2Krn:7:1 καὶ ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων προσευχόμενος, καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας, καὶ δόξα κυρίου ἔπλησεν τὸν οἶκον.
2Krn:7:1 And when Solomon had finished praying, then the fire came down from heaven, and devoured the whole-burnt-offerings and the sacrifices; and the glory of the Lord filled the house. (2 Chronicles 7:1 Brenton)
2Krn:7:1 Skoro Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił całopalenie oraz żertwy, a chwała Pańska wypełniła dom. (2 Krn 7:1 BT_4)
2Krn:7:1 Καὶ ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων προσευχόμενος, καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας, καὶ δόξα κυρίου ἔπλησεν τὸν οἶκον.
2Krn:7:1 καί ὡς συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
2Krn:7:1 I też, nawet, mianowicie Jak/jak By uzupełniać Salomon By modlić się się I też, nawet, mianowicie Ogień By schodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Dom
2Krn:7:1 *kai\ O(s sunete/lesen *salOmOn proseuCHo/menos, kai\ to\ pu=r kate/bE e)k tou= ou)ranou= kai\ kate/fagen ta\ o(lokautO/mata kai\ ta\s Tusi/as, kai\ do/Xa kuri/ou e)/plEsen to\n oi)=kon.
2Krn:7:1 kai hOs synetelesen salOmOn proseuCHomenos, kai to pyr katebE ek tu uranu kai katefagen ta holokautOmata kai tas Tysias, kai doXa kyriu eplEsen ton oikon.
2Krn:7:1 C C VAI_AAI3S N_NSM V1_PMPNSM C RA_ASN N3_ASN VZI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S RA_APN N3M_APN C RA_APF N1A_APF C N1S_NSF N2_GSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM
2Krn:7:1 and also, even, namely as/like to complete Solomon to pray and also, even, namely the fire to go down out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? the house
2Krn:7:1 and as/like he/she/it-COMPLETE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) while being-PRAY-ed (nom) and the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) he/she/it-GO DOWN-ed out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-DEVOUR-ed the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) and the (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) and glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-???-ed the (acc) house (acc)
2Krn:7:1 2Krn_7:1_1 2Krn_7:1_2 2Krn_7:1_3 2Krn_7:1_4 2Krn_7:1_5 2Krn_7:1_6 2Krn_7:1_7 2Krn_7:1_8 2Krn_7:1_9 2Krn_7:1_10 2Krn_7:1_11 2Krn_7:1_12 2Krn_7:1_13 2Krn_7:1_14 2Krn_7:1_15 2Krn_7:1_16 2Krn_7:1_17 2Krn_7:1_18 2Krn_7:1_19 2Krn_7:1_20 2Krn_7:1_21 2Krn_7:1_22 2Krn_7:1_23 2Krn_7:1_24 2Krn_7:1_25
2Krn:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:2 καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτι ἔπλησεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον.
2Krn:7:2 And the priests could not enter into the house of the Lord at that time, for the glory of the Lord filled the house. (2 Chronicles 7:2 Brenton)
2Krn:7:2 Kapłani nie mogli wejść do domu Pańskiego, ponieważ chwała Pańska napełniła dom Pański. (2 Krn 7:2 BT_4)
2Krn:7:2 καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτι ἔπλησεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον.
2Krn:7:2 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ὅτι πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
2Krn:7:2 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Duchowny By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Ponieważ/tamto Do ??? Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dom
2Krn:7:2 kai\ ou)k E)du/nanto oi( i(erei=s ei)selTei=n ei)s to\n oi)=kon kuri/ou e)n tO=| kairO=| e)kei/nO|, o(/ti e)/plEsen do/Xa kuri/ou to\n oi)=kon.
2Krn:7:2 kai uk Edynanto hoi hiereis eiselTein eis ton oikon kyriu en tO kairO ekeinO, hoti eplEsen doXa kyriu ton oikon.
2Krn:7:2 C D V6I_IMI3P RA_NPM N3V_NPM VB_AAN P RA_ASM N2_ASM N2_GSM P RA_DSM N2_DSM RD_DSM C VAI_AAI3S N1S_NSF N2_GSM RA_ASM N2_ASM
2Krn:7:2 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the priest to enter into (+acc) the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that because/that to ??? glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the house
2Krn:7:2 and not they-were-being-ABLE-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) to-ENTER into (+acc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) because/that he/she/it-???-ed glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) house (acc)
2Krn:7:2 2Krn_7:2_1 2Krn_7:2_2 2Krn_7:2_3 2Krn_7:2_4 2Krn_7:2_5 2Krn_7:2_6 2Krn_7:2_7 2Krn_7:2_8 2Krn_7:2_9 2Krn_7:2_10 2Krn_7:2_11 2Krn_7:2_12 2Krn_7:2_13 2Krn_7:2_14 2Krn_7:2_15 2Krn_7:2_16 2Krn_7:2_17 2Krn_7:2_18 2Krn_7:2_19 2Krn_7:2_20
2Krn:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:3 καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἑώρων καταβαῖνον τὸ πῦρ, καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπὶ τὸν οἶκον, καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ τὸ λιθόστρωτον καὶ προσεκύνησαν καὶ ᾔνουν τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
2Krn:7:3 And all the children of Israel saw the fire descending, and the glory of the Lord was upon the house: and they fell upon their face to the ground on the pavement, and worshipped, and praised the Lord; for it is good to do so, because his mercy endures for ever. (2 Chronicles 7:3 Brenton)
2Krn:7:3 Wszyscy zaś Izraelici, widząc zstępujący ogień i chwałę Pańską spoczywającą nad świątynią, upadli twarzą ku ziemi, na posadzkę, i oddali pokłon, a potem wysławiali Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość. (2 Krn 7:3 BT_4)
2Krn:7:3 καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἑώρων καταβαῖνον τὸ πῦρ, καὶ δόξα κυρίου ἐπὶ τὸν οἶκον, καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ τὸ λιθόστρωτον καὶ προσεκύνησαν καὶ ᾔνουν τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
2Krn:7:3 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὁ ἡ τό λιθό·στρωτος -ον καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:7:3 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By schodzić Ogień I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie I też, nawet, mianowicie By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo
2Krn:7:3 kai\ pa/ntes oi( ui(oi\ *israEl e(O/rOn katabai=non to\ pu=r, kai\ E( do/Xa kuri/ou e)pi\ to\n oi)=kon, kai\ e)/peson e)pi\ pro/sOpon e)pi\ tE\n gE=n e)pi\ to\ liTo/strOton kai\ proseku/nEsan kai\ E)/|noun tO=| kuri/O|, o(/ti a)gaTo/n, o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=.
2Krn:7:3 kai pantes hoi hyioi israEl heOrOn katabainon to pyr, kai hE doXa kyriu epi ton oikon, kai epeson epi prosOpon epi tEn gEn epi to liTostrOton kai prosekynEsan kai Enun tO kyriO, hoti agaTon, hoti eis ton aiOna to eleos autu.
2Krn:7:3 C A3_NPM RA_NPM N2_NPM N_GSM V3I_IAI3P V1_PAPASN RA_ASN N3_ASN C RA_NSF N1S_NSF N2_GSM P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3P P N2N_ASN P RA_ASF N1_ASF P RA_ASN A1B_ASN C VAI_AAI3P C V2I_IAI3P RA_DSM N2_DSM C A1_NSN C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSN RD_GSM
2Krn:7:3 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the son Israel to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go down the fire and also, even, namely the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself and also, even, namely to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that good inherently good, i.e. God-wrought. because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same
2Krn:7:3 and all (nom|voc) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) I-was-SEE-ing, they-were-SEE-ing while GO DOWN-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) and I-FALL-ed, they-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE and I-was-PRAISE-ing, they-were-PRAISE-ing the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) because/that good ([Adj] acc, nom|acc|voc) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Krn:7:3 2Krn_7:3_1 2Krn_7:3_2 2Krn_7:3_3 2Krn_7:3_4 2Krn_7:3_5 2Krn_7:3_6 2Krn_7:3_7 2Krn_7:3_8 2Krn_7:3_9 2Krn_7:3_10 2Krn_7:3_11 2Krn_7:3_12 2Krn_7:3_13 2Krn_7:3_14 2Krn_7:3_15 2Krn_7:3_16 2Krn_7:3_17 2Krn_7:3_18 2Krn_7:3_19 2Krn_7:3_20 2Krn_7:3_21 2Krn_7:3_22 2Krn_7:3_23 2Krn_7:3_24 2Krn_7:3_25 2Krn_7:3_26 2Krn_7:3_27 2Krn_7:3_28 2Krn_7:3_29 2Krn_7:3_30 2Krn_7:3_31 2Krn_7:3_32 2Krn_7:3_33 2Krn_7:3_34 2Krn_7:3_35 2Krn_7:3_36 2Krn_7:3_37 2Krn_7:3_38 2Krn_7:3_39 2Krn_7:3_40 2Krn_7:3_41
2Krn:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:4 καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς θύοντες θύματα ἔναντι κυρίου.
2Krn:7:4 And the king and all the people were offering sacrifices before the Lord. (2 Chronicles 7:4 Brenton)
2Krn:7:4 Król zaś i cały lud składali ofiary przed obliczem Pana. (2 Krn 7:4 BT_4)
2Krn:7:4 καὶ βασιλεὺς καὶ πᾶς λαὸς θύοντες θύματα ἔναντι κυρίου.
2Krn:7:4 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-)   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
2Krn:7:4 I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
2Krn:7:4 kai\ o( basileu\s kai\ pa=s o( lao\s Tu/ontes Tu/mata e)/nanti kuri/ou.
2Krn:7:4 kai ho basileus kai pas ho laos Tyontes Tymata enanti kyriu.
2Krn:7:4 C RA_NSM N3V_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM V1_PAPNPM N3M_APN D N2_GSM
2Krn:7:4 and also, even, namely the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
2Krn:7:4 and the (nom) king (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) while SACRIFICE-ing (nom|voc)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
2Krn:7:4 2Krn_7:4_1 2Krn_7:4_2 2Krn_7:4_3 2Krn_7:4_4 2Krn_7:4_5 2Krn_7:4_6 2Krn_7:4_7 2Krn_7:4_8 2Krn_7:4_9 2Krn_7:4_10 2Krn_7:4_11
2Krn:7:4 x x x x x x x x x x x
2Krn:7:5 καὶ ἐθυσίασεν Σαλωμων τὴν θυσίαν, μόσχων εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας καὶ βοσκημάτων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδας, καὶ ἐνεκαίνισεν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαός.
2Krn:7:5 And king Solomon offered a sacrifice of calves twenty and two thousand, of sheep a hundred and twenty thousand: so the king and all the people dedicated the house of God. (2 Chronicles 7:5 Brenton)
2Krn:7:5 Król Salomon złożył w ofierze dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. I tak poświęcili dom Boży - król i cały naród. (2 Krn 7:5 BT_4)
2Krn:7:5 καὶ ἐθυσίασεν Σαλωμων τὴν θυσίαν, μόσχων εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας καὶ βοσκημάτων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδας, καὶ ἐνεκαίνισεν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ βασιλεὺς καὶ πᾶς λαός.
2Krn:7:5 καί   Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ μόσχος, -ου, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί   ἑκατόν καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
2Krn:7:5 I też, nawet, mianowicie Salomon Ofiara gnębią, poświęcają Cielęcia/wół Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Dwa Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Sto I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie By inaugurować Dom Bóg  Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie
2Krn:7:5 kai\ e)Tusi/asen *salOmOn tE\n Tusi/an, mo/sCHOn ei)/kosi kai\ du/o CHilia/das kai\ boskEma/tOn e(kato\n kai\ ei)/kosi CHilia/das, kai\ e)nekai/nisen to\n oi)=kon tou= Teou= o( basileu\s kai\ pa=s o( lao/s.
2Krn:7:5 kai eTysiasen salOmOn tEn Tysian, mosCHOn eikosi kai dyo CHiliadas kai boskEmatOn hekaton kai eikosi CHiliadas, kai enekainisen ton oikon tu Teu ho basileus kai pas ho laos.
2Krn:7:5 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1A_ASF N2_GPM M C M N3D_APF C N3M_GPN M C M N3D_APF C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RA_NSM N3V_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM
2Krn:7:5 and also, even, namely ć Solomon the sacrifice victimize, immolate calf/ox icon; twenty and also, even, namely two kilo [unit of one thousand] and also, even, namely ć hundred and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] and also, even, namely to inaugurate the house the god [see theology] the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people
2Krn:7:5 and   Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) sacrifice (acc) calves/oxen (gen) icons (dat); twenty and two (nom, acc, gen) kilos (acc) and   hundred and icons (dat); twenty kilos (acc) and he/she/it-INAUGURATE-ed the (acc) house (acc) the (gen) god (gen) the (nom) king (nom) and every (nom|voc) the (nom) people (nom)
2Krn:7:5 2Krn_7:5_1 2Krn_7:5_2 2Krn_7:5_3 2Krn_7:5_4 2Krn_7:5_5 2Krn_7:5_6 2Krn_7:5_7 2Krn_7:5_8 2Krn_7:5_9 2Krn_7:5_10 2Krn_7:5_11 2Krn_7:5_12 2Krn_7:5_13 2Krn_7:5_14 2Krn_7:5_15 2Krn_7:5_16 2Krn_7:5_17 2Krn_7:5_18 2Krn_7:5_19 2Krn_7:5_20 2Krn_7:5_21 2Krn_7:5_22 2Krn_7:5_23 2Krn_7:5_24 2Krn_7:5_25 2Krn_7:5_26 2Krn_7:5_27 2Krn_7:5_28
2Krn:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:6 καὶ οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὰς φυλακὰς αὐτῶν ἑστηκότες, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις ᾠδῶν κυρίου τοῦ Δαυιδ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐξομολογεῖσθαι ἔναντι κυρίου ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν ὕμνοις Δαυιδ διὰ χειρὸς αὐτῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξιν ἐναντίον αὐτῶν, καὶ πᾶς Ισραηλ ἑστηκώς.
2Krn:7:6 And the priests were standing at their watches, and the Levites with instruments of music of the Lord, belonging to king David, to give thanks before the Lord, for his mercy endures for ever, with the hymns of David, by their ministry: and the priests were blowing the trumpets before them, and all Israel standing. (2 Chronicles 7:6 Brenton)
2Krn:7:6 Kapłani trwali przy swoich powinnościach, lewici zaś - z instrumentami muzycznymi, które sprawił król Dawid dla wtórowania pieśniom na cześć Pana: bo na wieki Jego łaskawość, gdy Dawid wychwalał Go za ich pośrednictwem. Naprzeciw nich trąbili kapłani, a cały Izrael stał. (2 Krn 7:6 BT_4)
2Krn:7:6 καὶ οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὰς φυλακὰς αὐτῶν ἑστηκότες, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις ᾠδῶν κυρίου τοῦ Δαυιδ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐξομολογεῖσθαι ἔναντι κυρίου ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν ὕμνοις Δαυιδ διὰ χειρὸς αὐτῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξιν ἐναντίον αὐτῶν, καὶ πᾶς Ισραηλ ἑστηκώς.
2Krn:7:6 καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν   ᾠδή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὕμνος, -ου, ὁ; ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ διά χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
2Krn:7:6 I też, nawet, mianowicie Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się On/ona/to/to samo By powodować stać I też, nawet, mianowicie Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oda Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. David Król By przyznawać Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hymn; by wysławiać David Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Duchowny By grać na trąbce Trąbka Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael By powodować stać
2Krn:7:6 kai\ oi( i(erei=s e)pi\ ta\s fulaka\s au)tO=n e(stEko/tes, kai\ oi( *leui=tai e)n o)rga/nois O)|dO=n kuri/ou tou= *dauid tou= basile/Os tou= e)Xomologei=sTai e)/nanti kuri/ou o(/ti ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou= e)n u(/mnois *dauid dia\ CHeiro\s au)tO=n, kai\ oi( i(erei=s salpi/DZontes tai=s sa/lpigXin e)nanti/on au)tO=n, kai\ pa=s *israEl e(stEkO/s.
2Krn:7:6 kai hoi hiereis epi tas fylakas autOn hestEkotes, kai hoi leuitai en organois OdOn kyriu tu dauid tu basileOs tu eXomologeisTai enanti kyriu hoti eis ton aiOna to eleos autu en hymnois dauid dia CHeiros autOn, kai hoi hiereis salpiDZontes tais salpinXin enantion autOn, kai pas israEl hestEkOs.
2Krn:7:6 C RA_NPM N3V_NPM P RA_APF N1_APF RD_GPM VXI_XAPNPM C RA_NPM N1M_NPM P N2N_DPN N1_GPF N2_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GSN V2_PMN D N2_GSM C P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSM RD_GSM P N2_DPM N_GSM P N3_GSF RD_GPM C RA_NPM N3V_NPM V1_PAPNPM RA_DPF N3G_DPF P RD_GPM C A3_NSM N_NSM VXI_XAPNSM
2Krn:7:6 and also, even, namely the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the guard; prison guard he/she/it/same to cause to stand and also, even, namely the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ode lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the David the king the to confess before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hymn; to hymn David because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) hand he/she/it/same and also, even, namely the priest to trumpet the trumpet in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel to cause to stand
2Krn:7:6 and the (nom) priests (acc, nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) guards (acc); prisons (acc) them/same (gen) having CAUSE-ed-TO-STand (nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) in/among/by (+dat)   odes (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) David (indecl) the (gen) king (gen) the (gen) to-be-being-CONFESS-ed before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) hymns (dat); you(sg)-happen-to-be-HYMN-ing (opt) David (indecl) because of (+acc), through (+gen) hand (gen) them/same (gen) and the (nom) priests (acc, nom|voc) while TRUMPET-ing (nom|voc) the (dat) trumpets (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and every (nom|voc) Israel (indecl) having CAUSE-ed-TO-STand (nom)
2Krn:7:6 2Krn_7:6_1 2Krn_7:6_2 2Krn_7:6_3 2Krn_7:6_4 2Krn_7:6_5 2Krn_7:6_6 2Krn_7:6_7 2Krn_7:6_8 2Krn_7:6_9 2Krn_7:6_10 2Krn_7:6_11 2Krn_7:6_12 2Krn_7:6_13 2Krn_7:6_14 2Krn_7:6_15 2Krn_7:6_16 2Krn_7:6_17 2Krn_7:6_18 2Krn_7:6_19 2Krn_7:6_20 2Krn_7:6_21 2Krn_7:6_22 2Krn_7:6_23 2Krn_7:6_24 2Krn_7:6_25 2Krn_7:6_26 2Krn_7:6_27 2Krn_7:6_28 2Krn_7:6_29 2Krn_7:6_30 2Krn_7:6_31 2Krn_7:6_32 2Krn_7:6_33 2Krn_7:6_34 2Krn_7:6_35 2Krn_7:6_36 2Krn_7:6_37 2Krn_7:6_38 2Krn_7:6_39 2Krn_7:6_40 2Krn_7:6_41 2Krn_7:6_42 2Krn_7:6_43 2Krn_7:6_44 2Krn_7:6_45 2Krn_7:6_46 2Krn_7:6_47 2Krn_7:6_48
2Krn:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:7 καὶ ἡγίασεν Σαλωμων τὸ μέσον τῆς αὐλῆς τῆς ἐν οἴκῳ κυρίου· ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα τῶν σωτηρίων, ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν, ὃ ἐποίησεν Σαλωμων, οὐκ ἐξεποίει δέξασθαι τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ μαναα καὶ τὰ στέατα.
2Krn:7:7 And Solomon consecrated the middle of the court that was in the house of the Lord: for he offered there the whole-burnt-offerings and the fat of the peace-offerings, for the brazen altar which Solomon had made was not sufficient to receive the whole-burnt-offerings, and the meat-offerings, and the fat. (2 Chronicles 7:7 Brenton)
2Krn:7:7 Potem poświęcił Salomon środkową część dziedzińca przed świątynią Pańską, bo dokonał tam ofiary całopalnej i z tłuszczu ofiar biesiadnych, gdyż brązowy ołtarz, który sprawił Salomon, nie mógł pomieścić całopaleń i ofiar z pokarmów i tłuszczów. (2 Krn 7:7 BT_4)
2Krn:7:7 καὶ ἡγίασεν Σαλωμων τὸ μέσον τῆς αὐλῆς τῆς ἐν οἴκῳ κυρίου· ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα τῶν σωτηρίων, ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν, ἐποίησεν Σαλωμων, οὐκ ἐξεποίει δέξασθαι τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ μαναα καὶ τὰ στέατα.
2Krn:7:7 καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό μέσος -η -ον ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὅτι ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX]
2Krn:7:7 I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Salomon Średni Dziedzińca owczarnia, pałac, dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By czynić/rób Tam Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie Łój Oszczędność Ponieważ/tamto Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Miedź albo brąz Kto/, który/, który By czynić/rób Salomon ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Łój
2Krn:7:7 kai\ E(gi/asen *salOmOn to\ me/son tE=s au)lE=s tE=s e)n oi)/kO| kuri/ou· o(/ti e)poi/Esen e)kei= ta\ o(lokautO/mata kai\ ta\ ste/ata tO=n sOtEri/On, o(/ti to\ TusiastE/rion to\ CHalkou=n, o(\ e)poi/Esen *salOmOn, ou)k e)Xepoi/ei de/XasTai ta\ o(lokautO/mata kai\ ta\ manaa kai\ ta\ ste/ata.
2Krn:7:7 kai hEgiasen salOmOn to meson tEs aulEs tEs en oikO kyriu· hoti epoiEsen ekei ta holokautOmata kai ta steata tOn sOtEriOn, hoti to TysiastErion to CHalkun, ho epoiEsen salOmOn, uk eXepoiei deXasTai ta holokautOmata kai ta manaa kai ta steata.
2Krn:7:7 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN A1_ASN RA_GSF N1_GSF RA_GSF P N2_DSM N2_GSM C VAI_AAI3S D RA_APN N3M_APN C RA_APN N3T_APN RA_GPN N2N_GPN C RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASM RR_NSM VAI_AAI3S N_NSM D V2I_IAI3S VA_AMN RA_APN N3M_APN C RA_APN N_APN C RA_APN N3T_APN
2Krn:7:7 and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy Solomon the middle the courtyard sheep-fold, palace, house the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to do/make there the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the suet the saving because/that the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the copper or bronze who/whom/which to do/make Solomon οὐχ before rough breathing ć to receive the burnt offering [see holocaust] and also, even, namely the ć and also, even, namely the suet
2Krn:7:7 and he/she/it-CONSECRATE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (nom|acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) courtyard (gen) the (gen) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that he/she/it-DO/MAKE-ed there the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) and the (nom|acc) suets (nom|acc|voc) the (gen) saving ([Adj] gen) because/that the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) not   to-be-RECEIVE-ed the (nom|acc) burnt offerings (nom|acc|voc) and the (nom|acc)   and the (nom|acc) suets (nom|acc|voc)
2Krn:7:7 2Krn_7:7_1 2Krn_7:7_2 2Krn_7:7_3 2Krn_7:7_4 2Krn_7:7_5 2Krn_7:7_6 2Krn_7:7_7 2Krn_7:7_8 2Krn_7:7_9 2Krn_7:7_10 2Krn_7:7_11 2Krn_7:7_12 2Krn_7:7_13 2Krn_7:7_14 2Krn_7:7_15 2Krn_7:7_16 2Krn_7:7_17 2Krn_7:7_18 2Krn_7:7_19 2Krn_7:7_20 2Krn_7:7_21 2Krn_7:7_22 2Krn_7:7_23 2Krn_7:7_24 2Krn_7:7_25 2Krn_7:7_26 2Krn_7:7_27 2Krn_7:7_28 2Krn_7:7_29 2Krn_7:7_30 2Krn_7:7_31 2Krn_7:7_32 2Krn_7:7_33 2Krn_7:7_34 2Krn_7:7_35 2Krn_7:7_36 2Krn_7:7_37 2Krn_7:7_38 2Krn_7:7_39 2Krn_7:7_40
2Krn:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:8 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν ἑορτὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἑπτὰ ἡμέραις καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ, ἐκκλησία μεγάλη σφόδρα ἀπὸ εἰσόδου Αιμαθ καὶ ἕως χειμάρρου Αἰγύπτου.
2Krn:7:8 And Solomon kept the feast at that time seven days, and all Israel with him, a very great assembly, from the entering in of Aemath, and as far as the river of Egypt. (2 Chronicles 7:8 Brenton)
2Krn:7:8 Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela, od Wejścia do Chamat aż do Potoku Egipskiego, obchodzili uroczyste święto przez siedem dni. (2 Krn 7:8 BT_4)
2Krn:7:8 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν ἑορτὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἑπτὰ ἡμέραις καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ, ἐκκλησία μεγάλη σφόδρα ἀπὸ εἰσόδου Αιμαθ καὶ ἕως χειμάρρου Αἰγύπτου.
2Krn:7:8 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό ἑορτή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σφόδρα ἀπό εἴσ·οδος, -ου, ἡ   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
2Krn:7:8 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Salomon Świąteczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto Siedem Dzień I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Wielki Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wejście {Pozycja} I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Koryto rzeki Egipt [kraj z]
2Krn:7:8 kai\ e)poi/Esen *salOmOn tE\n e(ortE\n e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| e(pta\ E(me/rais kai\ pa=s *israEl met’ au)tou=, e)kklEsi/a mega/lE sfo/dra a)po\ ei)so/dou *aimaT kai\ e(/Os CHeima/rrou *ai)gu/ptou.
2Krn:7:8 kai epoiEsen salOmOn tEn heortEn en tO kairO ekeinO hepta hEmerais kai pas israEl met’ autu, ekklEsia megalE sfodra apo eisodu aimaT kai heOs CHeimarru aigyptu.
2Krn:7:8 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF P RA_DSM N2_DSM RD_DSM M N1A_DPF C A3_NSM N_NSM P RD_GSM N1A_NSF A1_NSF D P N2_GSF N_GSF C P N2_GSM N2_GSF
2Krn:7:8 and also, even, namely to do/make Solomon the festival in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that seven day and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same assembly assembly, gathering, congregation, church great vehement, intense, keen, inveighingly, eager from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing entry ć and also, even, namely until; dawn wadi Egypt [country of]
2Krn:7:8 and he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) festival (acc) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) seven days (dat) and every (nom|voc) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) assembly (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) vehement, away from (+gen) entry (gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) wadi (gen, voc) Egypt (gen)
2Krn:7:8 2Krn_7:8_1 2Krn_7:8_2 2Krn_7:8_3 2Krn_7:8_4 2Krn_7:8_5 2Krn_7:8_6 2Krn_7:8_7 2Krn_7:8_8 2Krn_7:8_9 2Krn_7:8_10 2Krn_7:8_11 2Krn_7:8_12 2Krn_7:8_13 2Krn_7:8_14 2Krn_7:8_15 2Krn_7:8_16 2Krn_7:8_17 2Krn_7:8_18 2Krn_7:8_19 2Krn_7:8_20 2Krn_7:8_21 2Krn_7:8_22 2Krn_7:8_23 2Krn_7:8_24 2Krn_7:8_25 2Krn_7:8_26
2Krn:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:9 καὶ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον, ὅτι ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐποίησεν ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτήν.
2Krn:7:9 And on the eighth day he kept a solemn assembly: for he kept a feast of seven days as the dedication of the altar. (2 Chronicles 7:9 Brenton)
2Krn:7:9 W ósmym dniu odbyło się uroczyste zebranie, bo siedem dni trwało poświęcenie ołtarza i siedem dni uroczystość. (2 Krn 7:9 BT_4)
2Krn:7:9 καὶ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον, ὅτι ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐποίησεν ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτήν.
2Krn:7:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον   ὅτι   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἑορτή, -ῆς, ἡ
2Krn:7:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ósmy Ponieważ/tamto Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By czynić/rób Siedem Dzień Świąteczny
2Krn:7:9 kai\ e)poi/Esen e)n tE=| E(me/ra| tE=| o)gdo/E| e)Xo/dion, o(/ti e)gkainismo\n tou= TusiastEri/ou e)poi/Esen e(pta\ E(me/ras e(ortE/n.
2Krn:7:9 kai epoiEsen en tE hEmera tE ogdoE eXodion, hoti enkainismon tu TysiastEriu epoiEsen hepta hEmeras heortEn.
2Krn:7:9 C VAI_AAI3S P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N2N_ASN C N2_ASM RA_GSN N2N_GSN VAI_AAI3S M N1A_APF N1_ASF
2Krn:7:9 and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the eighth ć because/that ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to do/make seven day festival
2Krn:7:9 and he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) eighth (dat)   because/that   the (gen) sanctuary (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed seven day (gen), days (acc) festival (acc)
2Krn:7:9 2Krn_7:9_1 2Krn_7:9_2 2Krn_7:9_3 2Krn_7:9_4 2Krn_7:9_5 2Krn_7:9_6 2Krn_7:9_7 2Krn_7:9_8 2Krn_7:9_9 2Krn_7:9_10 2Krn_7:9_11 2Krn_7:9_12 2Krn_7:9_13 2Krn_7:9_14 2Krn_7:9_15 2Krn_7:9_16
2Krn:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:10 καὶ ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἀπέστειλεν τὸν λαὸν εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν εὐφραινομένους καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν κύριος τῷ Δαυιδ καὶ τῷ Σαλωμων καὶ τῷ Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ.
2Krn:7:10 And on the twenty-third day of the seventh month he dismissed the people to their tents, rejoicing, and with a glad heart because of the good deeds which the Lord had done to David, and to Solomon, and to Israel his people. (2 Chronicles 7:10 Brenton)
2Krn:7:10 A w dwudziestym trzecim dniu siódmego miesiąca odesłał lud do ich namiotów - ludzi radosnych i wdzięcznych w sercu za te wszystkie dobrodziejstwa, jakie Pan wyświadczył Dawidowi, Salomonowi i swemu ludowi izraelskiemu. (2 Krn 7:10 BT_4)
2Krn:7:10 καὶ ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἀπέστειλεν τὸν λαὸν εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν εὐφραινομένους καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν κύριος τῷ Δαυιδ καὶ τῷ Σαλωμων καὶ τῷ Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ.
2Krn:7:10 καί ἐν ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί   ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καρδία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:7:10 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzeci I też, nawet, mianowicie Miesiąc Siódmy zamawiać Ludzie Do (+przyspieszenie) Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. David I też, nawet, mianowicie Salomon I też, nawet, mianowicie Izrael Ludzie On/ona/to/to samo
2Krn:7:10 kai\ e)n tE=| tri/tE| kai\ ei)kostE=| tou= mEno\s tou= e(bdo/mou a)pe/steilen to\n lao\n ei)s ta\ skEnO/mata au)tO=n eu)frainome/nous kai\ a)gaTE=| kardi/a| e)pi\ toi=s a)gaToi=s, oi(=s e)poi/Esen ku/rios tO=| *dauid kai\ tO=| *salOmOn kai\ tO=| *israEl laO=| au)tou=.
2Krn:7:10 kai en tE tritE kai eikostE tu mEnos tu hebdomu apesteilen ton laon eis ta skEnOmata autOn eufrainomenus kai agaTE kardia epi tois agaTois, hois epoiEsen kyrios tO dauid kai tO salOmOn kai tO israEl laO autu.
2Krn:7:10 C P RA_DSF A1_DSF C A1_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_APN N3M_APN RD_GPM V1_PMPAPM C A1_DSF N1A_DSF P RA_DPM A1_DPM RR_DPM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM N2_DSM RD_GSM
2Krn:7:10 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the third and also, even, namely ć the month the seventh to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the people into (+acc) the lodging, habitation he/she/it/same to celebrate/be merry and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the David and also, even, namely the Solomon and also, even, namely the Israel people he/she/it/same
2Krn:7:10 and in/among/by (+dat) the (dat) third (dat) and   the (gen) month (gen) the (gen) seventh (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed the (acc) people (acc) into (+acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) them/same (gen) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (acc) and good ([Adj] dat) heart (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) good ([Adj] dat) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) David (indecl) and the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and the (dat) Israel (indecl) people (dat) him/it/same (gen)
2Krn:7:10 2Krn_7:10_1 2Krn_7:10_2 2Krn_7:10_3 2Krn_7:10_4 2Krn_7:10_5 2Krn_7:10_6 2Krn_7:10_7 2Krn_7:10_8 2Krn_7:10_9 2Krn_7:10_10 2Krn_7:10_11 2Krn_7:10_12 2Krn_7:10_13 2Krn_7:10_14 2Krn_7:10_15 2Krn_7:10_16 2Krn_7:10_17 2Krn_7:10_18 2Krn_7:10_19 2Krn_7:10_20 2Krn_7:10_21 2Krn_7:10_22 2Krn_7:10_23 2Krn_7:10_24 2Krn_7:10_25 2Krn_7:10_26 2Krn_7:10_27 2Krn_7:10_28 2Krn_7:10_29 2Krn_7:10_30 2Krn_7:10_31 2Krn_7:10_32 2Krn_7:10_33 2Krn_7:10_34 2Krn_7:10_35 2Krn_7:10_36 2Krn_7:10_37
2Krn:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:11 καὶ συνετέλεσεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως· καὶ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ἐν τῇ ψυχῇ Σαλωμων τοῦ ποιῆσαι ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ, εὐοδώθη.
2Krn:7:11 So Solomon finished the house of the Lord, and the king's house: and in whatever Solomon wished in his heart to do in the house of the Lord and in his own house, he prospered. (2 Chronicles 7:11 Brenton)
2Krn:7:11 Salomon ukończył świątynię Pańską i pałac królewski oraz szczęśliwie wykonał wszystko to, co pragnął sprawić w świątyni Pańskiej i w swoim pałacu. (2 Krn 7:11 BT_4)
2Krn:7:11 Καὶ συνετέλεσεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως· καὶ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ἐν τῇ ψυχῇ Σαλωμων τοῦ ποιῆσαι ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ, εὐοδώθη.
2Krn:7:11 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-)
2Krn:7:11 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Salomon Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Salomon By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia
2Krn:7:11 *kai\ sunete/lesen *salOmOn to\n oi)=kon kuri/ou kai\ to\n oi)=kon tou= basile/Os· kai\ pa/nta, o(/sa E)Te/lEsen e)n tE=| PSuCHE=| *salOmOn tou= poiE=sai e)n oi)/kO| kuri/ou kai\ e)n oi)/kO| au)tou=, eu)odO/TE.
2Krn:7:11 kai synetelesen salOmOn ton oikon kyriu kai ton oikon tu basileOs· kai panta, hosa ETelEsen en tE PSyCHE salOmOn tu poiEsai en oikO kyriu kai en oikO autu, euodOTE.
2Krn:7:11 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C A3_APN A1_APN VAI_AAI3S P RA_DSF N1_DSF N_NSM RA_GSN VA_AAN P N2_DSM N2_GSM C P N2_DSM RD_GSM VC_API3S
2Krn:7:11 and also, even, namely to complete Solomon the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to want want, wish, desire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool Solomon the to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house he/she/it/same to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed
2Krn:7:11 and he/she/it-COMPLETE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) house (acc) the (gen) king (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-WANT-ed in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) house (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was-PROSPER-ed
2Krn:7:11 2Krn_7:11_1 2Krn_7:11_2 2Krn_7:11_3 2Krn_7:11_4 2Krn_7:11_5 2Krn_7:11_6 2Krn_7:11_7 2Krn_7:11_8 2Krn_7:11_9 2Krn_7:11_10 2Krn_7:11_11 2Krn_7:11_12 2Krn_7:11_13 2Krn_7:11_14 2Krn_7:11_15 2Krn_7:11_16 2Krn_7:11_17 2Krn_7:11_18 2Krn_7:11_19 2Krn_7:11_20 2Krn_7:11_21 2Krn_7:11_22 2Krn_7:11_23 2Krn_7:11_24 2Krn_7:11_25 2Krn_7:11_26 2Krn_7:11_27 2Krn_7:11_28 2Krn_7:11_29
2Krn:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:12 καὶ ὤφθη ὁ θεὸς τῷ Σαλωμων τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἤκουσα τῆς προσευχῆς σου καὶ ἐξελεξάμην ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐμαυτῷ εἰς οἶκον θυσίας.
2Krn:7:12 And the Lord appeared to Solomon by night, and said to him, I have heard thy prayer, and I have chosen this place to myself for a house of sacrifice. (2 Chronicles 7:12 Brenton)
2Krn:7:12 Wówczas Salomonowi w nocy ukazał się Pan i rzekł mu: «Wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar. (2 Krn 7:12 BT_4)
2Krn:7:12 καὶ ὤφθη θεὸς τῷ Σαλωμων τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἤκουσα τῆς προσευχῆς σου καὶ ἐξελεξάμην ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐμαυτῷ εἰς οἶκον θυσίας.
2Krn:7:12 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θυσία, -ας, ἡ
2Krn:7:12 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  Salomon Noc I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Modlitwa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Siebie Do (+przyspieszenie) Dom Ofiara gnębią, poświęcają
2Krn:7:12 kai\ O)/fTE o( Teo\s tO=| *salOmOn tE\n nu/kta kai\ ei)=pen au)tO=| *)/Ekousa tE=s proseuCHE=s sou kai\ e)XeleXa/mEn e)n tO=| to/pO| tou/tO| e)mautO=| ei)s oi)=kon Tusi/as.
2Krn:7:12 kai OfTE ho Teos tO salOmOn tEn nykta kai eipen autO Ekusa tEs proseuCHEs su kai eXeleXamEn en tO topO tutO emautO eis oikon Tysias.
2Krn:7:12 C VVI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM RA_ASF N3_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM VAI_AAI1S RA_GSF N1_GSF RP_GS C VAI_AMI1S P RA_DSM N2_DSM RD_DSM RD_DSM P N2_ASM N1A_GSF
2Krn:7:12 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] the Solomon the night and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to have come I have come. I have arrived.; to hear the prayer you; your/yours(sg) and also, even, namely to select in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] myself into (+acc) house sacrifice victimize, immolate
2Krn:7:12 and he/she/it-was-SEE-ed the (nom) god (nom) the (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) night (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (gen) prayer (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-was-SELECT-ed in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) myself (dat) into (+acc) house (acc) sacrifice (gen), sacrificial (acc)
2Krn:7:12 2Krn_7:12_1 2Krn_7:12_2 2Krn_7:12_3 2Krn_7:12_4 2Krn_7:12_5 2Krn_7:12_6 2Krn_7:12_7 2Krn_7:12_8 2Krn_7:12_9 2Krn_7:12_10 2Krn_7:12_11 2Krn_7:12_12 2Krn_7:12_13 2Krn_7:12_14 2Krn_7:12_15 2Krn_7:12_16 2Krn_7:12_17 2Krn_7:12_18 2Krn_7:12_19 2Krn_7:12_20 2Krn_7:12_21 2Krn_7:12_22 2Krn_7:12_23 2Krn_7:12_24 2Krn_7:12_25
2Krn:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:13 ἐὰν συσχῶ τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γένηται ὑετός, καὶ ἐὰν ἐντείλωμαι τῇ ἀκρίδι καταφαγεῖν τὸ ξύλον, καὶ ἐὰν ἀποστείλω θάνατον ἐν τῷ λαῷ μου,
2Krn:7:13 If I should restrain the heaven and there should be no rain, and if I should command the locust to devour the trees, and if I should send pestilence upon my people; (2 Chronicles 7:13 Brenton)
2Krn:7:13 Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, (2 Krn 7:13 BT_4)
2Krn:7:13 ἐὰν συσχῶ τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γένηται ὑετός, καὶ ἐὰν ἐντείλωμαι τῇ ἀκρίδι καταφαγεῖν τὸ ξύλον, καὶ ἐὰν ἀποστείλω θάνατον ἐν τῷ λαῷ μου,
2Krn:7:13 ἐάν (εἰ ἄν) συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὑετός, -ου, ὁ καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό καί ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) θάνατος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Krn:7:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zmuszać {By ograniczać} Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deszcz I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zalecać rozkaz Szarańcza By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zamawiać Śmierć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ja
2Krn:7:13 e)a\n susCHO= to\n ou)rano\n kai\ mE\ ge/nEtai u(eto/s, kai\ e)a\n e)ntei/lOmai tE=| a)kri/di katafagei=n to\ Xu/lon, kai\ e)a\n a)postei/lO Ta/naton e)n tO=| laO=| mou,
2Krn:7:13 ean sysCHO ton uranon kai mE genEtai hyetos, kai ean enteilOmai tE akridi katafagein to Xylon, kai ean aposteilO Tanaton en tO laO mu,
2Krn:7:13 C VB_AAS1S RA_ASM N2_ASM C D VB_AMS3S N2_NSM C C VA_AMS1S RA_DSF N3D_DSF VB_AAN RA_ASN N2N_ASN C C VA_AAS1S N2_ASM P RA_DSM N2_DSM RP_GS
2Krn:7:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to constrain the sky/heaven and also, even, namely not to become become, happen rain and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to enjoin command the locust to devour be eaten away, eat away the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people I
2Krn:7:13 if-ever I-should-CONSTRAIN the (acc) sky/heaven (acc) and not he/she/it-should-be-BECOME-ed rain (nom) and if-ever I-should-be-ENJOIN-ed the (dat) locust (dat) to-will-DEVOUR, to-DEVOUR the (nom|acc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) and if-ever I-should-ORDER FORTH death (acc) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) me (gen)
2Krn:7:13 2Krn_7:13_1 2Krn_7:13_2 2Krn_7:13_3 2Krn_7:13_4 2Krn_7:13_5 2Krn_7:13_6 2Krn_7:13_7 2Krn_7:13_8 2Krn_7:13_9 2Krn_7:13_10 2Krn_7:13_11 2Krn_7:13_12 2Krn_7:13_13 2Krn_7:13_14 2Krn_7:13_15 2Krn_7:13_16 2Krn_7:13_17 2Krn_7:13_18 2Krn_7:13_19 2Krn_7:13_20 2Krn_7:13_21 2Krn_7:13_22 2Krn_7:13_23 2Krn_7:13_24
2Krn:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:14 καὶ ἐὰν ἐντραπῇ ὁ λαός μου, ἐφ’ οὓς τὸ ὄνομά μου ἐπικέκληται ἐπ’ αὐτούς, καὶ προσεύξωνται καὶ ζητήσωσιν τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἀποστρέψωσιν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ ἐγὼ εἰσακούσομαι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ ἰάσομαι τὴν γῆν αὐτῶν.
2Krn:7:14 then if my people, on whom my name is called, should repent, and pray, and seek my face, and turn from their evil ways, I also will hear from heaven, and I will be merciful to their sins, and I will heal their land. (2 Chronicles 7:14 Brenton)
2Krn:7:14 jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. (2 Krn 7:14 BT_4)
2Krn:7:14 καὶ ἐὰν ἐντραπῇ λαός μου, ἐφ’ οὓς τὸ ὄνομά μου ἐπικέκληται ἐπ’ αὐτούς, καὶ προσεύξωνται καὶ ζητήσωσιν τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἀποστρέψωσιν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ ἐγὼ εἰσακούσομαι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ ἰάσομαι τὴν γῆν αὐτῶν.
2Krn:7:14 καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἵλεως -ων εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:7:14 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By wstydzić się wstydził się Ludzie Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do Ja By odwiedzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By modlić się się I też, nawet, mianowicie By szukać Twarz Ja I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Ja Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Miłosierny łaskawy, niewolnik, chłop pańszczyźniany albo harują jak niewolnik, pomyślny By być Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By goić się Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
2Krn:7:14 kai\ e)a\n e)ntrapE=| o( lao/s mou, e)f’ ou(\s to\ o)/noma/ mou e)pike/klEtai e)p’ au)tou/s, kai\ proseu/XOntai kai\ DZEtE/sOsin to\ pro/sOpo/n mou kai\ a)postre/PSOsin a)po\ tO=n o(dO=n au)tO=n tO=n ponErO=n, kai\ e)gO\ ei)sakou/somai e)k tou= ou)ranou= kai\ i(/leOs e)/somai tai=s a(marti/ais au)tO=n kai\ i)a/somai tE\n gE=n au)tO=n.
2Krn:7:14 kai ean entrapE ho laos mu, ef’ hus to onoma mu epikeklEtai ep’ autus, kai proseuXOntai kai DZEtEsOsin to prosOpon mu kai apostrePSOsin apo tOn hodOn autOn tOn ponErOn, kai egO eisakusomai ek tu uranu kai hileOs esomai tais hamartiais autOn kai iasomai tEn gEn autOn.
2Krn:7:14 C C VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RR_APM RA_ASN N3M_ASN RP_GS VM_XMI3S P RD_APM C VA_AMS3P C VA_AAS3P RA_ASN N2N_ASN RP_GS C VA_AAS3P P RA_GPF N2_GPF RD_GPM RA_GPF A1A_GPF C RP_NS VF_FMI1S P RA_GSM N2_GSM C A3_NSM VF_FMI1S RA_DPF N1A_DPF RD_GPM C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RD_GPM
2Krn:7:14 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to shame shamed the people I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which the name with regard to I to call upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to pray and also, even, namely to seek the face I and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely I to heard (being heard, listen into, hearken) out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven and also, even, namely merciful gracious, helot, a serf or slave, propitious to be the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely to heal the earth/land he/she/it/same
2Krn:7:14 and if-ever he/she/it-should-be-SHAME-ed the (nom) people (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-has-been-CALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they-should-be-PRAY-ed and they-should-SEEK the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) and they-should-TURN-AWAY-FROM away from (+gen) the (gen) ways/roads (gen) them/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] gen) and I (nom) I-will-be-HEARD-ed out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and merciful ([Adj] acc, nom|voc) I-will-be the (dat) sins (dat) them/same (gen) and I-will-be-HEAL-ed, (fut perf) the (acc) earth/land (acc) them/same (gen)
2Krn:7:14 2Krn_7:14_1 2Krn_7:14_2 2Krn_7:14_3 2Krn_7:14_4 2Krn_7:14_5 2Krn_7:14_6 2Krn_7:14_7 2Krn_7:14_8 2Krn_7:14_9 2Krn_7:14_10 2Krn_7:14_11 2Krn_7:14_12 2Krn_7:14_13 2Krn_7:14_14 2Krn_7:14_15 2Krn_7:14_16 2Krn_7:14_17 2Krn_7:14_18 2Krn_7:14_19 2Krn_7:14_20 2Krn_7:14_21 2Krn_7:14_22 2Krn_7:14_23 2Krn_7:14_24 2Krn_7:14_25 2Krn_7:14_26 2Krn_7:14_27 2Krn_7:14_28 2Krn_7:14_29 2Krn_7:14_30 2Krn_7:14_31 2Krn_7:14_32 2Krn_7:14_33 2Krn_7:14_34 2Krn_7:14_35 2Krn_7:14_36 2Krn_7:14_37 2Krn_7:14_38 2Krn_7:14_39 2Krn_7:14_40 2Krn_7:14_41 2Krn_7:14_42 2Krn_7:14_43 2Krn_7:14_44 2Krn_7:14_45 2Krn_7:14_46
2Krn:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:15 νῦν οἱ ὀφθαλμοί μου ἔσονται ἀνεῳγμένοι καὶ τὰ ὦτά μου ἐπήκοα τῇ προσευχῇ τοῦ τόπου τούτου.
2Krn:7:15 And now my eyes shall be open, and my ears attentive to the prayer of this place. (2 Chronicles 7:15 Brenton)
2Krn:7:15 Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. (2 Krn 7:15 BT_4)
2Krn:7:15 νῦν οἱ ὀφθαλμοί μου ἔσονται ἀνεῳγμένοι καὶ τὰ ὦτά μου ἐπήκοα τῇ προσευχῇ τοῦ τόπου τούτου.
2Krn:7:15 νῦν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) καί ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ; προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:7:15 Teraz Oko Ja By być By otwierać I też, nawet, mianowicie Ucho Ja Modlitwa; by modlić się się Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:7:15 nu=n oi( o)fTalmoi/ mou e)/sontai a)neO|gme/noi kai\ ta\ O)=ta/ mou e)pE/koa tE=| proseuCHE=| tou= to/pou tou/tou.
2Krn:7:15 nyn hoi ofTalmoi mu esontai aneOgmenoi kai ta Ota mu epEkoa tE proseuCHE tu topu tutu.
2Krn:7:15 D RA_NPM N2_NPM RP_GS VF_FMI3P VK_XMPNPM C RA_NPN N3T_NPN RP_GS A1B_NPN RA_DSF N1_DSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM
2Krn:7:15 now the eye I to be to open up and also, even, namely the ear I ć the prayer; to pray the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:7:15 now the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) they-will-be having-been-OPEN-ed-UP (nom|voc) and the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) me (gen)   the (dat) prayer (dat); you(sg)-are-being-PRAY-ed, you(sg)-should-be-being-PRAY-ed the (gen) place (gen) this (gen)
2Krn:7:15 2Krn_7:15_1 2Krn_7:15_2 2Krn_7:15_3 2Krn_7:15_4 2Krn_7:15_5 2Krn_7:15_6 2Krn_7:15_7 2Krn_7:15_8 2Krn_7:15_9 2Krn_7:15_10 2Krn_7:15_11 2Krn_7:15_12 2Krn_7:15_13 2Krn_7:15_14 2Krn_7:15_15 2Krn_7:15_16
2Krn:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:16 καὶ νῦν ἐξελεξάμην καὶ ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον τοῦ εἶναι ὄνομά μου ἐκεῖ ἕως αἰῶνος, καὶ ἔσονται οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἡ καρδία μου ἐκεῖ πάσας τὰς ἡμέρας.
2Krn:7:16 And now I have chosen and sanctified this house, that my name should be there for ever: and my eyes and my heart shall be there always. (2 Chronicles 7:16 Brenton)
2Krn:7:16 Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było Imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni. (2 Krn 7:16 BT_4)
2Krn:7:16 καὶ νῦν ἐξελεξάμην καὶ ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον τοῦ εἶναι ὄνομά μου ἐκεῖ ἕως αἰῶνος, καὶ ἔσονται οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ καρδία μου ἐκεῖ πάσας τὰς ἡμέρας.
2Krn:7:16 καί νῦν ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
2Krn:7:16 I też, nawet, mianowicie Teraz By wybierać I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Nazwisko {Imię} co do Ja Tam Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie By być Oko Ja I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Tam Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
2Krn:7:16 kai\ nu=n e)XeleXa/mEn kai\ E(gi/aka to\n oi)=kon tou=ton tou= ei)=nai o)/noma/ mou e)kei= e(/Os ai)O=nos, kai\ e)/sontai oi( o)fTalmoi/ mou kai\ E( kardi/a mou e)kei= pa/sas ta\s E(me/ras.
2Krn:7:16 kai nyn eXeleXamEn kai hEgiaka ton oikon tuton tu einai onoma mu ekei heOs aiOnos, kai esontai hoi ofTalmoi mu kai hE kardia mu ekei pasas tas hEmeras.
2Krn:7:16 C D VAI_AMI1S C VX_XAI1S RA_ASM N2_ASM RD_ASM RA_GSN V9_PAN N3M_ASN RP_GS D P N3W_GSM C VF_FMI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS D A1S_APF RA_APF N1A_APF
2Krn:7:16 and also, even, namely now to select and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to be name with regard to I there until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely to be the eye I and also, even, namely the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I there every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
2Krn:7:16 and now I-was-SELECT-ed and I-have-CONSECRATE-ed the (acc) house (acc) this (acc) the (gen) to-be name (nom|acc|voc) me (gen) there until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) and they-will-be the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) and the (nom) heart (nom|voc) me (gen) there all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
2Krn:7:16 2Krn_7:16_1 2Krn_7:16_2 2Krn_7:16_3 2Krn_7:16_4 2Krn_7:16_5 2Krn_7:16_6 2Krn_7:16_7 2Krn_7:16_8 2Krn_7:16_9 2Krn_7:16_10 2Krn_7:16_11 2Krn_7:16_12 2Krn_7:16_13 2Krn_7:16_14 2Krn_7:16_15 2Krn_7:16_16 2Krn_7:16_17 2Krn_7:16_18 2Krn_7:16_19 2Krn_7:16_20 2Krn_7:16_21 2Krn_7:16_22 2Krn_7:16_23 2Krn_7:16_24 2Krn_7:16_25 2Krn_7:16_26 2Krn_7:16_27 2Krn_7:16_28
2Krn:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:17 καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇς ἐναντίον μου ὡς Δαυιδ ὁ πατήρ σου καὶ ποιήσῃς κατὰ πάντα, ἃ ἐνετειλάμην σοι, καὶ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξῃ,
2Krn:7:17 And if thou wilt walk before me as David thy father did, and wilt do according to all that I have commanded thee, and wilt keep my ordinances and my judgments; (2 Chronicles 7:17 Brenton)
2Krn:7:17 Ty zaś, jeśli będziesz postępował wobec Mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, dbając o to, aby wypełniać wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeśli będziesz strzegł moich praw i nakazów - (2 Krn 7:17 BT_4)
2Krn:7:17 καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇς ἐναντίον μου ὡς Δαυιδ πατήρ σου καὶ ποιήσῃς κατὰ πάντα, ἐνετειλάμην σοι, καὶ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξῃ,
2Krn:7:17 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
2Krn:7:17 I też, nawet, mianowicie Ty Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By iść Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja Jak/jak David Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja By zabezpieczać się
2Krn:7:17 kai\ su\ e)a\n poreuTE=|s e)nanti/on mou O(s *dauid o( patE/r sou kai\ poiE/sE|s kata\ pa/nta, a(/ e)neteila/mEn soi, kai\ ta\ prosta/gmata/ mou kai\ ta\ kri/mata/ mou fula/XE|,
2Krn:7:17 kai sy ean poreuTEs enantion mu hOs dauid ho patEr su kai poiEsEs kata panta, ha eneteilamEn soi, kai ta prostagmata mu kai ta krimata mu fylaXE,
2Krn:7:17 C RP_NS C VC_APS2S P RP_GS C N_NSM RA_NSM N3_NSM RP_GS C VA_AAS2S P A3_APN RR_APN VAI_AMI1S RP_DS C RA_APN N3M_APN RP_GS C RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FMI2S
2Krn:7:17 and also, even, namely you if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I as/like David the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to enjoin command you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the ć I and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I to guard
2Krn:7:17 and you(sg) (nom) if-ever you(sg)-should-be-GO-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) as/like David (indecl) the (nom) father (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-should-DO/MAKE down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) I-was-ENJOIN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (nom|acc)   me (gen) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) me (gen) you(sg)-will-be-GUARD-ed, he/she/it-should-GUARD, you(sg)-should-be-GUARD-ed
2Krn:7:17 2Krn_7:17_1 2Krn_7:17_2 2Krn_7:17_3 2Krn_7:17_4 2Krn_7:17_5 2Krn_7:17_6 2Krn_7:17_7 2Krn_7:17_8 2Krn_7:17_9 2Krn_7:17_10 2Krn_7:17_11 2Krn_7:17_12 2Krn_7:17_13 2Krn_7:17_14 2Krn_7:17_15 2Krn_7:17_16 2Krn_7:17_17 2Krn_7:17_18 2Krn_7:17_19 2Krn_7:17_20 2Krn_7:17_21 2Krn_7:17_22 2Krn_7:17_23 2Krn_7:17_24 2Krn_7:17_25 2Krn_7:17_26 2Krn_7:17_27
2Krn:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:18 καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆς βασιλείας σου, ὡς διεθέμην Δαυιδ τῷ πατρί σου λέγων Οὐκ ἐξαρθήσεταί σοι ἀνὴρ ἡγούμενος ἐν Ισραηλ.
2Krn:7:18 then will I establish the throne of thy kingdom, as I covenanted with David thy father, saying, There shall not fail thee a man ruling in Israel. (2 Chronicles 7:18 Brenton)
2Krn:7:18 utrwalę tron twego królestwa, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu Dawidowi, mówiąc: Nie będzie ci odjęty potomek od rządów nad Izraelem. (2 Krn 7:18 BT_4)
2Krn:7:18 καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆς βασιλείας σου, ὡς διεθέμην Δαυιδ τῷ πατρί σου λέγων Οὐκ ἐξαρθήσεταί σοι ἀνὴρ ἡγούμενος ἐν Ισραηλ.
2Krn:7:18 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐν Ἰσραήλ, ὁ
2Krn:7:18 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Tron Królestwo Ty; twój/twój(sg) Jak/jak By robić konwencję David Ojciec; ojczyzna Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By usuwać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By uważać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
2Krn:7:18 kai\ a)nastE/sO to\n Tro/non tE=s basilei/as sou, O(s dieTe/mEn *dauid tO=| patri/ sou le/gOn *ou)k e)XarTE/setai/ soi a)nE\r E(gou/menos e)n *israEl.
2Krn:7:18 kai anastEsO ton Tronon tEs basileias su, hOs dieTemEn dauid tO patri su legOn uk eXarTEsetai soi anEr hEgumenos en israEl.
2Krn:7:18 C VA_AAS1S RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF RP_GS C VEI_AMI1S N_DSM RA_DSM N3_DSM RP_GS V1_PAPNSM D VC_FPI3S RP_DS N3_NSM V2_PMPNSM P N_DSM
2Krn:7:18 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the throne the kingdom you; your/yours(sg) as/like to make covenant David the father; fatherland you; your/yours(sg) to say/tell οὐχ before rough breathing to remove you; your/yours(sg); to rub worn, rub man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to deem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel
2Krn:7:18 and I-will-STand-UP, I-should-STand-UP the (acc) throne (acc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like I-was-MAKE COVENANT-ed David (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SAY/TELL-ing (nom) not he/she/it-will-be-REMOVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) man, husband (nom) while being-DEEM-ed (nom) in/among/by (+dat) Israel (indecl)
2Krn:7:18 2Krn_7:18_1 2Krn_7:18_2 2Krn_7:18_3 2Krn_7:18_4 2Krn_7:18_5 2Krn_7:18_6 2Krn_7:18_7 2Krn_7:18_8 2Krn_7:18_9 2Krn_7:18_10 2Krn_7:18_11 2Krn_7:18_12 2Krn_7:18_13 2Krn_7:18_14 2Krn_7:18_15 2Krn_7:18_16 2Krn_7:18_17 2Krn_7:18_18 2Krn_7:18_19 2Krn_7:18_20 2Krn_7:18_21
2Krn:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:19 καὶ ἐὰν ἀποστρέψητε ὑμεῖς καὶ ἐγκαταλίπητε τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου, ἃς ἔδωκα ἐναντίον ὑμῶν, καὶ πορευθῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς,
2Krn:7:19 But if ye should turn away, and forsake my ordinances and my commandments, which I have set before you, and go and serve other gods, and worship them; (2 Chronicles 7:19 Brenton)
2Krn:7:19 Ale jeżeli odwrócicie się ode Mnie i porzucicie moje prawa i nakazy, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i oddawać im pokłon - (2 Krn 7:19 BT_4)
2Krn:7:19 καὶ ἐὰν ἀποστρέψητε ὑμεῖς καὶ ἐγκαταλίπητε τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου, ἃς ἔδωκα ἐναντίον ὑμῶν, καὶ πορευθῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς,
2Krn:7:19 καί ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
2Krn:7:19 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odwracać się od Ty I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Ja I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja Kto/, który/, który By dawać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty I też, nawet, mianowicie By iść I też, nawet, mianowicie By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Bóg  Inny I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
2Krn:7:19 kai\ e)a\n a)postre/PSEte u(mei=s kai\ e)gkatali/pEte ta\ prosta/gmata/ mou kai\ ta\s e)ntola/s mou, a(/s e)/dOka e)nanti/on u(mO=n, kai\ poreuTE=te kai\ latreu/sEte Teoi=s e(te/rois kai\ proskunE/sEte au)toi=s,
2Krn:7:19 kai ean apostrePSEte hymeis kai enkatalipEte ta prostagmata mu kai tas entolas mu, has edOka enantion hymOn, kai poreuTEte kai latreusEte Teois heterois kai proskynEsEte autois,
2Krn:7:19 C C VA_AAS2P RP_NP C VB_AAS2P RA_APN N3M_APN RP_GS C RA_APF N1_APF RP_GS RR_APF VAI_AAI1S P RP_GP C VC_APS2P C VA_AAS2P N2_DPM A1A_DPM C VA_AAS2P RD_DPM
2Krn:7:19 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to turn away from you and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the ć I and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I who/whom/which to give in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you and also, even, namely to go and also, even, namely to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices god [see theology] other and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
2Krn:7:19 and if-ever you(pl)-should-TURN-AWAY-FROM you(pl) (nom) and you(pl)-should-GIVE UP the (nom|acc)   me (gen) and the (acc) precepts (acc) me (gen) who/whom/which (acc) I-GIVE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen) and be-you(pl)-GO-ed!, you(pl)-should-be-GO-ed and you(pl)-should-PERFORM-RITUALS/RITES gods (dat) other (dat) and you(pl)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE them/same (dat)
2Krn:7:19 2Krn_7:19_1 2Krn_7:19_2 2Krn_7:19_3 2Krn_7:19_4 2Krn_7:19_5 2Krn_7:19_6 2Krn_7:19_7 2Krn_7:19_8 2Krn_7:19_9 2Krn_7:19_10 2Krn_7:19_11 2Krn_7:19_12 2Krn_7:19_13 2Krn_7:19_14 2Krn_7:19_15 2Krn_7:19_16 2Krn_7:19_17 2Krn_7:19_18 2Krn_7:19_19 2Krn_7:19_20 2Krn_7:19_21 2Krn_7:19_22 2Krn_7:19_23 2Krn_7:19_24 2Krn_7:19_25 2Krn_7:19_26
2Krn:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:20 καὶ ἐξαρῶ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου, ἀποστρέψω ἐκ προσώπου μου καὶ δώσω αὐτὸν εἰς παραβολὴν καὶ εἰς διήγημα ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν.
2Krn:7:20 then will I remove you from the land which I gave them; and this house which I have consecrated to my name I will remove out of my sight, and I will make it a proverb and a by-word among all nations. (2 Chronicles 7:20 Brenton)
2Krn:7:20 to wykorzenię was z mojej ziemi, którą wam dałem, a dom, który poświęciłem memu Imieniu, odtrącę od mego oblicza i uczynię z niego przedmiot przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów. (2 Krn 7:20 BT_4)
2Krn:7:20 καὶ ἐξαρῶ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου, ἀποστρέψω ἐκ προσώπου μου καὶ δώσω αὐτὸν εἰς παραβολὴν καὶ εἰς διήγημα ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν.
2Krn:7:20 καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] παρα·βολή, -ῆς, ἡ καί εἰς[1]   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
2Krn:7:20 I też, nawet, mianowicie By usuwać Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Nazwisko {Imię} co do Ja By odwracać się od Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ja I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
2Krn:7:20 kai\ e)XarO= u(ma=s a)po\ tE=s gE=s, E(=s e)/dOka au)toi=s, kai\ to\n oi)=kon tou=ton, o(\n E(gi/asa tO=| o)no/mati/ mou, a)postre/PSO e)k prosO/pou mou kai\ dO/sO au)to\n ei)s parabolE\n kai\ ei)s diE/gEma e)n pa=sin toi=s e)/Tnesin.
2Krn:7:20 kai eXarO hymas apo tEs gEs, hEs edOka autois, kai ton oikon tuton, hon hEgiasa tO onomati mu, apostrePSO ek prosOpu mu kai dOsO auton eis parabolEn kai eis diEgEma en pasin tois eTnesin.
2Krn:7:20 C VF2_FAI1S RP_AP P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI1S RD_DPM C RA_ASM N2_ASM RD_ASM RR_ASM VAI_AAI1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS VF_FAI1S P N2N_GSN RP_GS C VF_FAI1S RD_ASM P N1_ASF C P N3M_ASN P A3_DPN RA_DPN N3E_DPN
2Krn:7:20 and also, even, namely to remove you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to give he/she/it/same and also, even, namely the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to consecrate sanctify, hallow, become holy the name with regard to I to turn away from out of (+gen) ἐξ before vowels face I and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance and also, even, namely into (+acc) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
2Krn:7:20 and I-will-REMOVE, I-should-REMOVE you(pl) (acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed them/same (dat) and the (acc) house (acc) this (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-CONSECRATE-ed the (dat) name (dat) me (gen) I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM out of (+gen) face (gen) me (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE him/it/same (acc) into (+acc) parable (acc) and into (+acc)   in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) nations (dat)
2Krn:7:20 2Krn_7:20_1 2Krn_7:20_2 2Krn_7:20_3 2Krn_7:20_4 2Krn_7:20_5 2Krn_7:20_6 2Krn_7:20_7 2Krn_7:20_8 2Krn_7:20_9 2Krn_7:20_10 2Krn_7:20_11 2Krn_7:20_12 2Krn_7:20_13 2Krn_7:20_14 2Krn_7:20_15 2Krn_7:20_16 2Krn_7:20_17 2Krn_7:20_18 2Krn_7:20_19 2Krn_7:20_20 2Krn_7:20_21 2Krn_7:20_22 2Krn_7:20_23 2Krn_7:20_24 2Krn_7:20_25 2Krn_7:20_26 2Krn_7:20_27 2Krn_7:20_28 2Krn_7:20_29 2Krn_7:20_30 2Krn_7:20_31 2Krn_7:20_32 2Krn_7:20_33 2Krn_7:20_34
2Krn:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:21 καὶ ὁ οἶκος οὗτος ὁ ὑψηλός, πᾶς ὁ διαπορευόμενος αὐτὸν ἐκστήσεται καὶ ἐρεῖ Χάριν τίνος ἐποίησεν κύριος τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ;
2Krn:7:21 And as for this lofty house, every one that passes by it shall be amazed, and shall say, Wherefore has the Lord done thus to this land, and to this house? (2 Chronicles 7:21 Brenton)
2Krn:7:21 Świątynia, która była tak wspaniała, będzie dla każdego przechodzącego obok niej przedmiotem zdumienia, tak iż zapyta: "Dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni?" (2 Krn 7:21 BT_4)
2Krn:7:21 καὶ οἶκος οὗτος ὑψηλός, πᾶς διαπορευόμενος αὐτὸν ἐκστήσεται καὶ ἐρεῖ Χάριν τίνος ἐποίησεν κύριος τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ;
2Krn:7:21 καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:7:21 I też, nawet, mianowicie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Podniesiony Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przechodzić On/ona/to/to samo By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ziemi/ziemia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:7:21 kai\ o( oi)=kos ou(=tos o( u(PSElo/s, pa=s o( diaporeuo/menos au)to\n e)kstE/setai kai\ e)rei= *CHa/rin ti/nos e)poi/Esen ku/rios tE=| gE=| tau/tE| kai\ tO=| oi)/kO| tou/tO|;
2Krn:7:21 kai ho oikos hutos ho hyPSElos, pas ho diaporeuomenos auton ekstEsetai kai erei CHarin tinos epoiEsen kyrios tE gE tautE kai tO oikO tutO;
2Krn:7:21 C RA_NSM N2_NSM RD_NSM RA_NSM A1_NSM A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RD_ASM VF_FMI3S C VF2_FAI3S N3_ASF RI_GSN VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSF N1_DSF RD_DSF C RA_DSM N2_DSM RD_DSM
2Krn:7:21 and also, even, namely the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the elevated every all, each, every, the whole of the to pass through he/she/it/same to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely to say/tell for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the earth/land this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:7:21 and the (nom) house (nom) this (nom) the (nom) elevated ([Adj] nom) every (nom|voc) the (nom) while being-PASS-ed-THROUGH (nom) him/it/same (acc) he/she/it-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed and he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) for; grace (acc) who/what/why (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) earth/land (dat) this (dat) and the (dat) house (dat) this (dat)
2Krn:7:21 2Krn_7:21_1 2Krn_7:21_2 2Krn_7:21_3 2Krn_7:21_4 2Krn_7:21_5 2Krn_7:21_6 2Krn_7:21_7 2Krn_7:21_8 2Krn_7:21_9 2Krn_7:21_10 2Krn_7:21_11 2Krn_7:21_12 2Krn_7:21_13 2Krn_7:21_14 2Krn_7:21_15 2Krn_7:21_16 2Krn_7:21_17 2Krn_7:21_18 2Krn_7:21_19 2Krn_7:21_20 2Krn_7:21_21 2Krn_7:21_22 2Krn_7:21_23 2Krn_7:21_24
2Krn:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Krn:7:22 καὶ ἐροῦσιν Διότι ἐγκατέλιπον κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς, διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς πᾶσαν τὴν κακίαν ταύτην.
2Krn:7:22 And men shall say, Because they forsook the Lord God of their fathers, who brought them out of the land of Egypt, and they attached themselves to other gods, and worshipped them, and served them: and therefore he has brought upon them all this evil. (2 Chronicles 7:22 Brenton)
2Krn:7:22 A odpowiedzą: "Dlatego, że opuścili Pana, Boga ich ojców, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów oraz oddawali im pokłon i służyli: dlatego sprowadził na nich całe to nieszczęście"». (2 Krn 7:22 BT_4)
2Krn:7:22 καὶ ἐροῦσιν Διότι ἐγκατέλιπον κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς, διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς πᾶσαν τὴν κακίαν ταύτην.
2Krn:7:22 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δι·ότι ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Krn:7:22 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z powodu tego: Tamto By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By zbaczać bliski [anty biorą] Bóg ; bogini Inny I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Źle źle, złośliwość To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Krn:7:22 kai\ e)rou=sin *dio/ti e)gkate/lipon ku/rion to\n Teo\n tO=n pate/rOn au)tO=n to\n e)Xagago/nta au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou kai\ a)ntela/bonto TeO=n e(te/rOn kai\ proseku/nEsan au)toi=s kai\ e)dou/leusan au)toi=s, dia\ tou=to e)pE/gagen e)p’ au)tou\s pa=san tE\n kaki/an tau/tEn.
2Krn:7:22 kai erusin dioti enkatelipon kyrion ton Teon tOn paterOn autOn ton eXagagonta autus ek gEs aigyptu kai antelabonto TeOn heterOn kai prosekynEsan autois kai eduleusan autois, dia tuto epEgagen ep’ autus pasan tEn kakian tautEn.
2Krn:7:22 C VF2_FAI3P D VBI_AAI3P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM RD_GPM RA_ASM VB_AAPASM RD_APM P N1_GSF N2_GSF C VBI_AMI3P N2_GPM A1A_GPM C VAI_AAI3P RD_DPM C VAI_AAI3P RD_DPM P RD_ASN VBI_AAI3S P RD_APM A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RD_ASF
2Krn:7:22 and also, even, namely to say/tell because of this: that to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father he/she/it/same the to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] and also, even, namely to deflect toward [anti-take] god [see theology]; goddess other and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the evil evil, malice this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Krn:7:22 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) because of this: that I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen) the (acc) upon LEAD-ing-OUT (acc, nom|acc|voc) them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) and they-were-DEFLECT-ed-TOWARD gods (gen); goddesses (gen) other (gen) and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE them/same (dat) and they-OBEY-ed them/same (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) evil (acc) this (acc)
2Krn:7:22 2Krn_7:22_1 2Krn_7:22_2 2Krn_7:22_3 2Krn_7:22_4 2Krn_7:22_5 2Krn_7:22_6 2Krn_7:22_7 2Krn_7:22_8 2Krn_7:22_9 2Krn_7:22_10 2Krn_7:22_11 2Krn_7:22_12 2Krn_7:22_13 2Krn_7:22_14 2Krn_7:22_15 2Krn_7:22_16 2Krn_7:22_17 2Krn_7:22_18 2Krn_7:22_19 2Krn_7:22_20 2Krn_7:22_21 2Krn_7:22_22 2Krn_7:22_23 2Krn_7:22_24 2Krn_7:22_25 2Krn_7:22_26 2Krn_7:22_27 2Krn_7:22_28 2Krn_7:22_29 2Krn_7:22_30 2Krn_7:22_31 2Krn_7:22_32 2Krn_7:22_33 2Krn_7:22_34 2Krn_7:22_35
2Krn:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x