Ag:1:1 Ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κύριου ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προφήτου λέγων Εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ιωσεδεκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν λέγων
Ag:1:1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the firs day of the month, the word of the Lord came by the hand of the prophet Aggaeus, saying, Speak to Zorobabel the son of Salathiel, of the tribe of Juda, and to Jesus the son of Josedec, the high priest, saying, (Haggai 1:1 Brenton)
Ag:1:1 W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka: (Ag 1:1 BT_4)
Ag:1:1 Ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κύριου ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προφήτου λέγων Εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροβαβελ τὸν τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ιωσεδεκ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν λέγων
Ag:1:1 ἐν ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἐπί   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή πρός Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σαλαθιήλ, ὁ ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί πρός Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ag:1:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drugi Rok Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Szósty Jeden Miesiąc By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Prorok By mówić/opowiadaj By mówić/opowiadaj Naprawdę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Zerubbabel Szealtiel/Salathiel Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec Duchowny Wielki By mówić/opowiadaj
Ag:1:1 *)en tO=| deute/rO| e)/tei e)pi\ *darei/ou tou= basile/Os e)n tO=| mEni\ tO=| e(/ktO| mia=| tou= mEno\s e)ge/neto lo/gos ku/riou e)n CHeiri\ *aggaiou tou= profE/tou le/gOn *ei)po\n dE\ pro\s *DZorobabel to\n tou= *salaTiEl e)k fulE=s *iouda kai\ pro\s *)iEsou=n to\n tou= *iOsedek to\n i(ere/a to\n me/gan le/gOn
Ag:1:1 en tO deuterO etei epi dareiu tu basileOs en tO mEni tO hektO mia tu mEnos egeneto logos kyriu en CHeiri angaiu tu profEtu legOn eipon dE pros DZorobabel ton tu salaTiEl ek fylEs iuda kai pros iEsun ton tu iOsedek ton hierea ton megan legOn
Ag:1:1 P RA_DSN A1A_DSN N3E_DSN P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSM A1A_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N3_DSF N2_GSM RA_GSM N1M_GSM V1_PAPNSM VB_AAD2S x P N_DSM RA_ASM RA_GSM N_GSM P N1_GSF N_GSM C P N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM RA_ASM N3V_ASM RA_ASM A1P_ASM V1_PAPNSM
Ag:1:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the second year upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the sixth one the month to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć the prophet to say/tell to say/tell indeed toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel the the Shealtiel/Salathiel out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Judas/Judah and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) Jesus [Joshua or Jesus] the the Josedec the priest the great to say/tell
Ag:1:1 in/among/by (+dat) the (dat) second (dat) year (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (gen) king (gen) in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) sixth (dat) one (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) hand (dat)   the (gen) prophet (gen) while SAY/TELL-ing (nom) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) indeed toward (+acc,+gen,+dat) Zerubbabel (indecl) the (acc) the (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) out of (+gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) and toward (+acc,+gen,+dat) Jesus (acc) the (acc) the (gen) Josedec (indecl) the (acc) priest (acc) the (acc) great ([Adj] acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ag:1:1 Ag_1:1_1 Ag_1:1_2 Ag_1:1_3 Ag_1:1_4 Ag_1:1_5 Ag_1:1_6 Ag_1:1_7 Ag_1:1_8 Ag_1:1_9 Ag_1:1_10 Ag_1:1_11 Ag_1:1_12 Ag_1:1_13 Ag_1:1_14 Ag_1:1_15 Ag_1:1_16 Ag_1:1_17 Ag_1:1_18 Ag_1:1_19 Ag_1:1_20 Ag_1:1_21 Ag_1:1_22 Ag_1:1_23 Ag_1:1_24 Ag_1:1_25 Ag_1:1_26 Ag_1:1_27 Ag_1:1_28 Ag_1:1_29 Ag_1:1_30 Ag_1:1_31 Ag_1:1_32 Ag_1:1_33 Ag_1:1_34 Ag_1:1_35 Ag_1:1_36 Ag_1:1_37 Ag_1:1_38 Ag_1:1_39 Ag_1:1_40 Ag_1:1_41 Ag_1:1_42 Ag_1:1_43 Ag_1:1_44 Ag_1:1_45 Ag_1:1_46
Ag:1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:2 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ λέγων Ὁ λαὸς οὗτος λέγουσιν Οὐχ ἥκει ὁ καιρὸς τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου.
Ag:1:2 Thus saith the Lord Almighty, saying, This people say, The time is not come to build the house of the Lord. (Haggai 1:2 Brenton)
Ag:1:2 «Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: "Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański". (Ag 1:2 BT_4)
Ag:1:2 Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ λέγων λαὸς οὗτος λέγουσιν Οὐχ ἥκει καιρὸς τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου.
Ag:1:2 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ag:1:2 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By mówić/opowiadaj Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Okres czasu By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ag:1:2 *ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr le/gOn *(o lao\s ou(=tos le/gousin *ou)CH E(/kei o( kairo\s tou= oi)kodomE=sai to\n oi)=kon kuri/ou.
Ag:1:2 tade legei kyrios pantokratOr legOn o laos hutos legusin uCH hEkei ho kairos tu oikodomEsai ton oikon kyriu.
Ag:1:2 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM V1_PAPNSM RA_NSM N2_NSM RD_NSM V1_PAI3P D V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM
Ag:1:2 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to say/tell the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived. the period of time the to build/edify the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ag:1:2 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) while SAY/TELL-ing (nom) the (nom) people (nom) this (nom) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) not he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed the (nom) period of time (nom) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ag:1:2 Ag_1:2_1 Ag_1:2_2 Ag_1:2_3 Ag_1:2_4 Ag_1:2_5 Ag_1:2_6 Ag_1:2_7 Ag_1:2_8 Ag_1:2_9 Ag_1:2_10 Ag_1:2_11 Ag_1:2_12 Ag_1:2_13 Ag_1:2_14 Ag_1:2_15 Ag_1:2_16 Ag_1:2_17 Ag_1:2_18
Ag:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:3 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προφήτου λέγων
Ag:1:3 And the word of the Lord came by the hand of the prophet Aggaeus, saying, (Haggai 1:3 Brenton)
Ag:1:3 Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: (Ag 1:3 BT_4)
Ag:1:3 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου ἐν χειρὶ Αγγαιου τοῦ προφήτου λέγων
Ag:1:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ag:1:3 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Prorok By mówić/opowiadaj
Ag:1:3 kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou e)n CHeiri\ *aggaiou tou= profE/tou le/gOn
Ag:1:3 kai egeneto logos kyriu en CHeiri angaiu tu profEtu legOn
Ag:1:3 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N3_DSF N2_GSM RA_GSM N1M_GSM V1_PAPNSM
Ag:1:3 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć the prophet to say/tell
Ag:1:3 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) hand (dat)   the (gen) prophet (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Ag:1:3 Ag_1:3_1 Ag_1:3_2 Ag_1:3_3 Ag_1:3_4 Ag_1:3_5 Ag_1:3_6 Ag_1:3_7 Ag_1:3_8 Ag_1:3_9 Ag_1:3_10
Ag:1:3 x x x x x x x x x x
Ag:1:4 Εἰ καιρὸς ὑμῖν μέν ἐστιν τοῦ οἰκεῖν ἐν οἴκοις ὑμῶν κοιλοστάθμοις, ὁ δὲ οἶκος οὗτος ἐξηρήμωται;
Ag:1:4 Is it time for you to dwell in your ceiled houses, whereas our house is desolate? (Haggai 1:4 Brenton)
Ag:1:4 Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? (Ag 1:4 BT_4)
Ag:1:4 Εἰ καιρὸς ὑμῖν μέν ἐστιν τοῦ οἰκεῖν ἐν οἴκοις ὑμῶν κοιλοστάθμοις, δὲ οἶκος οὗτος ἐξηρήμωται;
Ag:1:4 εἰ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μέν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   ὁ ἡ τό δέ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο  
Ag:1:4 Jeżeli Okres czasu Ty Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By być By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom; by mieszkać Ty zaś Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ag:1:4 *ei) kairo\s u(mi=n me/n e)stin tou= oi)kei=n e)n oi)/kois u(mO=n koilosta/Tmois, o( de\ oi)=kos ou(=tos e)XErE/mOtai;
Ag:1:4 ei kairos hymin men estin tu oikein en oikois hymOn koilostaTmois, ho de oikos hutos eXErEmOtai;
Ag:1:4 C N2_NSM RP_DP x V9_PAI3S RA_GSN V2_PAN P N2_DPM RP_GP N2_DPM RA_NSM x N2_NSM RD_NSM VM_XMI3S
Ag:1:4 if period of time you indeed (yet, certainly, surely) to be the to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house; to dwell you ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć
Ag:1:4 if period of time (nom) you(pl) (dat) indeed he/she/it-is the (gen) to-be-DWELL-ing in/among/by (+dat) houses (dat); you(sg)-happen-to-be-DWELL-ing (opt) you(pl) (gen)   the (nom) Yet house (nom) this (nom)  
Ag:1:4 Ag_1:4_1 Ag_1:4_2 Ag_1:4_3 Ag_1:4_4 Ag_1:4_5 Ag_1:4_6 Ag_1:4_7 Ag_1:4_8 Ag_1:4_9 Ag_1:4_10 Ag_1:4_11 Ag_1:4_12 Ag_1:4_13 Ag_1:4_14 Ag_1:4_15 Ag_1:4_16
Ag:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:5 καὶ νῦν τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Τάξατε δὴ τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑμῶν·
Ag:1:5 And now thus saith the Lord Almighty; Consider your ways, I pray you. (Haggai 1:5 Brenton)
Ag:1:5 Teraz więc - tak mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! (Ag 1:5 BT_4)
Ag:1:5 καὶ νῦν τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Τάξατε δὴ τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑμῶν·
Ag:1:5 καί νῦν ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) δή ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ag:1:5 I też, nawet, mianowicie Teraz Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Naprawdę Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Ty
Ag:1:5 kai\ nu=n ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *ta/Xate dE\ ta\s kardi/as u(mO=n ei)s ta\s o(dou\s u(mO=n·
Ag:1:5 kai nyn tade legei kyrios pantokratOr taXate dE tas kardias hymOn eis tas hodus hymOn·
Ag:1:5 C D RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM VA_AAD2P x RA_APF N1A_APF RP_GP P RA_APF N2_APF RP_GP
Ag:1:5 and also, even, namely now such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to order category, grade, class, trim, orderliness indeed the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you into (+acc) the way/road you
Ag:1:5 and now these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) do-ORDER-you(pl)! indeed the (acc) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) into (+acc) the (acc) ways/roads (acc) you(pl) (gen)
Ag:1:5 Ag_1:5_1 Ag_1:5_2 Ag_1:5_3 Ag_1:5_4 Ag_1:5_5 Ag_1:5_6 Ag_1:5_7 Ag_1:5_8 Ag_1:5_9 Ag_1:5_10 Ag_1:5_11 Ag_1:5_12 Ag_1:5_13 Ag_1:5_14 Ag_1:5_15
Ag:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:6 ἐσπείρατε πολλὰ καὶ εἰσηνέγκατε ὀλίγα, ἐφάγετε καὶ οὐκ εἰς πλησμονήν, ἐπίετε καὶ οὐκ εἰς μέθην, περιεβάλεσθε καὶ οὐκ ἐθερμάνθητε ἐν αὐτοῖς, καὶ ὁ τοὺς μισθοὺς συνάγων συνήγαγεν εἰς δεσμὸν τετρυπημένον.
Ag:1:6 Ye have sown much, but brought in little; ye have eaten, and are not satisfied; ye have drunk, and are not satisfied with drink, ye have clothed yourselves, and have not become warm thereby: and he that earns wages has gathered them into a bag full of holes. (Haggai 1:6 Brenton)
Ag:1:6 Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka! (Ag 1:6 BT_4)
Ag:1:6 ἐσπείρατε πολλὰ καὶ εἰσηνέγκατε ὀλίγα, ἐφάγετε καὶ οὐκ εἰς πλησμονήν, ἐπίετε καὶ οὐκ εἰς μέθην, περιεβάλεσθε καὶ οὐκ ἐθερμάνθητε ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς μισθοὺς συνάγων συνήγαγεν εἰς δεσμὸν τετρυπημένον.
Ag:1:6 σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὀλίγος -η -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] πλησμονή, -ῆς, ἡ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] μέθη, -ης, ἡ περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θερμαίνω (θερμαιν-, -, θερμαν·[σ]-, -, -, θερμαν·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό μισθός, -ου, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) εἰς[1] δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά  
Ag:1:6 By siać Dużo I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Mało [zobacz oligarchię] By jeść I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Sytość By pić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Zadurzenie alkoholem By ozdabiać z [rozrzucaj] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rozgrzewać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Właśnie wynagradzaj µ??????? Pobory, wolna sól, właśnie wynagradzają By zbierać się razem By zbierać się razem Do (+przyspieszenie) Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki
Ag:1:6 e)spei/rate polla\ kai\ ei)sEne/gkate o)li/ga, e)fa/gete kai\ ou)k ei)s plEsmonE/n, e)pi/ete kai\ ou)k ei)s me/TEn, perieba/lesTe kai\ ou)k e)Terma/nTEte e)n au)toi=s, kai\ o( tou\s misTou\s suna/gOn sunE/gagen ei)s desmo\n tetrupEme/non.
Ag:1:6 espeirate polla kai eisEnenkate oliga, efagete kai uk eis plEsmonEn, epiete kai uk eis meTEn, periebalesTe kai uk eTermanTEte en autois, kai ho tus misTus synagOn synEgagen eis desmon tetrypEmenon.
Ag:1:6 VAI_AAI2P A1_APN C VAI_AAI2P A1_APN VBI_AAI2P C D P N1_ASF VBI_AAI2P C D P N1_ASF VBI_AMI2P C D VCI_API2P P RD_DPM C RA_NSM RA_APM N2_APM V1_PAPNSM VBI_AAI3S P N2_ASM VM_XMPASM
Ag:1:6 to sow much and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. little [see oligarchy] to eat and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) satiety to drink and also, even, namely οὐχ before rough breathing into (+acc) intoxication to adorn with [throw around] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to warm in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely the the just recompense μισθωσεν salary, free salt, just recompense to gather together to gather together into (+acc) restraint restraint, handcuff ć
Ag:1:6 you(pl)-SOW-ed many (nom|acc) and you(pl)-BRING IN-ed few (nom|acc|voc) you(pl)-EAT-ed and not into (+acc) satiety (acc) you(pl)-DRINK-ed and not into (+acc) intoxication (acc) you(pl)-were-ADORN-ed-WITH and not you(pl)-were-WARM-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) and the (nom) the (acc) just recompenses (acc) while GATHER TOGETHER-ing (nom) he/she/it-GATHER TOGETHER-ed into (+acc) restraint (nom|acc|voc, acc)  
Ag:1:6 Ag_1:6_1 Ag_1:6_2 Ag_1:6_3 Ag_1:6_4 Ag_1:6_5 Ag_1:6_6 Ag_1:6_7 Ag_1:6_8 Ag_1:6_9 Ag_1:6_10 Ag_1:6_11 Ag_1:6_12 Ag_1:6_13 Ag_1:6_14 Ag_1:6_15 Ag_1:6_16 Ag_1:6_17 Ag_1:6_18 Ag_1:6_19 Ag_1:6_20 Ag_1:6_21 Ag_1:6_22 Ag_1:6_23 Ag_1:6_24 Ag_1:6_25 Ag_1:6_26 Ag_1:6_27 Ag_1:6_28 Ag_1:6_29 Ag_1:6_30
Ag:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:7 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Θέσθε τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑμῶν·
Ag:1:7 Thus saith the Lord Almighty; Consider your ways. (Haggai 1:7 Brenton)
Ag:1:7 1 Tak mówi Pan Zastępów: (Ag 1:7 BT_4)
Ag:1:7 τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Θέσθε τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑμῶν·
Ag:1:7 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ag:1:7 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga Ty
Ag:1:7 ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *Te/sTe ta\s kardi/as u(mO=n ei)s ta\s o(dou\s u(mO=n·
Ag:1:7 tade legei kyrios pantokratOr TesTe tas kardias hymOn eis tas hodus hymOn·
Ag:1:7 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM VE_AMD2P RA_APF N1A_APF RP_GP P RA_APF N2_APF RP_GP
Ag:1:7 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to place lay, put, set, situate, station the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you into (+acc) the way/road you
Ag:1:7 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) be-you(pl)-PLACE-ed! the (acc) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) into (+acc) the (acc) ways/roads (acc) you(pl) (gen)
Ag:1:7 Ag_1:7_1 Ag_1:7_2 Ag_1:7_3 Ag_1:7_4 Ag_1:7_5 Ag_1:7_6 Ag_1:7_7 Ag_1:7_8 Ag_1:7_9 Ag_1:7_10 Ag_1:7_11 Ag_1:7_12
Ag:1:7 x x x x x x x x x x x x
Ag:1:8 ἀνάβητε ἐπὶ τὸ ὄρος καὶ κόψατε ξύλα καὶ οἰκοδομήσατε τὸν οἶκον, καὶ εὐδοκήσω ἐν αὐτῷ καὶ ἐνδοξασθήσομαι, εἶπεν κύριος.
Ag:1:8 Go up to the mountain, and cut timber; build the house, and I will take pleasure in it, and be glorified, saith the Lord. (Haggai 1:8 Brenton)
Ag:1:8 Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan. (Ag 1:8 BT_4)
Ag:1:8 ἀνάβητε ἐπὶ τὸ ὄρος καὶ κόψατε ξύλα καὶ οἰκοδομήσατε τὸν οἶκον, καὶ εὐδοκήσω ἐν αὐτῷ καὶ ἐνδοξασθήσομαι, εἶπεν κύριος.
Ag:1:8 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί εὐ·δοκέω (ευδοκ(ε)-, ευδοκη·σ-, ευδοκη·σ-, -, -, ευδοκη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δοξάζομαι (εν+δοξαζ-, -, -, -, -, εν+δοξασ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ag:1:8 By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie By myśleć dobrze ?? Dobrze ????? Myślę; myślę dobrze albo wydaje mi się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być chwalony są trzymany na wysokościach szanują By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ag:1:8 a)na/bEte e)pi\ to\ o)/ros kai\ ko/PSate Xu/la kai\ oi)kodomE/sate to\n oi)=kon, kai\ eu)dokE/sO e)n au)tO=| kai\ e)ndoXasTE/somai, ei)=pen ku/rios.
Ag:1:8 anabEte epi to oros kai koPSate Xyla kai oikodomEsate ton oikon, kai eudokEsO en autO kai endoXasTEsomai, eipen kyrios.
Ag:1:8 VB_AAS2P P RA_ASN N3E_ASN C VA_AAD2P N2N_APN C VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM C VF_FAI1S P RD_DSM C VS_FPI1S VBI_AAI3S N2_NSM
Ag:1:8 to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely to build/edify the house and also, even, namely to think well εὖ well δοκέω I think; I think well or methinks in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to be glorified be held on high esteem to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ag:1:8 do-ASCEND-you(pl)!, you(pl)-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) and do-CUT OFF-you(pl)! trees/wooden things (nom|acc|voc) and do-BUILD/EDIFY-you(pl)! the (acc) house (acc) and I-will-THINK-WELL, you(sg)-were-THINK-ed-WELL, I-should-THINK-WELL in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and I-will-be-BE GLORIFIED-ed he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ag:1:8 Ag_1:8_1 Ag_1:8_2 Ag_1:8_3 Ag_1:8_4 Ag_1:8_5 Ag_1:8_6 Ag_1:8_7 Ag_1:8_8 Ag_1:8_9 Ag_1:8_10 Ag_1:8_11 Ag_1:8_12 Ag_1:8_13 Ag_1:8_14 Ag_1:8_15 Ag_1:8_16 Ag_1:8_17 Ag_1:8_18 Ag_1:8_19
Ag:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:9 ἐπεβλέψατε εἰς πολλά, καὶ ἐγένετο ὀλίγα· καὶ εἰσηνέχθη εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἐξεφύσησα αὐτά. διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἀνθ ὧν ὁ οἶκός μού ἐστιν ἔρημος, ὑμεῖς δὲ διώκετε ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,
Ag:1:9 Ye looked for much, and there came little; and it was brought into the house, and I blew it away. Therefore thus saith the Lord Almighty, Because my house is desolate, and ye run everyone into his own house; (Haggai 1:9 Brenton)
Ag:1:9 Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy i to niewiele znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? - wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. (Ag 1:9 BT_4)
Ag:1:9 ἐπεβλέψατε εἰς πολλά, καὶ ἐγένετο ὀλίγα· καὶ εἰσηνέχθη εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἐξεφύσησα αὐτά. διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἀνθ ὧν οἶκός μού ἐστιν ἔρημος, ὑμεῖς δὲ διώκετε ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,
Ag:1:9 ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὀλίγος -η -ον καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἐκ·φυσάω [LXX] (εκ+φυσ(α)-, εκ+φυση·σ-, εκ+φυση·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔρημος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ἕκαστος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Ag:1:9 By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Do (+przyspieszenie) Dużo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Dom Ja By być Odludzie Ty zaś By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Każdy Do (+przyspieszenie) Dom On/ona/to/to samo
Ag:1:9 e)peble/PSate ei)s polla/, kai\ e)ge/neto o)li/ga· kai\ ei)sEne/CHTE ei)s to\n oi)=kon, kai\ e)Xefu/sEsa au)ta/. dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)anT O(=n o( oi)=ko/s mou/ e)stin e)/rEmos, u(mei=s de\ diO/kete e(/kastos ei)s to\n oi)=kon au)tou=,
Ag:1:9 epeblePSate eis polla, kai egeneto oliga· kai eisEneCHTE eis ton oikon, kai eXefysEsa auta. dia tuto tade legei kyrios pantokratOr anT hOn ho oikos mu estin erEmos, hymeis de diOkete hekastos eis ton oikon autu,
Ag:1:9 VAI_AAI2P P A1_APN C VBI_AMI3S A1_NPN C VQI_API3S P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI1S RD_APN P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM P RR_GPN RA_NSM N2_NSM RP_GS V9_PAI3S N2_NSF RP_NP x V1_PAI2P A1_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Ag:1:9 to look upon overlook, look attentively into (+acc) much and also, even, namely to become become, happen little [see oligarchy] and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. into (+acc) the house and also, even, namely to ??? he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all against (+gen) who/whom/which the house I to be wilderness you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to prosecute/pursue prosecute: put on trial each into (+acc) the house he/she/it/same
Ag:1:9 you(pl)-LOOK UPON-ed into (+acc) many (nom|acc) and he/she/it-was-BECOME-ed few (nom|acc|voc) and he/she/it-was-BRING IN-ed into (+acc) the (acc) house (acc) and I-???-ed they/them/same (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) against (+gen) who/whom/which (gen) the (nom) house (nom) me (gen) he/she/it-is wilderness ([Adj] nom) you(pl) (nom) Yet you(pl)-are-PROSECUTE/PURSUE-ing, be-you(pl)-PROSECUTE/PURSUE-ing! each (of two) (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) him/it/same (gen)
Ag:1:9 Ag_1:9_1 Ag_1:9_2 Ag_1:9_3 Ag_1:9_4 Ag_1:9_5 Ag_1:9_6 Ag_1:9_7 Ag_1:9_8 Ag_1:9_9 Ag_1:9_10 Ag_1:9_11 Ag_1:9_12 Ag_1:9_13 Ag_1:9_14 Ag_1:9_15 Ag_1:9_16 Ag_1:9_17 Ag_1:9_18 Ag_1:9_19 Ag_1:9_20 Ag_1:9_21 Ag_1:9_22 Ag_1:9_23 Ag_1:9_24 Ag_1:9_25 Ag_1:9_26 Ag_1:9_27 Ag_1:9_28 Ag_1:9_29 Ag_1:9_30 Ag_1:9_31 Ag_1:9_32 Ag_1:9_33 Ag_1:9_34 Ag_1:9_35
Ag:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:10 διὰ τοῦτο ἀνέξει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ δρόσου, καὶ ἡ γῆ ὑποστελεῖται τὰ ἐκφόρια αὐτῆς·
Ag:1:10 therefore shall the sky withhold dew, and the earth shall keep back her produce. (Haggai 1:10 Brenton)
Ag:1:10 Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. (Ag 1:10 BT_4)
Ag:1:10 διὰ τοῦτο ἀνέξει οὐρανὸς ἀπὸ δρόσου, καὶ γῆ ὑποστελεῖται τὰ ἐκφόρια αὐτῆς·
Ag:1:10 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·έχω (αν+εχ-/+αν+εχ-, αν+εξ-, 2nd ανα+σχ-/+αν+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀπό   καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὑπο·στέλλω (υπο+στελλ-, υπο+στελ(ε)·[σ]-, υπο+στειλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ag:1:10 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być cierpliwy z oddawaj się, toleruj, znoś Nieba/niebo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By cofać się On/ona/to/to samo
Ag:1:10 dia\ tou=to a)ne/Xei o( ou)rano\s a)po\ dro/sou, kai\ E( gE= u(postelei=tai ta\ e)kfo/ria au)tE=s·
Ag:1:10 dia tuto aneXei ho uranos apo drosu, kai hE gE hyposteleitai ta ekforia autEs·
Ag:1:10 P RD_ASN VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM P N2_GSF C RA_NSF N1_NSF VF2_FMI3S RA_APN N2N_APN RD_GSF
Ag:1:10 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be patient with indulge, tolerate, put up with the sky/heaven from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely the earth/land to withdraw the ć he/she/it/same
Ag:1:10 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-will-BE PATIENT WITH, you(sg)-will-be-BE PATIENT WITH-ed (classical) the (nom) sky/heaven (nom) away from (+gen)   and the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-will-be-WITHDRAW-ed the (nom|acc)   her/it/same (gen)
Ag:1:10 Ag_1:10_1 Ag_1:10_2 Ag_1:10_3 Ag_1:10_4 Ag_1:10_5 Ag_1:10_6 Ag_1:10_7 Ag_1:10_8 Ag_1:10_9 Ag_1:10_10 Ag_1:10_11 Ag_1:10_12 Ag_1:10_13 Ag_1:10_14
Ag:1:10 x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:11 καὶ ἐπάξω ῥομφαίαν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐπὶ τὸν σῖτον καὶ ἐπὶ τὸν οἶνον καὶ ἐπὶ τὸ ἔλαιον καὶ ὅσα ἐκφέρει ἡ γῆ καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πόνους τῶν χειρῶν αὐτῶν. –
Ag:1:11 And I will bring a sword upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the wine, and upon the oil, and all that the earth produces, and upon the men, and upon the cattle, and upon all the labours of their hands. (Haggai 1:11 Brenton)
Ag:1:11 Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki - na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk». (Ag 1:11 BT_4)
Ag:1:11 καὶ ἐπάξω ῥομφαίαν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ ἐπὶ τὸν σῖτον καὶ ἐπὶ τὸν οἶνον καὶ ἐπὶ τὸ ἔλαιον καὶ ὅσα ἐκφέρει γῆ καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πόνους τῶν χειρῶν αὐτῶν.
Ag:1:11 καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ἐπί ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ἐπί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό καί ὅσος -η -ον ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό  
Ag:1:11 I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Szpada Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wino I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By wykonywać ródź Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo  
Ag:1:11 kai\ e)pa/XO r(omfai/an e)pi\ tE\n gE=n kai\ e)pi\ ta\ o)/rE kai\ e)pi\ to\n si=ton kai\ e)pi\ to\n oi)=non kai\ e)pi\ to\ e)/laion kai\ o(/sa e)kfe/rei E( gE= kai\ e)pi\ tou\s a)nTrO/pous kai\ e)pi\ ta\ ktE/nE kai\ e)pi\ pa/ntas tou\s po/nous tO=n CHeirO=n au)tO=n.
Ag:1:11 kai epaXO romfaian epi tEn gEn kai epi ta orE kai epi ton siton kai epi ton oinon kai epi to elaion kai hosa ekferei hE gE kai epi tus anTrOpus kai epi ta ktEnE kai epi pantas tus ponus tOn CHeirOn autOn.
Ag:1:11 C VF_FAI1S N1A_ASF P RA_ASF N1_ASF C P RA_APN N3E_APN C P RA_ASM N2_ASM C P RA_ASM N2_ASM C P RA_ASN N2N_ASN C A1_APN V1_PAI3S RA_NSF N1_NSF D P RA_APM N2_APM C P RA_APN N3E_APN C P A1S_APM RA_APM N2_APM RA_GPM N3_GPF RD_GPM
Ag:1:11 and also, even, namely to upon-lead sword upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wine and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the olive oil and also, even, namely as much/many as to carry out bring forth the earth/land and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the human and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Animal (beast) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the labor the hand; worse he/she/it/same  
Ag:1:11 and I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD sword (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wheat/grain (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wine (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-is-CARRY OUT-ing, you(sg)-are-being-CARRY OUT-ed (classical) the (nom) earth/land (nom|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) humans (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) labors (acc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen)  
Ag:1:11 Ag_1:11_1 Ag_1:11_2 Ag_1:11_3 Ag_1:11_4 Ag_1:11_5 Ag_1:11_6 Ag_1:11_7 Ag_1:11_8 Ag_1:11_9 Ag_1:11_10 Ag_1:11_11 Ag_1:11_12 Ag_1:11_13 Ag_1:11_14 Ag_1:11_15 Ag_1:11_16 Ag_1:11_17 Ag_1:11_18 Ag_1:11_19 Ag_1:11_20 Ag_1:11_21 Ag_1:11_22 Ag_1:11_23 Ag_1:11_24 Ag_1:11_25 Ag_1:11_26 Ag_1:11_27 Ag_1:11_28 Ag_1:11_29 Ag_1:11_30 Ag_1:11_31 Ag_1:11_32 Ag_1:11_33 Ag_1:11_34 Ag_1:11_35 Ag_1:11_36 Ag_1:11_37 Ag_1:11_38 Ag_1:11_39 Ag_1:11_40 Ag_1:11_41 Ag_1:11_42 Ag_1:11_43 Ag_1:11_44
Ag:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:12 καὶ ἤκουσεν Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ιωσεδεκ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ πάντες οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν καὶ τῶν λόγων Αγγαιου τοῦ προφήτου, καθότι ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν πρὸς αὐτούς, καὶ ἐφοβήθη ὁ λαὸς ἀπὸ προσώπου κυρίου.
Ag:1:12 And Zorobabel the son of Salathiel, of the tribe of Juda, and Jesus the son of Josedec, the high priest, and all the remnant of the people, hearkened to the voice of the Lord their God, and the words of the prophet Aggaeus, according as the Lord their God had sent him to them, and the people feared before the Lord. (Haggai 1:12 Brenton)
Ag:1:12 Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała Reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka Aggeusza - jako że wysłał go ich Pan Bóg - i lud przejął się lękiem przed Panem. (Ag 1:12 BT_4)
Ag:1:12 καὶ ἤκουσεν Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ Ἰησοῦς τοῦ Ιωσεδεκ ἱερεὺς μέγας καὶ πάντες οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν καὶ τῶν λόγων Αγγαιου τοῦ προφήτου, καθότι ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος θεὸς αὐτῶν πρὸς αὐτούς, καὶ ἐφοβήθη λαὸς ἀπὸ προσώπου κυρίου.
Ag:1:12 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σαλαθιήλ, ὁ ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καθότι ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ag:1:12 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Zerubbabel Szealtiel/Salathiel Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pozostawanie Ludzie Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prorok Jak Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By bać się Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ag:1:12 kai\ E)/kousen *DZorobabel o( tou= *salaTiEl e)k fulE=s *iouda kai\ *)iEsou=s o( tou= *iOsedek o( i(ereu\s o( me/gas kai\ pa/ntes oi( kata/loipoi tou= laou= tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= au)tO=n kai\ tO=n lo/gOn *aggaiou tou= profE/tou, kaTo/ti e)Xape/steilen au)to\n ku/rios o( Teo\s au)tO=n pro\s au)tou/s, kai\ e)fobE/TE o( lao\s a)po\ prosO/pou kuri/ou.
Ag:1:12 kai Ekusen DZorobabel ho tu salaTiEl ek fylEs iuda kai iEsus ho tu iOsedek ho hiereus ho megas kai pantes hoi kataloipoi tu lau tEs fOnEs kyriu tu Teu autOn kai tOn logOn angaiu tu profEtu, kaToti eXapesteilen auton kyrios ho Teos autOn pros autus, kai efobETE ho laos apo prosOpu kyriu.
Ag:1:12 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM P N1_GSF N_GSM C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A1P_NSM C A1S_NPM RA_NPM A1B_NPM RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GPM C RA_GPM N2_GPM N2_GSM RA_GSM N1M_GSM D VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM P RD_APM C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM P N2N_GSN N2_GSM
Ag:1:12 and also, even, namely to hear Zerubbabel the the Shealtiel/Salathiel out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Judas/Judah and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] the the Josedec the priest the great and also, even, namely every all, each, every, the whole of the remaining the people the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ć the prophet as to ??? he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to fear the people from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ag:1:12 and he/she/it-HEAR-ed Zerubbabel (indecl) the (nom) the (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) out of (+gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) and Jesus (nom) the (nom) the (gen) Josedec (indecl) the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) and all (nom|voc) the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) the (gen) people (gen) the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) them/same (gen) and the (gen) words (gen)   the (gen) prophet (gen) as he/she/it-???-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and he/she/it-was-FEAR-ed the (nom) people (nom) away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ag:1:12 Ag_1:12_1 Ag_1:12_2 Ag_1:12_3 Ag_1:12_4 Ag_1:12_5 Ag_1:12_6 Ag_1:12_7 Ag_1:12_8 Ag_1:12_9 Ag_1:12_10 Ag_1:12_11 Ag_1:12_12 Ag_1:12_13 Ag_1:12_14 Ag_1:12_15 Ag_1:12_16 Ag_1:12_17 Ag_1:12_18 Ag_1:12_19 Ag_1:12_20 Ag_1:12_21 Ag_1:12_22 Ag_1:12_23 Ag_1:12_24 Ag_1:12_25 Ag_1:12_26 Ag_1:12_27 Ag_1:12_28 Ag_1:12_29 Ag_1:12_30 Ag_1:12_31 Ag_1:12_32 Ag_1:12_33 Ag_1:12_34 Ag_1:12_35 Ag_1:12_36 Ag_1:12_37 Ag_1:12_38 Ag_1:12_39 Ag_1:12_40 Ag_1:12_41 Ag_1:12_42 Ag_1:12_43 Ag_1:12_44 Ag_1:12_45 Ag_1:12_46 Ag_1:12_47 Ag_1:12_48 Ag_1:12_49 Ag_1:12_50 Ag_1:12_51 Ag_1:12_52
Ag:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:13 καὶ εἶπεν Αγγαιος ὁ ἄγγελος κυρίου τῷ λαῷ Ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν, λέγει κύριος.
Ag:1:13 And Aggaeus the Lord's messenger spoke among the messengers of the Lord to the people, saying, I am with you, saith the Lord. (Haggai 1:13 Brenton)
Ag:1:13 Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: «Ja jestem z wami! - wyrocznia Pana». (Ag 1:13 BT_4)
Ag:1:13 καὶ εἶπεν Αγγαιος ἄγγελος κυρίου τῷ λαῷ Ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν, λέγει κύριος.
Ag:1:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ag:1:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie Ja By iść; by być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ag:1:13 kai\ ei)=pen *aggaios o( a)/ggelos kuri/ou tO=| laO=| *)egO/ ei)mi meT’ u(mO=n, le/gei ku/rios.
Ag:1:13 kai eipen angaios ho angelos kyriu tO laO egO eimi meT’ hymOn, legei kyrios.
Ag:1:13 C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N2_NSM N2_GSM RA_DSM N2_DSM RP_NS V9_PAI1S P RP_GP V1_PAI3S N2_NSM
Ag:1:13 and also, even, namely to say/tell ć the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people I to go; to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ag:1:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed   the (nom) messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (dat) people (dat) I (nom) I-am-GO-ing; I-am after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ag:1:13 Ag_1:13_1 Ag_1:13_2 Ag_1:13_3 Ag_1:13_4 Ag_1:13_5 Ag_1:13_6 Ag_1:13_7 Ag_1:13_8 Ag_1:13_9 Ag_1:13_10 Ag_1:13_11 Ag_1:13_12 Ag_1:13_13 Ag_1:13_14
Ag:1:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:14 καὶ ἐξήγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου καὶ τὸ πνεῦμα τῶν καταλοίπων παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐποίουν ἔργα ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντοκράτορος θεοῦ αὐτῶν
Ag:1:14 And the Lord stirred up the spirit of Zorobabel the son of Salathiel, of the tribe of Juda, and the spirit of Jesus the son of Josedec, the high priest, and the spirit of the remnant of all the people; and they went in, and wrought in the house of the Lord Almighty their God, (Haggai 1:14 Brenton)
Ag:1:14 Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu; przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów, (Ag 1:14 BT_4)
Ag:1:14 καὶ ἐξήγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ ἐκ φυλῆς Ιουδα καὶ τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου καὶ τὸ πνεῦμα τῶν καταλοίπων παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐποίουν ἔργα ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντοκράτορος θεοῦ αὐτῶν
Ag:1:14 καί ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό Σαλαθιήλ, ὁ ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔργον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ag:1:14 I też, nawet, mianowicie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Zerubbabel Szealtiel/Salathiel Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Pozostawanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  On/ona/to/to samo
Ag:1:14 kai\ e)XE/geiren ku/rios to\ pneu=ma *DZorobabel tou= *salaTiEl e)k fulE=s *iouda kai\ to\ pneu=ma *)iEsou= tou= *iOsedek tou= i(ere/Os tou= mega/lou kai\ to\ pneu=ma tO=n kataloi/pOn panto\s tou= laou=, kai\ ei)sE=lTon kai\ e)poi/oun e)/rga e)n tO=| oi)/kO| kuri/ou pantokra/toros Teou= au)tO=n
Ag:1:14 kai eXEgeiren kyrios to pneuma DZorobabel tu salaTiEl ek fylEs iuda kai to pneuma iEsu tu iOsedek tu hiereOs tu megalu kai to pneuma tOn kataloipOn pantos tu lau, kai eisElTon kai epoiun erga en tO oikO kyriu pantokratoros Teu autOn
Ag:1:14 C V1I_IAI3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN N_GSM RA_GSM N_GSM P N1_GSF N_GSM C RA_ASN N3M_ASN N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GSM A1_GSM C RA_ASN N3M_ASN RA_GPM A1B_GPM A1S_GSM RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3P C V2I_IAI3P N2N_APN P RA_DSM N2_DSM N2_GSM N3R_GSM N2_GSM RD_GPM
Ag:1:14 and also, even, namely to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the spirit breath, spiritual utterance, wind Zerubbabel the Shealtiel/Salathiel out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Judas/Judah and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind Jesus [Joshua or Jesus] the Josedec the priest the great and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind the remaining every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to enter and also, even, namely to do/make work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all god [see theology] he/she/it/same
Ag:1:14 and he/she/it-was-???-ing, he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) Zerubbabel (indecl) the (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) out of (+gen) tribe (gen) Judas/Judah (gen, voc) and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) the (gen) Josedec (indecl) the (gen) priest (gen) the (gen) great ([Adj] gen) and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) the (gen) remaining ([Adj] gen) every (gen) the (gen) people (gen) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed and I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing works (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Almighty ruler of all (gen) god (gen) them/same (gen)
Ag:1:14 Ag_1:14_1 Ag_1:14_2 Ag_1:14_3 Ag_1:14_4 Ag_1:14_5 Ag_1:14_6 Ag_1:14_7 Ag_1:14_8 Ag_1:14_9 Ag_1:14_10 Ag_1:14_11 Ag_1:14_12 Ag_1:14_13 Ag_1:14_14 Ag_1:14_15 Ag_1:14_16 Ag_1:14_17 Ag_1:14_18 Ag_1:14_19 Ag_1:14_20 Ag_1:14_21 Ag_1:14_22 Ag_1:14_23 Ag_1:14_24 Ag_1:14_25 Ag_1:14_26 Ag_1:14_27 Ag_1:14_28 Ag_1:14_29 Ag_1:14_30 Ag_1:14_31 Ag_1:14_32 Ag_1:14_33 Ag_1:14_34 Ag_1:14_35 Ag_1:14_36 Ag_1:14_37 Ag_1:14_38 Ag_1:14_39 Ag_1:14_40 Ag_1:14_41
Ag:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ag:1:15 τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἕκτου τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως.
Ag:1:15 on the four and twentieth day of the sixth month, in the second year of Darius the king. (Haggai 1:15 Brenton)
Ag:1:15 dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku rządów króla Dariusza. (Ag 1:15 BT_4)
Ag:1:15 τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἕκτου τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως.
Ag:1:15 ὁ ἡ τό τετρά[δ]ς, -άδος, ἡ [LXX] καί   ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἐπί   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Ag:1:15 Cztery I też, nawet, mianowicie Miesiąc Szósty Drugi Rok Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król
Ag:1:15 tE=| tetra/di kai\ ei)ka/di tou= mEno\s tou= e(/ktou tO=| deute/rO| e)/tei e)pi\ *darei/ou tou= basile/Os.
Ag:1:15 tE tetradi kai eikadi tu mEnos tu hektu tO deuterO etei epi dareiu tu basileOs.
Ag:1:15 RA_DSF N3D_DSF C N3D_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM RA_DSN A1A_DSN N3E_DSN P N2_GSM RA_GSM N3V_GSM
Ag:1:15 the four and also, even, namely ć the month the sixth the second year upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the king
Ag:1:15 the (dat) four (dat) and   the (gen) month (gen) the (gen) sixth (gen) the (dat) second (dat) year (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (gen) king (gen)
Ag:1:15 Ag_1:15_1 Ag_1:15_2 Ag_1:15_3 Ag_1:15_4 Ag_1:15_5 Ag_1:15_6 Ag_1:15_7 Ag_1:15_8 Ag_1:15_9 Ag_1:15_10 Ag_1:15_11 Ag_1:15_12 Ag_1:15_13 Ag_1:15_14 Ag_1:15_15
Ag:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x