4Mch:1:1 Φιλοσοφώτατον λόγον ἐπιδείκνυσθαι μέλλων, εἰ αὐτοδέσποτός ἐστιν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός, συμβουλεύσαιμ ἂν ὑμῖν ὀρθῶς ὅπως προσέχητε προθύμως τῇ φιλοσοφίᾳ.
4Mch:1:1 As I am going to demonstrate a most philosophical proposition, namely, that religious reasoning is absolute master of the passions, I would willingly advise you to give the utmost heed to philosophy. (4 Maccabees 1:1 Brenton)
4Mch:1:1  
4Mch:1:1 Φιλοσοφώτατον λόγον ἐπιδείκνυσθαι μέλλων, εἰ αὐτοδέσποτός ἐστιν τῶν παθῶν εὐσεβὴς λογισμός, συμβουλεύσαιμ ἂν ὑμῖν ὀρθῶς ὅπως προσέχητε προθύμως τῇ φιλοσοφίᾳ.
4Mch:1:1 φιλο·σοφώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of φιλό·σοφος) λόγος, -ου, ὁ ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -) μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) εἰ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό εὐ·σεβής -ές λογισμός, -οῦ, ὁ συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀρθῶς ὅπως προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) προ·θύμως ὁ ἡ τό φιλο·σοφία, -ας, ἡ
4Mch:1:1 ??? Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By pokazywać eksponat, demonstrować, pokazywać By mieć dookoła być przeznaczony Jeżeli By być ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Pobożny Logika Do rady Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ty ??? Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Z skłonnością Filozofia
4Mch:1:1 *filosofO/taton lo/gon e)pidei/knusTai me/llOn, ei) au)tode/spoto/s e)stin tO=n paTO=n o( eu)sebE\s logismo/s, sumbouleu/saim a)/n u(mi=n o)rTO=s o(/pOs prose/CHEte proTu/mOs tE=| filosofi/a|.
4Mch:1:1 filosofOtaton logon epideiknysTai mellOn, ei autodespotos estin tOn paTOn ho eusebEs logismos, symbuleusaim an hymin orTOs hopOs proseCHEte proTymOs tE filosofia.
4Mch:1:1 A1_ASMS N2_ASM V5_PMN V1_PAPNSM C N2_NSM V9_PAI3S RA_GPN N3E_GPN RA_NSM A3H_NSM N2_NSM VA_AAO1S x RP_DP D C V1_PAS2P D RA_DSF N1A_DSF
4Mch:1:1 ??? word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to show exhibit, demonstrate, display to am about to be destined if ć to be the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the devout logic to council ever (if ever) you ??? so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. with propensity the philosophy
4Mch:1:1 ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) word (acc) to-be-being-SHOW-ed while ABOUT-ing (nom) if   he/she/it-is the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) devout ([Adj] nom) logic (nom) I-happen-to-COUNCIL (opt) ever you(pl) (dat) ??? this is how you(pl)-should-be-PAY HEED-ing with propensity the (dat) philosophy (dat)
4Mch:1:1 4Mch_1:1_1 4Mch_1:1_2 4Mch_1:1_3 4Mch_1:1_4 4Mch_1:1_5 4Mch_1:1_6 4Mch_1:1_7 4Mch_1:1_8 4Mch_1:1_9 4Mch_1:1_10 4Mch_1:1_11 4Mch_1:1_12 4Mch_1:1_13 4Mch_1:1_14 4Mch_1:1_15 4Mch_1:1_16 4Mch_1:1_17 4Mch_1:1_18 4Mch_1:1_19 4Mch_1:1_20 4Mch_1:1_21
4Mch:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:2 καὶ γὰρ ἀναγκαῖος εἰς ἐπιστήμην παντὶ ὁ λόγος καὶ ἄλλως τῆς μεγίστης ἀρετῆς, λέγω δὴ φρονήσεως, περιέχει ἔπαινον.
4Mch:1:2 For reason is necessary to every one as a step to science: and more especially does it embrace the praise of prudence, the highest virtue. (4 Maccabees 1:2 Brenton)
4Mch:1:2  
4Mch:1:2 καὶ γὰρ ἀναγκαῖος εἰς ἐπιστήμην παντὶ λόγος καὶ ἄλλως τῆς μεγίστης ἀρετῆς, λέγω δὴ φρονήσεως, περιέχει ἔπαινον.
4Mch:1:2 καί γάρ ἀναγκαῖος -α -ον εἰς[1]   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ καί ἄλλως ὁ ἡ τό μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) ἀρετή, -ῆς, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή φρόνησις, -εως, ἡ περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ἔπ·αινος, -ου, ὁ
4Mch:1:2 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Konieczny Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Inaczej Największy Cnota By mówić/opowiadaj Naprawdę Przypatrywanie się Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Chwal
4Mch:1:2 kai\ ga\r a)nagkai=os ei)s e)pistE/mEn panti\ o( lo/gos kai\ a)/llOs tE=s megi/stEs a)retE=s, le/gO dE\ fronE/seOs, perie/CHei e)/painon.
4Mch:1:2 kai gar anankaios eis epistEmEn panti ho logos kai allOs tEs megistEs aretEs, legO dE fronEseOs, perieCHei epainon.
4Mch:1:2 C x A1A_NSM P N1_ASF A3_DSM RA_NSM N2_NSM C D RA_GSF A1_GSFS N1_GSF V1_PAI1S x N3I_GSF V1_PAI3S N2_ASM
4Mch:1:2 and also, even, namely for since, as necessary into (+acc) ć every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely otherwise the greatest virtue to say/tell indeed contemplation to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents praise
4Mch:1:2 and for necessary ([Adj] nom) into (+acc)   every (dat) the (nom) word (nom) and otherwise the (gen) greatest ([Adj] gen) virtue (gen) I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing indeed contemplation (gen) he/she/it-is-CONTAINED-ing, you(sg)-are-being-CONTAINED-ed (classical) praise (acc)
4Mch:1:2 4Mch_1:2_1 4Mch_1:2_2 4Mch_1:2_3 4Mch_1:2_4 4Mch_1:2_5 4Mch_1:2_6 4Mch_1:2_7 4Mch_1:2_8 4Mch_1:2_9 4Mch_1:2_10 4Mch_1:2_11 4Mch_1:2_12 4Mch_1:2_13 4Mch_1:2_14 4Mch_1:2_15 4Mch_1:2_16 4Mch_1:2_17 4Mch_1:2_18
4Mch:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:3 εἰ ἄρα τῶν σωφροσύνης κωλυτικῶν παθῶν ὁ λογισμὸς φαίνεται ἐπικρατεῖν, γαστριμαργίας τε καὶ ἐπιθυμίας,
4Mch:1:3 If, then, reasoning appears to hold the mastery over the passions which stand in the way of temperance, such as gluttony and lust, (4 Maccabees 1:3 Brenton)
4Mch:1:3  
4Mch:1:3 εἰ ἄρα τῶν σωφροσύνης κωλυτικῶν παθῶν λογισμὸς φαίνεται ἐπικρατεῖν, γαστριμαργίας τε καὶ ἐπιθυμίας,
4Mch:1:3 εἰ ἄρα[2] ὁ ἡ τό σω·φρο·σύνη, -ης, ἡ   πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)     τέ καί ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
4Mch:1:3 Jeżeli Tak Zdrowy rozsądek [odczuwanie] ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc
4Mch:1:3 ei) a)/ra tO=n sOfrosu/nEs kOlutikO=n paTO=n o( logismo\s fai/netai e)pikratei=n, gastrimargi/as te kai\ e)piTumi/as,
4Mch:1:3 ei ara tOn sOfrosynEs kOlytikOn paTOn ho logismos fainetai epikratein, gastrimargias te kai epiTymias,
4Mch:1:3 C x RA_GPM N1_GSF A1_GPN N3E_GPN RA_NSM N2_NSM V1_PMI3S V2_PAN N1A_GSF x C N1A_GSF
4Mch:1:3 if so the good sense [sensibleness] ć ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic to appear look, shew, peer, seem, show ć ć and [postpositive coordinate] and also, even, namely desire lust, appetite, yearning
4Mch:1:3 if so the (gen) good sense (gen)   ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom) he/she/it-is-being-APPEAR-ed     and [postpositive coordinate] and desire (gen), desires (acc)
4Mch:1:3 4Mch_1:3_1 4Mch_1:3_2 4Mch_1:3_3 4Mch_1:3_4 4Mch_1:3_5 4Mch_1:3_6 4Mch_1:3_7 4Mch_1:3_8 4Mch_1:3_9 4Mch_1:3_10 4Mch_1:3_11 4Mch_1:3_12 4Mch_1:3_13 4Mch_1:3_14
4Mch:1:3 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:4 ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς δικαιοσύνης ἐμποδιστικῶν παθῶν κυριεύειν ἀναφαίνεται, οἷον κακοηθείας, καὶ τῶν τῆς ἀνδρείας ἐμποδιστικῶν παθῶν, θυμοῦ τε καὶ φόβου καὶ πόνου.
4Mch:1:4 it surely also and manifestly has the rule over the affections which are contrary to justice, such as malice; and of those which are hindrances to manliness, as wrath, and pain, and fear. (4 Maccabees 1:4 Brenton)
4Mch:1:4  
4Mch:1:4 ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς δικαιοσύνης ἐμποδιστικῶν παθῶν κυριεύειν ἀναφαίνεται, οἷον κακοηθείας, καὶ τῶν τῆς ἀνδρείας ἐμποδιστικῶν παθῶν, θυμοῦ τε καὶ φόβου καὶ πόνου.
4Mch:1:4 ἀλλά καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ   πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ἀνα·φαίνω (ανα+φαιν-, ανα+φαν(ε)·[σ]-, ανα+φαν·[σ]-, -, -, ανα+φαν·[θ]-) οἷος -α -ον κακο·ήθεια, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀνδρεῖος -α -ον [LXX]   πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) τέ καί φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί πόνος, -ου, ὁ
4Mch:1:4 Ale I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Na światło w górze Taki/z jaki rodzaj Złe zło, zbrodnia I też, nawet, mianowicie Mężny ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Obawa [zobacz fobię]; by bać się I też, nawet, mianowicie Praca
4Mch:1:4 a)lla\ kai\ tO=n tE=s dikaiosu/nEs e)mpodistikO=n paTO=n kurieu/ein a)nafai/netai, oi(=on kakoETei/as, kai\ tO=n tE=s a)ndrei/as e)mpodistikO=n paTO=n, Tumou= te kai\ fo/bou kai\ po/nou.
4Mch:1:4 alla kai tOn tEs dikaiosynEs empodistikOn paTOn kyrieuein anafainetai, hoion kakoETeias, kai tOn tEs andreias empodistikOn paTOn, Tymu te kai fobu kai ponu.
4Mch:1:4 C C RA_GPM RA_GSF N1_GSF A1_GPN N3E_GPN V1_PAN V1_PMI3S A1A_ASM N1A_GSF C RA_GPM RA_GSF N1A_GSF A1_GPN N3E_GPN N2_GSM x C N2_GSM C N2_GSM
4Mch:1:4 but and also, even, namely the the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law ć ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon to light up such/of what kind evil ill, malefaction and also, even, namely the the manly ć ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger and [postpositive coordinate] and also, even, namely fear [see phobia]; to fear and also, even, namely labor
4Mch:1:4 but and the (gen) the (gen) righteousness (gen)   ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) to-be-BE-ing-LORD-OF/OVER he/she/it-is-being-LIGHT-ed-UP such/of what kind (acc, nom|acc) evil (gen), wickedness (acc) and the (gen) the (gen) manly ([Adj] acc, gen)   ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! and [postpositive coordinate] and fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! and labor (gen)
4Mch:1:4 4Mch_1:4_1 4Mch_1:4_2 4Mch_1:4_3 4Mch_1:4_4 4Mch_1:4_5 4Mch_1:4_6 4Mch_1:4_7 4Mch_1:4_8 4Mch_1:4_9 4Mch_1:4_10 4Mch_1:4_11 4Mch_1:4_12 4Mch_1:4_13 4Mch_1:4_14 4Mch_1:4_15 4Mch_1:4_16 4Mch_1:4_17 4Mch_1:4_18 4Mch_1:4_19 4Mch_1:4_20 4Mch_1:4_21 4Mch_1:4_22 4Mch_1:4_23
4Mch:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:5 πῶς οὖν, ἴσως εἴποιεν ἄν τινες, εἰ τῶν παθῶν ὁ λογισμὸς κρατεῖ, λήθης καὶ ἀγνοίας οὐ δεσπόζει; γελοῖον ἐπιχειροῦντες λέγειν.
4Mch:1:5 How, then, is it, perhaps some may say, that reasoning, if it rule the affections, is not also master of forgetfulness and ignorance? They attempt a ridiculous argument. (4 Maccabees 1:5 Brenton)
4Mch:1:5  
4Mch:1:5 πῶς οὖν, ἴσως εἴποιεν ἄν τινες, εἰ τῶν παθῶν λογισμὸς κρατεῖ, λήθης καὶ ἀγνοίας οὐ δεσπόζει; γελοῖον ἐπιχειροῦντες λέγειν.
4Mch:1:5 πῶς[1] οὖν ἴσως λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄν τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰ ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ κράτο·ς, -ους, τό; κρατύς (-εῖα) -ύ [EXTRA], gen. sg. -έος and -έως; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) λήθη, -ῆς, ἡ καί ἄ·γνοια, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ     ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
4Mch:1:5 Jak Dlatego/wtedy Równo By mówić/opowiadaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Jakiś/jakikolwiek Jeżeli ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; potężny; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Brak pamięci I też, nawet, mianowicie Nieznajomość ??? Przed przydechem mocnym By przedsiębrać By mówić/opowiadaj
4Mch:1:5 pO=s ou)=n, i)/sOs ei)/poien a)/n tines, ei) tO=n paTO=n o( logismo\s kratei=, lE/TEs kai\ a)gnoi/as ou) despo/DZei; geloi=on e)piCHeirou=ntes le/gein.
4Mch:1:5 pOs un, isOs eipoien an tines, ei tOn paTOn ho logismos kratei, lETEs kai agnoias u despoDZei; geloion epiCHeiruntes legein.
4Mch:1:5 D x D VB_AAO3P x RI_NPM C RA_GPN N3E_GPN RA_NSM N2_NSM V2_PAI3S N1_GSF C N1A_GSF D V1_PAI3S A1A_ASM V2_PAPNPM V1_PAN
4Mch:1:5 how therefore/then equally to say/tell ever (if ever) some/any if the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; mighty; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain forgetfulness and also, even, namely ignorance οὐχ before rough breathing ć ć to undertake to say/tell
4Mch:1:5 how therefore/then equally they-happen-to-SAY/TELL (opt) ever some/any (nom) if the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom) sway (dat); mighty ([Adj] dat); he/she/it-is-SEIZE/GRAB-ing-HOLD, you(sg)-are-being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical), be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ing-HOLD! forgetfulness (gen) and ignorance (gen), ignorances (acc) not     while UNDERTAKE-ing (nom|voc) to-be-SAY/TELL-ing
4Mch:1:5 4Mch_1:5_1 4Mch_1:5_2 4Mch_1:5_3 4Mch_1:5_4 4Mch_1:5_5 4Mch_1:5_6 4Mch_1:5_7 4Mch_1:5_8 4Mch_1:5_9 4Mch_1:5_10 4Mch_1:5_11 4Mch_1:5_12 4Mch_1:5_13 4Mch_1:5_14 4Mch_1:5_15 4Mch_1:5_16 4Mch_1:5_17 4Mch_1:5_18 4Mch_1:5_19 4Mch_1:5_20
4Mch:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:6 οὐ γὰρ τῶν αὑτοῦ παθῶν ὁ λογισμὸς κρατεῖ, ἀλλὰ τῶν τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης ἐναντίων, καὶ τούτων οὐχ ὥστε αὐτὰ καταλῦσαι, ἀλλ’ ὥστε αὐτοῖς μὴ εἶξαι.
4Mch:1:6 For reasoning does not rule over its own affections, but over such as are contrary to justice, and manliness and temperance, and prudence; and yet over these, so as to withstand, without destroying them. (4 Maccabees 1:6 Brenton)
4Mch:1:6  
4Mch:1:6 οὐ γὰρ τῶν αὑτοῦ παθῶν λογισμὸς κρατεῖ, ἀλλὰ τῶν τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀνδρείας καὶ σωφροσύνης ἐναντίων, καὶ τούτων οὐχ ὥστε αὐτὰ καταλῦσαι, ἀλλ’ ὥστε αὐτοῖς μὴ εἶξαι.
4Mch:1:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ κράτο·ς, -ους, τό; κρατύς (-εῖα) -ύ [EXTRA], gen. sg. -έος and -έως; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἀλλά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] καί σω·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐν·αντίος -α -ον καί οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὥστε αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ἀλλά ὥστε αὐτός αὐτή αὐτό μή εἴκω[1] (-, -, ειξ-, -, -, -)
4Mch:1:6 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Samo /nasz /twój /siebie ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; potężny; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ale Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Mężny I też, nawet, mianowicie Zdrowy rozsądek [odczuwanie] Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Tak tamto On/ona/to/to samo By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca Ale Tak tamto On/ona/to/to samo Nie By poddawać się (dawaj miejsce do, poddawaj się)
4Mch:1:6 ou) ga\r tO=n au(tou= paTO=n o( logismo\s kratei=, a)lla\ tO=n tE=s dikaiosu/nEs kai\ a)ndrei/as kai\ sOfrosu/nEs e)nanti/On, kai\ tou/tOn ou)CH O(/ste au)ta\ katalu=sai, a)ll’ O(/ste au)toi=s mE\ ei)=Xai.
4Mch:1:6 u gar tOn hautu paTOn ho logismos kratei, alla tOn tEs dikaiosynEs kai andreias kai sOfrosynEs enantiOn, kai tutOn uCH hOste auta katalysai, all’ hOste autois mE eiXai.
4Mch:1:6 D x RA_GPM RD_GSM N3E_GPN RA_NSM N2_NSM V2_PAI3S C RA_GPM RA_GSF N1_GSF C N1A_GSF C N1_GSF A1A_GPM C RD_GPM D C RD_APN VA_AAN C C RD_DPM D VA_AAN
4Mch:1:6 οὐχ before rough breathing for since, as the self /our-/your-/themselves ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; mighty; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain but the the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely manly and also, even, namely good sense [sensibleness] contrary opposite, adverse, against, and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing so that he/she/it/same to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end but so that he/she/it/same not to Yield (give place to, give in)
4Mch:1:6 not for the (gen) self (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom) sway (dat); mighty ([Adj] dat); he/she/it-is-SEIZE/GRAB-ing-HOLD, you(sg)-are-being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical), be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ing-HOLD! but the (gen) the (gen) righteousness (gen) and manly ([Adj] acc, gen) and good sense (gen) contrary ([Adj] gen) and these (gen) not so that they/them/same (nom|acc) to-ABOLISH, be-you(sg)-ABOLISH-ed!, he/she/it-happens-to-ABOLISH (opt) but so that them/same (dat) not to-YIELD, be-you(sg)-YIELD-ed!, he/she/it-happens-to-YIELD (opt)
4Mch:1:6 4Mch_1:6_1 4Mch_1:6_2 4Mch_1:6_3 4Mch_1:6_4 4Mch_1:6_5 4Mch_1:6_6 4Mch_1:6_7 4Mch_1:6_8 4Mch_1:6_9 4Mch_1:6_10 4Mch_1:6_11 4Mch_1:6_12 4Mch_1:6_13 4Mch_1:6_14 4Mch_1:6_15 4Mch_1:6_16 4Mch_1:6_17 4Mch_1:6_18 4Mch_1:6_19 4Mch_1:6_20 4Mch_1:6_21 4Mch_1:6_22 4Mch_1:6_23 4Mch_1:6_24 4Mch_1:6_25 4Mch_1:6_26 4Mch_1:6_27 4Mch_1:6_28
4Mch:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:7 πολλαχόθεν μὲν οὖν καὶ ἀλλαχόθεν ἔχοιμ ἂν ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὅτι αὐτοκράτωρ ἐστὶν τῶν παθῶν ὁ λογισμός,
4Mch:1:7 I might prove to you, from may other considerations, that religious reasoning is sole master of the passions; (4 Maccabees 1:7 Brenton)
4Mch:1:7  
4Mch:1:7 πολλαχόθεν μὲν οὖν καὶ ἀλλαχόθεν ἔχοιμ ἂν ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὅτι αὐτοκράτωρ ἐστὶν τῶν παθῶν λογισμός,
4Mch:1:7   μέν οὖν καί ἀλλαχό·θεν ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -) ὅτι αὐτο·κράτωρ, -ορος, ὁ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:1:7 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy I też, nawet, mianowicie Od gdzie indziej By mieć Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ty By pokazywać eksponat, demonstrować, pokazywać Ponieważ/tamto Absolutny władca [zobacz autokratę] By być ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika
4Mch:1:7 pollaCHo/Ten me\n ou)=n kai\ a)llaCHo/Ten e)/CHoim a)/n u(mi=n e)pidei=Xai o(/ti au)tokra/tOr e)sti\n tO=n paTO=n o( logismo/s,
4Mch:1:7 pollaCHoTen men un kai allaCHoTen eCHoim an hymin epideiXai hoti autokratOr estin tOn paTOn ho logismos,
4Mch:1:7 D x x C D V1_PAO1S x RP_DP VA_AAN C N3R_NSM V9_PAI3S RA_GPN N3E_GPN RA_NSM N2_NSM
4Mch:1:7 ć indeed (yet, certainly, surely) therefore/then and also, even, namely from elsewhere to have ever (if ever) you to show exhibit, demonstrate, display because/that absolute ruler [see autocrat] to be the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic
4Mch:1:7   indeed therefore/then and from elsewhere I-happen-to-be-HAVE-ing (opt) ever you(pl) (dat) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) because/that absolute ruler (nom) he/she/it-is the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom)
4Mch:1:7 4Mch_1:7_1 4Mch_1:7_2 4Mch_1:7_3 4Mch_1:7_4 4Mch_1:7_5 4Mch_1:7_6 4Mch_1:7_7 4Mch_1:7_8 4Mch_1:7_9 4Mch_1:7_10 4Mch_1:7_11 4Mch_1:7_12 4Mch_1:7_13 4Mch_1:7_14 4Mch_1:7_15 4Mch_1:7_16
4Mch:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:8 πολὺ δὲ πλέον τοῦτο ἀποδείξαιμι ἀπὸ τῆς ἀνδραγαθίας τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς ἀποθανόντων, Ελεαζαρου τε καὶ τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν καὶ τῆς τούτων μητρός.
4Mch:1:8 but I shall prove it with the greatest force from the fortitude of Eleazar, and seven brethren, and their mother, who suffered death in defence of virtue. (4 Maccabees 1:8 Brenton)
4Mch:1:8  
4Mch:1:8 πολὺ δὲ πλέον τοῦτο ἀποδείξαιμι ἀπὸ τῆς ἀνδραγαθίας τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς ἀποθανόντων, Ελεαζαρου τε καὶ τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν καὶ τῆς τούτων μητρός.
4Mch:1:8 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς); πλέω (πλε-, -, πλευ·σ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·δείκνυμι (ath. απο+δεικνυ-, -, απο+δειξ-, -, απο+δεδεικ-, -) ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὑπέρ ἀρετή, -ῆς, ἡ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   τέ καί ὁ ἡ τό ἑπτά ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
4Mch:1:8 Dużo zaś Więcej; by żeglować To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By udowadniać dowód, zakładać, okazywać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Cnota By umierać I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Siedem Brat; siostra I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Matka
4Mch:1:8 polu\ de\ ple/on tou=to a)podei/Xaimi a)po\ tE=s a)ndragaTi/as tO=n u(pe\r a)retE=s a)poTano/ntOn, *eleaDZarou te kai\ tO=n e(pta\ a)delfO=n kai\ tE=s tou/tOn mEtro/s.
4Mch:1:8 poly de pleon tuto apodeiXaimi apo tEs andragaTias tOn hyper aretEs apoTanontOn, eleaDZaru te kai tOn hepta adelfOn kai tEs tutOn mEtros.
4Mch:1:8 A1P_ASN x A3C_ASN RD_ASN VA_AAO1S P RA_GSF N1A_GSF RA_GPM P N1_GSF VB_AAPGPM N2_GSM x C RA_GPM M N2_GPM C RA_GSF RD_GPM N3_GSF
4Mch:1:8 much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] more; to sail this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to prove evidence, establish, evince from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the above (+acc), on behalf of (+gen) virtue to die ć and [postpositive coordinate] and also, even, namely the seven brother; sister and also, even, namely the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] mother
4Mch:1:8 much (nom|acc) Yet more (nom|acc|voc, voc); while SAIL-ing (nom|acc|voc, voc) this (nom|acc) I-happen-to-PROVE (opt) away from (+gen) the (gen)   the (gen) above (+acc), on behalf of (+gen) virtue (gen) let-them-DIE! (classical), upon DIE-ing (gen)   and [postpositive coordinate] and the (gen) seven brothers (gen); sisters (gen) and the (gen) these (gen) mother (gen)
4Mch:1:8 4Mch_1:8_1 4Mch_1:8_2 4Mch_1:8_3 4Mch_1:8_4 4Mch_1:8_5 4Mch_1:8_6 4Mch_1:8_7 4Mch_1:8_8 4Mch_1:8_9 4Mch_1:8_10 4Mch_1:8_11 4Mch_1:8_12 4Mch_1:8_13 4Mch_1:8_14 4Mch_1:8_15 4Mch_1:8_16 4Mch_1:8_17 4Mch_1:8_18 4Mch_1:8_19 4Mch_1:8_20 4Mch_1:8_21 4Mch_1:8_22
4Mch:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:9 ἅπαντες γὰρ οὗτοι τοὺς ἕως θανάτου πόνους ὑπεριδόντες ἐπεδείξαντο ὅτι περικρατεῖ τῶν παθῶν ὁ λογισμός.
4Mch:1:9 For all these, contemning pains even unto death, by this contempt, demonstrated that reasoning has command over the passions. (4 Maccabees 1:9 Brenton)
4Mch:1:9  
4Mch:1:9 ἅπαντες γὰρ οὗτοι τοὺς ἕως θανάτου πόνους ὑπεριδόντες ἐπεδείξαντο ὅτι περικρατεῖ τῶν παθῶν λογισμός.
4Mch:1:9 ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος γάρ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) πόνος, -ου, ὁ ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -) ὅτι περι·κρατής -ές ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:1:9 Każdy Dla odtąd, jak To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać Praca By przeoczać {By górować} By pokazywać eksponat, demonstrować, pokazywać Ponieważ/tamto Przytłaczanie ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika
4Mch:1:9 a(/pantes ga\r ou(=toi tou\s e(/Os Tana/tou po/nous u(perido/ntes e)pedei/Xanto o(/ti perikratei= tO=n paTO=n o( logismo/s.
4Mch:1:9 hapantes gar hutoi tus heOs Tanatu ponus hyperidontes epedeiXanto hoti perikratei tOn paTOn ho logismos.
4Mch:1:9 A3_NPM x RD_NPM RA_APM C N2_GSM N2_APM VB_AAPNPM VAI_AMI3P C V2_PAI3S RA_GPN N3E_GPN RA_NSM N2_NSM
4Mch:1:9 every for since, as this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the until; dawn death; to put to death labor to overlook to show exhibit, demonstrate, display because/that overpowering the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic
4Mch:1:9 all (nom|voc) for these (nom) the (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! labors (acc) upon OVERLOOK-ing (nom|voc) they-were-SHOW-ed because/that overpowering ([Adj] dat) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom)
4Mch:1:9 4Mch_1:9_1 4Mch_1:9_2 4Mch_1:9_3 4Mch_1:9_4 4Mch_1:9_5 4Mch_1:9_6 4Mch_1:9_7 4Mch_1:9_8 4Mch_1:9_9 4Mch_1:9_10 4Mch_1:9_11 4Mch_1:9_12 4Mch_1:9_13 4Mch_1:9_14 4Mch_1:9_15
4Mch:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:10 τῶν μὲν οὖν ἀρετῶν ἔπεστί μοι ἐπαινεῖν τοὺς κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑπὲρ τῆς καλοκἀγαθίας ἀποθανόντας μετὰ τῆς μητρὸς ἄνδρας, τῶν δὲ τιμῶν μακαρίσαιμ ἄν.
4Mch:1:10 For their virtues, then, it is right that I should commend those men who died with their mother at this time in behalf of rectitude; and for their honours, I may count them happy. (4 Maccabees 1:10 Brenton)
4Mch:1:10  
4Mch:1:10 τῶν μὲν οὖν ἀρετῶν ἔπεστί μοι ἐπαινεῖν τοὺς κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑπὲρ τῆς καλοκἀγαθίας ἀποθανόντας μετὰ τῆς μητρὸς ἄνδρας, τῶν δὲ τιμῶν μακαρίσαιμ ἄν.
4Mch:1:10 ὁ ἡ τό μέν οὖν ἀρετή, -ῆς, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ὁ ἡ τό κατά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὑπέρ ὁ ἡ τό   ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) μετά ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό δέ τιμή, -ῆς, ἡ; Τίμων, -ωνος, ὁ; τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) ἄν
4Mch:1:10 Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy Cnota Ja By chwalić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Okres czasu Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By umierać Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Matka Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". zaś Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość; Timon; by zaszczycać Do ??? Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek)
4Mch:1:10 tO=n me\n ou)=n a)retO=n e)/pesti/ moi e)painei=n tou\s kata\ tou=ton to\n kairo\n u(pe\r tE=s kaloka)gaTi/as a)poTano/ntas meta\ tE=s mEtro\s a)/ndras, tO=n de\ timO=n makari/saim a)/n.
4Mch:1:10 tOn men un aretOn epesti moi epainein tus kata tuton ton kairon hyper tEs kalokagaTias apoTanontas meta tEs mEtros andras, tOn de timOn makarisaim an.
4Mch:1:10 RA_GPM x x N1_GPF V9_PAI3S RP_DS V2_PAN RA_APM P RD_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_GSF N1A_GSF VB_AAPAPM P RA_GSF N3_GSF N3_APM RA_GPM x N1_GPF VA_AAO1S x
4Mch:1:10 the indeed (yet, certainly, surely) therefore/then virtue ć I to praise the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the period of time above (+acc), on behalf of (+gen) the ć to die after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the mother man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] honor honor, esteem, worship; of things: worth, value; Timon; to honor to ??? ever (if ever)
4Mch:1:10 the (gen) indeed therefore/then virtues (gen)   me (dat) to-be-PRAISE-ing the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) this (acc) the (acc) period of time (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen)   upon DIE-ing (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) mother (gen) men, husbands (acc) the (gen) Yet honors (gen); Timon (nom|voc); while HONOR-ing (nom, nom|acc|voc, voc) I-happen-to-??? (opt) ever
4Mch:1:10 4Mch_1:10_1 4Mch_1:10_2 4Mch_1:10_3 4Mch_1:10_4 4Mch_1:10_5 4Mch_1:10_6 4Mch_1:10_7 4Mch_1:10_8 4Mch_1:10_9 4Mch_1:10_10 4Mch_1:10_11 4Mch_1:10_12 4Mch_1:10_13 4Mch_1:10_14 4Mch_1:10_15 4Mch_1:10_16 4Mch_1:10_17 4Mch_1:10_18 4Mch_1:10_19 4Mch_1:10_20 4Mch_1:10_21 4Mch_1:10_22 4Mch_1:10_23 4Mch_1:10_24 4Mch_1:10_25
4Mch:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:11 θαυμασθέντες γὰρ οὐ μόνον ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ἐπὶ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ ὑπομονῇ, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν αἰκισαμένων, αἴτιοι κατέστησαν τοῦ καταλυθῆναι τὴν κατὰ τοῦ ἔθνους τυραννίδα νικήσαντες τὸν τύραννον τῇ ὑπομονῇ ὥστε καθαρισθῆναι δι’ αὐτῶν τὴν πατρίδα.
4Mch:1:11 For they, winning admiration not only from men in general, but even from the persecutors, for their manliness and endurance, became the means of the destruction of the tyranny against their nation, having conquered the tyrant by their endurance, so that by them their country was purified. (4 Maccabees 1:11 Brenton)
4Mch:1:11  
4Mch:1:11 θαυμασθέντες γὰρ οὐ μόνον ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ἐπὶ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ ὑπομονῇ, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν αἰκισαμένων, αἴτιοι κατέστησαν τοῦ καταλυθῆναι τὴν κατὰ τοῦ ἔθνους τυραννίδα νικήσαντες τὸν τύραννον τῇ ὑπομονῇ ὥστε καθαρισθῆναι δι’ αὐτῶν τὴν πατρίδα.
4Mch:1:11 θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) γάρ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὑπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] καί ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ἀλλά καί ὑπό ὁ ἡ τό αἰκίζω [LXX] (αικιζ-, -, αικι·σ-, -, ῃκισ-, αικισ·θ-) αἴτιος -ία -ον καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό κατα·λύω (κατα+λυ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λυ·σ-, κατα+λελυ·κ-, -, κατα+λυ·θ-) ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη τυραννί[δ]ς, -ίδος, ἡ [LXX] νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-) ὁ ἡ τό τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ὥστε καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ
4Mch:1:11 By być zaskakiwany są podziwiany przy Dla odtąd, jak ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mężny I też, nawet, mianowicie Wytrwałość Ale I też, nawet, mianowicie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By torturować Podstawowy By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały By obalać rozluźniaj na dół, niszcz, anuluj, przynoś do końca W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] Tyrania By być zwycięski (wszędzie {skończony}) zdobywaj, zwyciężaj, zwyciężaj Tyran; Tyrannus Wytrwałość Tak tamto By oczyszczać się oczyszczaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Ojczyzna
4Mch:1:11 TaumasTe/ntes ga\r ou) mo/non u(po\ pa/ntOn a)nTrO/pOn e)pi\ tE=| a)ndrei/a| kai\ u(pomonE=|, a)lla\ kai\ u(po\ tO=n ai)kisame/nOn, ai)/tioi kate/stEsan tou= kataluTE=nai tE\n kata\ tou= e)/Tnous turanni/da nikE/santes to\n tu/rannon tE=| u(pomonE=| O(/ste kaTarisTE=nai di’ au)tO=n tE\n patri/da.
4Mch:1:11 TaumasTentes gar u monon hypo pantOn anTrOpOn epi tE andreia kai hypomonE, alla kai hypo tOn aikisamenOn, aitioi katestEsan tu katalyTEnai tEn kata tu eTnus tyrannida nikEsantes ton tyrannon tE hypomonE hOste kaTarisTEnai di’ autOn tEn patrida.
4Mch:1:11 VC_APPNPM x D D P A3_GPM N2_GPM P RA_DSF N1A_DSF C N1_DSF C C P RA_GPM VA_AMPGPM A1A_NPM VHI_AAI3P RA_GSN VC_APN RA_ASF P RA_GSN N3E_GSN N3D_ASF VA_AAPNPM RA_ASM N2_ASM RA_DSF N1_DSF C VS_APN P RD_GPM RA_ASF N3D_ASF
4Mch:1:11 to be surprised be marvelled at for since, as οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the manly and also, even, namely endurance but and also, even, namely under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the to torture basic to enable lay, render widowed the to abolish unloose down, destroy, annul, bring to an end the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the nation [see ethnic] tyranny to be victorious (over) conquer, vanquish, prevail the tyrant; Tyrannus the endurance so that to purify cleanse because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same the fatherland
4Mch:1:11 upon being-BE SURPRISED-ed (nom|voc) for not only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) all (gen) humans (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) manly ([Adj] dat) and endurance (dat) but and under (+acc), by (+gen) the (gen) upon being-???-ed (gen) basic ([Adj] nom|voc) they-ENABLE-ed the (gen) to-be-ABOLISH-ed the (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) nation (gen) tyranny (acc) upon BE-ing-VICTORIOUS-(OVER) (nom|voc) the (acc) tyrant (acc); Tyrannus (acc) the (dat) endurance (dat) so that to-be-PURIFIED-ed because of (+acc), through (+gen) them/same (gen) the (acc) fatherland (acc)
4Mch:1:11 4Mch_1:11_1 4Mch_1:11_2 4Mch_1:11_3 4Mch_1:11_4 4Mch_1:11_5 4Mch_1:11_6 4Mch_1:11_7 4Mch_1:11_8 4Mch_1:11_9 4Mch_1:11_10 4Mch_1:11_11 4Mch_1:11_12 4Mch_1:11_13 4Mch_1:11_14 4Mch_1:11_15 4Mch_1:11_16 4Mch_1:11_17 4Mch_1:11_18 4Mch_1:11_19 4Mch_1:11_20 4Mch_1:11_21 4Mch_1:11_22 4Mch_1:11_23 4Mch_1:11_24 4Mch_1:11_25 4Mch_1:11_26 4Mch_1:11_27 4Mch_1:11_28 4Mch_1:11_29 4Mch_1:11_30 4Mch_1:11_31 4Mch_1:11_32 4Mch_1:11_33 4Mch_1:11_34 4Mch_1:11_35 4Mch_1:11_36 4Mch_1:11_37
4Mch:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:12 ἀλλὰ καὶ περὶ τούτου νῦν αὐτίκα δὴ λέγειν ἐξέσται ἀρξαμένῳ τῆς ὑποθέσεως, ὅπερ εἴωθα ποιεῖν, καὶ οὕτως εἰς τὸν περὶ αὐτῶν τρέψομαι λόγον δόξαν διδοὺς τῷ πανσόφῳ θεῷ.
4Mch:1:12 But we may now at once enter upon the question, having commenced, as is our wont, with laying down the doctrine, and so proceed to the account of these persons, giving glory to the all wise God. (4 Maccabees 1:12 Brenton)
4Mch:1:12  
4Mch:1:12 ἀλλὰ καὶ περὶ τούτου νῦν αὐτίκα δὴ λέγειν ἐξέσται ἀρξαμένῳ τῆς ὑποθέσεως, ὅπερ εἴωθα ποιεῖν, καὶ οὕτως εἰς τὸν περὶ αὐτῶν τρέψομαι λόγον δόξαν διδοὺς τῷ πανσόφῳ θεῷ.
4Mch:1:12 ἀλλά καί περί οὗτος αὕτη τοῦτο νῦν   δή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό   ὅσ·περ ἥ·περ ὅ·περ εἴωθα a.k.a. ἔθω (-, -, -, ειωθ·[κ]-, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί οὕτως/οὕτω εἰς[1] ὁ ἡ τό περί αὐτός αὐτή αὐτό   λόγος, -ου, ὁ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   θεός, -οῦ, ὁ
4Mch:1:12 Ale I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Teraz Naprawdę By mówić/opowiadaj By zaczynać się Kto --, który --którykolwiek By robić zwyczajowy By czynić/rób I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do (+przyspieszenie) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By dawać Bóg 
4Mch:1:12 a)lla\ kai\ peri\ tou/tou nu=n au)ti/ka dE\ le/gein e)Xe/stai a)rXame/nO| tE=s u(poTe/seOs, o(/per ei)/OTa poiei=n, kai\ ou(/tOs ei)s to\n peri\ au)tO=n tre/PSomai lo/gon do/Xan didou\s tO=| panso/fO| TeO=|.
4Mch:1:12 alla kai peri tutu nyn autika dE legein eXestai arXamenO tEs hypoTeseOs, hoper eiOTa poiein, kai hutOs eis ton peri autOn trePSomai logon doXan didus tO pansofO TeO.
4Mch:1:12 C C P RD_GSN D D x V1_PAN VF_FMI3S VA_AMPDSM RA_GSF N3I_GSF RR_ASN VX_XAI1S V2_PAN C D P RA_ASM P RD_GPM VF_FMI1S N2_ASM N1S_ASF V8_PAPNSM RA_DSM A1B_DSM N2_DSM
4Mch:1:12 but and also, even, namely about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] now ć indeed to say/tell ć to begin the ć who-/whom-/whichever to make customary to do/make and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] into (+acc) the about (+acc,+gen) he/she/it/same ć word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to give the ć god [see theology]
4Mch:1:12 but and about (+acc,+gen) this (gen) now   indeed to-be-SAY/TELL-ing   upon being-BEGIN-ed (dat) the (gen)   who-/whom-/whichever (nom|acc) I-have-MAKE-ed-CUSTOMARY to-be-DO/MAKE-ing and thusly/like this into (+acc) the (acc) about (+acc,+gen) them/same (gen)   word (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) while GIVE-ing (nom|voc) the (dat)   god (dat)
4Mch:1:12 4Mch_1:12_1 4Mch_1:12_2 4Mch_1:12_3 4Mch_1:12_4 4Mch_1:12_5 4Mch_1:12_6 4Mch_1:12_7 4Mch_1:12_8 4Mch_1:12_9 4Mch_1:12_10 4Mch_1:12_11 4Mch_1:12_12 4Mch_1:12_13 4Mch_1:12_14 4Mch_1:12_15 4Mch_1:12_16 4Mch_1:12_17 4Mch_1:12_18 4Mch_1:12_19 4Mch_1:12_20 4Mch_1:12_21 4Mch_1:12_22 4Mch_1:12_23 4Mch_1:12_24 4Mch_1:12_25 4Mch_1:12_26 4Mch_1:12_27 4Mch_1:12_28
4Mch:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:13 Ζητοῦμεν δὴ τοίνυν εἰ αὐτοκράτωρ ἐστὶν τῶν παθῶν ὁ λογισμός.
4Mch:1:13 The question, therefore, is, whether reasoning be absolute master of the passions. (4 Maccabees 1:13 Brenton)
4Mch:1:13  
4Mch:1:13 Ζητοῦμεν δὴ τοίνυν εἰ αὐτοκράτωρ ἐστὶν τῶν παθῶν λογισμός.
4Mch:1:13 ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) δή τοί·νυν εἰ αὐτο·κράτωρ, -ορος, ὁ [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:1:13 By szukać Naprawdę Dlatego dlatego, wtedy Jeżeli Absolutny władca [zobacz autokratę] By być ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika
4Mch:1:13 *DZEtou=men dE\ toi/nun ei) au)tokra/tOr e)sti\n tO=n paTO=n o( logismo/s.
4Mch:1:13 DZEtumen dE toinyn ei autokratOr estin tOn paTOn ho logismos.
4Mch:1:13 V2_PAI1P x x C N3R_NSM V9_PAI3S RA_GPN N3E_GPN RA_NSM N2_NSM
4Mch:1:13 to seek indeed therefore therefore, then if absolute ruler [see autocrat] to be the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic
4Mch:1:13 we-are-SEEK-ing indeed therefore if absolute ruler (nom) he/she/it-is the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom)
4Mch:1:13 4Mch_1:13_1 4Mch_1:13_2 4Mch_1:13_3 4Mch_1:13_4 4Mch_1:13_5 4Mch_1:13_6 4Mch_1:13_7 4Mch_1:13_8 4Mch_1:13_9 4Mch_1:13_10
4Mch:1:13 x x x x x x x x x x
4Mch:1:14 διακρίνομεν τί ποτέ ἐστιν λογισμὸς καὶ τί πάθος, καὶ πόσαι παθῶν ἰδέαι, καὶ εἰ πάντων ἐπικρατεῖ τούτων ὁ λογισμός.
4Mch:1:14 Let us determine, then, What is reasoning? and what passion? and how many forms of the passions? and whether reasoning bears sway over all of these? (4 Maccabees 1:14 Brenton)
4Mch:1:14  
4Mch:1:14 διακρίνομεν τί ποτέ ἐστιν λογισμὸς καὶ τί πάθος, καὶ πόσαι παθῶν ἰδέαι, καὶ εἰ πάντων ἐπικρατεῖ τούτων λογισμός.
4Mch:1:14 δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποτέ[2] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λογισμός, -οῦ, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί πάθο·ς, -ους, τό καί πόσος -η -ον πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) εἰδέα v.l. ἰδέα, -ας, ἡ καί εἰ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:1:14 By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Raz By być Logika I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? [Zobacz patologię, patetyczny] I też, nawet, mianowicie Ilu ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Zjawienie się {Wygląd} I też, nawet, mianowicie Jeżeli Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Logika
4Mch:1:14 diakri/nomen ti/ pote/ e)stin logismo\s kai\ ti/ pa/Tos, kai\ po/sai paTO=n i)de/ai, kai\ ei) pa/ntOn e)pikratei= tou/tOn o( logismo/s.
4Mch:1:14 diakrinomen ti pote estin logismos kai ti paTos, kai posai paTOn ideai, kai ei pantOn epikratei tutOn ho logismos.
4Mch:1:14 V1_PAI1P RI_ASN D V9_PAI3S N2_NSM C RI_ASN N3E_NSN C A1_NPF N3E_GPN N1A_NPF C C A3_GPM V2_PAI3S RD_GPM RA_NSM N2_NSM
4Mch:1:14 to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. once to be logic and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ??? [see pathology, pathetic] and also, even, namely how much ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience appearance and also, even, namely if every all, each, every, the whole of ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the logic
4Mch:1:14 we-are-DIFFERENTIATE-ing who/what/why (nom|acc) once he/she/it-is logic (nom) and who/what/why (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) and how many (nom) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) appearances (nom|voc) and if all (gen)   these (gen) the (nom) logic (nom)
4Mch:1:14 4Mch_1:14_1 4Mch_1:14_2 4Mch_1:14_3 4Mch_1:14_4 4Mch_1:14_5 4Mch_1:14_6 4Mch_1:14_7 4Mch_1:14_8 4Mch_1:14_9 4Mch_1:14_10 4Mch_1:14_11 4Mch_1:14_12 4Mch_1:14_13 4Mch_1:14_14 4Mch_1:14_15 4Mch_1:14_16 4Mch_1:14_17 4Mch_1:14_18 4Mch_1:14_19
4Mch:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:15 λογισμὸς μὲν δὴ τοίνυν ἐστὶν νοῦς μετὰ ὀρθοῦ λόγου προτιμῶν τὸν σοφίας βίον.
4Mch:1:15 Reasoning is, then, intellect accompanied by a life of rectitude, putting foremost the consideration of wisdom. (4 Maccabees 1:15 Brenton)
4Mch:1:15  
4Mch:1:15 λογισμὸς μὲν δὴ τοίνυν ἐστὶν νοῦς μετὰ ὀρθοῦ λόγου προτιμῶν τὸν σοφίας βίον.
4Mch:1:15 λογισμός, -οῦ, ὁ μέν δή τοί·νυν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ μετά ὀρθός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ βίος, -ου, ὁ
4Mch:1:15 Logika Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Naprawdę Dlatego dlatego, wtedy By być Umysł Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Prosto Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Życie
4Mch:1:15 logismo\s me\n dE\ toi/nun e)sti\n nou=s meta\ o)rTou= lo/gou protimO=n to\n sofi/as bi/on.
4Mch:1:15 logismos men dE toinyn estin nus meta orTu logu protimOn ton sofias bion.
4Mch:1:15 N2_NSM x x x V9_PAI3S N3_NSM P A1_GSM N2_GSM V3_PAPNSM RA_ASM N1A_GSF N2_ASM
4Mch:1:15 logic indeed (yet, certainly, surely) indeed therefore therefore, then to be mind after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing straight word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] life
4Mch:1:15 logic (nom) indeed indeed therefore he/she/it-is mind (nom) after (+acc), with (+gen) straight ([Adj] gen) word (gen)   the (acc) sapience (gen) life (acc)
4Mch:1:15 4Mch_1:15_1 4Mch_1:15_2 4Mch_1:15_3 4Mch_1:15_4 4Mch_1:15_5 4Mch_1:15_6 4Mch_1:15_7 4Mch_1:15_8 4Mch_1:15_9 4Mch_1:15_10 4Mch_1:15_11 4Mch_1:15_12 4Mch_1:15_13
4Mch:1:15 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:16 σοφία δὴ τοίνυν ἐστὶν γνῶσις θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ τῶν τούτων αἰτιῶν.
4Mch:1:16 And wisdom is a knowledge of divine and human things, and of their causes. (4 Maccabees 1:16 Brenton)
4Mch:1:16  
4Mch:1:16 σοφία δὴ τοίνυν ἐστὶν γνῶσις θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ τῶν τούτων αἰτιῶν.
4Mch:1:16 σοφία, -ας, ἡ δή τοί·νυν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γνῶσις, -εως, ἡ θεῖος -α -ον καί ἀνθρώπινος -η -ον πρᾶγμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον
4Mch:1:16 Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Naprawdę Dlatego dlatego, wtedy By być Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś Boży I też, nawet, mianowicie Ludzki Sprawa [zobacz pragmatyczny] I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Podstawa; podstawowy
4Mch:1:16 sofi/a dE\ toi/nun e)sti\n gnO=sis Tei/On kai\ a)nTrOpi/nOn pragma/tOn kai\ tO=n tou/tOn ai)tiO=n.
4Mch:1:16 sofia dE toinyn estin gnOsis TeiOn kai anTrOpinOn pragmatOn kai tOn tutOn aitiOn.
4Mch:1:16 N1A_NSF x x V9_PAI3S N3I_NSF A1A_GPN C A1_GPN N3M_GPN C RA_GPN RD_GPN N1A_GPF
4Mch:1:16 sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] indeed therefore therefore, then to be knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something divine and also, even, namely human matter [see pragmatic] and also, even, namely the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] basis; basic
4Mch:1:16 sapience (nom|voc) indeed therefore he/she/it-is knowledge (nom) divine ([Adj] gen) and human ([Adj] gen) matters (gen) and the (gen) these (gen) bases (gen); basic ([Adj] gen)
4Mch:1:16 4Mch_1:16_1 4Mch_1:16_2 4Mch_1:16_3 4Mch_1:16_4 4Mch_1:16_5 4Mch_1:16_6 4Mch_1:16_7 4Mch_1:16_8 4Mch_1:16_9 4Mch_1:16_10 4Mch_1:16_11 4Mch_1:16_12 4Mch_1:16_13
4Mch:1:16 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:17 αὕτη δὴ τοίνυν ἐστὶν ἡ τοῦ νόμου παιδεία, δι’ ἧς τὰ θεῖα σεμνῶς καὶ τὰ ἀνθρώπινα συμφερόντως μανθάνομεν.
4Mch:1:17 And this is contained in the education of the law; by means of which we learn divine things reverently, and human things profitably. (4 Maccabees 1:17 Brenton)
4Mch:1:17  
4Mch:1:17 αὕτη δὴ τοίνυν ἐστὶν τοῦ νόμου παιδεία, δι’ ἧς τὰ θεῖα σεμνῶς καὶ τὰ ἀνθρώπινα συμφερόντως μανθάνομεν.
4Mch:1:17 οὗτος αὕτη τοῦτο δή τοί·νυν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ παιδεία, -ας, ἡ διά ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό θεῖος -α -ον   καί ὁ ἡ τό ἀνθρώπινος -η -ον   μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -)
4Mch:1:17 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naprawdę Dlatego dlatego, wtedy By być Prawo Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Boży I też, nawet, mianowicie Ludzki By uczyć się
4Mch:1:17 au(/tE dE\ toi/nun e)sti\n E( tou= no/mou paidei/a, di’ E(=s ta\ Tei=a semnO=s kai\ ta\ a)nTrO/pina sumfero/ntOs manTa/nomen.
4Mch:1:17 hautE dE toinyn estin hE tu nomu paideia, di’ hEs ta Teia semnOs kai ta anTrOpina symferontOs manTanomen.
4Mch:1:17 RD_NSF x x V9_PAI3S RA_NSF RA_GSM N2_GSM N1A_NSF P RR_GSF RA_APN A1A_APN D C RA_APN A1_APN D V1_PAI1P
4Mch:1:17 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] indeed therefore therefore, then to be the the law chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which the divine ć and also, even, namely the human ć to learn
4Mch:1:17 this (nom) indeed therefore he/she/it-is the (nom) the (gen) law (gen) chastisement (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (gen) the (nom|acc) divine ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)   and the (nom|acc) human ([Adj] nom|acc|voc)   we-are-LEARN-ing
4Mch:1:17 4Mch_1:17_1 4Mch_1:17_2 4Mch_1:17_3 4Mch_1:17_4 4Mch_1:17_5 4Mch_1:17_6 4Mch_1:17_7 4Mch_1:17_8 4Mch_1:17_9 4Mch_1:17_10 4Mch_1:17_11 4Mch_1:17_12 4Mch_1:17_13 4Mch_1:17_14 4Mch_1:17_15 4Mch_1:17_16 4Mch_1:17_17 4Mch_1:17_18
4Mch:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:18 τῆς δὲ σοφίας ἰδέαι καθεστήκασιν φρόνησις καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη·
4Mch:1:18 And the forms of wisdom are prudence, and justice, and manliness, and temperance. (4 Maccabees 1:18 Brenton)
4Mch:1:18  
4Mch:1:18 τῆς δὲ σοφίας ἰδέαι καθεστήκασιν φρόνησις καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη·
4Mch:1:18 ὁ ἡ τό δέ σοφία, -ας, ἡ εἰδέα v.l. ἰδέα, -ας, ἡ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) φρόνησις, -εως, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀνδρεῖος -α -ον [LXX] καί σω·φρο·σύνη, -ης, ἡ
4Mch:1:18 zaś Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Zjawienie się {Wygląd} By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Przypatrywanie się I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Mężny I też, nawet, mianowicie Zdrowy rozsądek [odczuwanie]
4Mch:1:18 tE=s de\ sofi/as i)de/ai kaTestE/kasin fro/nEsis kai\ dikaiosu/nE kai\ a)ndrei/a kai\ sOfrosu/nE·
4Mch:1:18 tEs de sofias ideai kaTestEkasin fronEsis kai dikaiosynE kai andreia kai sOfrosynE·
4Mch:1:18 RA_GSF x N1A_GSF N1A_NPF VXI_XAI3P N3I_NSF C N1_NSF C N1A_NSF C N1_NSF
4Mch:1:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] appearance to enable lay, render widowed contemplation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely manly and also, even, namely good sense [sensibleness]
4Mch:1:18 the (gen) Yet sapience (gen) appearances (nom|voc) they-have-ENABLE-ed contemplation (nom) and righteousness (nom|voc) and manly ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and good sense (nom|voc)
4Mch:1:18 4Mch_1:18_1 4Mch_1:18_2 4Mch_1:18_3 4Mch_1:18_4 4Mch_1:18_5 4Mch_1:18_6 4Mch_1:18_7 4Mch_1:18_8 4Mch_1:18_9 4Mch_1:18_10 4Mch_1:18_11 4Mch_1:18_12
4Mch:1:18 x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:19 κυριωτάτη δὲ πάντων ἡ φρόνησις, ἐξ ἧς δὴ τῶν παθῶν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖ.
4Mch:1:19 The leading one of these is prudence; by whose means, indeed, it is that reasoning bears rule over the passions. (4 Maccabees 1:19 Brenton)
4Mch:1:19  
4Mch:1:19 κυριωτάτη δὲ πάντων φρόνησις, ἐξ ἧς δὴ τῶν παθῶν λογισμὸς ἐπικρατεῖ.
4Mch:1:19 κυριώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of κύριος) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φρόνησις, -εως, ἡ ἐκ ὅς ἥ ὅ δή ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ  
4Mch:1:19 Najbardziej autorytatywny zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przypatrywanie się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który Naprawdę ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika
4Mch:1:19 kuriOta/tE de\ pa/ntOn E( fro/nEsis, e)X E(=s dE\ tO=n paTO=n o( logismo\s e)pikratei=.
4Mch:1:19 kyriOtatE de pantOn hE fronEsis, eX hEs dE tOn paTOn ho logismos epikratei.
4Mch:1:19 A1A_NSFS x A3_GPM RA_NSF N3I_NSF P RR_GSF x RA_GPN N3E_GPN RA_NSM N2_NSM V2_PAI3S
4Mch:1:19 most authoritative δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of the contemplation out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which indeed the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic ć
4Mch:1:19 most authoritative ([Adj] nom|voc) Yet all (gen) the (nom) contemplation (nom) out of (+gen) who/whom/which (gen) indeed the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom)  
4Mch:1:19 4Mch_1:19_1 4Mch_1:19_2 4Mch_1:19_3 4Mch_1:19_4 4Mch_1:19_5 4Mch_1:19_6 4Mch_1:19_7 4Mch_1:19_8 4Mch_1:19_9 4Mch_1:19_10 4Mch_1:19_11 4Mch_1:19_12 4Mch_1:19_13
4Mch:1:19 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:20 παθῶν δὲ φύσεις εἰσὶν αἱ περιεκτικώταται δύο ἡδονή τε καὶ πόνος· τούτων δὲ ἑκάτερον καὶ περὶ τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν ψυχὴν πέφυκεν.
4Mch:1:20 Of the passions, pleasure and pain are the two most comprehensive; and they also by nature refer to the soul. (4 Maccabees 1:20 Brenton)
4Mch:1:20  
4Mch:1:20 παθῶν δὲ φύσεις εἰσὶν αἱ περιεκτικώταται δύο ἡδονή τε καὶ πόνος· τούτων δὲ ἑκάτερον καὶ περὶ τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν ψυχὴν πέφυκεν.
4Mch:1:20 πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) δέ φύσις, -εως, ἡ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό περι·εκτικώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of περι·εκ·τικός) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἡδονή, -ῆς, ἡ τέ καί πόνος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο δέ ἑκάτερος -α -ον [LXX] καί περί ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό καί περί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή φύω (φυ-, φυη·σ-, -, πεφυ·κ-, -, φυ·[θ]-)
4Mch:1:20 ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj zaś Natura By iść; by być ??? Dwa Przyjemność I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Praca To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś Każdy (dwu) I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ciało I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By stawać się
4Mch:1:20 paTO=n de\ fu/seis ei)si\n ai( periektikO/tatai du/o E(donE/ te kai\ po/nos· tou/tOn de\ e(ka/teron kai\ peri\ to\ sO=ma kai\ peri\ tE\n PSuCHE\n pe/fuken.
4Mch:1:20 paTOn de fyseis eisin hai periektikOtatai dyo hEdonE te kai ponos· tutOn de hekateron kai peri to sOma kai peri tEn PSyCHEn pefyken.
4Mch:1:20 N3E_GPN x N3I_NPF V9_PAI3P RA_NPF A1_NPFS M N1_NSF x C N2_NSM RD_GPM x A1A_NSN C P RA_ASN N3M_ASN C P RA_ASF N1_ASF VX_XAI3S
4Mch:1:20 ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] nature to go; to be the ??? two pleasure and [postpositive coordinate] and also, even, namely labor this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] each (of two) and also, even, namely about (+acc,+gen) the body and also, even, namely about (+acc,+gen) the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to grow
4Mch:1:20 ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) Yet natures (acc, nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) ??? ([Adj] nom|voc) two (nom, acc, gen) pleasure (nom|voc) and [postpositive coordinate] and labor (nom) these (gen) Yet each (of two) (acc, nom|acc|voc) and about (+acc,+gen) the (nom|acc) body (nom|acc|voc) and about (+acc,+gen) the (acc) life (acc) he/she/it-has-GROW-ed
4Mch:1:20 4Mch_1:20_1 4Mch_1:20_2 4Mch_1:20_3 4Mch_1:20_4 4Mch_1:20_5 4Mch_1:20_6 4Mch_1:20_7 4Mch_1:20_8 4Mch_1:20_9 4Mch_1:20_10 4Mch_1:20_11 4Mch_1:20_12 4Mch_1:20_13 4Mch_1:20_14 4Mch_1:20_15 4Mch_1:20_16 4Mch_1:20_17 4Mch_1:20_18 4Mch_1:20_19 4Mch_1:20_20 4Mch_1:20_21 4Mch_1:20_22 4Mch_1:20_23
4Mch:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:21 πολλαὶ δὲ καὶ περὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τὸν πόνον παθῶν εἰσιν ἀκολουθίαι.
4Mch:1:21 And there are many attendant affections surrounding pleasure and pain. (4 Maccabees 1:21 Brenton)
4Mch:1:21  
4Mch:1:21 πολλαὶ δὲ καὶ περὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τὸν πόνον παθῶν εἰσιν ἀκολουθίαι.
4Mch:1:21 πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δέ καί περί ὁ ἡ τό ἡδονή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
4Mch:1:21 Dużo zaś I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Przyjemność I też, nawet, mianowicie Praca ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj By iść; by być
4Mch:1:21 pollai\ de\ kai\ peri\ tE\n E(donE\n kai\ to\n po/non paTO=n ei)sin a)kolouTi/ai.
4Mch:1:21 pollai de kai peri tEn hEdonEn kai ton ponon paTOn eisin akoluTiai.
4Mch:1:21 A1_NPF x C P RA_ASF N1_ASF C RA_ASM N2_ASM N3E_GPN V9_PAI3P N1A_NPF
4Mch:1:21 much δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely about (+acc,+gen) the pleasure and also, even, namely the labor ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience to go; to be ć
4Mch:1:21 many (nom) Yet and about (+acc,+gen) the (acc) pleasure (acc) and the (acc) labor (acc) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are  
4Mch:1:21 4Mch_1:21_1 4Mch_1:21_2 4Mch_1:21_3 4Mch_1:21_4 4Mch_1:21_5 4Mch_1:21_6 4Mch_1:21_7 4Mch_1:21_8 4Mch_1:21_9 4Mch_1:21_10 4Mch_1:21_11 4Mch_1:21_12
4Mch:1:21 x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:22 πρὸ μὲν οὖν τῆς ἡδονῆς ἐστιν ἐπιθυμία, μετὰ δὲ τὴν ἡδονὴν χαρά.
4Mch:1:22 Before pleasure is lust; and after pleasure, joy. (4 Maccabees 1:22 Brenton)
4Mch:1:22  
4Mch:1:22 πρὸ μὲν οὖν τῆς ἡδονῆς ἐστιν ἐπιθυμία, μετὰ δὲ τὴν ἡδονὴν χαρά.
4Mch:1:22 πρό μέν οὖν ὁ ἡ τό ἡδονή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·θυμία, -ας, ἡ μετά δέ ὁ ἡ τό ἡδονή, -ῆς, ἡ χαρά, -ᾶς, ἡ
4Mch:1:22 Przedtem (+informacja) Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dlatego/wtedy Przyjemność By być Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś Przyjemność Radość
4Mch:1:22 pro\ me\n ou)=n tE=s E(donE=s e)stin e)piTumi/a, meta\ de\ tE\n E(donE\n CHara/.
4Mch:1:22 pro men un tEs hEdonEs estin epiTymia, meta de tEn hEdonEn CHara.
4Mch:1:22 P x x RA_GSF N1_GSF V9_PAI3S N1A_NSF P x RA_ASF N1_ASF N1A_NSF
4Mch:1:22 before (+gen) indeed (yet, certainly, surely) therefore/then the pleasure to be desire lust, appetite, yearning after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the pleasure joy
4Mch:1:22 before (+gen) indeed therefore/then the (gen) pleasure (gen) he/she/it-is desire (nom|voc) after (+acc), with (+gen) Yet the (acc) pleasure (acc) joy (nom|voc)
4Mch:1:22 4Mch_1:22_1 4Mch_1:22_2 4Mch_1:22_3 4Mch_1:22_4 4Mch_1:22_5 4Mch_1:22_6 4Mch_1:22_7 4Mch_1:22_8 4Mch_1:22_9 4Mch_1:22_10 4Mch_1:22_11 4Mch_1:22_12
4Mch:1:22 x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:23 πρὸ δὲ τοῦ πόνου ἐστὶν φόβος, μετὰ δὲ τὸν πόνον λύπη.
4Mch:1:23 And before pain is fear; and after pain is sorrow. (4 Maccabees 1:23 Brenton)
4Mch:1:23  
4Mch:1:23 πρὸ δὲ τοῦ πόνου ἐστὶν φόβος, μετὰ δὲ τὸν πόνον λύπη.
4Mch:1:23 πρό δέ ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φόβος, -ου, ὁ μετά δέ ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ λύπη, -ῆς, ἡ
4Mch:1:23 Przedtem (+informacja) zaś Praca By być Obawa [zobacz fobię] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś Praca Smutek
4Mch:1:23 pro\ de\ tou= po/nou e)sti\n fo/bos, meta\ de\ to\n po/non lu/pE.
4Mch:1:23 pro de tu ponu estin fobos, meta de ton ponon lypE.
4Mch:1:23 P x RA_GSM N2_GSM V9_PAI3S N2_NSM P x RA_ASM N2_ASM N1_NSF
4Mch:1:23 before (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the labor to be fear [see phobia] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the labor sorrow
4Mch:1:23 before (+gen) Yet the (gen) labor (gen) he/she/it-is fear (nom) after (+acc), with (+gen) Yet the (acc) labor (acc) sorrow (nom|voc)
4Mch:1:23 4Mch_1:23_1 4Mch_1:23_2 4Mch_1:23_3 4Mch_1:23_4 4Mch_1:23_5 4Mch_1:23_6 4Mch_1:23_7 4Mch_1:23_8 4Mch_1:23_9 4Mch_1:23_10 4Mch_1:23_11
4Mch:1:23 x x x x x x x x x x x
4Mch:1:24 θυμὸς δὲ κοινὸν πάθος ἐστὶν ἡδονῆς καὶ πόνου, ἐὰν ἐννοηθῇ τις ὅτι αὐτῷ περιέπεσεν.
4Mch:1:24 Wrath is an affection, common to pleasure and to pain, if any one will pay attention when it comes upon him. (4 Maccabees 1:24 Brenton)
4Mch:1:24  
4Mch:1:24 θυμὸς δὲ κοινὸν πάθος ἐστὶν ἡδονῆς καὶ πόνου, ἐὰν ἐννοηθῇ τις ὅτι αὐτῷ περιέπεσεν.
4Mch:1:24 θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) δέ κοινός -ή -όν πάθο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡδονή, -ῆς, ἡ καί πόνος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἐν·νοέω [LXX] (εν+νο(ε)-, -, εν+νοη·σ-, -, -, εν+νοη·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό περι·πίπτω (περι+πιπτ-, περι+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd περι+πεσ-, -, -, -)
4Mch:1:24 Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. zaś Wspólny/wulgarny ??? [Zobacz patologię, patetyczny] By być Przyjemność I też, nawet, mianowicie Praca Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By myśleć Jakiś/jakikolwiek Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By spotykać [obok spadaj]
4Mch:1:24 Tumo\s de\ koino\n pa/Tos e)sti\n E(donE=s kai\ po/nou, e)a\n e)nnoETE=| tis o(/ti au)tO=| perie/pesen.
4Mch:1:24 Tymos de koinon paTos estin hEdonEs kai ponu, ean ennoETE tis hoti autO periepesen.
4Mch:1:24 N2_NSM x A1_NSN N3E_NSN V9_PAI3S N1_GSF C N2_GSM C VC_APS3S RI_NSM C RD_DSM VAI_AAI3S
4Mch:1:24 wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] common/vulgar ??? [see pathology, pathetic] to be pleasure and also, even, namely labor if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to think some/any because/that he/she/it/same to encounter [beside-fall]
4Mch:1:24 wrath (nom) Yet common/vulgar ([Adj] acc, nom|acc|voc) ??? (nom|acc|voc) he/she/it-is pleasure (gen) and labor (gen) if-ever he/she/it-should-be-???-ed some/any (nom) because/that him/it/same (dat) he/she/it-ENCOUNTER-ed
4Mch:1:24 4Mch_1:24_1 4Mch_1:24_2 4Mch_1:24_3 4Mch_1:24_4 4Mch_1:24_5 4Mch_1:24_6 4Mch_1:24_7 4Mch_1:24_8 4Mch_1:24_9 4Mch_1:24_10 4Mch_1:24_11 4Mch_1:24_12 4Mch_1:24_13 4Mch_1:24_14
4Mch:1:24 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:25 ἐν τῇ ἡδονῇ δὲ ἔνεστιν καὶ ἡ κακοήθης διάθεσις, πολυτροπωτάτη πάντων οὖσα τῶν παθῶν,
4Mch:1:25 And there exists in pleasure a malicious disposition, which is the most multiform of all the affections. (4 Maccabees 1:25 Brenton)
4Mch:1:25  
4Mch:1:25 ἐν τῇ ἡδονῇ δὲ ἔνεστιν καὶ κακοήθης διάθεσις, πολυτροπωτάτη πάντων οὖσα τῶν παθῶν,
4Mch:1:25 ἐν ὁ ἡ τό ἡδονή, -ῆς, ἡ δέ ἔν·ειμι fr. εἰμί[1] (ath. εν+(εσ)-/εν+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό       πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)
4Mch:1:25 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przyjemność zaś By być wewnątrz I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj
4Mch:1:25 e)n tE=| E(donE=| de\ e)/nestin kai\ E( kakoE/TEs dia/Tesis, polutropOta/tE pa/ntOn ou)=sa tO=n paTO=n,
4Mch:1:25 en tE hEdonE de enestin kai hE kakoETEs diaTesis, polytropOtatE pantOn usa tOn paTOn,
4Mch:1:25 P RA_DSF N1_DSF x V9_PAI3S D RA_NSF A3H_NSF N3I_NSF A1B_NSFS A3_GPN V9_PAPNSF RA_GPN N3E_GPN
4Mch:1:25 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the pleasure δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be within and also, even, namely the ć ć ć every all, each, every, the whole of to be the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience
4Mch:1:25 in/among/by (+dat) the (dat) pleasure (dat) Yet he/she/it-is-BE-ing-WITHIN and the (nom)       all (gen) while being (nom|voc) the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom)
4Mch:1:25 4Mch_1:25_1 4Mch_1:25_2 4Mch_1:25_3 4Mch_1:25_4 4Mch_1:25_5 4Mch_1:25_6 4Mch_1:25_7 4Mch_1:25_8 4Mch_1:25_9 4Mch_1:25_10 4Mch_1:25_11 4Mch_1:25_12 4Mch_1:25_13 4Mch_1:25_14
4Mch:1:25 x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:26 καὶ τὰ μὲν ψυχῆς ἀλαζονεία καὶ φιλαργυρία καὶ φιλοδοξία καὶ φιλονεικία καὶ βασκανία,
4Mch:1:26 In the soul it is arrogance, and love of money, and vaingloriousness, and contention, and faithlessness, and the evil eye. (4 Maccabees 1:26 Brenton)
4Mch:1:26  
4Mch:1:26 καὶ τὰ μὲν ψυχῆς ἀλαζονεία καὶ φιλαργυρία καὶ φιλοδοξία καὶ φιλονεικία καὶ βασκανία,
4Mch:1:26 καί ὁ ἡ τό μέν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀλαζονεία, -ίας, ἡ καί φιλ·αργυρία, -ας, ἡ καί   καί φιλο·νεικία, -ας, ἡ καί  
4Mch:1:26 I też, nawet, mianowicie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Zarozumiałość I też, nawet, mianowicie Żądza dla skąpstwa bogactwa I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Sporność I też, nawet, mianowicie
4Mch:1:26 kai\ ta\ me\n PSuCHE=s a)laDZonei/a kai\ filarguri/a kai\ filodoXi/a kai\ filoneiki/a kai\ baskani/a,
4Mch:1:26 kai ta men PSyCHEs alaDZoneia kai filargyria kai filodoXia kai filoneikia kai baskania,
4Mch:1:26 C RA_NPN x N1_GSF N1A_NSF C N1A_NSF C N1A_NSF C N1A_NSF C N1A_NSF
4Mch:1:26 and also, even, namely the indeed (yet, certainly, surely) life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person conceit and also, even, namely lust for wealth avarice and also, even, namely ć and also, even, namely contentiousness and also, even, namely ć
4Mch:1:26 and the (nom|acc) indeed life (gen) conceit (nom|voc) and lust for wealth (nom|voc) and   and contentiousness (nom|voc) and  
4Mch:1:26 4Mch_1:26_1 4Mch_1:26_2 4Mch_1:26_3 4Mch_1:26_4 4Mch_1:26_5 4Mch_1:26_6 4Mch_1:26_7 4Mch_1:26_8 4Mch_1:26_9 4Mch_1:26_10 4Mch_1:26_11 4Mch_1:26_12 4Mch_1:26_13
4Mch:1:26 x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:27 κατὰ δὲ τὸ σῶμα παντοφαγία καὶ λαιμαργία καὶ μονοφαγία.
4Mch:1:27 In the body it is greediness and gormandizing, and solitary gluttony. (4 Maccabees 1:27 Brenton)
4Mch:1:27  
4Mch:1:27 κατὰ δὲ τὸ σῶμα παντοφαγία καὶ λαιμαργία καὶ μονοφαγία.
4Mch:1:27 κατά δέ ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό   καί   καί  
4Mch:1:27 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym zaś Ciało I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
4Mch:1:27 kata\ de\ to\ sO=ma pantofagi/a kai\ laimargi/a kai\ monofagi/a.
4Mch:1:27 kata de to sOma pantofagia kai laimargia kai monofagia.
4Mch:1:27 P x RA_ASN N3M_ASN N1A_NSF C N1A_NSF C N1A_NSF
4Mch:1:27 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the body ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
4Mch:1:27 down/according to/as per (+acc), against (+gen) Yet the (nom|acc) body (nom|acc|voc)   and   and  
4Mch:1:27 4Mch_1:27_1 4Mch_1:27_2 4Mch_1:27_3 4Mch_1:27_4 4Mch_1:27_5 4Mch_1:27_6 4Mch_1:27_7 4Mch_1:27_8 4Mch_1:27_9
4Mch:1:27 x x x x x x x x x
4Mch:1:28 καθάπερ οὖν δυεῖν τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς φυτῶν ὄντων ἡδονῆς τε καὶ πόνου πολλαὶ τούτων τῶν φυτῶν εἰσιν παραφυάδες,
4Mch:1:28 As pleasure and pain are, therefore, two growth of the body and the soul, so there are many offshoots of these passions. (4 Maccabees 1:28 Brenton)
4Mch:1:28  
4Mch:1:28 καθάπερ οὖν δυεῖν τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς φυτῶν ὄντων ἡδονῆς τε καὶ πόνου πολλαὶ τούτων τῶν φυτῶν εἰσιν παραφυάδες,
4Mch:1:28 καθάπερ οὖν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡδονή, -ῆς, ἡ τέ καί πόνος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
4Mch:1:28 Nawet jak Dlatego/wtedy Dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Ciało I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By być Przyjemność I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Praca Dużo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być
4Mch:1:28 kaTa/per ou)=n duei=n tou= sO/matos kai\ tE=s PSuCHE=s futO=n o)/ntOn E(donE=s te kai\ po/nou pollai\ tou/tOn tO=n futO=n ei)sin parafua/des,
4Mch:1:28 kaTaper un dyein tu sOmatos kai tEs PSyCHEs fytOn ontOn hEdonEs te kai ponu pollai tutOn tOn fytOn eisin parafyades,
4Mch:1:28 D x M RA_GSN N3M_GSN C RA_GSF N1_GSF N2N_GPN V9_PAPGPN N1_GSF x C N2_GSM A1_NPF RD_GPN RA_GPN N2N_GPN V9_PAI3P N3D_NPF
4Mch:1:28 even as therefore/then two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the body and also, even, namely the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć to be pleasure and [postpositive coordinate] and also, even, namely labor much this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć to go; to be ć
4Mch:1:28 even as therefore/then two (dat, gen); to-be-SET-ing the (gen) body (gen) and the (gen) life (gen)   let-them-be! (classical), while being (gen) pleasure (gen) and [postpositive coordinate] and labor (gen) many (nom) these (gen) the (gen)   he/she/it-is-GO-ing; they-are  
4Mch:1:28 4Mch_1:28_1 4Mch_1:28_2 4Mch_1:28_3 4Mch_1:28_4 4Mch_1:28_5 4Mch_1:28_6 4Mch_1:28_7 4Mch_1:28_8 4Mch_1:28_9 4Mch_1:28_10 4Mch_1:28_11 4Mch_1:28_12 4Mch_1:28_13 4Mch_1:28_14 4Mch_1:28_15 4Mch_1:28_16 4Mch_1:28_17 4Mch_1:28_18 4Mch_1:28_19 4Mch_1:28_20
4Mch:1:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:29 ὧν ἑκάστην ὁ παγγέωργος λογισμὸς περικαθαίρων καὶ ἀποκνίζων καὶ περιπλέκων καὶ ἐπάρδων καὶ πάντα τρόπον μεταχέων ἐξημεροῖ τὰς τῶν ἠθῶν καὶ παθῶν ὕλας.
4Mch:1:29 And reasoning, the universal husbandman, purging, and pruning these severally, and binding round, and watering, and transplanting, in every way improves the materials of the morals and affections. (4 Maccabees 1:29 Brenton)
4Mch:1:29  
4Mch:1:29 ὧν ἑκάστην παγγέωργος λογισμὸς περικαθαίρων καὶ ἀποκνίζων καὶ περιπλέκων καὶ ἐπάρδων καὶ πάντα τρόπον μεταχέων ἐξημεροῖ τὰς τῶν ἠθῶν καὶ παθῶν ὕλας.
4Mch:1:29 ὅς ἥ ὅ ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό   λογισμός, -οῦ, ὁ   καί   καί   καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τρόπος, -ου, ὁ μετα·χέω [LXX] (μετα+χε-, -, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἦθο·ς, -ους, τό καί πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὕλη, -ης, ἡ
4Mch:1:29 Kto/, który/, który Każdy Logika I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie} I też, nawet, mianowicie ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Las
4Mch:1:29 O(=n e(ka/stEn o( pagge/Orgos logismo\s perikaTai/rOn kai\ a)pokni/DZOn kai\ periple/kOn kai\ e)pa/rdOn kai\ pa/nta tro/pon metaCHe/On e)XEmeroi= ta\s tO=n E)TO=n kai\ paTO=n u(/las.
4Mch:1:29 hOn hekastEn ho pangeOrgos logismos perikaTairOn kai apokniDZOn kai periplekOn kai epardOn kai panta tropon metaCHeOn eXEmeroi tas tOn ETOn kai paTOn hylas.
4Mch:1:29 RR_GPF A1_ASF RA_NSM N2_NSM N2_NSM V1_PAPNSM C V1_PAPNSM C V1_PAPNSM C V1_PAPNSM C A3_ASM N2_ASM V2_PAPNSM V4_PAI3S RA_APF RA_GPN N3E_GPN C N3E_GPN N1_APF
4Mch:1:29 who/whom/which each the ć logic ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of manner way, means, method,attitude to ??? ć the the custom and also, even, namely ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience forest
4Mch:1:29 who/whom/which (gen) each (of two) (acc) the (nom)   logic (nom)   and   and   and   and all (nom|acc|voc), every (acc) manner (acc) while ???-ing (nom)   the (acc) the (gen) customs (gen) and ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) forests (acc)
4Mch:1:29 4Mch_1:29_1 4Mch_1:29_2 4Mch_1:29_3 4Mch_1:29_4 4Mch_1:29_5 4Mch_1:29_6 4Mch_1:29_7 4Mch_1:29_8 4Mch_1:29_9 4Mch_1:29_10 4Mch_1:29_11 4Mch_1:29_12 4Mch_1:29_13 4Mch_1:29_14 4Mch_1:29_15 4Mch_1:29_16 4Mch_1:29_17 4Mch_1:29_18 4Mch_1:29_19 4Mch_1:29_20 4Mch_1:29_21 4Mch_1:29_22 4Mch_1:29_23
4Mch:1:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:30 ὁ γὰρ λογισμὸς τῶν μὲν ἀρετῶν ἐστιν ἡγεμών, τῶν δὲ παθῶν αὐτοκράτωρ. Ἐπιθεωρεῖτε τοίνυν πρῶτον διὰ τῶν κωλυτικῶν τῆς σωφροσύνης ἔργων ὅτι αὐτοδέσποτός ἐστιν τῶν παθῶν ὁ λογισμός.
4Mch:1:30 For reasoning is the leader of the virtues, but it is the sole ruler of the passions. Observe then first, through the very things which stand in the way of temperance, that reasoning is absolute ruler of the passions. (4 Maccabees 1:30 Brenton)
4Mch:1:30  
4Mch:1:30 γὰρ λογισμὸς τῶν μὲν ἀρετῶν ἐστιν ἡγεμών, τῶν δὲ παθῶν αὐτοκράτωρ. Ἐπιθεωρεῖτε τοίνυν πρῶτον διὰ τῶν κωλυτικῶν τῆς σωφροσύνης ἔργων ὅτι αὐτοδέσποτός ἐστιν τῶν παθῶν λογισμός.
4Mch:1:30 ὁ ἡ τό γάρ λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέν ἀρετή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δέ πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) αὐτο·κράτωρ, -ορος, ὁ [LXX]   τοί·νυν πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον διά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σω·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἔργον, -ου, τό ὅτι   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πάθο·ς, -ους, τό; πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:1:30 Dla odtąd, jak Logika Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Cnota By być Gubernator [zobacz Hegemon] zaś ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Absolutny władca [zobacz autokratę] Dlatego dlatego, wtedy Przedni; po pierwsze Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Zdrowy rozsądek [odczuwanie] Praca Ponieważ/tamto By być ??? [Zobacz patologię, patetyczny]; by cierpieć cierp, doświadczaj Logika
4Mch:1:30 o( ga\r logismo\s tO=n me\n a)retO=n e)stin E(gemO/n, tO=n de\ paTO=n au)tokra/tOr. *)epiTeOrei=te toi/nun prO=ton dia\ tO=n kOlutikO=n tE=s sOfrosu/nEs e)/rgOn o(/ti au)tode/spoto/s e)stin tO=n paTO=n o( logismo/s.
4Mch:1:30 ho gar logismos tOn men aretOn estin hEgemOn, tOn de paTOn autokratOr. epiTeOreite toinyn prOton dia tOn kOlytikOn tEs sOfrosynEs ergOn hoti autodespotos estin tOn paTOn ho logismos.
4Mch:1:30 RA_NSM x N2_NSM RA_GPF x N1_GPF V9_PAI3S N3N_NSM RA_GPN x N3E_GPN N3R_NSM V2_PAD2P x D P RA_GPN A1_GPN RA_GSF N1_GSF N2N_GPN C N2_NSM V9_PAI3S RA_GPN N3E_GPN RA_NSM N2_NSM
4Mch:1:30 the for since, as logic the indeed (yet, certainly, surely) virtue to be governor [see hegemon] the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience absolute ruler [see autocrat] ć therefore therefore, then foremost; first because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć the good sense [sensibleness] work because/that ć to be the ??? [see pathology, pathetic]; to suffer suffer, experience the logic
4Mch:1:30 the (nom) for logic (nom) the (gen) indeed virtues (gen) he/she/it-is governor (nom|voc) the (gen) Yet ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) absolute ruler (nom)   therefore foremost; first (acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) the (gen)   the (gen) good sense (gen) works (gen) because/that   he/she/it-is the (gen) ???s (gen); upon SUFFER-ing (nom) the (nom) logic (nom)
4Mch:1:30 4Mch_1:30_1 4Mch_1:30_2 4Mch_1:30_3 4Mch_1:30_4 4Mch_1:30_5 4Mch_1:30_6 4Mch_1:30_7 4Mch_1:30_8 4Mch_1:30_9 4Mch_1:30_10 4Mch_1:30_11 4Mch_1:30_12 4Mch_1:30_13 4Mch_1:30_14 4Mch_1:30_15 4Mch_1:30_16 4Mch_1:30_17 4Mch_1:30_18 4Mch_1:30_19 4Mch_1:30_20 4Mch_1:30_21 4Mch_1:30_22 4Mch_1:30_23 4Mch_1:30_24 4Mch_1:30_25 4Mch_1:30_26 4Mch_1:30_27 4Mch_1:30_28
4Mch:1:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:31 σωφροσύνη δὴ τοίνυν ἐστὶν ἐπικράτεια τῶν ἐπιθυμιῶν,
4Mch:1:31 Now temperance consists of a command over the lusts. (4 Maccabees 1:31 Brenton)
4Mch:1:31  
4Mch:1:31 σωφροσύνη δὴ τοίνυν ἐστὶν ἐπικράτεια τῶν ἐπιθυμιῶν,
4Mch:1:31 σω·φρο·σύνη, -ης, ἡ δή τοί·νυν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
4Mch:1:31 Zdrowy rozsądek [odczuwanie] Naprawdę Dlatego dlatego, wtedy By być Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc
4Mch:1:31 sOfrosu/nE dE\ toi/nun e)sti\n e)pikra/teia tO=n e)piTumiO=n,
4Mch:1:31 sOfrosynE dE toinyn estin epikrateia tOn epiTymiOn,
4Mch:1:31 N1_NSF x x V9_PAI3S N1A_NSF RA_GPF N1A_GPF
4Mch:1:31 good sense [sensibleness] indeed therefore therefore, then to be ć the desire lust, appetite, yearning
4Mch:1:31 good sense (nom|voc) indeed therefore he/she/it-is   the (gen) desires (gen)
4Mch:1:31 4Mch_1:31_1 4Mch_1:31_2 4Mch_1:31_3 4Mch_1:31_4 4Mch_1:31_5 4Mch_1:31_6 4Mch_1:31_7
4Mch:1:31 x x x x x x x
4Mch:1:32 τῶν δὲ ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσιν ψυχικαί, αἱ δὲ σωματικαί, καὶ τούτων ἀμφοτέρων ἐπικρατεῖν ὁ λογισμὸς φαίνεται.
4Mch:1:32 But of the lusts, some belong to the soul, others to the body: and over each of these classes the reasoning appears to bear sway. (4 Maccabees 1:32 Brenton)
4Mch:1:32  
4Mch:1:32 τῶν δὲ ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσιν ψυχικαί, αἱ δὲ σωματικαί, καὶ τούτων ἀμφοτέρων ἐπικρατεῖν λογισμὸς φαίνεται.
4Mch:1:32 ὁ ἡ τό δέ ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μέν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ψυχικός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ σωματικός -ή -όν καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀμφότεροι -αι -α   ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
4Mch:1:32 zaś Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By iść; by być Oddech życia; psychiczny oddech życia, Plu.2.1084e, itd zaś Cielesny I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Obaj Logika By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym
4Mch:1:32 tO=n de\ e)piTumiO=n ai( me/n ei)sin PSuCHikai/, ai( de\ sOmatikai/, kai\ tou/tOn a)mfote/rOn e)pikratei=n o( logismo\s fai/netai.
4Mch:1:32 tOn de epiTymiOn hai men eisin PSyCHikai, hai de sOmatikai, kai tutOn amfoterOn epikratein ho logismos fainetai.
4Mch:1:32 RA_GPF x N1A_GPF RA_NPF x V9_PAI3P A1_NPF RA_NPF x A1_NPF C RD_GPF A1A_GPF V2_PAN RA_NSM N2_NSM V1_PMI3S
4Mch:1:32 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] desire lust, appetite, yearning the indeed (yet, certainly, surely) to go; to be breath of life; psychical breath of life, Plu.2.1084e, etc the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] corporeal and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] both ć the logic to appear look, shew, peer, seem, show
4Mch:1:32 the (gen) Yet desires (gen) the (nom) indeed he/she/it-is-GO-ing; they-are breath of life; psychical ([Adj] nom|voc) the (nom) Yet corporeal ([Adj] nom|voc) and these (gen) both (gen)   the (nom) logic (nom) he/she/it-is-being-APPEAR-ed
4Mch:1:32 4Mch_1:32_1 4Mch_1:32_2 4Mch_1:32_3 4Mch_1:32_4 4Mch_1:32_5 4Mch_1:32_6 4Mch_1:32_7 4Mch_1:32_8 4Mch_1:32_9 4Mch_1:32_10 4Mch_1:32_11 4Mch_1:32_12 4Mch_1:32_13 4Mch_1:32_14 4Mch_1:32_15 4Mch_1:32_16 4Mch_1:32_17
4Mch:1:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:33 ἐπεὶ πόθεν κινούμενοι πρὸς τὰς ἀπειρημένας τροφὰς ἀποστρεφόμεθα τὰς ἐξ αὐτῶν ἡδονάς; οὐχ ὅτι δύναται τῶν ὀρέξεων ἐπικρατεῖν ὁ λογισμός; ἐγὼ μὲν οἶμαι.
4Mch:1:33 For whence is it, otherwise, that when urged on to forbidden meats, we reject the gratification which would ensue from them? Is it not because reasoning is able to command the appetites? I believe so. (4 Maccabees 1:33 Brenton)
4Mch:1:33  
4Mch:1:33 ἐπεὶ πόθεν κινούμενοι πρὸς τὰς ἀπειρημένας τροφὰς ἀποστρεφόμεθα τὰς ἐξ αὐτῶν ἡδονάς; οὐχ ὅτι δύναται τῶν ὀρέξεων ἐπικρατεῖν λογισμός; ἐγὼ μὲν οἶμαι.
4Mch:1:33 ἐπεί πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἀπ·εῖπον (-, -, απ+ειπ·[σ]-, -, απ+ειρη-, -) τροφή, -ῆς, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἡδονή, -ῆς, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅτι δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρεξις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μέν οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-)
4Mch:1:33 Odtąd/inaczej [inaczej, np., Skąd; by pić By umieszczać w ruchu Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By zakazywać Żywność By odwracać się od Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Przyjemność ??? Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto Zdolny; do zdolnego Życz sobie pragnięcia, tęskniąc potem Logika Ja Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By przypuszczać
4Mch:1:33 e)pei\ po/Ten kinou/menoi pro\s ta\s a)peirEme/nas trofa\s a)postrefo/meTa ta\s e)X au)tO=n E(dona/s; ou)CH o(/ti du/natai tO=n o)re/XeOn e)pikratei=n o( logismo/s; e)gO\ me\n oi)=mai.
4Mch:1:33 epei poTen kinumenoi pros tas apeirEmenas trofas apostrefomeTa tas eX autOn hEdonas; uCH hoti dynatai tOn oreXeOn epikratein ho logismos; egO men oimai.
4Mch:1:33 C D V2_PMPNPM P RA_APF VM_XMPAPF N1_APF V1_PMI1P RA_APF P RD_GPF N1_APF D C V6_PMI3S RA_GPF N3I_GPF V2_PAN RA_NSM N2_NSM RP_NS x V1_PMI1S
4Mch:1:33 since/otherwise [otherwise, e.g., from where; to drink to set in motion toward (+acc,+gen,+dat) the to forbid food to turn away from the out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same pleasure οὐχ before rough breathing because/that capable; to able the desire longing, yearning after ć the logic I indeed (yet, certainly, surely) to suppose
4Mch:1:33 since from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) while being-SET-ed-IN-MOTION (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) having-been-FORBID-ed (acc) foods (acc) we-are-being-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) out of (+gen) them/same (gen) pleasures (acc) not because/that capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed the (gen) desires (gen)   the (nom) logic (nom) I (nom) indeed I-am-being-SUPPOSE-ed
4Mch:1:33 4Mch_1:33_1 4Mch_1:33_2 4Mch_1:33_3 4Mch_1:33_4 4Mch_1:33_5 4Mch_1:33_6 4Mch_1:33_7 4Mch_1:33_8 4Mch_1:33_9 4Mch_1:33_10 4Mch_1:33_11 4Mch_1:33_12 4Mch_1:33_13 4Mch_1:33_14 4Mch_1:33_15 4Mch_1:33_16 4Mch_1:33_17 4Mch_1:33_18 4Mch_1:33_19 4Mch_1:33_20 4Mch_1:33_21 4Mch_1:33_22 4Mch_1:33_23
4Mch:1:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:34 τοιγαροῦν ἐνύδρων ἐπιθυμοῦντες καὶ ὀρνέων καὶ τετραπόδων καὶ παντοίων βρωμάτων τῶν ἀπηγορευμένων ἡμῖν κατὰ τὸν νόμον ἀπεχόμεθα διὰ τὴν τοῦ λογισμοῦ ἐπικράτειαν.
4Mch:1:34 Hence it is, then, that when lusting after water-animals and birds, and fourfooted beasts, and all kinds of food which are forbidden us by the law, we withhold ourselves through the mastery of reasoning. (4 Maccabees 1:34 Brenton)
4Mch:1:34  
4Mch:1:34 τοιγαροῦν ἐνύδρων ἐπιθυμοῦντες καὶ ὀρνέων καὶ τετραπόδων καὶ παντοίων βρωμάτων τῶν ἀπηγορευμένων ἡμῖν κατὰ τὸν νόμον ἀπεχόμεθα διὰ τὴν τοῦ λογισμοῦ ἐπικράτειαν.
4Mch:1:34 τοι·γαρ·οῦν   ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) καί ὄρνι[θ]ς, -ιθος, ἡ, ὁ and ὄρνις, -εως, ἡ, ὁ (acc. sg. ὄρνι[θ]ν and ὄρνιθα); ὄρνεον, -ου, τό καί τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος καί   βρῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀπ·αγορεύω [LXX] (-, -, -, -, απ+ηγορευ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) διά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ  
4Mch:1:34 W konsekwencji (tak a zatem, dlatego) By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. I też, nawet, mianowicie Kurczę; ptak I też, nawet, mianowicie Czworonożny I też, nawet, mianowicie Żywność Do ??? Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo By powstrzymywać się Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Logika
4Mch:1:34 toigarou=n e)nu/drOn e)piTumou=ntes kai\ o)rne/On kai\ tetrapo/dOn kai\ pantoi/On brOma/tOn tO=n a)pEgoreume/nOn E(mi=n kata\ to\n no/mon a)peCHo/meTa dia\ tE\n tou= logismou= e)pikra/teian.
4Mch:1:34 toigarun enydrOn epiTymuntes kai orneOn kai tetrapodOn kai pantoiOn brOmatOn tOn apEgoreumenOn hEmin kata ton nomon apeCHomeTa dia tEn tu logismu epikrateian.
4Mch:1:34 x A1B_GPN V4_PAPNPM C N3I_GPM C A1B_GPM C A1A_GPN N3M_GPN RA_GPN VM_XPPGPN RP_DP P RA_ASM N2_ASM V1_PMI1P P RA_ASF RA_GSM N2_GSM N1A_ASF
4Mch:1:34 consequently (so now then, therefore)
4Mch:1:34 consequently
4Mch:1:34 4Mch_1:34_1
4Mch:1:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4Mch:1:35 ἀνέχεται γὰρ τὰ τῶν ὀρέξεων πάθη ὑπὸ τοῦ σώφρονος νοὸς ἀνακοπτόμενα, καὶ φιμοῦται πάντα τὰ τοῦ σώματος κινήματα ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ.
4Mch:1:35 For the affections of our appetites are resisted by the temperate understanding, and bent back again, and all the impulses of the body are reined in by reasoning. (4 Maccabees 1:35 Brenton)
4Mch:1:35  
4Mch:1:35 ἀνέχεται γὰρ τὰ τῶν ὀρέξεων πάθη ὑπὸ τοῦ σώφρονος νοὸς ἀνακοπτόμενα, καὶ φιμοῦται πάντα τὰ τοῦ σώματος κινήματα ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ.
4Mch:1:35 ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὄρεξις, -εως, ἡ πάθο·ς, -ους, τό ὑπό ὁ ἡ τό σώ·φρων -ον, gen. sg. -ονος νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ ἀνα·κόπτω [LXX] (ανα+κοπτ-, -, ανα+κοψ-, -, -, -) καί φιμόω (φιμ(ο)-, φιμω·σ-, φιμω·σ-, -, πεφιμω-, φιμω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό   ὑπό ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ
4Mch:1:35 By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Dla odtąd, jak Życz sobie pragnięcia, tęskniąc potem ??? [Zobacz patologię, patetyczny] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odczuwalny Umysł Do ??? I też, nawet, mianowicie By nakładać kaganiec Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Logika
4Mch:1:35 a)ne/CHetai ga\r ta\ tO=n o)re/XeOn pa/TE u(po\ tou= sO/fronos noo\s a)nakopto/mena, kai\ fimou=tai pa/nta ta\ tou= sO/matos kinE/mata u(po\ tou= logismou=.
4Mch:1:35 aneCHetai gar ta tOn oreXeOn paTE hypo tu sOfronos noos anakoptomena, kai fimutai panta ta tu sOmatos kinEmata hypo tu logismu.
4Mch:1:35 V1_PMI3S x RA_APN RA_GPF N3I_GPF N3E_APN P RA_GSM A3N_GSM N2_GSM V1_PMPAPN C V4_PPI3S A3_APN RA_APN RA_GSN N3M_GSN N3M_APN P RA_GSM N2_GSM
4Mch:1:35 to be patient with indulge, tolerate, put up with for since, as the the desire longing, yearning after ??? [see pathology, pathetic] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sensible mind to ??? and also, even, namely to muzzle every all, each, every, the whole of the the body ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the logic
4Mch:1:35 he/she/it-is-being-BE PATIENT WITH-ed for the (nom|acc) the (gen) desires (gen) ???s (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (gen) sensible ([Adj] gen) mind (gen) while being-???-ed (nom|acc|voc) and he/she/it-is-being-MUZZLE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) the (gen) body (gen)   under (+acc), by (+gen) the (gen) logic (gen)
4Mch:1:35 4Mch_1:35_1 4Mch_1:35_2 4Mch_1:35_3 4Mch_1:35_4 4Mch_1:35_5 4Mch_1:35_6 4Mch_1:35_7 4Mch_1:35_8 4Mch_1:35_9 4Mch_1:35_10 4Mch_1:35_11 4Mch_1:35_12 4Mch_1:35_13 4Mch_1:35_14 4Mch_1:35_15 4Mch_1:35_16 4Mch_1:35_17 4Mch_1:35_18 4Mch_1:35_19 4Mch_1:35_20 4Mch_1:35_21
4Mch:1:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x