Est:3:1 Μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν ὁ βασιλεὺς Ἀρταξέρξης Αμαν Αμαδαθου Βουγαῖον καὶ ὕψωσεν αὐτόν, καὶ ἐπρωτοβάθρει πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ.
Est:3:1 And after this king Artaxerxes highly honoured Aman son of Amadathes, the Bugaean, and exalted him, and set his seat above all his friends. (Esther 3:1 Brenton)
Est:3:1 Po tych wydarzeniach król Aswerus uczynił wielkim Hamana, syna Hammedaty, Agagitę, i wywyższył go, i umieścił tron jego ponad wszystkimi książętami, którzy przy nim byli. (Est 3:1 BT_4)
Est:3:1 Μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν βασιλεὺς Ἀρταξέρξης Αμαν Αμαδαθου Βουγαῖον καὶ ὕψωσεν αὐτόν, καὶ ἐπρωτοβάθρει πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ.
Est:3:1 μετά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ         καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:3:1 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By chwalić/wychwalaj/chwałę Król I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo
Est:3:1 *meta\ de\ tau=ta e)do/Xasen o( basileu\s *)artaXe/rXEs *aman *amadaTou *bougai=on kai\ u(/PSOsen au)to/n, kai\ e)prOtoba/Trei pa/ntOn tO=n fi/lOn au)tou=.
Est:3:1 meta de tauta edoXasen ho basileus artaXerXEs aman amadaTu bugaion kai hyPSOsen auton, kai eprOtobaTrei pantOn tOn filOn autu.
Est:3:1 P x RD_APN VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N1M_NSM N_ASM N2_GSM N2_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C V2I_IAI3S A3_GPM RA_GPM A1_GPM RD_GSM
Est:3:1 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to glorify/extol/praise the king ć ć ć ć and also, even, namely to elevate/set high he/she/it/same and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same
Est:3:1 after (+acc), with (+gen) Yet these (nom|acc) he/she/it-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed the (nom) king (nom)         and he/she/it-ELEVATE/SET-ed-HIGH him/it/same (acc) and   all (gen) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) him/it/same (gen)
Est:3:1 Est_3:1_1 Est_3:1_2 Est_3:1_3 Est_3:1_4 Est_3:1_5 Est_3:1_6 Est_3:1_7 Est_3:1_8 Est_3:1_9 Est_3:1_10 Est_3:1_11 Est_3:1_12 Est_3:1_13 Est_3:1_14 Est_3:1_15 Est_3:1_16 Est_3:1_17 Est_3:1_18 Est_3:1_19
Est:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:2 καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ αὐλῇ προσεκύνουν αὐτῷ, οὕτως γὰρ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς ποιῆσαι· ὁ δὲ Μαρδοχαῖος οὐ προσεκύνει αὐτῷ.
Est:3:2 And all in the palace did him obeisance, for so the king had given orders to do: but Mardochaeus did not do him obeisance. (Esther 3:2 Brenton)
Est:3:2 Wszyscy słudzy króla, którzy stali w bramie, klękali i oddawali pokłon przed Hamanem, ponieważ taki rozkaz wydał król co do jego osoby. A Mardocheusz nie klękał i nie oddawał pokłonu. (Est 3:2 BT_4)
Est:3:2 καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ αὐλῇ προσεκύνουν αὐτῷ, οὕτως γὰρ προσέταξεν βασιλεὺς ποιῆσαι· δὲ Μαρδοχαῖος οὐ προσεκύνει αὐτῷ.
Est:3:2 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω γάρ προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δέ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:3:2 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Dla odtąd, jak By dawać dyrektywę Król By czynić/rób zaś ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
Est:3:2 kai\ pa/ntes oi( e)n tE=| au)lE=| proseku/noun au)tO=|, ou(/tOs ga\r prose/taXen o( basileu\s poiE=sai· o( de\ *mardoCHai=os ou) proseku/nei au)tO=|.
Est:3:2 kai pantes hoi en tE aulE prosekynun autO, hutOs gar prosetaXen ho basileus poiEsai· ho de mardoCHaios u prosekynei autO.
Est:3:2 C A3_NPM RA_NPM P RA_DSF N1_DSF V2I_IAI3P RD_DSM D x VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAN RA_NSM x N2_NSM D V2I_IAI3S RD_DSM
Est:3:2 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] for since, as to give a directive the king to do/make the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
Est:3:2 and all (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed I-was-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, they-were-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE him/it/same (dat) thusly/like this for he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE the (nom) king (nom) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom) Yet   not he/she/it-was-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE him/it/same (dat)
Est:3:2 Est_3:2_1 Est_3:2_2 Est_3:2_3 Est_3:2_4 Est_3:2_5 Est_3:2_6 Est_3:2_7 Est_3:2_8 Est_3:2_9 Est_3:2_10 Est_3:2_11 Est_3:2_12 Est_3:2_13 Est_3:2_14 Est_3:2_15 Est_3:2_16 Est_3:2_17 Est_3:2_18 Est_3:2_19 Est_3:2_20
Est:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:3 καὶ ἐλάλησαν οἱ ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως τῷ Μαρδοχαίῳ Μαρδοχαῖε, τί παρακούεις τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως λεγόμενα;
Est:3:3 And they in the king's palace said to Mardochaeus, Mardochaeus, why dost thou transgress the commands of the king? (Esther 3:3 Brenton)
Est:3:3 Wtedy stojący w bramie słudzy królewscy powiedzieli Mardocheuszowi: «Dlaczego przestępujesz polecenie króla?» (Est 3:3 BT_4)
Est:3:3 καὶ ἐλάλησαν οἱ ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως τῷ Μαρδοχαίῳ Μαρδοχαῖε, τί παρακούεις τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως λεγόμενα;
Est:3:3 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό     τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρ·ακούω (παρ+ακου-, παρ+ακου·σ-, παρ+ακου·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Est:3:3 I też, nawet, mianowicie By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ignorować (bądź nieposłusznym, podsłuchaj) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król By mówić/opowiadaj
Est:3:3 kai\ e)la/lEsan oi( e)n tE=| au)lE=| tou= basile/Os tO=| *mardoCHai/O| *mardoCHai=e, ti/ parakou/eis ta\ u(po\ tou= basile/Os lego/mena;
Est:3:3 kai elalEsan hoi en tE aulE tu basileOs tO mardoCHaiO mardoCHaie, ti parakueis ta hypo tu basileOs legomena;
Est:3:3 C VAI_AAI3P RA_NPM P RA_DSF N1_DSF RA_GSM N3V_GSM RA_DSM N2_DSM N2_VSM RI_ASN V1_PAI2S RA_APN P RA_GSM N3V_GSM V1_PMPAPN
Est:3:3 and also, even, namely to speak the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the king the ć ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ignore (disobey, overhear) the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the king to say/tell
Est:3:3 and they-SPEAK-ed the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (gen) king (gen) the (dat)     who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-IGNORE-ing the (nom|acc) under (+acc), by (+gen) the (gen) king (gen) while being-SAY/TELL-ed (nom|acc|voc)
Est:3:3 Est_3:3_1 Est_3:3_2 Est_3:3_3 Est_3:3_4 Est_3:3_5 Est_3:3_6 Est_3:3_7 Est_3:3_8 Est_3:3_9 Est_3:3_10 Est_3:3_11 Est_3:3_12 Est_3:3_13 Est_3:3_14 Est_3:3_15 Est_3:3_16 Est_3:3_17 Est_3:3_18
Est:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:4 καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐλάλουν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπήκουεν αὐτῶν· καὶ ὑπέδειξαν τῷ Αμαν Μαρδοχαῖον τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις ἀντιτασσόμενον· καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ὁ Μαρδοχαῖος ὅτι Ιουδαῖός ἐστιν.
Est:3:4 Thus they spoke daily to him, but he hearkened not unto them; so they represented to Aman that Mardochaeus resisted the commands of the king: and Mardochaeus had shewn to them that he was a Jew. (Esther 3:4 Brenton)
Est:3:4 Mówili do niego tak codziennie, ale on ich nie słuchał. Powiedzieli więc Hamanowi, aby się przekonać, czy trwałe będą postanowienia Mardocheusza, ponieważ wyznał im, że jest Żydem. (Est 3:4 BT_4)
Est:3:4 καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐλάλουν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπήκουεν αὐτῶν· καὶ ὑπέδειξαν τῷ Αμαν Μαρδοχαῖον τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις ἀντιτασσόμενον· καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς Μαρδοχαῖος ὅτι Ιουδαῖός ἐστιν.
Est:3:4 κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λόγος, -ου, ὁ ἀντι·τάσσω (αντι+τασσ-, αντι+ταξ-, -, -, -, -) ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὅτι Ἰουδαῖος -αία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί
Est:3:4 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień By mówić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By ustawiać się w rząd przeciw [by umieszczać wbrew; by kierować albo być kierowany przeciw] I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Żydowski By być
Est:3:4 kaT’ e(ka/stEn E(me/ran e)la/loun au)tO=|, kai\ ou)CH u(pE/kouen au)tO=n· kai\ u(pe/deiXan tO=| *aman *mardoCHai=on toi=s tou= basile/Os lo/gois a)ntitasso/menon· kai\ u(pe/deiXen au)toi=s o( *mardoCHai=os o(/ti *ioudai=o/s e)stin.
Est:3:4 kaT’ hekastEn hEmeran elalun autO, kai uCH hypEkuen autOn· kai hypedeiXan tO aman mardoCHaion tois tu basileOs logois antitassomenon· kai hypedeiXen autois ho mardoCHaios hoti iudaios estin.
Est:3:4 P A1_ASF N1A_ASF V2I_IAI3P RD_DSM C D V1I_IAI3S RD_GPM C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM N2_ASM RA_DPM RA_GSM N3V_GSM N2_DPM V1_PMPASM C VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM C N2_NSM V9_PAI3S
Est:3:4 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day to speak he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to obey he/she/it/same and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove the ć ć the the king word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to line up against [to set up in opposition to; to direct or be directed against] and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove he/she/it/same the ć because/that Jewish to be
Est:3:4 down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc) I-was-SPEAK-ing, they-were-SPEAK-ing him/it/same (dat) and not he/she/it-was-OBEY-ing them/same (gen) and they-MAKE KNOWN-ed the (dat)     the (dat) the (gen) king (gen) words (dat) while being-LINE-ed-UP-AGAINST (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-MAKE KNOWN-ed them/same (dat) the (nom)   because/that Jewish ([Adj] nom) he/she/it-is
Est:3:4 Est_3:4_1 Est_3:4_2 Est_3:4_3 Est_3:4_4 Est_3:4_5 Est_3:4_6 Est_3:4_7 Est_3:4_8 Est_3:4_9 Est_3:4_10 Est_3:4_11 Est_3:4_12 Est_3:4_13 Est_3:4_14 Est_3:4_15 Est_3:4_16 Est_3:4_17 Est_3:4_18 Est_3:4_19 Est_3:4_20 Est_3:4_21 Est_3:4_22 Est_3:4_23 Est_3:4_24 Est_3:4_25 Est_3:4_26 Est_3:4_27
Est:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:5 καὶ ἐπιγνοὺς Αμαν ὅτι οὐ προσκυνεῖ αὐτῷ Μαρδοχαῖος, ἐθυμώθη σφόδρα
Est:3:5 And when Aman understood that Mardochaeus did not obeisance to him, he was greatly enraged, (Esther 3:5 Brenton)
Est:3:5 I zauważył Haman, że Mardocheusz nie klękał i nie oddawał pokłonu, i napełnił się Haman gniewem. (Est 3:5 BT_4)
Est:3:5 καὶ ἐπιγνοὺς Αμαν ὅτι οὐ προσκυνεῖ αὐτῷ Μαρδοχαῖος, ἐθυμώθη σφόδρα
Est:3:5 ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)     ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σφόδρα
Est:3:5 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo By rozgniewać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Est:3:5 kai\ e)pignou\s *aman o(/ti ou) proskunei= au)tO=| *mardoCHai=os, e)TumO/TE sfo/dra
Est:3:5 kai epignus aman hoti u proskynei autO mardoCHaios, eTymOTE sfodra
Est:3:5 C VZ_AAPNSM N_NSM C D V2_PAI3S RD_DSM N2_NSM VCI_API3S D
Est:3:5 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes ć because/that οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same ć to anger vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Est:3:5 and upon RECOGNIZE-ing (nom|voc)   because/that not he/she/it-is-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, you(sg)-are-being-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE (classical), be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE! him/it/same (dat)   he/she/it-was-ANGER-ed vehement,
Est:3:5 Est_3:5_1 Est_3:5_2 Est_3:5_3 Est_3:5_4 Est_3:5_5 Est_3:5_6 Est_3:5_7 Est_3:5_8 Est_3:5_9 Est_3:5_10
Est:3:5 x x x x x x x x x x
Est:3:6 καὶ ἐβουλεύσατο ἀφανίσαι πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν Ἀρταξέρξου βασιλείαν Ιουδαίους.
Est:3:6 and took counsel to destroy utterly all the Jews who were under the rule of Artaxerxes. (Esther 3:6 Brenton)
Est:3:6 Uważał jednak za niegodne podnieść rękę na samego tylko Mardocheusza, ponieważ powiedziano mu o narodzie Mardocheusza. Szukał więc Haman sposobności, aby w całym królestwie Aswerusa wytępić wszystkich Żydów, to jest naród Mardocheusza. (Est 3:6 BT_4)
Est:3:6 καὶ ἐβουλεύσατο ἀφανίσαι πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν Ἀρταξέρξου βασιλείαν Ιουδαίους.
Est:3:6 καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό   βασιλεία, -ας, ἡ Ἰουδαῖος -αία -ον
Est:3:6 I też, nawet, mianowicie Do ??? By znikać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Królestwo Żydowski
Est:3:6 kai\ e)bouleu/sato a)fani/sai pa/ntas tou\s u(po\ tE\n *)artaXe/rXou basilei/an *ioudai/ous.
Est:3:6 kai ebuleusato afanisai pantas tus hypo tEn artaXerXu basileian iudaius.
Est:3:6 C VAI_AMI3S VA_AAN A3_APM RA_APM P RA_ASF N1M_GSM N1A_ASF N2_APM
Est:3:6 and also, even, namely to ??? to disappear every all, each, every, the whole of the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć kingdom Jewish
Est:3:6 and he/she/it-was-???-ed to-DISAPPEAR, be-you(sg)-DISAPPEAR-ed!, he/she/it-happens-to-DISAPPEAR (opt) all (acc) the (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc)   kingdom (acc) Jewish ([Adj] acc)
Est:3:6 Est_3:6_1 Est_3:6_2 Est_3:6_3 Est_3:6_4 Est_3:6_5 Est_3:6_6 Est_3:6_7 Est_3:6_8 Est_3:6_9 Est_3:6_10
Est:3:6 x x x x x x x x x x
Est:3:7 καὶ ἐποίησεν ψήφισμα ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῆς βασιλείας Ἀρταξέρξου καὶ ἔβαλεν κλήρους ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ μῆνα ἐκ μηνὸς ὥστε ἀπολέσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τὸ γένος Μαρδοχαίου, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος εἰς τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην τοῦ μηνός, ὅς ἐστιν Αδαρ.
Est:3:7 And he made a decree in the twelfth year of the reign of Artaxerxes, and cast lots daily and monthly, to slay in one day the race of Mardochaeus: and the lot fell on the fourteenth day of the month which is Adar. (Esther 3:7 Brenton)
Est:3:7 Od pierwszego miesiąca, to jest miesiąca Nisan, w dwunastym roku panowania króla Aswerusa rzucano "Pur", to jest los, w obecności Hamana na każdy dzień i na każdy miesiąc aż do dwunastego miesiąca Adar. (Est 3:7 BT_4)
Est:3:7 καὶ ἐποίησεν ψήφισμα ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῆς βασιλείας Ἀρταξέρξου καὶ ἔβαλεν κλήρους ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ μῆνα ἐκ μηνὸς ὥστε ἀπολέσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τὸ γένος Μαρδοχαίου, καὶ ἔπεσεν κλῆρος εἰς τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην τοῦ μηνός, ὅς ἐστιν Αδαρ.
Est:3:7 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἐν ἔτο·ς, -ους, τό δω·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) κλῆρος, -ου, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ καί μήν[2], μηνός, ὁ ἐκ μήν[2], μηνός, ὁ ὥστε ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό   καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Est:3:7 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Dwunasty Królestwo I też, nawet, mianowicie By rzucać Los Dzień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień I też, nawet, mianowicie Miesiąc Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miesiąc Tak tamto By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Dzień Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Los Do (+przyspieszenie) Czternasty Miesiąc Kto/, który/, który By być
Est:3:7 kai\ e)poi/Esen PSE/fisma e)n e)/tei dOdeka/tO| tE=s basilei/as *)artaXe/rXou kai\ e)/balen klE/rous E(me/ran e)X E(me/ras kai\ mE=na e)k mEno\s O(/ste a)pole/sai e)n mia=| E(me/ra| to\ ge/nos *mardoCHai/ou, kai\ e)/pesen o( klE=ros ei)s tE\n tessareskaideka/tEn tou= mEno/s, o(/s e)stin *adar.
Est:3:7 kai epoiEsen PSEfisma en etei dOdekatO tEs basileias artaXerXu kai ebalen klErus hEmeran eX hEmeras kai mEna ek mEnos hOste apolesai en mia hEmera to genos mardoCHaiu, kai epesen ho klEros eis tEn tessareskaidekatEn tu mEnos, hos estin adar.
Est:3:7 C VAI_AAI3S N3M_ASN P N3E_DSN A1_DSN RA_GSF N1A_GSF N1M_GSM C VBI_AAI3S N2_APM N1A_ASF P N1A_GSF C N3_ASM P N3_GSM C VA_AAN P A1A_DSF N1A_DSF RA_ASN N3E_ASN N2_GSM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASF A1_ASF RA_GSM N3_GSM RR_NSM V9_PAI3S N_NSM
Est:3:7 and also, even, namely to do/make ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among year twelfth the kingdom ć and also, even, namely to throw lot day out of (+gen) ἐξ before vowels day and also, even, namely month out of (+gen) ἐξ before vowels month so that to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one day the race race, class, kind ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the lot into (+acc) the fourteenth the month who/whom/which to be ć
Est:3:7 and he/she/it-DO/MAKE-ed   in/among/by (+dat) year (dat) twelfth (dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc)   and he/she/it-THROW-ed lots (acc) day (acc) out of (+gen) day (gen), days (acc) and month (acc) out of (+gen) month (gen) so that to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) in/among/by (+dat) one (dat) day (dat) the (nom|acc) race (nom|acc|voc)   and he/she/it-FALL-ed the (nom) lot (nom) into (+acc) the (acc) fourteenth (acc) the (gen) month (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is  
Est:3:7 Est_3:7_1 Est_3:7_2 Est_3:7_3 Est_3:7_4 Est_3:7_5 Est_3:7_6 Est_3:7_7 Est_3:7_8 Est_3:7_9 Est_3:7_10 Est_3:7_11 Est_3:7_12 Est_3:7_13 Est_3:7_14 Est_3:7_15 Est_3:7_16 Est_3:7_17 Est_3:7_18 Est_3:7_19 Est_3:7_20 Est_3:7_21 Est_3:7_22 Est_3:7_23 Est_3:7_24 Est_3:7_25 Est_3:7_26 Est_3:7_27 Est_3:7_28 Est_3:7_29 Est_3:7_30 Est_3:7_31 Est_3:7_32 Est_3:7_33 Est_3:7_34 Est_3:7_35 Est_3:7_36 Est_3:7_37 Est_3:7_38 Est_3:7_39
Est:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:8 καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην λέγων Ὑπάρχει ἔθνος διεσπαρμένον ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ σου, οἱ δὲ νόμοι αὐτῶν ἔξαλλοι παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, τῶν δὲ νόμων τοῦ βασιλέως παρακούουσιν, καὶ οὐ συμφέρει τῷ βασιλεῖ ἐᾶσαι αὐτούς·
Est:3:8 And he spoke to king Artaxerxes, saying, There is a nation scattered among the nations in all thy kingdom, and their laws differ from those of all the other nations; and they disobey the laws of the king; and it is not expedient for the king to let them alone. (Esther 3:8 Brenton)
Est:3:8 Potem rzekł Haman do króla Aswerusa: «Jest pewien naród rozproszony i odłączony od narodów we wszystkich państwach królestwa twego, a prawa jego są inne niż każdego innego narodu. Praw króla oni nie wykonują i w interesie króla leży, aby ich nie zostawić w spokoju. (Est 3:8 BT_4)
Est:3:8 καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην λέγων Ὑπάρχει ἔθνος διεσπαρμένον ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ σου, οἱ δὲ νόμοι αὐτῶν ἔξαλλοι παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, τῶν δὲ νόμων τοῦ βασιλέως παρακούουσιν, καὶ οὐ συμφέρει τῷ βασιλεῖ ἐᾶσαι αὐτούς·
Est:3:8 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   παρά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό δέ νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ παρ·ακούω (παρ+ακου-, παρ+ακου·σ-, παρ+ακου·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:3:8 I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By mówić/opowiadaj By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Naród [zobacz etniczny] By rozpraszać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Ty; twój/twój(sg) zaś Prawo On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] zaś Prawo; pastwisko Król By ignorować (bądź nieposłusznym, podsłuchaj) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do korzystnego łącz, trwać przy, Król By pozwalać On/ona/to/to samo
Est:3:8 kai\ e)la/lEsen pro\s to\n basile/a *)artaXe/rXEn le/gOn *(upa/rCHei e)/Tnos diesparme/non e)n toi=s e)/Tnesin e)n pa/sE| tE=| basilei/a| sou, oi( de\ no/moi au)tO=n e)/Xalloi para\ pa/nta ta\ e)/TnE, tO=n de\ no/mOn tou= basile/Os parakou/ousin, kai\ ou) sumfe/rei tO=| basilei= e)a=sai au)tou/s·
Est:3:8 kai elalEsen pros ton basilea artaXerXEn legOn yparCHei eTnos diesparmenon en tois eTnesin en pasE tE basileia su, hoi de nomoi autOn eXalloi para panta ta eTnE, tOn de nomOn tu basileOs parakuusin, kai u symferei tO basilei easai autus·
Est:3:8 C VAI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM N1M_ASM V1_PAPNSM V1_PAI3S N3E_NSN VM_XMPNSN P RA_DPN N3E_DPN P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RP_GS RA_NPM x N2_NPM RD_GPM A1B_NPM P A3_APN RA_APN N3E_APN RA_GPM x N2_GPM RA_GSM N3V_GSM V1_PAI3P C D V1_PAI3S RA_DSM N3V_DSM VA_AAN RD_APM
Est:3:8 and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the king ć to say/tell to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control nation [see ethnic] to scatter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] law he/she/it/same ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] law; pasturage the king to ignore (disobey, overhear) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to advantageous bring together, bear with, the king to allow he/she/it/same
Est:3:8 and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc)   while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) nation (nom|acc|voc) having-been-SCATTER-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) kingdom (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Yet laws (nom|voc) them/same (gen)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (gen) Yet laws (gen); pasturages (gen) the (gen) king (gen) they-are-IGNORE-ing, while IGNORE-ing (dat) and not he/she/it-is-ADVANTAGEOUS-ing, you(sg)-are-being-ADVANTAGEOUS-ed (classical) the (dat) king (dat) you(sg)-are-being-ALLOW-ed, to-ALLOW, be-you(sg)-ALLOW-ed!, he/she/it-happens-to-ALLOW (opt) them/same (acc)
Est:3:8 Est_3:8_1 Est_3:8_2 Est_3:8_3 Est_3:8_4 Est_3:8_5 Est_3:8_6 Est_3:8_7 Est_3:8_8 Est_3:8_9 Est_3:8_10 Est_3:8_11 Est_3:8_12 Est_3:8_13 Est_3:8_14 Est_3:8_15 Est_3:8_16 Est_3:8_17 Est_3:8_18 Est_3:8_19 Est_3:8_20 Est_3:8_21 Est_3:8_22 Est_3:8_23 Est_3:8_24 Est_3:8_25 Est_3:8_26 Est_3:8_27 Est_3:8_28 Est_3:8_29 Est_3:8_30 Est_3:8_31 Est_3:8_32 Est_3:8_33 Est_3:8_34 Est_3:8_35 Est_3:8_36 Est_3:8_37 Est_3:8_38 Est_3:8_39 Est_3:8_40
Est:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:9 εἰ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, δογματισάτω ἀπολέσαι αὐτούς, κἀγὼ διαγράψω εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τοῦ βασιλέως ἀργυρίου τάλαντα μύρια.
Est:3:9 If it seem good to the king, let him make a decree to destroy them: and I will remit into the king's treasury ten thousand talents of silver. (Esther 3:9 Brenton)
Est:3:9 Jeśli król uzna to za słuszne, niech wyda dekret, aby ich wytracić, a ja wpłacę na ręce urzędników dziesięć tysięcy talentów srebra, aby je przelano do skarbca królewskiego». (Est 3:9 BT_4)
Est:3:9 εἰ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, δογματισάτω ἀπολέσαι αὐτούς, κἀγὼ διαγράψω εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τοῦ βασιλέως ἀργυρίου τάλαντα μύρια.
Est:3:9 εἰ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δογματίζω (δογματιζ-, -, δογματι·σ-, δεδογματι·κ-, δεδογματισ-, δογματισ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κἀγώ (καὶ ἐγώ)   εἰς[1] ὁ ἡ τό γαζο·φυλάκιον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) τάλαντον, -ου, τό μύριοι -αι -α
Est:3:9 Jeżeli By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Król By wyrażać w formie dogmatycznej By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo I/też ja Do (+przyspieszenie) Skarbnica Król Kawałek srebra Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Dziesięć tysiąc/niezliczonego
Est:3:9 ei) dokei= tO=| basilei=, dogmatisa/tO a)pole/sai au)tou/s, ka)gO\ diagra/PSO ei)s to\ gaDZofula/kion tou= basile/Os a)rguri/ou ta/lanta mu/ria.
Est:3:9 ei dokei tO basilei, dogmatisatO apolesai autus, kagO diagraPSO eis to gaDZofylakion tu basileOs argyriu talanta myria.
Est:3:9 C V2_PAI3S RA_DSM N3V_DSM VA_AAD3S VA_AAN RD_APM C+RPNS VF_FAI1S P RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N3V_GSM N2N_GSN N2N_APN A1A_APN
Est:3:9 if to expect to seem, to please, to seem good to the king to dogmatize to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same and/also I ć into (+acc) the treasury the king piece of silver talent [Greek monetary unit of weight] ten thousand/innumerable
Est:3:9 if he/she/it-is-GLORY-ing, you(sg)-are-being-GLORY-ed (classical), be-you(sg)-GLORY-ing! the (dat) king (dat) let-him/her/it-DOGMATIZE! to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) them/same (acc) and/also I (nom)   into (+acc) the (nom|acc) treasury (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) piece of silver (gen) talents (nom|acc|voc) ten thousand/innumerable (nom|acc|voc), ten thousand/innumerable (nom|voc)
Est:3:9 Est_3:9_1 Est_3:9_2 Est_3:9_3 Est_3:9_4 Est_3:9_5 Est_3:9_6 Est_3:9_7 Est_3:9_8 Est_3:9_9 Est_3:9_10 Est_3:9_11 Est_3:9_12 Est_3:9_13 Est_3:9_14 Est_3:9_15 Est_3:9_16 Est_3:9_17
Est:3:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:10 καὶ περιελόμενος ὁ βασιλεὺς τὸν δακτύλιον ἔδωκεν εἰς χεῖρα τῷ Αμαν σφραγίσαι κατὰ τῶν γεγραμμένων κατὰ τῶν Ιουδαίων.
Est:3:10 And the king took off his ring, and gave it into the hands of Aman, to seal the decrees against the Jews. (Esther 3:10 Brenton)
Est:3:10 Na to zdjął król sygnet z ręki swojej i dał go Hamanowi, synowi Hammedaty, Agagicie, wrogowi Żydów. (Est 3:10 BT_4)
Est:3:10 καὶ περιελόμενος βασιλεὺς τὸν δακτύλιον ἔδωκεν εἰς χεῖρα τῷ Αμαν σφραγίσαι κατὰ τῶν γεγραμμένων κατὰ τῶν Ιουδαίων.
Est:3:10 καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό   σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) κατά ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) κατά ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
Est:3:10 I też, nawet, mianowicie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj Król Pierścień By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka By pieczętować W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By pisać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Żydowski
Est:3:10 kai\ perielo/menos o( basileu\s to\n daktu/lion e)/dOken ei)s CHei=ra tO=| *aman sfragi/sai kata\ tO=n gegramme/nOn kata\ tO=n *ioudai/On.
Est:3:10 kai perielomenos ho basileus ton daktylion edOken eis CHeira tO aman sfragisai kata tOn gegrammenOn kata tOn iudaiOn.
Est:3:10 C VB_AMPNSM RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S P N3_ASF RA_DSM N_DSM VA_AAN P RA_GPN VP_XMPGPN P RA_GPM N2_GPM
Est:3:10 and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away the king the ring to give into (+acc) hand the ć to seal down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to write down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the Jewish
Est:3:10 and upon being-TAKING OFF-ed (nom) the (nom) king (nom) the (acc) ring (acc) he/she/it-GIVE-ed into (+acc) hand (acc) the (dat)   to-SEAL, be-you(sg)-SEAL-ed!, he/she/it-happens-to-SEAL (opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) having-been-WRITE-ed (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) Jewish ([Adj] gen)
Est:3:10 Est_3:10_1 Est_3:10_2 Est_3:10_3 Est_3:10_4 Est_3:10_5 Est_3:10_6 Est_3:10_7 Est_3:10_8 Est_3:10_9 Est_3:10_10 Est_3:10_11 Est_3:10_12 Est_3:10_13 Est_3:10_14 Est_3:10_15 Est_3:10_16 Est_3:10_17 Est_3:10_18
Est:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:11 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Αμαν Τὸ μὲν ἀργύριον ἔχε, τῷ δὲ ἔθνει χρῶ ὡς βούλει.
Est:3:11 And the king said to Aman, Keep the silver, and treat the nation as thou wilt. (Esther 3:11 Brenton)
Est:3:11 I powiedział król do Hamana: «Niech będzie ci dane srebro i lud ten, abyś uczynił z nim to, co wydaje się słuszne w oczach twoich». (Est 3:11 BT_4)
Est:3:11 καὶ εἶπεν βασιλεὺς τῷ Αμαν Τὸ μὲν ἀργύριον ἔχε, τῷ δὲ ἔθνει χρῶ ὡς βούλει.
Est:3:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μέν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό δέ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ὡς βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
Est:3:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Kawałek srebra By mieć zaś Naród [zobacz etniczny] By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Jak/jak By planować/decyduj się/zamierzaj
Est:3:11 kai\ ei)=pen o( basileu\s tO=| *aman *to\ me\n a)rgu/rion e)/CHe, tO=| de\ e)/Tnei CHrO= O(s bou/lei.
Est:3:11 kai eipen ho basileus tO aman to men argyrion eCHe, tO de eTnei CHrO hOs bulei.
Est:3:11 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM RA_ASN x N2N_ASN V1_PAD2S RA_DSN x N3E_DSN V3_PAI1S C V1_PMI2S
Est:3:11 and also, even, namely to say/tell the king the ć the indeed (yet, certainly, surely) piece of silver to have the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] nation [see ethnic] to use/treat (profit, advise) as/like to plan/determine/intend
Est:3:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (dat)   the (nom|acc) indeed piece of silver (nom|acc|voc) be-you(sg)-HAVE-ing! the (dat) Yet nation (dat) be-you(sg)-being-USE/TREAT-ed! as/like you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed (classical)
Est:3:11 Est_3:11_1 Est_3:11_2 Est_3:11_3 Est_3:11_4 Est_3:11_5 Est_3:11_6 Est_3:11_7 Est_3:11_8 Est_3:11_9 Est_3:11_10 Est_3:11_11 Est_3:11_12 Est_3:11_13 Est_3:11_14 Est_3:11_15 Est_3:11_16
Est:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:12 καὶ ἐκλήθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ βασιλέως μηνὶ πρώτῳ τῇ τρισκαιδεκάτῃ καὶ ἔγραψαν, ὡς ἐπέταξεν Αμαν, τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς ἄρχουσιν κατὰ πᾶσαν χώραν ἀπὸ Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας, ταῖς ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χώραις, τοῖς τε ἄρχουσι τῶν ἐθνῶν κατὰ τὴν αὐτῶν λέξιν δι’ Ἀρταξέρξου τοῦ βασιλέως.
Est:3:12 So the king's recorders were called in the first month, on the thirteenth day, and they wrote as Aman commanded to the captains and governors in every province, from India even to Ethiopia, to a hundred and twenty-seven provinces; and to the rulers of the nations according to their several languages, in the name of king Artaxerxes. (Esther 3:12 Brenton)
Est:3:12 Zawołano pisarzy królewskich w miesiącu pierwszym dnia trzynastego i napisano wszystko, co rozkazał Haman, do satrapów króla i do namiestników, którzy stali na czele wszystkich państw, i do książąt poszczególnych narodów; napisano do każdego państwa jego pismem i do poszczególnych narodów w jego języku w imieniu króla Aswerusa i opieczętowano sygnetem królewskim. (Est 3:12 BT_4)
Est:3:12 καὶ ἐκλήθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ βασιλέως μηνὶ πρώτῳ τῇ τρισκαιδεκάτῃ καὶ ἔγραψαν, ὡς ἐπέταξεν Αμαν, τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς ἄρχουσιν κατὰ πᾶσαν χώραν ἀπὸ Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας, ταῖς ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χώραις, τοῖς τε ἄρχουσι τῶν ἐθνῶν κατὰ τὴν αὐτῶν λέξιν δι’ Ἀρταξέρξου τοῦ βασιλέως.
Est:3:12 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό τρισ·και·δέκατος -η -ον [LXX] καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὡς ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-)   ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) χώρα, -ας, ἡ ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό τέ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό   διά   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Est:3:12 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Skryba Król ???; miesiąc Po pierwsze Trzynasty I też, nawet, mianowicie By pisać Jak/jak By mówić co by robić stategist I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Etiopia Sto Ikona; dwadzieścia Siedem Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I [umieszczona z tyłu współrzędna] Władca; by zaczynać się Naród [zobacz etniczny] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Król
Est:3:12 kai\ e)klE/TEsan oi( grammatei=s tou= basile/Os mEni\ prO/tO| tE=| triskaideka/tE| kai\ e)/graPSan, O(s e)pe/taXen *aman, toi=s stratEgoi=s kai\ toi=s a)/rCHousin kata\ pa=san CHO/ran a)po\ *)indikE=s e(/Os tE=s *ai)Tiopi/as, tai=s e(kato\n ei)/kosi e(pta\ CHO/rais, toi=s te a)/rCHousi tO=n e)TnO=n kata\ tE\n au)tO=n le/Xin di’ *)artaXe/rXou tou= basile/Os.
Est:3:12 kai eklETEsan hoi grammateis tu basileOs mEni prOtO tE triskaidekatE kai egraPSan, hOs epetaXen aman, tois stratEgois kai tois arCHusin kata pasan CHOran apo indikEs heOs tEs aiTiopias, tais hekaton eikosi hepta CHOrais, tois te arCHusi tOn eTnOn kata tEn autOn leXin di’ artaXerXu tu basileOs.
Est:3:12 C VCI_API3P RA_NPM N3V_NPM RA_GSM N3V_GSM N3_DSM A1_DSMS RA_DSF A1_DSF C VAI_AAI3P C VAI_AAI3S N_NSM RA_DPM N2_DPM C RA_DPM N3_DPM P A1S_ASF N1A_ASF P N1_GSF P RA_GSF N1A_GSF RA_DPF M M M N1A_DPF RA_DPM x N3_DPM RA_GPN N3E_GPN P RA_ASF RD_GPM N3I_ASF P N1M_GSM RA_GSM N3V_GSM
Est:3:12 and also, even, namely to call call the scribe the king ???; month first the thirteenth and also, even, namely to write as/like to tell what to do ć the stategist and also, even, namely the ruler; to begin down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle region realm (clίme); land, country, territory, tract from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn the Ethiopia the hundred icon; twenty seven region realm (clίme); land, country, territory, tract the and [postpositive coordinate] ruler; to begin the nation [see ethnic] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć the king
Est:3:12 and they-were-CALL-ed the (nom) scribes (acc, nom|voc) the (gen) king (gen) ??? (voc); month (dat) first (dat) the (dat) thirteenth (dat) and they-WRITE-ed as/like he/she/it-TELL-ed-WHAT-TO-DO   the (dat) stategists (dat) and the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) region (acc) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Ethiopia (gen) the (dat) hundred icons (dat); twenty seven regions (dat) the (dat) and [postpositive coordinate] rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) the (gen) nations (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) them/same (gen)   because of (+acc), through (+gen)   the (gen) king (gen)
Est:3:12 Est_3:12_1 Est_3:12_2 Est_3:12_3 Est_3:12_4 Est_3:12_5 Est_3:12_6 Est_3:12_7 Est_3:12_8 Est_3:12_9 Est_3:12_10 Est_3:12_11 Est_3:12_12 Est_3:12_13 Est_3:12_14 Est_3:12_15 Est_3:12_16 Est_3:12_17 Est_3:12_18 Est_3:12_19 Est_3:12_20 Est_3:12_21 Est_3:12_22 Est_3:12_23 Est_3:12_24 Est_3:12_25 Est_3:12_26 Est_3:12_27 Est_3:12_28 Est_3:12_29 Est_3:12_30 Est_3:12_31 Est_3:12_32 Est_3:12_33 Est_3:12_34 Est_3:12_35 Est_3:12_36 Est_3:12_37 Est_3:12_38 Est_3:12_39 Est_3:12_40 Est_3:12_41 Est_3:12_42 Est_3:12_43 Est_3:12_44 Est_3:12_45 Est_3:12_46
Est:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:13 καὶ ἀπεστάλη διὰ βιβλιαφόρων εἰς τὴν Ἀρταξέρξου βασιλείαν ἀφανίσαι τὸ γένος τῶν Ιουδαίων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ μηνὸς δωδεκάτου, ὅς ἐστιν Αδαρ, καὶ διαρπάσαι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν. –
Est:3:13 3,13 And the message was sent by posts throughout the kingdom of Artaxerxes, to destroy utterly the race of the Jews on the first day of the twelfth month, which is Adar, and to plunder their goods.
Est:3:13 Est 3,13 Potem wysłano listy przez gońców do wszystkich państw króla, aby wygubić i wybić, i wyniszczyć wszystkich Żydów od chłopca do starca, dzieci i kobiety w tym samym dniu, to jest w dniu trzynastym miesiąca dwunastego, to jest w miesiącu Adar, a majątek ich skonfiskować.
Est:3:13 καὶ ἀπεστάλη διὰ βιβλιαφόρων εἰς τὴν Ἀρταξέρξου βασιλείαν ἀφανίσαι τὸ γένος τῶν Ιουδαίων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ μηνὸς δωδεκάτου, ὅς ἐστιν Αδαρ, καὶ διαρπάσαι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν.
Est:3:13 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) διά   εἰς[1] ὁ ἡ τό   βασιλεία, -ας, ἡ ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   μήν[2], μηνός, ὁ δω·δέκατος -η -ον ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   καί δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:3:13 I też, nawet, mianowicie zamawiać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) Królestwo By znikać Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden Miesiąc Dwunasty Kto/, który/, który By być I też, nawet, mianowicie By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo  
Est:3:13 kai\ a)pesta/lE dia\ bibliafo/rOn ei)s tE\n *)artaXe/rXou basilei/an a)fani/sai to\ ge/nos tO=n *ioudai/On e)n E(me/ra| mia=| mEno\s dOdeka/tou, o(/s e)stin *adar, kai\ diarpa/sai ta\ u(pa/rCHonta au)tO=n.
Est:3:13 kai apestalE dia bibliaforOn eis tEn artaXerXu basileian afanisai to genos tOn iudaiOn en hEmera mia mEnos dOdekatu, hos estin adar, kai diarpasai ta hyparCHonta autOn.
Est:3:13 C VDI_API3S P N2_GPM P RA_ASF N1M_GSM N1A_ASF VA_AAN RA_ASN N3E_ASN RA_GPM N2_GPM P N1A_DSF A1A_DSF N3_GSM A1_GSM RR_NSM V9_PAI3S N_NSM C VA_AAN RA_APN V1_PAPAPN RD_GPM
Est:3:13 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć into (+acc) the ć kingdom to disappear the race race, class, kind the Jewish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one month twelfth who/whom/which to be ć and also, even, namely to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same  
Est:3:13 and he/she/it-was-ORDER FORTH-ed because of (+acc), through (+gen)   into (+acc) the (acc)   kingdom (acc) to-DISAPPEAR, be-you(sg)-DISAPPEAR-ed!, he/she/it-happens-to-DISAPPEAR (opt) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) in/among/by (+dat) day (dat) one (dat) month (gen) twelfth (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is   and you(sg)-will-be-SPOLIATE-ed, to-SPOLIATE, be-you(sg)-SPOLIATE-ed!, he/she/it-happens-to-SPOLIATE (opt) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) them/same (gen)  
Est:3:13 Est_3:13_1 Est_3:13_2 Est_3:13_3 Est_3:13_4 Est_3:13_5 Est_3:13_6 Est_3:13_7 Est_3:13_8 Est_3:13_9 Est_3:13_10 Est_3:13_11 Est_3:13_12 Est_3:13_13 Est_3:13_14 Est_3:13_15 Est_3:13_16 Est_3:13_17 Est_3:13_18 Est_3:13_19 Est_3:13_20 Est_3:13_21 Est_3:13_22 Est_3:13_23 Est_3:13_24 Est_3:13_25 Est_3:13_26 Est_3:13_27
Est:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:13a τῆς δὲ ἐπιστολῆς ἐστιν τὸ ἀντίγραφον τόδε Βασιλεὺς μέγας Ἀρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοπάρχαις ὑποτεταγμένοις τάδε γράφει
Est:3:13a a) And the following is the copy of the letter; The great king Artaxerxes writes thus to the rulers and inferior governors of a hundred and twenty-seven provinces, from India even to Ethiopia, who hold authority under him.
Est:3:13a a) Odpis dekretu jest następujący: «Wielki król Artakserkses pisze do książąt i rządców stu dwudziestu siedmiu państw od Indii aż do Etiopii:
Est:3:13a τῆς δὲ ἐπιστολῆς ἐστιν τὸ ἀντίγραφον τόδε Βασιλεὺς μέγας Ἀρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοπάρχαις ὑποτεταγμένοις τάδε γράφει
Est:3:13a ὁ ἡ τό δέ ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὅ·δε ἥ·δε τό·δε βασιλεύς, -έως, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί   ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
Est:3:13a zaś List [list apostolski] By być Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Król Wielki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Etiopia Sto Ikona; dwadzieścia Siedem Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By pisać
Est:3:13a tE=s de\ e)pistolE=s e)stin to\ a)nti/grafon to/de *basileu\s me/gas *)artaXe/rXEs toi=s a)po\ tE=s *)indikE=s e(/Os tE=s *ai)Tiopi/as e(kato\n ei)/kosi e(pta\ CHOrO=n a)/rCHousi kai\ topa/rCHais u(potetagme/nois ta/de gra/fei
Est:3:13a tEs de epistolEs estin to antigrafon tode basileus megas artaXerXEs tois apo tEs indikEs heOs tEs aiTiopias hekaton eikosi hepta CHOrOn arCHusi kai toparCHais hypotetagmenois tade grafei
Est:3:13a RA_GSF x N1_GSF V9_PAI3S RA_NSN N2N_NSN RD_NSN N3V_NSM A1P_NSM N1M_NSM RA_DPM P RA_GSF N1_GSF P RA_GSF N1A_GSF M M M N1A_GPF N3_DPM C N1M_DPM VK_XMPDPM RD_APN V1_PAI3S
Est:3:13a the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] letter [epistle] to be the ć such things [definite article + δέ] king great ć the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć until; dawn the Ethiopia hundred icon; twenty seven northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room ruler; to begin and also, even, namely ć to subordinate [like a soldier to a commander] such things [definite article + δέ] to write
Est:3:13a                                                      
Est:3:13a Est_3:13a_1 Est_3:13a_2 Est_3:13a_3 Est_3:13a_4 Est_3:13a_5 Est_3:13a_6 Est_3:13a_7 Est_3:13a_8 Est_3:13a_9 Est_3:13a_10 Est_3:13a_11 Est_3:13a_12 Est_3:13a_13 Est_3:13a_14 Est_3:13a_15 Est_3:13a_16 Est_3:13a_17 Est_3:13a_18 Est_3:13a_19 Est_3:13a_20 Est_3:13a_21 Est_3:13a_22 Est_3:13a_23 Est_3:13a_24 Est_3:13a_25 Est_3:13a_26 Est_3:13a_27
Est:3:13a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:13b Πολλῶν ἐπάρξας ἐθνῶν καὶ πάσης ἐπικρατήσας οἰκουμένης ἐβουλήθην, μὴ τῷ θράσει τῆς ἐξουσίας ἐπαιρόμενος, ἐπιεικέστερον δὲ καὶ μετὰ ἠπιότητος ἀεὶ διεξάγων, τοὺς τῶν ὑποτεταγμένων ἀκυμάτους διὰ παντὸς καταστῆσαι βίους, τήν τε βασιλείαν ἥμερον καὶ πορευτὴν μέχρι περάτων παρεξόμενος ἀνανεώσασθαί τε τὴν ποθουμένην τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις εἰρήνην.
Est:3:13b b) Ruling over many nations and having obtained dominion over the whole world, I was minded (not elated by the confidence of power, but ever conducting myself with great moderation and gentleness) to make the lives of my subjects continually tranquil, desiring both to maintain the kingdom quiet and orderly to its utmost limits, and to restore the peace desired by all men.
Est:3:13b b) Gdy zapanowałem nad licznymi narodami i gdy podbiłem cały świat nie nadużywając władzy swojej, lecz z łaskawością i łagodnością stale sprawując rządy, chciałem cicho unormować życie podwładnych, królestwo umocnić spokojnie aż po granice i przywrócić wszystkim ludom upragniony pokój.
Est:3:13b Πολλῶν ἐπάρξας ἐθνῶν καὶ πάσης ἐπικρατήσας οἰκουμένης ἐβουλήθην, μὴ τῷ θράσει τῆς ἐξουσίας ἐπαιρόμενος, ἐπιεικέστερον δὲ καὶ μετὰ ἠπιότητος ἀεὶ διεξάγων, τοὺς τῶν ὑποτεταγμένων ἀκυμάτους διὰ παντὸς καταστῆσαι βίους, τήν τε βασιλείαν ἥμερον καὶ πορευτὴν μέχρι περάτων παρεξόμενος ἀνανεώσασθαί τε τὴν ποθουμένην τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις εἰρήνην.
Est:3:13b πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ   ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) μή ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ἐπιεικέσ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐπι·εικής) δέ καί μετά   ἀεί/αἰεί   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-)   διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) βίος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τέ βασιλεία, -ας, ἡ   καί   μέχρι/μέχρις πέρα[τ]ς, -ατος, τό παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -) ἀνα·νεόω (ανα+νε(ο)-, ανα+νεω·σ-, ανα+νεω·σ-, -, -, -) τέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰρήνη, -ης, ἡ
Est:3:13b Dużo Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać By planować/decyduj się/zamierzaj Nie Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By podnosić ??? zaś I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zawsze By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Życie I [umieszczona z tyłu współrzędna] Królestwo I też, nawet, mianowicie Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) By zabezpieczać się By wznawiać I [umieszczona z tyłu współrzędna] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Pokój
Est:3:13b *pollO=n e)pa/rXas e)TnO=n kai\ pa/sEs e)pikratE/sas oi)koume/nEs e)boulE/TEn, mE\ tO=| Tra/sei tE=s e)Xousi/as e)pairo/menos, e)pieike/steron de\ kai\ meta\ E)pio/tEtos a)ei\ dieXa/gOn, tou\s tO=n u(potetagme/nOn a)kuma/tous dia\ panto\s katastE=sai bi/ous, tE/n te basilei/an E(/meron kai\ poreutE\n me/CHri pera/tOn pareXo/menos a)naneO/sasTai/ te tE\n poToume/nEn toi=s pa=sin a)nTrO/pois ei)rE/nEn.
Est:3:13b pollOn eparXas eTnOn kai pasEs epikratEsas oikumenEs ebulETEn, mE tO Trasei tEs eXusias epairomenos, epieikesteron de kai meta EpiotEtos aei dieXagOn, tus tOn hypotetagmenOn akymatus dia pantos katastEsai bius, tEn te basileian hEmeron kai poreutEn meCHri peratOn pareXomenos ananeOsasTai te tEn poTumenEn tois pasin anTrOpois eirEnEn.
Est:3:13b A3_GPN VA_AAPNSM N3E_GPN C A1S_GSF VA_AAPNSM V2_PMPGSF VCI_API1S D RA_DSN N3_DSN RA_GSF N1A_GSF V1_PMPNSM A3H_ASM x C P N3_GSF D V1_PAPNSM RA_APM RA_GPM VK_XMPGPM A1B_APM P A3_GSM VA_AAN N2_APM RA_ASF x N1A_ASF A1B_ASF C A1_ASF P N3T_GPN VF_FMPNSM VA_AMN x RA_ASF V2_PMPASF RA_DPM A3_DPM N2_DPM N1_ASF
Est:3:13b much ć nation [see ethnic] and also, even, namely every all, each, every, the whole of ć inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell to plan/determine/intend not the ć the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to raise ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć always ć the the to subordinate [like a soldier to a commander] ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to enable lay, render widowed life the and [postpositive coordinate] kingdom ć and also, even, namely ć until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) to provide to renew and [postpositive coordinate] the ć the every all, each, every, the whole of human peace
Est:3:13b                                                                                            
Est:3:13b Est_3:13b_1 Est_3:13b_2 Est_3:13b_3 Est_3:13b_4 Est_3:13b_5 Est_3:13b_6 Est_3:13b_7 Est_3:13b_8 Est_3:13b_9 Est_3:13b_10 Est_3:13b_11 Est_3:13b_12 Est_3:13b_13 Est_3:13b_14 Est_3:13b_15 Est_3:13b_16 Est_3:13b_17 Est_3:13b_18 Est_3:13b_19 Est_3:13b_20 Est_3:13b_21 Est_3:13b_22 Est_3:13b_23 Est_3:13b_24 Est_3:13b_25 Est_3:13b_26 Est_3:13b_27 Est_3:13b_28 Est_3:13b_29 Est_3:13b_30 Est_3:13b_31 Est_3:13b_32 Est_3:13b_33 Est_3:13b_34 Est_3:13b_35 Est_3:13b_36 Est_3:13b_37 Est_3:13b_38 Est_3:13b_39 Est_3:13b_40 Est_3:13b_41 Est_3:13b_42 Est_3:13b_43 Est_3:13b_44 Est_3:13b_45 Est_3:13b_46
Est:3:13b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:13c πυθομένου δέ μου τῶν συμβούλων πῶς ἂν ἀχθείη τοῦτο ἐπὶ πέρας, σωφροσύνῃ παρ’ ἡμῖν διενέγκας καὶ ἐν τῇ εὐνοίᾳ ἀπαραλλάκτως καὶ βεβαίᾳ πίστει ἀποδεδειγμένος καὶ δεύτερον τῶν βασιλειῶν γέρας ἀπενηνεγμένος Αμαν
Est:3:13c c) But when I had enquired of my counsellors how this should be brought to pass. Aman, who excels in soundness of judgment among us, and has been manifestly well inclined without wavering and with unshaken fidelity, and had obtained the second post in the kingdom,
Est:3:13c c) Gdy pytałem moich doradców, jak by to można dokładnie przeprowadzić, Haman, który wyróżniał się przy nas mądrością i niezmiernie przychylnym usposobieniem oraz odznaczał się niezachwianą wiernością, zajmując drugie miejsce w królestwie,
Est:3:13c πυθομένου δέ μου τῶν συμβούλων πῶς ἂν ἀχθείη τοῦτο ἐπὶ πέρας, σωφροσύνῃ παρ’ ἡμῖν διενέγκας καὶ ἐν τῇ εὐνοίᾳ ἀπαραλλάκτως καὶ βεβαίᾳ πίστει ἀποδεδειγμένος καὶ δεύτερον τῶν βασιλειῶν γέρας ἀπενηνεγμένος Αμαν
Est:3:13c πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σύμ·βουλος, -ου, ὁ πῶς[1] ἄν ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί πέρα[τ]ς, -ατος, τό σω·φρο·σύνη, -ης, ἡ παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·φέρω (δια+φερ-, δι+οι·σ-, δι+ενεγκ·[σ]-, -, δια+ενηνεγκ-, δια+ενεχ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό εὔ·νοια, -ας, ἡ   καί βέβαιος -α -ον πίστις, -εως, ἡ ἀπο·δείκνυμι (ath. απο+δεικνυ-, -, απο+δειξ-, -, απο+δεδεικ-, -) καί δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον γέρας, -ως, τό [LXX] ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-)  
Est:3:13c By dowiadywać się zaś Ja Doradca Jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By prowadzić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Zdrowy rozsądek [odczuwanie] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja By przewyższać/donośność na wskroś (przebieranie miarę, różny {inny}, wartościowy (nadmiar, przewyższają, celują)) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? I też, nawet, mianowicie Absolutnie pewny Wiara(pełność) By udowadniać dowód, zakładać, okazywać I też, nawet, mianowicie Drugi Królestwo; królewski Przyznaj By zabierać poddawaj się odwdzięczać się
Est:3:13c puTome/nou de/ mou tO=n sumbou/lOn pO=s a)/n a)CHTei/E tou=to e)pi\ pe/ras, sOfrosu/nE| par’ E(mi=n diene/gkas kai\ e)n tE=| eu)noi/a| a)paralla/ktOs kai\ bebai/a| pi/stei a)podedeigme/nos kai\ deu/teron tO=n basileiO=n ge/ras a)penEnegme/nos *aman
Est:3:13c pyTomenu de mu tOn symbulOn pOs an aCHTeiE tuto epi peras, sOfrosynE par’ hEmin dienenkas kai en tE eunoia aparallaktOs kai bebaia pistei apodedeigmenos kai deuteron tOn basileiOn geras apenEnegmenos aman
Est:3:13c VB_AMPGSM x RP_GS RA_GPM N2_GPM D x VQ_APO3S RD_NSN P N3T_ASN N1_DSF P RP_DP VA_AAPNSM C P RA_DSF N1A_DSF D C A1A_DSF N3I_DSF VK_XMPNSM C A1A_ASN RA_GPF N1A_GPF N3_ASN VK_XMPNSM N_NSM
Est:3:13c to inquire δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the adviser how ever (if ever) to lead this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) good sense [sensibleness] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I to surpass/carry through (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel)) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ??? ć and also, even, namely absolutely certain faith(fulness) to prove evidence, establish, evince and also, even, namely second the kingdom; royal award to carry away yield to repay ć
Est:3:13c                                                              
Est:3:13c Est_3:13c_1 Est_3:13c_2 Est_3:13c_3 Est_3:13c_4 Est_3:13c_5 Est_3:13c_6 Est_3:13c_7 Est_3:13c_8 Est_3:13c_9 Est_3:13c_10 Est_3:13c_11 Est_3:13c_12 Est_3:13c_13 Est_3:13c_14 Est_3:13c_15 Est_3:13c_16 Est_3:13c_17 Est_3:13c_18 Est_3:13c_19 Est_3:13c_20 Est_3:13c_21 Est_3:13c_22 Est_3:13c_23 Est_3:13c_24 Est_3:13c_25 Est_3:13c_26 Est_3:13c_27 Est_3:13c_28 Est_3:13c_29 Est_3:13c_30 Est_3:13c_31
Est:3:13c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:13d ἐπέδειξεν ἡμῖν ἐν πάσαις ταῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην φυλαῖς ἀναμεμεῖχθαι δυσμενῆ λαόν τινα τοῖς νόμοις ἀντίθετον πρὸς πᾶν ἔθνος τά τε τῶν βασιλέων παραπέμποντας διηνεκῶς διατάγματα πρὸς τὸ μὴ κατατίθεσθαι τὴν ὑφ’ ἡμῶν κατευθυνομένην ἀμέμπτως συναρχίαν.
Est:3:13d d) informed us that a certain ill-disposed people is mixed up with all the tribes throughout the world, opposed in their law to every other nation, and continually neglecting the commands of the king, so that the united government blamelessly administered by us is not quietly established.
Est:3:13d d) wskazał nam, że wmieszał się pomiędzy inne szczepy całego świata pewien naród wrogo do pozostałych usposobiony, który przez swoje prawa sprzeciwia się wszystkim narodom i stale lekceważy zarządzenia królów, tak iż stanowi przeszkodę w rządach nienagannie sprawowanych przez nas nad całością.
Est:3:13d ἐπέδειξεν ἡμῖν ἐν πάσαις ταῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην φυλαῖς ἀναμεμεῖχθαι δυσμενῆ λαόν τινα τοῖς νόμοις ἀντίθετον πρὸς πᾶν ἔθνος τά τε τῶν βασιλέων παραπέμποντας διηνεκῶς διατάγματα πρὸς τὸ μὴ κατατίθεσθαι τὴν ὑφ’ ἡμῶν κατευθυνομένην ἀμέμπτως συναρχίαν.
Est:3:13d ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) φυλή, -ῆς, ἡ     λαός, -οῦ, ὁ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ   πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό τέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ     διά·ταγμα[τ], -ατος, τό πρός ὁ ἡ τό μή κατα·τίθημι (ath. κατα+τιθ(ε)-, -, κατα+θη·κ- or 2nd ath. κατα+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἀ·μέμπτως  
Est:3:13d By pokazywać eksponat, demonstrować, pokazywać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Szczep Ludzie Jakiś/jakikolwiek Prawo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Król Edykt (mandat, zamówienie {rozkaz}, kierujący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie Do leżał (na dół) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Nienagannie
Est:3:13d e)pe/deiXen E(mi=n e)n pa/sais tai=s kata\ tE\n oi)koume/nEn fulai=s a)namemei=CHTai dusmenE= lao/n tina toi=s no/mois a)nti/Teton pro\s pa=n e)/Tnos ta/ te tO=n basile/On parape/mpontas diEnekO=s diata/gmata pro\s to\ mE\ katati/TesTai tE\n u(f’ E(mO=n kateuTunome/nEn a)me/mptOs sunarCHi/an.
Est:3:13d epedeiXen hEmin en pasais tais kata tEn oikumenEn fylais anamemeiCHTai dysmenE laon tina tois nomois antiTeton pros pan eTnos ta te tOn basileOn parapempontas diEnekOs diatagmata pros to mE katatiTesTai tEn hyf’ hEmOn kateuTynomenEn amemptOs synarCHian.
Est:3:13d VAI_AAI3S RP_DP P A1S_DPF RA_DPF P RA_ASF V2_PMPASF N1_DPF VK_XMN A3H_ASM N2_ASM RI_ASM RA_DPM N2_DPM A1B_ASM P A3_ASN N3E_ASN RA_APN x RA_GPM N3V_GPM V1_PAPAPM D N3M_APN P RA_ASN D V7_PMN RA_ASF P RP_GP VM_XMPASF D N1A_ASF
Est:3:13d to show exhibit, demonstrate, display I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell tribe ć ć people some/any the law ć toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] the and [postpositive coordinate] the king ć ć edict (mandate, order, directive) toward (+acc,+gen,+dat) the not to lay (down) the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing I to lead keep straight, guide, direct, instruct blamelessly ć
Est:3:13d                                       the (nom|acc)                                
Est:3:13d Est_3:13d_1 Est_3:13d_2 Est_3:13d_3 Est_3:13d_4 Est_3:13d_5 Est_3:13d_6 Est_3:13d_7 Est_3:13d_8 Est_3:13d_9 Est_3:13d_10 Est_3:13d_11 Est_3:13d_12 Est_3:13d_13 Est_3:13d_14 Est_3:13d_15 Est_3:13d_16 Est_3:13d_17 Est_3:13d_18 Est_3:13d_19 Est_3:13d_20 Est_3:13d_21 Est_3:13d_22 Est_3:13d_23 Est_3:13d_24 Est_3:13d_25 Est_3:13d_26 Est_3:13d_27 Est_3:13d_28 Est_3:13d_29 Est_3:13d_30 Est_3:13d_31 Est_3:13d_32 Est_3:13d_33 Est_3:13d_34 Est_3:13d_35 Est_3:13d_36
Est:3:13d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:13e διειληφότες οὖν τόδε τὸ ἔθνος μονώτατον ἐν ἀντιπαραγωγῇ παντὶ διὰ παντὸς ἀνθρώπῳ κείμενον διαγωγὴν νόμων ξενίζουσαν παραλλάσσον καὶ δυσνοοῦν τοῖς ἡμετέροις πράγμασιν τὰ χείριστα συντελοῦν κακὰ καὶ πρὸς τὸ μὴ τὴν βασιλείαν εὐσταθείας τυγχάνειν·
Est:3:13e e) Having then conceived that this nation alone of all others is continually set in opposition to every man, introducing as a change a foreign code of laws, and injuriously plotting to accomplish the worst of evils against our interests, and against the happy establishment of the monarchy;
Est:3:13e e) Przekonawszy się, że jedynie ten naród pozostaje ze wszystkimi w stałej niezgodzie, że trzyma się w odosobnieniu na skutek swych praw, że nieżyczliwy jest dla naszych spraw, spełniając najgorsze czyny, tak iż państwo nigdy nie będzie mogło dojść do wewnętrznego pokoju,
Est:3:13e διειληφότες οὖν τόδε τὸ ἔθνος μονώτατον ἐν ἀντιπαραγωγῇ παντὶ διὰ παντὸς ἀνθρώπῳ κείμενον διαγωγὴν νόμων ξενίζουσαν παραλλάσσον καὶ δυσνοοῦν τοῖς ἡμετέροις πράγμασιν τὰ χείριστα συντελοῦν κακὰ καὶ πρὸς τὸ μὴ τὴν βασιλείαν εὐσταθείας τυγχάνειν·
Est:3:13e   οὖν ὅ·δε ἥ·δε τό·δε ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μονώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of μόνος) ἐν   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -)   νόμος, -ου, ὁ; νομή, -ῆς, ἡ ξενίζω (ξενιζ-, ξενι(ε)·[σ]-, ξενι·σ-, -, -, ξενισ·θ-)   καί δυσ·νοέω [LXX] (δυσνο(ε)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χείριστος -η -ον [LXX] (Superl. of κακός) συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί πρός ὁ ἡ τό μή ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -)
Est:3:13e Dlatego/wtedy Takie rzeczy [przedimek określony + ??] Naród [zobacz etniczny] Pojedynczy najwięcej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By leżeć Prawo; pastwisko Do “bardziej obcego {dziwniejszego} ize” (bardziej obcy {dziwniejszy} przyjmują [obserwuj jak obcy {dziwny}/obcy człowiek]) I też, nawet, mianowicie Do ??? Nasz/nasz Sprawa [zobacz pragmatyczny] Najgorzej By uzupełniać Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie Królestwo By natykać się na
Est:3:13e dieilEfo/tes ou)=n to/de to\ e)/Tnos monO/taton e)n a)ntiparagOgE=| panti\ dia\ panto\s a)nTrO/pO| kei/menon diagOgE\n no/mOn Xeni/DZousan paralla/sson kai\ dusnoou=n toi=s E(mete/rois pra/gmasin ta\ CHei/rista suntelou=n kaka\ kai\ pro\s to\ mE\ tE\n basilei/an eu)staTei/as tugCHa/nein·
Est:3:13e dieilEfotes un tode to eTnos monOtaton en antiparagOgE panti dia pantos anTrOpO keimenon diagOgEn nomOn XeniDZusan parallasson kai dysnoun tois hEmeterois pragmasin ta CHeirista syntelun kaka kai pros to mE tEn basileian eustaTeias tynCHanein·
Est:3:13e VX_XAPNPM x RD_ASN RA_ASN N3E_ASN A1_ASNS P N1_DSF A3_DSM P A3_GSM N2_DSM V5_PMPASN N1_ASF N2_GPM V1_PAPASF V1_PAPASN C V2_PAPASN RA_DPN A1A_DPN N3M_DPN RA_APN A1_APNS V2_PAPASN A1_APN C P RA_ASN D RA_ASF N1A_ASF N1A_ASF V1_PAN
Est:3:13e ć therefore/then such things [definite article + δέ] the nation [see ethnic] single most in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć every all, each, every, the whole of because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of human to recline ć law; pasturage to “stranger-ize” (stranger-receive [regard as strange/a stranger]) ć and also, even, namely to ??? the our/ours matter [see pragmatic] the worst to complete wickedly to do evil and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the not the kingdom ć to chance upon
Est:3:13e                                                                    
Est:3:13e Est_3:13e_1 Est_3:13e_2 Est_3:13e_3 Est_3:13e_4 Est_3:13e_5 Est_3:13e_6 Est_3:13e_7 Est_3:13e_8 Est_3:13e_9 Est_3:13e_10 Est_3:13e_11 Est_3:13e_12 Est_3:13e_13 Est_3:13e_14 Est_3:13e_15 Est_3:13e_16 Est_3:13e_17 Est_3:13e_18 Est_3:13e_19 Est_3:13e_20 Est_3:13e_21 Est_3:13e_22 Est_3:13e_23 Est_3:13e_24 Est_3:13e_25 Est_3:13e_26 Est_3:13e_27 Est_3:13e_28 Est_3:13e_29 Est_3:13e_30 Est_3:13e_31 Est_3:13e_32 Est_3:13e_33 Est_3:13e_34
Est:3:13e x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:13f προστετάχαμεν οὖν τοὺς σημαινομένους ὑμῖν ἐν τοῖς γεγραμμένοις ὑπὸ Αμαν τοῦ τεταγμένου ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ δευτέρου πατρὸς ἡμῶν πάντας σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἀπολέσαι ὁλορριζεὶ ταῖς τῶν ἐχθρῶν μαχαίραις ἄνευ παντὸς οἴκτου καὶ φειδοῦς τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνὸς Αδαρ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους,
Est:3:13f f) we signified to you in the letter written by Aman, who is set over the public affairs and is our second governor, to destroy them all utterly with their wives and children by the swords of the enemies, without pitying or sparing any, on the fourteenth day of the twelfth month Adar, of the present year;
Est:3:13f f) rozkazaliśmy, aby osoby wymienione w pismach Hamana, który jest przełożonym nad sprawami państwa i drugim ojcem naszym - aby wszyscy ci wraz z żonami i dziećmi zginęli całkowicie od miecza przeciwników, bez żadnego współczucia i oszczędzania, czternastego dnia dwunastego miesiąca Adar, roku bieżącego.
Est:3:13f προστετάχαμεν οὖν τοὺς σημαινομένους ὑμῖν ἐν τοῖς γεγραμμένοις ὑπὸ Αμαν τοῦ τεταγμένου ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ δευτέρου πατρὸς ἡμῶν πάντας σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἀπολέσαι ὁλορριζεὶ ταῖς τῶν ἐχθρῶν μαχαίραις ἄνευ παντὸς οἴκτου καὶ φειδοῦς τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνὸς Αδαρ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους,
Est:3:13f προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) οὖν ὁ ἡ τό σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὑπό   ὁ ἡ τό τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό καί δεύτερος -α -ον πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σύν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἄνευ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   καί   ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον μήν[2], μηνός, ὁ   ὁ ἡ τό ἐν·ίστημι (ath. εν+ιστ(α)-/ath. εν+ιστ(η)-, εν+στη·σ-, 2nd ath. εν+στ(η)-/ath. εν+στ(α)-, εν+εστη·κ-/εν+εστ(α)·[κ]-, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό
Est:3:13f By dawać dyrektywę Dlatego/wtedy By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pisać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sprawa [zobacz pragmatyczny] I też, nawet, mianowicie Drugi Ojciec Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Razem z/włączając (+dat) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Wrogość; wrogi Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Bez (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Czternasty Dwunasty Miesiąc By ustalać do pozycji Rok
Est:3:13f prosteta/CHamen ou)=n tou\s sEmainome/nous u(mi=n e)n toi=s gegramme/nois u(po\ *aman tou= tetagme/nou e)pi\ tO=n pragma/tOn kai\ deute/rou patro\s E(mO=n pa/ntas su\n gunaiXi\ kai\ te/knois a)pole/sai o(lorriDZei\ tai=s tO=n e)CHTrO=n maCHai/rais a)/neu panto\s oi)/ktou kai\ feidou=s tE=| tessareskaideka/tE| tou= dOdeka/tou mEno\s *adar tou= e)nestO=tos e)/tous,
Est:3:13f prostetaCHamen un tus sEmainomenus hymin en tois gegrammenois hypo aman tu tetagmenu epi tOn pragmatOn kai deuteru patros hEmOn pantas syn gynaiXi kai teknois apolesai holorriDZei tais tOn eCHTrOn maCHairais aneu pantos oiktu kai feidus tE tessareskaidekatE tu dOdekatu mEnos adar tu enestOtos etus,
Est:3:13f VX_XAI1P x RA_APM V1_PMPAPM RP_DP P RA_DPN VP_XMPDPN P N_GSM RA_GSM VK_XMPGSM P RA_GPN N3M_GPN C A1A_GSM N3_GSM RP_GP A3_APM P N3K_DPF C N2N_DPN VA_AAN D RA_DPF RA_GPM A1A_GPM N1_DPF P A3_GSM N2_GSM C N3_GSF RA_DSF A1_DSF RA_GSM A1_GSM N3_GSM N_GSM RA_GSN VXI_XAPGSN N3E_GSN
Est:3:13f to give a directive therefore/then the to indicate signify, indicate, declare you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to write under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć the to order category, grade, class, trim, orderliness upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the matter [see pragmatic] and also, even, namely second father I every all, each, every, the whole of together with/including (+dat) woman/wife and also, even, namely child to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing ć the the enmity; hostile sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” without (+gen) every all, each, every, the whole of ć and also, even, namely ć the fourteenth the twelfth month ć the to fix into position year
Est:3:13f                                                                                        
Est:3:13f Est_3:13f_1 Est_3:13f_2 Est_3:13f_3 Est_3:13f_4 Est_3:13f_5 Est_3:13f_6 Est_3:13f_7 Est_3:13f_8 Est_3:13f_9 Est_3:13f_10 Est_3:13f_11 Est_3:13f_12 Est_3:13f_13 Est_3:13f_14 Est_3:13f_15 Est_3:13f_16 Est_3:13f_17 Est_3:13f_18 Est_3:13f_19 Est_3:13f_20 Est_3:13f_21 Est_3:13f_22 Est_3:13f_23 Est_3:13f_24 Est_3:13f_25 Est_3:13f_26 Est_3:13f_27 Est_3:13f_28 Est_3:13f_29 Est_3:13f_30 Est_3:13f_31 Est_3:13f_32 Est_3:13f_33 Est_3:13f_34 Est_3:13f_35 Est_3:13f_36 Est_3:13f_37 Est_3:13f_38 Est_3:13f_39 Est_3:13f_40 Est_3:13f_41 Est_3:13f_42 Est_3:13f_43 Est_3:13f_44
Est:3:13f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:13g ὅπως οἱ πάλαι καὶ νῦν δυσμενεῖς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ βιαίως εἰς τὸν ᾅδην κατελθόντες εἰς τὸν μετέπειτα χρόνον εὐσταθῆ καὶ ἀτάραχα παρέχωσιν ἡμῖν διὰ τέλους τὰ πράγματα. –
Est:3:13g g) that the people aforetime and now ill-disposed to us having been violently consigned to death in one day, may hereafter secure to us continually a well constituted and quiet state of affairs. (Esther 3:13 Brenton)
Est:3:13g g) I aby od dawna nieżyczliwie usposobieni w jednym dniu przemocą zesłani zostali do Hadesu i w ten sposób na przyszłość zapewnili nam zawsze bezpieczne i niczym niezamącone sprawowanie rządów w państwie». (Est 3:13 BT_4)
Est:3:13g ὅπως οἱ πάλαι καὶ νῦν δυσμενεῖς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ βιαίως εἰς τὸν ᾅδην κατελθόντες εἰς τὸν μετέπειτα χρόνον εὐσταθῆ καὶ ἀτάραχα παρέχωσιν ἡμῖν διὰ τέλους τὰ πράγματα.
Est:3:13g ὅπως ὁ ἡ τό πάλαι; πάλη, -ης, ἡ καί νῦν   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   εἰς[1] ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ κατ·έρχομαι (κατ+ερχ-, -, 2nd κατ+ελθ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό μετ·έπ·ειτα   χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)   καί   παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
Est:3:13g Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Dawniej; walcz I też, nawet, mianowicie Teraz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden Do (+przyspieszenie) Hades By obniżać się Do (+przyspieszenie) Od tego czasu Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ja Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Sprawa [zobacz pragmatyczny]  
Est:3:13g o(/pOs oi( pa/lai kai\ nu=n dusmenei=s e)n E(me/ra| mia=| biai/Os ei)s to\n a(/|dEn katelTo/ntes ei)s to\n mete/peita CHro/non eu)staTE= kai\ a)ta/raCHa pare/CHOsin E(mi=n dia\ te/lous ta\ pra/gmata.
Est:3:13g hopOs hoi palai kai nyn dysmeneis en hEmera mia biaiOs eis ton hadEn katelTontes eis ton metepeita CHronon eustaTE kai ataraCHa pareCHOsin hEmin dia telus ta pragmata.
Est:3:13g C RA_NPM D C D A3H_NPM P N1A_DSF A1A_DSF D P RA_ASM N1M_ASM VB_AAPNPM P RA_ASM D N2_ASM A3H_APN C A1B_APN V1_PAS3P RP_DP P N3E_GSN RA_APN N3M_APN
Est:3:13g so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. the of old; struggle and also, even, namely now ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one ć into (+acc) the Hades to come down into (+acc) the thereafter time – a specific time (specified time) or space of time (a while). ć and also, even, namely ć to provide I because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) end (event, consummation) the matter [see pragmatic]  
Est:3:13g                                                        
Est:3:13g Est_3:13g_1 Est_3:13g_2 Est_3:13g_3 Est_3:13g_4 Est_3:13g_5 Est_3:13g_6 Est_3:13g_7 Est_3:13g_8 Est_3:13g_9 Est_3:13g_10 Est_3:13g_11 Est_3:13g_12 Est_3:13g_13 Est_3:13g_14 Est_3:13g_15 Est_3:13g_16 Est_3:13g_17 Est_3:13g_18 Est_3:13g_19 Est_3:13g_20 Est_3:13g_21 Est_3:13g_22 Est_3:13g_23 Est_3:13g_24 Est_3:13g_25 Est_3:13g_26 Est_3:13g_27 Est_3:13g_28
Est:3:13g x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:14 τὰ δὲ ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν ἐξετίθετο κατὰ χώραν, καὶ προσετάγη πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἑτοίμους εἶναι εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην.
Est:3:14 And the copies of the letters were published in every province; and an order was given to all the nations to be ready against that day. (Esther 3:14 Brenton)
Est:3:14 Odpis pisma został dostarczony wszystkim państwom jako ustawa i ogłoszono wszystkim narodom, aby były gotowe na ten dzień. (Est 3:14 BT_4)
Est:3:14 τὰ δὲ ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν ἐξετίθετο κατὰ χώραν, καὶ προσετάγη πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἑτοίμους εἶναι εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην.
Est:3:14 ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ἐκ·τίθημι (ath. εκ+τιθ(ε)-, εκ+θη·σ-, εκ+θη·κ- or 2nd ath. εκ+θ(ε)-, -, -, εκ+τε·θ-) κατά χώρα, -ας, ἡ καί προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἕτοιμος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Est:3:14 zaś List [list apostolski] Do ??? W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie By dawać dyrektywę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Gotowy By być Do (+przyspieszenie) Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Est:3:14 ta\ de\ a)nti/grafa tO=n e)pistolO=n e)Xeti/Teto kata\ CHO/ran, kai\ proseta/gE pa=si toi=s e)/Tnesin e(toi/mous ei)=nai ei)s tE\n E(me/ran tau/tEn.
Est:3:14 ta de antigrafa tOn epistolOn eXetiTeto kata CHOran, kai prosetagE pasi tois eTnesin hetoimus einai eis tEn hEmeran tautEn.
Est:3:14 RA_NPN x N2N_NPN RA_GPF N1_GPF V7I_IMI3S P N1A_ASF C VDI_API3S A3_DPN RA_DPN N3E_DPN A1_APM V9_PAN P RA_ASF N1A_ASF RD_ASF
Est:3:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the letter [epistle] to ??? down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely to give a directive every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] ready to be into (+acc) the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Est:3:14   Yet   the (gen) letters (gen) he/she/it-was-being-???-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) region (acc) and he/she/it-was-GIVE-ed-A-DIRECTIVE all (dat) the (dat) nations (dat) ready ([Adj] acc) to-be into (+acc) the (acc) day (acc) this (acc)
Est:3:14 Est_3:14_1 Est_3:14_2 Est_3:14_3 Est_3:14_4 Est_3:14_5 Est_3:14_6 Est_3:14_7 Est_3:14_8 Est_3:14_9 Est_3:14_10 Est_3:14_11 Est_3:14_12 Est_3:14_13 Est_3:14_14 Est_3:14_15 Est_3:14_16 Est_3:14_17 Est_3:14_18 Est_3:14_19
Est:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:3:15 ἐσπεύδετο δὲ τὸ πρᾶγμα καὶ εἰς Σουσαν· ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ Αμαν ἐκωθωνίζοντο, ἐταράσσετο δὲ ἡ πόλις.
Est:3:15 And the business was hastened, and that at Susa: and the king and Aman began to drink; but the city was troubled. (Esther 3:15 Brenton)
Est:3:15 Gońcy pobiegli przynaglani rozkazem królewskim, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Haman siedzieli i pili, miasto zaś Suza było w rozterce. (Est 3:15 BT_4)
Est:3:15 ἐσπεύδετο δὲ τὸ πρᾶγμα καὶ εἰς Σουσαν· δὲ βασιλεὺς καὶ Αμαν ἐκωθωνίζοντο, ἐταράσσετο δὲ πόλις.
Est:3:15 σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό καί εἰς[1] τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ καί     ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Est:3:15 Do ??? zaś Sprawa [zobacz pragmatyczny] I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By trzeć się używany, trzeć się zaś Król I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się zaś Miasto
Est:3:15 e)speu/deto de\ to\ pra=gma kai\ ei)s *sousan· o( de\ basileu\s kai\ *aman e)kOTOni/DZonto, e)tara/sseto de\ E( po/lis.
Est:3:15 espeudeto de to pragma kai eis susan· ho de basileus kai aman ekOTOniDZonto, etarasseto de hE polis.
Est:3:15 V1I_IPI3S x RA_NSN N3M_NSN D P N_AS RA_NSM x N3V_NSM C N_NSM V1I_IMI3P V1I_IMI3S x RA_NSF N3I_NSF
Est:3:15 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the matter [see pragmatic] and also, even, namely into (+acc) to rub worn, rub the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king and also, even, namely ć ć to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the city
Est:3:15 he/she/it-was-being-???-ed Yet the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) and into (+acc) going-to-RUB (fut ptcp) (acc) the (nom) Yet king (nom) and     he/she/it-was-being-UNSETTLE-ed Yet the (nom) city (nom)
Est:3:15 Est_3:15_1 Est_3:15_2 Est_3:15_3 Est_3:15_4 Est_3:15_5 Est_3:15_6 Est_3:15_7 Est_3:15_8 Est_3:15_9 Est_3:15_10 Est_3:15_11 Est_3:15_12 Est_3:15_13 Est_3:15_14 Est_3:15_15 Est_3:15_16 Est_3:15_17
Est:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x