Ez:18:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:18:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 18:1 Brenton)
Ez:18:1 Pan skierował do mnie te słowa: (Ez 18:1 BT_4)
Ez:18:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:18:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:18:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:18:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:18:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:18:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:18:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:18:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:18:1 Ez_18:1_1 Ez_18:1_2 Ez_18:1_3 Ez_18:1_4 Ez_18:1_5 Ez_18:1_6 Ez_18:1_7
Ez:18:1 x x x x x x x
Ez:18:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, τί ὑμῖν ἡ παραβολὴ αὕτη ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγοντες Οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα, καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἐγομφίασαν;
Ez:18:2 Son of man, what mean ye by this parable among the children of Israel, saying, The fathers have eaten unripe grapes, and the children's teeth have been set on edge? (Ezekiel 18:2 Brenton)
Ez:18:2 «Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom? (Ez 18:2 BT_4)
Ez:18:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, τί ὑμῖν παραβολὴ αὕτη ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγοντες Οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα, καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἐγομφίασαν;
Ez:18:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὄμφαξ, -ακος, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Ez:18:2 Syn Ludzki Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael By mówić/opowiadaj Ojciec By jeść ??? I też, nawet, mianowicie Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Dziecko
Ez:18:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, ti/ u(mi=n E( parabolE\ au(/tE e)n toi=s ui(oi=s *israEl le/gontes *oi( pate/res e)/fagon o)/mfaka, kai\ oi( o)do/ntes tO=n te/knOn e)gomfi/asan;
Ez:18:2 yie anTrOpu, ti hymin hE parabolE hautE en tois hyiois israEl legontes hoi pateres efagon omfaka, kai hoi odontes tOn teknOn egomfiasan;
Ez:18:2 N2_VSM N2_GSM RI_ASN RP_DP RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_DPM N2_DPM N_GSM V1_PAPNPM RA_NPM N3_NPM VBI_AAI3P N3K_ASF C RA_NPM N3_NPM RA_GPN N2N_GPN VAI_AAI3P
Ez:18:2 son human who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Israel to say/tell the father to eat ??? and also, even, namely the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike the child ć
Ez:18:2 son (voc) human (gen) who/what/why (nom|acc) you(pl) (dat) the (nom) parable (nom|voc) this (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (nom) fathers (nom|voc) I-EAT-ed, they-EAT-ed ??? (acc) and the (nom) teeth (nom|voc) the (gen) children (gen)
Ez:18:2 Ez_18:2_1 Ez_18:2_2 Ez_18:2_3 Ez_18:2_4 Ez_18:2_5 Ez_18:2_6 Ez_18:2_7 Ez_18:2_8 Ez_18:2_9 Ez_18:2_10 Ez_18:2_11 Ez_18:2_12 Ez_18:2_13 Ez_18:2_14 Ez_18:2_15 Ez_18:2_16 Ez_18:2_17 Ez_18:2_18 Ez_18:2_19 Ez_18:2_20 Ez_18:2_21 Ez_18:2_22
Ez:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:3 ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ἐὰν γένηται ἔτι λεγομένη ἡ παραβολὴ αὕτη ἐν τῷ Ισραηλ·
Ez:18:3 As I live, saith the Lord, surely this parable shall no more be spoken in Israel. (Ezekiel 18:3 Brenton)
Ez:18:3 Na moje życie - wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. (Ez 18:3 BT_4)
Ez:18:3 ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ἐὰν γένηται ἔτι λεγομένη παραβολὴ αὕτη ἐν τῷ Ισραηλ·
Ez:18:3 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παρα·βολή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:18:3 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeszcze/jeszcze By mówić/opowiadaj Przypowieść (nie przysłowie) ???? fr?m + ß??? Rzucaj blask To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael
Ez:18:3 DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, e)a\n ge/nEtai e)/ti legome/nE E( parabolE\ au(/tE e)n tO=| *israEl·
Ez:18:3 DZO egO, legei kyrios, ean genEtai eti legomenE hE parabolE hautE en tO israEl·
Ez:18:3 V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM C VB_AMS3S D V1_PMPNSF RA_NSF N1_NSF RD_NSF P RA_DSM N_DSM
Ez:18:3 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen yet/still to say/tell the parable (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Israel
Ez:18:3 I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed yet/still while being-SAY/TELL-ed (nom|voc) the (nom) parable (nom|voc) this (nom) in/among/by (+dat) the (dat) Israel (indecl)
Ez:18:3 Ez_18:3_1 Ez_18:3_2 Ez_18:3_3 Ez_18:3_4 Ez_18:3_5 Ez_18:3_6 Ez_18:3_7 Ez_18:3_8 Ez_18:3_9 Ez_18:3_10 Ez_18:3_11 Ez_18:3_12 Ez_18:3_13 Ez_18:3_14
Ez:18:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:4 ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐμαί εἰσιν· ὃν τρόπον ἡ ψυχὴ τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ υἱοῦ, ἐμαί εἰσιν· ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα, αὕτη ἀποθανεῖται. –
Ez:18:4 For all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son, they are mine: the soul that sins, it shall die. (Ezekiel 18:4 Brenton)
Ez:18:4 Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. (Ez 18:4 BT_4)
Ez:18:4 ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐμαί εἰσιν· ὃν τρόπον ψυχὴ τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ψυχὴ τοῦ υἱοῦ, ἐμαί εἰσιν· ψυχὴ ἁμαρτάνουσα, αὕτη ἀποθανεῖται.
Ez:18:4 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐμός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες οὕτως/οὕτω καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐμός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Ez:18:4 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Mój/mój By iść; by być Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ojciec thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Syn Mój/mój By iść; by być Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By grzeszyć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umierać
Ez:18:4 o(/ti pa=sai ai( PSuCHai\ e)mai/ ei)sin· o(\n tro/pon E( PSuCHE\ tou= patro/s, ou(/tOs kai\ E( PSuCHE\ tou= ui(ou=, e)mai/ ei)sin· E( PSuCHE\ E( a(marta/nousa, au(/tE a)poTanei=tai.
Ez:18:4 hoti pasai hai PSyCHai emai eisin· hon tropon hE PSyCHE tu patros, hutOs kai hE PSyCHE tu hyiu, emai eisin· hE PSyCHE hE hamartanusa, hautE apoTaneitai.
Ez:18:4 C A1S_NPF RA_NPF N1_NPF A1_NPF V9_PAI3P RR_ASM N2_ASM RA_NSF N1_NSF RA_GSM N3_GSM D C RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_GSM A1_NPF V9_PAI3P RA_NSF N1_NSF RA_NSF V1_PAPNSF RD_NSF VF2_FMI3S
Ez:18:4 because/that every all, each, every, the whole of; to sprinkle the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person my/mine to go; to be who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the father thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the son my/mine to go; to be the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to sin this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to die
Ez:18:4 because/that all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) lifes (nom|voc) my/mine (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (gen) father (gen) thusly/like this and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (gen) son (gen) my/mine (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (nom) while SIN-ing (nom|voc) this (nom) he/she/it-will-be-DIE-ed
Ez:18:4 Ez_18:4_1 Ez_18:4_2 Ez_18:4_3 Ez_18:4_4 Ez_18:4_5 Ez_18:4_6 Ez_18:4_7 Ez_18:4_8 Ez_18:4_9 Ez_18:4_10 Ez_18:4_11 Ez_18:4_12 Ez_18:4_13 Ez_18:4_14 Ez_18:4_15 Ez_18:4_16 Ez_18:4_17 Ez_18:4_18 Ez_18:4_19 Ez_18:4_20 Ez_18:4_21 Ez_18:4_22 Ez_18:4_23 Ez_18:4_24 Ez_18:4_25 Ez_18:4_26 Ez_18:4_27
Ez:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:5 ὁ δὲ ἄνθρωπος, ὃς ἔσται δίκαιος, ὁ ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην,
Ez:18:5 But the man who shall be just, who executes judgment and righteousness, (Ezekiel 18:5 Brenton)
Ez:18:5 Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, (Ez 18:5 BT_4)
Ez:18:5 δὲ ἄνθρωπος, ὃς ἔσται δίκαιος, ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην,
Ez:18:5 ὁ ἡ τό δέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Ez:18:5 zaś Ludzki Kto/, który/, który By być Właśnie prawy, właśnie Jaki rodzaj; by czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Ez:18:5 o( de\ a)/nTrOpos, o(\s e)/stai di/kaios, o( poiO=n kri/ma kai\ dikaiosu/nEn,
Ez:18:5 ho de anTrOpos, hos estai dikaios, ho poiOn krima kai dikaiosynEn,
Ez:18:5 RA_NSM x N2_NSM RR_NSM VF_FMI3S A1A_NSM RA_NSM V2_PAPNSM N3M_ASN C N1_ASF
Ez:18:5 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] human who/whom/which to be just righteous, just the what kind; to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Ez:18:5 the (nom) Yet human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be just ([Adj] nom) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc)
Ez:18:5 Ez_18:5_1 Ez_18:5_2 Ez_18:5_3 Ez_18:5_4 Ez_18:5_5 Ez_18:5_6 Ez_18:5_7 Ez_18:5_8 Ez_18:5_9 Ez_18:5_10 Ez_18:5_11
Ez:18:5 x x x x x x x x x x x
Ez:18:6 ἐπὶ τῶν ὀρέων οὐ φάγεται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ οὐ μὴ ἐπάρῃ πρὸς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου Ισραηλ καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ οὐ μὴ μιάνῃ καὶ πρὸς γυναῖκα ἐν ἀφέδρῳ οὖσαν οὐ προσεγγιεῖ
Ez:18:6 who shall not eat upon the mountains, and shall not at all lift up his eyes to the devices of the house of Israel, and shall not defile his neighbor's wife, and shall not draw nigh to her that is removed, (Ezekiel 18:6 Brenton)
Ez:18:6 kto nie jada mięsa z krwią i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, (Ez 18:6 BT_4)
Ez:18:6 ἐπὶ τῶν ὀρέων οὐ φάγεται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ οὐ μὴ ἐπάρῃ πρὸς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου Ισραηλ καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ οὐ μὴ μιάνῃ καὶ πρὸς γυναῖκα ἐν ἀφέδρῳ οὖσαν οὐ προσεγγιεῖ
Ez:18:6 ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) καί πρός γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -)
Ez:18:6 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By podnosić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom; by mieszkać Izrael I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By zanieczyszczać I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być ??? Przed przydechem mocnym By zbliżać się
Ez:18:6 e)pi\ tO=n o)re/On ou) fa/getai kai\ tou\s o)fTalmou\s au)tou= ou) mE\ e)pa/rE| pro\s ta\ e)nTumE/mata oi)/kou *israEl kai\ tE\n gunai=ka tou= plEsi/on au)tou= ou) mE\ mia/nE| kai\ pro\s gunai=ka e)n a)fe/drO| ou)=san ou) proseggiei=
Ez:18:6 epi tOn oreOn u fagetai kai tus ofTalmus autu u mE eparE pros ta enTymEmata oiku israEl kai tEn gynaika tu plEsion autu u mE mianE kai pros gynaika en afedrO usan u prosengiei
Ez:18:6 P RA_GPN N3E_GPN D VF_FMI3S C RA_APM N2_APM RD_GSM D D VA_AAS3S P RA_APN N3M_APN N2_GSM N_GSM C RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D RD_GSM D D VA_AAS3S C P N3K_ASF P N2_DSF V9_PAPASF D VF2_FAI3S
Ez:18:6 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount οὐχ before rough breathing to eat and also, even, namely the eye he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to raise toward (+acc,+gen,+dat) the ć house; to dwell Israel and also, even, namely the woman/wife the neighbor one near, close to; near he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to pollute and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) woman/wife in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to be οὐχ before rough breathing to come near
Ez:18:6 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) not he/she/it-will-be-EAT-ed and the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) not not he/she/it-should-RAISE, you(sg)-should-be-RAISE-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) and the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) not not you(sg)-will-be-POLLUTE-ed, he/she/it-should-POLLUTE, you(sg)-should-be-POLLUTE-ed and toward (+acc,+gen,+dat) woman/wife (acc) in/among/by (+dat) while being (acc) not he/she/it-will-COME-NEAR, you(sg)-will-be-COME-ed-NEAR (classical)
Ez:18:6 Ez_18:6_1 Ez_18:6_2 Ez_18:6_3 Ez_18:6_4 Ez_18:6_5 Ez_18:6_6 Ez_18:6_7 Ez_18:6_8 Ez_18:6_9 Ez_18:6_10 Ez_18:6_11 Ez_18:6_12 Ez_18:6_13 Ez_18:6_14 Ez_18:6_15 Ez_18:6_16 Ez_18:6_17 Ez_18:6_18 Ez_18:6_19 Ez_18:6_20 Ez_18:6_21 Ez_18:6_22 Ez_18:6_23 Ez_18:6_24 Ez_18:6_25 Ez_18:6_26 Ez_18:6_27 Ez_18:6_28 Ez_18:6_29 Ez_18:6_30 Ez_18:6_31 Ez_18:6_32 Ez_18:6_33 Ez_18:6_34
Ez:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:7 καὶ ἄνθρωπον οὐ μὴ καταδυναστεύσῃ, ἐνεχυρασμὸν ὀφείλοντος ἀποδώσει καὶ ἅρπαγμα οὐχ ἁρπᾶται, τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶντι δώσει καὶ γυμνὸν περιβαλεῖ
Ez:18:7 and shall not oppress any man, but shall return the pledge of the debtor, and shall be guilty of no plunder, shall give his bread to the hungry, and clothe the naked; (Ezekiel 18:7 Brenton)
Ez:18:7 nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, (Ez 18:7 BT_4)
Ez:18:7 καὶ ἄνθρωπον οὐ μὴ καταδυναστεύσῃ, ἐνεχυρασμὸν ὀφείλοντος ἀποδώσει καὶ ἅρπαγμα οὐχ ἁρπᾶται, τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶντι δώσει καὶ γυμνὸν περιβαλεῖ
Ez:18:7 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί γυμνός -ή -όν περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-)
Ez:18:7 I też, nawet, mianowicie Ludzki ??? Przed przydechem mocnym Nie By eksploatować By być winnym By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny By dawać I też, nawet, mianowicie Nagi By ozdabiać z [rozrzucaj]
Ez:18:7 kai\ a)/nTrOpon ou) mE\ katadunasteu/sE|, e)neCHurasmo\n o)fei/lontos a)podO/sei kai\ a(/rpagma ou)CH a(rpa=tai, to\n a)/rton au)tou= tO=| peinO=nti dO/sei kai\ gumno\n peribalei=
Ez:18:7 kai anTrOpon u mE katadynasteusE, eneCHyrasmon ofeilontos apodOsei kai harpagma uCH harpatai, ton arton autu tO peinOnti dOsei kai gymnon peribalei
Ez:18:7 C N2_ASM D D VA_AAS3S N2_ASM V1_PAPGSM VF_FAI3S C N3M_ASN D VF2_FMI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_DSM V3_PAPDSM VF_FAI3S C A1_ASM VF2_FAI3S
Ez:18:7 and also, even, namely human οὐχ before rough breathing not to exploit ć to owe to give back restore, assign, impute, convey, refer and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same the to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry to give and also, even, namely naked to adorn with [throw around]
Ez:18:7 and human (acc) not not you(sg)-will-be-EXPLOIT-ed, he/she/it-should-EXPLOIT, you(sg)-should-be-EXPLOIT-ed while OWE-ing (gen) he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) and not he/she/it-will-be-SNATCH-ed the (acc) bread (acc) him/it/same (gen) the (dat) while HUNGER-ing (dat) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) and naked ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-ADORN-WITH, you(sg)-will-be-ADORN-ed-WITH (classical)
Ez:18:7 Ez_18:7_1 Ez_18:7_2 Ez_18:7_3 Ez_18:7_4 Ez_18:7_5 Ez_18:7_6 Ez_18:7_7 Ez_18:7_8 Ez_18:7_9 Ez_18:7_10 Ez_18:7_11 Ez_18:7_12 Ez_18:7_13 Ez_18:7_14 Ez_18:7_15 Ez_18:7_16 Ez_18:7_17 Ez_18:7_18 Ez_18:7_19 Ez_18:7_20 Ez_18:7_21
Ez:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:8 καὶ τὸ ἀργύριον αὐτοῦ ἐπὶ τόκῳ οὐ δώσει καὶ πλεονασμὸν οὐ λήμψεται καὶ ἐξ ἀδικίας ἀποστρέψει τὴν χεῖρα αὐτοῦ, κρίμα δίκαιον ποιήσει ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ
Ez:18:8 and shall not lend his money upon usury, and shall not receive usurious increase, and shall turn back his hand from injustice, shall execute righteous judgment between a man and his neighbor, (Ezekiel 18:8 Brenton)
Ez:18:8 nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym człowiekiem a drugim, (Ez 18:8 BT_4)
Ez:18:8 καὶ τὸ ἀργύριον αὐτοῦ ἐπὶ τόκῳ οὐ δώσει καὶ πλεονασμὸν οὐ λήμψεται καὶ ἐξ ἀδικίας ἀποστρέψει τὴν χεῖρα αὐτοῦ, κρίμα δίκαιον ποιήσει ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ
Ez:18:8 καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί τόκος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ἐκ ἀ·δικία, -ας, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κρίμα[τ], -ατος, τό δίκαιος -αία -ον ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀνά μέσος -η -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:18:8 I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zainteresowanie {Odsetki} ??? Przed przydechem mocnym By dawać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zły uczynki By odwracać się od Ręka On/ona/to/to samo Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Właśnie prawy, właśnie Robienie/robienie; by czynić/rób W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
Ez:18:8 kai\ to\ a)rgu/rion au)tou= e)pi\ to/kO| ou) dO/sei kai\ pleonasmo\n ou) lE/mPSetai kai\ e)X a)diki/as a)postre/PSei tE\n CHei=ra au)tou=, kri/ma di/kaion poiE/sei a)na\ me/son a)ndro\s kai\ a)na\ me/son tou= plEsi/on au)tou=
Ez:18:8 kai to argyrion autu epi tokO u dOsei kai pleonasmon u lEmPSetai kai eX adikias apostrePSei tEn CHeira autu, krima dikaion poiEsei ana meson andros kai ana meson tu plEsion autu
Ez:18:8 C RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P N2_DSM D VF_FAI3S C N2_ASM D VF_FMI3S C P N1A_GSF VF_FAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM N3M_ASN A1A_ASN VF_FAI3S P A1_ASN N3_GSM C P A1_ASN RA_GSM D RD_GSM
Ez:18:8 and also, even, namely the piece of silver he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing interest οὐχ before rough breathing to give and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels wrongdoing to turn away from the hand he/she/it/same sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation just righteous, just doing/making; to do/make up/each/by (+acc) middle man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the neighbor one near, close to; near he/she/it/same
Ez:18:8 and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) interest (dat) not he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) and not he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed and out of (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) sentence (nom|acc|voc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) man, husband (gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ez:18:8 Ez_18:8_1 Ez_18:8_2 Ez_18:8_3 Ez_18:8_4 Ez_18:8_5 Ez_18:8_6 Ez_18:8_7 Ez_18:8_8 Ez_18:8_9 Ez_18:8_10 Ez_18:8_11 Ez_18:8_12 Ez_18:8_13 Ez_18:8_14 Ez_18:8_15 Ez_18:8_16 Ez_18:8_17 Ez_18:8_18 Ez_18:8_19 Ez_18:8_20 Ez_18:8_21 Ez_18:8_22 Ez_18:8_23 Ez_18:8_24 Ez_18:8_25 Ez_18:8_26 Ez_18:8_27 Ez_18:8_28 Ez_18:8_29 Ez_18:8_30 Ez_18:8_31
Ez:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:9 καὶ τοῖς προστάγμασίν μου πεπόρευται καὶ τὰ δικαιώματά μου πεφύλακται τοῦ ποιῆσαι αὐτά, δίκαιος οὗτός ἐστιν, ζωῇ ζήσεται, λέγει κύριος. –
Ez:18:9 and has walked in my commandments and kept mine ordinances, to do them; he is righteous, he shall surely live, saith the Lord. (Ezekiel 18:9 Brenton)
Ez:18:9 stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie - ten na pewno żyć będzie - wyrocznia Pana Boga. (Ez 18:9 BT_4)
Ez:18:9 καὶ τοῖς προστάγμασίν μου πεπόρευται καὶ τὰ δικαιώματά μου πεφύλακται τοῦ ποιῆσαι αὐτά, δίκαιος οὗτός ἐστιν, ζωῇ ζήσεται, λέγει κύριος.
Ez:18:9 καί ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίκαιος -αία -ον οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:18:9 I też, nawet, mianowicie Ja By iść I też, nawet, mianowicie ??? Ja By zabezpieczać się By czynić/rób On/ona/to/to samo Właśnie prawy, właśnie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:18:9 kai\ toi=s prosta/gmasi/n mou pepo/reutai kai\ ta\ dikaiO/mata/ mou pefu/laktai tou= poiE=sai au)ta/, di/kaios ou(=to/s e)stin, DZOE=| DZE/setai, le/gei ku/rios.
Ez:18:9 kai tois prostagmasin mu peporeutai kai ta dikaiOmata mu pefylaktai tu poiEsai auta, dikaios hutos estin, DZOE DZEsetai, legei kyrios.
Ez:18:9 C RA_DPN N3M_DPN RP_GS VM_XMI3S C RA_APN N3M_APN RP_GS VK_XMI3S RA_GSN VA_AAN RD_APN A1A_NSM RD_NSM V9_PAI3S N1_DSF VF_FMI3S V1_PAI3S N2_NSM
Ez:18:9 and also, even, namely the ć I to go and also, even, namely the ??? I to guard the to do/make he/she/it/same just righteous, just this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be life being, living, spirit; alive to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:18:9 and the (dat) me (gen) he/she/it-has-been-GO-ed and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-has-been-GUARD-ed the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) they/them/same (nom|acc) just ([Adj] nom) this (nom) he/she/it-is life (dat); alive ([Adj] dat) he/she/it-will-be-EXISTS-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:18:9 Ez_18:9_1 Ez_18:9_2 Ez_18:9_3 Ez_18:9_4 Ez_18:9_5 Ez_18:9_6 Ez_18:9_7 Ez_18:9_8 Ez_18:9_9 Ez_18:9_10 Ez_18:9_11 Ez_18:9_12 Ez_18:9_13 Ez_18:9_14 Ez_18:9_15 Ez_18:9_16 Ez_18:9_17 Ez_18:9_18 Ez_18:9_19 Ez_18:9_20 Ez_18:9_21
Ez:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:10 καὶ ἐὰν γεννήσῃ υἱὸν λοιμὸν ἐκχέοντα αἷμα καὶ ποιοῦντα ἁμαρτήματα,
Ez:18:10 And if he beget a mischievous son, shedding blood and committing sins, (Ezekiel 18:10 Brenton)
Ez:18:10 Lecz jeśliby zrodził syna gwałtownika i rozlewającego krew, winnego jednej z tych zbrodni - (Ez 18:10 BT_4)
Ez:18:10 καὶ ἐὰν γεννήσῃ υἱὸν λοιμὸν ἐκχέοντα αἷμα καὶ ποιοῦντα ἁμαρτήματα,
Ez:18:10 καί ἐάν (εἰ ἄν) γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό
Ez:18:10 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Syn Zaraza; zaraźliwy By wylewać się Krew I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Grzech
Ez:18:10 kai\ e)a\n gennE/sE| ui(o\n loimo\n e)kCHe/onta ai(=ma kai\ poiou=nta a(martE/mata,
Ez:18:10 kai ean gennEsE hyion loimon ekCHeonta haima kai poiunta hamartEmata,
Ez:18:10 C C VA_AAS3S N2_ASM N2_ASM V2_PAPASM N3M_ASN C V2_PAPASM N3M_APN
Ez:18:10 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son pestilence; pestilential to pour out blood and also, even, namely to do/make sin
Ez:18:10 and if-ever you(sg)-will-be-FATHER-ed, he/she/it-should-FATHER, you(sg)-should-be-FATHER-ed son (acc) pestilence (acc); pestilential ([Adj] acc, nom|acc|voc) while POUR-ing-OUT (acc, nom|acc|voc) blood (nom|acc|voc) and while DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) sins (nom|acc|voc)
Ez:18:10 Ez_18:10_1 Ez_18:10_2 Ez_18:10_3 Ez_18:10_4 Ez_18:10_5 Ez_18:10_6 Ez_18:10_7 Ez_18:10_8 Ez_18:10_9 Ez_18:10_10
Ez:18:10 x x x x x x x x x x
Ez:18:11 ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου οὐκ ἐπορεύθη, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἔφαγεν καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐμίανεν
Ez:18:11 who has not walked in the way of his righteous father, but has even eaten upon the mountains, and has defiled his neighbor's wife, (Ezekiel 18:11 Brenton)
Ez:18:11 choć sam żadnej z nich nie popełnił - syna, który jadł mięso z krwią, syna, który bezcześcił żonę swego bliźniego, (Ez 18:11 BT_4)
Ez:18:11 ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου οὐκ ἐπορεύθη, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἔφαγεν καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐμίανεν
Ez:18:11 ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἀλλά καί ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)
Ez:18:11 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ojciec On/ona/to/to samo Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy ??? Przed przydechem mocnym By iść Ale I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź By jeść I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By zanieczyszczać
Ez:18:11 e)n tE=| o(dO=| tou= patro\s au)tou= tou= dikai/ou ou)k e)poreu/TE, a)lla\ kai\ e)pi\ tO=n o)re/On e)/fagen kai\ tE\n gunai=ka tou= plEsi/on au)tou= e)mi/anen
Ez:18:11 en tE hodO tu patros autu tu dikaiu uk eporeuTE, alla kai epi tOn oreOn efagen kai tEn gynaika tu plEsion autu emianen
Ez:18:11 P RA_DSF N2_DSF RA_GSM N3_GSM RD_GSM RA_GSM A1A_GSM D VCI_API3S C C P RA_GPN N3E_GPN VBI_AAI3S C RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D RD_GSM VAI_AAI3S
Ez:18:11 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road the father he/she/it/same the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous οὐχ before rough breathing to go but and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount to eat and also, even, namely the woman/wife the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to pollute
Ez:18:11 in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) the (gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! not he/she/it-was-GO-ed but and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) he/she/it-EAT-ed and the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-POLLUTE-ed
Ez:18:11 Ez_18:11_1 Ez_18:11_2 Ez_18:11_3 Ez_18:11_4 Ez_18:11_5 Ez_18:11_6 Ez_18:11_7 Ez_18:11_8 Ez_18:11_9 Ez_18:11_10 Ez_18:11_11 Ez_18:11_12 Ez_18:11_13 Ez_18:11_14 Ez_18:11_15 Ez_18:11_16 Ez_18:11_17 Ez_18:11_18 Ez_18:11_19 Ez_18:11_20 Ez_18:11_21 Ez_18:11_22 Ez_18:11_23
Ez:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:12 καὶ πτωχὸν καὶ πένητα κατεδυνάστευσεν καὶ ἅρπαγμα ἥρπασεν καὶ ἐνεχυρασμὸν οὐκ ἀπέδωκεν καὶ εἰς τὰ εἴδωλα ἔθετο τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ἀνομίαν πεποίηκεν,
Ez:18:12 and has oppressed the poor and needy, and has committed robbery, and not restored a pledge, and has set his eyes upon idols, has wrought iniquities, (Ezekiel 18:12 Brenton)
Ez:18:12 uciskał biednego i potrzebującego, popełniał rozboje, nie oddawał zastawu, podnosił oczy ku bożkom, dopuszczał się obrzydliwości, (Ez 18:12 BT_4)
Ez:18:12 καὶ πτωχὸν καὶ πένητα κατεδυνάστευσεν καὶ ἅρπαγμα ἥρπασεν καὶ ἐνεχυρασμὸν οὐκ ἀπέδωκεν καὶ εἰς τὰ εἴδωλα ἔθετο τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ἀνομίαν πεποίηκεν,
Ez:18:12 καί πτωχός -ή -όν καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) καί ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·νομία, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ez:18:12 I też, nawet, mianowicie Biedny I też, nawet, mianowicie Biedna osoba By eksploatować I też, nawet, mianowicie By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Idol By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Oko On/ona/to/to samo Bezprawie By czynić/rób
Ez:18:12 kai\ ptOCHo\n kai\ pe/nEta kateduna/steusen kai\ a(/rpagma E(/rpasen kai\ e)neCHurasmo\n ou)k a)pe/dOken kai\ ei)s ta\ ei)/dOla e)/Teto tou\s o)fTalmou\s au)tou=, a)nomi/an pepoi/Eken,
Ez:18:12 kai ptOCHon kai penEta katedynasteusen kai harpagma hErpasen kai eneCHyrasmon uk apedOken kai eis ta eidOla eTeto tus ofTalmus autu, anomian pepoiEken,
Ez:18:12 C N2_ASM C N3T_ASM VAI_AAI3S C N3M_ASN VAI_AAI3S C N2_ASM D VAI_AAI3S C P RA_APN N2N_APN VEI_AMI3S RA_APM N2_APM RD_GSM N1A_ASF VX_XAI3S
Ez:18:12 and also, even, namely poor and also, even, namely poor person to exploit and also, even, namely ć to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to give back restore, assign, impute, convey, refer and also, even, namely into (+acc) the idol to place lay, put, set, situate, station the eye he/she/it/same lawlessness to do/make
Ez:18:12 and poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) and poor person (acc) he/she/it-EXPLOIT-ed and he/she/it-SNATCH-ed and not he/she/it-GIVE BACK-ed and into (+acc) the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) he/she/it-was-PLACE-ed the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) lawlessness (acc) he/she/it-has-DO/MAKE-ed
Ez:18:12 Ez_18:12_1 Ez_18:12_2 Ez_18:12_3 Ez_18:12_4 Ez_18:12_5 Ez_18:12_6 Ez_18:12_7 Ez_18:12_8 Ez_18:12_9 Ez_18:12_10 Ez_18:12_11 Ez_18:12_12 Ez_18:12_13 Ez_18:12_14 Ez_18:12_15 Ez_18:12_16 Ez_18:12_17 Ez_18:12_18 Ez_18:12_19 Ez_18:12_20 Ez_18:12_21 Ez_18:12_22
Ez:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:13 μετὰ τόκου ἔδωκε καὶ πλεονασμὸν ἔλαβεν, οὗτος ζωῇ οὐ ζήσεται, πάσας τὰς ἀνομίας ταύτας ἐποίησεν, θανάτῳ θανατωθήσεται, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸν ἔσται. –
Ez:18:13 has lent upon usury, and taken usurious increase; he shall by no means live: he has wrought all these iniquities; he shall surely die; his blood shall be upon him. (Ezekiel 18:13 Brenton)
Ez:18:13 uprawiał lichwę i żądał odsetek - ten nie będzie żył, bo popełnił wszystkie te bezeceństwa. Ten na pewno umrze, a odpowiedzialność za krew jego spadnie na niego samego. (Ez 18:13 BT_4)
Ez:18:13 μετὰ τόκου ἔδωκε καὶ πλεονασμὸν ἔλαβεν, οὗτος ζωῇ οὐ ζήσεται, πάσας τὰς ἀνομίας ταύτας ἐποίησεν, θανάτῳ θανατωθήσεται, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸν ἔσται.
Ez:18:13 μετά τόκος, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:18:13 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zainteresowanie {Odsetki} By dawać I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy ??? Przed przydechem mocnym Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czynić/rób Śmierć By zgładzać Krew On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być
Ez:18:13 meta\ to/kou e)/dOke kai\ pleonasmo\n e)/laben, ou(=tos DZOE=| ou) DZE/setai, pa/sas ta\s a)nomi/as tau/tas e)poi/Esen, Tana/tO| TanatOTE/setai, to\ ai(=ma au)tou= e)p’ au)to\n e)/stai.
Ez:18:13 meta toku edOke kai pleonasmon elaben, hutos DZOE u DZEsetai, pasas tas anomias tautas epoiEsen, TanatO TanatOTEsetai, to haima autu ep’ auton estai.
Ez:18:13 P N2_GSM VAI_AAI3S C N2_ASM VBI_AAI3S RD_NSM N1_DSF D VF_FMI3S A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_APF VAI_AAI3S N2_DSM VC_FPI3S RA_NSN N3M_NSN RD_GSM P RD_ASM VF_FMI3S
Ez:18:13 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing interest to give and also, even, namely ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] life being, living, spirit; alive οὐχ before rough breathing to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lawlessness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to do/make death to put to death the blood he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to be
Ez:18:13 after (+acc), with (+gen) interest (gen) he/she/it-GIVE-ed and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed this (nom) life (dat); alive ([Adj] dat) not he/she/it-will-be-EXISTS-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) these (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed death (dat) he/she/it-will-be-PUT-ed-TO-DEATH the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) he/she/it-will-be
Ez:18:13 Ez_18:13_1 Ez_18:13_2 Ez_18:13_3 Ez_18:13_4 Ez_18:13_5 Ez_18:13_6 Ez_18:13_7 Ez_18:13_8 Ez_18:13_9 Ez_18:13_10 Ez_18:13_11 Ez_18:13_12 Ez_18:13_13 Ez_18:13_14 Ez_18:13_15 Ez_18:13_16 Ez_18:13_17 Ez_18:13_18 Ez_18:13_19 Ez_18:13_20 Ez_18:13_21 Ez_18:13_22 Ez_18:13_23 Ez_18:13_24
Ez:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:14 ἐὰν δὲ γεννήσῃ υἱόν, καὶ ἴδῃ πάσας τὰς ἁμαρτίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἃς ἐποίησεν, καὶ φοβηθῇ καὶ μὴ ποιήσῃ κατὰ ταύτας,
Ez:18:14 And if he beget a son, and the son see all his father's sins which he has wrought, and fear, and not do according to them, (Ezekiel 18:14 Brenton)
Ez:18:14 Natomiast gdyby zrodził syna, który by widział wszystkie grzechy popełniane przez swego ojca i uląkł się, a nie naśladował go w nich, (Ez 18:14 BT_4)
Ez:18:14 ἐὰν δὲ γεννήσῃ υἱόν, καὶ ἴδῃ πάσας τὰς ἁμαρτίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἃς ἐποίησεν, καὶ φοβηθῇ καὶ μὴ ποιήσῃ κατὰ ταύτας,
Ez:18:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά οὗτος αὕτη τοῦτο
Ez:18:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Syn I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ojciec On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By bać się I też, nawet, mianowicie Nie By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ez:18:14 e)a\n de\ gennE/sE| ui(o/n, kai\ i)/dE| pa/sas ta\s a(marti/as tou= patro\s au)tou=, a(/s e)poi/Esen, kai\ fobETE=| kai\ mE\ poiE/sE| kata\ tau/tas,
Ez:18:14 ean de gennEsE hyion, kai idE pasas tas hamartias tu patros autu, has epoiEsen, kai fobETE kai mE poiEsE kata tautas,
Ez:18:14 C x VA_AAS3S N2_ASM C VB_AAS3S A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSM N3_GSM RD_GSM RR_APF VAI_AAI3S C VC_APS3S C D VA_AAS3S P RD_APF
Ez:18:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the father he/she/it/same who/whom/which to do/make and also, even, namely to fear and also, even, namely not to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ez:18:14 if-ever Yet you(sg)-will-be-FATHER-ed, he/she/it-should-FATHER, you(sg)-should-be-FATHER-ed son (acc) and he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) sin (gen), sins (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-should-be-FEAR-ed and not you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) these (acc)
Ez:18:14 Ez_18:14_1 Ez_18:14_2 Ez_18:14_3 Ez_18:14_4 Ez_18:14_5 Ez_18:14_6 Ez_18:14_7 Ez_18:14_8 Ez_18:14_9 Ez_18:14_10 Ez_18:14_11 Ez_18:14_12 Ez_18:14_13 Ez_18:14_14 Ez_18:14_15 Ez_18:14_16 Ez_18:14_17 Ez_18:14_18 Ez_18:14_19 Ez_18:14_20 Ez_18:14_21
Ez:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:15 ἐπὶ τῶν ὀρέων οὐ βέβρωκεν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ οὐκ ἔθετο εἰς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου Ισραηλ καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ οὐκ ἐμίανεν
Ez:18:15 and if he has not eaten on the mountains, and has not set his eyes on the devices of the house of Israel, and has not defiled his neighbor's wife, (Ezekiel 18:15 Brenton)
Ez:18:15 a więc nie jadał mięsa z krwią, nie podnosił oczu ku bożkom izraelskim, nie bezcześcił żony bliźniego, (Ez 18:15 BT_4)
Ez:18:15 ἐπὶ τῶν ὀρέων οὐ βέβρωκεν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ οὐκ ἔθετο εἰς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου Ισραηλ καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ οὐκ ἐμίανεν
Ez:18:15 ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)
Ez:18:15 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź ??? Przed przydechem mocnym By jeść I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Do (+przyspieszenie) Dom; by mieszkać Izrael I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zanieczyszczać
Ez:18:15 e)pi\ tO=n o)re/On ou) be/brOken kai\ tou\s o)fTalmou\s au)tou= ou)k e)/Teto ei)s ta\ e)nTumE/mata oi)/kou *israEl kai\ tE\n gunai=ka tou= plEsi/on au)tou= ou)k e)mi/anen
Ez:18:15 epi tOn oreOn u bebrOken kai tus ofTalmus autu uk eTeto eis ta enTymEmata oiku israEl kai tEn gynaika tu plEsion autu uk emianen
Ez:18:15 P RA_GPN N3E_GPN D VX_XAI3S C RA_APM N2_APM RD_GSM D VEI_AMI3S P RA_APN N3M_APN N2_GSM N_GSM C RA_ASF N3K_ASF RA_GSM D RD_GSM D VAI_AAI3S
Ez:18:15 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount οὐχ before rough breathing to eat and also, even, namely the eye he/she/it/same οὐχ before rough breathing to place lay, put, set, situate, station into (+acc) the ć house; to dwell Israel and also, even, namely the woman/wife the neighbor one near, close to; near he/she/it/same οὐχ before rough breathing to pollute
Ez:18:15 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) not he/she/it-has-EAT-ed and the (acc) eyes (acc) him/it/same (gen) not he/she/it-was-PLACE-ed into (+acc) the (nom|acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) and the (acc) woman/wife (acc) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) not he/she/it-POLLUTE-ed
Ez:18:15 Ez_18:15_1 Ez_18:15_2 Ez_18:15_3 Ez_18:15_4 Ez_18:15_5 Ez_18:15_6 Ez_18:15_7 Ez_18:15_8 Ez_18:15_9 Ez_18:15_10 Ez_18:15_11 Ez_18:15_12 Ez_18:15_13 Ez_18:15_14 Ez_18:15_15 Ez_18:15_16 Ez_18:15_17 Ez_18:15_18 Ez_18:15_19 Ez_18:15_20 Ez_18:15_21 Ez_18:15_22 Ez_18:15_23 Ez_18:15_24
Ez:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:16 καὶ ἄνθρωπον οὐ κατεδυνάστευσεν καὶ ἐνεχυρασμὸν οὐκ ἐνεχύρασεν καὶ ἅρπαγμα οὐχ ἥρπασεν, τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶντι ἔδωκεν καὶ γυμνὸν περιέβαλεν
Ez:18:16 and has not oppressed a man, and has not retained the pledge, nor committed robbery, has given his bread to the hungry, and has clothed the naked, (Ezekiel 18:16 Brenton)
Ez:18:16 nie uciskał nikogo, nie zwlekał z płaceniem długów, nie popełniał gwałtów, łaknącemu udzielał chleba, przyodziewał nagiego, (Ez 18:16 BT_4)
Ez:18:16 καὶ ἄνθρωπον οὐ κατεδυνάστευσεν καὶ ἐνεχυρασμὸν οὐκ ἐνεχύρασεν καὶ ἅρπαγμα οὐχ ἥρπασεν, τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶντι ἔδωκεν καὶ γυμνὸν περιέβαλεν
Ez:18:16 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἄρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί γυμνός -ή -όν περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-)
Ez:18:16 I też, nawet, mianowicie Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By eksploatować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. On/ona/to/to samo By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny By dawać I też, nawet, mianowicie Nagi By ozdabiać z [rozrzucaj]
Ez:18:16 kai\ a)/nTrOpon ou) kateduna/steusen kai\ e)neCHurasmo\n ou)k e)neCHu/rasen kai\ a(/rpagma ou)CH E(/rpasen, to\n a)/rton au)tou= tO=| peinO=nti e)/dOken kai\ gumno\n perie/balen
Ez:18:16 kai anTrOpon u katedynasteusen kai eneCHyrasmon uk eneCHyrasen kai harpagma uCH hErpasen, ton arton autu tO peinOnti edOken kai gymnon periebalen
Ez:18:16 C N2_ASM D VAI_AAI3S C N2_ASM D VA_AAI3S C N3M_ASN D VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_DSM V3_PAPDSM VAI_AAI3S C A1_ASM VBI_AAI3S
Ez:18:16 and also, even, namely human οὐχ before rough breathing to exploit and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing ć and also, even, namely ć οὐχ before rough breathing to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin the bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. he/she/it/same the to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry to give and also, even, namely naked to adorn with [throw around]
Ez:18:16 and human (acc) not he/she/it-EXPLOIT-ed and not and not he/she/it-SNATCH-ed the (acc) bread (acc) him/it/same (gen) the (dat) while HUNGER-ing (dat) he/she/it-GIVE-ed and naked ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-ADORN-ed-WITH
Ez:18:16 Ez_18:16_1 Ez_18:16_2 Ez_18:16_3 Ez_18:16_4 Ez_18:16_5 Ez_18:16_6 Ez_18:16_7 Ez_18:16_8 Ez_18:16_9 Ez_18:16_10 Ez_18:16_11 Ez_18:16_12 Ez_18:16_13 Ez_18:16_14 Ez_18:16_15 Ez_18:16_16 Ez_18:16_17 Ez_18:16_18 Ez_18:16_19 Ez_18:16_20 Ez_18:16_21
Ez:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:17 καὶ ἀπ’ ἀδικίας ἀπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τόκον οὐδὲ πλεονασμὸν οὐκ ἔλαβεν, δικαιοσύνην ἐποίησεν καὶ ἐν τοῖς προστάγμασίν μου ἐπορεύθη, οὐ τελευτήσει ἐν ἀδικίαις πατρὸς αὐτοῦ, ζωῇ ζήσεται.
Ez:18:17 and has turned back his hand from unrighteousness, has not received interest or usurious increase, has wrought righteousness, and walked in mine ordinances; he shall not die for the iniquities of his father, he shall surely live. (Ezekiel 18:17 Brenton)
Ez:18:17 odwracał rękę od zła, nie uprawiał lichwy, nie żądał odsetek, wypełniał moje nakazy i postępował według moich ustaw: ten nie umrze skutkiem wykroczeń swego ojca, ale żyć będzie. (Ez 18:17 BT_4)
Ez:18:17 καὶ ἀπ’ ἀδικίας ἀπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τόκον οὐδὲ πλεονασμὸν οὐκ ἔλαβεν, δικαιοσύνην ἐποίησεν καὶ ἐν τοῖς προστάγμασίν μου ἐπορεύθη, οὐ τελευτήσει ἐν ἀδικίαις πατρὸς αὐτοῦ, ζωῇ ζήσεται.
Ez:18:17 καί ἀπό ἀ·δικία, -ας, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό τόκος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἐν ἀ·δικία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ez:18:17 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki By odwracać się od Ręka On/ona/to/to samo Zainteresowanie {Odsetki} ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By czynić/rób I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By iść ??? Przed przydechem mocnym By kończyć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki Ojciec On/ona/to/to samo Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ez:18:17 kai\ a)p’ a)diki/as a)pe/strePSe tE\n CHei=ra au)tou=, to/kon ou)de\ pleonasmo\n ou)k e)/laben, dikaiosu/nEn e)poi/Esen kai\ e)n toi=s prosta/gmasi/n mou e)poreu/TE, ou) teleutE/sei e)n a)diki/ais patro\s au)tou=, DZOE=| DZE/setai.
Ez:18:17 kai ap’ adikias apestrePSe tEn CHeira autu, tokon ude pleonasmon uk elaben, dikaiosynEn epoiEsen kai en tois prostagmasin mu eporeuTE, u teleutEsei en adikiais patros autu, DZOE DZEsetai.
Ez:18:17 C P N1A_GSF VAI_AAI3S RA_ASF N3_ASF RD_GSM N2_ASM C N2_ASM D VBI_AAI3S N1_ASF VAI_AAI3S C P RA_DPN N3M_DPN RP_GS VCI_API3S D VF_FAI3S P N1A_DPF N3_GSM RD_GSM N1_DSF VF_FMI3S
Ez:18:17 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrongdoing to turn away from the hand he/she/it/same interest οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to do/make and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I to go οὐχ before rough breathing to end in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrongdoing father he/she/it/same life being, living, spirit; alive to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ez:18:17 and away from (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) interest (acc) neither/nor not he/she/it-TAKE HOLD OF-ed righteousness (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed and in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) he/she/it-was-GO-ed not he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical) in/among/by (+dat) wrongdoings (dat) father (gen) him/it/same (gen) life (dat); alive ([Adj] dat) he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Ez:18:17 Ez_18:17_1 Ez_18:17_2 Ez_18:17_3 Ez_18:17_4 Ez_18:17_5 Ez_18:17_6 Ez_18:17_7 Ez_18:17_8 Ez_18:17_9 Ez_18:17_10 Ez_18:17_11 Ez_18:17_12 Ez_18:17_13 Ez_18:17_14 Ez_18:17_15 Ez_18:17_16 Ez_18:17_17 Ez_18:17_18 Ez_18:17_19 Ez_18:17_20 Ez_18:17_21 Ez_18:17_22 Ez_18:17_23 Ez_18:17_24 Ez_18:17_25 Ez_18:17_26 Ez_18:17_27 Ez_18:17_28
Ez:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:18 ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐὰν θλίψει θλίψῃ καὶ ἁρπάσῃ ἅρπαγμα, ἐναντία ἐποίησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ μου καὶ ἀποθανεῖται ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ. –
Ez:18:18 But if his father grievously afflict, or plunder, he has wrought enmity in the midst of my people, and shall die in his iniquity. (Ezekiel 18:18 Brenton)
Ez:18:18 A ponieważ ojciec jego był gwałtownikiem, dopuszczał się grabieży i nie postępował dobrze pośród mego ludu, dlatego on sam umrze z powodu swojej nieprawości. (Ez 18:18 BT_4)
Ez:18:18 δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐὰν θλίψει θλίψῃ καὶ ἁρπάσῃ ἅρπαγμα, ἐναντία ἐποίησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ μου καὶ ἀποθανεῖται ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ.
Ez:18:18 ὁ ἡ τό δέ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ἐν·αντίος -α -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:18:18 zaś Ojciec On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki On/ona/to/to samo
Ez:18:18 o( de\ patE\r au)tou= e)a\n Tli/PSei Tli/PSE| kai\ a(rpa/sE| a(/rpagma, e)nanti/a e)poi/Esen e)n me/sO| tou= laou= mou kai\ a)poTanei=tai e)n tE=| a)diki/a| au)tou=.
Ez:18:18 ho de patEr autu ean TliPSei TliPSE kai harpasE harpagma, enantia epoiEsen en mesO tu lau mu kai apoTaneitai en tE adikia autu.
Ez:18:18 RA_NSM x N3_NSM RD_GSM C N3I_DSF VF_FMI2S C VA_AAS3S N3M_ASN A1A_APN VAI_AAI3S P A1_DSN RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF2_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
Ez:18:18 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] father he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin ć contrary opposite, adverse, against, to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the people I and also, even, namely to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing he/she/it/same
Ez:18:18 the (nom) Yet father (nom) him/it/same (gen) if-ever squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical) you(sg)-will-be-DISTRESS-ed, he/she/it-should-DISTRESS, you(sg)-should-be-DISTRESS-ed and he/she/it-should-SNATCH, you(sg)-should-be-SNATCH-ed, you(sg)-will-be-SNATCH-ed contrary ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) people (gen) me (gen) and he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoing (dat) him/it/same (gen)
Ez:18:18 Ez_18:18_1 Ez_18:18_2 Ez_18:18_3 Ez_18:18_4 Ez_18:18_5 Ez_18:18_6 Ez_18:18_7 Ez_18:18_8 Ez_18:18_9 Ez_18:18_10 Ez_18:18_11 Ez_18:18_12 Ez_18:18_13 Ez_18:18_14 Ez_18:18_15 Ez_18:18_16 Ez_18:18_17 Ez_18:18_18 Ez_18:18_19 Ez_18:18_20 Ez_18:18_21 Ez_18:18_22 Ez_18:18_23 Ez_18:18_24
Ez:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:19 καὶ ἐρεῖτε Τί ὅτι οὐκ ἔλαβεν τὴν ἀδικίαν ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ; ὅτι ὁ υἱὸς δικαιοσύνην καὶ ἔλεος ἐποίησεν, πάντα τὰ νόμιμά μου συνετήρησεν καὶ ἐποίησεν αὐτά· ζωῇ ζήσεται.
Ez:18:19 But ye will say, Why has not the son borne the iniquity of the father? Because the son has wrought judgment and mercy, has kept all my statues, and done them, he shall surely live. (Ezekiel 18:19 Brenton)
Ez:18:19 Wy zaś mówicie: "Dlaczego syn nie odpowiada za winy swego ojca?" Ależ syn postępował według prawa i sprawiedliwości, zachowywał wszystkie moje ustawy i postępował według nich, a więc powinien żyć. (Ez 18:19 BT_4)
Ez:18:19 καὶ ἐρεῖτε Τί ὅτι οὐκ ἔλαβεν τὴν ἀδικίαν υἱὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ; ὅτι υἱὸς δικαιοσύνην καὶ ἔλεος ἐποίησεν, πάντα τὰ νόμιμά μου συνετήρησεν καὶ ἐποίησεν αὐτά· ζωῇ ζήσεται.
Ez:18:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ez:18:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zły uczynki Syn Ojciec On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Syn Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Litość By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ez:18:19 kai\ e)rei=te *ti/ o(/ti ou)k e)/laben tE\n a)diki/an o( ui(o\s tou= patro\s au)tou=; o(/ti o( ui(o\s dikaiosu/nEn kai\ e)/leos e)poi/Esen, pa/nta ta\ no/mima/ mou sunetE/rEsen kai\ e)poi/Esen au)ta/· DZOE=| DZE/setai.
Ez:18:19 kai ereite ti hoti uk elaben tEn adikian ho hyios tu patros autu; hoti ho hyios dikaiosynEn kai eleos epoiEsen, panta ta nomima mu synetErEsen kai epoiEsen auta· DZOE DZEsetai.
Ez:18:19 C VF2_FAI2P RI_ASN C D VBI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RA_NSM N2_NSM RA_GSM N3_GSM RD_GSM C RA_NSM N2_NSM N1_ASF C N3E_ASN VAI_AAI3S A3_APN RA_APN A1_APN RP_GS VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_APN N1_DSF VF_FMI3S
Ez:18:19 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the wrongdoing the son the father he/she/it/same because/that the son righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely mercy to do/make every all, each, every, the whole of the ć I to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive and also, even, namely to do/make he/she/it/same life being, living, spirit; alive to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ez:18:19 and you(pl)-will-SAY/TELL who/what/why (nom|acc) because/that not he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc) wrongdoing (acc) the (nom) son (nom) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) because/that the (nom) son (nom) righteousness (acc) and mercy (nom, nom|acc|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) me (gen) he/she/it-SAVE FROM DESTRUCTION-ed and he/she/it-DO/MAKE-ed they/them/same (nom|acc) life (dat); alive ([Adj] dat) he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Ez:18:19 Ez_18:19_1 Ez_18:19_2 Ez_18:19_3 Ez_18:19_4 Ez_18:19_5 Ez_18:19_6 Ez_18:19_7 Ez_18:19_8 Ez_18:19_9 Ez_18:19_10 Ez_18:19_11 Ez_18:19_12 Ez_18:19_13 Ez_18:19_14 Ez_18:19_15 Ez_18:19_16 Ez_18:19_17 Ez_18:19_18 Ez_18:19_19 Ez_18:19_20 Ez_18:19_21 Ez_18:19_22 Ez_18:19_23 Ez_18:19_24 Ez_18:19_25 Ez_18:19_26 Ez_18:19_27 Ez_18:19_28 Ez_18:19_29 Ez_18:19_30
Ez:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:20 ἡ δὲ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα ἀποθανεῖται· ὁ δὲ υἱὸς οὐ λήμψεται τὴν ἀδικίαν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, οὐδὲ ὁ πατὴρ λήμψεται τὴν ἀδικίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ· δικαιοσύνη δικαίου ἐπ’ αὐτὸν ἔσται, καὶ ἀνομία ἀνόμου ἐπ’ αὐτὸν ἔσται.
Ez:18:20 But the soul that sins shall die: and the son shall not bear the iniquity of the father, nor shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the iniquity of the transgressor shall be upon him. (Ezekiel 18:20 Brenton)
Ez:18:20 Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca ani ojciec - za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie. (Ez 18:20 BT_4)
Ez:18:20 δὲ ψυχὴ ἁμαρτάνουσα ἀποθανεῖται· δὲ υἱὸς οὐ λήμψεται τὴν ἀδικίαν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, οὐδὲ πατὴρ λήμψεται τὴν ἀδικίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ· δικαιοσύνη δικαίου ἐπ’ αὐτὸν ἔσται, καὶ ἀνομία ἀνόμου ἐπ’ αὐτὸν ἔσται.
Ez:18:20 ὁ ἡ τό δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀ·νομία, -ας, ἡ ἄ·νομος -ον ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:18:20 zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By grzeszyć By umierać zaś Syn ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zły uczynki Ojciec On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ojciec By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zły uczynki Syn On/ona/to/to samo Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie Bezprawie Na zewnątrz prawa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być
Ez:18:20 E( de\ PSuCHE\ E( a(marta/nousa a)poTanei=tai· o( de\ ui(o\s ou) lE/mPSetai tE\n a)diki/an tou= patro\s au)tou=, ou)de\ o( patE\r lE/mPSetai tE\n a)diki/an tou= ui(ou= au)tou=· dikaiosu/nE dikai/ou e)p’ au)to\n e)/stai, kai\ a)nomi/a a)no/mou e)p’ au)to\n e)/stai.
Ez:18:20 hE de PSyCHE hE hamartanusa apoTaneitai· ho de hyios u lEmPSetai tEn adikian tu patros autu, ude ho patEr lEmPSetai tEn adikian tu hyiu autu· dikaiosynE dikaiu ep’ auton estai, kai anomia anomu ep’ auton estai.
Ez:18:20 RA_NSF x N1_NSF RA_NSF V1_PAPNSF VF2_FMI3S RA_NSM x N2_NSM D VF_FMI3S RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GSM C RA_NSM N3_NSM VF_FMI3S RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM N1_NSF A1A_GSM P RD_ASM VF_FMI3S C N1A_NSF A1B_GSM P RD_ASM VF_FMI3S
Ez:18:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to sin to die the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the wrongdoing the father he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the father to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the wrongdoing the son he/she/it/same righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to be and also, even, namely lawlessness outside the law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to be
Ez:18:20 the (nom) Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (nom) while SIN-ing (nom|voc) he/she/it-will-be-DIE-ed the (nom) Yet son (nom) not he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) wrongdoing (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) neither/nor the (nom) father (nom) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) wrongdoing (acc) the (gen) son (gen) him/it/same (gen) righteousness (nom|voc) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) he/she/it-will-be and lawlessness (nom|voc) outside the law ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) he/she/it-will-be
Ez:18:20 Ez_18:20_1 Ez_18:20_2 Ez_18:20_3 Ez_18:20_4 Ez_18:20_5 Ez_18:20_6 Ez_18:20_7 Ez_18:20_8 Ez_18:20_9 Ez_18:20_10 Ez_18:20_11 Ez_18:20_12 Ez_18:20_13 Ez_18:20_14 Ez_18:20_15 Ez_18:20_16 Ez_18:20_17 Ez_18:20_18 Ez_18:20_19 Ez_18:20_20 Ez_18:20_21 Ez_18:20_22 Ez_18:20_23 Ez_18:20_24 Ez_18:20_25 Ez_18:20_26 Ez_18:20_27 Ez_18:20_28 Ez_18:20_29 Ez_18:20_30 Ez_18:20_31 Ez_18:20_32 Ez_18:20_33 Ez_18:20_34 Ez_18:20_35 Ez_18:20_36
Ez:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:21 καὶ ὁ ἄνομος ἐὰν ἀποστρέψῃ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν, καὶ φυλάξηται πάσας τὰς ἐντολάς μου καὶ ποιήσῃ δικαιοσύνην καὶ ἔλεος, ζωῇ ζήσεται, οὐ μὴ ἀποθάνῃ.
Ez:18:21 And if the transgressor turn away from all his iniquities which he has committed, and keep all my commandments, and do justice and mercy, he shall surely live, and shall by no means die. (Ezekiel 18:21 Brenton)
Ez:18:21 A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: (Ez 18:21 BT_4)
Ez:18:21 καὶ ἄνομος ἐὰν ἀποστρέψῃ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν, καὶ φυλάξηται πάσας τὰς ἐντολάς μου καὶ ποιήσῃ δικαιοσύνην καὶ ἔλεος, ζωῇ ζήσεται, οὐ μὴ ἀποθάνῃ.
Ez:18:21 καί ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Ez:18:21 I też, nawet, mianowicie Na zewnątrz prawa Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By odwracać się od Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bezprawie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Litość Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać
Ez:18:21 kai\ o( a)/nomos e)a\n a)postre/PSE| e)k pasO=n tO=n a)nomiO=n au)tou=, O(=n e)poi/Esen, kai\ fula/XEtai pa/sas ta\s e)ntola/s mou kai\ poiE/sE| dikaiosu/nEn kai\ e)/leos, DZOE=| DZE/setai, ou) mE\ a)poTa/nE|.
Ez:18:21 kai ho anomos ean apostrePSE ek pasOn tOn anomiOn autu, hOn epoiEsen, kai fylaXEtai pasas tas entolas mu kai poiEsE dikaiosynEn kai eleos, DZOE DZEsetai, u mE apoTanE.
Ez:18:21 C RA_NSM A1B_NSM C VF_FMI2S P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RD_GSM RR_GPF VAI_AAI3S C VA_AMS3S A1S_APF RA_APF N1_APF RP_GS C VA_AAS3S N1_ASF C N3E_ASN N1_DSF VF_FMI3S D D VB_AAS3S
Ez:18:21 and also, even, namely the outside the law if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to turn away from out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the lawlessness he/she/it/same who/whom/which to do/make and also, even, namely to guard every all, each, every, the whole of; to sprinkle the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I and also, even, namely to do/make righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely mercy life being, living, spirit; alive to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) οὐχ before rough breathing not to die
Ez:18:21 and the (nom) outside the law ([Adj] nom) if-ever you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM, he/she/it-should-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-should-be-TURN-ed-AWAY-FROM out of (+gen) all (gen) the (gen) lawlessnesss (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-should-be-GUARD-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) precepts (acc) me (gen) and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed righteousness (acc) and mercy (nom, nom|acc|voc) life (dat); alive ([Adj] dat) he/she/it-will-be-EXISTS-ed not not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
Ez:18:21 Ez_18:21_1 Ez_18:21_2 Ez_18:21_3 Ez_18:21_4 Ez_18:21_5 Ez_18:21_6 Ez_18:21_7 Ez_18:21_8 Ez_18:21_9 Ez_18:21_10 Ez_18:21_11 Ez_18:21_12 Ez_18:21_13 Ez_18:21_14 Ez_18:21_15 Ez_18:21_16 Ez_18:21_17 Ez_18:21_18 Ez_18:21_19 Ez_18:21_20 Ez_18:21_21 Ez_18:21_22 Ez_18:21_23 Ez_18:21_24 Ez_18:21_25 Ez_18:21_26 Ez_18:21_27 Ez_18:21_28
Ez:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:22 πάντα τὰ παραπτώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐποίησεν, οὐ μνησθήσεται· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτοῦ, ᾗ ἐποίησεν, ζήσεται.
Ez:18:22 None of his trespasses which he has committed shall be remembers: in his righteousness which he has done he shall live. (Ezekiel 18:22 Brenton)
Ez:18:22 nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. (Ez 18:22 BT_4)
Ez:18:22 πάντα τὰ παραπτώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐποίησεν, οὐ μνησθήσεται· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτοῦ, ἐποίησεν, ζήσεται.
Ez:18:22 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παράπτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ez:18:22 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ez:18:22 pa/nta ta\ paraptO/mata au)tou=, o(/sa e)poi/Esen, ou) mnEsTE/setai· e)n tE=| dikaiosu/nE| au)tou=, E(=| e)poi/Esen, DZE/setai.
Ez:18:22 panta ta paraptOmata autu, hosa epoiEsen, u mnEsTEsetai· en tE dikaiosynE autu, hE epoiEsen, DZEsetai.
Ez:18:22 A3_APN RA_APN N3M_APN RD_GSM A1_APN VAI_AAI3S D VS_FPI3S P RA_DSF N1_DSF RD_GSM RR_DSF VAI_AAI3S VF_FMI3S
Ez:18:22 every all, each, every, the whole of the false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake he/she/it/same as much/many as to do/make οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same who/whom/which to do/make to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ez:18:22 all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) false steps (nom|acc|voc) him/it/same (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not he/she/it-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Ez:18:22 Ez_18:22_1 Ez_18:22_2 Ez_18:22_3 Ez_18:22_4 Ez_18:22_5 Ez_18:22_6 Ez_18:22_7 Ez_18:22_8 Ez_18:22_9 Ez_18:22_10 Ez_18:22_11 Ez_18:22_12 Ez_18:22_13 Ez_18:22_14 Ez_18:22_15
Ez:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:23 μὴ θελήσει θελήσω τὸν θάνατον τοῦ ἀνόμου, λέγει κύριος, ὡς τὸ ἀποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆν αὐτόν;
Ez:18:23 Shall I at all desire death of the sinner, saith the Lord, as I desire that he should turn from his evil way, and live? (Ezekiel 18:23 Brenton)
Ez:18:23 Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? (Ez 18:23 BT_4)
Ez:18:23 μὴ θελήσει θελήσω τὸν θάνατον τοῦ ἀνόμου, λέγει κύριος, ὡς τὸ ἀποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆν αὐτόν;
Ez:18:23 μή θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:18:23 Nie Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Śmierć Na zewnątrz prawa By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak By odwracać się od On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) On/ona/to/to samo
Ez:18:23 mE\ TelE/sei TelE/sO to\n Ta/naton tou= a)no/mou, le/gei ku/rios, O(s to\ a)postre/PSai au)to\n e)k tE=s o(dou= tE=s ponEra=s kai\ DZE=n au)to/n;
Ez:18:23 mE TelEsei TelEsO ton Tanaton tu anomu, legei kyrios, hOs to apostrePSai auton ek tEs hodu tEs ponEras kai DZEn auton;
Ez:18:23 D N3I_DSF VA_AAS1S RA_ASM N2_ASM RA_GSM A1B_GSM V1_PAI3S N2_NSM C RA_ASN VA_AAN RD_ASM P RA_GSF N2_GSF RA_GSF A1A_GSF C V3_PAN RD_ASM
Ez:18:23 not wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire to want want, wish, desire the death the outside the law to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like the to turn away from he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) he/she/it/same
Ez:18:23 not wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical) I-will-WANT, I-should-WANT the (acc) death (acc) the (gen) outside the law ([Adj] gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) as/like the (nom|acc) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) way/road (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen) and to-be-EXISTS-ing him/it/same (acc)
Ez:18:23 Ez_18:23_1 Ez_18:23_2 Ez_18:23_3 Ez_18:23_4 Ez_18:23_5 Ez_18:23_6 Ez_18:23_7 Ez_18:23_8 Ez_18:23_9 Ez_18:23_10 Ez_18:23_11 Ez_18:23_12 Ez_18:23_13 Ez_18:23_14 Ez_18:23_15 Ez_18:23_16 Ez_18:23_17 Ez_18:23_18 Ez_18:23_19 Ez_18:23_20 Ez_18:23_21
Ez:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:24 ἐν δὲ τῷ ἀποστρέψαι δίκαιον ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ ἀδικίαν κατὰ πάσας τὰς ἀνομίας, ἃς ἐποίησεν ὁ ἄνομος, πᾶσαι αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ, ἃς ἐποίησεν, οὐ μὴ μνησθῶσιν· ἐν τῷ παραπτώματι αὐτοῦ, ᾧ παρέπεσεν, καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ, αἷς ἥμαρτεν, ἐν αὐταῖς ἀποθανεῖται. –
Ez:18:24 But when the righteous man turns away from his righteousness, and commits iniquity, according to all the transgressions which the transgressor has wrought, none of his righteousness which he has wrought shall be at all remembered: in his trespass wherein he has trespassed, and in his sins wherein he has sinned, in them shall he die. (Ezekiel 18:24 Brenton)
Ez:18:24 A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił. (Ez 18:24 BT_4)
Ez:18:24 ἐν δὲ τῷ ἀποστρέψαι δίκαιον ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ ἀδικίαν κατὰ πάσας τὰς ἀνομίας, ἃς ἐποίησεν ἄνομος, πᾶσαι αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ, ἃς ἐποίησεν, οὐ μὴ μνησθῶσιν· ἐν τῷ παραπτώματι αὐτοῦ, παρέπεσεν, καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ, αἷς ἥμαρτεν, ἐν αὐταῖς ἀποθανεῖται.
Ez:18:24 ἐν δέ ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) δίκαιος -αία -ον ἐκ ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό παράπτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ παρα·πίπτω (παρα+πιπτ-, παρα+πεσ(ε)·[σ]-, παρα+πεσ·[σ]- or 2nd παρα+πεσ-, παρα+πεπτω·κ-, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Ez:18:24 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś By odwracać się od Właśnie prawy, właśnie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Zły uczynki W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie Kto/, który/, który By czynić/rób Na zewnątrz prawa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Do ??? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By umierać
Ez:18:24 e)n de\ tO=| a)postre/PSai di/kaion e)k tE=s dikaiosu/nEs au)tou= kai\ poiE/sE| a)diki/an kata\ pa/sas ta\s a)nomi/as, a(/s e)poi/Esen o( a)/nomos, pa=sai ai( dikaiosu/nai au)tou=, a(/s e)poi/Esen, ou) mE\ mnEsTO=sin· e)n tO=| paraptO/mati au)tou=, O(=| pare/pesen, kai\ e)n tai=s a(marti/ais au)tou=, ai(=s E(/marten, e)n au)tai=s a)poTanei=tai.
Ez:18:24 en de tO apostrePSai dikaion ek tEs dikaiosynEs autu kai poiEsE adikian kata pasas tas anomias, has epoiEsen ho anomos, pasai hai dikaiosynai autu, has epoiEsen, u mE mnEsTOsin· en tO paraptOmati autu, hO parepesen, kai en tais hamartiais autu, hais hEmarten, en autais apoTaneitai.
Ez:18:24 P x RA_DSN VA_AAN A1A_ASM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VA_AAS3S N1A_ASF P A1S_APF RA_APF N1A_APF RR_APF VAI_AAI3S RA_NSM A1B_NSM A1S_NPF RA_NPF N1_NPF RD_GSM RR_APF VAI_AAI3S D D VS_APS3P P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM RR_DSN VAI_AAI3S C P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM RR_DPF VBI_AAI3S P RD_DPF VF2_FMI3S
Ez:18:24 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to turn away from just righteous, just out of (+gen) ἐξ before vowels the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same and also, even, namely to do/make wrongdoing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lawlessness who/whom/which to do/make the outside the law every all, each, every, the whole of; to sprinkle the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same who/whom/which to do/make οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake he/she/it/same who/whom/which to ??? and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same who/whom/which to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to die
Ez:18:24 in/among/by (+dat) Yet the (dat) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) righteousness (gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed wrongdoing (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) outside the law ([Adj] nom) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) righteousnesss (nom|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed not not they-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF in/among/by (+dat) the (dat) false step (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) he/she/it-???-ed and in/among/by (+dat) the (dat) sins (dat) him/it/same (gen) who/whom/which (dat) he/she/it-SIN-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed
Ez:18:24 Ez_18:24_1 Ez_18:24_2 Ez_18:24_3 Ez_18:24_4 Ez_18:24_5 Ez_18:24_6 Ez_18:24_7 Ez_18:24_8 Ez_18:24_9 Ez_18:24_10 Ez_18:24_11 Ez_18:24_12 Ez_18:24_13 Ez_18:24_14 Ez_18:24_15 Ez_18:24_16 Ez_18:24_17 Ez_18:24_18 Ez_18:24_19 Ez_18:24_20 Ez_18:24_21 Ez_18:24_22 Ez_18:24_23 Ez_18:24_24 Ez_18:24_25 Ez_18:24_26 Ez_18:24_27 Ez_18:24_28 Ez_18:24_29 Ez_18:24_30 Ez_18:24_31 Ez_18:24_32 Ez_18:24_33 Ez_18:24_34 Ez_18:24_35 Ez_18:24_36 Ez_18:24_37 Ez_18:24_38 Ez_18:24_39 Ez_18:24_40 Ez_18:24_41 Ez_18:24_42 Ez_18:24_43 Ez_18:24_44 Ez_18:24_45 Ez_18:24_46
Ez:18:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:25 καὶ εἴπατε Οὐ κατευθύνει ἡ ὁδὸς κυρίου. ἀκούσατε δή, πᾶς οἶκος Ισραηλ· μὴ ἡ ὁδός μου οὐ κατευθύνει; οὐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατευθύνει;
Ez:18:25 Yet ye have said, The way of the Lord is not straight. Hear now, all the house of Israel; will not my way be straight? Is your way straight? (Ezekiel 18:25 Brenton)
Ez:18:25 Wy mówicie: "Sposób postępowania Pana nie jest słuszny". Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? (Ez 18:25 BT_4)
Ez:18:25 καὶ εἴπατε Οὐ κατευθύνει ὁδὸς κυρίου. ἀκούσατε δή, πᾶς οἶκος Ισραηλ· μὴ ὁδός μου οὐ κατευθύνει; οὐχὶ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατευθύνει;
Ez:18:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ μή ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) οὐχί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-)
Ez:18:25 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By słyszeć Naprawdę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael Nie Drogi {Sposobu}/droga Ja ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Drogi {Sposobu}/droga Ty ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj
Ez:18:25 kai\ ei)/pate *ou) kateuTu/nei E( o(do\s kuri/ou. a)kou/sate dE/, pa=s oi)=kos *israEl· mE\ E( o(do/s mou ou) kateuTu/nei; ou)CHi\ E( o(do\s u(mO=n ou) kateuTu/nei;
Ez:18:25 kai eipate u kateuTynei hE hodos kyriu. akusate dE, pas oikos israEl· mE hE hodos mu u kateuTynei; uCHi hE hodos hymOn u kateuTynei;
Ez:18:25 C VAI_AAI2P D V1_PAI3S RA_NSF N2_NSF N2_GSM VA_AAD2P x A3_NSM N2_NSM N_GSM D RA_NSF N2_NSF RP_GS D V1_PAI3S D RA_NSF N2_NSF RP_GP D V1_PAI3S
Ez:18:25 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to lead keep straight, guide, direct, instruct the way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hear indeed every all, each, every, the whole of house Israel not the way/road I οὐχ before rough breathing to lead keep straight, guide, direct, instruct not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the way/road you οὐχ before rough breathing to lead keep straight, guide, direct, instruct
Ez:18:25 and you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! not he/she/it-is-LEAD-ing, you(sg)-are-being-LEAD-ed (classical) the (nom) way/road (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) do-HEAR-you(pl)! indeed every (nom|voc) house (nom) Israel (indecl) not the (nom) way/road (nom) me (gen) not he/she/it-is-LEAD-ing, you(sg)-are-being-LEAD-ed (classical) not the (nom) way/road (nom) you(pl) (gen) not he/she/it-is-LEAD-ing, you(sg)-are-being-LEAD-ed (classical)
Ez:18:25 Ez_18:25_1 Ez_18:25_2 Ez_18:25_3 Ez_18:25_4 Ez_18:25_5 Ez_18:25_6 Ez_18:25_7 Ez_18:25_8 Ez_18:25_9 Ez_18:25_10 Ez_18:25_11 Ez_18:25_12 Ez_18:25_13 Ez_18:25_14 Ez_18:25_15 Ez_18:25_16 Ez_18:25_17 Ez_18:25_18 Ez_18:25_19 Ez_18:25_20 Ez_18:25_21 Ez_18:25_22 Ez_18:25_23 Ez_18:25_24
Ez:18:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:26 ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν δίκαιον ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ παράπτωμα καὶ ἀποθάνῃ, ἐν τῷ παραπτώματι, ᾧ ἐποίησεν, ἐν αὐτῷ ἀποθανεῖται.
Ez:18:26 When the righteous turns away from his righteousness and commits a trespass, and dies in the trespass he has committed, he shall even die in it. (Ezekiel 18:26 Brenton)
Ez:18:26 Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. (Ez 18:26 BT_4)
Ez:18:26 ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν δίκαιον ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ παράπτωμα καὶ ἀποθάνῃ, ἐν τῷ παραπτώματι, ἐποίησεν, ἐν αὐτῷ ἀποθανεῖται.
Ez:18:26 ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ἐκ ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) παράπτωμα[τ], -ατος, τό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό παράπτωμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Ez:18:26 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się od Właśnie prawy, właśnie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By umierać
Ez:18:26 e)n tO=| a)postre/PSai to\n di/kaion e)k tE=s dikaiosu/nEs au)tou= kai\ poiE/sE| para/ptOma kai\ a)poTa/nE|, e)n tO=| paraptO/mati, O(=| e)poi/Esen, e)n au)tO=| a)poTanei=tai.
Ez:18:26 en tO apostrePSai ton dikaion ek tEs dikaiosynEs autu kai poiEsE paraptOma kai apoTanE, en tO paraptOmati, hO epoiEsen, en autO apoTaneitai.
Ez:18:26 P RA_DSN VA_AAN RA_ASM A1A_ASM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VA_AAS3S N3M_ASN C VB_AAS3S P RA_DSN N3M_DSN RR_DSN VAI_AAI3S P RD_DSM VF2_FMI3S
Ez:18:26 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn away from the just righteous, just out of (+gen) ἐξ before vowels the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same and also, even, namely to do/make false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake and also, even, namely to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to die
Ez:18:26 in/among/by (+dat) the (dat) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) the (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) righteousness (gen) him/it/same (gen) and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed false step (nom|acc|voc) and you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) false step (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-will-be-DIE-ed
Ez:18:26 Ez_18:26_1 Ez_18:26_2 Ez_18:26_3 Ez_18:26_4 Ez_18:26_5 Ez_18:26_6 Ez_18:26_7 Ez_18:26_8 Ez_18:26_9 Ez_18:26_10 Ez_18:26_11 Ez_18:26_12 Ez_18:26_13 Ez_18:26_14 Ez_18:26_15 Ez_18:26_16 Ez_18:26_17 Ez_18:26_18 Ez_18:26_19 Ez_18:26_20 Ez_18:26_21 Ez_18:26_22
Ez:18:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:27 καὶ ἐν τῷ ἀποστρέψαι ἄνομον ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ, ἧς ἐποίησεν, καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, οὗτος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐφύλαξεν
Ez:18:27 And when the wicked man turns away from his wickedness that he has committed, and shall do judgment and justice, he has kept his soul, (Ezekiel 18:27 Brenton)
Ez:18:27 A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. (Ez 18:27 BT_4)
Ez:18:27 καὶ ἐν τῷ ἀποστρέψαι ἄνομον ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ, ἧς ἐποίησεν, καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, οὗτος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐφύλαξεν
Ez:18:27 καί ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἄ·νομος -ον ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Ez:18:27 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się od Na zewnątrz prawa Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezprawie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By zabezpieczać się
Ez:18:27 kai\ e)n tO=| a)postre/PSai a)/nomon a)po\ tE=s a)nomi/as au)tou=, E(=s e)poi/Esen, kai\ poiE/sE| kri/ma kai\ dikaiosu/nEn, ou(=tos tE\n PSuCHE\n au)tou= e)fu/laXen
Ez:18:27 kai en tO apostrePSai anomon apo tEs anomias autu, hEs epoiEsen, kai poiEsE krima kai dikaiosynEn, hutos tEn PSyCHEn autu efylaXen
Ez:18:27 C P RA_DSN VA_AAN A1B_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM RR_GSF VAI_AAI3S C VA_AAS3S N3M_ASN C N1_ASF RD_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM VAI_AAI3S
Ez:18:27 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn away from outside the law from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lawlessness he/she/it/same who/whom/which to do/make and also, even, namely to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to guard
Ez:18:27 and in/among/by (+dat) the (dat) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) outside the law ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed and you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) this (nom) the (acc) life (acc) him/it/same (gen) he/she/it-GUARD-ed
Ez:18:27 Ez_18:27_1 Ez_18:27_2 Ez_18:27_3 Ez_18:27_4 Ez_18:27_5 Ez_18:27_6 Ez_18:27_7 Ez_18:27_8 Ez_18:27_9 Ez_18:27_10 Ez_18:27_11 Ez_18:27_12 Ez_18:27_13 Ez_18:27_14 Ez_18:27_15 Ez_18:27_16 Ez_18:27_17 Ez_18:27_18 Ez_18:27_19 Ez_18:27_20 Ez_18:27_21
Ez:18:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:28 καὶ ἀπέστρεψεν ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν, ζωῇ ζήσεται, οὐ μὴ ἀποθάνῃ.
Ez:18:28 and has turned away from all his ungodliness which he has committed: he shall surely live, he shall not die. (Ezekiel 18:28 Brenton)
Ez:18:28 Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. (Ez 18:28 BT_4)
Ez:18:28 καὶ ἀπέστρεψεν ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν, ζωῇ ζήσεται, οὐ μὴ ἀποθάνῃ.
Ez:18:28 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Ez:18:28 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brak szacunku On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) ??? Przed przydechem mocnym Nie By umierać
Ez:18:28 kai\ a)pe/strePSen e)k pasO=n tO=n a)sebeiO=n au)tou=, O(=n e)poi/Esen, DZOE=| DZE/setai, ou) mE\ a)poTa/nE|.
Ez:18:28 kai apestrePSen ek pasOn tOn asebeiOn autu, hOn epoiEsen, DZOE DZEsetai, u mE apoTanE.
Ez:18:28 C VAI_AAI3S P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RD_GSM RR_GPF VAI_AAI3S N1_DSF VF_FMI3S D D VB_AAS3S
Ez:18:28 and also, even, namely to turn away from out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the lack of deference he/she/it/same who/whom/which to do/make life being, living, spirit; alive to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) οὐχ before rough breathing not to die
Ez:18:28 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM out of (+gen) all (gen) the (gen) lacks of deference (gen) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed life (dat); alive ([Adj] dat) he/she/it-will-be-EXISTS-ed not not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed
Ez:18:28 Ez_18:28_1 Ez_18:28_2 Ez_18:28_3 Ez_18:28_4 Ez_18:28_5 Ez_18:28_6 Ez_18:28_7 Ez_18:28_8 Ez_18:28_9 Ez_18:28_10 Ez_18:28_11 Ez_18:28_12 Ez_18:28_13 Ez_18:28_14
Ez:18:28 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:29 καὶ λέγουσιν ὁ οἶκος τοῦ Ισραηλ Οὐ κατορθοῖ ἡ ὁδὸς κυρίου. μὴ ἡ ὁδός μου οὐ κατορθοῖ, οἶκος Ισραηλ; οὐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατορθοῖ;
Ez:18:29 Yet the house of Israel say, The way of the Lord is not right. Is not my way right, O house of Israel? is not your way wrong? (Ezekiel 18:29 Brenton)
Ez:18:29 A jednak Izraelici mówią: "Sposób postępowania Pana nie jest słuszny". Czy mój sposób postępowania nie jest słuszny, domu Izraela, czy to nie wasze postępowanie jest przewrotne? (Ez 18:29 BT_4)
Ez:18:29 καὶ λέγουσιν οἶκος τοῦ Ισραηλ Οὐ κατορθοῖ ὁδὸς κυρίου. μὴ ὁδός μου οὐ κατορθοῖ, οἶκος Ισραηλ; οὐχὶ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατορθοῖ;
Ez:18:29 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ οὐχί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
Ez:18:29 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dom Izrael ??? Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Drogi {Sposobu}/droga Ja ??? Przed przydechem mocnym Dom Izrael Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Drogi {Sposobu}/droga Ty Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym
Ez:18:29 kai\ le/gousin o( oi)=kos tou= *israEl *ou) katorToi= E( o(do\s kuri/ou. mE\ E( o(do/s mou ou) katorToi=, oi)=kos *israEl; ou)CHi\ E( o(do\s u(mO=n ou) katorToi=;
Ez:18:29 kai legusin ho oikos tu israEl u katorToi hE hodos kyriu. mE hE hodos mu u katorToi, oikos israEl; uCHi hE hodos hymOn u katorToi;
Ez:18:29 C V1_PAI3P RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM D V4_PAI3S RA_NSF N2_NSF N2_GSM D RA_NSF N2_NSF RP_GS D V4_PAI3S N2_NSM N_GSM D RA_NSF N2_NSF RP_GP D V4_PAI3S
Ez:18:29 and also, even, namely to say/tell the house the Israel οὐχ before rough breathing ć the way/road lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not the way/road I οὐχ before rough breathing ć house Israel not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the way/road you not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing
Ez:18:29 and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) the (nom) house (nom) the (gen) Israel (indecl) not the (nom) way/road (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not the (nom) way/road (nom) me (gen) not house (nom) Israel (indecl) not the (nom) way/road (nom) you(pl) (gen) not
Ez:18:29 Ez_18:29_1 Ez_18:29_2 Ez_18:29_3 Ez_18:29_4 Ez_18:29_5 Ez_18:29_6 Ez_18:29_7 Ez_18:29_8 Ez_18:29_9 Ez_18:29_10 Ez_18:29_11 Ez_18:29_12 Ez_18:29_13 Ez_18:29_14 Ez_18:29_15 Ez_18:29_16 Ez_18:29_17 Ez_18:29_18 Ez_18:29_19 Ez_18:29_20 Ez_18:29_21 Ez_18:29_22 Ez_18:29_23 Ez_18:29_24 Ez_18:29_25
Ez:18:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:30 ἕκαστον κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ κρινῶ ὑμᾶς, οἶκος Ισραηλ, λέγει κύριος· ἐπιστράφητε καὶ ἀποστρέψατε ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔσονται ὑμῖν εἰς κόλασιν ἀδικίας.
Ez:18:30 I will judge you, O house of Israel, saith the Lord, each one according to his way: be converted, and turn from all your ungodliness, and it shall not become to you the punishment of iniquity. (Ezekiel 18:30 Brenton)
Ez:18:30 Dlatego, domu Izraela, będę was sądził, każdego według jego postępowania - wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. (Ez 18:30 BT_4)
Ez:18:30 ἕκαστον κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ κρινῶ ὑμᾶς, οἶκος Ισραηλ, λέγει κύριος· ἐπιστράφητε καὶ ἀποστρέψατε ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔσονται ὑμῖν εἰς κόλασιν ἀδικίας.
Ez:18:30 ἕκαστος -η -ον κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] κόλασις, -εως, ἡ ἀ·δικία, -ας, ἡ
Ez:18:30 Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty Dom Izrael By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brak szacunku Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ty Do (+przyspieszenie) Boża zemsty kara, skorygowanie, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, alkohol, Th.1.41; opp. ??µ????, Arist.Rh.1369b13; bożej zemsty, Ev.Matt.25.46 kara, dyscyplina, karzą, oczyszczają się Zły uczynki
Ez:18:30 e(/kaston kata\ tE\n o(do\n au)tou= krinO= u(ma=s, oi)=kos *israEl, le/gei ku/rios· e)pistra/fEte kai\ a)postre/PSate e)k pasO=n tO=n a)sebeiO=n u(mO=n, kai\ ou)k e)/sontai u(mi=n ei)s ko/lasin a)diki/as.
Ez:18:30 hekaston kata tEn hodon autu krinO hymas, oikos israEl, legei kyrios· epistrafEte kai apostrePSate ek pasOn tOn asebeiOn hymOn, kai uk esontai hymin eis kolasin adikias.
Ez:18:30 A1_ASM P RA_ASF N2_ASF RD_GSM VF2_FAI1S RP_AP N2_NSM N_GSM V1_PAI3S N2_NSM VD_APD2P C VA_AAD2P P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RP_GP C D VF_FMI3P RP_DP P N3I_ASF N1A_GSF
Ez:18:30 each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you house Israel to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to turn around and also, even, namely to turn away from out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the lack of deference you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be you into (+acc) divine retribution chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine wrongdoing
Ez:18:30 each (of two) (acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(pl) (acc) house (nom) Israel (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND and do-TURN-you(pl)-AWAY-FROM! out of (+gen) all (gen) the (gen) lacks of deference (gen) you(pl) (gen) and not they-will-be you(pl) (dat) into (+acc) divine retribution (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Ez:18:30 Ez_18:30_1 Ez_18:30_2 Ez_18:30_3 Ez_18:30_4 Ez_18:30_5 Ez_18:30_6 Ez_18:30_7 Ez_18:30_8 Ez_18:30_9 Ez_18:30_10 Ez_18:30_11 Ez_18:30_12 Ez_18:30_13 Ez_18:30_14 Ez_18:30_15 Ez_18:30_16 Ez_18:30_17 Ez_18:30_18 Ez_18:30_19 Ez_18:30_20 Ez_18:30_21 Ez_18:30_22 Ez_18:30_23 Ez_18:30_24 Ez_18:30_25 Ez_18:30_26
Ez:18:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:31 ἀπορρίψατε ἀπὸ ἑαυτῶν πάσας τὰς ἀσεβείας ὑμῶν, ἃς ἠσεβήσατε εἰς ἐμέ, καὶ ποιήσατε ἑαυτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν· καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκετε, οἶκος Ισραηλ;
Ez:18:31 Cast away from yourselves all your ungodliness wherein ye have sinned against me; and make to yourselves a new heart and a new spirit: for why should ye die, O house of Israel? (Ezekiel 18:31 Brenton)
Ez:18:31 Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? (Ez 18:31 BT_4)
Ez:18:31 ἀπορρίψατε ἀπὸ ἑαυτῶν πάσας τὰς ἀσεβείας ὑμῶν, ἃς ἠσεβήσατε εἰς ἐμέ, καὶ ποιήσατε ἑαυτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν· καὶ ἵνα τί ἀποθνῄσκετε, οἶκος Ισραηλ;
Ez:18:31 ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἀπό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καρδία, -ας, ἡ καινός -ή -όν καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό καινός -ή -όν καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:18:31 Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Brak szacunku Ty Kto/, który/, który By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Nowy I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Nowy I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By umierać Dom Izrael
Ez:18:31 a)porri/PSate a)po\ e(autO=n pa/sas ta\s a)sebei/as u(mO=n, a(/s E)sebE/sate ei)s e)me/, kai\ poiE/sate e(autoi=s kardi/an kainE\n kai\ pneu=ma kaino/n· kai\ i(/na ti/ a)poTnE/|skete, oi)=kos *israEl;
Ez:18:31 aporriPSate apo heautOn pasas tas asebeias hymOn, has EsebEsate eis eme, kai poiEsate heautois kardian kainEn kai pneuma kainon· kai hina ti apoTnEskete, oikos israEl;
Ez:18:31 VA_AAD2P P RD_GPM A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GP RR_APF VAI_AAI2P P RP_AS C VA_AAD2P RD_DPM N1A_ASF A1_ASF C N3M_ASN A1_ASN C C RI_ASN V1_PAI2P N2_NSM N_GSM
Ez:18:31 to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lack of deference you who/whom/which to be impious commit sacrilege into (+acc) I; my/mine and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) new and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind new and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to die house Israel
Ez:18:31 do-???-you(pl)! away from (+gen) selves (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) you(pl) (gen) who/whom/which (acc) you(pl)-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE into (+acc) me (acc); my/mine (voc) and do-DO/MAKE-you(pl)! selves (dat) heart (acc) new ([Adj] acc) and spirit (nom|acc|voc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(pl)-are-DIE-ing, be-you(pl)-DIE-ing! house (nom) Israel (indecl)
Ez:18:31 Ez_18:31_1 Ez_18:31_2 Ez_18:31_3 Ez_18:31_4 Ez_18:31_5 Ez_18:31_6 Ez_18:31_7 Ez_18:31_8 Ez_18:31_9 Ez_18:31_10 Ez_18:31_11 Ez_18:31_12 Ez_18:31_13 Ez_18:31_14 Ez_18:31_15 Ez_18:31_16 Ez_18:31_17 Ez_18:31_18 Ez_18:31_19 Ez_18:31_20 Ez_18:31_21 Ez_18:31_22 Ez_18:31_23 Ez_18:31_24 Ez_18:31_25
Ez:18:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:18:32 διότι οὐ θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἀποθνῄσκοντος, λέγει κύριος.
Ez:18:32 For I desire not the death of him that dies, saith the Lord. (Ezekiel 18:32 Brenton)
Ez:18:32 Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci - wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie. (Ez 18:32 BT_4)
Ez:18:32 διότι οὐ θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἀποθνῄσκοντος, λέγει κύριος.
Ez:18:32 δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:18:32 Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Śmierć By umierać By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:18:32 dio/ti ou) Te/lO to\n Ta/naton tou= a)poTnE/|skontos, le/gei ku/rios.
Ez:18:32 dioti u TelO ton Tanaton tu apoTnEskontos, legei kyrios.
Ez:18:32 C D V1_PAI1S RA_ASM N2_ASM RA_GSM V1_PAPGSM V1_PAI3S N2_NSM
Ez:18:32 because of this: that οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire the death the to die to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:18:32 because of this: that not I-am-WANT-ing, I-should-be-WANT-ing the (acc) death (acc) the (gen) while DIE-ing (gen) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:18:32 Ez_18:32_1 Ez_18:32_2 Ez_18:32_3 Ez_18:32_4 Ez_18:32_5 Ez_18:32_6 Ez_18:32_7 Ez_18:32_8 Ez_18:32_9
Ez:18:32 x x x x x x x x x