Ag:2:1 Τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προφήτου λέγων
Ag:2:1 (Haggai 2:1 Brenton)
Ag:2:1 Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: (Ag 2:1 BT_4)
Ag:2:1 Τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ μιᾷ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προφήτου λέγων
Ag:2:1 ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί   ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ag:2:1 Siódmy ???; miesiąc Jeden I też, nawet, mianowicie Miesiąc By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Prorok By mówić/opowiadaj
Ag:2:1 *tO=| e(bdo/mO| mEni\ mia=| kai\ ei)ka/di tou= mEno\s e)la/lEsen ku/rios e)n CHeiri\ *aggaiou tou= profE/tou le/gOn
Ag:2:1 tO hebdomO mEni mia kai eikadi tu mEnos elalEsen kyrios en CHeiri angaiu tu profEtu legOn
Ag:2:1 RA_DSM A1_DSM N3_DSM A1A_DSF C N3D_DSF RA_GSM N3_GSM VAI_AAI3S N2_NSM P N3_DSF N2_GSM RA_GSM N1M_GSM V1_PAPNSM
Ag:2:1 the seventh ???; month one and also, even, namely ć the month to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć the prophet to say/tell
Ag:2:1 the (dat) seventh (dat) ??? (voc); month (dat) one (dat) and   the (gen) month (gen) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) hand (dat)   the (gen) prophet (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Ag:2:1 Ag_2:1_1 Ag_2:1_2 Ag_2:1_3 Ag_2:1_4 Ag_2:1_5 Ag_2:1_6 Ag_2:1_7 Ag_2:1_8 Ag_2:1_9 Ag_2:1_10 Ag_2:1_11 Ag_2:1_12 Ag_2:1_13 Ag_2:1_14 Ag_2:1_15 Ag_2:1_16
Ag:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:2 Εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ιωσεδεκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ πρὸς πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ λέγων
Ag:2:2 In the seventh month, on the twenty-first day of the month, the Lord spoke by Aggaeus the prophet, saying, (Haggai 2:2 Brenton)
Ag:2:2 «Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu: (Ag 2:2 BT_4)
Ag:2:2 Εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ιωσεδεκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ πρὸς πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ λέγων
Ag:2:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή πρός Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σαλαθιήλ, ὁ ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ag:2:2 By mówić/opowiadaj Naprawdę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zerubbabel Szealtiel/Salathiel Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pozostawanie Ludzie By mówić/opowiadaj
Ag:2:2 *ei)po\n dE\ pro\s *DZorobabel to\n tou= *salaTiEl e)k fulE=s *iouda kai\ pro\s *)iEsou=n to\n tou= *iOsedek to\n i(ere/a to\n me/gan kai\ pro\s pa/ntas tou\s kataloi/pous tou= laou= le/gOn
Ag:2:2 eipon dE pros DZorobabel ton tu salaTiEl ek fylEs iuda kai pros iEsun ton tu iOsedek ton hierea ton megan kai pros pantas tus kataloipus tu lau legOn
Ag:2:2 VB_AAD2S x P N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM P N1_GSF N_GSM C P N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM RA_ASM N3V_ASM RA_ASM A1P_ASM C P A1S_APM RA_APM A1B_APM RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM
Ag:2:2 to say/tell indeed toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel the the Shealtiel/Salathiel out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Judas/Judah and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] the the Josedec the priest the great and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the remaining the people to say/tell
Ag:2:2 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) indeed toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel (indecl) the (acc) the (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) out of (+gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) and toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) the (acc) the (gen) Josedec (indecl) the (acc) priest (acc) the (acc) great ([Adj] acc) and toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) remaining ([Adj] acc) the (gen) people (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Ag:2:2 Ag_2:2_1 Ag_2:2_2 Ag_2:2_3 Ag_2:2_4 Ag_2:2_5 Ag_2:2_6 Ag_2:2_7 Ag_2:2_8 Ag_2:2_9 Ag_2:2_10 Ag_2:2_11 Ag_2:2_12 Ag_2:2_13 Ag_2:2_14 Ag_2:2_15 Ag_2:2_16 Ag_2:2_17 Ag_2:2_18 Ag_2:2_19 Ag_2:2_20 Ag_2:2_21 Ag_2:2_22 Ag_2:2_23 Ag_2:2_24 Ag_2:2_25 Ag_2:2_26 Ag_2:2_27 Ag_2:2_28
Ag:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:3 Τίς ἐξ ὑμῶν ὃς εἶδεν τὸν οἶκον τοῦτον ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ τῇ ἔμπροσθεν; καὶ πῶς ὑμεῖς βλέπετε αὐτὸν νῦν; καθὼς οὐχ ὑπάρχοντα ἐνώπιον ὑμῶν.
Ag:2:3 Speak now to Zorobabel the son of Salathiel, of the tribe of Juda, and to Jesus the son of Josedec, the high priest, and to all the remnant of the people, saying, (Haggai 2:3 Brenton)
Ag:2:3 Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? (Ag 2:3 BT_4)
Ag:2:3 Τίς ἐξ ὑμῶν ὃς εἶδεν τὸν οἶκον τοῦτον ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ τῇ ἔμπροσθεν; καὶ πῶς ὑμεῖς βλέπετε αὐτὸν νῦν; καθὼς οὐχ ὑπάρχοντα ἐνώπιον ὑμῶν.
Ag:2:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε καί πῶς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό νῦν καθ·ώς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ag:2:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo Przedtem/w przodzie z I też, nawet, mianowicie Jak Ty By widzieć On/ona/to/to samo Teraz Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli W obecności z (+informacja); ??? Ty
Ag:2:3 *ti/s e)X u(mO=n o(\s ei)=den to\n oi)=kon tou=ton e)n tE=| do/XE| au)tou= tE=| e)/mprosTen; kai\ pO=s u(mei=s ble/pete au)to\n nu=n; kaTO\s ou)CH u(pa/rCHonta e)nO/pion u(mO=n.
Ag:2:3 tis eX hymOn hos eiden ton oikon tuton en tE doXE autu tE emprosTen; kai pOs hymeis blepete auton nyn; kaTOs uCH hyparCHonta enOpion hymOn.
Ag:2:3 RI_NSM P RP_GP RR_NSM VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_ASM P RA_DSF N1S_DSF RD_GSM RA_DSF D C D RP_NP V1_PAI2P RD_ASM D D D V1_PAPASM P RP_GP
Ag:2:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. out of (+gen) ἐξ before vowels you who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same the before/in front of and also, even, namely how you to see he/she/it/same now as accordingly [according to how/in accordance with how] οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control in the presence of (+gen); ??? you
Ag:2:3 who/what/why (nom) out of (+gen) you(pl) (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-SEE-ed the (acc) house (acc) this (acc) in/among/by (+dat) the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed him/it/same (gen) the (dat) before/in front of and how you(pl) (nom) you(pl)-are-SEE-ing, be-you(pl)-SEE-ing! him/it/same (acc) now as accordingly not while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Ag:2:3 Ag_2:3_1 Ag_2:3_2 Ag_2:3_3 Ag_2:3_4 Ag_2:3_5 Ag_2:3_6 Ag_2:3_7 Ag_2:3_8 Ag_2:3_9 Ag_2:3_10 Ag_2:3_11 Ag_2:3_12 Ag_2:3_13 Ag_2:3_14 Ag_2:3_15 Ag_2:3_16 Ag_2:3_17 Ag_2:3_18 Ag_2:3_19 Ag_2:3_20 Ag_2:3_21 Ag_2:3_22 Ag_2:3_23 Ag_2:3_24 Ag_2:3_25
Ag:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:4 καὶ νῦν κατίσχυε, Ζοροβαβελ, λέγει κύριος, καὶ κατίσχυε, Ἰησοῦ ὁ τοῦ Ιωσεδεκ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ κατισχυέτω πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, λέγει κύριος, καὶ ποιεῖτε· διότι μεθ’ ὑμῶν ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος παντοκράτωρ,
Ag:2:4 Who is there of you that saw this house in her former glory? and how do ye now look upon it, as it were nothing before your eyes? (Haggai 2:4 Brenton)
Ag:2:4 Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. (Ag 2:4 BT_4)
Ag:2:4 καὶ νῦν κατίσχυε, Ζοροβαβελ, λέγει κύριος, καὶ κατίσχυε, Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ ἱερεὺς μέγας, καὶ κατισχυέτω πᾶς λαὸς τῆς γῆς, λέγει κύριος, καὶ ποιεῖτε· διότι μεθ’ ὑμῶν ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος παντοκράτωρ,
Ag:2:4 καί νῦν κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) Ζοροβαβέλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δι·ότι μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ag:2:4 I też, nawet, mianowicie Teraz Do ??? Zerubbabel By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ziemi/ziemia By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Z powodu tego: Tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Ja By iść; by być By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ag:2:4 kai\ nu=n kati/sCHue, *DZorobabel, le/gei ku/rios, kai\ kati/sCHue, *)iEsou= o( tou= *iOsedek o( i(ereu\s o( me/gas, kai\ katisCHue/tO pa=s o( lao\s tE=s gE=s, le/gei ku/rios, kai\ poiei=te· dio/ti meT’ u(mO=n e)gO/ ei)mi, le/gei ku/rios pantokra/tOr,
Ag:2:4 kai nyn katisCHye, DZorobabel, legei kyrios, kai katisCHye, iEsu ho tu iOsedek ho hiereus ho megas, kai katisCHyetO pas ho laos tEs gEs, legei kyrios, kai poieite· dioti meT’ hymOn egO eimi, legei kyrios pantokratOr,
Ag:2:4 C D V1_PAD2S N_VSM V1_PAI3S N2_NSM C V1_PAD2S N_VSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM C V1_PAD3S A1S_NSM RA_NSM N2_VSM RA_GSF N1_GSF V1_PAI3S N2_NSM C V2_PAD2P C P RP_GP RP_NS V9_PAI1S V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ag:2:4 and also, even, namely now to ??? Zerubbabel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? Jesus [Joshua or Jesus] the the Josedec the priest the great and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the people the earth/land to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to do/make because of this: that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you I to go; to be to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ag:2:4 and now be-you(sg)-???-ing!, he/she/it-was-???-ing Zerubbabel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and be-you(sg)-???-ing!, he/she/it-was-???-ing Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) the (nom) the (gen) Josedec (indecl) the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) and let-him/her/it-be-???-ing! every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! because of this: that after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ag:2:4 Ag_2:4_1 Ag_2:4_2 Ag_2:4_3 Ag_2:4_4 Ag_2:4_5 Ag_2:4_6 Ag_2:4_7 Ag_2:4_8 Ag_2:4_9 Ag_2:4_10 Ag_2:4_11 Ag_2:4_12 Ag_2:4_13 Ag_2:4_14 Ag_2:4_15 Ag_2:4_16 Ag_2:4_17 Ag_2:4_18 Ag_2:4_19 Ag_2:4_20 Ag_2:4_21 Ag_2:4_22 Ag_2:4_23 Ag_2:4_24 Ag_2:4_25 Ag_2:4_26 Ag_2:4_27 Ag_2:4_28 Ag_2:4_29 Ag_2:4_30 Ag_2:4_31 Ag_2:4_32 Ag_2:4_33 Ag_2:4_34 Ag_2:4_35
Ag:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:5 καὶ τὸ πνεῦμά μου ἐφέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν· θαρσεῖτε.
Ag:2:5 Yet now be strong, O Zorobabel, saith the Lord; and strengthen thyself, O Jesus the high priest, the son of Josedec; and let all the people of the land strengthen themselves, saith the Lord, and work, for I am with you, saith the Lord Almighty; (Haggai 2:5 Brenton)
Ag:2:5 Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się! (Ag 2:5 BT_4)
Ag:2:5 καὶ τὸ πνεῦμά μου ἐφέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν· θαρσεῖτε.
Ag:2:5 καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -)
Ag:2:5 I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja By ulegać odroczeniu W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty By podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję)
Ag:2:5 kai\ to\ pneu=ma/ mou e)fe/stEken e)n me/sO| u(mO=n· Tarsei=te.
Ag:2:5 kai to pneuma mu efestEken en mesO hymOn· Tarseite.
Ag:2:5 C RA_NSN N3M_NSN RP_GS VXI_XAI3S P A1_DSN RP_GP V2_PAD2P
Ag:2:5 and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind I to stand over in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope)
Ag:2:5 and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-has-STand-ed-OVER in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(pl) (gen) you(pl)-are-TAKE-ing-HEART, be-you(pl)-TAKE-ing-HEART!
Ag:2:5 Ag_2:5_1 Ag_2:5_2 Ag_2:5_3 Ag_2:5_4 Ag_2:5_5 Ag_2:5_6 Ag_2:5_7 Ag_2:5_8 Ag_2:5_9
Ag:2:5 x x x x x x x x x
Ag:2:6 διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν·
Ag:2:6 and my Spirit remains in the midst of you; be of good courage. (Haggai 2:6 Brenton)
Ag:2:6 Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, a jest to jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. (Ag 2:6 BT_4)
Ag:2:6 διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν·
Ag:2:6 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἔτι ἅπαξ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν
Ag:2:6 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Jeszcze/jeszcze Raz Ja By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Morze I też, nawet, mianowicie Uschnięty
Ag:2:6 dio/ti ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)/eti a(/paX e)gO\ sei/sO to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n kai\ tE\n Ta/lassan kai\ tE\n XEra/n·
Ag:2:6 dioti tade legei kyrios pantokratOr eti hapaX egO seisO ton uranon kai tEn gEn kai tEn Talassan kai tEn XEran·
Ag:2:6 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM D D RP_NS VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF C RA_ASF N1S_ASF C RA_ASF A1A_ASF
Ag:2:6 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all yet/still once I to shake quake, jar, wag, wave the sky/heaven and also, even, namely the earth/land and also, even, namely the sea and also, even, namely the withered
Ag:2:6 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) yet/still once I (nom) I-will-SHAKE, I-should-SHAKE the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) and the (acc) sea (acc) and the (acc) withered ([Adj] acc)
Ag:2:6 Ag_2:6_1 Ag_2:6_2 Ag_2:6_3 Ag_2:6_4 Ag_2:6_5 Ag_2:6_6 Ag_2:6_7 Ag_2:6_8 Ag_2:6_9 Ag_2:6_10 Ag_2:6_11 Ag_2:6_12 Ag_2:6_13 Ag_2:6_14 Ag_2:6_15 Ag_2:6_16 Ag_2:6_17 Ag_2:6_18 Ag_2:6_19 Ag_2:6_20
Ag:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:7 καὶ συσσείσω πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἥξει τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ πλήσω τὸν οἶκον τοῦτον δόξης, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ag:2:7 For thus saith the Lord Almighty; Yet once I will shake the heaven, and the earth, and the sea, and the dry land; (Haggai 2:7 Brenton)
Ag:2:7 Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów. (Ag 2:7 BT_4)
Ag:2:7 καὶ συσσείσω πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἥξει τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ πλήσω τὸν οἶκον τοῦτον δόξης, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ag:2:7 καί συσ·σείω [LXX] (συν+σει-, συν+σει·σ-, συν+σει·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο δόξα, -ης, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ag:2:7 I też, nawet, mianowicie Do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Wybierany [zobacz eklektyczny] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Do ??? Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sławy/wzbudzanie grozy By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ag:2:7 kai\ sussei/sO pa/nta ta\ e)/TnE, kai\ E(/Xei ta\ e)klekta\ pa/ntOn tO=n e)TnO=n, kai\ plE/sO to\n oi)=kon tou=ton do/XEs, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ag:2:7 kai sysseisO panta ta eTnE, kai hEXei ta eklekta pantOn tOn eTnOn, kai plEsO ton oikon tuton doXEs, legei kyrios pantokratOr.
Ag:2:7 C VF_FAI1S A1S_APN RA_APN N3E_APN C VF_FAI3S RA_APN A1_APN A1S_GPN RA_GPN N3E_GPN C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RD_ASM N1S_GSF V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ag:2:7 and also, even, namely to ??? every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to lead the selected [see eclectic] every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely to ??? the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] glory/awesomeness to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ag:2:7 and I-will-???, I-should-??? all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) the (nom|acc) selected ([Adj] nom|acc|voc) all (gen) the (gen) nations (gen) and I-will-???, I-should-??? the (acc) house (acc) this (acc) glory/awesomeness (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ag:2:7 Ag_2:7_1 Ag_2:7_2 Ag_2:7_3 Ag_2:7_4 Ag_2:7_5 Ag_2:7_6 Ag_2:7_7 Ag_2:7_8 Ag_2:7_9 Ag_2:7_10 Ag_2:7_11 Ag_2:7_12 Ag_2:7_13 Ag_2:7_14 Ag_2:7_15 Ag_2:7_16 Ag_2:7_17 Ag_2:7_18 Ag_2:7_19 Ag_2:7_20 Ag_2:7_21
Ag:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:8 ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ag:2:8 and I will shake all nations, and the choice portions of all the nations shall come: and I will fill this house with glory, saith the Lord Almighty. (Haggai 2:8 Brenton)
Ag:2:8 Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia Pana Zastępów (Ag 2:8 BT_4)
Ag:2:8 ἐμὸν τὸ ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ag:2:8 ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ag:2:8 Mój/mój Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Mój/mój Kawałek złota By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ag:2:8 e)mo\n to\ a)rgu/rion kai\ e)mo\n to\ CHrusi/on, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ag:2:8 emon to argyrion kai emon to CHrysion, legei kyrios pantokratOr.
Ag:2:8 A1_NSN RA_NSN N2N_NSN C A1_NSN RA_NSN N2N_NSN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ag:2:8 my/mine the piece of silver and also, even, namely my/mine the piece of gold to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ag:2:8 my/mine (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and my/mine (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ag:2:8 Ag_2:8_1 Ag_2:8_2 Ag_2:8_3 Ag_2:8_4 Ag_2:8_5 Ag_2:8_6 Ag_2:8_7 Ag_2:8_8 Ag_2:8_9 Ag_2:8_10
Ag:2:8 x x x x x x x x x x
Ag:2:9 διότι μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην, λέγει κύριος παντοκράτωρ· καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ κτίζοντι τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν τοῦτον.
Ag:2:9 Mine is the silver, and mine the gold, saith the Lord Almighty. (Haggai 2:9 Brenton)
Ag:2:9 Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju» - wyrocznia Pana Zastępów. (Ag 2:9 BT_4)
Ag:2:9 διότι μεγάλη ἔσται δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην, λέγει κύριος παντοκράτωρ· καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ κτίζοντι τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν τοῦτον.
Ag:2:9 δι·ότι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον ὑπέρ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ καί εἰρήνη, -ης, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή εἰς[1] περι·ποίησις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) οὗτος αὕτη τοῦτο
Ag:2:9 Z powodu tego: Tamto Wielki By być Sławy/wzbudzanie grozy Dom; by mieszkać To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ostatni Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Po pierwsze By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Pokój By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim I też, nawet, mianowicie Pokój Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Do (+przyspieszenie) Posiadanie utrzymujące sejf, zachowywanie, zyskując posiadanie z, nabywanie, opieka, dwór {sąd}, rodzaj, traktowanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Świątynia {Skroń} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ag:2:9 dio/ti mega/lE e)/stai E( do/Xa tou= oi)/kou tou/tou E( e)sCHa/tE u(pe\r tE\n prO/tEn, le/gei ku/rios pantokra/tOr· kai\ e)n tO=| to/pO| tou/tO| dO/sO ei)rE/nEn, le/gei ku/rios pantokra/tOr, kai\ ei)rE/nEn PSuCHE=s ei)s peripoi/Esin panti\ tO=| kti/DZonti tou= a)nastE=sai to\n nao\n tou=ton.
Ag:2:9 dioti megalE estai hE doXa tu oiku tutu hE esCHatE hyper tEn prOtEn, legei kyrios pantokratOr· kai en tO topO tutO dOsO eirEnEn, legei kyrios pantokratOr, kai eirEnEn PSyCHEs eis peripoiEsin panti tO ktiDZonti tu anastEsai ton naon tuton.
Ag:2:9 C A1_NSF V9_FMI3S RA_NSF N1S_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_NSF A1_NSF P RA_ASF A1_ASF V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VF_FAI1S N1_ASF V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM C N1_ASF N1_GSF P N3I_ASF A1S_DSM RA_DSM V1_PAPDSM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_ASM
Ag:2:9 because of this: that great to be the glory/awesomeness the house; to dwell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the last above (+acc), on behalf of (+gen) the first to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the place this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give peace to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all and also, even, namely peace life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person into (+acc) possession keeping safe, preservation, gaining possession of, acquisition, ministration, court, kind, treatment every all, each, every, the whole of the to create I create, form, shape, make, always of God. the to stand up put up, raise, resurrect the temple this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ag:2:9 because of this: that great ([Adj] nom|voc) he/she/it-will-be the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! this (gen) the (nom) last (nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) first (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) and in/among/by (+dat) the (dat) place (dat) this (dat) I-will-GIVE, I-should-GIVE peace (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) and peace (acc) life (gen) into (+acc) possession (acc) every (dat) the (dat) while CREATE-ing (dat) the (gen) to-STand-UP, be-you(sg)-STand-ed-UP!, he/she/it-happens-to-STand-UP (opt) the (acc) temple (acc) this (acc)
Ag:2:9 Ag_2:9_1 Ag_2:9_2 Ag_2:9_3 Ag_2:9_4 Ag_2:9_5 Ag_2:9_6 Ag_2:9_7 Ag_2:9_8 Ag_2:9_9 Ag_2:9_10 Ag_2:9_11 Ag_2:9_12 Ag_2:9_13 Ag_2:9_14 Ag_2:9_15 Ag_2:9_16 Ag_2:9_17 Ag_2:9_18 Ag_2:9_19 Ag_2:9_20 Ag_2:9_21 Ag_2:9_22 Ag_2:9_23 Ag_2:9_24 Ag_2:9_25 Ag_2:9_26 Ag_2:9_27 Ag_2:9_28 Ag_2:9_29 Ag_2:9_30 Ag_2:9_31 Ag_2:9_32 Ag_2:9_33 Ag_2:9_34 Ag_2:9_35 Ag_2:9_36 Ag_2:9_37 Ag_2:9_38 Ag_2:9_39
Ag:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:10 Τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ ἐνάτου μηνὸς ἔτους δευτέρου ἐπὶ Δαρείου ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Αγγαιον τὸν προφήτην λέγων
Ag:2:10 For the glory of this house shall be great, the latter more than the former, saith the Lord Almighty: and in this place will I give peace, saith the Lord Almighty, even peace of soul for a possession to every one that builds, to raise up this temple. (Haggai 2:10 Brenton)
Ag:2:10 Dnia dwudziestego czwartego dziewiątego miesiąca, w drugim roku rządów Dariusza Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: (Ag 2:10 BT_4)
Ag:2:10 Τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ ἐνάτου μηνὸς ἔτους δευτέρου ἐπὶ Δαρείου ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Αγγαιον τὸν προφήτην λέγων
Ag:2:10 τετρά[δ]ς, -άδος, ἡ [LXX] καί   ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον μήν[2], μηνός, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό δεύτερος -α -ον ἐπί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ag:2:10 Cztery I też, nawet, mianowicie Dziewiąty Miesiąc Rok Drugi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prorok By mówić/opowiadaj
Ag:2:10 *tetra/di kai\ ei)ka/di tou= e)na/tou mEno\s e)/tous deute/rou e)pi\ *darei/ou e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *aggaion to\n profE/tEn le/gOn
Ag:2:10 tetradi kai eikadi tu enatu mEnos etus deuteru epi dareiu egeneto logos kyriu pros angaion ton profEtEn legOn
Ag:2:10 M_DSF C N3D_DSF RA_GSM A1_GSM N3_GSM N3E_GSN A1A_GSM P N2_GSM VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N2_ASN RA_ASM N1M_ASM V1_PAPNSM
Ag:2:10 four and also, even, namely ć the ninth month year second upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć the prophet to say/tell
Ag:2:10 four (dat) and   the (gen) ninth ([Adj] gen) month (gen) year (gen) second (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)   he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) prophet (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ag:2:10 Ag_2:10_1 Ag_2:10_2 Ag_2:10_3 Ag_2:10_4 Ag_2:10_5 Ag_2:10_6 Ag_2:10_7 Ag_2:10_8 Ag_2:10_9 Ag_2:10_10 Ag_2:10_11 Ag_2:10_12 Ag_2:10_13 Ag_2:10_14 Ag_2:10_15 Ag_2:10_16 Ag_2:10_17 Ag_2:10_18
Ag:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:11 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἐπερώτησον τοὺς ἱερεῖς νόμον λέγων
Ag:2:11 On the four and twentieth day of the ninth month, in the second year of Darius, the word of the Lord came to Aggaeus the prophet, saying, (Haggai 2:11 Brenton)
Ag:2:11 «Tak mówi Pan Zastępów: Zapytaj no kapłanów o rozstrzygnięcie takiej kwestii: (Ag 2:11 BT_4)
Ag:2:11 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἐπερώτησον τοὺς ἱερεῖς νόμον λέγων
Ag:2:11 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ νόμος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ag:2:11 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By pytać się Duchowny Prawo By mówić/opowiadaj
Ag:2:11 *ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)eperO/tEson tou\s i(erei=s no/mon le/gOn
Ag:2:11 tade legei kyrios pantokratOr eperOtEson tus hiereis nomon legOn
Ag:2:11 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM VA_AAD2S RA_APM N3V_NPM N2_ASM V1_PAPNSM
Ag:2:11 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to question the priest law to say/tell
Ag:2:11 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) do-QUESTION-you(sg)!, going-to-QUESTION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) priests (acc, nom|voc) law (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ag:2:11 Ag_2:11_1 Ag_2:11_2 Ag_2:11_3 Ag_2:11_4 Ag_2:11_5 Ag_2:11_6 Ag_2:11_7 Ag_2:11_8 Ag_2:11_9
Ag:2:11 x x x x x x x x x
Ag:2:12 Ἐὰν λάβῃ ἄνθρωπος κρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ἅψηται τὸ ἄκρον τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἄρτου ἢ ἑψέματος ἢ οἴνου ἢ ἐλαίου ἢ παντὸς βρώματος, εἰ ἁγιασθήσεται; καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν Οὔ.
Ag:2:12 Thus saith the Lord Almighty; Inquire now of the priest concerning the law, saying, (Haggai 2:12 Brenton)
Ag:2:12 Gdyby ktoś zawinął poświęcone mięso w róg swej szaty i dotknął tą szatą chleba albo gotowanej strawy, albo wina czy oliwy, albo w ogóle jakiegoś pokarmu, czy wówczas on stanie się poświęcony?» Na to kapłani odrzekli: «Nie». (Ag 2:12 BT_4)
Ag:2:12 Ἐὰν λάβῃ ἄνθρωπος κρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ἅψηται τὸ ἄκρον τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἄρτου ἑψέματος οἴνου ἐλαίου παντὸς βρώματος, εἰ ἁγιασθήσεται; καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν Οὔ.
Ag:2:12 ἐάν (εἰ ἄν) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κρέας, κρέως, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ ἤ[1] ἕψημα[τ]/ἕψεμα[τ], -ατος, τό [LXX] ἤ[1] οἶνος, -ου, ὁ ἤ[1] ἔλαιον, -ου, τό ἤ[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βρῶμα[τ], -ατος, τό εἰ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
Ag:2:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ludzki Mięso Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najdalszy obszaru/wierzchołek Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Najdalszy obszaru/wierzchołek Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Albo Gotowana rzecz Albo Wino Albo Oliwa z oliwek Albo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Żywność Jeżeli By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Duchowny I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym
Ag:2:12 *)ea\n la/bE| a)/nTrOpos kre/as a(/gion e)n tO=| a)/krO| tou= i(mati/ou au)tou= kai\ a(/PSEtai to\ a)/kron tou= i(mati/ou au)tou= a)/rtou E)\ e(PSe/matos E)\ oi)/nou E)\ e)lai/ou E)\ panto\s brO/matos, ei) a(giasTE/setai; kai\ a)pekri/TEsan oi( i(erei=s kai\ ei)=pan *ou)/.
Ag:2:12 ean labE anTrOpos kreas hagion en tO akrO tu himatiu autu kai haPSEtai to akron tu himatiu autu artu E hePSematos E oinu E elaiu E pantos brOmatos, ei hagiasTEsetai; kai apekriTEsan hoi hiereis kai eipan u.
Ag:2:12 C VB_AAS3S N2_NSM N3_ASN A1A_ASN P RA_DSN A1A_DSM RA_GSN N2N_GSN RD_GSM C VA_AMS3S RA_NSN A1A_NSN RA_GSN N2N_GSN RD_GSM N2_GSM C N3M_GSN C N2_GSM C N2N_GSN C A1S_GSN N3M_GSN C VS_FPI3S C VCI_API3P RA_NPM N3V_NPM C VAI_AAI3P D
Ag:2:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand human meat dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the furthest extent/apex the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to lay hands on set fire, touch the furthest extent/apex the clothing garment, cloak he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. or boiled thing or wine or olive oil or every all, each, every, the whole of food if to consecrate sanctify, hallow, become holy and also, even, namely to answer the priest and also, even, namely to say/tell not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing
Ag:2:12 if-ever he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg)-should-be-TAKE HOLD OF-ed human (nom) meat (nom|acc|voc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) furthest extent/apex (dat) the (gen) clothing (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) clothing (gen) him/it/same (gen) bread (gen) or boiled thing (gen) or wine (gen) or olive oil (gen) or every (gen) food (gen) if he/she/it-will-be-CONSECRATE-ed and they-were-ANSWER-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not
Ag:2:12 Ag_2:12_1 Ag_2:12_2 Ag_2:12_3 Ag_2:12_4 Ag_2:12_5 Ag_2:12_6 Ag_2:12_7 Ag_2:12_8 Ag_2:12_9 Ag_2:12_10 Ag_2:12_11 Ag_2:12_12 Ag_2:12_13 Ag_2:12_14 Ag_2:12_15 Ag_2:12_16 Ag_2:12_17 Ag_2:12_18 Ag_2:12_19 Ag_2:12_20 Ag_2:12_21 Ag_2:12_22 Ag_2:12_23 Ag_2:12_24 Ag_2:12_25 Ag_2:12_26 Ag_2:12_27 Ag_2:12_28 Ag_2:12_29 Ag_2:12_30 Ag_2:12_31 Ag_2:12_32 Ag_2:12_33 Ag_2:12_34 Ag_2:12_35 Ag_2:12_36 Ag_2:12_37
Ag:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:13 καὶ εἶπεν Αγγαιος Ἐὰν ἅψηται μεμιαμμένος ἐπὶ ψυχῇ ἀπὸ παντὸς τούτων, εἰ μιανθήσεται; καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν Μιανθήσεται.
Ag:2:13 If a man should take holy flesh in the skirt of his garment, and the skirt of his garment should touch bread, or pottage, or wine, or oil, or any meat, shall it be holy? And the priests answered and said, No. (Haggai 2:13 Brenton)
Ag:2:13 Aggeusz więc pytał dalej: «Gdyby ktoś zanieczyszczony przez zmarłego dotknął się którejś z tych rzeczy, czy będzie zanieczyszczona?» Na to kapłani odrzekli: «Tak». (Ag 2:13 BT_4)
Ag:2:13 καὶ εἶπεν Αγγαιος Ἐὰν ἅψηται μεμιαμμένος ἐπὶ ψυχῇ ἀπὸ παντὸς τούτων, εἰ μιανθήσεται; καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν Μιανθήσεται.
Ag:2:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἐάν (εἰ ἄν) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)
Ag:2:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się By zanieczyszczać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli By zanieczyszczać I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Duchowny I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By zanieczyszczać
Ag:2:13 kai\ ei)=pen *aggaios *)ea\n a(/PSEtai memiamme/nos e)pi\ PSuCHE=| a)po\ panto\s tou/tOn, ei) mianTE/setai; kai\ a)pekri/TEsan oi( i(erei=s kai\ ei)=pan *mianTE/setai.
Ag:2:13 kai eipen angaios ean haPSEtai memiammenos epi PSyCHE apo pantos tutOn, ei mianTEsetai; kai apekriTEsan hoi hiereis kai eipan mianTEsetai.
Ag:2:13 C VBI_AAI3S N2_NSM C VA_AMS3S VM_XMPNSM P N1_DSF P A1S_GSN RD_GPN C VC_FPI3S C VCI_API3P RA_NPM N3V_NPM C VAI_AAI3P VC_FPI3S
Ag:2:13 and also, even, namely to say/tell ć if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lay hands on set fire, touch to pollute upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if to pollute and also, even, namely to answer the priest and also, even, namely to say/tell to pollute
Ag:2:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed   if-ever he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed having-been-POLLUTE-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed away from (+gen) every (gen) these (gen) if he/she/it-will-be-POLLUTE-ed and they-were-ANSWER-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-POLLUTE-ed
Ag:2:13 Ag_2:13_1 Ag_2:13_2 Ag_2:13_3 Ag_2:13_4 Ag_2:13_5 Ag_2:13_6 Ag_2:13_7 Ag_2:13_8 Ag_2:13_9 Ag_2:13_10 Ag_2:13_11 Ag_2:13_12 Ag_2:13_13 Ag_2:13_14 Ag_2:13_15 Ag_2:13_16 Ag_2:13_17 Ag_2:13_18 Ag_2:13_19 Ag_2:13_20
Ag:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:14 καὶ ἀπεκρίθη Αγγαιος καὶ εἶπεν Οὕτως ὁ λαὸς οὗτος καὶ οὕτως τὸ ἔθνος τοῦτο ἐνώπιον ἐμοῦ, λέγει κύριος, καὶ οὕτως πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ὃς ἐὰν ἐγγίσῃ ἐκεῖ, μιανθήσεται ἕνεκεν τῶν λημμάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν, ὀδυνηθήσονται ἀπὸ προσώπου πόνων αὐτῶν· καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγχοντας.
Ag:2:14 And Aggaeus said, If a defiled person who is unclean by reason of a dead body, touch any of these, shall it be defiled? And the priests answered and said, It shall be defiled. (Haggai 2:14 Brenton)
Ag:2:14 Aggeusz zaś tak ciągnął dalej: «Tak to jest i z tym ludem, tak z tym narodem przed moim obliczem - wyrocznia Pana. Tak też jest z każdym dziełem ich rąk; nawet i to, co składają tam w ofierze, jest nieczyste. (Ag 2:14 BT_4)
Ag:2:14 καὶ ἀπεκρίθη Αγγαιος καὶ εἶπεν Οὕτως λαὸς οὗτος καὶ οὕτως τὸ ἔθνος τοῦτο ἐνώπιον ἐμοῦ, λέγει κύριος, καὶ οὕτως πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ὃς ἐὰν ἐγγίσῃ ἐκεῖ, μιανθήσεται ἕνεκεν τῶν λημμάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν, ὀδυνηθήσονται ἀπὸ προσώπου πόνων αὐτῶν· καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγχοντας.
Ag:2:14 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὕτως/οὕτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ἐκεῖ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀρθρινός -ή -όν v.l. -ριος -ία -ιον ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό πόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐν πύλη, -ης, ἡ ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-)
Ag:2:14 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Naród [zobacz etniczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Tam By zanieczyszczać Z powodu dla, dla On/ona/to/to samo Wcześnie rano By zadawać ból cierpieniu Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny
Ag:2:14 kai\ a)pekri/TE *aggaios kai\ ei)=pen *ou(/tOs o( lao\s ou(=tos kai\ ou(/tOs to\ e)/Tnos tou=to e)nO/pion e)mou=, le/gei ku/rios, kai\ ou(/tOs pa/nta ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n au)tO=n, kai\ o(\s e)a\n e)ggi/sE| e)kei=, mianTE/setai e(/neken tO=n lEmma/tOn au)tO=n tO=n o)rTrinO=n, o)dunETE/sontai a)po\ prosO/pou po/nOn au)tO=n· kai\ e)misei=te e)n pu/lais e)le/gCHontas.
Ag:2:14 kai apekriTE angaios kai eipen hutOs ho laos hutos kai hutOs to eTnos tuto enOpion emu, legei kyrios, kai hutOs panta ta erga tOn CHeirOn autOn, kai hos ean engisE ekei, mianTEsetai heneken tOn lEmmatOn autOn tOn orTrinOn, odynETEsontai apo prosOpu ponOn autOn· kai emiseite en pylais elenCHontas.
Ag:2:14 C VCI_API3S N2_NSM C VBI_AAI3S D RA_NSM N2_NSM RD_NSM D D RA_NSN N3E_NSN RD_NSN P RP_GS V1_PAI3S N2_NSM C D A1S_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GPF N3_GPF RD_GPM C RR_NSM C VA_AAS3S D VC_FPI3S P RA_GPN N3M_GPN RD_GPM RA_GPN A1_GPN VC_FPI3P P N2N_GSN N2_GPM RD_GPM C V2I_IAI2P P N1_DPF V1_PAPAPM
Ag:2:14 and also, even, namely to answer ć and also, even, namely to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the nation [see ethnic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in the presence of (+gen); ??? I; my/mine to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] every all, each, every, the whole of the work the hand; worse he/she/it/same and also, even, namely who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) there to pollute owing to for, for the sake of the ć he/she/it/same the early in the morning to pain suffering from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face labor he/she/it/same and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty
Ag:2:14 and he/she/it-was-ANSWER-ed   and he/she/it-SAY/TELL-ed thusly/like this the (nom) people (nom) this (nom) and thusly/like this the (nom|acc) nation (nom|acc|voc) this (nom|acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and thusly/like this all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) and who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-NEAR, you(sg)-should-be-NEAR-ed there he/she/it-will-be-POLLUTE-ed owing to the (gen)   them/same (gen) the (gen) early in the morning ([Adj] gen) they-will-be-PAIN-ed away from (+gen) face (gen) labors (gen) them/same (gen) and you(pl)-were-DESTEST-ing in/among/by (+dat) gates (dat) while REPROVE-ing (acc)
Ag:2:14 Ag_2:14_1 Ag_2:14_2 Ag_2:14_3 Ag_2:14_4 Ag_2:14_5 Ag_2:14_6 Ag_2:14_7 Ag_2:14_8 Ag_2:14_9 Ag_2:14_10 Ag_2:14_11 Ag_2:14_12 Ag_2:14_13 Ag_2:14_14 Ag_2:14_15 Ag_2:14_16 Ag_2:14_17 Ag_2:14_18 Ag_2:14_19 Ag_2:14_20 Ag_2:14_21 Ag_2:14_22 Ag_2:14_23 Ag_2:14_24 Ag_2:14_25 Ag_2:14_26 Ag_2:14_27 Ag_2:14_28 Ag_2:14_29 Ag_2:14_30 Ag_2:14_31 Ag_2:14_32 Ag_2:14_33 Ag_2:14_34 Ag_2:14_35 Ag_2:14_36 Ag_2:14_37 Ag_2:14_38 Ag_2:14_39 Ag_2:14_40 Ag_2:14_41 Ag_2:14_42 Ag_2:14_43 Ag_2:14_44 Ag_2:14_45 Ag_2:14_46 Ag_2:14_47 Ag_2:14_48
Ag:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:15 καὶ νῦν θέσθε δὴ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ὑπεράνω πρὸ τοῦ θεῖναι λίθον ἐπὶ λίθον ἐν τῷ ναῷ κυρίου
Ag:2:15 And Aggaeus answered and said, So is this people, and so is this nation before me, saith the Lord; and so are all the works of their hands: and whosoever shall approach them, shall be defiled [because of their early burdens: they shall be pained because of their toils; and ye have hated him that reproved in the gates]. (Haggai 2:15 Brenton)
Ag:2:15 Rozważcie tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień na kamieniu w świątyni Pańskiej, (Ag 2:15 BT_4)
Ag:2:15 καὶ νῦν θέσθε δὴ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ὑπεράνω πρὸ τοῦ θεῖναι λίθον ἐπὶ λίθον ἐν τῷ ναῷ κυρίου
Ag:2:15 καί νῦν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δή εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὑπερ·άνω πρό ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) λίθος, -ου, ὁ ἐπί λίθος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ag:2:15 I też, nawet, mianowicie Teraz By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Naprawdę Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przedtem (+informacja) By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Kamień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kamień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ag:2:15 kai\ nu=n Te/sTe dE\ ei)s ta\s kardi/as u(mO=n a)po\ tE=s E(me/ras tau/tEs kai\ u(pera/nO pro\ tou= Tei=nai li/Ton e)pi\ li/Ton e)n tO=| naO=| kuri/ou
Ag:2:15 kai nyn TesTe dE eis tas kardias hymOn apo tEs hEmeras tautEs kai hyperanO pro tu Teinai liTon epi liTon en tO naO kyriu
Ag:2:15 C D VE_AMD2P x P RA_APF N1A_APF RP_GP P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C D P RA_GSN VE_AAN N2_ASM P N2_ASM P RA_DSM N2_DSM N2_GSM
Ag:2:15 and also, even, namely now to place lay, put, set, situate, station indeed into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely ??? before (+gen) the to place lay, put, set, situate, station stone upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing stone in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ag:2:15 and now be-you(pl)-PLACE-ed! indeed into (+acc) the (acc) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and ??? before (+gen) the (gen) to-PLACE stone (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) stone (acc) in/among/by (+dat) the (dat) temple (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ag:2:15 Ag_2:15_1 Ag_2:15_2 Ag_2:15_3 Ag_2:15_4 Ag_2:15_5 Ag_2:15_6 Ag_2:15_7 Ag_2:15_8 Ag_2:15_9 Ag_2:15_10 Ag_2:15_11 Ag_2:15_12 Ag_2:15_13 Ag_2:15_14 Ag_2:15_15 Ag_2:15_16 Ag_2:15_17 Ag_2:15_18 Ag_2:15_19 Ag_2:15_20 Ag_2:15_21 Ag_2:15_22 Ag_2:15_23 Ag_2:15_24
Ag:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:16 τίνες ἦτε· ὅτε ἐνεβάλλετε εἰς κυψέλην κριθῆς εἴκοσι σάτα, καὶ ἐγένετο κριθῆς δέκα σάτα· καὶ εἰσεπορεύεσθε εἰς τὸ ὑπολήνιον ἐξαντλῆσαι πεντήκοντα μετρητάς, καὶ ἐγένοντο εἴκοσι.
Ag:2:16 And now consider, I pray you, from this day and beforetime, before they laid a stone on a stone in the temple of the Lord, what manner of men ye were. (Haggai 2:16 Brenton)
Ag:2:16 jak się wam powodziło? Gdy się przyszło do stogu o dwudziestu miarach, było tam tylko dziesięć. Gdy się przyszło do tłoczni, by zaczerpnąć pięćdziesiąt miar, było ich tylko dwadzieścia. (Ag 2:16 BT_4)
Ag:2:16 τίνες ἦτε· ὅτε ἐνεβάλλετε εἰς κυψέλην κριθῆς εἴκοσι σάτα, καὶ ἐγένετο κριθῆς δέκα σάτα· καὶ εἰσεπορεύεσθε εἰς τὸ ὑπολήνιον ἐξαντλῆσαι πεντήκοντα μετρητάς, καὶ ἐγένοντο εἴκοσι.
Ag:2:16 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅτε ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1]   κριθή, -ῆς, ἡ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι σάτον, -ου, τό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κριθή, -ῆς, ἡ δέκα σάτον, -ου, τό καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὑπο·λήνιον, -ου, τό   πεντή·κοντα μετρητής, -οῦ, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
Ag:2:16 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Kiedy By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Jęczmień Ikona; dwadzieścia seah I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jęczmień Dziesięć seah I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Kadź Pięćdziesiąt Miara I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ikona; dwadzieścia
Ag:2:16 ti/nes E)=te· o(/te e)neba/llete ei)s kuPSe/lEn kriTE=s ei)/kosi sa/ta, kai\ e)ge/neto kriTE=s de/ka sa/ta· kai\ ei)seporeu/esTe ei)s to\ u(polE/nion e)XantlE=sai pentE/konta metrEta/s, kai\ e)ge/nonto ei)/kosi.
Ag:2:16 tines Ete· hote eneballete eis kyPSelEn kriTEs eikosi sata, kai egeneto kriTEs deka sata· kai eiseporeuesTe eis to hypolEnion eXantlEsai pentEkonta metrEtas, kai egenonto eikosi.
Ag:2:16 RI_NPM V9_IAI2P D V1I_IAI2P P N1_ASF N1_GSF M N2N_APN C VBI_AMI3S N1_GSF M N2N_APN C V1I_IMI2P P RA_ASN N2N_ASN VA_AAN M_APM N1M_APM C VBI_AMI3P M
Ag:2:16 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be when to inject into (+acc) ć barley icon; twenty seah and also, even, namely to become become, happen barley ten seah and also, even, namely to enter into (+acc) the vat ć fifty measure and also, even, namely to become become, happen icon; twenty
Ag:2:16 who/what/why (nom) you(pl)-were, you(pl)-should-be when you(pl)-were-INJECT-ing into (+acc)   barley (gen) icons (dat); twenty seahs (nom|acc|voc) and he/she/it-was-BECOME-ed barley (gen) ten seahs (nom|acc|voc) and you(pl)-were-being-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) vat (nom|acc|voc)   fifty measures (acc) and they-were-BECOME-ed icons (dat); twenty
Ag:2:16 Ag_2:16_1 Ag_2:16_2 Ag_2:16_3 Ag_2:16_4 Ag_2:16_5 Ag_2:16_6 Ag_2:16_7 Ag_2:16_8 Ag_2:16_9 Ag_2:16_10 Ag_2:16_11 Ag_2:16_12 Ag_2:16_13 Ag_2:16_14 Ag_2:16_15 Ag_2:16_16 Ag_2:16_17 Ag_2:16_18 Ag_2:16_19 Ag_2:16_20 Ag_2:16_21 Ag_2:16_22 Ag_2:16_23 Ag_2:16_24 Ag_2:16_25
Ag:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:17 ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν ἀφορίᾳ καὶ ἐν ἀνεμοφθορίᾳ καὶ ἐν χαλάζῃ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Ag:2:17 When ye cast into the corn-bin twenty measures of barley, and there were only ten measures of barley: and ye went to the vat to draw out fifty measures, and there were but twenty. (Haggai 2:17 Brenton)
Ag:2:17 To Ja dotknąłem was zwarzeniem zbóż od gorąca, posuchą i gradem, dotknąłem wszelkie dzieło waszych rąk, a jednak nie było między wami nawracających się do Mnie - wyrocznia Pana. (Ag 2:17 BT_4)
Ag:2:17 ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν ἀφορίᾳ καὶ ἐν ἀνεμοφθορίᾳ καὶ ἐν χαλάζῃ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.
Ag:2:17 πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν   καί ἐν   καί ἐν χάλαζα, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ag:2:17 By uderzać Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grad {Pozdrowienie} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ręka; gorzej Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ag:2:17 e)pa/taXa u(ma=s e)n a)fori/a| kai\ e)n a)nemofTori/a| kai\ e)n CHala/DZE| pa/nta ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n u(mO=n, kai\ ou)k e)pestre/PSate pro/s me, le/gei ku/rios.
Ag:2:17 epataXa hymas en aforia kai en anemofToria kai en CHalaDZE panta ta erga tOn CHeirOn hymOn, kai uk epestrePSate pros me, legei kyrios.
Ag:2:17 VAI_AAI1S RP_AP P N1A_DSF C P N1A_DSF C P N1_DSF A1S_APN RA_APN N2N_APN RA_GPF N3_GPF RP_GP C D VAI_AAI2P P RP_AS V1_PAI3S N2_NSM
Ag:2:17 to smite you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hail every all, each, every, the whole of the work the hand; worse you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ag:2:17 I-SMITE-ed you(pl) (acc) in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat)   and in/among/by (+dat) hail (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen) and not you(pl)-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ag:2:17 Ag_2:17_1 Ag_2:17_2 Ag_2:17_3 Ag_2:17_4 Ag_2:17_5 Ag_2:17_6 Ag_2:17_7 Ag_2:17_8 Ag_2:17_9 Ag_2:17_10 Ag_2:17_11 Ag_2:17_12 Ag_2:17_13 Ag_2:17_14 Ag_2:17_15 Ag_2:17_16 Ag_2:17_17 Ag_2:17_18 Ag_2:17_19 Ag_2:17_20 Ag_2:17_21 Ag_2:17_22 Ag_2:17_23
Ag:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:18 ὑποτάξατε δὴ τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα· ἀπὸ τῆς τετράδος καὶ εἰκάδος τοῦ ἐνάτου μηνὸς καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐθεμελιώθη ὁ ναὸς κυρίου, θέσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
Ag:2:18 I smote you with barrenness, and with blasting, and all the works of your hands with hail; yet ye returned not to me, saith the Lord. (Haggai 2:18 Brenton)
Ag:2:18 Rozważcie tylko czasy obecne i przeszłe, od dnia dwudziestego czwartego miesiąca dziewiątego do dnia, w którym położono fundamenty pod świątynię Pańską. Rozważcie tylko! (Ag 2:18 BT_4)
Ag:2:18 ὑποτάξατε δὴ τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα· ἀπὸ τῆς τετράδος καὶ εἰκάδος τοῦ ἐνάτου μηνὸς καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐθεμελιώθη ναὸς κυρίου, θέσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
Ag:2:18 ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) δή ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐπ·έκεινα ἀπό ὁ ἡ τό τετρά[δ]ς, -άδος, ἡ [LXX] καί   ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον μήν[2], μηνός, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ag:2:18 By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Naprawdę Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Dalej Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery I też, nawet, mianowicie Dziewiąty Miesiąc I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Kto/, który/, który Do ??? Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty
Ag:2:18 u(pota/Xate dE\ ta\s kardi/as u(mO=n a)po\ tE=s E(me/ras tau/tEs kai\ e)pe/keina· a)po\ tE=s tetra/dos kai\ ei)ka/dos tou= e)na/tou mEno\s kai\ a)po\ tE=s E(me/ras, E(=s e)TemeliO/TE o( nao\s kuri/ou, Te/sTe e)n tai=s kardi/ais u(mO=n
Ag:2:18 hypotaXate dE tas kardias hymOn apo tEs hEmeras tautEs kai epekeina· apo tEs tetrados kai eikados tu enatu mEnos kai apo tEs hEmeras, hEs eTemeliOTE ho naos kyriu, TesTe en tais kardiais hymOn
Ag:2:18 VA_AAD2P x RA_APF N1A_APF RP_GP P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C D P RA_GSF M_GSF C N3D_GSF RA_GSM A1_GSM N3_GSM C P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VCI_API3S RA_NSM N2_NSM N2_GSM VE_AMD2P P RA_DPF N1A_DPF RP_GP
Ag:2:18 to subordinate [like a soldier to a commander] indeed the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely beyond from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the four and also, even, namely ć the ninth month and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day who/whom/which to ??? the temple lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you
Ag:2:18 do-SUBORDINATE-you(pl)! indeed the (acc) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and beyond away from (+gen) the (gen) four (gen) and   the (gen) ninth ([Adj] gen) month (gen) and away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-was-???-ed the (nom) temple (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) be-you(pl)-PLACE-ed! in/among/by (+dat) the (dat) hearts (dat) you(pl) (gen)
Ag:2:18 Ag_2:18_1 Ag_2:18_2 Ag_2:18_3 Ag_2:18_4 Ag_2:18_5 Ag_2:18_6 Ag_2:18_7 Ag_2:18_8 Ag_2:18_9 Ag_2:18_10 Ag_2:18_11 Ag_2:18_12 Ag_2:18_13 Ag_2:18_14 Ag_2:18_15 Ag_2:18_16 Ag_2:18_17 Ag_2:18_18 Ag_2:18_19 Ag_2:18_20 Ag_2:18_21 Ag_2:18_22 Ag_2:18_23 Ag_2:18_24 Ag_2:18_25 Ag_2:18_26 Ag_2:18_27 Ag_2:18_28 Ag_2:18_29 Ag_2:18_30 Ag_2:18_31 Ag_2:18_32 Ag_2:18_33
Ag:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:19 εἰ ἔτι ἐπιγνωσθήσεται ἐπὶ τῆς ἅλω καὶ εἰ ἔτι ἡ ἄμπελος καὶ ἡ συκῆ καὶ ἡ ῥόα καὶ τὰ ξύλα τῆς ἐλαίας τὰ οὐ φέροντα καρπόν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης εὐλογήσω.
Ag:2:19 Set your hearts now to think from this day and upward, from the four and twentieth day of the ninth month, even from the day when the foundation of the temple of the Lord was laid; (Haggai 2:19 Brenton)
Ag:2:19 Czy nasienie jest jeszcze w spichlerzu? Nie. Ale ani winorośl, ani drzewo figowe, ani drzewo granatu, ani oliwka nie przyniosły jeszcze owocu. Od tego dnia Ja będę wam błogosławił!» (Ag 2:19 BT_4)
Ag:2:19 εἰ ἔτι ἐπιγνωσθήσεται ἐπὶ τῆς ἅλω καὶ εἰ ἔτι ἄμπελος καὶ συκῆ καὶ ῥόα καὶ τὰ ξύλα τῆς ἐλαίας τὰ οὐ φέροντα καρπόν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης εὐλογήσω.
Ag:2:19 εἰ ἔτι ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) καί εἰ ἔτι ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό συκῆ, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐλαία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
Ag:2:19 Jeżeli Jeszcze/jeszcze By rozpoznawać wgląd, consciousnes Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Młócąca zboże podłoga; by chwytać I też, nawet, mianowicie Jeżeli Jeszcze/jeszcze Winorośl I też, nawet, mianowicie Figi {Stroju} drzewo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Oliwne albo oliwne drzewo ??? Przed przydechem mocnym By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Owoc; Nadgarstek Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By błogosławić
Ag:2:19 ei) e)/ti e)pignOsTE/setai e)pi\ tE=s a(/lO kai\ ei) e)/ti E( a)/mpelos kai\ E( sukE= kai\ E( r(o/a kai\ ta\ Xu/la tE=s e)lai/as ta\ ou) fe/ronta karpo/n, a)po\ tE=s E(me/ras tau/tEs eu)logE/sO.
Ag:2:19 ei eti epignOsTEsetai epi tEs halO kai ei eti hE ampelos kai hE sykE kai hE roa kai ta Xyla tEs elaias ta u feronta karpon, apo tEs hEmeras tautEs eulogEsO.
Ag:2:19 C D VS_FPI3S P RA_GSF N3_GSF C C D RA_NSF N2_NSF C RA_NSF N1_NSF C RA_NSF N1A_NSF C RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1A_GSF RA_NPN D V1_PAPNPN N2_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF VA_AAS1S
Ag:2:19 if yet/still to recognize insight, consciousnes upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the threshing floor; to catch and also, even, namely if yet/still the grapevine and also, even, namely the fig tree and also, even, namely the ć and also, even, namely the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the olive or olive tree the οὐχ before rough breathing to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth fruit; Carpus from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bless
Ag:2:19 if yet/still he/she/it-will-be-RECOGNIZE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) threshing floor (acc, gen); I-should-CATCH and if yet/still the (nom) grapevine (nom) and the (nom) fig tree (nom|voc) and the (nom)   and the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen) olive or olive tree (gen), olives or olive trees (acc) the (nom|acc) not while BRING-ing (acc, nom|acc|voc) fruit (acc); Carpus (acc) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS
Ag:2:19 Ag_2:19_1 Ag_2:19_2 Ag_2:19_3 Ag_2:19_4 Ag_2:19_5 Ag_2:19_6 Ag_2:19_7 Ag_2:19_8 Ag_2:19_9 Ag_2:19_10 Ag_2:19_11 Ag_2:19_12 Ag_2:19_13 Ag_2:19_14 Ag_2:19_15 Ag_2:19_16 Ag_2:19_17 Ag_2:19_18 Ag_2:19_19 Ag_2:19_20 Ag_2:19_21 Ag_2:19_22 Ag_2:19_23 Ag_2:19_24 Ag_2:19_25 Ag_2:19_26 Ag_2:19_27 Ag_2:19_28 Ag_2:19_29 Ag_2:19_30 Ag_2:19_31
Ag:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:20 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐκ δευτέρου πρὸς Αγγαιον τὸν προφήτην τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς λέγων
Ag:2:20 consider in your hearts, whether this shall be known on the corn-floor, and whether yet the vine, and the fig-tree, and the pomegranate, and the olive-trees that bear no fruit are with you: from this day will I bless you. (Haggai 2:20 Brenton)
Ag:2:20 Po raz drugi Pan skierował te słowa do Aggeusza dnia dwudziestego czwartego tego miesiąca: (Ag 2:20 BT_4)
Ag:2:20 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐκ δευτέρου πρὸς Αγγαιον τὸν προφήτην τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς λέγων
Ag:2:20 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ δεύτερος -α -ον πρός   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ τετρά[δ]ς, -άδος, ἡ [LXX] καί   ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ag:2:20 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drugi Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Prorok Cztery I też, nawet, mianowicie Miesiąc By mówić/opowiadaj
Ag:2:20 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou e)k deute/rou pro\s *aggaion to\n profE/tEn tetra/di kai\ ei)ka/di tou= mEno\s le/gOn
Ag:2:20 kai egeneto logos kyriu ek deuteru pros angaion ton profEtEn tetradi kai eikadi tu mEnos legOn
Ag:2:20 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P A1A_GSN P N2_ASM RA_ASM N1M_ASM M_DSF C N3D_DSF RA_GSM N3_GSM V1_PAPNSM
Ag:2:20 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels second toward (+acc,+gen,+dat) ć the prophet four and also, even, namely ć the month to say/tell
Ag:2:20 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) second (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) prophet (acc) four (dat) and   the (gen) month (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Ag:2:20 Ag_2:20_1 Ag_2:20_2 Ag_2:20_3 Ag_2:20_4 Ag_2:20_5 Ag_2:20_6 Ag_2:20_7 Ag_2:20_8 Ag_2:20_9 Ag_2:20_10 Ag_2:20_11 Ag_2:20_12 Ag_2:20_13 Ag_2:20_14 Ag_2:20_15 Ag_2:20_16
Ag:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:21 Εἰπὸν πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα λέγων Ἐγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν
Ag:2:21 And the word of the Lord came the second time to Aggaeus the prophet, on the four and twentieth day of the month, saying, (Haggai 2:21 Brenton)
Ag:2:21 «Powiedz to namiestnikowi Judy Zorobabelowi: Ja poruszę niebiosa i ziemię, (Ag 2:21 BT_4)
Ag:2:21 Εἰπὸν πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα λέγων Ἐγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν
Ag:2:21 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σαλαθιήλ, ὁ ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ξηρός -ά -όν
Ag:2:21 By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zerubbabel Szealtiel/Salathiel Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda By mówić/opowiadaj Ja By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Morze I też, nawet, mianowicie Uschnięty
Ag:2:21 *ei)po\n pro\s *DZorobabel to\n tou= *salaTiEl e)k fulE=s *iouda le/gOn *)egO\ sei/O to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n kai\ tE\n Ta/lassan kai\ tE\n XEra\n
Ag:2:21 eipon pros DZorobabel ton tu salaTiEl ek fylEs iuda legOn egO seiO ton uranon kai tEn gEn kai tEn Talassan kai tEn XEran
Ag:2:21 VB_AAD2S P N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM P N1_GSF N_GSF V1_PAPNSM RP_NS V1_PAI1S RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF C RA_ASF N1S_ASF C RA_ASF A1A_ASF
Ag:2:21 to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel the the Shealtiel/Salathiel out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Judas/Judah to say/tell I to shake quake, jar, wag, wave the sky/heaven and also, even, namely the earth/land and also, even, namely the sea and also, even, namely the withered
Ag:2:21 do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel (indecl) the (acc) the (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) out of (+gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) while SAY/TELL-ing (nom) I (nom) I-am-SHAKE-ing, I-should-be-SHAKE-ing the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) and the (acc) sea (acc) and the (acc) withered ([Adj] acc)
Ag:2:21 Ag_2:21_1 Ag_2:21_2 Ag_2:21_3 Ag_2:21_4 Ag_2:21_5 Ag_2:21_6 Ag_2:21_7 Ag_2:21_8 Ag_2:21_9 Ag_2:21_10 Ag_2:21_11 Ag_2:21_12 Ag_2:21_13 Ag_2:21_14 Ag_2:21_15 Ag_2:21_16 Ag_2:21_17 Ag_2:21_18 Ag_2:21_19 Ag_2:21_20 Ag_2:21_21 Ag_2:21_22 Ag_2:21_23
Ag:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:22 καὶ καταστρέψω θρόνους βασιλέων καὶ ὀλεθρεύσω δύναμιν βασιλέων τῶν ἐθνῶν καὶ καταστρέψω ἅρματα καὶ ἀναβάτας, καὶ καταβήσονται ἵπποι καὶ ἀναβάται αὐτῶν ἕκαστος ἐν ῥομφαίᾳ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.
Ag:2:22 Speak to Zorobabel the son of Salathiel, of the tribe of Juda, saying, I shake the heaven, and the earth, and the sea, and the dry land; (Haggai 2:22 Brenton)
Ag:2:22 przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan i jego woźnicę; padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego brata. (Ag 2:22 BT_4)
Ag:2:22 καὶ καταστρέψω θρόνους βασιλέων καὶ ὀλεθρεύσω δύναμιν βασιλέων τῶν ἐθνῶν καὶ καταστρέψω ἅρματα καὶ ἀναβάτας, καὶ καταβήσονται ἵπποι καὶ ἀναβάται αὐτῶν ἕκαστος ἐν ῥομφαίᾳ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.
Ag:2:22 καί κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) θρόνος, -ου, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὀλεθρεύω [LXX] (ολεθρευ-, ολεθρευ·σ-, ολεθρευ·σ-, -, ωλεθρευ-, ολεθρευ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἵππος, -ου, ὁ καί ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
Ag:2:22 I też, nawet, mianowicie Do ??? Tron Król I też, nawet, mianowicie By niszczyć Zdolność Król Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Do ??? Wóz I też, nawet, mianowicie Konia jeźdźcy I też, nawet, mianowicie By schodzić Koń I też, nawet, mianowicie Konia jeźdźcy On/ona/to/to samo Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat On/ona/to/to samo
Ag:2:22 kai\ katastre/PSO Tro/nous basile/On kai\ o)leTreu/sO du/namin basile/On tO=n e)TnO=n kai\ katastre/PSO a(/rmata kai\ a)naba/tas, kai\ katabE/sontai i(/ppoi kai\ a)naba/tai au)tO=n e(/kastos e)n r(omfai/a| pro\s to\n a)delfo\n au)tou=.
Ag:2:22 kai katastrePSO Tronus basileOn kai oleTreusO dynamin basileOn tOn eTnOn kai katastrePSO harmata kai anabatas, kai katabEsontai hippoi kai anabatai autOn hekastos en romfaia pros ton adelfon autu.
Ag:2:22 C VF_FAI1S N2_APM N3V_GPM C VF_FAI1S N3I_ASF N3V_GPM RA_GPN N3E_GPN C VF_FAI1S N3M_APN C N1M_APM C VF_FMI3P N2_NPM C N1M_NPM RD_GPM A1_NSM P N1A_DSF P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Ag:2:22 and also, even, namely to ??? throne king and also, even, namely to destroy ability king the nation [see ethnic] and also, even, namely to ??? chariot and also, even, namely horse riders and also, even, namely to go down horse and also, even, namely horse riders he/she/it/same each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same
Ag:2:22 and I-will-???, I-should-??? thrones (acc) kings (gen) and I-will-DESTROY, I-should-DESTROY ability (acc) kings (gen) the (gen) nations (gen) and I-will-???, I-should-??? chariots (nom|acc|voc) and horse riderss (acc) and they-will-be-GO DOWN-ed horses (nom|voc) and horse riderss (nom|voc) them/same (gen) each (of two) (nom) in/among/by (+dat) sword (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen)
Ag:2:22 Ag_2:22_1 Ag_2:22_2 Ag_2:22_3 Ag_2:22_4 Ag_2:22_5 Ag_2:22_6 Ag_2:22_7 Ag_2:22_8 Ag_2:22_9 Ag_2:22_10 Ag_2:22_11 Ag_2:22_12 Ag_2:22_13 Ag_2:22_14 Ag_2:22_15 Ag_2:22_16 Ag_2:22_17 Ag_2:22_18 Ag_2:22_19 Ag_2:22_20 Ag_2:22_21 Ag_2:22_22 Ag_2:22_23 Ag_2:22_24 Ag_2:22_25 Ag_2:22_26 Ag_2:22_27 Ag_2:22_28
Ag:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:2:23 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, λήμψομαί σε Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ τὸν δοῦλόν μου, λέγει κύριος, καὶ θήσομαί σε ὡς σφραγῖδα, διότι σὲ ᾑρέτισα, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ag:2:23 and I will overthrow the thrones of kings, and I will destroy the power of the kings of the nations; and I will overthrow chariots and riders; and the horses and their riders shall come down, every one by the sword striving against his brother. (Haggai 2:23 Brenton)
Ag:2:23 W tym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - wezmę ciebie, sługo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela - wyrocznia Pana - i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie» - wyrocznia Pana Zastępów. (Ag 2:23 BT_4)
Ag:2:23 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος παντοκράτωρ, λήμψομαί σε Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ τὸν δοῦλόν μου, λέγει κύριος, καὶ θήσομαί σε ὡς σφραγῖδα, διότι σὲ ᾑρέτισα, λέγει κύριος παντοκράτωρ.
Ag:2:23 ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σαλαθιήλ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ δι·ότι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αἱρετίζω (αιρετιζ-, αιρετι(ε)·[σ]-, αιρετι·σ-, ῃρετι·κ-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Ag:2:23 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty; twój/twój(sg) Zerubbabel Szealtiel/Salathiel Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Z powodu tego: Tamto Ty; twój/twój(sg) By wybierać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Ag:2:23 e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE|, le/gei ku/rios pantokra/tOr, lE/mPSomai/ se *DZorobabel to\n tou= *salaTiEl to\n dou=lo/n mou, le/gei ku/rios, kai\ TE/somai/ se O(s sfragi=da, dio/ti se\ E(|re/tisa, le/gei ku/rios pantokra/tOr.
Ag:2:23 en tE hEmera ekeinE, legei kyrios pantokratOr, lEmPSomai se DZorobabel ton tu salaTiEl ton dulon mu, legei kyrios, kai TEsomai se hOs sfragida, dioti se hEretisa, legei kyrios pantokratOr.
Ag:2:23 P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM VF_FMI1S RP_AS N_VSM RA_ASM RA_GSM N_GSM RA_ASM N2_ASM RP_GS V1_PAI3S N2_NSM C VF_FMI1S RP_AS C N3D_ASF C RP_AS VAI_AAI1S V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM
Ag:2:23 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you; your/yours(sg) Zerubbabel the the Shealtiel/Salathiel the slave; servile I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) as/like hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] because of this: that you; your/yours(sg) to choose to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all
Ag:2:23 in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Zerubbabel (indecl) the (acc) the (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-will-be-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) as/like hallmark (acc) because of this: that you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-CHOOSE-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom)
Ag:2:23 Ag_2:23_1 Ag_2:23_2 Ag_2:23_3 Ag_2:23_4 Ag_2:23_5 Ag_2:23_6 Ag_2:23_7 Ag_2:23_8 Ag_2:23_9 Ag_2:23_10 Ag_2:23_11 Ag_2:23_12 Ag_2:23_13 Ag_2:23_14 Ag_2:23_15 Ag_2:23_16 Ag_2:23_17 Ag_2:23_18 Ag_2:23_19 Ag_2:23_20 Ag_2:23_21 Ag_2:23_22 Ag_2:23_23 Ag_2:23_24 Ag_2:23_25 Ag_2:23_26 Ag_2:23_27 Ag_2:23_28 Ag_2:23_29
Ag:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x