Est:2:1 καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐκόπασεν ὁ βασιλεὺς τοῦ θυμοῦ καὶ οὐκέτι ἐμνήσθη τῆς Αστιν μνημονεύων οἷα ἐλάλησεν καὶ ὡς κατέκρινεν αὐτήν.
Est:2:1 And after this the king's anger was pacified, and he no more mentioned Astin, bearing in mind what she had said, and how he had condemned her. (Esther 2:1 Brenton)
Est:2:1 Po tych wypadkach, gdy minął gniew króla Aswerusa, przypomniał on sobie Waszti, to, co ona uczyniła, oraz postanowienie w jej sprawie. (Est 2:1 BT_4)
Est:2:1 Καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐκόπασεν βασιλεὺς τοῦ θυμοῦ καὶ οὐκέτι ἐμνήσθη τῆς Αστιν μνημονεύων οἷα ἐλάλησεν καὶ ὡς κατέκρινεν αὐτήν.
Est:2:1 καί μετά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό   μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) οἷος -α -ον λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ὡς κατα·κρίνω (κατα+κριν-, κατα+κριν(ε)·[σ]-, κατα+κριν·[σ]-, -, κατα+κεκρι-, κατα+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:2:1 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do zmniejszanego trudu, opadany Król Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać I też, nawet, mianowicie Już nie By pamiętać/stawaj się uważającym z By pamiętać Taki/z jaki rodzaj By mówić I też, nawet, mianowicie Jak/jak By potępiać gań, potępiaj, gań, (przez sędziowski proces był sądzony) On/ona/to/to samo
Est:2:1 *kai\ meta\ tou\s lo/gous tou/tous e)ko/pasen o( basileu\s tou= Tumou= kai\ ou)ke/ti e)mnE/sTE tE=s *astin mnEmoneu/On oi(=a e)la/lEsen kai\ O(s kate/krinen au)tE/n.
Est:2:1 kai meta tus logus tutus ekopasen ho basileus tu Tymu kai uketi emnEsTE tEs astin mnEmoneuOn hoia elalEsen kai hOs katekrinen autEn.
Est:2:1 C P RA_APM N2_APM RD_APM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_GSM N2_GSM C D VSI_API3S RA_GSF N_GSF V1_PAPNSM A1A_APN VAI_AAI3S C C VAI_AAI3S RD_ASF
Est:2:1 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to abated toil, subsided the king the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger and also, even, namely no longer to remember/become mindful of the ć to remember such/of what kind to speak and also, even, namely as/like to condemn reprove, reprobate, reproach, (by judicial process has been judged) he/she/it/same
Est:2:1 and after (+acc), with (+gen) the (acc) words (acc) these (acc) he/she/it-ABATED-ed the (nom) king (nom) the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! and no longer he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen)   while REMEMBER-ing (nom) such/of what kind (nom|acc), such/of what kind (nom) he/she/it-SPEAK-ed and as/like he/she/it-was-CONDEMN-ing, he/she/it-CONDEMN-ed her/it/same (acc)
Est:2:1 Est_2:1_1 Est_2:1_2 Est_2:1_3 Est_2:1_4 Est_2:1_5 Est_2:1_6 Est_2:1_7 Est_2:1_8 Est_2:1_9 Est_2:1_10 Est_2:1_11 Est_2:1_12 Est_2:1_13 Est_2:1_14 Est_2:1_15 Est_2:1_16 Est_2:1_17 Est_2:1_18 Est_2:1_19 Est_2:1_20 Est_2:1_21 Est_2:1_22
Est:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:2 καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως Ζητηθήτω τῷ βασιλεῖ κοράσια ἄφθορα καλὰ τῷ εἴδει·
Est:2:2 Then the servants of the king said, Let there be sought for the king chaste and beautiful young virgins. (Esther 2:2 Brenton)
Est:2:2 I powiedzieli dworzanie króla, którzy straż przy nim pełnili: «Niech poszukają królowi młodych dziewic o pięknym wyglądzie (Est 2:2 BT_4)
Est:2:2 καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως Ζητηθήτω τῷ βασιλεῖ κοράσια ἄφθορα καλὰ τῷ εἴδει·
Est:2:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δι·άκονος, -ου, ὁ and ἡ; δι·ακονέω (δι+ακον(ε)-, δι+ακονη·σ-, δι+ακονη·σ-, -, -, δι+ακονη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κοράσιον, -ου, τό   καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό
Est:2:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Diakon; by zasiadać Król By szukać Król Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Zjawienie się {Wygląd}
Est:2:2 kai\ ei)=pan oi( dia/konoi tou= basile/Os *DZEtETE/tO tO=| basilei= kora/sia a)/fTora kala\ tO=| ei)/dei·
Est:2:2 kai eipan hoi diakonoi tu basileOs DZEtETEtO tO basilei korasia afTora kala tO eidei·
Est:2:2 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSM N3V_GSM VA_APD3S RA_DSM N3V_DSM N2N_APN A1B_APN A1_APN RA_DSN N3E_DSN
Est:2:2 and also, even, namely to say/tell the deacon; to serve the king to seek the king girl lass, lassie ć right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance
Est:2:2 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) deacons (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-SERVE-ing (opt) the (gen) king (gen) let-him/her/it-be-SEEK-ed! the (dat) king (dat) girls (nom|acc|voc)   right ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) appearance (dat)
Est:2:2 Est_2:2_1 Est_2:2_2 Est_2:2_3 Est_2:2_4 Est_2:2_5 Est_2:2_6 Est_2:2_7 Est_2:2_8 Est_2:2_9 Est_2:2_10 Est_2:2_11 Est_2:2_12 Est_2:2_13 Est_2:2_14
Est:2:2 x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:3 καὶ καταστήσει ὁ βασιλεὺς κωμάρχας ἐν πάσαις ταῖς χώραις τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ ἐπιλεξάτωσαν κοράσια παρθενικὰ καλὰ τῷ εἴδει εἰς Σουσαν τὴν πόλιν εἰς τὸν γυναικῶνα, καὶ παραδοθήτωσαν τῷ εὐνούχῳ τοῦ βασιλέως τῷ φύλακι τῶν γυναικῶν, καὶ δοθήτω σμῆγμα καὶ ἡ λοιπὴ ἐπιμέλεια·
Est:2:3 And let the king appoint local governors in all the provinces of his kingdom, and let them select fair and chaste young damsels and bring them to the city Susa, into the women's apartment, and let them be consigned to the king's chamberlain, the keeper of the women; and let things for purification and other attendance be given to them. (Esther 2:3 Brenton)
Est:2:3 i niech zamianuje król urzędników we wszystkich państwach królestwa swego, i niech zgromadzą wszystkie młode dziewice o pięknym wyglądzie na zamek w Suzie, do domu kobiet, pod opiekę Hegaja, eunucha królewskiego, stróża żon, i niech on da im kosmetyki! (Est 2:3 BT_4)
Est:2:3 καὶ καταστήσει βασιλεὺς κωμάρχας ἐν πάσαις ταῖς χώραις τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ ἐπιλεξάτωσαν κοράσια παρθενικὰ καλὰ τῷ εἴδει εἰς Σουσαν τὴν πόλιν εἰς τὸν γυναικῶνα, καὶ παραδοθήτωσαν τῷ εὐνούχῳ τοῦ βασιλέως τῷ φύλακι τῶν γυναικῶν, καὶ δοθήτω σμῆγμα καὶ λοιπὴ ἐπιμέλεια·
Est:2:3 καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) κοράσιον, -ου, τό   καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό εἰς[1] τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό   καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)   καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ἐπι·μέλεια, -ας, ἡ
Est:2:3 I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Zjawienie się {Wygląd} Do (+przyspieszenie) By trzeć się używany, trzeć się Miasto Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Eunuch Król Zabezpieczaj się Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By dawać I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Opieka
Est:2:3 kai\ katastE/sei o( basileu\s kOma/rCHas e)n pa/sais tai=s CHO/rais tE=s basilei/as au)tou=, kai\ e)pileXa/tOsan kora/sia parTenika\ kala\ tO=| ei)/dei ei)s *sousan tE\n po/lin ei)s to\n gunaikO=na, kai\ paradoTE/tOsan tO=| eu)nou/CHO| tou= basile/Os tO=| fu/laki tO=n gunaikO=n, kai\ doTE/tO smE=gma kai\ E( loipE\ e)pime/leia·
Est:2:3 kai katastEsei ho basileus kOmarCHas en pasais tais CHOrais tEs basileias autu, kai epileXatOsan korasia parTenika kala tO eidei eis susan tEn polin eis ton gynaikOna, kai paradoTEtOsan tO eunuCHO tu basileOs tO fylaki tOn gynaikOn, kai doTEtO smEgma kai hE loipE epimeleia·
Est:2:3 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM N1M_APM P A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C VA_AAD3P N2N_APN A1_APN A1_APN RA_DSN N3E_DSN P N_AS RA_ASF N3I_ASF P RA_ASM N3W_ASM C VC_APD3P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM RA_DSM N3K_DSM RA_GPF N3K_GPF C VC_APD3S N3M_NSN C RA_NSF A1_NSF N1A_NSF
Est:2:3 and also, even, namely to enable lay, render widowed the king ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the region realm (clίme); land, country, territory, tract the kingdom he/she/it/same and also, even, namely to choose (select, (to call {call upon by name})single out) girl lass, lassie ć right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance into (+acc) to rub worn, rub the city into (+acc) the ć and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the eunuch the king the guard the woman/wife and also, even, namely to give ć and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest care
Est:2:3 and he/she/it-will-ENABLE, you(sg)-will-be-ENABLE-ed (classical) the (nom) king (nom)   in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) regions (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) and let-them-CHOOSE! girls (nom|acc|voc)   right ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) appearance (dat) into (+acc) going-to-RUB (fut ptcp) (acc) the (acc) city (acc) into (+acc) the (acc)   and let-them-be-Hand OVER-ed! the (dat) eunuch (dat) the (gen) king (gen) the (dat) guard (dat) the (gen) women/wives (gen) and let-him/her/it-be-GIVE-ed!   and the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) care (nom|voc)
Est:2:3 Est_2:3_1 Est_2:3_2 Est_2:3_3 Est_2:3_4 Est_2:3_5 Est_2:3_6 Est_2:3_7 Est_2:3_8 Est_2:3_9 Est_2:3_10 Est_2:3_11 Est_2:3_12 Est_2:3_13 Est_2:3_14 Est_2:3_15 Est_2:3_16 Est_2:3_17 Est_2:3_18 Est_2:3_19 Est_2:3_20 Est_2:3_21 Est_2:3_22 Est_2:3_23 Est_2:3_24 Est_2:3_25 Est_2:3_26 Est_2:3_27 Est_2:3_28 Est_2:3_29 Est_2:3_30 Est_2:3_31 Est_2:3_32 Est_2:3_33 Est_2:3_34 Est_2:3_35 Est_2:3_36 Est_2:3_37 Est_2:3_38 Est_2:3_39 Est_2:3_40 Est_2:3_41 Est_2:3_42 Est_2:3_43
Est:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:4 καὶ ἡ γυνή, ἣ ἂν ἀρέσῃ τῷ βασιλεῖ, βασιλεύσει ἀντὶ Αστιν. καὶ ἤρεσεν τῷ βασιλεῖ τὸ πρᾶγμα, καὶ ἐποίησεν οὕτως.
Est:2:4 And let the woman who shall please the king be queen instead of Astin. And the thing pleased the king; and he did so. (Esther 2:4 Brenton)
Est:2:4 Ta dziewczyna, która się spodoba królowi, będzie królową w miejsce Waszti». I spodobała się ta mowa królowi, i postąpił zgodnie z nią. (Est 2:4 BT_4)
Est:2:4 καὶ γυνή, ἂν ἀρέσῃ τῷ βασιλεῖ, βασιλεύσει ἀντὶ Αστιν. καὶ ἤρεσεν τῷ βασιλεῖ τὸ πρᾶγμα, καὶ ἐποίησεν οὕτως.
Est:2:4 καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὅς ἥ ὅ ἄν ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀντί   καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω
Est:2:4 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do proszę Król By panować Przeciw (+informacja) I też, nawet, mianowicie Do proszę Król Sprawa [zobacz pragmatyczny] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Est:2:4 kai\ E( gunE/, E(\ a)/n a)re/sE| tO=| basilei=, basileu/sei a)nti\ *astin. kai\ E)/resen tO=| basilei= to\ pra=gma, kai\ e)poi/Esen ou(/tOs.
Est:2:4 kai hE gynE, hE an aresE tO basilei, basileusei anti astin. kai Eresen tO basilei to pragma, kai epoiEsen hutOs.
Est:2:4 C RA_NSF N3K_NSF RR_NSF x VA_AAS3S RA_DSM N3V_DSM VF_FAI3S P N_GSF C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM RA_NSN N3M_NSN C VAI_AAI3S D
Est:2:4 and also, even, namely the woman/wife who/whom/which ever (if ever) to please the king to reign against (+gen) ć and also, even, namely to please the king the matter [see pragmatic] and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
Est:2:4 and the (nom) woman/wife (nom) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-PLEASE-ed, he/she/it-should-PLEASE, you(sg)-should-be-PLEASE-ed the (dat) king (dat) he/she/it-will-REIGN, you(sg)-will-be-REIGN-ed (classical) against (+gen)   and he/she/it-PLEASE-ed the (dat) king (dat) the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) and he/she/it-DO/MAKE-ed thusly/like this
Est:2:4 Est_2:4_1 Est_2:4_2 Est_2:4_3 Est_2:4_4 Est_2:4_5 Est_2:4_6 Est_2:4_7 Est_2:4_8 Est_2:4_9 Est_2:4_10 Est_2:4_11 Est_2:4_12 Est_2:4_13 Est_2:4_14 Est_2:4_15 Est_2:4_16 Est_2:4_17 Est_2:4_18 Est_2:4_19 Est_2:4_20
Est:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:5 καὶ ἄνθρωπος ἦν Ιουδαῖος ἐν Σούσοις τῇ πόλει, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μαρδοχαῖος ὁ τοῦ Ιαιρου τοῦ Σεμειου τοῦ Κισαιου ἐκ φυλῆς Βενιαμιν,
Est:2:5 Now there was a Jew in the city Susa, and his name was Mardochaeus, the son of Jairus, the son of Semeias, the son of Cisaeus, of the tribe of Benjamin; (Esther 2:5 Brenton)
Est:2:5 A był na zamku w Suzie mąż imieniem Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, człowiek z pokolenia Beniamina. (Est 2:5 BT_4)
Est:2:5 Καὶ ἄνθρωπος ἦν Ιουδαῖος ἐν Σούσοις τῇ πόλει, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μαρδοχαῖος τοῦ Ιαιρου τοῦ Σεμειου τοῦ Κισαιου ἐκ φυλῆς Βενιαμιν,
Est:2:5 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰουδαῖος -αία -ον ἐν   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰάϊρος v.l. Ἰάειρ-, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Est:2:5 I też, nawet, mianowicie Ludzki By być Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Jairus Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Beniamin
Est:2:5 *kai\ a)/nTrOpos E)=n *ioudai=os e)n *sou/sois tE=| po/lei, kai\ o)/noma au)tO=| *mardoCHai=os o( tou= *iairou tou= *semeiou tou= *kisaiou e)k fulE=s *beniamin,
Est:2:5 kai anTrOpos En iudaios en susois tE polei, kai onoma autO mardoCHaios ho tu iairu tu semeiu tu kisaiu ek fylEs beniamin,
Est:2:5 C N2_NSM V9_IAI3S N2_NSM P N_DPN RA_DSF N3I_DSF C N3M_NSN RD_DSM N2_NSM RA_NSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM P N1_GSF N_GSM
Est:2:5 and also, even, namely human to be Jewish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the city and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć the the Jairus the ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Benjamin
Est:2:5 and human (nom) he/she/it-was Jewish ([Adj] nom) in/among/by (+dat)   the (dat) city (dat) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)   the (nom) the (gen) Jairus (gen) the (gen)   the (gen)   out of (+gen) tribe (gen) Benjamin (indecl)
Est:2:5 Est_2:5_1 Est_2:5_2 Est_2:5_3 Est_2:5_4 Est_2:5_5 Est_2:5_6 Est_2:5_7 Est_2:5_8 Est_2:5_9 Est_2:5_10 Est_2:5_11 Est_2:5_12 Est_2:5_13 Est_2:5_14 Est_2:5_15 Est_2:5_16 Est_2:5_17 Est_2:5_18 Est_2:5_19 Est_2:5_20 Est_2:5_21 Est_2:5_22
Est:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:6 ὃς ἦν αἰχμάλωτος ἐξ Ιερουσαλημ, ἣν ᾐχμαλώτευσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος.
Est:2:6 who had been brought a prisoner from Jerusalem, which Nabuchodonosor king of Babylon had carried into captivity. (Esther 2:6 Brenton)
Est:2:6 Ten został zabrany z Jerozolimy w czasie uprowadzenia razem z Jechoniaszem, królem judzkim, którego wziął do niewoli Nabuchodonozor, król babiloński. (Est 2:6 BT_4)
Est:2:6 ὃς ἦν αἰχμάλωτος ἐξ Ιερουσαλημ, ἣν ᾐχμαλώτευσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος.
Est:2:6 ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅς ἥ ὅ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Est:2:6 Kto/, który/, który By być Pojmany; pojmany Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] Kto/, który/, który By zdobywać Król Babilon
Est:2:6 o(\s E)=n ai)CHma/lOtos e)X *ierousalEm, E(\n E)|CHmalO/teusen *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos.
Est:2:6 hos En aiCHmalOtos eX ierusalEm, hEn ECHmalOteusen nabuCHodonosor basileus babylOnos.
Est:2:6 RR_NSM V9_IAI3S A1B_NSM P N_GSF RR_ASF VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSM
Est:2:6 who/whom/which to be captive; captive out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] who/whom/which to capture ć king Babylon
Est:2:6 who/whom/which (nom) he/she/it-was captive (nom); captive ([Adj] nom) out of (+gen) Jerusalem (indecl) who/whom/which (acc) he/she/it-CAPTURE-ed   king (nom) Babylon (gen)
Est:2:6 Est_2:6_1 Est_2:6_2 Est_2:6_3 Est_2:6_4 Est_2:6_5 Est_2:6_6 Est_2:6_7 Est_2:6_8 Est_2:6_9 Est_2:6_10
Est:2:6 x x x x x x x x x x
Est:2:7 καὶ ἦν τούτῳ παῖς θρεπτή, θυγάτηρ Αμιναδαβ ἀδελφοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Εσθηρ· ἐν δὲ τῷ μεταλλάξαι αὐτῆς τοὺς γονεῖς ἐπαίδευσεν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα· καὶ ἦν τὸ κοράσιον καλὸν τῷ εἴδει.
Est:2:7 And he had a foster child, daughter of Aminadab his father's brother, and her name was Esther; and when her parents were dead, he brought her up for a wife for himself: and the damsel was beautiful. (Esther 2:7 Brenton)
Est:2:7 A był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki stryja swego, bo nie miała ona ojca ani matki. Była to panna o pięknej postaci i miłym wyglądzie; a gdy umarli jej ojciec i matka, przyjął ją Mardocheusz za córkę. (Est 2:7 BT_4)
Est:2:7 καὶ ἦν τούτῳ παῖς θρεπτή, θυγάτηρ Αμιναδαβ ἀδελφοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Εσθηρ· ἐν δὲ τῷ μεταλλάξαι αὐτῆς τοὺς γονεῖς ἐπαίδευσεν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα· καὶ ἦν τὸ κοράσιον καλὸν τῷ εἴδει.
Est:2:7 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἀμιναδάβ, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἐν δέ ὁ ἡ τό μετ·αλλάσσω (μετ+αλλασσ-, -, μετ+αλλαξ-, μετ+ηλλαχ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γονεύς, -έως, ὁ παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ὁ ἡ τό εἶδο·ς, -ους, τό
Est:2:7 I też, nawet, mianowicie By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziecka/służący Córka Amminadab Brat Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś By zamieniać/zastępcę On/ona/to/to samo Rodzic Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By być Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Zjawienie się {Wygląd}
Est:2:7 kai\ E)=n tou/tO| pai=s TreptE/, Tuga/tEr *aminadab a)delfou= patro\s au)tou=, kai\ o)/noma au)tE=| *esTEr· e)n de\ tO=| metalla/Xai au)tE=s tou\s gonei=s e)pai/deusen au)tE\n e(autO=| ei)s gunai=ka· kai\ E)=n to\ kora/sion kalo\n tO=| ei)/dei.
Est:2:7 kai En tutO pais TreptE, TygatEr aminadab adelfu patros autu, kai onoma autE esTEr· en de tO metallaXai autEs tus goneis epaideusen autEn heautO eis gynaika· kai En to korasion kalon tO eidei.
Est:2:7 C V9_IAI3S RD_DSM N3D_NSN N1_NSF N3R_NSF N_GSM N2_GSM N3_GSM RD_GSM C N3M_NSN RD_DSF N_NSF P x RA_DSN VA_AAN RD_GSF RA_APM N3V_APM VAI_AAI3S RD_ASF RD_DSM P N3K_ASF C V9_IAI3S RA_NSN N2N_NSN A1_NSN RA_DSN N3E_DSN
Est:2:7 and also, even, namely to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] child/servant ć daughter Amminadab brother father he/she/it/same and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to exchange/substitute he/she/it/same the parent to chastened correct, discipline, train, teach, educate, he/she/it/same self /our-/your-/themselves into (+acc) woman/wife and also, even, namely to be the girl lass, lassie right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). the appearance
Est:2:7 and he/she/it-was this (dat) child/servant (nom)   daughter (nom) Amminadab (indecl) brother (gen) father (gen) him/it/same (gen) and name (nom|acc|voc) her/it/same (dat)   in/among/by (+dat) Yet the (dat) to-EXCHANGE/SUBSTITUTE, be-you(sg)-EXCHANGE/SUBSTITUTE-ed!, he/she/it-happens-to-EXCHANGE/SUBSTITUTE (opt) her/it/same (gen) the (acc) parents (acc, nom|voc) he/she/it-CHASTENED-ed her/it/same (acc) self (dat) into (+acc) woman/wife (acc) and he/she/it-was the (nom|acc) girl (nom|acc|voc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) appearance (dat)
Est:2:7 Est_2:7_1 Est_2:7_2 Est_2:7_3 Est_2:7_4 Est_2:7_5 Est_2:7_6 Est_2:7_7 Est_2:7_8 Est_2:7_9 Est_2:7_10 Est_2:7_11 Est_2:7_12 Est_2:7_13 Est_2:7_14 Est_2:7_15 Est_2:7_16 Est_2:7_17 Est_2:7_18 Est_2:7_19 Est_2:7_20 Est_2:7_21 Est_2:7_22 Est_2:7_23 Est_2:7_24 Est_2:7_25 Est_2:7_26 Est_2:7_27 Est_2:7_28 Est_2:7_29 Est_2:7_30 Est_2:7_31 Est_2:7_32 Est_2:7_33
Est:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:8 καὶ ὅτε ἠκούσθη τὸ τοῦ βασιλέως πρόσταγμα, συνήχθησαν κοράσια πολλὰ εἰς Σουσαν τὴν πόλιν ὑπὸ χεῖρα Γαι, καὶ ἤχθη Εσθηρ πρὸς Γαι τὸν φύλακα τῶν γυναικῶν.
Est:2:8 And because the king's ordinance was published, many damsels were gathered to the city Susa under the hand of Gai; and Esther was brought to Gai the keeper of the women. (Esther 2:8 Brenton)
Est:2:8 Gdy rozeszła się wieść o poleceniu królewskim i jego rozkazie i gdy zgromadzono wiele dziewcząt na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, wzięta też została Estera do domu króla pod opiekę Hegaja, stróża żon. (Est 2:8 BT_4)
Est:2:8 καὶ ὅτε ἠκούσθη τὸ τοῦ βασιλέως πρόσταγμα, συνήχθησαν κοράσια πολλὰ εἰς Σουσαν τὴν πόλιν ὑπὸ χεῖρα Γαι, καὶ ἤχθη Εσθηρ πρὸς Γαι τὸν φύλακα τῶν γυναικῶν.
Est:2:8 καί ὅτε ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) κοράσιον, -ου, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰς[1] τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὑπό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)   πρός γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Est:2:8 I też, nawet, mianowicie Kiedy By słyszeć Król By zbierać się razem Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna Dużo Do (+przyspieszenie) By trzeć się używany, trzeć się Miasto Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mieć; by prowadzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ziemi/ziemia Zabezpieczaj się Kobiety/żona
Est:2:8 kai\ o(/te E)kou/sTE to\ tou= basile/Os pro/stagma, sunE/CHTEsan kora/sia polla\ ei)s *sousan tE\n po/lin u(po\ CHei=ra *gai, kai\ E)/CHTE *esTEr pro\s *gai to\n fu/laka tO=n gunaikO=n.
Est:2:8 kai hote EkusTE to tu basileOs prostagma, synECHTEsan korasia polla eis susan tEn polin hypo CHeira gai, kai ECHTE esTEr pros gai ton fylaka tOn gynaikOn.
Est:2:8 C D VA_API3S RA_NSN RA_GSM N3V_GSM N3M_NSN VQI_API3P N2N_NPN A1_NPN P N_AS RA_ASF N3I_ASF P N3_ASF N_GSM C VCI_API3S N_NSF P N_ASM RA_ASM N3K_ASM RA_GPF N3K_GPF
Est:2:8 and also, even, namely when to hear the the king ć to gather together girl lass, lassie much into (+acc) to rub worn, rub the city under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing hand earth/land and also, even, namely to have; to lead ć toward (+acc,+gen,+dat) earth/land the guard the woman/wife
Est:2:8 and when he/she/it-was-HEAR-ed the (nom|acc) the (gen) king (gen)   they-were-GATHER TOGETHER-ed girls (nom|acc|voc) many (nom|acc) into (+acc) going-to-RUB (fut ptcp) (acc) the (acc) city (acc) under (+acc), by (+gen) hand (acc) lands (nom|voc) and he/she/it-was-HAVE-ed; he/she/it-was-LEAD-ed   toward (+acc,+gen,+dat) lands (nom|voc) the (acc) guard (acc) the (gen) women/wives (gen)
Est:2:8 Est_2:8_1 Est_2:8_2 Est_2:8_3 Est_2:8_4 Est_2:8_5 Est_2:8_6 Est_2:8_7 Est_2:8_8 Est_2:8_9 Est_2:8_10 Est_2:8_11 Est_2:8_12 Est_2:8_13 Est_2:8_14 Est_2:8_15 Est_2:8_16 Est_2:8_17 Est_2:8_18 Est_2:8_19 Est_2:8_20 Est_2:8_21 Est_2:8_22 Est_2:8_23 Est_2:8_24 Est_2:8_25 Est_2:8_26
Est:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:9 καὶ ἤρεσεν αὐτῷ τὸ κοράσιον καὶ εὗρεν χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἔσπευσεν αὐτῇ δοῦναι τὸ σμῆγμα καὶ τὴν μερίδα καὶ τὰ ἑπτὰ κοράσια τὰ ἀποδεδειγμένα αὐτῇ ἐκ βασιλικοῦ καὶ ἐχρήσατο αὐτῇ καλῶς καὶ ταῖς ἅβραις αὐτῆς ἐν τῷ γυναικῶνι·
Est:2:9 And the damsel pleased him, and she found favour in his sight; and he hasted to give her the things for purification, and her portion, and the seven maidens appointed her out of the palace: and he treated her and her maidens well in the women's apartment. (Esther 2:9 Brenton)
Est:2:9 Dziewczyna mu się spodobała i pozyskała sobie jego życzliwość. Udał się do niej z kosmetykami i z należną jej częścią utrzymania. Dał jej też siedem dziewcząt z domu króla za towarzyszki i przeniósł ją i jej dziewczęta do lepszego miejsca w domu kobiet. (Est 2:9 BT_4)
Est:2:9 καὶ ἤρεσεν αὐτῷ τὸ κοράσιον καὶ εὗρεν χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἔσπευσεν αὐτῇ δοῦναι τὸ σμῆγμα καὶ τὴν μερίδα καὶ τὰ ἑπτὰ κοράσια τὰ ἀποδεδειγμένα αὐτῇ ἐκ βασιλικοῦ καὶ ἐχρήσατο αὐτῇ καλῶς καὶ ταῖς ἅβραις αὐτῆς ἐν τῷ γυναικῶνι·
Est:2:9 καί ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κοράσιον, -ου, τό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό ἑπτά κοράσιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀπο·δείκνυμι (ath. απο+δεικνυ-, -, απο+δειξ-, -, απο+δεδεικ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ βασιλικός -ή -όν καί χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καλῶς καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό  
Est:2:9 I też, nawet, mianowicie Do proszę On/ona/to/to samo Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna I też, nawet, mianowicie By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo By dawać I też, nawet, mianowicie Część I też, nawet, mianowicie Siedem Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna By udowadniać dowód, zakładać, okazywać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Królewski (króla, pan wielkiego rodu) I też, nawet, mianowicie By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) On/ona/to/to samo Dobrze/słusznie I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Est:2:9 kai\ E)/resen au)tO=| to\ kora/sion kai\ eu(=ren CHa/rin e)nO/pion au)tou=, kai\ e)/speusen au)tE=| dou=nai to\ smE=gma kai\ tE\n meri/da kai\ ta\ e(pta\ kora/sia ta\ a)podedeigme/na au)tE=| e)k basilikou= kai\ e)CHrE/sato au)tE=| kalO=s kai\ tai=s a(/brais au)tE=s e)n tO=| gunaikO=ni·
Est:2:9 kai Eresen autO to korasion kai heuren CHarin enOpion autu, kai espeusen autE dunai to smEgma kai tEn merida kai ta hepta korasia ta apodedeigmena autE ek basiliku kai eCHrEsato autE kalOs kai tais habrais autEs en tO gynaikOni·
Est:2:9 C VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSN N2N_NSN C VB_AAI3S N3_ASF P RD_GSM C VAI_AAI3S RD_DSF VO_AAN RA_ASN N3M_ASN C RA_ASF N3D_ASF C RA_APN M N2N_APN RA_APN VK_XMPAPN RD_DSF P A1_GSN C VAI_AMI3S RD_DSF D C RA_DPF N1A_DPF RD_GSF P RA_DSM N3W_DSM
Est:2:9 and also, even, namely to please he/she/it/same the girl lass, lassie and also, even, namely to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same to give the ć and also, even, namely the part and also, even, namely the seven girl lass, lassie the to prove evidence, establish, evince he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the royal (king's, nobleman) and also, even, namely to use/treat (profit, advise) he/she/it/same well/rightly and also, even, namely the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Est:2:9 and he/she/it-PLEASE-ed him/it/same (dat) the (nom|acc) girl (nom|acc|voc) and he/she/it-FIND-ed for; grace (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-???-ed her/it/same (dat) to-GIVE the (nom|acc)   and the (acc) ??? (acc) and the (nom|acc) seven girls (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-PROVE-ed (nom|acc|voc) her/it/same (dat) out of (+gen) the royal ([Adj] gen) and he/she/it-was-USE/TREAT-ed her/it/same (dat) well/rightly and the (dat)   her/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)  
Est:2:9 Est_2:9_1 Est_2:9_2 Est_2:9_3 Est_2:9_4 Est_2:9_5 Est_2:9_6 Est_2:9_7 Est_2:9_8 Est_2:9_9 Est_2:9_10 Est_2:9_11 Est_2:9_12 Est_2:9_13 Est_2:9_14 Est_2:9_15 Est_2:9_16 Est_2:9_17 Est_2:9_18 Est_2:9_19 Est_2:9_20 Est_2:9_21 Est_2:9_22 Est_2:9_23 Est_2:9_24 Est_2:9_25 Est_2:9_26 Est_2:9_27 Est_2:9_28 Est_2:9_29 Est_2:9_30 Est_2:9_31 Est_2:9_32 Est_2:9_33 Est_2:9_34 Est_2:9_35 Est_2:9_36 Est_2:9_37 Est_2:9_38 Est_2:9_39
Est:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:10 καὶ οὐχ ὑπέδειξεν Εσθηρ τὸ γένος αὐτῆς οὐδὲ τὴν πατρίδα, ὁ γὰρ Μαρδοχαῖος ἐνετείλατο αὐτῇ μὴ ἀπαγγεῖλαι.
Est:2:10 But Esther discovered not her family nor her kindred: for Mardochaeus had charged her not to tell. (Esther 2:10 Brenton)
Est:2:10 A nie ujawniła Estera swego narodu i pochodzenia, ponieważ Mardocheusz rozkazał jej, aby nic nie mówiła. (Est 2:10 BT_4)
Est:2:10 καὶ οὐχ ὑπέδειξεν Εσθηρ τὸ γένος αὐτῆς οὐδὲ τὴν πατρίδα, γὰρ Μαρδοχαῖος ἐνετείλατο αὐτῇ μὴ ἀπαγγεῖλαι.
Est:2:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό γάρ   ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό μή ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)
Est:2:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ojczyzna Dla odtąd, jak By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Nie By informować – informować albo opowiadać.
Est:2:10 kai\ ou)CH u(pe/deiXen *esTEr to\ ge/nos au)tE=s ou)de\ tE\n patri/da, o( ga\r *mardoCHai=os e)netei/lato au)tE=| mE\ a)paggei=lai.
Est:2:10 kai uCH hypedeiXen esTEr to genos autEs ude tEn patrida, ho gar mardoCHaios eneteilato autE mE apangeilai.
Est:2:10 C D VAI_AAI3S N_NSF RA_ASN N3E_ASN RD_GSF C RA_ASF N3D_ASF RA_NSM x N2_NSM VAI_AMI3S RD_DSF D VA_AAN
Est:2:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove ć the race race, class, kind he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the fatherland the for since, as ć to enjoin command he/she/it/same not to report – to report or tell.
Est:2:10 and not he/she/it-MAKE KNOWN-ed   the (nom|acc) race (nom|acc|voc) her/it/same (gen) neither/nor the (acc) fatherland (acc) the (nom) for   he/she/it-was-ENJOIN-ed her/it/same (dat) not to-DELIVER A MESSAGE, be-you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DELIVER A MESSAGE (opt)
Est:2:10 Est_2:10_1 Est_2:10_2 Est_2:10_3 Est_2:10_4 Est_2:10_5 Est_2:10_6 Est_2:10_7 Est_2:10_8 Est_2:10_9 Est_2:10_10 Est_2:10_11 Est_2:10_12 Est_2:10_13 Est_2:10_14 Est_2:10_15 Est_2:10_16 Est_2:10_17
Est:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:11 καθ’ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ὁ Μαρδοχαῖος περιεπάτει κατὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν ἐπισκοπῶν τί Εσθηρ συμβήσεται.
Est:2:11 But Mardochaeus used to walk every day by the women's court, to see what would become of Esther. (Esther 2:11 Brenton)
Est:2:11 Mardocheusz zaś przechadzał się codziennie na wprost przedsionka domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowie Estery i co się z nią dzieje. (Est 2:11 BT_4)
Est:2:11 καθ’ ἑκάστην δὲ ἡμέραν Μαρδοχαῖος περιεπάτει κατὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν ἐπισκοπῶν τί Εσθηρ συμβήσεται.
Est:2:11 κατά ἕκαστος -η -ον δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό   περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) κατά ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γυναικεῖος -α -ον ἐπί·σκοπος, -ου, ὁ; ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ; ἐπι·σκοπέω (επι+σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -)
Est:2:11 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy zaś Dzień By chodzić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Kobiecy (żona) Nadzorca [kurator?; zobacz biskupi]; przeoczenie [nadzorowanie]; by nadzorować Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się
Est:2:11 kaT’ e(ka/stEn de\ E(me/ran o( *mardoCHai=os periepa/tei kata\ tE\n au)lE\n tE\n gunaikei/an e)piskopO=n ti/ *esTEr sumbE/setai.
Est:2:11 kaT’ hekastEn de hEmeran ho mardoCHaios periepatei kata tEn aulEn tEn gynaikeian episkopOn ti esTEr symbEsetai.
Est:2:11 P A1_ASF x N1A_ASF RA_NSM N2_NSM V2I_IAI3S P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF V2_PAPNSM RI_NSN N_DSF VF_FMI3S
Est:2:11 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day the ć to walk down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the courtyard sheep-fold, palace, house the feminine (wife) overseer [trustee?; see episcopal]; oversight [overseeing]; to oversee who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć to happen pass off, occur, fortune, come about
Est:2:11 down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) Yet day (acc) the (nom)   he/she/it-was-WALK-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) courtyard (acc) the (acc) feminine ([Adj] acc) overseers (gen); oversights (gen); while OVERSEE-ing (nom) who/what/why (nom|acc)   he/she/it-will-be-HAPPEN-ed
Est:2:11 Est_2:11_1 Est_2:11_2 Est_2:11_3 Est_2:11_4 Est_2:11_5 Est_2:11_6 Est_2:11_7 Est_2:11_8 Est_2:11_9 Est_2:11_10 Est_2:11_11 Est_2:11_12 Est_2:11_13 Est_2:11_14 Est_2:11_15 Est_2:11_16
Est:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:12 οὗτος δὲ ἦν καιρὸς κορασίου εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅταν ἀναπληρώσῃ μῆνας δέκα δύο· οὕτως γὰρ ἀναπληροῦνται αἱ ἡμέραι τῆς θεραπείας, μῆνας ἓξ ἀλειφόμεναι ἐν σμυρνίνῳ ἐλαίῳ καὶ μῆνας ἓξ ἐν τοῖς ἀρώμασιν καὶ ἐν τοῖς σμήγμασιν τῶν γυναικῶν,
Est:2:12 Now this was the time for a virgin to go into the king, when she should have fulfilled twelve months; for so are the days of purification fulfilled, six months while they are anointing themselves with oil of myrrh, and six months with spices and women's purifications. (Esther 2:12 Brenton)
Est:2:12 A gdy przychodziła kolej na każdą dziewczynę, aby pójść do króla Aswerusa, pod koniec jej pobytu, wedle prawa kobiet, to jest po dwunastu miesiącach - ponieważ wtedy dni ich namaszczenia kończyły się, sześć miesięcy olejkiem mirrowym, a sześć miesięcy balsamami i kosmetykami kobiecymi - (Est 2:12 BT_4)
Est:2:12 οὗτος δὲ ἦν καιρὸς κορασίου εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅταν ἀναπληρώσῃ μῆνας δέκα δύο· οὕτως γὰρ ἀναπληροῦνται αἱ ἡμέραι τῆς θεραπείας, μῆνας ἓξ ἀλειφόμεναι ἐν σμυρνίνῳ ἐλαίῳ καὶ μῆνας ἓξ ἐν τοῖς ἀρώμασιν καὶ ἐν τοῖς σμήγμασιν τῶν γυναικῶν,
Est:2:12 οὗτος αὕτη τοῦτο δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) κοράσιον, -ου, τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) μήν[2], μηνός, ὁ δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο οὕτως/οὕτω γάρ ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό θεραπεία, -ας, ἡ μήν[2], μηνός, ὁ ἕξ ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) ἐν   ἔλαιον, -ου, τό καί μήν[2], μηνός, ὁ ἕξ ἐν ὁ ἡ τό ἄρωμα[τ], -ατος, τό καί ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Est:2:12 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By być Okres czasu Dziewczyny dziewczyna, dziewczyna By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Ilekroć Do zajmuje pełności Miesiąc Dziesięć Dwa thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Dla odtąd, jak Do zajmuje pełności Dzień Traktowanie Miesiąc Sześć By mazać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Miesiąc Sześć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Aromatyczny [zioło albo korzenie] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kobiety/żona
Est:2:12 ou(=tos de\ E)=n kairo\s korasi/ou ei)selTei=n pro\s to\n basile/a, o(/tan a)naplErO/sE| mE=nas de/ka du/o· ou(/tOs ga\r a)naplErou=ntai ai( E(me/rai tE=s Terapei/as, mE=nas e(\X a)leifo/menai e)n smurni/nO| e)lai/O| kai\ mE=nas e(\X e)n toi=s a)rO/masin kai\ e)n toi=s smE/gmasin tO=n gunaikO=n,
Est:2:12 hutos de En kairos korasiu eiselTein pros ton basilea, hotan anaplErOsE mEnas deka dyo· hutOs gar anaplEruntai hai hEmerai tEs Terapeias, mEnas heX aleifomenai en smyrninO elaiO kai mEnas heX en tois arOmasin kai en tois smEgmasin tOn gynaikOn,
Est:2:12 RD_NSM x V9_IAI3S N2_NSM N2N_GSN VB_AAN P RA_ASM N3V_ASM D VA_AAS3S N3_APM M M D x V4_PMI3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSF N1A_GSF N3_APM M V1_PMPNPF P A1_DSN N2N_DSN C N3_APM M P RA_DPN N3M_DPN C P RA_DPN N3M_DPN RA_GPF N3K_GPF
Est:2:12 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be period of time girl lass, lassie to enter toward (+acc,+gen,+dat) the king whenever to occupies fills month ten two thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] for since, as to occupies fills the day the treatment month six to smear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć olive oil and also, even, namely month six in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the aromatic [herb or spice] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the woman/wife
Est:2:12 this (nom) Yet he/she/it-was period of time (nom) girl (gen) to-ENTER toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) whenever you(sg)-will-be-OCCUPIES-ed, he/she/it-should-OCCUPIES, you(sg)-should-be-OCCUPIES-ed months (acc) ten two (nom, acc, gen) thusly/like this for they-are-being-OCCUPIES-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) treatment (gen), treatments (acc) months (acc) six while being-SMEAR-ed (nom|voc) in/among/by (+dat)   olive oil (dat) and months (acc) six in/among/by (+dat) the (dat) aromatics (dat) and in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) women/wives (gen)
Est:2:12 Est_2:12_1 Est_2:12_2 Est_2:12_3 Est_2:12_4 Est_2:12_5 Est_2:12_6 Est_2:12_7 Est_2:12_8 Est_2:12_9 Est_2:12_10 Est_2:12_11 Est_2:12_12 Est_2:12_13 Est_2:12_14 Est_2:12_15 Est_2:12_16 Est_2:12_17 Est_2:12_18 Est_2:12_19 Est_2:12_20 Est_2:12_21 Est_2:12_22 Est_2:12_23 Est_2:12_24 Est_2:12_25 Est_2:12_26 Est_2:12_27 Est_2:12_28 Est_2:12_29 Est_2:12_30 Est_2:12_31 Est_2:12_32 Est_2:12_33 Est_2:12_34 Est_2:12_35 Est_2:12_36 Est_2:12_37 Est_2:12_38 Est_2:12_39
Est:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:13 καὶ τότε εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα· καὶ ὃ ἐὰν εἴπῃ, παραδώσει αὐτῇ συνεισέρχεσθαι αὐτῇ ἀπὸ τοῦ γυναικῶνος ἕως τῶν βασιλείων.
Est:2:13 And then the damsel goes in to the king; and the officer to whomsoever he shall give the command, will bring her to come in with him from the women's apartment to the king's chamber. (Esther 2:13 Brenton)
Est:2:13 wtedy dopiero dziewczyna szła do króla. Wszystko, czego zażądała, dawano jej, aby mogła to wziąć ze sobą do domu króla. (Est 2:13 BT_4)
Est:2:13 καὶ τότε εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα· καὶ ἐὰν εἴπῃ, παραδώσει αὐτῇ συνεισέρχεσθαι αὐτῇ ἀπὸ τοῦ γυναικῶνος ἕως τῶν βασιλείων.
Est:2:13 καί τότε εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό συν·εισ·έρχομαι (συνεισ+ερχ-, συνεισ+ελευ·σ-, 2nd συνεισ+ελθ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον
Est:2:13 I też, nawet, mianowicie Wtedy By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo By wchodzić wchodź razem z, zaokrętuj się z On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Królestwo; królewski
Est:2:13 kai\ to/te ei)sporeu/etai pro\s to\n basile/a· kai\ o(\ e)a\n ei)/pE|, paradO/sei au)tE=| suneise/rCHesTai au)tE=| a)po\ tou= gunaikO=nos e(/Os tO=n basilei/On.
Est:2:13 kai tote eisporeuetai pros ton basilea· kai ho ean eipE, paradOsei autE syneiserCHesTai autE apo tu gynaikOnos heOs tOn basileiOn.
Est:2:13 C D V1_PMI3S P RA_ASM N3V_ASM C RR_ASN C VB_AAS3S VF_FAI3S RD_DSF V1_PMN RD_DSF P RA_GSM N3W_GSM P RA_GPM N2N_GPN
Est:2:13 and also, even, namely then to enter toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same to enter enter together with, embark with he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć until; dawn the kingdom; royal
Est:2:13 and then he/she/it-is-being-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed he/she/it-will-Hand OVER, you(sg)-will-be-Hand OVER-ed (classical) her/it/same (dat) to-be-being-ENTER-ed her/it/same (dat) away from (+gen) the (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) kingdoms (gen); royal ([Adj] gen)
Est:2:13 Est_2:13_1 Est_2:13_2 Est_2:13_3 Est_2:13_4 Est_2:13_5 Est_2:13_6 Est_2:13_7 Est_2:13_8 Est_2:13_9 Est_2:13_10 Est_2:13_11 Est_2:13_12 Est_2:13_13 Est_2:13_14 Est_2:13_15 Est_2:13_16 Est_2:13_17 Est_2:13_18 Est_2:13_19 Est_2:13_20
Est:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:14 δείλης εἰσπορεύεται καὶ πρὸς ἡμέραν ἀποτρέχει εἰς τὸν γυναικῶνα τὸν δεύτερον, οὗ Γαι ὁ εὐνοῦχος τοῦ βασιλέως ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν, καὶ οὐκέτι εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα, ἐὰν μὴ κληθῇ ὀνόματι.
Est:2:14 She enters in the evening, and in the morning she departs to the second women's apartment, where Gai the king's chamberlain is keeper of the women: and she goes not in to the king again, unless she should be called by name. (Esther 2:14 Brenton)
Est:2:14 Wieczorem szła, a rano wracała do drugiego domu kobiet pod opiekę Szaaszgaza, eunucha królewskiego, stróża nałożnic. Nie przychodziła ona już do króla, chyba że król jej zapragnął i wezwał ją imiennie. (Est 2:14 BT_4)
Est:2:14 δείλης εἰσπορεύεται καὶ πρὸς ἡμέραν ἀποτρέχει εἰς τὸν γυναικῶνα τὸν δεύτερον, οὗ Γαι εὐνοῦχος τοῦ βασιλέως φύλαξ τῶν γυναικῶν, καὶ οὐκέτι εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα, ἐὰν μὴ κληθῇ ὀνόματι.
Est:2:14 δειλός -ή -όν εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καί πρός ἡμέρα, -ας -ἡ   εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) μή καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό
Est:2:14 Tchórzliwy (nieśmiały) By wchodzić I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dzień Do (+przyspieszenie) Drugi Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ziemi/ziemia Eunuch Król Zabezpieczaj się Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Już nie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do
Est:2:14 dei/lEs ei)sporeu/etai kai\ pro\s E(me/ran a)potre/CHei ei)s to\n gunaikO=na to\n deu/teron, ou(= *gai o( eu)nou=CHos tou= basile/Os o( fu/laX tO=n gunaikO=n, kai\ ou)ke/ti ei)sporeu/etai pro\s to\n basile/a, e)a\n mE\ klETE=| o)no/mati.
Est:2:14 deilEs eisporeuetai kai pros hEmeran apotreCHei eis ton gynaikOna ton deuteron, hu gai ho eunuCHos tu basileOs ho fylaX tOn gynaikOn, kai uketi eisporeuetai pros ton basilea, ean mE klETE onomati.
Est:2:14 N1_GSF V1_PMI3S C P N1A_ASF V1_PAI3S P RA_ASM N3W_ASM RA_ASM A1A_ASM D N_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3V_GSM RA_NSM N3K_NSM RA_GPF N3K_GPF C D V1_PMI3S P RA_ASM N3V_ASM C D VC_APS3S N3M_DSN
Est:2:14 cowardly (timid) to enter and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) day ć into (+acc) the ć the second where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which earth/land the eunuch the king the guard the woman/wife and also, even, namely no longer to enter toward (+acc,+gen,+dat) the king if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to call call name with regard to
Est:2:14 cowardly ([Adj] gen) he/she/it-is-being-ENTER-ed and toward (+acc,+gen,+dat) day (acc)   into (+acc) the (acc)   the (acc) second (acc, nom|acc|voc) where; who/whom/which (gen) lands (nom|voc) the (nom) eunuch (nom) the (gen) king (gen) the (nom) guard (nom|voc) the (gen) women/wives (gen) and no longer he/she/it-is-being-ENTER-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) if-ever not he/she/it-should-be-CALL-ed name (dat)
Est:2:14 Est_2:14_1 Est_2:14_2 Est_2:14_3 Est_2:14_4 Est_2:14_5 Est_2:14_6 Est_2:14_7 Est_2:14_8 Est_2:14_9 Est_2:14_10 Est_2:14_11 Est_2:14_12 Est_2:14_13 Est_2:14_14 Est_2:14_15 Est_2:14_16 Est_2:14_17 Est_2:14_18 Est_2:14_19 Est_2:14_20 Est_2:14_21 Est_2:14_22 Est_2:14_23 Est_2:14_24 Est_2:14_25 Est_2:14_26 Est_2:14_27 Est_2:14_28 Est_2:14_29 Est_2:14_30 Est_2:14_31
Est:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:15 ἐν δὲ τῷ ἀναπληροῦσθαι τὸν χρόνον Εσθηρ τῆς θυγατρὸς Αμιναδαβ ἀδελφοῦ πατρὸς Μαρδοχαίου εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα οὐδὲν ἠθέτησεν ὧν αὐτῇ ἐνετείλατο ὁ εὐνοῦχος ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν· ἦν γὰρ Εσθηρ εὑρίσκουσα χάριν παρὰ πάντων τῶν βλεπόντων αὐτήν.
Est:2:15 And when the time. was fulfilled for Esther the daughter of Aminadab the brother of Mardochaeus' father to go in to the king, she neglected nothing which the chamberlain, the women's keeper, commanded; for Esther found grace in the sight of all that looked upon her. (Esther 2:15 Brenton)
Est:2:15 A gdy na Esterę, córkę Abichaila, stryja Mardocheusza, który wziął ją za córkę, przyszła kolej, aby poszła do króla, nie żądała niczego, jak tylko tego, co polecił Hegaj, eunuch królewski, stróż żon. Estera pozyskała sobie życzliwość wszystkich, którzy na nią patrzeli. (Est 2:15 BT_4)
Est:2:15 ἐν δὲ τῷ ἀναπληροῦσθαι τὸν χρόνον Εσθηρ τῆς θυγατρὸς Αμιναδαβ ἀδελφοῦ πατρὸς Μαρδοχαίου εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα οὐδὲν ἠθέτησεν ὧν αὐτῇ ἐνετείλατο εὐνοῦχος φύλαξ τῶν γυναικῶν· ἦν γὰρ Εσθηρ εὑρίσκουσα χάριν παρὰ πάντων τῶν βλεπόντων αὐτήν.
Est:2:15 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἀμιναδάβ, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ   εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:2:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Do zajmuje pełności Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Córka Amminadab Brat Ojciec By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Nie jeden (nic, nikt) By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By zalecać rozkaz Eunuch Zabezpieczaj się Kobiety/żona By być Dla odtąd, jak By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By widzieć On/ona/to/to samo
Est:2:15 e)n de\ tO=| a)naplErou=sTai to\n CHro/non *esTEr tE=s Tugatro\s *aminadab a)delfou= patro\s *mardoCHai/ou ei)selTei=n pro\s to\n basile/a ou)de\n E)Te/tEsen O(=n au)tE=| e)netei/lato o( eu)nou=CHos o( fu/laX tO=n gunaikO=n· E)=n ga\r *esTEr eu(ri/skousa CHa/rin para\ pa/ntOn tO=n blepo/ntOn au)tE/n.
Est:2:15 en de tO anaplErusTai ton CHronon esTEr tEs Tygatros aminadab adelfu patros mardoCHaiu eiselTein pros ton basilea uden ETetEsen hOn autE eneteilato ho eunuCHos ho fylaX tOn gynaikOn· En gar esTEr heuriskusa CHarin para pantOn tOn blepontOn autEn.
Est:2:15 P x RA_DSN V4_PMN RA_ASM N2_ASM N_GSF RA_GSF N3_GSF N_GSM N2_GSM N3_GSM N2_GSM VB_AAN P RA_ASM N3V_ASM A3_ASN VAI_AAI3S RR_GPN RD_DSF VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3K_NSM RA_GPF N3K_GPF V9_IAI3S x N_NSF V1_PAPNSF N3_ASF P A3_GPM RA_GPM V1_PAPGPM RD_ASF
Est:2:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to occupies fills the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). ć the daughter Amminadab brother father ć to enter toward (+acc,+gen,+dat) the king not one (nothing, no one) to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] who/whom/which he/she/it/same to enjoin command the eunuch the guard the woman/wife to be for since, as ć to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the to see he/she/it/same
Est:2:15 in/among/by (+dat) Yet the (dat) to-be-being-OCCUPIES-ed the (acc) time (acc)   the (gen) daughter (gen) Amminadab (indecl) brother (gen) father (gen)   to-ENTER toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) not one (nom|acc) he/she/it-REPUDIATE-ed who/whom/which (gen) her/it/same (dat) he/she/it-was-ENJOIN-ed the (nom) eunuch (nom) the (nom) guard (nom|voc) the (gen) women/wives (gen) he/she/it-was for   while FIND-ing (nom|voc) for; grace (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (gen) the (gen) let-them-be-SEE-ing! (classical), while SEE-ing (gen) her/it/same (acc)
Est:2:15 Est_2:15_1 Est_2:15_2 Est_2:15_3 Est_2:15_4 Est_2:15_5 Est_2:15_6 Est_2:15_7 Est_2:15_8 Est_2:15_9 Est_2:15_10 Est_2:15_11 Est_2:15_12 Est_2:15_13 Est_2:15_14 Est_2:15_15 Est_2:15_16 Est_2:15_17 Est_2:15_18 Est_2:15_19 Est_2:15_20 Est_2:15_21 Est_2:15_22 Est_2:15_23 Est_2:15_24 Est_2:15_25 Est_2:15_26 Est_2:15_27 Est_2:15_28 Est_2:15_29 Est_2:15_30 Est_2:15_31 Est_2:15_32 Est_2:15_33 Est_2:15_34 Est_2:15_35 Est_2:15_36 Est_2:15_37 Est_2:15_38
Est:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:16 καὶ εἰσῆλθεν Εσθηρ πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα τῷ δωδεκάτῳ μηνί, ὅς ἐστιν Αδαρ, τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ.
Est:2:16 So Esther went in to king Artaxerxes in the twelfth month, which is Adar, in the seventh year of his reign. (Esther 2:16 Brenton)
Est:2:16 Zabrano więc Esterę do króla Aswerusa, do jego pałacu królewskiego, w dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego królowania. (Est 2:16 BT_4)
Est:2:16 καὶ εἰσῆλθεν Εσθηρ πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα τῷ δωδεκάτῳ μηνί, ὅς ἐστιν Αδαρ, τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ.
Est:2:16 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   πρός   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Est:2:16 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Dwunasty ???; miesiąc Kto/, który/, który By być Siódmy Rok Królestwo On/ona/to/to samo
Est:2:16 kai\ ei)sE=lTen *esTEr pro\s *)artaXe/rXEn to\n basile/a tO=| dOdeka/tO| mEni/, o(/s e)stin *adar, tO=| e(bdo/mO| e)/tei tE=s basilei/as au)tou=.
Est:2:16 kai eisElTen esTEr pros artaXerXEn ton basilea tO dOdekatO mEni, hos estin adar, tO hebdomO etei tEs basileias autu.
Est:2:16 C VBI_AAI3S N_NSF P N1M_ASM RA_ASM N3V_ASM RA_DSM A1_DSM N3_DSM RR_NSM V9_PAI3S N_NSM RA_DSN A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N1A_GSF RD_GSM
Est:2:16 and also, even, namely to enter ć toward (+acc,+gen,+dat) ć the king the twelfth ???; month who/whom/which to be ć the seventh year the kingdom he/she/it/same
Est:2:16 and he/she/it-ENTER-ed   toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) king (acc) the (dat) twelfth (dat) ??? (voc); month (dat) who/whom/which (nom) he/she/it-is   the (dat) seventh (dat) year (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen)
Est:2:16 Est_2:16_1 Est_2:16_2 Est_2:16_3 Est_2:16_4 Est_2:16_5 Est_2:16_6 Est_2:16_7 Est_2:16_8 Est_2:16_9 Est_2:16_10 Est_2:16_11 Est_2:16_12 Est_2:16_13 Est_2:16_14 Est_2:16_15 Est_2:16_16 Est_2:16_17 Est_2:16_18 Est_2:16_19
Est:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:17 καὶ ἠράσθη ὁ βασιλεὺς Εσθηρ, καὶ εὗρεν χάριν παρὰ πάσας τὰς παρθένους, καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὸ διάδημα τὸ γυναικεῖον.
Est:2:17 And the king loved Esther, and she found favour beyond all the other virgins: and he put on her the queen's crown. (Esther 2:17 Brenton)
Est:2:17 I umiłował król Esterę nad wszystkie inne kobiety. Pozyskała sobie u niego życzliwość i względy nad wszystkie inne dziewice, i włożył na jej głowę koronę królewską, i uczynił ją królową w miejsce Waszti. (Est 2:17 BT_4)
Est:2:17 καὶ ἠράσθη βασιλεὺς Εσθηρ, καὶ εὗρεν χάριν παρὰ πάσας τὰς παρθένους, καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὸ διάδημα τὸ γυναικεῖον.
Est:2:17 καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό παρθένος, -ου, ἡ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό διά·δημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γυναικεῖος -α -ον
Est:2:17 I też, nawet, mianowicie By kochać Król I też, nawet, mianowicie By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dziewiczy I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Diadem Kobiecy (żona)
Est:2:17 kai\ E)ra/sTE o( basileu\s *esTEr, kai\ eu(=ren CHa/rin para\ pa/sas ta\s parTe/nous, kai\ e)pe/TEken au)tE=| to\ dia/dEma to\ gunaikei=on.
Est:2:17 kai ErasTE ho basileus esTEr, kai heuren CHarin para pasas tas parTenus, kai epeTEken autE to diadEma to gynaikeion.
Est:2:17 C VSI_API3S RA_NSM N3V_NSM N_GSF C VB_AAI3S N3_ASF P A1S_APF RA_APF N2_APF C VAI_AAI3S RD_DSF RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN
Est:2:17 and also, even, namely to love the king ć and also, even, namely to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of; to sprinkle the virgin and also, even, namely to place on he/she/it/same the diadem the feminine (wife)
Est:2:17 and he/she/it-was-LOVE-ed the (nom) king (nom)   and he/she/it-FIND-ed for; grace (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) virgins (acc) and he/she/it-PLACE ON-ed her/it/same (dat) the (nom|acc) diadem (nom|acc|voc) the (nom|acc) feminine ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Est:2:17 Est_2:17_1 Est_2:17_2 Est_2:17_3 Est_2:17_4 Est_2:17_5 Est_2:17_6 Est_2:17_7 Est_2:17_8 Est_2:17_9 Est_2:17_10 Est_2:17_11 Est_2:17_12 Est_2:17_13 Est_2:17_14 Est_2:17_15 Est_2:17_16 Est_2:17_17 Est_2:17_18 Est_2:17_19
Est:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:18 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς πότον πᾶσι τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ καὶ ὕψωσεν τοὺς γάμους Εσθηρ καὶ ἄφεσιν ἐποίησεν τοῖς ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ.
Est:2:18 And the king made a banquet for all his friends and great men for seven days, and he highly celebrated the marriage of Esther; and he made a release to those who were under his dominion. (Esther 2:18 Brenton)
Est:2:18 Wydał także król wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług swoich, ucztę Estery, a państwa uwolnił od podatków i dał im dary z hojnością królewską. (Est 2:18 BT_4)
Est:2:18 καὶ ἐποίησεν βασιλεὺς πότον πᾶσι τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ καὶ ὕψωσεν τοὺς γάμους Εσθηρ καὶ ἄφεσιν ἐποίησεν τοῖς ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ.
Est:2:18 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ ἑπτά καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ   καί ἄφ·εσις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Est:2:18 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Król Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zdolność Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Siedem I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Poślubiające celebrowanie I też, nawet, mianowicie Wybaczaj By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo On/ona/to/to samo
Est:2:18 kai\ e)poi/Esen o( basileu\s po/ton pa=si toi=s fi/lois au)tou= kai\ tai=s duna/mesin e)pi\ E(me/ras e(pta\ kai\ u(/PSOsen tou\s ga/mous *esTEr kai\ a)/fesin e)poi/Esen toi=s u(po\ tE\n basilei/an au)tou=.
Est:2:18 kai epoiEsen ho basileus poton pasi tois filois autu kai tais dynamesin epi hEmeras hepta kai hyPSOsen tus gamus esTEr kai afesin epoiEsen tois hypo tEn basileian autu.
Est:2:18 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_ASM A3_DPM RA_DPM A1_DPM RD_GSM C RA_DPF N3I_DPF P N1A_APF M C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM N_GSF C N3I_ASF VAI_AAI3S RA_DPM P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Est:2:18 and also, even, namely to do/make the king drinking party; drink every all, each, every, the whole of the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same and also, even, namely the ability upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day seven and also, even, namely to elevate/set high the wedding celebration ć and also, even, namely pardon to do/make the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the kingdom he/she/it/same
Est:2:18 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) all (dat) the (dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) him/it/same (gen) and the (dat) abilities (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) seven and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (acc) wedding celebrations (acc)   and pardon (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen)
Est:2:18 Est_2:18_1 Est_2:18_2 Est_2:18_3 Est_2:18_4 Est_2:18_5 Est_2:18_6 Est_2:18_7 Est_2:18_8 Est_2:18_9 Est_2:18_10 Est_2:18_11 Est_2:18_12 Est_2:18_13 Est_2:18_14 Est_2:18_15 Est_2:18_16 Est_2:18_17 Est_2:18_18 Est_2:18_19 Est_2:18_20 Est_2:18_21 Est_2:18_22 Est_2:18_23 Est_2:18_24 Est_2:18_25 Est_2:18_26 Est_2:18_27 Est_2:18_28
Est:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:19 ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἐθεράπευεν ἐν τῇ αὐλῇ.
Est:2:19 But Mardochaeus served in the palace. (Esther 2:19 Brenton)
Est:2:19 A gdy zgromadzono dziewczęta po raz drugi i Mardocheusz siedział w Bramie Królewskiej, (Est 2:19 BT_4)
Est:2:19 δὲ Μαρδοχαῖος ἐθεράπευεν ἐν τῇ αὐλῇ.
Est:2:19 ὁ ἡ τό δέ   θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -)
Est:2:19 zaś By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić}
Est:2:19 o( de\ *mardoCHai=os e)Tera/peuen e)n tE=| au)lE=|.
Est:2:19 ho de mardoCHaios eTerapeuen en tE aulE.
Est:2:19 RA_NSM x N2_NSM V1I_IAI3S P RA_DSF N1_DSF
Est:2:19 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute
Est:2:19 the (nom) Yet   he/she/it-was-TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed
Est:2:19 Est_2:19_1 Est_2:19_2 Est_2:19_3 Est_2:19_4 Est_2:19_5 Est_2:19_6 Est_2:19_7
Est:2:19 x x x x x x x
Est:2:20 ἡ δὲ Εσθηρ οὐχ ὑπέδειξεν τὴν πατρίδα αὐτῆς· οὕτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ Μαρδοχαῖος φοβεῖσθαι τὸν θεὸν καὶ ποιεῖν τὰ προστάγματα αὐτοῦ, καθὼς ἦν μετ’ αὐτοῦ, καὶ Εσθηρ οὐ μετήλλαξεν τὴν ἀγωγὴν αὐτῆς.
Est:2:20 Now Esther had not discovered her kindred; for so Mardochaeus commanded her, to fear God, and perform his commandments, as when she was with him: and Esther changed not her manner of life. (Esther 2:20 Brenton)
Est:2:20 Estera nie powiedziała o swoim pochodzeniu i o narodzie, tak jak to polecił jej Mardocheusz. Estera uczyniła zgodnie z poleceniem Mardocheusza, tak jakby była jeszcze pod jego opieką. (Est 2:20 BT_4)
Est:2:20 δὲ Εσθηρ οὐχ ὑπέδειξεν τὴν πατρίδα αὐτῆς· οὕτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ Μαρδοχαῖος φοβεῖσθαι τὸν θεὸν καὶ ποιεῖν τὰ προστάγματα αὐτοῦ, καθὼς ἦν μετ’ αὐτοῦ, καὶ Εσθηρ οὐ μετήλλαξεν τὴν ἀγωγὴν αὐτῆς.
Est:2:20 ὁ ἡ τό δέ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω γάρ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό   φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετ·αλλάσσω (μετ+αλλασσ-, -, μετ+αλλαξ-, μετ+ηλλαχ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀγωγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Est:2:20 zaś ??? Przed przydechem mocnym By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Ojczyzna On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Dla odtąd, jak By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo By bać się Bóg  I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zamieniać/zastępcę Sposób życia (poruszający) On/ona/to/to samo
Est:2:20 E( de\ *esTEr ou)CH u(pe/deiXen tE\n patri/da au)tE=s· ou(/tOs ga\r e)netei/lato au)tE=| *mardoCHai=os fobei=sTai to\n Teo\n kai\ poiei=n ta\ prosta/gmata au)tou=, kaTO\s E)=n met’ au)tou=, kai\ *esTEr ou) metE/llaXen tE\n a)gOgE\n au)tE=s.
Est:2:20 hE de esTEr uCH hypedeiXen tEn patrida autEs· hutOs gar eneteilato autE mardoCHaios fobeisTai ton Teon kai poiein ta prostagmata autu, kaTOs En met’ autu, kai esTEr u metEllaXen tEn agOgEn autEs.
Est:2:20 RA_NSF x N_NSF D VAI_AAI3S RA_ASF N3D_ASF RD_GSF D x VAI_AMI3S RD_DSF N2_NSM V2_PMN RA_ASM N2_ASM C V2_PAN RA_APN N3M_APN RD_GSM D V9_IAI3S P RD_GSM C N_NSF D VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSF
Est:2:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć οὐχ before rough breathing to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove the fatherland he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] for since, as to enjoin command he/she/it/same ć to fear the god [see theology] and also, even, namely to do/make the ć he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to exchange/substitute the way of life (motive) he/she/it/same
Est:2:20 the (nom) Yet   not he/she/it-MAKE KNOWN-ed the (acc) fatherland (acc) her/it/same (gen) thusly/like this for he/she/it-was-ENJOIN-ed her/it/same (dat)   to-be-being-FEAR-ed the (acc) god (acc) and to-be-DO/MAKE-ing the (nom|acc)   him/it/same (gen) as accordingly he/she/it-was after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and   not he/she/it-EXCHANGE/SUBSTITUTE-ed the (acc) way of life (acc) her/it/same (gen)
Est:2:20 Est_2:20_1 Est_2:20_2 Est_2:20_3 Est_2:20_4 Est_2:20_5 Est_2:20_6 Est_2:20_7 Est_2:20_8 Est_2:20_9 Est_2:20_10 Est_2:20_11 Est_2:20_12 Est_2:20_13 Est_2:20_14 Est_2:20_15 Est_2:20_16 Est_2:20_17 Est_2:20_18 Est_2:20_19 Est_2:20_20 Est_2:20_21 Est_2:20_22 Est_2:20_23 Est_2:20_24 Est_2:20_25 Est_2:20_26 Est_2:20_27 Est_2:20_28 Est_2:20_29 Est_2:20_30 Est_2:20_31 Est_2:20_32
Est:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:21 καὶ ἐλυπήθησαν οἱ δύο εὐνοῦχοι τοῦ βασιλέως οἱ ἀρχισωματοφύλακες ὅτι προήχθη Μαρδοχαῖος, καὶ ἐζήτουν ἀποκτεῖναι Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα.
Est:2:21 And two chamberlains of the king, the chiefs of the body-guard, were grieved, because Mardochaeus was promoted; and they sought to kill king Artaxerxes. (Esther 2:21 Brenton)
Est:2:21 Mardocheusz w tych dniach był przy Bramie Królewskiej. A niezadowoleni dwaj eunuchowie królewscy, Bigtan i Teresz, spomiędzy "stróżów progu", szukali sposobności, aby podnieść rękę na króla Aswerusa. (Est 2:21 BT_4)
Est:2:21 Καὶ ἐλυπήθησαν οἱ δύο εὐνοῦχοι τοῦ βασιλέως οἱ ἀρχισωματοφύλακες ὅτι προήχθη Μαρδοχαῖος, καὶ ἐζήτουν ἀποκτεῖναι Ἀρταξέρξην τὸν βασιλέα.
Est:2:21 καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀρχι·σωματο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] ὅτι προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-)   καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Est:2:21 I też, nawet, mianowicie By smucić się Dwa Eunuch Król Główne ciało zabezpieczają się Ponieważ/tamto By iść przodem I też, nawet, mianowicie By szukać By zabijać Król
Est:2:21 *kai\ e)lupE/TEsan oi( du/o eu)nou=CHoi tou= basile/Os oi( a)rCHisOmatofu/lakes o(/ti proE/CHTE *mardoCHai=os, kai\ e)DZE/toun a)poktei=nai *)artaXe/rXEn to\n basile/a.
Est:2:21 kai elypETEsan hoi dyo eunuCHoi tu basileOs hoi arCHisOmatofylakes hoti proECHTE mardoCHaios, kai eDZEtun apokteinai artaXerXEn ton basilea.
Est:2:21 C VCI_API3P RA_NPM M N2_NPM RA_GSM N3V_GSM RA_NPM N3K_NPM C VQI_API3S N2_NSM C V2I_IAI3P VA_AAN N1M_ASM RA_ASM N3V_ASM
Est:2:21 and also, even, namely to sorrow the two eunuch the king the chief body guard because/that to precede ć and also, even, namely to seek to kill ć the king
Est:2:21 and they-were-SORROW-ed the (nom) two (nom, acc, gen) eunuchs (nom|voc) the (gen) king (gen) the (nom) chief body guards (nom|voc) because/that he/she/it-was-PRECEDE-ed   and I-was-SEEK-ing, they-were-SEEK-ing to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt)   the (acc) king (acc)
Est:2:21 Est_2:21_1 Est_2:21_2 Est_2:21_3 Est_2:21_4 Est_2:21_5 Est_2:21_6 Est_2:21_7 Est_2:21_8 Est_2:21_9 Est_2:21_10 Est_2:21_11 Est_2:21_12 Est_2:21_13 Est_2:21_14 Est_2:21_15 Est_2:21_16 Est_2:21_17 Est_2:21_18
Est:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:22 καὶ ἐδηλώθη Μαρδοχαίῳ ὁ λόγος, καὶ ἐσήμανεν Εσθηρ, καὶ αὐτὴ ἐνεφάνισεν τῷ βασιλεῖ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς.
Est:2:22 And the matter was discovered to Mardochaeus, and he made it known to Esther, and she declared to the king the matter of the conspiracy. (Esther 2:22 Brenton)
Est:2:22 I doszła wiadomość o sprawie tej do Mardocheusza, i powiedział o tym królowej Esterze, a Estera oznajmiła królowi w imieniu Mardocheusza. (Est 2:22 BT_4)
Est:2:22 καὶ ἐδηλώθη Μαρδοχαίῳ λόγος, καὶ ἐσήμανεν Εσθηρ, καὶ αὐτὴ ἐνεφάνισεν τῷ βασιλεῖ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς.
Est:2:22 καί δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-)   ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ καί σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-)   καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·φανίζω (εν+φανιζ-, εν+φανι·σ-, εν+φανι·σ-, -, -, εν+φανισ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐπι·βουλή, -ῆς, ἡ
Est:2:22 I też, nawet, mianowicie By wyjawiać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? Król Parcela
Est:2:22 kai\ e)dElO/TE *mardoCHai/O| o( lo/gos, kai\ e)sE/manen *esTEr, kai\ au)tE\ e)nefa/nisen tO=| basilei= ta\ tE=s e)piboulE=s.
Est:2:22 kai edElOTE mardoCHaiO ho logos, kai esEmanen esTEr, kai autE enefanisen tO basilei ta tEs epibulEs.
Est:2:22 C VCI_API3S N2_DSM RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S N_DSF C RD_NSF VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM RA_APN RA_GSF N1_GSF
Est:2:22 and also, even, namely to disclose ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely to indicate signify, indicate, declare ć and also, even, namely he/she/it/same to ??? the king the the plot
Est:2:22 and he/she/it-was-DISCLOSE-ed   the (nom) word (nom) and he/she/it-INDICATE-ed   and she/it/same (nom) he/she/it-???-ed the (dat) king (dat) the (nom|acc) the (gen) plot (gen)
Est:2:22 Est_2:22_1 Est_2:22_2 Est_2:22_3 Est_2:22_4 Est_2:22_5 Est_2:22_6 Est_2:22_7 Est_2:22_8 Est_2:22_9 Est_2:22_10 Est_2:22_11 Est_2:22_12 Est_2:22_13 Est_2:22_14 Est_2:22_15 Est_2:22_16
Est:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:2:23 ὁ δὲ βασιλεὺς ἤτασεν τοὺς δύο εὐνούχους καὶ ἐκρέμασεν αὐτούς· καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς καταχωρίσαι εἰς μνημόσυνον ἐν τῇ βασιλικῇ βιβλιοθήκῃ ὑπὲρ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου ἐν ἐγκωμίῳ.
Est:2:23 And the king examined the two chamberlains, and hanged them: and the king gave orders to make a note for a memorial in the royal records of the good offices of Mardochaeus, as a commendation. (Esther 2:23 Brenton)
Est:2:23 Tak została wyśledzona sprawa i odkryta, i powieszono obu na drzewie, i zapisano to w księdze kronik w obecności króla. (Est 2:23 BT_4)
Est:2:23 δὲ βασιλεὺς ἤτασεν τοὺς δύο εὐνούχους καὶ ἐκρέμασεν αὐτούς· καὶ προσέταξεν βασιλεὺς καταχωρίσαι εἰς μνημόσυνον ἐν τῇ βασιλικῇ βιβλιοθήκῃ ὑπὲρ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου ἐν ἐγκωμίῳ.
Est:2:23 ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εὐν·οῦχος, -ου, ὁ καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   εἰς[1] μνημό·συνον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν   ὑπέρ ὁ ἡ τό εὔ·νοια, -ας, ἡ   ἐν  
Est:2:23 zaś Król Dwa Eunuch I też, nawet, mianowicie Do przeczulonego zawieszany On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać dyrektywę Król Do (+przyspieszenie) Pamięć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Est:2:23 o( de\ basileu\s E)/tasen tou\s du/o eu)nou/CHous kai\ e)kre/masen au)tou/s· kai\ prose/taXen o( basileu\s kataCHOri/sai ei)s mnEmo/sunon e)n tE=| basilikE=| biblioTE/kE| u(pe\r tE=s eu)noi/as *mardoCHai/ou e)n e)gkOmi/O|.
Est:2:23 ho de basileus Etasen tus dyo eunuCHus kai ekremasen autus· kai prosetaXen ho basileus kataCHOrisai eis mnEmosynon en tE basilikE biblioTEkE hyper tEs eunoias mardoCHaiu en enkOmiO.
Est:2:23 RA_NSM x N3V_NSM VAI_AAI3S RA_APM M N2_APM C VAI_AAI3S RD_APM C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAN P N2N_ASN P RA_DSF A1_DSF N1_DSF P RA_GSF N1A_GSF N2_GSM P N2_DSN
Est:2:23 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king ć the two eunuch and also, even, namely to hung up suspended he/she/it/same and also, even, namely to give a directive the king ć into (+acc) memory in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the royal (king's, nobleman) ć above (+acc), on behalf of (+gen) the ??? ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Est:2:23 the (nom) Yet king (nom)   the (acc) two (nom, acc, gen) eunuchs (acc) and he/she/it-HUNG UP-ed them/same (acc) and he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE the (nom) king (nom)   into (+acc) memory (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) the royal ([Adj] dat)   above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) ??? (gen), ???s (acc)   in/among/by (+dat)  
Est:2:23 Est_2:23_1 Est_2:23_2 Est_2:23_3 Est_2:23_4 Est_2:23_5 Est_2:23_6 Est_2:23_7 Est_2:23_8 Est_2:23_9 Est_2:23_10 Est_2:23_11 Est_2:23_12 Est_2:23_13 Est_2:23_14 Est_2:23_15 Est_2:23_16 Est_2:23_17 Est_2:23_18 Est_2:23_19 Est_2:23_20 Est_2:23_21 Est_2:23_22 Est_2:23_23 Est_2:23_24 Est_2:23_25 Est_2:23_26 Est_2:23_27
Est:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x