ἣν ἤκουσα·
2Krn:9:6 Yet I believed not the reports until I came, and my eyes saw: and, behold, the half of the abundance of thy wisdom was not told me: thou hast exceeded the report which I heard. (2 Chronicles 9:6 Brenton)
2Krn:9:6 Jednak nie dowierzałam ich słowom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie opowiedziano o ogromie twej mądrości. Przewyższyłeś pogłoski, które usłyszałam. (2 Krn 9:6 BT_4)
2Krn:9:6 καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς λόγοις, ἕως οὗ ἦλθον καὶ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἀπηγγέλη μοι ἥμισυ τοῦ πλήθους τῆς σοφίας σου, προσέθηκας ἐπὶ τὴν ἀκοήν, ἣν ἤκουσα·
2Krn:9:6 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀκοή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
2Krn:9:6 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By przychodzić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By informować – informować albo opowiadać. Ja Pół Los (mnóstwo ) Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ty; twój/twój(sg) By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słyszenie Kto/, który/, który By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć
2Krn:9:6 kai\ ou)k e)pi/steusa toi=s lo/gois, e(/Os ou(= E)=lTon kai\ ei)=don oi( o)fTalmoi/ mou, kai\ i)dou\ ou)k a)pEgge/lE moi E(/misu tou= plE/Tous tE=s sofi/as sou, prose/TEkas e)pi\ tE\n a)koE/n, E(\n E)/kousa·
2Krn:9:6 kai uk episteusa tois logois, heOs hu ElTon kai eidon hoi ofTalmoi mu, kai idu uk apEngelE moi hEmisy tu plETus tEs sofias su, proseTEkas epi tEn akoEn, hEn Ekusa·
2Krn:9:6 C D VAI_AAI1S RA_DPM N2_DPM P RR_GSM VBI_AAI3P C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS C I D VDI_API3S RP_DS A3U_ASN RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N1A_GSF RP_GS VAI_AAI2S P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S
2Krn:9:6 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to come and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to report – to report or tell. I half the lot (multitude ) the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] you; your/yours(sg) to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the hearing who/whom/which to have come I have come. I have arrived.; to hear
2Krn:9:6 and not I-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH the (dat) words (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) I-COME-ed, they-COME-ed and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed me (dat) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) lot (gen) the (gen) sapience (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-ADD-ed-TO upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) hearing (acc) who/whom/which (acc) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed
2Krn:9:6 2Krn_9:6_1 2Krn_9:6_2 2Krn_9:6_3 2Krn_9:6_4 2Krn_9:6_5 2Krn_9:6_6 2Krn_9:6_7 2Krn_9:6_8 2Krn_9:6_9 2Krn_9:6_10 2Krn_9:6_11 2Krn_9:6_12 2Krn_9:6_13 2Krn_9:6_14 2Krn_9:6_15 2Krn_9:6_16 2Krn_9:6_17 2Krn_9:6_18 2Krn_9:6_19 2Krn_9:6_20 2Krn_9:6_21 2Krn_9:6_22 2Krn_9:6_23 2Krn_9:6_24 2Krn_9:6_25 2Krn_9:6_26 2Krn_9:6_27 2Krn_9:6_28 2Krn_9:6_29 2Krn_9:6_30
2Krn:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:7 μακάριοι οἱ ἄνδρες, μακάριοι οἱ παῖδές σου οὗτοι οἱ παρεστηκότες σοι διὰ παντὸς καὶ ἀκούουσιν σοφίαν σου·
2Krn:9:7 Blessed are thy men, blessed are these thy servants, who stand before thee continually, and hear thy wisdom. (2 Chronicles 9:7 Brenton)
2Krn:9:7 Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni wciąż stoją przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość. (2 Krn 9:7 BT_4)
2Krn:9:7 μακάριοι οἱ ἄνδρες, μακάριοι οἱ παῖδές σου οὗτοι οἱ παρεστηκότες σοι διὰ παντὸς καὶ ἀκούουσιν σοφίαν σου·
2Krn:9:7 μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σοφία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
2Krn:9:7 Szczęśliwy; do ??? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Szczęśliwy; do ??? Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By słyszeć Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Ty; twój/twój(sg)
2Krn:9:7 maka/rioi oi( a)/ndres, maka/rioi oi( pai=de/s sou ou(=toi oi( parestEko/tes soi dia\ panto\s kai\ a)kou/ousin sofi/an sou·
2Krn:9:7 makarioi hoi andres, makarioi hoi paides su hutoi hoi parestEkotes soi dia pantos kai akuusin sofian su·
2Krn:9:7 A1A_NPM RA_NPM N3_NPM A1A_NPM RA_NPM N3D_NPM RP_GS RD_NPM RA_NPM VXI_XAPNPM RP_DS P A3_GSM C V1_PAI3P N1A_ASF RP_GS
2Krn:9:7 fortunate; to ??? the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". fortunate; to ??? the child/servant you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show you; your/yours(sg); to rub worn, rub because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of and also, even, namely to hear sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] you; your/yours(sg)
2Krn:9:7 fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) the (nom) men, husbands (nom|voc) fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) the (nom) children/servants (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) these (nom) the (nom) having STand-ed-WITH/BESIDE (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because of (+acc), through (+gen) every (gen) and they-are-HEAR-ing, while HEAR-ing (dat) sapience (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
2Krn:9:7 2Krn_9:7_1 2Krn_9:7_2 2Krn_9:7_3 2Krn_9:7_4 2Krn_9:7_5 2Krn_9:7_6 2Krn_9:7_7 2Krn_9:7_8 2Krn_9:7_9 2Krn_9:7_10 2Krn_9:7_11 2Krn_9:7_12 2Krn_9:7_13 2Krn_9:7_14 2Krn_9:7_15 2Krn_9:7_16 2Krn_9:7_17
2Krn:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:8 ἔστω κύριος ὁ θεός σου ηὐλογημένος, ὃς ἠθέλησέν σοι τοῦ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνον αὐτοῦ εἰς βασιλέα τῷ κυρίῳ θεῷ σου· ἐν τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν θεόν σου τὸν Ισραηλ τοῦ στῆσαι αὐτὸν εἰς αἰῶνα καὶ ἔδωκέν σε ἐπ’ αὐτοὺς εἰς βασιλέα τοῦ ποιῆσαι κρίμα καὶ δικαιοσύνην.
2Krn:9:8 Blessed be the Lord thy God, who took pleasure in thee, to set thee upon his throne for a king, to the Lord thy God: forasmuch as the Lord thy God loved Israel to establish them for ever, therefore he has set thee over them for a king to execute judgment and justice. (2 Chronicles 9:8 Brenton)
2Krn:9:8 Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na swoim tronie jako króla, oddanego dla Pana, Boga swego. Z miłości, jaką twój Bóg żywi względem Izraela, chcąc zapewnić mu trwanie na wieki ustanowił cię nad nim królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości». (2 Krn 9:8 BT_4)
2Krn:9:8 ἔστω κύριος θεός σου ηὐλογημένος, ὃς ἠθέλησέν σοι τοῦ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνον αὐτοῦ εἰς βασιλέα τῷ κυρίῳ θεῷ σου· ἐν τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν θεόν σου τὸν Ισραηλ τοῦ στῆσαι αὐτὸν εἰς αἰῶνα καὶ ἔδωκέν σε ἐπ’ αὐτοὺς εἰς βασιλέα τοῦ ποιῆσαι κρίμα καὶ δικαιοσύνην.
2Krn:9:8 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὅς ἥ ὅ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
2Krn:9:8 By powodować stać; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) By błogosławić Kto/, który/, który By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Król Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Izrael By powodować stać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Król By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
2Krn:9:8 e)/stO ku/rios o( Teo/s sou Eu)logEme/nos, o(\s E)Te/lEse/n soi tou= dou=nai/ se e)pi\ Tro/non au)tou= ei)s basile/a tO=| kuri/O| TeO=| sou· e)n tO=| a)gapE=sai ku/rion to\n Teo/n sou to\n *israEl tou= stE=sai au)to\n ei)s ai)O=na kai\ e)/dOke/n se e)p’ au)tou\s ei)s basile/a tou= poiE=sai kri/ma kai\ dikaiosu/nEn.
2Krn:9:8 estO kyrios ho Teos su EulogEmenos, hos ETelEsen soi tu dunai se epi Tronon autu eis basilea tO kyriO TeO su· en tO agapEsai kyrion ton Teon su ton israEl tu stEsai auton eis aiOna kai edOken se ep’ autus eis basilea tu poiEsai krima kai dikaiosynEn.
2Krn:9:8 V9_PAD3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VM_XPPNSM RR_NSM VAI_AAI3S RP_DS RA_GSN VO_AAN RP_AS P N2_ASM RD_GSM P N3V_ASM RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GS P RA_DSN VA_AAN N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASM P N3W_ASM C VAI_AAI3S RP_AS P RD_APM P N3V_ASM RA_GSN VA_AAN N3M_ASN C N1_ASF
2Krn:9:8 to cause to stand; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) to bless who/whom/which to want want, wish, desire you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to give you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne he/she/it/same into (+acc) king the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the Israel the to cause to stand he/she/it/same into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to give you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same into (+acc) king the to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
2Krn:9:8 I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having-been-BLESS-ed (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-WANT-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (gen) to-GIVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (acc) him/it/same (gen) into (+acc) king (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-LOVE, be-you(sg)-LOVE-ed!, he/she/it-happens-to-LOVE (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) Israel (indecl) the (gen) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) him/it/same (acc) into (+acc) eon (acc) and he/she/it-GIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) into (+acc) king (acc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc)
2Krn:9:8 2Krn_9:8_1 2Krn_9:8_2 2Krn_9:8_3 2Krn_9:8_4 2Krn_9:8_5 2Krn_9:8_6 2Krn_9:8_7 2Krn_9:8_8 2Krn_9:8_9 2Krn_9:8_10 2Krn_9:8_11 2Krn_9:8_12 2Krn_9:8_13 2Krn_9:8_14 2Krn_9:8_15 2Krn_9:8_16 2Krn_9:8_17 2Krn_9:8_18 2Krn_9:8_19 2Krn_9:8_20 2Krn_9:8_21 2Krn_9:8_22 2Krn_9:8_23 2Krn_9:8_24 2Krn_9:8_25 2Krn_9:8_26 2Krn_9:8_27 2Krn_9:8_28 2Krn_9:8_29 2Krn_9:8_30 2Krn_9:8_31 2Krn_9:8_32 2Krn_9:8_33 2Krn_9:8_34 2Krn_9:8_35 2Krn_9:8_36 2Krn_9:8_37 2Krn_9:8_38 2Krn_9:8_39 2Krn_9:8_40 2Krn_9:8_41 2Krn_9:8_42 2Krn_9:8_43 2Krn_9:8_44 2Krn_9:8_45 2Krn_9:8_46 2Krn_9:8_47
2Krn:9:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:9 καὶ ἔδωκεν τῷ βασιλεῖ ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἀρώματα εἰς πλῆθος πολὺ καὶ λίθον τίμιον· καὶ οὐκ ἦν κατὰ τὰ ἀρώματα ἐκεῖνα, ἃ ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.
2Krn:9:9 And she gave the king a hundred and twenty talents of gold, and spices in very great abundance, and precious stones: and there were not any where else such spices as those which the queen of Saba gave king Solomon. (2 Chronicles 9:9 Brenton)
2Krn:9:9 Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie było więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. (2 Krn 9:9 BT_4)
2Krn:9:9 καὶ ἔδωκεν τῷ βασιλεῖ ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἀρώματα εἰς πλῆθος πολὺ καὶ λίθον τίμιον· καὶ οὐκ ἦν κατὰ τὰ ἀρώματα ἐκεῖνα, ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.
2Krn:9:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἄρωμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί λίθος, -ου, ὁ τίμιος -α -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό ἄρωμα[τ], -ατος, τό ἐκεῖνος -η -ο ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) βασίλισσα, -ης, ἡ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
2Krn:9:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Król Sto Ikona; dwadzieścia Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Aromatyczny [zioło albo korzenie] Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo ) Dużo I też, nawet, mianowicie Kamień Cenny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Aromatyczny [zioło albo korzenie] Tamto Kto/, który/, który By dawać Królowa Król Salomon
2Krn:9:9 kai\ e)/dOken tO=| basilei= e(kato\n ei)/kosi ta/lanta CHrusi/ou kai\ a)rO/mata ei)s plE=Tos polu\ kai\ li/Ton ti/mion· kai\ ou)k E)=n kata\ ta\ a)rO/mata e)kei=na, a(/ e)/dOken basi/lissa *saba tO=| basilei= *salOmOn.
2Krn:9:9 kai edOken tO basilei hekaton eikosi talanta CHrysiu kai arOmata eis plETos poly kai liTon timion· kai uk En kata ta arOmata ekeina, ha edOken basilissa saba tO basilei salOmOn.
2Krn:9:9 C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM M M N2N_APN N2N_GSN C N3M_APN P N3E_ASN A3U_ASN C N2_ASM A1A_ASM C D V9_IAI3S P RA_APN N3M_APN RD_APN RR_APN VAI_AAI3S N1A_NSF N_NSF RA_DSM N3V_DSM N_DSM
2Krn:9:9 and also, even, namely to give the king hundred icon; twenty talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold and also, even, namely aromatic [herb or spice] into (+acc) lot (multitude ) much and also, even, namely stone precious and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the aromatic [herb or spice] that who/whom/which to give queen ć the king Solomon
2Krn:9:9 and he/she/it-GIVE-ed the (dat) king (dat) hundred icons (dat); twenty talents (nom|acc|voc) piece of gold (gen) and aromatics (nom|acc|voc) into (+acc) lot (nom|acc|voc) much (nom|acc) and stone (acc) precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not he/she/it-was down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) aromatics (nom|acc|voc) those (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-GIVE-ed queen (nom|voc)   the (dat) king (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc)
2Krn:9:9 2Krn_9:9_1 2Krn_9:9_2 2Krn_9:9_3 2Krn_9:9_4 2Krn_9:9_5 2Krn_9:9_6 2Krn_9:9_7 2Krn_9:9_8 2Krn_9:9_9 2Krn_9:9_10 2Krn_9:9_11 2Krn_9:9_12 2Krn_9:9_13 2Krn_9:9_14 2Krn_9:9_15 2Krn_9:9_16 2Krn_9:9_17 2Krn_9:9_18 2Krn_9:9_19 2Krn_9:9_20 2Krn_9:9_21 2Krn_9:9_22 2Krn_9:9_23 2Krn_9:9_24 2Krn_9:9_25 2Krn_9:9_26 2Krn_9:9_27 2Krn_9:9_28 2Krn_9:9_29 2Krn_9:9_30
2Krn:9:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:10 [καὶ οἱ παῖδες Σαλωμων καὶ οἱ παῖδες Χιραμ ἔφερον χρυσίον τῷ Σαλωμων ἐκ Σουφιρ καὶ ξύλα πεύκινα καὶ λίθον τίμιον·
2Krn:9:10 And the servants of Solomon and the servants of Chiram brought gold to Solomon out of Suphir, and pine timber, and precious stones. (2 Chronicles 9:10 Brenton)
2Krn:9:10 Także słudzy Hurama i słudzy Salomona, którzy przywozili złoto z Ofiru, sprowadzali drewno sandałowe i drogocenne kamienie. (2 Krn 9:10 BT_4)
2Krn:9:10 [καὶ οἱ παῖδες Σαλωμων καὶ οἱ παῖδες Χιραμ ἔφερον χρυσίον τῷ Σαλωμων ἐκ Σουφιρ καὶ ξύλα πεύκινα καὶ λίθον τίμιον·
2Krn:9:10 καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐκ   καί ξύλον, -ου, τό   καί λίθος, -ου, ὁ τίμιος -α -ον
2Krn:9:10 I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący Salomon I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Kawałek złota Salomon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Kamień Cenny
2Krn:9:10 [kai\ oi( pai=des *salOmOn kai\ oi( pai=des *CHiram e)/feron CHrusi/on tO=| *salOmOn e)k *soufir kai\ Xu/la peu/kina kai\ li/Ton ti/mion·
2Krn:9:10 [kai hoi paides salOmOn kai hoi paides CHiram eferon CHrysion tO salOmOn ek sufir kai Xyla peukina kai liTon timion·
2Krn:9:10 C RA_NPM N3D_NPM N_GSM C RA_NPM N3D_NPM N_GSM V1I_IAI3P N2N_ASN RA_DSM N_DSM P N_GS C N2N_APN A1_APN C N2_ASM A1A_ASM
2Krn:9:10 and also, even, namely the child/servant Solomon and also, even, namely the child/servant ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth piece of gold the Solomon out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely stone precious
2Krn:9:10 and the (nom) children/servants (nom|voc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and the (nom) children/servants (nom|voc)   I-was-BRING-ing, they-were-BRING-ing piece of gold (nom|acc|voc) the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) out of (+gen)   and trees/wooden things (nom|acc|voc)   and stone (acc) precious ([Adj] acc, nom|acc|voc)
2Krn:9:10 2Krn_9:10_1 2Krn_9:10_2 2Krn_9:10_3 2Krn_9:10_4 2Krn_9:10_5 2Krn_9:10_6 2Krn_9:10_7 2Krn_9:10_8 2Krn_9:10_9 2Krn_9:10_10 2Krn_9:10_11 2Krn_9:10_12 2Krn_9:10_13 2Krn_9:10_14 2Krn_9:10_15 2Krn_9:10_16 2Krn_9:10_17 2Krn_9:10_18 2Krn_9:10_19 2Krn_9:10_20
2Krn:9:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:11 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ πεύκινα ἀναβάσεις τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ κιθάρας καὶ νάβλας τοῖς ᾠδοῖς, καὶ οὐκ ὤφθησαν τοιαῦτα ἔμπροσθεν ἐν γῇ Ιουδα.]
2Krn:9:11 And the king made of the pine timber steps to the house of the Lord, and to the king's house, and harps and lutes for the singers: and such were not seen before in the land of Juda. (2 Chronicles 9:11 Brenton)
2Krn:9:11 Z tego drewna sandałowego król zrobił podłogi do świątyni Pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Takich, jak te, nie widziano przedtem w ziemi judzkiej. (2 Krn 9:11 BT_4)
2Krn:9:11 καὶ ἐποίησεν βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ πεύκινα ἀναβάσεις τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ κιθάρας καὶ νάβλας τοῖς ᾠδοῖς, καὶ οὐκ ὤφθησαν τοιαῦτα ἔμπροσθεν ἐν γῇ Ιουδα.]
2Krn:9:11 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί κιθάρα, -ας, ἡ καί   ὁ ἡ τό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Krn:9:11 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Król Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Król I też, nawet, mianowicie Liry/harfa I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Przedtem/w przodzie z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda
2Krn:9:11 kai\ e)poi/Esen o( basileu\s ta\ Xu/la ta\ peu/kina a)naba/seis tO=| oi)/kO| kuri/ou kai\ tO=| oi)/kO| tou= basile/Os kai\ kiTa/ras kai\ na/blas toi=s O)|doi=s, kai\ ou)k O)/fTEsan toiau=ta e)/mprosTen e)n gE=| *iouda.]
2Krn:9:11 kai epoiEsen ho basileus ta Xyla ta peukina anabaseis tO oikO kyriu kai tO oikO tu basileOs kai kiTaras kai nablas tois Odois, kai uk OfTEsan toiauta emprosTen en gE iuda.]
2Krn:9:11 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_APN N2N_APN RA_APN A1_APN N3I_APF RA_DSM N2_DSM N2_GSM C RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM C N1A_APF C N1A_APF RA_DPM N2_DPM C D VVI_API3P A1_APN D P N1_DSF N_GSM
2Krn:9:11 and also, even, namely to do/make the king the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć ć the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house the king and also, even, namely lyre/harp and also, even, namely ć the ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), such as this kind such, like [τοσαυτην] before/in front of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah
2Krn:9:11 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc)     the (dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (dat) house (dat) the (gen) king (gen) and lyre/harp (gen), lyres/harps (acc) and   the (dat)   and not they-were-SEE-ed such as this kind (nom|acc) before/in front of in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc)
2Krn:9:11 2Krn_9:11_1 2Krn_9:11_2 2Krn_9:11_3 2Krn_9:11_4 2Krn_9:11_5 2Krn_9:11_6 2Krn_9:11_7 2Krn_9:11_8 2Krn_9:11_9 2Krn_9:11_10 2Krn_9:11_11 2Krn_9:11_12 2Krn_9:11_13 2Krn_9:11_14 2Krn_9:11_15 2Krn_9:11_16 2Krn_9:11_17 2Krn_9:11_18 2Krn_9:11_19 2Krn_9:11_20 2Krn_9:11_21 2Krn_9:11_22 2Krn_9:11_23 2Krn_9:11_24 2Krn_9:11_25 2Krn_9:11_26 2Krn_9:11_27 2Krn_9:11_28 2Krn_9:11_29 2Krn_9:11_30 2Krn_9:11_31
2Krn:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:12 καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τῇ βασιλίσσῃ Σαβα πάντα τὰ θελήματα αὐτῆς, ἃ ᾔτησεν, ἐκτὸς πάντων, ὧν ἤνεγκεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων· καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς.
2Krn:9:12 And king Solomon gave to the queen of Saba all that she requested, besides all that she brought to king Solomon: and she returned to her own land. (2 Chronicles 9:12 Brenton)
2Krn:9:12 Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko to, w czym okazała swe upodobanie i czego pragnęła, więcej niż to, co sama przywiozła królowi. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swą świtą. (2 Krn 9:12 BT_4)
2Krn:9:12 καὶ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τῇ βασιλίσσῃ Σαβα πάντα τὰ θελήματα αὐτῆς, ᾔτησεν, ἐκτὸς πάντων, ὧν ἤνεγκεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων· καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς.
2Krn:9:12 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) ἐκτός[2] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:9:12 I też, nawet, mianowicie Król Salomon By dawać Królowa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By prosić {By pytać} Zewnątrz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Król Salomon I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
2Krn:9:12 kai\ o( basileu\s *salOmOn e)/dOken tE=| basili/ssE| *saba pa/nta ta\ TelE/mata au)tE=s, a(/ E)/|tEsen, e)kto\s pa/ntOn, O(=n E)/negken tO=| basilei= *salOmOn· kai\ a)pe/strePSen ei)s tE\n gE=n au)tE=s.
2Krn:9:12 kai ho basileus salOmOn edOken tE basilissE saba panta ta TelEmata autEs, ha EtEsen, ektos pantOn, hOn Enenken tO basilei salOmOn· kai apestrePSen eis tEn gEn autEs.
2Krn:9:12 C RA_NSM N3V_NSM N_NSM VAI_AAI3S RA_DSF N1A_DSF N_DSF A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSF RR_APN VAI_AAI3S P A3_GPM RR_GPM VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM N_DSM C VAI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSF
2Krn:9:12 and also, even, namely the king Solomon to give the queen ć every all, each, every, the whole of the will desire, will, wish he/she/it/same who/whom/which to ask outside every all, each, every, the whole of who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the king Solomon and also, even, namely to turn away from into (+acc) the earth/land he/she/it/same
2Krn:9:12 and the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) queen (dat)   all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wills (nom|acc|voc) her/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-ASK-ed outside all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-BRING-ed the (dat) king (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM into (+acc) the (acc) earth/land (acc) her/it/same (gen)
2Krn:9:12 2Krn_9:12_1 2Krn_9:12_2 2Krn_9:12_3 2Krn_9:12_4 2Krn_9:12_5 2Krn_9:12_6 2Krn_9:12_7 2Krn_9:12_8 2Krn_9:12_9 2Krn_9:12_10 2Krn_9:12_11 2Krn_9:12_12 2Krn_9:12_13 2Krn_9:12_14 2Krn_9:12_15 2Krn_9:12_16 2Krn_9:12_17 2Krn_9:12_18 2Krn_9:12_19 2Krn_9:12_20 2Krn_9:12_21 2Krn_9:12_22 2Krn_9:12_23 2Krn_9:12_24 2Krn_9:12_25 2Krn_9:12_26 2Krn_9:12_27
2Krn:9:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:13 καὶ ἦν ὁ σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐνεχθέντος τῷ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου
2Krn:9:13 And the weight of the gold that was brought to Solomon in one year was six hundred and sixty-six talents of gold, (2 Chronicles 9:13 Brenton)
2Krn:9:13 Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów złota, (2 Krn 9:13 BT_4)
2Krn:9:13 Καὶ ἦν σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐνεχθέντος τῷ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου
2Krn:9:13 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἑξα·κόσιοι -αι -α ἑξή·κοντα ἕξ τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
2Krn:9:13 I też, nawet, mianowicie By być Kawałek złota By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Jeden Sześćset Sześćdziesiąt Sześć Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota
2Krn:9:13 *kai\ E)=n o( staTmo\s tou= CHrusi/ou tou= e)neCHTe/ntos tO=| *salOmOn e)n e)niautO=| e(ni\ e(Xako/sia e(XE/konta e(\X ta/lanta CHrusi/ou
2Krn:9:13 kai En ho staTmos tu CHrysiu tu eneCHTentos tO salOmOn en eniautO heni heXakosia heXEkonta heX talanta CHrysiu
2Krn:9:13 C V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSN N2N_GSN RA_GSM VQ_APPGSM RA_DSM N_DSM P N2_DSM A3_DSM A1A_NPN M M N2N_NPN N2N_GSN
2Krn:9:13 and also, even, namely to be the ć the piece of gold the to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year one six hundred sixty six talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold
2Krn:9:13 and he/she/it-was the (nom)   the (gen) piece of gold (gen) the (gen) upon being-BRING-ed (gen) the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat) year (dat) one (dat) six hundred (nom|acc|voc) sixty six talents (nom|acc|voc) piece of gold (gen)
2Krn:9:13 2Krn_9:13_1 2Krn_9:13_2 2Krn_9:13_3 2Krn_9:13_4 2Krn_9:13_5 2Krn_9:13_6 2Krn_9:13_7 2Krn_9:13_8 2Krn_9:13_9 2Krn_9:13_10 2Krn_9:13_11 2Krn_9:13_12 2Krn_9:13_13 2Krn_9:13_14 2Krn_9:13_15 2Krn_9:13_16 2Krn_9:13_17 2Krn_9:13_18
2Krn:9:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:14 πλὴν τῶν ἀνδρῶν τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπορευομένων, ὧν ἔφερον, καὶ πάντων τῶν βασιλέων τῆς Ἀραβίας καὶ σατραπῶν τῆς γῆς, ἔφερον χρυσίον καὶ ἀργύριον τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.
2Krn:9:14 besides what the men who were regularly appointed and the merchants brought, and all the kings of Arabia and princes of the land: all brought gold and silver to king Solomon. (2 Chronicles 9:14 Brenton)
2Krn:9:14 oprócz opłat handlarzy i kupców wędrownych, którzy je wnosili. Wszyscy królowie arabscy i namiestnicy krajowi wnosili złoto i srebro Salomonowi. (2 Krn 9:14 BT_4)
2Krn:9:14 πλὴν τῶν ἀνδρῶν τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπορευομένων, ὧν ἔφερον, καὶ πάντων τῶν βασιλέων τῆς Ἀραβίας καὶ σατραπῶν τῆς γῆς, ἔφερον χρυσίον καὶ ἀργύριον τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.
2Krn:9:14 πλήν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐμ·πορεύομαι (εν+πορευ-, εν+πορευ·σ-, εν+πορευ·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἀραβία, -ας, ἡ καί   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ
2Krn:9:14 Z wyjątkiem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] I też, nawet, mianowicie By robić zysk z chodu {spaceru}, oszusta, robić zysk z, prześcigać, kupiec, by robić handel z Kto/, który/, który By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Arabia I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra Król Salomon
2Krn:9:14 plE\n tO=n a)ndrO=n tO=n u(potetagme/nOn kai\ tO=n e)mporeuome/nOn, O(=n e)/feron, kai\ pa/ntOn tO=n basile/On tE=s *)arabi/as kai\ satrapO=n tE=s gE=s, e)/feron CHrusi/on kai\ a)rgu/rion tO=| basilei= *salOmOn.
2Krn:9:14 plEn tOn andrOn tOn hypotetagmenOn kai tOn emporeuomenOn, hOn eferon, kai pantOn tOn basileOn tEs arabias kai satrapOn tEs gEs, eferon CHrysion kai argyrion tO basilei salOmOn.
2Krn:9:14 D RA_GPM N3_GPM RA_GPM VK_XMPGPM C RA_GPM V1_PMPGPM RR_GPM V1I_IAI3P C A3_GPM RA_GPM N3V_GPM RA_GSF N1A_GSF C N1M_GPM RA_GSF N1_GSF V1I_IAI3P N2N_ASN C N2N_ASN RA_DSM N3V_DSM N_DSM
2Krn:9:14 except the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to subordinate [like a soldier to a commander] and also, even, namely the to make gain of walk, cheat, make gain of, overreach, a merchant, to make a trade of who/whom/which to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely every all, each, every, the whole of the king the Arabia and also, even, namely ć the earth/land to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth piece of gold and also, even, namely piece of silver the king Solomon
2Krn:9:14 except the (gen) men, husbands (gen) the (gen) having-been-SUBORDINATE-ed (gen) and the (gen) while being-MAKE GAIN OF-ed (gen) who/whom/which (gen) I-was-BRING-ing, they-were-BRING-ing and all (gen) the (gen) kings (gen) the (gen) Arabia (gen) and   the (gen) earth/land (gen) I-was-BRING-ing, they-were-BRING-ing piece of gold (nom|acc|voc) and piece of silver (nom|acc|voc) the (dat) king (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc)
2Krn:9:14 2Krn_9:14_1 2Krn_9:14_2 2Krn_9:14_3 2Krn_9:14_4 2Krn_9:14_5 2Krn_9:14_6 2Krn_9:14_7 2Krn_9:14_8 2Krn_9:14_9 2Krn_9:14_10 2Krn_9:14_11 2Krn_9:14_12 2Krn_9:14_13 2Krn_9:14_14 2Krn_9:14_15 2Krn_9:14_16 2Krn_9:14_17 2Krn_9:14_18 2Krn_9:14_19 2Krn_9:14_20 2Krn_9:14_21 2Krn_9:14_22 2Krn_9:14_23 2Krn_9:14_24 2Krn_9:14_25 2Krn_9:14_26 2Krn_9:14_27
2Krn:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:15 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων διακοσίους θυρεοὺς χρυσοῦς ἐλατούς, ἑξακόσιοι χρυσοῖ καθαροὶ τῷ ἑνὶ θυρεῷ, ἑξακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸν ἕνα θυρεόν·
2Krn:9:15 And king Solomon made two hundred shields of beaten gold: there were six hundred shekels of pure gold to one shield. (2 Chronicles 9:15 Brenton)
2Krn:9:15 Sporządził zatem król Salomon dwieście tarcz z kutego złota, a na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów kutego złota. (2 Krn 9:15 BT_4)
2Krn:9:15 καὶ ἐποίησεν βασιλεὺς Σαλωμων διακοσίους θυρεοὺς χρυσοῦς ἐλατούς, ἑξακόσιοι χρυσοῖ καθαροὶ τῷ ἑνὶ θυρεῷ, ἑξακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸν ἕνα θυρεόν·
2Krn:9:15 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ δια·κόσιοι -αι -α θυρεός, -οῦ, ὁ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν   ἑξα·κόσιοι -αι -α χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καθαρός -ά -όν ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός θυρεός, -οῦ, ὁ ἑξα·κόσιοι -αι -α χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -)   ἐπί ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός θυρεός, -οῦ, ὁ
2Krn:9:15 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Król Salomon Dwieście Kamień Złoty/złoty Sześćset Złoty/złoty; by złocić Czysty Jeden Kamień Sześćset Złoty/złoty; by złocić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Kamień
2Krn:9:15 kai\ e)poi/Esen o( basileu\s *salOmOn diakosi/ous Tureou\s CHrusou=s e)latou/s, e(Xako/sioi CHrusoi= kaTaroi\ tO=| e(ni\ TureO=|, e(Xako/sioi CHrusoi= e)pE=san e)pi\ to\n e(/na Tureo/n·
2Krn:9:15 kai epoiEsen ho basileus salOmOn diakosius Tyreus CHrysus elatus, heXakosioi CHrysoi kaTaroi tO heni TyreO, heXakosioi CHrysoi epEsan epi ton hena Tyreon·
2Krn:9:15 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM A1A_APM N2_APM A1C_APM A1_APM A1A_NPM A1C_NPM A1A_NPM RA_DSM A3_DSM N2_DSM A1A_NPM A1C_NPM V9_IAI3P P RA_ASM A3_ASM N2_ASM
2Krn:9:15 and also, even, namely to do/make the king Solomon two hundred stone gold/golden ć six hundred gold/golden; to gild clean the one stone six hundred gold/golden; to gild ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the one stone
2Krn:9:15 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) two hundred (acc) stones (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc)   six hundred (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-GILD-ing, you(sg)-are-being-GILD-ed, you(sg)-are-being-GILD-ed (classical), he/she/it-should-be-GILD-ing, you(sg)-should-be-being-GILD-ed, he/she/it-happens-to-be-GILD-ing (opt) clean ([Adj] nom|voc) the (dat) one (dat) stone (dat) six hundred (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-GILD-ing, you(sg)-are-being-GILD-ed, you(sg)-are-being-GILD-ed (classical), he/she/it-should-be-GILD-ing, you(sg)-should-be-being-GILD-ed, he/she/it-happens-to-be-GILD-ing (opt)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) one (acc) stone (acc)
2Krn:9:15 2Krn_9:15_1 2Krn_9:15_2 2Krn_9:15_3 2Krn_9:15_4 2Krn_9:15_5 2Krn_9:15_6 2Krn_9:15_7 2Krn_9:15_8 2Krn_9:15_9 2Krn_9:15_10 2Krn_9:15_11 2Krn_9:15_12 2Krn_9:15_13 2Krn_9:15_14 2Krn_9:15_15 2Krn_9:15_16 2Krn_9:15_17 2Krn_9:15_18 2Krn_9:15_19 2Krn_9:15_20 2Krn_9:15_21 2Krn_9:15_22
2Krn:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:16 καὶ τριακοσίας ἀσπίδας ἐλατὰς χρυσᾶς, τριακοσίων χρυσῶν ἀνεφέρετο ἐπὶ τὴν ἀσπίδα ἑκάστην· καὶ ἔδωκεν αὐτὰς ὁ βασιλεὺς ἐν οἴκῳ δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου.
2Krn:9:16 And three hundred buckles of beaten gold: the weight of three hundred gold shekels went to one buckler: and the king placed them in the house of the forest of Lebanon. (2 Chronicles 9:16 Brenton)
2Krn:9:16 Ponadto trzysta puklerzy z kutego złota, na każdy puklerz wychodziło trzysta syklów złota. Umieścił je król w "Domu Lasu Libanu". (2 Krn 9:16 BT_4)
2Krn:9:16 καὶ τριακοσίας ἀσπίδας ἐλατὰς χρυσᾶς, τριακοσίων χρυσῶν ἀνεφέρετο ἐπὶ τὴν ἀσπίδα ἑκάστην· καὶ ἔδωκεν αὐτὰς βασιλεὺς ἐν οἴκῳ δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου.
2Krn:9:16 καί τρια·κόσιοι -αι -α ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐλάτη, -ης, ἡ [LXX] χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν τρια·κόσιοι -αι -α χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἕκαστος -η -ον καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
2Krn:9:16 I też, nawet, mianowicie Trzysta Osika Srebrna jodła Złoty/złoty Trzysta Złoty/złoty; by złocić By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Osika Każdy I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
2Krn:9:16 kai\ triakosi/as a)spi/das e)lata\s CHrusa=s, triakosi/On CHrusO=n a)nefe/reto e)pi\ tE\n a)spi/da e(ka/stEn· kai\ e)/dOken au)ta\s o( basileu\s e)n oi)/kO| drumou= tou= *liba/nou.
2Krn:9:16 kai triakosias aspidas elatas CHrysas, triakosiOn CHrysOn anefereto epi tEn aspida hekastEn· kai edOken autas ho basileus en oikO drymu tu libanu.
2Krn:9:16 C A1A_APF N3D_APF N1_APF A1C_APF A1A_APF A1C_APF V1I_IMI3S P RA_ASF N3D_ASF A1_ASF C VAI_AAI3S RD_APF RA_NSM N3V_NSM P N2_DSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM
2Krn:9:16 and also, even, namely three hundred asp silver fir gold/golden three hundred gold/golden; to gild to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the asp each and also, even, namely to give he/she/it/same the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon
2Krn:9:16 and three hundred (acc) asps (acc) silver firs (acc) gold/golden ([Adj] acc) three hundred (gen) gold/golden ([Adj] gen); while GILD-ing (nom) he/she/it-was-being-BRING UP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) asp (acc) each (of two) (acc) and he/she/it-GIVE-ed them/same (acc) the (nom) king (nom) in/among/by (+dat) house (dat)   the (gen) frankincense (gen); incense (gen)
2Krn:9:16 2Krn_9:16_1 2Krn_9:16_2 2Krn_9:16_3 2Krn_9:16_4 2Krn_9:16_5 2Krn_9:16_6 2Krn_9:16_7 2Krn_9:16_8 2Krn_9:16_9 2Krn_9:16_10 2Krn_9:16_11 2Krn_9:16_12 2Krn_9:16_13 2Krn_9:16_14 2Krn_9:16_15 2Krn_9:16_16 2Krn_9:16_17 2Krn_9:16_18 2Krn_9:16_19 2Krn_9:16_20 2Krn_9:16_21 2Krn_9:16_22
2Krn:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:17 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς θρόνον ἐλεφάντινον ὀδόντων μέγαν καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ·
2Krn:9:17 And the king made a great throne of ivory, and he gilded it with pure gold. (2 Chronicles 9:17 Brenton)
2Krn:9:17 Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. (2 Krn 9:17 BT_4)
2Krn:9:17 καὶ ἐποίησεν βασιλεὺς θρόνον ἐλεφάντινον ὀδόντων μέγαν καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ·
2Krn:9:17 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ θρόνος, -ου, ὁ ἐλεφάντινος -η -ον ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί   αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) δόκιμος -ον; δοκιμάζω (δοκιμαζ-, δοκιμ(α)·[σ]-/δοκιμα·σ-, δοκιμα·σ-, δεδοκιμα·κ-, δεδοκιμασ-, δοκιμασ·θ-)
2Krn:9:17 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Król Tron Kość słoniowa [zobacz słonia] Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Wielki I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kawałek złota Próbuj próbę, wypróbowuj, próbuj, okazuj się; by badać
2Krn:9:17 kai\ e)poi/Esen o( basileu\s Tro/non e)lefa/ntinon o)do/ntOn me/gan kai\ kateCHru/sOsen au)to\n CHrusi/O| doki/mO|·
2Krn:9:17 kai epoiEsen ho basileus Tronon elefantinon odontOn megan kai kateCHrysOsen auton CHrysiO dokimO·
2Krn:9:17 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_ASM A1_ASM N3_GPM A1P_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM N2N_DSN A1B_DSN
2Krn:9:17 and also, even, namely to do/make the king throne ivory [see elephant] grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike great and also, even, namely ć he/she/it/same piece of gold assay essay, try out, attempt, prove; to examine
2Krn:9:17 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) throne (acc) ivory ([Adj] acc, nom|acc|voc) teeth (gen) great ([Adj] acc) and   him/it/same (acc) piece of gold (dat) assay ([Adj] dat); (fut opt)
2Krn:9:17 2Krn_9:17_1 2Krn_9:17_2 2Krn_9:17_3 2Krn_9:17_4 2Krn_9:17_5 2Krn_9:17_6 2Krn_9:17_7 2Krn_9:17_8 2Krn_9:17_9 2Krn_9:17_10 2Krn_9:17_11 2Krn_9:17_12 2Krn_9:17_13
2Krn:9:17 x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:18 καὶ ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ ἐνδεδεμένοι χρυσίῳ, καὶ ἀγκῶνες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς καθέδρας, καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ τοὺς ἀγκῶνας,
2Krn:9:18 And there were six steps to the throne, riveted with gold, and elbows on either side of the seat of the throne, and two lions standing by the elbows: (2 Chronicles 9:18 Brenton)
2Krn:9:18 Tron miał sześć stopni i podnóżek ze złota oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy. (2 Krn 9:18 BT_4)
2Krn:9:18 καὶ ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ ἐνδεδεμένοι χρυσίῳ, καὶ ἀγκῶνες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς καθέδρας, καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ τοὺς ἀγκῶνας,
2Krn:9:18 καί ἕξ ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί   ἔν·θεν καί ἔν·θεν ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό καθ·έδρα, -ας, ἡ καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) παρά ὁ ἡ τό  
2Krn:9:18 I też, nawet, mianowicie Sześć Schodek Tron By wiązać pociągaj za sobą, plącz Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Krzesło cesarski tron, reprezentant Imperatora , krzesło nauczyciela; siedzenie {siedziba}; krzesło I też, nawet, mianowicie Dwa Lew By powodować stać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem
2Krn:9:18 kai\ e(\X a)nabaTmoi\ tO=| Tro/nO| e)ndedeme/noi CHrusi/O|, kai\ a)gkO=nes e)/nTen kai\ e)/nTen e)pi\ tou= Tro/nou tE=s kaTe/dras, kai\ du/o le/ontes e(stEko/tes para\ tou\s a)gkO=nas,
2Krn:9:18 kai heX anabaTmoi tO TronO endedemenoi CHrysiO, kai ankOnes enTen kai enTen epi tu Tronu tEs kaTedras, kai dyo leontes hestEkotes para tus ankOnas,
2Krn:9:18 C M N2_NPM RA_DSM N2_DSM VM_XMPNPM N2N_DSN C N3W_NPM D C D P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1A_GSF C M N3_NPM VXI_XAPNPM P RA_APM N3W_APM
2Krn:9:18 and also, even, namely six stair the throne to bind involve, entangle piece of gold and also, even, namely ć on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne the chair imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; seat; chair and also, even, namely two lion to cause to stand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ć
2Krn:9:18 and six stairs (nom|voc) the (dat) throne (dat) having-been-BIND-ed (nom|voc) piece of gold (dat) and   on this side, to on that sid and on this side, to on that sid upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) the (gen) chair (gen), seated (acc) and two (nom, acc, gen) lions (nom|voc) having CAUSE-ed-TO-STand (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc)  
2Krn:9:18 2Krn_9:18_1 2Krn_9:18_2 2Krn_9:18_3 2Krn_9:18_4 2Krn_9:18_5 2Krn_9:18_6 2Krn_9:18_7 2Krn_9:18_8 2Krn_9:18_9 2Krn_9:18_10 2Krn_9:18_11 2Krn_9:18_12 2Krn_9:18_13 2Krn_9:18_14 2Krn_9:18_15 2Krn_9:18_16 2Krn_9:18_17 2Krn_9:18_18 2Krn_9:18_19 2Krn_9:18_20 2Krn_9:18_21 2Krn_9:18_22 2Krn_9:18_23 2Krn_9:18_24
2Krn:9:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:19 καὶ δώδεκα λέοντες ἑστηκότες ἐκεῖ ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν· οὐκ ἐγενήθη οὕτως ἐν πάσῃ βασιλείᾳ.
2Krn:9:19 and twelve lions standing there on the six steps on each side. There was not the like in any other kingdom. (2 Chronicles 9:19 Brenton)
2Krn:9:19 Na sześciu stopniach stało tam po obu stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym królestwie. (2 Krn 9:19 BT_4)
2Krn:9:19 καὶ δώδεκα λέοντες ἑστηκότες ἐκεῖ ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν· οὐκ ἐγενήθη οὕτως ἐν πάσῃ βασιλείᾳ.
2Krn:9:19 καί δώ·δεκα/δεκα·δύο λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐκεῖ ἐπί ὁ ἡ τό ἕξ ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ ἔν·θεν καί ἔν·θεν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὕτως/οὕτω ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) βασιλεία, -ας, ἡ
2Krn:9:19 I też, nawet, mianowicie Dwanaście Lew By powodować stać Tam Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sześć Schodek Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo
2Krn:9:19 kai\ dO/deka le/ontes e(stEko/tes e)kei= e)pi\ tO=n e(\X a)nabaTmO=n e)/nTen kai\ e)/nTen· ou)k e)genE/TE ou(/tOs e)n pa/sE| basilei/a|.
2Krn:9:19 kai dOdeka leontes hestEkotes ekei epi tOn heX anabaTmOn enTen kai enTen· uk egenETE hutOs en pasE basileia.
2Krn:9:19 C M N3_NPM VXI_XAPNPM D P RA_GPM M N2_GPM D C D D VCI_API3S D P A1S_DSF N1A_DSF
2Krn:9:19 and also, even, namely twelve lion to cause to stand there upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the six stair on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid οὐχ before rough breathing to become become, happen thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle kingdom
2Krn:9:19 and twelve lions (nom|voc) having CAUSE-ed-TO-STand (nom|voc) there upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) six stairs (gen) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid not he/she/it-was-BECOME-ed thusly/like this in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed kingdom (dat)
2Krn:9:19 2Krn_9:19_1 2Krn_9:19_2 2Krn_9:19_3 2Krn_9:19_4 2Krn_9:19_5 2Krn_9:19_6 2Krn_9:19_7 2Krn_9:19_8 2Krn_9:19_9 2Krn_9:19_10 2Krn_9:19_11 2Krn_9:19_12 2Krn_9:19_13 2Krn_9:19_14 2Krn_9:19_15 2Krn_9:19_16 2Krn_9:19_17 2Krn_9:19_18
2Krn:9:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:20 καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ βασιλέως Σαλωμων χρυσίου, καὶ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ κατειλημμένα, οὐκ ἦν ἀργύριον λογιζόμενον ἐν ἡμέραις Σαλωμων εἰς οὐθέν·
2Krn:9:20 And all king Solomon's vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were covered with gold: silver was not thought anything of in the days of Solomon. (2 Chronicles 9:20 Brenton)
2Krn:9:20 Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote, również szczerozłote były wszelkie naczynia "Domu Lasu Libanu". Nie było srebra: nie ceniono go w czasach Salomona. (2 Krn 9:20 BT_4)
2Krn:9:20 καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ βασιλέως Σαλωμων χρυσίου, καὶ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ κατειλημμένα, οὐκ ἦν ἀργύριον λογιζόμενον ἐν ἡμέραις Σαλωμων εἰς οὐθέν·
2Krn:9:20 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
2Krn:9:20 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Król Salomon Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Kawałek złota By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, ??? Przed przydechem mocnym By być Kawałek srebra Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Salomon Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt)
2Krn:9:20 kai\ pa/nta ta\ skeu/E tou= basile/Os *salOmOn CHrusi/ou, kai\ pa/nta ta\ skeu/E oi)/kou drumou= tou= *liba/nou CHrusi/O| kateilEmme/na, ou)k E)=n a)rgu/rion logiDZo/menon e)n E(me/rais *salOmOn ei)s ou)Te/n·
2Krn:9:20 kai panta ta skeuE tu basileOs salOmOn CHrysiu, kai panta ta skeuE oiku drymu tu libanu CHrysiO kateilEmmena, uk En argyrion logiDZomenon en hEmerais salOmOn eis uTen·
2Krn:9:20 C A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_GSM N3V_GSM N_GSM N2N_GSN C A3_NPN RA_NPN N3E_NPN N2_GSM N2_GSM RA_GSM N2_GSM N2N_DSN VP_XMPNPN D V9_IAI3S N2N_NSN V1_PMPASM P N1A_DPF N_GSM P A3_ASN
2Krn:9:20 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the king Solomon piece of gold and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement house; to dwell ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon piece of gold to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, οὐχ before rough breathing to be piece of silver to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day Solomon into (+acc) not one (nothing, no one)
2Krn:9:20 and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) king (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) piece of gold (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   the (gen) frankincense (gen); incense (gen) piece of gold (dat) having-been-COMPREHEND-ed (nom|acc|voc) not he/she/it-was piece of silver (nom|acc|voc) while being-LOGICALLY SPEAK-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) days (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) into (+acc) not one (nom|acc)
2Krn:9:20 2Krn_9:20_1 2Krn_9:20_2 2Krn_9:20_3 2Krn_9:20_4 2Krn_9:20_5 2Krn_9:20_6 2Krn_9:20_7 2Krn_9:20_8 2Krn_9:20_9 2Krn_9:20_10 2Krn_9:20_11 2Krn_9:20_12 2Krn_9:20_13 2Krn_9:20_14 2Krn_9:20_15 2Krn_9:20_16 2Krn_9:20_17 2Krn_9:20_18 2Krn_9:20_19 2Krn_9:20_20 2Krn_9:20_21 2Krn_9:20_22 2Krn_9:20_23 2Krn_9:20_24 2Krn_9:20_25 2Krn_9:20_26 2Krn_9:20_27
2Krn:9:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:21 ὅτι ναῦς τῷ βασιλεῖ ἐπορεύετο εἰς Θαρσις μετὰ τῶν παίδων Χιραμ, ἅπαξ διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο πλοῖα ἐκ Θαρσις τῷ βασιλεῖ γέμοντα χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ ὀδόντων ἐλεφαντίνων καὶ πιθήκων.
2Krn:9:21 For a ship went for the king to Tharsis with the servants of Chiram: once every three years came vessels from Tharsis to the king, laden with gold, and silver, and ivory, and apes. (2 Chronicles 9:21 Brenton)
2Krn:9:21 Król bowiem posiadał okręty, które ze sługami Hurama pływały do Tarszisz. Co trzy lata przybywały okręty z Tarszisz, przywożąc złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. (2 Krn 9:21 BT_4)
2Krn:9:21 ὅτι ναῦς τῷ βασιλεῖ ἐπορεύετο εἰς Θαρσις μετὰ τῶν παίδων Χιραμ, ἅπαξ διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο πλοῖα ἐκ Θαρσις τῷ βασιλεῖ γέμοντα χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ ὀδόντων ἐλεφαντίνων καὶ πιθήκων.
2Krn:9:21 ὅτι ναῦς, νεώς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1]   μετά ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   ἅπαξ διά τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -); ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πλοῖον, -ου, τό ἐκ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γέμω (γεμ-, -, -, -, -, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ἐλεφάντινος -η -ον καί πίθηκος, -ου, ὁ [LXX]
2Krn:9:21 Ponieważ/tamto Statek Król By iść Do (+przyspieszenie) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący Raz Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Trzy Rok By przychodzić; by zaczynać się Statek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Król By być pełny (pełny z) Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Kość słoniowa [zobacz słonia] I też, nawet, mianowicie Małpy/małpa
2Krn:9:21 o(/ti nau=s tO=| basilei= e)poreu/eto ei)s *Tarsis meta\ tO=n pai/dOn *CHiram, a(/paX dia\ triO=n e)tO=n E)/rCHeto ploi=a e)k *Tarsis tO=| basilei= ge/monta CHrusi/ou kai\ a)rguri/ou kai\ o)do/ntOn e)lefanti/nOn kai\ piTE/kOn.
2Krn:9:21 hoti naus tO basilei eporeueto eis Tarsis meta tOn paidOn CHiram, hapaX dia triOn etOn ErCHeto ploia ek Tarsis tO basilei gemonta CHrysiu kai argyriu kai odontOn elefantinOn kai piTEkOn.
2Krn:9:21 C N3_NSF RA_DSM N3V_DSM V1I_IMI3S P N_AS P RA_GPM N3D_GPM N_GSM D P A3_GPN N3E_GPN V1I_IMI3S N2N_NPN P N_GS RA_DSM N3V_DSM V1_PAPNPN N2N_GSN C N2N_GSN C N3_GPM A1_GPM C N2_GPM
2Krn:9:21 because/that ship the king to go into (+acc) ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the child/servant ć once because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) three year to come; to begin ship out of (+gen) ἐξ before vowels ć the king to be full (full of) piece of gold and also, even, namely piece of silver and also, even, namely grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike ivory [see elephant] and also, even, namely ape/monkey
2Krn:9:21 because/that ship (nom), ships (acc) the (dat) king (dat) he/she/it-was-being-GO-ed into (+acc)   after (+acc), with (+gen) the (gen) children/servants (gen)   once because of (+acc), through (+gen) three (gen) years (gen) he/she/it-was-being-COME-ed; he/she/it-was-being-BEGIN-ed ships (nom|acc|voc) out of (+gen)   the (dat) king (dat) while BE-ing-FULL (acc, nom|acc|voc) piece of gold (gen) and piece of silver (gen) and teeth (gen) ivory ([Adj] gen) and apes/monkeys (gen)
2Krn:9:21 2Krn_9:21_1 2Krn_9:21_2 2Krn_9:21_3 2Krn_9:21_4 2Krn_9:21_5 2Krn_9:21_6 2Krn_9:21_7 2Krn_9:21_8 2Krn_9:21_9 2Krn_9:21_10 2Krn_9:21_11 2Krn_9:21_12 2Krn_9:21_13 2Krn_9:21_14 2Krn_9:21_15 2Krn_9:21_16 2Krn_9:21_17 2Krn_9:21_18 2Krn_9:21_19 2Krn_9:21_20 2Krn_9:21_21 2Krn_9:21_22 2Krn_9:21_23 2Krn_9:21_24 2Krn_9:21_25 2Krn_9:21_26 2Krn_9:21_27 2Krn_9:21_28 2Krn_9:21_29 2Krn_9:21_30
2Krn:9:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:22 καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμων ὑπὲρ πάντας τοὺς βασιλεῖς καὶ πλούτῳ καὶ σοφίᾳ.
2Krn:9:22 And Solomon exceeded all other kings both in riches and wisdom. (2 Chronicles 9:22 Brenton)
2Krn:9:22 Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. (2 Krn 9:22 BT_4)
2Krn:9:22 καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμων ὑπὲρ πάντας τοὺς βασιλεῖς καὶ πλούτῳ καὶ σοφίᾳ.
2Krn:9:22 καί μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό καί σοφία, -ας, ἡ
2Krn:9:22 I też, nawet, mianowicie By powiększać/chwałę Salomon Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król I też, nawet, mianowicie Bogactwa/obfitość I też, nawet, mianowicie Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
2Krn:9:22 kai\ e)megalu/nTE *salOmOn u(pe\r pa/ntas tou\s basilei=s kai\ plou/tO| kai\ sofi/a|.
2Krn:9:22 kai emegalynTE salOmOn hyper pantas tus basileis kai plutO kai sofia.
2Krn:9:22 C VCI_API3S N_NSM P A3_APM RA_APM N3V_APM C N2_DSM C N1A_DSF
2Krn:9:22 and also, even, namely to magnify/laud Solomon above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the king and also, even, namely wealth/abundance and also, even, namely sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
2Krn:9:22 and he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) all (acc) the (acc) kings (acc, nom|voc) and wealth/abundance (dat) and sapience (dat)
2Krn:9:22 2Krn_9:22_1 2Krn_9:22_2 2Krn_9:22_3 2Krn_9:22_4 2Krn_9:22_5 2Krn_9:22_6 2Krn_9:22_7 2Krn_9:22_8 2Krn_9:22_9 2Krn_9:22_10 2Krn_9:22_11
2Krn:9:22 x x x x x x x x x x x
2Krn:9:23 καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμων ἀκοῦσαι τῆς σοφίας αὐτοῦ, ἧς ἔδωκεν ὁ θεὸς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ.
2Krn:9:23 And all the kings of the earth sought the presence of Solomon, to hear his wisdom, which God had put in his heart. (2 Chronicles 9:23 Brenton)
2Krn:9:23 Wszyscy więc królowie ziemi udawali się do Salomona, by posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce. (2 Krn 9:23 BT_4)
2Krn:9:23 καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμων ἀκοῦσαι τῆς σοφίας αὐτοῦ, ἧς ἔδωκεν θεὸς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ.
2Krn:9:23 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:9:23 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Ziemi/ziemia By szukać Twarz Salomon Niechętny; by słyszeć Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By dawać Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
2Krn:9:23 kai\ pa/ntes oi( basilei=s tE=s gE=s e)DZE/toun to\ pro/sOpon *salOmOn a)kou=sai tE=s sofi/as au)tou=, E(=s e)/dOken o( Teo\s e)n kardi/a| au)tou=.
2Krn:9:23 kai pantes hoi basileis tEs gEs eDZEtun to prosOpon salOmOn akusai tEs sofias autu, hEs edOken ho Teos en kardia autu.
2Krn:9:23 C A3_NPM RA_NPM N3V_NPM RA_GSF N1_GSF V2I_IAI3P RA_ASN N2N_ASN N_GSM VA_AAN RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N1A_DSF RD_GSM
2Krn:9:23 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the king the earth/land to seek the face Solomon unwilling; to hear the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] he/she/it/same who/whom/which to give the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
2Krn:9:23 and all (nom|voc) the (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen) earth/land (gen) I-was-SEEK-ing, they-were-SEEK-ing the (nom|acc) face (nom|acc|voc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (gen) sapience (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen)
2Krn:9:23 2Krn_9:23_1 2Krn_9:23_2 2Krn_9:23_3 2Krn_9:23_4 2Krn_9:23_5 2Krn_9:23_6 2Krn_9:23_7 2Krn_9:23_8 2Krn_9:23_9 2Krn_9:23_10 2Krn_9:23_11 2Krn_9:23_12 2Krn_9:23_13 2Krn_9:23_14 2Krn_9:23_15 2Krn_9:23_16 2Krn_9:23_17 2Krn_9:23_18 2Krn_9:23_19 2Krn_9:23_20 2Krn_9:23_21
2Krn:9:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:24 καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκαστος τὰ δῶρα αὐτοῦ, σκεύη ἀργυρᾶ καὶ σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, στακτὴν καὶ ἡδύσματα, ἵππους καὶ ἡμιόνους, τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν.
2Krn:9:24 And they brought every one his gifts, silver vessels and golden vessels, and raiment, myrrh and spices, horses and mules, a rate every year. (2 Chronicles 9:24 Brenton)
2Krn:9:24 Każdy zaś z nich składał corocznie swój dar: naczynia srebrne i naczynia złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły. (2 Krn 9:24 BT_4)
2Krn:9:24 καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκαστος τὰ δῶρα αὐτοῦ, σκεύη ἀργυρᾶ καὶ σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, στακτὴν καὶ ἡδύσματα, ἵππους καὶ ἡμιόνους, τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν.
2Krn:9:24 καί αὐτός αὐτή αὐτό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἱματισμός, -οῦ, ὁ   καί   ἵππος, -ου, ὁ καί ἡμί·ονος, -οῦ, ὁ and ἡ [LXX] ὁ ἡ τό κατά ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
2Krn:9:24 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Każdy Dar On/ona/to/to samo Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Srebrny I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Toaleta od łacińskiego tela 'tkany materiał,sieć {pajęczyna}'; strój, odzieże, ubierając, toaleta, ubierają, uzbroją statek I też, nawet, mianowicie Koń I też, nawet, mianowicie Muł [pół osioł] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rok Rok
2Krn:9:24 kai\ au)toi\ e)/feron e(/kastos ta\ dO=ra au)tou=, skeu/E a)rgura= kai\ skeu/E CHrusa= kai\ i(matismo/n, staktE\n kai\ E(du/smata, i(/ppous kai\ E(mio/nous, to\ kat’ e)niauto\n e)niauto/n.
2Krn:9:24 kai autoi eferon hekastos ta dOra autu, skeuE argyra kai skeuE CHrysa kai himatismon, staktEn kai hEdysmata, hippus kai hEmionus, to kat’ eniauton eniauton.
2Krn:9:24 C RD_NPM V1I_IAI3P A1_NSM RA_APN N2N_APN RD_GSM N3E_APN A1C_APN C N3E_APN A1C_APN C N2_ASM N1_ASF C N3M_APN N2_APM C N2_APM RA_ASN P N2_ASM N2_ASM
2Krn:9:24 and also, even, namely he/she/it/same to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth each the gift he/she/it/same vessel; vessel hardware, utensils, implement silver and also, even, namely vessel; vessel hardware, utensils, implement gold/golden and also, even, namely toilet from Latin tela 'woven material,web'; apparel, habiliments, clothing, toilette, attire, rig ć and also, even, namely ć horse and also, even, namely mule [half-ass] the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing year year
2Krn:9:24 and they/same (nom) I-was-BRING-ing, they-were-BRING-ing each (of two) (nom) the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) him/it/same (gen) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) and toilet (acc)   and   horses (acc) and mules (acc) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) year (acc) year (acc)
2Krn:9:24 2Krn_9:24_1 2Krn_9:24_2 2Krn_9:24_3 2Krn_9:24_4 2Krn_9:24_5 2Krn_9:24_6 2Krn_9:24_7 2Krn_9:24_8 2Krn_9:24_9 2Krn_9:24_10 2Krn_9:24_11 2Krn_9:24_12 2Krn_9:24_13 2Krn_9:24_14 2Krn_9:24_15 2Krn_9:24_16 2Krn_9:24_17 2Krn_9:24_18 2Krn_9:24_19 2Krn_9:24_20 2Krn_9:24_21 2Krn_9:24_22 2Krn_9:24_23 2Krn_9:24_24
2Krn:9:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:25 καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμων τέσσαρες χιλιάδες θήλειαι ἵπποι εἰς ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων, καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν πόλεσιν τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:9:25 And Solomon had four thousand mares for chariots, and twelve thousand horsemen; and he put them in the chariot cities, and with the king in Jerusalem. (2 Chronicles 9:25 Brenton)
2Krn:9:25 Miał więc Salomon cztery tysiące przegród dla koni i rydwanów oraz dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. (2 Krn 9:25 BT_4)
2Krn:9:25 καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμων τέσσαρες χιλιάδες θήλειαι ἵπποι εἰς ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων, καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν πόλεσιν τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν Ιερουσαλημ.
2Krn:9:25 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως ἵππος, -ου, ὁ εἰς[1] ἅρμα[τ], -ατος, τό καί δώ·δεκα/δεκα·δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἱππεύς, -έως, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί μετά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Krn:9:25 I też, nawet, mianowicie By być Salomon Cztery Kilo [jednostka tysiąc] Płci żeńskiej Koń Do (+przyspieszenie) Wóz I też, nawet, mianowicie Dwanaście Kilo [jednostka tysiąc] Jeździec I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Wóz I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Krn:9:25 kai\ E)=san tO=| *salOmOn te/ssares CHilia/des TE/leiai i(/ppoi ei)s a(/rmata kai\ dO/deka CHilia/des i(ppe/On, kai\ e)/Teto au)tou\s e)n po/lesin tO=n a(rma/tOn kai\ meta\ tou= basile/Os e)n *ierousalEm.
2Krn:9:25 kai Esan tO salOmOn tessares CHiliades TEleiai hippoi eis harmata kai dOdeka CHiliades hippeOn, kai eTeto autus en polesin tOn harmatOn kai meta tu basileOs en ierusalEm.
2Krn:9:25 C V9_IAI3P RA_DSM N_DSM A3_NPM N3D_NPF A3U_NPF N2_NPM P N3M_APN C M N3D_NPF N3V_GPM C VEI_AMI3S RD_APM P N3I_DPF RA_GPN N3M_GPN C P RA_GSM N3V_GSM P N_DSF
2Krn:9:25 and also, even, namely to be the Solomon four kilo [unit of one thousand] female horse into (+acc) chariot and also, even, namely twelve kilo [unit of one thousand] horseman and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city the chariot and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Krn:9:25 and they-were the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) four (nom) kilos (nom|voc) female ([Adj] nom|voc) horses (nom|voc) into (+acc) chariots (nom|acc|voc) and twelve kilos (nom|voc) horsemans (gen) and he/she/it-was-PLACE-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) cities (dat) the (gen) chariots (gen) and after (+acc), with (+gen) the (gen) king (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Krn:9:25 2Krn_9:25_1 2Krn_9:25_2 2Krn_9:25_3 2Krn_9:25_4 2Krn_9:25_5 2Krn_9:25_6 2Krn_9:25_7 2Krn_9:25_8 2Krn_9:25_9 2Krn_9:25_10 2Krn_9:25_11 2Krn_9:25_12 2Krn_9:25_13 2Krn_9:25_14 2Krn_9:25_15 2Krn_9:25_16 2Krn_9:25_17 2Krn_9:25_18 2Krn_9:25_19 2Krn_9:25_20 2Krn_9:25_21 2Krn_9:25_22 2Krn_9:25_23 2Krn_9:25_24 2Krn_9:25_25 2Krn_9:25_26 2Krn_9:25_27
2Krn:9:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:26 καὶ ἦν ἡγούμενος πάντων τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἕως ὁρίου Αἰγύπτου.
2Krn:9:26 And he rules over all the kings from the river even to the land of the Philistines, and to the borders of Egypt. (2 Chronicles 9:26 Brenton)
2Krn:9:26 Panował on wówczas nad wszystkimi królami od Rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu. (2 Krn 9:26 BT_4)
2Krn:9:26 καὶ ἦν ἡγούμενος πάντων τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἕως ὁρίου Αἰγύπτου.
2Krn:9:26 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλό·φυλος -ον καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅριον, -ου, τό Αἴγυπτος, -ου, ἡ
2Krn:9:26 I też, nawet, mianowicie By być By uważać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Ziemi/ziemia Obcy I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Granica Egipt [kraj z]
2Krn:9:26 kai\ E)=n E(gou/menos pa/ntOn tO=n basile/On a)po\ tou= potamou= kai\ e(/Os gE=s a)llofu/lOn kai\ e(/Os o(ri/ou *ai)gu/ptou.
2Krn:9:26 kai En hEgumenos pantOn tOn basileOn apo tu potamu kai heOs gEs allofylOn kai heOs horiu aigyptu.
2Krn:9:26 C V9_IAI3S V2_PMPNSM A3_GPM RA_GPM N3V_GPM P RA_GSM N2_GSM C P N1_GSF A1B_GPM C P N2N_GSN N2_GSF
2Krn:9:26 and also, even, namely to be to deem every all, each, every, the whole of the king from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the river and also, even, namely until; dawn earth/land foreign and also, even, namely until; dawn boundary Egypt [country of]
2Krn:9:26 and he/she/it-was while being-DEEM-ed (nom) all (gen) the (gen) kings (gen) away from (+gen) the (gen) river (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) earth/land (gen) foreign ([Adj] gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) boundary (gen) Egypt (gen)
2Krn:9:26 2Krn_9:26_1 2Krn_9:26_2 2Krn_9:26_3 2Krn_9:26_4 2Krn_9:26_5 2Krn_9:26_6 2Krn_9:26_7 2Krn_9:26_8 2Krn_9:26_9 2Krn_9:26_10 2Krn_9:26_11 2Krn_9:26_12 2Krn_9:26_13 2Krn_9:26_14 2Krn_9:26_15 2Krn_9:26_16 2Krn_9:26_17
2Krn:9:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:9:27 καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος.
2Krn:9:27 And the king made gold and silver in Jerusalem as stones, and cedars as the sycamore trees in the plain for abundance. (2 Chronicles 9:27 Brenton)
2Krn:9:27 Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów - ile sykomor na Szefeli. (2 Krn 9:27 BT_4)
2Krn:9:27 καὶ ἔδωκεν βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος.
2Krn:9:27 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὡς λίθος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὡς συκά·μινος, -ου, ἡ (cf. συκο·μορέα) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό πεδινός -ή -όν εἰς[1] πλῆθο·ς, -ους, τό
2Krn:9:27 I też, nawet, mianowicie By dawać Król Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Jak/jak Kamień I też, nawet, mianowicie Jak/jak Morwa (morwa czarna) drzewo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poziomy Do (+przyspieszenie) Los (mnóstwo )
2Krn:9:27 kai\ e)/dOken o( basileu\s to\ CHrusi/on kai\ to\ a)rgu/rion e)n *ierousalEm O(s li/Tous kai\ ta\s ke/drous O(s sukami/nous ta\s e)n tE=| pedinE=| ei)s plE=Tos.
2Krn:9:27 kai edOken ho basileus to CHrysion kai to argyrion en ierusalEm hOs liTus kai tas kedrus hOs sykaminus tas en tE pedinE eis plETos.
2Krn:9:27 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N2N_ASN P N_DSF C N2_APM C RA_APF N2_APF C N2_APF RA_APF P RA_DSF A1_DSF P N3E_ASN
2Krn:9:27 and also, even, namely to give the king the piece of gold and also, even, namely the piece of silver in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] as/like stone and also, even, namely the ć as/like mulberry (sycamine) tree the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the level into (+acc) lot (multitude )
2Krn:9:27 and he/she/it-GIVE-ed the (nom) king (nom) the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) as/like stones (acc) and the (acc)   as/like mulberry (sycamine) trees (acc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) level ([Adj] dat) into (+acc) lot (nom|acc|voc)
2Krn:9:27 2Krn_9:27_1 2Krn_9:27_2 2Krn_9:27_3 2Krn_9:27_4 2Krn_9:27_5 2Krn_9:27_6 2Krn_9:27_7 2Krn_9:27_8 2Krn_9:27_9 2Krn_9:27_10 2Krn_9:27_11 2Krn_9:27_12 2Krn_9:27_13 2Krn_9:27_14 2Krn_9:27_15 2Krn_9:27_16 2Krn_9:27_17 2Krn_9:27_18 2Krn_9:27_19 2Krn_9:27_20 2Krn_9:27_21 2Krn_9:27_22 2Krn_9:27_23 2Krn_9:27_24
2Krn:9:27 x