Est:1:1a Ἔτους δευτέρου βασιλεύοντος Ἀρταξέρξου τοῦ μεγάλου τῇ μιᾷ τοῦ Νισα ἐνύπνιον εἶδεν Μαρδοχαῖος ὁ τοῦ Ιαιρου τοῦ Σεμειου τοῦ Κισαιου ἐκ φυλῆς Βενιαμιν,
Est:1:1a a) In the second year of the reign of Artaxerxes the great king, on the first day of Nisan, Mardochaeus the son of Jarius, the son of Semeias, the son of Cisaus, of the tribe of Benjamine,
Est:1:1a a) W drugim roku panowania wielkiego króla Artakserksesa, pierwszego Nisan, miał sen Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z pokolenia Beniamina,
Est:1:1a Ἔτους δευτέρου βασιλεύοντος Ἀρταξέρξου τοῦ μεγάλου τῇ μιᾷ τοῦ Νισα ἐνύπνιον εἶδεν Μαρδοχαῖος τοῦ Ιαιρου τοῦ Σεμειου τοῦ Κισαιου ἐκ φυλῆς Βενιαμιν,
Est:1:1a ἔτο·ς, -ους, τό δεύτερος -α -ον βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό   ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰάϊρος v.l. Ἰάειρ-, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἐκ φυλή, -ῆς, ἡ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ
Est:1:1a Rok Drugi By panować Wielki Jeden Sen By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jairus Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Beniamin
Est:1:1a *)/etous deute/rou basileu/ontos *)artaXe/rXou tou= mega/lou tE=| mia=| tou= *nisa e)nu/pnion ei)=den *mardoCHai=os o( tou= *iairou tou= *semeiou tou= *kisaiou e)k fulE=s *beniamin,
Est:1:1a etus deuteru basileuontos artaXerXu tu megalu tE mia tu nisa enypnion eiden mardoCHaios ho tu iairu tu semeiu tu kisaiu ek fylEs beniamin,
Est:1:1a N3E_GSN A1A_GSN V1_PAPGSM N1M_GSM RA_GSM A1_GSM RA_DSF A1A_DSF RA_GSM N_GSM N2N_ASN VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM N1M_GSM RA_GSM N1M_GSM P N1_GSF N_GSM
Est:1:1a year second to reign ć the great the one the ć dream to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć the the Jairus the ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels tribe Benjamin
Est:1:1a                                              
Est:1:1a Est_1:1a_1 Est_1:1a_2 Est_1:1a_3 Est_1:1a_4 Est_1:1a_5 Est_1:1a_6 Est_1:1a_7 Est_1:1a_8 Est_1:1a_9 Est_1:1a_10 Est_1:1a_11 Est_1:1a_12 Est_1:1a_13 Est_1:1a_14 Est_1:1a_15 Est_1:1a_16 Est_1:1a_17 Est_1:1a_18 Est_1:1a_19 Est_1:1a_20 Est_1:1a_21 Est_1:1a_22 Est_1:1a_23
Est:1:1a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1b ἄνθρωπος Ιουδαῖος οἰκῶν ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ἄνθρωπος μέγας θεραπεύων ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως·
Est:1:1b b) a Jew dwelling in the city Susa, a great man, serving in the king's palace, saw a vision.
Est:1:1b b) Żyd, mieszkający w mieście Suzie, mąż wybitny, pełniący służbę na królewskim dworze.
Est:1:1b ἄνθρωπος Ιουδαῖος οἰκῶν ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ἄνθρωπος μέγας θεραπεύων ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως·
Est:1:1b ἄνθρωπος, -ου, ὁ Ἰουδαῖος -αία -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Est:1:1b Ludzki Żydowski Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Ludzki Wielki By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Król
Est:1:1b a)/nTrOpos *ioudai=os oi)kO=n e)n *sou/sois tE=| po/lei, a)/nTrOpos me/gas Terapeu/On e)n tE=| au)lE=| tou= basile/Os·
Est:1:1b anTrOpos iudaios oikOn en susois tE polei, anTrOpos megas TerapeuOn en tE aulE tu basileOs·
Est:1:1b N2_NSM N2_NSM V2_PAPNSM P N_DPN RA_DSF N3I_DSF N2_NSM A1P_NSM V1_PAPNSM P RA_DSF N1_DSF RA_GSM N3V_GSM
Est:1:1b human Jewish house; to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the city human great to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the king
Est:1:1b       in/among/by (+dat)                      
Est:1:1b Est_1:1b_1 Est_1:1b_2 Est_1:1b_3 Est_1:1b_4 Est_1:1b_5 Est_1:1b_6 Est_1:1b_7 Est_1:1b_8 Est_1:1b_9 Est_1:1b_10 Est_1:1b_11 Est_1:1b_12 Est_1:1b_13 Est_1:1b_14 Est_1:1b_15
Est:1:1b x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1c ἦν δὲ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, ἧς ᾐχμαλώτευσεν Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐξ Ιερουσαλημ μετὰ Ιεχονιου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας.
Est:1:1c c) Now he was of the captivity which Nabuchodonosor king of Babylon had carried captive from Jerusalem, with Jachonias the king of Judea.
Est:1:1c c) Był on z liczby jeńców, których uprowadził Nabuchodonozor, król babiloński, razem z Jechoniaszem, królem judzkim.
Est:1:1c ἦν δὲ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, ἧς ᾐχμαλώτευσεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐξ Ιερουσαλημ μετὰ Ιεχονιου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας.
Est:1:1c εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐκ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐκ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. μετά Ἰεχονίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
Est:1:1c By być zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeńcy Kto/, który/, który By zdobywać Król Babilon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jerozolima [miasto z] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jechoniah Król Judea [okolica z]; żydowski
Est:1:1c E)=n de\ e)k tE=s ai)CHmalOsi/as, E(=s E)|CHmalO/teusen *nabouCHodonosor o( basileu\s *babulO=nos e)X *ierousalEm meta\ *ieCHoniou tou= basile/Os tE=s *ioudai/as.
Est:1:1c En de ek tEs aiCHmalOsias, hEs ECHmalOteusen nabuCHodonosor ho basileus babylOnos eX ierusalEm meta ieCHoniu tu basileOs tEs iudaias.
Est:1:1c V9_IAI3S x P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM N3W_GSM P N_GSF P N_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GSF N1A_GSF
Est:1:1c to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels the captives who/whom/which to capture ć the king Babylon out of (+gen) ἐξ before vowels Jerusalem [city of] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Jechoniah the king the Judea [region of]; Jewish
Est:1:1c                                      
Est:1:1c Est_1:1c_1 Est_1:1c_2 Est_1:1c_3 Est_1:1c_4 Est_1:1c_5 Est_1:1c_6 Est_1:1c_7 Est_1:1c_8 Est_1:1c_9 Est_1:1c_10 Est_1:1c_11 Est_1:1c_12 Est_1:1c_13 Est_1:1c_14 Est_1:1c_15 Est_1:1c_16 Est_1:1c_17 Est_1:1c_18 Est_1:1c_19
Est:1:1c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1d καὶ τοῦτο αὐτοῦ τὸ ἐνύπνιον· καὶ ἰδοὺ φωναὶ καὶ θόρυβος, βρονταὶ καὶ σεισμός, τάραχος ἐπὶ τῆς γῆς·
Est:1:1d d) And this was his dream: Behold, voices and a noise, thunders and earthquake, tumult upon the earth.
Est:1:1d d) A sen jego był taki: Oto słychać było krzyki i wrzawę, grzmoty, trzęsienie i zamieszanie na ziemi.
Est:1:1d καὶ τοῦτο αὐτοῦ τὸ ἐνύπνιον· καὶ ἰδοὺ φωναὶ καὶ θόρυβος, βρονταὶ καὶ σεισμός, τάραχος ἐπὶ τῆς γῆς·
Est:1:1d καί οὗτος αὕτη τοῦτο αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ καί θόρυβος, -ου, ὁ βροντή, -ῆς, ἡ καί σεισμός, -οῦ, ὁ τάραχος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Est:1:1d I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo Sen I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dźwięku/głos płacze I też, nawet, mianowicie upr??r zgiełk, burda Grzmot I też, nawet, mianowicie Trzęsienie ziemi ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Est:1:1d kai\ tou=to au)tou= to\ e)nu/pnion· kai\ i)dou\ fOnai\ kai\ To/rubos, brontai\ kai\ seismo/s, ta/raCHos e)pi\ tE=s gE=s·
Est:1:1d kai tuto autu to enypnion· kai idu fOnai kai Torybos, brontai kai seismos, taraCHos epi tEs gEs·
Est:1:1d C RD_NSN RD_GSM RA_NSN N2N_NSN C I N1_NPF C N2_NSM N1_NPF C N2_NSM N2_NSM P RA_GSF N1_GSF
Est:1:1d and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] he/she/it/same the dream and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), sound/voice cries and also, even, namely uprοαr tumult, ruckus thunder and also, even, namely earthquake ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Est:1:1d                                  
Est:1:1d Est_1:1d_1 Est_1:1d_2 Est_1:1d_3 Est_1:1d_4 Est_1:1d_5 Est_1:1d_6 Est_1:1d_7 Est_1:1d_8 Est_1:1d_9 Est_1:1d_10 Est_1:1d_11 Est_1:1d_12 Est_1:1d_13 Est_1:1d_14 Est_1:1d_15 Est_1:1d_16 Est_1:1d_17
Est:1:1d x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1e καὶ ἰδοὺ δύο δράκοντες μεγάλοι ἕτοιμοι προῆλθον ἀμφότεροι παλαίειν, καὶ ἐγένετο αὐτῶν φωνὴ μεγάλη·
Est:1:1e e) And, behold, two great serpents came forth, both ready for conflict, and there came from them a great voice,
Est:1:1e e) I oto dwa smoki wielkie przyszły i stanęły gotowe do walki ze sobą i rozległ się ich ryk ogromny.
Est:1:1e καὶ ἰδοὺ δύο δράκοντες μεγάλοι ἕτοιμοι προῆλθον ἀμφότεροι παλαίειν, καὶ ἐγένετο αὐτῶν φωνὴ μεγάλη·
Est:1:1e καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἕτοιμος -η -ον προ·έρχομαι (προ+ερχ-, προ+ελευ·σ-, 2nd προ+ελθ-, -, -, -) ἀμφότεροι -αι -α   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό φωνή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Est:1:1e I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dwa Smoka/wąż Wielki Gotowy Do ??? Obaj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze Wielki
Est:1:1e kai\ i)dou\ du/o dra/kontes mega/loi e(/toimoi proE=lTon a)mfo/teroi palai/ein, kai\ e)ge/neto au)tO=n fOnE\ mega/lE·
Est:1:1e kai idu dyo drakontes megaloi hetoimoi proElTon amfoteroi palaiein, kai egeneto autOn fOnE megalE·
Est:1:1e C I M N3_NPM A1_NPM A1_NPM VBI_AAI3P A1A_NPM VB_AAN C VBI_AMI3S RD_GPM N1_NSF A1_NSF
Est:1:1e and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), two dragon/serpent great ready to ??? both ć and also, even, namely to become become, happen he/she/it/same sound/voice cries great
Est:1:1e                            
Est:1:1e Est_1:1e_1 Est_1:1e_2 Est_1:1e_3 Est_1:1e_4 Est_1:1e_5 Est_1:1e_6 Est_1:1e_7 Est_1:1e_8 Est_1:1e_9 Est_1:1e_10 Est_1:1e_11 Est_1:1e_12 Est_1:1e_13 Est_1:1e_14
Est:1:1e x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1f καὶ τῇ φωνῇ αὐτῶν ἡτοιμάσθη πᾶν ἔθνος εἰς πόλεμον ὥστε πολεμῆσαι δικαίων ἔθνος.
Est:1:1f f) and by their voice every nation was prepared for battle, even to fight against the nation of the just.
Est:1:1f f) I na ten ryk ich przygotował się cały naród do walki, aby zwalczyć naród sprawiedliwych.
Est:1:1f καὶ τῇ φωνῇ αὐτῶν ἡτοιμάσθη πᾶν ἔθνος εἰς πόλεμον ὥστε πολεμῆσαι δικαίων ἔθνος.
Est:1:1f καί ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ ὥστε πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Est:1:1f I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze; by brzmieć On/ona/to/to samo Do gotowy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Tak tamto By walczyć z wojną Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Naród [zobacz etniczny
Est:1:1f kai\ tE=| fOnE=| au)tO=n E(toima/sTE pa=n e)/Tnos ei)s po/lemon O(/ste polemE=sai dikai/On e)/Tnos.
Est:1:1f kai tE fOnE autOn hEtoimasTE pan eTnos eis polemon hOste polemEsai dikaiOn eTnos.
Est:1:1f C RA_DSF N1_DSF RD_GPM VCI_API3S A3_NSN N3E_NSN P N2_ASM C VA_AAN A1A_GPM N3E_ASN
Est:1:1f and also, even, namely the sound/voice cries; to sound he/she/it/same to ready every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] into (+acc) war [see polemic] so that to fight war just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous nation [see ethnic
Est:1:1f                          
Est:1:1f Est_1:1f_1 Est_1:1f_2 Est_1:1f_3 Est_1:1f_4 Est_1:1f_5 Est_1:1f_6 Est_1:1f_7 Est_1:1f_8 Est_1:1f_9 Est_1:1f_10 Est_1:1f_11 Est_1:1f_12 Est_1:1f_13
Est:1:1f x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1g καὶ ἰδοὺ ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, θλῖψις καὶ στενοχωρία, κάκωσις καὶ τάραχος μέγας ἐπὶ τῆς γῆς·
Est:1:1g g) And, behold, a day of darkness and blackness, tribulation and anguish, affection and tumult upon the earth.
Est:1:1g g) A oto nastał dzień ciemności i mroku, ucisku i udręczenia, nieszczęścia i zamieszania wielkiego na ziemi.
Est:1:1g καὶ ἰδοὺ ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, θλῖψις καὶ στενοχωρία, κάκωσις καὶ τάραχος μέγας ἐπὶ τῆς γῆς·
Est:1:1g καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ σκότο·ς, -ους, τό καί γνόφος, -ου, ὁ θλῖψις, -εως, ἡ καί στενο·χωρία, -ας, ἡ κάκωσις, -εως, ἡ καί τάραχος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Est:1:1g I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Ograniczenie Złe traktowanie I też, nawet, mianowicie ??? Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Est:1:1g kai\ i)dou\ E(me/ra sko/tous kai\ gno/fou, Tli=PSis kai\ stenoCHOri/a, ka/kOsis kai\ ta/raCHos me/gas e)pi\ tE=s gE=s·
Est:1:1g kai idu hEmera skotus kai gnofu, TliPSis kai stenoCHOria, kakOsis kai taraCHos megas epi tEs gEs·
Est:1:1g C I N1A_NSF N3E_GSN C N2_GSM N3I_NSF C N1A_NSF N3I_NSF C N2_NSM A1P_NSM P RA_GSF N1_GSF
Est:1:1g and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day darkness gloom, darkness and also, even, namely darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely restriction mistreatment and also, even, namely ??? great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Est:1:1g                                
Est:1:1g Est_1:1g_1 Est_1:1g_2 Est_1:1g_3 Est_1:1g_4 Est_1:1g_5 Est_1:1g_6 Est_1:1g_7 Est_1:1g_8 Est_1:1g_9 Est_1:1g_10 Est_1:1g_11 Est_1:1g_12 Est_1:1g_13 Est_1:1g_14 Est_1:1g_15 Est_1:1g_16
Est:1:1g x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1h καὶ ἐταράχθη δίκαιον πᾶν ἔθνος φοβούμενοι τὰ ἑαυτῶν κακὰ καὶ ἡτοιμάσθησαν ἀπολέσθαι καὶ ἐβόησαν πρὸς τὸν θεόν.
Est:1:1h h) And all the righteous nation was troubled, fearing their own afflictions; and they prepared to die, and cried to God:
Est:1:1h h) I wzburzył się cały naród sprawiedliwy, lękający się swego nieszczęścia i gotowy był na zagładę.
Est:1:1h καὶ ἐταράχθη δίκαιον πᾶν ἔθνος φοβούμενοι τὰ ἑαυτῶν κακὰ καὶ ἡτοιμάσθησαν ἀπολέσθαι καὶ ἐβόησαν πρὸς τὸν θεόν.
Est:1:1h καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) δίκαιος -αία -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό
Est:1:1h I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Właśnie prawy, właśnie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By bać się Samo /nasz /twój /siebie Niegodziwie by czynić źle I też, nawet, mianowicie Do gotowy By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg 
Est:1:1h kai\ e)tara/CHTE di/kaion pa=n e)/Tnos fobou/menoi ta\ e(autO=n kaka\ kai\ E(toima/sTEsan a)pole/sTai kai\ e)bo/Esan pro\s to\n Teo/n.
Est:1:1h kai etaraCHTE dikaion pan eTnos fobumenoi ta heautOn kaka kai hEtoimasTEsan apolesTai kai eboEsan pros ton Teon.
Est:1:1h C VQI_API3S A1A_NSN A3_NSN N3E_NSN V2_PMPNPM RA_APN RD_GPM A1_APN C VCI_API3P VA_AMN C VAI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM
Est:1:1h and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir just righteous, just every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] to fear the self /our-/your-/themselves wickedly to do evil and also, even, namely to ready to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology]
Est:1:1h                                  
Est:1:1h Est_1:1h_1 Est_1:1h_2 Est_1:1h_3 Est_1:1h_4 Est_1:1h_5 Est_1:1h_6 Est_1:1h_7 Est_1:1h_8 Est_1:1h_9 Est_1:1h_10 Est_1:1h_11 Est_1:1h_12 Est_1:1h_13 Est_1:1h_14 Est_1:1h_15 Est_1:1h_16 Est_1:1h_17
Est:1:1h x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1i ἀπὸ δὲ τῆς βοῆς αὐτῶν ἐγένετο ὡσανεὶ ἀπὸ μικρᾶς πηγῆς ποταμὸς μέγας, ὕδωρ πολύ·
Est:1:1i i) and from their cry there came as it were a great river from a little fountain , even much water.
Est:1:1i i) I wołał do Boga. I na skutek tego wołania wyłoniła się jakby z małego źródła wielka rzeka, wiele wody.
Est:1:1i ἀπὸ δὲ τῆς βοῆς αὐτῶν ἐγένετο ὡσανεὶ ἀπὸ μικρᾶς πηγῆς ποταμὸς μέγας, ὕδωρ πολύ·
Est:1:1i δέ ὁ ἡ τό βοή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)     ἀπό μικρός -ά -όν πηγή, -ῆς, ἡ ποταμός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Est:1:1i Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Krzyk {Aukcja} On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Wiosna {Sprężyna} Rzeka Wielki Woda Dużo
Est:1:1i a)po\ de\ tE=s boE=s au)tO=n e)ge/neto O(sanei\ a)po\ mikra=s pEgE=s potamo\s me/gas, u(/dOr polu/·
Est:1:1i apo de tEs boEs autOn egeneto hOsanei apo mikras pEgEs potamos megas, hydOr poly·
Est:1:1i P x RA_GSF N1_GSF RD_GPM VBI_AMI3S D P A1A_GSF N1_GSF N2_NSM A1P_NSM N3_NSN A1P_NSN
Est:1:1i from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the outcry he/she/it/same to become become, happen ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] spring river great water much
Est:1:1i                            
Est:1:1i Est_1:1i_1 Est_1:1i_2 Est_1:1i_3 Est_1:1i_4 Est_1:1i_5 Est_1:1i_6 Est_1:1i_7 Est_1:1i_8 Est_1:1i_9 Est_1:1i_10 Est_1:1i_11 Est_1:1i_12 Est_1:1i_13 Est_1:1i_14
Est:1:1i x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1k φῶς καὶ ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν, καὶ οἱ ταπεινοὶ ὑψώθησαν καὶ κατέφαγον τοὺς ἐνδόξους. –
Est:1:1k k) And light and the sun arose, and the lowly were exalted, and devoured the honorable.
Est:1:1k k) I zaświeciła światłość i słońce, a poniżeni zostali wywyższeni, i pochłonęli potężnych.
Est:1:1k φῶς καὶ ἥλιος ἀνέτειλεν, καὶ οἱ ταπεινοὶ ὑψώθησαν καὶ κατέφαγον τοὺς ἐνδόξους.
Est:1:1k φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ὁ ἡ τό   ἥλιος, -ου, ὁ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον
Est:1:1k Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By podnosić się wiosnę {sprężynę} I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej By podnosić/ustalony wysoko I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Sławny sławny, sławny  
Est:1:1k fO=s kai\ o( E(/lios a)ne/teilen, kai\ oi( tapeinoi\ u(PSO/TEsan kai\ kate/fagon tou\s e)ndo/Xous.
Est:1:1k fOs kai ho hElios aneteilen, kai hoi tapeinoi hyPSOTEsan kai katefagon tus endoXus.
Est:1:1k N3T_NSN C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S C RA_NPM A1_NPM VCI_API3P C VBI_AAI3P RA_APM A1B_APM
Est:1:1k light and also, even, namely the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to rise spring up and also, even, namely the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower to elevate/set high and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the glorious illustrious, renowned  
Est:1:1k                            
Est:1:1k Est_1:1k_1 Est_1:1k_2 Est_1:1k_3 Est_1:1k_4 Est_1:1k_5 Est_1:1k_6 Est_1:1k_7 Est_1:1k_8 Est_1:1k_9 Est_1:1k_10 Est_1:1k_11 Est_1:1k_12 Est_1:1k_13 Est_1:1k_14
Est:1:1k x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1l καὶ διεγερθεὶς Μαρδοχαῖος ὁ ἑωρακὼς τὸ ἐνύπνιον τοῦτο καὶ τί ὁ θεὸς βεβούλευται ποιῆσαι, εἶχεν αὐτὸ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐν παντὶ λόγῳ ἤθελεν ἐπιγνῶναι αὐτὸ ἕως τῆς νυκτός.
Est:1:1l l) And Mardochaeus who had seen this vision and what God desired to do, having awoke, kept it in his heart, and desired by all means to interpret it, even till night.
Est:1:1l l) I zbudziwszy się Mardocheusz po owym widzeniu sennym, aż do nocy rozważał je w sercu swoim i wszelkimi sposobami chciał poznać to, co Bóg zamierzał uczynić.
Est:1:1l καὶ διεγερθεὶς Μαρδοχαῖος ἑωρακὼς τὸ ἐνύπνιον τοῦτο καὶ τί θεὸς βεβούλευται ποιῆσαι, εἶχεν αὐτὸ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐν παντὶ λόγῳ ἤθελεν ἐπιγνῶναι αὐτὸ ἕως τῆς νυκτός.
Est:1:1l καί δι·εγείρω (δι+εγειρ-, -, δι+εγειρ·[σ]-, -, -, δι+εγερ·θ-)   ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λόγος, -ου, ὁ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Est:1:1l I też, nawet, mianowicie By budzić ekscytuj, budź się, popieraj, namawiaj, pobudzał, włączać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sen To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bóg  Do ??? By czynić/rób By mieć On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By rozpoznawać wgląd, consciousnes On/ona/to/to samo Aż; świtaj Noc
Est:1:1l kai\ diegerTei\s *mardoCHai=os o( e(OrakO\s to\ e)nu/pnion tou=to kai\ ti/ o( Teo\s bebou/leutai poiE=sai, ei)=CHen au)to\ e)n tE=| kardi/a| kai\ e)n panti\ lo/gO| E)/Telen e)pignO=nai au)to\ e(/Os tE=s nukto/s.
Est:1:1l kai diegerTeis mardoCHaios ho heOrakOs to enypnion tuto kai ti ho Teos bebuleutai poiEsai, eiCHen auto en tE kardia kai en panti logO ETelen epignOnai auto heOs tEs nyktos.
Est:1:1l C VC_APPNSM N2_NSM RA_NSM VX_XAPNSM RA_ASN N2N_ASN RD_ASN C RI_ASN RA_NSM N2_NSM VM_XMI3S VA_AAN V1I_IAI3S RD_ASN P RA_DSF N1A_DSF C P A3_DSM N2_DSM V1I_IAI3S VZ_AAN RD_ASN P RA_GSF N3_GSF
Est:1:1l and also, even, namely to arouse excite, wake up, promote, incite, stimulated, switch on ć the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the dream this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the god [see theology] to ??? to do/make to have he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to want want, wish, desire to recognize insight, consciousnes he/she/it/same until; dawn the night
Est:1:1l                                                          
Est:1:1l Est_1:1l_1 Est_1:1l_2 Est_1:1l_3 Est_1:1l_4 Est_1:1l_5 Est_1:1l_6 Est_1:1l_7 Est_1:1l_8 Est_1:1l_9 Est_1:1l_10 Est_1:1l_11 Est_1:1l_12 Est_1:1l_13 Est_1:1l_14 Est_1:1l_15 Est_1:1l_16 Est_1:1l_17 Est_1:1l_18 Est_1:1l_19 Est_1:1l_20 Est_1:1l_21 Est_1:1l_22 Est_1:1l_23 Est_1:1l_24 Est_1:1l_25 Est_1:1l_26 Est_1:1l_27 Est_1:1l_28 Est_1:1l_29
Est:1:1l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1m καὶ ἡσύχασεν Μαρδοχαῖος ἐν τῇ αὐλῇ μετὰ Γαβαθα καὶ Θαρρα τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως τῶν φυλασσόντων τὴν αὐλὴν
Est:1:1m m) And Mardochaeus rested quiet in the palace with Gabatha and Tharrha the king's two chamberlains, eunuchs who guarded the palace.
Est:1:1m m) A gdy Mardocheusz odpoczywał na dziedzińcu z Gabatą i Tarrą, dwoma eunuchami króla strzegącymi dziedzińca,
Est:1:1m καὶ ἡσύχασεν Μαρδοχαῖος ἐν τῇ αὐλῇ μετὰ Γαβαθα καὶ Θαρρα τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως τῶν φυλασσόντων τὴν αὐλὴν
Est:1:1m καί ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) μετά   καί   ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ
Est:1:1m I też, nawet, mianowicie By uspokajać się ize W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Dwa Eunuch Król By zabezpieczać się Dziedzińca owczarnia, pałac, dom
Est:1:1m kai\ E(su/CHasen *mardoCHai=os e)n tE=| au)lE=| meta\ *gabaTa kai\ *Tarra tO=n du/o eu)nou/CHOn tou= basile/Os tO=n fulasso/ntOn tE\n au)lE\n
Est:1:1m kai hEsyCHasen mardoCHaios en tE aulE meta gabaTa kai Tarra tOn dyo eunuCHOn tu basileOs tOn fylassontOn tEn aulEn
Est:1:1m C VA_AAI3S N2_NSM P RA_DSF N1_DSF P N_GSM C N_GSM RA_GPM M N2_GPM RA_GSM N3V_GSM RA_GPM V1_PAPGPM RA_ASF N1_ASF
Est:1:1m and also, even, namely to quiet-ize ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć the two eunuch the king the to guard the courtyard sheep-fold, palace, house
Est:1:1m                                      
Est:1:1m Est_1:1m_1 Est_1:1m_2 Est_1:1m_3 Est_1:1m_4 Est_1:1m_5 Est_1:1m_6 Est_1:1m_7 Est_1:1m_8 Est_1:1m_9 Est_1:1m_10 Est_1:1m_11 Est_1:1m_12 Est_1:1m_13 Est_1:1m_14 Est_1:1m_15 Est_1:1m_16 Est_1:1m_17 Est_1:1m_18 Est_1:1m_19
Est:1:1m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1n ἤκουσέν τε αὐτῶν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς μερίμνας αὐτῶν ἐξηρεύνησεν καὶ ἔμαθεν ὅτι ἑτοιμάζουσιν τὰς χεῖρας ἐπιβαλεῖν Ἀρταξέρξῃ τῷ βασιλεῖ, καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν·
Est:1:1n n) And he heard their reasoning and searched out their plans, and learnt that they were preparing to lay hands on king Artaxerxes: and he informed the king concerning them.
Est:1:1n n) posłyszał ich rozmowy i odkrył ich knowania. Przekonał się, że byli gotowi podnieść rękę na króla Artakserksesa, i doniósł o nich królowi.
Est:1:1n ἤκουσέν τε αὐτῶν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς μερίμνας αὐτῶν ἐξηρεύνησεν καὶ ἔμαθεν ὅτι ἑτοιμάζουσιν τὰς χεῖρας ἐπιβαλεῖν Ἀρταξέρξῃ τῷ βασιλεῖ, καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν·
Est:1:1n ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λογισμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό μέριμνα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) καί μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ὅτι ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί αὐτός αὐτή αὐτό
Est:1:1n By słyszeć I [umieszczona z tyłu współrzędna] On/ona/to/to samo Logika I też, nawet, mianowicie Niepokój się On/ona/to/to samo By badać pilnie I też, nawet, mianowicie By uczyć się Ponieważ/tamto Do gotowy Ręka By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Król I też, nawet, mianowicie By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo
Est:1:1n E)/kouse/n te au)tO=n tou\s logismou\s kai\ ta\s meri/mnas au)tO=n e)XEreu/nEsen kai\ e)/maTen o(/ti e(toima/DZousin ta\s CHei=ras e)pibalei=n *)artaXe/rXE| tO=| basilei=, kai\ u(pe/deiXen tO=| basilei= peri\ au)tO=n·
Est:1:1n Ekusen te autOn tus logismus kai tas merimnas autOn eXEreunEsen kai emaTen hoti hetoimaDZusin tas CHeiras epibalein artaXerXE tO basilei, kai hypedeiXen tO basilei peri autOn·
Est:1:1n VAI_AAI3S x RD_GPM RA_APM N2_APM C RA_APF N1A_APF RD_GPM VAI_AAI3S C VBI_AAI3S C V1_PAI3P RA_APF N3_APF VB_AAN N1M_DSM RA_DSM N3V_DSM C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM P RD_GPM
Est:1:1n to hear and [postpositive coordinate] he/she/it/same the logic and also, even, namely the worry he/she/it/same to search diligently and also, even, namely to learn because/that to ready the hand to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon ć the king and also, even, namely to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove the king about (+acc,+gen) he/she/it/same
Est:1:1n                                                    
Est:1:1n Est_1:1n_1 Est_1:1n_2 Est_1:1n_3 Est_1:1n_4 Est_1:1n_5 Est_1:1n_6 Est_1:1n_7 Est_1:1n_8 Est_1:1n_9 Est_1:1n_10 Est_1:1n_11 Est_1:1n_12 Est_1:1n_13 Est_1:1n_14 Est_1:1n_15 Est_1:1n_16 Est_1:1n_17 Est_1:1n_18 Est_1:1n_19 Est_1:1n_20 Est_1:1n_21 Est_1:1n_22 Est_1:1n_23 Est_1:1n_24 Est_1:1n_25 Est_1:1n_26
Est:1:1n x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1o καὶ ἐξήτασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνούχους, καὶ ὁμολογήσαντες ἀπήχθησαν.
Est:1:1o o) And the king examined the two chamberlains, and they confessed, and were executed.
Est:1:1o o) Król przeprowadził śledztwo przeciw tym dwom eunuchom, a gdy przyznali się do winy, odprowadzono ich na śmierć.
Est:1:1o καὶ ἐξήτασεν βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνούχους, καὶ ὁμολογήσαντες ἀπήχθησαν.
Est:1:1o καί ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εὐν·οῦχος, -ου, ὁ καί ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -) ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-)
Est:1:1o I też, nawet, mianowicie By prowadzić dochodzenie Król Dwa Eunuch I też, nawet, mianowicie By uznawać dopuszczaj, wyznaj, przyznaj się, zgadzaj się, przyznaj, przyznaj, przyznaj, własny, twierdź By odciągać
Est:1:1o kai\ e)XE/tasen o( basileu\s tou\s du/o eu)nou/CHous, kai\ o(mologE/santes a)pE/CHTEsan.
Est:1:1o kai eXEtasen ho basileus tus dyo eunuCHus, kai homologEsantes apECHTEsan.
Est:1:1o C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_APM M N2_APM C VA_AAPNPM VQI_API3P
Est:1:1o and also, even, namely to investigate the king the two eunuch and also, even, namely to acknowledge admit, avow, come clean, agree, grant, concede, confess, own, profess to lead away
Est:1:1o                    
Est:1:1o Est_1:1o_1 Est_1:1o_2 Est_1:1o_3 Est_1:1o_4 Est_1:1o_5 Est_1:1o_6 Est_1:1o_7 Est_1:1o_8 Est_1:1o_9 Est_1:1o_10
Est:1:1o x x x x x x x x x x
Est:1:1p καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους εἰς μνημόσυνον, καὶ Μαρδοχαῖος ἔγραψεν περὶ τῶν λόγων τούτων·
Est:1:1p p) And the king wrote these things for a memorial: also Mardochaeus wrote concerning these matters.
Est:1:1p p) Król zaś opisał te wydarzenia na pamiątkę, ale i Mardocheusz też napisał o tych sprawach.
Est:1:1p καὶ ἔγραψεν βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους εἰς μνημόσυνον, καὶ Μαρδοχαῖος ἔγραψεν περὶ τῶν λόγων τούτων·
Est:1:1p καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] μνημό·συνον, -ου, τό καί   γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) περί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Est:1:1p I też, nawet, mianowicie By pisać Król Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Pamięć I też, nawet, mianowicie By pisać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Est:1:1p kai\ e)/graPSen o( basileu\s tou\s lo/gous tou/tous ei)s mnEmo/sunon, kai\ *mardoCHai=os e)/graPSen peri\ tO=n lo/gOn tou/tOn·
Est:1:1p kai egraPSen ho basileus tus logus tutus eis mnEmosynon, kai mardoCHaios egraPSen peri tOn logOn tutOn·
Est:1:1p C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_APM N2_APM RD_APM P N2N_ASN C N2_NSM VAI_AAI3S P RA_GPM N2_GPM RD_GPM
Est:1:1p and also, even, namely to write the king the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) memory and also, even, namely ć to write about (+acc,+gen) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Est:1:1p                                
Est:1:1p Est_1:1p_1 Est_1:1p_2 Est_1:1p_3 Est_1:1p_4 Est_1:1p_5 Est_1:1p_6 Est_1:1p_7 Est_1:1p_8 Est_1:1p_9 Est_1:1p_10 Est_1:1p_11 Est_1:1p_12 Est_1:1p_13 Est_1:1p_14 Est_1:1p_15 Est_1:1p_16
Est:1:1p x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1q καὶ ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς Μαρδοχαίῳ θεραπεύειν ἐν τῇ αὐλῇ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόματα περὶ τούτων.
Est:1:1q q) And the king commanded Mardochaeus to attend in the palace, and gave gifts for this service.
Est:1:1q q) I powierzył król Mardocheuszowi służbę na dziedzińcu królewskim, i obdarzył go za to podarunkami.
Est:1:1q καὶ ἐπέταξεν βασιλεὺς Μαρδοχαίῳ θεραπεύειν ἐν τῇ αὐλῇ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόματα περὶ τούτων.
Est:1:1q καί ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) περί οὗτος αὕτη τοῦτο
Est:1:1q I też, nawet, mianowicie By mówić co by robić Król By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Dar Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Est:1:1q kai\ e)pe/taXen o( basileu\s *mardoCHai/O| Terapeu/ein e)n tE=| au)lE=| kai\ e)/dOken au)tO=| do/mata peri\ tou/tOn.
Est:1:1q kai epetaXen ho basileus mardoCHaiO Terapeuein en tE aulE kai edOken autO domata peri tutOn.
Est:1:1q C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_DSM V1_PAN P RA_DSF N1_DSF C VAI_AAI3S RD_DSM N3M_APN P RD_GPN
Est:1:1q and also, even, namely to tell what to do the king ć to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute and also, even, namely to give he/she/it/same gift about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Est:1:1q                              
Est:1:1q Est_1:1q_1 Est_1:1q_2 Est_1:1q_3 Est_1:1q_4 Est_1:1q_5 Est_1:1q_6 Est_1:1q_7 Est_1:1q_8 Est_1:1q_9 Est_1:1q_10 Est_1:1q_11 Est_1:1q_12 Est_1:1q_13 Est_1:1q_14 Est_1:1q_15
Est:1:1q x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1r καὶ ἦν Αμαν Αμαδαθου Βουγαῖος ἔνδοξος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως· καὶ ἐζήτησεν κακοποιῆσαι τὸν Μαρδοχαῖον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως.
Est:1:1r r) And Aman the son of Amadathes the Bugean was honourable in the sight of the king, and he endeavored to hurt Mardochaeus and his people, because of the two chamberlains of the king.
Est:1:1r r) Lecz Haman, syn Hammedaty, Bugajczyk, miał względy u króla i starał się zaszkodzić Mardocheuszowi i ludowi jego z zemsty za tamtych dwóch eunuchów królewskich.
Est:1:1r καὶ ἦν Αμαν Αμαδαθου Βουγαῖος ἔνδοξος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως· καὶ ἐζήτησεν κακοποιῆσαι τὸν Μαρδοχαῖον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως.
Est:1:1r καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)       ἔν·δοξος -ον ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Est:1:1r I też, nawet, mianowicie By być Sławny sławny, sławny W obecności z (+informacja); ??? Król I też, nawet, mianowicie By szukać By maltretować młot drewniany I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dwa Eunuch Król
Est:1:1r kai\ E)=n *aman *amadaTou *bougai=os e)/ndoXos e)nO/pion tou= basile/Os· kai\ e)DZE/tEsen kakopoiE=sai to\n *mardoCHai=on kai\ to\n lao\n au)tou= u(pe\r tO=n du/o eu)nou/CHOn tou= basile/Os.
Est:1:1r kai En aman amadaTu bugaios endoXos enOpion tu basileOs· kai eDZEtEsen kakopoiEsai ton mardoCHaion kai ton laon autu hyper tOn dyo eunuCHOn tu basileOs.
Est:1:1r C V9_IAI3S N_NSM N2_GSM N2_NSM A1B_NSM P RA_GSM N3V_GSM C VAI_AAI3S VA_AAN RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_GPM M N2_GPM RA_GSM N3V_GSM
Est:1:1r and also, even, namely to be ć ć ć glorious illustrious, renowned in the presence of (+gen); ??? the king and also, even, namely to seek to maltreat maul the ć and also, even, namely the people he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) the two eunuch the king
Est:1:1r                                                
Est:1:1r Est_1:1r_1 Est_1:1r_2 Est_1:1r_3 Est_1:1r_4 Est_1:1r_5 Est_1:1r_6 Est_1:1r_7 Est_1:1r_8 Est_1:1r_9 Est_1:1r_10 Est_1:1r_11 Est_1:1r_12 Est_1:1r_13 Est_1:1r_14 Est_1:1r_15 Est_1:1r_16 Est_1:1r_17 Est_1:1r_18 Est_1:1r_19 Est_1:1r_20 Est_1:1r_21 Est_1:1r_22 Est_1:1r_23 Est_1:1r_24
Est:1:1r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:1s καὶ ἐγένετο μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀρταξέρξου – οὗτος ὁ Ἀρταξέρξης ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χωρῶν ἐκράτησεν –
Est:1:1s s) And it came to pass after these things in the days of Artaxerxes, --(this Artaxerxes ruled over a hundred and twenty-seven provinces from India)-- (Esther 1:1 Brenton)
Est:1:1s s) A było to za dni Aswerusa; Aswerus ten panował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu państwami. (Est 1:1 BT_4)
Est:1:1s Καὶ ἐγένετο μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀρταξέρξου οὗτος Ἀρταξέρξης ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χωρῶν ἐκράτησεν
Est:1:1s   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό   ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)
Est:1:1s I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień   To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sto Ikona; dwadzieścia Siedem Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać  
Est:1:1s *kai\ e)ge/neto meta\ tou\s lo/gous tou/tous e)n tai=s E(me/rais *)artaXe/rXou ou(=tos o( *)artaXe/rXEs a)po\ tE=s *)indikE=s e(kato\n ei)/kosi e(pta\ CHOrO=n e)kra/tEsen
Est:1:1s kai egeneto meta tus logus tutus en tais hEmerais artaXerXu hutos ho artaXerXEs apo tEs indikEs hekaton eikosi hepta CHOrOn ekratEsen
Est:1:1s C VBI_AMI3S P RA_APM N2_APM RD_APM P RA_DPF N1A_DPF N1M_GSM RD_NSM RA_NSM N1M_NSM P RA_GSF N1_GSF M M M N1A_GPF VAI_AAI3S
Est:1:1s and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day ć   this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć hundred icon; twenty seven northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain  
Est:1:1s                                              
Est:1:1s Est_1:1s_1 Est_1:1s_2 Est_1:1s_3 Est_1:1s_4 Est_1:1s_5 Est_1:1s_6 Est_1:1s_7 Est_1:1s_8 Est_1:1s_9 Est_1:1s_10 Est_1:1s_11 Est_1:1s_12 Est_1:1s_13 Est_1:1s_14 Est_1:1s_15 Est_1:1s_16 Est_1:1s_17 Est_1:1s_18 Est_1:1s_19 Est_1:1s_20 Est_1:1s_21 Est_1:1s_22 Est_1:1s_23
Est:1:1s x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:2 ἐν αὐταῖς ταῖς ἡμέραις, ὅτε ἐθρονίσθη ὁ βασιλεὺς Ἀρταξέρξης ἐν Σούσοις τῇ πόλει,
Est:1:2 in those days, when king Artaxerxes was on the throne in the city of Susa, (Esther 1:2 Brenton)
Est:1:2 W owych dniach, kiedy król Aswerus zasiadał na tronie swego królestwa, na zamku w Suzie, (Est 1:2 BT_4)
Est:1:2 ἐν αὐταῖς ταῖς ἡμέραις, ὅτε ἐθρονίσθη βασιλεὺς Ἀρταξέρξης ἐν Σούσοις τῇ πόλει,
Est:1:2 ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτε   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ἐν   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Est:1:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dzień Kiedy Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto
Est:1:2 e)n au)tai=s tai=s E(me/rais, o(/te e)Troni/sTE o( basileu\s *)artaXe/rXEs e)n *sou/sois tE=| po/lei,
Est:1:2 en autais tais hEmerais, hote eTronisTE ho basileus artaXerXEs en susois tE polei,
Est:1:2 P RD_DPF RA_DPF N1A_DPF D VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM N1M_NSM P N_DPN RA_DSF N3I_DSF
Est:1:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the day when ć the king ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the city
Est:1:2   them/same (dat) the (dat) days (dat) when   the (nom) king (nom)   in/among/by (+dat)   the (dat) city (dat)
Est:1:2 Est_1:2_1 Est_1:2_2 Est_1:2_3 Est_1:2_4 Est_1:2_5 Est_1:2_6 Est_1:2_7 Est_1:2_8 Est_1:2_9 Est_1:2_10 Est_1:2_11 Est_1:2_12 Est_1:2_13
Est:1:2 x x x x x x x x x x x x x
Est:1:3 ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει βασιλεύοντος αὐτοῦ δοχὴν ἐποίησεν τοῖς φίλοις καὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν καὶ τοῖς Περσῶν καὶ Μήδων ἐνδόξοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν τῶν σατραπῶν.
Est:1:3 in the third year of his reign, he made a feast to his friends, and the other nations, and to the nobles of the Persians and Medes, and the chief of the satraps. (Esther 1:3 Brenton)
Est:1:3 w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług, i najdzielniejszych Persów i Medów, wielmoży i władców państw, którzy byli razem z nim. (Est 1:3 BT_4)
Est:1:3 ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει βασιλεύοντος αὐτοῦ δοχὴν ἐποίησεν τοῖς φίλοις καὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν καὶ τοῖς Περσῶν καὶ Μήδων ἐνδόξοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν τῶν σατραπῶν.
Est:1:3 ἐν ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό δοχή, -ῆς, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό   καί Μῆδος, -ου, ὁ ἔν·δοξος -ον καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό  
Est:1:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzeci Rok By panować On/ona/to/to samo Święto (przyjęcie) By czynić/rób Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Med [mieszkaniec Medii] Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się
Est:1:3 e)n tO=| tri/tO| e)/tei basileu/ontos au)tou= doCHE\n e)poi/Esen toi=s fi/lois kai\ toi=s loipoi=s e)/Tnesin kai\ toi=s *persO=n kai\ *mE/dOn e)ndo/Xois kai\ toi=s a)/rCHousin tO=n satrapO=n.
Est:1:3 en tO tritO etei basileuontos autu doCHEn epoiEsen tois filois kai tois loipois eTnesin kai tois persOn kai mEdOn endoXois kai tois arCHusin tOn satrapOn.
Est:1:3 P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN V1_PAPGSM RD_GSM N1_ASF VAI_AAI3S RA_DPM A1_DPM C RA_DPN A1_DPN N3E_DPN C RA_DPM N1S_GPM C N2_GPM A1B_DPM C RA_DPM N3_DPM RA_GPM N1M_GPM
Est:1:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the third year to reign he/she/it/same feast (reception) to do/make the friend companion; to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest nation [see ethnic] and also, even, namely the ć and also, even, namely Mede [inhabitant of Media] glorious illustrious, renowned and also, even, namely the ruler; to begin the ć
Est:1:3 in/among/by (+dat) the (dat) third (dat) year (dat) while REIGN-ing (gen) him/it/same (gen) feast (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) and the (dat) remaining ([Adj] dat) nations (dat) and the (dat)   and Medes (gen) glorious ([Adj] dat) and the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) the (gen)  
Est:1:3 Est_1:3_1 Est_1:3_2 Est_1:3_3 Est_1:3_4 Est_1:3_5 Est_1:3_6 Est_1:3_7 Est_1:3_8 Est_1:3_9 Est_1:3_10 Est_1:3_11 Est_1:3_12 Est_1:3_13 Est_1:3_14 Est_1:3_15 Est_1:3_16 Est_1:3_17 Est_1:3_18 Est_1:3_19 Est_1:3_20 Est_1:3_21 Est_1:3_22 Est_1:3_23 Est_1:3_24 Est_1:3_25
Est:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:4 καὶ μετὰ ταῦτα μετὰ τὸ δεῖξαι αὐτοῖς τὸν πλοῦτον τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ τὴν δόξαν τῆς εὐφροσύνης τοῦ πλούτου αὐτοῦ ἐπὶ ἡμέρας ἑκατὸν ὀγδοήκοντα,
Est:1:4 And after this, after he had shewn to them the wealth of his kingdom, and the abundant glory of his wealth during a hundred and eighty days, (Esther 1:4 Brenton)
Est:1:4 Przy tym pokazał bogactwo i majestat swego królestwa i blask swojej chwały i wielkości przez wiele dni, to jest przez dni sto osiemdziesiąt. (Est 1:4 BT_4)
Est:1:4 καὶ μετὰ ταῦτα μετὰ τὸ δεῖξαι αὐτοῖς τὸν πλοῦτον τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ τὴν δόξαν τῆς εὐφροσύνης τοῦ πλούτου αὐτοῦ ἐπὶ ἡμέρας ἑκατὸν ὀγδοήκοντα,
Est:1:4 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο μετά ὁ ἡ τό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό; πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ ἑκατόν ὀγδοή·κοντα
Est:1:4 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By być widocznym On/ona/to/to samo Bogactwa/obfitość Królestwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Wesołość Bogactwa/obfitość; by wzbogacać być bogaty On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Sto Osiemdziesiąt
Est:1:4 kai\ meta\ tau=ta meta\ to\ dei=Xai au)toi=s to\n plou=ton tE=s basilei/as au)tou= kai\ tE\n do/Xan tE=s eu)frosu/nEs tou= plou/tou au)tou= e)pi\ E(me/ras e(kato\n o)gdoE/konta,
Est:1:4 kai meta tauta meta to deiXai autois ton pluton tEs basileias autu kai tEn doXan tEs eufrosynEs tu plutu autu epi hEmeras hekaton ogdoEkonta,
Est:1:4 C P RD_APN P RA_ASN VA_AAN RD_DPM RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C RA_ASF N1S_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N1A_APF M M
Est:1:4 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to show he/she/it/same the wealth/abundance the kingdom he/she/it/same and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the cheerfulness the wealth/abundance; to enrich To be rich he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day hundred eighty
Est:1:4 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) them/same (dat) the (acc) wealth/abundance (acc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) the (gen) cheerfulness (gen) the (gen) wealth/abundance (gen); be-you(sg)-being-ENRICH-ed! him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) hundred eighty
Est:1:4 Est_1:4_1 Est_1:4_2 Est_1:4_3 Est_1:4_4 Est_1:4_5 Est_1:4_6 Est_1:4_7 Est_1:4_8 Est_1:4_9 Est_1:4_10 Est_1:4_11 Est_1:4_12 Est_1:4_13 Est_1:4_14 Est_1:4_15 Est_1:4_16 Est_1:4_17 Est_1:4_18 Est_1:4_19 Est_1:4_20 Est_1:4_21 Est_1:4_22 Est_1:4_23 Est_1:4_24
Est:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:5 ὅτε δὲ ἀνεπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ γάμου, ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς πότον τοῖς ἔθνεσιν τοῖς εὑρεθεῖσιν εἰς τὴν πόλιν ἐπὶ ἡμέρας ἓξ ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ βασιλέως
Est:1:5 when, I say, the days of the marriage feast were completed, the king made a banquet to the nations who were present in the city six days, in the court of the king's house, (Esther 1:5 Brenton)
Est:1:5 A po upływie owych dni wydał król ucztę dla całego ludu, który znajdował się na zamku w Suzie, od największych aż do najmniejszych, przez siedem dni na dziedzińcu ogrodu przy pałacu króla. (Est 1:5 BT_4)
Est:1:5 ὅτε δὲ ἀνεπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ γάμου, ἐποίησεν βασιλεὺς πότον τοῖς ἔθνεσιν τοῖς εὑρεθεῖσιν εἰς τὴν πόλιν ἐπὶ ἡμέρας ἓξ ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ βασιλέως
Est:1:5 ὅτε δέ ἀνα·πληρόω (ανα+πληρ(ο)-, ανα+πληρω·σ-, ανα+πληρω·σ-, -, ανα+πεπληρω-, ανα+πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό γάμος, -ου, ὁ; γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐπί ἡμέρα, -ας -ἡ ἕξ ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Est:1:5 Kiedy zaś Do zajmuje pełności Dzień Poślubiające celebrowanie; by brać ślub By czynić/rób Król Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Naród [zobacz etniczny] By znajdować Do (+przyspieszenie) Miasto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Sześć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Dom; by mieszkać Król
Est:1:5 o(/te de\ a)neplErO/TEsan ai( E(me/rai tou= ga/mou, e)poi/Esen o( basileu\s po/ton toi=s e)/Tnesin toi=s eu(reTei=sin ei)s tE\n po/lin e)pi\ E(me/ras e(\X e)n au)lE=| oi)/kou tou= basile/Os
Est:1:5 hote de aneplErOTEsan hai hEmerai tu gamu, epoiEsen ho basileus poton tois eTnesin tois heureTeisin eis tEn polin epi hEmeras heX en aulE oiku tu basileOs
Est:1:5 D x VCI_API3P RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_ASM RA_DPN N3E_DPN RA_DPN VC_APPDPN P RA_ASF N3I_ASF P N1A_APF M P N1_DSF N2_GSM RA_GSM N3V_GSM
Est:1:5 when δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to occupies fills the day the wedding celebration; to marry to do/make the king drinking party; drink the nation [see ethnic] the to find into (+acc) the city upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing day six in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house; to flute house; to dwell the king
Est:1:5 when Yet they-were-OCCUPIES-ed the (nom) days (nom|voc) the (gen) wedding celebration (gen); be-you(sg)-being-MARRY-ed! he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) the (dat) nations (dat) the (dat) upon being-FIND-ed (dat) into (+acc) the (acc) city (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) day (gen), days (acc) six in/among/by (+dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen)
Est:1:5 Est_1:5_1 Est_1:5_2 Est_1:5_3 Est_1:5_4 Est_1:5_5 Est_1:5_6 Est_1:5_7 Est_1:5_8 Est_1:5_9 Est_1:5_10 Est_1:5_11 Est_1:5_12 Est_1:5_13 Est_1:5_14 Est_1:5_15 Est_1:5_16 Est_1:5_17 Est_1:5_18 Est_1:5_19 Est_1:5_20 Est_1:5_21 Est_1:5_22 Est_1:5_23 Est_1:5_24 Est_1:5_25 Est_1:5_26
Est:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:6 κεκοσμημένῃ βυσσίνοις καὶ καρπασίνοις τεταμένοις ἐπὶ σχοινίοις βυσσίνοις καὶ πορφυροῖς ἐπὶ κύβοις χρυσοῖς καὶ ἀργυροῖς ἐπὶ στύλοις παρίνοις καὶ λιθίνοις· κλῖναι χρυσαῖ καὶ ἀργυραῖ ἐπὶ λιθοστρώτου σμαραγδίτου λίθου καὶ πιννίνου καὶ παρίνου λίθου καὶ στρωμναὶ διαφανεῖς ποικίλως διηνθισμέναι, κύκλῳ ῥόδα πεπασμένα·
Est:1:6 which was adorned with hangings of fine linen and flax on cords of fine linen and purple, fastened to golden and silver studs, on pillars of Parian marble and stone: there were golden and silver couches on a pavement of emerald stone, and of pearl, and of Parian stone, and open-worked coverings variously flowered, having roses worked round about; (Esther 1:6 Brenton)
Est:1:6 Białe tkaniny lniane i fioletowa purpura były przymocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury do srebrnych pierścieni na kolumnach z białego marmuru. Sofy złote i srebrne stały na posadzce z kamieni koloru szmaragdu, białego marmuru, masy perłowej i na mozaice. (Est 1:6 BT_4)
Est:1:6 κεκοσμημένῃ βυσσίνοις καὶ καρπασίνοις τεταμένοις ἐπὶ σχοινίοις βυσσίνοις καὶ πορφυροῖς ἐπὶ κύβοις χρυσοῖς καὶ ἀργυροῖς ἐπὶ στύλοις παρίνοις καὶ λιθίνοις· κλῖναι χρυσαῖ καὶ ἀργυραῖ ἐπὶ λιθοστρώτου σμαραγδίτου λίθου καὶ πιννίνου καὶ παρίνου λίθου καὶ στρωμναὶ διαφανεῖς ποικίλως διηνθισμέναι, κύκλῳ ῥόδα πεπασμένα·
Est:1:6 κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) βύσσινος -η -ον καί     ἐπί σχοινίον, -ου, τό βύσσινος -η -ον καί πορφυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. πορφύρεος ἐπί   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) καί ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἐπί στῦλος, -ου, ὁ   καί λίθινος -ίνη -ον κλίνη, -ης, ἡ; κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἐπί λιθό·στρωτος -ον   λίθος, -ου, ὁ καί   καί   λίθος, -ου, ὁ καί   δια·φανής -ές [LXX]; δια·φαίνω [LXX] (δια+φαιν-, δια+φαν(ε)·[σ]-, δια+φαν·[σ]-, -, -, -)   δι·ανθίζω [LXX] (-, -, -, -, δι+ηνθισ-, -) κύκλῳ   πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
Est:1:6 By umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Zrobiony z świetnego płótna I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta Zrobiony z świetnego płótna I też, nawet, mianowicie Purpurowy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Złoty/złoty; by złocić I też, nawet, mianowicie Srebrny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Filar I też, nawet, mianowicie Kamień Łóżko; by zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Srebrny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Kamień I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kamień I też, nawet, mianowicie Przeźroczysty; do ??? By ozdabiać z kwiatami W kole By kropić
Est:1:6 kekosmEme/nE| bussi/nois kai\ karpasi/nois tetame/nois e)pi\ sCHoini/ois bussi/nois kai\ porfuroi=s e)pi\ ku/bois CHrusoi=s kai\ a)rguroi=s e)pi\ stu/lois pari/nois kai\ liTi/nois· kli=nai CHrusai= kai\ a)rgurai= e)pi\ liTostrO/tou smaragdi/tou li/Tou kai\ pinni/nou kai\ pari/nou li/Tou kai\ strOmnai\ diafanei=s poiki/lOs diEnTisme/nai, ku/klO| r(o/da pepasme/na·
Est:1:6 kekosmEmenE byssinois kai karpasinois tetamenois epi sCHoiniois byssinois kai porfyrois epi kybois CHrysois kai argyrois epi stylois parinois kai liTinois· klinai CHrysai kai argyrai epi liTostrOtu smaragditu liTu kai pinninu kai parinu liTu kai strOmnai diafaneis poikilOs diEnTismenai, kyklO roda pepasmena·
Est:1:6 VM_XMPDSF A1_DPM C N2_DPM VM_XMPDPM P N2_DPN A1_DPN C A1C_DPN P N2_DPM A1C_DPM C A1C_DPM P N2_DPM A1_DPM C A1_DPM N1_NPF A1C_NPF C A1C_NPF P A1B_GSM N1M_GSM N2_GSM C N2_GSM C N2N_GSN N2_GSM C N1_NPF A3H_NPF D VA_AMPNPF N2_DSM N2N_APN VM_XMPAPN
Est:1:6 to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) made of fine linen and also, even, namely ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cordage cord, rope, halter, line, tether made of fine linen and also, even, namely purple upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć gold/golden; to gild and also, even, namely silver upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing pillar ć and also, even, namely stone bed; to bend/wane [see incline, decline, recline] gold/golden and also, even, namely silver upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ??? ć stone and also, even, namely ć and also, even, namely ć stone and also, even, namely ć transparent; to ??? ć to adorn with flowers in a circle ć to sprinkle
Est:1:6 having-been-SET IN ORDER-ed (dat) made of fine linen ([Adj] dat) and     upon/over (+acc,+gen,+dat) ropes (dat) made of fine linen ([Adj] dat) and purple ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat)   gold/golden ([Adj] dat); you(sg)-are-GILD-ing, you(sg)-should-be-GILD-ing, you(sg)-happen-to-be-GILD-ing (opt) and silver ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) pillars (dat)   and stone ([Adj] dat) beds (nom|voc); to-BEND/WANE, be-you(sg)-BEND/WANE-ed!, he/she/it-happens-to-BEND/WANE (opt) gold/golden ([Adj] nom|voc) and silver ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) ??? ([Adj] gen)   stone (gen) and   and   stone (gen) and   transparent ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-will-???   having-been-ADORN-ed-WITH-FLOWERS (nom|voc) in a circle   having-been-SPRINKLE-ed (nom|acc|voc)
Est:1:6 Est_1:6_1 Est_1:6_2 Est_1:6_3 Est_1:6_4 Est_1:6_5 Est_1:6_6 Est_1:6_7 Est_1:6_8 Est_1:6_9 Est_1:6_10 Est_1:6_11 Est_1:6_12 Est_1:6_13 Est_1:6_14 Est_1:6_15 Est_1:6_16 Est_1:6_17 Est_1:6_18 Est_1:6_19 Est_1:6_20 Est_1:6_21 Est_1:6_22 Est_1:6_23 Est_1:6_24 Est_1:6_25 Est_1:6_26 Est_1:6_27 Est_1:6_28 Est_1:6_29 Est_1:6_30 Est_1:6_31 Est_1:6_32 Est_1:6_33 Est_1:6_34 Est_1:6_35 Est_1:6_36 Est_1:6_37 Est_1:6_38 Est_1:6_39 Est_1:6_40 Est_1:6_41
Est:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:7 ποτήρια χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ ἀνθράκινον κυλίκιον προκείμενον ἀπὸ ταλάντων τρισμυρίων· οἶνος πολὺς καὶ ἡδύς, ὃν αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἔπινεν.
Est:1:7 gold and silver cups, and a small cup of carbuncle set out of the value of thirty thousand talents, abundant and sweet wine, which the king himself drank. (Esther 1:7 Brenton)
Est:1:7 Napoje zaś podawano w naczyniach złotych, a zastawa była z naczyń różnych, a wina królewskiego wiele według zwyczaju króla. (Est 1:7 BT_4)
Est:1:7 ποτήρια χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ ἀνθράκινον κυλίκιον προκείμενον ἀπὸ ταλάντων τρισμυρίων· οἶνος πολὺς καὶ ἡδύς, ὃν αὐτὸς βασιλεὺς ἔπινεν.
Est:1:7 ποτήριον, -ου, τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί     πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -) ἀπό τάλαντον, -ου, τό   οἶνος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Est:1:7 Filiżanka {Puchar} Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Srebrny I też, nawet, mianowicie Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Wino Dużo I też, nawet, mianowicie Miły Kto/, który/, który; by być On/ona/to/to samo Król By pić
Est:1:7 potE/ria CHrusa= kai\ a)rgura= kai\ a)nTra/kinon kuli/kion prokei/menon a)po\ tala/ntOn trismuri/On· oi)=nos polu\s kai\ E(du/s, o(\n au)to\s o( basileu\s e)/pinen.
Est:1:7 potEria CHrysa kai argyra kai anTrakinon kylikion prokeimenon apo talantOn trismyriOn· oinos polys kai hEdys, hon autos ho basileus epinen.
Est:1:7 N2N_NPN A1C_NPN C A1C_NPN C A1A_NSN N2N_NSN V5_PMPNSN P N2_GPN A1_GPN N2_NSM A1P_NSM C A3U_NSM RR_ASM RD_NSM RA_NSM N3V_NSM V1I_IAI3S
Est:1:7 cup gold/golden and also, even, namely silver and also, even, namely ć ć to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing talent [Greek monetary unit of weight] ć wine much and also, even, namely pleasant who/whom/which; to be he/she/it/same the king to drink
Est:1:7 cups (nom|acc|voc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) and silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and     while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) talents (gen)   wine (nom) much (nom) and pleasant ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/it/same (nom) the (nom) king (nom) he/she/it-was-DRINK-ing
Est:1:7 Est_1:7_1 Est_1:7_2 Est_1:7_3 Est_1:7_4 Est_1:7_5 Est_1:7_6 Est_1:7_7 Est_1:7_8 Est_1:7_9 Est_1:7_10 Est_1:7_11 Est_1:7_12 Est_1:7_13 Est_1:7_14 Est_1:7_15 Est_1:7_16 Est_1:7_17 Est_1:7_18 Est_1:7_19 Est_1:7_20
Est:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:8 ὁ δὲ πότος οὗτος οὐ κατὰ προκείμενον νόμον ἐγένετο, οὕτως δὲ ἠθέλησεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπέταξεν τοῖς οἰκονόμοις ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.
Est:1:8 And this banquet was not according to the appointed law; but so the king would have it: and he charged the stewards to perform his will and that of the company. (Esther 1:8 Brenton)
Est:1:8 Picie odbywało się według takiego polecenia: nie było nikogo przymuszającego, bo tak zarządził król wszystkim urzędnikom swego domu: Niech każdy czyni, co mu się podoba. (Est 1:8 BT_4)
Est:1:8 δὲ πότος οὗτος οὐ κατὰ προκείμενον νόμον ἐγένετο, οὕτως δὲ ἠθέλησεν βασιλεὺς καὶ ἐπέταξεν τοῖς οἰκονόμοις ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.
Est:1:8 ὁ ἡ τό δέ πότος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατά πρό·κει·μαι (ath. προ+κει-, -, -, -, -, -) νόμος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὕτως/οὕτω δέ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) ὁ ἡ τό οἰκο·νόμος, -ου, ὁ; οἰκο·νομέω (οικονομ(ε)-, οικονομη·σ-, οικονομη·σ-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Est:1:8 zaś Pijąca partia {przyjęcie, strona} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Do ??? Prawo By stawać się stawaj się, zdarzaj się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] zaś By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Król I też, nawet, mianowicie By mówić co by robić Gospodyni domu rządca, będąc niewolnika, lokaja, szambelana, oszczędny, kwatermistrz, oszczędzający, oszczędzając, seneszal, rządca; by poradzić sobie By czynić/rób Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzki
Est:1:8 o( de\ po/tos ou(=tos ou) kata\ prokei/menon no/mon e)ge/neto, ou(/tOs de\ E)Te/lEsen o( basileu\s kai\ e)pe/taXen toi=s oi)kono/mois poiE=sai to\ Te/lEma au)tou= kai\ tO=n a)nTrO/pOn.
Est:1:8 ho de potos hutos u kata prokeimenon nomon egeneto, hutOs de ETelEsen ho basileus kai epetaXen tois oikonomois poiEsai to TelEma autu kai tOn anTrOpOn.
Est:1:8 RA_NSM x N2_NSM RD_NSM D P V5_PMPASM N2_ASM VBI_AMI3S D x VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C RA_GPM N2_GPM
Est:1:8 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] drinking party this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing to ??? law to become become, happen thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to want want, wish, desire the king and also, even, namely to tell what to do the housekeeper house-steward, being a slave, butler, chamberlain, frugal, quartermaster, saver, saving, seneschal, steward; to manage to do/make the will desire, will, wish he/she/it/same and also, even, namely the human
Est:1:8 the (nom) Yet drinking party (nom) this (nom) not down/according to/as per (+acc), against (+gen) while being-???-ed (acc, nom|acc|voc) law (acc) he/she/it-was-BECOME-ed thusly/like this Yet he/she/it-WANT-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-TELL-ed-WHAT-TO-DO the (dat) housekeepers (dat); you(sg)-happen-to-be-MANAGE-ing (opt) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (gen) humans (gen)
Est:1:8 Est_1:8_1 Est_1:8_2 Est_1:8_3 Est_1:8_4 Est_1:8_5 Est_1:8_6 Est_1:8_7 Est_1:8_8 Est_1:8_9 Est_1:8_10 Est_1:8_11 Est_1:8_12 Est_1:8_13 Est_1:8_14 Est_1:8_15 Est_1:8_16 Est_1:8_17 Est_1:8_18 Est_1:8_19 Est_1:8_20 Est_1:8_21 Est_1:8_22 Est_1:8_23 Est_1:8_24 Est_1:8_25
Est:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:9 καὶ Αστιν ἡ βασίλισσα ἐποίησε πότον ταῖς γυναιξὶν ἐν τοῖς βασιλείοις, ὅπου ὁ βασιλεὺς Ἀρταξέρξης.
Est:1:9 Also Astin the queen made a banquet for the women in the palace where king Artaxerxes dwelt. (Esther 1:9 Brenton)
Est:1:9 Także królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet w pałacu królewskim, który należał do króla Aswerusa. (Est 1:9 BT_4)
Est:1:9 καὶ Αστιν βασίλισσα ἐποίησε πότον ταῖς γυναιξὶν ἐν τοῖς βασιλείοις, ὅπου βασιλεὺς Ἀρταξέρξης.
Est:1:9 καί   ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν ὁ ἡ τό βασίλειος -ον ὅπου ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ  
Est:1:9 I też, nawet, mianowicie Królowa By czynić/rób Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królewski Gdzie Król
Est:1:9 kai\ *astin E( basi/lissa e)poi/Ese po/ton tai=s gunaiXi\n e)n toi=s basilei/ois, o(/pou o( basileu\s *)artaXe/rXEs.
Est:1:9 kai astin hE basilissa epoiEse poton tais gynaiXin en tois basileiois, hopu ho basileus artaXerXEs.
Est:1:9 C N_NSF RA_NSF N1A_NSF VAI_AAI3S N2_ASM RA_DPF N3K_DPF P RA_DPM N2N_DPN x RA_NSM N3V_NSM N1M_NSM
Est:1:9 and also, even, namely ć the queen to do/make drinking party; drink the woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the royal where the king ć
Est:1:9 and   the (nom) queen (nom|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) the (dat) women/wives (dat) in/among/by (+dat) the (dat) royal ([Adj] dat) where the (nom) king (nom)  
Est:1:9 Est_1:9_1 Est_1:9_2 Est_1:9_3 Est_1:9_4 Est_1:9_5 Est_1:9_6 Est_1:9_7 Est_1:9_8 Est_1:9_9 Est_1:9_10 Est_1:9_11 Est_1:9_12 Est_1:9_13 Est_1:9_14 Est_1:9_15
Est:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:10 ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἡδέως γενόμενος ὁ βασιλεὺς εἶπεν τῷ Αμαν καὶ Βαζαν καὶ Θαρρα καὶ Βωραζη καὶ Ζαθολθα καὶ Αβαταζα καὶ Θαραβα, τοῖς ἑπτὰ εὐνούχοις τοῖς διακόνοις τοῦ βασιλέως Ἀρταξέρξου,
Est:1:10 Now on the seventh day the king, being merry, told Aman, and Bazan, and Tharrha, and Barazi, and Zatholtha, and Abataza, and Tharaba, the seven chamberlains, servants of king Artaxerxes, (Esther 1:10 Brenton)
Est:1:10 W siódmym dniu, kiedy już rozweseliło się winem serce króla, rzekł do Mehumana, Bizzety, Charbony, Bigty, Abagty, Zetera i Karkasa, siedmiu eunuchów usługujących królowi Aswerusowi, (Est 1:10 BT_4)
Est:1:10 ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἡδέως γενόμενος βασιλεὺς εἶπεν τῷ Αμαν καὶ Βαζαν καὶ Θαρρα καὶ Βωραζη καὶ Ζαθολθα καὶ Αβαταζα καὶ Θαραβα, τοῖς ἑπτὰ εὐνούχοις τοῖς διακόνοις τοῦ βασιλέως Ἀρταξέρξου,
Est:1:10 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον ἡδέως (Adv. of ἡδύς); ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   καί   καί   καί   καί   καί   καί   ὁ ἡ τό ἑπτά εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δι·άκονος, -ου, ὁ and ἡ; δι·ακονέω (δι+ακον(ε)-, δι+ακονη·σ-, δι+ακονη·σ-, -, -, δι+ακονη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ  
Est:1:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Dzień Siódmy Dobrze zadowolony zadowolony, słodko, mile, z przyjemnością, życzliwie usposobiony?????? (Przysłówek z ????); miły By stawać się stawaj się, zdarzaj się Król By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Siedem Eunuch Diakon; by zasiadać Król
Est:1:10 e)n de\ tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| E(de/Os geno/menos o( basileu\s ei)=pen tO=| *aman kai\ *baDZan kai\ *Tarra kai\ *bOraDZE kai\ *DZaTolTa kai\ *abataDZa kai\ *Taraba, toi=s e(pta\ eu)nou/CHois toi=s diako/nois tou= basile/Os *)artaXe/rXou,
Est:1:10 en de tE hEmera tE hebdomE hEdeOs genomenos ho basileus eipen tO aman kai baDZan kai Tarra kai bOraDZE kai DZaTolTa kai abataDZa kai Taraba, tois hepta eunuCHois tois diakonois tu basileOs artaXerXu,
Est:1:10 P x RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF D VB_AMPNSM RA_NSM N3V_NSM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM C N_DSM C N_DSM C N_DSM C N_DSM C N_DSM C N_DSM RA_DPM M N2_DPM RA_DPM N2_DPM RA_GSM N3V_GSM N1M_GSM
Est:1:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the day the seventh well-pleased glad, sweetly, pleasantly, with pleasure, well-disposed΄ἡδέως (Adv. of ἡδύς); pleasant to become become, happen the king to say/tell the ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć the seven eunuch the deacon; to serve the king ć
Est:1:10 in/among/by (+dat) Yet the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) well-pleased; pleasant ([Adj] gen) upon being-BECOME-ed (nom) the (nom) king (nom) he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat)   and   and   and   and   and   and   the (dat) seven eunuchs (dat) the (dat) deacons (dat); you(sg)-happen-to-be-SERVE-ing (opt) the (gen) king (gen)  
Est:1:10 Est_1:10_1 Est_1:10_2 Est_1:10_3 Est_1:10_4 Est_1:10_5 Est_1:10_6 Est_1:10_7 Est_1:10_8 Est_1:10_9 Est_1:10_10 Est_1:10_11 Est_1:10_12 Est_1:10_13 Est_1:10_14 Est_1:10_15 Est_1:10_16 Est_1:10_17 Est_1:10_18 Est_1:10_19 Est_1:10_20 Est_1:10_21 Est_1:10_22 Est_1:10_23 Est_1:10_24 Est_1:10_25 Est_1:10_26 Est_1:10_27 Est_1:10_28 Est_1:10_29 Est_1:10_30 Est_1:10_31 Est_1:10_32 Est_1:10_33
Est:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:11 εἰσαγαγεῖν τὴν βασίλισσαν πρὸς αὐτὸν βασιλεύειν αὐτὴν καὶ περιθεῖναι αὐτῇ τὸ διάδημα καὶ δεῖξαι αὐτὴν πᾶσιν τοῖς ἄρχουσιν καὶ τοῖς ἔθνεσιν τὸ κάλλος αὐτῆς, ὅτι καλὴ ἦν.
Est:1:11 to bring in the queen to him, to enthrone her, and crown her with the diadem, and to shew her to the princes, and her beauty to the nations: for she was beautiful. (Esther 1:11 Brenton)
Est:1:11 aby przywiedli przed oblicze króla królowę Waszti w koronie królewskiej celem pokazania ludowi i książętom jej piękności; odznaczała się bowiem miłym wyglądem. (Est 1:11 BT_4)
Est:1:11 εἰσαγαγεῖν τὴν βασίλισσαν πρὸς αὐτὸν βασιλεύειν αὐτὴν καὶ περιθεῖναι αὐτῇ τὸ διάδημα καὶ δεῖξαι αὐτὴν πᾶσιν τοῖς ἄρχουσιν καὶ τοῖς ἔθνεσιν τὸ κάλλος αὐτῆς, ὅτι καλὴ ἦν.
Est:1:11 εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ πρός αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό διά·δημα[τ], -ατος, τό καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Est:1:11 By prowadzić do Królowa Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na On/ona/to/to samo Diadem I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). By być
Est:1:11 ei)sagagei=n tE\n basi/lissan pro\s au)to\n basileu/ein au)tE\n kai\ periTei=nai au)tE=| to\ dia/dEma kai\ dei=Xai au)tE\n pa=sin toi=s a)/rCHousin kai\ toi=s e)/Tnesin to\ ka/llos au)tE=s, o(/ti kalE\ E)=n.
Est:1:11 eisagagein tEn basilissan pros auton basileuein autEn kai periTeinai autE to diadEma kai deiXai autEn pasin tois arCHusin kai tois eTnesin to kallos autEs, hoti kalE En.
Est:1:11 VB_AAN RA_ASF N1A_ASF P RD_ASM V1_PAN RD_ASF C VE_AAN RD_DSF RA_ASN N3M_ASN C VA_AAN RD_ASF A3_DPM RA_DPM N3_DPM C RA_DPN N3E_DPN RA_ASN N3E_ASN RD_GSF C A1_NSF V9_IAI3S
Est:1:11 to lead into the queen toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to reign he/she/it/same and also, even, namely to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon he/she/it/same the diadem and also, even, namely to show he/she/it/same every all, each, every, the whole of the ruler; to begin and also, even, namely the nation [see ethnic] the ć he/she/it/same because/that right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). to be
Est:1:11 to-LEAD-INTO the (acc) queen (acc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) to-be-REIGN-ing her/it/same (acc) and to-AROUND ABOUT her/it/same (dat) the (nom|acc) diadem (nom|acc|voc) and to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) her/it/same (acc) all (dat) the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) and the (dat) nations (dat) the (nom|acc)   her/it/same (gen) because/that right ([Adj] nom|voc) he/she/it-was
Est:1:11 Est_1:11_1 Est_1:11_2 Est_1:11_3 Est_1:11_4 Est_1:11_5 Est_1:11_6 Est_1:11_7 Est_1:11_8 Est_1:11_9 Est_1:11_10 Est_1:11_11 Est_1:11_12 Est_1:11_13 Est_1:11_14 Est_1:11_15 Est_1:11_16 Est_1:11_17 Est_1:11_18 Est_1:11_19 Est_1:11_20 Est_1:11_21 Est_1:11_22 Est_1:11_23 Est_1:11_24 Est_1:11_25 Est_1:11_26 Est_1:11_27
Est:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:12 καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτοῦ Αστιν ἡ βασίλισσα ἐλθεῖν μετὰ τῶν εὐνούχων. καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεὺς καὶ ὠργίσθη
Est:1:12 But queen Astin hearkened not to him to come with the chamberlains: so the king was grieved and angered. (Esther 1:12 Brenton)
Est:1:12 Ale królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który eunuchowie otrzymali. Król się rozgniewał, i gniew w nim zapłonął. (Est 1:12 BT_4)
Est:1:12 καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτοῦ Αστιν βασίλισσα ἐλθεῖν μετὰ τῶν εὐνούχων. καὶ ἐλυπήθη βασιλεὺς καὶ ὠργίσθη
Est:1:12 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-)
Est:1:12 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo Królowa By przychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Eunuch I też, nawet, mianowicie By smucić się Król I też, nawet, mianowicie By robić zły
Est:1:12 kai\ ou)k ei)sE/kousen au)tou= *astin E( basi/lissa e)lTei=n meta\ tO=n eu)nou/CHOn. kai\ e)lupE/TE o( basileu\s kai\ O)rgi/sTE
Est:1:12 kai uk eisEkusen autu astin hE basilissa elTein meta tOn eunuCHOn. kai elypETE ho basileus kai OrgisTE
Est:1:12 C D VAI_AAI3S RD_GSM N_NSF RA_NSF N1A_NSF VB_AAN P RA_GPM N2_GPM C VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM C VSI_API3S
Est:1:12 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same ć the queen to come after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the eunuch and also, even, namely to sorrow the king and also, even, namely to make angry
Est:1:12 and not he/she/it-HEARD-ed him/it/same (gen)   the (nom) queen (nom|voc) to-COME after (+acc), with (+gen) the (gen) eunuchs (gen) and he/she/it-was-SORROW-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY
Est:1:12 Est_1:12_1 Est_1:12_2 Est_1:12_3 Est_1:12_4 Est_1:12_5 Est_1:12_6 Est_1:12_7 Est_1:12_8 Est_1:12_9 Est_1:12_10 Est_1:12_11 Est_1:12_12 Est_1:12_13 Est_1:12_14 Est_1:12_15 Est_1:12_16 Est_1:12_17
Est:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:13 καὶ εἶπεν τοῖς φίλοις αὐτοῦ Κατὰ ταῦτα ἐλάλησεν Αστιν, ποιήσατε οὖν περὶ τούτου νόμον καὶ κρίσιν.
Est:1:13 And he said to his friends, Thus hast Astin spoken: pronounce therefore upon this case law and judgment. (Esther 1:13 Brenton)
Est:1:13 I rzekł król do mędrców znających prawo, bo tak sprawy króla rozważano wobec znających prawo i sąd, (Est 1:13 BT_4)
Est:1:13 καὶ εἶπεν τοῖς φίλοις αὐτοῦ Κατὰ ταῦτα ἐλάλησεν Αστιν, ποιήσατε οὖν περὶ τούτου νόμον καὶ κρίσιν.
Est:1:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατά οὗτος αὕτη τοῦτο λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὖν περί οὗτος αὕτη τοῦτο νόμος, -ου, ὁ καί κρίσις, -εως, ἡ
Est:1:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić By czynić/rób Dlatego/wtedy Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Est:1:13 kai\ ei)=pen toi=s fi/lois au)tou= *kata\ tau=ta e)la/lEsen *astin, poiE/sate ou)=n peri\ tou/tou no/mon kai\ kri/sin.
Est:1:13 kai eipen tois filois autu kata tauta elalEsen astin, poiEsate un peri tutu nomon kai krisin.
Est:1:13 C VBI_AAI3S RA_DPM A1_DPM RD_GSM P RD_APN VAI_AAI3S N_NSF VA_AAD2P x P RD_GSN N2_ASM C N3I_ASF
Est:1:13 and also, even, namely to say/tell the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to speak ć to do/make therefore/then about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] law and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Est:1:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) these (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed   do-DO/MAKE-you(pl)! therefore/then about (+acc,+gen) this (gen) law (acc) and judgment (acc)
Est:1:13 Est_1:13_1 Est_1:13_2 Est_1:13_3 Est_1:13_4 Est_1:13_5 Est_1:13_6 Est_1:13_7 Est_1:13_8 Est_1:13_9 Est_1:13_10 Est_1:13_11 Est_1:13_12 Est_1:13_13 Est_1:13_14 Est_1:13_15 Est_1:13_16
Est:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:14 καὶ προσῆλθεν αὐτῷ Αρκεσαιος καὶ Σαρσαθαιος καὶ Μαλησεαρ οἱ ἄρχοντες Περσῶν καὶ Μήδων οἱ ἐγγὺς τοῦ βασιλέως οἱ πρῶτοι παρακαθήμενοι τῷ βασιλεῖ
Est:1:14 So Arkesaeus, and Sarsathaeus, and Malisear, the princes of the Persians and Medes, who were near the king, who sat chief in rank by the king, drew near to him, (Esther 1:14 Brenton)
Est:1:14 i rozkazał przywołać do siebie Karszenę, Szetara, Admatę, Tarszisza, Meresa, Mersenę, Memukana, siedmiu książąt perskich i medyjskich, którzy byli zaufanymi doradcami króla i zajmowali w królestwie pierwsze miejsca. (Est 1:14 BT_4)
Est:1:14 καὶ προσῆλθεν αὐτῷ Αρκεσαιος καὶ Σαρσαθαιος καὶ Μαλησεαρ οἱ ἄρχοντες Περσῶν καὶ Μήδων οἱ ἐγγὺς τοῦ βασιλέως οἱ πρῶτοι παρακαθήμενοι τῷ βασιλεῖ
Est:1:14 καί προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί   ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)   καί Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐγγύς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον παρα·κάθ·η·μαι [LXX] (ath. παρα+καθ(η)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Est:1:14 I też, nawet, mianowicie By nadchodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Med [mieszkaniec Medii] Blisko Król Po pierwsze Do ??? Król
Est:1:14 kai\ prosE=lTen au)tO=| *arkesaios kai\ *sarsaTaios kai\ *malEsear oi( a)/rCHontes *persO=n kai\ *mE/dOn oi( e)ggu\s tou= basile/Os oi( prO=toi parakaTE/menoi tO=| basilei=
Est:1:14 kai prosElTen autO arkesaios kai sarsaTaios kai malEsear hoi arCHontes persOn kai mEdOn hoi engys tu basileOs hoi prOtoi parakaTEmenoi tO basilei
Est:1:14 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM C N_NSM C N_NSM RA_NPM N3_NPM N1M_GPM C N2_GPM RA_NPM D RA_GSM N3V_GSM RA_NPM A1_NPMS V5_PMPNPM RA_DSM N3V_DSM
Est:1:14 and also, even, namely to approach he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć the ruler; to begin ć and also, even, namely Mede [inhabitant of Media] the near the king the first to ??? the king
Est:1:14 and he/she/it-APPROACH-ed him/it/same (dat)   and   and   the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc)   and Medes (gen) the (nom) near the (gen) king (gen) the (nom) first (nom|voc) while being-???-ed (nom|voc) the (dat) king (dat)
Est:1:14 Est_1:14_1 Est_1:14_2 Est_1:14_3 Est_1:14_4 Est_1:14_5 Est_1:14_6 Est_1:14_7 Est_1:14_8 Est_1:14_9 Est_1:14_10 Est_1:14_11 Est_1:14_12 Est_1:14_13 Est_1:14_14 Est_1:14_15 Est_1:14_16 Est_1:14_17 Est_1:14_18 Est_1:14_19 Est_1:14_20 Est_1:14_21 Est_1:14_22
Est:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:1:15 καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ τοὺς νόμους ὡς δεῖ ποιῆσαι Αστιν τῇ βασιλίσσῃ, ὅτι οὐκ ἐποίησεν τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως προσταχθέντα διὰ τῶν εὐνούχων.
Est:1:15 and reported to him according to the laws how it was proper to do to queen Astin, because she had not done the things commanded of the king by the chamberlains. (Esther 1:15 Brenton)
Est:1:15 I zapytał: «Jak według prawa należy postąpić z królową Waszti, która nie wykonała rozkazu króla, jaki eunuchowie otrzymali?» (Est 1:15 BT_4)
Est:1:15 καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ τοὺς νόμους ὡς δεῖ ποιῆσαι Αστιν τῇ βασιλίσσῃ, ὅτι οὐκ ἐποίησεν τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως προσταχθέντα διὰ τῶν εὐνούχων.
Est:1:15 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὡς δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) διά ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ
Est:1:15 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawo Jak/jak By wiązać; by potrzebować/wymagać By czynić/rób Królowa Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król By dawać dyrektywę Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Eunuch
Est:1:15 kai\ a)pE/ggeilan au)tO=| kata\ tou\s no/mous O(s dei= poiE=sai *astin tE=| basili/ssE|, o(/ti ou)k e)poi/Esen ta\ u(po\ tou= basile/Os prostaCHTe/nta dia\ tO=n eu)nou/CHOn.
Est:1:15 kai apEngeilan autO kata tus nomus hOs dei poiEsai astin tE bas